You are on page 1of 2

चहाच्या मसाल्यात घालतात. पदार्थ रुचकर बनतो.

सादे सोपे घरगुती उपाय

टोमॅ टोची पेस्ट करून त्याचा ले प चेहऱ्यावर लावल्याने चेहरा ताजे तवानं ददसतो. मु रूम, सुरकुत्या,
काळे डाग दू र होण्यास मदत दमळते.

उन्हाळ्यात जर घाम जास्त येत असेल तर पाण्यात तुरटी घालू न अंघोळ केली पादहजे .

रात्री झोप नसेल लागत तर झोपताना पायां ना सरसोच्या तेलाची मालीश करून झोपायला पादहजे ,
लगेचच झोप येते.

एक कप गुलाब पाण्यात अर्थ दलं बाचे रस टाकून त्याचे सकाळ-संध्याकाळ चूळ भरल्याने तोंडातील
दु गंर्ी दू र होऊन दहरड्या व दात मजबूत होतात.

जे वणात दर रोज 2 केळी घेतली तर भु केत वाढ होते.

आवळा भाजून खाल्ल्याने खोकलात ले गच आराम पडतो.

1 चमचा साजु क तुपात दहं ग घालू न प्यायलाने पोटदु खीत आराम दमळतो.

दलं बू दपत्तनाशक आहे

दलं बाचे लोणचे पाचक आहे . सरबत दपत्तनाशक आहे. अध्याथ फोडीवर साखर, अध्याथ फोडीवर मीठ
घालू न दनखाऱ््‍यावर ठे वून गरम करावे. दोन्ही फोडी दपळू न त्याचा रस चाटावा. डोकेदु खी, दपत्त
नाहीसे होते. पचनास चां गले म्हणून जे वणात दररोज घ्यावे. चहाच्या मसाल्यात घालतात. पदार्थ
रुचकर बनतो.
सादे सोपे घरगुती उपाय

टोमॅ टोची पेस्ट करून त्याचा ले प चेहऱ्यावर लावल्याने चेहरा ताजे तवानं ददसतो. मु रूम, सुरकुत्या,
काळे डाग दू र होण्यास मदत दमळते.

उन्हाळ्यात जर घाम जास्त येत असेल तर पाण्यात तुरटी घालू न अंघोळ केली पादहजे .

रात्री झोप नसेल लागत तर झोपताना पायां ना सरसोच्या तेलाची मालीश करून झोपायला पादहजे ,
लगेचच झोप येते.

एक कप गुलाब पाण्यात अर्थ दलं बाचे रस टाकून त्याचे सकाळ-संध्याकाळ चूळ भरल्याने तोंडातील
दु गंर्ी दू र होऊन दहरड्या व दात मजबूत होतात.

जे वणात दर रोज 2 केळी घेतली तर भु केत वाढ होते.

आवळा भाजून खाल्ल्याने खोकलात ले गच आराम पडतो.

1 चमचा साजु क तुपात दहंग घालू न प्यायलाने पोटदु खीत आराम दमळतो.

दलं बू दपत्तनाशक आहे

दलं बाचे लोणचे पाचक आहे . सरबत दपत्तनाशक आहे. अध्याथ फोडीवर साखर, अध्याथ फोडीवर मीठ
घालू न दनखाऱ््‍यावर ठे वून गरम करावे. दोन्ही फोडी दपळू न त्याचा रस चाटावा. डोकेदु खी, दपत्त
नाहीसे होते. पचनास चां गले म्हणून जे वणात दररोज घ्यावे.