Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

i

2009
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

ii

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iii Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Putra Malaysia Pengarah Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Rumah C14, Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel. : 603-89466168 Faks : 603-89468876 Website : www.osh.upm.edu.my Disunting oleh: Dr. Samsul Bahari Mohd. Noor Disusun oleh: Pn. Nor Afida Miskam Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan dokumen ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara elektronik, gambar atau rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Pegawai Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM terlebih dahulu. Cetakan Pertama 2009
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iv

PENGHARGAAN
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam memberikan maklumbalas teknikal

bagi Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM dan di atas sumbangan mereka dalam penyuntingan, penyemakan sepanjang penyediaan manual ini. Mereka adalah seperti berikut : Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat KKP UPM 2008-2010; Prof. Madya Dr. Mansor Hj. Ahmad Prof. Dr. Zailina Hashim Prof. Madya Dr. Rozanah Abd. Rahman Prof. Madya Ir. Dr. Nor Mariah Adam Prof. Madya Dr. Rosnah Mohd. Yusuff Dr. Shamsul Bahri Hj. Mohd. Tamrin Dr. Mohd. Rafee Baharudin Dr. Muskhazli Mustafa Dr. Hjh. Fauziah Adnan Mejar (B) Feizal Awang Pn. Siti Rozana Supian En. Mohamad Azhar Mohd. Noor En. Rafiuz Zaman Haroun En. Mohammad Effendy Yaacob Seterusnya merakamkan sekalung penghargaan kepada : En. Khairul Amir Mahadi Pn. Mimi Mazura Mohamad En. Azlan Ariffin
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

v

PRAKATA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM ini diterbitkan untuk digunapakai oleh semua warga UPM. Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja adalah dinamik dan sentiasa berubah. Pendekatan pengurusan KKP dititikberatkan bagi memastikan elemen penting seperti dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan, organisasi, perancangan dan pelaksanaan serta penilaian semula pencapaian dilaksanakan di UPM. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM membincangkan dua elemen pengurusan keselamatan merangkumi polisi dan pengaturan (peraturan, prosedur dan garis panduan berkaitan). Objektif Manual ini adalah untuk : i. Menyediakan panduan pengurusan KKP dengan menekankan pelaksanaan JKKP-PTJ ii. Menerangkan peraturan umum, prosedur dan garis panduan untuk dipatuhi iii. Mengambil langkah yang praktik melindungi keselamatan dan kesihatan semua pekerja dan pelanggan Manual ini dibuat untuk menggerakkan semua pihak di UPM agar pengurusan KKP di semua PTJ dapat diselaraskan serta manual ini disediakan mengikut kriteria yang penting dan akan dianalisis keberkesanannya sepanjang masa. Peraturan, prosedur dan garis panduan berkaitan KKP secara umum dan boleh digunakan bila-bila masa Semua pekerja perlu memberi kerjasama dan memahami tugas masing-masing dalam bidang KKP semasa berada di kawasan UPM Pengguna manual ini hendaklah merujuk kepada dokumen lain yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Malaysia atau agensi lain yang berkaitan dengan KKP Oleh itu, manual ini dapat membantu para akademik, kakitangan dan pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan maklumat berkaitan Pengurusan KKP di UPM, garis panduan,

peraturan serta dokumen sokongan lain dalam menjalankan sebarang aktiviti atau kerja agar produktiviti dan kelangsungan serta misi UPM dapat direalisasikan.
µKESELAMATAN BERMULA DISINI¶ Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

vi

KANDUNGAN
Penghargaan iv Prakata v Bahagian I Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1 2 9 Bahagian II Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Peraturan Keselamatan Am 2. Peraturan Keselamatan Di Pejabat 3. Peraturan Keselamatan Di Makmal / Bengkel 4. Peraturan Keselamatan Di Dalam Makmal Selepas Waktu Pejabat 15 16 17 18 20 Bahagian III Prosedur-Prosedur Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Prosedur Kebersihan Tempat kerja 2. Prosedur Notifikasi Aduan, Kemalangan, Kemalangan Nyaris, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan 3. Prosedur Kecemasan Kebakaran Dan Pengungsian Bangunan 4. Prosedur Pertolongan Cemas 23 24 29 34 43
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

vii Bahagian IV Lampiran Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Garis Panduan Alat Lindung Diri 2. Garis Panduan Peti Pertolongan Cemas 3. Garis Panduan Pengurusan Sisa Kimia 4. Garis Panduan Pelaksanaan JKKP-PTJ ( Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Pusat Tanggungjawab ) 5. Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja

Lampiran 1 : Jadual Pertama - Akta Kilang dan Jentera 1967 Lampiran 2 : Jadual Kedua - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 3 : Jadual Ketiga - Akta Kilang dan Jentera 1967 Lampiran 4 : Jadual Ketiga - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 5 : Jadual Pertama - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 6 : Borang Laporan Mengenai Kemalangan/ Kejadian Berbahaya JKKP 6 Lampiran 7 : Guidelines Content of a First-Aids Box Lampiran 8 : List Content of a First-Aids Box Lampiran 9 : Checklist for a First-Aids Box 48 49 55 58 62 66 69 70 71 73 75 91 96 97 98 99
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

viii Contoh Senarai Semak Contoh 1 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Bangunan Contoh 2 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Pejabat Contoh 3 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Mesin Dan Peralatan TAMAT 100 101 104 108 110
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

1

BAHAGIAN I
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

2
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

3

1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaa
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini disediakan berasaskan kepada keperluan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Seksyen 16 yang mana menekankan beberapa perkara penting berkaitan dengan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh majikan. Antara perkara tersebut termasuklah; a. Menyediakan satu pernyataan bertulis dasar am berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan; b. Menubuhkan organisasi dan perkiraan untuk menjayakan perlaksanaan dasar; c. Mengkaji semula dasar; dan d. Memaklumkan setiap pekerja mengenai pernyataan dasar tersebut. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hanya boleh digunakan setelah diluluskan oleh Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM). Pegawai dan kakitangan yang bertanggungjawab menyimpan dan mengemaskini Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini mestilah mengikut arahan pengemaskinian yang dikeluarkan dari masa ke semasa. i. Objektif Objektif Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini adalah untuk; a. Menyatakan tumpuan dan komitmen UPM dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. b. Menggariskan dasar dan objektif UPM dalam membangun dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti dalam menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat.
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

4 ii. Skop Pelaksanaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hendaklah dilaksanakan di semua premis di dalam kawasan Universiti Putra Malaysia termasuk Fakulti Sains Makanan dan Pertanian, Kampus Bintulu, Sarawak. iii. Rujukan Normatif Penyediaan dokumen ini adalah merujuk kepada kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) serta peraturan-peraturannya dan lain-lain akta yang berkaitan dan tertakluk kepada pindaan atau perubahan terkini (jika ada). Kewajipan menyediakan dasar am keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diperuntukkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Bahagian IV Seksyen 16. ³Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap

Dengan ini. Tugas dan Tanggungjawab Organisasi Universiti Putra Malaysia Menjelaskan tugas dan tanggungjawab pegawai dan kakitangan serta jawatankuasa yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Universiti Putra Malaysia. Kerjasama dan komitmen daripada semua pihak dan individu amat diharapkan untuk menjayakan Dasar Keselamatan dan Kesihatan seperti yang di atas. latihan dan penyeliaan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan kakitangan dan pelajar semasa bertugas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 6 v. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah seperti berikut : a. penanganan. penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Universiti Putra Malaysia akan memastikan setiap kakitangan dan pelajar memahami serta mematuhi Dasar Keselamatan dan Kesihatan tanpa memansuhkan dasar-dasar lain. Isu-isu keselamatan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 5 iv. Pihak Pengurusan Universiti Pihak Pengurusan Universiti bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pegawai. Untuk menyedia dan menyelenggara persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. b. Pengecualian terhadap keperluan seksyen ini hanyalah bagi majikan dan orang-orang yang bekerja sendiri yang menjalankan pengusahaan dengan tidak lebih daripada lima orang pekerja (Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan)(Pengecualian) 1995. Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan dilaksanakan dan disemak semula dari semasa ke semasa untuk memastikan adanya kesinambungan program ke arah pembaikan yang berterusan. Untuk menyedia dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Kenyataan Am Dasar (dalam proses semakan kedua dan akan dikemaskini) UPM beriltizam untuk menyediakan persekitaran dan menerapkan budaya kerja yang selamat dan sihat melalui perkongsian tanggungjawab antara pihak pengurusan dengan pekerja mengikut kapasiti masing-masing untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif. arahan. dan membawa pernyataan dan apa-apa kajian semulanya kepada perhatian kesemua pekerjanya´. dengan kemudahan yang mencukupi bagi kebajikan kakitangan dan pelajar.majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula penyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya semasa bekerja dan organisasi dan perkiraan yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu. Untuk menyusun langkah-langkah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau pengendalian. c. d. kesihatan dan kebajikan akan diberi kepentingan dan diambil tindakan yang sama status kepentingannya dengan matlamat utama UPM. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 7 Ketua PTJ . Untuk menyediakan maklumat. kakitangan dan pelajarnya.

Ketua PTJ bertanggungjawab dalam memantau keselamatan dan kesihatan pekerjaan kakitangan dan pelajar di PTJ masing-masing. Untuk bekerjasama dengan pihak Pengurusan Universiti atau orang lain dalam menunaikan apa-apa kewajipan di bawah Akta dan Peraturanperaturannya serta tata amalan industri yang berkaitan. Memberi laporan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ berkaitan kemalangan atau apa-apa perkara berkaitan KKP di tempat kerja. Menyelia dan menyediakan Alat Lindung Diri (ALD) untuk digunakan oleh kakitangan dan pelajar. Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan menurut kehendak Akta dan Peraturan-Peraturannya. d. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah seperti berikut: a. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di UPM Buat masa ini. Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan. b. Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan menurut kehendak Akta atau Peraturan . Membuat laporan kepada pejabat PPKKP dan mengambil langkah-langkah yang perlu apabila berlaku kemalangan di tempat kerja. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan struktur berikut dan peranan setiap entiti berkenaan akan diperjelaskan dalam seksyen seterusnya. Memastikan segala peralatan berada dalam keadaan yang selamat digunakan serta memastikan penggunaan peralatan mengikut Prosedur Kerja Selamat. c.Peraturannya. e. d. kempen seminar dan sebagainya. c. Pegawai dan Kakitangan Pegawai dan kakitangan UPM bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain ketika menjalankan tugas. Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa berada di kawasan UPM bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain. c. Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa bekerja bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain. Menyediakan maklumat yang diperlukan bagi membantu melaksanakan langkah-langkah pencegahan kemalangan seperti latihan. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan adalah seperti berikut: a. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 8 d. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan adalah seperti berikut: a. Pelajar Pelajar UPM bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain ketika berada di kawasan UPM. Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan. Membantu Pihak Pengurusan Universiti dalam menyelia dan memastikan persekitaran kerja yang selamat. b. b. Tidak menyalahgunakan peralatan keselamatan yang disediakan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 9 2. . e.

Membentuk suatu jawatankuasa kecil untuk membantu Jawatankuasa dalam melaksanakan fungsinya viii. xi. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 11 Carta Organisasi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Universiti Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 12 B. Merancang. Menimbangkan apa-apa laporan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di UPM. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja. vi. audit KKP yang dikemukakan oleh PPKKP. iii. Menjalankan pemeriksaan KKP secara berkala di semua PTJ iaitu memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menentukan jika terdapat apa-apa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan pekerja seterusnya membincangkan dan mencadangkan langkah-langkah pemulihan yang perlu dan merekodkan hal keadaan dan cadangan tersebut dalam suatu laporan yang disimpan. ii. iii. laporan dan maklumat berkaitan KKP dan laporan oleh agensi-agensi kerajaan lain mengenai perkaraperkara berkaitan KKP di UPM. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menguruskan jawatankuasa-jawatankuasa kecil yang terlibat dengan pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UPM dan fungsi JKKPUPM adalah seperti berikut: i. Menjalankan penyiasatan tempat kerja x. UPM (PPKKP) Antara fungsi pejabat ini adalah seperti berikut : i. kejadian berbahaya. dan melaporkan pada pihak pengurusan Universiti keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama±sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan. Menjalankan pemeriksaan tempat kerja ix. ii.Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 10 A. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UPM. kemalangan nyaris. Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada pihak pengurusan Universiti bagi penyemakan dasar tersebut (tiga (3) tahun sekali). Secara am. Membuat keputusan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan universiti. Membantu dalam membangunkan sistem keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat. Mengkaji dan menyemak kajian tentang trend kemalangan. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Universiti (JKKPUPM) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM. melaksanakan dan menyelaraskan aktiviti KKP di UPM. iv. vii. Sebagai penasihat utama kepada JKKP-UPM berkaitan aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di UPM. v. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah pengurusan Pejabat Naib Canselor. . Memantau prestasi keselamatan dan kesihatan di peringkat Pusat Tanggungjawab (Fakulti/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Kolej).

Menggalakkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat melalui program seperti program latihan. Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di PTJ. Memeriksa tempat kerja dengan seberapa segera yang selamat. vii. ii.iv. iii. Mengenalpasti jenis latihan aktiviti-aktiviti KKP dalam UPM. v. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di PTJ. v. Mengkaji semula tindakan atau amalan KKP dan membuat cadangan pindaan kepada JKKP-UPM. Menyediakan sistem laporan yang seragam. Mengadakan mesyuarat sekerap mungkin bergantung kepada situasi dan sekurangkurangnya setiap dua bulan sekali. iv. Menyediakan maklumbalas dan cadangan kepada Jawatankuasa Induk (JKKP-UPM) dan Jawatankuasa PTJ (JKKP-PTJ). kejadian berbahaya. iii. menyemak dan menganalisis laporan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ. Memberi khidmat nasihat dan memberi maklumat kepada PTJ. kejadian berbahaya. kursus. kejadian berbahaya. kejadian berbahaya. kemalangan nyaris keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja dan melaporkan kepada JKKP-UPM keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama ± sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. Melaporkan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat. Menyedia. vii. Melaporkan perkara (i) ± (v) kepada JKKP-UPM secara berkala melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan ii. Sebagai pusat rujukan dan maklumat KKP kepada PTJ. Menyediakan maklumbalas kepada Jawatankuasa Induk (JKKP-UPM). Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 13 C. Memaklumkan maklumat dan aktiviti-aktiviti berkaitan KKP di UPM serta memberikan bantuan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP). Menjalankan pemantauan tentang kemalangan. ix. Membuat cadangan pemulihan dan tindakan pembaikan ke atas risiko di tempat kerja. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. vii. Memeriksa dan membantu PPKKP dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan. Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 14 D. Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. viii. vi. . Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Pusat Tanggungjawab Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Memberi input teknikal berkaitan dengan tindakan±tindakan yang akan dijalankan dan membangunkan dokumentasi berkaitan KKP. vi. v. kemalangan. Memeriksa tempat kerja secara berkala (3 bulan sekali). seminar dan juga kempen. selepas kemalangan. vi. viii. iv. kemalangan nyaris keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 15 BAHAGIAN II PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 16 1. VIII. PERATURAN KESELAMATAN AM TUJUAN Bagi mencegah daripada berlakunya kemalangan di Universiti Putra Malaysia (UPM) akibat daripada kecuaian atau tindakan tidak selamat oleh kakitangan. II. XIII. XIV. Laporkan dengan segera apa-apa tindakan dan keadaaan tidak selamat yang mana boleh mendatangkan kecederaan kepada manusia dan kerosakan kepada harta benda. Kelajuan kenderaan di sekeliling UPM ialah 35 km/jam dan hendaklah sentiasa dipatuhi. pelajar dan pelawat. prosedur. Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat. laporkan dengan segera serta dapatkan bantuan mula. baikpulih dan penyelenggaraan peralatan hanya boleh dilakukan apabila mendapat kebenaran untuk melakukannya. Jangan bergurau dan elakkan daripada mengganggu orang lain semasa bekerja. Rujuk PTJ yang berkenaan bagi mendapatkan arahan. III. Sila ikuti segala arahan keselamatan semasa berada di Universiti Putra Malaysia (UPM). Penggunaan. tanda amaran. seseorang bekerja selama 8 jam sehari di ´tempat kerja´. Oleh itu. Patuhi semua arahan. Gunakan kaedah yang betul semasa mengangkat barang dan dapatkan bantuan sekiranya perlu. XI. Sekiranya anda atau peralatan yang anda kendalikan terlibat dalam kemalangan. Dilarang merokok dan melakukan pembakaran terbuka dalam kawasan UPM. X. PERATURAN KESELAMATAN DI PEJABAT PENGENALAN Umumnya. Berikan kerjasama kepada petugas keselamatan di tempat berkenaan. Gunakan peralatan perlindungan diri yang telah diluluskan dan pastikan ianya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Pastikan semua peralatan dan bahan-bahan disimpan di tempat yang betul serta kawasan tempat kerja anda sentiasa kemas dan bersih.ix. peraturan dan undang-undang UPM. Pastikan semua jalan sentiasa bebas untuk laluan kecemasan. prosedur dan garis panduan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. IV. V. XII. keselamatan di tempat kerja perlu . Kenalpasti pintu keluar dan laluan kecemasan bagi bangunan dimana anda berada. XV. PENERANGAN I. Gunakan perkakas dan peralatan yang betul dan selamat ketika bekerja. VII. IX. Ini merupakan satu jangka masa yang panjang. VI. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 17 2.

II. XI. Meminta kebenaran sebelum melakukan tugas yang berkaitan dengan penggunaan mesin. IX. perabot. beberapa peraturan keselamatan umum di pejabat perlu dipatuhi dan dijadikan amalan berterusan. V. Berehat sebentar secara berkala bagi melegakan tekanan dan kepenatan. Sentiasa memastikan makmal/bengkel dalam keadaan yang bersih dan teratur. PERATURAN KESELAMATAN DI MAKMAL / BENGKEL TUJUAN Menjelaskan kepada pelajar prosedur tentang keselamatan keseluruhannya semasa menuntut di UPM. VII. Menggunakan peralatan yang betul melalui khidmat pengajar ketika kerja-kerja yang hendak atau sedang dijalankan. Aksesori yang terjuntai atau tergantung (barang kemas) adalah dilarang sama sekali dipakai oleh pelajar. dawai elektrik dan lain-lain. pastikan arahan atau peraturan khusus di tempat tertentu juga dipatuhi PENERANGAN I. Oleh itu. Kenalpasti kedudukan alat pecah kaca untuk mengaktifkan penggera sekiranya berlaku kebakaran. Laporkan sebarang kejadian. . merokok dan bersolek adalah dilarang di dalam makmal/bengkel. Bersihkan tumpahan serta-merta walaupun hanya air minuman. Gunakan peralatan dengan betul mengikut prosedur keselamatan (SOP) yang ditetapkan. Pakai baju makmal/bengkel (coverall) dan kasut bertutup/kasut keselamatan semasa berada dalam makmal/bengkel. Menyimpan peralatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan. IX. VI. Berhati-hati ketika mengubah kedudukan peralatan yang berat seperti almari. VII. peralatan dan kotak supaya tidak mengalami kecederaan manual. IV. III. X. Pastikan lorong laluan dalam dan luar pejabat tidak dihalang oleh peralatan. semua pelajar hendaklah memahami dan mematuhi segala prosedur yang disenaraikan. Gunakan penapis skrin komputer untuk mengurangkan dedahan sinar UV. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19 XII. kemalangan dengan segera secara lisan kepada pensyarah/ pembantu makmal/ pegawai sains atau penunjuk ajar diikuti laporan bertulis kepada PPKKP. Sentiasa prihatin terhadap apa sahaja yang berlaku di sekeliling makmal/bengkel dan membuat aduan/laporan jika difikirkan perlu. Makan. X. minum. meja. Oleh yang demikian.dititikberatkan oleh setiap pekerja dan majikan. Pastikan laci kabinet ditutup dengan kemas selepas setiap kali dibuka. Selain mematuhi peraturan umum ini. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 18 3. IV. PENERANGAN I. V. Pastikan semua peralatan pejabat berfungsi dengan baik. VIII. Gunakan troli jika perlu. Pastikan alat pemadam api mudah dicapai. II. Pastikan tiada halangan di pintu kecemasan. III. VIII. Memastikan segala kelengkapan seperti mesin berada dalam keadaan yang memuaskan melalui khidmat pengajar. Menepati jadual latihan/kelas yang telah ditetapkan seperti berada di luar makmal/bengkel 10 minit lebih awal. VI.

Dengan adanya peraturan ini. Gagal mematuhi arahan menyebabkan salah laku yang boleh diambil tindakan. Peraturan-peraturan ini dikuatkuasakan kepada semua pengguna makmal dan bengkel UPM yang menggunakan atau bekerja dalam makmal atau bengkel selepas waktu pejabat.XIII. Peraturan-peraturan ini tidak dipakai ke atas pengguna-pengguna makmal dan bengkel untuk tujuan kelas amali yang sedang dikendalikan atau diawasi oleh seseorang tenaga pengajar. bilik v. Kebenaran bertulis tersebut hendaklah diperolehi dengan menggunakan Borang Kebenaran Bekerja Dalam Makmal/Bengkel Selepas Waktu Pejabat. PEMAKAIAN DAN PENGECUALIAN a. d. Hari Waktu Isnin . c. Semua pelajar tidak dibenarkan bekerja bersendirian kecuali terdapat seorang rakan/pekerja yang berhampiran dengan jarak sekurang-kurangnya sepanggilan. Meninggalkan makmal/ bengkel dengan seberapa segera sambil mempraktikkan apa yang telah dipelajari ketika loceng kebakaran dibunyikan. e. Tarikh iii. 0 0 p etang ± 7. Semua PTJ yang mempunyai kemudahan makmal atau bengkel hendaklah menyediakan Buku Daftar Kerja Selepas Waktu Pejabat dan menempatkannya di pintu masuk utama pada setiap bangunan tersebut. kelonggaran peraturan tersebut boleh diberikan kepada pelajarpelajar . Setiap pengguna makmal atau bengkel yang bekerja selepas waktu pejabat dimestikan mengisi Buku Daftar Kerja Selepas Waktu Pejabat semasa hendak bekerja dan selepas bekerja di dalam makmal atau bengkel. Nama bilik vi. Dalam semua keadaan. No. Buku daftar yang disediakan tersebut hendaklah mempunyai ruangan-ruangan untuk mencatatkan perkaraperkara berikut : i. Nama ii.Jumaat 5 . Aktiviti dalam makmal adalah dibenarkan sehingga pukul 11 malam tetapi ia tertakluk kepada ketetapan PTJ. c. juruteknik atau penyelia. Masa masuk dan keluar iv. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 20 4. Namun begitu. Semua pelajar mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada penyelia atau pensyarah masing-masing sebelum bekerja di dalam makmal atau bengkel selepas waktu pejabat. Tandatangan masuk dan keluar b. PTJ adalah bertanggungjawab memastikan keselamatan pekerja dan pelajar yang bertugas atau berada dalam kawasan PTJ selepas waktu pejabat.00 pagi Sabtu. b. Semua pengguna makmal atau bengkel perlu menggunakan pintu hadapan sahaja untuk keluar masuk di PTJ masing-masing. PERATURAN BEKERJA DI DALAM MAKMAL SELEPAS WAKTU PEJABAT UPM TAKRIFAN Selepas waktu pejabat ditakrifkan pada hari dan masa berikut. para pelajar/pengguna makmal/bengkel hendaklah mematuhi arahan-arahan tersebut. Ahad dan Cuti Kelepasan Am Sepanjang Masa Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 21 PERATURAN-PERATURAN a.

SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menjalankan langkah-langkah penjagaan kebersihan di semua premis dalam kawasan Universiti Putra Malaysia (UPM). Semua Ketua PTJ adalah bertanggungjawab bagi memastikan peraturanperaturan tersebut dipatuhi sepenuhnya di PTJ masing-masing dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pengguna-pengguna makmal/bengkel yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 25 . PROSEDUR KEBERSIHAN TEMPAT KERJA I. Mencegah berlakunya kemalangan disebabkan faktor pengabaian mengamalkan kebersihan. Mewujudkan tabiat membudayakan kerja bersih dan kemas di kalangan pegawai. staf. pelajar dan kontraktor hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini. kakitangan. II. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 22 PENGUATKUASAAN DAN PENALTI a. TANGGUNGJAWAB Semua pegawai. Menjelaskan langkah-langkah tindakan penjagaan kebersihan di UPM. iv. b. OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : i. Namun begitu. pelajar dan kontraktor di UPM. ii.oleh penyelia/pensyarah masing-masing sekiranya mendapati kerja/eksperimen yang dijalankan oleh pelajar tersebut tidak mempunyai risiko kemalangan yang tinggi . Menetapkan langkah-langkah pengawasan penjagaan kebersihan di UPM. pengawal keselamatan yang meronda di PTJ adalah juga dipertanggungjawab bagi memastikan peraturan tersebut dipatuhi dan melaporkan kepada PPKKP sekiranya terdapat pengguna makmal/bengkel yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. KECEMASAN Sila hubungi Bahagian Keselamatan Universiti melalui Pusat Kawalan Bahagian Keselamatn Universiti di talian 03-89467990 atau 03-89467470 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 23 BAHAGIAN III PROSEDUR-PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 24 1. iii. III.

iv. Tong sampah disediakan. bahan. Mesin. iii. Memastikan laluan selamat sentiasa bersih dan bebas daripada halangan-halangan yang boleh mengganggu lalulintas. ii.IV. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. kakitangan. Pegawai. iii. Memastikan laluan selamat yang dibina boleh digunakan sebagai laluan kecemasan sekiranya berlaku keadaan kecemasan atau kecemasan kebakaran. peralatan dan perkakasan bersih daripada bahan-bahan yang tidak diperlukan. Barang-barang disusun dalam keadaan teratur. kakitangan. Kawasan persekitaran mesin. ii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 26 STOR Pegawai. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan ruang bekerja bebas daripada bahan-bahan yang tidak diperlukan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 27 MESIN. PERALATAN DAN PERKAKASAN Pegawai. Tingkap dalam keadaan bersih. Mesin. RUANG BEKERJA Ketua PTJ/ Kontraktor hendaklah menyediakan ruang bekerja yang selamat dan secukupnya di dalam premis yang diawasi. LANTAI Pegawai. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. peralatan dan perkakasan berada dalam kedudukan yang tersusun/teratur. PROSEDUR AM Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penjagaan kebersihan di UPM. ii. peralatan dan perkakasan bebas daripada . Pegawai. ii. iii. kakitangan. Penempatan apa-apa mesin. bersih dan kemas. peralatan dan perkakasan bersih daripada tumpahan minyak dan gris. kakitangan. Mesin. BANGUNAN Pegawai. kakitangan. Pengalihudaraan dalam keadaan baik atau berfungsi. Ketua PTJ hendaklah mempamerkan satu salinan prosedur ini di premis masing-masing. Lampu berfungsi dengan baik dan kadar pencerahannya mencukupi. Menyediakan laluan selamat di dalam premis yang diawasi. Permukaan lantai tempat kerja dalam keadaan baik. iv. Permukaan dinding tempat kerja dalam keadaan bersih dan tidak ada bahan-bahan / perkara yang tidak diperlukan digantung/ditampal. ii. Stor sentiasa bersih dan kemas. Kawasan tangga bersih dan kemas serta pengadang tangan dalam keadaan yang baik. pelajar dan kontraktor hendaklah : i. kakitangan. ii. LALUAN SELAMAT Ketua PTJ/ Kontraktor hendaklah : i. peralatan dan lain-lain barangan di laluan ini adalah dilarang sama sekali.

ii. Menyediakan suatu saluran komunikasi untuk membolehkan mana-mana pekerjanya membuat aduan mengenai apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 di bawah kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. a. a. Kemudahan tandas adalah bersih dan mempunyai pengalihudaraan yang baik. iii. ALAT PEMADAM API Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan semua peralatan pemadam kebakaran diselenggara dan boleh berfungsi dengan baik. KEMALANGAN NYARIS. KEJADIAN BERBAHAYA. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 29 2. Kejadian Berbahaya (Dangerous Occurrence) Mana-mana kejadian di dalam mana-mana kelas yang disenaraikan pada Jadual Pertama Akta Kilang dan Jentera 1967 sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 1 dan Jadual 2 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. KERACUNAN PEKERJAAN I. iv. LAIN-LAIN Pegawai. . Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas aduan dan kejadian yang tersebut di atas. Kotak ³first-aid´ dalam keadaan bersih dan mencukupi . Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit hendaklah mengambil tindakan pembetulan bagi laporan tidak memuaskan. Kejadian Berbahaya. c. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 pada LAMPIRAN 2. II. pelajar dan kontraktor dalam keadaan bersih (jika ada). Meja dan kerusi kerja bersih dan kemas serta dalam keadaan yang baik. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 28 PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA i. kakitangan. KEMALANGAN. TUJUAN Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mengkehendaki setiap majikan. Kejadian Berbahaya. Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit hendaklah menjalankan pemeriksaan tempat kerja sekurang-kurangnya tiga (3) sekali. Pengadang mesin pada kedudukannya dan dalam keadaan yang baik. ii. b. PENGENALAN Prosedur ini adalah berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan. Melaporkan kejadian yang tersebut di atas kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 30 III. v. PROSEDUR NOTIFIKASI ADUAN. TAKRIFAN Beberapa takrifan berikut adalah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. Tempat minuman pegawai. kakitangan.sampah-sarap dan bahan-bahan yang tidak diperlukan.

Kecedaraan Maut Kecederaan yang membawa kepada kematian serta merta atau kematian dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kemalangan. Kejadian Berbahaya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 32 IV. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan (Occupational Poisoning and Diseases) Mana-mana keracunan atau penyakit yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga Akta Kilang dan Jentera 1967 sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 3 dan Jadual 3 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. c. Masa Hilang Kehilangan hari yang dikira dari dan termasuk hari mendapat kemalangan berdasarkan hari kalendar. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 pada LAMPIRAN 5. b. atau ii. kejadian berbahaya. c. h. Ketua PTJ hendaklah memastikan setiap kemalangan.b. hendaklah dilaporkan kepada Ketua PTJ dengan segera. Butiran kemalangan mestilah direkodkan dalam Borang Laporan . Kemalangan Nyaris (Near Miss) Apa-apa kemalangan di tempat kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta. TINDAKAN MELAPOR KEMALANGAN a. Semua kemalangan sama ada mengalami kecederaan atau tidak. Kemalangan (Accident) Suatu kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut. Kecederaan Badan yang Serius Apa-apa kecederaan yang disenaraikan dalam Jadual 1 PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan serta merta sebaik sahaja kejadian tersebut dikenalpasti atau berlaku di Jabatan masing-masing dengan menghubungi PPKKP dan menghantar Borang Laporan Mengenai Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP6 secepat yang praktik sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 6 dan disalinkan kepada fail Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ masing-masing. Kejadian Berbahaya. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja masing-masing dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP). Kecederaan Tidak Maut i. kecederaan masa hilang yang menghalang seorang pekerja daripada melaksanakan kerja biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara. g. f. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 31 e. d. kecederaan tiada masa hilang jika tiada masa kerja yang hilang selain yang dikehendaki bagi rawatan perubatan. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 dalamLAMPIRAN 4.

Borang perlu dihantar kepada PPKKP yang menyelaras semua urusan yang berkaitan dengan kemalangan tersebut d. II. adalah wajar setiap staf/pelajar/pelawat/kontraktor mengetahui tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. c. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan dijalankan di UPM. kawasan kemalangan hendaklah jangan diganggu kecuali untuk mencegah kemalangan yang lebih serius atau memudahkan laluan bantuan. Semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat adalah diingatkan supaya . Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 35 IV. Memusatkan kecemasan di dalam kawasan UPM atau jika boleh membasminya. kontraktor. Semua bahagian dalam borang tersebut perlu dipenuhi dengan teliti dan terperinci khasnya di bahagian huraian kemalangan. PROSEDUR KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN I. III. Bagi kemalangan yang serius. PENUTUP Prosedur ini akan dikemaskinikan semula berdasarkan kepada PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan. Kejadian Berbahaya. dan d. b. Semua pegawai. Oleh hal yang demikian. kakitangan.MengenaI Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP 6 oleh pelapor dan borang laporan kemalangan boleh didapati pada setiap bahagian. OBJEKTIF a. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 33 V. Menjelaskan langkah-langkah semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan yang berkesan bagi tujuan mengatasi semua jenis kemalangan yang mungkin berlaku di UPM. c. Meminimumkan kesan kemalangan ke atas manusia dan harta benda di dalam dan luar kawasan UPM. Nasihat atau pandangan daripada Bahagian Keselamatan Universiti/ PPKKP/ Pusat Kesihatan Universiti mengenai kemalangan hendaklah diperolehi serta merta. Kebakaran boleh berlaku di mana-mana sahaja di dalam satu-satu bangunan tanpa mengira masa. Unit Kecemasan Kebakaran dan Pengosongan Bangunan PTJ hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. PROSEDUR AM a. Semua PTJ hendaklah menubuhkan Pasukan Kecemasan (Emergency Respone Team) di PTJ masing-masing b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 34 3. TANGGUNGJAWAB a. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) atau Prosedur UPM yang berkaitan atau apabila diperlukan. Memenuhi keperluan undang-undang negara. pelawat dan pelatih hendaklah bertanggungjawab melaksanakan tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan.

Sila rujuk pelan kecemasan/ pelan lantai bangunan dan prosedur kebakaran di mana anda menjalankan tugas. Bangunan adalah berbeza diantara satu dengan lain dan ia mungkin memerlukan tindakan kecemasan yang berbeza. Tutup semua tingkap dan pintu. Satu salinan hendaklah di pamerkan di papan kenyataan di semua bangunan. 5. 3.ULANG a. Sesiapa pun tidak dibenarkan memasuki bangunan apabila loceng kecemasan dibunyikan. Panggilan Baris (Roll Call) Semua staf/ pelajar/ kontraktor/ pembekal/ pelawat adalah bertanggungjawab melaksanakan panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul dengan segera apabila mendengar isyarat kebakaran. d. c. Berhentikan semua mesin. b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 36 TANDA BUNYI KEBAKARAN MENGANDUNGI BUNYI LOCENG YANG BERULANG . 7. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 37 PERINGATAN: Apabila kedengaran loceng kebakaran berbunyi iaitu sebagai isyarat berlaku kebakaran. Jangan berlari. PERHATIAN : Jika anda memerlukan PANGGILAN KECEMASAN. TINDAKAN APABILA BERLAKU KEBAKARAN Tindakan berikut boleh dijadikan prosedur tetap dan garis panduan apabila berlaku kebakaran.bertindak dengan tenang. Memadam Kebakaran Pengawal Insiden/Pegawai-pegawai Insiden dan kakitangan yang terlatih di PTJ sahaja dibenarkan untuk memadamkan kebakaran supaya ianya dapat dikawal. e. Berhenti kerja. Matikan semua kuasa elektrik. 6. . jangan cemas apabila menghadapi keadaan begini. semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah : 1. Keluar melalui lorong jalan yang mudah dan jangan menggunakan lif. Tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah. 2. Isyarat Kebakaran Membunyikan sistem penggera kebakaran (alarm) dengan memecahkan ³break glass´ yang sedia ada di setiap paras bangunan. 4. Keluar Menyelamatkan Diri Semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah keluar daripada bangunan dan berkumpul di Tempat Berkumpul yang disediakan di PTJ. sila dail 999 dan 112 bagi panggilan menggunakan telefon bimbit. Memberitahu Pengawal Insiden/Pegawai-Pegawai Insiden yang bertugas di PTJ atau menghubungi Pusat Kawalan BKU (24 Jam) nombor telefon 03-8946 7990. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan kebakaran dan tindakan pengungsian bangunan. b.

Jangan benarkan sesiapa pun masuk ke bangunan tersebut melainkan yang berkenaan sahaja. Sekiranya kebakaran berlaku di peringkat awal dan tidak mengancam keselamatan diri. beri arahan mengosongkan bangunan. 8. 10. 11. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 39 TINDAKAN PENGAWAL INSIDEN 1. Arahkan Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit/Pengurus Asrama/ Pengurus Kantin membuat panggilan baris (roll-call) bagi kakitangan/ pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat di bawah kawalan masing-masing. 6. Arahkan anggota untuk mengawal keadaan lalulintas untuk menyenangkan pihak BOMBA masuk. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. Bekerjasama dengan anggota BOMBA dalam segala aspek. Sediakan alat memadam kebakaran di premis masing-masing (pastikan ia sentiasa diselenggara) 3. 13. 4. 12. 5. Hubungi pihak ambulan bersiap sedia di satu tempat. Hubungi pihak BOMBA sebaik sahaja mendapat maklumat daripada Pegawai-pegawai Insiden. Jika perlu hubungi Jabatan BOMBA secara terus. 10. Jangan tolak menolak antara satu sama lain. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 38 TINDAKAN PEGAWAI-PEGAWAI INSIDEN 1. Jangan buat tidak tentu arah dan kelam kabut (panik). Jangan berpatah balik kebelakang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal.8. 9. Menyiasat tempat kebakaran. 14. Jangan sengaja buat bising. Memberi maklumat kepada Pegawai BOMBA mengenalpasti keadaan di dalam bangunan. 2. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 40 . Jika didapati kebakaran tersebut telah merebak dan ada penghuni di bangunan tersebut. Jangan duduk di dalam tandas atau stor. Mengenalpasti tempat pili bomba. padamkan segera. 4. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat berkumpul di Tempat Berkumpul yang ditetapkan 8. Bunyikan ³alarm´ atau ³wisel´ (jika ³alarm´ automatik tidak berbunyi). 9. 7. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintupintu dan tingkap. 7. Dapatkan maklumat tentang panggilan baris (roll-call) sekiranya ada yang tertinggal di dalam bangunan. 11. Berikan bekerjasama dan ikut arahan. 6. 5. 12. Arahkan Pegawai-pegawai Insiden memadam kebakaran sebelum pihak BOMBA masuk. 2. Hubungi pegawai yang bertugas di pondok pengawal keselamatan untuk bantuan. 3. Matikan semua suis elektrik.

Panik atau kelam kabut boleh mengakibatkan anda bertindak dengan cara yang salah. Maklumkan segera kepada Pegawai Insiden. Dapatkan seberapa banyak pintu bertutup di antara anda dengan api. menyesakkan pernafasan serta beracun dan boleh menyekat jalan menyelamatkan diri dari kebakaran. Cari jalan lain untuk menyelamatkan diri. . jika panas biarkan tertutup. semasa berlaku kebakaran anda hendaklah bertindak seperti berikut : 1. panas. Sebelum membuka pintu. 4. 5. gunakan belakang tangan untuk raba jalan menyusur dinding hingga bertemu pintu keluar.TINDAKAN KETUA JABATAN/KETUA BAHAGIAN/KETUA UNIT/KETUA PENGURUS ASRAMA/PENGURUS KANTIN 1. pastikan dahulu. Maklumkan segera pada Pengawal Insiden/Pegawai-pegawai Insiden jika terdapat kakitangan/pelajar/ kontraktor/pembekal/pelawat yang tidak hadir. pintu-pintu boleh menjadi penyelamat nyawa anda. 2. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 41 PANDUAN MENYELAMATKAN DIRI SEMASA KEBAKARAN (ASAP) CARA-CARA BERGERAK SEMASA TERPERANGKAP DI DALAM ASAP Di dalam sesuatu kebakaran. rendahkan diri seberapa boleh sebaiknya merangkak di atas lantai dan bernafas pendek-pendek (melalui hidung hingga sampai ke tempat selamat). Jika terperangkap di dalam asap. sabar dan berfikir. Sebagai panduan menyelamatkan diri dari kebakaran asap. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 42 TERPERANGKAP DI DALAM BANGUNAN TERBAKAR Jika anda terperangkap di dalam bangunan. 2. 2. Kepulan asap yang banyak biasanya boleh menggelapkan pemandangan. Periksa kehadiran staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat yang berada di bawah kawalan dengan menggunakan SENARAI SEMAK KAKITANGAN/PENGHUNI. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat membuat panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintu-pintu dan tingkap. PERHATIAN: Semua Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit/Ketua Pengurus Asrama /Pengurus Kantin adalah bertanggungjawab mengisi dan mengemaskini SENARAI SEMAK KAKITANGAN/PENGHUNI dari semasa ke semasa. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. asap merupakan ancaman kerana ia bergerak mendahului api. Dalam keadaan demikian. Sebagai makluman. 3. Sumbat celah-celah pintu dan lubang angin dengan kain atau sebagainya bagi mengelakkan asap masuk (pilih bilik yang bertingkap dan tunggu untuk diselamatkan). 3. Tutupkan pintu di belakang anda dan jauhkan asap dan bahang. Bertenang. 4.

b. II. pelawat dan pelajar hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini ketika menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan. Semua anggota Unit Pertolongan Cemas UPM hendaklah memberikan bantuan awal kecemasan kepada semua mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan yang berlaku di PTJ. PROSEDUR AM a. c. KELAYAKAN PENOLONG CEMAS a. mengurangkan kesakitan. kontraktor. PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS I. Buka tingkap sedikit di atas dan di bawah untuk membolehkan udara kotor keluar dan udara bersih masuk. Penolong Cemas PTJ hendaklah bertanggungjawab memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu keadaan kecemasan.3. Menjelaskan langkah-langkah tindakan semasa berlakunya kemalangan atau keadaan kecemasan di PTJ UPM. Jika keadaan semakin buruk. 5. carpet atau sebagainya (basahkan jika perlu) bagi menahan kepanasan. kakitangan. 6. TANGGUNGJAWAB a. Kelayakan bagi pelantikan seorang Penolong Cemas hendaklah sekurangkurangnya telah menghadiri dan lulus Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR dari mana-mana organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan sebelum ketibaan pasukan perubatan. Ramai orang terbunuh kerana tergopoh-gapah terjun. d. OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : a. c. b. 4. jika benar-benar tidak ada jalan lain lagi. Ketua PTJ adalah bertanggungjawab melantik Penolong Cemas di setiap bahagian/unit di PTJ bagi setiap lima puluh (50) orang kakitangan/ pelajar. Memenuhi kehendak undang-undang yang disyaratkan dalam Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 44 IV. Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah mempamerkan satu salinan prosedur ini serta SENARAI NAMA PENOLONG CEMAS di semua PTJ. b. ³REFRESH COURSE´ . III. mengelakkan mangsa kemalangan menjadi lebih teruk serta mendapatkan pertolongan profesional atau pemindahan ke hospital. Pergi ke tingkap bagi mendapatkan udara bersih dan beri isyarat minta bantuan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 43 4. Tunggu BOMBA atau pasukan penyelamat. balut kaki dengan baju. b. Jangan cuba terjun dari tingkap atau tingkat yang tinggi. Menyelamatkan nyawa. pandang keluar tingkap. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan dan memberikan bantuan awal kecemasan di UPM. Semua pegawai.

Ketua Unit Pertolongan Cemas UPM hendaklah merancang dan menjalankan ³Refresh Course´ Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR kepada semua anggota Unit Pertolongan Cemas sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali. Pengerusi. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 47 LAPORAN KEMAJUAN AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS a. Laporan Kemajuan Aktiviti Pertolongan Cemas hendaklah mengandungi : Senarai Nama Penolong Cemas. Senarai Semak Penyelenggaraan Kemudahan dan Peralatan Pertolongan Cemas. Penolong Cemas PTJ adalah bertanggungjawab memastikan Peti Pertolongan Cemas ditempatkan di semua premis di dalam kawasan PTJ. Pegawai/kakitangan/pelajar/kontraktor hendaklah menjaga dan tidak menyalahgunakan semua kemudahan dan peralatan pertolongan cemas yang disediakan. c. Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah menyerahkan LAPORAN KEMAJUAN AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS kepada Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti pada bulan pertama setiap tahun ataupun sekiranya diperlukan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 48 . b. Setiausaha dan tidak kurang daripada satu perdua baki anggota yang hadir hendaklah membentuk korum. KEMUDAHAN DAN PERALATAN PERTOLONGAN CEMAS Ketua PTJ bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN PERTOLONGAN CEMAS Ketua Penolong Cemas PTJ adalah bertanggungjawab merancang aktiviti penyelenggaraan kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. b. Ketua Unit Pertolongan Cemas UPM adalah bertanggungjawab merancang dan menjalankan mesyuarat peringkat unit seberapa kerap yang perlu. Pegawai/kakitangan/pelajar/kontraktor hendaklah menjaga dan tidak menyalahgunakan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas yang disediakan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 45 PETI PERTOLONGAN CEMAS a. Jadual Penyelenggaraan Kemudahan dan Peralatan Pertolongan Cemas. Penolong Cemas hendaklah menyelenggara semua kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. Penolong Cemas PTJ hendaklah memastikan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas sentiasa mencukupi setiap masa. b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 46 MESYUARAT a. Pada tiap-tiap mesyuarat Unit Pertolongan Cemas. Laporan Aktiviti/Program Tahunan.

tangan. pelajar. . kaki dan sebagainya. Adalah digalakkan untuk merujuk Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja dalam manual ini dan Guidelines on Use of PPE Against Chemical Hazards 2005 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia bagi membuat pemilihan ALD yang sesuai. dan perlindungan mata b. Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 50 Garis Panduan I. pelawat. ALD ini hendaklah dipilih mengikut kesesuaian hazad/bahaya yang wujud di PTJ masing-masing dan sesuai dengan pekerja yang bekerja dengan hazad/bahaya tersebut. kepala. Garis Panduan ALD disediakan untuk memastikan ALD yang digunakan oleh pekerja-pekerja (staf. topi keselamatan.16. sarung tangan. muka. ia adalah wajib disediakan seperti yang telah diperuntukkan di bawah Akta-akta seperti berikut : a. Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970 dibawah Peraturan 32 mewajibkan penggunaan : Pakaian keselamatan. kontraktor dan seumpamanya yang bekerja atau menggunakan premis UPM) adalah memenuhi spesifikasi keselamatan yang ditetapkan dan berupaya melindungi pekerja/pengguna daripada hazad/bahaya tertentu. Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan (Keselamatan.BAHAGIAN IV GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 49 1. II. mengikut peraturan-peraturan tertentu ATAU ALD yang memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM bagi kelulusan tersebut. (1) penggunaan kelengkapan pelindungan diri tang diluluskan c. Keperluan Akta Dalam situasi tertentu penggunaan ALD. ALD direkabentuk bagi melindungi bahagian tertentu tubuh badan manusia seperti bahagian mata. telinga. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 : Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 dibawah PART V ± Tindakan untuk mengawal pendedahan mewajibkan .. Bagi memilih ALD yang sesuai pihak pengurusan PTJ perlulah membuat penilaian risiko dan memililih langkah kawalan yang terbaik. GARIS PANDUAN ALAT LINDUNG DIRI Pengenalan Penggunaan Alat Lindung Diri (ALD) merupakan salah satu kaedah untuk melindungi diri daripada mendapat kemalangan di tempat kerja dan ia merupakan kaedah terakhir untuk melindungi diri daripada kecederaan dan penyakit pekerjaan. Prinsip utama garis panduan ALD ini adalah berasaskan kepada ALD yang diluluskan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKPM).

Sila rujuk maklumat dan sumber berkaitan untuk memilih ALD yang paling sesuai seperti : Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia (MSDS/CSDS) Risalah/ Katalog dari Pengilang. pemilihan respirator adalah amat penting.Self Contained Breathing Apparatus 3 Sarung Tangan (a) Jenis. model. gas dan atmosfera yang kurang oksigen. ALD untuk pernafasan digunakan apabila tiada kaedah kawalan yang bersesuaian dan praktikal bagi mendapatkan hasil yang efektif. atau (a) Jenama. III. sila lawati laman web JKKPM. Spesifikasi ALD yang berikut untuk kegunaan/pemakaian UPM : 1 Pelindung Mata (a) Jenama. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000. Terdapat pelbagai jenis ALD.Pihak Pengurusan PTJ juga boleh merujuk Untuk keterangan lanjut berhubung ALD dan piawaian-piawaian yang diluluskan/diterima-pakai oleh JKKPM tersebut. atau (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.Air Hose Respirators . model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikutPeraturan-peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1989. Terdapat tiga jenis respirator yang direkabentuk bagi melindungi dari hazad iaitu dari segi pencemaran dalam bentuk zarah. filter/cartridge/canister dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 di ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Respirator Penapisan Udara (Air Purifying Respirator) . 2 Pelindung Pernafasan (a) Jenis. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM . model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ATAU (b) Jenama. pengeluar dan pembekal Kod amalan Industri atau agensi lain yang menggunakan bahan kimia/ peralatan berbahaya yang sama Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 51 IV.Berkuasa (apabila udara dihela melalui kipas) .Tidak berkuasa(apabila udara dihela/dikeluarkan melalui pernafasan oleh pemakai) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 52 Respirator Bekalan Udara (Supplied Air Respirator) .Air Line Respirator .

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 53 (iii) Kejutan Elektrik (a) Bertapak Getah ATAU (b) Mempunyai ciri constructive construction untuk perlindungan daripada cas statik ATAU (c) Mempunyai ciri nonforrous construction untuk mengurangkan kemungkinan friction sparks dalam situasi yang mempunyai hazad letupan atau terbakar ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. 4 Perlindungan Kaki (i) Tumpahan/Percikan Bahan Kimia (a) Jenama. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan dibawah Akta Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 ATAU (ii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. 6 Kot Makmal (i) Jenis berkain kapas dan berlengan panjang atau (ii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas 7 Topi Keselamatan (i) Diluluskan oleh SIRIM atau (iii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. (iii) Tali keselamatan melintang hendaklah mampu menanggung beban mati sebanyak 2500 kg seorang. Tali Keselamatan dan Body Harnes (i) Tali pinggang keselamatan sesuai digunakan dalam situasi ketinggian kurang daripada 1. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. 5 Pelindung Telinga (i) Jenis. (ii) Body harness sesuai digunakan dalam situasi ketinggian yang melebihi 2.mengikutPeraturan-peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1989. (ii) Hentakan Benda-Benda Berat (a) Mempunyai pelindung besi jari kaki (steel toe-cap) ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 54 8 Sistem Perlindungan Jatuh Peralatan : Tali Pinggang. tali diperbuat menggunakan tali .0 meter.0 meter. atau (c) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.

III. terutamanya yang berhubungkait dengan keperluan undang-undang KKP. Mana-mana bahan yang berkurangan . PENGENALAN Pertolongan Cemas di tempat kerja adalah termasuk penyediaan Peti Pertolongan Cemas (PPC) dan peralatannya serta orang yang dirujuk (Person In Charge) untuk mendapatkan rawatan awalan di tempat kerja. menyelamatkan nyawa dan menghalang kecederaan bertambah teruk. PPC hendaklah mempunyai kuantiti bahan-bahan pertolongan cemas yang sesuai dan mencukupi. V. Setiap PPC hendaklah ditempatkan di lokasi yang ditanda dengan terang. V. mengurangkan kesakitan. Bahan-bahan yang tiada bkaitan dengan pertolongan cemas hendaklah tidak disimpan dalam PPC. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 55 2. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 56 IV. II. KANDUNGAN a. mempunyai pencahayaan yang cukup dan mudah dicapai. Peti tersebut hendaklah juga dilabelkan dengan lambang bulan sabit (crescent) atau palang (cross) yang berwarna hijau atau merah berlatar belakang putih. d. LOKASI a. PPC hendaklah sentiasa diperiksa bagi memastikan kandungannya mencukupi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Senarai kandungan PPC seperti Lampiran 8. Garis panduan ini adalah untuk menjelaskan langkah±langkah dan perkara yang perlu dibuat dalam penyediaan Peti Pertolongan Cemas di tempat kerja. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Putra Malaysia (JKKP-UPM) akan menyemak dan mengemaskini perakuan ini dari masa ke masa. REKA BENTUK Peti Pertolongan Cemas (PPC) hendaklah dibuat daripada bahan yang kukuh dan mudah alih bagi membolehkannya dibawa ke tempat kemalangan. sebarang bahan-bahan berikut juga dilarang disimpan di dalam PPC. Di samping itu. b. PPC hendaklah sentiasa dikunci. c. Semua pekerja-pekerja/pengguna hendaklah dimaklumkan tentang lokasi PPC ditempatkan.5mm dan mempunyai dua cangkuk (boleh-aras) dan (iv) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.wayar yang berdiameter sekurang-kurangnya 12. GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PETI PERTOLONGAN CEMAS I. ubat-ubatan moden dan tradisional. SKOP Garis panduan ini hendaklah digunapakai di semua kawasan atau premis Universiti Putra Malaysia dalam penyediaan dan penyelenggaraan Peti Pertolongan Cemas. dan anak kuncinya disimpan oleh seseorang yang dipertanggungjawab oleh Ketua PTJ serta boleh diperolehi sepanjang masa apabila diperlukan. Bilangan PPC hendaklah mencukupi dengan kawasan kerja dan bilangan pekerja/ penghuni sesuatu tempat kerja seperti di Lampiran 7. iaitu. b. Tujuan pertolongan cemas antaranya adalah untuk. termasuk yang dikategorikan sebagai µOTC (over the counter) drugs¶ ubat-ubatan/bahan untuk dimakan atau diminum c.

1989.U. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN. Sisa bahan kimia cecair.hendaklah ditambah dan bahan-bahan yang luput tarikh atau rosak diganti semula. RUJUKAN . VII. Sumber Sisa Kimia Bahan kimia yang perlu dilupuskan terdiri daripada: i. vi. a. Sila rujuk senarai semak (checklist) PPC seperti Lampiran 9. Tujuan : Garis Panduan ini adalah bertujuan untuk menerangkan cara-cara pengurusan sisa makmal di Universiti Putra Malaysia (tidak melibatkan sisa biologi dan sisa radioaktif) II. Bahan kimia yang tertumpah. Bekas Sisa i. Pengasingan dan Pengumpulan Sisa Pelupusan sisa kimia bermula dengan pengasingan dan pengumpulannya. Sebai-baiknya sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas asal ataupun di dalam bekas lain yang telah dikenalpasti sebagai bekas primer yang boleh terdiri daripada: Tin keluli . iv.Guidelines on first-aid facilities in the workplace ((2nd Edition) 2004. ii. iii. Sisa kimia perlu dielakkan daripada terdedah kepada haba atau api. ii. [P. Bahan yang menghasilkan sisa yang reaktif dan beracun hasil tindak balas kimia. v. Negeri Sembilan. c. GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA KIMIA I. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 59 b. Sebarang sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas bersesuaian dan dilabelkan selengkapnya. Pengasingan sisa kimia juga membantu mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti letupan atau kebakaran ketika kerja pelupusan dilakukan. Buangan terjadual (scheduled waste) hanya boleh dirawat dan dilupuskan di Pusat Pelupusan Sisa Bersepadu di Bukit Nanas. Bahan kimia yang tidak berlabel atau yang telah tamat tempoh gunanya. MALAYSIA. (A) 139/1989]. Sisa kimia yang diisi di dalam botol khas berlabel hendaklah disimpan di tempat yang selamat atau tempat penyimpanan sisa yang telah dikenalpasti sehingga langkah pelupusan dijalankan. Langkah ini bermula di peringkat makmal. KOS PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN Kos penyediaan dan penyelenggaraan PPC adalah di bawah tanggungjawab PTJ masing-masing. Tumpahan minyak. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 57 VI. Sisa bahan kimia pepejal. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 58 3. menetapkan sisa bahan kimia adalah termasuk dalam kategori buangan terjadual. Pengurusan Buangan Terjadual Berdasarkan Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual).

Kelas H : Sisa organik tanpa halogen/sulfur ± seperti gam dan fenol. Kelas Z : Sisa bercampur ± seperti sisa asbestos dan enapan mineral. turpentin dan xilena. Pengkelasan dibuat berdasarkan rawatan yang akan dijalankan terhadap sisa tersebut sebelum ianya dilupuskan. Kelas B : Sisa organik mengandungi halogen dan/atau sulfur ± seperti kloroform. Jika beg plastik digunakan sebagai bekas sisa primer. viii. Pelabelan pada bekas sisa mesti menggunakan nama penuh sisa. iv. vi. vii. v. methanol. Negeri Sembilan di bawah seliaan Pegawai Sains. Saiz bekas kaca sebaik-baiknya kurang dari 4 liter dan elakkan pengisian penuh. vi. Kelas A : Sisa minyak mineral ± contoh sisa yang mengandungi minyak pelincir. Pengurusan Botol Kosong Atau Radas Kaca Pengurusan botol kosong (kaca atau plastik) dan radas kaca makmal perlu bagi mengelakkan bahaya yang timbul dari kandungan asal bekas.Botol plastik Botol kaca Botol bersalut plastik Beg plastik iii. Kelas X : Sisa tak organik ± seperti asid. garam inorganik. Pengkelasan Sisa Bekas yang mengandungi buangan terjadual mestilah dilabel dengan jelas mengikut pengkelasan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. i. Bekas sisa mestilah dalam keadaan baik semasa digunakan dan mestilah diperiksa setiap minggu untuk memastikan tiada kebocoran atau tindak balas antara bekas dan sisa. ii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 61 III. alkali. kromat dan sianida. iv. Sisa tersebut akan dimasukkan ke dalam tong yang berlabel untuk dilupuskan ke Pusat Pelupusan Sisa Bersepadu di Bukit Nanas. beg plastik mestilah dimasukkan ke dalam bekas lain seperti bekas kaca ataupun logam untuk tujuan penyimpanan. Kelas C : Sisa pelarut tanpa halogen/sulfur ± seperti aseton. Kelas K : Sisa mengandungi raksa. Elakkan penggunaan formula kimia. etanol. minyak hidraulik dan minyak tercemar. Botol yang mengandungi bahan kimia . iii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 60 d. simbol kimia ataupun persamaan. v. Kelas T : Sisa racun perosak. Semua botol kosong dan radas kaca yang hendak dilupuskan TIDAK BOLEH mengandungi sebarang bahan kimia berbahaya. e. benzena. Pelupusan Sisa Sisa yang telah diasingkan mengikut kelas perlu dikumpulkan di tempat yang dikhaskan pada hari pelupusan.

Keanggotaan jawatankuasa .berbahaya hendaklah dibersihkan dengan menyahaktif. I. Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat. Setiausaha. Struktur Jawatankuasa Pengerusi Setiausaha Ahli . b.Wakil Majikan . kejadian berbahaya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 63 III. wakil pekerja dan majikan perlulah dapat mewakili pelbagai seksyen/unit tempat kerja supaya dapat mengekalkan dan mengembangkan minit dalam membentuk sesuatu keadaan kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja. h. menyahtoksik atau meneutralkan kandungannya terlebih dahulu. Melaporkan perkara (i) ± (v) kepada JKKP-UPM secara berkala melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. dinyatakan tugas sebagai Pengerusi.Wakil Pekerja (setiap bahagian/jabatan) II. terdiri daripada Pengerusi (Ketua PTJ) Setiausaha (Pegawai P&P yang diberikuasa) Ahli . Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 62 4. c. b. kemalangan. Memeriksa dan membantu PPKKP dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan. Mengkaji semula tindakan atau amalan KKP dan membuat cadangan pindaan kepada JKKP-UPM. Fungsi Jawatankuasa Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: a. g. c.Wakil Pekerja Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . Semua botol dan radas kaca yang sudah dibersihkan dikumpulkan tempat pelupusan sisa kimia sementara di PTJ masing-masing sehingga tarikh pelupusan. IV. kejadian berbahaya. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. Pelantikan Ahli a. ahli AJK (wakil majikan dan wakil pekerja). d. e. Melaporkan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di PTJ. Membuat cadangan pemulihan dan tindakan pembaikan ke atas risiko di tempat kerja. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Memeriksa tempat kerja secara berkala (3 bulan sekali). surat perlantikan perlu ditandatangani oleh Ketua PTJ atau wakil majikan dalam tempoh masa tertentu. f. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JKKP-PTJ ( JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB ) Panduan ini disediakan berdasarkan Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996.Wakil Majikan (setiap bahagian/jabatan) .

Boleh dijadikan salah satu agenda dalam mesyuarat pengurusan di PTJ sekiranya pekerja kurang daripada 40 orang.64 Jawatankuasa Kecil i. iv. iii. b. menjalankan audit tempat kerja. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 65 VI. Paling Berkesan Penghapusan/ membuang (Elimination) . menjalankan siasatan kemalangan). Kekerapan Mesyuarat a. Penyediaan laporan. J/K Latihan (menguruskan latihan. mengurus dan menghantar laporan kepada JKKPPTJ). J/K Tindakan Kecemasan (melaksanakan tugas/tindakan awal semasa berlaku sebarang kemalangan contohnya memberikan rawatan awal ± pertolongan cemas. aktiviti KKP di PTJ. Penyiasatan apa-apa kemalangan iii. Salah satu caranya adalah berdasarkan turutan berikut. UPM. ii. kaedahkaedah keselamatan dan lain-lain Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 66 5. VII. Aktiviti JKKP-PTJ i. menyediakan takwim mesyuarat JKKP-PTJ. prosedur kerja selamat/ arahan kerja selamat. JKKP-PTJ perlu bermesyuarat seberapa kerap atau tidak kurang tiga bulan sekali. menyediakan dan menyelenggara Peti Pertolongan Cemas di tempat kerja). membuat dan menghantar laporan KKP di PTJ ke JKKP-UPM melalui PPKKP secara berkala) V. Hieraki kawalan risiko telah digunakan sejak dulu sebagai cara untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai dan berkesan. Latihan dan aktiviti KKP v. GARIS PANDUAN KAWALAN RISIKO DI TEMPAT KERJA Pengenalan Mengawal risiko melalui kaedah mengurangkan pendedahan kepada hazad pekerjaan adalah kaedah asas melindungi pekerja. Pemeriksaan tempat kerja memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga(3) bulan sekali tujuan : menentukan tahap risiko dan bahaya dan mengenalpasti apaapa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ii. J/K Teknikal/Makmal/Audit (membuat prosedur kerja selamat/ arahan kerja selamat dan menyediakan dokumen berkaitan. Minit Mesyuarat Minit perlu dikeluarkan dalam masa 14 hari berkerja selepas mesyuarat dan salinannya perlu diberikan kepada semua ahli dan perlu dihantar ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Penyiasatan aduan dan penyelesaian aduan iv. J/K Pengurusan Aduan/Kemalangan (melaksanakan dan menguruskan proses sebarang aduan/laporan kemalangan untuk dilaporkan ke pihak JKKP-PTJ/JKKP-UPM dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

mempertingkatkan sistem pengalihudaraan atau menukar aras ketinggian meja mengikut individu dan sebagainya. Biasanya dilakukan di peringkat pelan dan lukisan. Kaedah kawalan yang terbaik adalah menghapuskan dan mensifarkan risikonya atau menerima hazard tersebut dengan mengurangkan risikonya sehingga ia tidak menyebabkan kecederaan atau penyakit pekerjaan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 67 I. Dengan mengikut hieraki ini biasanya akan menjurus kepada perlaksanaan sistem yang lebih selamat dimana risiko untuk mendapat penyakit dan kecederaan berkurang dengan ketara. tanda amaran dan skrin(dinding cermin). Penggantian (Subsitution) Kaedah ini boleh dilaksanakan dengan menggantikan atau menukarkan hazard yang berisiko tinggi kepada risiko yang mempunyai had yang dibenarkan/ kurang berbahaya seperti menggantikan amalan kerja/prosedur kerja yang berbahaya kepada yang kurang berbahaya. tidak bermaksud pilihan langkah kawalan risiko hanya boleh dikurangkan menggunakan satu kaedah sahaja sebaliknya ia boleh menjadi beberapa gabungan kaedah/ kawalan majmuk. V. Ia merujuk kepada pihak pentadbiran mengeluarkan arahan/ prosedur kerja selamat yang baru kepada pekerja melalui dokumen.Berkesan Penggantian (Subsitution) Pengasingan (Isolation) Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kurang Berkesan Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Prinsip disebalik hieraki ini adalah. Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kawalan ini adalah mengurangkan risiko dengan menggunakan rekabentuk yang selamat. Penghapusan/ membuang (Elimination) Kaedah ini adalah paling terbaik kerana jika sesuatu hazard tersebut tidak wujud maka soal mengurusnya tidak timbul tetapi ianya juga kaedah yang paling sukar untuk dilaksanakan bagi proses yang telah ada. kaedah kawalan yang teratas dalam senarai berpotensi untuk lebih berkesan daripada kaedah yang dibawah. Pengasingan (Isolation) Kaedah ini boleh dipilih sebagai salah satu cara untuk mengurangkan risiko dengan mengasingkan hazard daripada pekerja yang tidak berkaitan atau mengasingkan kawasan berisiko tersebut daripada kawasan kerja umum melalui pemagaran/halangan. Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Kawalan ini dianggap kurang berkesan kerana ia melibatkan kerjasama dua pihak melalui komunikasi dan latihan malah ia memakan masa untuk mendapatkan keberkesanan program tersebut. Pihak pentadbiran juga boleh meletakkan/menukarkan sementara Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 68 pekerja ke tempat yang kurang berisiko bagi mengurangkan had pendedahan . Walau terdapat hieraki ini. II. papan tanda. IV. III. Ia mungkin juga boleh melibatkan pengubahsuaian pada rekabentuk peralatan atau tempat kerja seperti memasang pengadang pada mesin. Perubahan besar dalam peralatan dan prosidur mungkin diperlukan untuk melaksanakan kaedah penghapusan dan akan melibatkan kos yang tinggi atau ketiadaan teknologi alternatif menjadi punca sesuatu hazard itu tidak boleh dihapuskan.

Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Kawalan ini sering digunapakai tetapi ia masih tidak cukup untuk mengurangkan risiko ke tahap yang diterima/dibenarkan. kerangka cerucuk atau perkakas lain yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan orang atau barang. 4. peleburan plag pengefius dan pecahan tiub. roda. win. Langkah/kaedah yang dinyatakan diatas bukanlah bersifat eksklusif. persekitaran dan situasi yang mana mungkin lebih dari satu langkah perlu diambil bagi mengawal atau mengurangkan pendedahan kepada hazard di tempat kerja Untuk keterangan lanjut berhubung proses penaksiran risiko di tempat kerja sila rujuk Garis Panduan Pengenalpastian Bahaya. Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko 2008 (Guidelines for Hazard Identification.terhadap hazard tersebut. KEJADIAN BERBAHAYA. Penggunaan langkah ini bergantung kepada keadaan. Letupan atau kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana bilik atau tempat di mana orang diambil kerja. batu canai atau roda canai yang digerakkan oleh kuasa jentera. ketulenan dan penyelenggaraan PPE tersebut. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) JADUAL KEDUA . 3. kehilangan air dandang. derik. atau mana-mana bahagian daripadanya (kecuali putusnya rantai atau tali anduhan) atau terbaliknya kren. Pekerja yang memakai PPE merasakan dirinya selamat dari risiko tersebut tetapi kecekapan dan keberkesanan PPE adalah bergantung kepada banyak faktor seperti cara penggunaan. RisK Assessment and Risk Control-HIRARC 2008) yang di keluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. atau kepada manamana jentera atau loji yang ada dalamnya. VI. 2. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 71 LAMPIRAN 2 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. Letupan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan dandang stim atau vesel tekanan tak berapi. Keruntuhan atau kegagalan kren. Pecahan suatu pengandung berputar. pengangkat. Malaysia Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 69 LAMPIRALAMPIRA N Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 70 LAMPIRAN 1 AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 JADUAL PERTAMA KEJADIAN BERBAHAYA (Seksyen 3) 1.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 72 LETUPAN. Di mana-mana bangunan atau struktur yang dalam pembinaan. Keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana perancah yang tingginya lebih daripada 5 meter yang mengakibatkan sebahagian besar daripada perancah jatuh atau terbalik. Letupan. kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana tempat kerja atau loji yang terdapat di dalam tempat kerja itu. barangan sampingan atau barangan siapnya yang mengakibatkan pemberhentian atau penggantungan kerja biasa di tempat itu selama lebih daripada 24 jam. Peletusan. atau penyalaan apa-apa benda di dalam talian paip. Keruntuhan. 6. Litar pintas atau beban lampau elektrik yang disertai api atau letupan yang mengakibatkan pemberhentian loji yang terlibat selama lebih daripada 24 jam dan yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan badan yang serius kepada mana-mana orang. kehilangan air. kerangka cerucuk. keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana bahagian bangunan atau struktur itu. KERUNTUHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR 2. 7. keterbalikan atau kegagalan apa-apa beban yang menahan sebahagian daripada mana-mana kren. Peletupan. batu pengasah atau roda pengasah yang digerakkan oleh kuasa mekanik.[subperaturan 5(1)] KEJADIAN BERBAHAYA BAHAGIAN I KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU APABILA BERLAKU DI MANA-MANA KERUNTUHAN PERANCAH 1. win. pengubahsuaian atau perobohan. atau apa-apa benda yang sebaik sebelum ia dinyalakan. KEBAKARAN ATAU KEGAGALAN STRUKTUR 5. kecuali jika cara dan takat keruntuhan atau keruntuhan sebahagian disengajakan. roda. pembinaan semula. atau daripada mana-mana topang sementara. 9. lif. 11. berada di dalam talian paip. Apa-apa letupan atau kebakaran yang berlaku di mana-mana tempat kerja yang berpunca daripada penyalaan bahan terproses. pesawat angkat. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 73 . peletupan atau keruntuhan talian paip atau mana-mana bahagiannya. 8. Pembebasan atau pelepasan tidak terkawal apa-apa bahan atau agen dalam hal keadaan yang mungkin boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan atau kecederaan yang serius kepada mana-mana orang. derik. Kebakaran atau letupan di dalam sesuatu gudang atau kawasan penyimpanan di mana bahan berbahaya disimpan. 10. Peletusan bekas yang berputar. keruntuhan. pengorek atau perkakas lain yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan orang atau barang atau mana-mana bahagiannya. peletusan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan apa-apa vessel tertutup termasuklah dandang stim atau vessel tekanan tidak berapi. JENTERA PENGANGKAT DSB. LITAR PINTAS ELEKTRIK 3. peleburan palam boleh lakur dan peletusan tiub. PELEPASAN BAHAN 4.

the. Kemabukan sistematik oleh mana-mana daripada logam berikut atau sebatiannya. atau racun kulat sebagai sebatian fosfat organik. kayu. sebatian bernitrogen dan berklorin. 12. 6. d) Asbestosis ± penyedutan debu atau serat asbestos. Jaundis toksik akibat daripada terbitan-terbitan nitro atau amino daripada benzin atau bahan lain. fleks. raksa. habuk dan perengsa lain. plumbum. c) Sidersosis atau sidero ± silikosis penyedutan debu mengandungi besi dan silika. Kehilangan pendengaran disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada kebisingan industri yang tahap tekanan bunyinya adalah tinggi. Penyakit dekompresi (penyakit kaison) dan penyakit akibat daripada bekerja bawah air. sulfur oksida.LAMPIRAN 3 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 JADUAL KETIGA PENYAKIT-PENYAKIT INDUSTRI YANG KENA DIBERITAHU (Seksyen 32) 1. Jangkitan pekerjaan seperti antraks. Gangguan pulmonari akibat daripada penyedutan nitrogen oksida. tuberkulosis. b) Stanosis ± penyedutan debu timah atau wasap. karbon disulfida. sekam padi. klorin. tembaga. tepung dan yang sama dengannya dan debu galian seperti simen. kusta (jika pendedahan kerana pekerjaan kepada tuberkulosis dan kusta adalah nyata) 8. Penyakit debu pada paru-paru : a) Silikosis ± penyedutan (SiO2) silika yang mengandungi debu. fosforus. Bursitis subkutaneus atau akut pada lutut atau tangan atau pergelangan tangan akibat daripada pekerjaan kasar menyebabkan geseran atau tekanan yang kuat atau berpanjangan. antimoni. kelenjar. alkali. gabus. f) Lain-lain penyekit pneumokonioses atau fibrotik paru-paru akibat daripada penyedutan aluminium atau talkum atau arang batu. 13. Keadaan akibat daripada pendedahan haba yang kuat seperti kekejangan haba atau strok haba. mangan. fosgen. tembakau. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 74 7. e) Keadaan-keadaan alergi pernafasan bagi asma atau bronkitis kronik. 2. zing atau debu binatang seperti tulang atau bulu. 4. Kemabukan akibat daripada pengendalian racun serangga. 3. Keadaan pada dermatosis pekerjaan akibat daripada pengendalian minyak mineral. atau bissinonis akibat daripada penyedutan debu yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas. 11. dan leptospirosis. kromium. asid. rempah. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 75 LAMPIRAN 4 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN . ammonia. 14. berilium. Kemabukan akibat daripada penggunaan pelarut-pelarut seperti benzin dan hidrokarbon aromatik lain. jerami. Keadaan mata akibat daripada trauma fizikal seperti katarak haba. atau debu radioaktif. hematit. katarak pencaran dan daripada perengsa. 9. dan petroleum atau terbitanterbitannya. jut. 10. 15. nikel. atau racun herba. hidrokarbon berklorin. Penyakit malignan akibat daripada pengendalian atau penyedutan atau persentuhan dengan tar karsinogenik. Keadaan akibat daripada pendedahan kepada pancaran pengionan dan tak pengionan radiasi. 5. dsb. sisal.

glikol. habuk atau wap antimoni atau sebatian antimoni atau bahan yang mengandungi antimoni. keton atau aldehid. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap yang mengandungi benzena atau apa-apa homolognya dan terbitan amino dan nitronya. habuk atau wap berilium atau sebatian berilium atau bahan yang mengandungi berilium. habuk atau wap arsenik atau sebatian arsenik atau bahan yang mengandungi arsenik atau pendedahan kepada apa-apa larutan yang mengandungi arsenik atau sebatian arsenik. atau . KEJADIAN BERBAHAYA. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. glikol. Penggunaan atau pengendalian. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 76 Perihal keracunan atau penyakit Pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (g) Kadmium (h) Karbon disulfida (i) Gas karbon monoksida (j) Gas karbon dioksida (k) Kromium (l) Dietilena dioksida (dioksana) Penggunaan atau pengendalian. keton atau aldehid (c) Antimoni (d) Arsenik (e) Benzena atau homolog (f) Berilium atau salah satu daripada sebatiannya Apa-apa aktiviti.(PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap atau wap akhohol. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) JADUAL KETIGA [Peraturan 7] KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN Perihal keracunan atau penyakit Pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan KERACUNAN a) Keracunan oleh: (a) Monomer Akrilamida (b) Alkohol.

Penggunaan atau pengendalian. amino atau kloro daripada benzena atau homolog benzena (u) Nikel (v) Wasap nitrus Apa-apa aktiviti. . relau dan dapur bagi pembakaran kok arang dan bahan api lain.pendedahan kepada wasap. habuk atau wap kromium atau sebatian kromium atau bahan yang mengandungi kromium. atau pendedahan kepada wasap. dan apa-apa proses yang melibatkan penggunaan ± (a) dinamit dan serbuk letupan bagi peletusan lorong-lorong di bawah tanah. (c) gas kuasa atau gas relau. atau pendedahan kepada gas karbon monoksida. atau terbitan nitro. atau pendedahan kepada wasap atau wap yang mengandungi dietilena dioksida. habuk atau wap kadmium atau sebatian kadmium atau bahan yang mengandungi kadmium. Peletusan. penapaian di kilang-kilang bir dan pembentukan kapur ditanur-tanur kapur. (b) gas penyinar. Penggunaan atau pengendalian. (e) enjin gas. habuk atau wap karbon disulfida atau sebatian karbon disulfida atau bahan yang mengandungi karbon disulfida. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 77 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (m) Etilena oksida (n) Fluorin (o) Gas hydrogen sianida atau gas hidrogen sulfida (p) Plumbum atau sebatian plumbum (q) Mangan atau sebatiannya (r) Raksa atau salah satu daripada sebatiannya (s) Metil bromida (t) Nitroklorobenzena. atau pendedahan kepada wasap. pengilangan air mineral. (d) relau bagas. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 78 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (w) Organoklorin. Penggunaan atau pengendalian. Glanders 4. Apa-apa aktiviti. atau pendedahan kepada wasap. organofosfat. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap atau wap hidrogen sianida atau hidrogen sulfida. karbamat. Penggunaan atau pengendalian. dimetilditiokarbamat atau sebatian klorofenoksi dan dipiridil (x) Fosforus (y) Kayu Rengas (z) Terbitan halogen daripada hidrokarbon alifatik atau aromatik JANGKITAN b) Antraks 3. habuk atau wap mangan atau sebatian mangan atau bahan yang mengandungi mangan. dimetilditiokarbamat atau sebatian-sebatian klorofenoksi dan dipiridil untuk membinasakan makhluk perosak atau vermin. habuk atau wap raksa atau sebatian raksa atau bahan yang mengandungi raksa. organofosfat. habuk atau wap nikel atau sebatian nikel atau bahan yang mengandungi nikel. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap plumbum atau sebatian plumbum atau bahan yang mengandungi plumbum. Penggunaan atau pengendalian. nitrofenol. Penggunaan atau pengendalian asid nitrik atau pendedahan kepada wasap nitrus. Apa-apa aktiviti. habuk atau wap fluorin atau sebatian fluorin atau bahan yang mengandungi fluorin. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. . pentaklorofenol. pentaklorofenol. Penggunaan atau pengendalian.Penggunaan atau pengendalian. nitrofenol. Leptospirosis Penggunaan atau pengendalian organoklorin. karbamat.

bulu kejur. babi dan kuda atau mana-mana binatang lain yang telah dijangkiti penyakit. pembebasan atau penggunaan hidrokarbon daripada siri alifatik atau siri aromatik dan terbitan-terbitan halogennya. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pengendalian benang bulu. habuk atau wap fosforus atau sebatian fosforus atau bahan yang mengandungi fosforus. (b) dalam melayan seseorang yang menghidap tuberkulosis atau kusta. atau (d) sebagai seorang pekerja makmal. atau hubungan dengan binatang-binatang yang dijangkiti antraks.Penggunaan atau pengendalian. Pengerjaan kayu rengas atau apa-apa proses pengilangan barang-barang daripadanya atau proses yang bersampingan dengan pengilangan barang-barang daripadanya. jika layanan itu adalah perlu oleh sebab kelemahan jasmani atau mental orang itu. Tuberkulosis atau kusta 6. Pengeluaran. rambut. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja di tempat-tempat yang banyak tikus atau roden yang lain dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan penjagaan atau pengendalian anjing-anjing. ahli . lembu kerbau. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 79 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 5. atau pendedahan kepada wasap. (c) sebagai seorang penyelidik yang menjalankan penyelidikan berkenaan dengan tuberkulosis atau kusta. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan hubungan dengan binatang jenis kuda atau bangkainya. Hepatitis virus Apa-apa pekerjaan yang melibatkan hubungan yang rapat atau kerap dengan sumber atau sumber-sumber jangkitan tuberculosis atau kusta disebabkan oleh pekerjaan ± (a) dalam rawatan perubatan seseorang yang menghidap tuberkulosis atau kusta atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu. belulang atau kulit atau hasil-hasil atau baikbaki lain daripada binatang.

Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. (a) Keulseran pada permukaan kornea mata (b) Ketumbuhan baru setempat pada kulit. Akne 10. Apa-apa penyakit yang disebabkan oleh patogen 8.patologi atau pekerja post-mortem. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) PENYAKIT KULIT 9. papiloma atau keratitis Kerja yang melibatkan patogen yang menyebabkan bahaya kepada kesihatan manusia. atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 80 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 7. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) hubungan yang rapat dan kerap dengan darah manusia atau hasil-hasil darah manusia. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) hubungan yang rapat dan kerap dengan darah manusia atau hasil-hasil darah manusia. jika pekerjaan itu melibatkan penggunaan benda yang menjadi sumber jangkitan tuberkulosis atau kusta atau dalam apa-apa pekerjaan yang bersampingan dengan pengajian itu. tar. gegala atau arsenik. atau orang-orang yang dijangkiti Human Immuno Deficiency Virus atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu. . atau (b) hubungan yang rapat dan kerap dengan sumber jangkitan hepatitis virus kerana bekerja memberikan rawatan perubatan kepada orang atau orangorang yang menghidap penyakit hepatitis virus. atau (b) hubungan yang rapat dan kerap dengan sumber jangkitan AIDS kerana bekerja memberikan rawatan perubatan kepada orang yang menghidap AIDS.

gegala atau arsenik. oleh tar. 15. keulseran atau penyakit malignan pada kulit atau tisu subkulitan tulang atau leukemia. kromat atau bikromat ammonia.Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian. zink atau natrium. Folikulitis 12. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 81 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (c) Barah epitelium atau ulser pada kulit disebabkan. gegala atau arsenik. Selulitis subkulitan pada tangan. radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk tenaga sinaran lain. atau apa-apa persediaan atau larutan yang mengandungi mana-mana bahan ini. tar. bitumen. 16. Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. 11. Radang. Selulitis subkulitan atau bursitis akut yang terjadi pada atau di sekitar lutut. dalam apaapa hal. Keulseran krom 14. sekam padi. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sinar-X. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja . Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian asid kromik. atau pendedahan kepada tar. hasil atau baki mana-mana bahan ini. bitumen. zarah mengion. radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk tenaga sinaran lain. tar. jelaga. gegala. zarah mengion. habuk organik atau apa-apa baki manamana bahan ini. gegala. atau anemia jenia aplasia akibat sinaran X. jelaga atau apa-apa sebatian. kalium. Barah kulit 13. minyak mineral (termasuk paraffin). Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada atau di sekitar lutut. minyak mineral (termasuk paraffin). Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. sekam padi.

siderosis atau siderosilikosis) Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sedutan habuk-habuk mineral seperti simen. Kerengsaan pulmonari Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada siku. zink.kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada tangan. antrakosilikosis. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan sedutan sulfur oksida. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 83 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 23. bromin. Barah paru-paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbestos 21. Penyakit bronko pulmonari 22. alkali. habuk flaks atau rami atau sisal atau daun the atau sekam padi. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada sedutan habuk logam keras. klorin. asid. Pengerjaan kayu Rengas atau apa-apa proses dalam atau bersampingan dengan pengilangan barang-barang daripadanya. Dermatitis pekerjaan 19. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pengendalian minyak mineral. kuprum. Selulitis subkulitan atau bursitis akut yang terjadi pada atau di sekitar siku. 18. pemprosesan atau pengendalian benda-benda yang mengandungi asbestos. Penyakit kulit yang disebabkan oleh kayu Rengas PENYAKIT PARU-PARU 20. ozon atau nitrogen dioksida. habuk atau apa-apa agen luaran lain yang boleh menggangu kulit. ammonia. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan perlombongan. habuk binatang seperti .habuk kapas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 82 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 17. asbestosis. Asma pekerjaan yang disebabkan oleh pemeka atau perengsa 24. fosgen. stanosis. Pneumokoniosis (silikosis.

tembakau. (b) pengendalian mana-mana benda yang dinyatakan dalam subperenggan (a) dalam atau bersampingan dengan mana-mana pekerjaan yang disebut di dalamnya atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada pekerjaan itu. gabus. penghancuran atau pengisaran flin atau pengerjaan atau pengendalian flin pecah. atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada peletusan pasir itu. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 84 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (e) pengisaran grafit mineral atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit dariapda pengisaran itu. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) kerja-kerja melombong. (d) peletusan pasir dengan menggunakan udara mampat bersama-sama dengan penggunaan pasir kuarzos atau batu silika atau flin yang dihancurkan. sekam padi.tulang atau rambut atau habuk yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas.kayu. rami. (ii) pembebasan tuangan logam daripada bahan siliseus yang . hancur atau terkisar atau benda-benda yang mengandungi flin sedemikian atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada pekerjaan itu. sisal. (f) pekerjaan di tempat peleburan atau pelaksanaan. rempah. atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada mana-mana pekerjaan yang berikut: (i) pembebasan tuangan keluli daripada bahan siliseus yang melekat. jut. flaks. mengkuari atau mengerjakan batu silika atau mengerjakan pasir kuarzos kering atau apa-apa endapan kering silika atau baki kering silika atau apa-apa campuran kering yang mengandungi benda-benda itu. tepung atau gas atau wap-wap toluena diisosianat atau formaldehid atau apa-apa agen lain yang boleh menyebabkan asma. teh. (c) pemecahan.

atau mana-mana pekerjaan yang bersampingan dengannya. atau pengerjaan atau pengendalian apa-apa mineral yang diekstrak daripadanya. jubin tembikar elektrik). batu giling atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (l) pekerjaan di mana-mana lombong (di bawah tanah atau di atas tanah) yang salah satu daripada tujuan pekerjaan melombong itu adalah untuk mendapatkan apa-apa mineral. (i) penggunaan atau penyediaan bagi kegunaan. (j) pembersihan kerak dandang atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya.melekat. (g) pengilangan barang-barang tembikar kaolin atau tembikar (termasuk barang tembikar sanitari. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 85 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (k) pengerjaan atau pengendalian asbestos atau apa-apa campuran asbestos. (n) pendedahan kepada sedutan habuk yang mengandungi besi dan silika atau hematit. dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. . atau pengilangan atau pembaikan tekstil asbestos atau barang-barang lain yang mengandungi asbestos atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada mana-mana pekerjaan yang disebut terdahulu. (h) pengolahan granit atau batu igneus oleh tukang batu atau penghancuran benda-benda tersebut atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (m) pengilangan elektrod karbon bagi kegunaan pengekstrakan elektronik aluminium oksida dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 86 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 25. Barah bronkus atau paru-paru Pendedahan kepada kulat. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 87 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan . (d) pengendalian hampas tebu. atau pendedahan kepada sekam atau habuk padi atau bahan yang mengandungi sekam padi. atau pendedahan kepada habuk talkum atau bahan yang mengandungi talkum. Bisinosis 27. (b) pemuatan atau pemunggahan atau pengendalian di tempat simpanan bahan tumbuhan berkulat atau cendawan boleh dimakan. penggunaan atau pengendalian. (c) penjagaan atau pengendalian burung. Bekerja di dalam kilang tempat nikel dihasilkan melalui penguraian sebatian nikel bergas yang memerlukan kerja dibuat di dalam atau di sektiar bangunan atau bangunan-bangunan tempat proses itu atau mana-mana proses industri lain yang bersampingan dengannya. (p) penggunaan atau pengendalian. perhutanan. Alveolitis ekstrinsik (penyakit paruparu petani) 26. atau (e) penggunaan atau pengendalian. termasuk spora fungus atau protein heterologus semasa bekerja dalam bidang ± (a) pertanian. dijalankan. hortikultur.(o) pendedahan kepada sedutan habuk atau wasap timah. Bekerja di dalam mana-mana bilik tempat apaapa proses sehingga dan termasuk proses menenun dilakukan di dalam sesuatu kilang yang di dalamnya pemintalan atau pengerjaan kapas mentah atau kapas sisa atau flaks atau penenunan kapas atau flaks dijalankan. habuk atau wap aluminium atau bahan yang mengandungi aluminium. penanaman cendawan boleh dimakan atau pemprosesan malt. atau pendedahan kepada wasap.

Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap arsenik atau bahan yang mengandungi arsenik. Penggunaan atau pengendalian. Barah yang disebabkan oleh ± (a) 4-aminobifenil (b) Arsenik (c) Benzena (d) Benzidina (e) Bis-kloro metil eter Apa-apa pekerjaan yang melibatkan paruparu. tar dan minyak (l) Vinil klorida (m) Hidrokarbon aromatik polisiklik berbentuk zarah Penggunaan atau pengendalian. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 88 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (f) Kromium (g) Hematit (h) Gas mustard (i) ß-naftilamina (j) Nikel (k) Jelaga. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap . Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap benzidina atau bahan yang mengandungi benzidina. penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap bis-kloro metil eter atau bahan yang mengUdungi bis-kloro metil eter. atau pendedahan kepada wasap.Jenis aktiviti/pekerjaan 28. Penyakit fibrotik KEADAAN LAIN 29. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap arang batu atau bahan yang mengandungi arang batu. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap benzena atau bahan yang mengandungi benzena. habuk atau wap 4-aminobifenil atau bahan yang mengandungi 4-aminobifenil. atau pendedahan kepada wasap. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± Penggunaan atau pengendalian.

atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. Katarak sinaran haba 31. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada gas mustard atau bahan yang mengandungi gas mustard. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap hidrokarbon aromatik polisiklik atau bahan yang mengandungi hidrokarbon aromatik polisikli Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 89 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (j) Akrilonitril (k) 1. habuk atau wap nikel atau bahan yang mengandungi nikel. habuk atau wap hematit atau bahan yang mengandungi hematit. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada habuk kayu yang terbit daripada pengilangan keluaran-keluaran kayu. habuk atau wap vinil klorida atau bahan yang mengandungi vinil klorida. atau pendedahan kepada wasap. tar dan minyak. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap.2 ± dibromoetana (etilena dibromida) (p) Habuk kayu (q) Benz-o-pirena (r) Formaldehid 30. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Kejang haba atau strok haba Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap etilena dibromida atau bahan yang mengandungi etilena dibromida. . habuk atau wap ß-naftilamina atau bahan yang mengandungi ß-naftilamina. habuk atau wap akrilonitril atau bahan yang mengandungi akrilonitril.kromium atau bahan yang mengandungi kromium. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada jelaga.

Apa-apa pekerjaan atau proses yang dijalankan di dalam udara mampat atau di bawah permukaan air. Radang salutan sendi pergelangan tangan dan sarung tendon 33. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan tempoh yang lama menulis. sendi. Penggunaan atau pengendalian. tangan atau lengan.Penggunaan atau pengendalian. tendon. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada getaran. habuk atau wap benz-o-pirena atau bahan yang mengandungi benz-o-pirena. Penyakit udara mampat atau susulannya 35. Kerosakan pendengaran disebabkan kebisingan 36. atau pendedahan kepada gas formaldehid. saluran darah atau saraf) Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar atau pergerakan tangan atau pergelangan tangan yang kerap atau berulang. menaip atau pergerakan berulang lain jari. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang berlebihan kepada bunyi bising industri pada aras tekanan bunyi tinggi yang melebihi 85 desibel bagi tempoh 8 jam. tulang. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang berlebihan kepada haba Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 90 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 32. atau pendedahan kepada wasap. Penyakit disebabkan getaran (masalah otot. Kejang tangan atau lengan bawah akibat pergerakan berulang 34. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 91 LAMPIRAN 5 . Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang kerap atau lama kepada cahaya atau sinar daripada kaca lebur atau logam lebur atau logam merah pijar atau pendedahan yang kerap atau lama kepada sinaran.

Patah atau dislokasi tulang. yang memerlukan rawatan oleh pengamal perubatan berdaftar. Emaskulasi. Apa-apa letusan keluar gas yang kuat bersama-sama arang batu atau bahan pepejal lain ke dalam kerja lombong kecuali apabila letusan keluar itu disebabkan dengan sengaja. KEJADIAN BERBAHAYA. penyedutan atau pengingesan apa-apa bahan. 2. tidak berfungsi dengan selamat atau mengalami kerosakan yang mungkin menjejaskan penggunaannya dengan selamat. Apa-apa kecederaan atau luka terbakar lain yang berhubungan dengan kerja yang mengakibatkan orang yang tercedera dimasukkan ke dalam hospital dengan serta-merta selama lebih daripada 24 jam. Kecacatan yang kekal pada kepala atau muka. Apa-apa hal tentang keadaan tidak sihat akut yang terdapat sebab untuk mempercayai bahawa hal ini ialah akibat daripada pendedahan kepada pathogen terasing atau bahan yang dijangkiti. 3. Kurang penglihatan yang kekal salah satu mata. Putusnya mana-mana tali. Sesuatu insiden. Hilang kesedaran akibat daripada kekurangan oksigen. mana-mana orang menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan disebabkan oleh keadaannya yang tidak sihat atau keadaan tidak sihat yang disyaki di lombong. semasa digunakan. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN JADUAL PERTAMA [subperaturan 5(1)] KECEDERAAN BADAN YANG SERIUS 1. 4. Kapal korek tenggelam atau terbalik. KEGAGALAN LOJI ATAU KELENGKAPAN 6. semasa bekerja. Kemusnahan atau kerosakan yang kekal upaya mana-mana anggota atau sendi. KAPAL KOREK 3. 9. RENJATAN ELEKTRIK 4. PELEPASAN GAS 5. kelengkapan atau pepasangan elektrik. 5. lubang tertutup atau laluan . 7. 10. Hilang kesedaran atau sakit akut akibat daripada penyerapan. rantai. Kejadian yang mana-mana orang yang mengalami renjatan elektrik atau luka terbakar daripada mana-mana litar. Suatu insiden yang alat pernafasan atau topi keselamatan asap atau alat lain yang mempunyai tujuan yang sama atau penyelamat diri. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 92 BAHAGIAN II KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN LOMBONG ALAT PERNAFASAN 1. yang dengannya orang dibawa melalui apa-apa syaf. 11. 8. gandingan (coupling) atau peralatan lain yang serupa jenis. yang emmerlukan pertolongan cemas atau rawatan perubatan di lombong. di mana-mana lombong. Kurang pendengaran yang kekal salah satu telinga. 2. 6. Kurang mana-mana anggota atau sendi.PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. yang sebaik selepas menggunakan dan berbangkit daripada penggunaan alat pernafasan atau topi keselamatan asap atau alat lain yang mempunyai tujuan yang sama atau penyelamat diri.

Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami kecederaan akibat daripada peletupan atau pelepasan apa-apa bahan meletus atau alat yang baginya dia menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan di lombong. KEMASUKAN SECARA TIBA-TIBA GAS ATAU AIR 17. atau apa-apa pengangkut yang tidak digunakan sedemikian adalah usang dan terpisah daripada tali lilitannya. 10. Penyalaan apa-apa gas secara tidak sengaja di dalam sebahagian daripada sistem perparitan wap air di atas permukaan atau di dalam rumah ekzos. 18. Tercetusnya apa-apa kebakaran di bawah tanah. KEBAKARAN ATAU PENYALAAN GAS 11. 8. LOKOMOTIF 20. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 94 TANDA TIDAK SELAMAT 19. terberhenti dengan cara selain alat perlindungan litar keselamatan . yang merupakan alat yang disediakan untuk memberhentikan pengangkut sekiranya pengangkut menjadi usang.keluar bukan untuk pejalan kaki. Apa-apa kemasukan secara tiba-tiba air atau bahan yang mengalir apabila basah dari mana-mana punca. Suatu insiden di mana apa-apa pengangkut yang digunakan untuk membawa orang adalah usang. Apa-apa insiden di mana lokomotif bawah tanah apabila tidak digunakan bagi tujuan menarik atau ujian. Pemberhentian mana-mana alat pengalihudaraan (selain kipas bantu) yang menyebabkan pengurangan besar dalam pengalihudaraan lombong yang berpanjangan selama tempoh yang melebihi 30 minit kecuali apabila bagi tujuan penyelenggaraan terancang. Suatu insiden yang telah menyebabkan mana-mana orang meninggalkan mana-mana lombong akibat daripada apa-apa asap atau apa-apa tanda lain yang menunjukkan bahawa kebakaran mungkin telah berlaku di bawah tanah. gandingan (coupling) atau peralatan lain yang serupa jenis. 14. yang digunakan untuk memindahkan orang di bawah tanah atau putusnya tali sawat pengangkut yang dinamakan sebagai pengangkut orang semasa membawa orang. rantai. Apa-apa kemasukan secara tiba-tiba gas berbahaya atau gas mudah terbakar dari lombong lama. di bawah tanah. 13. Tercetusnya apa-apa kebakaran di atas permukaan yang membahayakan pengendalian apa-apa alat pemusing atau alat pengangkutan yang dipasang pada syaf atau laluan keluar bukan untuk pejalan kaki atau apa-apa alat yang dijalankan secara mekanikal untuk membekalkan pengudaraan di bawah tanah. rumah enjin pelilit. apa-apa gas (selain gas di dalam lampu keselamatan) atau apa-apa habuk. 7. rumah saring atau rumah berlindung atau penahan kenderaan. Putusnya mana-mana tali. 9. Keruntuhan mana-mana kerangka tunggak. rumah kipas atau bunker storan. 12. KECEDERAAN AKIBAT DARIPADA PELETUPAN BAHAN-BAHAN MELETUS 16. 15. Penyalaan. atau apa-apa pengangkut yang dijalankan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 93 dengan cara geseran tali di atas takal lilitan yang diberhentikan oleh alat yang disediakan di dalam kerangka tunggak syaf atau di dalam bahagian syaf di bawah paras tanah terendah semasa digunakan. Apa-apa pergerakan bahan atau apa-apa kebakaran atau apa-apa hal lain yang menunjukkan bahawa sesuatu lombong tidak selamat atau mungkin menjadi tidak selamat.

KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) 2004 Bahagian A ± Maklumat Pemberitahu Pemberitahu Peraturan 5 (1)&(2) Majikan Bahagian B ± Orang yang terlibat (Jika lebih dari seorang. 4. hasil pertanian atau kakitangan. Kemalangan yang melibatkan mana-mana kenderaan yang digunakan bagi pengangkutan bahan mentah. tergelincir. KEJADIAN BERBAHAYA. Penggelincir (skidder) atau lori atau traktor atau trak atau mana-mana kenderaan lain yang digunakan untuk mengangkut balak. 7. BAHAGIAN III KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN KUARI 1.atau brek servis biasanya. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami kecederaan akibat daripada peletupan atau pelepasan apa-apa bahan atau peranti meletus yang baginya dia menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan di kuari. patah atau putus. Penumbangan balak yang tidak terkawal semasa proses pemuatan atau pengangkutan atau operasi pemunggahan. Kemalangan yang melibatkan kenderaan yang digunakan untuk mengangkut balak atau kakitangan. 2. 2. Traktor dan kenderaan pertanian lain. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 96 LAMPIRAN 6 JKKP 6 LAPORAN MENGENAI KEMALANGAN/KEJADIAN BERBAHAYA PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. 5. 4. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami renjatan elektrik atau luka terbakar daripada mana-mana litar. bunker storan atau tempat laluan. terbalik. 2. yang memerlukan pertolongan cemas atau rawatan perubatan di kuari. Anduh atau kabel lain yang digunakan semasa penebangan pokok atau penggelinciran atau pengangkutan balak atau operasi berkaitan lain. kelengkapan storan. Penggelongsoranbalak yang tidak terkawal di atas cerun curam semasa penebangan atau pengulitan atau menual atau menggelincir atau operasi pemuatan atau pemunggahan. Keruntuhan mana-mana struktur galas beban yang menampung loji pemprosesan. BAHAGIAN IV KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN PERHUTANAN 1. 5. Apa-apa pergerakan bahan atau apa-apa kebakaran atau apa-apa peristiwa lain yang menunjukkan bahawa sesuatu kuari tidak selamat atau mungkin menjadi tidak selamat. 6. sila gunakan borang berasingan) . BAHAGIAN V KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN PERTANIAN 1. racun makhluk perosak. Penumbangan pokok atau dahan-dahan pokok berhampiran yang tidak terkawal akibat daripada operasi penebangan. kelengkapan atau pepasangan elektrik. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 95 3. Suatu kejadian di mana apa-apa bahan dikenal pasti telah terkeluar dari kuari akibat daripada operasi letusan yang mana-mana orang telah atau mungkin terancam olehnya. terbalik. Lokomotif yang digunakan untuk mengangkut balak atau kakitangan. 3.

for hands and feet 3 6 12 3. Approved eye wash (eye ointment or eye . Pend. for fingers 6 12 24 2. semasa dan selepas kejadian. Triangular bandages 90 x 90 x 130 cm 5 10 15 6. Suitable splints and wool or other material for padding ( a sufficient supply ) 10. K/P atau No. Medium-sized individual medicated or unmedicated sterilized dressings.(boleh menggunakan kertas lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) Tanda Tangan Pemberitahu Tarikh Tarikh Penafian Mengisi borang ini tidak menjadikan pengakuan ke atas sebarang liabiliti oleh orang yang mengisi borang. JKKP Orang yang boleh dihubungi {Jika lain dari atas} No. 2 inch 6 9 12 7. Adhesive plaster ( a sufficient supply ) 8. (i) Roller bandages.O. 15 5 10 15 5. Pasport Warganegara Pekerjaan Nama & Alamat Organisasi Tempat Kejadian Tarikh dan Masa Kejadian Tarikh Mula Lapor kepada JKKP Nama & Alamat Organisasi No. 1 inch 6 9 12 (ii) Roller bandages. in ½ oz packets or cotton-wool strip contained in cotton-wool dispenser 666 9. Absorbent sterilized cotton wool. R. L/P Jantina Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 97 LAMPIRAN 7 Guidelines Contents of a First-Aid Box Contents of first-aid box or cupboard Box A (for workplaces with up to 10 persons employed at a time) Box B (for workplaces with 11-50 persons employed at a time) Box C (for work-place with more than 50 persons employed at a time) 1.Nama Nama Jawatan Tarikh Lahir No. Assorted adhesive wound dressings Pressure bandages No. Telefon Kod Klasifikasi Industri (Jadual 3) Bahagian C ± Huraian kemalangan atau kejadian berbahaya Sila huraikan apa yang berlaku sebelum. Large individual medicated or unmedicated sterilized dressings. for other injured parts 3 6 12 4. Small individual medicated or ummedicated sterilized dressings.C No.

Waterproof waste bag 25. Crepe bandages: (i) 5 cm 6 6 6 (ii) 7. 4 Roller bandages 2. Non-sterile 4x4´ gauze pads 4. 9. CPR Mask ( a sufficient supply ) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 98 LAMPIRAN 8 List Contents of a First-Aid Box (Recommended) 1. A bottle of smelling salt with the dose and mode of administration indicated on the label 111 15. Gloves ± disposable free size 6 12 24 20. or one % aqueous solution of gentian violet in a stoppered 2 oz bottle 111 14. Sterile 4x4´ gauze pads 5. Cold pack compress gel 11. Pairs of gloves (disposable/ non sterile) 13. 5 Triangular bandages 130cm x 90cm x 90cm 2. face shield) 20. First aid manual 24. Indicate by (/) the relevant box. Cetavlon 18. Barrier device for CPR (pocket mask. Elastic bandage 7. Surgical tapes: 3M (Hypoallergenic) ± 5 cm 223 19.5 cm 8. Sterile 10x10´ gauze pads 6. Cotton buds 19. Blunt-nosed surgical scissors 1 1 1 16. Safety pin for triangular bandages 22. Thermometer 23. Alcohol prep pads 17. . Burn sheet/dressing 12. Rubber or pressure bandages 111 13. 4 Roller bandages 7. A two % alcoholic solution of iodine. Stainless steel bandage scissors 14. Elastoplasts/sterile adhesive dressing 21.5cm 6 6 6 18. Adhesive tape 15. Sterile multi-trauma dressing/gauze 16.drops) ( a sufficient supply ) 11. Sterile eye pads 3.5 cm 10. Individual sterilized eye pads in separate sealed packets 248 12. Inventory of box contents (checklist) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 99 LAMPIRAN 9 Checklist for First-Aid Box The purpose of this checklist is to check the appropriateness of a first-aid box. Safety pins 12 24 36 17. 4 Roller bandages 3 cm.

Does the first-aid box contain sufficient quantities of each item? Yes No c. Do all employees have access to the first-aid box during all work shifts? Yes No 2. Contents a. Have selected employees received training in the use and maintenance of first-aid box Yes No Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 100 CONTOCONTOH SENARAI SEMAK Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 101 CONTOH 1 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN BANGUNAN (Dokumen ini mempunyai 3 muka surat) Nama Bangunan : Tarikh Pemeriksaan : Penyelia Bangunan: Jumlah Paras* : Lokasi bilik : Juruaudit : 1. Are the contents adequately stored? Yes No 4. Are employees informed and aware of the location of first-aid box? Yes No c. Are the contents appropriately labelled? Yes No e. location and extension number of the nearest firstaider clearly indicated? Yes No 5. Relevant information a. Location a. Is the first-aid box clearly marked with a green crescent or cross on a white background? Yes No 3. Identifiability a. Are emergency telephone numbers clearly displayed? Yes No c. 2. Can the first-aid box be clearly identified as a first-aid box? Yes No b. further action may be necessary. Is an employee trained in firs-aid responsible for maintaining the first-aid box? Yes No d. .Where the answer to the question is ³no´. Is there a list of contents provided in the first-aid box´ Yes No b. Are the contents appropriate to the injuries and illnesses at your workplace? Yes No b. Are the name. Training a. Are the contents within their ³use by´ dates? Yes No f. Comments (if any) 1. Is the first-aid box located in a prominent and accessible position? Yes No b.

Jenis : .Pensyarah . Pengguna (Sila nyatakan bilangan) : .Bilik/Pejabat .Makmal . Tangga Kecemasan/ laluan kecemasan Adakah bangunan ini mempunyai tanda arah keluar? Adakah jalan keluar kecemasan ditanda dengan baik? Adakah laluan/tangga kecemasan tiada halangan? iii.Dewan ii.Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 102 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Penggunaan Bangunan Y T TB Catatan i. Elektrik Adakah kedudukan alat elektrik pada tempat yang sesua? Adakah kedudukan suis ketara dan diketahui umum? Adakah suis utama untuk kegunaan kecemasan di labelkan dengan jelas Adakah wayar elektrik diganti apabila rosak? Adakah peralatan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adalak plag elektrik disambung dengan pelbagai peralatan elektrik? ii.Pegawai (P&P) . Pintu Rintangan Api Adakah bangunan ini mempunyai pintu rintangan api? Adakah ianya dilabelkan? Adakah pintu ini mempunyai sebarang kerosakan? iv.Pegawai Sokongan .Pelajar Kemudahan Y T TB Catatan i. Peralatan semasa Kecemasan Adakah bangunan ini mempunyai alat pemadam api? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pemadam api yang digunakan mengikut spesifikasi penggunaan? Adakah alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah di ambil? Adakah alat pemadam api tersebut diselenggara dengan baik? Bilakah tarikh akhir pemeriksaan alat pemadam api tersebut? Adakah pekerja tahu dimana letak alat pemadam api dan kotak kecemasan jika berlaku kemalangan? Adakah bangunan ini mempunyai Hose Reel ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah Hose Reel tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai alat pengesan asap? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pengesan asap tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai pili bomba? (Sila nyatakan bilangan) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 103 Adakah pili bomba tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai lampu kecemasan? .

2. Elektrik Adakah kedudukan alat elektrik pada tempat yang sesuai ? Adakah kedudukan suis ketara dan diketahui umum ? Adakah suis utama untuk kegunaan kecemasan di labelkan dengan jelas ? Adakah wayar elektrik diganti apabila rosak? Adakah peralatan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adakah plag elektrik disambung dengan pelbagai peralatan elektrik? Adakah wayar elektrik dan talipon terdedah kepada laluan ? Adakah perkakas elektrik dan lampu diuji ? .Adakah lampu kecemasan ini dalam keadaan baik? Adakah bangunan ini mempunyai ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ tersebut telah diuji ? Struktur Dalaman Bangunan Y T TB Catatan Adakah lantai dalam keadaan yang baik? (Sekiranya tidak sila nyatakan statusnya) Adakah tahap kebersihan lantai dalam memuaskan? Adakah siling dalam keadaan baik? Adakah terdapat siling yang bocor? Adakah bangunan ini mempunyai bilangan tandas yang mencukupi? Adakah tahap kebersihan tandas tersebut memuaskan? Nyatakan bilangan sinki? Adakah mempunyai sinki tersumbat atau bocor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah terdapat tandas yang tidak boleh digunakan? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bangunan ini terdapat bilik stor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bilik stor diselenggara dengan baik? Persekitaran Y T TB Catatan Adakah bangunan ini terdapat ruang tempat letak kereta ? Adakah terdapat halangan di koridor atau sekitarnya? Adakah larangan merokok diberikan papan tanda? Komen dan Cadangan Pembaikan: Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 104 CONTOH 2 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN PEJABAT (Dokumen ini mempunyai 4 muka surat) Tarikh Pemeriksaan : Lokasi : Juruaudit : 1. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 105 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Kemudahan Y T TB Catatan i.

gelas/cawan? ii. Papan Kenyataan Adakah kemas dan senang dibaca? Adakah sentiasa dikemaskini? ii. Siling Adakah siling dalam keadaan baik? Adakah terdapat siling yang bocor? iv. Lantai Adakah terdapat objek atau sampah sarap? Adakah terdapat permaidani yang basah? Adakah lantai licin. Tangga Kecemasan/ laluan kecemasan Adakah terdapat sebarang halangan ? Adakah keadaan di tangga terang dan boleh dilihat ? Adakah keadaan terlalu sesak / sempit ? Adakah pejabat ini mempunyai tanda arah keluar? Adakah jalan keluar kecemasan ditanda dengan baik? Adakah ruang laluan senang dilalui ? iii.Adakah meja komputer/komputer bebas dari makanan. berminyak dan basah? Adakah tahap kebersihan lantai dalam memuaskan? iii. Peralatan . Peralatan semasa Kecemasan Adakah ¶First Aid ¶ disediakan ? Adakah pejabat ini mempunyai alat pemadam api? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pemadam api yang digunakan mengikut spesifikasi penggunaan? Adakah alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah di ambil? Adakah alat pemadam api tersebut diselenggara dengan baik? Bilakah tarikh akhir pemeriksaan alat pemadam api tersebut? Adakah pekerja tahu dimana letak alat pemadam api dan kotak kecemasan jika berlaku kemalangan? Adakah pejabat ini mempunyai Hose Reel ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah Hose Reel tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai alat pengesan asap? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pengesan asap tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai pili bomba? (Sila nyatakan bilangan) Adakah pili bomba tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai lampu kecemasan? Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 106 Adakah lampu kecemasan ini dalam keadaan baik? Adakah pejabat ini mempunyai ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ tersebut telah diuji ? Struktur Dalaman Pejabat Y T TB Catatan i. Pintu Rintangan Api Adakah pejabat ini mempunyai pintu rintangan api? Adakah ianya dilabelkan? Adakah pintu ini mempunyai sebarang kerosakan? iv.

bau dan sebagainya? Adakah terdapat sumber kebisingan di kawasan bekerja? Pencahayaan Y T TB Catatan Adakah pemantul lampu bersih? Adakah lampu dalam keadaan baik? Adakah terdapat kawasan yang gelap? Komen dan cadangan pembaikan : Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 108 CONTOH 3 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN MESIN DAN PERALATAN (Dokumen ini mempunyai 2 muka surat) Tarikh Pemeriksaan : Lokasi : Penyelia : Pengguna : Juruaudit : 1. 2. Tandas dan Sinki Adakah bangunan ini mempunyai bilangan tandas yang mencukupi? Adakah tahap kebersihan tandas tersebut memuaskan? Nyatakan bilangan sinki? Adakah mempunyai sinki tersumbat atau bocor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah terdapat tandas yang tidak boleh digunakan? (Sila nyatakan bilangan) vi. Bilik Stor Adakah bangunan ini terdapat bilik stor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bilik stor diselenggara dengan baik? Stor tersusun dengan baik dan tiada bahan-bahan mudah terbakar? Persekitaran Y T TB Catatan Adakah bangunan ini terdapat ruang tempat letak kereta ? Adakah terdapat halangan di koridor atau sekitarnya? Adakah bahan sisa mudah terbakar dibuang dalam bekas terbuka? Adakah larangan merokok diberikan papan tanda? Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 107 Sistem Pengudaraan Y T TB Catatan Adakah pengudaraan mencukupi? Adakah alat penghawa dingin berfungsi dengan elok? Adakah sistem pengudaraan ini bebas dari sumber pencemaran seperti habuk. .Adakah keadaan perabot selamat (kerosakan & susunan) Adakah peralatan pejabat di tempat yang selamat? Adakah terdapat barang di atas almari kabinet? Adakah laci meja dan fail sentiasa ditutup? v.

sprockets. bilah. modifikasi pada mesin yang menggubah ciri keselamatan telah mendapat kebenaran bertulis menggunakannya? Adakah peranti keselamatan diberikan pada semua pekerja apabila perlu? Adakah untuk menggunakan mesin perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada penyelia mesin? Alat-alat tangan Y T TB Catatan Adakah alat tangan menggunakan elektrik mempunyai wayar pembumi dan ditebat serta diperiksa sebelum digunakan? Adakah alatan tangan di dalam keadaan baik? Adakah bilik alatan. Caín drives mempunyai alat perlindungan? Adakah sebarang perubahan. kotak dan rak diberikan ruang untuk disimpan di dalam stor? Komen dan Cadangan Pembaikan: Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 110 . patah.TAMAT - .Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 109 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Mesin (Umum) Y T TB Catatan Adakah mesin ini dikhaskan bagi mereka yang telah dilatih? Adakah nota penggunaan dan bahan rujukan mesin disimpan dan mudah dirujuk? Adakah mesin dilengkapi dengan alat perlindungan (guard) ? Adakah mesin telah ditetapkan masa bagi kerja baikpulih secara berkala? Adakah mata gergaji dalam keadaan baik seperti tanda-tanda haus. retak atau berkarat? Adakah alat tertentu seperti berus bagi membunag cebisan yang ada dalam mesin? Adakah mesin boleh tertutup sendiri sekiranya berlaku kemalangan? Adakah mesin yang menggunakan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adakah mesin pada tempat kekal diletakkan dengan sempurna dan stabil? Adakah gear. puli. belts. fly-wheels.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful