Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

i

2009
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

ii

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iii Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Putra Malaysia Pengarah Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Rumah C14, Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel. : 603-89466168 Faks : 603-89468876 Website : www.osh.upm.edu.my Disunting oleh: Dr. Samsul Bahari Mohd. Noor Disusun oleh: Pn. Nor Afida Miskam Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan dokumen ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara elektronik, gambar atau rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Pegawai Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM terlebih dahulu. Cetakan Pertama 2009
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iv

PENGHARGAAN
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam memberikan maklumbalas teknikal

bagi Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM dan di atas sumbangan mereka dalam penyuntingan, penyemakan sepanjang penyediaan manual ini. Mereka adalah seperti berikut : Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat KKP UPM 2008-2010; Prof. Madya Dr. Mansor Hj. Ahmad Prof. Dr. Zailina Hashim Prof. Madya Dr. Rozanah Abd. Rahman Prof. Madya Ir. Dr. Nor Mariah Adam Prof. Madya Dr. Rosnah Mohd. Yusuff Dr. Shamsul Bahri Hj. Mohd. Tamrin Dr. Mohd. Rafee Baharudin Dr. Muskhazli Mustafa Dr. Hjh. Fauziah Adnan Mejar (B) Feizal Awang Pn. Siti Rozana Supian En. Mohamad Azhar Mohd. Noor En. Rafiuz Zaman Haroun En. Mohammad Effendy Yaacob Seterusnya merakamkan sekalung penghargaan kepada : En. Khairul Amir Mahadi Pn. Mimi Mazura Mohamad En. Azlan Ariffin
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

v

PRAKATA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM ini diterbitkan untuk digunapakai oleh semua warga UPM. Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja adalah dinamik dan sentiasa berubah. Pendekatan pengurusan KKP dititikberatkan bagi memastikan elemen penting seperti dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan, organisasi, perancangan dan pelaksanaan serta penilaian semula pencapaian dilaksanakan di UPM. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM membincangkan dua elemen pengurusan keselamatan merangkumi polisi dan pengaturan (peraturan, prosedur dan garis panduan berkaitan). Objektif Manual ini adalah untuk : i. Menyediakan panduan pengurusan KKP dengan menekankan pelaksanaan JKKP-PTJ ii. Menerangkan peraturan umum, prosedur dan garis panduan untuk dipatuhi iii. Mengambil langkah yang praktik melindungi keselamatan dan kesihatan semua pekerja dan pelanggan Manual ini dibuat untuk menggerakkan semua pihak di UPM agar pengurusan KKP di semua PTJ dapat diselaraskan serta manual ini disediakan mengikut kriteria yang penting dan akan dianalisis keberkesanannya sepanjang masa. Peraturan, prosedur dan garis panduan berkaitan KKP secara umum dan boleh digunakan bila-bila masa Semua pekerja perlu memberi kerjasama dan memahami tugas masing-masing dalam bidang KKP semasa berada di kawasan UPM Pengguna manual ini hendaklah merujuk kepada dokumen lain yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Malaysia atau agensi lain yang berkaitan dengan KKP Oleh itu, manual ini dapat membantu para akademik, kakitangan dan pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan maklumat berkaitan Pengurusan KKP di UPM, garis panduan,

peraturan serta dokumen sokongan lain dalam menjalankan sebarang aktiviti atau kerja agar produktiviti dan kelangsungan serta misi UPM dapat direalisasikan.
µKESELAMATAN BERMULA DISINI¶ Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

vi

KANDUNGAN
Penghargaan iv Prakata v Bahagian I Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1 2 9 Bahagian II Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Peraturan Keselamatan Am 2. Peraturan Keselamatan Di Pejabat 3. Peraturan Keselamatan Di Makmal / Bengkel 4. Peraturan Keselamatan Di Dalam Makmal Selepas Waktu Pejabat 15 16 17 18 20 Bahagian III Prosedur-Prosedur Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Prosedur Kebersihan Tempat kerja 2. Prosedur Notifikasi Aduan, Kemalangan, Kemalangan Nyaris, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan 3. Prosedur Kecemasan Kebakaran Dan Pengungsian Bangunan 4. Prosedur Pertolongan Cemas 23 24 29 34 43
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

vii Bahagian IV Lampiran Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Garis Panduan Alat Lindung Diri 2. Garis Panduan Peti Pertolongan Cemas 3. Garis Panduan Pengurusan Sisa Kimia 4. Garis Panduan Pelaksanaan JKKP-PTJ ( Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Pusat Tanggungjawab ) 5. Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja

Lampiran 1 : Jadual Pertama - Akta Kilang dan Jentera 1967 Lampiran 2 : Jadual Kedua - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 3 : Jadual Ketiga - Akta Kilang dan Jentera 1967 Lampiran 4 : Jadual Ketiga - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 5 : Jadual Pertama - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 6 : Borang Laporan Mengenai Kemalangan/ Kejadian Berbahaya JKKP 6 Lampiran 7 : Guidelines Content of a First-Aids Box Lampiran 8 : List Content of a First-Aids Box Lampiran 9 : Checklist for a First-Aids Box 48 49 55 58 62 66 69 70 71 73 75 91 96 97 98 99
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

viii Contoh Senarai Semak Contoh 1 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Bangunan Contoh 2 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Pejabat Contoh 3 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Mesin Dan Peralatan TAMAT 100 101 104 108 110
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

1

BAHAGIAN I
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

2
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

3

1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaa
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini disediakan berasaskan kepada keperluan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Seksyen 16 yang mana menekankan beberapa perkara penting berkaitan dengan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh majikan. Antara perkara tersebut termasuklah; a. Menyediakan satu pernyataan bertulis dasar am berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan; b. Menubuhkan organisasi dan perkiraan untuk menjayakan perlaksanaan dasar; c. Mengkaji semula dasar; dan d. Memaklumkan setiap pekerja mengenai pernyataan dasar tersebut. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hanya boleh digunakan setelah diluluskan oleh Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM). Pegawai dan kakitangan yang bertanggungjawab menyimpan dan mengemaskini Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini mestilah mengikut arahan pengemaskinian yang dikeluarkan dari masa ke semasa. i. Objektif Objektif Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini adalah untuk; a. Menyatakan tumpuan dan komitmen UPM dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. b. Menggariskan dasar dan objektif UPM dalam membangun dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti dalam menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat.
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

4 ii. Skop Pelaksanaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hendaklah dilaksanakan di semua premis di dalam kawasan Universiti Putra Malaysia termasuk Fakulti Sains Makanan dan Pertanian, Kampus Bintulu, Sarawak. iii. Rujukan Normatif Penyediaan dokumen ini adalah merujuk kepada kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) serta peraturan-peraturannya dan lain-lain akta yang berkaitan dan tertakluk kepada pindaan atau perubahan terkini (jika ada). Kewajipan menyediakan dasar am keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diperuntukkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Bahagian IV Seksyen 16. ³Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap

Isu-isu keselamatan. kakitangan dan pelajarnya. penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Kerjasama dan komitmen daripada semua pihak dan individu amat diharapkan untuk menjayakan Dasar Keselamatan dan Kesihatan seperti yang di atas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 7 Ketua PTJ . Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan dilaksanakan dan disemak semula dari semasa ke semasa untuk memastikan adanya kesinambungan program ke arah pembaikan yang berterusan. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah seperti berikut : a. Universiti Putra Malaysia akan memastikan setiap kakitangan dan pelajar memahami serta mematuhi Dasar Keselamatan dan Kesihatan tanpa memansuhkan dasar-dasar lain. Tugas dan Tanggungjawab Organisasi Universiti Putra Malaysia Menjelaskan tugas dan tanggungjawab pegawai dan kakitangan serta jawatankuasa yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Universiti Putra Malaysia. Pihak Pengurusan Universiti Pihak Pengurusan Universiti bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pegawai.majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula penyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya semasa bekerja dan organisasi dan perkiraan yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu. dan membawa pernyataan dan apa-apa kajian semulanya kepada perhatian kesemua pekerjanya´. penanganan. Dengan ini. Untuk menyedia dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Pengecualian terhadap keperluan seksyen ini hanyalah bagi majikan dan orang-orang yang bekerja sendiri yang menjalankan pengusahaan dengan tidak lebih daripada lima orang pekerja (Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan)(Pengecualian) 1995. Kenyataan Am Dasar (dalam proses semakan kedua dan akan dikemaskini) UPM beriltizam untuk menyediakan persekitaran dan menerapkan budaya kerja yang selamat dan sihat melalui perkongsian tanggungjawab antara pihak pengurusan dengan pekerja mengikut kapasiti masing-masing untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 5 iv. Untuk menyedia dan menyelenggara persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. arahan. Untuk menyusun langkah-langkah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau pengendalian. latihan dan penyeliaan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan kakitangan dan pelajar semasa bertugas. d. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 6 v. kesihatan dan kebajikan akan diberi kepentingan dan diambil tindakan yang sama status kepentingannya dengan matlamat utama UPM. c. dengan kemudahan yang mencukupi bagi kebajikan kakitangan dan pelajar. b. Untuk menyediakan maklumat.

b. e. Membuat laporan kepada pejabat PPKKP dan mengambil langkah-langkah yang perlu apabila berlaku kemalangan di tempat kerja. Membantu Pihak Pengurusan Universiti dalam menyelia dan memastikan persekitaran kerja yang selamat. c. b. . Memberi laporan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ berkaitan kemalangan atau apa-apa perkara berkaitan KKP di tempat kerja. Untuk bekerjasama dengan pihak Pengurusan Universiti atau orang lain dalam menunaikan apa-apa kewajipan di bawah Akta dan Peraturanperaturannya serta tata amalan industri yang berkaitan. c. Menyediakan maklumat yang diperlukan bagi membantu melaksanakan langkah-langkah pencegahan kemalangan seperti latihan. Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa berada di kawasan UPM bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain. Menyelia dan menyediakan Alat Lindung Diri (ALD) untuk digunakan oleh kakitangan dan pelajar. d. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di UPM Buat masa ini. Pegawai dan Kakitangan Pegawai dan kakitangan UPM bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain ketika menjalankan tugas.Peraturannya. Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan menurut kehendak Akta atau Peraturan . Memastikan segala peralatan berada dalam keadaan yang selamat digunakan serta memastikan penggunaan peralatan mengikut Prosedur Kerja Selamat. Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan struktur berikut dan peranan setiap entiti berkenaan akan diperjelaskan dalam seksyen seterusnya. Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa bekerja bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain. kempen seminar dan sebagainya. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah seperti berikut: a. Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan menurut kehendak Akta dan Peraturan-Peraturannya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 8 d. Tidak menyalahgunakan peralatan keselamatan yang disediakan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 9 2. Pelajar Pelajar UPM bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain ketika berada di kawasan UPM. c. b. d.Ketua PTJ bertanggungjawab dalam memantau keselamatan dan kesihatan pekerjaan kakitangan dan pelajar di PTJ masing-masing. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan adalah seperti berikut: a. Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan. e. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan adalah seperti berikut: a.

Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di UPM. kejadian berbahaya. Membantu dalam membangunkan sistem keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat. Menjalankan pemeriksaan KKP secara berkala di semua PTJ iaitu memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menentukan jika terdapat apa-apa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan pekerja seterusnya membincangkan dan mencadangkan langkah-langkah pemulihan yang perlu dan merekodkan hal keadaan dan cadangan tersebut dalam suatu laporan yang disimpan. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Universiti (JKKPUPM) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM. tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan. Menjalankan pemeriksaan tempat kerja ix. Sebagai penasihat utama kepada JKKP-UPM berkaitan aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di UPM. audit KKP yang dikemukakan oleh PPKKP. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah pengurusan Pejabat Naib Canselor. Membuat keputusan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan universiti. Menjalankan penyiasatan tempat kerja x. melaksanakan dan menyelaraskan aktiviti KKP di UPM. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja. dan melaporkan pada pihak pengurusan Universiti keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama±sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. ii. . Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 11 Carta Organisasi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Universiti Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 12 B. laporan dan maklumat berkaitan KKP dan laporan oleh agensi-agensi kerajaan lain mengenai perkaraperkara berkaitan KKP di UPM. vii.Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 10 A. xi. kemalangan nyaris. Mengkaji dan menyemak kajian tentang trend kemalangan. Membentuk suatu jawatankuasa kecil untuk membantu Jawatankuasa dalam melaksanakan fungsinya viii. iv. iii. Merancang. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menguruskan jawatankuasa-jawatankuasa kecil yang terlibat dengan pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UPM dan fungsi JKKPUPM adalah seperti berikut: i. Memantau prestasi keselamatan dan kesihatan di peringkat Pusat Tanggungjawab (Fakulti/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Kolej). Menimbangkan apa-apa laporan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. UPM (PPKKP) Antara fungsi pejabat ini adalah seperti berikut : i. ii. Secara am. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UPM. iii. v. Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada pihak pengurusan Universiti bagi penyemakan dasar tersebut (tiga (3) tahun sekali). vi.

vii. Menggalakkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat melalui program seperti program latihan. seminar dan juga kempen. Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di PTJ. Mengenalpasti jenis latihan aktiviti-aktiviti KKP dalam UPM. vii. Menyediakan maklumbalas kepada Jawatankuasa Induk (JKKP-UPM). viii. kemalangan nyaris keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja dan melaporkan kepada JKKP-UPM keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama ± sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. v. kursus. ix. ii. iii. iv. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di PTJ. Memeriksa tempat kerja secara berkala (3 bulan sekali). Mengadakan mesyuarat sekerap mungkin bergantung kepada situasi dan sekurangkurangnya setiap dua bulan sekali. Memberi input teknikal berkaitan dengan tindakan±tindakan yang akan dijalankan dan membangunkan dokumentasi berkaitan KKP. Melaporkan perkara (i) ± (v) kepada JKKP-UPM secara berkala melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. vi. vii. Menyedia. menyemak dan menganalisis laporan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ. v. kejadian berbahaya. kejadian berbahaya. v. Melaporkan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat. kejadian berbahaya. iv. viii.iv. kemalangan. vi. kemalangan nyaris keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 13 C. iii. kejadian berbahaya. Sebagai pusat rujukan dan maklumat KKP kepada PTJ. Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. Mengkaji semula tindakan atau amalan KKP dan membuat cadangan pindaan kepada JKKP-UPM. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Pusat Tanggungjawab Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Menyediakan maklumbalas dan cadangan kepada Jawatankuasa Induk (JKKP-UPM) dan Jawatankuasa PTJ (JKKP-PTJ). Memeriksa dan membantu PPKKP dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan. tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan ii. Menyediakan sistem laporan yang seragam. Memaklumkan maklumat dan aktiviti-aktiviti berkaitan KKP di UPM serta memberikan bantuan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP). Memberi khidmat nasihat dan memberi maklumat kepada PTJ. Memeriksa tempat kerja dengan seberapa segera yang selamat. Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 14 D. Membuat cadangan pemulihan dan tindakan pembaikan ke atas risiko di tempat kerja. selepas kemalangan. vi. Menjalankan pemantauan tentang kemalangan. .

Rujuk PTJ yang berkenaan bagi mendapatkan arahan. XIV. baikpulih dan penyelenggaraan peralatan hanya boleh dilakukan apabila mendapat kebenaran untuk melakukannya. Pastikan semua peralatan dan bahan-bahan disimpan di tempat yang betul serta kawasan tempat kerja anda sentiasa kemas dan bersih. prosedur dan garis panduan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. X. IV. VII. Kelajuan kenderaan di sekeliling UPM ialah 35 km/jam dan hendaklah sentiasa dipatuhi. II. pelajar dan pelawat. laporkan dengan segera serta dapatkan bantuan mula. Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat. Sila ikuti segala arahan keselamatan semasa berada di Universiti Putra Malaysia (UPM). Oleh itu. peraturan dan undang-undang UPM. PENERANGAN I. prosedur. Berikan kerjasama kepada petugas keselamatan di tempat berkenaan. Jangan bergurau dan elakkan daripada mengganggu orang lain semasa bekerja. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 15 BAHAGIAN II PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 16 1. XIII. Ini merupakan satu jangka masa yang panjang. IX. Kenalpasti pintu keluar dan laluan kecemasan bagi bangunan dimana anda berada. VI. Laporkan dengan segera apa-apa tindakan dan keadaaan tidak selamat yang mana boleh mendatangkan kecederaan kepada manusia dan kerosakan kepada harta benda. keselamatan di tempat kerja perlu . seseorang bekerja selama 8 jam sehari di ´tempat kerja´. XII. III. Sekiranya anda atau peralatan yang anda kendalikan terlibat dalam kemalangan. Dilarang merokok dan melakukan pembakaran terbuka dalam kawasan UPM. Gunakan kaedah yang betul semasa mengangkat barang dan dapatkan bantuan sekiranya perlu.ix. Patuhi semua arahan. Gunakan perkakas dan peralatan yang betul dan selamat ketika bekerja. VIII. PERATURAN KESELAMATAN DI PEJABAT PENGENALAN Umumnya. XI. Pastikan semua jalan sentiasa bebas untuk laluan kecemasan. Gunakan peralatan perlindungan diri yang telah diluluskan dan pastikan ianya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Penggunaan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 17 2. tanda amaran. V. PERATURAN KESELAMATAN AM TUJUAN Bagi mencegah daripada berlakunya kemalangan di Universiti Putra Malaysia (UPM) akibat daripada kecuaian atau tindakan tidak selamat oleh kakitangan. XV.

PERATURAN KESELAMATAN DI MAKMAL / BENGKEL TUJUAN Menjelaskan kepada pelajar prosedur tentang keselamatan keseluruhannya semasa menuntut di UPM. Memastikan segala kelengkapan seperti mesin berada dalam keadaan yang memuaskan melalui khidmat pengajar. Sentiasa memastikan makmal/bengkel dalam keadaan yang bersih dan teratur. Meminta kebenaran sebelum melakukan tugas yang berkaitan dengan penggunaan mesin. Pastikan laci kabinet ditutup dengan kemas selepas setiap kali dibuka. VIII. V. X. Aksesori yang terjuntai atau tergantung (barang kemas) adalah dilarang sama sekali dipakai oleh pelajar. Oleh itu. Menggunakan peralatan yang betul melalui khidmat pengajar ketika kerja-kerja yang hendak atau sedang dijalankan. V. minum. Pakai baju makmal/bengkel (coverall) dan kasut bertutup/kasut keselamatan semasa berada dalam makmal/bengkel. PENERANGAN I. VI. VI. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 18 3. II. kemalangan dengan segera secara lisan kepada pensyarah/ pembantu makmal/ pegawai sains atau penunjuk ajar diikuti laporan bertulis kepada PPKKP.dititikberatkan oleh setiap pekerja dan majikan. Berehat sebentar secara berkala bagi melegakan tekanan dan kepenatan. Gunakan troli jika perlu. peralatan dan kotak supaya tidak mengalami kecederaan manual. Bersihkan tumpahan serta-merta walaupun hanya air minuman. Sentiasa prihatin terhadap apa sahaja yang berlaku di sekeliling makmal/bengkel dan membuat aduan/laporan jika difikirkan perlu. Menepati jadual latihan/kelas yang telah ditetapkan seperti berada di luar makmal/bengkel 10 minit lebih awal. IX. II. IV. merokok dan bersolek adalah dilarang di dalam makmal/bengkel. X. IX. IV. Menyimpan peralatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan. Makan. Pastikan tiada halangan di pintu kecemasan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19 XII. perabot. dawai elektrik dan lain-lain. Oleh yang demikian. Selain mematuhi peraturan umum ini. Kenalpasti kedudukan alat pecah kaca untuk mengaktifkan penggera sekiranya berlaku kebakaran. XI. Pastikan semua peralatan pejabat berfungsi dengan baik. VII. meja. . Gunakan penapis skrin komputer untuk mengurangkan dedahan sinar UV. Laporkan sebarang kejadian. III. Pastikan lorong laluan dalam dan luar pejabat tidak dihalang oleh peralatan. pastikan arahan atau peraturan khusus di tempat tertentu juga dipatuhi PENERANGAN I. Pastikan alat pemadam api mudah dicapai. III. VIII. semua pelajar hendaklah memahami dan mematuhi segala prosedur yang disenaraikan. VII. Berhati-hati ketika mengubah kedudukan peralatan yang berat seperti almari. beberapa peraturan keselamatan umum di pejabat perlu dipatuhi dan dijadikan amalan berterusan. Gunakan peralatan dengan betul mengikut prosedur keselamatan (SOP) yang ditetapkan.

e. Masa masuk dan keluar iv. Hari Waktu Isnin . Semua pengguna makmal atau bengkel perlu menggunakan pintu hadapan sahaja untuk keluar masuk di PTJ masing-masing. No. kelonggaran peraturan tersebut boleh diberikan kepada pelajarpelajar . 0 0 p etang ± 7. Peraturan-peraturan ini dikuatkuasakan kepada semua pengguna makmal dan bengkel UPM yang menggunakan atau bekerja dalam makmal atau bengkel selepas waktu pejabat.Jumaat 5 . Buku daftar yang disediakan tersebut hendaklah mempunyai ruangan-ruangan untuk mencatatkan perkaraperkara berikut : i. PEMAKAIAN DAN PENGECUALIAN a. Semua pelajar tidak dibenarkan bekerja bersendirian kecuali terdapat seorang rakan/pekerja yang berhampiran dengan jarak sekurang-kurangnya sepanggilan. Semua PTJ yang mempunyai kemudahan makmal atau bengkel hendaklah menyediakan Buku Daftar Kerja Selepas Waktu Pejabat dan menempatkannya di pintu masuk utama pada setiap bangunan tersebut. Kebenaran bertulis tersebut hendaklah diperolehi dengan menggunakan Borang Kebenaran Bekerja Dalam Makmal/Bengkel Selepas Waktu Pejabat. Dalam semua keadaan. Tarikh iii. Ahad dan Cuti Kelepasan Am Sepanjang Masa Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 21 PERATURAN-PERATURAN a. Peraturan-peraturan ini tidak dipakai ke atas pengguna-pengguna makmal dan bengkel untuk tujuan kelas amali yang sedang dikendalikan atau diawasi oleh seseorang tenaga pengajar. juruteknik atau penyelia. Setiap pengguna makmal atau bengkel yang bekerja selepas waktu pejabat dimestikan mengisi Buku Daftar Kerja Selepas Waktu Pejabat semasa hendak bekerja dan selepas bekerja di dalam makmal atau bengkel. c. PTJ adalah bertanggungjawab memastikan keselamatan pekerja dan pelajar yang bertugas atau berada dalam kawasan PTJ selepas waktu pejabat. Namun begitu. Nama bilik vi. bilik v. Tandatangan masuk dan keluar b. Aktiviti dalam makmal adalah dibenarkan sehingga pukul 11 malam tetapi ia tertakluk kepada ketetapan PTJ. Meninggalkan makmal/ bengkel dengan seberapa segera sambil mempraktikkan apa yang telah dipelajari ketika loceng kebakaran dibunyikan.XIII. Gagal mematuhi arahan menyebabkan salah laku yang boleh diambil tindakan. Nama ii. Dengan adanya peraturan ini.00 pagi Sabtu. c. b. PERATURAN BEKERJA DI DALAM MAKMAL SELEPAS WAKTU PEJABAT UPM TAKRIFAN Selepas waktu pejabat ditakrifkan pada hari dan masa berikut. Semua pelajar mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada penyelia atau pensyarah masing-masing sebelum bekerja di dalam makmal atau bengkel selepas waktu pejabat. d. para pelajar/pengguna makmal/bengkel hendaklah mematuhi arahan-arahan tersebut. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 20 4.

ii. TANGGUNGJAWAB Semua pegawai. Semua Ketua PTJ adalah bertanggungjawab bagi memastikan peraturanperaturan tersebut dipatuhi sepenuhnya di PTJ masing-masing dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pengguna-pengguna makmal/bengkel yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. PROSEDUR KEBERSIHAN TEMPAT KERJA I. b. Mencegah berlakunya kemalangan disebabkan faktor pengabaian mengamalkan kebersihan. iv. pelajar dan kontraktor hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini. kakitangan. pengawal keselamatan yang meronda di PTJ adalah juga dipertanggungjawab bagi memastikan peraturan tersebut dipatuhi dan melaporkan kepada PPKKP sekiranya terdapat pengguna makmal/bengkel yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. iii. Menetapkan langkah-langkah pengawasan penjagaan kebersihan di UPM. Mewujudkan tabiat membudayakan kerja bersih dan kemas di kalangan pegawai. Namun begitu. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 25 . II. III. Menjelaskan langkah-langkah tindakan penjagaan kebersihan di UPM. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 22 PENGUATKUASAAN DAN PENALTI a. KECEMASAN Sila hubungi Bahagian Keselamatan Universiti melalui Pusat Kawalan Bahagian Keselamatn Universiti di talian 03-89467990 atau 03-89467470 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 23 BAHAGIAN III PROSEDUR-PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 24 1. staf. pelajar dan kontraktor di UPM. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menjalankan langkah-langkah penjagaan kebersihan di semua premis dalam kawasan Universiti Putra Malaysia (UPM). OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : i.oleh penyelia/pensyarah masing-masing sekiranya mendapati kerja/eksperimen yang dijalankan oleh pelajar tersebut tidak mempunyai risiko kemalangan yang tinggi .

Mesin. Kawasan persekitaran mesin. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. ii. ii. PROSEDUR AM Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penjagaan kebersihan di UPM. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 26 STOR Pegawai. Ketua PTJ hendaklah mempamerkan satu salinan prosedur ini di premis masing-masing. Barang-barang disusun dalam keadaan teratur. Tong sampah disediakan. Pegawai. Tingkap dalam keadaan bersih. RUANG BEKERJA Ketua PTJ/ Kontraktor hendaklah menyediakan ruang bekerja yang selamat dan secukupnya di dalam premis yang diawasi. iv. Permukaan lantai tempat kerja dalam keadaan baik. LALUAN SELAMAT Ketua PTJ/ Kontraktor hendaklah : i. ii. PERALATAN DAN PERKAKASAN Pegawai. kakitangan. Permukaan dinding tempat kerja dalam keadaan bersih dan tidak ada bahan-bahan / perkara yang tidak diperlukan digantung/ditampal. Memastikan laluan selamat yang dibina boleh digunakan sebagai laluan kecemasan sekiranya berlaku keadaan kecemasan atau kecemasan kebakaran. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. kakitangan. ii. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan ruang bekerja bebas daripada bahan-bahan yang tidak diperlukan. iii. Stor sentiasa bersih dan kemas. bahan. peralatan dan perkakasan berada dalam kedudukan yang tersusun/teratur. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. iv. peralatan dan perkakasan bersih daripada bahan-bahan yang tidak diperlukan. Lampu berfungsi dengan baik dan kadar pencerahannya mencukupi. Memastikan laluan selamat sentiasa bersih dan bebas daripada halangan-halangan yang boleh mengganggu lalulintas. LANTAI Pegawai. BANGUNAN Pegawai. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. bersih dan kemas. Pegawai. Mesin. Penempatan apa-apa mesin. peralatan dan perkakasan bebas daripada . ii. Menyediakan laluan selamat di dalam premis yang diawasi. Mesin. kakitangan.IV. peralatan dan perkakasan bersih daripada tumpahan minyak dan gris. iii. ii. peralatan dan lain-lain barangan di laluan ini adalah dilarang sama sekali. kakitangan. iii. Kawasan tangga bersih dan kemas serta pengadang tangan dalam keadaan yang baik. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 27 MESIN. Pengalihudaraan dalam keadaan baik atau berfungsi. kakitangan. kakitangan. pelajar dan kontraktor hendaklah : i.

Melaporkan kejadian yang tersebut di atas kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 pada LAMPIRAN 2. Meja dan kerusi kerja bersih dan kemas serta dalam keadaan yang baik. kakitangan. KEMALANGAN NYARIS. Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit hendaklah mengambil tindakan pembetulan bagi laporan tidak memuaskan. ii. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. TAKRIFAN Beberapa takrifan berikut adalah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967.sampah-sarap dan bahan-bahan yang tidak diperlukan. ii. TUJUAN Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mengkehendaki setiap majikan. KEJADIAN BERBAHAYA. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 29 2. Kejadian Berbahaya (Dangerous Occurrence) Mana-mana kejadian di dalam mana-mana kelas yang disenaraikan pada Jadual Pertama Akta Kilang dan Jentera 1967 sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 1 dan Jadual 2 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. PROSEDUR NOTIFIKASI ADUAN. a. v. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 30 III. PENGENALAN Prosedur ini adalah berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan. kakitangan. iv. II. Kotak ³first-aid´ dalam keadaan bersih dan mencukupi . Kejadian Berbahaya. Tempat minuman pegawai. Kejadian Berbahaya. ALAT PEMADAM API Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan semua peralatan pemadam kebakaran diselenggara dan boleh berfungsi dengan baik. Kemudahan tandas adalah bersih dan mempunyai pengalihudaraan yang baik. a. b. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas aduan dan kejadian yang tersebut di atas. . Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit hendaklah menjalankan pemeriksaan tempat kerja sekurang-kurangnya tiga (3) sekali. c. KERACUNAN PEKERJAAN I. Menyediakan suatu saluran komunikasi untuk membolehkan mana-mana pekerjanya membuat aduan mengenai apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. pelajar dan kontraktor dalam keadaan bersih (jika ada). Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 28 PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA i. LAIN-LAIN Pegawai. KEMALANGAN. Pengadang mesin pada kedudukannya dan dalam keadaan yang baik. iii. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 di bawah kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

Ketua PTJ hendaklah memastikan setiap kemalangan. TINDAKAN MELAPOR KEMALANGAN a. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan (Occupational Poisoning and Diseases) Mana-mana keracunan atau penyakit yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga Akta Kilang dan Jentera 1967 sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 3 dan Jadual 3 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 32 IV. atau ii. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 dalamLAMPIRAN 4. kecederaan masa hilang yang menghalang seorang pekerja daripada melaksanakan kerja biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara. Kemalangan Nyaris (Near Miss) Apa-apa kemalangan di tempat kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta. Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan serta merta sebaik sahaja kejadian tersebut dikenalpasti atau berlaku di Jabatan masing-masing dengan menghubungi PPKKP dan menghantar Borang Laporan Mengenai Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP6 secepat yang praktik sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 6 dan disalinkan kepada fail Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ masing-masing. Kejadian Berbahaya. c. d. b. Kejadian Berbahaya. Butiran kemalangan mestilah direkodkan dalam Borang Laporan .b. c. Kecederaan Badan yang Serius Apa-apa kecederaan yang disenaraikan dalam Jadual 1 PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. Masa Hilang Kehilangan hari yang dikira dari dan termasuk hari mendapat kemalangan berdasarkan hari kalendar. kecederaan tiada masa hilang jika tiada masa kerja yang hilang selain yang dikehendaki bagi rawatan perubatan. h. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja masing-masing dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP). Kecedaraan Maut Kecederaan yang membawa kepada kematian serta merta atau kematian dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kemalangan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 31 e. Kecederaan Tidak Maut i. Kemalangan (Accident) Suatu kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut. f. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 pada LAMPIRAN 5. hendaklah dilaporkan kepada Ketua PTJ dengan segera. g. Semua kemalangan sama ada mengalami kecederaan atau tidak. kejadian berbahaya.

Kebakaran boleh berlaku di mana-mana sahaja di dalam satu-satu bangunan tanpa mengira masa. TANGGUNGJAWAB a. Borang perlu dihantar kepada PPKKP yang menyelaras semua urusan yang berkaitan dengan kemalangan tersebut d.MengenaI Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP 6 oleh pelapor dan borang laporan kemalangan boleh didapati pada setiap bahagian. Unit Kecemasan Kebakaran dan Pengosongan Bangunan PTJ hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. kawasan kemalangan hendaklah jangan diganggu kecuali untuk mencegah kemalangan yang lebih serius atau memudahkan laluan bantuan. Memusatkan kecemasan di dalam kawasan UPM atau jika boleh membasminya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 33 V. Menjelaskan langkah-langkah semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan yang berkesan bagi tujuan mengatasi semua jenis kemalangan yang mungkin berlaku di UPM. Meminimumkan kesan kemalangan ke atas manusia dan harta benda di dalam dan luar kawasan UPM. kakitangan. Semua PTJ hendaklah menubuhkan Pasukan Kecemasan (Emergency Respone Team) di PTJ masing-masing b. c. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) atau Prosedur UPM yang berkaitan atau apabila diperlukan. PROSEDUR AM a. b. PROSEDUR KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN I. Oleh hal yang demikian. III. II. OBJEKTIF a. Semua bahagian dalam borang tersebut perlu dipenuhi dengan teliti dan terperinci khasnya di bahagian huraian kemalangan. c. Kejadian Berbahaya. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan dijalankan di UPM. Semua pegawai. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 35 IV. adalah wajar setiap staf/pelajar/pelawat/kontraktor mengetahui tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. kontraktor. Bagi kemalangan yang serius. Semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat adalah diingatkan supaya . Memenuhi keperluan undang-undang negara. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 34 3. dan d. pelawat dan pelatih hendaklah bertanggungjawab melaksanakan tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. Nasihat atau pandangan daripada Bahagian Keselamatan Universiti/ PPKKP/ Pusat Kesihatan Universiti mengenai kemalangan hendaklah diperolehi serta merta. PENUTUP Prosedur ini akan dikemaskinikan semula berdasarkan kepada PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan.

c. Isyarat Kebakaran Membunyikan sistem penggera kebakaran (alarm) dengan memecahkan ³break glass´ yang sedia ada di setiap paras bangunan. e. b.bertindak dengan tenang. Berhenti kerja. b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 37 PERINGATAN: Apabila kedengaran loceng kebakaran berbunyi iaitu sebagai isyarat berlaku kebakaran. 2. PERHATIAN : Jika anda memerlukan PANGGILAN KECEMASAN. Bangunan adalah berbeza diantara satu dengan lain dan ia mungkin memerlukan tindakan kecemasan yang berbeza. 7. Jangan berlari. 4. Berhentikan semua mesin. Keluar melalui lorong jalan yang mudah dan jangan menggunakan lif. . Memberitahu Pengawal Insiden/Pegawai-Pegawai Insiden yang bertugas di PTJ atau menghubungi Pusat Kawalan BKU (24 Jam) nombor telefon 03-8946 7990. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan kebakaran dan tindakan pengungsian bangunan. Sesiapa pun tidak dibenarkan memasuki bangunan apabila loceng kecemasan dibunyikan. 6. 3. Tutup semua tingkap dan pintu. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 36 TANDA BUNYI KEBAKARAN MENGANDUNGI BUNYI LOCENG YANG BERULANG . Satu salinan hendaklah di pamerkan di papan kenyataan di semua bangunan. 5. semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah : 1. sila dail 999 dan 112 bagi panggilan menggunakan telefon bimbit. TINDAKAN APABILA BERLAKU KEBAKARAN Tindakan berikut boleh dijadikan prosedur tetap dan garis panduan apabila berlaku kebakaran. jangan cemas apabila menghadapi keadaan begini. Matikan semua kuasa elektrik.ULANG a. Memadam Kebakaran Pengawal Insiden/Pegawai-pegawai Insiden dan kakitangan yang terlatih di PTJ sahaja dibenarkan untuk memadamkan kebakaran supaya ianya dapat dikawal. Tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah. Panggilan Baris (Roll Call) Semua staf/ pelajar/ kontraktor/ pembekal/ pelawat adalah bertanggungjawab melaksanakan panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul dengan segera apabila mendengar isyarat kebakaran. Keluar Menyelamatkan Diri Semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah keluar daripada bangunan dan berkumpul di Tempat Berkumpul yang disediakan di PTJ. Sila rujuk pelan kecemasan/ pelan lantai bangunan dan prosedur kebakaran di mana anda menjalankan tugas. d.

Hubungi pegawai yang bertugas di pondok pengawal keselamatan untuk bantuan. 11. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintupintu dan tingkap. 4. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 40 . Sediakan alat memadam kebakaran di premis masing-masing (pastikan ia sentiasa diselenggara) 3. Matikan semua suis elektrik. Hubungi pihak ambulan bersiap sedia di satu tempat. Berikan bekerjasama dan ikut arahan. Mengenalpasti tempat pili bomba. 6. Jika didapati kebakaran tersebut telah merebak dan ada penghuni di bangunan tersebut. 3. 13. Jangan berpatah balik kebelakang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Memberi maklumat kepada Pegawai BOMBA mengenalpasti keadaan di dalam bangunan. Sekiranya kebakaran berlaku di peringkat awal dan tidak mengancam keselamatan diri. 8. Jangan duduk di dalam tandas atau stor. 12. Jangan buat tidak tentu arah dan kelam kabut (panik). Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. 9. beri arahan mengosongkan bangunan. 2.8. Menyiasat tempat kebakaran. 11. Arahkan Pegawai-pegawai Insiden memadam kebakaran sebelum pihak BOMBA masuk. Jangan benarkan sesiapa pun masuk ke bangunan tersebut melainkan yang berkenaan sahaja. 10. Dapatkan maklumat tentang panggilan baris (roll-call) sekiranya ada yang tertinggal di dalam bangunan. 5. 2. 14. 4. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 38 TINDAKAN PEGAWAI-PEGAWAI INSIDEN 1. Arahkan anggota untuk mengawal keadaan lalulintas untuk menyenangkan pihak BOMBA masuk. padamkan segera. Bekerjasama dengan anggota BOMBA dalam segala aspek. 10. 7. Jangan sengaja buat bising. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat berkumpul di Tempat Berkumpul yang ditetapkan 8. Hubungi pihak BOMBA sebaik sahaja mendapat maklumat daripada Pegawai-pegawai Insiden. Jangan tolak menolak antara satu sama lain. 6. 5. 9. Bunyikan ³alarm´ atau ³wisel´ (jika ³alarm´ automatik tidak berbunyi). Arahkan Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit/Pengurus Asrama/ Pengurus Kantin membuat panggilan baris (roll-call) bagi kakitangan/ pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat di bawah kawalan masing-masing. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 39 TINDAKAN PENGAWAL INSIDEN 1. 12. 7. Jika perlu hubungi Jabatan BOMBA secara terus.

4. Bertenang. 2. pintu-pintu boleh menjadi penyelamat nyawa anda. 3. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. 3. Cari jalan lain untuk menyelamatkan diri. Sebelum membuka pintu. 4. Dapatkan seberapa banyak pintu bertutup di antara anda dengan api. pastikan dahulu. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintu-pintu dan tingkap. Periksa kehadiran staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat yang berada di bawah kawalan dengan menggunakan SENARAI SEMAK KAKITANGAN/PENGHUNI.TINDAKAN KETUA JABATAN/KETUA BAHAGIAN/KETUA UNIT/KETUA PENGURUS ASRAMA/PENGURUS KANTIN 1. sabar dan berfikir. asap merupakan ancaman kerana ia bergerak mendahului api. Sumbat celah-celah pintu dan lubang angin dengan kain atau sebagainya bagi mengelakkan asap masuk (pilih bilik yang bertingkap dan tunggu untuk diselamatkan). Dalam keadaan demikian. 5. Maklumkan segera kepada Pegawai Insiden. rendahkan diri seberapa boleh sebaiknya merangkak di atas lantai dan bernafas pendek-pendek (melalui hidung hingga sampai ke tempat selamat). gunakan belakang tangan untuk raba jalan menyusur dinding hingga bertemu pintu keluar. . Tutupkan pintu di belakang anda dan jauhkan asap dan bahang. 2. Sebagai panduan menyelamatkan diri dari kebakaran asap. panas. Sebagai makluman. jika panas biarkan tertutup. Kepulan asap yang banyak biasanya boleh menggelapkan pemandangan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 42 TERPERANGKAP DI DALAM BANGUNAN TERBAKAR Jika anda terperangkap di dalam bangunan. Maklumkan segera pada Pengawal Insiden/Pegawai-pegawai Insiden jika terdapat kakitangan/pelajar/ kontraktor/pembekal/pelawat yang tidak hadir. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat membuat panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul. Jika terperangkap di dalam asap. PERHATIAN: Semua Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit/Ketua Pengurus Asrama /Pengurus Kantin adalah bertanggungjawab mengisi dan mengemaskini SENARAI SEMAK KAKITANGAN/PENGHUNI dari semasa ke semasa. Panik atau kelam kabut boleh mengakibatkan anda bertindak dengan cara yang salah. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 41 PANDUAN MENYELAMATKAN DIRI SEMASA KEBAKARAN (ASAP) CARA-CARA BERGERAK SEMASA TERPERANGKAP DI DALAM ASAP Di dalam sesuatu kebakaran. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. menyesakkan pernafasan serta beracun dan boleh menyekat jalan menyelamatkan diri dari kebakaran. semasa berlaku kebakaran anda hendaklah bertindak seperti berikut : 1. 2.

Menyelamatkan nyawa. Kelayakan bagi pelantikan seorang Penolong Cemas hendaklah sekurangkurangnya telah menghadiri dan lulus Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR dari mana-mana organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan. 6. b. b. pandang keluar tingkap. pelawat dan pelajar hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini ketika menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan. c. Pergi ke tingkap bagi mendapatkan udara bersih dan beri isyarat minta bantuan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 44 IV. TANGGUNGJAWAB a. 4. II. Memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan sebelum ketibaan pasukan perubatan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 43 4. balut kaki dengan baju. carpet atau sebagainya (basahkan jika perlu) bagi menahan kepanasan. mengurangkan kesakitan. PROSEDUR AM a. ³REFRESH COURSE´ . Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah mempamerkan satu salinan prosedur ini serta SENARAI NAMA PENOLONG CEMAS di semua PTJ. OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : a. III. Jika keadaan semakin buruk. jika benar-benar tidak ada jalan lain lagi. b.3. Menjelaskan langkah-langkah tindakan semasa berlakunya kemalangan atau keadaan kecemasan di PTJ UPM. c. Jangan cuba terjun dari tingkap atau tingkat yang tinggi. kakitangan. mengelakkan mangsa kemalangan menjadi lebih teruk serta mendapatkan pertolongan profesional atau pemindahan ke hospital. Semua pegawai. Tunggu BOMBA atau pasukan penyelamat. kontraktor. d. Ramai orang terbunuh kerana tergopoh-gapah terjun. Memenuhi kehendak undang-undang yang disyaratkan dalam Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. b. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu keadaan kecemasan. Buka tingkap sedikit di atas dan di bawah untuk membolehkan udara kotor keluar dan udara bersih masuk. Penolong Cemas PTJ hendaklah bertanggungjawab memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan. 5. KELAYAKAN PENOLONG CEMAS a. PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS I. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan dan memberikan bantuan awal kecemasan di UPM. Semua anggota Unit Pertolongan Cemas UPM hendaklah memberikan bantuan awal kecemasan kepada semua mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan yang berlaku di PTJ. Ketua PTJ adalah bertanggungjawab melantik Penolong Cemas di setiap bahagian/unit di PTJ bagi setiap lima puluh (50) orang kakitangan/ pelajar.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 48 . PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN PERTOLONGAN CEMAS Ketua Penolong Cemas PTJ adalah bertanggungjawab merancang aktiviti penyelenggaraan kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. Setiausaha dan tidak kurang daripada satu perdua baki anggota yang hadir hendaklah membentuk korum. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 45 PETI PERTOLONGAN CEMAS a. Penolong Cemas PTJ hendaklah memastikan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas sentiasa mencukupi setiap masa. Laporan Aktiviti/Program Tahunan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 46 MESYUARAT a. Pegawai/kakitangan/pelajar/kontraktor hendaklah menjaga dan tidak menyalahgunakan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas yang disediakan. Penolong Cemas hendaklah menyelenggara semua kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. Ketua Unit Pertolongan Cemas UPM adalah bertanggungjawab merancang dan menjalankan mesyuarat peringkat unit seberapa kerap yang perlu. Pada tiap-tiap mesyuarat Unit Pertolongan Cemas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 47 LAPORAN KEMAJUAN AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS a. Pengerusi. c. Pegawai/kakitangan/pelajar/kontraktor hendaklah menjaga dan tidak menyalahgunakan semua kemudahan dan peralatan pertolongan cemas yang disediakan. Senarai Semak Penyelenggaraan Kemudahan dan Peralatan Pertolongan Cemas. Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah menyerahkan LAPORAN KEMAJUAN AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS kepada Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti pada bulan pertama setiap tahun ataupun sekiranya diperlukan. Penolong Cemas PTJ adalah bertanggungjawab memastikan Peti Pertolongan Cemas ditempatkan di semua premis di dalam kawasan PTJ. b. b. Jadual Penyelenggaraan Kemudahan dan Peralatan Pertolongan Cemas. Laporan Kemajuan Aktiviti Pertolongan Cemas hendaklah mengandungi : Senarai Nama Penolong Cemas. b.Ketua Unit Pertolongan Cemas UPM hendaklah merancang dan menjalankan ³Refresh Course´ Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR kepada semua anggota Unit Pertolongan Cemas sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali. KEMUDAHAN DAN PERALATAN PERTOLONGAN CEMAS Ketua PTJ bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan peralatan pertolongan cemas.

kepala. dan perlindungan mata b. Garis Panduan ALD disediakan untuk memastikan ALD yang digunakan oleh pekerja-pekerja (staf. ia adalah wajib disediakan seperti yang telah diperuntukkan di bawah Akta-akta seperti berikut : a. pelawat. .. mengikut peraturan-peraturan tertentu ATAU ALD yang memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM bagi kelulusan tersebut. GARIS PANDUAN ALAT LINDUNG DIRI Pengenalan Penggunaan Alat Lindung Diri (ALD) merupakan salah satu kaedah untuk melindungi diri daripada mendapat kemalangan di tempat kerja dan ia merupakan kaedah terakhir untuk melindungi diri daripada kecederaan dan penyakit pekerjaan. Keperluan Akta Dalam situasi tertentu penggunaan ALD. tangan. telinga. muka. Adalah digalakkan untuk merujuk Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja dalam manual ini dan Guidelines on Use of PPE Against Chemical Hazards 2005 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia bagi membuat pemilihan ALD yang sesuai. ALD ini hendaklah dipilih mengikut kesesuaian hazad/bahaya yang wujud di PTJ masing-masing dan sesuai dengan pekerja yang bekerja dengan hazad/bahaya tersebut. sarung tangan. (1) penggunaan kelengkapan pelindungan diri tang diluluskan c. Prinsip utama garis panduan ALD ini adalah berasaskan kepada ALD yang diluluskan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKPM). pelajar. Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 50 Garis Panduan I.BAHAGIAN IV GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 49 1. II. Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan (Keselamatan. kontraktor dan seumpamanya yang bekerja atau menggunakan premis UPM) adalah memenuhi spesifikasi keselamatan yang ditetapkan dan berupaya melindungi pekerja/pengguna daripada hazad/bahaya tertentu. kaki dan sebagainya. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 : Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 dibawah PART V ± Tindakan untuk mengawal pendedahan mewajibkan .16. Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970 dibawah Peraturan 32 mewajibkan penggunaan : Pakaian keselamatan. Bagi memilih ALD yang sesuai pihak pengurusan PTJ perlulah membuat penilaian risiko dan memililih langkah kawalan yang terbaik. ALD direkabentuk bagi melindungi bahagian tertentu tubuh badan manusia seperti bahagian mata. topi keselamatan.

pengeluar dan pembekal Kod amalan Industri atau agensi lain yang menggunakan bahan kimia/ peralatan berbahaya yang sama Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 51 IV. Sila rujuk maklumat dan sumber berkaitan untuk memilih ALD yang paling sesuai seperti : Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia (MSDS/CSDS) Risalah/ Katalog dari Pengilang.Air Hose Respirators . ALD untuk pernafasan digunakan apabila tiada kaedah kawalan yang bersesuaian dan praktikal bagi mendapatkan hasil yang efektif. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ATAU (b) Jenama.Berkuasa (apabila udara dihela melalui kipas) .Pihak Pengurusan PTJ juga boleh merujuk Untuk keterangan lanjut berhubung ALD dan piawaian-piawaian yang diluluskan/diterima-pakai oleh JKKPM tersebut. model. atau (a) Jenama. Terdapat tiga jenis respirator yang direkabentuk bagi melindungi dari hazad iaitu dari segi pencemaran dalam bentuk zarah. atau (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Terdapat pelbagai jenis ALD. 2 Pelindung Pernafasan (a) Jenis. Spesifikasi ALD yang berikut untuk kegunaan/pemakaian UPM : 1 Pelindung Mata (a) Jenama. Respirator Penapisan Udara (Air Purifying Respirator) . pemilihan respirator adalah amat penting. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.Self Contained Breathing Apparatus 3 Sarung Tangan (a) Jenis.Tidak berkuasa(apabila udara dihela/dikeluarkan melalui pernafasan oleh pemakai) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 52 Respirator Bekalan Udara (Supplied Air Respirator) . sila lawati laman web JKKPM. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM . gas dan atmosfera yang kurang oksigen. III.Air Line Respirator . filter/cartridge/canister dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 di ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikutPeraturan-peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1989.

(iii) Tali keselamatan melintang hendaklah mampu menanggung beban mati sebanyak 2500 kg seorang. (ii) Hentakan Benda-Benda Berat (a) Mempunyai pelindung besi jari kaki (steel toe-cap) ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 53 (iii) Kejutan Elektrik (a) Bertapak Getah ATAU (b) Mempunyai ciri constructive construction untuk perlindungan daripada cas statik ATAU (c) Mempunyai ciri nonforrous construction untuk mengurangkan kemungkinan friction sparks dalam situasi yang mempunyai hazad letupan atau terbakar ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 54 8 Sistem Perlindungan Jatuh Peralatan : Tali Pinggang. atau (c) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. (ii) Body harness sesuai digunakan dalam situasi ketinggian yang melebihi 2. Tali Keselamatan dan Body Harnes (i) Tali pinggang keselamatan sesuai digunakan dalam situasi ketinggian kurang daripada 1.0 meter. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. tali diperbuat menggunakan tali .mengikutPeraturan-peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1989.0 meter. 5 Pelindung Telinga (i) Jenis. 4 Perlindungan Kaki (i) Tumpahan/Percikan Bahan Kimia (a) Jenama. 6 Kot Makmal (i) Jenis berkain kapas dan berlengan panjang atau (ii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas 7 Topi Keselamatan (i) Diluluskan oleh SIRIM atau (iii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan dibawah Akta Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 ATAU (ii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.

mengurangkan kesakitan. Garis panduan ini adalah untuk menjelaskan langkah±langkah dan perkara yang perlu dibuat dalam penyediaan Peti Pertolongan Cemas di tempat kerja. Mana-mana bahan yang berkurangan . PPC hendaklah sentiasa diperiksa bagi memastikan kandungannya mencukupi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 56 IV. PPC hendaklah sentiasa dikunci. II. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 55 2. LOKASI a. SKOP Garis panduan ini hendaklah digunapakai di semua kawasan atau premis Universiti Putra Malaysia dalam penyediaan dan penyelenggaraan Peti Pertolongan Cemas. III. b. b. d. GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PETI PERTOLONGAN CEMAS I. Setiap PPC hendaklah ditempatkan di lokasi yang ditanda dengan terang. Semua pekerja-pekerja/pengguna hendaklah dimaklumkan tentang lokasi PPC ditempatkan. ubat-ubatan moden dan tradisional. dan anak kuncinya disimpan oleh seseorang yang dipertanggungjawab oleh Ketua PTJ serta boleh diperolehi sepanjang masa apabila diperlukan. c. menyelamatkan nyawa dan menghalang kecederaan bertambah teruk. Bilangan PPC hendaklah mencukupi dengan kawasan kerja dan bilangan pekerja/ penghuni sesuatu tempat kerja seperti di Lampiran 7. V. iaitu. PPC hendaklah mempunyai kuantiti bahan-bahan pertolongan cemas yang sesuai dan mencukupi. Senarai kandungan PPC seperti Lampiran 8.wayar yang berdiameter sekurang-kurangnya 12. Peti tersebut hendaklah juga dilabelkan dengan lambang bulan sabit (crescent) atau palang (cross) yang berwarna hijau atau merah berlatar belakang putih. PENGENALAN Pertolongan Cemas di tempat kerja adalah termasuk penyediaan Peti Pertolongan Cemas (PPC) dan peralatannya serta orang yang dirujuk (Person In Charge) untuk mendapatkan rawatan awalan di tempat kerja. mempunyai pencahayaan yang cukup dan mudah dicapai. KANDUNGAN a. Di samping itu. sebarang bahan-bahan berikut juga dilarang disimpan di dalam PPC. termasuk yang dikategorikan sebagai µOTC (over the counter) drugs¶ ubat-ubatan/bahan untuk dimakan atau diminum c. V. terutamanya yang berhubungkait dengan keperluan undang-undang KKP. REKA BENTUK Peti Pertolongan Cemas (PPC) hendaklah dibuat daripada bahan yang kukuh dan mudah alih bagi membolehkannya dibawa ke tempat kemalangan.5mm dan mempunyai dua cangkuk (boleh-aras) dan (iv) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Tujuan pertolongan cemas antaranya adalah untuk. Bahan-bahan yang tiada bkaitan dengan pertolongan cemas hendaklah tidak disimpan dalam PPC. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Putra Malaysia (JKKP-UPM) akan menyemak dan mengemaskini perakuan ini dari masa ke masa.

Tumpahan minyak. Sebai-baiknya sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas asal ataupun di dalam bekas lain yang telah dikenalpasti sebagai bekas primer yang boleh terdiri daripada: Tin keluli . Negeri Sembilan. ii. Pengasingan dan Pengumpulan Sisa Pelupusan sisa kimia bermula dengan pengasingan dan pengumpulannya. a. Bahan kimia yang tidak berlabel atau yang telah tamat tempoh gunanya. vi. Bahan yang menghasilkan sisa yang reaktif dan beracun hasil tindak balas kimia. Pengurusan Buangan Terjadual Berdasarkan Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual). KOS PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN Kos penyediaan dan penyelenggaraan PPC adalah di bawah tanggungjawab PTJ masing-masing. RUJUKAN . Sila rujuk senarai semak (checklist) PPC seperti Lampiran 9. Sumber Sisa Kimia Bahan kimia yang perlu dilupuskan terdiri daripada: i. menetapkan sisa bahan kimia adalah termasuk dalam kategori buangan terjadual.U. c. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN. Sisa kimia yang diisi di dalam botol khas berlabel hendaklah disimpan di tempat yang selamat atau tempat penyimpanan sisa yang telah dikenalpasti sehingga langkah pelupusan dijalankan.hendaklah ditambah dan bahan-bahan yang luput tarikh atau rosak diganti semula. Sisa kimia perlu dielakkan daripada terdedah kepada haba atau api. Tujuan : Garis Panduan ini adalah bertujuan untuk menerangkan cara-cara pengurusan sisa makmal di Universiti Putra Malaysia (tidak melibatkan sisa biologi dan sisa radioaktif) II. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 58 3. Bekas Sisa i. Langkah ini bermula di peringkat makmal. VII. (A) 139/1989]. Sisa bahan kimia pepejal. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 59 b. v. 1989. iii. [P. Pengasingan sisa kimia juga membantu mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti letupan atau kebakaran ketika kerja pelupusan dilakukan. ii.Guidelines on first-aid facilities in the workplace ((2nd Edition) 2004. Bahan kimia yang tertumpah. iv. Sisa bahan kimia cecair. GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA KIMIA I. Buangan terjadual (scheduled waste) hanya boleh dirawat dan dilupuskan di Pusat Pelupusan Sisa Bersepadu di Bukit Nanas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 57 VI. MALAYSIA. Sebarang sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas bersesuaian dan dilabelkan selengkapnya.

Pengkelasan Sisa Bekas yang mengandungi buangan terjadual mestilah dilabel dengan jelas mengikut pengkelasan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. beg plastik mestilah dimasukkan ke dalam bekas lain seperti bekas kaca ataupun logam untuk tujuan penyimpanan.Botol plastik Botol kaca Botol bersalut plastik Beg plastik iii. viii. Semua botol kosong dan radas kaca yang hendak dilupuskan TIDAK BOLEH mengandungi sebarang bahan kimia berbahaya. i. Kelas H : Sisa organik tanpa halogen/sulfur ± seperti gam dan fenol. Kelas K : Sisa mengandungi raksa. e. v. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 61 III. Pengurusan Botol Kosong Atau Radas Kaca Pengurusan botol kosong (kaca atau plastik) dan radas kaca makmal perlu bagi mengelakkan bahaya yang timbul dari kandungan asal bekas. etanol. Kelas X : Sisa tak organik ± seperti asid. iii. alkali. v. Pelupusan Sisa Sisa yang telah diasingkan mengikut kelas perlu dikumpulkan di tempat yang dikhaskan pada hari pelupusan. Botol yang mengandungi bahan kimia . vi. Pelabelan pada bekas sisa mesti menggunakan nama penuh sisa. turpentin dan xilena. benzena. Kelas T : Sisa racun perosak. iv. Elakkan penggunaan formula kimia. vii. vi. Pengkelasan dibuat berdasarkan rawatan yang akan dijalankan terhadap sisa tersebut sebelum ianya dilupuskan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 60 d. minyak hidraulik dan minyak tercemar. Kelas Z : Sisa bercampur ± seperti sisa asbestos dan enapan mineral. Kelas B : Sisa organik mengandungi halogen dan/atau sulfur ± seperti kloroform. Kelas A : Sisa minyak mineral ± contoh sisa yang mengandungi minyak pelincir. Sisa tersebut akan dimasukkan ke dalam tong yang berlabel untuk dilupuskan ke Pusat Pelupusan Sisa Bersepadu di Bukit Nanas. garam inorganik. kromat dan sianida. Negeri Sembilan di bawah seliaan Pegawai Sains. simbol kimia ataupun persamaan. methanol. Saiz bekas kaca sebaik-baiknya kurang dari 4 liter dan elakkan pengisian penuh. iv. Jika beg plastik digunakan sebagai bekas sisa primer. Bekas sisa mestilah dalam keadaan baik semasa digunakan dan mestilah diperiksa setiap minggu untuk memastikan tiada kebocoran atau tindak balas antara bekas dan sisa. ii. Kelas C : Sisa pelarut tanpa halogen/sulfur ± seperti aseton.

Membuat cadangan pemulihan dan tindakan pembaikan ke atas risiko di tempat kerja. Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat. Fungsi Jawatankuasa Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: a. Melaporkan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di PTJ. surat perlantikan perlu ditandatangani oleh Ketua PTJ atau wakil majikan dalam tempoh masa tertentu. e. Keanggotaan jawatankuasa .Wakil Majikan . b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 63 III. Pelantikan Ahli a. Memeriksa dan membantu PPKKP dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan.Wakil Majikan (setiap bahagian/jabatan) .Wakil Pekerja (setiap bahagian/jabatan) II. f. Semua botol dan radas kaca yang sudah dibersihkan dikumpulkan tempat pelupusan sisa kimia sementara di PTJ masing-masing sehingga tarikh pelupusan. kejadian berbahaya. I. wakil pekerja dan majikan perlulah dapat mewakili pelbagai seksyen/unit tempat kerja supaya dapat mengekalkan dan mengembangkan minit dalam membentuk sesuatu keadaan kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja. dinyatakan tugas sebagai Pengerusi. c. g. d. Setiausaha. Struktur Jawatankuasa Pengerusi Setiausaha Ahli . ahli AJK (wakil majikan dan wakil pekerja). GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JKKP-PTJ ( JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB ) Panduan ini disediakan berdasarkan Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996. c. kejadian berbahaya. Memeriksa tempat kerja secara berkala (3 bulan sekali). b. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. kemalangan. terdiri daripada Pengerusi (Ketua PTJ) Setiausaha (Pegawai P&P yang diberikuasa) Ahli . h. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 62 4. Mengkaji semula tindakan atau amalan KKP dan membuat cadangan pindaan kepada JKKP-UPM. Melaporkan perkara (i) ± (v) kepada JKKP-UPM secara berkala melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. menyahtoksik atau meneutralkan kandungannya terlebih dahulu.berbahaya hendaklah dibersihkan dengan menyahaktif.Wakil Pekerja Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . IV.

64 Jawatankuasa Kecil i. Kekerapan Mesyuarat a. membuat dan menghantar laporan KKP di PTJ ke JKKP-UPM melalui PPKKP secara berkala) V. kaedahkaedah keselamatan dan lain-lain Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 66 5. Latihan dan aktiviti KKP v. Paling Berkesan Penghapusan/ membuang (Elimination) . UPM. GARIS PANDUAN KAWALAN RISIKO DI TEMPAT KERJA Pengenalan Mengawal risiko melalui kaedah mengurangkan pendedahan kepada hazad pekerjaan adalah kaedah asas melindungi pekerja. Penyediaan laporan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 65 VI. Penyiasatan apa-apa kemalangan iii. menjalankan siasatan kemalangan). iv. Boleh dijadikan salah satu agenda dalam mesyuarat pengurusan di PTJ sekiranya pekerja kurang daripada 40 orang. JKKP-PTJ perlu bermesyuarat seberapa kerap atau tidak kurang tiga bulan sekali. Pemeriksaan tempat kerja memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga(3) bulan sekali tujuan : menentukan tahap risiko dan bahaya dan mengenalpasti apaapa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ii. J/K Tindakan Kecemasan (melaksanakan tugas/tindakan awal semasa berlaku sebarang kemalangan contohnya memberikan rawatan awal ± pertolongan cemas. ii. Minit Mesyuarat Minit perlu dikeluarkan dalam masa 14 hari berkerja selepas mesyuarat dan salinannya perlu diberikan kepada semua ahli dan perlu dihantar ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. J/K Pengurusan Aduan/Kemalangan (melaksanakan dan menguruskan proses sebarang aduan/laporan kemalangan untuk dilaporkan ke pihak JKKP-PTJ/JKKP-UPM dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. menyediakan dan menyelenggara Peti Pertolongan Cemas di tempat kerja). Aktiviti JKKP-PTJ i. Hieraki kawalan risiko telah digunakan sejak dulu sebagai cara untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai dan berkesan. J/K Latihan (menguruskan latihan. aktiviti KKP di PTJ. prosedur kerja selamat/ arahan kerja selamat. J/K Teknikal/Makmal/Audit (membuat prosedur kerja selamat/ arahan kerja selamat dan menyediakan dokumen berkaitan. Penyiasatan aduan dan penyelesaian aduan iv. VII. menjalankan audit tempat kerja. iii. mengurus dan menghantar laporan kepada JKKPPTJ). menyediakan takwim mesyuarat JKKP-PTJ. Salah satu caranya adalah berdasarkan turutan berikut. b.

II. mempertingkatkan sistem pengalihudaraan atau menukar aras ketinggian meja mengikut individu dan sebagainya. tidak bermaksud pilihan langkah kawalan risiko hanya boleh dikurangkan menggunakan satu kaedah sahaja sebaliknya ia boleh menjadi beberapa gabungan kaedah/ kawalan majmuk. III. tanda amaran dan skrin(dinding cermin). Pengasingan (Isolation) Kaedah ini boleh dipilih sebagai salah satu cara untuk mengurangkan risiko dengan mengasingkan hazard daripada pekerja yang tidak berkaitan atau mengasingkan kawasan berisiko tersebut daripada kawasan kerja umum melalui pemagaran/halangan. Biasanya dilakukan di peringkat pelan dan lukisan. Penggantian (Subsitution) Kaedah ini boleh dilaksanakan dengan menggantikan atau menukarkan hazard yang berisiko tinggi kepada risiko yang mempunyai had yang dibenarkan/ kurang berbahaya seperti menggantikan amalan kerja/prosedur kerja yang berbahaya kepada yang kurang berbahaya. Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kawalan ini adalah mengurangkan risiko dengan menggunakan rekabentuk yang selamat. Ia merujuk kepada pihak pentadbiran mengeluarkan arahan/ prosedur kerja selamat yang baru kepada pekerja melalui dokumen. papan tanda. Perubahan besar dalam peralatan dan prosidur mungkin diperlukan untuk melaksanakan kaedah penghapusan dan akan melibatkan kos yang tinggi atau ketiadaan teknologi alternatif menjadi punca sesuatu hazard itu tidak boleh dihapuskan. V. Dengan mengikut hieraki ini biasanya akan menjurus kepada perlaksanaan sistem yang lebih selamat dimana risiko untuk mendapat penyakit dan kecederaan berkurang dengan ketara. Pihak pentadbiran juga boleh meletakkan/menukarkan sementara Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 68 pekerja ke tempat yang kurang berisiko bagi mengurangkan had pendedahan .Berkesan Penggantian (Subsitution) Pengasingan (Isolation) Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kurang Berkesan Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Prinsip disebalik hieraki ini adalah. Penghapusan/ membuang (Elimination) Kaedah ini adalah paling terbaik kerana jika sesuatu hazard tersebut tidak wujud maka soal mengurusnya tidak timbul tetapi ianya juga kaedah yang paling sukar untuk dilaksanakan bagi proses yang telah ada. kaedah kawalan yang teratas dalam senarai berpotensi untuk lebih berkesan daripada kaedah yang dibawah. Kaedah kawalan yang terbaik adalah menghapuskan dan mensifarkan risikonya atau menerima hazard tersebut dengan mengurangkan risikonya sehingga ia tidak menyebabkan kecederaan atau penyakit pekerjaan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 67 I. Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Kawalan ini dianggap kurang berkesan kerana ia melibatkan kerjasama dua pihak melalui komunikasi dan latihan malah ia memakan masa untuk mendapatkan keberkesanan program tersebut. Ia mungkin juga boleh melibatkan pengubahsuaian pada rekabentuk peralatan atau tempat kerja seperti memasang pengadang pada mesin. IV. Walau terdapat hieraki ini.

derik. batu canai atau roda canai yang digerakkan oleh kuasa jentera. kehilangan air dandang. ketulenan dan penyelenggaraan PPE tersebut. Penggunaan langkah ini bergantung kepada keadaan. Letupan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan dandang stim atau vesel tekanan tak berapi. VI. atau kepada manamana jentera atau loji yang ada dalamnya. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) JADUAL KEDUA . 4. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 71 LAMPIRAN 2 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. roda. win. pengangkat. atau mana-mana bahagian daripadanya (kecuali putusnya rantai atau tali anduhan) atau terbaliknya kren. Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko 2008 (Guidelines for Hazard Identification. peleburan plag pengefius dan pecahan tiub. kerangka cerucuk atau perkakas lain yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan orang atau barang. Pekerja yang memakai PPE merasakan dirinya selamat dari risiko tersebut tetapi kecekapan dan keberkesanan PPE adalah bergantung kepada banyak faktor seperti cara penggunaan. RisK Assessment and Risk Control-HIRARC 2008) yang di keluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 2. persekitaran dan situasi yang mana mungkin lebih dari satu langkah perlu diambil bagi mengawal atau mengurangkan pendedahan kepada hazard di tempat kerja Untuk keterangan lanjut berhubung proses penaksiran risiko di tempat kerja sila rujuk Garis Panduan Pengenalpastian Bahaya. Letupan atau kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana bilik atau tempat di mana orang diambil kerja. 3. Keruntuhan atau kegagalan kren. Malaysia Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 69 LAMPIRALAMPIRA N Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 70 LAMPIRAN 1 AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 JADUAL PERTAMA KEJADIAN BERBAHAYA (Seksyen 3) 1. Pecahan suatu pengandung berputar.terhadap hazard tersebut. Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Kawalan ini sering digunapakai tetapi ia masih tidak cukup untuk mengurangkan risiko ke tahap yang diterima/dibenarkan. Langkah/kaedah yang dinyatakan diatas bukanlah bersifat eksklusif. KEJADIAN BERBAHAYA.

batu pengasah atau roda pengasah yang digerakkan oleh kuasa mekanik. LITAR PINTAS ELEKTRIK 3. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 73 . peletusan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan apa-apa vessel tertutup termasuklah dandang stim atau vessel tekanan tidak berapi. kehilangan air. atau daripada mana-mana topang sementara. Letupan. keterbalikan atau kegagalan apa-apa beban yang menahan sebahagian daripada mana-mana kren. JENTERA PENGANGKAT DSB. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 72 LETUPAN. 8. 11. KEBAKARAN ATAU KEGAGALAN STRUKTUR 5. kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana tempat kerja atau loji yang terdapat di dalam tempat kerja itu. Peletusan. Keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana perancah yang tingginya lebih daripada 5 meter yang mengakibatkan sebahagian besar daripada perancah jatuh atau terbalik. Pembebasan atau pelepasan tidak terkawal apa-apa bahan atau agen dalam hal keadaan yang mungkin boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan atau kecederaan yang serius kepada mana-mana orang. Keruntuhan. barangan sampingan atau barangan siapnya yang mengakibatkan pemberhentian atau penggantungan kerja biasa di tempat itu selama lebih daripada 24 jam. kecuali jika cara dan takat keruntuhan atau keruntuhan sebahagian disengajakan. Peletusan bekas yang berputar. pengorek atau perkakas lain yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan orang atau barang atau mana-mana bahagiannya. win. 10. lif.[subperaturan 5(1)] KEJADIAN BERBAHAYA BAHAGIAN I KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU APABILA BERLAKU DI MANA-MANA KERUNTUHAN PERANCAH 1. Litar pintas atau beban lampau elektrik yang disertai api atau letupan yang mengakibatkan pemberhentian loji yang terlibat selama lebih daripada 24 jam dan yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan badan yang serius kepada mana-mana orang. keruntuhan. Peletupan. PELEPASAN BAHAN 4. derik. 6. peletupan atau keruntuhan talian paip atau mana-mana bahagiannya. berada di dalam talian paip. roda. pengubahsuaian atau perobohan. atau apa-apa benda yang sebaik sebelum ia dinyalakan. pesawat angkat. peleburan palam boleh lakur dan peletusan tiub. KERUNTUHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR 2. keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana bahagian bangunan atau struktur itu. 9. atau penyalaan apa-apa benda di dalam talian paip. pembinaan semula. kerangka cerucuk. Di mana-mana bangunan atau struktur yang dalam pembinaan. Apa-apa letupan atau kebakaran yang berlaku di mana-mana tempat kerja yang berpunca daripada penyalaan bahan terproses. Kebakaran atau letupan di dalam sesuatu gudang atau kawasan penyimpanan di mana bahan berbahaya disimpan. 7.

9. tembakau. kelenjar. Keadaan akibat daripada pendedahan haba yang kuat seperti kekejangan haba atau strok haba. 14. 10. ammonia. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 75 LAMPIRAN 4 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN . tuberkulosis. kromium. sebatian bernitrogen dan berklorin. fosforus. fleks.LAMPIRAN 3 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 JADUAL KETIGA PENYAKIT-PENYAKIT INDUSTRI YANG KENA DIBERITAHU (Seksyen 32) 1. tembaga. Penyakit dekompresi (penyakit kaison) dan penyakit akibat daripada bekerja bawah air. dan petroleum atau terbitanterbitannya. raksa. plumbum. jut. gabus. Kemabukan akibat daripada pengendalian racun serangga. f) Lain-lain penyekit pneumokonioses atau fibrotik paru-paru akibat daripada penyedutan aluminium atau talkum atau arang batu. Jangkitan pekerjaan seperti antraks. Jaundis toksik akibat daripada terbitan-terbitan nitro atau amino daripada benzin atau bahan lain. b) Stanosis ± penyedutan debu timah atau wasap. mangan. sekam padi. Keadaan akibat daripada pendedahan kepada pancaran pengionan dan tak pengionan radiasi. habuk dan perengsa lain. Kehilangan pendengaran disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada kebisingan industri yang tahap tekanan bunyinya adalah tinggi. hidrokarbon berklorin. atau racun herba. 11. atau racun kulat sebagai sebatian fosfat organik. kayu. dsb. kusta (jika pendedahan kerana pekerjaan kepada tuberkulosis dan kusta adalah nyata) 8. zing atau debu binatang seperti tulang atau bulu. Bursitis subkutaneus atau akut pada lutut atau tangan atau pergelangan tangan akibat daripada pekerjaan kasar menyebabkan geseran atau tekanan yang kuat atau berpanjangan. 2. nikel. Keadaan pada dermatosis pekerjaan akibat daripada pengendalian minyak mineral. jerami. atau bissinonis akibat daripada penyedutan debu yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas. rempah. Kemabukan sistematik oleh mana-mana daripada logam berikut atau sebatiannya. Keadaan mata akibat daripada trauma fizikal seperti katarak haba. klorin. c) Sidersosis atau sidero ± silikosis penyedutan debu mengandungi besi dan silika. hematit. 5. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 74 7. fosgen. d) Asbestosis ± penyedutan debu atau serat asbestos. 4. dan leptospirosis. asid. sisal. e) Keadaan-keadaan alergi pernafasan bagi asma atau bronkitis kronik. Penyakit malignan akibat daripada pengendalian atau penyedutan atau persentuhan dengan tar karsinogenik. atau debu radioaktif. katarak pencaran dan daripada perengsa. Penyakit debu pada paru-paru : a) Silikosis ± penyedutan (SiO2) silika yang mengandungi debu. sulfur oksida. 15. berilium. tepung dan yang sama dengannya dan debu galian seperti simen. 6. Gangguan pulmonari akibat daripada penyedutan nitrogen oksida. the. Kemabukan akibat daripada penggunaan pelarut-pelarut seperti benzin dan hidrokarbon aromatik lain. 13. 12. antimoni. 3. karbon disulfida. alkali.

Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. KEJADIAN BERBAHAYA. Penggunaan atau pengendalian. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) JADUAL KETIGA [Peraturan 7] KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN Perihal keracunan atau penyakit Pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan KERACUNAN a) Keracunan oleh: (a) Monomer Akrilamida (b) Alkohol. atau . Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap berilium atau sebatian berilium atau bahan yang mengandungi berilium. atau pendedahan kepada wasap atau wap akhohol. keton atau aldehid (c) Antimoni (d) Arsenik (e) Benzena atau homolog (f) Berilium atau salah satu daripada sebatiannya Apa-apa aktiviti. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 76 Perihal keracunan atau penyakit Pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (g) Kadmium (h) Karbon disulfida (i) Gas karbon monoksida (j) Gas karbon dioksida (k) Kromium (l) Dietilena dioksida (dioksana) Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. glikol. habuk atau wap antimoni atau sebatian antimoni atau bahan yang mengandungi antimoni. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. glikol. atau pendedahan kepada wasap. keton atau aldehid. habuk atau wap arsenik atau sebatian arsenik atau bahan yang mengandungi arsenik atau pendedahan kepada apa-apa larutan yang mengandungi arsenik atau sebatian arsenik. habuk atau wap yang mengandungi benzena atau apa-apa homolognya dan terbitan amino dan nitronya.(PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN.

Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap atau wap yang mengandungi dietilena dioksida.pendedahan kepada wasap. (c) gas kuasa atau gas relau. atau pendedahan kepada gas karbon monoksida. . Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. amino atau kloro daripada benzena atau homolog benzena (u) Nikel (v) Wasap nitrus Apa-apa aktiviti. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap kadmium atau sebatian kadmium atau bahan yang mengandungi kadmium. (e) enjin gas. penapaian di kilang-kilang bir dan pembentukan kapur ditanur-tanur kapur. Peletusan. relau dan dapur bagi pembakaran kok arang dan bahan api lain. atau terbitan nitro. pengilangan air mineral. habuk atau wap kromium atau sebatian kromium atau bahan yang mengandungi kromium. Penggunaan atau pengendalian. (d) relau bagas. (b) gas penyinar. habuk atau wap karbon disulfida atau sebatian karbon disulfida atau bahan yang mengandungi karbon disulfida. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 77 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (m) Etilena oksida (n) Fluorin (o) Gas hydrogen sianida atau gas hidrogen sulfida (p) Plumbum atau sebatian plumbum (q) Mangan atau sebatiannya (r) Raksa atau salah satu daripada sebatiannya (s) Metil bromida (t) Nitroklorobenzena. dan apa-apa proses yang melibatkan penggunaan ± (a) dinamit dan serbuk letupan bagi peletusan lorong-lorong di bawah tanah.

Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian asid nitrik atau pendedahan kepada wasap nitrus. pentaklorofenol. organofosfat. karbamat. nitrofenol. pentaklorofenol. atau pendedahan kepada wasap. organofosfat. dimetilditiokarbamat atau sebatian-sebatian klorofenoksi dan dipiridil untuk membinasakan makhluk perosak atau vermin. habuk atau wap plumbum atau sebatian plumbum atau bahan yang mengandungi plumbum. Penggunaan atau pengendalian. Apa-apa aktiviti. dimetilditiokarbamat atau sebatian klorofenoksi dan dipiridil (x) Fosforus (y) Kayu Rengas (z) Terbitan halogen daripada hidrokarbon alifatik atau aromatik JANGKITAN b) Antraks 3. Leptospirosis Penggunaan atau pengendalian organoklorin. Penggunaan atau pengendalian. . Glanders 4. nitrofenol. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap atau wap hidrogen sianida atau hidrogen sulfida. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap mangan atau sebatian mangan atau bahan yang mengandungi mangan. habuk atau wap raksa atau sebatian raksa atau bahan yang mengandungi raksa. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. karbamat. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap nikel atau sebatian nikel atau bahan yang mengandungi nikel. habuk atau wap fluorin atau sebatian fluorin atau bahan yang mengandungi fluorin. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 78 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (w) Organoklorin. Penggunaan atau pengendalian. Apa-apa aktiviti. atau pendedahan kepada wasap.

Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja di tempat-tempat yang banyak tikus atau roden yang lain dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan penjagaan atau pengendalian anjing-anjing. (c) sebagai seorang penyelidik yang menjalankan penyelidikan berkenaan dengan tuberkulosis atau kusta. atau (d) sebagai seorang pekerja makmal. Hepatitis virus Apa-apa pekerjaan yang melibatkan hubungan yang rapat atau kerap dengan sumber atau sumber-sumber jangkitan tuberculosis atau kusta disebabkan oleh pekerjaan ± (a) dalam rawatan perubatan seseorang yang menghidap tuberkulosis atau kusta atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu. atau pendedahan kepada wasap. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan hubungan dengan binatang jenis kuda atau bangkainya.Penggunaan atau pengendalian. ahli . Tuberkulosis atau kusta 6. bulu kejur. atau hubungan dengan binatang-binatang yang dijangkiti antraks. habuk atau wap fosforus atau sebatian fosforus atau bahan yang mengandungi fosforus. belulang atau kulit atau hasil-hasil atau baikbaki lain daripada binatang. jika layanan itu adalah perlu oleh sebab kelemahan jasmani atau mental orang itu. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 79 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 5. (b) dalam melayan seseorang yang menghidap tuberkulosis atau kusta. pembebasan atau penggunaan hidrokarbon daripada siri alifatik atau siri aromatik dan terbitan-terbitan halogennya. babi dan kuda atau mana-mana binatang lain yang telah dijangkiti penyakit. Pengerjaan kayu rengas atau apa-apa proses pengilangan barang-barang daripadanya atau proses yang bersampingan dengan pengilangan barang-barang daripadanya. rambut. Pengeluaran. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pengendalian benang bulu. lembu kerbau.

jika pekerjaan itu melibatkan penggunaan benda yang menjadi sumber jangkitan tuberkulosis atau kusta atau dalam apa-apa pekerjaan yang bersampingan dengan pengajian itu. . (a) Keulseran pada permukaan kornea mata (b) Ketumbuhan baru setempat pada kulit. atau (b) hubungan yang rapat dan kerap dengan sumber jangkitan hepatitis virus kerana bekerja memberikan rawatan perubatan kepada orang atau orangorang yang menghidap penyakit hepatitis virus. Akne 10. atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 80 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 7. papiloma atau keratitis Kerja yang melibatkan patogen yang menyebabkan bahaya kepada kesihatan manusia. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) PENYAKIT KULIT 9. atau (b) hubungan yang rapat dan kerap dengan sumber jangkitan AIDS kerana bekerja memberikan rawatan perubatan kepada orang yang menghidap AIDS. gegala atau arsenik. atau orang-orang yang dijangkiti Human Immuno Deficiency Virus atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu. Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) hubungan yang rapat dan kerap dengan darah manusia atau hasil-hasil darah manusia. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) hubungan yang rapat dan kerap dengan darah manusia atau hasil-hasil darah manusia. Apa-apa penyakit yang disebabkan oleh patogen 8.patologi atau pekerja post-mortem. tar.

gegala atau arsenik. Radang. zarah mengion. gegala. Selulitis subkulitan pada tangan.Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian. hasil atau baki mana-mana bahan ini. Selulitis subkulitan atau bursitis akut yang terjadi pada atau di sekitar lutut. Keulseran krom 14. tar. gegala atau arsenik. bitumen. zink atau natrium. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sinar-X. minyak mineral (termasuk paraffin). Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian asid kromik. tar. gegala. kalium. minyak mineral (termasuk paraffin). Folikulitis 12. Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. sekam padi. Barah kulit 13. habuk organik atau apa-apa baki manamana bahan ini. jelaga atau apa-apa sebatian. radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk tenaga sinaran lain. oleh tar. dalam apaapa hal. jelaga. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja . bitumen. atau pendedahan kepada tar. 11. Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. 15. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 81 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (c) Barah epitelium atau ulser pada kulit disebabkan. zarah mengion. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada atau di sekitar lutut. atau anemia jenia aplasia akibat sinaran X. kromat atau bikromat ammonia. 16. atau apa-apa persediaan atau larutan yang mengandungi mana-mana bahan ini. sekam padi. keulseran atau penyakit malignan pada kulit atau tisu subkulitan tulang atau leukemia. radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk tenaga sinaran lain.

alkali. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada sedutan habuk logam keras. ozon atau nitrogen dioksida. habuk flaks atau rami atau sisal atau daun the atau sekam padi. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 82 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 17. kuprum. stanosis. pemprosesan atau pengendalian benda-benda yang mengandungi asbestos. Pengerjaan kayu Rengas atau apa-apa proses dalam atau bersampingan dengan pengilangan barang-barang daripadanya. siderosis atau siderosilikosis) Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sedutan habuk-habuk mineral seperti simen. Asma pekerjaan yang disebabkan oleh pemeka atau perengsa 24. 18. asbestosis. habuk atau apa-apa agen luaran lain yang boleh menggangu kulit. Penyakit kulit yang disebabkan oleh kayu Rengas PENYAKIT PARU-PARU 20.kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada tangan. Penyakit bronko pulmonari 22. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan perlombongan. Dermatitis pekerjaan 19. habuk binatang seperti . Selulitis subkulitan atau bursitis akut yang terjadi pada atau di sekitar siku. Pneumokoniosis (silikosis. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan sedutan sulfur oksida. antrakosilikosis. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pengendalian minyak mineral. bromin. Barah paru-paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbestos 21.habuk kapas. fosgen. asid. zink. klorin. Kerengsaan pulmonari Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada siku. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 83 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 23. ammonia.

atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada mana-mana pekerjaan yang berikut: (i) pembebasan tuangan keluli daripada bahan siliseus yang melekat. atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada peletusan pasir itu. flaks. sekam padi. (ii) pembebasan tuangan logam daripada bahan siliseus yang . Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 84 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (e) pengisaran grafit mineral atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit dariapda pengisaran itu. teh. (c) pemecahan. hancur atau terkisar atau benda-benda yang mengandungi flin sedemikian atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada pekerjaan itu. tepung atau gas atau wap-wap toluena diisosianat atau formaldehid atau apa-apa agen lain yang boleh menyebabkan asma. (b) pengendalian mana-mana benda yang dinyatakan dalam subperenggan (a) dalam atau bersampingan dengan mana-mana pekerjaan yang disebut di dalamnya atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada pekerjaan itu. (f) pekerjaan di tempat peleburan atau pelaksanaan. rempah. rami. (d) peletusan pasir dengan menggunakan udara mampat bersama-sama dengan penggunaan pasir kuarzos atau batu silika atau flin yang dihancurkan. mengkuari atau mengerjakan batu silika atau mengerjakan pasir kuarzos kering atau apa-apa endapan kering silika atau baki kering silika atau apa-apa campuran kering yang mengandungi benda-benda itu.kayu. tembakau. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) kerja-kerja melombong. penghancuran atau pengisaran flin atau pengerjaan atau pengendalian flin pecah. sisal.tulang atau rambut atau habuk yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas. jut. gabus.

(n) pendedahan kepada sedutan habuk yang mengandungi besi dan silika atau hematit. dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (h) pengolahan granit atau batu igneus oleh tukang batu atau penghancuran benda-benda tersebut atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (j) pembersihan kerak dandang atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (l) pekerjaan di mana-mana lombong (di bawah tanah atau di atas tanah) yang salah satu daripada tujuan pekerjaan melombong itu adalah untuk mendapatkan apa-apa mineral. jubin tembikar elektrik). . (i) penggunaan atau penyediaan bagi kegunaan. atau pengilangan atau pembaikan tekstil asbestos atau barang-barang lain yang mengandungi asbestos atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada mana-mana pekerjaan yang disebut terdahulu. batu giling atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. atau mana-mana pekerjaan yang bersampingan dengannya.melekat. (g) pengilangan barang-barang tembikar kaolin atau tembikar (termasuk barang tembikar sanitari. (m) pengilangan elektrod karbon bagi kegunaan pengekstrakan elektronik aluminium oksida dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. atau pengerjaan atau pengendalian apa-apa mineral yang diekstrak daripadanya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 85 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (k) pengerjaan atau pengendalian asbestos atau apa-apa campuran asbestos.

(d) pengendalian hampas tebu. termasuk spora fungus atau protein heterologus semasa bekerja dalam bidang ± (a) pertanian. (p) penggunaan atau pengendalian. dijalankan.(o) pendedahan kepada sedutan habuk atau wasap timah. habuk atau wap aluminium atau bahan yang mengandungi aluminium. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 87 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan . (b) pemuatan atau pemunggahan atau pengendalian di tempat simpanan bahan tumbuhan berkulat atau cendawan boleh dimakan. Bekerja di dalam kilang tempat nikel dihasilkan melalui penguraian sebatian nikel bergas yang memerlukan kerja dibuat di dalam atau di sektiar bangunan atau bangunan-bangunan tempat proses itu atau mana-mana proses industri lain yang bersampingan dengannya. Bisinosis 27. atau pendedahan kepada sekam atau habuk padi atau bahan yang mengandungi sekam padi. (c) penjagaan atau pengendalian burung. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 86 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 25. atau pendedahan kepada wasap. Barah bronkus atau paru-paru Pendedahan kepada kulat. penggunaan atau pengendalian. penanaman cendawan boleh dimakan atau pemprosesan malt. perhutanan. Alveolitis ekstrinsik (penyakit paruparu petani) 26. atau (e) penggunaan atau pengendalian. Bekerja di dalam mana-mana bilik tempat apaapa proses sehingga dan termasuk proses menenun dilakukan di dalam sesuatu kilang yang di dalamnya pemintalan atau pengerjaan kapas mentah atau kapas sisa atau flaks atau penenunan kapas atau flaks dijalankan. hortikultur. atau pendedahan kepada habuk talkum atau bahan yang mengandungi talkum.

atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap . Penyakit fibrotik KEADAAN LAIN 29.Jenis aktiviti/pekerjaan 28. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap benzena atau bahan yang mengandungi benzena. penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap bis-kloro metil eter atau bahan yang mengUdungi bis-kloro metil eter. habuk atau wap 4-aminobifenil atau bahan yang mengandungi 4-aminobifenil. atau pendedahan kepada wasap. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 88 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (f) Kromium (g) Hematit (h) Gas mustard (i) ß-naftilamina (j) Nikel (k) Jelaga. Barah yang disebabkan oleh ± (a) 4-aminobifenil (b) Arsenik (c) Benzena (d) Benzidina (e) Bis-kloro metil eter Apa-apa pekerjaan yang melibatkan paruparu. habuk atau wap arsenik atau bahan yang mengandungi arsenik. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap arang batu atau bahan yang mengandungi arang batu. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap benzidina atau bahan yang mengandungi benzidina. tar dan minyak (l) Vinil klorida (m) Hidrokarbon aromatik polisiklik berbentuk zarah Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap.

habuk atau wap hidrokarbon aromatik polisiklik atau bahan yang mengandungi hidrokarbon aromatik polisikli Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 89 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (j) Akrilonitril (k) 1. atau pendedahan kepada habuk kayu yang terbit daripada pengilangan keluaran-keluaran kayu. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada gas mustard atau bahan yang mengandungi gas mustard. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap etilena dibromida atau bahan yang mengandungi etilena dibromida. habuk atau wap hematit atau bahan yang mengandungi hematit. Katarak sinaran haba 31. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada jelaga.2 ± dibromoetana (etilena dibromida) (p) Habuk kayu (q) Benz-o-pirena (r) Formaldehid 30. atau pendedahan kepada wasap. . Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap vinil klorida atau bahan yang mengandungi vinil klorida. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian.kromium atau bahan yang mengandungi kromium. Kejang haba atau strok haba Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap nikel atau bahan yang mengandungi nikel. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap akrilonitril atau bahan yang mengandungi akrilonitril. habuk atau wap ß-naftilamina atau bahan yang mengandungi ß-naftilamina. tar dan minyak. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap.

Kerosakan pendengaran disebabkan kebisingan 36. atau pendedahan kepada gas formaldehid. Penyakit udara mampat atau susulannya 35.Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang berlebihan kepada haba Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 90 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 32. Kejang tangan atau lengan bawah akibat pergerakan berulang 34. Apa-apa pekerjaan atau proses yang dijalankan di dalam udara mampat atau di bawah permukaan air. tangan atau lengan. Penyakit disebabkan getaran (masalah otot. sendi. Radang salutan sendi pergelangan tangan dan sarung tendon 33. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan tempoh yang lama menulis. habuk atau wap benz-o-pirena atau bahan yang mengandungi benz-o-pirena. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang kerap atau lama kepada cahaya atau sinar daripada kaca lebur atau logam lebur atau logam merah pijar atau pendedahan yang kerap atau lama kepada sinaran. tulang. saluran darah atau saraf) Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar atau pergerakan tangan atau pergelangan tangan yang kerap atau berulang. menaip atau pergerakan berulang lain jari. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada getaran. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang berlebihan kepada bunyi bising industri pada aras tekanan bunyi tinggi yang melebihi 85 desibel bagi tempoh 8 jam. Penggunaan atau pengendalian. tendon. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 91 LAMPIRAN 5 .

Hilang kesedaran atau sakit akut akibat daripada penyerapan. Kapal korek tenggelam atau terbalik. di mana-mana lombong.PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. kelengkapan atau pepasangan elektrik. 6. Kejadian yang mana-mana orang yang mengalami renjatan elektrik atau luka terbakar daripada mana-mana litar. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 92 BAHAGIAN II KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN LOMBONG ALAT PERNAFASAN 1. KEJADIAN BERBAHAYA. PELEPASAN GAS 5. Sesuatu insiden. Patah atau dislokasi tulang. 7. Apa-apa letusan keluar gas yang kuat bersama-sama arang batu atau bahan pepejal lain ke dalam kerja lombong kecuali apabila letusan keluar itu disebabkan dengan sengaja. Apa-apa kecederaan atau luka terbakar lain yang berhubungan dengan kerja yang mengakibatkan orang yang tercedera dimasukkan ke dalam hospital dengan serta-merta selama lebih daripada 24 jam. lubang tertutup atau laluan . yang memerlukan rawatan oleh pengamal perubatan berdaftar. KAPAL KOREK 3. RENJATAN ELEKTRIK 4. Hilang kesedaran akibat daripada kekurangan oksigen. yang emmerlukan pertolongan cemas atau rawatan perubatan di lombong. Kurang penglihatan yang kekal salah satu mata. 8. Kurang pendengaran yang kekal salah satu telinga. tidak berfungsi dengan selamat atau mengalami kerosakan yang mungkin menjejaskan penggunaannya dengan selamat. Kurang mana-mana anggota atau sendi. 2. Suatu insiden yang alat pernafasan atau topi keselamatan asap atau alat lain yang mempunyai tujuan yang sama atau penyelamat diri. rantai. 4. mana-mana orang menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan disebabkan oleh keadaannya yang tidak sihat atau keadaan tidak sihat yang disyaki di lombong. semasa bekerja. Kecacatan yang kekal pada kepala atau muka. Emaskulasi. penyedutan atau pengingesan apa-apa bahan. KEGAGALAN LOJI ATAU KELENGKAPAN 6. 2. Apa-apa hal tentang keadaan tidak sihat akut yang terdapat sebab untuk mempercayai bahawa hal ini ialah akibat daripada pendedahan kepada pathogen terasing atau bahan yang dijangkiti. yang sebaik selepas menggunakan dan berbangkit daripada penggunaan alat pernafasan atau topi keselamatan asap atau alat lain yang mempunyai tujuan yang sama atau penyelamat diri. gandingan (coupling) atau peralatan lain yang serupa jenis. Kemusnahan atau kerosakan yang kekal upaya mana-mana anggota atau sendi. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN JADUAL PERTAMA [subperaturan 5(1)] KECEDERAAN BADAN YANG SERIUS 1. 3. 9. 11. Putusnya mana-mana tali. 5. yang dengannya orang dibawa melalui apa-apa syaf. 10. semasa digunakan.

yang merupakan alat yang disediakan untuk memberhentikan pengangkut sekiranya pengangkut menjadi usang. 18. 10.keluar bukan untuk pejalan kaki. KEBAKARAN ATAU PENYALAAN GAS 11. 12. rumah enjin pelilit. yang digunakan untuk memindahkan orang di bawah tanah atau putusnya tali sawat pengangkut yang dinamakan sebagai pengangkut orang semasa membawa orang. 15. KECEDERAAN AKIBAT DARIPADA PELETUPAN BAHAN-BAHAN MELETUS 16. LOKOMOTIF 20. Apa-apa pergerakan bahan atau apa-apa kebakaran atau apa-apa hal lain yang menunjukkan bahawa sesuatu lombong tidak selamat atau mungkin menjadi tidak selamat. Apa-apa kemasukan secara tiba-tiba air atau bahan yang mengalir apabila basah dari mana-mana punca. Tercetusnya apa-apa kebakaran di atas permukaan yang membahayakan pengendalian apa-apa alat pemusing atau alat pengangkutan yang dipasang pada syaf atau laluan keluar bukan untuk pejalan kaki atau apa-apa alat yang dijalankan secara mekanikal untuk membekalkan pengudaraan di bawah tanah. terberhenti dengan cara selain alat perlindungan litar keselamatan . apa-apa gas (selain gas di dalam lampu keselamatan) atau apa-apa habuk. Suatu insiden di mana apa-apa pengangkut yang digunakan untuk membawa orang adalah usang. Apa-apa insiden di mana lokomotif bawah tanah apabila tidak digunakan bagi tujuan menarik atau ujian. Putusnya mana-mana tali. gandingan (coupling) atau peralatan lain yang serupa jenis. KEMASUKAN SECARA TIBA-TIBA GAS ATAU AIR 17. rumah saring atau rumah berlindung atau penahan kenderaan. 8. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 94 TANDA TIDAK SELAMAT 19. Pemberhentian mana-mana alat pengalihudaraan (selain kipas bantu) yang menyebabkan pengurangan besar dalam pengalihudaraan lombong yang berpanjangan selama tempoh yang melebihi 30 minit kecuali apabila bagi tujuan penyelenggaraan terancang. rantai. Penyalaan apa-apa gas secara tidak sengaja di dalam sebahagian daripada sistem perparitan wap air di atas permukaan atau di dalam rumah ekzos. Penyalaan. 9. rumah kipas atau bunker storan. Apa-apa kemasukan secara tiba-tiba gas berbahaya atau gas mudah terbakar dari lombong lama. di bawah tanah. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami kecederaan akibat daripada peletupan atau pelepasan apa-apa bahan meletus atau alat yang baginya dia menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan di lombong. Keruntuhan mana-mana kerangka tunggak. 14. 7. Suatu insiden yang telah menyebabkan mana-mana orang meninggalkan mana-mana lombong akibat daripada apa-apa asap atau apa-apa tanda lain yang menunjukkan bahawa kebakaran mungkin telah berlaku di bawah tanah. Tercetusnya apa-apa kebakaran di bawah tanah. atau apa-apa pengangkut yang dijalankan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 93 dengan cara geseran tali di atas takal lilitan yang diberhentikan oleh alat yang disediakan di dalam kerangka tunggak syaf atau di dalam bahagian syaf di bawah paras tanah terendah semasa digunakan. atau apa-apa pengangkut yang tidak digunakan sedemikian adalah usang dan terpisah daripada tali lilitannya. 13.

KEJADIAN BERBAHAYA. 5. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) 2004 Bahagian A ± Maklumat Pemberitahu Pemberitahu Peraturan 5 (1)&(2) Majikan Bahagian B ± Orang yang terlibat (Jika lebih dari seorang. 5. BAHAGIAN III KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN KUARI 1. Apa-apa pergerakan bahan atau apa-apa kebakaran atau apa-apa peristiwa lain yang menunjukkan bahawa sesuatu kuari tidak selamat atau mungkin menjadi tidak selamat. hasil pertanian atau kakitangan. 7. BAHAGIAN IV KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN PERHUTANAN 1. Kemalangan yang melibatkan mana-mana kenderaan yang digunakan bagi pengangkutan bahan mentah. Kemalangan yang melibatkan kenderaan yang digunakan untuk mengangkut balak atau kakitangan. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami renjatan elektrik atau luka terbakar daripada mana-mana litar. yang memerlukan pertolongan cemas atau rawatan perubatan di kuari. Penggelincir (skidder) atau lori atau traktor atau trak atau mana-mana kenderaan lain yang digunakan untuk mengangkut balak. bunker storan atau tempat laluan. tergelincir. kelengkapan storan. Traktor dan kenderaan pertanian lain. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami kecederaan akibat daripada peletupan atau pelepasan apa-apa bahan atau peranti meletus yang baginya dia menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan di kuari. Suatu kejadian di mana apa-apa bahan dikenal pasti telah terkeluar dari kuari akibat daripada operasi letusan yang mana-mana orang telah atau mungkin terancam olehnya. Anduh atau kabel lain yang digunakan semasa penebangan pokok atau penggelinciran atau pengangkutan balak atau operasi berkaitan lain. 2. kelengkapan atau pepasangan elektrik. patah atau putus. 3. 2.atau brek servis biasanya. sila gunakan borang berasingan) . Penggelongsoranbalak yang tidak terkawal di atas cerun curam semasa penebangan atau pengulitan atau menual atau menggelincir atau operasi pemuatan atau pemunggahan. BAHAGIAN V KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN PERTANIAN 1. 2. 4. terbalik. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 96 LAMPIRAN 6 JKKP 6 LAPORAN MENGENAI KEMALANGAN/KEJADIAN BERBAHAYA PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. 4. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 95 3. 6. Penumbangan pokok atau dahan-dahan pokok berhampiran yang tidak terkawal akibat daripada operasi penebangan. terbalik. racun makhluk perosak. Penumbangan balak yang tidak terkawal semasa proses pemuatan atau pengangkutan atau operasi pemunggahan. Lokomotif yang digunakan untuk mengangkut balak atau kakitangan. Keruntuhan mana-mana struktur galas beban yang menampung loji pemprosesan.

2 inch 6 9 12 7. Large individual medicated or unmedicated sterilized dressings. Telefon Kod Klasifikasi Industri (Jadual 3) Bahagian C ± Huraian kemalangan atau kejadian berbahaya Sila huraikan apa yang berlaku sebelum.(boleh menggunakan kertas lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) Tanda Tangan Pemberitahu Tarikh Tarikh Penafian Mengisi borang ini tidak menjadikan pengakuan ke atas sebarang liabiliti oleh orang yang mengisi borang. L/P Jantina Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 97 LAMPIRAN 7 Guidelines Contents of a First-Aid Box Contents of first-aid box or cupboard Box A (for workplaces with up to 10 persons employed at a time) Box B (for workplaces with 11-50 persons employed at a time) Box C (for work-place with more than 50 persons employed at a time) 1. Suitable splints and wool or other material for padding ( a sufficient supply ) 10. for hands and feet 3 6 12 3. Pasport Warganegara Pekerjaan Nama & Alamat Organisasi Tempat Kejadian Tarikh dan Masa Kejadian Tarikh Mula Lapor kepada JKKP Nama & Alamat Organisasi No. Medium-sized individual medicated or unmedicated sterilized dressings. for other injured parts 3 6 12 4.Nama Nama Jawatan Tarikh Lahir No. K/P atau No. Assorted adhesive wound dressings Pressure bandages No. R. Triangular bandages 90 x 90 x 130 cm 5 10 15 6. Pend. Adhesive plaster ( a sufficient supply ) 8. Approved eye wash (eye ointment or eye . JKKP Orang yang boleh dihubungi {Jika lain dari atas} No. 1 inch 6 9 12 (ii) Roller bandages.C No. for fingers 6 12 24 2.O. semasa dan selepas kejadian. (i) Roller bandages. Small individual medicated or ummedicated sterilized dressings. 15 5 10 15 5. Absorbent sterilized cotton wool. in ½ oz packets or cotton-wool strip contained in cotton-wool dispenser 666 9.

drops) ( a sufficient supply ) 11.5cm 6 6 6 18. First aid manual 24.5 cm 8. Sterile 10x10´ gauze pads 6. Surgical tapes: 3M (Hypoallergenic) ± 5 cm 223 19. CPR Mask ( a sufficient supply ) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 98 LAMPIRAN 8 List Contents of a First-Aid Box (Recommended) 1. Individual sterilized eye pads in separate sealed packets 248 12. Thermometer 23. . face shield) 20. Blunt-nosed surgical scissors 1 1 1 16. 4 Roller bandages 7. Crepe bandages: (i) 5 cm 6 6 6 (ii) 7. Safety pins 12 24 36 17. Adhesive tape 15. Rubber or pressure bandages 111 13. Sterile 4x4´ gauze pads 5. A two % alcoholic solution of iodine. or one % aqueous solution of gentian violet in a stoppered 2 oz bottle 111 14. Elastoplasts/sterile adhesive dressing 21. Gloves ± disposable free size 6 12 24 20. Sterile multi-trauma dressing/gauze 16. Waterproof waste bag 25. Alcohol prep pads 17. Burn sheet/dressing 12. 4 Roller bandages 3 cm. 9. Inventory of box contents (checklist) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 99 LAMPIRAN 9 Checklist for First-Aid Box The purpose of this checklist is to check the appropriateness of a first-aid box. 4 Roller bandages 2. Safety pin for triangular bandages 22. Pairs of gloves (disposable/ non sterile) 13. Indicate by (/) the relevant box. Barrier device for CPR (pocket mask. Cotton buds 19. A bottle of smelling salt with the dose and mode of administration indicated on the label 111 15. Sterile eye pads 3. Cetavlon 18. Stainless steel bandage scissors 14. 5 Triangular bandages 130cm x 90cm x 90cm 2. Non-sterile 4x4´ gauze pads 4. Cold pack compress gel 11.5 cm 10. Elastic bandage 7.

Identifiability a. Training a. Is the first-aid box clearly marked with a green crescent or cross on a white background? Yes No 3. Comments (if any) 1. Are the contents adequately stored? Yes No 4. Contents a. Relevant information a. Is the first-aid box located in a prominent and accessible position? Yes No b. further action may be necessary. Location a. location and extension number of the nearest firstaider clearly indicated? Yes No 5. Are emergency telephone numbers clearly displayed? Yes No c. 2. Does the first-aid box contain sufficient quantities of each item? Yes No c. Are the name. Are the contents within their ³use by´ dates? Yes No f. Can the first-aid box be clearly identified as a first-aid box? Yes No b.Where the answer to the question is ³no´. Is an employee trained in firs-aid responsible for maintaining the first-aid box? Yes No d. Are the contents appropriately labelled? Yes No e. Do all employees have access to the first-aid box during all work shifts? Yes No 2. Are employees informed and aware of the location of first-aid box? Yes No c. Is there a list of contents provided in the first-aid box´ Yes No b. Are the contents appropriate to the injuries and illnesses at your workplace? Yes No b. Have selected employees received training in the use and maintenance of first-aid box Yes No Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 100 CONTOCONTOH SENARAI SEMAK Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 101 CONTOH 1 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN BANGUNAN (Dokumen ini mempunyai 3 muka surat) Nama Bangunan : Tarikh Pemeriksaan : Penyelia Bangunan: Jumlah Paras* : Lokasi bilik : Juruaudit : 1. .

Pegawai Sokongan . Peralatan semasa Kecemasan Adakah bangunan ini mempunyai alat pemadam api? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pemadam api yang digunakan mengikut spesifikasi penggunaan? Adakah alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah di ambil? Adakah alat pemadam api tersebut diselenggara dengan baik? Bilakah tarikh akhir pemeriksaan alat pemadam api tersebut? Adakah pekerja tahu dimana letak alat pemadam api dan kotak kecemasan jika berlaku kemalangan? Adakah bangunan ini mempunyai Hose Reel ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah Hose Reel tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai alat pengesan asap? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pengesan asap tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai pili bomba? (Sila nyatakan bilangan) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 103 Adakah pili bomba tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai lampu kecemasan? . Tangga Kecemasan/ laluan kecemasan Adakah bangunan ini mempunyai tanda arah keluar? Adakah jalan keluar kecemasan ditanda dengan baik? Adakah laluan/tangga kecemasan tiada halangan? iii. Pintu Rintangan Api Adakah bangunan ini mempunyai pintu rintangan api? Adakah ianya dilabelkan? Adakah pintu ini mempunyai sebarang kerosakan? iv. Jenis : . Pengguna (Sila nyatakan bilangan) : .Bilik/Pejabat .Makmal .Dewan ii.Pensyarah .Pelajar Kemudahan Y T TB Catatan i. Elektrik Adakah kedudukan alat elektrik pada tempat yang sesua? Adakah kedudukan suis ketara dan diketahui umum? Adakah suis utama untuk kegunaan kecemasan di labelkan dengan jelas Adakah wayar elektrik diganti apabila rosak? Adakah peralatan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adalak plag elektrik disambung dengan pelbagai peralatan elektrik? ii.Pegawai (P&P) .Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 102 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Penggunaan Bangunan Y T TB Catatan i.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 105 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Kemudahan Y T TB Catatan i. Elektrik Adakah kedudukan alat elektrik pada tempat yang sesuai ? Adakah kedudukan suis ketara dan diketahui umum ? Adakah suis utama untuk kegunaan kecemasan di labelkan dengan jelas ? Adakah wayar elektrik diganti apabila rosak? Adakah peralatan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adakah plag elektrik disambung dengan pelbagai peralatan elektrik? Adakah wayar elektrik dan talipon terdedah kepada laluan ? Adakah perkakas elektrik dan lampu diuji ? .Adakah lampu kecemasan ini dalam keadaan baik? Adakah bangunan ini mempunyai ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ tersebut telah diuji ? Struktur Dalaman Bangunan Y T TB Catatan Adakah lantai dalam keadaan yang baik? (Sekiranya tidak sila nyatakan statusnya) Adakah tahap kebersihan lantai dalam memuaskan? Adakah siling dalam keadaan baik? Adakah terdapat siling yang bocor? Adakah bangunan ini mempunyai bilangan tandas yang mencukupi? Adakah tahap kebersihan tandas tersebut memuaskan? Nyatakan bilangan sinki? Adakah mempunyai sinki tersumbat atau bocor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah terdapat tandas yang tidak boleh digunakan? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bangunan ini terdapat bilik stor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bilik stor diselenggara dengan baik? Persekitaran Y T TB Catatan Adakah bangunan ini terdapat ruang tempat letak kereta ? Adakah terdapat halangan di koridor atau sekitarnya? Adakah larangan merokok diberikan papan tanda? Komen dan Cadangan Pembaikan: Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 104 CONTOH 2 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN PEJABAT (Dokumen ini mempunyai 4 muka surat) Tarikh Pemeriksaan : Lokasi : Juruaudit : 1. 2.

Pintu Rintangan Api Adakah pejabat ini mempunyai pintu rintangan api? Adakah ianya dilabelkan? Adakah pintu ini mempunyai sebarang kerosakan? iv. Siling Adakah siling dalam keadaan baik? Adakah terdapat siling yang bocor? iv. Tangga Kecemasan/ laluan kecemasan Adakah terdapat sebarang halangan ? Adakah keadaan di tangga terang dan boleh dilihat ? Adakah keadaan terlalu sesak / sempit ? Adakah pejabat ini mempunyai tanda arah keluar? Adakah jalan keluar kecemasan ditanda dengan baik? Adakah ruang laluan senang dilalui ? iii. Lantai Adakah terdapat objek atau sampah sarap? Adakah terdapat permaidani yang basah? Adakah lantai licin. berminyak dan basah? Adakah tahap kebersihan lantai dalam memuaskan? iii. Peralatan semasa Kecemasan Adakah ¶First Aid ¶ disediakan ? Adakah pejabat ini mempunyai alat pemadam api? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pemadam api yang digunakan mengikut spesifikasi penggunaan? Adakah alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah di ambil? Adakah alat pemadam api tersebut diselenggara dengan baik? Bilakah tarikh akhir pemeriksaan alat pemadam api tersebut? Adakah pekerja tahu dimana letak alat pemadam api dan kotak kecemasan jika berlaku kemalangan? Adakah pejabat ini mempunyai Hose Reel ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah Hose Reel tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai alat pengesan asap? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pengesan asap tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai pili bomba? (Sila nyatakan bilangan) Adakah pili bomba tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai lampu kecemasan? Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 106 Adakah lampu kecemasan ini dalam keadaan baik? Adakah pejabat ini mempunyai ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ tersebut telah diuji ? Struktur Dalaman Pejabat Y T TB Catatan i. Papan Kenyataan Adakah kemas dan senang dibaca? Adakah sentiasa dikemaskini? ii. gelas/cawan? ii. Peralatan .Adakah meja komputer/komputer bebas dari makanan.

Tandas dan Sinki Adakah bangunan ini mempunyai bilangan tandas yang mencukupi? Adakah tahap kebersihan tandas tersebut memuaskan? Nyatakan bilangan sinki? Adakah mempunyai sinki tersumbat atau bocor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah terdapat tandas yang tidak boleh digunakan? (Sila nyatakan bilangan) vi. . bau dan sebagainya? Adakah terdapat sumber kebisingan di kawasan bekerja? Pencahayaan Y T TB Catatan Adakah pemantul lampu bersih? Adakah lampu dalam keadaan baik? Adakah terdapat kawasan yang gelap? Komen dan cadangan pembaikan : Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 108 CONTOH 3 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN MESIN DAN PERALATAN (Dokumen ini mempunyai 2 muka surat) Tarikh Pemeriksaan : Lokasi : Penyelia : Pengguna : Juruaudit : 1. 2.Adakah keadaan perabot selamat (kerosakan & susunan) Adakah peralatan pejabat di tempat yang selamat? Adakah terdapat barang di atas almari kabinet? Adakah laci meja dan fail sentiasa ditutup? v. Bilik Stor Adakah bangunan ini terdapat bilik stor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bilik stor diselenggara dengan baik? Stor tersusun dengan baik dan tiada bahan-bahan mudah terbakar? Persekitaran Y T TB Catatan Adakah bangunan ini terdapat ruang tempat letak kereta ? Adakah terdapat halangan di koridor atau sekitarnya? Adakah bahan sisa mudah terbakar dibuang dalam bekas terbuka? Adakah larangan merokok diberikan papan tanda? Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 107 Sistem Pengudaraan Y T TB Catatan Adakah pengudaraan mencukupi? Adakah alat penghawa dingin berfungsi dengan elok? Adakah sistem pengudaraan ini bebas dari sumber pencemaran seperti habuk.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 109 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Mesin (Umum) Y T TB Catatan Adakah mesin ini dikhaskan bagi mereka yang telah dilatih? Adakah nota penggunaan dan bahan rujukan mesin disimpan dan mudah dirujuk? Adakah mesin dilengkapi dengan alat perlindungan (guard) ? Adakah mesin telah ditetapkan masa bagi kerja baikpulih secara berkala? Adakah mata gergaji dalam keadaan baik seperti tanda-tanda haus. kotak dan rak diberikan ruang untuk disimpan di dalam stor? Komen dan Cadangan Pembaikan: Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 110 . retak atau berkarat? Adakah alat tertentu seperti berus bagi membunag cebisan yang ada dalam mesin? Adakah mesin boleh tertutup sendiri sekiranya berlaku kemalangan? Adakah mesin yang menggunakan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adakah mesin pada tempat kekal diletakkan dengan sempurna dan stabil? Adakah gear. puli. patah. modifikasi pada mesin yang menggubah ciri keselamatan telah mendapat kebenaran bertulis menggunakannya? Adakah peranti keselamatan diberikan pada semua pekerja apabila perlu? Adakah untuk menggunakan mesin perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada penyelia mesin? Alat-alat tangan Y T TB Catatan Adakah alat tangan menggunakan elektrik mempunyai wayar pembumi dan ditebat serta diperiksa sebelum digunakan? Adakah alatan tangan di dalam keadaan baik? Adakah bilik alatan. Caín drives mempunyai alat perlindungan? Adakah sebarang perubahan.TAMAT - . sprockets. belts. bilah. fly-wheels.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful