Diccionario Español-Hebreo

Diccionario Español-Hebreo

A-B
A; Hacia; Para

‫אֶל‬

A; Para

'EL

A, en, para, hacia

‫ְל‬

LI

A cambio de

LE

Para que; a causa
de

‫ְל ַמעַן‬

A dónde?

‫לְאָן‬

A causa de

LEMA"AN

‫לָהּ‬
‫ָלהֶם‬

A El

‫ְשמאלָה‬
SHEM'LAH

Cerca; A Lado De

‫עַל יַד ְליַד‬
"AL YAD LEYAD

A Mí
A Nosotros

‫לִי‬

A Ellas
A la derecha

‫יָמִינָה‬
YAMINAH

A lado; Cerca;
En; Con
Antes de medio
dia; A.M.

‫ֵאצֶל‬
'EITSEL

‫ל ְפנֵי ַה ָצּ ֲה ַריִם‬
LFNEI
HATSAHORAYIM

‫לוּלֵא לוּלֵי‬

LI

A no ser que;
Salvo; Excepto

‫לָנוּ‬

A pie

‫ְבּ ֶרגֶל‬

‫ְלאֵיזֶה‬
‫כִּיוּוּן ָצרִי ְך‬
‫ִלפְנוֹת‬
‫ְבּאֵיזוֹ ָשעָה‬
‫נִגְ ֶמרֶת‬
‫ַה ְמסִיבָּה‬

LULEI' LULEI

BEREGEL

A que hora
empieza la
reunión?

LE'EIZEH KIVUN
TSARIJ LIFNOT

A que hora
termina la fiesta?

‫ָלהֶן‬
LAHEN

LANU

A que dirección
necesita girar

‫לוֹ‬
LO

LAHEM

A la Izquierda

‫ִבּגְלַל‬
BIGLAL

LAH

A Ellos

‫ְבּעַד‬
BE"AD

LE'AN

A Ella

‫ִל‬

‫ְבּאֵיזוֹ ָשעָה‬
‫ַמ ְתחִילָה‬
‫ְשיבָה‬
ִ ‫ַהי‬
BE'EIZO SHA"AH
MATJILAH
HAYSHIVAH

A quién?; Para
quién?

‫ְלמִי‬

A Tí M

‫ְל ָך‬

LEMI

BE'EIZO SHA"AH
NIGMERET
HAMSIBAH

A Tí F

‫ָל ְך‬
LAJ

A Ustedes F

‫ָל ֶכנָה‬
LAJENAH

LEJA

A Ustedes M

‫ָלכֶם‬
LAJEM

1

Diccionario Español-Hebreo

A veces

‫ִל ְפ ָעמִים‬
‫ְל ִעתִּים‬
‫ִמזְּמַן ִלזְמַן‬

Abaco, Bastidor
para Contar

‫ֶשבּוֹנִיָּה‬
ְ‫ח‬

Abajo

‫ַמטָּה‬

JESHBONIAH

LIF"AMIM
LE"ITHIM
MIZMAN LIZMAN

Abajo

‫ְל ַמטָה‬
LEMATAH

Tierra; Abajo

‫ַק ְרקַע‬

MATAH

Abajo

KARKA"

Bajo; Abajo;
Debajo

‫ְל ַמטָּה‬
‫ְל ַהלָּן‬
‫ִמ ְלּ ַמטָּה‬
‫ִמ ַתּחַת‬

‫ַתּחַת‬
THAJAT

Abajo, En vez De

‫ַתּחַת‬
THAJAT

LEMATAH
LEHALAN
MILMATAH
MITHAJAT

Dejar; Abandonar

‫ָעזַב ַלעַזב‬
"AZAV LA"AZV

Abandonar;
Renunciar
Propiedad

‫ִה ְפקִיר‬

Abastecimiento;
Mantenimiento

‫ַה ְס ָפּקָה‬

Abdomen; vientre;
utero; matri

HIFKIR

HASPAKAH

‫ֶבּטֶן‬
BETEN

Abandonar;
Dejar; aydar

‫ָעזַב‬

Abandonar;
Dejar; Renunciar

‫נָטַש‬

Abastecimiento
de dinero

‫ַבּסִיס ַה ֶכּסֶף‬

Alfabeto;
Abecedario

"AZAV

NATASH

BASIS HAKESEF

‫אָ ֶל ְפבֵּית‬
‫אָ ֶל ְפבֵּיתָא‬
‫אָלֶף בֵּית‬
'ALEFBEIT
'ALEFBEITA' 'ALEF
BEIT

Alfabeto;
Abecedario

‫אָ ֶל ְפבֵּית‬
‫אָ ֶל ְפבֵּיתָא‬

Abedul; Cetro

SHEIVET

'ALEFBEIT
'ALEFBEITO'

Abedul

‫ִל ְבנֶה‬

Abeja

LIVNEH

Abejorro

‫דָּבוּר‬
DHAVUR

‫ֵשבֶט‬
‫דְבוֹרָה‬
DEVORAH

Abierta

‫ְשתוּמָה‬
SHETUMAH

2

Diccionario Español-Hebreo
Abierta F

‫פְּתוּחָה‬

Abierto

PETUJAH

Abierto M

‫פָּתוּ ַח‬

SHATUM

Abimelek

PATVAJ

Abismo

‫תְּהוֹם‬
‫נִ ְקרָה‬

‫ָשתוּם‬
‫ֳאבִי ֶמ ֶל ְך‬
'AVIMELEJ

Abogada

‫עוֹ ֶרכֶת דִין‬
"OREJET DIN

THEHOM NIKRAH

Abogado

‫עוֹרֵך דִין‬

Abogado

"OREIJ DIN

Abominación

‫פִּיגּוּל פִּגּוּל‬

"OREIJ DHIN

Abominacion

PIGHUL PIGHUL

Aborrecer; Temer
Hermoso;
Abradable; Lindo

Abrelatas

‫קָץ קוץ‬

‫ָרכַס‬

KOTS KVTS

Abotonar;
Amarrar

‫יָפֶה‬

Abraham

‫אַ ְב ָרהָם‬

YAFEH

‫פּוֹ ְתחַן‬
‫קוּבֵסוֹת‬
‫פוָ ְתחַן‬
‫ַבקְבוּקִים‬
‫ְמעִילִים‬

Abrevadero

‫אַ ְפּרִיל‬

Abrigo

‫ָפקַח‬

Absolución;
Descargo

‫זִיכּוּי‬

Absorber; Retener

‫ָקלַט‬

Abrigo, Chaqueta
Abrir; Empezar
Domine; Abrume

‫ִה ְכנִי ַע‬
HIJNIA"

Absolver; Relevar

ZIKUY

KELITAH

‫ָפּתַח‬
PATAJ

FAKAJ

‫ְקלִיטָה‬

‫ְמעִיל‬
ME"IL

‫זִכָּה‬
ZIKAH

Absorber; Secar

KALAT

Absorción

‫ְמעִיל‬
ME"IL

'APRIL

Abrir, Ojos y
Oidos

‫שוֹקֶת שֹקֶת‬
SHOKET SHOKET

ME"ILIM

Abril

RAJAS

'AVRAHAM

FVOTJAN
VAKVUKIM

Abrigo

‫תּוֹ ֵעבָה‬
THO"EIVAH

POTJAN
KUVEISOT

Abridor de
Botellas

‫עוֹרֵך דִּין‬

‫ָספַג‬
SAFAG

Retirar agua;
Bombear;
Absorve

‫ִשאב‬
ְ ‫ָשאַב ל‬
SHA'AV LISH'V

3

Diccionario Español-Hebreo
Abstenerse;
Refrenarse

‫נִ ְמנַע‬

Abuelo

‫אָב זָקֵן‬

Abuela

NIMNA"

SAVTHA' SAVAH

Abuelo

'AV ZAKEIN

Abundancia
Aburrir

‫מִלּוּא‬

‫ָשבָע שבַע‬

MILU'

Plenitud;
Abundancia

‫ְש ֳעמֵם‬
ַ‫מ‬

Aburrir

‫ִש ְעמֵם‬

‫ִה ְת ַעלֵּל‬
‫ֵהנָה‬
HEINAH

Abuso; Desgracia
Acacia Arbol,
Madera

‫ִשטָּה‬
‫ְשיבוֹת‬
ִ‫י‬
‫ִישה‬
ָ ‫ג‬

‫ְשיבָה‬
ִ‫י‬
YESHIVAH

Yeshivas;
Academias

Acaso no?

‫הַלֹא‬

Acceso

HALO'

‫תְאוּנָה‬
‫צָר‬

Aceite de oliva

‫ֶשמֶן זַיִת‬

Esperar; Acechar
Aceitar; Engrasar

TSAR

‫זֵיתים‬
‫ְט ַעמִים‬
TE"AMIM

‫אָרַב‬
‫ִשמֵּן‬
SHIMEIN

Aceituna; Oliva

‫זַיִת‬
ZAYIT

Acelere

ZEITYM

Sabor; Razón;
Acento

YESHIVOT

'ARAV

ShEMEN ZAYIT

Aceitunas; Olivas

SHITAH

GISHAH

TE'UNAH

Acediar; Sitiar;
Perseguir

‫ֶח ְרפָּה‬
JERPAH

Yeshiva;
Academia

Accidente

SAVA" SVA"

SHI"MEIM

HIT"ALEIL

Acá

‫ַסבָּא סָב‬
SABA' SAV

MEShA"AMEIM

Abuso; Maltrato

‫ַס ְבתָּא ָסבָה‬

‫ָמהַר‬
MAHAR

Introduzca;
Acepte

‫ִה ְכנִיס‬
‫סינכהל‬
HIJNIS LHJNYS

Acera

‫מִד ָרכָה‬

Acera

MIDRAJAH

Aceras

‫ִמ ְדרָכוֹת‬

MIDRAJAH

Acerca

MIDRAJOT

En; Sobre; Acerca
de

‫עַל‬

Aproximarce;
Acercarse

‫ִמ ְד ָרכָה‬
‫אוֹדוֹת‬
'ODOT

‫עַל מַה‬

"AL

En lo que; Acerca
de qué

‫ָקרַב‬

Acero

‫ַמ ֶתּכֶת‬

KARAV

"AL MAH

MATHEJET

4

Diccionario Español-Hebreo
‫ָשטַף‬

JOMETS

Lavar; Enjuagar;
Aclarar

Acompañar;
Escoltar

‫ִלוָּה לִיוָּה‬

Acondicionador

‫מֶציצֵב ֶשעָר‬

Acondicionador de
Aire

‫ַמזְגָן‬

Cortar; Acordar

‫ָכרַת‬

Vinagre; Acido

‫חוֹמֶץ‬
LIVAH LIVAH

METSYTSEIV ShE"AR

Acordadamente

MAZGAN

‫מַפּוּחוֹן‬
MAPUJON

Emparejar;
Acostarce;
Copular

‫ָרבַה‬

Acostarse; Dormir

‫ָשכַב‬

RAVAH

SHAJAV

Acostumbrarse

‫ִה ְת ַרגֵּל‬
‫לגרתהל‬

Acordar

Acto

‫אַקְר‬

Hechada;
Acostada

‫ַש ָכּבָה‬
ְ‫ה‬

Acostarce;
Anidar; Empollar

‫ָרבַץ‬

Acostarse;
Dormir

‫ִשכַּב‬
ְ ‫ָשכַב ל‬

Acostumbrarse

‫ִה ְת ַרגֵּל‬

Acuerdo
prenupcial

SHAJAV LISHKAV

‫הִדוּר ִמ ִצוָוה‬

'AKR

‫ְפּ ֻעלָּה‬

Actor; Jugador

‫ַש ְחקָן‬

‫ַש ְח ָקנִית‬
‫ָפּעַל‬
PA"AL

Acuerdo;
Concordancia;
Conform

RAVATS

Acrecentar;
Resaltar el ritual

‫הַס ָכּמָה‬
HASKAMAH

‫הֶסכֵּם‬
‫מָמוּן‬
‫ְבּנֵיזוּג‬

HIDUR MITSIVAVH

SAJKAN

Actos de juicio

SAJKANIT

Hacer; Actuar

HASHKAVAH

HITRAGHEIL

PE"ULAH

Actora; Jugadora

‫ִה ְסּכִּים ְל‬
HISKIM LE

HITRAGHEIL
LHTRGL

Acre

‫ְבּ ֶה ְתאֵם‬
BEHET'EIM

JARAT

Acordeón

SHATAF

‫ְש ָפטִים‬
SHEFATIM

Colores de Agua;
Acuarelas

‫ִצ ְבעֵי ַמיִים‬

Acuerdo a; De
acuerdo a

‫ְלפִי‬

Acumular

‫אָצַר‬

TSIV"EI MAYIM

LEFI

'ATSAR

HESKEIM MAMUN
BENEIZUG

Acumular

‫ָצבַר‬
TSAVAR

Acusación;
Demanda legal

‫תְּלוּנָה‬
THELUNAH

5

Diccionario Español-Hebreo
Adversario;
Acusador; Satan

‫ָשטָן‬

Hombre; Adan

‫אָדָם‬

Acusar; Culpar

SATAN

HE'ASHIM

Adaptación

'ADAM

Adaptar; Adquirir;
Conformar

‫ִסגֵּל‬

Corbata; Adatura

‫ֳענִיבָה‬

Adar, Mes

Ademas; También

‫גַּם‬

Adelantar
Adelante Interj

KADIMAH

‫אַף‬
‫ִספַּח‬

‫חִיש ָקדִימָה‬
JISh KADIMAH

Más; Además

‫וְעוֹד פְּלוּס‬
VE"OD PELUS

Adesión

'AF

Adherir; Adjuntar;
Unir

‫ֳאקִיפָה‬
'AKIFAH

GHAM

Ademas; Incluso

‫ֳאדָר‬
'ADAR

"ANIVAH

‫ַקדִימָה‬

‫סִגּוּל‬
SIGHUL

SIGHEIL

Adelante; Hacia el
Este

‫ֳשים‬
ִ ‫ֶהא‬

‫ִס ְרכָה‬
SIRJAH

‫ָתּלָה‬

SIPAJ

Colgar; Adherir;
Suspender

Pegar; Adherir;
Unir

‫ָדּבַק‬

Unirse; Adherirse

‫נִ ְס ַר ְך סרך‬

Adhesiva F

‫ָצ ֻמגָה‬

DHAVAK

NISRAJ SRJ

Adhesivo M

TSAMUGAH

Introduzca;
Adición; Inserción

‫ִה ְכנִיס‬

Adivinanza;
Rompecabezas

‫חִידָה‬
‫מְבוּכָה‬

THALAH

‫צָמֹג‬
TSAMOG

Adivinanza

HIJNIS

‫חִידָה‬
JIDAH

Adivinar

‫נִחֵש‬
NIJEISH

JIDAH MEVUJAH

Adivino

‫יִדְּענִי‬

Adjetivo

YIDH"NI

Unir; Adjuntar

‫ִה ְצ ָטרַף‬
HITSTARAF

Amoldado;
Adjunto

‫זִיז‬

Admitir; Introducir

‫הִכּנִיס‬

ZIZ

HIKNIS

Chica;
Adolescente

‫נַ ֳערָה‬
NA"ARAH

‫ֵשם תֹּאַר‬
SHEIM THO'AR

Adherir;
Adjuntar; Unir

‫ִספַּח‬

Dé gracias;
Admita

‫הוּדָה‬

Raspar; Adobar;
Curtir

‫ַקרַד‬

Chicas;
Adolescentes

‫נְעָרוֹת‬

SIPAJ

HUDAH

KARAD

NE"AROT

6

Diccionario Español-Hebreo
Adoptada, Niña F

‫ְמ ֻא ֶמּצֶת‬
‫מְאוּ ֶמּצֶת‬

Adoptado, Niño
M

ME'UMETSET
ME'UMETSET

Adoptar idea,
Niño; Fortalecer

‫ִאמֵּץ‬

Postrar; Adorar;
Inclinar

‫ִש ַתּ ֳחוָה‬
ְ‫ה‬

Adornado

‫הָדוּר‬

'IMEITS

ME'UMATS
ME'UMATS

Servicio, En
Templo;
Adoración

‫ֻפּ ְלחָן פּוּ ְלחָן‬

Adornada

‫הֳדוּרָה‬

HISHTHAJAVAH

‫ָשק‬
ַ‫ח‬

Adaptar; Adquirir;
Conformar

‫ִסגֵּל‬

Adornar; Decorar

Adquirir

‫ָרכַש‬
RAJASH

Adquisicion

Adultera

‫ִמ ְקנֶה‬

Adorno
Heredar;
Adquirir; Poseer

‫נָחַל‬

Compra;
Adquisición

‫ְקנִיָה ְקנִייָה‬

MIKNEH

Adulación;
Cumplido

‫ְמנָ ֶאפֶת‬

Adultero

‫תּוֹאַר‬
‫הַפֹּעַל‬

‫ֶהדֶר‬
HEDER

NAJAL

KENIAH KENIYAH

‫ֳחלָקוֹת‬
‫ַמ ֳחמָאָה‬
JALAKOT
MAJAMA'AH

MENA'EFET

Adverbio

‫ָשט‬
ַ‫ק‬
KASHAT

JASHAK

SIGHEIL

PULJAN PULJAN

HADURAH

HADUR

Adornar; Desear;
Rimar

‫ְמ ֻאמָּץ‬
‫מְאוּמָּץ‬

‫ְמנָאֵף‬
MENA'EIF

Adversario;
Acusador; Satan

‫ָשטָן‬
SATAN

THO'AR HAPO"AL

Adversario;
Oponente

‫יַרִיב‬

Advertencia

YARIV

‫ַה ְתרָאָה‬
‫ַהזְ ָהרָה‬
‫אַזְ ָהרָה‬
HATRA'AH
HAZHARAH
'AZHARAH

Advertida

‫ֻמזְ ֶהרֶת‬
‫מוּז ֶהרֶת‬
MUZHERET
MUZHERET

Advertido

‫ֻמזְהָר מוּזהָר‬
MUZHAR MUZHAR

7

Diccionario Español-Hebreo
Aeroparque

‫ְשדֵה‬
‫תְּעוּפָה‬

Avión; Aeroplano

MATOS

SEDEIH
THE"UFAH

Aeropuerto

Afganistan

‫תְּעוּפָה נְמַל‬
NEMAL
THE"UFAH

‫אַ ְפגָנִי ְסתָן‬

Afear

‫ָשחוּז‬

Afilada

‫ִשנָן‬

Penar; Afligir;
Duelo

‫אָבַל‬

Afilar

Africa del Sur

Herir; Afligir
Afligir

Afuera

‫חוּץ לָאָרץ‬

Agarrar; Coger

Afuera, Calle

‫אַגָּדָה‬

JUTS LA'ARTS

Agadá; Leyenda;
Cuento

‫ָתּפַס‬

Agarrar; Coger

‫ָתפַש‬

‫ֶה ֳחזִיק‬

Agente de seguro
F

‫הוֹשיט‬
ִ

'AGHADAH

TAFAS

Agarrar

HEJAZIK

Agarrar; Alcanzar

‫חוּץ‬
JUTS

THAFAS

Agarrar; Alcanzar

‫בַּחוּץ‬
BAJUTS

BEIJUTS
HAMUTSAH

Afuera del pais;
Extranjero

‫ֶה ֱאדִיב אדב‬
HE'EDIV 'DV

DHERUM
'AFRIKAH

Afuera; Fuera

‫ָעצַב‬
"ATSAV

'AVAL

‫בֵּחוּץ‬
‫הַמוּצָה‬

‫ָשנַן‬
SHANAN

ShINAN

‫דְּרוּם‬
‫אַ ְפרִיקָה‬

‫ְשחוּזָה‬
SHEJUZAH

SHAJUZ

Afilar, Enseñar
Diligentemente

‫ִכּעֵר‬
KI"EIR

'AFGANISTAN

Afilado

‫מָטוֹס‬

‫אָחַז ִה ְחזִיק‬
'AJAZ HIJZIK

‫ַש ְדכָנוּת‬

HOSHIT

Agencia de
Matrimonio

‫סוֹ ֶכנֶת‬
‫בִּטּוּ ַח‬

Agente de seguro
M

‫סוֹכֵן בִּטּוּח‬

Agitarse;
Temblar;
Estremecers

‫ָרגַז‬

SHADJANUT

SOJEIN BITVJ

SOJENET BITVAJ

Ageo, mi Fiesta

‫ַחגַי‬
JAGAY

RAGAZ

8

Diccionario Español-Hebreo
Agitarse; Sentir

‫ָרגָש‬

Agosto

RAGASH

Agotada

‫ָמזָה‬

'OGUST

Agotado

MAZAH

Agradable

‫נָעִים‬
NA"IM

Hermosa;
Agradable; Linda

‫יָפָה‬
‫ָמצָא חֵן‬
‫ֳערַבוּת‬

‫יָפֶה‬
YAFEH

Gustar; Agradar;
Encontrar Fav

Agradecer; Dar
Gracias

‫הוֹדָה‬

Agrado

Agrado

‫עִנּוּג‬

HODAH

"INUG

Agriarse,
Degenerarse

‫ִה ְת ַחמֵּץ‬

Agrícola

Agricultura

‫ַח ְקלָאוּת‬

Agrio; Cortado
Agua

Agua Mineral

‫ֶשר‬
ֶ‫נ‬

Ah

Agua; Aguas

‫ַמיִּם מיים‬
MAYIM MYYM

‫ַמחַט‬
‫ְמ ַחטִים‬

TSENORAH

Agujas; Alambres
delgados

‫ֳאהָהּ אוֹ‬

Ahogado

‫ָטבַע ִלטְבּ ַע‬

‫צְנּוֹרָה‬
'AHAH 'O

Hundir; Ahogar;
Echar Monedas

‫ַמיִם‬
‫מִינֵ ָרלִיּים‬

Aguja; Alambre
delgado

NESHER

Saliva; Aguja

‫ַמיִם‬

MAYIM
MINEIRALIYM

YAYIN SAROF
YAYIN SARUF

Aguila

‫חָמוּץ‬
MAYIM

MEI

‫יַיִן ָשרָף יַיִן‬
‫ָשרוּף‬

‫חַק ָלאִי‬
JAMUTS

MAYIM MYYM

Coñac;
Aguardiente

‫גָּדַל ִלגְדּל‬
‫לודגל‬

JAKLA'I

JAKLA'UT

Agua de

MATSA' JEIN

GHADAL LIGDHL
LGDVL

HITJAMEITS

‫מֵי‬

YAFAH

"ARAVUT

Crecer; Agrandar;
Engrandecer

‫ַמיִּם מיים‬

‫ָמזֶה‬
MAZEH

Hermoso;
Agradable

Agua; Aguas

‫אוֹגוּסט‬

‫ָטבַע‬
TAVA"

MAJAT

MEJATIM

TAVA" LITBA"

Ahora

‫ַעתָּה‬
"ATHAH

9

Diccionario Español-Hebreo
Ahora

‫ְשו‬
ָ ‫ַעכ‬
‫ְשיו‬
ָ ‫ַעכ‬

Ahora

"AJSHAV
"AJSHAYV

Dejar; Ahorrar;
Quedar

‫ִשאִיר‬
ְ‫ה‬

Ahorros

‫ֶחסְּכוֹנוֹת‬

"AJSHAV "AJSHAYV
KA"EIT "ATHAH

Ahorro

HISH'IR

‫בוֹדד‬

Ahorros

‫פִלפֶל‬

Ajedrez

Sesamo; Ajonjolí

Ajo

‫כִּסּוּ ַח‬

Ajustar; Podar

‫אַ ְד ַרבָּה‬

Antes; Al Este

‫ֶקדֶם‬

Al contrario
Al día siguiente

'ADRABAH

‫ָכּנָף‬

Alabado

Al lado, de lado

‫ַה ִצדָּה ַהצִידָּה‬

Alabada

‫ְמ ֻה ֶלּלֶת‬
‫מְהוּ ֶלּלֶת‬

‫ֵבּ ַר ְך‬

Alambre; Cordón

‫חוּט‬

BEIRAJ

JUT

Agujas; Alambres
delgados

‫ְמ ַחטִים‬
MEJATIM

HATSIDHAH
HATSIDHAH

MEHULELET
MEHULELET

Alabanza; Elogio

‫ַהלְלוּיָהּ‬
HALELUYAH

MEHULAL
MEHULAL

Bendecir; Alabar;
Maldecir

‫ַל ָמּ ֲחרָת‬
LAMAJORAT

KANAF

‫ְמ ֻהלָּל‬
‫מְהוּלָּל‬

‫ְל ֻעמַּת לְעוּמַת‬
LE"UMAT LE"UMAT

KEDEM

Ala; Extremidad

‫ָקנַב ִקנֵּב‬
KANAV KINEIV

KISUAJ

Al contrario; De
todos modos

‫שוּם‬
SHUM

SHUMSHOM
SHUMSHOM

Ajuste

‫ַש ְחמָט‬
SHAJMAT

FILFEL

‫ֻשמְשֹם‬
‫ֻשמְשוֹם‬

‫חִיסָּכוֹן‬
JISAJON

VODD

Ají; Chile

‫ִחסָּכוֹן‬
JISAJON

JESJONOT

Aislar

‫ְשיו‬
ָ ‫ְשו ַעכ‬
ָ ‫ַעכ‬
‫ָכּעֵת ַעתָּה‬

Roperos;
Gabinetes;
Alacenas

‫אֳרוֹנוֹת‬

Aguja; Alambre
delgado

‫ַמחַט‬

Apresurar;
Alarmar

‫נִ ְבחַל בחל‬

'ARONOT

MAJAT

NIVJAL VJL

10

Diccionario Español-Hebreo
Alas;
Extremidades

‫ְכנָ ַפיִם‬
‫ְכּנָפוֹת‬

Alavar; Glorificar

SHIBAJ

JENAFAYIM
KENAFOT

‫מִשמַש‬

'ALBANYAH

Albaricoque;
Durazno

Albumina; Clara,
Blanco de Hue

‫ֶחלְבּוֹן‬

Agarrar; Alcanzar

‫הוֹשיט‬
ִ

Agarrar; Alcanzar

‫ֶה ֳחזִיק‬

Albania

‫אַ ְל ַבּנְיָה‬

‫ִשבַּח‬

JELBON

HOSHIT

Llegar ; Alcanzar

HEJAZIK

Infectar; Alcanzar

‫ִה ְדבִּיק‬
‫ְכּפָר כֹּפֶר‬

Pueblo; Aldea

‫ָשמַּח‬

Deleitarse;
Alegrarse

‫ִה ְת ַענֵג‬

‫ֳעיָרָה‬
"AYARAH

Alef

KEFAR KOFER

Alegrarce; Ser
Felíz

‫ִשיג‬
ִ ‫ִהגִּי ַע ה‬
HIGHIA" HISIG

HIDBIK

Aldea; Villa

MISHMASH

‫א אָלֶף‬
' 'ALEF

Alegrarse

SAMAJ

‫ָעלַז‬
"ALAZ

Feliz F; Alegre F

HIT"ANEIG

‫צוֹ ֶהלֶת‬
‫צֹ ֶהלֶת‬
TSOHELET TSOHELET

Feliz M; Alegre M

‫צוֹהֵל צֹהֵל‬

Felicidad; Alegria

TSOHEIL TSOHEIL

Alegría; Regocijo

‫ִש ְמחָה‬

'SHER HATSLAJAH

Alegrías

SIMJAH

Reclame; Alegue;
Cargar

‫ָטעַן‬

Alemania

‫ְשמָחוֹת‬
SEMAJOT

‫ָרחַק‬

TA"AN

Distanciarse;
Alejarse

‫גֶ ְר ַמנְיָה‬

Alentar

‫עוֹדֵד‬

GERMANYAH

Alergia

‫אשר‬
ֶ ‫ַה ְצ ָלחָה‬

‫גְּרִיּוּת‬
GHERIUT

RAJAK

"ODEID

Alfabeto;
Abecedario

‫אָ ֶל ְפבֵּית‬
‫אָ ֶל ְפבֵּיתָא‬
‫אָלֶף בֵּית‬
'ALEFBEIT
'ALEFBEITA' 'ALEF
BEIT

Alfabeto;
Abecedario

‫אָ ֶל ְפבֵּית‬
‫אָ ֶל ְפבֵּיתָא‬
'ALEFBEIT
'ALEFBEITO'

Creador; Alfarero

‫יוֹצֵר‬
YOTSEIR

11

Diccionario Español-Hebreo
Alfombra
Algeria

‫ָשטִי ַח‬

‫ֳא ְרבֶּה‬

SHATIAJ

Algarrobo;
Langosta

‫אַ ְלגִי ְריָה‬

Algo

‫ַשהוּ‬
ֶ‫מ‬

'ALGIRYAH

Algo

‫כְּלוּם‬

MASHEHU

Algodón

KELUM

Alguien

‫ִישהוּ מִי‬
ֶ ‫מ‬
‫ֶשהוּא‬
‫ֳאחָדוֹת‬

Algun tiempo; un
brevemente mi

‫זְמַן מָה‬

Algunos; Pocos

‫ֳא ָחדִים‬

'AJADOT

Convenio; Alianza

‫ְבּרִית‬
‫כְּנּוּי‬

ZEMAN MAH

'AJADIM

Alias

BERIT

Apodo; Alias

‫ֻכּ ְתנֶת כְּתֹנֶת‬
KUTNET KETONET

MISHEHU MI
SHEHU'

Algunas; Pocas

'ARBEH

‫ֵשם חֳלוּפִי‬
SHEIM JALUFI

Alicates; Tenazas

KENUY

‫מַל ַקחַת‬
‫פְליֶיר‬
MALKAJAT FELYEYR

Viento; Espíritu;
Aliento
Alimentación de
los niños

‫רוּ ַח‬

Aligerar

RUAJ

‫מִזוֹנוֹת‬
‫ְקטִינִים‬

BARAK

Alimentar

Alimento

‫ֶה ֱאכִיל‬

‫ִמ ְחיָה‬

HE'EJIL

Sustentación;
Alimento

‫ַמ ֳאכָל‬

Prepare; Aliste

‫ֵהכִין‬

MA'AJAL

Allí

‫ָשם ָשמָּה‬
SHAM SHAMAH

Persona; Ser;
Alma

Tienda de
Abarrotes;
Almacén

‫ֵהזִין‬
HEIZIN

MIZONOT
KETINIM

Alimentar

‫ָבּרָק‬

‫נֶפֶש‬
NEFESH

‫מַכּוֹלֶת‬
‫מַכֹּלֶת‬
MAKOLET
MAKOLET

MIJYAH

HEIJIN

Alma;
Respiración
Tienda de
Abarrotes;
Almacén

Almacenar

‫ֶשם‬
ֶ‫נ‬
NESHEM

‫חַנּוּת מַכּוֹלֶת‬
‫חַנּוּת מַכֹּלֶת‬
JANUT MAKOLET
JANUT MAKOLET

‫אַ ְחסֵן‬
'AJSEIN

12

Diccionario Español-Hebreo
Escondites;
Almacenes

‫ַמחְבּוֹאִים‬

Almendra

‫ַערְמוֹן‬

Almendra

MAJBO'IM

SHAKEID

Almendro

"ARMON

Almohada; Cojín

Almuerzo, Comida
del mediodia

‫ֶכּסֶת‬

‫ַשקֵד‬
‫ְש ֵק ִדיְיּה‬
‫ְש ֵק ִדיָּה‬
SHEKEIDIYH
SHEKEIDIAH

‫כַּר‬

KESET

Almohada;
Pastizal

‫אֳרוּחַת‬
‫ָצ ֲה ַריִים‬

Cacto; Aloe,
Nativo Israelí

‫ָצבָר‬

Alojar, Hospedar

‫ןיל‬

'ARUJAT
TSAHORAYIM

Cactus; Aloes,
Nativos Israeli

‫ְצ ָברִים‬

Rentar; Alquilar

‫ִשכִּר‬
ְ‫ה‬
‫ֶה ְחכִּיר‬

TSEVARIM

KAR

TSAVAR

LYN

Cavar; Alquilar;
Comprar

‫ָכּרָה‬

Alta

‫גָּבוֹ ַה‬

KAROH

HISHKIR HEJKIR

Alrededor;
Circundante

‫ָסבִיב‬

Altar; Estrado

‫ָבּמָה‬

SAVIV

GHAVOAH

Altar

BAMAH

Altillo; Atico
Altisimo; El mas
alto

Altura; Fuerza

‫ֳע ִליַּית גַּג‬

MIZBEIAJ

‫ֶעלְיוֹן‬

"ALIAYT GHAG

Superior;
Altisimo

‫ֶעלְיוֹן‬

Alto

‫גָּבֵהּ‬

"ELYON

‫תּוֹ ָעפָה‬
‫תּוֹ ֶעפֶת‬
‫קוֹמָה‬

Colina; Altura

‫גּוֹבַהּ‬

Altura; Cielo

‫קָם קום‬

Ama de casa

‫מָרוֹם‬
MAROM

Levantar; Alzar

GHOVAH

Levaltarse;
Alzarse; Surgir

‫ָרמָה‬
RAMAH

KOMAH

Altura, Altitud

"ELYON

GHAVEIH

THO"AFAH
THO"EFET

Altura; Piso

‫ִמזְ ֵבּ ַח‬

‫רָם‬
RAM

‫אוֹהֵב‬

KAM KVM

Ama; Quiere;
Gusta

‫נְוַת ַבּיִת‬

Amable

‫ְל ָבבִי‬

NEVAT BAYIT

'OHEIV

LEVAVI

13

Diccionario Español-Hebreo
Amable F

‫ֳחבִיבָה‬

Linda; Amable F

JAVIVAH

Lindo; Amable M

‫נֶ ְחמָד‬

NEJMEDAH
NEJMEDET

Amable M

NEJMAD

Amado
Amamanta

‫בהא‬

‫דּוֹד‬

'HV

Tío; Amado;
Querido

‫הֵינִיק‬

Amamantar; Criar

‫אָמַן‬

‫אוֹר‬

Gustar; Amar

‫אָהַב‬

Amapola
Amar; Querer

‫ְצ ֻהבָּה‬

Amaranto, Arbol
de Frutilla

‫יַרְבּוּז‬

Amarillo M

‫צַהוֹב‬

TSEHUBAH

Abotonar; Amarrar

‫ָרכַס‬
‫ָצרַר‬

Amarrar; Unir

Amarrar; Asir

‫אָחַז‬
'AJAZ

‫ָכּפַת‬

TSARAR

Atar; Anudar;
Amarrar

‫אָסַר‬

Asi sea; Amen

‫אָמֵן‬

'ASAR

América

YARBUZ

TSAHOV

RAJAS

Amarrar;
Restringir;
Hostilisa

‫ָחבַב‬
JAVAV

'AHAV LE'AHV
L'HVV

Amarilla F

‫ָפּרָג ֶפּרֶג‬
PARAG PEREG

'AHAV

‫אָהַב ֶלאֳהב‬
‫בוהאל‬

DHOD

'AMAN

'OR

Querer; Amar;
Gustar

‫ָחבִיב‬
JAVIV

HEINIK

Luz; Amanecer

‫נֶ ְח ְמדָה‬
‫נֶ ְח ֶמדֶת‬

‫ֳא ֵמרִיקָה‬

KAFAT

'AMEIN

América del Sur

'AMEIRIKAH

‫אַ ְמרִיקָה‬
‫ַהדְּרוֹמִית‬
‫דְּרוּם‬
‫אַ ְמרִיקָה‬
'AMRIKAH
HADHROMIT
DHERUM 'AMRIKAH

América Latina

‫אַ ְמרִיקָה‬
‫ַה ָלּטִינִית‬
'AMRIKAH
HALATINIT

Americana

‫ֳא ֵמרִי ָקנִית‬
'AMEIRIKANIT

14

Diccionario Español-Hebreo
Americano

‫ֳא ֵמרִי ָקנִי‬

Amiga

'AMEIRIKANI

Amiga
Amiga F

‫יְדִידָה‬

RA"AH

‫ֳח ֵברָה‬

YEDIDAH

Amiga, Miembro
F

‫ֳח ֵברָה‬

Amigarse

‫ִה ְתיִדֵּד‬

JAVEIRAH

Amigas F P
Amigo; Propósito

‫ֳחבֵרוֹת‬

‫ָחבֵר‬

JAVEIROT

Amigo; Novio;
Miembro M

‫רֵי ַע‬

Amigo

‫ַרעֶה‬

‫יָדִיד‬
‫יְדִידִים‬

Amigo M

‫רַעוּת‬

Amigos M P

‫זִיז‬

‫ֳח ֵברִים‬
JAVEIRIM

Amistad

RA"VT

Amoldado;
Adjunto

‫ָחבֵר‬
JAVEIR

YEDIDIM

Amistad

JAVEIR

RA"EH

YADID

Amigos M

JAVEIRAH

HITYIDHEID

REIA"

Amigo

‫ַרעָה‬

‫יְדִידוּת‬
YEDIDUT

‫ֵחרֶם‬

ZIZ

Excomunion;
Amonestacion

Amontona;
Asciende; Cuesta

‫עוֹלֶה‬

Amor

‫אַ ֳהבָה‬

Amor, Estima

‫ִחבָּה‬

"OLEH

Ampliar

'AHAVAH

Compasión;
Ternura; Amor
Tener

‫ָרחַם‬
‫ֶספֶר עָמוֹס‬

'AMRI

Amos, ser
declarado

‫ִהגְדִיל ִהלֵּל‬

Hana; Ana

‫ַחנָּה‬

JIBAH

Amorita

‫אֳמרִי‬
HIGDIL HILEIL

Anacardo

‫ַשיוּ‬
ְ‫ק‬
‫ְכּ ֻתמָּה‬
‫כְּתוּמָּה‬

Anaquel; Estante

Anatomía

'ANATOMIAH

SEFER "AMOS

‫ַמדַּף כֹּנָנִית‬
MADHAF KONANIT

Anaranjado;
Naranja M, Color

‫כָּתֹם כָּתוֹם‬

Ancha; Espaciosa

‫ְר ָחבָה‬

KETUMAH
KETUMAH

‫ֳאנָטּוֹ ִמיָה‬

RAJAM

JANAH

KASHYU

Anaranjada;
Naranja F, Color

JEIREM

KATOM KATOM

REJAVAH

15

Diccionario Español-Hebreo
Ancho; Espacioso

‫ָרחָב‬

Anchura

RAJAV

Ancla

‫עֹגֶן‬

REJAV

Ir; andar

"OGEN

Andar; Ir; Caminar

‫ָה ַל ְך ָל ֶלכֶת‬
HALAJ LALEJET

Andrajoso;
Harapiento

‫פּוֹ ֵח ַח‬
POJEIAJ

‫ְרחַב‬
‫יֵֶל ְך ֵה ֶל ְך‬
‫ָל ֶלכֶת‬
YEILEJ HEILEJ
LALEJET

Andrajosa;
Harapienta

‫פּוֹ ֵחחַת‬

Hermafrodita;
Androgino

‫ֻט ְמטֻם‬
‫טוּמְטוּם‬

POJEIJAT

TUMTUM TUMTUM

Anémona

‫ַכּ ֶלּנִית‬

Mensajero; Angel

KALENIT

Angola
Animal

‫אַנְגוֹלָה‬

MAL'AJ

‫ָרבַץ‬

'ANGOLAH

Acostarce;
Anidar; Empollar

‫חַי‬

Animales

‫ְבּהֵמוֹת‬

JAY

Animales
colectivos silvestr

‫ַחיָּה‬

Aniquilar; Destruir

‫ִשמִיד‬
ְ‫ה‬
‫ָחרַד‬

Aniquilar

‫מוּל‬

Antebrazo

‫אַמָּה‬

Aniño de Nariz,
Boca; Brida

Antartica

Anteayer

MUL

‫ֶקדֶם‬
‫ֶטרֶם‬
TEREM

Antes, Hace;
Delante

‫ִל ְפנֵי‬
LIFNEI

METEG

‫ֶשת‬
ֶ ‫יַבּ‬
‫אַנְטְאַ ְר ְקטִיקָה‬
‫ִשלְשוֹם‬
SHILSHOM

Antena

‫ְשוֹשה‬
ָ ‫מ‬
MESHOSHAH

Antes; Al Este

KEDEM

Antes

‫ֶמתֶג‬

YABESHET
'ANTE'ARKETIKAH

'AMAH

Antes

‫ֶה ֳאבִיד‬
HE'AVID

JARAD

Contrario; Frente
a; Ante

RAVATS

BEHEIMOT

JAYAH

HISHMID

Temble; Ansioso;
Preocupado

‫ַמלְאָ ְך‬

‫ֶקדֶם‬
KEDEM

Antes, Antes de

Antes de medio
dia; A.M.

‫ְל ָפנַי‬
LEFANAY

‫ל ְפנֵי ַה ָצּ ֲה ַריִם‬
LFNEI
HATSAHORAYIM

16

Diccionario Español-Hebreo
Antigua

‫ַעתִּיקָה‬

Antiguo

"ATHIKAH

Antilope

‫תְּאוֹ‬

"ATHIK

Antilope

THE'O

Antilope F

‫יֳַעלָה‬
‫ָכּפַת‬

Prívese; Anule

‫חפיק‬

Anuncio

Antilope M
Interrumpir;
Violar; Anular

‫ֵהפֵר‬

Anunciar;
Informar

‫הוֹדִי ַע‬

KYFJ

‫ִפּ ְרסֵם‬

Aparecer

‫נִרְאָה‬

KAFAT

‫הוֹפִי ַע‬
‫ַכּנִּ ְראֶה‬

Aparecer

‫ַמ ְראֶה‬

Aparición

‫תּוֹ ָפעָה‬
THOFA"AH

‫דִּירָה‬

Apedrear;
Lapidar

‫ָסקַל‬
‫ִע ְרעֵר עַל‬

"IR"UR

Apelar en contra;
Minar

‫ֵשם‬
‫ִש ָפּחָה‬
ְ‫מ‬

Apendice del
higado

‫יתֶרת‬

Aperitivo

‫ְמ ַת ֳאבֶן‬

Departamentos;
Apartamentos

‫דִּירוֹת‬

Apelación;
Recurso

‫עִרעוּר‬

DHIROT

SHEIM
MISHPAJAH

Aperitivo

‫הלג‬

Departamento;
Apartamento

MAR'EH

Apellido

HODIA"

GLH

KANIR'EH

Apariencia

HEIFEIR

NIR'AH

HOFIA"

Aparentemente

‫יְעֵל‬
YE"EIL

PIRSEIM

Aparecer; Brillar

‫דִּישֹן דִּישוֹן‬
DHISHON DHISHON

YA"ALAH

Atar; Anudar;
Amarrar

‫ַעתִּיק‬

‫ֳחטִיף‬
‫ַפּ ְר ֶפּרֶת‬

DHIRAH

SAKAL

"IR"EIR "AL

YTERT

META'AVEN

JATIF PARPERET

Apertura;
Introducción

Apetito

‫ְפּתִיכָה‬

Apestar, ser malo

PETIJAH

‫תֵּאָבוֹן‬
‫ןובאית‬
THEI'AVON
TY'VVN

‫ָבּאֵש‬
BA'EISH

Apio

‫ַכּ ְרפַס‬
KARFAS

17

Diccionario Español-Hebreo
Reprimir; Aplastar

‫ָעצַר‬

Aplaudir

"ATSAR

Aplicación

‫יִישוּם‬

MAJA' MAJA' YAD

Apodo; Alias

YISUM

Persecución
Religiosa; Apostac

‫ְשמָד‬

Apoyar

‫ָס ַמ ְך‬

Comer; Apoyar

SHEMAD

Aprender

‫לוֹמֵד‬

‫כְּנּוּי‬
KENUY

‫ָסעַד‬
SA"AD

Apreciar; Evaluar

SAMAJ

Aprende; Estudia

‫ָמחָא ָמחָא יַד‬

‫ֶה ֳערִי ְך‬
HE"ARIJ

Estudiar;
Aprender

‫ָלמַד ִל ְלמֶד‬

LOMEID

‫ָלמַד‬

Aprendís

‫צֹרֶב‬

LAMAD

Talmud;
Enseñanza;
Aprendizaje

‫ַתּלְמוּד‬

LAMAD LILMED

TSOREV

‫ַמהֵר‬

THALMUD

Apresuradamente,
Rápidamente

Apresurar;
Alarmar

‫נִ ְבחַל בחל‬

Apresurar

‫ֵהחִיש‬

Problema; Aprieto;
Conflicto

‫אָוֶן‬

Apropiado

‫ַמ ְתאִים‬

NIVJAL VJL

HEIJISH

Aprisionamiento

'AVEN

MAT'IM

Colectar;
Aprovisionar

‫אָגַר‬
‫אֹמֶד אוֹמֶד‬
‫נָגַש‬

‫ְבּ ֶע ֶר ְך‬
BE"EREJ

Estimado;
Aproximado

Estimar;
Aproximar

‫אָמַד‬

Aproximar

Aproximar

‫נִגַּש אֶל‬

Aproximarse A

'AMAD

‫ִה ְת ָקרֵב ְל‬
HITKAREIV LE

Sabiduría; Aptitud

‫ָח ְכמָה‬
JAJMAH

Apuntar; Asignar

‫ִמנָּה‬
MINAH

‫ַמ ֳאסָר‬
MA'ASAR

Aproximadamente;
Hacia

NIGHASH 'EL

MAHEIR

'AGAR

'OMED 'OMED

NAGASH

Aproximarce;
Acercarse

‫ָקרַב‬

Kosher; Apta,
Ritualmente Apta

‫ְשרָה‬
ֵ‫כּ‬

Kosher; Apto,
Ritualmente Apto

‫כּוֹשר‬
ֶ ‫כֹּשר‬
ֶ

Apuntar,
Empeñar,
Esforzar

‫ָחתַר‬

KARAV

KESHEIRAH

KOSHER KOSHER

JATAR

18

Diccionario Español-Hebreo
Apuntar, Empeñar,
Esforzar

Apurado

‫ִכּוֵּן‬

Apurada

KIVEIN

‫נִ ְמהָר בָּהוּל‬
‫נֶ ְחפָּז‬

NIMHARAH
BAHULAH NEJPAZAH

Apurar

‫רהמ‬

Apuro

MHR

Mira; Aquí

‫ִהנֵּה‬
‫כָּאן‬
KA'N

Mirar;
Contemplar; Aqui
esta

‫ִהנֵּה‬

Araña

‫ַע ָכּבִיש‬

Aquí
Mirar;
Contemplar; Aqui
esta

‫הֵן‬

Arabia Saudita

‫ֳערָב‬
‫ַהסָּעוּדִית‬

HINEIH

HEIN

"ARAV HASA"UDIT

Arañas

‫בוֹררוּת‬
‫עֵץ‬

Arbitro; Juez

‫ָבּכָא‬

Arbol Joven

‫עֵץ ָצעִיר‬

‫שוֹפֵט‬
SHOFEIT

Arbol

"EITS

Balsamo; Arbol de
balsamo

‫ִישים‬
ִ ‫ַע ְכב‬
"AJVISHIM

VORRUT

Arbol; Madera

‫פֹּה‬
POH

"AKAVISH

Arbitraje

‫רהימ‬
MYHR

HINEIH

Aquí

‫עָש‬
"ASH

NIMHAR BAHUL
NEJPAZ

Apuro

‫נִ ְמ ָהרָה‬
‫בָּהוּלָה נֶ ְח ָפּזָה‬

‫עֵץ‬
"EITS

Arbol frutal

BAJA'

‫אִילַן ַמ ֳאכָל‬
'ILAN MA'AJOL

‫אִילַן ְסרָק‬

"EITS TSA"IR

Arbol sin fruto,
esteril

Arboles; Maderas;
Maderamen

‫ֵעצִים‬

Arboles

‫ֵעצִים‬

Ropero; Arca

‫אָרוֹן‬

Arca sagrada

"EITSIM

"EITSIM

‫אֳרוֹן‬

'ARON

Arca del
convenio

‫אֳרוֹן קוֹדֱש‬

Roperos; Arcas

‫אֳרוֹנוֹת‬

'ARON KODESH

Archivo

'ILAN SERAK

‫תִי ִקיָּה‬
TIKIAH

'ARON

'ARONOT

Archivo

‫קוֹבָץ‬
KOVATS

19

Diccionario Español-Hebreo
Archivo mapa bit

‫קוֹבֶץ ָמפַת‬
‫סִיבִיוֹת‬

Archivos

TIKIOT

KOVETS MAFAT
SIVIOT

Arco

‫ֶשת‬
ֶ‫ק‬

Arcoiris

KESHET

Arder;
Resplandecer

‫ָלהַט‬

Ardilla Listada

‫ְסנָאִי‬
‫מְפוּ ְספָּס‬

‫תִיקִיוֹת‬
‫ֶשת‬
ֶ‫ק‬
KESHET

Ardilla

LAHAT

‫ְסנָאִי‬
SENA'I

Ardor; Fuego;
Conflagración

‫ְש ֵרפָה‬

Area

‫ֶשטַח‬

SEREIFAH

SENA'I MEFUSPAS

Ardor; Enojo

‫חָרוֹן‬
JARON

Area; Distrito

‫אֵזוֹר‬
'EIZOR

SHETAJ

Areas de estudio
mayores

‫ִמקְצוֹעוֹת‬
‫לִמּוּד‬
MIKTSO"OT LIMUD

Arena

‫חוֹל‬

Arenas

JOL

Arete; Pendiente

‫נֶזֶם‬

JOLOT

Argentina

NEZEM

Argumentar;
Disputa

‫רִיב‬

Discutir;
Argumentar

‫וִכַּח ִה ְתוַכַּח‬

Ariel

‫ֳא ִריֵאל‬

Aritmetico

‫חוֹלוֹת‬
‫אַ ְרגֶנְטִינָה‬
'ARGENTINAH

Argumentar

RIV

‫ִה ְתוֵַכּ ַח עִם‬
HITVAKEIAJ "IM

Arides; Sequedad

VIKAJ HITVAKAJ

‫חוֹרֶב‬
JOREV

‫ֶשבּוֹן‬
ְ‫ח‬

'ARIEI'L

Aritmética;
Cuenta

‫ֶשבּוֹנִי‬
ְ‫ח‬

Armada

‫ָצבָא‬

JESHBONI

Armas;
Armamento;
Equipo

‫ֶשק‬
ֶ‫נ‬

Armas;
Armamento;
Equipo

‫ֶשק‬
ֶ‫נ‬

Armonía en el
Hogar

‫ְשלוֹם בֵּית‬

NESHEK

TSAVA'

Armarse,
Prepararse p
Guerra

‫ִחמֵּש‬

Armenia

‫אַ ְר ֶמנִיָה‬

NESHEK

SHELOM BEIT

JESHBON

JIMEISH

'ARMENIAH

Armónica

‫מַפוּחִית פֶה‬
MAFUJIT FEH

20

Diccionario Español-Hebreo
Confortante;
Aroma; Olor

‫נִיחוֹ ַח‬

Arrancado, Ser;
Sacado, Ser

‫נִסַּח‬

Arrancar

‫ָקטַף‬

Arpa

NIJOAJ

NEVEL

Sacar; Arrancar

NISAJ

KATAF

Remolcar;
Arrastrar

‫גָּרַר‬
‫ָרמַש‬
‫ֳהדַס‬

‫ָסחַב‬
SAJAV

Arrastrarse;
Reptar

Arrastre

‫זָחַל‬

Mirto; Arrayan

ZAJAL

‫ֶה ָדסִים‬
HEDASIM

‫ָחטַף‬

Corregido;
Revisado;
Arreglado

‫מְתוּקָּן‬
‫ִה ְתגַּנְדֵּר‬
‫ָחכַר‬

Arreglar;
Comparar;
Ordenar

‫ָע ַר ְך‬
"ARAJ

Vestirse;
Arreglarse

Orden; Arreglo;
Fila

‫ֵסדֶּר‬

Arrendar

Arrepentido

SEIDHER

‫תְּשוּבָה‬

Arrepentido

Arrepentimiento

JARATAH

Retornar;
Arrepentir

‫ָחזַר‬

‫ִמ ְצ ָטעֵר‬
‫תְּשוּבָה‬

Arresto

Carcel; Arresto;
Prohibicion

‫ִאסָּר‬

Hacia Arriba;
Arriba

‫ַמעַל‬

‫ֳחזָרָה‬
‫ִבּתְשוּבָה‬
JAZARAH
BITSHUVAH

JAZAR

‫עצִירָה‬
"TSIRAH

Arriba

'ISAR

MA"AL

HITGHANDHEIR

THESHUVAH

Arrepentimiento
Religioso

Arrepentimiento

METUKAN

MITSTA"EIR

THESHUVAH

‫ֳח ָרטָה‬

JATAF

JAJAR

TOZEIR
BETHESHUVAH

Arrepentimiento

RAMASH

Arrebatar; Hacer
Horriblemente

‫מְתוּ ֶקּנֶת‬

‫תוֹזֵר‬
‫ְבּתְּשוּבָה‬

GHARAR

HADAS

Corregida;
Revisada;
Arreglada

METUKENET

‫סַח‬
SAJ

Arrastrar;
Remolcar

Mirtos; Arrayanes

‫נֶבֶל‬

‫ְלמַעלָה‬
LEMA"LAH

Encima de;
Arriba de

‫ְל ַמ ְעלָה‬
‫ִמ ַמּעַל ֵמעַל ְל‬
LEMA"LAH MIMA"AL
MEI"AL LE

21

Diccionario Español-Hebreo
Arriesgar; Poner
en Peligro

‫ִסכֵן‬

‫בּוֹא‬

SIJEIN

Venir; Arrivar;
Entrar

Arrodillarse

‫ְכּרִיעָה‬

Arrodillarse

‫ָבּ ַר ְך ָכּרַע‬

KERI"AH

Presumir;
Arrogante ser,
Retar

‫ֶה ְעפִּיל‬

Corriente;
Tormenta; Arroyo

‫זֶרֶם‬

Arrugar

‫ָקמַט‬

Canción de Cuna;
Arrullo

BO'

BARAJ KARA"

Arroyo

HE"PIL

‫ְתּ ָעלָה‬
THE"ALAH

Arroz

ZEREM

‫אֹרֶז אוֹרֶז‬
'OREZ 'OREZ

Rugido, Gruñido;
Arrulle

‫ָהמָה‬

KAMAT

‫ִשיר ֶערֶש‬

Arte

‫ֳאמָּנוּת‬
‫אֳומָּנוּת‬

SHIR "ERES

HAMAH

'AMANUT 'AVMANUT

Artesanía

‫ֻאמָּנוּת‬
‫ְמלֶאכֶת יָד‬

Artesano

BA"AL MELA'JAH

'UMANUT
MELE'JET YAD

Gota; Artritis

‫טִיפָּח‬

Arveja; Guisante
M

‫אָפוּן‬
‫ִה ְתנַפֵּל‬

'AFUNAH

Asaltar; Caer
Sobre

‫ֶמגִילַּת‬
‫קֹ ֶהלֶת‬

Asamblea;
Congregación M

‫ָקהָל‬

Asamblea Festiva

‫ֳע ָצרָה‬

TIPAJ

Arveja; Guisante F

Eclesiastés;
Kohelet; Asamblea

‫אָפוּנַה‬

MEGILAT
KOHELET

Asamblea;
Congregación F

Asar Carne

‫ְק ִהלָּה‬
KEHILAH

‫ָצלָה‬
‫ִלצַלוֹת‬
‫ָצפָה‬
‫ְשל‬
ַ ‫נִמ‬
NIMSHAL

HITNAPEIL

KAHAL

Amontona;
Asciende; Cuesta

‫עוֹלֶה‬

Asegurar

‫ִבּטַּח‬

TSAFAH

Compararse;
Asemejarse

'AFUN

"ATSARAH

TSALAH
LITSALOT

Observar; Asechar

‫ַבּעַל ְמלָאכָה‬

"OLEH

BITAJ

Lugar;
Asentamiento

‫מָקוֹם‬
MAKOM

22

Diccionario Español-Hebreo
Asentamiento;
Morando

‫מוֹשב‬
ָ

‫מְקוֹמוֹת‬

MOSHAV

Lugares;
Asentamientos

Bucear; Sumergir;
Asentar

‫ָצלַל‬

Asesinar; Matar

‫ָרצַח‬

Asesino

‫רוֹ ֵצ ַח‬

Asfodelia

TSALAL

RATSAJ

‫יוֹעֵץ‬

ROTSEIAJ

Consejero;
Asesor

‫עִירִית‬

Asher

‫אָשר‬
ֵ

"IRIT

Así

‫כֹּה‬
‫אָמֵן‬

Así

‫ִמנָּה‬

Sienta; Asienta

‫אָחַז‬

Asilo de ancianos

Asociación de
manufactureros d

‫בֵּית אָבוֹת‬
BEIT 'AVOT

Asistir

'AJAZ

‫הִתאַחֳדוֹת‬
‫ֳשייָּנִים‬
ִ ‫ַה ַתע‬
‫ִביִשראֵל‬

‫יוֹשב‬
ִ
YOSHIV

MINAH

Amarrar; Asir

‫כֵּן‬
KEIN

'AMEIN

Apuntar; Asignar

YO"EITS

'ASHEIR

KOH

Asi sea; Amen

MEKOMOT

‫ִסיֵַּע‬
SIEIA"

Asociado

‫ֻשתָּף שוּתָּף‬
SHUTHAF SHUTHAF

HIT'AJADOT
HATA"ASIYANIM
VIISR'EIL

Aspiradora

‫שוֹאֵב אָבָק‬
‫ַש ֳרקָב‬

Aspirar; Inhalar

SHA'EIF

SHO'EIV 'AVAK
SHARAKAV

Associar

‫ִה ְת ַחבֵּר עִם‬

Asterisco

HITJABEIR "IM

Asteroide

‫כוֹ ַכבִית‬
‫טַייִם ָחלָל‬

Astilla; Serrín

‫ֵשכֶל‬

Asuntos; Temas

‫נוֹשאִים‬
ֵ

Astronauta

‫טַייַּם ָחלָל‬
TAYYAM JALAL

Tema; Asunto

SEIJEL

NOSEI'IM

‫נְסֹרֶת‬
NESORET

TAYYIM JALAL

Ser Exitoso;
Astuto; Listo

‫כּוֹכָבוֹן‬
KOJAVON

JOJAVIT

Astronauta

‫ָשאֵף‬

‫נוֹשא‬
ֵ
NOSEI'

Asustado

‫נִ ְבהַל‬
NIVHAL

23

Diccionario Español-Hebreo
Asustar; Temer

‫ָפּחַד‬

Asustar; Temer

PAJAD

Asustar; Espantar;
Temer

‫ָערַץ‬

Aterrorice; Asuste

‫ֶה ֳחרִיד‬

PAJAD LIFJD

Asustar

"ARATS

‫ָתּקַף‬

Asuste

‫צָרוּר‬

Atada; Preservada

‫ֳחבִילָה‬
‫ַמ ְקנִית‬

‫צְרוּרָה‬
TSERURAH

Atado; Paquete

TSARUR

Atado; Paquete

‫ִה ְבהִיל‬
HIVHIL

THAKAF

Atado; Preservado

‫ִה ְפחִיד‬
HIFJID

HEJARID

Atacar

‫ָפּחַד ִלפְחד‬

‫צְרוֹר‬
TSEROR

Atentado; Ataque

‫פִּגוּ ַע‬
PIGUA"

JAVILAH MAKNIT

Ataque

‫ִה ְתקִיף‬

Ataque al corazón

HITKIF

‫הֶתקֵץ לֵב‬
HETKEITS LEIV

Atar; Anudar;
Amarrar

‫ָכּפַת‬

Atar; Ligar;
Conspirar

‫ָשר‬
ַ‫ק‬

KAFAT

Atender

‫ְשיב‬
ִ ‫ִהק‬

Atendió

‫ָשם לֵב‬

HIKSHIV

Atentado; Ataque

‫פִּגוּ ַע‬

SAM LEIV

Aterrizar

PIGUA"

Aterrorice; Asuste

‫ֶה ֳחרִיד‬
‫ֳע ִליָּה‬

Atontar; Embotar

‫ִה ְקהָה‬

Aterrorizar
Altillo; Atico

"ALIAH

‫ָש ְך‬
ַ‫מ‬
‫אֳח ַרנִּית‬

Atontar

‫ִשיְֵּך‬

Atras, Hacia

‫ִכּתָּה‬
KITHAH

‫לְאַתוֹר‬
LE'ATOR

Atreverse A

‫ֵהעֵז ל‬
HEI"EIZ L

Traje; Atuendo

SHIEIJ

Aula; Clase

‫ָכסַל‬
JASAL

'AJRANIT

Atributo

‫ֳע ִליַּית גַּג‬
"ALIAYT GHAG

MASHAJ

Atras, Hacia

‫ִה ְרטִיט‬
HIRTIT

HIKHAH

Atraer; Jalar

‫נָחַת‬
NAJAT

HEJARID

Atico; Habitación
Superior

KASHAR

‫ֳחלִיפָה‬
JALIFAH

Clase; Aula

‫ִכּתָּה כִּיתָּה‬
KITHAH KITHAH

24

Diccionario Español-Hebreo
Aulas

‫כִּתּוֹת‬

Aumente intr

KITHOT

Aumento

‫רוּם‬

HITRAVEIH

Nuevamente; Aún

RUM

Aún; Todavía

‫דּוֹמֵם‬
‫ֳשה‬
ֶ ‫ַמח‬
‫שוֹתֵק‬
‫שוֹקֵט‬

‫ֳאפִילוּ‬

‫עוֹד‬
"OD

Todavía; Aún

‫ַע ַדיִן ַע ַדיִין‬
‫עוֹד‬
"ADAYIN "ADAYIN
"OD

DHOMEIM
MAJASHEH
SHOTEIK
SHOKEIT

Aunque; Aun
cuando

‫ִה ְת ָרבֵה‬

‫ָהלְאָה‬

'AFILU

Después; Aún
mas; Más alla

Aunque; Aun
cuando

‫ֳאפִילוּ‬

Ausente; Perdido

‫נֶ ְעדָּר‬

Ausente; Perdida

‫נֶ ְע ֶדּרֶת‬

'AFILU

NE"DHAR

Australia

NE"DHERET

Austria

‫אַוֹ ְס ְט ִריָה‬
'AOSTERIAH

Bus; AutoBus;
Micro

‫אוֹטוֹבּוּס‬

Automobiles;
Carros

‫מְכוֹנִיּוֹת‬

Escriba; Autor;
Escritor

‫סוֹפֵר‬

Autoridad; Control

‫רָשוּת‬

'OTOBUS

RAShUT

Autoservicio

‫ֵשירוּת‬
‫ַע ְצמִי‬

‫אַוֹ ְס ְט ָר ִליָה‬
'AOSTERALIAH

Automobil;
Carro; Auto;
Coche

‫מְכוֹנִית‬

Automobil;
Carro; Auto;
Coche

‫מְכוֹנִית‬

Autopista

‫ְכּבִיש ָמהִיר‬

MEJONIOT

SOFEIR

HAL'AH

MEJONIT

MEJONIT

KEVISh MAHIR

Autores;
Escritores

‫סוֹ ְפרִים‬

Autorizar;
Permitir

‫ְשּה‬
ָ ‫ִהר‬

Av, Mes

‫אָב‬

SOFRIM

HIRSHAH

'AV

SHEIRUT "ATSMI

Avaluar, Crecer
valor; Mejorar

‫ָשבַח‬
SHAVAJ

Paso; Avance;
Marcha, Verbo

‫ָצעַד‬
TSA"AD

25

Diccionario Español-Hebreo
Pasar; Avanzar

Avaricia

‫ָצעַד‬
TSA"AD

Progresar;
Avanzar

‫ִהמָּה‬

Ave; Pájaro

HITKADHEIM
LEHITKADHEIM

HIMAH

Avellana

‫ִא ְלסָר‬

Avestruz

"OF

‫ְש ֵדרָה‬

Avergonzar;
Poner en
Verguenza

‫ֵהבִיש‬
‫ִה ְכלִים‬

NIJLAM

Averguonzar;
Insultar

‫בַּת ַהיֳַּענָה‬

Avestruz

‫יַעֵן‬

‫זֵרָה‬
ZEIRAH

Avergonzarse

‫נִ ְכלַם‬
BAT HAYA"ANAH

Avión; Aeroplano

‫מָטוֹס‬
MATOS

Axila

‫ַשחִי‬
ֶ ‫בֵית ה‬
‫ֶשחִי‬

Abandonar; Dejar;
aydar

‫ָעזַב‬

Ayer de Noche;
Ultima Noche

‫ֶאמֶש‬

Ayuda

‫ֶעזְרָה‬

Axilas

‫ְש ָחיִים‬

"EITSAH

SHEJAYIM

Ayer

‫ֶאתְמוֹל‬
'ETMOL

Ayin

‫ע ַעיִן‬
" "AYIN

Ayuda, Salvación

"EZRAH

Ayudar

HIJLIM

‫ֵעצָה‬

'EMESH

‫ֵשע‬
ַ‫י‬
YEISHA"

Ayudante

NOSHA"

‫ָעזַר ל‬
‫ַלעֳזר‬
‫רוזעל‬

HEIVISH

Aviso; Concejo;
Palabrería

"AZAV

‫נוֹשע‬
ַ

SHEDEIRAH

YA"EIN

VEIT HASHEJI
SHEJI

Salvado; Ayudado,
Ser

‫עוֹף‬

Avenida; Fila de
Soldados

'ILSAR

Dispersar; Aventar

‫ִה ְת ַקדֵּם‬
‫ְל ִה ְת ַקדֵּם‬

‫ֵעזֶר‬
"EIZER

Ayudar

‫ָעזַר‬
"AZAR

"AZAR L LA"AZR
L"ZVR

Ayudeme por
favor F

‫ַתּ ֳעזְרִי לִי‬
‫ָשה‬
ָ ‫ְבּ ַבק‬
THA"AZRI LI
BEVAKASHAH

Ayudeme por
favor M

‫ַתּעֳזוֹר לִי‬
‫ָשה‬
ָ ‫ְבּ ַבק‬
THA"AZOR LI
BEVAKASHAH

26

Diccionario Español-Hebreo
Ayunar

‫צָם צום‬

Ayunar

TSAM TSVM

Ayuno

‫ַתּ ֳענִית‬

TSAM

Ayuno

THA"ANIT

Ayuno de Ester

‫ַתּ ֳענִית‬
‫ֶא ְסתֵּר‬
‫ֻסכָּר סוּכָּר‬

Latigazo; Azote

‫ְת ֵכלֶת‬

Azul

‫כָּחֹל כָּחוֹל‬
KAJOL KAJOL

Añadir

‫הוֹסִיף‬
‫להוסיף‬
‫חִּבֵּר‬

‫כַּחוֹל‬
KAJOL

Azul F

TEJEILET

Azul M

‫ַמלְקוּת‬
MALKUT

SUKAR SUKAR

Celeste; Azul claro

‫צוֹם‬
TSOM

THA"ANIT
'ESTHEIR

Azúcar

‫צָם‬

‫כְּחוּלָּה ְכּ ֻחלָּה‬
KEJULAH KEJULAH

Añadido, Ser
añadido

‫נוֹסַף להיוָסף‬
‫ףסוויהל‬
NOSAF LHYVASF
LHYVVSF

Añadirse

‫ִה ְת ַחבֵּר ִחבֵּר‬
HITJABEIR JIBEIR

HOSIF LHVSYF
JIBEIR

Año

‫ָשנָה‬

Año Nuevo

SHANAH

Año Proximo en
Jerusalen

‫ֶשנָה‬
ָ‫ל‬
‫ַהבָּאָה‬
‫ִירוּש ָליִם‬
ָ ‫בּ‬

‫ַשּנָה רֹאש‬
ָ‫ה‬
RO'SH HASHANAH

Año venidero

‫ַשנָה ַהבָּאָה‬
ָ‫בּ‬
BASHANAH HABA'AH

LESHANAH
HABA'AH
BIRUSHALAYIM

Años

‫ָשנִים‬

Babilonia

SHANIM

Babosa
Microbio; Bacteria

‫ַשבֵּלוּל‬

BAVEL

‫בָּחוּר‬

SHABEILUL

Joven M;
Bachiller

‫ַחיְדַּק‬

Bahamas

‫ִאיֵּי ָבּ ָהמָה‬

JAYDHAK

Bahrain

‫ָבּבֶל‬

‫ַבּ ֶחרֵיין‬
BAJEREIYN

BAJUR

'IEI BAHAMAH

Baia

‫ִמ ְפרָץ‬
MIFRATS

27

Diccionario Español-Hebreo
Bailar; Danzar

‫ָרקַד‬

Bailarina

RAKAD

Humilde F; Baja

‫נָמוֹכָה‬

RAKDHANIT
MEJOLELET

Baja, Más Baja

NAMOJAH

Baja F

‫ְש ָפלָה‬
‫יָרַד ָל ֶרדֶת‬

Bajar; Decender

Bajo; Abajo;
Debajo

‫יָרַד‬
YARAD

Bajar V

YARAD LAREDET

‫ְל ַמטָּה‬
‫ְל ַהלָּן‬
‫ִמ ְלּ ַמטָּה‬
‫ִמ ַתּחַת‬

‫ַתּחְתּוֹנָה‬
THAJTHONAH

SHEFALAH

Bajar; Descender

‫ַר ְק ָדּנִית‬
‫מְחוֹ ֶללֶת‬

‫הוֹרִיד ִהנְמִי ְך‬
HORID HINMIJ

Humilde M; Bajo

‫נָמוֹ ְך‬
NAMOJ

LEMATAH
LEHALAN
MILMATAH
MITHAJAT

Bajo, Más Bajo

‫ַתּחְתּוֹן‬

Bajo M

THAJTHON

SHAFAL

‫ִפלֵּס‬

'ET MI

Balancear;
Nivelar

Balanceo;
Columpio

‫נַ ְדנֵדָה‬

Balanza

‫ֶפּלֶס‬

Balanza

‫ִשקֹלֶת‬
ְ‫מ‬

Bajo quien?

‫אֶת מִי‬

‫ָשפָל‬

NADNEIDAH

MISHKOLET

Balanza de pagos

‫ַמ ֳאזַן‬
‫ַהתַּשלוּמִים‬

PELES

Balanza de
comercio
extranjero

‫ַמ ֳאזָן ְסחָר‬
‫חוּץ‬

Balbucear

‫ָלהַג‬

‫ִמ ְר ֶפּסֶת‬

Balcones

MIRPESET

Ballena

‫לִוויָיתָן‬
‫ִלוְיָתָן‬
‫כַּדּוּ ְרסַל‬
KADHURSAL

‫ִמ ְרפָּסוֹת‬
MIRPASOT

Balon; Pelota

‫כַּדוּר‬
KADUR

LIVVYAYTAN
LIVYATAN

Baloncesto

MA'AZAN SEJAR JUTS

LAHAG

MA'AZAN
HATHASHLUMIM

Balcón

FILEIS

Balsamo; Arbol
de balsamo

‫ָבּכָא‬
BAJA'

28

Diccionario Español-Hebreo
Banana
Banco

‫מוֹז ַבּנָּנָה‬

‫פְּשיטַת ֶרגֶל‬

MOZ BANANAH

Quiebra;
Bancarrota

‫ַס ְפסָל‬

Banco

‫ַבּנְק‬

SAFSAL

Bancos

‫ַס ְפ ָסלִים‬

BANK

Banda; Grey

SAFSALIM

Pandilla; Banda
Bandera

‫ֶח ְברָה‬

‫ֶחבֶל‬

JEVRAH

Cuerda; Banda de
Región

‫ֶדּגֶל‬

Bangladesh

‫ַבּנְגְ ָלדֶש‬

‫ְש ַר ְפרַק‬
‫טַבוּרֶת‬
‫מִשתֶה‬
‫סְעוּדָע‬

Banquete;
Comida

‫ְס ֻעדָה סְעוּדָה‬

Banquete; Festín

‫ִשתֶּה‬
ְ‫מ‬

Banquito

Bar Mitsva

SAFSAL
MERUFAD

Bara, Bastón

‫ַמקַּל‬
‫ְקנִיָּה בְּזוֹל‬

Baras, Bastónes

‫זָמָק‬

Barato

‫ֳאנִיָּה‬
'ANIAH

Barbados
Bote; Nave;
Barco

‫ֲאנִיָּה אוֹניִיָּה‬
‫ָמטִיל‬
‫ֵטאֵט טִאטֵא‬

‫ַמטֶּה‬
MATEH

Riel; Barra de
hierro

Barraca

‫ָצרִיף‬

Barrer

TSARIF

‫ַמחְסוֹם‬
MAJSOM

‫ַבּ ְרבַדוֹס‬
BARVADOS

Barra, Personal,
Tribu

Barrera

‫זוֹל‬
ZOL

ZAMAK

Nave; Barco

‫ַמקְּלוֹת‬
MAKLOT

KENIAH BEZOL

Barba

‫בַּר מִצוָוה בַּר‬
‫מִצוָה‬
BAR MITSVAVH BAR
MITSVAH

MAKAL

Baratija

SE"UDAH SE"UDAH

MISHTHEH

MISHTEH
SE"UDA"

‫ַס ְפסָל‬
‫מְרוּפָד‬

JEVEL

BANGELADESH

SHERAFRAK
TAVURET

Banquete

‫מֵרוֹן מָרוֹן‬
MEIRON MARON

DHEGEL

Banqueta para
pies; otoman

PESHYTAT REGEL

'ONIAH 'ONYIAH

MATIL

TEI'EIT TI'TEI'

Barrido;
Barriendo

‫טֵאוּט טִאטוּא‬
TEI'UT TI'TU'

29

Diccionario Español-Hebreo
Barrido; Barriendo

‫טֵאוּט‬
‫טִאטוּא‬

Barro

‫ֶחרֶס‬
JERES

TEI'UT TI'TU'

Barro

‫בֹּץ‬

Base

BOTS

Máquina, Motor;
Base; Estante
Bases;
Fundamentos

‫מְכוֹנָה‬

YESOD

Base

MEJONAH

‫יְסוֹדִים‬
‫יְסוֹדוֹת‬
‫דַּי‬

Básico

‫ִמ ְל ָחמָה‬

Bat Mitsva

‫נכה ִהכָה‬

‫בַּת מִצוָוה‬
‫בַּת מִי ְצוָוה‬
BAT MITSVAVH BAT
MITSVAVH

Batata; Camote

MILJAMAH

Golpear; Batir;
Matar

‫יְסוֹדִי‬
YESODI

DHAY

Combate; Batalla

‫בָּסיס‬
BASYS

YESODIM
YESODOT

Bastante

‫יְסוֹד‬

‫תַּפּוּ ַח ֳא ָדמָה‬
‫מָתוֹק‬
THAPUAJ 'ADAMAH
MATOK

‫ָפּגַע‬

NJH HIJAH

Batir; Golpear;
Insultar

Hervir; Batir
Crema

‫ִה ְקצִיף‬

Baul de Lino

‫תֵיבַת ַמ ָצעִים‬

Uva; Baya, Grano

‫ֵענָבָה‬

HIKTSIF

TEIVAT MATSA"IM

Bazo

"EINAVAH

Bañar; Lavar

Bañera

‫ָרחַץ‬
RAJATS

Bañarse; Tomar
un baño

‫אַ ְמ ַבּ ְטיָה‬

Bañera

‫מוֹצָאָה‬
MOTSA'AH

‫טְחוֹל‬
TEJOL

‫ִה ְת ַרחֵץ‬
‫ְל ִה ְת ַרחֵץ‬
HITRAJEITS
LEHITRAJEITS

'AMBATYAH

Baño

PAGA"

‫אַמבָט‬
'AMVAT

Baño; Cuarto de
Baño

‫ֳחדַר‬
‫ֵשירוּתִים‬
‫ֵשירוּתִים‬
JADAR SHEIRUTIM
SHEIRUTIM

Baño Privado

‫ַמ ֳחרָאָה‬
MAJARO'AH

Baño ritual,
Reservorio d agua

‫ִמ ְקוֶה‬
MIKVEH

30

Diccionario Español-Hebreo
Beagle

‫ֶכּלֶב ַציִד‬

Bebe, De, Adj

KELEV TSAYID

‫תִּינוֹקִי‬
‫יַלְדוּתִי‬
THINOKI YALDUTI

Bebe Niña

‫תִּינוֹקֶת‬

Bebe Niño

THINOKET

Beber

‫ָשתַה‬
‫ִשתּוֹת‬
ְ‫ל‬

THINOK

Beber

‫גָּמַע גָּמָא‬

Bebés

GHAMA" GHAMA'

Bebida

‫ָשתָה‬
‫ִשתוֹת‬
ְ‫ל‬

‫ָשתָה‬
SHATAH

SHATAH
LISHTHOT

Beber; Tragar

‫תִּינוֹק‬

‫תִּינוֹקוֹת‬
THINOKOT

Bebida

‫מַשקֶה‬
MASHKEH

ShATAH LIShTOT

Bebida, Bebiendo

‫ְש ִתיָּה‬
‫הייתש‬

Bebida caliente

‫ַחמָּה ְש ִתיָּיה‬
SHETIAYH JAMAH

ShETIAH ShTYYH

Bebida suave

‫מַשקֶה קַל‬

Bebidas

MASHKEH KAL

Bedel

‫ַשמָּש‬

MASHKIM
MASHKA'OT

Beer Sheva

SHAMASH

Bejiga

‫ַשלפּוּחִית‬
‫ַשתֶן‬
ֶ‫ה‬

Bella de Noche

‫ֶבּ ְלגִיָה‬

Belén

‫בֵּית ֶלחֵם‬
BEIT LEJEIM

Belize

‫ֶבּלִיז‬

BELGIAH

BELIZ

‫ַמ ְלכֵּת‬
‫ַה ֵלּיְלָה‬

‫יֹפִי ְפּאֵר‬
‫ֶח ְמדָּה חֵן‬

Belleza

MALKEIT
HALEILAH

Esplendor; Belleza

‫עבש ראב‬
V'R ShV"

SHALPUJIT
HASHETEN

Belgica

‫ַשקִים‬
ְ‫מ‬
‫מַשקָאוֹת‬

‫יְִפעָה‬
‫יְִפעָוֹת‬
YIF"AH YIF"AOT

YOFI PE'EIR
JEMDHAH JEIN

Belleza; Gloria

‫ִתּפְאָרָה‬
‫ִתּ ְפ ֶארֶת‬
THIF'ARAH THIF'ERET

31

Diccionario Español-Hebreo
Belleza

‫יפִי‬

Bellota

YFI

Bellota

‫אְצטרוּבָּל‬
'ETSTRUBAL

Bendaje

‫ַחבּוֹשת‬
ֶ ‫תּ‬
‫ַחבֹּשת‬
ֶ ‫תּ‬

BALUT

Numeros;
Bemidvar, En el
desie

‫ְבּ ִמ ְדבָּר‬

Bendecir; Alabar;
Maldecir

‫ֵבּ ַר ְך‬

Bendición

‫ְבּ ָרכָה‬

THAJBOSHET
THAJBOSHET

Bendición

‫ְבּ ָרכָה‬
BERAJAH

Bendicion salud

‫ִל ְברִיאוּת‬
‫ַל ְבּרִיאוּת‬
‫קִידוּש‬

Bendición
Sacerdotal

‫ִבּ ְרכַּת‬
‫כֹ ֳהנִים‬

KIDUSH

BEMIDBAR

BEIRAJ

BERAJAH

Bendicion a los
niños

LIVRI'VT
LABRI'VT

Bendición del
Viernes en la No

‫בַּלּוּט‬

‫בִּירכַּת‬
‫ַה ָבנִים‬
BIRKAT HAVANIM

Bendición
después de la
comida

‫בִּרכַּת ַהמָּזוֹן‬

Bendiciones

‫ְבּרָכוֹת‬

BIRKAT HAMAZON

BERAJOT

BIRKAT JOHANIM

Bendijo verbo

‫ָבּ ַר ְך‬

Bendita; Curita

BARAJ

Bendita adjetivo

‫בְּרוּכָה‬

'EGED MIDHABEIK

Bendito adjetivo

BERUJAH

Beneficiar, Ser
Util

‫ָסכַן‬

Benjamín

Bermudas

‫נֶ ֳהנָה ִמ‬

SAJAN

Beneficio;
Disfrute

‫ִבּנְיָמִין‬

Beor

‫בִּעוֹר‬

‫חָציל‬

‫ֵאשית‬
ִ ‫ְבּר‬

JATSYL

Bereshit; Génesis,
En el princ

‫ֶבּרְמוּדָה‬

Beso

‫קשינ‬

‫ְשיקָה‬
ִ‫נ‬
‫ְבּ ֵהמָה‬
BEHEIMAH

BEREI'SHIT

NYSHK

Besos

NESHIKAH

Bestia

NEHANAH MI

BI"OR

BERMUDAH

Beso

‫בָּרוּ ְך‬
BARUJ

BINYAMIN

Berengena

‫ֶאגֶד מִי ַדּבֵּק‬

‫ְשיקוֹת‬
ִ‫נ‬
NESHIKOT

Bet; Vet

‫ב בֵית‬
V VEIT

32

Diccionario Español-Hebreo
Betel

‫בֵּית אֵל‬

Tanaj; Biblia

BEIT 'EIL

Biblico

‫ַתּנָכִי‬

‫ָתנָך‬
TANAJ

Biblioteca

THANAJI

‫ִס ְפ ִריָּה‬
‫היירפס‬
SIFRIAH SFRYYH

Biblioteca

‫ִס ְפ ִריָּה‬

Bibliotecaria F

SIFRIAH

Bibliotecario M

‫ַס ְפרָן‬

SAFRANIT

Bibliotecas

SAFRAN

Bicho; Chinche

‫ִשפֵּש‬
ֶ‫פּ‬
‫הֵיטֵב‬

Bicicleta

‫ֵמטִיב‬
‫מֵיטִיב‬

‫אֹ ְפנַיִם‬
‫אוֹ ַפנַיִים‬
'OFNAYIM
'OFANAYIM

Todo bien; Bien

HEITEIV

Bien hacer

‫ִס ְפרִיּוֹת‬
SIFRIOT

PISHEPEISH

Bien

‫ֳס ְפ ָרנִית‬

‫ְבּ ֵסדֶר‬
BESEIDER

Bien Parecida

‫זִיוְתָנית‬
ZIVTANYT

MEITIV MEITIV

Bien Parecido

‫זִיוְתָן‬

Bienvenida

ZIVTAN

Bienvenido

‫בָּרוּ ְך ַהבָּא‬

‫בְּרוּכָה ַהבָּאָה‬
BERUJAH HABA'AH

Bienvenidos

BARUJ HABA'

‫בְּרוּכִים‬
‫ַה ָבּאִים‬
BERUJIM HABA'IM

Bigote

‫ָשפָם‬

Bilingue

SAFAM

Biologia

‫בִּיוֹלוֹגְיָה‬

DHU LESHONI

Bisabuela

BIOLOGYAH

Bisabuelo

‫ַסבָא ַרבָּא‬
‫נִינָה‬

Biscocho

Bistec; Filete

‫ָרקִיק‬
RAKIK

Bisnieto

NINAH

‫ְס ֵטיְק‬
‫ֻא ְמצַה‬

‫ַס ְבתָּא ַר ְבּתָא‬
SAVTHA' RABTA'

SAVA' RABA'

Bisnieta

‫דּוּ לְשוֹנִי‬

‫נִין‬
NIN

Bit, Numero
Binario

‫בִינָרִית ִס ְפרָה‬
SIFRAH VINARIT

SETEIK 'UMTSAH

33

Diccionario Español-Hebreo
Bizcocho

‫סוּ ְפגָּן ֻס ְפגָּן‬
SUFGHON
SUFGHON

Bizcochos;
Queques; Tortas

‫עוּגוֹת‬

Blanca Adj

‫צְחֹרָה‬

Bizcocho;
Queque; Torta

‫עוּגָה‬

Blanca

‫ְל ָבנָה‬

"UGOT

LEVANAH

Blanco

TSEJORAH

Blanco Adj
Blanquecina

‫צָחֹר‬

‫ָלבָן‬
LAVAN

‫ִה ְלבִּין‬

TSAJOR

Blanqueador;
Decolorante

‫ְצ ַח ְר ֶחרֶת‬

Blanquecino

‫ְצ ַח ְרחַר‬

TSEJARJERET

Bloque

"UGAH

‫גּוּש בְּלוֹק‬
‫קוֹבָה בוּל‬
‫עַץ ַמעְצוֹר‬

HILBIN

TSEJARJAR

Bloqueador Solar

‫ִק ֶר ִשדוּף‬
KIRE SHIDUF

GHUSH BELOK
KOVAH VUL "ATS
MA"TSOR

Bloquear

‫ָסתַם‬

Bloquear; Obstuir

SATAM

Blusa

‫חוֹלצָה‬

JASAM

Boca

JOLTSAH

Bocadillo

‫ֶסנְ ְדוִיץ‬
‫ץיוודנס‬
‫נִכּוּש‬
NIKUSH

Matrimonios;
Bodas

‫חֳתוּנוֹת‬
‫ֳחתֻנּוֹת‬

Bocas

‫ֻקפָּה קוּפָּה‬

Matrimonio;
Boda

‫חֳתוּנָה ֳח ֻתנָּה‬

Bol; Fuente

‫ְק ָערָה ִמזְרָק‬

Bolígrafo

‫דּוֹח ֳחנָייָה‬

JATUNAH JATUNAH

KE"ARAH MIZRAK

Boleto; Tarjeta

KUPAH KUPAH

Boleto de parqueo

‫פִּיוֹת‬
PIOT

JATUNOT
JATUNOT

Boletería; Canasta

‫פֶּה‬
PEH

SENDEVITS
SNDVVYTS

Boda

‫ָחסַם‬

‫ַכּ ְרטִיס‬
KARTIS

‫דּוֹח ֳחנָייָה‬

DHOJ JANAYYAH

Boleto de
parqueo

‫עֵט‬

Bolígrafos

‫ֵעטִים‬

"EIT

DHOJ JANAYYAH

"EITIM

34

Diccionario Español-Hebreo
Bolitas

‫גּוּלוֹת‬

Bolivia

GHULOT

Bolsa

‫ַשק‬
SAK

Bolsa

‫יַלְקוּט‬
YALKUT

Bolsa de valores

‫בּוֹרסָה‬
‫שוּק‬
‫הַמּנָיוֹת‬

‫בּוֹלִי ְביָה‬
BOLIVYAH

Bolsa; Maleta;
Maletin

‫תִּיק‬

Bolsa de
Compras

‫ַשקִּית‬

Bolsas; Maletas;
Maletines

‫תִּיקִים‬

Bolsas de carga

‫יַלְקוּטִים‬

THIK

SAKIT

THIKIM

BORSAH ShUK
HAMNAYOT

Bolsas

‫ַשקִּים‬
SAKIM

Bolso

‫אַ ְרנָק‬

YALKUTIM

Bolso; Talego

'ARNAK

Bolso, de Señorita

‫ָחרִיט‬
JARIT

Bomba

‫ְפּ ָצצָה‬
PETSATSAH

Retirar agua;
Bombear; Absorve

‫ָשאַב‬
‫ִשאב‬
ְ‫ל‬

‫כִּיס‬
KIS

Bolso de
Compras

‫סַל ְקנִיוֹת‬

Bombacha;
Calzón; Ropa
Interio

‫ַתּחְתּוֹנִים‬

Bombilla

‫נוּרָה‬

SAL KENIOT

THAJTHONIM

NURAH

SHA'AV LISH'V

Bondad

‫לִבּוּב‬

Bono, Obligación

LIBUV

Borde

‫ָקצֶה‬

'IGERET JOV

Lado; Bordee

KATSEH

Borrado

‫ְמחִיקָה‬
‫בִיטּוּל‬

Borrador

‫ַמחַק‬

Borró; Borrar V

‫פִּחוּק‬
PIJUK

‫ַמחַק‬
MAJAK

Mancha; Borrón

MAJAK

Bosetzo

‫מוֹחֵק‬
MOJEIK

VITUL

Borró; Borrar V

‫פֵּאָה‬
PEI'AH

MEJIKAH

Borrar

‫אִיגֶרֶת חוֹב‬

‫ִשטֵש‬
ְ‫ט‬
TISHTEISH

Bosque

‫יַעַר‬
YA"AR

35

Diccionario Español-Hebreo
Bosque

‫ְשה‬
ָ ‫יַעַר ֻחר‬
‫חֹרֶש‬

Bosques

YE"AROT

YA"AR JURSHAH
JORESH

Bostezar

‫ָפהַק‬

Bota

FAHAK

Botas

‫ַמגָּפִים‬
MAGHAFIM

Bote

‫סִירַה‬
‫ִבּזָּה‬

Bote; Nave;
Barco

Botella

‫ַכּפְתּוֹר נִצָּן‬

Botín; Saqueo

‫ָצמִיר‬

Botswana

‫בּ ָרזִיל‬

Bramir; Rugir

Bravo, Valiente

‫זרוֹעוֹת‬

Braso

‫זְרוֹ ַע‬
‫אַבִּיר‬

ZRO"OT

‫אַמִּיץ‬

Brecha; Ruptura

‫ֶפּרֶץ‬

‫ָקצַר ָקצֵר‬
‫ֵשדוֹן‬
SHEIDON

Brillante A

‫ָרעַם‬

Bravo; Fuerte;
Poderoso

‫נוֹצֵץ‬
‫ַמ ְברִיק‬
‫ָחרִיף‬

'ABIR

PERETS

Breve; Corta

KATSAR KATSEIR

Bribón

‫בּוֹ ְצוָונַה‬

ZEROA"

'AMITS

Breve; Corto

‫ְשסָּה‬
ִ‫מ‬

RA"AM

BRAZIL

Brasos

‫ַבּ ְקבֻּק ַבּקְבּוּק‬
‫ַקנְקַן‬

BOTSVAVNAH

TSAMIR

Brasil

'ONIAH 'ONYIAH

MESHISAH

KAFTHOR NITSON

Bracalete; Cobija

‫ֲאנִיָּה אוֹניִיָּה‬

BAKBUK BAKBUK
KANKAN

BIZAH

Botón S

‫ַמגָּף‬
MAGHAF

SIRAH

Botin; Pillaje

‫יְעָרוֹת‬

‫ְק ָצרָה ְקצָרה‬
KETSARAH KETSARH

Aniño de Nariz,
Boca; Brida

‫ֶמתֶג‬

Brillante S

‫יַהֳלוֹם‬

METEG

YAHALOM

NOTSEITS
MAVRIK JARIF

Fluir; Brillar

‫נָהַר‬

Brillar

NAHAR

Florecer; Brillar;
Centellar

‫נָצַר‬
NATSAR

‫נָגַהּ‬
NAGAH

Aparecer; Brillar

‫הוֹפִי ַע‬
HOFIA"

36

Diccionario Español-Hebreo
Brillar, Subir el
Sol

‫זָרַח‬

Brillo; Esplendor

‫זִו זִיו‬

Brillo

ZARAJ

BAHAK

Brillo

ZIV ZIV

Brillos

‫זְ ָהרִים‬
‫ַצ ְפרִיר‬
TSAFRIR

Reir; Bromear

‫ֵהלִיץ לִיץ‬

‫זֹהַר‬
ZOHAR

Brisa

ZEHARIM

Brisa Matutina

‫ָבּהַק‬

‫רוּ ַח קַל רוּ ַח‬
‫ִישית‬
ִ ‫ֳחר‬
RUAJ KAL RUAJ
JARISHIT

Broche;
Prendedor;
Hebilla

‫חָח‬

Cobre; Bronce

‫ְחֹשת‬
ֶ ‫נ‬
‫ְחוּשה‬
ָ ‫נ‬

HEILITS LITS

JAJ

NEJOSHET NEJUSHAH

Bronceada;
Quemada por el
Sol

‫ְשזוּפָה‬

Bronceado;
Quemado por el
Sol

‫ָשזוּף‬

Quemar; Broncear
por Sol

‫ָשזַף‬

‫ָשא‬
ָ‫דּ‬

SHAZAF

Brotar; Crecer
Hierba

Retoñar; Brotar

‫ָצמַח‬

Brote; Retoño

‫זֶרֶד‬

SHEZUFAH

TSAMAJ

Brote

‫ֶצמַח‬
‫ָצלַל‬

Budín; Pudín

‫ַר ְפ ֶרפֶת‬

Brunei
Bucleador
Buelta en U

‫ֶשנָה‬
ָ‫ל‬
‫טוֹבָה‬
LESHANAH
TOVAH

‫ְפּנִיַיּת פַּרסָה‬
PENIAYT PARSAH

Buen año; Feliz
Año nuevo

‫ָשנָה טוֹבָה‬

Buen Mes

‫חוֹדֶּש טוֹב‬

BETHEI'AVON
VTY'VVN

Buen año, desear a
alguien

‫ֶשעָר ְמ ַת ְלתֶל‬
METALTEL ShE"AR

RAFREFET

Buen Apetito

‫בְּרוּנֵיי‬
BERUNEIY

TSALAL

‫ְבּתֵּאָבוֹן‬
‫ןובאיתב‬

DHASHA'

ZERED

TSEMAJ

Bucear; Sumergir;
Asentar

SHAZUF

SHANAH TOVAH

JODHESH TOV

37

Diccionario Español-Hebreo
Buen regreso F

‫ַתּ ְחזְרִי‬
‫ְשלוֹם‬
ָ‫בּ‬

Buen regreso M

THAJZERI
BESHALOM

Buen viaje

‫נְסִיעָה‬
‫טוֹבָה‬

‫ַתּחֳזוֹר‬
‫ְשלוֹם‬
ָ‫בּ‬
THAJAZOR
BESHALOM

Buena F

‫טוֹבָה‬
TOVAH

NESI"AH TOVAH

Buena Noche

‫ַליְלָה טוֹב‬

Buena semana

LAYLAH TOV

Buena Suerte

‫ַמזָּל טוֹב‬

‫ָשבוּ ַע טוֹב‬
SHAVUA" TOV

Buenas obras

MAZAL TOV

‫גְּמִילוּת‬
‫ֳח ָסדִים‬
GHEMILUT JASADIM

Caridad; Buenas
obras

‫ֶצ ָדקָה‬
‫גְּמִילוּת‬
‫ֳה ָסדִי‬

Buenas tardes,
noches

‫ֶערֶב טוֹב‬

Bueno saber

‫טוֹב ָל ַדעַת‬

"EREV TOV

TSEDAKAH
GHEMILUT
HASADI

Bueno M

‫טוֹב‬
TOV

Buenos días

‫בֹּקֶר טוֹב‬

TOV LADA"AT

Bufanda; Chalina

BOKER TOV

Buffet; Cafetería

‫ִמזְנוֹן‬

TSA"IF

Bufón; Payaso

MIZNON

Bufones; Payasos

‫ֵלצִים‬
‫ַעיִט‬

Búho

‫ָשית‬
ִ ‫ִמ ְפר‬

Bulgaria

Burgesa

Burgés

‫ִשרָדוּת‬
ְ‫מ‬
MISRADUT

‫ֻבּ ְרגָּנִי בּוּ ְרגָנִי‬
BURGHANI BURGANI

Burlón

‫לוֹצֵץ‬
LOTSEITS

BURGHANIT
BURGANIT

Burocracia

‫בּוּלגַ ִריָה‬
BULGARIAH

MIFRASIT

‫ֻבּ ְרגָּנִית‬
‫בּוּ ְרגָנִית‬

‫ִנשמֶת‬
ֶ ‫כּוֹס תּ‬
KOS THINShEMET

"AYIT

Buque

‫לֵץ‬
LEITS

LEITSIM

Buitre

‫ַצעִיף‬

Burocractico

‫ִש ָרדִי‬
ְ‫מ‬
MISRADI

38

Diccionario Español-Hebreo
Burro

‫חֳמוֹר‬

Burros

JAMOR

Burundi
Busca Garante

‫בּוּרוּנְדִי‬

JAMORIM

‫אוֹטוֹבּוּס‬

BURUNDI

Bus; AutoBus;
Micro

‫צַו חִיפּוֹש‬

Buscar

‫ָחפַש‬

TSAV JIPOS

Solicitar; Buscar

‫ִבּקֵּש‬
‫חִיפּוּש‬
JIPUS

Buñuelo

'OTOBUS

JAFAS

Buscar

BIKEISH

Búsqueda

‫חֳמוֹרִים‬

‫ִבּקַּש‬
BIKASH

Busqueda de
Levadura

‫ְבּדִיקַת ַחמֵץ‬
BEDIKAT JAMEITS

‫סוּפגָּנִייָּה‬
‫סֻפגָּנִייָּה‬
SUFGHANIYAH
SUFGHANIYAH

C
Cabalgar;
Conducir

‫ָרכַב‬

Sr.; Sir;
Caballero

‫מַר אָדוֹן‬

Caballo

‫סוּס‬

Caballero

RAJAV

ROJEIV

Caballeros

MAR 'ADON

‫סוּסָהּ‬

Caballo, de El

‫סוּסָם‬

Caballo, de
Ustedes M

‫סוּ ְסכֶם‬

Caballo, Nuestro

‫סוּסֵנוּ‬

Caballo, de Ellas
Caballo, de Ustedes F
Caballo, Mio

‫סוּסָיו‬

Caballo, Tuyo F

‫סוּ ֵס ְך‬
SUSEIJ

Caballo de Fuerza

SUSJA

SUSAYV

‫סוּסִי‬
SUSI

SUSEINU

Caballos, de El

‫סוּ ְסכֶן‬
SUSJEN

SUSJEM

‫סוּ ְס ָך‬

‫סוּסָן‬
SUSAN

SUSAM

Caballo, Tuyo
M

‫סוּסוֹ‬
SUSO

SUSAH

Caballo, de
Ellos

‫אֳדוֹנִים‬
'ADONIM

SUS

Caballo, de Ella

‫רוֹכֵב‬

‫כֹּ ַח סוּס‬
KOAJ SUS

Caballos, de Ella

‫סוּסֶי ָה‬
SUSEYHA

39

Diccionario Español-Hebreo
Caballos, de
Ellas

‫סוּסֵיהֶן‬

Caballos, Mios

‫סוּסַי‬

Caballos, de Ellos

SUSEIHEN

SUSEIHEM

Caballos, Nuestros

SUSAY

Caballos, Tuyos
F

‫סוּ ֶסיְִך‬

Caballos,
Vuestros F

‫סוּסֵיכֶן‬

Cabaña de Suká;
Tabernaculo

‫סוּכָּה‬
‫ֻסכָּה‬

Caballos, Tuyos M

SUSEYIJ

Caballos, Vuestros M

‫ְשעָרוֹת‬

Cabañas;
Tabernaculos

‫רֹאש ֶשל‬
‫דָּג‬

Pelo; Cabello

‫ת ָאּ‬

Cabeza

‫ִמ ְברָק‬

Cabezas

‫עֵז‬

Cabina Telefónica

‫ָשעִיר‬
SA"IR

Cabrío

‫ָצפִיר‬
‫ֵתּיִש‬

Cabra

‫גְדִי גַ ְדיָא‬

Cabra M

‫בּוֹטֶן‬
BOTEN

‫ַתּיִש‬
THAYISH

Corderos; Ovejas;
Cabras

‫צֹאן צֹנֶה‬
‫צֹאנֶה‬
TSO'N TSONEH
TSO'NEH

Cabrita F

‫גְ ִדיָה‬
‫גַ ְדיָאָה‬
GEDIAH
GADYA'AH

Cabritos

GEDI GADYA'

Maní; Cacahuate

‫ְצפִירָה‬
TSEFIRAH

TSAFIR THEIISH

Cabrito M

‫ת ָאּ ֶטלֶפוֹן‬
T'A TELEFON

"EIZ

Cabra M

‫ָאשים‬
ִ ‫ר‬
RO'SHIM

MIVRAK

Cabra F

‫שאר‬
R'SH

T'A

Cablegrama

‫ֵשעָר‬
SEI"AR

RO'Sh ShEL
DHAG

Cabina

‫סוּכּוֹת‬
‫סֻכּוֹת‬
SUKOT SUKOT

SE"AROT

Cabeza de
pescado

‫סוּסֵיכֶם‬
SUSEIJEM

SI"AR

Pelos; Cabellos

‫סוּסֶי ָך‬
SUSEYJA

SUSEIJEN

‫ִשיעָר‬

‫סוּסֵינוּ‬
SUSEINU

SUKAH SUKAH

Cabello

‫סוּסֵיהֶם‬

‫גְ ָדיִים‬
GEDAYIM

Manis; Cacahuates

‫ָבּ ְטנִים‬
BOTNIM

40

Diccionario Español-Hebreo
Cacerola

‫ַשרֵת‬
ְ‫מ‬
MASREIT

Cacto; Aloe, Nativo
Israelí

‫ָצבָר‬
‫כָּל‬
‫מֵת‬

Cactus; Aloes,
Nativos Israeli

‫ְצ ָברִים‬
TSEVARIM

Todos; Cada;
Cualquier

Cada, Cada,
Todo

‫כּל כָּל‬

Muerto; Cadaver

Cadaver

KL KAL

‫נְ ֵבלָה‬
‫גּוּפָה גְּוִיָּה‬
‫גּוּפַת מֵת‬

TSAVAR

KAL

MEIT

Cadaver

‫גְּוִיָה‬
GHEVIAH

NEVEILAH
GHUFAH
GHEVIAH
GHUFAT MEIT

Cadaveres

‫גְוִיוֹת‬
GEVIOT

Cadena

‫שוֹשלֶת‬
ֶ
SHOSHELET

Cadera

‫מתֶן‬

Cadena; Cadena de
Desarrollo

‫ְשלֶת‬
ֶ ‫ַשל‬

Cadena; Cadena de
Desarrollo

‫ְשלֶת‬
ֶ ‫ַשל‬

Caderas

MTEN

Caer; Descender

‫ָשר‬
ַ‫נ‬
‫נָפַל‬

Caer; Cayo

‫ִה ְתנַפֵּל‬

Café con leche

‫ָקפֶה‬
‫הָפוּ ְך‬

‫ָמ ְתנַיִם‬
‫םיינתמ‬
‫נָפַל לִפּוֹל‬
‫לופיל‬
NAFAL LIPOL
LYFVL

Gotear; Caer

NAFAL

Asaltar; Caer
Sobre

SHALSHELET

MATNAYIM
MTNYYM

NASHAR

Caer

SHALSHELET

‫ָשר‬
ַ‫נ‬
NASHAR

Café

HITNAPEIL

‫ָקפֶה‬
KAFEH

Marrón F; Café F

‫חוּמָה‬
JUMAH

KAFEH HAFUJ

Café instantaneo

‫ָקפֶה נָמֵס‬

Marrón M; Café M

KAFEH NAMEIS

Café Negro

‫ָקפֶה‬
‫ַשחוֹר‬
KAFEH ShAJOR

‫חוּם‬
JUM

Café turco

‫ָקפֶה‬
‫תוּ ְרכִּי‬
KAFEH TURKI

41

Diccionario Español-Hebreo
Cafetera
automatica

‫קוּמקוּם‬
‫טִיפִין‬

Cafetería

‫ַק ֳהוָאָה‬
KAHAVO'AH

KUMKUM TIFIN

Buffet; Cafetería

‫ִמזְנוֹן‬

Cafeteria

MIZNON

Caja

‫תֵּיבָה‬
‫אַרגָז‬
‫קוּ ְפסָה‬

‫ַק ֶפטֶּריָה‬
KAFETERYAH

Caja

‫נָ ְרתִיק‬
NARTIK

THEIVAH
'ARGAZ
KUFSAH

Caja de
herramientas

‫אַרגַּז‬
‫ֵכלִים‬

Caja Registradora

KASEFET

'ARGHAZ
JEILIM

Cajera

‫קוֹ ָפּאִית‬

Cajero

KOPA'IT

Calabaza

‫קִשּוּת‬
‫קִישּוּת‬
‫קִשּוּאִים‬

Calabaza

‫שוֹאָה‬
‫שֹאָה‬

‫ְדּ ַלעַת‬
‫קִשּוּא‬
DHELA"AT
KISHU'

Craneo; Calabera

KISHU'IM

Calamidad;
Devastación

‫קוּפַּאי‬
KUPA'Y

KISHUT KISHUT

Calabazas

‫ַכּ ֶספֶת‬

‫גּוּלְגוֹלֶת‬
GHULGOLET

Media; Calcetín

‫גֱּרֶב‬
GHEREV

SHO'AH SHO'AH

Medias;
Calcetines

‫גַּ ְר ַבּיִם‬
‫םייברג‬

Considerar; Calcular

JISHEIV

GHARBAYIM
GRVYYM

Cálculo;
Matemáticas

Caldera

‫ֶשבּוֹן‬
ְ‫ח‬

Caldera; Caserola

JESHBON

‫קוּמקוּם‬
‫לוּ ַח‬
LUAJ

‫ַק ַלּחַת‬
KALAJAT

Calefacción Central

KUMKUM

Calendario;
Tabla

‫ִשּב‬
ֵ‫ח‬

‫ַהסָּקה‬
‫ֶמ ְר ָכּזִית‬
HASAKH
MERKAZIT

Pizarras; Calendarios

‫לוּחוֹת‬
LUJOT

42

Diccionario Español-Hebreo
Calendarios;
Tablas

‫לוּחוֹת‬

Calentarse

‫ִה ְת ַחמֵּם‬

Calentar; Concluir

LUJOT

HISIK

Caliente F

HITJAMEIM

Caliente F

‫ֳח ִמיָמה‬
‫חַם‬

Caliente M

‫ִה ְסגִּיר‬

Calladamente

‫רְחוֹב‬

Exterior; Calle

Calmarse

Calles

‫קָלוֹרִיוֹת‬

Caloria

‫גַּיְבִּיוֹנִים‬

Calsador

‫ַתּחְתּוֹנִים‬

Cama; Cuna

‫ֶערֶש‬

Calzas

Cama

Camara,
Fotográfica

‫ַצ ְל ָמנִיָה‬

Camas; Cunas

‫עֳרשוֹת‬

Cama; Sofá

‫ִמטָּה‬
MITAH

Camaleón

MISHKAV

‫זֵקִּית‬
ZEIKIT

Camas

TSALMANIAH

"ARSOT

‫ִמטָּה מיטה‬
MITAH MYTH

"ERES

‫ִשכָּב‬
ְ‫מ‬

‫גַּרבִּיוֹנִים‬
GHARBIONIM

THAJTHONIM

Cama, Lugar de
descanso

‫כַּף‬
‫ְלנַ ֳע ַליִים‬
KAF
LENA"ALAYIM

GHAYBIONIM

Bombacha;
Calzón; Ropa
Interio

‫אָבְחֹם‬
'AVJOM

KALORIOT

Calzas

‫רְחוֹבוֹת‬
REJOVOT

SHAKAT
LISHKT

Calorias

‫חוּץ‬
JUTS

REJOV

‫ָשקַט‬
‫ִשקט‬
ְ‫ל‬

‫ְשקֶט‬
ֶ‫בּ‬
BEShEKET

HISGHIR

Calle

‫ָחמִים‬
JAMIM

JAM

Callar; Deliverar

‫ַחמָּה‬
JAMAH

JAMIAMH

Caliente M

‫ִהסִּיק‬

‫מִטּוֹת‬
MITOT

Cambar dinero;
Especificar

‫ָפּרַט‬
PARAT

43

Diccionario Español-Hebreo

Cambiar

‫ִשנָה ָה ַפ ְך‬
‫ִחלֵּף‬
‫הִת ַחלֵּף‬

Cambiar;
Transformar

‫ִסבֵּב‬
SIBEIV

SHINAH HAFAJ
JILEIF
HITJALEIF

Girar; Cambiar;
Trastornar

‫ָה ַפ ְך‬
HAFAJ

Cambiar uno
Mismo

‫ִש ַתּנָּה‬
ְ‫ה‬

Cambiar, Quitar las
vendas

‫ַחבּוֹשת‬
ֶ ‫תּ‬
‫גֶּבֶס‬
THAJBOSHET
GHEVES

‫ִהזְַדמֵּן‬

HISHTHANAH

Prepararse;
Cambiarse

Cambio;
Sobrante

‫עוֹדֶף‬

Cambio; Reemplazo

‫ֶה ֱחלִיף‬

Cambio;
Intercambio
extrangero

‫מַס ֵבּ ַע‬
‫חוּץ‬

Moneda;
Cambio

"ODEF

HEJELIF

Cambio

‫ִשנָּה‬
‫ִש ַתּנָּה‬
ְ‫ה‬
SHINAH
HISHTHANAH

MASBEIA" JUTS

‫פְּרוּטָה‬

HIZDAMEIN

Cambio, Sustantivo

PERUTAH

‫ֳהלִיפִין‬
‫חִלּוּף‬
‫ֳה ָמרָה‬
‫ִשנּוּי ֶפּרֶט‬
HALIFIN JILUF
HAMARAH
SHINUY PERET

Cambio, Vuelto

‫הח ָלרָה‬

Cambio de dolar

HJLARAH

Motificación;
Cambio S

‫ִשנּוּי‬
‫ַהגְ ָבּלָה‬

ShA"AR
HADHOLAR

Cambodia

‫ַק ֶמ ְליָה‬
‫ַק ְחוָן‬

Camella

‫גָמָל‬
GAMAL

‫נָקָה נָאקָה‬
NAKAH NA'KAH

KAMELYAH
KAJVAN

Camello

‫ַקמְבּוֹ ִדיָה‬
KAMBODIAH

SHINUY
HAGBALAH

Camelia;
Margarita

‫ַשעַר‬
‫הַדּוֹלָר‬

Camellos

‫גְּ ַמלִּים‬
GHEMALIM

44

Diccionario Español-Hebreo
Camerun

‫ַקמֶרוּן‬

Camilla

KAMERUN

Va; Camina

‫הוֹ ֵל ְך‬

'ELUNKAH

Caminante

HOLEIJ

Caminar; Pasear

‫ָדּ ַר ְך‬

Caminos; Vias

‫ִטיֵּל טייל‬
‫לייטל‬

Andar; Ir; Caminar

Camino; Vía

Camisa

Camión

Camiseta

Camisa

Batata; Camote

‫כֻּתֹּנֶת‬
‫חָלוּק‬
KUTHONET
JALUK

Camiseta

JULTSAT TI

‫תַּפּוּ ַח‬
‫ֳא ָדמָה‬
‫מָתוֹק‬

‫ַשּאִית‬
ָ‫מ‬
MASA'IT

KUTNET
KETONET
KETANOT

‫ֻח ְלצַת טִי‬

‫ֶדּ ֶר ְך‬
DHEREJ

DHERAJIM

‫ֻכּ ְתנֶת‬
‫כְּתֹנֶת‬
‫ֶכּתָנוֹת‬

‫ָה ַל ְך ָל ֶלכֶת‬
HALAJ LALEJET

TIEIL TYYL
LTYYL

‫ְדּ ָרכִים‬

‫ַה ְלכָן‬
HALJAN

DHARAJ

Caminar;
Pasear;
Excursionar

‫אְלוּנקָה‬

‫גוּ ִפיָּה‬
‫גוּפיִיָה‬
GVFIAH
GUFYIAH

Campo; Campamento

‫ַמ ֳחנֶה‬
MAJANEH

THAPUAJ
'ADAMAH
MATOK

Campana

‫ַפּעֳמוֹן‬

Campanas

PA"AMON

Campanilla

‫ַפּעֳמוֹנִית‬

PA"AMONIM

Campeon

PA"AMONIT

Granjero;
Campesino;
Hacendado

‫ִאכָּר‬

‫ַפּעֳמוֹנִים‬
‫אַלּוּף‬
'ALUF

‫ִא ָכּרִים‬

'IKAR

Granjeros;
Campesinos

Campo;
Campamento

‫ַמ ֳחנֶה‬

Campo

‫ָשדֶה ָשדָה‬

Viñedo; Campo

‫ְש ַדמָה‬

MAJANEH

SHEDAMAH

'IKARIM

SADEH SADAH

Campo, Acampar

‫ָחנָה‬
JANAH

45

Diccionario Español-Hebreo
Campo,
Establecimiento
Campo de
Control

‫ַמ ֳחנָה‬
MAJANAH

‫ְשדָה‬
‫ַב ָקרָה‬

Campo, tribunal
deportivo

‫ִמגְרָש‬

Campos

‫ַמחֳנוֹת‬
MAJANOT

SEDAH
VAKARAH

Campos

‫ָשדוֹת‬

Viñedo; Campos

SADOT

Campos,
Establecimientos

‫ַמ ֳחנִים‬

Camuflaje

‫ִה ְסוָאָה‬

Campus

Canadá

‫ָקנָדָה‬

Camuflar; Ocultar
Canaán

KENA"AN

‫ְבּ ִליַּעַל‬
‫זַ ְלזַל‬

Rio; Canal; Nilo, Rio

‫ֻקפָּה‬
‫קוּפָּה‬

‫יְאר יאור‬
YE'R Y'VR

Canasta; Cesta

‫סַל ִסלָה‬
SALSILAH

Canasta

ZALZAL

Boletería;
Canasta

‫ְכּנַעַן‬
KENA"AN

BELIA"AL

Canasta; Cesta

‫ִה ְסוָה‬
HISVAH

KANADAH

Canalla

‫ַקמְפּוּס‬
KAMPUS

HISVA'AH

‫ְכּנַעַן‬

‫ְשדַמוֹת‬
SHEDAMOT

MAJANIM

Canaan;
Comerciante

MIGRASh

‫ֶטנֶא‬
TENE'

Jaula; Canasto

‫כְּלוּב‬
KELUV

KUPAH KUPAH

Canasto

‫ֶטנֶה‬

Canastos

TENEH

‫בִּטוּל‬
‫ְמחִיקָה‬
‫ַש ָמטָה‬
ְ‫ה‬

‫ְטנָאִים‬
TENA'IM

Cancelación,
Salvación

‫גְּאוּלָה‬
‫ָפקַע‬

BITEIL MAJAK

Cortar; Cancelar;
Expirar

Liberar;
Cancelar

‫ִה ְפקִי ַע‬

Canción; Ruiseñor

‫זָמִיר‬

Canción; Poema

‫ִשיר‬

Cancelación

GHE'ULAH

BITUL MEJIKAH
HASHMATAH

Cancelar

‫ִבּטֵּל ָמחַק‬
HIFKIA"

SHIR

FAKA"

ZAMIR

Canción de Cuna;
Arrullo

‫ִשיר ֶערֶש‬
SHIR "ERES

46

Diccionario Español-Hebreo
Canciones;
Poemas

Candado

‫ִשירִים‬

Canciones religiosas

SHIRIM

‫ַמנְעוּל‬
‫תָּלוּי‬

ZEMIROT

Candelabro

‫מְנוֹרָה‬
‫ֳש ִשית‬
ָ‫ע‬

Lámparas;
Candelabros

‫מְנוֹרוֹת‬

Canela

‫ִקנָּמוֹן‬

MENORAH
"ASHASHIT

Candelero de
Januca

‫חֳנוּכּיָיה‬
‫ֳחנֻ ִכּיָה‬
‫מְנוֹרָה‬

‫ֶשת‬
ֶ ‫נִ ְבר‬
NIVRESHET

MAN"UL
THALUY

Lampara;
Candelabro

‫זֶמִירוֹת‬

MENOROT

KINAMON

JANUKYAYH
JANUKIAH
MENORAH

Canguro
Canilla; Talón

‫ֶקנְגּוּרוּ‬

‫ָעקֵב‬

KENGHURU

Canilla; Talón;
Huella

‫ָעקֵב‬

Cansada F

‫ֳעיֵפָה‬

"AKEIV

Cansado M

‫ָעיֵף‬

"AYEIFAH

Poesía; Cantando

"AYEIF

Cantar

‫רנן רַן‬
‫רַן רון‬
RAN RVN

Cantar de
Alegría

‫ִרנָּה רִינָּה‬
RINAH RINAH

‫ִשירָה‬
SHIRAH

Cantar

RNN RAN

Jubilarse; Cantar

"AKEIV

‫ַשיר‬
ִ ‫ָשר ל‬
SHAR LASHIR

Cantar; Tocar
instrumento Musi

‫זִמֵּר‬

Cantar de los
Cantares

‫ִשיר‬
‫ַשירִים‬
ִ‫ה‬

ZIMEIR

SHIR HASHIRIM

Cántaro

‫כַּד‬

Cántaros

KAD

Cantidad
negativa

‫מִינוּס‬

Cantor; Jazan

‫ַחזַּן‬

MINUS

JAZAN

‫ַכּדִּים‬
KADHIM

Canto rodado;
Pedernal

‫צוּר‬

Habilidad; Poder;
Capacidad

‫יָכוֹל‬
‫יְכוֹלָה‬

TSUR

YAJOL YEJOLAH

47

Diccionario Español-Hebreo
Capacidad;
Ejército

‫ַחיִל‬

Habil de; Capaz
de

‫יָכל ְל‬

Capricho

‫ִצבְיוֹן‬

Habil, ser; Capaz, ser

JAYIL

YAKL

Cape Verde

YAJL LE

‫ְלכִידָה‬

Caprichoso

‫ָשבָה‬

Cara; Rostro

‫ָפּנִים‬

Capturar; Coger
Capullo; Flor

SHAVAH

‫תָּו‬

Carbohidrato

‫תַו ַב ָקרָה‬

Caracol
Rasgo; Carácter

‫ֶפּחָם‬
PEJAM

Carcel; Prisión

‫בֵּית‬
‫אֳסוּרִים‬

‫תְּכוּנָה‬
THEJUNAH

Caramelo

‫ֻס ָכּ ִריָּה‬
‫ָשרוּף ֻסכָּר‬
SUKARIAH
SUKAR SARUF

Carbohidratos

PAJMEIMAH

Carbón

‫ִחלָּזוֹן‬
JILAZON

TAV VAKARAH

‫ַפּ ְחמֵימָה‬

‫נִצָּה‬
NITSAH

THAV

Caracter de
Control

‫ָלכַד‬
LAJAD

PANIM

Caracter

‫ִצבְיוֹנִי‬
TSIVYONI

LEJIDAH

Capturar, Llevar
Cautivo

‫ָקפֶּה וֶרדֶה‬
KAPEH VERDEH

TSIVYON

Captura; Cogida

‫יָכּל‬

‫ַפּ ְחמֵימוֹת‬
PAJMEIMOT

Carcel; Arresto;
Prohibicion

‫ִאסָּר‬

Carcel

‫בֵית ֶכלֶא‬

'ISAR

VEIT JELE'

BEIT 'ASURIM

Cardo;
Diamante

Carga

‫ָשמִיר‬

Peso; Carga

SHAMIR

‫ַשּא‬
ָ‫מ‬
‫ִמ ְטעָן‬
‫עֹנֶס נֵטֶל‬
‫ֶה ְספֵּק‬

‫ַמ ֳע ָמסָה‬
MA"AMASAH

Carga, Gravamen;
Tributo

‫ַשּא‬
ָ‫מ‬
MASA'

MASHA'
MIT"AN "ONES
NEITEL
HESPEIK

48

Diccionario Español-Hebreo
Cargar

‫ֶמ ֱעמִיס‬
‫ִה ְטעֵין‬
‫ִה ְכבִּיד‬

Enderézar; Cargar

‫זָקַף‬
ZAKAF

ME"EMIS
HIT"EIN HIJBID

Reclame;
Alegue; Cargar

‫ָטעַן‬

Pureza; Caridad

‫זַכּוּת‬

Cargar con regalos

TA"AN

HE"ENIK

Prosperidad; Caridad

ZAKUT

Caridad; Buenas
obras

‫ֶצ ָדקָה‬
‫גְּמִילוּת‬
‫ֳה ָסדִי‬

‫ֶה ֱענִיק‬
‫ְצ ָדקָה‬
TSEDAKAH

Gracia; Favor;
Caridad

‫ֶחסֶד‬

Carne

‫ָשר‬
ָ‫בּ‬

JESED

TSEDAKAH
GHEMILUT
HASADI

Carmesí, Nylon

‫זְהִירִית‬
ZEHIRIT

Carne

‫ָשר‬
ָ‫בּ‬

BASAR

Cárneo, de carne

BASAR

Carnero

‫אַיִל‬

‫ְשרִי‬
ָ‫בּ‬
BESARI

Carnet De Identidad

'AYIL

‫חּעוּדַת‬
‫גֶיהוּת‬
J"UDAT GEYHUT

Carpa; Tienda

‫אֹהֶל‬

Carpas; Tiendas

'OHEL

Carpintero

‫נַגָּר‬

'AHALIM

Corrida; Carrera

NAGHAR

Automobil;
Carro; Auto;
Coche

‫מְכוֹנִית‬

Carro de mano

‫עֳגלַת יָד‬

Carro, Vagon

MEJONIT

‫ֶמ ְר ָכּבָה‬
‫ִמ ְכתָּב‬
MIJTHAV

‫ֳעגְלָה‬
"AGLAH

Automobiles; Carros

‫מְכוֹנִיּוֹת‬
MEJONIOT

Carrusel

MERKAVAH

Carta; Correo

‫רִיצָה‬
RITSAH

"AGLAT YAD

Carruaje

‫ֳא ָהלִים‬

‫ְס ַח ְר ֵחרָה‬
SEJARJEIRAH

Cártamo

‫קוֹצָה‬
KOTSAH

49

Diccionario Español-Hebreo

Cartas

‫ִמ ְכ ָתּבִים‬

Correo; Cartas

MIJTHAVIM

‫דֹּאַר‬
‫דּוֹאַר‬
‫ִשרְיוֹן‬
‫ִמ ְכ ָתּבִים‬
DHO'AR DHO'AR
SHIRYON
MIJTHAVIM

Cartas Naipes

‫ְק ָלפִים‬

Cartera F

KELAFIM

Cartero

Carton

‫דַּוּאר ַדּוָּר‬
DHAU'R
DHAVAR

‫ַכּרְטוֹן‬

DHAVARIT
DVVRYT

Cartero M

‫ַבּיִת‬

Carton

Casa de estudio

Casa; Hogar

Casa de reposo

Casa de Jacob
caminemos

‫נִשוּא‬
‫נָשוּי‬

‫בֵּית יַעֳקֹב‬
‫לְכוּ וְנֵ ְלכָה‬
BEIT YA"AKOV
LEJU VENEILJAH

Casada F

BEIT 'AVOT

Casado M

‫ַבּיִּת בַּייִת‬
BAYIT BAYYIT

VEIT MEDRASH

‫בֵּית אָבוֹת‬

‫נֶיֹרֶת‬
‫נֶיוֹרֶת‬
NEYORET
NEYORET

BAYIT

‫בֵית‬
‫ֶמ ְדרַש‬

‫ַדּוָּר דוור‬
DHAVAR DVVR

KARTON

Casa; Hogar

‫ַדּוָּרִית‬
‫תירווד‬

‫נִשוּאָה‬
‫נָשוּיָה‬
NISU'AH
NASUYAH

Levantar; Perdurar;
Casar

‫ָשא‬
ָ‫נ‬
NASA'

NISU' NASUY

Casarse

‫ָשא‬
ָ ‫ִשּה נ‬
ָ‫א‬

Casarse

NASA' 'ISHAH

Casas; Hogares

‫ָבּתִּים‬

HITJATHEIN
LEHITJATHEIN

Cascar, Abrir Nueces

BATHIM

Concha;
Cascara; Piel

‫ְק ִלפָּה‬
KELIPAH

‫ִה ְת ַחתֵּן‬
‫ְל ִה ְת ַחתֵּן‬
‫ָפּצֶח ִפּצֵּח‬
PATSEJ PITSEIJ

Caldera; Caserola

‫ַק ַלּחַת‬
KALAJAT

50

Diccionario Español-Hebreo
Casi; Por poco

‫ִכּ ְמעַט‬

Castigar; Corregir

KIM"AT

Castigo; Valle
de Lamentos

‫גֵּהִנּוֹם‬

Castillo; Palacio

‫אַרְמוֹן‬

Castor

‫יִסַּר‬
YISAR

Castigo, reprobación

GHEIHINOM

‫מוּסָר‬
MUSAR

‫בִּירָה‬

'ARMON

Ciudad
capital;Castillo;Fuerte

‫בּוֹנֶה‬

Catorce F

‫אַ ְרבַּע‬
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬

BONEH

BIRAH

'ARBA" "ESREIH

Catorce M

‫אַ ְר ָבּעָה‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬

Causar

GARAM LE

'ARBA"AH
"ASAR

Causar peleas

‫סִי ְכ ֵס ְך‬
‫בֵין‬

‫גָרַם ְל‬

Cautiverio

‫גּוֹלָה‬
GHOLAH

SIJSEIJ VEIN

Cautiverio

‫ְשבוּת‬

Cauto; Precavido, Ser

SHEVUT

‫נִ ְתפַּס‬
‫ספתיהל‬
NITPAS LHYTFS

Cavar; Alquilar;
Comprar

‫ָכּרָה‬

Cavar

‫ָחפַר‬

Cavar; Hachar

KAROH

KIRDHEIM

Hueco; Cavidad

JAFAR

Caer; Cayo

‫נָפַל לִפּוֹל‬
‫לופיל‬
‫ָרדַף‬

Caza

‫ָקנֶה‬

Cazar, Disparar

‫ָבּצָל‬
BATSAL

‫צָד‬
TSAD

Caño; Drenaje

KANEH

Cebolla

‫צַיד‬
TSAYD

RADAF

Caña; Tallo

‫חָלוּל‬
JALUL

NAFAL LIPOL
LYFVL

Cazar; Perseguir

‫ִק ְרדֵּם‬

‫צִנּוּר‬
TSINUR

Escalonia; Cebollino,
C. Verde

‫אַשקְלוֹן‬
ְ
‫ְבּ ַצלְצוּל‬
‫ָבצָל יָרוֹק‬
'ASHKELON
BETSALTSUL
VATSAL YAROK

51

Diccionario Español-Hebreo
Cebú

‫זֶבּוּ שוֹר‬
‫גִּבֵּן‬

Cedro

'EREZ

ZEBU SHOR
GHIBEIN

‫ִקּנֵא‬

'EREZ

Envidiar; Celar;
Celarse

Envidiar; Celar;
Celarse

‫ִקּנֵא‬

Nido; Célula; Celda

‫קַן‬

Celebre

‫ָחגַג‬
‫גוגחל‬

Cedro

‫ֶארֶז‬

‫ֶארֶז‬

KINEI'

KINEI'

KAN

Celeste; Azul claro

‫ְת ֵכלֶת‬
TEJEILET

JAGAG LJGVG

Envidia; Celos

‫ִקנְאָה‬

Nido; Célula; Celda

KIN'AH

Cementerio

‫בֵּית‬
‫ַה ְקּבָרוֹת‬

KAN

Cementerio

‫ֶמלֶט‬

‫בֵּית מוֹעֵד‬
BEIT MO"EID

BEIT
HAKVAROT

Mortero;
Cemento

‫קַן‬

Cena

MELET

‫אֳרוּחַת‬
‫ֶערֶב‬
'ARUJAT "EREV

Cena, Comida
de la noche

‫אֳרוּחַת‬
‫ֶערֶב‬

Centavo

‫אֳגוֹרָה‬
'AGORAH

'ARUJAT "EREV

Centavos

‫אֳגוֹרוֹת‬

Rayo; Centella

'AGOROT

Florecer; Brillar;
Centellar

‫נָצַר‬

NITSOTS

Centimetro Cúbico

NATSAR

Interior F;
Central F

‫תִּיכוֹנָה‬

Interior; Centro

‫ֶקרֶב‬

Interior M; Central M

THIJONAH

‫תּוֹ ְך‬
THOJ

‫ַסנְטִי ֶמטֶר‬
‫ְמ ֻעקָּב‬
SANTIMETER
ME"UKAV

‫תִּיכוֹן‬
THIJON

Centro

KEREV

Centro de;
Medio de

‫נִיצוֹץ‬

‫ֶמ ְרכָּז‬
MERKAZ

Centro de Absorción

‫ְמ ְרכַּז‬
‫ְקלִיטֳה‬
MEREKAZ
KELITAH

52

Diccionario Español-Hebreo
Centro de
compras

Cepillarse el
cabello

‫ַקנִיוֹן‬

Peinar; Cepillar

KANION

‫ִה ְס ָתּרַק‬

‫ָסרַק‬
SARAK

Peine; Cepillo

HISTHARAK

‫ַמ ְסרַק‬
‫ַמגְ ַרדָה‬
‫ַכּרֶבּלֶת‬
MASRAK
MAGRADAH
KAREBLET

Cerca; Cercano
Adverbio

Cerca; A Lado
De

Cercana;
Pariente F

‫ִלפְנוֹת‬

Cerca

LIFNOT

‫עַל יַד ְליַד‬
"AL YAD
LEYAD

‫קְרוֹבָה‬

‫קְרוֹב ֵאצֶל‬
‫עַל יַד‬
KEROV 'EITSEL
"AL YAD

A lado; Cerca; En;
Con

Cercanía; Proximidad

KEROVAH

‫ֵאצֶל‬
'EITSEL

‫ֻק ְרבָה‬
‫קוּרבָה‬
‫ִק ְרבָה‬
KURVAH
KURVAH
KIRVAH

Cercano

‫ָקרֵב‬

Cercano; Próximo a

KAREIV

Cercano;
Pariente M

‫קָרוֹב‬

Cercar; Encerrar

"AL YAD

‫ִלפְנוֹת‬

KAROV

Cerca; Cercano
Adverbio

‫ָש ְך שוך‬

Cerco; Sitio

‫מָצוֹר‬

SAJ ShVJ

Cerdo; Chancho;
Puerco

‫ֳחזִיר‬

Maiz; Grano;
Cereal

‫ָדגָן‬

Cereales

‫ְדּגַנִים‬

Cerner; Rondar

‫עַל יַד‬

MATSOR

Cereal; Potaje

JAZIR

DAGAN

‫ַדּיְסָה‬
DHAYSAH

Maices; Granos;
Cereales

DHEGANIM

Ceremonia de
expiación

‫ִרחֵף‬

Cero

RIJEIF

LIFNOT

‫ְדּגָנִים‬
DHEGANIM

‫ֶסדֶר‬
‫ַה ַכּפָרוֹת‬
SEDER
HAKAFAROT

‫ֶאפֶס‬
'EFES

53

Diccionario Español-Hebreo

Cerrado

‫סָגוּר‬
‫סְגוּרָה‬

Cerrado, ser cerrado

SAGUR
SEGURAH

Cerramos,
Nosotras Uds.
Ellas

Cerramos Ya,
Nos.

‫סוֹגְרוֹת‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
‫אַתֶּן הֵן‬

NISGHAR
LHISAGEIR
LHYSGR

Cerramos, Nosotros
Uds. Ellos

SOGROT
'ANAJNU
'ATHEN HEIN

‫ָסגַרְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

Cerrará, El

Cerrar

Cerrarán, Ellas

Cerrará, Ella

Cerraran, Uds. F

Cerrarán, Ellos

‫ִתּ ְסגְרִי‬
‫אַ ְתּ‬

Cerraran, Uds. M

Cerraron, Ellos
Ellas

‫ֶאסְגֹר‬
‫ֳאנִי‬

‫ִתּ ְסגְרוּ‬
‫אַתֶּם‬
THISGERU
'ATHEM

Cerrarás, Tu M

THISGERI 'ATH

Cerraré, Yo

‫יִ ְסגְרוּ הֵם‬
YISGERU HEIM

THISGORNAH
'ATHEN

Cerrarás, Tu F

‫ִתּסְגֹר‬
‫הִיא‬
THISGOR HI'

TISGORNAH
HEIN

‫ִתּסְגֹ ְרנָה‬
‫אַתֶּן‬

‫ָסגַר‬
‫ִלסְגֹר‬
SAGAR LISGOR

YISGOR HU'

‫ִתסְגֹ ְרנָה‬
‫הֵן‬

‫סוֹגְרִים‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
‫אַתֶּם הֵם‬
SOGRIM 'ANAJNU
'ATHEM HEIM

SAGARNU
'ANAJNU

‫יִסְגֹר‬
‫הוּא‬

‫נִ ְסגַּר‬
‫ל ִה ָסּגֵר‬
‫רגסיהל‬

‫ִתּסְגֹר‬
‫ֳאתָּה‬
THISGOR 'ATHAH

Cerraremos, Nos.

‫נִסְגֹר‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

'ESGOR 'ANI

NISGOR 'ANAJNU

‫ָסגְרוּ הֵם‬
‫הֵן‬

‫ְסגַ ְרתֶּן‬
‫אַתֶּן‬

SAGRU HEIM
HEIN

Cerraron, Uds. F

SEGARTHEN
'ATHEN

54

Diccionario Español-Hebreo
Cerraron, Uds.
M

‫ְסגַ ְרתֶּם‬
‫אַתֶּם‬

Cerraste, Tu F

SAGARTH 'ATH

SEGARTHEM
'ATHEM

Cerraste, Tu M

‫ָסגַ ְר ָתּ‬
‫ֳאתָּה‬

Cerré, Yo

‫ָסגַר הוּא‬

Cerró, Ella

SAGAR HU'

Cerrojo;
Picaporte

Certificado de
Nacimiento

‫ְבּרִי ַח‬
BERIAJ

‫תְעוּדַת‬
‫לֵידָה‬

Cesárea

‫סָף סוף‬

Certificado de
Garantía

Cerveza

‫ָשבַת‬

SOF SVF

Cesar; Descansar,
Guard Shabat

‫הירסיק‬

Canasta; Cesta

‫זַ ְלזַל‬

‫סַל ִסלָה‬
‫ַחבַקּוּק‬

‫צַיד‬

SHAVAT

ZALZAL

Abedul; Cetro

‫ֵשבֶט‬
SHEIVET

Chacal

JAVAKUK

Chad

‫בִּירָה‬
BIRAH

SALSILAH

Habakuk; Ceñir

‫תְעוּדַת‬
‫אַ ֳחרָיוּת‬
TE"UDAT
'AJARAYUT

KYSRYH

Canasta; Cesta

‫ָסגְרָה הִיא‬
SAGRAH HI'

TE"UDAT
LEIDAH

Concluir; Cesar

‫ָסגַ ְרתִּי ֳאנִי‬
SAGARTHI 'ANI

SAGARTHA
'ATHAH

Cerró, El

‫ָסגַ ְר ְתּ אַ ְתּ‬

‫תַּן‬
THAN

Manta; Chal

TSAYD

‫ְסוֶדֶר‬
‫סְווֶדֶר‬
‫ְרדִיד‬
SEVEDER
SEVVEDER
REDID

Chal; Velo,
Cortina

‫ְרדִיד‬

Bufanda;
Chalina

‫ַצעִיף‬

Chaleco

REDID

TSA"IF

‫ֳא ֻפדָּה‬
'AFUDHAH

Champan

‫יֵיו‬
‫ַשמ ַפּנִיָה‬
YEIV
ShAMPANIAH

55

Diccionario Español-Hebreo
Champu
Chaparrón

‫ַשמפוּ‬

‫ֳחזִיר‬

SHAMFU

Cerdo; Chancho;
Puerco

‫ִמ ְק ַלחַת‬

Saco; Chaqueta

‫ְמעִילוֹן‬

MIKLAJAT

Charla

‫שוֹחַח עִם‬

ME"ILON

Charola

SOJAJ "IM

Charola

‫טַס‬
‫ְל ִה ְתרָאוֹת‬
‫ְלהִת‬

Charolas

‫ָצחֶק‬

‫ַטסִּים‬
TASIM

Paz; Hola; Chau

‫ָשלוֹם‬
SHALOM

LEHITRA'OT
LEHIT

Cheque

‫ַמגָּש‬
MAGHASH

TAS

Chau; Nos
vemos

JAZIR

Cheque de Paga

TSAJEK

‫תְּלוֹש‬
‫מַשכּוֹרֶת‬
‫מַשכוֹרֶת‬
THELOSH
MASKORET
MASHJORET

Doncella; Chica

‫בַּת‬

Chica; Niña

BAT

Chica;
Adolescente

‫נַ ֳערָה‬

Doncellas;
Chicas

‫בָּנוֹת‬

Chicas; Niñas

‫יְלָדוֹת‬

YALDHAH

Chicas

NA"ARAH

Chicas; Adolescentes

BANOT

‫יֶלֶד‬
‫נַעַר‬

Chicos; Niños

‫יְָלדִים‬

Chicle
Chico
Chicos; Muchachos

‫ָצעַק‬
TSA"AK

‫נְ ָערִים‬
NE"ARIM

Chicos

‫ָבּנִים‬
BANIM

Chile

FILFEL

Gritar; Chillar

‫נַעַר‬
NA"AR

NA"AR

‫פִלפֶל‬

‫ַמ ְסטִיק‬
MASTIK

YELADIM

Ají; Chile

‫נְעָרוֹת‬
NE"AROT

YELED

Chico;
Muchacho

‫בָּנוֹת‬
BANOT

YELADOT

Chico; Niño

‫יְַלדָּה‬

‫צִיילִי‬
TSIYLI

Chillido

‫ְצוָחָה‬
‫ְצרִיחָה‬
TSEVAJAH
TSERIJAH

56

Diccionario Español-Hebreo
Chillidos; Gritos

‫ְצעָקוֹת‬

Chimenea

TSE"AKOT

China

‫סִין‬

MA"ASHEINAH
'ARUBAH

Bicho; Chinche

SIN

Chino, Idioma

‫סִינִית‬
‫י חִירִיק‬
‫ָמלֵא‬

‫ִשפֵּש‬
ֶ‫פּ‬
PISHEPEISH

Chipre

SINIT

Chiriq Male I
larga

‫ֳשנָה‬
ֵ ‫ַמע‬
‫אַ ֻרבָּה‬

‫ַק ֵפרִיסִיו‬
KAFEIRISIV

Chirrido

‫צִיּוּץ‬
TSIUTS

I JIRIK MALEI'

Chisme

‫לְשוֹן‬
‫ָהרָע‬

Chismoso; Cuentero

LESHON HARA"

Meteoro; Chispa

‫זִיק‬

RAJIL REJILEI'Y

Meteoro; Chispa

ZIK

Maiz; Choclo;
Elote

‫תִירָס‬

Cholent,
Mezq.carne papa
arvej

‫ֳחמִין‬

Chorrear

‫ִחזָּה ִהתִּיז‬

Chocolate

TIRAS

Choque, Colición Z

‫ִעוֵּר‬

Chorro

‫ַהזָּיָה ַה ָתּזָה‬

Ciclamen

‫ַר ֶקּפֶת‬

‫מָרוֹם‬

Cielo; Cielos S P

Cielo Claro

Cielo, Los Cielos

Cielos

ShAMAYIM
ShMYYM

‫ַשּ ַמיִם‬
ָ‫ה‬
HASHAMAYIM

Cielo Nuvoso;
Nuvoso

ShAMAYIM
VEJIRIM

‫ָש ַמיִם‬
‫םיימש‬

‫ָש ַמיִם‬
SHAMAYIM

MAROM

‫ָש ַמיִם‬
‫ְבחִירִים‬

HAZAYAH
HATHAZAH

RAKEFET

"IVEIR

Altura; Cielo

‫שגנתה‬
HTNGSH

MATSATS

Ciego

‫שוֹקוֹ ָלדָה‬
SHOKOLADAH

JAMIN

‫ָמצַץ‬

‫זִיקָה‬
ZIKAH

JIZAH HITHIZ

Chupar

‫ָרכִיל‬
‫ְרכִילֵאי‬

‫ָש ַמיִם‬
‫נְעוּנָּנִים‬
ShAMAYIM
NE"UNANIM

Cielo; Cielos S P

‫ָש ַמיִם‬
SHAMAYIM

57

Diccionario Español-Hebreo
Cien

‫מֵאָה‬

Cien Mil

MEI'AH

Científico

‫ַמ ְדעָן‬

ME'AH 'ELEF

Cierra, Tu F

MAD"AN

Cierra, Tu M

‫סְגֹר‬
‫ֳאתָּה‬
‫סְגֹר אֶת‬
‫ַה ֶדּלֶת‬

Cierra la puerta F

Cierren, Uds. F

Cierre de las puertas,
Oración

‫נְעִילָה‬

Cierren, Uds. M

‫ִסגְרוּ אַתֶּם‬

Cierro, Yo Tu El

Cierro, Yo Tu Ella

SOGEIR 'ANI
'ATHAH HU'

Ciertamente;
Realmente;
Seguro
Ciertamente;
Seguramente

‫ֶבּ ֳאמֶת‬

Claro; Ciertamente

Cigarro

Ciertamente, por
supuesto

‫כַּמּוּבָן‬

Cigueña

‫ֳחסִידָה‬

‫ֻכּ ְסבָּר‬

Cilindro

KUSBAR

Cumbre; Cima

‫ִפּ ְסגָּה‬
‫ֶצ ְלצָל‬
TSELTSAL

‫גָּלִיל‬
GHALIL

Címbalos

PISGHAH

Címbalos

KAMUVAN

JASIDAH

SIGHARAH
SIGARAH

Cilantro

‫ְבּוַדַּאי‬
BEVADHA'Y

VADHA'Y
BEVADHA'Y

‫ִסגָּרָה‬
‫סִיגָרָה‬

‫סוֹגֶרֶת ֳאנִי‬
‫אַ ְתּ הִיא‬
SOGERET 'ANI
'ATH HI'

BE'AMET

‫וַדַּאי‬
‫ְבּוַּדַּאי‬

NE"ILAH

SIGRU 'ATHEM

SEGORNAH
'ATHEN

‫סוֹגֵר ֳאנִי‬
‫ֳאתָּה הוּא‬

‫ִסגְרִי אֶת‬
‫ַה ֶדּלֶת‬
SIGRI 'ET
HADHELET

SEGOR 'ET
HADHELET

‫סְגֹ ְרנָה‬
‫אַתֶּן‬

‫ִסגְרִי אַ ְתּ‬
SIGRI 'ATH

SEGOR 'ATHAH

Cierra la puerta
M

‫מֶאָה ֶאלֶף‬

‫ְמ ִצ ְל ַתיִים‬
METSILTAYIM

Grabar; Cincelar

‫ָחרַט‬
JARAT

58

Diccionario Español-Hebreo
Cinco F

‫ָחמֵש‬
JAMEISH

Cinco libros de
Moisés

‫ֻחמַש‬
‫חוּמַש‬
JUMASH JUMASH

Cinco M

Cinco rollos;
Megilot

‫ִשּה‬
ָ ‫ֳחמ‬
‫ִישה‬
ָ ‫ֳחמ‬

Cinco Mil

JAMISHAH
JAMISHAH

JAMEISHET
'ALAFIM

‫ָחמֵש‬
‫ְמגִילּוֹת‬

‫ִשּים‬
ִ ‫ֳחמ‬
‫םישימח‬

Cincuenta

JAMEISH
MEGILOT

Cincuenta

‫ִשים‬
ִ ‫ֳחמ‬
‫ִישים‬
ִ ‫ֳחמ‬

JAMIShIM
JMYShYM

Cine

JAMISHIM
JAMISHIM

Película; Cinta

‫ֶסרֶט‬
‫ֶסרֶט‬
‫מִידָה‬

‫בֵּית‬
‫קוֹלְנוֹ ַע‬
BEIT KOLNOA"

Cinta

SERET

Cinta de Medir

‫ֵשת‬
ֶ ‫ֳחמ‬
‫ֳא ָלפִים‬

‫ֶסרֶט‬
SERET

Películas; Cintas

‫ֶס ֶרטִים‬
SERETIM

SERET MIDAH

Cinturón

‫חֳגוֹרָה‬
‫אַ ְבנֵט‬
‫אֵזוֹר‬

Cinturón

‫אַ ְבּנֵט‬
'ABNEIT

JAGORAH
'AVNEIT 'EIZOR

Cinturon de mar

‫חַגוֹרַת‬
‫ֵבּטִּיחוֹת‬

Cipres

VERUSH

JAGORAT
BEITIJOT

Círculo

‫עִיגּוּל‬
‫עִגּוּל‬

‫בֶרוּש‬

Círculo; Remolino

‫ִכרְכּוּר‬
JIRKUR

"IGHUL "IGHUL

Terreno Bajo;
Círculo de Trafi

‫ִכּכָּר‬
KIKAR

Rotonda; Círculo de
tráfico

‫מַעגַל‬
‫תְּנוּעָה‬
‫כִּיכַּר‬
‫תְּנוּעָה‬
MA"GAL
THENU"AH
KIKAR
THENU"AH

59

Diccionario Español-Hebreo
Mezclar;
Circuncidar

‫ָמהַל‬

Alrededor;
Circundante

‫ָסבִיב‬

Ciruelo

‫ָשזִיף‬

Circuncide

MAHAL

SAVIV

MAL

Voltear; Rodear;
Circundar

Cisne

SHAZIF

Cisterna

‫בּוֹר ְבּאֵר‬
‫גַּב‬
‫ַפּ ְר ְדּסָנוּת‬

Citar

‫ְכּ ָר ְך‬

Ciudadana

Ciudad; Pueblo

‫בִּירָה‬

‫ֶאזְרָח‬

Ciudadanía

‫ֶאזְרָחוּת‬

‫ֶאזְרֶח‬
‫יִשּוּב‬

Albumina;
Clara, Blanco de
Hue

‫ֶחלְבּוֹן‬

Clarificar;
Verificar

‫ָבּרֵר‬

Claro

‫ָבּהִיר‬

Ciudades; Pueblos
Familia; Clan

Clara F

‫ְצהִירָה‬
TSEHIRAH

Clarinete

BAREIR

‫ְק ַל ְרנִית‬
KELARNIT

Claro; Ciertamente

‫ְבּוַדַּאי‬
BEVADHA'Y

Claro, Vino

BARUR

‫צָלוּל‬
TSALUL

Aula; Clase

TSAHIR

‫ִשעוּר‬
‫ִשיעוּר‬

‫ִש ָפּחָה‬
ְ‫מ‬
MISHPAJAH

JELBON

‫ָצהִיר‬

‫ָערִים‬
"ARIM

YISHUV

‫בָּרוּר‬

BIRAH

'EZRAJUT

BAHIR

Clase; Lección

‫עִיר‬

KERAJ

Establecimiento;
Civilización

Claro M

‫ִצטֵּט‬

Ciudad
capital;Castillo;Fuerte

'EZREJ

Evidente; Claro

‫ַבּ ְרבֻּר‬
‫בַּרבּוּר‬

"IR

'EZRAJ

Ciudadano

SAVAV

TSITEIT

PARDHESANUT

Ciudad, Pueblo
Grande

‫ָסבַב‬

BARBUR
BARBUR

BOR BE'EIR
GHAV

Citricultura

‫מָל‬

‫ִכּתָּה‬
KITHAH

Clase; Aula

‫ִכּתָּה כִּיתָּה‬
KITHAH KITHAH

SHI"UR SHI"UR

60

Diccionario Español-Hebreo
Clase; Tipo

‫מִין‬

Clases de; Tipos de

MIN

Clasificación

‫סִוּוּג‬

MINEI

Clasificar

SIUUG

Uña; Clavo

‫מַסמֵר‬

Clima; Tiempo

‫ִסוֵּג‬
SIVEIG

Clemátide

MASMEIR

‫ֳאוִיר ֶמזֶג‬
‫אֳווִיר‬
‫אַ ְקלִים‬

‫מִינֵי‬

‫זַ ְלזֶלֶת‬
ZALZELET

Clima Variable;
Variable

‫ְשבֶת‬
ֶ ‫ַשב‬

Clueca

‫ִקרְקוּר‬

SHAVSHEVET

'AVIR MEZEG
'AVVIR 'AKLIM

Clínica

‫ִמ ְרפָּאָה‬
MIRPA'AH

Bracalete;
Cobija

Automobil;
Carro; Auto;
Coche

‫ָצמִיר‬

KIRKUR

Cobre; Bronce

TSAMIR

‫מְכוֹנִית‬

‫ְחֹשת‬
ֶ ‫נ‬
‫ְחוּשה‬
ָ ‫נ‬
NEJOSHET
NEJUSHAH

Coche cuna

MEJONIT

‫טִילוּן‬
‫אַגְלַת‬
‫יְָלדִים‬
TILUN 'AGLAT
YELADIM

Cocina

‫ִמ ְטבָּח‬

Cocina

MITBAJ

Cocinando
Cocinas

‫ַטבָּחוּת‬

KIRAYIM

‫ָשל‬
ֵ‫בּ‬

TABAJUT

Cocinar; Hervir;
Madurar

‫ִמ ְטבָּחים‬

Cocineta

‫ִמ ְטבָּחוֹן‬

MITBAJYM

Cocoa

‫אֱגוֹז‬
‫קוֹקוֹס‬

Codificación

‫ַתּנִּים ַתּנִּין‬
THANIM
THANIN

‫תרדגה‬
‫דודקה‬

BASHEIL

MITBAJON

Cocoa

‫ַשקֶה‬
ְ‫מ‬
‫ָקקָאוֹ‬
MASHKEH
KAKA'O

'EGOZ KOKOS

Cocodrilo;
Monstruo del
Mar

‫כִּי ַריִים‬

Goloso; Codicioso

‫ְרחַב נֶפֶש‬
REJAV NEFESH

Codificar

‫ִקדַד ִה ְצפִין‬
KIDAD HITSFIN

HGDRT HKDVD

61

Diccionario Español-Hebreo
Codificar

‫קוֹדֵד‬
‫ִה ְצפִין‬

Código

KOD TSOFEN

KODEID
HITSFIN

Codigo de barras

‫בַּרקוֹד‬
BARKOD

‫קוֹד צֹפֶן‬

Codigo de Leyes;
Shuljan Aruj

‫שוּלחָן‬
‫עָרוּ ְך‬
SHULJAN "ARUJ

Código postal

‫מִקּוּד‬
‫דוקימ‬

Codo; Rodilla

‫ֶב ֶר ְך‬
VEREJ

MIKVD MYKVD

Codo
Capturar; Coger

‫ַמ ְרפֵּק‬

‫אַמָּה‬

MARPEIK

Codo, Medida
Antigua

‫ָלכַד‬

Agarrar; Coger

‫ָתפַש‬

LAJAD

Pegar; Infectar;
Coger

‫ִה ְדבִּיק‬

Captura; Cogida

‫ְלכִידָה‬

TAFAS

Agarrar; Coger

HIDBIK

‫מְטוֹס‬
‫סִילוֹן‬

‫ָתּפַס‬
THAFAS

Cohesión

LEJIDAH

Jet; Cohete

'AMAH

‫ַתּ ֳאחִיזָה‬
THA'AJIZAH

Coincideincia

‫ִהתְאַמָה‬
HIT'AMAH

METOS SILON

Coincideincia

‫רורפג‬

Almohada; Cojín

GFRVR

Cola

‫קוֹלָה‬

KESET

Cola

KOLAH

Colas

‫זְנָבִים‬
‫זְנָבוֹת‬

Recoger; Colectar;
Coleccion

‫אָסַף‬
‫אָסַף‬
‫ִהתְאַסֵּף‬

Colecta;
Recoleccion

‫אֹסֶף‬
'OSEF

Recoger; Colectar;
Coleccion

Colectar;
Aprovisionar

‫אָגַר‬

Ensamblar; Colectar

'AGAR

‫ָתּלָה‬
THALAH

‫זָנָב‬
ZANAV

ZENAVIM
ZENAVOT

Colgar; Adherir;
Suspender

‫ֶכּסֶת‬

'ASAF

'ASAF

HIT'ASEIF

Colgar

‫ֶתּלִייָּה‬
THELIYAH

62

Diccionario Español-Hebreo
Coliflor

‫כְּרוּבִת‬

Colina; Altura

KERUVIT

Colina

‫גִּ ְבעָה‬

RAMAH

Colina

GHIV"AH

Colinas M

‫גֶּ ָבעִים‬

‫תֵל‬
TEIL

Collar

GHEVA"IM

‫ַצוָּרוֹן‬
‫צוָּארוֹן‬
TSAVARON
TSVA'RON

‫ָשם שים‬

KAVERET

Poner; Colocar;
Hacer; Estable

Poner; Colocar;
Hacer

‫ִשית ָשת‬

Poner; Colocar

‫ָשם שים‬

Colocar; Fijar;
Designar

‫ֶה ֱעמִיד‬

Establecimiento;
Colonia

‫ְשכוּנָה‬

Colorante; Tinte

‫ְצבִיעָה‬

Colmena

‫ַכּוֶרֶת‬

‫ָרמָה‬

SHIT SHAT

SAM SYM

Colombia

HE"EMID

Color; Pintura; Tinte

SHEJUNAH

‫ִצ ְבעֵי‬
‫ַמיִים‬
‫עַמּוּד‬

Colores

‫ְצ ָבעִים‬
TSEVA"IM

Colores Pastel

‫ִצ ְבעֵי‬
‫ַפּ ְסטֵל‬
TSIV"EI PASTEIL

"AMUD

Espina; Columna
Espinal

Columpiar;
Ondear

‫ֵהנִיף‬

Columpio; Ondeo

Balanceo;
Columpio

‫נַ ְדנֵדָה‬

Comadreja

‫ֶצבַע‬
TSEVA"

TSIV"EI MAYIM

Pilar; Columna

‫קוֹלוּ ְמ ְביָה‬
KOLUMVEYAH

TSEVI"AH

Colores de
Agua; Acuarelas

SAM SYM

‫עַמּוּד‬
‫ַשּ ְדרָה‬
ִ‫ה‬
"AMUD
HASHIDRAH

HEINIF

‫תְּנוּפָה‬
THENUFAH

‫ְפּסִיק‬

NADNEIDAH

Coma, Signo de
Puntuación

‫חוּ ְלדָּה‬
‫ֻח ְלדָּה‬

Comandar; Designar;
Visitar

‫ָפּקַד‬
‫תַּחתוֹנִית‬
‫תָאַם‬

JULDHAH
JULDHAH

Combate;
Batalla

‫ִמ ְל ָחמָה‬
MILJAMAH

Combinación;
Enagua

Combinación,
Revoltijo

‫ָבּלַל‬

Unir; Combinar

BALAL

PESIK

PAKAD

THAJTONIT

TA'AM

63

Diccionario Español-Hebreo
Combinar;
Fundir; Unir

‫ָצרָף‬

‫ְדּלֶק‬

TSARAF

Combustible;
Gasolina

Combustión

‫ְבּעִירָה‬

Come

‫אוֹכֵל‬

BE"IRAH

Comentario;
Explicación

‫בֵּאוּר‬

DHELEK

'OJEIL

Empezar; Comenzar

BEI'UR

‫ָתחַל‬
‫ִה ְתחִיל‬
TAJAL HITJIL

Comenzar;
Profanar

Comer;
Consumir

‫ֵהחֵל‬

Comer; Apoyar

HEIJEIL

‫אָכַל‬
‫ֶלאֳכֹל‬
‫ֶלאֳכוֹל‬

‫ָסעַד‬
SA"AD

Comer; Hacer Guerra

‫ָלחַם‬
LAJAM

'AJAL LE'AJOL
LE'AJOL

Comercial F

‫ִמ ְס ָחרִית‬

Comercial M

MISJARIT

Canaan;
Comerciante

‫ְכּנַעַן‬

Mercado;
Comercio;
Mercancía

‫ַסחַר‬

Comercio
electronico

KENA"AN

SAJAR

‫ַסחַר‬
‫ֵאלֶקטְרוֹנִי‬

MISJARI

Comerciante,
Vendedor

‫מוֹכֵר‬

Comercio;
Intercambio

‫ִמ ְסחָר‬

Cometa

‫כוֹכַב‬
‫ַשבִים‬

SAJAR
'EILEKTRONI

Cometer
Adulterio

‫נָאַף‬

‫ִמ ְס ָחרִי‬
MOJEIR

MISJAR

JOJAV SHAVIM

Errar; Cometer Error

NA'AF

‫ָטעָה‬
‫ִלטְעוֹת‬
TA"AH LIT"OT

Cometer
Suicidio

‫ִהתְאַבֵּד‬

Comida

‫אֳרוּחָה‬
'ARUJAH

Banquete;
Comida

Cometió un error

HIT'ABEID

‫ְס ֻעדָה‬
‫סְעוּדָה‬
SE"UDAH
SE"UDAH

‫ָטעָה‬
TA"OH

Comida; Sustento;
Merienda

‫מָזוֹן‬

Comida

‫ֳא ֻרחָה‬

MAZON

'ARUJAH

64

Diccionario Español-Hebreo
Comida China

‫אוֹכֵל סִינִי‬

Comida congelada

'OJEIL SINI

Comida de la
noche de Shabat

‫סְּעוּדַת‬
‫ליֵל ַשבָּת‬

KAPU'

Comida Enlatada;
Conserva

SE"UDAT LYEIL
SHABAT

Comida F

‫אָ ְכלָה‬
‫מְזוֹנוֹת‬

Como?

‫אֵי ְך כֵּיצַד‬

Comida M

Comisionado

MEZONOT

‫ְכּ‬
KE

‫אֹכֶל‬
'OJEL

‫נְצִיב‬
NETSIV

Como; De Acuerdo a

'EIJ KEITSAD

Como; De
Acuerdo a

‫קוּפסַאוֹת‬
‫ִשימוּרִים‬
KUFSA'OT
SHIMURIM

'AJLAH

Comidas;
Sustentos;
Meriendas

‫קַפּוּא‬

‫כְּמוֹ‬
KEMO

Como dicen esto en
español?

‫אֵי ְך‬
‫אָמרִים אֶת‬
‫זֶה‬
‫ַב ְס ָפ ַרדִית‬
'EIJ 'OMRIM 'ET
ZEH
VASFARADIT

Como El

‫כָּמוֹהוּ‬

Como Ella

KAMOHU

Como Ellas

‫ָכּ ֵהנָּה‬

KAMOHA

Como Ellos

KAHEINAH

Como es tu
nombre? F
Como estan
ellas?

‫מַה ִש ֵמ ְך‬
MAH SHIMEIJ

‫מַה‬
‫ְשלוֹמַן‬

‫ִשמַע‬
ְ ‫מַה נ‬
MAH NIShMA"

‫ָכּהֶם‬
KAHEM

Como es tu nombre?
M

‫מַה ִש ְמ ָך‬

Como estan ellos?

‫מַה‬
‫ְשלוֹמַם‬

MAH
SHELOMAN

Como estan las
cosas?

‫כָּמוֹ ָה‬

MAH SHIMJA

MAH SHELOMAM

Como estan las
cosas?; Como va

‫מַה‬
‫ָה ִענְיָנִים‬
‫מַה‬
‫ָה ִענְיִיָנִים‬
MAH
HA"INYANIM
MAH
HA"INYIANIM

65

Diccionario Español-Hebreo
Como estan
ustedes? F P

‫מַה‬
‫ְשלוֹ ֵמכֶן‬

Como estan ustedes?
MP

MAH
SHELOMEIJEN

Cómo estas? F

‫מַה‬
‫ְשלוֹ ֵמ ְך‬

MAH
SHELOMEIJEM

Cómo estas? M

Como funciona?

‫מַה ְשלוֹ ְמ ָך‬
MAH ShELOMJA

MAH
ShELOMEIJ

‫אֵי ְך זֶה‬
‫עוֹבֵד‬

‫מַה‬
‫ְשלוֹ ֵמכֶם‬

Como Nosotros

‫כָּמוֹנוּ‬
KAMONU

'EIJ ZEH "OVEID

Como se llega
allí?

‫אֵי ְך‬
‫ַמגִּיעִים‬
‫ְשם‬
ָ‫ל‬

Como si no

‫ְלבֵל‬
LEVEIL

'EIJ MAGHI"IM
LESHAM

Como si no

‫ְלבֵל‬

Como te llamas? F

LEVEIL

‫אֵי ְך‬
‫קוֹ ְראִים‬
‫ָל ְך‬
'EIJ KOR'IM LAJ

Como te llamas?
M

‫אֵי ְך‬
‫קוֹ ְראִים‬
‫ְל ָך‬

Como Tu M

‫כָּמוֹ ָך‬
KAMOJA

'EIJ KOR'IM
LEJA

Como Ustedes
M

‫ָכּכֶם‬
KAJEM

Como estan las
cosas?; Como va

‫מַה‬
‫ָה ִענְיָנִים‬
‫מַה‬
‫ָה ִענְיִיָנִים‬
MAH
HA"INYANIM
MAH
HA"INYIANIM

Como Yo

‫כָּמוֹנִי‬

Comoda

KAMONI

Cómoda

‫אַ ְסלָה‬
'ASLAH

‫ִשידָה‬
SHIDAH

Compadecerse

‫ָחמַל‬
JAMAL

66

Diccionario Español-Hebreo
Comparación;
Ecuación

‫ַשוָאָה‬
ְ‫ה‬
‫ַשוָיָא‬
ְ‫ה‬

Arreglar; Comparar;
Ordenar

‫ָע ַר ְך‬

Compararse;
Asemejarse

‫ְשל‬
ַ ‫נִמ‬
‫ִדּמָּה‬
‫ֵחלֶק‬

HASHVA'AH
HASHVAYA'

Regir; Comparar

‫ָשל‬
ַ‫מ‬
MASHAL

Imagínese;
Compare

‫המיד‬
DYMH

Compare a;
imagínese

Compartimiento;
División

‫מַח ָלקָה‬

Compartir; Partir

Compás

MAJLAKAH

‫מַצפֵל‬
‫מְחוּגָה‬

Compatible
hacia abajo

‫ָרחַם‬

Piedad; Compasión

Compasivo

‫ִה ְת ָחרָה‬

Completa;
Entera

‫ְש ֵלמָה‬

Completa
destrucción

‫ָכּלָה‬

Terminar;
Completar;
Destruir

‫תָּם‬

‫ֶח ְמלָה‬
‫רַחוּם‬
RAJUM

Competición

‫ַתחֳרוּת‬
TAJARUT

THO'EM
LE'AJOR

Competir;
Rivalizar

DHIMAH

JEMLAH

RAJAM

‫תּוֹאֶם‬
‫לְאָחוֹר‬

NIMSHAL

JEILEK

MATSFEIL
MEJUGAH

Compasión;
Ternura; Amor
Tener

"ARAJ

Favor; Complacer

HITJARAH

‫ָמצָא חֵן‬
MATSA' JEIN

Completa; Inocente F

SHELEIMAH

‫ְתּמִימָה‬
THEMIMAH

Fin; Proposito;
Completación

‫ֵתּ ְכלִית‬
‫ָכּלָה‬

THAM

Dejar; Finalizar;
Completar

Completarse;
Terminarse

‫ָשלַּם‬

Complete; Reconcilie

‫ִשלִים‬
ְ‫ה‬

Incluya;
Complete;
Generalice

‫ָכּלַל‬

Completo;
Entero

KALAH

SHALAM

SHALEIM

KALAH

HISHLIM

Completo; Terminado

KALAL

‫ָשלֵם‬

THEIJLIT

‫גָּמוּר‬
GHAMUR

Completo; Inocente
M

‫ָתּמִים‬
THAMIM

67

Diccionario Español-Hebreo
Complicación;
Enrredo

‫סִבּוּ ְך‬

Enredarse;
Complicarse

‫ִה ְס ַתּ ֵבּ ְך‬

Costumbre
Judía;
Comportamient

‫ִמנְהָג‬

Complicar

SIBUJ

‫ִסבֵך‬
SIVEIJ

Componer;
Ensamblar

‫ִה ְרכִּיב‬
‫ִמנְהָג‬

MINHAG

Costumbre;
Comportamiento

Conducir;
Manejar;
Comportarse

‫נָהַג‬

Comportarse

‫ִה ְתנַהֵג‬

Composición

‫חִבּוּר‬

HISTHABEIJ

NAHAG

Compra

Composiciones

‫ֶקנִיָיּה‬

Compra; Adquisición

‫ָקנָה‬

Comprador

‫זָבַן‬

Fraccionar;
Comprar Grano

‫קוֹנֶה‬
KONEH

Comprar

KANAH

Comprar;
Negociar

‫ְקנִיָה‬
‫ְקנִייָה‬
KENIAH
KENIYAH

KENIAYH

Comprar

‫חִבּוּרִים‬
JIBURIM

KONEH

Compra N

MINHAG

HITNAHEIG

JIBUR

‫קוֹנֶה‬

HIRKIV

‫ָקנָה ִלקְנוֹת‬
KANAH LIKNOT

‫ָכּרָה‬

ZAVAN

Cavar; Alquilar;
Comprar

‫ָשבַר‬

Comprender

‫ְשים‬
ִ ‫ִהג‬
‫ִשיג‬
ִ‫ה‬

SHAVAR

KAROH

HIGSHIM HISIG

Comprensión

‫תְּבוּנָה‬

Compresión

THEVUNAH

Comprometerse

‫ַשר‬
ֵ ‫ִה ְתפּ‬

DEIJISAH

Compromiso

HITPASHEIR

Compromiso de
Isaac

‫אַפֵידַת‬
‫יֶצחָק‬
‫ְשב‬
ֵ ‫ַמח‬
MAJShEIV

‫פִּשוּר‬
PISHUR

Compromiso
Matrimonial

‫אֵירוּסִין‬

Regular F; Común F

‫ְרגִיל ָה‬

'AFEIDAT
YETSJAK

Computadora

‫ֵדחִיסָה‬

'EIRUSIN

REGILHA

68

Diccionario Español-Hebreo
Regular M;
Común M

Comunidad

‫ָרגִיל‬

Comunicación

RAGIL

‫כּוֹלֵל‬

THIKShRET
TKShVRT

En; En el; Con

KOLEIL

En; Con

‫ְבּ‬
‫עִם‬
"IM

Con

‫אֶת‬

Hacia; Con

Con El

‫ִבּזְהִירוּת‬

A lado; Cerca; En;
Con

Con ayuda de D os

‫ְבּ ֶה ְחלֵט‬

‫עִמּוֹ‬

Con Ella

‫ִעמָּהּ‬

‫ִעמָּן‬
‫ְש ְמחָה‬
ִ‫בּ‬
‫ַרבָּה‬

Con proposito
de

‫ְכּדֵי ְל‬

Con sentimiento

‫ְבּ ֶרגֶש‬

BEHEJLEIT

"IMAH

Con Ellos

‫ִעמָּם‬
"IMAM

Con gusto

‫ְבּרָצוֹן‬
BERATSON

BESIMJAH
RABAH

‫אֵת‬

Con Nosotros

'EIT

‫ִעמָּנוּ‬
"IMANU

Con qué?

KEDEI LE

‫ַבּמֶּה‬
BAMEH

Con sus
mandamientos

‫ְבּ ִמצְוֹתָיו‬
‫יָחַם‬

"IMAJEM

Concebir;
Embarasarse

‫ָהרָה‬

Conceda

‫ִהנְחִיל‬

BEREGESH

Concebir,
Embarazarse;
Encinta

‫ְבּ ֶעזְרַת‬
‫ַשם‬
ֵ‫ה‬

BIZHIRUT

Con No
confundir con
Tu F.

Con Ustedes M

'EITSEL

Con Decisión;
Decididamente

"IMAN

Con gran
alegría;
Contentament

‫ֵאצֶל‬

BE"EZRAT
HASHEIM

"IMO

Con Ellas

‫גַּב‬
GHAV

'ET

Con cuidado

‫ְבּ ַבּ‬
BE BA

BE

Con

‫ִתּקְשרֶת‬
‫תרושקת‬

‫ִע ָמּכֶם‬

HARAH

BEMITSOTAYV

YAJAM

HINJIL

69

Diccionario Español-Hebreo
Conceda,
Abandone

‫וִיתֵּר וִתֵּר‬
VITHEIR
VITHEIR

Concentrar;
Coordinar

‫ִרכֵּז‬

Piel; Concha

‫קְרוּם‬

Aviso; Concejo;
Palabrería

‫ֵעצָה‬

Concha; Cascara; Piel

‫ְק ִלפָּה‬

RIKEIZ

"EITSAH

KELIPAH

‫ִה ְס ִתּיֵּם‬

KERUM

Concluido;
Terminado, Ser

Calentar;
Concluir

‫ִהסִּיק‬

Concluir; Cesar

‫סָף סוף‬

Acuerdo;
Concordancia;
Conform

‫הַס ָכּמָה‬

Congelar;
Condensar

‫אפק‬

Condición

‫ְתּנֵאי‬

HISIK

SOF SVF

Condenación

HASKAMAH

Situación; Condición

KF'

Condimentos

‫ִשם‬
ֵ‫בּ‬

Condiciones

‫נָהַג ִלנְהג‬

Conducir;
Manejar;
Comportarse

‫נָהַג‬

Conductora F

‫נַ ֶהגֶת‬

Condimento

Especias;
Condimentos

‫ַתּ ְבלִינִים‬

Cabalgar; Conducir

‫ָרכַב‬

NAHAG LINHG

Conductor M

‫תִיבּוּר‬
TIBUR

‫נָהָג‬
NAHAG

Conductores

‫נֶ ָהגִים‬
NEHAGIM

Conejo

SHAFAN

Conexion

THAVLINIM

RAJAV

NAHAG

‫ָשפָן‬

‫ֶתּבֶל‬
THEVEL

NAHEGET

Conejillo

‫ְתּנָאִים‬
‫ְתּנָיִים‬
THENA'IM
THENAYIM

THEVALIM
THAVLIN

Conducir;
Manejar

‫ַמצָּב‬
MATSAV

BIShEIM

‫ֱתּ ָבלִים‬
‫ַתּ ְבלִין‬

‫ְשעָה‬
ָ ‫ַהר‬
HARSHA"AH

THENEI'Y

Perfumar;
Condimentar

HISTHIEIM

‫אַרנָב‬
'ARNAV

Conferencia;
Discurso; Lectura

‫ִה ְרצָה‬
‫להַרצות‬
HIRTSAH
LHARTSVT

70

Diccionario Español-Hebreo
Conferencia;
Convención

‫וְעִידָה‬

Confesar

‫ִה ְתוַדָּה‬

Conferencia

VE"IDAH

HARTSA'AH

Confesión

HITVADHAH

Fiel; Confialbe

‫נֶ ֳאמַן‬
‫ִמ ְבטָח‬

Confianza

Conficto;
Discución

‫ֶבּטַח‬

Confianza; Seguridad

‫ִבּ ְטחָה‬
BITJAH

Refugiarse; Confiar

BETAJ

‫מָדוֹן רִיב‬
‫ְק ָטטָה‬
‫ִסכְסוּ ְך‬

‫אֵמוּן‬
'EIMUN

MIVTAJ

Seguro, estar;
Confiar

‫ִה ֶתּוַדוּת‬
HITHEVADUT

NE'AMAN

Confianza

‫ַה ְרצָאָה‬

‫ָחסָה‬
JASAH

Confirmar

‫רשיא‬
'YSHR

MADON RIV
KETATAH
SIJSUJ

Satisfacer;
Confirmar;
Perdura

‫ִקיֵּם‬

Problema;
Aprieto;
Conflicto

‫אָוֶן‬

Adaptar;
Adquirir;
Conformar

‫ִסגֵּל‬

Confundir

‫בִלבֵל‬

Confusión

Ardor; Fuego;
Conflagración

‫ְש ֵרפָה‬

Acuerdo;
Concordancia;
Conform

‫הַס ָכּמָה‬

Confortante; Aroma;
Olor

‫נִיחוֹ ַח‬
‫ִה ְת ַבּ ְלבֵּל‬

VILVEIL

Hacerse confuso;
Confundirse

‫ִבּלְבּוּל‬

Congelada F

‫קָפוּאָה‬

KIEIM

'AVEN

SIGHEIL

BILBUL

Congelado

‫קָפוּא‬
‫אפק‬

Congoja, Pena

‫תּוּגָה‬

Congelador
Congo

KF'

‫ְק ִהלָּה‬
KEHILAH

NIJOAJ

HITBALBEIL

‫ַמ ֵקפִיא‬
MAKEIFI'

‫קוֹנגוֹ‬
KONGO

Congratular; Desear

THUGAH

Asamblea;
Congregación F

HASKAMAH

KAFU'AH

KAFU'

Congelar;
Condensar

SEREIFAH

‫ל לחיא‬
'YJL L

Asamblea;
Congregación M

‫ָקהָל‬
KAHAL

71

Diccionario Español-Hebreo
Reunir;
Congregar
Conmigo

‫ָכּנַס‬

Voltear; Conjugar

KANAS

‫ִעמִּי‬

NATAH

Cono

"IMI

‫ִהכִּיר‬
‫ְל ַהכִּיר‬

‫נָטָה‬
‫חָרוּט‬
JARUT

Conocimiento;
Lección

‫ֶלקַח‬
‫בִּינָה‬

DHA"AT

Sabiduria;
Conocimiento

Conquisar;
Fortalecerse

‫גָּבַר‬

Consagrar; Santificar

‫ִקדֵש‬

Consejero;
Asesor

‫יוֹעֵץ‬

Saber; Hacer
Familiar;
Conocer
Conocimiento

Conserva

‫ַדּעַת‬
GHAVAR

YO"EITS

Comida Enlatada;
Conserva

‫היח‬

Conservacionismo

‫ַש ְמּרָן‬

Consideraciones

‫ִשּב‬
ֵ‫ח‬

Conservas S M P

Considerar;
Estimar

JASHAV SAVAR

Considerar;
Pesar

‫ָשקַל‬

‫ִשימוּרִים‬
SHIMURIM

Considerado,
Estimafo, Ser

‫ַשּב‬
ֵ ‫ִה ְתח‬

Entender; Considerar

‫בַּין‬

JISHEIV

‫ָשב ָסבַר‬
ַ‫ח‬

‫ֵש ְמּרָנוּת‬
SHEIMRANUT

PERISAT
SHALOM

Considerar;
Calcular

‫קוּפסַאוֹת‬
‫ִשימוּרִים‬
KUFSA'OT
SHIMURIM

SHAMRAN

‫ְפּרִיסַת‬
‫ָשלוֹם‬

BINAH

KIDEISH

JYH

Conservador

LEKAJ

HIKIR LEHAKIR

HITJASHEIV

BAYN

Ver; Percivir;
Considerar

‫רָאָה‬
‫ִלרְאוֹת‬
RA'AH LIR'OT

SHAKAL

Dirigir la palabra;
Consignar

‫ָפּנָה אֶל‬
‫נָאַם ִמעֵן‬
PANAH 'EL
NA'AM MI"EIN

72

Diccionario Español-Hebreo
Consolación F

‫נֶ ָחמָה‬

Consolación M

NEJAMAH

Consolado, Ser;
Lamentar

Consolidar

‫נִחַם‬

NIJUM

NIJAM

Consolar a los
Dolientes

‫ִבּסֵּס‬

Consonant

‫ְלנַחֵם‬
‫אָ ֵבלִים‬
LENAJEIM
'AVEILIM

BISEIS

‫עִצּוּר‬
"ITSUR

‫ֶשר‬
ֶ‫ק‬

"ITSURIM

Corbata; Nudo;
Conspiracion

Atar; Ligar;
Conspirar

‫ָשר‬
ַ‫ק‬

Conspirar

‫ִה ְתנַכֵּל‬

Constelación

‫ַמזָּר‬

Consonantes

‫עִצּוּרִים‬

‫נִחוּם‬

KASHAR

HITNAKEIL

Constitución

MAZAR

Construcción;
Figura; Imagen

‫ַתּ ְבנִית‬

Construyó, V.

‫ָבּנָה‬
‫ִלבְנוֹת‬

Construya

THAVNIT

‫ֳחקִירָה‬
‫ִישה‬
ָ ‫ְדּר‬

Comer;
Consumir

‫ָבּנָה‬
BANOH

Consuelo a los
deudos

‫נִיחוּם‬
‫ֳא ֵבלִים‬
NIJUM 'AVEILIM

Consumidor

JAKIRAH
DHERISHAH

‫אָכַל‬
‫ֶלאֳכֹל‬
‫ֶלאֳכוֹל‬

‫ֻחקָּה חוּקָה‬
JUKAH JUKAH

BANAH LIVNOT

Pregunta;
Consulta S

KESHER

‫ִשירוּת‬
‫לְקוֹחוֹת‬
SHIRUT LEKOJOT

Consumir

‫ִבּלָּה‬
BILAH

'AJAL LE'AJOL
LE'AJOL

Quemar;
Consumir

‫ָבּעַר‬

‫ָצ ַר ְך‬

BA"AR

Necesitar; Consumir;
Querer

Contactar,
Llamar

‫ַשר ל‬
ֵ ‫ִה ְתק‬

Contacto; Toque

‫ַמגָּע‬

Contada F

‫סְפוּרָה‬

HITKASHEIR L

MAGHA"

Contado M

SEFURAH

Contar; Cortar
Cabello

‫סִיפֵר‬
SIFEIR

TSARAJ

‫סָפוּר‬
SAFUR

Decir; Contar

‫אָמֶר‬
'AMER

73

Diccionario Español-Hebreo
Contar;
Numerar;
Enumerar
Mirar;
Contemplar;
Aqui esta
Con gran
alegría;
Contentament
Contentarse

‫ָספַּר‬
‫ְל ַספֵּר‬

Mirar; Contemplar;
Aqui esta

‫ִהנֵּה‬

Contenga

‫ֵהכִיל‬

SAPAR
LESAPEIR

‫הֵן‬
HEIN

‫ְש ְמחָה‬
ִ‫בּ‬
‫ַרבָּה‬

HEIJIL

Contentar

Contento

BADAJ

Contestar;
Responder

‫ָענָה‬
‫ַלעֳנוֹת‬
‫ִע ָמּ ְך‬

Incluye F; Contiene F

Continación

HEMSHEIJ

Continente

‫ֶשת‬
ֶ ‫יַבּ‬
YABEShET

Contradecir;
Refutar; Destruir

Contrariar
Contrario

‫ָסתַר‬

Contigo M

Continente; Tierra
Seca
Continuamente;
Siempre

Contralor estatal

‫ָתּמִיד‬
THAMID

‫ְמ ַבקֵּר‬
‫הַמּדִינָה‬
MEVAKEIR
HAMDINAH

‫מוּל‬

YARAT

Contrario; Frente a;
Ante

‫נֶגְדִּי‬

Opuesto; Contrario

‫ֵה ֶפ ְך‬

‫ָשכַר‬
‫כְּתוּבָה‬
KETUVAH

MUL

HEIFEJ

Contrato

SAJAR

Contrato
matrimonial

‫ָשה‬
ָ ‫יַבּ‬
‫ֶשת‬
ֶ ‫יַבּ‬
YABASHAH
YABESHET

NEGDHI

Contratar

‫ִע ְמּ ָך‬
"IMJA

SATAR

‫יָרַט‬

‫כְּלוּלָה‬
KELULAH

"IMAJ

‫ְש ְך‬
ֵ ‫ֶהמ‬

‫בּוּז‬
BVZ

"ANAH
LA"ANOT

Contigo F

‫ִבּדַּח‬
BIDHAJ

BESIMJAH
RABAH

‫ָבּדַח‬

HINEIH

‫חוֹזֶה‬
JOZEH

Contrato oral

‫חוֹזֶה ְבעַל‬
‫פֶּה‬
JOZEH VE"AL
PEH

74

Diccionario Español-Hebreo
Contribuir;
Donar

‫ָתּרַם‬

Contrincante M

‫יָרִיב‬

Contrincante F

THARAM

YERIVAH

Contrincantes F

YARIV

Contrincantes M

‫יְרִיבִים‬

Controlador de
disco

‫רָשוּת‬

Dominio; Control
Controlador

Contusion

‫ִש ָתּרֵר‬
ְ‫ה‬

‫ַבקָר‬
VAKAR

Controlador de
Diskette

JONAN DISK
KASHIAJ

Dominar;
Controlar;
Prevalecer

‫ְשלִיטָה‬
SHELITAH

RAShUT

‫כוֹנָן דִיסְק‬
‫ָשי ַח‬
ִ‫ק‬

‫יְרִיבוֹת‬
YERIVOT

YERIVIM

Autoridad;
Control

‫יְרִיבָה‬

‫כוֹנָן‬
‫תּ ְקלִיטוֹנִים‬
JONAN
THKLITONIM

‫ִש ָתּרַר‬
ְ‫ה‬

HISTHAREIR

Dominar; Prevalecer;
Controlar

‫זַעֳזוּ ַע‬
‫מוֹ ַח‬

Conferencia;
Convención

‫וְעִידָה‬

Trueque; Convenio;
Pacto

‫ִה ְת ַמ ֵקּ ַח‬

Ensamblar; Convenir

‫נִ ְקהַל‬

ZA"AZUA"
MOAJ

Convenio;
Alianza

‫ְבּרִית‬

Convenio de la
circuncisión

‫ְבּרִית‬
‫מִילָה‬

BERIT

HISTHARAR

VE"IDAH

HITMAKEIAJ

NIKHAL

BERIT MILAH

Ser; Suceder;
Convertir

‫ָהיָה‬
‫ִמ ְקרָא‬

SHIJNUA"

Lectura;
Convocación; Tanaj

Convoque a
Reunión

‫ִה ְקהִיל‬

Cooperar

‫ִשיתֵף‬

Concentrar;
Coordinar

‫ִרכֵּז‬

Conversación

‫ִשּיחָה‬
SIJAH

Convicción

Tasa; Copa

‫ִשכְנוּ ַע‬
HIKHIL

RIKEIZ

‫ֶספֶל‬
SEFEL

HAYAH

MIKRA'

SHITEIF

Similarizar;
Coordinar

Copa de coctel

‫ִה ְתאִים‬
HIT'IM

‫גָבִי ַע ֶשל‬
‫כוֹ ֶקאֵל‬
GAVIA" ShEL
JOKE'EIL

75

Diccionario Español-Hebreo
Copia F

‫ַה ְע ָתּקָה‬

Copia M

HA"THAKAH

Copiar;
Traducir;
Remover

‫ֶה ְעתִּיק‬

Emparejar;
Acostarce;
Copular

‫ָרבַה‬

Coqueto

‫גַּנְ ְדּרָן‬

HE"ATHEIK

Copista; Escriba

HE"THIK

Coqueta

Corazones

‫ְלבָבות‬

Corage
Corazón

Cordero; Oveja

Corazones

‫לִבּוֹת‬
LIBOT

‫ֶשר‬
ֶ‫ק‬

"ANIVAH

Corbata; Nudo;
Conspiracion

‫ְשה‬
ָ ‫ִכּב‬

Cordero joven

‫ֶכּבֶש‬

KIVSAH

Corderos;
Ovejas; Cabras

‫לֵב‬
LEIV

LEVAVVT

‫ֳענִיבָה‬

‫אֹמֶץ‬
'OMETS

LEIVAV

Corbata;
Adatura

‫גַּנְ ְדּ ָרנִית‬
GHANDHERANIT

GHANDHERAN

‫ֵלבָב‬

‫כּוֹתֵב‬
KOTEIV

RAVAH

Corazón; Mente;
Medio

‫ֶה ַעתֵּק‬

‫צֹאן‬
‫צֹנֶה‬
‫צֹאנֶה‬

KESHER

KEVES

Cordialidad

‫ְל ָבבִיוּת‬
LEVAVIUT

TSO'N TSONEH
TSO'NEH

Alambre;
Cordón

Corona

‫חוּט‬

Corea

JUT

‫ֶכּתֶר‬

KOREI'AH

Corona, Valor

KETER

Rodear; Coronar

‫ָעטַר‬

Sostén; Corpiño

Coronas

‫ֳח ָבתִים‬
JAVATIM

‫ְכּ ָתרִים‬
KETARIM

Correa de Sandalia

‫ֶחבֶת‬
JEVET

JAZIAH
JAZIYAH

Correas de
Sandalias

‫ֳע ָטרָה‬
‫ֳע ֶטרֶת‬
"ATARAH
"ATERET

"ATAR

‫ֳחזִיָה‬
‫ֳחזִייָה‬

‫קוֹרֵיאָה‬

Corrección;
Reparación

‫תִּקּוּן‬
‫תִּיקּוּן‬
THIKUN THIKUN

76

Diccionario Español-Hebreo
Corrección del
Mundo

‫תִּיקוּן‬
‫עוֹלָם‬

Correcta; Recta

MEYUSHERET
MEYUSHERET

THIKUN "OLAM

Correcta

‫נְכוֹנָה‬

Correcto; Recto

NEJONAH

‫ֻשּר‬
ָ ‫ְמי‬
‫ְיוּשּר‬
ָ ‫מ‬
MEYUSHAR
MEYUSHAR

‫ַצדִּיק‬

NAJON

Justo; Correcto;
Piadoso

Piadosos;
Correctos

‫ַצדִּיקִים‬

Corredor

‫רָץ‬

Pasillo;
Corredor

‫ִמ ְסדְּרוֹן‬

Correcto

Pasillos;
Corredores

‫נָכוֹן‬

‫ֻשּרֶת‬
ֶ ‫ְמי‬
‫ְיוּשּרֶת‬
ֶ ‫מ‬

TSADHIKIM

RATS

‫ַש ְדּכָן‬

MISDHERON

Corredor de
Matrimonio

‫ִמ ְסדְּרוֹנִים‬
‫ִמ ְסדְּרוֹנוֹת‬

Corregida; Revisada;
Arreglada

‫מְתוּ ֶקּנֶת‬

Castigar; Corregir

‫יִסַּר‬

MISDHERONIM
MISDHERONOT

Corregido;
Revisado;
Arreglado

Revisar;
Corregir Hacer
Brilla

TSADHIK

‫מְתוּקָּן‬
METUKAN

‫ִהגִי ַהּ‬

SHADHJAN

METUKENET

YISAR

Correo; Cartas

HIGIAH

‫דֹּאַר‬
‫דּוֹאַר‬
‫ִשרְיוֹן‬
‫ִמ ְכ ָתּבִים‬
DHO'AR DHO'AR
SHIRYON
MIJTHAVIM

Carta; Correo

‫ִמ ְכתָּב‬
MIJTHAV

Correo; Oficina
Postal

‫דֹּאַר‬
‫דּוֹאַר‬
DHO'AR DHO'AR

Correo, Oficina
de

‫בֵית דֹּאַר‬
‫בֵית דּוֹאַר‬

Correo electronico

VEIT DHO'AR
VEIT DHO'AR

Correr

‫ָרצָא‬

DHO'EIR
'EILEKTRONI

Correr

RATSA'

Correr

‫רָץ לָרוּץ‬
RATS LARUTS

‫דּוֹאֵר‬
‫ֵאלֶקטְרוֹנִי‬
‫רוּץ‬
RUTS

Correr salvajemente

‫ִשתּוֹלֵל‬
ְ‫ה‬
77

Diccionario Español-Hebreo
‫ללותשהל‬
HIShTHOLEIL
LHShTVLL

Corresponder

Periodista F;
Corresponsal F

‫ִה ְת ַכּתֵּב‬
HITKATHEIV

Periodista;
Corresponsal

‫עִיתּוֹנַאִית‬
‫מוֹדִיעַה‬

Periodista M;
Corresponsal M

"ITHONA'IT
MODI"AH

Corrida; Carrera

‫רִיצָה‬
RITSAH

Corriente;
Tormenta;
Arroyo

‫זֶרֶם‬

Corrientes,
Lechos de Rios

‫ֳאפִיקִים‬

Corrupción;
Injuria

Agrio; Cortado

ZEREM

'AFIKIM

‫ַק ְל ָקלָה‬

‫ָקדַד‬

‫ֳהרִיצָה‬

Corriente, Lecho de
Rio

‫אָפִיק‬

Corromerse;
Estropearse

‫ִשחַת‬
ְ‫נ‬

Breve; Corta

‫ָקצַר‬

Cortar; Desconectar

‫ָפקַע‬

Cortar;
Insuficiente, Ser

‫ָקצָר‬

Cortar; Acordar

Cortar y pegar

‫גְזוֹר‬
‫וֵ ַה ְדבֶּק‬

Cortar; Reducir

Corte

JATAJ

‫ְק ָצרָה‬
‫ְקצָרה‬
‫נָתַק‬
‫ָכרַת‬
‫ִקצֵּץ‬
KITSEITS

Saltar; Cortar

‫ָקפַץ‬
KAFATS

Contar; Cortar
Cabello

Cortauñas

GEZOR
VEIHADBEK

‫ָח ַת ְך‬

NISHJAT

JARAT

FAKA"

KATSAR

'AFIK

NATAK

KATSAR

Cortar;
Cancelar;
Expirar

HARITSAH

KETSARAH
KETSARH

KADAD

Cosechar; Cortar

‫עִיתּוֹנַאִי‬
‫מוֹדִי ַע‬

Corrido, Correr
Programa Compu

JAMUTS

Doblegar; Cortar

"ITHONA'Y

"ITHONA'I
MODIA"

KALKALAH

‫חָמוּץ‬

‫עִתּוֹנַאי‬

‫סִיפֵר‬
SIFEIR

‫ַמ ְקצֵץ‬
‫צִיפּוֹ ְרנַיִים‬
MAKTSEITS
TSIFUORNAYIM

Corte

‫בֵית מִשפָּט‬
VEIT MISHPAT

78

Diccionario Español-Hebreo
Corte, Tijeras

‫גֶּזֶר‬
GHEZER

Cuento; Corte de
Cabello

‫סִפּוּר‬
‫סִיפּוּר‬
SIPUR SIPUR

Corte de Carne

‫נֵתַח‬

Patio; Corte de Ley

NEITAJ

Cuento; Corte de
pelo

‫ִספֵּר‬
SIPEIR

‫ָחצֵר‬
JATSEIR

Corte de pequeños
reclamos

‫בֵית מִשפָט‬
‫לִתבִיעוֹת‬
‫ְקטַנוֹת‬
VEIT MISHFAT
LITVI"OT
KETANOT

Corte suprema

‫בֵית‬
‫מִשפָּט‬
‫ָה ֶעלִיוֹן‬

Cortesa de arbol

‫ְק ְלפַת עֵץ‬
KELEFAT "EITS

VEIT MISHPAT
HA"ELION

Cortina; Mantel
Cortina M

‫יְרִיעָה‬

‫יְרִיעָה‬

YERI"AH

Cortina; Tela de
carpa; Sabana

‫וִילוֹן‬

Cortinas M P

‫וִילוֹנוֹת‬

VILON

Breve; Corto

Objeto; Cosa

‫ָקצַר ָקצֵר‬
KATSAR
KATSEIR

‫ֶעצֶם‬

VILONOT

Palabra; Cosa

‫םימצע‬

Cosas; Palabras

‫תְּבוּאָה‬

Cosecha de
Grano M

‫ָקצִיר‬

Cosechar; Cortar

Cosecha
Cosecha de Grano F

THEVU'AH

‫ָקצִירָה‬
KATSIRAH

‫ָבצִיר‬

KATSIR

Vendimia; Cosecha
de uva

‫ָקצַר‬

Coselete

‫ַתּ ְחרָא‬

‫ִפּנֵּק‬
‫ַתּמְרוּק‬
THAMRUK

VATSIR

THAJRA'

Cosidos

PINEIK

Cosmético;
Perfume

‫אָסִיף‬
'ASIF

KATSAR

Cosentir; Mimar

‫ְדּ ָברִים‬
DHEVARIM

"TSMYM

Cosecha de
Grano; Ingreso

‫ָדּבָר‬
DHAVAR

"ETSEM

Objetos; Cosas

YERI"AH

‫ְתּ ָפרִים‬
THEFARIM

Costa; Orilla

‫חוֹף‬
JOF

79

Diccionario Español-Hebreo
Costa del Mar

‫חוֹף ַהיָּם‬

Costa Iverica

JOF HAYAM

‫חוֹף‬
‫ַשּנְהָב‬
ֶ‫ה‬
JOF HASHENHAV

Costa Rica

‫קוֹסטָה‬
‫רִיקָה‬

Costar; Subir

KOSTAH RIKAH

Costar; Subir

‫ָעלָה‬

"ALAH LA"ALOT

Costosa; Querida

"ALAH

Costoso;
Querido

‫יָקָר‬
YAKAR

Juicio;
Costumbre;
Justicia

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬

Costumbre
Judía;
Comportamient

‫ִמנְהָג‬

Costura

‫תִּפּוּר‬

‫ָעלָה‬
‫ַלעֳלוֹת‬
‫יְ ָקרָה‬
YEKARAH

Costumbre;
Comportamiento

Costumbre

MISHPAT

‫ִמנְהָג‬
MINHAG

‫לְבוּש‬
‫ִלבּוֹשת‬
ֶ ‫תּ‬
‫ַש ֶחקָן‬
LEVUSH
THILBOSHET
ShAJEKAN

Costumbre Judía

MINHAG

‫ִמנְהָג‬
MINHAG

Labor; Costura

THIPUR

‫ְמלֶאכֶת‬
‫ַמחַט‬
MELE'JET MAJAT

Costurera

‫ַחיֶּטֶת‬
‫תּוֹ ֶפרֶת‬

Coñac; Aguardiente

JAYETET
THOFERET

Craneo;
Calabera

‫גּוּלְגוֹלֶת‬

Crea

‫ֶה ֳאמִין‬

YAYIN SAROF
YAYIN SARUF

Crayón

GHULGOLET

‫ֶה ֳאמִין ְבּ‬

Crea, de la Creación

‫ָבּרָא‬
‫ִלבְרא‬

‫בּוֹרֵא‬
BOREI'

Creación del mundo

HE'AMIN BE

Creado, De la
Creación

‫גִּיר ֶחרֶט‬
GHIR JERET

HE'AMIN

Crea en

‫ָשרָף יַיִן‬
‫יַיִן ָשרוּף‬

‫ְבּרִיאַת‬
‫הַעוֹלָם‬
BERI'AT
HA"OLAM

Creador; Alfarero

‫יוֹצֵר‬
YOTSEIR

BARA' LIVR'

80

Diccionario Español-Hebreo
Creador del
Universo

‫אֳדוֹן‬
‫עוֹלָם‬

Creó; Crear

‫ָבּרָא‬
BARA'

'ADON "OLAM

Crear; Formar

Crecer; Cultivar

‫יָצַר‬
YATSAR

Crecer; Agrandar;
Engrandecer

‫גִּדֵּל‬

Crecer de Nuevo

GHADAL LIGDHL
LGDVL

GHIDHEIL

Engordar;
Crecer Grasa

Crecido; Viejo

‫ִשמּין‬
ְ‫ה‬

Brotar; Crecer Hierba

‫ַתּ ְרבִּית‬

Fe; Creencia

‫אֳמוּנָה‬

Crecimiento;
Producción

‫יְבוּל‬

Credito

‫אַש ַראִי‬

THARBIT

‫ַש ֶמּנֶת‬

Fe; Creencia

‫ִדּמְדּוּם‬

Cresta, de Gallo

Creó; Crear

‫בֵּין ֳע ְר ַבּיִם‬

DHIMDHUM

Ocaso; Crepusculo;
Media Luz

‫כַּרבֹּלֶת‬

Criada

‫ִש ְפחָה‬

‫ַמדְגּרָה‬
‫ִטפַּל‬
‫הַינִיק יָנַק‬

Amamantar; Criar

‫ְשמָה‬
ָ‫נ‬

Crisálida

‫גִּלֶּם‬

Criatura; Fruto;
Niños

Crimen

NESHAMAH

GHILEM

‫אָמַן‬
'AMAN

TIPAL HAYNIK
YANAK

Espiritu;
Criatura
Viviente

BEIN "ARBAYIM

SHIFJAH

MADGHRAH

Criar

‫ָבּרָא‬
BARA'

KARBOLET

Criadero

‫ֳא ֻמנָה‬
'AMUNAH

SHAMENET

Oscuro;
Crepúsculo

YEVUL

'ASHRA'I

'AMUNAH

Crema

‫ָשא‬
ָ‫דּ‬
DHASHA'

MEVUGHAR
MVVGR

Interés;
Crecimiento

‫ִצ ֵמ ַח‬
TSIMEIAJ

HISHMYN

‫ְמ ֻבגָּר‬
‫רגובמ‬

‫גָּדַל ִלגְדּל‬
‫לודגל‬

‫ֶצ ֱאצָא‬
TSE'ETSA'

‫ֳעבֵירָה‬
‫ֶשע‬
ַ‫פּ‬
"AVEIRAH
PESHA"

Crisantemo

‫ַח ְרצִית‬
JARTSIT

81

Diccionario Español-Hebreo
Cristal

‫בְּדלַח‬

Crítica

BEDLAJ

Crocante F

‫קְרוּמִית‬

BIKRET

Crocante M

KERUMIT

Cronicas,
Eventos de los
Días

‫ֶספֶר‬
‫ִד ְברֵי‬
‫ַהיָּמִים‬

Cruce Peatonal

Cruce; Intersección

‫ַשבֵץ‬
ְ‫תּ‬

Empalar; Crucificar

Crueldad

Cruel

Cuaderno de
Notas

‫ָחצָה‬

Cruz Roja

Cuaderno

Cuadrado

‫ַמ ְח ֶבּרֶת‬
MAJBERET

Cuadernos

‫ַמ ְחבָּרוֹת‬
MAJBAROT

MAJBERET
PINKAT

‫רָבוּ ַע‬
‫ְמ ֻרבַּע‬
‫מְרוּבַּע‬

‫ַה ְצּלָב‬
‫הָאָדוֹם‬
HATSLAV
HA'ADOM

JATSAH

‫ַמ ְח ֶבּרֶת‬
‫ִפּנְקָט‬

‫אַ ְכזָרִי‬
'AJZARI

'AJZERIUT

Partir; Dividir
mitad; Cruzar

‫ָצלַב‬
TSALAV

THASHVEITS

‫אַ ְכזְרִיּוּת‬

‫ָשת‬
ַ ‫ָפּר‬
‫ְדּ ָרכִים‬
‫ַמ ְצ ֵלבָה‬
PARASHAT
DHERAJIM
MATSLEIVAH

MA"AVAR
JATSIAYH

Crucigrama

‫קְרוּמִי‬
KERUMI

SEFER DIVREI
HAYAMIM

‫ַמ ֳעבַר‬
‫ֳח ִציָיּה‬

‫בִּקּרֶת‬

Cual?, F S

‫אֵיזוֹ‬
'EIZO

RAVUA"
MERUBA"
MERUBA"

‫אֵיזֶה‬
'EIZEH

Cual? Que?

‫אֵיזֶה אֵיזוֹ‬
‫אֵילוּ‬
'EIZEH 'EIZO
'EILU

Cual?, M S
82

Diccionario Español-Hebreo

Cual autobus va
a la ciudad?

‫אֵיזֶה‬
‫אוֹטוֹבוּס‬
‫ַמגִי ַע‬
‫ָלעִיר‬

Todos; Cada;
Cualquier

‫כָּל‬
KAL

'EIZEH 'OTOVUS
MAGIA" LA"IR

Cualquiera

‫מַה ֶש כָּל‬
‫ֶשהוּא‬
‫אֵיזֶה‬
‫ֶשהוּא‬

Cuán bueno?

‫מַה טּוֹב‬
‫ַכּמָּה טּוֹב‬
MAH TOV
KAMAH TOV

MAH SHE KOL
SHEHU' 'EIZEH
SHEHU'

Cuán grande?

‫מַה גָּדוֹל‬
‫ַכּמָּה גָּדוֹל‬
MAH GHADOL
KAMAH
GHADOL

Cuándo

‫ֳשר‬
ֶ ‫ַכּא‬

Porque; Para eso;
Cuándo

‫כִּי‬

Cuándo?

‫ָמתַי‬

KA'ASHER

Cuando...

‫ְש‬
ֶ‫כּ‬

MATAY

Cuando Averbio

KESHE

Cuándo, En el
tiempo de...

Cuando pasa el
próximo bus?

‫ְש‬
ֶ‫כּ‬
KESHE

‫ָמתַי יַגִּי ַע‬
‫הָאוֹתוֹבּוּס‬
‫ַהבָּא‬

Cuánto?;
Cuántos?

‫ַכּמָּה‬

Cuándo, En el tiempo
que

Cuando se abre el
negocio?

Cuarentena

Cuánto Cuesta?

JILUT

KA'ASHER

‫ָמתַי‬
‫ַהחֳנוּת‬
‫נִ ְפ ַתּחַת‬
‫ַכּמָּה זֶה‬
‫עוֹלֶה‬
KAMAH ZEH
"OLEH

Cuarenta

KAMAH

‫חִלּוּט‬

‫ֳשר‬
ֶ ‫ַכּא‬

MATAY
HAJANUT
NIFTHAJAT

KAMAH

‫ַכּמָּה‬

‫ְלעֵת‬
LE"EIT

MATAY
YAGHIA"
HA'OTOBUS
HABA'

Cuánto?;
Cuántos?

KI

‫אַ ְר ַבּעִים‬
'ARBA"IM

Cuarta

‫ְקוַרְט‬
KEVART

83

Diccionario Español-Hebreo
Cuarta F

‫ְרבִיעִית‬

Cuarto, Fracción

REVI"IT

Baño; Cuarto de
Baño

‫ֳחדַר‬
‫ֵשירוּתִים‬
‫ֵשירוּתִים‬

REVA"

Cuarto de Baño

‫ֳחדַר‬
‫עֳבוֹדָה‬

Vestidor; Cuarto de
vestir

JADAR
"AVODAH

Cuarto M

‫ְרבִיעִי‬

Cuatro copas

Cuarto para las... hora

‫אַ ְרבַּע‬

Cuatro especias

Cuatro Mil

Cuatro M

‫קוּבָּה‬

Cuatrocientos

Cubo

Cubierta

‫ִמ ְכסֶה‬
MIJSEH

KAPRET

‫ְמ ֻעטָּף‬
‫מְעוּטָּף‬

‫קוּ ִביָה‬
‫ֻק ִביָה‬

‫קוּ ִבּיָיה‬
‫הוּנְגָרִית‬

‫כַּפּרֶת‬

Cubierto; Envuelto

ME"UTAF
ME"UTAF

Cubo mágico

KUVIAH
KUVIAH

Cubos de Hielo

‫אַ ְרבַּע‬
‫מֵאוֹת‬
'ARBA" MEI'OT

KUBAH

Cubierta del
Arca Sagrada

‫אַ ְר ָבּעָה‬
'ARBA"AH

'ARBA"AT
'ALAFIM

Cuba

‫אַ ְר ַבּעַת‬
‫ַהמִינִים‬
'ARBA"AT
HAMINIM

'ARBA"

‫אַ ְר ַבּעַת‬
‫ֳא ָלפִים‬

‫ֶרבַע ל‬
REVA" L

'ARBA" JOSOT

Cuatro F

‫ֳחדַר‬
‫ָשה‬
ָ ‫הַלבּ‬
JADAR
HALBASHAH

REVI"I

‫אַ ְרבַּע‬
‫כוֹסוֹת‬

‫ֶחדֶר‬
‫אַ ְמ ַבּ ְטיָה‬
JEDER
'AMBATYAH

JADAR
SHEIRUTIM
SHEIRUTIM

Cuarto de
trabajo; Oficina

‫ֶרבַע‬

‫קוּבִיוֹת‬
‫ֶקרַה‬

KUBIAYH
HUNGARIT

Cubrir

‫כִיסֵה‬
JISEIH

KUVIOT KERAH

Cubrir

‫ָכּסָה‬
KASAH

Cuchara

‫ֵכ ְף‬
JEIF

84

Diccionario Español-Hebreo
Cucharadita

‫ַכּפִּית‬

Cucharaditas

KAPIT

Cucharón

‫כַּף‬

KAPIOT

Cucharones

KAF

Cuchillo

‫ַסכִּין‬
‫ַשכִּין‬

Cuchillo de Pan

Cuchillo de
Mantequilla

‫ַסכִין‬
‫בִיתוּר‬

‫ַסכִין‬
‫ְמרִיחָה‬
SAJIN MERIJAH

Cuchillo de Queso

‫ַסכִין‬
‫ִלגְבִינָה‬
SAJIN LIGVINAH

SAJIN
LEFURISAH
LEJEM

Cuchillo de
Tallar

‫כַּפּוֹת‬
KAPOT

SAKIN SAKIN

‫ַסכִין‬
‫ְל ֻפרִיסַה‬
‫ֶלחֶם‬

‫ַכּפִּיוֹת‬

Cuchillo Japonés

‫ַסכִּין יַָפנִי‬
SAKIN YAFANI

SAJIN VITUR

Cuchillos

‫ַסכִּינִים‬

Cuello

SAKINIM

Cuenta

‫ֶשבּוֹן‬
ְ‫ח‬

TSAVA'R
TSAVVA'R

Aritmética; Cuenta

JESHBON

Junta; Cuenta

‫חוּ ְליָה‬
‫ֻח ְליָה‬

Cuenta de banco

Cuenta de ahorro

Cuenta del Omer

Cuenta de Cheques

‫ִספֵּר‬
SIPEIR

‫תֶשבּוֹן עוֹ‬
‫ש עוֹבֵר‬
‫ָשב‬
ָ‫ו‬
TEShBON "O SH
"OVEIR VASHAV

Chismoso; Cuentero

SEFIRAT
HA"OMER

Cuento; Corte de
pelo

‫חֶשבוֹן‬
‫חִיסּכוֹן‬
JESHVON JISJON

JEISHVON
BANK

‫ְספִירַת‬
‫הָעוֹמֶר‬

‫ֶשבּוֹן‬
ְ‫ח‬
JESHBON

JULYAH
JULYAH

‫חֵשבוֹן‬
‫בַּנק‬

‫ַצוָּאר‬
‫צַווָאר‬

‫ָרכִיל‬
‫ְרכִילֵאי‬
RAJIL REJILEI'Y

Agadá; Leyenda;
Cuento

‫אַגָּדָה‬
'AGHADAH

85

Diccionario Español-Hebreo
Cuento

‫סִפּוּר‬
SIPUR

Cuento; Corte de
Cabello

‫סִפּוּר‬
‫סִיפּוּר‬
SIPUR SIPUR

Cuento; Ejemplo

‫ָשל‬
ָ‫מ‬

Cuentos

MASHAL

Cuerda; Banda
de Región

‫ֶחבֶל‬

Cuerno

‫ֶקרֶן‬

SIPURIM

Cuerda

JEVEL

‫עוֹר‬

Cuerno de carnero

Cuesta mucho

‫עוֹרֵב‬

Cuerpo

Cuida de
comunicarnos M

‫עוֹלֶה‬

"OREIV

Amontona; Asciende;
Cuesta

‫עוֹלֶה‬
‫ַה ְרבֵּה‬

Examen;
Cuestionario; Prueva

‫ְבּחִינָה‬

‫ְמ ֳערָה‬
ME"ARAH

Cuida de
comunicarnos F

‫ְשמוֹר עַל‬
‫ֶשר‬
ֶ‫ק‬

Tenga Cuidado;
Cuidar

‫ִש ְמרִי עַל‬
‫ַע ְצ ֵמ ְך‬

Cuidate M

SHIMRI "AL
"ATSMEIJ

Culpa; Rebelión

‫ֶשע‬
ַ‫פּ‬
‫אָשם‬
ָ

Culpable

‫אָשם‬
ֵ

Culpar;
Culpable

BEJINAH

‫ִש ְמרִי עַל‬
‫ֶשר‬
ֶ‫ק‬
‫נִזְהַר‬
NIZHAR

‫ְשמוֹר עַל‬
‫ַע ְצ ְמ ָך‬
SHEMOR "AL
"ATSMEJA

Culpa

PESHA"

Culpa; Ofrenda
de culpa

"OLEH

SHIMRI "AL
KESHER

SHEMOR "AL
KESHER

Cuidate F

‫גּוּף‬
GHUF

"OLEH
HARBEIH

Cueva

‫שוֹפָר‬
SHOFAR

"OR

Cuervo

‫ֶחבֶל‬
JEVEL

KEREN

Cuero; Piel

‫סִפּוּרִים‬

‫אַשמָה‬
ְ
'ASHMAH

Iniquidad; Culpa;
Pecado

‫עָוֹן‬
‫ָשע‬
ָ‫ר‬

'ASHEIM

Transgresor;
Culpable

‫אַשמָה‬

Culpable

‫אַשם‬
ֶ

'ASHAM

'ASHMAH

"AON

RASHA"

'ASHEM

86

Diccionario Español-Hebreo
Acusar; Culpar

‫ֳשים‬
ִ ‫ֶהא‬

Culpar; Culpable

HE'ASHIM

Crecer; Cultivar

‫גִּדֵּל‬

'ASHMAH

Cultura

GHIDHEIL

Cumbre; Cima

‫ִפּ ְסגָּה‬

‫יוֹם ֻה ֶלּדֶת‬

Cumpleaños

‫םייק‬
KYYM

Cuna

‫ֳערִיסָה‬
‫ִמ ְכלָאַה‬
‫אֵבוּס‬
‫םירדנלס‬

‫יְמֵי ֻה ֶלּדֶת‬
‫הוּ ֶלדֶת‬
YEMEI HULEDET
HULEDET

Adulación; Cumplido

YOM HULEDET

Cumplir

‫ַתּרְבּוּת‬
THARBUT

PISGHAH

Cumpleaños

‫אַשמָה‬

‫ֳחלָקוֹת‬
‫ַמ ֳחמָאָה‬
JALAKOT
MAJAMA'AH

Llevar a cabo;
Cumplir

Cuna

‫ִבּצֵע ל ַב ֵצּ ַע‬
BITSEI"
LVATSEIA"

‫ִערִיסָה‬
"IRISAH

"ARISAH
MIJLA'AH
'EIVUS
SLNDRYM

Cama; Cuna

‫ֶערֶש‬

Camas; Cunas

"ERES

Cuneiforme

‫ְכּתָב‬
‫ַמ ְסמְרוֹת‬

"ARSOT

Pago; Cuota;
Indemnización

KETAV
MASMEROT

Pagos; Cuotas;
Indemnizaciones

‫ַשלוּמִים‬
ְ‫תּ‬
‫ַשלוּמוֹת‬
ְ‫תּ‬

Cupon

THASHLUMIM
THASHLUMOT

Curación;
Curando;
Recuperació

‫ַמ ְרפֵּא‬

‫עֳרשוֹת‬
‫ַשלוּם‬
ְ‫תּ‬
THASHLUM

‫תְּלוּש‬
‫שוֹבַר‬
THELUSH
SHOVAR

‫ַמ ְרפֵּא‬

MARPEI'

Curación; Curando;
Recuperació

‫ָרפַא‬

Curiosidad

‫ַס ְקרָנוּת‬

RAFA'

MARPEI'

SAKRANUT

Curar
87

Diccionario Español-Hebreo
Curioso

‫ַס ְק ָרנִי‬

Bendita; Curita

SAKRANI

Ruta; Curso;
Sendero

‫ַמסְלוּל‬

Cursor

‫ַסמָן‬

‫ֶאגֶד‬
‫מִי ַדּבֵּק‬
'EGED
MIDHABEIK

Curso de Hebreo

MASLUL

‫אוּ ְלפָּן‬
'ULPAN

Curtidor; Noquero

SAMAN

‫בּוּ ְרסִי‬
‫ֻבּ ְרסִי‬
BURSI BURSI

Raspar; Adobar;
Curtir

‫ַקרַד‬

Curvar; Girar V

‫ָכּפַף‬

Curva; Escalinata

KARAD

HITKOFEIF

Deber; Custodia

KAFAF

Custodia de los
niños

‫מִשמוֹרֶת‬
‫ְקטִינִים‬

‫ִש ֶמרֶת‬
ְ‫מ‬
MISHMERET

Cuñada

‫גִּיסָה‬
GHISAH

MIShMORET
KETINIM

Cuñado

‫ִהתְכּוֹפֵף‬

‫גִּיס‬
GHIS

DEF
D os

‫אֵל‬

D os

'EIL

D os
D os

‫אָלוֹ ַהּ‬

YY

‫רִיבוֹן‬

'ALOAH

Señor; Maestro; D
os

‫אֳלֹהִים‬

D os

‫אֶלֹהִים‬

'ALOHIM

D os, El nombre

‫ַשם‬
ֶ‫ה‬
‫נוֹתֵן‬

D os prohibe

‫זֶבֶד‬

Dábito; Prestamo

‫נְתִינִים‬
NETINIM

‫ַשּא‬
ָ‫מ‬
MASHA'

Dados

ZEVED

Dados al templo

‫ָחלִילָה‬
JALILAH

NOTEIN

Regalo; Dote; Dadiva

RIVON

'ELOHIM

HAShEM

Da

‫יי‬

‫ֻקבִּיוֹת‬
KUBIOT

Dalet

‫ד ַדלֱת‬
D DALET

88

Diccionario Español-Hebreo
Sra.; Señora;
Señorita; Dama
Damas, Juego

‫ָמרָה גֶ ֶברֶת‬
MARAH
GEVERET

‫ַד ְמקָה‬

Damas

GEVIROT

Dan

DAMKAH

Daniel

‫ָדנִיֵאל‬
DANIEI'L

‫גְבִירוֹת‬
‫דָּן‬
DHAN

Daniel, D os es mi
juez

‫ֶספֶר‬
‫ָדנִיֵאל‬
SEFER DANIEI'L

Danza

‫רִקּוּד‬

Bailar; Danzar

RIKUD

Dar

‫ָלתֵת נָתַן ל‬

RAKAD

Dar

LATEIT NATAN L

Dar; Otorgar

‫ֶה ֳענִיק‬
‫ל ַהעֳניק‬
‫ִשקָה‬
ְ‫ה‬
‫הקש‬

‫נָתַן‬
NATAN

Dar, Tener
Oportunidad

HE"ANIK
LHA"ANYK

Irrigar; Dar de Beber

‫ָרקַד‬

‫ִה ְספִּיק‬
‫ִספֵּק‬
HISPIK SIPEIK

Dar en
Matrimonio

‫ִשּיא‬
ִ‫ה‬

Agradecer; Dar
Gracias

‫הוֹדָה‬
‫ִה ְת ַחיֵּיב ל‬

HINHIR

Darse en Prenda,
Obligarse

‫ָתּמָר‬

Datos

‫נְתוּנִים‬

HISI'

HISHKAH SHKH

Dar Evidencia;
Testificar

‫ֵהעִיד‬

Iluminar; Dar Luz

‫ִהנְהִיר‬

Dátil

HEI"ID

THAMAR

David

‫ָדּוִד‬
‫פִיצוּיִים‬

Dañar, Herir

‫ֶשל‬

De

‫מִן ִמ ֵמ מי‬
MIN MI MEI MY

Acuerdo a; De
acuerdo a

‫ְלפִי‬
LEFI

‫מִן‬
MIN

De; Del

SHEL

De, Fuera De

‫ִהזִיק‬
HIZIK

FITSUYIM

De

HITJAYEIV L

NETUNIM

DHAVID

Daños punitivos

HODAH

‫ִמ ֵמ ֵמ ַה‬
MI MEI MEIAH

Como; De
Acuerdo a

‫ְכּ‬

Como; De
Acuerdo a

‫כְּמוֹ‬

KE

KEMO

89

Diccionario Español-Hebreo
De ahora en adelante

‫ְל ַהבָּא‬

De aquí y de allá

LEHABA'

De día

‫יוֹמָם‬

POH VASHAM

De donde

YOMAM

De donde?

‫ִמאֵיפֹה‬
‫מֵאַיִן‬
‫ֵמהֵיכָן‬

‫ָשם‬
ָ ‫פֹּה ו‬
‫מֵאַיִן‬
MEI'AYIN

De El

‫ֶשלוֹ‬
SHELO

MI'EIFOH
MEI'AYIN
MEIHEIJAN

De Ella

‫ֶשלָהּ‬

De Ellas

SHELAH

De Ellos

‫ֶש ַלהֶם‬
SHELAHEM

De hoy en adelante

‫מִן הַיּוֹם‬
‫ַהזֶּ ִה‬
‫וָ ָהלְאָה‬

‫ֶש ַלהֶן‬
SHELAHEN

Dé gracias;
Admita

‫הוּדָה‬

De lejos

‫ֵמרָחוֹק‬

HUDAH

MEIRAJOK

MIN HAYOM
HAZEHI
VAHAL'AH

De madera y piedra

‫ֵמעֵץ‬
‫וּ ֵמ ֶאבֶן‬

De mi parte

LEDIDI

MEI"EITS
UMEI'EVEN

De ninguna manera

‫לֹא בָּא‬
‫ֶשבּוֹן‬
ְ ‫ְבּח‬

Nuevamente; De
Nuevo

‫שוּב‬

De Repente;
Repentinamente

‫ִפּתְאם‬
‫ֶפּתַע‬

LO' BA'
BEJESHBON

De prisa

‫ְבּ ִחפָּזוֹן‬
BEJIPAZON

‫ְלדִידִי‬

SHUV

PIT'M PETA"

Al contrario; De
todos modos

De una vez

‫אַ ְד ַרבָּה‬

Dé una bebida

'ADRABAH

‫אַחַת ְבּבַת‬
‫בִּן ֶרגַע‬
BEVAT 'AJAT BIN
REGA"

‫ִשקָה‬
ְ‫ה‬
HISHKAH

De una vez

‫ֵחכֶף וּ ִמיָּד‬
JEIJEF UMIAD

90

Diccionario Español-Hebreo

De vez en cuando

‫ִמ ַפּעַם‬
‫ְל ַפּעַם‬

Bajo; Abajo;
Debajo

MIPA"AM
LEPA"AM

Debajo, Abajo

‫ִמ ַתּחַת‬
‫ַתּחַת‬

LEMATAH
LEHALAN
MILMATAH
MITHAJAT

Deber; Tarea para
la casa

‫ִשעוּר ַבּיִת‬

Deber, Culpable,
Ser

‫חָב חוב‬

Deberes; Tareas
para la casa

‫ִשעוּרֵי‬
‫ַבּיִת‬

MITHAJAT
THAJAT

Deber; Custodia

‫ִש ֶמרֶת‬
ְ‫מ‬
MISHMERET

Obligar; Deber, Estar
en Deuda

‫ִחיֵב חִייֵב‬
JIEIV JIYEIV

‫ְל ַמטָּה‬
‫ְל ַהלָּן‬
‫ִמ ְלּ ַמטָּה‬
‫ִמ ַתּחַת‬

SHI"UR BAYIT

JAV JVV

SHI"UREI BAYIT

Débil F
Suceptible; Debil M

‫ָשה‬
ָ ‫ַחלּ‬

‫עָלוּלָה‬

JALASHAH

Suceptible; Debil
F

‫עָלוּל‬

Débil M

‫ָחלָש‬

"ALUL

Pobreza; Debilidad

‫ֵישה‬
ָ ‫ְכּח‬

JALASh

Debilidad

KEJEISHAH

Debilitarse; Hundirse

‫ָרפָה‬
‫ָבלָה‬

Debora

Deliberar; Decidir

‫בזכיא‬
'YJZV

‫יָעַץ‬

‫דְבוֹרָה‬
DEVORAH

Bajar; Decender

VALAH

Decepcionar;
Desilusionar

‫ֶשח‬
ַ‫י‬
YEShAJ

RAFAH

Ser usado; Decaer

"ALULAH

‫יָרַד‬
YARAD

Con Decisión;
Decididamente

Decidir

YA"ATS

‫ְבּ ֶה ְחלֵט‬
BEHEJLEIT

‫ֶה ֱחלִיט‬
‫חלט‬
‫ִה ְכרִי ַע‬
‫ערכ‬
HEJELIT JLT
HIJRIA" JR"

Decidirse

‫ֶה ֳחלִיט‬
‫טילחהל‬

Decimo M

‫ֳשירִי‬
ִ‫ע‬
"ASIRI

HEJALIT LHJLYT

91

Diccionario Español-Hebreo
Decir

‫ִהגִּיד‬
‫ְל ַהגִּיד‬

Decir

SAJ SYJ

HIGHID
LEHAGHID

Decir; Contar

‫אָמֶר‬

Decisión

'AMER

Decisión; Resolucíon

‫ַה ְח ָלטָה‬
‫נְאֻם‬

Decisión

‫ְמגִילַת‬
‫ָה ַע ְצמָוּת‬

Declaración

‫ִהגִיד‬
HIGID

Declare

‫ִה ְכרִיז עַל‬
HIJRIZ "AL

Declinación;
Desinencia

Decoración

‫נְ ִטיָּא‬
NETIA'

‫ַתּפְאוּרָה‬
‫קִשּוּט יִפּוּי‬

Declaración jurada

Decorar

Declarar; Expresar
Opinión

‫ִחוָּה‬

Descenso;
Declinación

‫יְרִידָה‬

Blanqueador;
Decolorante

‫ִה ְלבִּין‬

Decoraciones

‫קִישוּטִים‬

Adornar; Decorar

Decorar

‫ָחסַר‬

Decorativo

‫חֳנוּכָּה‬
‫ֳחנֻכָּה‬
JANUKAH
JANUKAH

HILBIN

‫גִּנְדֵּר‬
‫ֻשּת‬
ָ ‫ְמק‬
‫קִשּוּטִי‬
MEKUSHAT
KISHUTI

Dedal, Flor

JASAR

Januca; Dedicación;
Inauguraci

YERIDAH

GHINDHEIR

KASHAT

Perder; Decrecer

JIVAH

KISHUTIM

KISHEIT "ITEIR
YIPAH

‫ָשט‬
ַ‫ק‬

‫תַּצהִיר‬
THATSHIR

THAF'URAH
KISHUT YIPUY

‫ִשּט ִעטֵּר‬
ֵ‫ק‬
‫יִפָּה‬

‫ַה ְכ ָרזָה‬
HAJRAZAH

MEGILAT
HA"ATSMAUT

Declarar; Informar

‫ֶה ְחלֵט‬
HEJLEIT

NE'UM

Declaración de la
independenci

‫ְפּסָק‬
PESAK

HAJLATAH

Declaración

‫ָשח שיח‬

‫ֶא ְצבְּעוֹנִית‬
'ETSBE"ONIT

Dedo; Dedo del
pie

‫ֶא ְצבַּע‬
'ETSBA"

92

Diccionario Español-Hebreo
Dedo; Dedo del pie

‫ֶא ְצבַּע‬

Dedo del pie

'ETSBA"

Dedos

‫ֶא ְצבָּעוֹת‬

BOHEN

Defectuosa

'ETSBA"OT

Defectuoso

‫פָּגוּם‬

Defensa

‫פְּגוּמָה‬
PEGUMAH

Defender

PAGUM

‫ֳהגָנָה‬
‫ַסנַּגוֹ ִריָּה‬
‫טֵעוּן‬

‫בֹּהֶן‬

‫ֵהגֵן‬
HEIGEIN

Defensor

‫ַסנֵיגוֹר‬
SANEIGOR

HAGANAH
SANAGORIAH
TEI"UN

Defensor publico

‫ָסנֵיגוֹר‬
‫צִיבּוּרִי‬

Deficid de
comercio exterior

SANEIGOR
TSIBURI

Definir

‫ִהגְדִּיר‬
‫רידגהל‬
HIGDHIR
LHGDYR

Defraudar

‫ֶלתְּבוֹ ַע‬
‫ְלדִין‬

‫גֵירָעוֹן‬
‫מִס ָחרִי‬
GEIRA"ON
MISJARI

Malversar;
Traicione;
Defrauda

‫ָמעַל‬

Degenerado

‫התנוּן‬

MA"AL

HTNVN

LETHVOA" LEDIN

Degradar

‫נִבֵּל‬

Dejame en paz F

NIBEIL

Dejame en paz M

‫עֳזוֹב אוֹתִי‬
"AZOV 'OTI

"IZVI 'OTI

Dejar; Ahorrar;
Quedar

‫ִשאִיר‬
ְ‫ה‬
‫ָכּלָה‬
‫ָעזַב ַלעַזב‬

Abandonar; Dejar;
aydar

‫ָעזַב‬
"AZAV

Dejar; Finalizar;
Completar

Abandonar; Dejar;
Renunciar

‫נָטַש‬

Dejar; Abandonar

Dejar

‫הוֹתִיר‬

NATASH

‫ָחדַל‬

Dejar

‫ָקדִימָה‬
KADIMAH

KALAH

‫ָשבַק‬
SHAVAK

De; Del

JADAL

Delante

HISH'IR

"AZAV LA"AZV

HOTIR

Deje

‫ִעזְבִי אוֹתִי‬

‫ִמ ֵמ ֵמ ַה‬
MI MEI MEIAH

Antes, Hace;
Delante

‫ִל ְפנֵי‬
LIFNEI

93

Diccionario Español-Hebreo
Deleitarse; Alegrarse

‫ִה ְת ַענֵג‬

Deletrear

HIT"ANEIG

‫ִשּף‬
ֵ ‫ִאיֵּת כּ‬
‫ְה ְקסִים‬
'IEIT KISHEIF SIM

Deletreo

‫ְכּתִיב אִיּוּת‬

Delfín

KETIV 'IUT

‫דוֹ ְלפִין‬
‫ִשבּוּט‬
DOLFIN SHIBUT

‫ַר ְך‬

YA"ATS

Suave; Timido;
Tierno; Delicad

Suave; Timida;
Tierna; Delicad

‫ַרכָה‬

Delicada; Refinada

‫ֳעדִינָה‬

Delicada, Refinada

‫ֳאנִינָה‬

Deliberar; Decidir

‫יָעַץ‬
RAJAH

Delicioso; Plasentero

"ADINAH

Delicado;
Refinado

‫ָעדִין‬
‫נְעִימָה‬

'ANIN

Deliciosa;
Plasentera

‫נָעִים‬

Delincuente

‫ַעוָּל‬

'ANINAH

Delicado, Refinado

‫אָנִין‬
NA"IM

Lápiz Kajal;
Delineador

‫ִמכְחוֹל‬

Callar; Deliverar

‫ִה ְסגִּיר‬

MIJJOL

HISGHIR

‫ִס ְרגֵּל‬

Acusación;
Demanda legal

‫תְּלוּנָה‬
‫ָתבַע‬
‫עַמּוֹנוּת‬

THOVEIA"

Demandar;
Reclamar

Demandar; Preguntar;
Investiga

‫ָדּרַש‬

Democracia

Democracia

‫דֶמוֹק ַר ִטיָה‬

DHARASH

TAVA"

Destruir; Demoler

‫ָהרַס‬
HARAS

‫עוֹ ֶמדֶת‬

Mostrar;
Demostrar

‫ִהרְאָה‬
‫הוֹכִי ַח‬

HIFGHIN FGN

Demuestre;
Discuta

‫ִהצִּיג‬

Demuestre

‫ִה ְדגִים‬

‫ָדּחָה‬
DHAJAH

Demuestre;
Introduzca a alguie

THELUNAH

Paró; Parar;
Levantar; Demorar

"IJEIV

Demostrar, Hacer

SIRGHEIL

"AMONUT

DEMOKRATIAH

Demorar; Posponer

NE"IMAH

Delinear; Regir
Dibujar lineas

‫תּוֹ ֵב ַע‬

‫עִיכֵב‬

"ADIN

"AVAL

Demandante;
Querellante

Demora

RAJ

‫ִה ְפגִּין פגן‬

HITSIG

"OMEDET

HIR'AH

HOJIAJ

HIDGIM

94

Diccionario Español-Hebreo
Demuestre, Politica

‫ִה ְפגִין‬

Denigrar

HIFGIN

Denominado; por el
nombre de

‫ְשם‬
ֵ‫בּ‬

Dentro; Interior

‫ְפּנִימִי‬
‫ְפּנִימָה‬

‫ָחרַף‬
JARAF

Densidad

BESHEIM

‫ְצפִיפוּת‬
TSEFIFUT

Dentro de

‫ְפּנִימָה‬
PENIMAH

PENIMI PENIMAH

Departamento;
Apartamento

‫דִּירָה‬

Departamentos;
Apartamentos

‫דִּירוֹת‬

Dependiente F;
Dudoso F

‫תְּלוּיָה‬

‫תָּלוּי‬

THELUYAH

Dependiente M;
Dudoso M

Deposito N

‫פִּיקָּדוֹן‬

Depresión

‫ֵשפֶל‬

DHIRAH

PIKADON

Miserable; Deprimida

‫נִ ְדכֵּאת‬
‫עָנוּם‬
"ANUM

THALUY

SHEIFEL

Triste; Deprimida

NIDKEI'T

Triste; Deprimido

DHIROT

‫עֳנוּמָה‬
"ANUMAH

Miserable;
Deprimido

‫נִ ְדכָּא‬
‫נִ ְדכֶּה‬
NIDKA' NIDKEH

Derecha

‫יָמִין‬

Recto; Derecho

YAMIN

Derecho; Sur

‫יָמִין‬
YAMIN

Derecho de via

‫זְכוּת‬
‫ְקדִימָה‬

‫ָשר‬
ָ‫י‬
YASHAR

Derecho,
Privilegio

‫זְכוּת‬

Derechos

‫זָכוּיוֹת‬

ZEJUT

ZAJUYOT

ZEJUT KEDIMAH

Derechos de acceso

‫ְשאוֹת‬
ָ ‫ַהר‬

Derechos de autor

HARSHA'OT

‫זֶכוּת‬
‫יוֹצרִים‬
ZEJUT YOTSRIM

Derramar; Verter
Vaciar; Derramar

‫ִהגִּיר ָמזַג‬

‫זָרַם‬

HIGHIR MAZAG

Inundar;
Derramar; Fluir

‫ָש ַפ ְך‬

Desagradable

‫לֹא נָעִים‬

SHAFAJ

‫נִקֵּז‬
Desaguar

NIKEIZ

ZARAM

LO' NA"IM

Sucia; Desaliñada

‫ִלכְלוּכִית‬
LIJLUJIT

95

Diccionario Español-Hebreo
Desamparo

‫ְשכֹל‬
‫ְשכוֹל‬

Desangrar

SHEJOL SHEJOL

Desaparecer;
Ocultarse

Desarrollo

‫נָ ְעלַם‬
NA"LAM

‫ִה ְת ַפּתְּחוּת‬

Desarraigar, ser
Negligente

Desaseado; Peludo

HITPATHJUT

Desastre

‫אָסוֹן‬

‫ָדמַם דִּימֵּם‬
DAMAM
DHIMEIM

‫ָפּרַע‬
PARA"

‫ְמ ֻרפָּט‬
‫מְרוּפָּת‬
MERUPAT
MERUPAT

Desayuno

'ASON

‫פַּת‬
‫ַש ֳחרִית‬
PAT SHAJARIT

Desayuno

‫אֳרוּחַת‬
‫בֹּקֶר‬
‫אֳרוּחַת‬
‫בּוֹקֶר‬

Descansado V Intr

‫נָח לָנוּ ַח‬
NAJ LANUAJ

'ARUJAT BOKER
'ARUJAT BOKER

Descansar; Permitir

Descanse en Paz;
QDP

‫ֵהנִי ַח‬

‫ָשבַת‬

HEINIAJ

Cesar; Descansar,
Guard Shabat

‫ָשלוֹם‬
‫ַל ֳעפָרוֹ‬

Descanso; Reposo
M

‫מְנוּ ַח‬
‫מְנוּחָה‬

NAJ LANUAJ

Descanso; Reposo
F

‫נוּ ַח נֹח‬

Descanso

‫ֶשבֶת‬

SHALOM
LA"AFARO

Descanso
Descanso

‫נָח לָנוּ ַח‬
NUAJ NOJ

Descanso Completo

‫ַשבָּתוֹן‬

SHAVAT

MENUAJ

MENUJAH

SHEVET

Descansos

SHABATON

‫נוֹחִים‬
‫נֹחִים‬
NOJIM NOJIM

Flujo; descarga

‫זָב‬

Descarga mucosa

ZAV

Descargar; Liberar

‫ָפּרַק‬
PARAK

‫זוֹב‬
ZOV

Descargar,
Archivos

‫הוֹרִיד‬
‫ָק ַבצִים‬
HORID
KOVATSIM

96

Diccionario Español-Hebreo
Absolución;
Descargo

‫זִיכּוּי‬

‫ִהסִּי ַח‬

ZIKUY

Desechar;
Descartar

Bajar; Descender

‫יָרַד ָל ֶרדֶת‬

Caer; Descender

‫ָשר‬
ַ‫נ‬

YARAD LAREDET

Hundir; Descender;
Ponerse Sol

‫ָשקַע‬

Semilla;
Descendientes

‫זֶרַע‬

Descenso;
Declinación

‫יְרִידָה‬

HISIAJ

NASHAR

Descender,
Paracaidas

‫ָצנַח‬

Descenso; Este;
Salida

‫מוֹצָא‬

Cortar;
Desconectar

‫נָתַק‬

YERIDAH

Descubrimiento;
Revelación

‫גִּילּוּי גִּלּוּי‬

Descubrir; Ir Lejos

‫הלג‬

Descuento

‫ַהנָּחָה‬

SHAKA"

ZERA"

GHILUY GHILUY

‫מֵאָז‬

Desde que

Desde aquí

‫ִמכָּאן‬
‫מֵאָז‬

MEI'AZ

Desde entonces;
desde entonces

‫אֵי ִמזֶּה‬

Deseable F

‫רָצוּיָה‬

‫רָצוּי‬
‫ָרצָה‬
‫ִלרְצוֹת‬

MEI'AZ

RATSUYAH

Deseao

RATSUY

Desear

NATAK

MIKA'N

'EI MIZEH

Deseable M

MOTSA'

GLH

HANAJAH

Desde entonces;
desde entonces

TSANAJ

‫ָרצָה‬
RATSAH

Congratular;
Desear

‫ל לחיא‬
‫ִהסִּי ַח‬
‫ֵחפֶץ‬

'YJL L

RATSAH LIRTSOT

Adornar; Desear;
Rimar

‫ָשק‬
ַ‫ח‬
JASHAK

Desechar;
Descartar

Desemborrachar;
Hacer Sobrio

‫ִפּכָּח‬

Deseo; Pertenencia

Deseo; Placer

PIKAJ

‫רָצוֹן‬
‫ִשאָלָה‬
ְ‫מ‬
‫אִחוּל‬

HISIAJ

JEIFETS

Pedido; Deseo

‫ָשה‬
ָ ‫ַבּקּ‬
BAKASHAH

RATSON
MISH'ALAH 'IJUL

Deseo; Fervor;
Excitación Sexu

‫יִחוּם‬

Voluntad; Deseo;
Favor

‫רָצוֹן‬

Deseo

YIJUM

RATSON

‫ֵשק‬
ֶ‫ח‬
JEIShEK

Pedidos; Deseos

‫ַבּקָּשוֹת‬
BAKASHOT

97

Diccionario Español-Hebreo
Desertado; Desolado

‫ָשמֵם‬

Desertar; Escapar

SHAMEIM

Desesperar

‫ִה ְתיָאֵש‬

"ARAK

Desesperarse

HITYA'EISH

Malbersación;
Desfalco

‫ֶמעִילָה‬

Abuso; Desgracia

‫ֶח ְרפָּה‬

Desgracia

ME"ILAH

‫ֳע ָרבָה‬

‫ִבּזָּיוֹן‬
BIZAYON

Deshidratación

‫יִיבּוּש‬
YIBUSH

Desierto; Estepa

"ARAVAH

‫ִמ ְדבָּר‬
MIDBAR

‫ָפּקַד‬

MIDBARIM

Comandar;
Designar; Visitar

Colocar; Fijar;
Designar

‫ֶה ֱעמִיד‬

Designe; Destine

‫יָעַד‬

Decepcionar;
Desilusionar

‫בזכיא‬

Desinfección

Desiertos

‫ִמ ְד ָבּרִים‬

‫יאש נוֹאַש‬
‫ִה ְתיָאֵש‬
Y'Sh NO'ASH
HITYA'EISH

JERPAH

Desierto

‫ָערַק‬

HE"EMID

YA"AD

‫נְ ִטיָּא‬

'YJZV

Declinación;
Desinencia

‫חִטּוּי חִטּוּא‬

Desinfectar

‫אטיח‬

JITUY JITU'

Deslealtad

‫ֶבּגָד‬

Desmayarse

‫קָלוּש‬

Deslealtad

‫ָחתַת‬

KALUSH

Quebrantado;
Desmayado, Ser

‫ִה ְת ַעלֵּף‬

Desmayo

‫ִהתַלּפוּת‬

‫עֵי ֻרמָּה‬
‫עֵירֹם‬

Desnudez

‫ֶע ְרוָה ַמעַר‬
"ERVAH MA"AR

Desobedecer;
Rebelarse

‫ָמרָה‬
‫ָחרֵב‬

SHEMAMAH

En ruinas;
Desolado; Seco

‫ָשמֵם‬

Despedir; Eximir

‫ָפטַר‬

"EIROM

Desolación

JATAT

HITALFUT

"EIRUMAH

Desnudo

‫ָבּגַד ְבּ‬
BAGAD BE

HIT"ALEIF

Desnuda

NETIA'

JYT'

BEGAD

Desmayado

PAKAD

‫ְש ָממָה‬

SHAMEIM

MARAH

JAREIV

FATAR

Desertado; Desolado

98

Diccionario Español-Hebreo
Despedir, Hechar del
Trabajo

Despertar

‫ִשבִּית‬
ְ‫ה‬
HISBIT

Reloj de Alarma;
Despertador

‫עָר עוֹר‬

Despierto

SHA"ON
ME"OREIR

"OR "OR

Desplegar

‫ִהצִיג‬
‫ִה ְפגִּין‬
‫ֶהרְאַה‬
‫גּוֹלֵל ָפּרַש‬
‫ִהתְמוֹטֵט‬

Despliegue

‫זִ ְלזַל‬

Despreciado, Ser

Después; Mas tarde

‫זָנַח‬

Despreciar

‫מָאַס‬

ZANAJ

Despreciar;
Rechazar

‫אַ ֳחרֵי‬

Después

‫ְל ַהלָּן‬

‫אַחַר כָּך‬

Después; Aún mas;
Más alla

‫ָהלְאָה‬

Dividir; Desramar

‫ִפּסֵּג‬

Después; Detras
Después, Hacia

‫אַ ֳחרֵי כֵן‬
'AJAREI JEIN

Destilar; Fluir

PISEIG

NIMTSAK

‫אַחַר‬
'AJAR

HAL'AH

‫נִ ְמצַק‬

MA'AS

LEHALAN

'AJAR KAJ

Destilarse

‫ָבּזַה‬
BAZAH

'AJAREI

Después; Más Tarde

‫נִמְאַס‬
NIM'AS

ZILZAL

Rechazar; Despreciar

‫תְּצוּגָה‬
‫הַפגָנָה‬
‫מֵיצָג ָמסְן‬
‫ִמיְרָקע‬
THETSUGAH
HAFGANAH
MEITSAG MASN
MIRAK"

HITMOTEIT

Despreciar

‫עוֹרֵר‬
"OREIR

HITSIG HIFGHIN
HER'AH GHOLEIL
PARAS

Desplomarse

‫ָשעוֹן‬
‫מְעוֹרֵר‬

‫נָזַל‬
NAZAL

Destileria,
Alambique

‫ְדּ ָממָה‬
‫ִמזְ ֶקקֶת‬
‫ַמזְ ֵקקָה‬
DHEMAMAH
MIZKEKET
MAZKEIKAH

Designe; Destine

‫יָעַד‬

Destino

YA"AD

Destornillador

‫מַברֵג‬
MAVREIG

‫ִשלָח‬
ְ‫מ‬
MISHLAJ

Destornillador
Cruz

‫מַברֵג ְצלָב‬
MAVREIG
TSELAV

99

Diccionario Español-Hebreo
Hacha; Destral
Destrucción

‫ַקרְדֹּם‬

‫ַמסָּה‬

KARDHOM

Prueba;
Destrucción

‫ֳה ֵפכָה‬

Destrucción

‫ֶקטֶב בֹטֶב‬

HAFEIJAH

Destrucción; Ruina;
Perdida

‫אָ ְבדָן‬
‫אַ ְבדָן‬

MASAH

KETEV VOTEV

Destructor

‫ַשחִית‬
ְ‫מ‬
MASHJIT

'AVDAN 'AVDAN

Destruir; Demoler

‫ָהרַס‬

Destruir

HARAS

Destruir; Exterminar

‫ִשמִיד‬
ְ‫ה‬
HISHMID

Destruir

‫ֶה ֳחרִים‬

'IBEID

Terminar;
Completar;
Destruir

‫תָּם‬

Aniquilar; Destruir

‫ִשמִיד‬
ְ‫ה‬

HEJARIM

Contradecir; Refutar;
Destruir

‫ָסתַר‬

Desvaneser

‫חַלוֹף‬

SATAR

JALOF

THAM

HISHMID

Escapar;
Desvanecer
Desvestirse
Intransitivo

‫סונ‬
NVS

‫ֵשּט‬
ֵ ‫ִה ְתפּ‬
‫טשפתהל‬
HITPEIShEIT
LHTFShT

Diligente;
Determinado;
Habil

‫ַחרַוּץ‬
‫פּוֹצֵץ‬

KAVA"

Partir; Explotar;
Detonar

‫אַחֳרוֹן‬

Después; Detras

‫אַחַר‬

Diligente;
Determinada; Habil

‫חֳרוּצָה‬

Determinar Horario;
Fijar

‫ָקבַע‬

Detras; Tarde

JARUTSAH

'AJARON

Detras

‫ִאבֵּד‬

‫אַ ֳכרַי אַחַר‬
‫מֶאַ ֳחרִי‬
‫ְד ַברִים‬

Devastación

‫ַשמָּה‬

DEVARIM

SHAMAH

POTSEITS

'AJAR

Detrás de; Para

‫ְבּעַד‬
BE"AD

'AJAR 'AJARAY
ME'AJARI

Deuteronomio;
Devarim, Cosas

JARAUTS

Deuteronomio;
Devarim, Cosas

‫ְד ַברִים‬

Calamidad;
Devastación

‫שוֹאָה‬
‫שֹאָה‬

DEVARIM

SHO'AH SHO'AH

100

Diccionario Español-Hebreo
Robo; Violencia;
Devastación

‫שוֹד שֹד‬

Devoción; Intención;
Propósito

‫ַכּוָּנָה‬

Di s, Señor

‫רִבּוֹן‬

Devastar

SHOD SHOD

SHADAD

Devuelva

KAVANAH

‫יְ ָממָה‬

‫שוּב‬
SHUV

Día

RIBON

Dia, Todo el dia

‫ָשדַד‬

‫יוֹם‬
YOM

Dia de Expiación

YEMAMAH

‫יוֹם כִּפּוּר‬
‫יוֹם‬
‫ַהכִּפּוּרִים‬
YOM KIPUR YOM
HAKIPURIM

Día de independencia

‫יוֹם‬
‫ָה ַע ְצמָאוּת‬

Dia de otoño

YOM SETAV

YOM
HA"ATSMA'UT

Dia del Recuerdo

‫יוֹם זִכָרוֹן‬

Fiesta; Dia Festivo

YOM ZIJARON

Dia Laborable

‫יוֹם‬
‫ָה ֳע ָבּדָה‬
‫ֳא ַלכְסוֹן‬

Día laborable

‫נִיב‬

Diamante

‫יַהֳלם‬

Diagonalmente
Dialogo

NIV

‫יוֹמָן‬
‫חוֹל‬
‫הַמוֹעֵד‬

Cardo; Diamante

Diaspora

NEFOTSAH
THEFUTSAH

‫ָשמִיר‬
SHAMIR

Días

‫יָמִים‬
YAMIM

Dias solemnes
AñoNue,Expiación

JOL HAMO"EID

‫נְפוֹצָה‬
‫תְּפוּצָה‬

‫דּוּ ִשי ַח‬
DHU SIAJ

YOMAN

Días intermedios

‫לוֹ ְכסָן‬
LOJSAN

YAHALM

Diario

‫יוֹם חוֹל‬
YOM JOL

'ALAJSON

Idioma; Lenguaje;
Dialecto

‫חַג‬
JAG

YOM
HA"ABODAH

Diagonal; Hipotenusa

‫יוֹם ְסתָו‬

‫יָמִים‬
‫נוֹ ָראִים‬
YAMIM NORA'IM

Dibujar un retrato;
Pintar

‫ִציֵּר לצייר‬
TSIEIR LTSYYR

101

Diccionario Español-Hebreo
Dibujo

‫צִיּוּר‬

Diccionario

TSIUR

Diccionario;
Vocabulario

‫ֶאגְרוֹן‬

Diccionario de
Idiomas

‫נִיבוֹן‬

Dice

‫אוֹמֵר‬

MILON MILON

Diccionario

'EGRON

Diccionarios

NIVON

‫ִא ְמרָה‬

Dieciocho F

‫ְשע‬
ַ‫ת‬
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬

Diciembre
Dictadura

Diecinueve M

THISH"AH "ASAR

‫ְשמוֹנֶה‬
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬

‫ְשמוֹנָה‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬

Dieciocho M

‫ֶשרֵה‬
ְ ‫ֵשש ע‬

SHEMONAH
"ASAR

Dieciseis M

‫ְשבַע‬
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬
‫ֵשן‬

‫ִשינַּיִים‬
SHINAYIM

‫ָשר‬
ָ ‫ִש ָשּה ע‬
SHISHAH "ASAR

Diecisiete M

‫ִש ְבעָה‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬
SHIV"AH "ASAR

Dientes

SHEIN

Dientes

‫ִשעָה‬
ְ‫תּ‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬

TESHA" "ESREIH

SHEVA" "ESREIH

Diente

‫דִיקטָטוּרָה‬
DIKTATURAH

SHEISH "ESREIH

Diecisiete F

‫ֶדּ ֶצ ְמבֶּר‬
DHETSEMBER

SHEMONEH
"ESREIH

Dieciseis F

‫מִלּוֹנִים‬
MILONIM

'IMRAH

Diecinueve F

‫מִלּוֹן‬
MILON

'OMEIR

Diciendo

‫מִלּוֹן מִילּוֹן‬

‫ִשנַיִם‬
‫ִשינַיִים‬
ShINAYIM
ShINAYIM

Diesiciete de
Tamuz, día ayuno

‫ִש ְבעָה‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬
‫ְבּתַמּוּז‬
SHIV"AH "ASAR
BETAMUZ

‫ִבּרְיוּת‬
BIRYUT

Diez de Tevet, dia
de ayuno

‫ֳשרָה‬
ָ‫ע‬
‫ְבּ ֵטבֵת‬
"ASARAH
BETEIVEIT

Dietetica

102

Diccionario Español-Hebreo
Diez dias de
arrepentimiento

‫ַשרֶת יְמֵי‬
ֶ‫ע‬
‫תְּשוּבָה‬

Diez F

"ESER

"ASERET YEMEI
THESHUVAH

Diez M

‫ֳשרָה‬
ָ‫ע‬

Diez Mil

"ASARAH

Diferenciar
Diferenciar Entre

‫ָחלָק‬

‫ֳשרֶת‬
ֶ‫ע‬
‫ֳא ָלפִים‬
"ASERET
'ALAFIM

‫ִה ְבדִיל‬

JALAK

Diferenciar;
Distinguir

‫ִה ְבדִיל בֵין‬

Diferente F

‫נִ ְב ֶדּלֶת‬

HIVDIL VEIN

Diferente M

‫ֶשר‬
ֶ‫ע‬

‫נִ ְבדַּל‬
‫ֻמ ְבדָּל‬
‫שוּנֶה‬

HIVDIL

NIVDHELET

Dura; Difícil F

‫ָשה‬
ָ‫ק‬
KAShAH

NIVDHAL
MUVDHAL
SHUNEH

Duro; Difícil M

‫ָשה‬
ֶ‫ק‬

Dificultad

KASHEH

‫קֹשי‬
ִ
‫קוֹשי‬
ִ
KOSHI KOSHI

Digestión

‫עִיכֻּל‬
‫יִעכּוּל‬

Dignidad

‫ְשאֵת‬
SE'EIT

"IKUL YI"KUL

Diligente;
Determinada; Habil

‫חֳרוּצָה‬

Diligente F

‫ַש ְק ָדנִת‬

JARUTSAH

Diligente;
Determinado;
Habil

‫ַחרַוּץ‬

Diligente M

‫ַש ְקדָן‬

SHAKDANIT

Dina

‫דִּינָה‬

SHAKDAN

Dinamarca

DHINAH

Dinero; Plata

‫ְכּ ָספִים‬

DENI JANUJAH

Dinero, peso de
Januca

‫ֶדנְיָה‬
DENYAH

Plata; Dinero

KESAFIM

‫ְדנִי חֳנוּכָה‬

JARAUTS

‫ֶכּסֶף‬
KESEF

Dinero efectivo

‫ְמזֻמָּן‬
‫מְזוּמָּן‬
MEZUMAN
MEZUMAN

103

Diccionario Español-Hebreo
Dió

‫נָתַן ָלתֵת‬

Dió a luz

NATAN LATEIT

Dirección; Tendencia

‫ַתּ ְפנִית‬

YALAD LALEDET

Dirección

THAFNIT

Dirección
Directo

‫כְּתוֹבֶת‬

‫כִיוּוּן הָרוּ ַח‬

KETOVET

Dirección del
Viento

‫ָשיר‬
ִ‫י‬

Director

‫ְמנַהֵל‬

‫ְמנַ ֶהלֶת‬
‫ָפּנָה אֶל‬
‫נָאַם ִמעֵן‬

Reforzar; Dirigir

‫ִהנְהִיג‬

Dirija, Instruya

‫מוּסָר‬

Dirijir; Guiar

‫ַת ְקלִיטוֹר‬
TAKLITOR

‫נָחָה‬
NAJAH

Disciplinar

MUSAR

Disco Compacto

‫הוֹרָה‬
HORAH

HINHIG

Disciplina

‫ִכּוֵּן‬
KIVEIN

PANAH 'EL
NA'AM MI"EIN

Dirijir

JIVUN HARUAJ

MENAHEIL

MENAHELET

Dirigir la palabra;
Consignar

‫כִּוּוּן כִּיוּוּן‬
KIVUN KIVUN

YAShIR

Directora

‫יָלַד ָל ֶלדֶת‬

‫ִש ֵמ ַע‬
ְ‫מ‬
MISHMEIA"

Conficto;
Discución

‫מָדוֹן רִיב‬
‫ְק ָטטָה‬
‫ִסכְסוּ ְך‬
MADON RIV
KETATAH SIJSUJ

Disculparse

‫ִה ְתנַצֵּל‬
HITNATSEIL

Demuestre; Discuta

‫הוֹכִי ַח‬

Conferencia;
Discurso; Lectura

HIRTSAH
LHARTSVT

Discutir; Pelear

HOJIAJ

Discutir; Argumentar

‫וִכַּח‬
‫ִה ְתוַכַּח‬

‫ִה ְרצָה‬
‫להַרצות‬
‫ָקטַט קָט‬
‫ִהתְקוֹטֵט‬
KATAT KAT
HITKOTEIT

Discutir, Juzgar

‫דָּן‬
DHAN

VIKAJ HITVAKAJ

104

Diccionario Español-Hebreo
Diseño asistido por
computador

‫ִתּכְנוּן‬
‫ְבעֶזרַת‬
‫ְשב‬
ֵ ‫ַמח‬

Disfrazarce,
Ocultarse

‫ִה ְת ַחפֵּש‬

Disketes

‫ַתּ ְקלִיטוֹנִים‬

HITJAPEIS

THIJNUN
VE"EZRAT
MAJSHEIV

Beneficio; Disfrute

‫נֶ ֳהנָה ִמ‬
NEHANAH MI

Dislocamiento

‫נֶקַע‬

THAKLITONIM

Disminuir; Rebajar

NEKA"

Disolución

‫ִישה‬
ָ ‫ְקל‬

FAJAT

Dispare; Tire

KELIShAH

Disperción

‫פִּזוּר‬
‫נִדָּח‬

Dispersada

‫פָּץ פוץ‬
PATS FVTS

‫נִ ָדּחָה‬
‫נִ ַדּחַת‬
NIDHAJAH
NIDHAJAT

Dispersar; Aventar

NIDHAJ

Dispersarse

‫יָרָה‬
YARAH

PIZUR

Dispersado

‫ָפחַת‬

‫זֵרָה‬
ZEIRAH

Disposición
moledor de basura

‫טוֹחֵן‬
‫אַשפָּה‬
ְ
TOJEIN 'AShPAH

Preparada; Lista;
Dispuesta

‫עֳרוּכָה‬

Preparado; Listo;
Dispuesto

‫עָרוּ ְך‬

"ARUJAH

Argumentar; Disputa

‫רִיב‬

Disputa, Riña

‫ְמרִיבָה‬

RIV

Distancia; Prevención

‫ִה ְרחִיק‬

Excelente F;
Distinguida F

MERIVAH

Distanciarse;
Alejarse

‫ָרחַק‬
‫רָחוֹק‬

REJOKAH

Distante M;
Lejano M

‫מְצוּיֶּנֶת‬
‫ְמ ֻציֶּנֶת‬

Excelente M;
Distinguido M

HIRJIK

Distante F; Lejana F

"ARUJ

‫רְחוֹקָה‬

METSUYENET
METSUYENET

Diferenciar;
Distinguir

‫ִה ְבדִיל‬

Distinguirse

‫נִ ְפלָא‬

Distinguirse

HIVDIL

NIFLA'

RAJAK

RAJOK

‫מְצוּיָּן ְמ ֻציָּן‬
METSUYAN
METSUYAN

‫ִה ְצ ַטיַּן‬
HITSTAYAN

Distinguirse, Uno
mismo

‫ִה ְצ ַטיַּן‬
HITSTAYAN

105

Diccionario Español-Hebreo
Distraer; Entretener
Distribuir

‫ֵארַח‬

‫חִלּוּק‬

'EIRAJ

División;
Distribución

‫ֵהפִיץ‬

Area; Distrito

‫אֵזוֹר‬

HEIFITS

Disturbio

‫ְפּ ָרעָה‬
PERO"AH

Diversión

‫לָצוֹן צְחוֹק‬
‫עֹנֶג‬

'EIZOR

División;
Partición;
Divergenc

‫חֳלוּקָה‬

Divertido

‫ַבּ ְדּ ָחנִי‬

‫ְל ַחלֵּק ְל‬

Separar; Dividir

‫ָפּרַד‬

Dividir

LEJALEIK LE

‫ָשסַּע‬

Dividir; Desramar

‫ִמצַּע‬
MITSA"

Dividiro Multiplicar
por Cinco

‫ִחמֵּש‬

División;
Distribución

‫חִלּוּק‬

División; Grupo

JIMEISH

JILUK

‫ְפּ ֻלגָה‬
‫פְּלוּגָה‬

Dividir

‫ֵירוּשין‬
ִ ‫ג‬

Partir; Dividir
mitad; Cruzar

‫ָחצָה‬

División;
Partición;
Divergenc

‫חֳלוּקָה‬

Compartimiento;
División

‫מַח ָלקָה‬

Divorcie; Expulse

‫גֵּרֵש‬

‫ָפרַש‬

Divorcio, expulsa

‫ָקפַל‬

Doblado

Doblarse

HIT"AKEIM

MAJLAKAH

‫שריג‬
‫כָּפוּל‬
KAFVL

Doblar

KAFAL

‫ִה ְת ַעקֵּם‬

JALUKAH

GYRSH

FARAS

Doblar; Enrollar

JATSAH

GHEIREISH

GEIRUSHIN

Divulgar; Extender

‫חִילֵק‬
JILEIK

PELUGAH
PELUGAH

Divorcio

‫ִפּסֵּג‬
PISEIG

SHASA"

Dividir en Dos

‫ִפּלֵג‬
PILEIG

PARAD

Dividir

JALUKAH

BADHJANI

LATSON TSEJOK
"ONEG

Dividido por... en la
divisió

JILUK

‫קִיפֵל‬
KIFEIL

Doblegar; Cortar

‫ָקדַד‬
KADAD

106

Diccionario Español-Hebreo
Doce F

‫ְשתֵּים‬
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬

Doce M

SHENEIM "ASAR

SHETHEIM
"ESREIH

Docena

‫ְתּרֵיסֵר‬

Docilidad

THEREISEIR

Doctor

‫דּוֹקְטוֹר‬
‫מִסמָן‬

Documento

‫דּוֹלָר‬

Libro; Documento

‫עוֹצֶב‬
‫עֹצֶב‬

‫ֵספֶר‬
SEIFER

Doliente

DHOLAR

Dolor

‫תְּעוּדָה‬
‫ִמ ְס ָמ ְך‬
THE"UDAH
MISMAJ

MISMAN

Dólar

‫נוֹחוּת‬
‫רַכּוּת צִיוּת‬
NOJUT RAKUT
TSIUT

DHOKTOR

Documento

‫ָשר‬
ָ ‫ְשנֵים ע‬

‫אָבֵל‬
'AVEIL

Dolor

‫כָאַב‬
JA'AV

"OTSEV "OTSEV

Dolor

‫ָעגְמָה‬
"AGMAH

Regir; Dominar

‫ָשלַט‬
SHALAT

Dominar; Controlar;
Prevalecer

‫ִש ָתּרֵר‬
ְ‫ה‬

Domingo

‫יוֹם רִאשוֹן‬

Dolor, Dolores de
Parto

‫חִיל‬

Dominar;
Prevalecer;
Controlar

‫ִש ָתּרַר‬
ְ‫ה‬

Domine; Abrume

‫ִה ְכנִי ַע‬

HISTHAREIR

‫ַמ ְמ ָלכָה‬

Dominio; Control

‫ְשלָה‬
ָ ‫ֶממ‬

Dominio

‫נָדַב‬

Contribuir; Donar

Soltera; Doncella

RIVAH

‫ָתּרַם‬
THARAM

Doncella; Chica

NADAV

‫רִיבָה‬

‫ַמלְכוּת‬
MALJUT

MEMSHALAH

Donar

‫ְשלִיטָה‬
SHELITAH

MAMLAJAH

Gobierno; Dominio

HISTHARAR

HIJNIA"

YOM RI'SHON

Reino; Dominio

JIL

‫בַּת‬
BAT

Doncellas; Chicas

‫בָּנוֹת‬
BANOT

107

Diccionario Español-Hebreo
Donde?

‫אֵיפָה הֵיכָן‬

Donde

'EIFOH HEIJAN

Donde?

‫אַיֵּה‬

'AYAH

Donde

'AYEIH

Donde es la estación
de bus?

‫אֵיפֹה‬
‫ַתּ ֳחנַת‬
‫הָאוֹטוֹבּוּס‬

‫אֵיפֹה יֵש‬
‫ַכּסְפּוֹמָט‬

Donde está el
baño?

‫נִימָה‬

Donde sea

‫נִים‬

Dormido

‫נִ ְרדָּם‬

Acostarse; Dormir

‫םנמנ‬

Acostarse; Dormir

Dos

Dormitorio

Dos

‫ְשנַיִם ְשנֵי‬

ME"ONOT

ShENAYIM
ShENEI

‫ְש ַתּיִּם‬
‫ְשתֵּי‬

Dos días

‫יוֹ ַמיִם‬
‫יוֹ ַמיִים‬

‫מְעוֹנוֹת‬

‫ְש ַתּיִם‬

YOMAYIM
YOMAYIM

Dos F D

SHETHAYIM

Dos Horas

‫ֳחדַר ֵשינָה‬
‫ֳחדַר ֵשנָה‬
JADAR SHEINAH
JADAR SHEINAH

ShETHAYIM
ShETHEI

Dos F

‫ָשכַב‬
SHAJAV

NMNM

Dormitorios

‫ָשכַב‬
‫ִשכַּב‬
ְ‫ל‬
SHAJAV
LISHKAV

NIRDHAM

Dormitar

‫ָשן לִישן‬
ַ‫י‬
YASHAN LISHN

NIM

Dormir

‫ְבּאֵיזֶה‬
‫מָקוֹם ְבּכָל‬
‫מָקוֹם‬
BE'EIZEH
MAKOM BEJAL
MAKOM

NIMAH

Dormido

‫אֵיפֹה‬
‫ַשירוּתִים‬
ֵ‫ה‬
'EIFOH
HASHEIRUTIM

'EIFOH YEISH
KASPOMAT

Dormida

‫אֵי‬
'EI

'EIFOH
THAJANAT
HA'OTOBUS

Donde hay cajero
automático?

‫אַיָּה‬

‫ש ָע ַתיִים‬
SH"ATAYIM

‫ְש ַתּיִים‬
SHETHAYIM

Dos M

‫ְשנַיִם‬
SHENAYIM

108

Diccionario Español-Hebreo
Dos M D

‫ְשנַיִים‬

Dos Mil

SHENAYIM

Dos semanas; Quince
días

‫ְשבוּ ַעיִם‬
‫ְשבוּ ַעיִים‬

'ALPAYIM
'ALPAYIM

Dos Veces

Porción; Dosis

‫מָאתַים‬

‫חוּפַּה‬

MA'TAYM

Dosel; Toldo de
matrimonio

‫ָמנָה‬

Dotar

‫זָבַד‬

MANAH

Dote

‫נְ ֻדנְיָה‬
‫נְדוּנְיָה‬
‫ִשלּוּחִים‬

Regalo; Dote;
Dadiva

‫זֶבֶד‬

Dr.

‫רד‬

SHILUJIM

Dreidel; Perinola

‫ְסבִיבוֹן‬

Droga

Caño; Drenaje

Ducha

Ducha; Ducharse

‫ִמ ְקלָחוֹן‬

Ducha

‫ִמ ְקלָחוֹת‬

Ducha; Ducharse

Duda

‫ִה ְת ַק ֵלּ ַח‬
‫חלקתהל‬
HITKALEIAJ
LHTKLJ

Duda

MIKLAJOT

‫פִּקפֵּק‬
‫ִפּיְקפֵּק‬

‫ִמ ְק ַלחַת‬
MIKLAJAT

MIKLAJON

Duchas

‫ִה ְת ַק ֵלּ ַח‬
‫חלקתהל‬
HITKALEIAJ
LHTKLJ

MEMTAR
MIKLAJAT

Ducha bañera

‫צִנּוּר‬
TSINUR

THERUFAH SAM

‫מֶמטָר‬
‫ִמ ְק ַלחַת‬

ZEVED

DR

SEVIVON

‫תְּרוּפָה סַם‬

JUPAH

ZAVAD

NEDUNYAH
NEDUNYAH

Dote

‫ַפּ ֳע ַמיִם‬
PA"AMAYIM

SHEVU"AYIM
SHEVU"AYIM

Doscientos

‫אַ ְל ַפּיִם‬
‫אַ ְל ַפּיִים‬

‫ִמ ְספָּק‬
MISPOK

Duda Rasonable

‫ָספֵק ָסבִיו‬
SAFEIK SAVIV

PIKPEIK PIKPEIK

Dudar; Titubear

‫פֶּן‬
PEN

Vacile; Dude

‫ִהסֵּס הִיסֵּס‬
HISEIS HISEIS

109

Diccionario Español-Hebreo
Dependiente F;
Dudoso F

‫תְּלוּיָה‬

Duela intransitivo

‫כּוֹאֵב‬

Duelo

Dependiente M;
Dudoso M

‫תָּלוּי‬
‫אָבַל‬

KO'EIV

Penar; Afligir;
Duelo

‫אָבֵילָה‬

Dueño

‫ַבּעַל‬

THELUYAH

'AVEILAH

Dueño de; Poseedor

‫ַבּעַל‬
BA"AL

Dulce

‫ַמ ִמתָק‬
MAMITOK

Dulce año

‫ָשנָה‬
‫מְתוּקָה‬

Duodecima F

Dueños de;
Poseedores

‫ְבּ ָעלִים‬

Dulce, Sabroso,
Ser

‫ָמתַק‬

Dulces

‫מַמ ָתקִים‬

‫ָכּפַל‬

Duodecimo

‫אֹ ֶר ְך‬
‫אוֹ ֶר ְך‬

MATAK

‫ָשּנֵים‬
ְ‫ה‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬
HASHNEIM
"ASAR

Dura; Difícil F

KAFAL

Longitud; Duracion

BE"ALIM

MAMTAKIM

HASHTHEIM
"ESREIH

Duplicar; Multiplicar

'AVAL

BA"AL

SHANAH
METUKAH

‫ַשּתֵּים‬
ְ‫ה‬
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬

THALUY

‫ָשה‬
ָ‫ק‬
KAShAH

Existente;
Duradera F

‫ַקיֶּמֶת‬
‫עַד‬
‫ָשנָה‬
ְ‫בּ‬

KAYEMET

'OREJ 'OREJ

Existente; Duradero
M

‫ַקיָּם‬
KAYAM

Hasta Que;
Durante

Durante; Mientras

‫ֶש ְך‬
ֶ ‫ְבּמ‬

Durante el año

BEMEShEJ

Durar tomar tiempo

‫אָ ַר ְך‬

BASHNAH

Durazno

'ARAJ

Albaricoque;
Durazno

‫מִשמַש‬

Pesado; Duro

‫ָכּבֵד‬

Duro; Difícil M

MISHMASH

‫ָשתוּיָה‬
SHATUYAH

‫ֳא ַפ ְרסֵק‬
'AFARSEIK

‫ָשה‬
ֶ‫ק‬
KASHEH

E.D.I.

KAVEID

Ebria F

"AD

‫ַצהַל‬
TSAAHL

Ebrio M

‫ָשתוּי‬
SHATUY

110

Diccionario Español-Hebreo
Vertir; Echar

‫יָצַק‬

Imponer; Echar

YATSAK

Hundir; Ahogar;
Echar Monedas

Eclipse

‫ָטבַע‬
TAVA"

‫לִיקּוּי‬
‫מְאָוֹרוֹת‬

HITIL

Eclesiastés;
Kohelet; Asamblea

‫ֶשק‬
ֶ‫מ‬
MESHEK

Ecuador
Edén

‫ֶאקְוּוָדוֹר‬

Economía

Comparación;
Ecuación

Editor M

HASHVA'AH
HASHVAYA'

Edad, Número De
Años edad

‫גִּיל‬

‫ֵעדֶן‬

Edicion

‫ֳערִיכָה‬

‫ִבּנְיָן‬
‫מִלּוֹא‬

GHIL

"ARIJAH

Edificio; Patron de
verbos

‫ִבּנְיָן ִבּנְיָין‬
BINYAN
BINYAYN

Fijar; Editar;
Organizar

‫ָע ַר ְך‬

MILO'

‫עוֹ ֵר ְך‬

Editora F

‫עוֹ ֶרכֶת‬

"OREIJ

Educación

‫ַשוָאָה‬
ְ‫ה‬
‫ַשוָיָא‬
ְ‫ה‬

'EKUVADOR

BINYAN

Edificio Fortificado

‫ַכּ ְל ָכּלָה‬
KALKALAH

"EIDEN

Edificio

‫ֶמגִילַּת‬
‫קֹ ֶהלֶת‬
MEGILAT
KOHELET

LIKUY
ME'AOROT

Economía

‫ִהטִּיל‬

‫חִינּוּ ְך‬

"ARAJ

"OREJET

Educación

JINUJ

‫חִנּוּ ְך‬
‫חִינּוּ ְך‬
JINUJ JINUJ

Inaugurar; Educar

‫ָחנַ ְך‬

Educar

JANAJ

Edulcorante

‫סוּ ְכּ ָרזִית‬

JINEIJ

Efectivo

SUKRAZIT

Efecto

‫שמימ‬
‫אֵפוֹד‬

Efod

‫ִמ ְצרִי‬
MITSRI

‫אֵפֹד‬
'EIFOD

Efraín

'EIFOD

Egipcio

‫מְזוּ ָמּנִים‬
MEZUMANIM

MYMSH

Efod, Tunica

‫חִינֵּ ְך‬

‫ֶא ְפ ַריִם‬
'EFRAYIM

Egipto

‫ִמ ְצ ַריִם‬
MITSRAYIM

111

Diccionario Español-Hebreo
Lamentaciones; Eijá

‫ְמגִילַת‬
‫אֵיכָה‬

Eilat

‫תליא‬
'YLT

MEGILAT 'EIJAH

Cuento; Ejemplo

‫ָשל‬
ָ‫מ‬

Ejemplos

MASHAL

Ejercicio; Problema

‫ַתּ ְרגִּיל‬

MESHALIM

Ejercicio

THARGHIL

Ejercicio; Gimnasia

‫ִה ְת ַעמְלוּת‬

El; La, Los, Las

‫ַחיִל‬

Ejercicios

JAYIL

Ejercito de
Defensa de Israel

‫ַה‬

El

El, Acusativo
Definido

‫ַה ָה ֶה‬

'OTO

‫ְצבָא ֳהגָנָה‬
‫ְיש ָראֵל‬
ְ ‫ל‬
TSEVA'
HAGANAH
LEYSRA'EIL

‫הוּא‬
HU'

El

AH HA HE

‫אוֹתוֹ‬

‫ַתּ ְרגִּילִים‬
THARGHILIM

AH

El; La; Los; Las,
Artículo def

‫תִּי ְרגֶּל‬
THIRGHEL

HIT"AMLUT

Capacidad; Ejército

‫ְשלִים‬
ָ‫מ‬

‫הוּא‬
HU'

El Mar
Mediterraneo

‫ַהיָּם‬
‫ַהתִּיכוֹן‬
‫ַהיָּם ַהגָּדוֹל‬
HAYAM
HATHIJON
HAYAM
HAGHADOL

Altisimo; El mas alto

‫ֶעלְיוֹן‬
"ELYON

El Muro de los
Lamentos

‫הַכֹּתֶל‬
‫ַה ַמּ ֳע ָרבִי‬

El Mundo; El
universo

‫הָעוֹלָם‬

El muro occidental

‫הַכּוֹתֶל‬
HAKOTEL

HAKOTEL
HAMA"ARAVI

El Oceano Pacífico

‫ַהיָּם‬
‫ַשּקֵט‬
ָ‫ה‬

El Pais; La Tierra

'ASHER SHE

Ese; El que; Quien

‫ַה ֳארֶץ‬
HA'ARETS

HAYAM
HASHAKEIT

‫ֳשר ֶש‬
ֶ‫א‬

HA"OLAM

El Salvador

‫אֶל‬
‫ַס ְלוַודוֹר‬
'EL SALVAVDOR

112

Diccionario Español-Hebreo
El se fue

Nombre de
Jerusalén; El
Templo

‫ֳא ִריֵאל‬
‫הָעוֹלָם‬

SHADHAY

El Mundo; El
universo

‫וָטִיקָן‬

Elástica

‫ְקפִיצִית‬

‫ָה ַל ְך לוֹ‬
HALAJ LO

El Todopoderoso
El Vaticano

‫ַשדַּי‬
VATIKAN

Elástico

‫ְקפִיצִי‬
‫ִמּ ְבחָר‬

Eleazar

‫ְבּחִירוֹת‬

‫ֶא ְל ָעזָר‬
'EL"AZAR

Elección; Opción

MIVJAR

Elecciones

HA"OLAM

KEFITSIT

KEFITSI

Elección

'ARIEI'L

‫ְבּרֵירָה‬
BEREIRAH

Electo; Elegido

BEJIROT

‫נִ ְבחַר‬
‫ל ִה ָבּחֵר‬
‫להִי ָבּחֵר‬
NIVJAR
LHIBAJEIR
LHIBAJEIR

Electricidad

‫ַשמָל‬
ְ‫ח‬

Electrodomesticos

JAShMAL

Elefante

‫פִיל‬

MAJSHEYREI
JASHMAL

Elegancia

FIL

Elegida; Escogida

‫נִ ְב ֶחרֶת‬

Electo; Elegido

‫ֶאפְר ַח‬
'EFRAJ

Elegida

NIVJERET

‫נִ ְבחַר‬
‫ל ִה ָבּחֵר‬
‫להִי ָבּחֵר‬

‫ְשירֵי‬
ְ ‫ַמכ‬
‫ַשמַל‬
ְ‫ח‬

‫ְבּחִירָה‬
BEJIRAH

Elegido

‫ָבּחִיר‬
BAJIR

NIVJAR
LHIBAJEIR
LHIBAJEIR

Elegido; Escogido

‫נִ ְבחָר‬

Elegir

NIVJAR

Elevador

‫ַמ ֳעלִית‬

BAJAR LIVJR
HITSBIA"

Elías; Eliahu

MA"ALIT

Elías; Eliahu

‫ֵא ֵליָּהוּ‬
'EILEIAHU

‫ָבּחַר ִלבְחר‬
‫ִה ְצבִּי ַע‬
‫ֵא ֵליָּהוּ‬
'EILEIAHU

Elimelej, Mi D os
es Rey

‫ֱאלִי ֶמ ֶל ְך‬
'ELIMELEJ

113

Diccionario Español-Hebreo
Elipse

‫ֵאלִי ְפּסָה‬

Isabel; Elisabet

'EILIPSAH

Ella

‫הִיא‬

‫אוֹתָהּ‬

Ellas, Acusativo
Definido

‫אוֹתָן‬
‫אוֹתָם‬

HEIM

Ellos, Acusativo
Definido

‫ָספַד‬

Elogio

‫ִהלֵּל‬

‫הֵן‬
HEIN

Ellos; Esos
Elogiar; Lamentar

'ELISHEVA"

Ella, Acusativo
Definido

HI'

Ellas; Esas

‫הֵם‬
SAFAD

Elogio

‫ְתּ ִהלָּה‬
‫תִירָס‬

Alabanza; Elogio

Emanuel

Elul, Mes

Embajada

Embajada

‫יָחַם‬

Partir; Navegar;
Embarcar

‫ִה ְפלִיג‬

Embellecerse

Embajador

Embarazar; Preñar

YAJAM

Emigre; Inmigre de

‫ַשגְרִירוּת‬
‫צִירוּת‬
‫ַשגְרִיר‬
‫ִעבֵּר‬
"IBEIR

‫ָשח‬
ַ‫מ‬

HIFLIG

Untar; Embarrar;
Lubricar

‫ִה ְתנָאוּת‬

Emborracharse de

‫ִש ַתּכֵּר מ‬
ְ‫ה‬

‫ִה ְקהָה‬
HIKHAH

Embrión; Feto

‫אֱלוּל‬

SHAGRIR

HITNA'UT

Atontar; Embotar

‫ַהלְלוּיָהּ‬

SHAGRIRUT
TSIRUT

SHAGRIRUT
TSIRUT

Concebir;
Embarasarse

'OTAM

'ELUL

"IMANU'EIL

‫ַשגְרִירוּת‬
‫צִירוּת‬

'OTAN

HALELUYAH

TIRAS

‫ִעמָּנוּאֵל‬

'OTAH

HILEIL

THEHILAH

Maiz; Choclo; Elote

‫ִישבַע‬
ֶ ‫ֱאל‬

‫ֻעבָּר עוּבָּר‬

HISHTHAKEIR M

Embotellamento
de Trafico

‫ִפּקָק‬
‫תְּנוּעָה‬
PIKAK
THENU"AH

"UBAR "UBAR

Embutido en pan,
Pancho

‫מ רגיה‬

Inmigre; Emigre a

HYGR M

MASHAJ

‫נַ ְקנִי ִקיָה‬
‫ְבּ ַל ְח ָמנִיָּיה‬
NAKNIKIAH
BELAJMANIAYH

‫ל רגיה‬
HYGR L

114

Diccionario Español-Hebreo
Emiratos Arabes
Unidos

‫ָה ֶאמֵירוּיוֹת‬
‫ַהמְאוּחָדוֹת‬

Suspirar; Sentir;
Emocionarse

‫ָרחַש‬

Empacadora

‫בֵּית ֳארִיזָה‬

HA'EMEIRUYOT
HAM'UJADOT

Empacado

‫אָרוּז‬
'ARUZ

Empalar; Crucificar

‫ָצלַב‬
TSALAV

Emperador

‫קֵיסָר‬

BEIT 'ARIZAH

Emparejar;
Acostarce;
Copular

‫ָרבַה‬

Abrir; Empezar

‫ָפּתַח‬

KEISAR

Empezar; Comenzar

‫ָתחַל‬
‫ִה ְתחִיל‬

RAJASH

RAVAH

PATAJ

Empiece

‫ִה ְתחִיל ְל‬
HITJIL LE

TAJAL HITJIL

Empiece, Comience

‫ִה ְתחִיל‬
‫ל ַה ְתחִיל‬

Empleado;
Trabajador

‫עוֹבֵּד‬

Emplee

‫ֶה ֳעבִיד‬

"OBEID

HITJIL LHATJIL

Emplear

‫ֶה ֱעסִיק‬
HE"ESIK

Acostarce; Anidar;
Empollar

‫ָרבַץ‬

En; Por, En lugar de

HE"AVID

‫גָּרַש‬

RAVATS

Hechar Fuera;
Empujar Fuera

‫ֵאצֶל‬

En; Con

‫ְבּ‬

'EITSEL

En; Sobre; Acerca de
En; En el; Con

‫עַל‬

BE

‫ֵאצֶל‬

"AL

A lado; Cerca; En;
Con

‫ְבּ ַבּ‬

Pronto; En breve

‫ְבּקָרוֹב‬

BE BA

En camino; En la
carretera

GHARASh

‫ַבּ ֶדּ ֶר ְך‬
BADHEREJ

'EITSEL

BEKAROV

En cuenta de;
Porque

‫יַעַן יַעַן‬
‫ֳשר יַעַן‬
ֶ‫א‬
‫כִּי‬
YA"AN YA"AN
'ASHER YA"AN KI

En El

‫בּוֹ‬

En; En el; Con

BO

En la Casa; En el
Hogar

‫ַבּבַּית‬
BABAYT

‫ְבּ ַבּ‬
BE BA

En Ella

‫בָּהּ‬
BAH

115

Diccionario Español-Hebreo
En Ellas

En ese momento

‫ָבּ ֵהנָה ָבּהֵן‬
BAHEINAH
BAHEIN

‫בְּאוֹתוֹ‬
‫ָה ֶרגַע‬

En Ellos

‫בָּם ָבּהֶם‬
BAM BAHEM

En camino; En la
carretera

‫ַבּ ֶדּ ֶר ְך‬

En lo que; Acerca
de qué

‫עַל מַה‬

BADHEREJ

BE'OTO HAREGA"

En la Casa; En el
Hogar

‫ַבּבַּית‬

En los ojos de

‫ְבּעֵינֵי‬

En Mi

BABAYT

BE"EINEI

Entre; En medio
de

‫בִּי‬

En Nombre De

‫בָּנוּ‬

En que calle vives?

‫ְשם‬
ֵ‫בּ‬
BESHEIM

En que

BANU

‫הזיאב‬
‫התא בוחר‬
‫רג‬

‫ְבּ ֶקרֶב‬
‫ְבּקֵרוּב‬
BEKEREV
BEKEIRUV

BI

En Nosotros

"AL MAH

‫אַ ֳחלַי‬
'AJALAY

En resumen

‫ְבּקִיצוּר‬
BEKITSUR

V'YZH RJVV 'TH
GR

En ruinas; Desolado;
Seco

‫ָחרֵב‬

En Tí F

‫ָבּ ְך‬

En si mismo

JAREIV

BEGAFO

En Tí M

BAJ

En un minuto

‫בְּעוֹד ַדּקָּה‬
‫ָבּכֶם‬

En una hora

‫תַּחתוֹנִית‬

Enaltecido; Exaltado,
Ser

‫גָּבַהּ‬

En venta
Enajenarse

‫ִה ְתנַכֵּר‬
HITNAKEIR

Enamorarse en de

GHAVAH

NANAS

‫לְמכִירָה‬
LEMJIRAH

THAJTONIT

‫נַנָּס‬

‫ָשעָה בְּעוֹד‬
BE"OD SHA"AH

BAJEM

Combinación;
Enagua

‫ְבּ ָך‬
BEJA

BE"OD DHAKAH

En Ustedes M

‫ְבּגַפוֹ‬

‫ִהתְאַהֵב ב‬
HIT'AHEIV V

Encages

‫ְש ָבכָה‬
SEVAJAH

Enano

116

Diccionario Español-Hebreo
Encantada

Encendemos, Nos
Uds Ellas

‫ְכוּשּפֶת‬
ֶ ‫מ‬
‫ֻשּפֶת‬
ֶ ‫ְמכ‬

Encantado

MEJUSHEFET
MEJUSHEFET

MEJUSHAF
MEJUSHAF

‫ַמ ְדלִיקוֹת‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬
‫הֵן‬

‫ַמ ְדלִיקִים‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
‫אַתֶּם הֵם‬

Encendemos, Nos
Uds Ellos

MADLIKOT
'ANAJNU 'ATHEN
HEIN

Encender; Fiebre,
Tener

‫ָקדַח‬

Encender

MADLIKIM
'ANAJNU 'ATHEM
HEIM

‫ָחרָה‬

KADAJ

Enfurecer;
Encender; Quemar

‫ְל ַה ְדלִיק‬

Encender, Raspar

‫ִה ְבעִיר‬

LEHADLIK

Encenderá, El

‫ְכוּשּף‬
ָ ‫מ‬
‫ֻשּף‬
ָ ‫ְמכ‬

‫יְַדלִיק הוּא‬

JARAH

HIV"IR

Encenderá, Ella

YADLIK HU'

‫ַתּ ְדלִיק‬
‫הִיא‬
THADLIK HI'

Encenderán, Ellas

‫ַת ְד ֵל ְקנָה‬
‫הֵן‬

Encenderán, Ellos

YADLIKU HEIM

TADLEIKNAH
HEIN

Encenderán, Ustedes
F

Encenderás, Tu F

‫ַתּ ְד ֵל ְקנָה‬
‫אַתֶּן‬

Encenderán,
Ustedes M

‫ַתּ ְדלִיקוּ‬
‫אַתֶּם‬

THADLEIKNAH
'ATHEN

THADLIKU
'ATHEM

‫ַתּ ְדלִיקִי‬
‫אַ ְתּ‬

‫ַתּ ְדלִיק‬
‫אַתָּה‬

Encenderás, Tu M

THADLIKI 'ATH

Encenderé

‫יְַדלִיקוּ הֵם‬

‫אַ ְדלִיק ֳאנִי‬

THADLIK 'ATHAH

Encenderemos

'ADLIK 'ANI

‫נַ ְדלִיק‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
NADLIK 'ANAJNU

Encendí, Yo

‫ִה ְד ַל ְקתִּי‬
‫ֳאנִי‬

Encendido de
velas

HADLAKAT
NEIROT

HIDLAKTHI 'ANI

Encendido de velas
de Shabat

‫ַה ְד ָלקַת‬
‫נֵרוֹת ַשבָּת‬
HADLAKAT
NEIROT SHABAT

‫ַה ְד ָלקָת‬
‫נֵירוֹת‬

Encendierion,
Ellos Ellas

‫ִה ְדלִיקוּ‬
‫הֵם‬
HIDLIKU HEIM

117

Diccionario Español-Hebreo
Encendieron, Ustedes
F

‫ִה ְד ַל ְקתֶּן‬
‫אַתֶּן‬

Encendieron,
Ustedes M

HIDLAKTHEN
'ATHEN

Encendimos,
Nosotros

‫ִה ְד ַלקְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

HIDLAKTHEM
'ATHEM

Encendió, El

HIDLAKNU
'ANAJNU

Encendió, Ella

‫ִה ְדלִיקָה‬
‫הִיא‬

Encendiste, Tu M

Encendiste, Tu F

‫ָש ְך שוך‬

Jilguero;
Encerrado

‫ַצ ְדרָה‬

Pedestal; Enchufe

‫ֶאדֶן‬

SAJ ShVJ

Encienda; Queme

‫ִה ְדלִיק‬
HIDLIK

Enciendan, Ustedes
M

‫ַה ְדלִיקוּ‬
‫אַתֶּם‬

‫ַה ְדלֵק אַתָּה‬
HADLEIK 'ATHAH

TSADRAH

'EDEN

Enciendan,
Ustedes F

‫ַה ְדלִי ְקנָה‬
‫אַתֶּן‬
HADLIKNAH
'ATHEN

Enciende, Tu F

HADLIKU
'ATHEM

Enciende, Tu M

‫ִה ְדלַי ְק ְתּ‬
‫אַ ְתּ‬
HIDLAYKTH 'ATH

HIDLAKTHA
'ATHAH

Cercar; Encerrar

‫ִה ְדלִיק‬
‫הוּא‬
HIDLIK HU'

HIDLIKAH HI'

‫ִה ְד ַל ְק ָתּ‬
‫אַתָּה‬

‫ִה ְד ַל ְקתֶּם‬
‫אַתֶּם‬

‫ַה ְדלִיקִי‬
‫אַ ְתּ‬
HADLIKI 'ATH

Enciendo
Enciende, Yo Tu
Ella

‫ַמ ְדלִיקָה‬
‫ֳאנִי אַ ְתּ‬
‫הִיא‬
MADLIKAH 'ANI
'ATH HI'

Enciendo Enciende
Yo Tu El

‫ַמ ְדלִיק ֳאנִי‬
‫אַתָּה הוּא‬

Sobre; Encima

MADLIK 'ANI
'ATHAH HU'

Encima de; Arriba de

‫ְל ַמ ְעלָה‬
‫ִמ ַמּעַל ֵמעַל‬
‫ְל‬
LEMA"LAH
MIMA"AL MEI"AL
LE

‫ְל ַמ ְלעֳה ִמ‬
‫יוֹתֵר ִמדֵי‬
LEMAL"AH MI
YOTEIR MIDEI

Concebir,
Embarazarse;
Encinta

‫ָהרָה‬
HARAH

118

Diccionario Español-Hebreo
Encoger

‫ָכּוַץ‬
KAVATS

Encontrar

‫ָמצָא‬
MATSA'

Encontrarse; Existir

‫נִ ְמצָא‬
‫ל ִה ָמּצֵא‬
‫אצמיהל‬

Encoger,
Disminuir

‫ָמעַט‬

Gustar; Agradar;
Encontrar Fav

‫ָמצָא חֵן‬

Encuentrar

‫ָפּגֵש‬

MA"AT

MATSA' JEIN

PAGEISH

NIMTSA'
LHIMATSEI'
LHYMTS'

Fiesta; Encuentro

‫מוֹעֵד‬

Encuentro

MO"EID

Enderézar; Cargar

‫זָקַף‬

'ASEIFAH

Endulzar

ZAKAF

Endulzarse

‫ִה ְת ַמתֵּק‬
‫קִלּוּ ַח‬

Enema; Jeringa

‫אוֹיֵב‬

Enemigo

‫יָנוּאָר‬

Enemigo

‫רוֹגָז‬
ROGAZ

Enferma;
Menstruante
Enfermedad

‫דָּווּיָה ָדּוָה‬
DHAVAH
DHAVUYAH

‫ֲחלִי‬
JOLI

Enfermera

‫מֵינָקֶת‬
‫ֵשת‬
ֶ ‫חוֹב‬
‫אָחוֹת‬

‫צַר‬
TSAR

Enojada; Enfadada

YANU'AR

Enojado; Enfadado

‫איֵב‬
'YEIV

'OYEIV

Enero

‫חֹקֶן חוֹקֶן‬
‫ַמזְרֵק‬
JOKEN JOKEN
MAZREIK

KILUAJ

Enemigo

‫ִה ְמתִּיק‬
HIMTHIK

HITMATHEIK

Enema, Chorrera

‫ֳא ֵספָה‬

‫רוֹגֶזֶת‬
ROGEZET

Furia; Enfado;
Enojo

‫ִה ְכעִיס‬

Enferma

‫חוֹלָה‬

HIJ"IS

JOLAH

Hermana;
Enfermera

‫אָחוֹת‬

Hermanas;
Enfermeras

‫ֳאחָיוֹת‬

Enfermo

‫חוֹלֶה‬

'AJOT

'AJAYOT

MEINAKET
JOVEISHET 'AJOT

Enfermo;
Menstruante

‫ָדּוֶה דָּווּי‬
DHAVEH
DHAVUY

JOLEH

119

Diccionario Español-Hebreo
Enfriador de Aire

‫ָשת‬
ֵ ‫ְמב‬
‫ֳאוִון‬

Enojar; Enfurecer

KA"AS

MEVAShEIT
'AVIVN

Enfurecer; Encender;
Quemar

‫ָחרָה‬

Seguir la Canilla;
Engañar

‫ָעקֵב‬

Engendrar

‫הוֹלִיד‬
‫לְהוֹלִיד‬

‫ָכּעַס‬

Engañar

JARAH

‫כִיזֵב‬
JIZEIV

Engañar

"AKEIV

‫נָכַל‬
NAJAL

Engordar; Crecer
Grasa

‫ִשמּין‬
ְ‫ה‬

Engranaje

‫ַס ֶבּבֶת‬

HISHMYN

HOLID LEHOLID

Engordar

‫ָשמַן‬
SHAMAN

Crecer; Agrandar;
Engrandecer

‫גָּדַל ִלגְדּל‬
‫לודגל‬

SABEVET

Aceitar; Engrasar

SHIMEIN

GHADAL LIGDHL
LGDVL

Enjoye; Joyas

‫ְשיט‬
ִ ‫ַתּכ‬

Enjuagar

THAJSHIT

Enjuagar
Enjuagar; Limpiar

‫ָבּכָה‬

‫ִשמֵּן‬
‫ֵהדִי ַח‬
HEIDIAJ

‫ָשטַף‬

BAJAH

Lavar; Enjuagar;
Aclarar

‫ִקנֵּ ַח‬

Enjuagar

‫ִסיֵּד‬

KINEIAJ

Enjuagar con agua
hirviendo

‫ַהגְ ָעלָה‬

Enjugue Lágrimas;
Enjuge

SHATAF

SIEID

‫ָמחָה‬

HAG"ALAH

Enjugue Lágrimas;
Enjuge

‫ָמחָה‬

Enlace

‫לינק‬
‫קִשּוּר‬

MAJAH

MAJAH

LYNK KISHUR

Enlazar

‫ִשּר ִחבֵּר‬
ֵ‫ק‬

Enliste

KISHEIR JIBEIR

Enmascarada

‫רְעוּלָה‬

HITGHAYEIS L

Enmascarado

RE"ULAH

Enojada; Enfadada

‫רוֹגֶזֶת‬
‫ָכּעַס‬
KA"AS

‫רָעוּל‬
RA"UL

Enojado; Enfadado

ROGEZET

Enojar; Enfurecer

‫ִה ְתגַּיֵּס ל‬

‫רוֹגָז‬
ROGAZ

Enojarse

‫ִלכְעס ָכּעַס‬
KA"AS LIJ"S

120

Diccionario Español-Hebreo
Ardor; Enojo
Nariz; Enojo

‫חָרוֹן‬

‫ִה ְכעִיס‬

JARON

Furia; Enfado;
Enojo

‫אַף‬

Enrectar, Reparar

‫ִתּקֵן‬

'AF

Enrectarse

‫ָתּקַן‬
THAKAN

Enrejar

‫ָערִיס‬
‫הלד ִה ְדלָה‬

THIKEIN

Enredarse;
Complicarse

‫ִה ְס ַתּ ֵבּ ְך‬

Doblar; Enrollar

‫ָקפַל‬

‫ִכּנֵּן‬

Enronquecer

KINEIN

Complicación;
Enrredo

‫סִבּוּ ְך‬

Ensalada de frutas

‫ָסלָט פֵּרוֹת‬

‫ִה ְצ ָטרַד‬
HITSTARAD

Ensalada

SIBUJ

SALAT PEIROT

HISTHABEIJ

KAFAL

"ARIS HIDLAH
DLH

Enrollar

HIJ"IS

‫ָסלָט ָמלִי ַח‬
SALAT MALIAJ

Ensalada de
verduras

‫ָסלָט‬
‫יְרָקוֹת‬
SALAT YERAKOT

Ensamblar; Colectar
Ensamblar; Convenir

‫ִהתְאַסֵּף‬

‫ִה ְרכִּיב‬

HIT'ASEIF

Componer;
Ensamblar

‫נִ ְקהַל‬

Ensamblar

‫ָקבַץ‬

NIKHAL

Ensanchar

‫ִה ְרחִיב‬
HIRJIV

Ensayo, Juicio,
Sentencia
Talmud; Enseñanza;
Aprendizaje

Enseñar, Avertir

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬
MIShPAT

‫ַתּלְמוּד‬

KAVATS

Repetición;
Retorno; Ensayo

‫ֳחזָרָה‬

Enseñanza; LEY;
Instrucción

‫תּוֹרָה‬

Enseñar

THALMUD

‫ִהזְהִיר‬
‫ִל ְכ ֵל ְך‬
‫לִי ְכ ֵל ְך‬

JAZARAH

THORAH

‫ִלמֵּד לימד‬
‫ְל ַלמֵּד‬
LIMEID LYMD
LELAMEID

Enseñe

HIZHIR

Ensuciar; Manchar

HIRKIV

‫יָרַה‬
YARAH

Entablillar

‫ָשיש‬
ִ‫גּ‬
GHASHISH

LIJLEIJ LIJLEIJ

121

Diccionario Español-Hebreo
Escuchar; Ovedecer;
Entender

‫ָשמַע‬

Entender

SHAMA"

‫ֵהבִין‬
‫ְל ָהבִין‬
HEIVIN LEHAVIN

Entender; Considerar

‫בַּין‬

Entender;
Prosperar

‫ָשכַל‬
‫כֹּל כָּל‬

SHELEIMAH

Totalidad; Entero;
Todo

‫ָשלֵם‬

Enterrar

‫ָקבַר‬

BAYN

Completa; Entera
Completo; Entero

‫ְש ֵלמָה‬
SHALEIM

Entiendo F

‫אָנִי ְמבִינָה‬
‫אָנִי ֵמבִין‬

Entiendo F

‫ֳאזַי אָז‬

‫אָנִי ְמבִינָה‬
'ANI MEVINAH

Entierro

'ANI MEIVIN

Entonces; Por lo tanto

KOL KOL

KAVAR

'ANI MEVINAH

Entiendo M

SAJAL

‫קְבוּרָה‬
KEVURAH

Entonces

'AZ 'AZAY

‫אֵיפוֹא‬
‫אֵיפוֹ אֵפוֹא‬
'EIFO' 'EIFO 'EIFO'

Entonces

‫אָך אַחַר‬
‫כְּן‬

Entonces

'AJ 'AJAR KEN

Entonces

‫ָכּ ְך ָכּכָה‬

‫אֵפוֹא אֵפוֹ‬
‫אֵיפוֹא‬
'EIFO' 'EIFO 'EIFO'

Entonces Conj

KAJ KAJAH

‫אִם כֵּן‬
‫וּ ְבכֵן אפוֹא‬
‫ָל ֵק‬
'IM KEIN UVJEIN
'FO' LAKEI

Entra, Tu F

‫ִה ָכּנְסִי אַ ְתּ‬

Entra, Tu M

‫ִה ָכּנֵס ֳאתָּה‬

Entrada

‫מָבוֹא‬

HIKANSI 'ATH

Entrada

‫ְכּנִיסָה‬
KENISAH

Ingreso; Entrada

‫ַה ְכנָסָה‬
‫ַהגָּעָה‬
‫בִּיאָה‬
HAJNASAH
HAGHA"AH BI'AH

HIKANEIS
'ATHAH

MAVO'

Entramos,
Nosotras Uds.
Ellas

‫נִ ְכנָסוֹת‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬
‫הֵן‬
NIJNASOT
'ANAJNU 'ATHEN
HEIN

122

Diccionario Español-Hebreo
Entramos, Nosotros
Uds. Ellos

‫נִ ְכנָסִים‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
‫אַתֶּם הֵם‬

Entramos Ya,
Nosotros

NIJNASNU
'ANAJNU

NIJNASIM
'ANAJNU 'ATHEM
HEIM

Entrar

‫נִ ְכנַס‬
‫ל ִה ָכּנֵס‬
‫סנכיהל‬

‫נִ ְכנַסְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

Venir; Arrivar;
Entrar

‫בּוֹא‬

Entrará, El

‫יִָכּנֵס הוּא‬

BO'

NIJNAS
LHIKANEIS
LHYJNS

Entrar A

‫נִ ְכנֵס ְל‬
NIJNEIS LE

Entrará, Ella

‫ִת ָכּנֵס הִיא‬

YIKANEIS HU'

Entrarán, Ellas

‫ִתּ ָכּנַ ְסנָה הֵן‬

Entrarán, Uds. F

‫ִת ָכנַ ְסנָה‬
‫אַתֶּן‬

TIKANEIS HI'

Entrarán, Ellos

‫יִָכּנְסוּ הֵם‬
YIKANSU HEIM

Entrarán, Uds. M

‫ִתּ ָכּנְסוּ‬
‫אַתֶּם‬

TIJANASNAH
'ATHEN

Entrarás, Tu F

Entraremos

Entraron, Uds. F

‫ִתּ ָכּנֵס ֳאתָּה‬
THIKANEIS
'ATHAH

‫נִ ָכּנֵס‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

Entrare, Yo

‫ֶא ָכּנֵס ֳאנִי‬
'EKANEIS 'ANI

Entraron, Ellos
Ellas

‫נִ ְכנְסוּ הֵם‬
‫הֵן‬

NIKANEIS
'ANAJNU

NIJNESU HEIM
HEIN

‫נִ ְכנַ ְסתֶן‬
‫אַתֶּן‬

‫נִ ְכנַ ְסתֶם‬
‫אַתֶּם‬

Entraron, Uds. M

NIJNASTEN
'ATHEN

Entrarse

‫ִתּ ָכּנְסִי אַ ְתּ‬
THIKANSI 'ATH

THIKANSU
'ATHEM

Entrarás, Tu M

THIKANASNAH
HEIN

‫ְל ִה ָכּנֵס‬
LEHIKANEIS

NIJNASTEM
'ATHEM

Entraste, Tu F

‫נִ ְכנַ ְס ְתּ אַ ְתּ‬
NIJNASTH 'ATH

123

Diccionario Español-Hebreo
Entraste, Tu M

‫נִ ְכנַ ְס ָתּ‬
‫ֳאתָּה‬

Entre; En medio
de

NIJNASTHA
'ATHAH

Entré, Yo

‫נִ ְכנַ ְסתִּי‬
‫ֳאנִי‬

‫ְבּ ֶקרֶב‬
‫ְבּקֵרוּב‬
BEKEREV
BEKEIRUV

Entre Adv

‫בֵּין‬
BEIN

NIJNASTHI 'ANI

Entrega

‫מִישלוֹ ַח‬

Entregar

MISHLOAJ

Entregar

‫ִסגֵּר‬

MASAR

Entregar; Salvar

SIGHEIR

Entreguar

‫ִמלֵּט‬

Entrelazar

Salve; Entregue

Entren, Ustedes M

Entren, Ustedes F

‫מְאַ ֵמּנִת‬
ME'AMEINIT

‫ִה ָכּנַ ְסנָה‬
‫אַתֶּן‬
HIKANASNAH
'ATHEN

Entrenador

‫מְאַמֵּן‬
ME'AMEIN

HIKANSU
'ATHEM

Entrenadora

‫הוֹשי ַע‬
ִ
HOSHIA"

SHAZAR
HISHTHAZEIR
SHZR

‫ִה ָכּנְסוּ‬
‫אַתֶּם‬

‫ִהצִיל‬
HITSIL

MILEIT

‫ָשזַר‬
‫ִש ַתּזֵּר‬
ְ‫ה‬
‫רזש‬

‫ָמסַר‬

Entrenamiento
basado en Comput

‫ַח ְד ָרכָה‬
‫ְבעֶזרַת‬
‫ְשב‬
ֵ ‫ַמח‬
JADRAJAH
VE"EZRAT
MAJSHEIV

Entrenar, Enseñar

‫ִאמֵן‬

Interin; Entretanto

'IMEIN

Distraer; Entretener

‫ֵארַח‬

BEINATAYIM

Entrevista

'EIRAJ

Entró, El

Entro, Yo Tu El

‫נִ ְכנַס הוּא‬

‫בֵּינָ ַתיִם‬
‫רֵאָיוֹן‬
REI'AYON

Entró, Ella

‫נִ ְכנְסָה הִיא‬

NIJNAS HU'

NIJNESAH HI'

‫נִ ְכנָס ֳאנִי‬
‫אַתָּה הוּא‬

‫נִ ְכנֶסֶת ֳאנִי‬
‫הִיא אַ ְתּ‬

NIJNAS 'ANI
'ATHAH HU'

Entro, Yo Tu Ella

NIJNESET 'ANI
'ATH HI'

124

Diccionario Español-Hebreo
Entusiasmarse

‫ִה ְת ַרגֵּש‬
‫ְל ִה ְת ַרגֵּש‬

Entusiasmarse

HITRAGHEISH

HITRAGHEISh
LEHITRAGHEISh

Contar; Numerar;
Enumerar

Enviar Plaga

‫ָספַּר ְל ַספֵּר‬

Envejécer

SAPAR LESAPEIR

‫ִשלִי ַח‬
ְ‫ה‬

‫ִה ְת ַרגֵּש‬
‫ִהזְַדקֵן‬
‫ןקדזהל‬
HIZDAKEIN
LHZDKN

Enviar por Correo

HISHLIAJ

‫ִדּוְאֵר‬
‫ִש ְריֵן ָשלַח‬
‫בַּדֹאַר‬
DHIV'EIR
SHIRYEIN
SHALAJ BADO'AR

Envidia

‫ב אניק‬

Envidia; Celos

KYN' V

Envidiar; Celar;
Celarse

Envio de regalos

‫ִקּנֵא‬

KIN'AH

Envio

KINEI'

‫מִשלוֹ ַח‬
‫מָנוֹת‬
‫עִיטוּף‬

Envoltura

‫ִכּפְיוֹן‬

Cubierto; Envuelto

‫ִאזִּן‬

Equación

‫ַשוָאֵת‬
ְ‫ה‬
‫ַה ַקּיִץ‬

Equinoccio

Equipo; Vajilla;
Utencilio

KELI

‫זְמַן‬
‫ִשקֹלֶת‬
ְ ‫ַהמּ‬
ZEMAN
HAMISHKOLET

Equinoxio de
Invierno

HASHVA'EIT
HAKAYITS

‫ְכּלִי‬

‫ִשוָאָה‬
ְ‫מ‬
MISHVA'AH

'IZIN

Equinoccio de
Verano

‫ְמ ֻעטָּף‬
‫מְעוּטָּף‬
ME"UTAF
ME"UTAF

KIFYON

Equilibrio

‫ֳעטִיפָה‬
"ATIFAH

"ITUF

Epilepsia

‫ִשלוֹ ַח‬
ְ‫מ‬
MISHLOAJ

MISHLOAJ
MANOT

Envolver

‫ִקנְאָה‬

‫ַשוָאֵת‬
ְ‫ה‬
‫הַחֹרֶף‬
HASHVA'EIT
HAJOREF

Armas;
Armamento;
Equipo

‫ֶשק‬
ֶ‫נ‬
NESHEK

125

Diccionario Español-Hebreo
Era

‫ָהיָה‬

Era conveniente

HAYAH

Eradique, Aniquile
Establece; Erige

‫ִה ְכחִיד‬

HAYAH KEDA'I

‫ָשה‬
ָ ‫ְבּ ַבקּ‬

HIJJID

Eres bienvenido;
Por favor

‫ִהצִיב‬

Erizo

‫קִיפּוֹד‬

HITSIV

Errar; Cometer Error

‫ָהיָה ְכּ ַדאִי‬

‫ָטעָה‬
‫ִלטְעוֹת‬

BEVAKASHAH

KIPOD

Errar; Ir por mal
Camino

‫ָתּעָה‬

Error

‫ְשגִיאָה‬

THA"AH

TA"AH LIT"OT

Errar; Pecar, Sin
Intención

‫ָשגַג‬

Error

‫שגִיאָה‬

SHAGAG

SHEGI'AH

Error

SHGI'AH

Errores

‫ְשגִיאוֹת‬

SHEGI'AH

Eructo

SHEGI'OT

Erudito

‫ַתּ ְלמִיד‬
‫ָחכָם‬

Es Cuarto para las
Dos

Es aburrido

‫כְּלוֹמֵר‬

Es de nuestra
carne

Es la Una y Cuarto

‫ֳהזֶה‬

Es esta ...?

‫הֳזֹאת‬
HAZO'T

Es interesante

‫ְמ ַענְיֵן זֶה‬

HAZEH

ZEH ME"ANYEIN

‫ַשעָה‬
ָ‫ה‬
‫וַ ֶרבַע אַחַת‬

‫ַשעָה‬
ָ‫ה‬
‫אַחַת ו ֵחצִי‬

Es la Una y Media

HASHA"AH 'AJAT
VAREVA"

Es nuevo para mi

‫אַחִינוּ‬
‫ְשרֵנוּ‬
ָ‫בּ‬
‫הוּא‬
'AJINU
BESAREINU HU'

KELOMEIR

Es este ...?

‫זֶה‬
‫ְש ֳעמֵם‬
ַ‫מ‬
ZEH
MESHA"AMEIM

HASHA"AH
REVA"
LESHETHAYIM

Es Decir

‫גִהוּק‬
GIHUK

THALMID JAJAM

‫ַשעָה‬
ָ‫ה‬
‫ֶרבַע‬
‫ְש ַתּיִם‬
ְ‫ל‬

‫ְשגִיאָה‬

‫זֶה ָחדָש לִי‬
ZEH JADASH LI

HASHA"AH 'AJAT
VJEITSI

Es para pensar

‫חוֹמֶר‬
‫ְשבָה‬
ָ ‫ְל ַמח‬
JOMER
LEMAJSHAVAH

126

Diccionario Español-Hebreo
Es ridiculo

‫ְשי‬
ִ ‫זֶה טִיפּ‬

Es todo

ZEH TIPSHI

Es un buen
restaurante?

‫ַהאִם‬
‫ַה ְמּ ָסדָה‬
‫הַזּוֹת טוֹבָה‬

ZEH HAKO

Es una buena
película?

‫הִיא‬

Ellas; Esas

HI'

Esaú

‫ֵשו‬
ָ‫ע‬
‫ִשקָל‬
ְ‫מ‬

Esbozo

‫ֶדּרַגנוֹ ַע‬

Hervir; Escaldar

Escaleras

‫ַמ ֳעלָה‬

Escalera

‫ֻסלָם סוּלָם‬
SULAM SULAM

‫לוּל‬

MA"ALAH

Escalera espiral;
Lapiz juguet

‫ַמ ְדרֵגוֹת‬

Curva; Escalinata

‫ִהתְכּוֹפֵף‬

MADREIGOT

Escalonia; Cebollino,
C. Verde

‫ְשלִיקָה‬
SHELIKAH

DHERAGNOA"

Paso; Escalera

‫ְשם‬
ָ ‫ִמר‬
MIRSHAM

MISHKAL

Escalera

‫הֵן‬
HEIN

"EISAV

Peso; Escala

‫ַהאִם זֶה‬
‫ֶסרֶט טוֹב‬
HA'IM ZEH SERET
TOV

HA'IM
HAMSADAH
HAZOT TOVAH

Esa

‫זֶה הַכֹּל‬

‫אַשקְלוֹן‬
ְ
‫ְבּ ַצלְצוּל‬
‫ָבצָל יָרוֹק‬

LUL

HITKOFEIF

Escamas

‫מֹאזנַיִים‬
MO'ZNAYIM

'ASHKELON
BETSALTSUL
VATSAL YAROK

Escanciador

‫ַבשקֵה‬
ָ ‫ר‬

Desertar; Escapar

RAVSHAKEIH

Escapar; Desvanecer

‫סונ‬

"ARAK

Escapar

NVS

Rara; Escasa

‫נְדִירָה‬
‫דָל שוּמָן‬

Raro; Escaso

‫אָמָה‬

Escaso de Sodio

‫ֳע ָבדִים‬
"AVADIM

‫דָל נַ ְתרָן‬
DAL NATRAN

Esclavo; Sirviente

'AMAH

Esclavos

‫נָדִיר‬
NADIR

DAL SHUMAN

Sirvienta; Esclava

‫ָפלַט‬
FALAT

NEDIRAH

Escaso de Grasa

‫ָערַק‬

‫ֶעבֶד‬
"EVED

Esclavos

‫ֳע ָבדִים‬
"AVADIM

127

Diccionario Español-Hebreo
Escoba

‫ַמ ְכבֵּד‬

Escoba M

MAJBEID

Escobas M

‫ַמטְאַ ְטאִים‬

MAT'ATEI'

Elegida; Escogida

MAT'AT'IM

Elegido; Escogido

‫נִ ְבחָר‬
‫ִלוָּה לִיוָּה‬

Escolta

‫ִה ְס ַתּתָּר מ‬

Esconda

Esconderse

‫ִה ְטמִין‬

Esconder tr

‫ֶה ְחבִּיא‬
HEJBI'

‫נִ ְסתַּר‬

HITMIN

Esconderse;
Ocultarse

‫ִה ְת ַחבֵּא‬

Escondido

‫נֶ ְחבָּא‬

HITJABEI'

Escondite; Secreto M

‫ִה ְסתִּיר‬
HISTHIR

HISTHATHAR M

Esconder tr

‫ַמ ְלוֶּה לִוּוּי‬
MALVEH LIVVY

LIVAH LIVAH

Esconder intr

‫נִ ְב ֶחרֶת‬
NIVJERET

NIVJAR

Acompañar; Escoltar

‫ַמ ְט ֳאטֵא‬

‫ֵסתֶר‬

NEJBA'

Escondite

SEITER

‫ֶה ְסתֵּיר‬
HESTHEIR

‫ִס ְתרָה‬

MISTHAR

Escondite F;
Secreta F

Escondites;
Almacenes

‫ַמחְבּוֹאִים‬

Copista; Escriba

‫כּוֹתֵב‬

Escriba

‫סוֹפֵר ְסתָם‬

Escondite

‫ִמ ְסתָּר‬

NISTHAR

MAJBO'IM

SOFEIR SETAM

Escriba

‫כּוֹתֵב ָכּתַב‬
‫ִלכְתב‬
‫בותכל‬

KOTEIV

Escriba; Autor;
Escritor

Escribir

KOTEIV KATAV
LIJTV LJTVV

Escrito, Ser

‫נִ ְכתַּב‬
‫ל ִה ָכּתֵב‬
‫בתכיהל‬
‫סוֹפֵר‬

Escritorio

‫ֵמ ְכ ֵתּבָה‬

Escritor

SOFEIR

‫ָכּתַב‬
‫ִלכְתֹב‬
‫ִלכְתוֹב‬
‫סֹפֵר‬
‫סוֹפֵר‬
‫כּוֹתֵב‬
SOFEIR SOFEIR
KOTEIV

Autores; Escritores

SOFEIR

MEIJTHEIVAH

‫סוֹפֵר‬

KATAV LIJTOV
LIJTOV

NIJTHAV
LHIKATEIV
LHYJTV

Escriba; Autor;
Escritor

SITRAH

‫סוֹ ְפרִים‬
SOFRIM

Escritorio, mesa

‫ֻש ְלחָן‬
128

Diccionario Español-Hebreo
‫שוּ ְלחָן‬
ShULJAN
SHULJAN

Escritorios; Mesas

‫שוּלחָנוֹת‬

Oye; Escucha

SHULJANOT

Escuchar; Ovedecer;
Entender

‫ָשמַע‬

Protector; escudo

‫ָמגֵן‬

Escuela

Escuelas

SHOMEIA"

Escuche, Atención

SHAMA"

MAGEIN

‫בֵּית ֵספֶר‬

Escudo Rojo;
Estrella Roja

BEIT SEIFER

‫ָבּתֵּי ֵספֶר‬

Escultor

Ese

‫נִגֵּב‬

Escurrir

‫נִ ְמצָה‬

NIGHEIV

Escurrirse;
Retorcerse

‫ַהלָּה‬

Ese; El que; Quien

‫ֳשר ֶש‬
ֶ‫א‬

‫יְ ֶחזְקֵאל‬
‫גַּ ְלגַּל כַּדּוּר‬
‫ַמזָּל חוּג‬
‫ָחזַק‬

Esequel; Yejezkel

‫ֶש‬

Esferico

‫הֵם‬
HEIM

‫כַּדוּרִי‬
‫ֳעגַ ְלגַּל‬
KADURI
"AGALGHAL

Esmeralda

‫ָבּ ֶרקֶת‬
BAREKET

Eso conj.

SHE

Ellos; Esos

‫ֶספֶר‬
‫יְ ֶחזְקֵאל‬
SEFER
YEJEZKEI'L

JAZAK

Eso; Que

NIMTSAH

'ASHER SHE

GHALGHAL
KADHUR MAZAL
JUG

Fuerte, Ser; Esforzar

‫ִפּכָּה‬
PIKAH

YEJEZKEI'L

Esfera

‫ַפּסָּל‬
PASAL

HALAH

Esequel

‫בֵּית ֵספֶר‬
‫תִּיכוֹן‬
BEIT SEIFER
THIJON

KOJ JOJ

Escurrir, Hacer Secar

‫ָמגֵן ָדּוִד‬
‫אָדֹם‬
MAGEIN DHAVID
'ADOM

Escuela
Secundaria

‫כָּח כוֹח‬

‫ֶה ֳאזִין‬
HE'AZIN

BATHEI SEIFER

Toser; Escupir

‫שוֹ ֵמ ַע‬

‫כִּי‬
KI

Esos

‫ְאלֶה‬
'ELEH

129

Diccionario Español-Hebreo
Espacio

‫ָחלָל‬

Ancha; Espaciosa

JALAL

Ancho; Espacioso

‫ָרחָב‬

REJAVAH

Espada

RAJAV

Espalda

‫גַּב‬
‫ַדּ ְחלִיל‬
DHAJLIL

Esparcir; Radiar

‫ִשדָּר‬
ְ‫מ‬

Espalda

Especial F

‫ְס ָפ ַרדִּית‬
SEFARADHIT

‫ְמיֻ ֶחדֶת‬
‫מְיוּ ֶחדֶת‬

Asustar; Espantar;
Temer

Espárrago

‫בְּיחוּד‬

Español, Idioma;
Española F

Especial M

‫ַתּ ְבלִינִים‬

Cambar dinero;
Especificar

‫ָפּרַט‬

Espejo

‫ְראִי מַראָה‬

Especias
Especias

THAVLINIM

Esperanzas

YAHAV
THIKVAH

‫ִתּקְווֹת‬

Espejo; Visión

‫יִחֵל ִשבֵּר‬

Esperanza

Esperar

KAVAH KIVAH

‫ְמיֻחָד‬
‫מְיוּחָד‬
‫ְשמִים‬
ָ‫בּ‬
‫ְשמִים‬
ָ‫בּ‬
‫ַמרְאָה‬
‫ִתּ ְקוָה‬
THIKVAH

Esperar;
Esperanzar

Esperar

‫יִחֵל ִשבֵּר‬
YIJEIL SIBEIR

‫ִחכָּה חִיכָּה‬
‫ְלחַכּוֹת‬
JIKAH JIKAH
LEJAKOT

Esperar; Acechar

YIJEIL SIBEIR

‫ָקוָה ִקוָּה‬

SEFARADHIT

MAR'AH

THIKVOT

Esperar; Esperanzar

‫ְס ָפ ַרדִּית‬

BESAMIM

PARAT

‫יָהָב ִתּ ְקוָה‬

‫ֶהלְיוֹן‬
‫אַ ְס ָפּרָגוּס‬

BESAMIM

RE'I MAR'AH

Esperanza

"ARATS

MEYUJAD
MEYUJAD

BEYJUD

Especias;
Condimentos

‫ָערַץ‬

HELYON
'ASPARAGUS

MEYUJEDET
MEYUJEDET

Especialmente

‫אָחוֹר‬
'AJOR

MISHDHAR

Español, Idioma;
Española F

‫ֶחרֶב ַסיִף‬
JEREV SAYIF

GHAV

Espantapajaros

‫ְר ָחבָה‬

‫אָרַב‬
'ARAV

Espina; Columna
Espinal

‫עַמּוּד‬
‫ַשּ ְדרָה‬
ִ‫ה‬
"AMUD

130

Diccionario Español-Hebreo
HASHIDRAH

Espiral F

‫ָבּ ְרגִּית‬

Espiral M

BORGHIT

Espiritu; Criatura
Viviente

‫ְשמָה‬
ָ‫נ‬

Esplendida

‫נֶ ְה ֶדּרֶת‬

NESHAMAH

NEHDHERET

Esplendido

‫נֶ ְהדָּר‬

‫ָבּ ְרגִּי‬
BORGHI

Viento; Espíritu;
Aliento

‫רוּ ַח‬

Hermoso;
Espléndido

‫יפִי‬

Esplendor; Belleza

‫יְִפעָה‬
‫יְִפעָוֹת‬

NEHDHAR

RUAJ

YFI

YIF"AH YIF"AOT

Esplendor; Majestad

‫הוֹד‬

Brillo; Esplendor

HOD

Verter; Espolvorear

‫ָשפַך ָמגַז‬
‫ִהגִּיר יָצַק‬

ZIV ZIV

Esposa

‫ִשה‬
ָ‫א‬
‫ִישה‬
ָ ‫א‬

‫ַר ְאיָה‬
RA'YAH

ShAFAJ MAGAZ
HIGHIR YATSAK

Mujer; Esposa

‫זִיו זִו‬

Esposa

‫בַּת זוּג‬
BAT ZUG

'ISHAH 'ISHAH

Querida; Esposa,
Amiga

‫ַר ֳעיָה‬
‫ַר ְעיָה‬

Esposa, Ayuda en
frente de el

RA"AYAH
RA"YAH

Esposa del Rabino

‫ַר ָבּנִית‬

Mujeres; Esposas

RABANIT

Esposo

‫בֶּן זוּג‬

Esta F; Esta es

NASHIM

Rapar; Esquilar,
Ser Calvo

‫ָקרַח‬
‫ֶעזְרָא ֶספֶר‬

PINAH PINAH

Esras; Libro de
Ezra y Nehemia

‫זוֹ זֹאת‬

Esta F; Esta es

‫זוֹ זֹאת‬

‫ִע ְלעֵל‬
‫ִפּנָּה פִּינָּה‬
ZO ZO'T

Esta F S

‫ָשים‬
ִ‫נ‬
‫ֶקצֶף‬

"IL"EIL

Esquina

"EIZER
KENEGDHO

Rabia; Furia;
Espuma

BEN ZUG

Hojear; Espumar

‫ֵעזֶר ְכּנֶגְדּוֹ‬

‫זֹאת‬
ZO'T

KETSEF

KARAJ

SEFER "EZRA'

ZO ZO'T

Esta Vez

‫ַה ַפּעַם‬
HAPA"AM

131

Diccionario Español-Hebreo
Estabilidad
Establece; Erige

‫יַצִיבוּת‬

‫ָשם שים‬

YATSIVUT

Poner; Colocar;
Hacer; Estable

‫ִהצִיב‬

Establece, Erige

‫כּוֹנֵן‬

HITSIV

Establecer; Sostener

‫בצנ‬

KONEIN

Establecer; Fundar

NTSV

Morar; Habitar;
Establecerse

‫ָשכֵן‬

Establecimiento;
Colonia

‫ְשכוּנָה‬

Establecimiento

‫מוֹסָד‬

SHAJEIN

SHEJUNAH

MOSAD

Establecimientos;
Institucione

‫מוֹסָדוֹת‬

Establo para caballos

‫ֻא ְרוָה‬

Establecimiento;
Civilización

‫יִשּוּב‬

Patio;
Establecimiento

‫ָחצֵר‬

Moshav;
Establecimiento
Agric.

‫מוֹשב‬
ָ

Establezca

‫יָסַד ֵהקִים‬

MOSADOT

‫ַתּ ֳחנַת ָחלָל‬
THAJANAT
JALAL

Estadio, Campo
Deportivo

‫ִא ְצ ַטדְיוֹן‬

Estado; Hacienda;
Finca

‫ֳא ֻחזָּה‬

Estado Bancario

‫יָסַד‬
YASAD

YISHUV

JATSEIR

MOShAV

YASAD HEIKIM

Estación, Parada

'URVAH

Estación Espacial

SAM SYM

‫ַתּ ֳחנָה‬
THAJANAH

Jardines;
Estacionamientos

‫גַּנִּים‬

Posición; Estado

‫ַמ ֳעמָד‬

'ITSTADYON

GHANIM

MA"AMAD

‫ַמצָּב‬

'AJUZAH

Situación; Estado;
Posición

‫דַק תֶשבּוֹן‬

Estado de Casados

‫נִשּוּאִים‬
‫נִשּוּאִין‬

DAK TEShBON

MATSAV

NISU'IM NISU'IN

Estado de Israel

‫ְמדִינַת‬
‫ִש ָראֵל‬
ְ‫י‬

Estado político

MEDINAH

MEDINAT
YISRA'EIL

Estados Unidos de
America; EUA

‫אַרֶצוֹת‬
‫ַה ְבּרִית‬

Estamos bien

'ARETSOT
HABRIT

Máquina, Motor;
Base; Estante

‫מְכוֹנָה‬
MEJONAH

‫ְמדִינָה‬
‫ְשלוֹמֵנוּ‬
‫טוֹב‬
SHELOMEINU
TOV

Anaquel; Estante

‫ַמדַּף‬
‫כֹּנָנִית‬
132

Diccionario Español-Hebreo
MADHAF
KONANIT

Estante

‫דּוֹכָן עַמּדה‬
‫דומע‬

Estante, para libros

KONANIT

DHOJAN "AMDH
"MVD

Estante para libros

‫כּוֹנָנִית‬
‫ֶס ָפרִים‬

Estar a punto de

‫ֵאחֵר ְל‬

Estar avergonzado

'EIJEIR LE

Estar Enfermo; Estar
Débil

‫ָחלָה‬
JALAH

‫ָעמַד ְל‬
"AMAD LE

KONANIT
SEFARIM

Estar atrasado

‫כּוֹנָנִית‬

‫בּוֹש‬
BOSH

Estar deseando;
Querer

‫ָרצָה ָחפֵץ‬
‫ָחסַר‬
‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬
‫ךרצ‬
RATSAH JAFEITS
JASAR
HITSTARAJ TSRJ

Estar en lo Correcto

‫ָצדַק‬

Trabajar; Estar en
Problemas

‫ִה ְת ַלבֵּט‬

Estar Enfermo;
Estar Débil

‫ָחלָה‬
‫ָרתַח‬

KATSAF "AL

Hervir; Estar
Furioso

‫ךוב‬

Vivo; Estar vivo

‫ָחיָה‬

TSADAK

Estar Enfermo

‫ָחלָה ְבּ‬
JALAH BE

Estar Furioso
Estar Perplejo,
Confundido

Estará bien

‫ָקצַף עַל‬
VVJ

‫יִ ְהיֶה טוֹב‬
‫ֶפּסֶל ָפּסִיל‬

Estatuas de ídolos

‫ְפּסִלים‬

Estara bien

Estatuas

Este

‫ָקדִים‬

Estatuto

‫ְפּסָלים‬
‫ֻחקָּה‬
JUKAH

Este

MOTSA'

KADIM

‫יִ ְהיֶה‬
‫ְבּ ֵסדֶר‬

PESALYM

PESILYM

‫מוֹצָא‬

RATAJ

YIHYEH
BESEIDER

PESEL PASIL

Descenso; Este;
Salida

JALAH

JAYAH

YIHYEH TOV

Idolo; Estatua;
Imagen

HITLABEIT

‫ִמזְרָח‬
MIZRAJ

Esté enfermo

‫ָחלֶה‬
JALEH

133

Diccionario Español-Hebreo
Desierto; Estepa

‫ִמ ְדבָּר‬

Ester

MIDBAR

Ester; Rollo de Ester,
estrell

‫ֶמגִילַּת‬
‫ֶא ְסתֵר‬

'ESTEIR

Estimado;
Aproximado

MEGILAT 'ESTEIR

Considerar; Estimar
Esto M S

‫ָשב ָסבַר‬
ַ‫ח‬

‫אָמַד‬

JASHAV SAVAR

Estimar;
Aproximar

‫זֶה‬

Estomago

‫ֶבּטֶן‬

‫קֶיבָה‬
‫ָעטַש ִעטֵּש‬

'AMAD

BETEN

Estornudo

KEYVAH

Estorunudar

‫אֹמֶד‬
‫אוֹמֶד‬
'OMED 'OMED

ZEH

Estomago

‫ֶא ְסתֵר‬

‫ִישה‬
ָ ‫ֳעט‬
"ATISHAH

Estoy bien

"ATASH "ITEISH

‫ְשלוֹמִי‬
‫טוֹב‬
SHELOMI TOV

Estoy de acuerdo F

‫ֳאנִי‬
‫ַמ ְסכִּימָה‬

Estoy de acuerdo
M

‫ֳאנִי ַמ ְסכִּים‬
‫ֵתּ ְכסִיס‬

BAMAH

Estrategia;
Tactica; Tacto

‫צַר‬

Estrella

‫כּוּכָב‬

'ANI MASKIM

'ANI MASKIMAH

Altar; Estrado
Estrecho

‫ָבּמָה‬
TSAR

Estrella, escudo de
David

‫דיווד ָמגֵן‬

Estrella de la Mañana

‫ַבּ ְרקַאי‬

KUJAV

Estrella, Forma

MAGEIN DVVYD

BARKA'Y

Agitarse; Temblar;
Estremecers

‫ָרגַז‬

Estremo

Estritos; Jetuvim

‫כְתוּבִים‬

‫ָמגֵן ָדּוִד‬
‫אָדֹם‬
MAGEIN DHAVID
'ADOM

RAGAZ

‫קִיצוֹן‬
KITSON

‫ִשחַת‬
ְ‫נ‬

JETUVIM

Corromerse;
Estropearse

‫ִמ ְבנֶה‬

Estructuras

‫ִמ ְבנִים‬

MIVNEH

Aprende; Estudia

‫כּוֹכָב‬
KOJAV

Escudo Rojo;
Estrella Roja

Estructura

THEIJSIS

‫לוֹמֵד‬
LOMEID

NISHJAT

MIVNIM

Estudiante F

‫סטוּ ֶדנְטִית‬
STVDENTIT

134

Diccionario Español-Hebreo
Estudiante F

‫ַתּ ְלמִידָה‬

Estudiante M

THALMIDAH

Estudiante M

‫ַתּ ְלמִיד‬

SETVDENT

Estudiantes F P

THALMID

Estudiantes M P

‫ַתּ ְלמִידִים‬

Estudios de Gobierno

Estudiar; Aprender

Estufa

‫ָלמַד ִל ְלמֶד‬
LAMAD LILMED

Estudios Medio
orientales

MADHA"EI
HAMDINAH

‫תַּנּוּר‬
‫חִימוּם‬

‫ַתּ ְלמִידוֹת‬
THALMIDOT

THALMIDIM

‫ַמ ָדּעֵי‬
‫ַה ְמּדִינָה‬

‫סְטוּ ֶדנְט‬

‫לִמּוּדֵי‬
‫ַה ִמּזְרָח‬
‫ַהתִּיכוֹן‬
LIMVDEI
HAMIZRAJ
HATHIJON

Horno; Estufa

‫ְשן‬
ָ ‫ִכּב‬
KIVShAN

THANUR JIMUM

Estupidez

‫ִאוֶּלֶת‬

Viaje; Etapa

'IVELET

Eterna

Eternidad

‫נִ ְצּחִית‬

MASA"

‫עוֹלָם‬

NITSJIT

Mundo; Eternidad;
Universo

‫נִצְחוּת‬
‫נִ ְצחִיּוּת‬

Eternidad; Fuerza;
Gloria

‫נֶצַח נֵצַח‬

Etiopia

‫ֶאתְיוֹ ְפּיָה‬

NITSJUT
NITSJIUT

Eterno

‫נִ ְצּחִי‬
NITSJI

Etiqueta

Europa

‫תָּג‬
THAG

Estados Unidos de
America; EUA

‫אֵירוֹפָּה‬

Eva

‫הניפ‬
‫ֶה ֳערִי ְך‬
HE"ARIJ

NETSAJ NEITSAJ

‫אַרֶצוֹת‬
‫ַה ְבּרִית‬
'ARETSOT
HABRIT

‫ַחוָּה‬
JAVAH

Evada

FYNH

Apreciar; Evaluar

"OLAM

'ETYOPYAH

'EIROPAH

Evacue

‫ַמסַּע‬

‫ִש ַתּמֵט מ‬
ְ‫ה‬
HISHTHAMEIT M

Vapor; Evaporar

‫ִאדָּה‬
‫ְלאִדּוּת‬
'IDHAH LE'IDHUT

135

Diccionario Español-Hebreo
Evaporar

‫ִהתְאַדה‬

Evento

HIT'ADH

Evidencia

‫רֶאָיָיה‬

'EIRUA"

Evidente; Claro

RE'AYAYH

Evite, Alcance

‫ָעקַף‬

Exactamente

Exactamente

‫דִּיוּק‬

‫ְבּדִּיוּק‬
BEDHIUK

Exactitud

‫ַדּיְקָמוּת‬
DHAYKAMUT

DHAVKA'
DHAVKAH

Exacto, Calidad de

‫בָּרוּר‬
BARUR

"AKAF

‫ַדּוְקָא‬
‫ַדּוְקָה‬

‫אֵרוּ ַע‬

Exagerar

DHIUK

‫ִהגְזִים ְב‬
‫גזם ִה ְפלִיג‬
‫ִה ְפרִיג‬
HIGZIM VE GZM
HIFLIG HIFRIG

Enaltecido; Exaltado,
Ser

‫גָּבַהּ‬

Examen

GHAVAH

‫חִידוֹן‬
‫ִמ ְבחָן‬
‫צְחוֹק‬
JIDON MIVJON
TSEJOK

Examen;
Cuestionario; Prueva

‫ְבּחִינָה‬

Examen, Enigma

‫חִידוֹן‬

Excelente F;
Distinguida F

‫ִמ ְבחָן‬
MIVJAN

Provar;
Inspeccionar;
Examinar

‫ָבּחַן‬
‫עוֹ ָדפִּים‬

JAFIRAH

Excesos;
Excedentes

‫מְצוּיֶּנֶת‬
‫ְמ ֻציֶּנֶת‬

Excelente M;
Distinguido M

JIDON

Excavation

Examen; Prueba

BEJINAH

‫ֳחפִירָה‬

METSUYENET
METSUYENET

A no ser que; Salvo;
Excepto

‫לוּלֵא לוּלֵי‬

Deseo; Fervor;
Excitación Sexu

‫יִחוּם‬

Exclusivo

‫ַבּ ְל ֳעדֵי‬

LULEI' LULEI

YIJUM

BAL"ADEI

BAJAN

"ODAPIM

‫מְצוּיָּן ְמ ֻציָּן‬
METSUYAN
METSUYAN

Excesos;
Excedentes

‫עוֹ ָדפִּים‬

Exclamacion de
desmayo

‫אֳבוֹי‬

Excomunion;
Amonestacion

‫ֵחרֶם‬

"ODAPIM

'AVOY

JEIREM

136

Diccionario Español-Hebreo
Pasto; Excremento

‫ְרעִי‬
RE"I

Excrementos

‫ֳח ָראִים‬
JARO'IM

Excusa

‫תֵּרוּץ‬
‫תֵּירוּץ‬

Excremento;
Suciedad
Caminar; Pasear;
Excursionar

‫גָּלוּת‬

Exhibición

‫ָפטַר‬

Exilio

‫ַקיֶּמֶת‬
KAYEMET

Encontrarse; Existir

‫נִ ְמצָא‬
‫ל ִה ָמּצֵא‬
‫אצמיהל‬

‫ַתּעֳרוּכָה‬
‫גָּלֹוּת‬
GHALOUT

Exista

FATAR

Existente; Duradera F

‫ִטיֵּל טייל‬
‫לייטל‬

THA"ARUJAH

GHALVT

Despedir; Eximir

TSEI'AH

TIEIL TYYL
LTYYL

THEIRUTS
THEIRUTS

Exilio

‫צֵאָה‬

‫ִה ְתקִים‬
HITKIM

Existente;
Duradero M

‫ַקיָּם‬

Shemot; Exodo,
Nombres

‫ְשמוֹת‬

Experiencia

‫וֶתֶק‬

KAYAM

SHEMOT

NIMTSA'
LHIMATSEI'
LHYMTS'

Expaña

‫ֶס ָפרַד‬
SEFARAD

Experiencia

‫ֳחוָיָה‬
‫היווח‬

VETEK

Experiencia,
Atraviesa

‫ִה ְתנַסָּה‬

Expiación

‫כִּפּוּר‬

HITNASAH

JAVAYAH JVVYH

Expiación;
Reparación

‫ַכּ ָפּרָה‬

Reparar; Expiar;
Reconciliar

‫ִכּפֵר‬

KAPARAH

KIPUR

‫ָפקַע‬

KIFEIR

Cortar; Cancelar;
Expirar

Comentario;
Explicación

‫בֵּאוּר‬

Explicar

‫ראיב‬

Explicar

‫נִמֵק‬

BEI'UR

VY'R

Explorador

NIMEIK

Explotación

‫נִצּוּל‬
NITSUL

FAKA"

Explotación;
Extorsión

‫ַתּיָּר ְמ ַחפֵּש‬
THAYAR
MEJAPEISH

‫עוֹשק‬
ֶ
"OSHEK

137

Diccionario Español-Hebreo
Explotador

‫נַ ְצלָן‬

Salvar; Explotar

NATSLAN

Explotar; Oprimir;
Maltratar

‫ָשק‬
ַ‫ע‬

Exponer

NITSEIL

‫פּוֹצֵץ‬

"ASHAK

Partir; Explotar;
Detonar

‫ףשח‬

Exportación

‫יִיצֵא‬

JSF

Exportación

‫יִצוּא‬
‫ִמ ְדרָש‬
MIDRASH

POTSEITS

YITSEI'

Exportador

YITSU'

Exposición en
Talmud

‫נִצֵל‬

‫יְצוּאָן‬
YETSU'AN

Expresar;
Pronunciar

‫בִיטֵּא‬
‫ֶהבִי ַע‬
VITEI' HEVIA"

Declarar; Expresar
Opinión

Expulsar, Mover

‫ִחוָּה‬

Exprimir

JIVAH

‫נָדַח‬

SAJAT LAJATS
DHAJAK

Divorcie; Expulse

NADAJ

Extender; Tender

‫ָשטַח‬
‫ָפרַש‬

Mandar; Extender

‫ָשטוּ ַח‬

Extendida

‫ִשמִיד‬
ְ‫ה‬

Exterior; Calle

Extranjero

JUTS

‫עוֹשק‬
ֶ

Extranjera;
Forastera

‫זָרָה‬
‫זָר‬

NAJRI

Extranjero;
Forastero

‫בֶּן נֵכָר‬

Extranjero

‫גֵּר‬

‫נָ ְכרִית‬
NAJRIT

Extranjero

‫נָ ְכרִי‬
BEN NEIJAR

Afuera del pais;
Extranjero

Raro; Extraño

‫חוּץ‬

Explotación;
Extorsión

HISHMID

Extranjera

‫ְשטוּחָה‬
SHETUJAH

SHATUAJ

Destruir; Exterminar

‫ָשלַח‬
SHALAJ

FARAS

Extendido

‫גֵּרֵש‬
GHEIREISH

SHATAJ

Divulgar; Extender

‫ָסחַט ָלחַץ‬
‫ָדּחַק‬

‫חוּץ לָאָרץ‬

ZARAH

ZAR

GHEIR

Extraña; Rara

JUTS LA'ARTS

‫מוּזָר‬

"OSHEK

‫מְשוּנָּה‬
‫ְשנָּה‬
ֻ‫מ‬
MESHUNAH
MESHUNAH

Extraño; Raro

‫מְשוּנֶּה‬
138

Diccionario Español-Hebreo
‫ְשנֶּה‬
ֻ‫מ‬

MUZAR

MESHUNEH
MESHUNEH

Resultado;
Extremidad

Alas; Extremidades

‫תּוֹצָאָה‬

Ala; Extremidad

‫ָכּנָף‬

THOTSA'AH

KANAF

‫ְכנָ ַפיִם‬
‫ְכּנָפוֹת‬

‫בֵּית‬
‫ֳרֹשת‬
ֶ ‫ח‬
‫בֵּית‬
‫ֳרוֹשת‬
ֶ ‫ח‬

Fabrica

JENAFAYIM
KENAFOT

BEIT JAROSHET
BEIT JAROSHET

Fácil
Ligera; Fácil F

‫נָקֵל‬

‫קַל קלל‬

NAKEIL

Fácil; Rapido;
Ligero, Ser

‫ַקלָּה‬

Faena, Que hacer

‫נֶ ֱחנַק‬

KALAH

Faeneado Ritual

‫ְשחִיטָה‬

NEJENAK

Faeneador Ritual

SHEJITAH

Falafel

‫ָפ ָלפֶל‬
‫ָפלָאפֶל‬
‫ִש ְמ ָלנִית‬

Falda; Pollera

‫ְשל‬
ַ ‫נִכ‬

Faldas; Polleras

‫ִש ַפּתִי‬
ְ‫מ‬

Familia; Clan

‫ַקנָּאִית‬

Familias

Fantasmas; Gigantes

Fanático

‫ִמגְדַּלּוֹר‬

Farmacia

‫ָמצָא חֵן‬
MATSA' JEIN

‫בֵית‬
‫ְמ ְר ַקחַתּ‬
VEIT
MEREKAJATH

Favor

MIGDHALOR

Favor; Complacer

‫ַקנָּאִי‬
KANA'I

REFA'IM

Faro

‫ִשפָּחוֹת‬
ְ‫מ‬
MISHPAJOT

KANA'IT

‫ְר ָפאִים‬

‫ִש ָפּחָה‬
ְ‫מ‬
MISHPAJAH

MISHPATI

Fanática

‫ֳחצָאיוֹת‬
JATSA'YOT

NIJSHAL

Familiar

‫ֳח ָצאִית‬
JATSA'IT

SIMLANIT

Fallar; Tropezar

‫שוֹחֵט‬
SHOJEIT

FALAFEL
FALA'FEL

Falda

KAL KLL

‫חֵן‬
JEIN

Voluntad; Deseo;
Favor

‫רָצוֹן‬
RATSON

139

Diccionario Español-Hebreo
Gracia; Favor;
Caridad

‫ֶחסֶד‬

‫טוֹבָה‬

JESED

Favor, Bondad,
Acto Bueno

Favorecer

‫ַקרֵב‬

Favores

‫טוֹבוֹת‬

KAREIV

Fe; Creencia

‫אֳמוּנָה‬

TOVOT

Fe

'AMUNAH

Fe; Creencia

‫ֳא ֻמנָה‬

Fecha, Día del Mes

Febrero

Felicidad; Alegria

Felices Fiestas

‫ֳע ֵלזָה‬

Hacer Alegre;
Felíz

‫ִשמַּח‬

Felíz, Alegre M

‫ָעלֵז‬

"ALEIZAH

Buen año; Feliz Año
nuevo

Felíz F

SHANAH TOVAH

‫יוֹם ֻה ֶלדֶת‬
‫ָש ֵמ ַח‬

‫ַעלִּיזָה‬
‫ָצ ֶהלֶת‬

‫צוֹ ֶהלֶת‬
‫צֹ ֶהלֶת‬

‫ָשנָה טוֹבָה‬

Felíz Cumpleaños

YOM HULEDET
SAMEIAJ

Feliz F; Alegre F

‫חַג ָש ֵמ ַח‬

TSOHELET
TSOHELET

Felíz Fiesta

JAG SAMEIAJ

Felíz M

‫ַעלִּיז ָצהֵל‬
‫נְ ֵקבָה‬
NEKEIVAH

Feria; Mercado

‫יָרִיד יֶרִיד‬
YARID YERID

‫חַג ָש ֵמ ַח‬
JAG SAMEIAJ

Feliz M; Alegre M

"ALIZ TSAHEIL

Femenino; Hembra

SIMAJ

"ALEIZ

"ALIZAH
TSOHELET

Feliz Fiesta

‫מוֹ ֳעדִים‬
‫ְש ְמחָה‬
ִ‫ל‬
MO"ADIM
LESIMJAH

'SHER
HATSLAJAH

Felíz, Alegre F

‫ֶפבְּרוּאָר‬
FEBRU'AR

THA'ARIJ

‫אשר‬
ֶ
‫ַה ְצ ָלחָה‬

‫אֱמוּנָה‬
'EMUNAH

'AMUNAH

‫ָתּ ֳארִי ְך‬

TOVAH

‫צוֹהֵל‬
‫צֹהֵל‬
TSOHEIL
TSOHEIL

Femineidad;
Genitales
Femenino

‫נְקַבוּת‬

Fermentar,
Demorar

‫ֶה ְחמִיץ‬

NEKAVUT

HEJMITS

140

Diccionario Español-Hebreo
Fértil F

‫פּוֹ ִריָה‬

Fértil M

PORIAH

Deseo; Fervor;
Excitación Sexu

‫יִחוּם‬

Solemne F; Festiva

‫ֳחגִיגִית‬

POREH

Banquete; Festín

YIJUM

‫ֳחגִיגִי‬

Festividad

Fianza

Embrión; Feto

‫ֳאסִימוֹן‬

‫ֻעבָּר עוּבָּר‬
"UBAR "UBAR

Fibras Dieteticas

"ARVUT

Ficha, Moneda
antigua

‫ֶח ְדוָה גִּילָה‬
JEDVAH GHILAH

JAGIGI

‫עֳרבוּת‬

‫ִשתֶּה‬
ְ‫מ‬
MISHTHEH

JAGIGIT

Solemne M; Festivo

‫פּוֹרֶה‬

‫ִשיבִים‬
‫חלוּנָחִיים‬
ShIVIM
JLUNAJIYM

Fideo

'ASIMON

‫ִא ְט ִריָּה‬
‫ִא ְטרִית‬
'ITRIAH 'ITRIT

Fiebre; Temperatura
Fiel; Confialbe

‫םוח םח‬

‫ָקדַח‬

JM JVM

Encender; Fiebre,
Tener

‫נֶ ֳאמַן‬

Fiesta; Encuentro

‫מוֹעֵד‬

NE'AMAN

Fiesta; Dia Festivo

‫חַג‬

MO"EID

Fiesta

JAG

Fiesta

‫ְמסִיבָּה‬
‫חַג‬
‫ַהבִּכּוּרִים‬

‫חַג‬
JAG

Fiesta de Boda

MESIBAH

Fiesta de las
Primicias

KADAJ

‫הִלוּלִים‬
HILULIM

Fiesta por niño
recien nacido

‫ָשלוֹם זַכָר‬

Construcción;
Figura; Imagen

‫ַתּ ְבנִית‬

Determinar
Horario; Fijar

‫ָקבַע‬
‫ָע ַר ְך‬
‫ִשטָּה‬
‫ִשיטָה‬

SHALOM ZAJAR

JAG HABIKURIM

Figura; Forma

‫צוּרָה‬
TSURAH

Figuras; Formas

‫צוּרוֹת‬
TSUROT

Colocar; Fijar;
Designar

‫ֶה ֱעמִיד‬
HE"EMID

Fijar; Editar;
Organizar

Insertar; Fijar Junto

‫ִשלֵּב‬

Fila; Linea

SHILEIV

THAVNIT

KAVA"

"ARAJ

SHITAH SHITAH

141

Diccionario Español-Hebreo
‫ֵסדֶּר‬

SHURAH

Orden; Arreglo;
Fila

Avenida; Fila de
Soldados

‫ְש ֵדרָה‬

Filacterias

‫ְתּפִילִין‬

Filatelia

‫בּוּלָאוּת‬

Fila

Bistec; Filete

‫שוּרָה‬
SHEDEIRAH

THEFILIN

Filatelista

BULA'Y

‫ְס ֵטיְק‬
‫ֻא ְמצַה‬

‫ַתּ ְחרִים‬
‫ְבּ ֶכסֶף‬
‫וּ ְבזָהָב‬

Filigrana

‫פִילִיפִינִיים‬

THAJRIM
BEJESEF
UVZAHAV

Fin

FILIFINIYM

Fin

‫סוֹף‬
SOF

Fin

‫גֶּמָר גֶּמֶר‬
‫סִיוּם‬
‫סוֹף ָשבוּ ַע‬

Fin; Proposito;
Completación

‫ֵתּ ְכלִית‬

Fin

‫קֵץ‬

‫סוֹפִי‬

Final F Adj

‫ָכּלָה‬

Estado; Hacienda;
Finca

‫ֳא ֻחזָּה‬

Firma

‫ֳחתִימָה‬

‫סוֹפִית‬
SOFIT

Finalizar

SOFI

Dejar; Finalizar;
Completar

THEIJLIT

KEITS

SOF SHAVUA"

Final M Adj

‫אַ ֳחרִית‬
'AJARIT

GHEMAR
GHEMER SIUM

Fin de semana

‫בּוּלַאי‬

BULA'UT

SETEIK 'UMTSAH

Filipinas

SEIDHER

‫גָּמַר‬
GHAMAR

Finanzas, Fondos

KALAH

‫ןמימ‬
MYMN

Finlandia

'AJUZAH

‫פִינְ ַלנְד‬
FINLAND

‫יֵצִּיבָה‬

JATIMAH

Firme F;
Verdadero F

Firme M; Verdadero
M

‫יֵצִּיב‬

Física

‫פִיזִיקָה‬

Flauta

‫ַחלִיל‬

YEITSIV

FIZIKAH

Flecha

JALIL

Flor; Fleco

‫צִיצָה‬
TSITSAH

YEITSIVAH

‫חֵץ‬
JEITS

Fleco

‫פִּיף‬
PIF

142

Diccionario Español-Hebreo
Franjas; Flecos

‫צִיצִית‬

Floja; Perezosa

TSITSIT

Flojo; Perezoso

‫ָעצֵל‬

"ATSEILAH

Capullo; Flor

"ATSEIL

Flor

‫ֶפּרַח‬

‫ֳע ֵצלָה‬
‫נִצָּה‬
NITSAH

Flor

PERAJ

‫ֶפּרַח עִטּוּר‬
‫קִשּוּט‬
‫ִמ ְבחָר‬
PERAJ "ITUR
KISHUT MIVJAR

Flor; Fleco

‫צִיצָה‬

Flora; Vegetación

TSITSAH

Floración

‫צִיץ‬

TSIMJIAH

Floral

TSITS

Florecer; Brillar;
Centellar

‫נָצַר‬

Florecer; Halcón

‫נֵץ‬

Florecer; Prosperar

NATSAR

‫נִיצָן ֶפּרַח‬

‫פּ ְרחִי‬
PRJI

‫ָפּרַח‬
PARAJ

Florecer

NEITS

Florecer

‫ִצ ְמ ִחיָּה‬

‫ציץ צָץ‬
TSYTS TSATS

Florero

NITSAN PERAJ

‫ֳעצִיץ‬
‫ְפּ ָרחִים‬
"ATSITS PERAJIM

Florero; Jarron

‫ֳאגַ ְרטָל‬

Flores

'AGARTAL

Florida F

‫נִ ְמ ֶלצֶת‬
NIMLETSET

‫ְפּ ָרחִים‬
PERAJIM

Florido, Lleno de
Flores

‫ְמלִיצִי‬
‫ָמלֵא‬
‫ְפּ ָרחִים‬
MELITSI MALEI'
PERAJIM

Florido M

‫נִ ְמלָץ‬

Fluir; Brillar

NIMLATS

Destilar; Fluir

‫נָזַל‬

NAHAR

Fluir; Gotear

NAZAL

Inundar; Derramar;
Fluir

‫זָרַם‬

Flujo; descarga

‫ָשתַת‬
SHATAT

‫ִפּכָּה‬

ZARAM

Gotear, Hacer;
Fluir, Hacer

‫זָב‬

Foca M

‫ֶכּלֶב יַם‬

ZAV

Hoja; Follaje, Hoja de

‫נָהַר‬

‫ָעלֶה‬

PIKAH

KELEV YAM

Hojuela; Folleto

‫עָלוֹן‬
143

Diccionario Español-Hebreo
Papel
Fondo; Telon de
Fondo

"ALEH

‫יְסוֹד ֶרקַע‬
‫ַתּ ְדרִי ְך‬

"ALON

Fondo de Rio

NAJAL

YESOD REKA"
THADRIJ

Fondo del Mar

‫מְצוּלָה‬
METSULAH

‫נַחַל‬

Fondo Nacional
Judío

‫ֶקרֶן ַקיֶמֶת‬
‫ְליִש ָראֵל‬
‫לקק‬
KEREN
KAYEMET
LEYISRA'EIL KKL

Extranjera; Forastera
Forestar

‫זָרָה‬

‫זָר‬

ZARAH

Extranjero;
Forastero

‫יִעֵר‬

Figura; Forma

‫צוּרָה‬

YI"EIR

Forma, Creación,
Impulso

‫יֵצֶר‬

Figuras; Formas

‫צוּרוֹת‬

TSURAH

Crear; Formar

YEITSER

Forro

‫זְנוּנִים‬

‫יָצַר‬
YATSAR

Fornicación

TSUROT

Fornicación

ZAR

‫ַתּזְנוּת‬
THAZNUT

‫זְנוּת‬

ZENUNIM

Prostitución;
Fornicación

‫בִּטנָה‬

Fortalecer

‫גִּבֵּר‬
‫ִהגְבִּיר‬

BITNAH

ZENUT

GHIBEIR HIGBIR

‫ִאמֵּץ‬

HIGBIR

Adoptar idea,
Niño; Fortalecer

Conquisar;
Fortalecerse

‫גָּבַר‬

Fortalecerse

‫אָמֵץ‬

Fortalecimiento

‫חִזוּק‬

Fortalecer; Fortificar

‫ִהגְבִּיר‬
GHAVAR

Fortaleza;
Fortificación

'AMEITS

Fortaleza;
Fortificación

‫בִצוּר‬
‫ִשגָּב‬
ְ‫מ‬

METSODAH

Fortaleza;
Refiguio

‫בִצוּר‬

Fortificación

‫בִּיצוּר‬
‫בּצּוּר‬

JIZUK

Fortaleza

'IMEITS

‫מְצוֹדָה‬

VITSUR

VITSUR

MISGHAV

BITSUR BTSUR

Fortalecer; Fortificar

‫ִהגְבִּיר‬
HIGBIR

Forzar; Presionar

‫ָכּבַש‬
KAVASH

144

Diccionario Español-Hebreo
Violar; Forzar

‫אָנַס‬

Forzar a Convertir

'ANAS

Fotografo

‫ַצלָּם‬

SHIMEID

Ruptura; Fraccion

TSALAM

Fraccionar; Comprar
Grano

Frágil F

‫ָשבַר‬

Fragante, Ser

‫פֵּרוּר‬
‫פֵּירוּר‬

‫ָשם ָבּסַם‬
ַ‫בּ‬
BASAM BASAM

Frágil M

SHEVIRAH
PERIJAH

Miga; Fragmento

‫ֶשבֶר‬
SHEVER

SHAVAR

‫ְשבִירָה‬
‫ְפּרִיכָה‬

‫ִשמֵד‬

‫ָשבִיר‬
‫ָפּרִי ְך‬
SHAVIR PARIJ

Fragmento

‫פִיצֵל‬
FITSEIL

PEIRUR PEIRUR

Francés

‫ָצ ְר ָפתִי‬

Francesa

TSARFATI

Francia

‫ָצ ְרפַת‬

TSARFATIT

Franela

TSARFAT

Franjas; Flecos

‫צִיצִית‬
‫צְלוּחִית‬

Frasco

‫אַ ְחוָה‬

Frascos

‫ֳחמִילָה‬

Fraude

‫לָרֹב‬

Frazada; Manta

‫ָשּכִי ַח‬
ShAJIAJ

‫ְש ִמיָכה‬
SEMIAJH

Frecuente F

LAROV

Frecuente M

‫מִרמָה‬
MIRMAH

JAMILAH

Frecuente

‫ַפּכִּים‬
PAKIM

'AJVAH

Frazada

‫ַפּ ְך‬
PAJ

TSELUJIT

Fraternidad

‫ֳארִיג ֶצמֶר‬
'ARIG TSEMER

TSITSIT

Frasco

‫ָצ ְר ָפתִית‬

‫ְשּכִיחָה‬
ShEJIJAH

Frecuentemente

‫ְפּ ָעמִים‬
‫רַבּוֹת‬
‫ְל ִאתִּים‬
‫קְרוֹבוֹת‬
PE"AMIM RABOT
LE'ITHIM
KEROVOT

145

Diccionario Español-Hebreo
Fregadero

‫כִּיּוֹר‬

Freir

KIOR

Freno

‫ָבּלַם‬

TIGHEIN TIGHEIN
LITGHEIN

Frente

BALAM

Linea de Batalla;
Frente

‫ַמ ֳע ָרכָה‬

Frentes

‫מוּל‬

MA"ARAJAH

Contrario; Frente
a; Ante

‫ֳחזִיתוֹת‬

Fresa, Y planta de

‫תּוּת‬

‫ַר ֳענָנָה‬
‫ָטרִי‬

Fría; Fresca

‫קַר‬

Fresco; Jugoso

‫ָקרָה‬

Fresno

‫קַר‬

Frijol Colorado

‫קַל ַדּעַת‬

Frío

‫ִה ְפרִיא‬

Frontera

‫ֱאתְרוֹג‬

Fruta

‫ְפּרִי ֶפּרִי‬

‫תּנוּבָה‬
THNUVAH

Fruta Cítrica

'ETROG

Fruta De; Fruto De

‫גְּבוּל‬
GHEVUL

HIFRI'

Fruta citrica

‫קֹר קוֹר‬
KOR KOR

KAL DHA"AT

Fructificar

‫ְשעוּעִית‬
SHE"U"IT

KAR

Frivolo

‫מֵילָה עֵץ‬
MEILAH "EITS

KARAH

Frío; Fresco

‫ַר ֳענָן‬
RA"ANAN

KAR

Fría; Fresca

‫ָקרָה‬
KARAH

TARI

Frío; Fresco

MUL

THUT

RA"ANANAH

Fresco

‫ֵמצַח‬
MEITSAJ

JAZITOT

Fresca; Jugosa

‫ִטגֵּן טִיגֵּן‬
‫ִל ְטגֵּן‬

‫פּרִי ָהדָר‬
PRI HADAR

Frutas

PERI PERI

‫פֵּרוֹת‬
‫פֵּירוֹת‬
PEIROT PEIROT

Frutilla

‫תוּת ָשדֶה‬
TUT SADEH

Fruto, Produccion de

‫יְבוּל‬
‫תְּנוּבָה‬
YEVUL
THENUVAH

Criatura; Fruto;
Niños

‫ֶצ ֱאצָא‬

Fruta De; Fruto De

‫ְפּרִי ֶפּרִי‬

TSE'ETSA'

PERI PERI

146

Diccionario Español-Hebreo
Ardor; Fuego;
Conflagración

‫ְש ֵרפָה‬

Fuego

‫אֵש‬

Luz; Fuego

SEREIFAH

NUR

Fuente

'EISH

Bol; Fuente

‫ְק ָערָה‬
‫ִמזְרָק‬

Fuente de Luz, Luz

‫מָקוֹר‬

Fuente

‫גּוּפָן‬

MAKOR

Fuente, de letra de
computador

‫מָאוֹר‬

Fuentes

‫ַמ ְעיָנוֹת‬

‫בֵּחוּץ‬
‫הַמוּצָה‬

Ciudad
capital;Castillo;Fuerte

‫בִּירָה‬

Fuerte, Ser; Esforzar

‫ָחזַק‬

Bravo; Fuerte;
Poderoso

‫אַבִּיר‬

Fuerte

‫אֵיתָן‬

BIRAH

Fuerza

‫כֹּ ַח‬

‫עֹז‬
"OZ

Fuerza

"ATSMAH

Fuerza; Poder

'ABIR

'EITAN

JAZAK

‫ָע ְצמָה‬

GHUFAN

MA"YANOT

BEIJUTS
HAMUTSAH

Fuerza; Poder

‫ַעיִן‬
"AYIN

MA'OR

Afuera; Fuera

‫ַמ ְעיָן‬
MA"YAN

KE"ARAH
MIZRAK

Fuente

‫נוּר‬

‫ַה ְכ ָרחָה‬
HAJRAJAH

Fuerza

KOAJ

‫עֹצֶם‬
‫עוֹצֶם‬
"OTSEM "OTSEM

Eternidad; Fuerza;
Gloria

‫נֶצַח נֵצַח‬

Fuerza

‫ֶחזְקָה‬
‫ָחזְקָה‬

Fuerza; Validez

NETSAJ NEITSAJ

‫תֹּקֶף‬
THOKEF

Fuerza; Riqueza

‫ַחיִל‬
JAYIL

JEZKAH JAZKAH

Altura; Fuerza

‫תּוֹ ָעפָה‬
‫תּוֹ ֶעפֶת‬

Fuerza; Heroismo

GHEVURAH

THO"AFAH
THO"EFET

Fuerzas

‫כֹּחוֹת‬
KOJOT

‫גְּבוּרָה‬

Fugitivo

‫ָבּרִי ַח‬
BARIAJ

147

Diccionario Español-Hebreo
Full, casa llena,
naipes

‫ֵבּיִת ָמלֶא‬

Funcionario; Jefe

‫ַשר‬

Fumar

BEIIT MALE'

"ASHAN

Funcionario

SAR

Bases; Fundamentos

‫יְסוֹדִים‬
‫יְסוֹדוֹת‬
‫בֵּית יְצִיקָה‬

Establecer; Fundar

Rabia; Furia; Espuma

‫ָצרָף‬
TSARAF

‫ֶקצֶף‬

Fundición Mineral

‫ֳעתִידָה‬

Furia; Enfado;
Enojo

Futbol

‫ִה ְכעִיס‬
HIJ"IS

‫כַּדּוּ ֶרגֶל‬
‫כַּדּוּר ֶרגֶל‬
KADHUREGEL
KADHUR REGEL

Listo; Futuro

"ATIDAH

Futuro, Gram Tiempo
Futuro

‫ִהתְוּ ְך‬
HITUJ

KETSEF

Lista; Futura

‫יָסַד‬
YASAD

BEIT YETSIKAH

Combinar; Fundir;
Unir

‫ִשמִי‬
ְ‫ר‬
RIShMI

YESODIM
YESODOT

Fundición

‫ָשן‬
ַ‫ע‬

‫ֳעתִיד‬
"ATID

‫ָעתִיד‬
"ATID

G

[Previo] Volver a la pagina principal [Siguente]
Si no se ve Hebreo Seleccionar Codificación UTF-8

Roperos;
Gabinetes;
Alacenas

‫אֳרוֹנוֹת‬

Gabriel

‫גַּ ְברִיאֵל‬

Gafas

Gabon

'ARONOT

GAVON

Gad

‫גָּד‬

GHAVRI'EIL

GHAD

‫ִש ָקפַים‬
ְ‫מ‬
‫ִש ָק ַפיִים‬
ְ‫מ‬

‫ִש ְקפֵי‬
ְ‫מ‬
‫ֶשמֶש‬

Gafas de sol

MIShKAFAYM
MIShKAFAYIM

Galaxia

‫גַבוֹן‬

‫גַלָק ִסיָה‬
GALAKSIAH

MIShKEFEI
ShEMESh

Galletas

‫עוּגִיוֹת‬
"UGIOT

148

Diccionario Español-Hebreo
Gallina; Pollo F

‫ַתּ ְרנְגֹלֶת‬
‫ָתּ ְרנְגוֹלֶת‬

Gallinas; Pollos F

THARNEGLOT

THARNEGOLET
THARNEGOLET

Gallo

‫ַתּ ְרנְגוֹל‬

Pollo; Gallo

THARNEGOL

Gallos

‫ַתּ ְרנְגלִים‬
‫רהד‬

Galon

‫גָנָה‬
GANAH

Ganado

‫ָבּקָר‬
BAKAR

Gambia
Posesión;
Propiedad; Ganado

‫ִמ ְקנָה‬

Ganado que
apacieta

‫ַמ ְרעִית‬
‫יִתְרוֹן‬
‫ִש ַתּכֵּר‬
ְ‫ה‬

‫ִה ְרוַי ַח‬
HIRVAYAJ

Ventaja; Paga;
Ganancia

Supervisar;
Ganar

‫נִצֵּח‬

Ganar

Ser Inocente;
Ganar

‫זָכָה‬

Garaje

‫ָתּ ֳחנִית‬

NITSEIJ

Ganchillo

ZAJAH

Gasa

Gaseosa;
Refresco; Soda

‫גָּרוֹן‬

Garante

YITRON

‫צִנּוֹרָה‬
‫צַו‬
TSAV

Gardenia

‫גַּ ְר ֵדּנִית‬
GHARDHEINIT

Gargantas

‫גְּרוֹנוֹת‬

GHARON

GHERONOT

‫מַל ָמלָה גָּזה‬

‫ַשקֶה‬
ְ‫מ‬
‫מוּגָז‬

MALMALAH
GHAZH

‫גַזוֹז‬
‫ָשים‬
ִ ‫שוֹר‬

Gaseosa

MASHKEH
MUGAZ

Combustible;
Gasolina

‫ְדּלֶק‬

Salida; Gasto

‫יְצִיאָה‬

GAZOZ
SHORAShIM

Gaste tiempo

MAR"IT

TSINORAH

"ARUBAH
"EIRAVON

Garganta

MIKNAH

HISTHAKEIR

THAJANIT

Garantía

‫גַּ ְמ ִבּיָה‬
GHAMBIAH

Ganancia; Pago;
Recompensa

‫ֳע ֻרבָּה‬
‫ֵערָבוֹן‬

‫גַּלּוֹן‬
GHALON

DHR

Gana

‫ֶש ְכוִי‬
SEJVI

THARNEGLIM

Galope

‫ַתּ ְרנְגלוֹת‬

‫ִבּלָּה בילה‬

DHELEK

YETSI'AH

149

Diccionario Español-Hebreo
‫תולבל‬
BILAH VYLH
LVLVT

Gata F

‫חֳתוּלָה‬

Gatito

JATULAH

Gato M

‫חָתוּל‬

JATALTHUL

Gavilla

JATUL

Gavilla

‫עֹמֶר עוֹמֶר‬
‫ִמ ְקפִּית‬

Gavilla

‫גְּ ָמרָא‬
‫גְּ ָמרָה‬

Gema

Genealogía

‫תְּאוֹמִים‬

‫ְשיט‬
ִ ‫ַתּכ‬
‫ֶאבֶן טוֹבָה‬
THAJSHIT 'EVEN
TOVAH

Gemelas

‫תְּאוֹמוֹת‬
THE'OMOT

GHEMARA'
GHEMARAH

Gemelos

‫ֳא ֻלמָּה‬
'ALUMAH

MIKPIT

Gemara, Porción
del Talmud

‫ֶצבֶת‬
TSEVET

"OMER "OMER

Gelatina

‫ֳח ַתלְתּוּל‬

‫יִלֵּל‬

THE'OMIM

Maullar Gato;
Gemir

‫יִחוּס‬

Generación

‫דּוֹר‬

YIJUS

DHOR

‫ָכּלַל‬

THOLEIDOT

Incluya; Complete;
Generalice

Generalidad,
Regla

‫ְכּלָל‬

Generalmente

‫עַל פִּי רֹב‬

Género,
Gramatica

‫מִין ִדּקְדּוּק‬

Generosa

‫נָדִיבָה‬

Generaciones

Generoso

‫תּוֹלֵדוֹת‬

YILEIL

KELAL

KALAL

"AL PI ROV

Sexo Femenino;
Genero Femenino

‫נְקַבוּת‬
‫רֹחַב לֵב‬

NADIVAH

Generosidad, De
mente amplia

‫נָדִיב‬

Generoso

‫ְרחַב יַָדיִם‬

MIN DHIKDHUK

NADIV

Bereshit;
Génesis, En el
princ

‫ֵאשית‬
ִ ‫ְבּר‬

Masculinidad;
Genitales mascul

‫זַכְרוּת‬

BEREI'SHIT

ZAJRUT

NEKAVUT

ROJAV LEIV

REJAV YADAYIM

Femineidad;
Genitales
Femenino

‫נְקַבוּת‬

Nación; Pueblo;
Gente

‫עַם‬

NEKAVUT

"AM

150

Diccionario Español-Hebreo
Hombre;
Persona; Gente

‫אָדָם‬

Gentil F

‫ֳע ִרלָה‬

Gentío; Multitud

Gente

'ADAM

'ANOSHIM

‫ָערַל‬

"ARILAH

Gentil M;
Incircunciso

‫ֳא ַס ְפסֻף‬

Geografía

‫גֵּיאוֹגְ ַר ְפיָה‬

'ASAFSUF

Georgia

‫גוֹ ְרגִיָה‬

Germinar;
Retoñar;
Mimbrera

‫נֵצֶר‬

Ejercicio;
Gimnasia

‫ִה ְת ַעמְלוּת‬

Girar; Voltear

Germinación
Fantasmas;
Gigantes

‫ְר ָפאִים‬

Girar; Cambiar;
Trastornar

‫ָה ַפ ְך‬

HIT"AMLUT

‫ָפּנָה‬

Curvar; Girar V

‫ָכּפַף‬

NEITSER

‫ִשמְשוֹן‬

Gloria

Giro

‫ְפּנִייָּה‬
PENIYAH

‫גְּ ַלדְיוֹלָה‬
‫סֵיפָן‬

‫ַשלְפּוּחִית‬
‫כַּדּוּר פּוֹ ַד ַח‬

‫נֶצַח נֵצַח‬

Globo

SHALPUJIT
KADHUR PODAAJ

Gloria

‫חוֹד‬

NETSAJ NEITSAJ

JOD

‫ֳשר ְבּ ָרכָה‬
ֶ‫א‬
‫ַתּעֳנוּג‬

‫ִתּפְאָרָה‬
‫ִתּ ְפ ֶארֶת‬

Alavar;
Glorificar

‫ִשבַּח‬

Gobernante

‫ְשלִיט‬

Belleza; Gloria

THIF'ARAH
THIF'ERET

Glorificar

SHIBAJ

SHELIT

‫ְשלֶת‬
ֶ ‫ֶממ‬
‫ִש ָראֵל‬
ְ‫י‬
‫ְרחַב נֶפֶש‬
REJAV NEFESH

‫ֶה ְאדִּיר‬
HE'DHIR

Gobierno;
Dominio

‫ְשלָה‬
ָ ‫ֶממ‬

Golosinas

‫ַמ ְמ ָתּקִים‬

MEMSHALAH

MAMTHOKIM

MEMSHELET
YISRA'EIL

Goloso;
Codicioso

HAFAJ

SHIMSHON

'ASHER BERAJAH
THA"ANUG

Gobierno de
Israel

REFA'IM

KAFAF

GHELADYOLAH
SEIFON

Eternidad;
Fuerza; Gloria

‫נְבִיטָה‬
NEVITAH

PANAH

Gladiolo

"ARAL

GHEI'OGRAFYAH

GORGIAH

Girasol

‫ָשים‬
ִ ‫ֳאנ‬

Golpe; Peste

‫נֶגַע‬
NEGA"

151

Diccionario Español-Hebreo
Golpe, Golpea

‫ִהכָּה‬

Golpeado; Golpee

HIKAH

Golpear; Batir;
Matar

‫נכה ִהכָה‬

Golpear

DHAFAK LIDPK

‫ָפּגַע‬

NJH HIJAH

Batir; Golpear;
Insultar

‫ַמכָּה‬

Golpeado; Golpee

‫ָדּפַק ִלדְפּק‬

MAKAH

Gorila

‫ָדּפַק ִלדְפּק‬

‫גּוֹרִילָה‬

PAGA"

DHAFAK LIDPK

Gorrión

GHORILAH

‫דְּרוֹר‬
‫אַנְקוֹר‬
DHEROR 'ANKOR

Gorro

‫כּוֹבַע‬
‫ִמ ְצ ִחיָּיה‬

Gota

‫ִטפָּה‬
TIPAH

KOVA" MITSJIAYH

Gota; Artritis

‫טִיפָּח‬

Gota

TIPAJ

Gotas

‫טִפּוֹת‬

TIFTEIF

Fluir; Gotear

TIPOT

‫ָשתַת‬
SHATAT

‫ִפּכָּה‬

NASHAR

Gotear, Hacer;
Fluir, Hacer

Grabado;
Registrado

‫ֻמ ְקלַט‬

Grabar; Cincelar

‫ָחרַט‬

Gracia; Favor;
Caridad

‫ֶחסֶד‬

Gracias a D os

‫תּוֹדָה ָלאֵל‬

Gotear; Caer

‫ָשר‬
ַ‫נ‬

‫טִי ְפטֵף‬

MUKLAT

JARAT

Gracia, Favor

JESED

‫תּוֹדָה‬

Gracias P

‫ַמעֳלוֹת חוֹם‬

Gramo

‫גְרַם‬

Gracioso
Gramática

Granada

‫גְ ֶרנָדָה‬

Grande F; Gran F
Gran Nación

GHADOL

‫גְּדוֹלָה‬

‫גְּדוֹלָה‬
GHEDOLAH

‫ַמ ְכבִּיר‬
MAJBIR

Granada

GERENADAH

Grande F; Gran F

‫ִדּקְדּוּק‬
DHIKDHUK

GERAM

‫גָּדוֹל‬

‫חַנּוּן‬
JANUN

MA"ALOT JOM

Grande M; Gran
M

‫תּוֹדוֹת‬
THODOT

THODAH

Grados de
Temperatura

‫חֵן‬
JEIN

THODAH LA'EIL

Gracias S

PIKAH

‫רִימוֹן רִמּוֹן‬
RIMON RIMON

Grande M; Gran

‫גָּדוֹל‬
152

Diccionario Español-Hebreo
GHEDOLAH

Grandeza

‫גְּדוּלָּה‬

M
Grandiosidad

GHEDULAH

Grandioso

‫עָצוּם‬
‫ָבּרָד‬

‫גַּאוּת‬
GHA'UT

Granizo

"ATSUM

Granizo

GHADOL

‫ָבּרָד‬
BARAD

Granja

BARAD

‫ֶשק‬
ֶ ‫ַחוָּה מ‬
JAVAH MESHEK

Granjero;
Campesino;
Hacendado

‫ִאכָּר‬
‫ִא ָכּרִים‬

JAKLA'Y

Granjeros;
Campesinos

Maiz; Grano;
Cereal

‫ָדגָן‬

Grano en Pie

‫ָקמָה‬

Suelo Fertil;
Grano Fresco

‫ַכּ ְרמֶל‬

Grasa

‫ֵחלֶב‬

Granjera

‫ַח ְק ַלאִית‬
JAKLA'IT

Granjero

Grecia

‫ַח ְקלַאי‬
DAGAN

Maices; Granos;
Cereales

‫ְדּגָנִים‬
‫ִחנָּם חִינָּם‬

JEILEV

Gratis, Vano, sin
Razón

‫יָוָון‬

Loza; Greda

‫ַח ְרסִית‬

KARMEL

‫מֵרוֹן מָרוֹן‬
‫פִיצֵח‬

Griegos

‫ֶבּרֶז‬
BEREZ

Gris F

‫אֳפוֹרָה‬
‫אֳפֹרָה‬

JINAM JINAM

‫יְוָונִים‬
YEVAVNIM

Grieta

FITSEIJ

Pila; Grifo

DHEGANIM

JARSIT

MEIRON MARON

Grieta

'IKARIM

KAMAH

YAVAVN

Banda; Grey

'IKAR

‫ֶסדֶק‬
SEDEK

Grillete, Atadura,
Compromiso

‫ֳאסָר ִאסָּר‬

Gris M

‫אָפוֹר אָפֹר‬

'ASAR 'ISAR

'AFOR 'AFOR

'AFORAH 'AFORAH

Gritar; Llorar

‫ָבּכָה לבכות‬

Gritar

BAJAH LVJVT

Gritar; Chillar

Grito

‫ָצעַק‬

‫יִלֵּל נָבַח‬
YILEIL NAVAJ

Grito

‫ְצרִיחָה‬

TSA"AK

TSERIJAH

‫ֵהרִי ַע‬

‫יְָללָה‬
‫נְבִיחָה‬

HEIRIA"

Grito

YELALAH

153

Diccionario Español-Hebreo
NEVIJAH

Grito

‫תְּרוּעָה‬

Grito

THERU"AH

Chillidos; Gritos

‫ְצעָקוֹת‬

TSE"AKAH

Grúa

TSE"AKOT

División; Grupo

‫ְפּ ֻלגָה‬
‫פְּלוּגָה‬
‫מַדרֵגוֹת מַס‬

Guante

‫כּ ָפפָה‬

Grupo; Hacienda
Cooperativa

‫קְבוּצָה‬

Rugir; Gruñir

‫נָהַם‬

MADREIGOT MAS

‫ָשמוּרָה‬

Guardarropa

‫ֶמ ְל ָתּחָה‬

SHAMURAH

Guantes

Pelea; Guerra

‫תּוֹסָפוֹת‬

Guardado;
Preservado;
Observad

‫ָשמוּר‬

Guardia, Puesto de

‫ִשמָר‬
ְ‫מ‬

SHAMUR

MISHMAR

Guatemala

THOSAFOT

‫הֵאָבְקוּת‬
‫ְקרָב‬
‫ִמ ְל ָחמָה‬

‫ֶכּפַפוֹת‬
KEFAFOT

MELTHAJAH

Guarniciones,
Comida

KEVUTSAH

NAHAM

KFAFAH

Guardada;
Preservada;
Observad

‫כְּרוּ ְכיָה‬
KERUJYAH

PELUGAH
PELUGAH

Grupo categoria
de impuestos

‫ְצ ָעקָה‬

‫גוּאָ ֶט ָמלָה‬
GU'ATEMALAH

Guia S F

‫ַמ ְדרִיכָה‬
MADRIJAH

HEI'AVKUT
KERAV MILJAMAH

Guia S M

‫ַמ ְדרִיך‬

Guíar

MADRIJ

Dirijir; Guiar

Guinda

‫נָחָה‬

HIDRIJ

Guimel

G GIMEL

‫דּוּ ְב ְד ַבנִיָּה‬
‫ֻדּ ְב ְד ַבנִיָּה‬

‫דוּ ְב ְדבַן‬
‫ֻד ְב ְדבַן‬

Guinda, Arbol de

‫גִינֵאָה‬

DUVDEVAN
DUVDEVAN

Arveja; Guisante F

GINEI'AH

Arveja; Guisante
M

‫ג גִימֶל‬

NAJAH

DHUVDEVANIAH
DHUVDEVANIAH

Guinea

‫ִה ְדרִיך‬

‫אָפוּן‬
'AFUN

‫אָפוּנַה‬
'AFUNAH

Guitarra

‫גִי ָטרָה‬
GITARAH

154

Diccionario Español-Hebreo
Gusano; Teñido
Escarlata

‫תּוּלָע‬

Gusano de Seda

THULA"

‫תּוּ ַלעַת‬
‫ֶשי‬
ִ‫מ‬
THULA"AT MESHI

Gusanos

Gustar; Amar

‫ִרמָּה‬

‫אוֹהֵב‬

RIMAH

Ama; Quiere;
Gusta

‫אָהַב ֶלאֳהב‬
‫בוהאל‬

Querer; Amar;
Gustar

‫אָהַב‬

'AHAV LE'AHV
L'HVV

Gustar; Agradar;
Encontrar Fav

Guyana

‫ָמצָא חֵן‬
MATSA' JEIN

Gusto en
Conocerte

‫גִיאָנָה‬

Habakuk; Ceñir

‫ַה ְב ָדּלָה‬

Diligente;
Determinado;
Habil

‫ַחרַוּץ‬

Habil, ser;
Capaz, ser

‫יָכּל‬

Habilidad

‫ֶה ְספֵּק‬

Haber que

Habitación

‫ֶחדֶר‬

‫חֳרוּצָה‬

Habil de; Capaz de

‫יָכל ְל‬

Habilidad

Habitante;
Residente

‫תּוֹשב‬
ָ

Habla, Tu F

Habilitar

‫ל רשפיא‬
'YFSHR L

Habitación

‫ֶחדֶר‬
JEDER

Habitaciones

"ALIAH

‫ֳח ָדרִים‬
JADARIM

‫ָשכֵן‬

THOSHAV

Morar; Habitar;
Establecerse

‫ַד ְברִי אַ ְתּ‬

Habla, Tu M

‫ַדּבֵּר אַתָּה‬

DAVRI 'ATH

Hablo; Habla,
Yo, Tu, El

‫ִשרוֹן‬
ְ‫כּ‬
KISHRON

JEDER

‫ֳע ִליָּה‬

JARUTSAH

YAJL LE

YAJOL YEJOLAH

Atico;
Habitación
Superior

‫ָהיָה ְל‬

Diligente;
Determinada;
Habil

HESPEIK

‫יָכוֹל יְכוֹלָה‬

‫ַחבַקּוּק‬
HAYAH LE

YAKL

Habilidad; Poder;
Capacidad

‫נָעִים מְאד‬
‫דואמ םיענ‬

JAVAKUK

HAVDHALAH

JARAUTS

'AHAV

NA"IM ME'D N"YM
M'VD

GI'ANAH

Habdalá,
Diferenciación

'OHEIV

‫ְמ ַדבֵּר אַתָּה‬
MEDABEIR
'ATHAH

SHAJEIN

DHABEIR 'ATHAH

Hablo; Habla, Yo,
Tu, Ella

‫ְמ ַד ֶבּרֶת ֳאנִי‬
‫אַ ְתּ הִיא‬
155

Diccionario Español-Hebreo
MEDABERET 'ANI
'ATH HI'

Hablamos,
Nosotras, Uds,
Ellas

‫ְמ ַדבְרוֹת‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬
‫הֵן‬

Hablamos,
Nosotros, Uds,
Ellos

‫ְמ ַד ְבּרִים‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּם‬
‫הֵם‬

Hablará, El

‫יְַדבֵּר הוּא‬

Hablamos,
Nosotros

DIBARNU
'ANAJNU

MEDAVROT
'ANAJNU 'ATHEN
HEIN

Hablar

Hablaran,
Ustedes F

‫ן ְתּ ַד ֵבּ ְרנָה ֵה‬
THEDABEIRNAH
HEIN

‫ְתּ ַד ֵבּ ְרנָה‬
‫אַתֶּן‬

Hablará, Ella

Hablaran, Ellos

Hablaron, Ellos,
Ellas

Hablaran, Ustedes
M

Hablarás, Tu M

‫אַתָּה ְתּ ַדבֵּר‬

'ADABEIR 'ANI

Hablaremos,
Nosotros

‫נְ ַדבֵּר‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

‫ִדבְּרוּ הֵם‬
‫הֵן‬

Hablaron, Ustedes
F

‫ְתּ ַד ְבּרִי אַ ְתּ‬
‫ֳא ַדבֵּר ֳאנִי‬

‫ִד ַבּ ְרתֶּם‬
‫אַתֶּם‬
‫ַהאִם אַתָּה‬
‫ְמ ַדבֵּר‬

THEDABEIR
'ATHAH

NEDABEIR
'ANAJNU

Hablas Español? F

DIBARTHEM
'ATHEM

Hablas Español?
M

‫ְתּ ַדבֵּרוּ‬
‫אַתֶּם‬
THEDABEIRU
'ATHEM

DIBRU HEIM HEIN

Hablaron,
Ustedes M

‫יְַדבְּרוּ הֵם‬
YEDABRU HEIM

THEDABRI 'ATH

Hablaré, Yo

‫ְתּ ַדבֵּר הִיא‬
THEDABEIR HI'

THEDABEIRNAH
'ATHEN

Hablarás, Tu F

‫ִדּבֵּר דִּיבֵּר‬
‫ְל ַדבֵּר‬
DHIBEIR DHIBEIR
LEDABEIR

MEDABRIM
'ANAJNU 'ATHEM
HEIM

YEDABEIR HU'

Hablaran, Ellas

‫ִד ַבּרְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

‫ִד ַבּ ְרתֶּן אַתֶּן‬
DIBARTHEN
'ATHEN

‫ַהאִם אַ ְתּ‬
‫ְמ ַד ֶבּרֶת‬
‫ְס ָפ ַרדִּית‬
HA'IM 'ATH
MEDABERET
SEFARADHIT

Hablas Francés? F

‫ַהאִם אַ ְתּ‬
‫ְמ ַד ֶבּרֶת‬
156

Diccionario Español-Hebreo

Hablas Francés?
M

Hablas Ingles? M

‫ְס ָפ ַרדִּית‬

‫ָצ ְר ָפתִית‬

HA'IM 'ATHAH
MEDABEIR
SEFARADHIT

HA'IM 'ATH
MEDABERET
TSARFATIT

‫ַהאִם אַתָּה‬
‫ְמ ַדבֵּר‬
‫ָצ ְר ָפתִית‬

‫ַהאִם אַ ְתּ‬
‫ְמ ַד ֶבּרֶת‬
‫אַנְגְּלִית‬

Hablas Ingles? F

HA'IM 'ATHAH
MEDABEIR
TSARFATIT

HA'IM 'ATH
MEDABERET
'ANGHELIT

‫ַהאִם אַתָּה‬
‫ְמ ַדבֵּר‬
‫אַנְגְּלִית‬

‫ַהאִם אַ ְתּ‬
‫ְמ ַד ֶבּרֶת‬
‫רוּסִית‬

Hablas Ruso? F

HA'IM 'ATHAH
MEDABEIR
'ANGHELIT

Hablas Ruso? M

‫ַהאִם אַתָּה‬
‫ְמ ַדבֵּר‬
‫רוּסִית‬

HA'IM 'ATH
MEDABERET
RUSIT

Hablaste, Tu F

‫ִד ַבּ ְר ְתּ אַ ְתּ‬
DIBARTH 'ATH

HA'IM 'ATHAH
MEDABEIR RUSIT

Hablaste, Tu M

Hable más Fuerte
F

‫ִד ַבּ ְר ָתּ אַתָּה‬
DIBARTHA
'ATHAH

‫ַדּ ְבּרִי יוֹתֵר‬
‫בְּקוֹל‬

Hablé, Yo

DIBARTHI 'ANI

Hable más Fuerte
M

DHABRI YOTEIR
BEKOL

Hablen, Ustedes
F

Hablo; Habla,
Yo, Tu, Ella

‫ַדּ ֵבּ ְרנָה אַתֶּן‬
DHABEIRNAH
'ATHEN

‫ְמ ַד ֶבּרֶת ֳאנִי‬
‫אַ ְתּ הִיא‬
‫ִדבֵּר הוּא‬

Hablen, Ustedes M

Granjero;
Campesino;
Hacendado

‫עוֹשה‬
ֶ

‫ַדּבְּרוּ אַתֶּם‬
DHABRU 'ATHEM

Hablo; Habla, Yo,
Tu, El

Habló, Ella

DIBEIR HU'

Hace

‫ַדּבֵּר יוֹתֵר‬
‫בְּקוֹל‬
DHABEIR YOTEIR
BEKOL

MEDABERET 'ANI
'ATH HI'

Habló, El

‫ִד ַבּ ְרתִּי ֳאנִי‬

‫ְמ ַדבֵּר אַתָּה‬
MEDABEIR
'ATHAH

‫ִד ְבּרָתּ הִיא‬
DIBRATH HI'

‫ֶה ֱעבִיר‬

"OSEH

Hace Pasar; Sacar;
Remover

‫ִאכָּר‬

Hacer

‫ַלעֳשוֹת‬
‫ָשה‬
ַ‫ע‬

'IKAR

HE"EVIR

157

Diccionario Español-Hebreo
LA"ASOT "ASAH

Poner; Colocar;
Hacer

‫ִשית ָשת‬

Poner; Colocar;
Hacer; Estable

‫ָשם שים‬

Hacer; Actuar

SHIT SHAT

‫ָפּעַל‬
PA"AL

Hacer

SAM SYM

‫ָשה‬
ָ‫ע‬
‫ַלעֳשוֹת‬
"ASAH LA"ASOT

Hacer Alegre;
Felíz

‫ִשמַּח‬

Hacer Decolorar,
Palidecer

‫ִה ְדהָה‬

Hacer Escapar,
Huir

‫ֵהנִיס‬

Hacer escapar,
Revuelta, Hacer

‫ִה ְברִי ַח‬

HEINIS

Saber; Hacer
Familiar;
Conocer

‫ִהכִּיר‬
‫ְל ַהכִּיר‬

Hacer Fraccionar;
Vender Grano

‫ִשבִיר‬
ְ‫ה‬

Comer; Hacer
Guerra

‫ָלחַם‬

Hacer Heredar

‫הוֹרִיש‬

Arrebatar; Hacer
Horriblemente

‫ָחטַף‬

Hacer Reir

‫ֵה ְצחַיק‬

SIMAJ

LAJAM

‫ִפּכָּח‬

Usar; Hacer Uso

‫ִש ַתּמֵּש‬
ְ‫ה‬

PIKAJ

HISHTHAMEISH

Hacerse confuso;
Confundirse

‫ִה ְת ַבּ ְלבֵּל‬

Hacha; Destral

Hacer Jurar

‫ִשבִּי ַע‬
ְ‫ה‬
HISHBIA"

Hacer ropa cerrar
ajuste

‫אָפַד‬

Preocupar; Hacer
Temer

‫ִה ְדאִיג‬

Hacerse; Hecho,
Ser

'AFAD

HID'IG

‫ֳשה‬
ָ ‫נַע‬
‫תושעיהל‬
NA"ASAH
LHY"SVT

‫ִה ְתגַּיֵּר‬

HITBALBEIL

Hacerse Proselito
al Judaísmo

‫ַקרְדֹּם‬

Cavar; Hachar

‫ִק ְרדֵּם‬

KARDHOM

‫אֶל‬

HITGHAYEIR

KIRDHEIM

Aproximadamente;
Hacia

‫ְבּ ֶע ֶר ְך‬
‫ַמעַל‬

GHAV

Hacia Arriba;
Arriba

‫אֶל עַל‬

Hacia Atras

‫אָחוֹרָה‬

'EL

Hacia Arriva

HISHVIR

HORISH

JATAF

Desemborrachar;
Hacer Sobrio

Hacia; Con

HIVRIAJ

HIKIR LEHAKIR

HEITSJAYK

A; Hacia; Para

HIDHAH

‫גַּב‬
'EL "AL

BE"EREJ

MA"AL

'AJORAH

158

Diccionario Español-Hebreo
Adelante; Hacia el
Este

‫ַקדִימָה‬
‫ֳא ֻחזָּה‬

SHAM SHAMAH

Estado; Hacienda;
Finca

Grupo; Hacienda
Cooperativa

‫קְבוּצָה‬

Hadasa

‫ֳה ַדסָּה‬

Haga bueno

‫יָטַב‬

Hacia Atraz

‫ְל ַמ ְפ ַר ַע‬
LEMAFRAA"

Hacia hallá

‫ָשם ָשמָּה‬
KEVUTSAH

‫ֳשי לִי‬
ִ ‫ַתּע‬
‫טוֹבָה‬

Haga Humo

‫ָהבָה‬

Haiti

‫ָהאִיטִי‬

Hagame un favor
M

Hambre, Tener

Haifa
Ley tradicional;
Halaja

‫ֳה ָלכָה‬
‫ָה ֶמנְטַאש‬

NEITS

Hamantashen, en
Yiddish

‫ָרעֵב‬

Hamster

‫אוֹגֵר‬

‫נֵץ‬

‫ַחנָּה‬
JANAH

Andrajoso;
Harapiento

Haría, Haría que

‫פּוֹ ֵח ַח‬

Andrajosa;
Harapienta

Hardware

POJEIAJ

‫ְלוַאי ָלוַי‬
‫ַה ְלּוַאי‬
‫סֹלֶת סוֹלֶת‬
SOLET SOLET

HALAJAH

HAMENTA'SH

'OGEIR

‫פּוֹ ֵחחַת‬
POJEIJAT

‫חוֹ ְמרָה‬
‫ְח ְמרָה‬
JOMRAH
JEMERAH

Harina

‫ֶקמַח‬
KEMAJ

LEVA'Y LAVAY
HALVA'Y

Harina de Trigo;
Harina Fina

‫הפיח‬
JYFH

RA"EIV

Hana; Ana

‫ֳשה לִי‬
ֶ ‫ַתּע‬
‫טוֹבָה‬
THA"ASEH LI
TOVAH

HAVAH

HA'ITI

Florecer; Halcón

‫ִה ְקטִיר‬
HIKTIR

THA"ASI LI
TOVAH

Vengan;
Hagamos

'AJUZAH

HADASAH

YATAV

Hagame un favor
F

KADIMAH

Harina de Trigo;
Harina Fina

‫סֹלֶת‬
‫סוֹלֶת‬
SOLET SOLET

Harina Integral

‫ֶקמַח ָמלֵא‬

Harinas M P

KEMAJ MALEI'

Saciar; Hartar

‫טעל ִה ְלעִיט‬
HIL"IT L"T

‫ְק ָמחִים‬
KEMAJIM

Hasta Que;
Durante

‫עַד‬
"AD

159

Diccionario Español-Hebreo
Hay

‫יֵש‬

Hay esperanza

YEISH

He
Hebrea

‫ה הֵא‬

YEISH THIKVAH

‫חָח‬

H HEI'

Broche;
Prendedor; Hebilla

‫ִע ְברִית‬

Hebreo

‫ִע ְברִי‬

"IVRIT

Hebreo, Idioma

‫ִע ְברִית‬
"IVRIT

Hechada;
Acostada

‫ַש ָכּבָה‬
ְ‫ה‬

Hechar fuera,
nuestros pecados

‫ַשלִיח‬
ֶ‫תּ‬
‫ִהגְרִיל גרל‬
‫קוֹסֵם‬

‫גָּרַש‬

Hechar Raiz;
Implantado, Ser

‫ִש ָתּרֵש‬
ְ‫ה‬
HISHTHAREISH

Rifar; Hechar
suertes

Hechicería

‫ֶשף‬
ֶ‫כּ‬

Mago; Hechicero

GHARASh

KESHEF

Hedor

‫ָשל‬
ֵ‫ב‬
VASHEIL

Hacerse; Hecho,
Ser

‫בּוֹאִש‬

Helada

‫גְּלִידָה‬

Helenismo

Heraldo

‫נְ ֵקבָה‬

Helados de Crema

Helicoptero

‫נָחַל‬

Heredera

‫כְּפוֹר‬
‫גְּלִידוֹת‬
‫מַסוֹק‬
MASOK

Heptagono

‫מְשוּבָּע‬
‫ְשבָּע‬
ֻ‫מ‬
MESHUBA"
MESHUBA"

Herbario

KAROZ

Heredar;
Adquirir; Poseer

‫ֳשה‬
ָ ‫נַע‬
‫תושעיהל‬

GHELIDOT

NEKEIVAH

‫כָּרוֹז‬

HIGRIL GRL

KEFOR

HELENIZM
YEVAVINY
HELENI

Femenino;
Hembra

THASHELIJ

NA"ASAH
LHY"SVT

GHELIDAH

‫ֶה ֶלּנִיזְם‬
‫יְוָוִיני ֶה ֶלנִי‬

HASHKAVAH

KOSEIM

BO'ISH

Helado de Crema

JAJ

"IVRI

Hechar Fuera;
Empujar Fuera

Maduro;
Hervido; Hecho

‫יֵש ִתּ ְקוָה‬

‫ִש ִבּיָּה‬
ְ‫ע‬
"ISBIAH

‫יָרַש‬

NAJAL

Herede; Tome
Posesión; Posea

‫ֶשת‬
ֶ ‫יוֹר‬

Heredero

‫יוֹרֵש‬

YORESHET

YARASH

YOREISH

160

Diccionario Español-Hebreo
Posesión,
Propiedad;
Herencia

‫נַ ֳחלָה‬

Herencia

‫נַ ֳחלָה‬

Herencia

NAJALAH

YERUSHAH

Herencia

NAJALAH

Herencia;
Posesión

Perforado;
Herido

‫ְרוּשה‬
ָ ‫י‬

‫ְרוּשה‬
ָ ‫י‬
YERUSHAH

Herida

YERUSHAH

‫ָחלָל‬

‫ְרוּשה‬
ָ ‫י‬

‫ֶפצַע‬
FETSA"

Herido, Ser

JALAL

‫נִ ְפצַע‬
‫ל ִה ָפּצַע‬
‫עצפיהל‬
NIFTSA"
LHIPATSA"
LHYFTS"

Hirió; Herir;
Lastimar V

‫ָעצָב‬

Herir; Magullar

‫ָפצַע‬

Herir; Afligir

"ATSAV

"ATSAV

Herir

FATSA"

Hermafrodita;
Androgino

‫ֻט ְמטֻם‬
‫טוּמְטוּם‬
‫אָחוֹת‬

Hermana;
Enfermera

‫אָחוֹת‬

Hermana Política

‫יְָבמָה‬

'AJOT

Hermanas;
Enfermeras

‫ֳאחָיוֹת‬

Hermano Político

‫יָבָם‬

Hermano

Hermoso;
Agradable

‫יָפֶה‬

‫אָח‬
'AJ

Hermanos

YAVAM

‫יָפָה‬

'AJOT

YEVAMAH

'AJAYOT

Hermosa;
Agradable; Linda

‫ִה ְכאִיב‬
HIJ'IV

TUMTUM
TUMTUM

Hermana

‫ָעצַב‬

‫אַחִים‬
'AJIM

Hermosa

YAFAH

‫ֶח ְמדָּה‬
JEMDHAH

‫יָפֶה‬

YAFEH

Hermoso;
Abradable; Lindo

Hermoso;
Espléndido

‫יפִי‬

Héroe; Poderoso

‫גִּבּוֹר‬

Fuerza;
Heroismo

‫גְּבוּרָה‬

Herramienta

YFI

YAFEH

GHIBOR

‫ַסנְדָּל‬

GHEVURAH

Sandalia;
Herradura

‫ַכשיר‬
ִ ‫מ‬

Hervida

‫ְשלוּקָה‬

MAJSHIR

SANDHAL

SHELUKAH

161

Diccionario Español-Hebreo
Hervido
Hervir; Escaldar

‫ָשלוּק‬

‫ָשל‬
ֵ‫ב‬

SHALUK

Maduro; Hervido;
Hecho

‫ְשלִיקָה‬

Hervir

‫ְשחִין‬

SHELIKAH

Hervir; Estar
Furioso

Cocinar; Hervir;
Madurar

‫ָרתַח‬
RATAJ

‫ָשל‬
ֵ‫בּ‬
BASHEIL

VASHEIL

SHEJIN

Hervir; Batir
Crema

Hervirse Sobre
Fuego Lento

‫ִה ְקצִיף‬
HIKTSIF

‫ִהדִיד‬
‫לע לשבתה‬
‫הנטק שא‬
HIDID HTVShL "L
'Sh KTNH

Hexagono

‫ְש ֶשה‬
ֻ‫מ‬

Hezekiah

MESHUSHEH

Hielo

‫ֶקרַח גְּלִיד‬

JIZKIAHV

Hierro

KERAJ GHELID

Hierro de Soldar

‫ַמ ְלחֵם‬
‫ָכּבֵד‬

Hiervas amargas

‫ְתּ ֵאנִים‬

Higo

‫בַּתּ‬

Higuera

Hijo

‫בַּת חוֹ ֶרגֶת‬

Hijas

‫בֶּן חוֹרֶג‬

BAT JOREGET

Hijastro, hijo
político

‫בֵּן‬

Hijo de

‫בֶּן‬

Hijo del rey;
Príncipe

‫בֶּן ַה ֶמּלֶך‬

Himno

‫ִהמְנוֹן‬

Hijos

BEN HAMELEJ

‫ינגרלאופיה‬
'ALAJSON

‫ָבּנִים‬
BANIM

Hipo

‫ִשהוּק‬
SHIHUK

Hipopotamo

HYFV'LRGNY

‫ֳא ַלכְסוֹן‬

BEN JOREG

BEN

HIMNON

Diagonal;
Hipotenusa

‫בָּנוֹת‬
BANOT

BEIN

Hipoalergenico

‫ְתּ ֵאנָה‬
THE'EINAH

BATH

Hijastra

‫ְתּ ֵאנָה‬
THE'EINAH

THE'EINIM

Hija

‫מָרוֹר‬
MAROR

KAVEID

Higos

‫ַבּ ְרזֶל‬
BARZEL

MALJEIM

Hígado

‫ִחזְ ִקיָּהוּ‬

‫ְבּהֵמוֹת‬
BEHEIMOT

Hirió; Herir;
Lastimar V

‫ָעצָב‬
"ATSAV

162

Diccionario Español-Hebreo
Hisopo

‫אֵגוֹב‬

Historia

'EIGOV

Historia Judía

‫הִיסְטוֹ ִריָה‬
‫יְהוּדִית‬

HISTORYAH

Casa; Hogar

‫בַּייִת ַבּיִּת‬

Casas; Hogares

BAYIT BAYYIT

Hoja; Follaje,
Hoja de Papel

Hoja de Metal F

‫ָעלֶה‬

Hoja

Hojear; Espumar

‫לוּלָב‬

Hoja de Metal M

‫ִד ְפדַף‬

LULAV

Volcar paginas;
Hojear

‫ִע ְלעֵל‬

Hojuela; Folleto

‫עָלוֹן‬

‫ָשלוֹם‬
‫אִיש‬

Holanda

‫אָדָם‬

Hombre astuto

‫אִיש ָחכָם‬

Hombre Joven

Hombre; Adan
Hombre; Persona

'ADAM

‫אִיש נָ ְכרִי‬

'ISH JAJAM

Hombre
Extranjero

‫ֶעלֶם‬

Hombres

‫ָשים‬
ִ ‫ֳאנ‬

‫גְּ ָברִים‬
‫בַּחוּרִים‬
‫ָכּתֵף‬

Hombres de

‫ְכּ ֵת ַפיִם‬
‫םייפתכ‬

‫ְשי‬
ֵ ‫אַנ‬
'ANSHEI

Hombres Jovenes

‫ֳע ָלמִים‬
"ALAMIM

Hombro

KATEIF

Hombros

'ISH NAJRI

'ANOSHIM

BAJURIM

Hombro

‫אִיש‬
'ISH

GHEVARIM

Hombres Jovenes

‫אָדָם‬
'ADAM

"ELEM

Hombres

‫הוֹ ַלנְד‬
HOLAND

'ISh

Hombre;
Persona; Gente

DIFDAF

"ALON

SHALOM

Hombre

‫צוֹ ֵל ַע‬
TSOLEIA"

"IL"EIL

Paz; Hola; Chau

‫ָעלֶה ֶטרֶף‬
‫דַּף‬
"ALEH TEREF
DHAF

TSOLA"AT

Hoja de palma

‫ָבּתִּים‬
BATHIM

"ALEH

‫צוֹ ַלעַת‬

‫ַבּיִת‬
BAYIT

HISTORIAH
YEHUDIT

Casa; Hogar

‫ִהסְטוֹריָה‬

‫ֶשכֶם‬
SHEJEM

Homonimo

‫ְשתָּף‬
ֻ ‫ֵשם מ‬
SHEIM
MESHUTHAF

163

Diccionario Español-Hebreo
KETEIFAYIM
JTFYYM

Honduras
Hongo; Seta

‫הוֹנְדוּרַס‬

‫נְכֹחָה‬

HONDURAS

Justicia;
Honestidad

‫ִפּ ְט ִריָּה‬

Honor; Respeto

‫כָּבוֹד‬

PITRIAH

Honor

‫כִיבֵד‬
JIVEID

Honorable, Fue
El

‫ֻכּבַּד הוּא‬

Honorable, Fuí

‫ֻכּ ַבּ ְדתִי ֳאנִי‬

KUBAD HU'

KUBADTI 'ANI

Honorable,
Fuiste M

Honorable, ser
Yo, Tu, El

‫ֻכּ ַבּ ְד ָתּ אַתָּה‬
KUBADTHA
'ATHAH

‫ְמ ֻכבָּד ֳאנִי‬
‫אַתָּה הוּא‬

KAVOD

Honor Gloria;
Peso

‫כָּבוֹד‬

Honorable, Fue
Ella

‫ֻכּ ְבּדָה הִיא‬

Honorable, Fuiste
F

‫ֻכּ ַבּ ְד ְתּ אַ ְתּ‬

Honorable, Ser,
Yo Tu Ella

Honorable, Serás
M
Honorables, Ellas
seran

Honorables,
Fueron Ustedes F

Honorables,
Fuimos

‫ְתּ ֻכבַּד הִיא‬

Honorable, Será El

THEJUBAD
'ATHAH

‫ְתּ ֻכ ַבּ ְדנָה הֵן‬
THEJUBADNAH
HEIN

‫ֻכּ ַבּ ְדתֶּן הֵן‬
KUBADTHEN HEIN

‫ֻכּ ַבּדְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

Honorable, Serás F

‫ְתּ ֻכ ַבּ ְדנָה‬

KUBADTH 'ATH

‫ְמ ֻכ ֶבּדֶת ֳאנִי‬
‫אַ ְתּ הִיא‬
‫יְֻכבַּד הוּא‬
‫ְתּ ֻכ ַבּדִי אַ ְתּ‬
THEJUBADI 'ATH

Honorable, Seré

‫ֳא ֻכבַּד ֳאנִי‬
'AJUBAD 'ANI

Honorables, Ellos
seran

Honorables,
Fueron Ustedes M

‫יְֻכבְּדוּ הֵם‬
YEJUBDU HEIM

‫ֻכּ ַבּ ְדתֶּם‬
‫אַתֶּם‬
KUBADTHEM
'ATHEM

Honorables, Nos
Uds Ellas son

KUBADNU
'ANAJNU

Honorables,
Seran Ustedes F

KUBDAH HI'

YEJUBAD HU'

THEJUBAD HI'

‫ְתּ ֻכבַּד אַתָּה‬

KAVOD

MEJUBEDET 'ANI
'ATH HI'

MEJUBAD 'ANI
'ATHAH HU'

Honorable, Será
Ella

NEJOJAH

‫ְמ ֻכבָּדוֹת‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬
‫הֵן‬
MEJUBADOT
'ANAJNU 'ATHEN
HEIN

Honorables, Seran
Ustedes M

‫ְתּ ֻכבְּדוּ‬
164

Diccionario Español-Hebreo

Honorables,
Seremos

‫אַתֶּן‬

‫אַתֶּם‬

THEJUBADNAH
'ATHEN

THEJUBDU
'ATHEM

‫נְ ֻכבַּד ֳאנַחְנוּ‬
NEJUBAD 'ANAJNU

Honorables,
Somos Son M

‫ְמ ֻכ ָבדִים‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּם‬
‫הֵם‬
MEJUVADIM
'ANAJNU 'ATHEM
HEIM

Honorables Ellos
Ellas fueron

‫ֻכּבְּדוּ הֵם‬
‫הֵן‬

Hora, Tiempo

SHA"AH

KUBDU HEIM
HEIN

Horario de
Invierno

‫חוֹרֶף ְשעוֹן‬

Horas, Tiempo

‫ָשעוֹת‬

Horario de Verano

SHE"ON JOREF

‫אֹפֶק‬

Horizontal

‫אָפָה‬
‫תופאל‬

‫אָ ְפקִי ְמ ֻאזָּן‬
'AFKI ME'UZAN

Hormiga

'OFEK

Hornear

‫ַקיִץ ְשעוֹן‬
SHE"ON KAYITS

SHA"OT

Horizonte

‫ָשעָה‬

‫נְ ָמלָה‬
NEMALAH

Hornear, Hacer un
Círculo

‫עָג עוג‬

Horno

‫תָנוּר‬

"AG "VG

'AFAH L'FVT

Horno; Estufa

‫ְשן‬
ָ ‫ִכּב‬
KIVShAN

Horno

‫תַּנּוּר ֳא ִפיָה‬
‫תָּנּוּר‬

TANUR

Horno de
Microondas

‫מִיקְרוֹגַל‬

Horrible; Terrible
F

‫ֳאיֻמָּה‬

THANUR 'AFIAH
THANUR

Horquilla, Horca;
Trinche
Horrible;
Terrible M

Hospedar

‫קִלשוֹן‬
KILSHON

‫אָיֹם אָיוֹם‬
'AYOM 'AYOM

‫ֵהלִין‬

Hoshana
Raba,Septimo día
Sucot
Hospital

HEILIN

Hospitalidad

‫ַה ְכנָסַת‬
‫אוֹ ְרחִים‬

MIKROGAL

'AYUMAH

‫הוֹש ְענָה‬
ַ
‫ַרבָּה‬
HOSHA"NAH
RABAH

‫בֵּית חוֹלִים‬
BEIT JOLIM

Hostilidad

‫אֵיבָה‬
'EIVAH

HAJNASAT 'ORJIM

165

Diccionario Español-Hebreo
Amarrar;
Restringir;
Hostilisa

‫ָצרַר‬

Hoteles; Posadas

‫מְלוֹנוֹת‬

Hotel; Posada

TSARAR

MALON

Hoy; Hoydia

MELONOT

Hoy; Hoydia

‫הַיּוֹם‬
‫חוֹרִים‬

Hoyo

Huerfano

‫ָעקֵב‬

Hueco; Cavidad

Huella Digital

‫גִנוֹת‬

Huerta

Hueso de pierna

‫ֶעצֶם‬

Hueso

‫גֶּרֶם‬

"ETSEM

Hueso, Uno
mismo

‫גֶרוּ ַע‬

Huesos

‫תומצע‬

‫בֵּיצָה‬
‫ֵבּצִים‬
‫בֵּיצִים‬

GHEREM

"TSMVT

Huevo

BEITSAH

Huevos

‫ֶעצֶם גֶּרֶם‬
"ETSEM GHEREM

GERUA"

Huevo

‫גִנָה גַּנָה‬
GINAH GHANAH

GINOT

Hueso

‫ְטבִיעַת‬
‫ֶא ְצבָּעוֹת‬
TEVI"AT
'ETSBA"OT

YATOM

Huertas

‫חָלוּל‬
JALUL

"AKEIV

‫יָתוֹם‬

‫חוֹר‬
JOR

JORIM

Canilla; Talón;
Huella

‫הַיּוֹם‬
HAYOM

HAYOM

Hoyos

‫מָלוֹן‬

‫בֵּיצָה‬
BEITSAH

Parta; Huida

‫ִה ְס ַתּלֵּק מ‬
HISTHALEIK M

BEITSIM BEITSIM

Huir

‫ָבּרַח‬

Huir, Alejarse

BARAJ

Humanidad

‫אָדָם‬

HITRAJEIK

Humano

'ADAM

Humear, subir
Humo

‫ָקטַר ִקטֵּר‬

Humedecer

‫ִל ְחלֵח‬

Húmeda

KATAR KITEIR

‫ֳענָוָה‬
"ANAVAH

‫אֳנוֹש‬
'ANOSH

‫ַלחָה‬
LAJAH

Húmedo

LIJLEIJ

Humilde F

‫ִה ְת ַרחֵק‬

‫לַח‬
LAJ

Humilde F; Baja

‫נָמוֹכָה‬
NAMOJAH

166

Diccionario Español-Hebreo
Pobre F;
Humilde F

‫ֳענִיָּה‬

Pobre M;
Humilde M

‫ָענִי‬

Humillar

‫ִשפִיל‬
ְ‫ה‬

Humilde M

"ANIAH

"ANAV

Humilde M; Bajo

"ANI

‫ָשן‬
ָ‫ע‬
"ASHAN

Humos

‫ֳשנִים‬
ָ‫ע‬
"ASHANIM

‫נָמוֹ ְך‬
NAMOJ

Hummus

HISHFIL

Humo

‫ָענָו‬

‫חוּמוּס‬
JUMUS

Humo de Incienso;
Vaporización

‫קִטּוּר‬

Hundir;
Descender;
Ponerse Sol

‫ָשקַע‬

KITUR

SHAKA"

Hundir; Ahogar;
Echar Monedas

‫ָטבַע‬

Debilitarse;
Hundirse

‫ָרפָה‬

TAVA"

Hungría

‫הוּנְגַ ְריָה‬

Idea

‫ַרעְיוֹן‬

HUNGARYAH

Ideas

‫ַרעְיוֹנוֹת‬

RA"YON

Identificar

RA"YONOT

Identifique
Idioma

‫זִיהֶה‬

‫זִהָה‬
ZIHAH

‫נִיב‬

ZIHEH

Idioma; Lenguaje;
Dialecto

‫ָשפָה‬

Idiomas

‫ָשפוֹת‬

SAFAH

Idish

RAFAH

‫אִידִיש‬
‫אִידִית‬
‫יְהוּדִית‬
‫זַירְגּוֹן‬

NIV

SAFOT

Idolatría

‫עֳבוֹדַת‬
‫ֱאלִילִים‬
"AVODAT 'ELILIM

'IDISH 'IDIT
YEHUDIT
ZAYRGHON

Idolo; Nada

‫ֳאלִיל‬
'ALIL

Idolos

‫גִּלּוּלִים‬
GHILULIM

Idolo; Estatua;
Imagen

Iendo a la
Sinagoga

‫ֶפּסֶל ָפּסִיל‬
PESEL PASIL

‫חוֹ ְלכִים‬
‫ְלבֵית‬
‫ַה ְכּנֶסֶת‬
JOLJIM LEVEIT
HAKNESET

Igual

‫ָשוֶה‬
SHAVEH

Igualar

‫תָּאַם‬
‫ִה ְתאִים‬
167

Diccionario Español-Hebreo
THA'AM HIT'IM

Igualdad

‫ִשוּוּי‬

Iguale a...

ShIVVY

‫ָשוֶה ל‬
‫הווש‬
ShAVEH L ShVVH

Iguales Derechos

‫ִשוּוּי זְכֻיּוֹת‬

Iluminación

SHIUUY ZEJUYOT

Iluminacion

‫ַה ְס ָבּרָה‬
‫ַש ָכּלָה‬
ְ‫ה‬

THE'URAH

Iluminar; Ser
Indulgente

‫ִהקַל‬

Ilumine, Brille

‫ֵהאִיר‬

HASBARAH
HASKALAH

Iluminar; Dar
Luz

‫ִהנְהִיר‬

Idolo; Estatua;
Imagen

‫ֶפּסֶל ָפּסִיל‬

Semejanza;
Imagen

‫דְּמוּת‬

Imagen; Pintura

‫תְּאוּרָה‬

HINHIR

HIKAL

HEI'IR

Imagen; Símbolo

PESEL PASIL

‫ִסמֶל ֶסמֶל‬
SIMEL SEMEL

‫ַתּ ְבנִית‬

DHEMUT

Construcción;
Figura; Imagen

‫תְּמוּנָה‬

Imaginaria

‫ִדּמְיוֹנִית‬

THEMUNAH

DHIMYONIT

‫המיד‬

DHIMYONI

Imagínese;
Compare

Compare a;
imagínese

‫ִדּמָּה‬

Imitar

‫הקיח‬

Impaciencia

‫קֹצֶר רוּ ַח‬

Imaginario

‫ִדּמְיוֹנִי‬

THAVNIT

DHIMAH

JYKH

Impeler; Revolver

KOTSER RUAJ

Imperativo

‫צִוּוּי‬
‫ֶשם ְמעִיל‬
ֶ‫גּ‬

Implorar;
Suplicar

‫ִה ְת ַחנֵּן‬

Imponer; Echar

Imperio
Hechar Raiz;
Implantado, Ser

‫ִש ָתּרֵש‬
ְ‫ה‬
‫ִה ְת ַחנֵּן‬

HITJANEIN

Implore; Ruegue
misericordia

‫ִהטִּיל‬

Imponible

‫ַחיָיב ְבּמַס‬

ME"IL GHESHEM

‫יֶבוּא‬
‫יְבוּאַן‬
YEVU'AN

HISHTHAREISH

HITJANEIN

JAYAYV BEMAS

Importación

YEVU'

Importador

‫קֵיסָרוּת‬
KEISARUT

HITIL

Importación

‫ָפּעַם‬
PA"AM

TSIVVY

Impermeable,
Abrigo

DYMH

‫יִיבֵּא‬
YIBEI'

Importante F

‫חֳשוּבָה‬
JASHUVAH

168

Diccionario Español-Hebreo
Importante M

‫חָשוּב‬

Imposible

JAShUV

Imprenta

‫בֵּית דְּפוּס‬

'I 'EFSHAR

Impresión

BEIT DHEFUS

Impresiones

‫ְשמִים‬
ָ‫ר‬
‫מַס‬

Imprimir

‫מַס יֵרֶד‬
‫מוֹסָף מעמ‬

Impuesto

‫יֵצֶר ָהרָע‬

Impuestos

‫ָטמֵא‬

‫ִמסִים‬
MISIM

Impurificar

YEITSER HARA"

Impuro,
Contaminado

‫ֶמכֶס‬
MEJES

MAS YEIRED
MOSAF M"M

Impulso del Mal

‫ִה ְדפִּיס‬
HIDPIS

MAS

Impuesto al valor
agregado IVA

‫ְשם‬
ֶ‫ר‬
RESHEM

RESHAMIM

Impuesto

‫ְשר‬
ָ ‫אִי ֶאפ‬

‫ָטמֵא‬
TAMEI'

Inadeucado

TAMEI'

‫לֹא‬
‫ַמ ְתאִים‬
LO' MAT'IM

Inadvertidamente

‫ִשגָגְה‬
ְ‫בּ‬
BISHGAGH

Inaugurado, ser;
Inaugurarse

‫נֶ ְחנַ ְך‬

Inaugurado, ser;
Inaugurarse

‫נֶ ְחנַ ְך‬

Incienso

Januca;
Dedicación;
Inauguraci
Inaugurar; Educar

NEJNAJ

JANUKAH
JANUKAH

‫ָחנַ ְך‬
JANAJ

‫ְבּלִי ֶהרֶף‬

NEJNAJ

Incesantemente,
Sin Pausa

‫קְטֹרֶת‬
‫קְטוֹרֶת‬

Gentil M;
Incircunciso

‫ָערַל‬

Inclinada, Doblada

‫נוֹטָה‬

KETORET
KETORET

Instigue; Incite

‫חֳנוּכָּה‬
‫ֳחנֻכָּה‬

‫ֵהסִית‬
HEISIT

Inclinado,
Doblado

‫נוֹטֶה‬

Inclinar; Seducir;
Tentar

‫ִהטָּה‬

NOTEH

HITAH

BELI HEREF

"ARAL

NOTAH

Postrar; Adorar;
Inclinar

‫ִש ַתּ ֳחוָה‬
ְ‫ה‬

Inclinarse

‫ִשעַן‬
ְ‫נ‬
‫ןעשיהל‬

HISHTHAJAVAH

NISh"AN LHYSh"N

169

Diccionario Español-Hebreo
Ademas; Incluso

‫אַף‬
'AF

Incluye F;
Contiene F

‫כְּלוּלָה‬
KELULAH

Incluya; Complete;
Generalice

‫ָכּלַל‬

Maravillosa;
Incomprensible F

‫ֶפּלִית‬
‫ִפּ ְלאִית‬

KALAL

PELIT PIL'IT

Maravilloso;
Incomprensible
M
Torpe;
Inconveniente

‫ֶפּלִי ִפּ ְלאִי‬
PELI PIL'I

‫גִּמְלוֹנִי‬
‫ְשלוּמִי ֵאלִי‬

Voluble;
Inconstante

‫ֳה ַפ ְכ ְפּכָן‬

Incorrecto

‫לֹא נָכוֹן‬
LO' NAJON

GHIMLONI
SHELUMI'EILI

Increible

‫לֹא יְאוּמַן‬

Incrementar

LO' YE'UMAN

Incubación

‫ְדּגִירָה‬
DHEGIRAH

Pago; Cuota;
Indemnización

Independencia

‫ַשלוּם‬
ְ‫תּ‬
THASHLUM

‫ַע ְצמָאוּת‬

HAFAJPEJAN

‫ָרבַה‬
RAVAH

Pregunta;
Indagación;
Investig
Pagos; Cuotas;
Indemnizaciones

‫ְש ֵאלָה‬
SHE'EILAH

‫ַשלוּמִים‬
ְ‫תּ‬
‫ַשלוּמוֹת‬
ְ‫תּ‬
THASHLUMIM
THASHLUMOT

Indexado

"ATSMA'UT

‫מִיעוּן‬
‫אִינְ ֶדקְס‬
MI"UN 'INDEKS

India

‫הוֹדוּ‬

Indicación

HODU

Indicada;
Insinuada

‫רְמוּזָה‬

Indicar; Marcar

‫ִציַּן‬

REMUZAH

TSIAN

Indice de precios
a consumidor

‫ַמדַּד‬
‫הַמּחִירִים‬
‫ַלצַרכָן‬

‫ֶרמֶז‬
REMEZ

Indicado;
Insinuado
Indice de costo de
vida

‫רַמוּז‬
RAMUZ

‫ַמדַד יוֹקְר‬
‫חמּ ִחיָיה‬
MADAD YOKR
JMJIAYH

Indice de vivienda

‫ַמדַד ְבּנִיָה‬
MADAD BENIAH

MADHAD
HAMJIRIM
LATSARJAN

170

Diccionario Español-Hebreo
Indonesia

‫אִינְדוֹנֶזְיָה‬

Industria

'INDONEZYAH

THA"ASIAYH

‫ִה ְדבִּיק‬

'ELAJ ZIHUM

Pegar; Infectar;
Coger

Infectar;
Alcanzar

‫ִה ְדבִּיק‬

Tumba; Infierno

‫ְשאוֹל‬

Infíltrese

‫ִה ְס ַתּנֵן ל‬

Infección

‫ֶאלַח זִיהוּם‬

‫ֳשיָיה‬
ִ ‫ַתּע‬

HIDBIK

SHE'OL

Infinitivo

HISTHANEIN L

Inflación

‫אִינפלַציַה‬

Influencia

Inflar; Respirar

‫ֵע ֶר ְך‬
‫תְּזוּנָתִי‬

‫נָפַח‬
NAFAJ

Información

HASHPA"AH

Información
nutricional

‫ֵשּם הַפֹּעַל‬
ShEIM HAPO"AL

'INFLATSYAH

‫ַש ָפּעָה‬
ְ‫ה‬

HIDBIK

‫הוֹ ֶדעָה‬
‫יְדִיעָה‬
HODE"AH
YEDI"AH

Informalidad,
Engaño

‫ַתּ ְהפֻּכוֹת‬

Anunciar;
Informar

‫הוֹדִי ַע‬
‫דוֹח תּנוּעָה‬

SHEMU"AH

Infracción de
velocidad

‫ַהנְ ָדּסָה‬

Ingeniería Forestal

‫י ֳערָנוּת‬

THAHPUJOT

"EIREJ THEZUNATI

Declarar;
Informar

‫ִהגִיד‬

Informe

‫ְשמוּעָה‬

Ingeniería

HIGID

HANDHASAH

Ingeniero
Forestal

‫יֳַערְן‬

Inglés

‫אַנְגְּלִי‬

Inglaterra

YA"ARN

‫אַנְגְּלִית‬

DOJ THNU"AH

Y"ARANUT

‫אַנְגְּ ִליָּה‬
'ANGHELIAH

Inglés, idioma

'ANGHELI

Inglesa

HODIA"

‫אַנְגְלִית‬
'ANGELIT

Ingrediente

'ANGHELIT

‫ַס ְממָן ַסמָּן‬
‫ְרכִיב‬
‫ַמ ְרכִיב‬
SAMEMAN
SAMAN REJIV
MARJIV

Ingredientes

‫ַמ ְרכִיבִים‬

Ingredientes

MARJIVIM

Ingresar a la
armada

‫בוא ַל ָצבָא‬
VV' LATSAVA'

‫ְרכִיבִים‬
REJIVIM

Ingreso; Entrada

‫ַה ְכנָסָה‬
171

Diccionario Español-Hebreo
‫ַהגָּעָה בִּיאָה‬
HAJNASAH
HAGHA"AH BI'AH

Cosecha de
Grano; Ingreso

‫תְּבוּאָה‬

Inhabitado M

‫נוֹשב‬
ָ

Inhabitada F

THEVU'AH

NOSHAV

‫נוֹשבֶת‬
ֶ
NOSHEVET

Inhalación de
humo

‫ֶשאִיפַת‬
‫ֳשן‬
ַ‫ע‬
SHE'IFAT "ASHAN

Aspirar; Inhalar

‫ָשאֵף‬

Inicial

SHA'EIF

Inicialmente

‫ְל ַכ ְתּ ִחלָּה‬

RI'SHONI
HATJALATI

Iniciar

LEJATHJILAH

Iniquidad; Culpa;
Pecado

‫עָוֹן‬

Insultar; Injuriar

‫ָפגַע ִה ְעלִיב‬

‫רִאשוֹנִי‬
‫ַה ְת ָח ָלתִי‬
‫יָזָם‬
YAZAM

Corrupción;
Injuria

‫ַק ְל ָקלָה‬
‫ֵתּכֶף תֵּיכֶף‬

FAGA" HI"LIV

Inmediatamente;
Pronto

Inmediatamente;
Pronto

‫ֵחכֶף‬

Inmediatamente

‫ִמיָּד‬

Inmersión

‫ַה ְט ָבּלָה‬

"AON

JEIJEF

HATBALAH

Subida;
Inmigración;
Peregrina

‫ֳע ִליָּה‬

Inmigrante F, a
Israel

‫עוֹלָה‬
‫עוֹלוֹת‬
‫ל רגיה‬

‫עלָה‬

Inmigrante M, a
Israel

‫עוֹלֶה‬
"OLEH

Inmigrantes a
Israel F

Inmigrantes a
Israel M

‫עוֹלִים‬

Inmigre; Emigre a

Emigre; Inmigre
de

‫מ רגיה‬

Inocencia

‫בֹּר‬

Inocencia

"OLIM

"ALIAH

"OLAH

"OLOT

HYGR L

Innumerable

HYGR M

‫אֵין ִמ ְספָּר‬
'EIN MISPAR

‫נִקְּיוֹן‬

BOR

Limpieza; Pureza;
Inocencia

‫ֻתּמָּה‬

Inocente

‫ֶשע‬
ַ ‫הַץ ִמפ‬

THUMAH

Inocente, Ser

THEIJEF THEIJEF

MIAD

Ofrenda de
fuego;
Inmigrante F

"LAH

KALKALAH

‫ִה ַתּמֵּם‬

NIKYON

HATS MIFESHA"

Completa;

‫ְתּמִימָה‬
172

Diccionario Español-Hebreo
HITHAMEIM

Completo;
Inocente M

‫ָתּמִים‬

Inserción

‫ְתּחִיבָּה‬

Inocente F
Insensato

THAMIM

THEMIMAH

‫ְכּסִיל‬
KESIL

‫ִה ְכנִיס‬

THEJIBAH

Introduzca;
Adición; Inserción

Insertar; Fijar
Junto

‫ִשלֵּב‬

Insertar

‫ִשקַּע‬

Sopar trompeta
;Insertar

‫ָתּקַע‬

SHILEIV

HIJNIS

SHIKA"

‫רְמוּזָה‬

THAKA"

Indicada;
Insinuada

Indicado;
Insinuado

‫רַמוּז‬

Insinuar; Sugerir

‫ָרמַז‬

Insipida, Sin
sabor F

‫ְתּ ֵפלָה‬

Insistir

RAMUZ

THEFEILAH

‫ָעמַד עַל‬
‫ַדּעְתּוֹ‬

RAMAZ

Insipido, Sin sabor
M

‫ָתּפֵל‬

Insolación

‫ַמכַּת ֶשמֶש‬

‫ַכּעַש ַכּעַס‬

THAFEIL

MAKAT SHEMESH

"AMAD "AL
DHA"THO

Ira; Insolencia

REMUZAH

Inspección

KA"AS KA"AS

‫ְבּדִיקָה‬
BEDIKAH

Provar;
Inspeccionar;
Examinar

‫ָבּחַן‬
‫נוֹרָא‬

BOJEIN

Inspirador de
Respeto

Inspiradora de
Respeto

‫נוֹרָאָה‬

Inspirar

‫ִה ְלהִיב‬

Instalar

‫ִה ְתקִין‬

Inspeccionar;
Revisar

‫ָבּדַק ִלבְדּק‬

Inspector

‫בּוֹחֵן‬

BADAK LIVDHK

NORA'AH

‫ְפּ ָעמִים‬

Instigue; Incite

‫ֵהסִית‬

Vez; Instancia
Instigador

PE"AMIM

‫מוֹסָדוֹת‬
MOSADOT

‫ַפּעַם‬
PA"AM

‫ַש ַסּאִי‬
SHASA'I

Instinto; Prudencia

HEISIT

Establecimientos;
Institucione

NORA'

HILHIV

HITKIN

Instancias;
Ocasiones; Veces

BAJAN

‫ֵשכֶל ֶשכֶל‬
SEIJEL SEJEL

Instituto Israelí
Exportación

‫מַכוֹן‬
‫ַהיְצוּא‬
‫ִשר ֵאלִי‬
ְ ‫ַהי‬
MAJON HAYTSU'
HAYISR'EILI

173

Diccionario Español-Hebreo
Enseñanza; LEY;
Instrucción

‫תּוֹרָה‬
THORAH

Instrucciones de
lavado

Cortar;
Insuficiente, Ser

‫ָקצָר‬

Insultado

Insultar; Injuriar

‫ָפגַע ִה ְעלִיב‬

Batir; Golpear;
Insultar

HORA'OT
KEVISAH

KATSAR

FAGA" HI"LIV

‫ָפּגַע‬

‫הוֹרָאוֹת‬
‫ְכּבִיסָה‬
‫נֶ ֳעלַב‬
NE"ALAV

Averguonzar;
Insultar

Verguenza; Insulto

PAGA"

‫ִה ְכלִים‬
HIJLIM

‫ְכּלִימָה‬
‫ְכּ ִלמָּה‬
‫ְכּלִמּוֹת‬
KELIMAH
KELIMAH
KELIMOT

Sabia; Lista;
Inteligente F

‫ֳח ָכמָה‬

Devoción;
Intención;
Propósito

‫ַכּוָּנָה‬

Intentar; Medir

JAJAMAH

Sabio; Listo;
Inteligente M

Provar; Intentar

KAVANAH

‫ָמדַד ִלמְדד‬
‫דודמל‬
‫נִסָּה‬
‫הַח ָלפָה‬

‫ִה ְת ַכּוֵּן‬

Intento asesinato

‫ִה ְתנַקֵּש ְבּ‬

‫ִמ ְסחָר‬

Pensar;
Interceder

‫ִפּלֵּל‬

MISJAR

PILEIL

Relación;
Intercurso

‫ַשא‬
ָ ‫ַמּגָּע וּמ‬

Ocupación;
Interés

‫ִענְיֵן עִינְיֵן‬

MAGHA" UMASA'

"INYEIN "INYEIN

HITKAVEIN

HITNAKEISH BE

Intercambio

HAJLAFAH

Comercio;
Intercambio

‫נִסָּה ניסה‬
‫לנַסּוֹת‬

Querer Decir;
Intentar

NISAH

Intercambio

JAJAM

NISAH NYSH
LNASOT

MADAD LIMDD
LMDVD

Intento; prueba

‫ָחכָם‬

‫מֶחלָף‬
MEJLAF

Cambio;
Intercambio
extrangero
Intercepcion de
Linea Telefoni

‫מַס ֵבּ ַע חוּץ‬
MASBEIA" JUTS

‫צִיתּוּת‬
‫ְל ֶטלֶפוֹן‬
TSITHUT
LETELEFON

Interés;
Crecimiento
Interés Compuesto
sobre Dinero

‫ַתּ ְרבִּית‬
THARBIT

‫ִרבִּית‬
174

Diccionario Español-Hebreo
‫ְדּ ִרבִּית‬
RIBIT DHERIBIT

Interés sobre
Dinero

‫ִרבִּית ֶחלֶק‬
‫ִענְיָן‬

Interesante F

RIBIT JELEK
"INYAN

Interesante M

‫ְמ ַענְיֵן‬
‫ְמ ַענֶיֶין‬

ME"ANYEINENET
ME"ANYENET

Interin; Entretanto

Dentro; Interior

‫בֵּינָ ַתיִם‬
BEINATAYIM

ME"ANYEIN
ME"ANEYEYN

‫ְפּנִימִי‬
‫ְפּנִימָה‬

‫ְמ ַענְיֵנֶנֶת‬
‫ְמ ַענְיֶנֶת‬

Interior

‫ְפּנִימִי‬
PENIMI

PENIMI PENIMAH

Interior; Centro

‫ֶקרֶב‬
KEREV

Interior M;
Central M

‫תִּיכוֹן‬

Interior F; Central
F

‫תִּיכוֹנָה‬

Interjección

‫ִמלַּת‬
‫ְקרִיאָה‬

THIJON

THIJONAH

MILAT KERI'AH

Intervenir;
Intermediar

‫ִה ְת ָערַב‬

Internet

‫אִינְ ֶט ְרנֶט‬

Intermediario

HIT"ARAV

SARSUR

Internet Explorer

'INTERNET

Interpretar

‫ָפּתַר‬
PATAR

Interrumpir

‫ִה ְבטִיל בטל‬
HIVTIL VTL

Interrupción

‫ֶה ְפסֵק‬
HEFSEIK

‫ַסרְסוּר‬
‫אִינְ ֶט ְרנֶט‬
‫אֶקספּלוֹרֶר‬
'INTERNET
'EKSPLORER

Interrumpcion un
Orador

‫ִשיסֵע‬

Interrumpir;
Violar; Anular

‫ֵהפֵר‬

Cruce;
Intersección

SHISEI"

HEIFEIR

‫ָשת‬
ַ ‫ָפּר‬
‫ְדּ ָרכִים‬
‫ַמ ְצ ֵלבָה‬
PARASHAT
DHERAJIM
MATSLEIVAH

Intersección

‫צוֹמֶת‬
TSOMET

Intersectar

‫ִה ְצ ַטלֵּב‬
‫בלצ‬
HITSTALEIV TSLV

175

Diccionario Español-Hebreo
Intervalo

‫ַבּיִן‬
BAYIN

Intravenoso

‫חּוֹף וְרִידִי‬
JOF VERIDI

Intervenir;
Intermediar

‫ִה ְת ָערַב‬

Apertura;
Introducción

‫ְפּתִיכָה‬
‫ִה ְכנִיס‬

HIT"ARAV

PETIJAH

Admitir;
Introducir

‫הִכּנִיס‬
HIKNIS

Introduzca;
Adición; Inserción

Introduzca;
Acepte

‫ִה ְכנִיס‬
‫סינכהל‬

Demuestre;
Introduzca a alguie

‫ִהצִּיג‬

Inundación

‫ֳה ָצפָה‬

HIJNIS

HITSIG

HIJNIS LHJNYS

Inundación

‫ִשטָּפוֹן‬
SHITAFON

Inundaciones

‫ִשיטְפוֹנוֹת‬

HATSAFAH

Inundar

SHITFONOT

Inundar;
Derramar; Fluir

‫זָרַם‬

‫ֵהצִיף‬
HEITSIF

‫ָשוְא‬

ZARAM

Inutilidad;
Vanidad

Invadir;
Traspasar

‫ָפּלַש‬

Invención

‫אַ ְמצָאָה‬

Invente

‫איצמה‬

PALASH

'AMTSA'AH

Invernadero

HMTSY'

Inversión

‫הַש ָקעָה‬
‫ִשקִי ַע‬
ְ‫ה‬

Demandar;
Preguntar;
Investiga

‫ָדּרַש‬

Investigación;
Visita

‫בִּיקּוּר‬
‫בִּקּוּר‬

HISHKIA"

‫ֳח ָממָה‬
JAMAMAH

Volcar; Invertir

HASHKA"AH

Undir; Invertir,
Hacer

SHAV'

‫ָה ַפ ְך‬
HAFAJ

Pregunta;
Indagación;
Investig

‫ְש ֵאלָה‬

Investigación

‫ַחקִירָה‬

DHARASH

SHE'EILAH

JAKIRAH

Investigación;
Profundidad

‫ֶמ ְחקָר‬

Investigar

‫ָחקַר‬

MEJKAR

BIKUR BIKUR

Investigador

‫ַח ְקרָן‬
JAKRAN

Investigue,
Inquiera

‫ָחקַר‬

Invitacion

‫ַהזְ ָמנָה‬

JAKAR

Invierno

JAKAR

HAZMANAH

‫חֹרֶף חוֹרֶף‬
JOREF JOREF

Invitada

‫אוֹ ַרחַת‬
'ORAJAT

176

Diccionario Español-Hebreo
Invitado

‫אוֹ ֵר ַח‬

Invitados

'OREIAJ

Invitar; Ordear;
Reservar luga

‫ַהזְמִין‬

Inyectar

‫ִהזְרִיק‬

'ORJIM

Inyección

HAZMIN

‫ָה ַל ְך ָל ֶלכֶת‬

Ir; andar

‫ָשוֹט‬
ְ ‫ָשט ל‬

Errar; Ir por mal
Camino

‫ָתּעָה‬

Iran

‫אִירָן‬

Ir con la corriente

Descubrir; Ir Lejos

SHAT LASHOT

Ira; Insolencia

‫ָקרַן‬
KARAN

‫ַכּעַש ַכּעַס‬
KA"AS KA"AS

Iraq

‫עִירָק‬
"IRAK

Irlanda

KASHTHIT

Irradiar, Tener
Cuernos

‫הלג‬
GLH

THA"AH

‫ַשתִּית‬
ְ‫ק‬

‫ָל ֶלכֶת עִם‬
‫ַהזֶרֶם‬
LALEJET "IM
HAZEREM

'IRAN

Iris del Ojo

‫יֵֶל ְך ֵה ֶל ְך‬
‫ָל ֶלכֶת‬
YEILEJ HEILEJ
LALEJET

HALAJ LALEJET

Ir en Barco;
Remar

‫זִרְיקָה‬
ZIRYKAH

HIZRIK

Andar; Ir;
Caminar

‫אוֹ ְרחִים‬

‫אִי ְר ַלנְד‬
'IRLAND

Irrigar; Dar de
Beber

‫ִשקָה‬
ְ‫ה‬
‫הקש‬
HISHKAH SHKH

Irrisión

‫ִש ְמצָה‬

Molestar; Irritar

SHIMTSAH

Isaac

‫יִ ְצחָק‬

HIRGIZ

Isabel; Elisabet

YITSJAK

Isacar

‫יִששכָר‬

‫ִה ְרגִיז‬
‫ִישבַע‬
ֶ ‫ֱאל‬
'ELISHEVA"

Isaías

YISShJAR

‫ֶספֶר‬
‫ְש ִעיָה‬
ַ‫י‬
SEFER YESHA"IAH

Isla

‫אִי‬

Islandia

'I

Islas Fiji

‫פִיגִי‬
FIGIY

‫אִי ְס ַלנְד‬
'ISLAND

Islas Maldivas

‫האִייּם‬
‫ַה ַמ ְלדִיוִויִיּם‬
H'IYM
HAMALDIVIVYIM

177

Diccionario Español-Hebreo
Islas Salomon

‫ִאיַי‬
‫סוֹלוֹמוֹן‬

Islas Seychelles

‫ֵיישל‬
ֶ ‫ִאיֵי ס‬
'IEI SEIYSHEL

'IAY SOLOMON

Ismael

‫ִש ָמעֵאל‬
ְ‫י‬

Israel

YISHMA"EI'L

Israelí F

‫ִש ְר ֵאלִית‬
ְ‫י‬

YISRA'EIL

Israelí M

YISRE'EILIT

Italia

‫אִי ַט ִליָה‬
‫ְשמֹאל‬

Iyar, Mes

‫יַעֳקֹב‬

Jabón

‫ָש ְך‬
ַ‫מ‬
MASHAJ

Jamaica

‫גָּמַייְקָה‬
GHAMAYYKAH

Japón

‫יַפָן‬

Jáctarse

‫גַּן‬

Jallot Panes
Blancos Trensados
Januca;
Dedicación;
Inauguraci
Jardín; Parque

‫גַּן ֵעדֶן‬

Jardinera

‫גַּנֶּנֶת‬

Jardín

JALOT

‫חֳנוּכָּה‬
‫ֳחנֻכָּה‬
JANUKAH
JANUKAH

‫גַּן‬
‫גַּן נִּנָּה‬
‫ֻבּ ְסתָּן‬
GHAN NINAH
BUSTHAN

Jardín de niños

GHAN "EIDEN

‫גַּן יְָלדִים‬
GHAN YELADIM

Jardinero

GHANENET

‫גַּנָן‬
GHANAN

‫גַּנִּים‬

GHANAN

Jardines;
Estacionamientos

Jardines de la
infancia

‫גַּנֵי יְָלדִים‬

Jarra

‫ִצנְ ֶצנֶת‬

Jarras

‫ִצנְצָנוֹת‬

Jardinero

‫גַּנָּן‬

‫חֳלּוֹת‬

GHAN

GHAN

Jardín de Edén;
Paraíso

‫ִה ְת ַהלֵּל‬
HITHALEIL

YAFAN

Jardín

‫סַבוֹן‬
SAVON

YA"AKOV

Atraer; Jalar

‫ִאיָּר ִאיָּיר‬
'IAR 'IAYR

ShEMO'L

Jacob

‫ִש ְר ֵאלִי‬
ְ‫י‬
YISRE'EILI

'ITALIAH

Izquierda

‫ִש ָראֵל‬
ְ‫י‬

GHANEI YELADIM

TSINTSANOT

GHANIM

TSINTSENET

Florero; Jarron

‫ֳאגַ ְרטָל‬
'AGARTAL

178

Diccionario Español-Hebreo
‫ַחטַף ָקמָץ‬

YASMIN

Jataf kamats O
corta

Jataf pataj A
corta

‫ַחטַף ַפּתָח‬

Jataf segol E corta

‫ַחטַף סֶגוֹל‬

Jaula; Canasto

‫כְּלוּב‬

Jasmín

‫יַ ְסמִין‬
JATAF PATAJ

JATAF SEGOL

Cantor; Jazan

KELUV

Jebrón
Funcionario; Jefe

‫ֶחבְרוֹן‬

‫רַב‬

JEVRON

Rabino; Maestro;
Jefe

‫ַשר‬

Jefe

‫בּוֹס‬

‫ָשיא‬
ִ‫נ‬
‫יְהוֹיָדָע‬

Jefe de Tribu

‫ְס ֶלנְג‬

Jeremías

Enema; Jeringa

Jericó

‫יָ ָר ְבעָם‬

Jeringa

‫ְרוּש ַליִם‬
ָ ‫י‬

Jeroglificos

Jesván, Mes

Jerusalén

‫ח חֵית‬

Jet; Cohete

‫ַצ ְדרָה‬

Jirik jasaer I
corta

‫חִירִיק ָחסֵר‬

Estritos; Jetuvim

‫כְתוּבִים‬
JETUVIM

Jirafa

TSADRAH

JIRIK JASEIR

‫מְטוֹס‬
‫סִילוֹן‬
METOS SILON

J JEIT

Jilguero;
Encerrado

‫ְרוּש ַליִם‬
ָ ‫י‬
YERUSHALAYIM

JESHVAVN
JESHVAN

Jet

‫ְכּתָב‬
‫ַה ֵח ְר ֻטמִּים‬
KETOV
HAJEIRTUMIM

YERUSHALAYIM

‫חֶשוָון‬
‫ֶשוָן‬
ְ‫ח‬

‫ַמזְרֵק‬
MAZREIK

YARAV"AM

Jerusalén

‫יְרִיחוֹ‬
YERIJO

JOKEN JOKEN
MAZREIK

Jeroboam

‫יִ ְר ְמיָה‬
‫יִ ְר ְמיָהוּ‬
YIRMEYAH
YIRMEYAHU

SELENG

‫חֹקֶן חוֹקֶן‬
‫ַמזְרֵק‬

‫אַלּוּף‬
'ALUF

YEHOYADA"

Jerga

RAV

BOS

NASI'

Jehoiada

‫ַחזַּן‬
JAZAN

SAR

Príncipe; Jefe

JATAF KAMATS

‫גִי ָרפָה‬
GIRAFAH

Job, Iyov,
oprimido

‫אִיּוֹב‬
'IOV

179

Diccionario Español-Hebreo
Joel

‫יוֹאֵל‬
YO'EIL

Jolam Jasaer O
larga

‫חוֹלָם ָחסֵר‬
JOLAM JASEIR

Joel, D os esta
queriendo

‫ֶספֶר יוֹאֵל‬

Jolam Male O
larga

‫וֹ חוֹלָם‬
‫ָמלֵא‬

SEFER YO'EIL

O JOLAM MALEI'

Jonas; Paloma

‫יוֹנָה‬

Jonás

YONAH

Jonatan

‫יְהוֹנָתָן‬

YONAH

Jonatan

YEHONATAN

Jordan, Río

‫יַּ ְרדֵּן ֳהיַּ ְרדֵּן‬
‫נָהָר יַּ ְרדֵּן‬
YARDHEIN
HAYARDHEIN
NAHAR
YARDHEIN

Joroba, de
camello

‫ֶשת‬
ֶ ‫ַדבּ‬

José

‫יוֹסֵף‬

Jordania

YEHOSHUA"

Jóven
Joven

‫ָצעִיר‬

Josafat
José

YOSEIF

Josue, Salvación
de D os

‫ֵספֶר‬
‫ֶהוֹש ַע‬
ֻ ‫י‬
SEIFER
YEHOSHUA"

‫יוֹנֵק‬

TSA"IR

‫גֶּבֶר‬

Joven F

‫בַּחוּרָה‬

‫בָּחוּר‬

Enjoye; Joyas

‫ְשיט‬
ִ ‫ַתּכ‬

Joven M

BAJUR

‫ְשיטִים‬
ִ ‫ַתּכ‬

Joyas; Joyería

RAN RVN

‫ְשיטִים‬
ִ ‫ַתּכ‬
THAJSHITIM

Joyería

‫ֶח ְליָה ֳעדִי‬
JELYAH "ADI

Juan

TSORAF ZEHAVI

‫רַן רון‬

‫בָּחוּר‬
BAJUR

THAJSHITIM

‫צוֹרַף זֶ ָהבִי‬

YONEIK

BAJURAH

THAJSHIT

Jubilarse; Cantar

‫יוֹסֵף‬

Mamífero; Niño de
cría; Jóven

Joven M;
Bachiller

Joyero

‫ְהוֹשפָט‬
ָ ‫י‬
YEHOSHAFAT

GHEVER

Joyas; Joyería

‫יַ ְרדֵּן‬
YARDHEIN

DABEShET

‫יְהוֹשוּ ַע‬

‫יוֹנָתָן‬
YONATAN

YOSEIF

Josue

‫יוֹנָה‬

‫יוֹ ָחנָן‬
YOJANAN

Judá

‫יְהוּדָה‬
YEHUDAH

180

Diccionario Español-Hebreo
Judaísmo

‫יַהֳדוּת‬

Judea

YAHADUT

Judía

‫יְהוּ ִדיָּה‬

YEHUDAH

Judío

YEHUDIAH

Judíos

‫יְהוּדִים‬

‫יְהוּדָה‬
‫יְהוּדִי‬
YEHUDI

Jueces; Shoftim

YEHUDIM

‫ֶספֶר‬
‫שוֹ ְפטִים‬
SEFER SHOFTIM

Juguete; Juego

‫ַצ ֳע ֻצ ַע‬
‫ַצעֳצוּ ַע‬

Juego, Acto,
Realiza

TSA"ATSUA"
TSA"ATSUA"

Juego S

‫ִשחָק‬
ְ‫מ‬
‫ַתּחְבּוּלָה‬
‫ַע ְרמָה‬

‫ִשחֵק שיחק‬
‫קחשל‬
SIJEIK ShYJK
LShJK

Juegos

‫ִש ַחקִים‬
ְ‫מ‬
MISJAKIM

MISJAK
THAJBULAH
"ARMAH

Jueves

‫ִישי‬
ִ ‫יוֹם ֳחמ‬

Arbitro; Juez

YOM JAMIShI

Juez

‫שֹפֵט דִּן‬

SHOFEIT

Juez

SHOFEIT DHIN

Actor; Jugador

‫ַש ְחקָן‬
‫מִיץ‬

Actora; Jugadora

‫מִיץ‬
‫תַּפּוּחִים‬

Jugo de Fruta

‫מִיץ‬
‫אֵשכוֹלִיוֹת‬

Jugo de naranjas

‫תִּירוֹש‬

Jugo Natural

‫ִט ְבעִי מִיץ‬

Jugo de tomates

Jugo de uvas

THIROSH

‫ַר ֳענָן‬
RA"ANAN

‫מִיץ‬
‫ַעגְ ָבנִיוֹת‬
MITS "AGVANIOT

‫מִיץ ַענָבִים‬
MITS "ANAVIM

Fresca; Jugosa

MITS TIV"I

Fresco; Jugoso

‫מִיץ‬
‫תַּפּוּזִים‬
MITS THAPUZIM

MITS 'EISHJOLIOT

Jugo de Uva;
Vino Nuevo

‫ָעסִיס‬
"ASIS

MITS THAPUJIM

Jugo de pomelos

‫ַש ְח ָקנִית‬
SAJKANIT

MITS

Jugo de
manzanas

‫שוֹפֵט‬
SHOFEIT

SAJKAN

Jugo

‫שוֹפֵט‬

‫ַר ֳענָנָה‬
RA"ANANAH

Juguete; Juego

‫ַצ ֳע ֻצ ַע‬
181

Diccionario Español-Hebreo
‫ַצעֳצוּ ַע‬
TSA"ATSUA"
TSA"ATSUA"

Juicio;
Costumbre;
Justicia

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬

Juicio

‫ִשיפּוּט‬

Juicio; Justica; Ley

MISHPAT

DHIN

Julio

SHIPUT

Junio

‫יוּנִי‬

‫דִּין‬
‫יוּלִי‬
YULI

Junta; Cuenta

YUNI

‫חוּ ְליָה‬
‫ֻח ְליָה‬
JULYAH JULYAH

Juntos

‫יַחַד‬

Juntos

YAJAD

Jupiter

‫ֶצדֶק‬

YAJDHAV

Juramento

TSEDEK

Jurar
Jurisdicción

‫ְשבַּע‬

‫יַ ְחדָּו‬
‫ְשבוּעָה‬
SHEVU"AH

‫ִשבַע‬
ְ‫נ‬

SHEBA"

Jurar; Tomar
Juramento

‫סַמכוּת‬

Juicio; Justica; Ley

‫דִּין‬

SAMJUT

Justicia;
Honestidad

‫נְכֹחָה‬

Juicio;
Costumbre;
Justicia

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬

NISHVA"

DHIN

Justicia; Rectitud

NEJOJAH

‫ְצ ָדקָה‬
TSEDAKAH

‫ִה ְצדִּיק‬

MISHPAT

Justifique, Haga
Justicia

Justo; Correcto;
Piadoso

‫ַצדִּיק‬

Juzgar

‫ָשפַט‬

Kadish

‫ַקדִיש‬

TSADHIK

HITSDHIK

SHAFAT

Kaf

KADISH

‫כ כָף ך‬
J JAF J

Kamats Gadol A
larga

‫ָקמָץ גָּדוֹל‬

Kamats Quatan O
corta

‫ָקמָץ ָקטָן‬

KAMATS GHADOL

Kenia

‫ֶקנִיָה‬

Kilogramo

‫קִילוֹגְרַם‬

KENIAH

Kilometro

Kineret, Lago

‫קִילוֹ ֶמטֶר‬

KAMATS KATAN

KILOGRAM

KILOMETER

Kilometros
cuadrados

‫ִכּנֶרֶת‬

Kipá; Yarmulke

‫קִילוֹ ֶמ ְטרִים‬
‫ְמ ֻר ָבּעִים‬
KILOMETRIM
MERUBA"IM

‫כִּיפָּה‬
182

Diccionario Español-Hebreo
KINERET

Kislev, Mes

‫ִכּ ְסלֵו‬

KIPAH

Kiwi

KISLEIV

Parlamento
Israelí; Knesset

‫ְכּנֶסֶת‬

‫קִיווִי‬
KIVVI

‫ֶמגִילַּת‬
‫קֹ ֶהלֶת‬

KENESET

Eclesiastés;
Kohelet; Asamblea

Kosher; Apto,
Ritualmente
Apto

‫כֹּשר‬
ֶ
‫כּוֹשר‬
ֶ

Kosher; Apta,
Ritualmente Apta

‫ְשרָה‬
ֵ‫כּ‬

Kosher para
Pascua

‫ָשר ְל ֶפּסַח‬
ֶ‫כּ‬

Kubuts U corta

‫קֻבּוּץ‬

Kuwait

‫כּוּוָיִית‬

La Ciudad Santa

KASHER LEPESAJ

‫ַה‬

KUBUTS

El; La; Los; Las,
Artículo def

AH

La caridad
empieza por casa

‫עִיר הַקּוֹדֶש‬

La Escuela

‫ַה ִתּ ְקוָה‬
HATHIKVAH

‫ַה ָה ֶה‬
AH HA HE

‫עִי ְר ָך ֳענִיֵּי‬
‫קוֹ ְדמִים‬
"ANIEI "IRJA
KODMIM

"IR HAKODESH

La Esperanza

KESHEIRAH

KOSHER KOSHER

KUVAYIT

El; La, Los, Las

MEGILAT
KOHELET

‫בֵּית ַה ֵסּפֶר‬
BEIT HASEIFER

La Hora es la Una,
Es la Una

‫ַשעָה‬
ָ‫ה‬
‫אַחַת‬
HASHA"AH 'AJAT

La semana
venidera;
Proxima Se

‫ַשבוּ ַע‬
ָ‫בּ‬
‫הבָּא‬

La Vid

‫ַהגָּפֶן‬

El Pais; La Tierra

HA'ARETS

BASHAVUA" HBA'

Laberinto

HAGHAFEN

Labial; Lapiz
Labial

‫ַה ֳארֶץ‬

‫אֹדֶם‬
‫ְשפָתוֹן‬

‫מָבוֹ ְך‬
MAVOJ

Labiales; Lapices
Labiales

‫ִשפָתוֹנִים‬
SIFATONIM

'ODEM SEFATON

Labio

‫ָשפָה‬

Labios

SAFAH

Labor; Costura

‫ְמלֶאכֶת‬

‫ְש ָפ ַתיִם‬
‫םייתפש‬
ShEFATAYIM
ShFTYYM

Laborar; Trabajar

‫ָעמַל‬
"AMAL

183

Diccionario Español-Hebreo
‫ַמחַט‬
MELE'JET MAJAT

Laboratorio

‫ַמ ְע ָבּדָה‬

Laboratorios

MA"BADAH

Labores de Casa

‫עֳבוֹדֵת ֵבּיִת‬

MA"BADOT

Labranza

"AVODEIT BEIIT

Laca de Uñas

‫לָק‬

‫ֳח ָלבִי‬
JALAVI

‫ְפּלִיחָה‬
PELIJAH

Lácteo

LAK

Lacteo

‫ַמ ְעבָּדוֹת‬

‫ֳח ָלבִי‬
JALAVI

Ladino, Judío
Español, Idioma

‫ָלדִינוֹ‬
‫ְס ָפ ַרדִּית‬
‫יְהוּדִית‬
LADINO
SEFARADHIT
YEHUDIT

Lado; Bordee

‫פֵּאָה‬

Lado

PEI'AH

Lado, Opuesto,
Pasando

‫ִעבֶר‬

Lados, por los

‫ַהצִידָה‬

TSAD

Lados

"IVER

‫ְל ֱבנָה‬

Ladrar

‫גַּנָּב‬

Saqueador; Ladron

‫שוֹ ְדדִים‬

Ladrón

‫ֳאגַם אָגָם‬

Lagarto F

‫ל ַלמֶד‬

Lagrima

‫ִמ ְספֵּד‬
MISPEID

‫ִדּ ְמעָה‬
DHIM"AH

Lamentación

L LAMED

Lamentación,
Gemir, Luto

‫ְלטָאָה‬
LETA'AH

'AGAM 'AGAM

Lamed

‫שוֹדֵד‬
SHODEID

SHODEDIM

Lago

‫בּוֹזַז‬
BOZAZ

GHANAV

Ladrones

‫נָבַח‬
NAVAJ

LEVENAH

Ladrón

‫צדָדים‬
TSDADYM

HATSIDAH

Ladrillo

‫צַד‬

‫ַתּ ֳאנִיָּה‬
THA'ANIAH

Lamentaciones;
Eijá

‫ְמגִילַת‬
‫אֵיכָה‬
MEGILAT 'EIJAH

Elogiar;
Lamentar
Lamentar,
Lamentarse

‫ָספַד‬
SAFAD

‫ִה ְצ ַטעֵר‬

Consolado, Ser;
Lamentar

‫נִחַם‬

Lamer

‫ָל ַח ְך‬

NIJAM

184

Diccionario Español-Hebreo
‫ָצעַר‬
‫להצטער‬
‫ִה ְת ָחרַט‬
‫טרח‬

LAJAJ

HITSTA"EIR
TSA"AR LHTST"R
HITJARAT JRT

Lampara;
Candelabro

‫מְנוֹרָה‬
‫ֳש ִשית‬
ָ‫ע‬

Lámpara

MENORAH

MENORAH
"ASHASHIT

Lámparas;
Candelabros

‫מְנוֹרוֹת‬

Algarrobo;
Langosta

‫ֳא ְרבֶּה‬

Lanzar; Regar

‫מְנוֹרָה‬

Lana

MENOROT

‫ֶצמֶר‬
TSEMER

‫ָש ַל ְך‬

'ARBEH

Tirar, Hechar;
Lanzar; Vaciar

‫זָרַק‬

Lápices

‫ֶעפְרוֹנוֹת‬

ZARAK

Labiales; Lapices
Labiales

‫ִשפָתוֹנִים‬

Apedrear;
Lapidar

‫ָסקַל‬

SHALAJ

"EFRONOT

Lápida

SIFATONIM

‫ַמ ֵצּבָה‬
MATSEIVAH

Lápiz

SAKAL

‫ִעפָּרוֹן‬
‫עִיפָּרוֹן‬
"IPARON "IPARON

Escalera espiral;
Lapiz juguet

‫לוּל‬

Labial; Lapiz
Labial

‫אֹדֶם‬
‫ְשפָתוֹן‬

LUL

Lápiz Kajal;
Delineador

Larga

Hirió; Herir;
Lastimar V

Latigazos

‫אָרֹ ְך אָרוֹ ְך‬

‫ֳא ֻרכָּה‬
‫אֳרוּכָה‬
‫ַה ָה ֶה‬

'AROJ 'AROJ

El; La; Los; Las,
Artículo def

‫ָעצָב‬

Latigazo; Azote

‫ַמלְקוּת‬

"ATSAV

‫ַמלְקוֹת‬
‫ַמ ְלקֻיוֹת‬
‫כִּיבֵּס‬
KIBEIS

AH HA HE

MALKUT

Lava boca

MALKOT
MALKUYOT

Lavadar ropa

MIJJOL

'ARUKAH
'ARUJAH

'ODEM SEFATON

Largo

‫ִמכְחוֹל‬

‫ֶשטוֹפִית‬
‫ַלפֶה‬
SHETOFIT LAFEH

Lavado, De Manos

‫ְר ְחצָה‬
REJETSAH

185

Diccionario Español-Hebreo
Lavado de manos

‫נְטִילַת‬
‫יַָדיִים‬

Lavado de manos

NETILAT
YADAYIM

Lavado de Platos

‫ְשטִיף ֵכלִים‬

NETILAT
YADAYIM

Lavado de Ropa

SHETIF JEILIM

Lavanda

‫אֳזוֹכְיוֹן‬

Lavaplatos

Lavandería

Lavar manos
antes de comidas

‫ָשטַף‬

Bañar; Lavar

‫ָרחַץ‬
RAJATS

Lavar

SHATAF

‫ַמיִם‬
‫רִאשוֹנִים‬

‫ִמ ְכ ָבּסָה‬
MIJBASAH

MEIDIAJ KEILIM
MEIDIAJ

Lavar; Enjuagar;
Aclarar

‫ִתּכְבֹּסֶת‬
THIJBOSET

'AZOJYON

‫ֵמדִי ַח ֵכּלִים‬
‫ֵמדִי ַח‬

‫נְטִילַת‬
‫יָָדיִם‬

‫ָרחַץ ִלרְחץ‬
RAJATS LIRJTS

Lavar manos antes
y despues

MAYIM RI'SHONIM

‫ַמיִם‬
‫רִאשוֹנִים‬
‫ַמיִם‬
‫אַחֳרוֹנִים‬
MAYIM
RI'SHONIM
MAYIM
'AJARONIM

Lavar manos
despues de
comidas

Clase; Lección

‫ַמיִם‬
‫אַחֳרוֹנִים‬

Lavar Ropa

KIBEIS

MAYIM
'AJARONIM

‫ִשעוּר‬
‫ִשיעוּר‬

‫ִכּבֵּס‬

Conocimiento;
Lección

‫ֶלקַח‬

Leche

‫ָחלָב‬

LEKAJ

SHI"UR SHI"UR

Lecciones,
Clases

‫ִשעוּרִים‬

Lechero

‫ַח ְלבַּן‬

ShI"URIM

JALAV

Lechuga

JALBAN

Lechuza

‫יַנְשוּף‬
YANSHUF

Lectura

‫ְקרִיאָה‬
KERI'AH

‫ַחסָּה‬
JASAH

Lectura;
Convocación;
Tanaj
Conferencia;
Discurso; Lectura

‫ִמ ְקרָא‬
MIKRA'

‫ִה ְרצָה‬
‫להַרצות‬
HIRTSAH
LHARTSVT

186

Diccionario Español-Hebreo
Lee; Llama

‫קוֹרֵא‬

Leer; Proclamar

KOREI'

Leer; Llamar

‫ִלקְרא קרא‬

KARA' LIKR'
LKRV'

Llamar; Leer

LIKR' KR'

Legión

Legislacion

‫ִלגְיוֹן‬

Legislación

‫ַחקִיקָה‬

LIGYON

JAKIKAH

‫תְּחוּקָה‬
‫ְתּחִיקָּה‬

‫תְּחוּקוֹת‬
‫ְתּחִיקּוֹת‬

Legislacion

‫מִחוֹקֵק‬

THEJUKOT
THEJIKOT

Legislar

MIJOKEIK

Legisle

‫ָקרָא‬
KARA'

THEJUKAH
THEJIKAH

Legislador

‫ָקרָא ִלקְרא‬
‫אורקל‬

‫חוֹקֵק‬
‫קקוחל‬

‫ָחקַק‬
JAKAK

Legitimidad;
Pureza

‫ַשרוּת‬
ְ‫כּ‬

Legumbres

‫ִק ְטנִיוֹת‬

KASHRUT

JOKEIK LJVKK

Legumbre

‫ִק ְטנִית‬
KITNIT

Distante F;
Lejana F

‫רְחוֹקָה‬

Lejos

KITNIOT

‫רָחוֹק‬

REJOKAH

Distante M;
Lejano M

‫רָהוֹק‬
‫ָהלְאַה‬

Ropa Interior;
Lencerías

‫ְל ָבנִים‬

RAJOK

LEVANIM

RAHOK HAL'AH

Lengua

‫לָשוֹן‬

Lenguaje

LASHON

Idioma;
Lenguaje;
Dialecto

‫נִיב‬

Lentamente

‫ְבּלָאט‬

LASHON SAFAH
SIGNON

Lentamente

NIV

‫ֳארִי‬

León

‫נָמֵר‬
NAMEIR

‫אַ ְריֵה‬
'ARYEIH

León joven

'ARI

Leopardo

‫אַט לְאַט‬
'AT LE'AT

BELA'T

León

‫לָשוֹן ָשפָה‬
‫ִסגְנוֹן‬

‫ְכּפִיר‬
KEFIR

Simbolo; Letra del
abecedario

‫אוֹת‬
'OT

187

Diccionario Español-Hebreo
Letra Mayúscula;
Mayúscula

‫אוֹת גְּדוֹלָה‬
‫ַר ָבּתִית‬

Letra Minuscula;
Minúscula

‫אוֹת ְק ַטנָּה‬

Letras de
abecedario

‫אוֹתִיּוֹת‬

Levaltarse;
Alzarse; Surgir

‫קָם קום‬
‫ָשא‬
ָ‫נ‬
‫ָצפַר‬

'OT GHEDOLAH
RABATIT

Simblos; Letras

‫אוֹתוֹת‬
'OTOT

Letrero; Marca

‫צִיּוּן‬
TSIUN

Paró; Parar;
Levantar;
Demorar

‫עוֹ ֶמדֶת‬
"OMEDET

Levantar;
Perdurar; Casar

Levantar

‫קָם‬

Levantar; Silvar

KAM

Levantar; Alzar

‫רָם‬
RAM

Levantarse;
Pararse;
Permanece

‫קָם ֵהעִיר‬

Levantarse
Temprano

‫ִשכִּים‬
ְ‫ה‬

Levitico; Vaykra,
Y llamó

‫וַיִּ ְקרָא‬

Enseñanza; LEY;
Instrucción

‫תּוֹרָה‬

Ley

‫חֹק‬

KAM HEI"IR

Levántarse
Temprano;
Madrugar

‫ִשכִּים‬
ְ‫ה‬
‫םכש‬

Levi

‫ֵלוִי‬

Juicio; Justica; Ley
Ley
Ley

‫לֵאָה‬

‫עֵדוּת‬
‫חוּק‬
JUK

Ley de propiedad

‫ִדּנִי נַדליּן‬
DHINI NADLYN

Ley Judía

‫ֳה ָלכָה‬
HALAJAH

Ley tradicional;
Halaja

‫ֳה ָלכָה‬

Agadá; Leyenda;

‫אַגָּדָה‬

THORAH SHE
BE"AL PEH

Leya

‫דִּין‬
"EIDUT

THORAH SHE
BIJTAV

Ley Oral

HISHKIM SHJM

DHIN

THORAH

‫ֶש תּוֹרָה‬
‫פֶּה ְבּעַל‬

HITSBIA"

LEIVI

DINEI MISHPAJAH

Ley Escrita

NASA'

‫ִה ְצבִּי ַע‬

VAYIKRA'

‫תּוֹרָה ֶש‬
‫בִּכתָב‬

KAM KVM

Levantar un dedo,
Votar

HISHKIM

‫ִדנֵי מִש ָפּחָה‬

'OTIOT

TSAFAR

JOK

Ley de familia

'OT KETANAH

HALAJAH

188

Diccionario Español-Hebreo

Leyes

Libación

LEI'AH

Cuento

‫חוּקִים‬
JUKIM

Leyes de puresa
familiar

‫נֶ ֶס ְך‬

Libación

‫ֶלבָנוֹן‬
‫ִה ְפקִי ַע‬
HIFKIA"

Descargar; Liberar
Liberarse;
Sacudirse

‫ִה ְתנַעֵר‬
‫ִחטֵּא‬
‫חֵרוּת‬

‫נִצַּל‬
NITSAL

Liberarse de
pecado

Liberia

‫לִי ֶבּ ִריָה‬

Libertad

LIBERIAH

Libertad

‫לוּב‬

Libertad bajo
palabra

‫פִטוּר מַס‬

Libre M

‫ְשי‬
ִ ‫ָחפ‬

Libra
Libre F

Libro de los
Profetas; Neviim

‫נְבִיאִים‬

‫ִל ְטרָה‬
‫ְשית‬
ִ ‫ָחפ‬
JOFSHIT

Libro; Documento

JOFSHI

‫ֶספֶר ֶעזְרָא‬

‫ִשחרוּר‬
‫ְשיוֹן‬
ִ ‫ְבר‬

LITRAH

FITUR MAS

Esras; Libro de
Ezra y Nehemia

JITEI'

SHIJRUR
VEREShION

LUV

Libre de
Impuestos

HITNA"EIR

JEIRUT

JFESH JOFESh
JEIRUT DHEROR

Libia

‫ָפּרַק‬
PARAK

Liberarse;
Salvarse

‫חפֶש חוֹפֶש‬
‫חֵרוּת דְּרוֹר‬

‫נִסּוּ ְך‬
NISUJ

LEVANON

Liberar; Cancelar

‫ָט ַהרַת‬
‫ָהמִש ָפּחָה‬
TAHARAT
HAMISHPAJAH

NESEJ

Libano

'AGHADAH

‫ֵספֶר‬
SEIFER

Libro de Jonas

SEFER "EZRA'

‫ֶספֶר יוֹנָה‬
SEFER YONAH

Libro de Oraciones

NEVI'IM

‫סִידוּר‬
‫ְתּפִילָה‬
SIDUR THEFILAH

Libro de
Oraciones Rosh
Hashan

‫ַמחֳזוֹר‬

Libro Guia de
Conversación

‫ִשּיחוֹן‬

Libro de Registros

MAJAZOR

SIJON

‫ֵספֶר‬
‫ַהגִּכְרֹנוֹת‬
SEIFER
HAGHIJRONOT

Libros

‫ְס ָפרִים‬
SEFARIM

189

Diccionario Español-Hebreo
Licencia

‫ְשיוֹן‬
ִ‫ר‬

Licor

RESHION

‫מַשקֶה‬
‫ָחרִיף‬
MASHKEH JARIF

Líder

‫ַמנְהִיג‬

Líder

MANHIG

NAGID

‫לִיגָה‬

MANHIGUT

Liga, asociación
deportiva

Atar; Ligar;
Conspirar

‫ָשר‬
ַ‫ק‬

Ligera; Fácil F

‫ַקלָּה‬

Ligeramente;
Rapidamente

‫ְבּקַלוּת‬

Liderasgo

Fácil; Rapido;
Ligero, Ser

‫מַנהִיגוּת‬

‫נָגִיד‬

KASHAR

KALAH

Ligereza; Rapidez

BEKALUT

‫קַל קלל‬

LIGAH

‫קַלוּת‬
KALUT

Lija

KAL KLL

‫נְיָר חוֹל‬
‫נְיָר ָשמִיר‬
‫נְיָר זְכוּכִית‬
NEYAR JOL
NEYAR SHAMIR
NEYAR ZEJUJIT

Lila, Flor

‫ֳאבִיבִית‬
‫לִי ָל ְך‬

Limitar, Establecer
Limites

‫ִהגְבִּיל‬

Limpia; Pura

‫נְ ִקיָה‬

HIGBIL

'AVIVIT LILAJ

Limonada

‫לִימוֹנָדָה‬
LIMONADAH

Enjuagar;
Limpiar

‫ִקנֵּ ַח‬

Limpiar;
Purificar

‫נִקָּה‬

Limpio; Puro

NEKIAH

Limpiar; Purificar

KINEIAJ

TIHEIR

‫נִקְּיוֹן‬

NIKAH

Limpieza; Pureza;
Inocencia

‫נָקִי‬

Limpo

‫טָהוֹר‬

NAKI

Hermosa;
Agradable; Linda

‫ִטהֵר‬

‫יָפָה‬

NIKYON

TAHOR

Linda; Amable F

YAFAH

‫נֶ ְח ְמדָה‬
‫נֶ ְח ֶמדֶת‬
NEJMEDAH
NEJMEDET

Lindo; Amable
M

‫נֶ ְחמָד‬

Hermoso;
Abradable; Lindo

‫יָפֶה‬

NEJMAD

Línea; Raya

‫פַּס‬

Fila; Linea

‫ִשטָּה ִשיטָה‬

PAS

YAFEH

SHITAH SHITAH

190

Diccionario Español-Hebreo
Linea de Batalla;
Frente

Linea Inclinada

‫ַמ ֳע ָרכָה‬

Línea de Medición

MA"ARAJAH

‫ְסלֶש קַו‬
‫נָטוּי‬

KAV

Lineas; Rayas

Lino

SHUROT

‫ַפּסֵּי‬
‫ָה ַר ֶכּבֶת‬

‫בַּד ְל ָבנִים‬
‫ִשתָּן‬
ְ‫פּ‬

‫בַּד ְל ָבנִים‬
‫ִשתָּן‬
ְ‫פּ‬

‫שוּרוֹת‬

Lineas Ferreas

PASEI
HARAKEVET

Lino

BAD LEVANIM
PISHTHAN

Lino Fino

‫בּוּץ‬

BAD LEVANIM
PISHTHAN

Linterna

BUTS

Liquadora

‫ַמ ְמחֶה‬
‫ְב ֶלנֵדֶר‬
‫ֳח ַב ֶצּלֶת‬

Violin; Lira

‫שוֹשן‬
ָ

Lirio; Roza

‫שוֹשנָּה‬
ַ
SHOSHANAH

Lirios; Rozas

SHOSHAN

‫שוֹשנּוֹת‬
ַ
‫שוֹשנִּים‬
ַ
SHOSHANOT
SHOSHANIM

‫עֳרוּכָה‬

"ATIDAH

Preparada; Lista;
Dispuesta

Sabia; Lista;
Inteligente F

‫ֳח ָכמָה‬

Lista S

‫ְשימָה‬
ִ‫ר‬

Listo; Futuro

‫ֳעתִיד‬

Lista; Futura

‫ֳעתִידָה‬

‫כִּינוֹר‬
KINOR

JAVATSELET

Lirio; Roza

‫ָפּנָס‬
PANAS

MAMJEH
VELENEIDER

Lirio

‫ַפסִּים‬
FASIM

SELESH KAV
NATUY

Líneas

‫קַו‬

JAJAMAH

"ATID

REShIMAH

Preparado; Listo;
Dispuesto

‫עָרוּ ְך‬
‫ָחכָם‬
‫ִספְרוּתִית‬

Ser Exitoso;
Astuto; Listo

‫ֵשכֶל‬
SEIJEL

Sabio; Listo;
Inteligente M

Listo Adv

‫ָהכֵן‬

Literaria F

HAJEIN

Literario M

‫ִספְרוּתִי‬
SIFRUTI

"ARUJAH

"ARUJ

JAJAM

SIFRUTIT

Literatura

‫ִספְרוּת‬
SIFRUT

191

Diccionario Español-Hebreo
Litro

‫לִיטֶר‬

Lee; Llama

LITER

Llamado de
Cuervo

‫ְקרַק‬

Llamar; Leer

‫ָקרָא‬

KOREI'

Leer; Llamar

KERAK

‫ָבּכָה‬

Llorar; Llamar

Llave

Llanto, llorando

Llave Inglesa

Llave de marcas

‫ָהיָה ְל‬

Llegar ; Alcanzar

‫ִהזְקִין זָקַן‬

Llenar

‫ִמלֵּא‬

Llegue a ser loco

‫ִש ַתּ ֵמ ַע מִי‬
ְ‫ה‬

Llena

‫ְמלֵאָה‬

HIZKIN ZAKAN

‫אלימ‬

Satisfacer; Llenar

Gritar; Llorar

‫ִבּצֵע ל ַב ֵצּ ַע‬
BITSEI"
LVATSEIA"

‫ָבּכָה לבכות‬

Lleno

‫ָדמַע ִה ְדמִי ַע‬

Llovizna

Llevar a cabo,
realizar

‫ִבּ ֵצּ ַע‬

Llorar; Llamar

‫זָעַק‬

BITSEIA"

ZA"AK

‫ְשים‬
ִ ‫ִהג‬

DAMA" HIDMIA"

Materializar;
Llover, hacer

‫ִטפְטוּף‬

Lluvia

‫ֶשם‬
ֶ‫גּ‬

TIFTUF

Lluvia fria

‫ָמלֵא‬
MALEI'

BAJAH LVJVT

Llorar, Derramar
lagrimas

‫ָשבַע‬
SAVA"

MYL'

Llevar a cabo;
Cumplir

HISHTHAMEIA"
MI

MELEI'AH

MILEI'

Llene

‫ִשיג‬
ִ ‫ִהגִּי ַע ה‬
HIGHIA" HISIG

HAYAH LE

Llegue a ser
viejo

‫ַמ ְפתֵּח‬
‫ְלצִינּוֹרוֹת‬
MAFTHEIJ
LETSINOROT

MAFTEIAJ
BERAGIM

Llegó a ser

‫ְבּכִי‬
BEJI

MAFTHEIAJ

‫ַמ ְפ ֵת ַח‬
‫ְבּ ָרגִים‬

‫זָעַק‬
ZA"AK

BAJAH

‫ַמ ְפ ֵתּ ַח‬

‫ִלקְרא קרא‬
LIKR' KR'

KARA'

Llanto

‫קוֹרֵא‬

‫ֶשם קוֹפָה‬
ֶ‫ג‬
GEShEM KOFAH

HIGSHIM

GHEShEM

Lluvia Local

‫ֶשם‬
ֶ‫גּ‬
‫מְקוֹמִי‬
GHEShEM
MEKOMI

192

Diccionario Español-Hebreo
Primera Lluvia;
Lluvia tempran

‫יוֹרֶה‬

Lo mejor

‫כָל טוֹב‬

Lluvioso

YOREH

GHAShUM

Lobo

JOL TOV

Loca

‫שוֹטָה‬
SHOTAH

‫זְאֵב‬
ZE'EIV

Situarse;
Localizarse

‫ִה ְת ַמקֵּם‬
‫םקמתהל‬
HITMAKEIM
LHTMKM

‫ַקטָּר‬

SHOTEH

Locomotora;
Motor a Vapor

Longitud;
Duracion

‫אֹ ֶר ְך אוֹ ֶר ְך‬

Loro

‫תוּכִי ֻתּכִּי‬

El; La; Los; Las,
Artículo def

‫ַה ָה ֶה‬

Loco

Los que hacen
ruido

Loza; Greda

‫שוֹטֶה‬

‫גָּשוּם‬

'OREJ 'OREJ

Los Macabeos

‫ַח ְרסִית‬
‫אוֹרִים‬
‫אוֹרוֹת‬

‫ֵה ַמּ ַכּבִּים‬
HEIMAKABIM

Lote de parqueo

RA"ASHANIM

JARSIT

Luces

TUJI THUKI

AH HA HE

‫ֳשנִים‬
ָ ‫ַרע‬

KATAR

‫מִגרַש‬
‫ֳחנָייָה‬
MIGRASH
JANAYYAH

Untar; Embarrar;
Lubricar

‫ָשח‬
ַ‫מ‬

Luces de Trafico

‫ַרמְזוֹרִים‬

MASHAJ

RAMZORIM

'ORIM 'OROT

Sitio; Lugar
Tierra Arida;
Lugar Desolado
Lugares;
Asentamientos

Mes; Luna
Nueva

‫ֳאתָר‬

‫מָקוֹם‬

'ATAR

Lugar;
Asentamiento

‫ָח ְרבָּה‬

Sitios; Lugares

‫ֳא ַתרִים‬

JARBAH

‫מְקוֹמוֹת‬

'ATARIM

Luna

MEKOMOT

‫חֹדֶש‬

MAKOM

‫יַ ֵר ַח ְל ָבנָה‬
‫ַסהַר‬
YAREIAJ
LEVANAH SAHAR

Luna Nueva

JODESH

‫רֹאש‬
‫חֹדֶש‬
RO'SH JODESH

Lunes

‫יוֹם ֵשנִי‬
YOM SHEINI

Luxenburgo

‫לוּ ְכּ ֵסמְבּוּרְג‬
LUKSEIMBURG

193

Diccionario Español-Hebreo
Luz

‫אוֹר‬

Luz; Fuego

'OR

Luz; Amanecer

‫אוֹר‬

NUR

Luz amarilla

'OR

Luz de Tráfico

‫ַרמְזוֹר‬
‫אוֹר יָּרוֹק‬

Luz roja

‫זָכָר‬

Arbol; Madera

‫עֵץ‬

‫אוֹר אָדוֹם‬
'OR 'ADOM

Machacar Harina

'OR YAROK

Masculino;
Macho

‫אוֹר צַהוֹב‬
'OR TSAHOV

RAMZOR

Luz verde

‫נוּר‬

‫גֹּרֶן גּוֹרֶן‬
GHOREN GHOREN

Madagascar

ZAJAR

‫ַמ ַדגַ ְסקָר‬
MADAGASKAR

‫ֵעצִים‬

"EITS

Arboles; Maderas;
Maderamen

Arboles;
Maderas;
Maderamen

‫ֵעצִים‬

Madrastra

‫אֵם חוֹ ֶרגֶת‬

Mamá; Madre

‫אֵם ִאמָּא‬

"EITSIM

'EIM 'IMA'

"EITSIM

'EIM JOREGET

Madre Política;
Suegra

‫חוֹ ֶתנֶת‬
‫חָמוֹת‬
JOTENET JAMOT

Madres

‫אִמּוֹת‬
‫ִאמָּהוֹת‬
'IMOT 'IMAHOT

Cocinar; Hervir;
Madurar

‫ָשל‬
ֵ‫בּ‬

Maduro;
Hervido; Hecho

‫ָשל‬
ֵ‫ב‬

Maestra

‫מוֹרָה‬

Levántarse
Temprano;
Madrugar

‫ִשכִּים‬
ְ‫ה‬
‫םכש‬

Madurar

‫ָשל‬
ַ‫בּ‬

BASHEIL

HISHKIM SHJM

BASHAL

Maduro

VASHEIL

‫ָשל‬
ֵ‫בּ‬
BASHEIL

Maestras

MORAH

‫מוֹרוֹת‬
MOROT

Señor; Maestro;
D os

‫רִיבוֹן‬

Rabino; Maestro;
Jefe

‫רַב‬

RIVON

Maestro

‫מוֹרֶה‬

Maestros

‫מוֹרִים‬

MOREH

Mago; Hechicero

‫קוֹסֵם‬

MORIM

Mago

KOSEIM

Herir; Magullar

‫ָפצַע‬
FATSA"

RAV

‫ַחרְטֹם‬
JARTOM

Maices; Granos;
Cereales

‫ְדּגָנִים‬
DHEGANIM

194

Diccionario Español-Hebreo
Maiz; Choclo;
Elote

‫תִירָס‬

‫ָדגָן‬

TIRAS

Maiz; Grano;
Cereal

Esplendor;
Majestad

‫הוֹד‬

Maldad; Mal

‫ֶשע‬
ַ‫ר‬

Mal; Maldad

‫רַע‬

HOD

Malasia

RESHA"

Mala practica;
Prevaricato

‫פוֹש ַע‬
ֵ ‫טִפּוֹל‬
‫ַמלְאָכִי‬

LAHATOTAN

Malaquías, mi
siervo

‫ָמלֵייְזְיָה‬

Malawi

‫ָמ ָלוִוי‬

RA"

Malabarista

‫ַלהֳטוֹטָן‬
MALEIYZEYAH

Malbersación;
Desfalco

‫ֶמעִילָה‬

Mal; Maldad

‫רַע‬

Maldad; Mal

ME"ILAH

‫ִקלֵּל אָרַר‬
‫אָלָה‬

Maldición

Maldad

‫אָרוּר‬
‫ְמ ֻקלָל‬

‫ֶשע‬
ַ‫ר‬
‫רוֹ ַע‬
ROA"

Bendecir; Alabar;
Maldecir

‫ֵבּ ַר ְך‬

Maldita F

‫אָרוּרָה‬

BEIRAJ

'ARURAH

KELALAH 'ALAH
SHEVU"AH

Maldito M

MAL'AJI

RESHA"

KILEIL 'ARAR
'ALAH

‫ְק ָללָה אָלָה‬
‫ְשבוּעָה‬

TIPOL FOSHEIA"

MALAVIVY

RA"

Maldecir

DAGAN

Bolsa; Maleta;
Maletin

‫תִּיק‬

Bolsa; Maleta;
Maletin

‫תִּיק‬
‫תִּיקִים‬

YALKUT

Bolsas; Maletas;
Maletines

‫ָמלִי‬

Malta

‫ָמ ְלטָה‬

THIK

'ARUR MEKULAL

Bolsas; Maletas;
Maletines

‫תִּיקִים‬

Maletin

‫יַלְקוּט‬

Mali

THIKIM

MALI

Explotar;
Oprimir;
Maltratar

‫ָשק‬
ַ‫ע‬

Traición;
Malversación

‫ַמעַל‬

THIKIM

MALTAH

Abuso; Maltrato

"ASHAK

MA"AL

THIK

‫ִה ְת ַעלֵּל‬
HIT"ALEIL

Malversar;
Traicione;
Defrauda

‫ָמעַל‬
MA"AL

195

Diccionario Español-Hebreo
Mamá; Madre
Maná

‫אֵם ִאמָּא‬

‫יוֹנֵק‬

'EIM 'IMA'

Mamífero; Niño de
cría; Jóven

‫מָן‬

Multitud; Manada

‫ֶעדֶר‬

MAN

Manasés

‫ַשּה‬
ֶ ‫ְמנ‬

"EDER

Mancha; Borrón

MENASHEH

Mancha

‫ְמ ֻל ְכ ָל ְך‬
‫מְלוּכלָך‬
‫ִל ְכ ֵל ְך‬
‫לִי ְכ ֵל ְך‬

‫ִשטֵש‬
ְ‫ט‬
TISHTEISH

Mancha, Pesca
pesca Juego

‫תַּוֹ ֶפסֶת‬

Manda Saludos F

‫ִתּ ְמ ְסרִי דַּש‬

MELUJLAJ
MELUJLAJ

Ensuciar;
Manchar

YONEIK

THAOFESET

THIMSERI DHASH

LIJLEIJ LIJLEIJ

Manda Saludos
M

‫ִתּמְסוֹר דַּש‬

Mandamiento

‫מִצוָוה‬

Mandamiento

THIMSOR DHASH

‫ִמ ְצוָה‬
MITSVAH

‫ִמצְוֹת‬

MITSVAVH

Mandamientos;
Mitzvot

Mandamientos,
Suyos, de El

‫ִמצְוֹתָיו‬

Mandar; Extender

‫ָשלַח‬

Mandarina

‫ַמנְ ָדּרִינָה‬

MITSOTAYV

SHALAJ

Mandil

MANDHARINAH

Puño; Manecilla

‫ֶאגְרוֹף‬
‫מְחוֹגִים‬

Manejar

‫נִהֵל‬

MEJOGIM

Manecilla, de reloj

‫ַשרְווּל‬

Conducir;
Manejar;
Comportarse

‫נָהַג‬

Conducir; Manejar

‫נָהַג ִלנְהג‬

‫בּוֹטֶן‬

Mango

‫ָבּ ְטנִים‬

Manos

‫יַַדיִם ידיים‬

Manilla

‫יָדָה‬
YADAH

Mano N F

BOTNIM

YADAYIM YDYYM

‫ַמנְגוֹ‬
MANGO

BOTEN

Manis;
Cacahuates

NAHAG

NAHAG LINHG

ShARVUL

Maní; Cacahuate

‫מָחוֹג‬
MAJOG

NIHEIL

Manga

‫ִסנָּר סִינָּן‬
SINAR SINAN

'EGROF

Manecillas, de
reloj

MITSOT

‫יָד‬
YAD

Manos Agarradas

‫אחז יַָדיִם‬
'JZ YADAYIM

196

Diccionario Español-Hebreo
Manos N F

‫יַָדיִם‬

Manta; Chal

YADAYIM

‫ְסוֶדֶר‬
‫סְווֶדֶר‬
‫ְרדִיד‬
SEVEDER
SEVVEDER REDID

Frazada; Manta

‫ְש ִמיָכה‬

Cortina; Mantel

SEMIAJH

Proteger;
Mantener

‫ָשמַר‬
‫ִשמר‬
ְ‫ל‬

‫יְרִיעָה‬
YERI"AH

Mantener

‫ִכּ ְלכֵּל‬
KILKEIL

SHAMAR LISHMR

Proveer;
Mantener

‫ַפּ ְאנָס‬

‫ִה ְת ַפּ ְאנֵס‬

PA'NAS

Sustentarse;
Mantenerse

Abastecimiento;
Mantenimiento

‫ַה ְס ָפּקָה‬

Mantequilla

‫חְמאֶה‬

Mantequillero

‫ַמ ֳחמֶאָה‬

HASPAKAH

JEM'EH

Manto

MAJAME'AH

Manto de oración

‫ַטלִּית‬

Manufactura
asistida por
Compu

‫ַס ְרבָּל‬
SARBAL

Mantos de oración

TALIT

‫יִיצּוּר‬
‫ְבעֶזרַת‬
‫ְשב‬
ֵ ‫ַמח‬

HITPA'NEIS

‫ַטלִּיתוֹת‬
TALITOT

Manuscrito

‫ְכּתָב יָד‬
KETOV YAD

YITSUR VE"EZRAT
MAJSHEIV

Manzana

‫תַּפּוּ ַח‬

Manzanilla

THAPUAJ

Mapa

‫ָמפָה‬

BABONAG

Mapache

MAFAH

Maquillaje

‫אִיפוֹר‬
'IFOR

Mar

‫יָם‬
‫יַם ַה ֶמּלַח‬

Maravilla,
Milagro

‫ֶפּלֶא‬

Máquina, Motor;
Base; Estante

Mar Mediterraneo

‫מְכוֹנָה‬
MEJONAH

‫יַּם ַהתִּיכוֹן‬
‫יַם ַהגָּדוֹל‬
YAM HATHIJON
YAM HAGHADOL

Mar Rojo

YAM HAMELAJ

PELE'

‫רָקוּן‬
RAKUN

YAM

Mar Muerto, Mar
de Sal

‫בַּבּוֹנָג‬

‫יַם סוּף‬
YAM SUF

Maravillarse

‫ִה ְת ַפּלֵּא‬
197

Diccionario Español-Hebreo
‫אלפתהל‬
HITPALEI' LHTFL'

Maravillarse;
Sorprenderse

‫ִה ְת ַפּאֵל‬
HITPA'EIL

Maravillosa;
Incomprensible F

‫ֶפּלִית‬
‫ִפּ ְלאִית‬
PELIT PIL'IT

Maravillosas

‫נֶ ֶהדָּרוֹת‬

Maravilloso

NEHEDHAROT

Maravilloso;
Incomprensible
M

‫ֶפּלִי ִפּ ְלאִי‬

Signo; Marca

‫ִסמָן סִימָן‬

NEHEDHAR

Maravillosos

PELI PIL'I

‫סִימַן מִסחָר‬

Letrero; Marca

‫תֵּאָו‬

Indicar; Marcar

‫ָצעַד‬

Mares

‫יַמִּים‬

Marcha
Marco, Armazón

TSA"AD

‫ַק ֶמ ְליָה‬
‫ַק ְחוָן‬
‫ִשּה‬
ָ ‫ַבּעַל א‬

Margarina

Marinero

‫ְבּ ָעלִים‬

Marido

‫ַבּעַל‬
BA"AL

Marido, de Ella

‫ַבּ ֳעלָהּ‬
BA"ALAH

‫ֳשיש‬
ִ‫ח‬

BE"ALIM

Mariguana,
Narcótico

‫חוֹבֵל חֹבֵל‬

Marinero

‫ָספַּן‬

JOVEIL JOVEIL

Marineros

‫ַמ ְרגָּרִינָה‬
MARGHARINAH

BA"AL 'ISHAH

Maridos

‫ִמ ְסגֶּרֶת‬
MISGHERET

KAMELYAH
KAJVAN

Marido

‫ִשיר ֶלכֶת‬
SHIR LEJET

YAMIM

Camelia;
Margarita

‫ִציַּן‬
TSIAN

THEI'AV

Paso; Avance;
Marcha, Verbo

‫צִיּוּן‬
TSIUN

SIMAN MISJAR

Marcar, Limites

‫נֶ ֶה ָדּרִים‬
NEHEDHARIM

SIMAN SIMAN

Marca registrada

‫נֶ ֶהדָּר‬

‫חוֹבֵל‬
‫חוֹ ֵבלִים‬

JASHISH

SAPAN

Mariposa

‫ַפ ְרפַר‬
FARFAR

JOVEIL JOVEILIM

Marjesvan, Mes

‫ֶשוָן‬
ְ ‫ַמ ְרח‬

Marrón F; Café F

MARJESHVAN

Marrón M; Café

‫חוּם‬

‫חוּמָה‬
JUMAH

Marte

‫מַאַדִים‬
198

Diccionario Español-Hebreo
M
Martes

JUM

‫ִישי‬
ִ ‫יוֹם של‬

MA'ADIM

Martillo

YOM SHLISHI

Maruecos

‫מָרוֹקוֹ‬

PATISH

Marzo

MOROKO

Más

‫פְּלוּס‬

‫יוֹתֵר‬

‫ֶמרְץ‬
MERTS

Más; Además

PELVS

Más

‫ַפּטִּיש‬

‫וְעוֹד פְּלוּס‬
VE"OD PELUS

Mas allá

YOTEIR

‫מֵאַחוֹרִי‬
‫ֵמ ֵאבֶר ְל‬
‫ָהלְאָה‬
‫ֵמרָחוֹק‬
MEI'AJORI
MEI'EIVER LE
HAL'AH
MEIRAJOK

Después; Aún
mas; Más alla

‫ָהלְאָה‬

‫אַחַר כָּך‬

HAL'AH

Después; Más
Tarde

Después; Mas
tarde

‫אַ ֳחרֵי‬

Masa

‫ָבּצֵק‬

Masaje

‫גִּבּוּל‬

'AJAREI

BATSEIK

Mascar

GHIBUL

Masculinidad;
Genitales mascul

‫זַכְרוּת‬

Masculino,
Macho

‫זָכוּר זְכוּר‬

Mastil; Palo

‫תֹרֶן‬

Masculino; Macho
Masita

ZAJUR ZEJUR

HEREG

‫זָכָר‬
ZAJAR

‫עוּגִיָּה‬
"UGIAH

Matanza; Mata

TOREN

Matanza; Mata

‫ָלעַס ָכּסַס‬
LA"AS KASAS

ZAJRUT

‫ֶהרֶג‬

'AJAR KAJ

‫ֶהרֶג‬
HEREG

Matanza de
primogenitos

‫ַמכָּת‬
‫בְּכוֹרוֹת‬
MAKAT BEJOROT

Matar

‫ָהרַג ַלהֳרג‬

Asesinar; Matar

HARAG LAHARG

Matar

‫מוֹתֵת ֵהמִית‬

RATSAJ

Matar

MOTEIT HEIMIT

Golpear; Batir;
Matar

‫נכה ִהכָה‬
NJH HIJAH

‫ָרצַח‬
‫ָקטַל‬
KATAL

Matemáticas

‫ַמ ֶת ָמטִיקָה‬
‫ַמתֵי ָמטִיקָה‬
MATEMATIKAH

199

Diccionario Español-Hebreo
MATEIMATIKAH

Cálculo;
Matemáticas

‫ֶשבּוֹן‬
ְ‫ח‬

Maternal

‫אַ ָמּהִי‬

JESHBON

'AMAHI

Matrimonio

‫יְבּוּם‬

Materializar;
Llover, hacer

‫ְשים‬
ִ ‫ִהג‬

Abdomen; vientre;
utero; matri

‫ֶבּטֶן‬

Matrimonio; Boda

YEBUM

Matrimonio

‫נִישּוּאִים‬
‫נִישּוּאִין‬
‫כְּלוּלוֹת‬

HIGSHIM

BETEN

‫חֳתוּנָה‬
‫ֳח ֻתנָּה‬
JATUNAH
JATUNAH

Matrimonio

‫נִישוּאִין‬
NISU'IN

NISU'IM NISU'IN
KELULOT

Matrimonios;
Bodas

‫חֳתוּנוֹת‬
‫ֳחתֻנּוֹת‬

Matriz

REJEM

JATUNOT
JATUNOT

Matrona

‫ְמיֶַלּדֶת‬
‫ֳח ָכמָה‬

Matter, Ignorant

‫יִלֵּל‬

Mauritania

‫מַאוּרִי ַטּנִיָה‬

Mauricio

YILEIL

‫בְּכוֹר‬

Mayoría;
Multitud

‫רֹב רוֹב‬

Mayo

Letra Mayúscula;
Mayúscula

‫אוֹת גְּדוֹלָה‬
‫ַר ָבּתִית‬

Mayor, Hijo

Mañanas

‫ֶצפֶר ַצ ְפרָא‬

‫בְּרוּר‬
BERUR

Mayorías;
Multitudes

‫ֻרבִּם רוּבִּם‬

Mañana

‫בֹּקֶר בּוֹקֶר‬

RUBIM RUBIM

BOKER BOKER

'OT GHEDOLAH
RABATIT

Mañana

‫מַאי‬
MA'Y

BEJOR

ROV ROV

‫מַאוּרִיצִיוּס‬
MA'URITSIUS

MA'URITANIAH

Primogénito;
Mayor

‫גֹּלֶּם‬
GHOLEM

MEYALEDET
JAJAMAH

Maullar Gato;
Gemir

‫ֶרחֶם‬

‫ָמחָר‬

TSEFER TSAFRA'

Mañana, Día
despues de Hoydia

‫ְבּ ָקרִים‬

Me corresponde

‫ַמגִּי ַע לִי‬

BEKARIM

MAJAR

MAGHIA" LI

200

Diccionario Español-Hebreo
Me importa

‫ִא ְכפַּת לִי‬

Media; Calcetín

'IJPAT LI

Ocaso;
Crepusculo;
Media Luz

‫ֳע ְר ַבּיִם בֵּין‬

Medianoche

‫חֳצוֹת‬

GHEREV

Media pantalon

BEIN "ARBAYIM

Médico

‫רוֹפְאָה‬

Medias; Calcetines

Medicina

‫רוֹ ְפאִים‬

Médico

‫מִידָּה‬

Medida; Uniforme

‫ִמדָּה‬

Medida

Medio Shekel

‫ֵלבָב‬
LEIVAV

‫ַמ ֳחצִית‬
‫ַשקֶל‬
ֶ‫ה‬

Medida de Lluvia

‫בֵּינוֹנִיּוּת‬

Centro de; Medio
de

‫תּוֹ ְך‬

Mediocre

‫בֵּינוֹנִי‬

Intentar; Medir

‫ָמדַד‬

Mediodía

‫ָצ ֲה ַריִם‬
‫ָצ ֲה ַריִים‬
TSAHORAYIM
TSOHORAYIM

Medir

‫ָתּכַן‬

MADAD

THAJAN

‫ָמדַד ִלמְדד‬
‫דודמל‬

‫ַהיָּם‬
‫ַהתִּיכוֹן‬

Mediterráneo

MADAD LIMDD
LMDVD

Médula Espinal

THOJ

BEINONI

BEINONIUT

Medir

‫ֶשם‬
ֶ ‫מַד ג‬
MAD GEShEM

MAJATSIT
HASHEKEL

Mediocridad

‫ִמדָּה מידה‬
MIDHAH MYDH

MIDHAH

Corazón; Mente;
Medio

‫מַד‬
MAD

MIDHAH

Medida

‫חוֹבֵש‬
JOVEISH

ROF'IM

Medida

‫רְפוּאָה‬
‫תְּרוּפָה‬
REFU'AH
THERUFAH

ROFEI'

Médicos

‫גַּ ְר ַבּיִם‬
‫םייברג‬
GHARBAYIM
GRVYYM

ROF'AH

‫רוֹפֵא‬

‫גַּרבוֹנִים‬
GHARVONIM

JATSOT

Médica, Doctora
F

‫גֱּרֶב‬

‫חוּט‬

HAYAM
HATHIJON

Medusa

‫דַּג ַה ִמּ ְקפָּא‬
201

Diccionario Español-Hebreo
‫ַשּ ְדרָה‬
ִ‫ה‬

DHAG HAMIKPA'

JUT HASHIDRAH

Cinco rollos;
Megilot

‫ָחמֵש‬
‫ְמגִילּוֹת‬

Mejico

‫ֶמ ְכּסִיקוֹ‬
MEKSIKO

JAMEISH MEGILOT

Mejilla

‫ֶלחִי‬

Mejor

LEJI

Mejora

‫ַה ֶטּבַע‬

YOTEIR TOV

Mejora

HATEVA"

Avaluar, Crecer
valor; Mejorar

‫ָשבַח‬

Reyes; Meljim

‫ֶספֶר‬
‫ְמ ָלכִים‬

Mejorar

SHAVAJ

‫ֳא ַתטִּי ַח‬
‫צָחֹב‬

‫ִשיפֵר‬
SHIFEIR

‫הוּטַב‬
HUTAV

Melon

SEFER MELAJIM

Melón Amarillo

‫יוֹתֵר טוֹב‬

‫ֳא ַבטִּי ַח‬
‫צָהֹב‬
'AVATIAJ TSAHOV

Melon de agua

‫ֳא ַבטִּי ַח‬
'AVATIAJ

'ATATIAJ TSAJOV

Melones

‫ֳא ַבטִּיחִים‬
‫ְצ ֻהבִּים‬

Melones de agua

'AVATIJIM

'AVATIJIM
TSEHUBIM

Mem

‫מ מֶם ם‬

Membrillo

M MEM M

Memoria;
Monumento

‫זִכָּרוֹן‬
ZIKARON

‫ֳא ַב ִטּחִים‬
‫חַבּוּש‬
JABUSH

Memoria de
Acceso Aleatorio

‫זִיכָּרוֹן‬
‫ִישה‬
ָ ‫גּ‬
‫אַ ְק ָראִית‬
ZIKARON
GHISHAH
'AKRA'IT

Memoria de solo
Lectura

‫זִיכָּרוֹן‬
‫ְקרִיאָה‬
‫ִבּ ְלבַר‬

Memorial

‫ָשם‬
ֵ ‫יָד ו‬
YAD VASHEIM

ZIKARON KERI'AH
BILVAR

Memorias;
Monumentos

‫זִכְּרוֹנוֹת‬

Menos

‫פָּחוֹת‬

Menear la Cola

ZIKRONOT

‫ִשכֵּש‬
ְ‫כּ‬
KISHKEISH

Menos

‫זוּלַת‬
202

Diccionario Español-Hebreo
PAJOT

Menos, Negativo

‫פָּחוֹת‬
‫מִינוּס‬

ZULAT

Mensaje de error

HODA"AT
SHEGI'AH

PAJOT MINUS

Mensajero;
Angel
Enferma;
Menstruante

Menstruar

‫ַמלְאָ ְך‬
MAL'AJ

‫ָדּוָה דָּווּיָה‬
DHAVAH
DHAVUYAH

‫וִסֵּת ָפּרַס‬
‫נִדָּה קיבלת‬

Menstruación;
Mujer menstruant

‫נִדָּה‬

Enfermo;
Menstruante

‫ָדּוֶה דָּווּי‬

Corazón; Mente;
Medio

‫ֵלבָב‬

Mentiras

‫ְש ָקרִים‬

VISEIT PARAS
NIDHAH KYVLT

Mentira

‫ֶשקֶר‬
SHEKER

Mentiroso

Menú

‫ַכּזְבָן ַש ְקרָן‬
KAZVAN
SHAKRAN

‫ַתּ ְפרִיט‬

‫הוֹ ַדעַת‬
‫ֶשגִיאָה‬

NIDHAH

DHAVEH DHAVUY

LEIVAV

SHEKARIM

Menton

‫ַסנְטֵר‬
SANTEIR

Menú ejecutivo

THAFRIT

‫אֳרוּחָת‬
‫ִע ְסקִית‬
'ARUJAT "ISKIT

Menú para niños

‫אֳרוּחַת‬
‫יְָלדִים‬

Venta; Mercaderia

‫ִמ ְמכָּר‬
MIMKAR

'ARUJAT YELADIM

Mercado

‫שוּק‬
SHUK

Feria; Mercado

‫יָרִיד יֶרִיד‬

Mercado;
Comercio;
Mercancía

Mercados

YARID YERID

Mercado;
Comercio;
Mercancía

‫ַסחַר‬

Mercurio,
Planeta

‫ַחמָה‬

SAJAR

JAMAH

‫ַסחַר‬
SAJAR

‫ְשוָקִים‬
‫םיקווש‬
ShEVAKIM
ShVVKYM

Mercurio,
Elemento

‫ֶכּסֶף חַי‬
‫ַכּ ְספִּית‬
KESEF JAY
KASPIT

Valioso;
Mereciendo

‫ְכּדַאי ְכּדַי‬
KEDA'Y KEDAY

203

Diccionario Español-Hebreo
Comida;
Sustento;
Merienda

‫מָזוֹן‬

Mermelada

‫ִרבָּה‬
‫ִמ ְר ַקחַת‬

MAZON

Comidas;
Sustentos;
Meriendas

‫מְזוֹנוֹת‬

Mes; Luna Nueva

‫חֹדֶש‬

MEZONOT

JODESH

RIBAH MIRKAJAT

Mes

Mesa

‫חֹדֶש‬
‫חוֹדֶש יֶרַח‬

Mesa

JODESH JODESH
YERAJ

SHULJAN
SHULJAN

‫ֻש ְלחָן‬
‫שוּלחָן‬

‫שוּלחָן‬
‫ִמתְאָ ֵר ְך‬

Mesa de estencion

SHULJAN
SHULJAN

Mesas

‫ֻש ְלחָנוֹת‬

SHULJAN
MIT'AREIJ

Escritorios; Mesas

SHULJANOT

Mesera

‫ֶמ ְל ָצרִית‬
‫ֶמ ְלצַר‬

Meseras

‫ֶמ ְל ָצרִים‬

Mesero

‫ָשי ַח‬
ִ‫מ‬

Meses

‫זִיק‬

Metafora; Sátira

‫ִשיטָת‬
‫ִישה‬
ָ ‫גּ‬

‫ְמלִיצָה‬
MELITSAH

Meteoro; Chispa

ZIK

Metodo de
acceso

‫ָשים‬
ִ ‫ֲחד‬
‫ָשים‬
ִ ‫חוֹד‬
JODASHIM
JODASHIM

MASHIAJ

Meteoro; Chispa

‫ַמגִּיש‬
MAGHISH

MELTSARIM

Ungido; Mesías

‫ֶמ ְל ָצרִיוֹת‬
MELTSARIOT

MELTSAR

Meseros

‫שוּלחָנוֹת‬
SHULJANOT

MELTSARIT

Mesero

‫ֻש ְלחָן‬
‫שוּלחָן‬

‫זִיקָה‬
ZIKAH

Metro

‫ֶמטֶר‬
METER

ShITAT GHISHAH

Metro cúbico

‫ְמ ֻעקָּב ֶמטֶר‬

Mezcla; Mixtura

METER ME"UKAV

Mezcla de pascua

‫חֳרוֹסֶת‬
JAROSET

Mezuzá

‫מְזוּזָה‬
MEZUZAH

‫ַמסִיכָה‬
MASIJAH

Mezclar;
Circuncidar

‫ָמהַל‬

Mí, Acusativo
Definido

‫אוֹתִי‬

MAHAL

'OTI

204

Diccionario Español-Hebreo
Mío; Mía

‫ֶשלִי‬

Mica

SHELI

NATSITS

Micael, quien es
como D os?

‫מִיכָה‬
‫אוֹטוֹבּוּס‬

RAJUM

Bus; AutoBus;
Micro

Microbio;
Bacteria

‫ַחיְדַּק‬

Miedo; Temor

‫ַפּחַד‬

Temor; Miedo

‫יִרְאָה‬

Micael

‫מִי ָכאֵל‬

‫נָצִיץ‬

MIJA'EIL

Micericordioso

‫רַחוּם‬
JAYDHAK

‫חַת‬

Miedo F

‫ֵאבֶר‬

‫ִחתָּה‬
JITHAH

Miel

JAT

Musculo;
Miembro

'OTOBUS

PAJAD

YIR'AH

Miedo M

MIJAH

‫ְדּבַש‬
DHEVASH

‫ָחבֵר‬

'EIVER

Amigo; Novio;
Miembro M

Durante;
Mientras

‫ֶש ְך‬
ֶ ‫ְבּמ‬

Miércoles

‫ְרבִיעִי יוֹם‬

Miga; Fragmento

‫פֵּרוּר‬
‫פֵּירוּר‬

BEMEShEJ

JAVEIR

YOM REVI"I

Mil

‫ֶאלֶף‬
'ELEF

PEIRUR PEIRUR

Milagro; Señal

‫נֵס‬

Milagros

NEIS

Militar F

‫ְצ ָבאִית‬

NISIM

Militar M

TSEVA'IT

Milla

‫מִיל‬
‫מִילִיוֹן‬

‫ְצ ָבאִי‬
TSEVA'I

Milla Cuadrada

MIL

Millón

‫נִסִּים‬

‫מִיל ְמ ֻרבָּע‬
MIL MERUBA"

Cosentir; Mimar

‫ִפּנֵּק‬

MILION

PINEIK

Germinar;
Retoñar;
Mimbrera

‫נֵצֶר‬

‫ִמ ְכרֶה‬
‫מוֹקֵש‬

Apelar en contra;
Minar

‫ִע ְרעֵר עַל‬

Mínimo

Mina

NEITSER

MIJREH MOKEISH

Minero

"IR"EIR "AL

‫ַשּהוּ‬
ֶ‫מ‬
MAShEHU

‫כּוֹרֶה‬
‫ְשאי‬
ַ ‫מוֹק‬
KOREH
MOKSHA'Y

Principe; Ministro

‫שֹר‬
ShOR

205

Diccionario Español-Hebreo
Oración de la
Tarde; Minja

‫ְתּ ִפלַת‬
‫מִנחָה מִנחָה‬

Minoría

THEFILAT MINJAH
MINJAH

Letra Minuscula;
Minúscula

‫אוֹת ְק ַטנָּה‬

Minuto

‫דַּק‬

MI"UT MI"UT

Minuto

'OT KETANAH

‫ֶשלִי‬

Minutos M o F

Mirar

‫הֵן‬
HEIN

‫ִה ְס ַתכֵּל ב‬
‫לע‬
‫ב לכתסהל‬
‫לע‬

‫ַדּקִים דַּקוֹת‬
DHAKIM DHAKOT

Mira; Aquí

SHELI

Mirar;
Contemplar;
Aqui esta

‫ַדּקַה‬
DHAKAH

DHAK

Mío; Mía

‫מִעוּט‬
‫מִיעוּט‬

‫ִהנֵּה‬
HINEIH

Mirar;
Contemplar; Aqui
esta

‫ִהנֵּה‬

Mirar

‫נִבַּט‬

HINEIH

NIBAT

HISTAKEIL V "L
LHSTJL V "L

Mire

‫ִהבִּיט‬

Mirian

HIBIT

Mirto; Arrayan

‫ֳהדַס‬

MIRYAM

Mirtos; Arrayanes

HADAS

Miserable;
Deprimida

‫נִ ְדכֵּאת‬

Miserable;
Deprimido

‫נִ ְדכָּא נִ ְדכֶּה‬

Mishna

‫מִשנָה‬

Miserable
Misericordias

NIDKA' NIDKEH

‫ֳחצִי‬
‫ַהמַלכוּת‬

‫ַר ֳחמִים‬
RAJAMIM

Misil

‫עילק‬
KLY"

Mitad

‫ֳחצִי‬
JATSI

"ATSMO 'OTO
GHUF

Mitad del Reino

‫ֻא ְמלָל‬
'UMLAL

MISHNAH

Mismo Adj

‫ֶה ָדסִים‬
HEDASIM

NIDKEI'T

‫ַעצְמוֹ אוֹתוֹ‬
‫גּוּף‬

‫ִמ ְריָם‬

Mitades

‫ֳח ָצאִים‬
JATSA'IM

JATSI HAMALJUT

Mandamientos;

‫ִמצְוֹת‬

Mezcla; Mixtura

‫ַמסִיכָה‬
206

Diccionario Español-Hebreo
Mitzvot
Mochila

MITSOT

‫ַתּ ְרמִיל‬

MASIJAH

Moderno

THARMIL

Modificar

‫ִשנָה ִהגְבִּיל‬

MODERNI

Moho

SHINAH HIGBIL

Moisés

‫מֹשה‬
ֶ

‫מוֹ ֶד ְרנִי‬
‫חֳלוּדָה‬
‫ֳח ֻלדָּה‬
JALUDAH
JALUDHAH

Molde

MOSHEH

‫עֹבֶש‬
‫עוֹבֶש‬
"OVESH "OVESH

Molécula;
Partícula

‫ָפּ ֻרדָּה‬
‫פְּרוּדָה‬

Moler; Triturar

KAMAJ

PARUDHAH
PERUDAH

Moler
Molestar; Irritar

‫ָטחַן‬

‫ִה ְפרִי ַע‬

TAJAN

Perturbar;
Molestar

‫ִה ְרגִיז‬

Molestar

‫ִה ְטרִיד‬

HIRGIZ

Molino de Viento

‫ַט ֳחנַת רוּ ַח‬
‫ֶהרֶף‬

Momento

‫מוֹנָקוֹ‬

Momentos

‫ְרגָעִים‬
REGA"IM

Monarquia

MONAKO

‫מוֹנַר ִכיָה‬
MONARJIAH

‫ַמ ְט ֵבּ ַע‬

PERUTAH

Moneda, Molde de
acuñar

Moneda de Plata,
Cuarto Siclo

‫זוּז‬

Monedas

‫ַמ ְטבֵּעוֹת‬

Mongolia

‫מוֹנְגוֹ ִליָה‬

Moneda; Cambio

‫פְּרוּטָה‬

‫ֶרגַע‬
REGA"

HEREF

Monaco

HIFRIA"

HITRID

TAJANAT RUAJ

Pausa; Momento

‫ָקמַח‬

ZUZ

MATBEI"OT

Mono

MONGOLIAH

Monopolio
Montaña

‫מוֹנוֹפּוֹל‬

‫קוֹף‬
KOF

‫ַתּנִּים ַתּנִּין‬

MONOPOL

Cocodrilo;
Monstruo del Mar

‫הַר‬

Montaña

‫ֶהרֶר‬

HAR

Montañas

MATBEIA"

‫ָהרִים‬
HARIM

THANIM THANIN

HERER

Montañas

‫ֳה ָררִים‬
HARARIM

207

Diccionario Español-Hebreo
Monte Sinaí

‫הַר סִינִי‬

Sión; Monte Sión

HAR SINI

Montículo

‫תְּלוּלִית‬
THELULIT

Monumento

‫אַזְ ָכרָה‬
'AZJARAH

Mora

‫אוּ ְכ ָמנִית‬
‫אֳדוּמָה‬

TSION

Memoria;
Monumento

‫זִכָּרוֹן‬

Memorias;
Monumentos

‫זִכְּרוֹנוֹת‬

Mora

‫ֶפטֶל‬

Moral

‫ִשכָּן‬
ְ‫מ‬

Púrpura; Morado

MISHKAN

‫מּוּ ָסרִי‬
‫מוֹשב‬
ָ

Morar; Habitar;
Establecerse

‫ָשכֵן‬

Mordejai

Moraleja

‫בשי‬
‫דָּר ב‬

SHAJEIN

Morar en; Residir
en

‫ָמ ְר ֲדּכַי‬

Morder

‫ָש ְך‬
ַ‫נ‬

MOSHAV

‫ְשיכָה‬
ִ‫נ‬

Mortero;
Cemento

‫ֶמלֶט‬

Moscas

‫זְבוּבִים‬
‫ַח ְרדָּל‬
JARDHAL

Motocicleta

‫ָחנַן‬
JANAN

‫אוֹפָנוֹ ַע‬
'OFANOA"

YSHV

DHAR V

NASHAJ

Morir

‫מֵת לָמוּת‬
MEIT LAMUT

Mosca

MELET

ZEVUVIM

Mostrar Favor,
Misericordia

‫ְשל‬
ָ ‫נִמ‬

Morar; Vivir en;
Residir

NESHIJAH

Mostaza

‫אַ ְרגָּמָן‬
‫אַ ְרגְּנָן‬

NIMSHAL

MORDHOJAY

Mordida

ZIKRONOT

'ARGHAMAN
'ARGHENAN

MUSARI

Asentamiento;
Morando

ZIKARON

FETEL

'UJMANIT
'ADUMAH

Morada,
Habitación

‫צִיוֹן‬

‫זְבוּב‬
ZEVUV

Moshav;
Establecimiento
Agric.

‫מוֹשב‬
ָ

Mostrar;
Demostrar

‫ִהרְאָה‬

Motificación;
Cambio S

MOShAV

HIR'AH

‫ִשנּוּי‬
‫ַהגְ ָבּלָה‬
SHINUY
HAGBALAH

Locomotora;
Motor a Vapor

‫ַקטָּר‬
KATAR

208

Diccionario Español-Hebreo
Motor F

‫מָנוֹ ַע‬

Motores F

MANOA"

Mover; Vagar

‫נָע‬

MENO"IM

Mover; Remover

NA"

Mover V Trans

‫ֵהזִיז ֵהנִי ַע‬
‫ִה ְתנִי ַע‬
‫ֶה ֱעבִיר‬
‫ִט ְלטֵל‬

‫מֶנוֹעִים‬
‫ֵהזִיז‬
HEIZIZ

Móvil F

‫ְמ ֻט ְל ֶטלֶת‬
‫מְטוּ ְל ֶטלֶת‬
METULTELET
METULTELET

HEIZIZ HEINIA"
HITNIA" HE"EVIR
TILTEIL

Móvil M

‫ְמ ֻט ְלטָל‬
‫מְטוּ ְלטָל‬

Movil M

NA"

METULTAL
METULTAL

Movimiento;
Temblor

‫נִיד‬

‫נָע‬
‫תִּנוּעָה‬

NID

Movimiento;
Vocal

Movimiento;
Tráfico

‫תְּנוּעָה‬

Mozambique

‫מוֹזַ ְמבִּיק‬

Mucha; Muchas

‫ַרבָּה‬

THENU"AH

RABAH

THINU"AH

MOZAMBIK

Muchacha en Edad
de Casarse

‫ַע ְלמָה‬
"ALMAH

Chico;
Muchacho

‫נַעַר‬

Chicos;
Muchachos

‫נְ ָערִים‬

NA"AR

Mucha; Muchas

‫ַרבָּה‬

Plural; Muchas

‫רַבּוֹת‬

RABAH

Muchas

‫רַבּוֹת‬

RABOT

Muchas Gracias

RABOT

Muchedumbre,
Multitud

‫הָמוֹן‬

Suficiente;
Mucho

‫ַסגִּי‬

Mucho tiempo

‫זְמַן רַב‬

Mucho; Muchos

HAMON

Mucho; Muchos

‫ִאלֵּם‬
'ILEIM

‫רַב רָב‬
RAV RAV

Muchos

‫ַרבִּים‬
RABIM

Mucho; Muchos

HARBEIH

Mudo

‫ַה ְרבֵּה‬
HARBEIH

SAGHI

‫ַה ְרבֵּה‬

‫תּוֹדָה ַרבָּה‬
THODAH RABAH

ZEMAN RAV

Mucho; Muchos

NE"ARIM

‫רַב רָב‬
RAV RAV

Mueble

‫ָרהִיט‬
RAHIT

209

Diccionario Español-Hebreo
Muebles

‫ָרהִיטִים‬

Muérlago

RAHITIM

Muerte N M

‫ָמוֶת ָמוְתָה‬

DHIVKON

Muerto

MAVET MAVTAH

Muerto; Cadaver

‫מֵת‬

‫נִ ְפטַר‬
NIFTAR

Mujer; Esposa

MEIT

‫ִישה‬
ָ ‫ִשה א‬
ָ‫א‬
'ISHAH 'ISHAH

‫בָּחוּרָה‬

"ALMAH

Mujer Joven;
Niña; Señorita

Menstruación;
Mujer
menstruant

‫נִדָּה‬

Mujeres; Esposas

‫ָשים‬
ִ‫נ‬

Mujeres de

‫ְשי‬
ֵ‫נ‬

Mujer Joven

‫ַע ְלמָה‬

‫ִדּבְקוֹן‬

NIDHAH

BAJURAH

NASHIM

Mujeres Jovenes

NESHEI

‫ֳעלָמוֹת‬
"ALAMOT

Mujeres
menstruando;
periodo d

‫נִדּוֹת‬
‫ִה ְרבָּה‬

KAFAL

Multiplicar, Hacer
Mucho

Ovejas y Cabras;
Multitud

‫צֹאן‬

Mayoría; Multitud

‫רֹב רוֹב‬

Gentío; Multitud

‫ֳא ַס ְפסֻף‬

Mujeres Jovenes;
Señoritas

‫בְּחוּרוֹת‬

Duplicar;
Multiplicar

‫ָכּפַל‬

BEJUROT

TSO'N

Siempre; Mundo;
Universo

Muro; Muralla

‫ֻרבִּם רוּבִּם‬
RUBIM RUBIM

‫עוֹלָם‬

Multitud; Manada
Mundo; Eternidad;
Universo

Mundos

‫חוֹמָה‬

Murcielago

‫ֵאבֶר‬

Musculo

‫ְשרִיר‬

Muro; Muralla

‫עוֹלָמוֹת‬
‫עוֹ ָלמִים‬
‫ֳא ַטלֵף‬
‫כֹּתֶל כּוֹתֶל‬
KOTEL KOTEL

Musculo

'EIVER

ShERIR

"OLAM

'ATALEIF

JOMAH

Musculo;
Miembro

‫עוֹלָם‬

"OLAMOT
"OLAMIM

KOTEL KOTEL

Pared; Muro

‫ֶעדֶר‬
"EDER

"OLAM

‫כֹּתֶל כּוֹתֶל‬

HIRBAH

ROV ROV

'ASAFSUF

Mayorías;
Multitudes

NIDHOT

‫ָשרִיר‬
SHARIR

Museo

‫בֵית נְכוֹת‬
‫מוּזֵיאוֹן‬
VEIT NEJOT

210

Diccionario Español-Hebreo
MUZEI'ON

Musgo; Pantano

‫אֵזוֹב‬

Música

'EIZOV

Muslo

‫יַרֵך‬

MUSIKAH

Muslo superior

YAREIJ

Muy

‫מְאֹד מְאוֹד‬
‫ֶמ ְרחָק‬

Muy bien

‫עַל ַה ָפּנִים‬

Muy lentamente

‫ַקלִּיל‬

Muy Pequeña

‫ַקלִּילָה‬
KALILAH

Muñeca

KALIL

Muñeca

‫לְאַט לְאַט‬
LE'AT LE'AT

"AL HAPANIM

Muy Pequeño

‫טוֹב מְאֹד‬
TOV ME'OD

MERJAK

Muy mal

‫יָ ֵר ְך‬
YAREIJ

ME'OD ME'OD

Muy lejos

‫מוּסִיקָה‬

‫מוֹתנַרִים‬
MOTNARIM

‫ֻבּבָּה בּוּבָּה‬
BUBAH BUBAH

Nabo

‫צְנוֹן‬

Nacer

TSENON

Nación; Pueblo;
Gente

Nación

‫עַם‬

NOLAD
LEHIVALEID
LHYVVLD

Nación

"AM

‫לְאֹם עַם‬
‫גּוֹי ֻאמָּה‬

Nada

Idolo; Nada

‫לְאוּמִי‬

‫גּוֹי‬
GHOY

Nación de Israel

‫ִש ָראֵל‬
ְ ‫עַם י‬
"AM YISRA'EIL

LE'OM "AM
GHOY 'UMAH

Nacional

‫נוֹלַד ְל ִהוָּלֵד‬
‫דלוויהל‬

‫ַעמִּים‬

LE'VMI

Naciones;
Pueblos

‫ֶהבֶל‬

Nada

‫לֹא כְּלוּם‬

"AMIM

HEVEL

LO' KELUM

‫ֳאלִיל‬

‫שוּם ָדּבָר‬
‫לֹא לֹא‬
‫שוּם ָדּבָר‬

'ALIL

Nada

SHUM DHAVAR LO'

211

Diccionario Español-Hebreo
LO' SHUM DHAVAR

Nadador

‫ַש ְחיָן‬

Nadadora

SAJYAN

Nadar
Nalgas

‫ָשחָה‬

SAJYANIT

‫נַחוּם‬

SAJAH

Nahum,
consolación

‫עַכּוּז‬

Nalgas

‫יַשבָן‬

"AKUZ

Naranja, Fruta

‫תַפּוּז‬
TAPUZ

Anaranjado;
Naranja M,
Color

‫כָּתֹם‬
‫כָּתוֹם‬

Naranjos,
Arboledas de

‫ַפּ ְר ֵדּסִים‬

Narices

‫אַפִּים‬

Anaranjada;
Naranja F,
Color

Navegador
Netscape

‫ְכּ ֻתמָּה‬
‫כְּתוּמָּה‬
KETUMAH
KETUMAH

Naranjo,
Arboleda de

‫ַפּ ְרדֵּס‬

Narciso

‫נַ ְרקִיס‬

PARDHEIS

KATOM KATOM

PARDHEISIM

NARKIS

Nariz

‫אַף‬
‫ֳאנִיָּה‬

‫אַף‬
'AF

Natación

'AF

Nave; Barco

NAJUM

YASHVAN

'APIM

Nariz; Enojo

‫ֳש ְחיָנִית‬

‫ְש ֶחיָּה‬
SEJEYAH

‫ֲאנִיָּה אוֹניִיָּה‬

'ANIAH

Bote; Nave;
Barco

‫ןפדפד‬
‫פייקסטנ‬

Partir; Navegar;
Embarcar

‫ִה ְפלִיג‬

Necesaria

‫ְצרִיכָה‬

'ONIAH 'ONYIAH

HIFLIG

DFDFN NTSKYYF

Nazaret

‫תרצנ‬
NTSRT

Necesario

‫ָצרִי ְך‬
TSARIJ

Necesario Adj

‫נָחוּץ‬
‫ֶה ְכ ַרחִי‬
‫נִ ְצ ָר ְך‬

TSERIJAH

Necesitar;
Necesario, Ser

Necesidad

NAJUTS HEJRAJI
NITSRAJ

Necesita

‫רוֹצֶה‬
ROTSEH

‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬
HITSTARAJ

‫צֹ ֶר ְך‬
‫ַמחְסוֹר‬
‫דֹּחַק‬
TSOREJ MAJSOR
DHOJAK

Tiene que;
Necesita

‫ָצרִי ְך ל‬
TSARIJ L

212

Diccionario Español-Hebreo
Pobre;
Necesitado

‫ֶאבְיוֹן‬

Necesitar;
Necesario, Ser

‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬

Necesitar de

'EVYON

Necesitar;
Consumir;
Querer

Necesitar

HITSTARAJ

‫נִזְקַק‬
‫נַ ְפ ָתּלִי‬

Nectarina

‫ָשלָל‬

Negativa

‫ְשלִילִית‬

Negación

Ocultar; Negar

SHALAL

‫נֶגֶב‬
NEGEV

Comprar;
Negociar

‫זָבַן‬

Negocio;
Ocupación

‫ֵעסֶק‬

Negocio área de
estudio

ZAVAN

"EISEK

‫ִמנְהַל‬
‫ֳע ָסקִים‬
‫ָשחוֹר‬

Negativo

‫נֶפָל‬

Nervio

‫ָעסַק‬

Negociar un
Matrimonio,
Acuerd

‫ִשדֵּך‬

Negocio;
Trabajo

‫ְמלָאכָה‬

Negra F

‫ְשחוֹרָה‬

‫היניתנ‬
NTYNYH

"ASAK

SHIDHEIJ

MELA'JAH

SHEJORAH

Nenufar

‫נוּפָר‬
NUFAR

Neptuno

‫נֶפּטוּן‬
NEPTUN

Tendón; Nervio;
Pene

‫גיִד‬

Libro de los
Profetas;
Neviim

‫נְבִיאִים‬

"ATSAV "OZ
'OMETS LEIV

Netania

‫ְשלִילִי‬

Ocuparce;
Negociar

NEFAL

‫ָעצָב עֹז‬
‫אֹמֶץ לֵב‬

‫ִכּחֵד‬

SHELILI

SHAJOR

Nepal

‫ְשלִילָה‬

KIJEID

MINHAL
"ASAKIM

Negro M

‫נֶק ָטרִינָה‬
SHELILAH

SHELILIT

Negeb, Sur

‫צֹ ֶר ְך ָחסַר‬
‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬

NEKTARINAH

NAFTHALI

Negar;
Remover;
Saquear

TSARAJ

TSOREJ JASAR
HITSTARAJ

NIZKAK

Neftalí

‫ָצ ַר ְך‬

GYID

NEVI'IM

213

Diccionario Español-Hebreo
Ni uno

‫אַף ֶאחָד‬
‫לֹא לֹא‬
‫אַף ֶאחָד‬

Nicaragua

‫נִי ָקרָגוּאָה‬
NIKARAGU'AH

'AF 'EJAD LO' LO'
'AF 'EJAD

Nido; Célula;
Celda

‫קַן‬

Niegue

‫ִה ְכחִיש‬

Niebla

KAN

"ARAFEIL

Nieta

HIJJISH

Nieto

‫נֶכֶד‬
‫ֶשלֶג רָצוּף‬

Nieve

‫נֵיגֶר‬

Nieve seca

‫יְאר יאור‬

Balancear;
Nivelar

‫ִפלֵּס‬

Mujer Joven;
Niña; Señorita

‫בָּחוּרָה‬

Nigeria

Niñera

Nisán, Mes
Chica; Niña

FILEIS

Chicas; Niñas

‫יֶלֶד‬
YELED

Mamífero; Niño
de cría; Jóven

‫יוֹנֵק‬

Niño pequeño

‫פָּעוֹט‬

YONEIK

PA"OT

Chicos; Niños

‫יְָלדִים‬
YELADIM

‫יְלָדוֹת‬
YELADOT

Niñera

‫אוֹ ְמנֶת‬
‫ְמ ַט ְפּלֶת‬
'OMNET METAPLET

Niñez

MOLEDET

Chico; Niño

‫יְַלדָּה‬
YALDHAH

BAJURAH

‫מוֹ ֶלדֶת‬

‫נִיסָן‬
NISAN

SHEMARTAF
SHOMERET TAF

Niñéz

‫נִיגֶ ְריָה‬
NIGERYAH

YE'R Y'VR

‫ְש ַמ ְרטַף‬
‫שוֹ ֶמרֶת‬
‫טַף‬

‫ֶשלֶג יָבֵש‬
ShELEG YAVEISh

NEIGER

Rio; Canal;
Nilo, Rio

‫ֶשלֶג‬
SHELEG

ShELEG RATSUF

Niger

‫נֶ ְכדָּה‬
NEJDHAH

NEJED

Nieve continua

‫ַע ָרפֵל‬

‫יַנְקוּת‬
YANKUT

Niño
Abandonado

‫עֳזוּבִי‬

Niño de Pecho;
Retoño;
Renuevo

‫יוֹנֵק‬

Pupilo; Niño
Principiante

‫דּ ְרדַּק‬

Criatura; Fruto;
Niños

‫ֶצ ֱאצָא‬

"AZUVI

YONEIK

DHRDHAK

TSE'ETSA'

214

Diccionario Español-Hebreo
Niños, Pequeños

‫טַף‬

Niños de Israel

TAF

No

‫אֵין‬

BENEI YISRA'EIL

No

'EIN

No

‫בַּל‬
‫ִבּ ְלתִּי‬

No

‫לֹא ְכּ ַדאִי‬

‫אִי‬
'I

No

BILTHI

No conviene

‫אַל‬
'AL

BAL

No

‫ִש ָראֵל‬
ְ ‫ְבּנֵי י‬

‫לֹא‬
LO'

No es para citar

LO' KEDA'I

‫לֹא‬
‫ְלצֵיטוּט‬
LO' LETSEITUT

No está bien

‫לֹא טוֹב‬

No está claro

LO' TOV

No estoy de
acuerdo F

‫ֳאנִי לֹא‬
‫ַמ ְסכִּימָה‬

LO' BARUR

No hay

‫אֵין‬
‫ִשעוּרִים‬

‫אֵין‬
'EIN

'ANI LO'
MASKIMAH

No hay clases

‫לֹא בָּרוּר‬

No hay mas

‫אֵין עוֹד‬
'EIN "OD

'EIN SHI"URIM

No hay suerte

‫אֵין ַמזָל‬

No importa

'EIN MAZAL

No importa, No
cuenta

‫לֹא חָשוּב‬
LO' JASHUV

‫אֵין ָדּבָר‬
'EIN DHAVAR

No me importa
a mi

‫לֹא ִא ְכּפַּת‬
‫לִי‬
LO' 'IKPAT LI

No me olvides,
Flor

‫זִ ְכ ִרנִי ֶפּרַח‬

No olvides F

‫אַל‬
‫ִש ַכּחִי‬
ְ‫תּ‬

No obstante

ZIJRINI PERAJ

‫ְבּכָל זאת‬
BEJAL Z'T

No olvides M

‫ִשכַּח‬
ְ ‫אַל תּ‬
'AL THISHKAJ

'AL THISHKAJI

No sabía

‫לֹא יַָד ְעתִּי‬

No se esfuerza

LO' YADA"THI

No sea Que;
Para que No

‫פֶּן‬

No te preocupes
M

‫רֹאש ָקטָן‬
RO'SH KATAN

‫אַל ִתּ ְד ֳאגִי‬

PEN

No te preocupes
F

‫אַל ִתּדְאַג‬

No tengo ganas

‫לֹא בָּא לִי‬

'AL THID'AG

'AL THID'AGI

LO' BA' LI

215

Diccionario Español-Hebreo

No todavía

‫עוֹד לֹא‬
‫ַע ַדיִן לֹא‬
‫ַע ַדיִין לֹא‬

Poderoso;
Noble, Rico

‫אַדִּיר‬

Noches M

‫לֵילוֹת‬

'ADHIR

"OD LO'
"ADAYIN LO'
"ADAYIN LO'

Noche M

‫ַליְלָה‬
LAYLAH

Noemi, Mi
Delicia

‫נָ ֲעמִי‬

Nohemí

‫נָ ֲעמִי‬

LEILOT

Nogal

NA"OMI

‫אֱגוֹזָה‬
'EGOZAH

‫ִכּנָּה‬

NA"OMI

Nombrar;
Titular

Nombre; Título;
Valuación

‫שוּם‬

Nombre

‫ֵשם‬

Nombre de D
os, Hashem,
Adonai

‫הוהי‬

Nombre Propio

SHUM

YHVH

‫ֵשם ֶעצֶם‬
‫ְפּ ָרטִי‬

SHEIM

Nombre de
Jerusalén; El
Templo

‫ֳא ִריֵאל‬

Nombres

‫ֵשמוֹת‬

‫ְשמִית‬

Curtidor;
Noquero

‫בּוּ ְרסִי‬
‫ֻבּ ְרסִי‬

SHEMIT

'ARIEI'L

SHEIMOT

SHEIM "ETSEM
PERATI

Nominal;
Semítica

KINAH

Nominal;
Semítico

‫ְשמִי‬

Norte

‫צָפוֹן‬

SHEMI

TSAFON

BURSI BURSI

Noruega

‫נוֹ ְרוֶוגְיה‬
NORVEVGYH

Chau; Nos
vemos

‫ְל ִה ְתרָאוֹת‬
‫ְלהִת‬
LEHITRA'OT LEHIT

Nos vemos de
nuevo

‫ְל ִה ְתרָאוֹת‬

Nosotros;
Nosotras

‫ֳאנַחְנוּ‬

Nota

‫ִפּ ְתקָה‬

LEHITRA'OT

'ANAJNU

Nosotros;
Nosotras

‫ֳאנַחְנוּ‬

Nosotros,
Acusativo
Definido

‫אוֹתָנוּ‬

‫ִה ְרגִּיש‬

'OTANU

Nota de Venta

‫ֵספֶר ֵה ִמּ ְקנָה‬

Noticia

‫ַחדָש‬

PITKAH

Sentir; Notar

'ANAJNU

SEIFER
HEIMIKNAH

216

Diccionario Español-Hebreo
‫ְל ַה ְרגִּיש‬

JADASH

HIRGHISh
LEHARGHISh

Noticias

‫יְדִיעוֹת‬
‫ֳחדָשוֹת‬

Novato

YEDI"OT
JADASHOT

Novena F

‫ְשיעִית‬
ִ‫תּ‬

TIRON MATJIL

Noveno M

THESHI"IT

‫ְשיעִי‬
ִ‫תּ‬
THESHI"I

Novia, Hija
política

‫ַכּלָּה‬
‫ָחבֵר‬

NOVEMBER

Amigo; Novio;
Miembro M

Novio, Hijo
político

‫ָחתָן‬

Nublado

Nublarse

‫ִה ְת ַענֵּן‬

Noventa

‫ִשעִים‬
ְ‫תּ‬

‫טִירוֹן‬
‫ַמ ְתחִיל‬

THISh"IM

Noviembre

Nudo

‫נוֹ ֶב ְמבֶּר‬

JATAN

KALAH

JAVEIR

‫ְמ ֻענָּן מְעוּנָּן‬
ME"UNAN
ME"UNAN

‫ֶשר‬
ֶ‫ק‬

HIT"ANEIN

Corbata; Nudo;
Conspiracion

‫ֶכּפֶת‬

Nueces

‫אֱגוֹזִים‬

KEFET

Nuestro;
Nuestra

‫ֶשלָנוּ‬

Nueva

KESHER

'EGOZIM

‫ֶשלָנוּ‬

SHELANU

Nuestro;
Nuestra

‫ָשה‬
ָ ‫ֳחד‬

Nueva Zelandia

‫נְיוּ זְי ֶלנְד‬

JADASHAH

Nuevamente; De
Nuevo

‫שוּב‬

Nueve de Av,
dia de ayuno

‫ִשעָה‬
ְ‫תּ‬
‫בְּאָב‬

SHUV

SHELANU

NEYU ZEYLEND

Nuevamente;
Aún

‫עוֹד‬

Nueve F

‫ֵשע‬
ַ‫תּ‬

"OD

THEISHA"

THISH"AH BE'AV

Nueve M

‫ִשעָה‬
ְ‫תּ‬

Nueve Mil

THISH"AH

‫ִשעַת‬
ְ‫תּ‬
‫ֳא ָלפִים‬
THISH"AT 'ALAFIM

Nueve toques
cortos del shofar

‫תֶּרוּעָה‬

Nuez

‫אֱגוֹז מַוֹ ַח‬

Nuevo

THERU"AH

'EGOZ MAOAJ

‫ָחדָש‬
JADASH

Nuez

‫אֳגוֹז‬
'AGOZ

217

Diccionario Español-Hebreo
Nuez Pecan

‫אֱגוֹז ֶפקַן‬

Nuez Pistacho

'EGOZ FEKAN

Numerador;
Tiempo

‫מוֹנֶה‬

Numeral

‫ֵשּם ִמ ְספָּר‬

Numero

‫ִמ ְספַּר‬
MISPAR

Número Ordinal

‫ִמ ְספָּר‬
‫סִדּוֹרִי‬
MISPAR SIDHORI

Números

FISTUK

Numeral

MONEH

ShEIM MISPAR

‫ִמ ְס ָפּרִים‬

Nunca

Contar;
Numerar;
Enumerar

‫ָספַּר ְל ַספֵּר‬

Número
Cardinal

‫ִמ ְספָּר יְסוֹדִי‬

Numeros;
Bemidvar, En el
desie

‫ְבּ ִמ ְדבָּר‬

Nun

‫נ נוּן ן‬

Nunca

Nunca

‫תְּזוּנָה‬

Nutria

Nuves Altas

‫ָענָן‬

Nutritivo

‫ֶכלֶב נָהָר‬
‫זָן ֵמזִין‬

Nuves

‫ֳענָנִים‬

"ANAN

"ANANIM

‫ֳענָנִים‬
‫גְבוּהִים‬

‫ֳענָנִים‬
‫נְמוּכִים‬

Nuves Bajas

‫ָש ַמיִם‬
‫נְעוּנָּנִים‬

"ANANIM
NEMUJIM

O

‫ְלוַאי ְלוַי‬
LEVA'Y LEVAY

‫אוֹ‬
'O

ShAMAYIM
NE"UNANIM

O; Sería

‫ַפּעַם אַף‬
‫לֹא לֹא‬
‫אַף ַפּעַם‬

ZAN MEIZIN

"ANANIM
GEVUHIM

Cielo Nuvoso;
Nuvoso

BEMIDBAR

JELEV NAHAR

THEZUNAH

Nuve

MISPAR YESODI

'AF PA"AM LO' LO'
'AF PA"AM

"OLAM L' L'
MEI"OLAM

Nutrición

SAPAR LESAPEIR

N NUN N

MEI"OLAM LO'

‫עוֹלָם לא‬
‫לא מֵעוֹלָם‬

‫ֵשּם ַה ִמ ְספָּר‬
ShEIM HAMISPAR

MISPARIM

‫מֵעוֹלָם‬
‫לֹא‬

‫פִיסְטוּק‬

Obadias

‫עֹ ַב ִדיָה‬
"OVADIAH

218

Diccionario Español-Hebreo
Obedecer

‫ִציַּת‬

Obediencia

TSIAT

Objeto; Cosa

‫ֶעצֶם‬

MISHMA"

Objetos; Cosas

"ETSEM

Oblea

‫ַצפִּיחִית‬
‫ִחיֵב חִייֵב‬

‫םימצע‬
"TSMYM

Obligación

TSAPIJIT

Obligar; Deber,
Estar en Deuda

‫ִשמָע‬
ְ‫מ‬

‫חֹק‬
JOK

Obra, Acción

JIEIV JIYEIV

‫פְּעוּלָה‬
‫ְפּ ֻעלָּה‬
PE"ULAH PE"ULAH

Obras, Acciónes

‫פְּעוּלוֹת‬
‫ְפּעֻלּוֹת‬

Oscuro;
Obscuro

‫אָפֵל‬

Guardada;
Preservada;
Observad

‫ָשמוּרָה‬
‫ִשמּוּר‬

SHABATON

Observando;
Preservando

‫שוֹ ֶמרֶת‬
‫ַשבָּת‬

Observante del
Shabat M

‫שוֹמֵר ַשבָּת‬

Obstetra M

‫ְמיַלֵּד‬

PE"ULOT
PE"ULOT

Guardado;
Preservado;
Observad

‫ָשמוּר‬

Observancia
sabática

‫ַשבָּתוֹן‬

Observante del
Shabat F

SHAMUR

SHOMERET
SHABAT

Observar;
Asechar

‫ָצפָה‬

Obstinada

‫ָס ְר ָבנִית‬

TSAFAH

Recibir; Obtener

‫פּוּקָה‬
PUKAH

‫ִקבֵּל קִיבֵּל‬
‫ְל ַקבֵּל‬

Obstinado

‫ִמ ְקרֶה‬

Instancias;
Ocasiones;
Veces

‫ְפּ ָעמִים‬

MIKREH

PE"AMIM

SHIMUR

SHOMEIR SHABAT

‫ָס ְרבָן‬
SARVAN

Bloquear;
Obstuir

‫ָחסַם‬

Obtenga, Logre

‫ִשּיג‬
ִ‫ה‬

JASAM

HISIG

KIBEIL KIBEIL
LEKABEIL

Ocasión,
Ocurrencia

SHAMURAH

MEYALEID

SARVANIT

Tropiezo;
Obstrucción

'AFEIL

Ocasión, Ser
llamado,
Invitado

‫נִ ְקרָא קרא‬

Ocaso;
Crepusculo;
Media Luz

‫בֵּין ֳע ְר ַבּיִם‬

NIKRA' KR'

BEIN "ARBAYIM

219

Diccionario Español-Hebreo
Oceano

‫אוֹ ִקיָאנוּס‬

Oceano Pacífico

'OKIA'NUS

Ochenta

‫ְשמוֹנִים‬

YAM HASHAKEIT

Ocho dias

SHEMONIM

Ocho F

‫ְשמוֹנֶה‬

Ocho Mil

Ocho M

Octava F

SHEMINIT

‫ְשמוֹנָה‬
SHEMONAH

Octagono

‫ְשמָּן‬
ֻ‫מ‬
MESHUMAN

SHEMONAT
'ALAFIM

‫ְשמִינִית‬

‫ְשמוֹנָה‬
‫יַמִים‬
SHEMONAH
YAMIM

SHEMONEH

‫ְשמוֹנַת‬
‫ֳא ָלפִים‬

‫ַשּקֵט‬
ָ ‫יַּם ה‬

Octavo dia de
asamblea

‫ֶשמִינִי‬
‫ֳע ֶצרֶת‬
SHEMINI "ATSERET

Octavo M

‫ְשמִינִי‬

Octubre

SHEMINI

Oculta; Secreta

‫ְשפוּנָה‬

'OKTOBER

Oculta

SHEFUNAH

Oculta, Entierra

‫ָטמַן‬
‫ִה ְסוָה‬

Ocultarse

‫ִה ְת ַעלֵּם‬

Oculta F
Ocultar; Negar

Desaparecer;
Ocultarse

‫נָ ְעלַם‬

Oculto

‫גָּנוּז‬

Ocultarse
Ocultarse

‫נִ ְכנַף‬
NIJNAF

Oculto; Secreto

NA"LAM

‫ָשפוּן‬
SHAFUN

Oculto M

GHANUZ

‫ִענְיֵן עִינְיֵן‬

‫ָצפַן‬
TSAFAN

NISTHAR

Ocupación;
Interés

‫ִכּחֵד‬
KIJEID

HIT"ALEIM

‫נִ ְסתַּר‬

‫נֶ ְחבֵּאת‬
NEJBEI'T

HISVAH

Esconderse;
Ocultarse

‫גָּנוּזָה‬
GHANUZAH

TAMAN

Camuflar;
Ocultar

‫אוֹקְטוֹבֶּר‬

‫נֶ ְחבָּא‬
NEJBA'

‫ֵעסֶק‬

"INYEIN "INYEIN

Negocio;
Ocupación

Profesión;
Ocupación

‫ִמקְצוֹ ַע‬

Ocupación

‫עִסּוּק‬

Profesiones;
ocupaciones

‫ִמקְצוֹעוֹת‬

MIKTSOA"

"EISEK

"ISUK

Ocupada

‫תְּפוּסָה‬
220

Diccionario Español-Hebreo
‫ְפוּשה‬
ָ ‫תּ‬

MIKTSO"OT

THEFUSAH
THEFUSAH

Ocupado

‫תָּפוּס‬
‫תָּפוּש‬

Ocuparce;
Negociar

‫ָעסַק‬

Odiar

‫ָשנֵא‬

"ASAK

THAFUS THAFUS

Odiada F

‫ִשנְאָה‬
SIN'AH

Oeste

‫ַמ ָררָב‬

SANEI'

Oeste

MARARAV

Queme incienso;
Oferta

‫ִקטֵר‬

Oficina

‫ִשרָד‬
ְ‫מ‬

KITEIR

MISRAD

Oficina,
Dominio

‫ִשרָה‬
ְ‫מ‬

Oficinista

‫ַל ְבלָר‬

MISRAH

LAVLAR

Ofrecer Una
Libación

‫נִ ֵסּ ְך‬

Ofrenda;
Tributo

‫ִמנְחָה‬

Culpa; Ofrenda
de culpa

‫אָשם‬
ָ

Ofrenda de
fuego

‫ִשּה‬
ֶ‫א‬

Pecado; Ofrenda
por el pecado

MA"ARAV

Oficinista;
Oficial

‫ָפּקִיד‬

Cuarto de
trabajo; Oficina

‫ֳחדַר עֳבוֹדָה‬

Correo; Oficina
Postal

‫דֹּאַר דּוֹאַר‬

Oficinista;
Oficial

‫ָפּקִיד‬

Ofrenda

NISEIJ

MINJAH

'ASHAM

PAKID

JADAR "AVODAH

DHO'AR DHO'AR

PAKID

‫תְּרוּמָה‬
‫ַמ ָתּנָה ָק ְרבָּן‬
THERUMAH
MATHANAH
KORBAN

Ofrenda;
Sacrificio

‫ָק ְרבָּן‬

Ofrenda de
fuego;
Inmigrante F

‫עלָה‬

Ofrenda de paz

‫ֶשלֶם‬

'ISHEH

‫ַחטָּאָה‬
‫ֳחטָאָה‬
‫ַחטָּאת‬

‫ַמ ֳערָב‬

KORBAN

"LAH

SHELEM

Oido; Sentido
del Oido

‫ְשמִיעָה‬

Ojo

‫ַעיִן ַעיִין‬

SHEMI"AH

JATA'AH
JATA'AH JATA'T

Ojal

‫לוּלָאָה‬
‫ֶאבֶק‬

"AYIN "AYIN

221

Diccionario Español-Hebreo
‫ִא ְבקָה‬
LULA'AH 'EVEK
'IVKAH

Ojo por ojo

‫ַעיִן ַתּחַת‬
‫ַעיִן‬

Ojos

"AYIN THAJAT
"AYIN

Ojos N F

‫עֵינַיִם‬

"EINIM "YNYYM

Onda; Ola

"EINAYIM

Ondas; Olas

‫גַּלִּים‬

Olla

‫זַיִת‬

Oler

‫זֵיתים‬

ZAYIT

Aceitunas;
Olivas

‫סִיר‬

Olla de Presión

‫סִיר ַלחַץ‬

‫רֵי ַח‬
REIAJ

Olvídalo F

‫ֵהרִי ַח‬
HEIRIAJ

SIR

Olor

‫גַּל‬
GHAL

GHALIM

Aceituna; Oliva

‫עֵינִים‬
‫םייניע‬

‫ִש ִכּחִי‬
ְ‫תּ‬
‫ִמזֶה‬

ZEITYM

SIR LAJATS

Confortante;
Aroma; Olor

‫נִיחוֹ ַח‬

Olvídalo M

‫ִשכַּח ִמזֶה‬
ְ‫תּ‬

NIJOAJ

THISHKAJ MIZEH

THISHKIJI MIZEH

Olvidar

‫ָשכַח‬

Oman

SHAJAJ

Ombligo

‫טַבּוּר‬

"OMA'N

Once F

TABUR

Once M

‫ָשר‬
ָ ‫אַחַד ע‬

‫עוֹמַאן‬
‫ֶשרֵה‬
ְ ‫אַחַת ע‬
'AJAT "ESREIH

Once Mil

'AJAD "ASAR

‫ָשר‬
ָ ‫אַחַד ע‬
‫ֶאלֶף‬
'AJAD "ASAR 'ELEF

Onda; Ola

‫גַּל‬

Ondas; Olas

GHAL

Columpiar;
Ondear

Ondulado

‫ֵהנִיף‬
HEINIF

‫ְמ ֻס ְלסָל‬
‫ְמ ֻת ְלתָּל‬

GHALIM

Columpio;
Ondeo

‫תְּנוּפָה‬

Onza

‫ֻאנְ ִקיָה‬

‫ְבּרֵירָה‬
BEREIRAH

THENUFAH

'UNKIAH

MESULSAL
METULTHAL

Elección;
Opción

‫גַּלִּים‬

Oportunidad;
Opción

‫סִכּוּי סִּיכּוּי‬
222

Diccionario Español-Hebreo
‫ִהזְַדּמְּנוּת‬
SIKUY SIKUY
HIZDHAMNUT

Opinión

‫ַחוָּת ַדעַת‬
JAVAT DA"AT

Oponerse

‫נִגֵּד‬
NIGHEID

Presión;
Opresión S

‫ַלחַץ‬

Explotar;
Oprimir;
Maltratar

‫ָשק‬
ַ‫ע‬

Oración

Oración de la
Mañana

LAJATS

"ASHAK

‫ְתּפִילָה‬
‫ְתּ ִפלָּה‬

Adversario;
Oponente
Oportunidad;
Opción

YARIV

‫סִכּוּי סִּיכּוּי‬
‫ִהזְַדּמְּנוּת‬
SIKUY SIKUY
HIZDHAMNUT

Oprimir;
Someter

‫ִדּכָּא‬

Opuesto;
Contrario

‫ֵה ֶפ ְך‬

Oración

DHIKA'

HEIFEJ

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬
‫ַמ ֳאמָר‬

THEFILAH
THEFILAH

MISHPAT
MA'AMAR

‫ְתּפִילַת‬
‫ַש ֳחרִית‬

‫ְתּפִילַּת‬
‫ַע ְרבִית‬
‫ַמ ַערִיב‬

Oración de la
Noche

THEFILAT
SHAJARIT

Oración de la
Tarde; Minja

‫יַרִיב‬

‫ְתּ ִפלַת‬
‫מִנחָה‬
‫מִנחָה‬

THEFILAT "ARVIT
MA"ARIV

Oración de Pie

‫ֳעמִידָה‬
"AMIDAH

THEFILAT
MINJAH MINJAH

Oración de
recordación
Oración
Verspertina

Oraciones

‫יִזכּוֹר‬
YIZKOR

‫ֳע ְרבִית‬

Oraciones

"ARVIT

‫ְתּפִלּוֹת‬
THEFILOT

Oraculos

Oración
Matutina

‫ֻתּמִים‬
‫תּוּמִים‬

‫ַש ֳחרִית‬
SHAJARIT

‫ִש ָפּטִים‬
ְ‫מ‬
‫ַמ ֳא ָמרִים‬
MISHPATIM
MA'AMARIM

Oraciones
penitenciales
especi

‫ְסלִיחוֹת‬

Por hablar;
Oralmente

‫עַל פֶּה ְבּעַל‬
‫פֶּה‬

SELIJOT

223

Diccionario Español-Hebreo
THUMIM
THUMIM

Rezar; Rogar;
Orar

‫ִה ְת ַפּלֵּל‬
‫ללפתהל‬

"AL PEH BE"AL PEH

Invitar; Ordear;
Reservar luga

‫ַהזְמִין‬

Orden

‫ִצוָּה‬

HITPALEIL
LHTFLL

Orden; Arreglo;
Fila

Orden

‫ֵסדֶּר‬
SEIDHER

‫סוֵּג מִין‬
‫טִיפוּס‬
SVEIG MIN
TIFUS

Orden servicio
de Pascua

Ordenado M

‫ֵסדֶר‬

MESUDHAR
MESUDHAR

Ordenar

TSIVAH

Orden,
Mandato,
Bíblico

Ordenada F

SEIDER

‫ְמ ֻסדָּר‬
‫מְסוּדָּר‬
‫ִמיֵּן ִסוֵּג‬
‫ִהתְר ֵע ַע‬
‫ָחבַר‬

HAZMIN

‫ְפּ ֻקדָּה‬
PEKUDHAH

‫ְמ ֻס ֶדּרֶת‬
‫מְסוּ ֶדּרֶת‬
MESUDHERET
MESUDHERET

Arreglar;
Comparar;
Ordenar

‫ָע ַר ְך‬

Unir; Ordenar

‫ָרצַף‬

"ARAJ

RATSAF

MIEIN SIVEIG
HITR"EIA"
JAVAR

Ordenarse como
Rabino

Oreja

‫ִר ְברֵב‬

Oreja

RIVREIV

‫אֹזֶן אוֹזֶן‬

'OZEN

Orejas

'OZEN 'OZEN

Orejas de
Haman

‫אֹזנֵי ָהמָן‬

Organizar

‫ִה ְסדִיר‬

Orfanato

Organo

‫אֵיבָר‬

Organizar

‫ִא ְרגֵּן‬
'IRGHEIN

Organo

"ARAJ

'EIVAR

‫בֵּית יְתוֹמִים‬
BEIT YETOMIM

HISDIR

‫ָע ַר ְך‬

‫אֹזְנַים‬
‫אוֹזניים‬
'OZNAYM
'OZNYYM

'OZNEI HAMAN

Fijar; Editar;
Organizar

‫אוֹזֶן‬

‫עוּגָב‬
"UGAV

Organos
genitales

‫אֶי ְברֵי ַהמִין‬
'EYVREI HAMIN

224

Diccionario Español-Hebreo
Orificio; Tunel

‫נִ ְקבָּה‬
‫נְקָבוֹת‬

Orilla

KARKOV

NIKBAH
NEKAVOT

Costa; Orilla

‫חוֹף‬

‫ַכּרְכֹּב‬

Ornament

JOF

‫קִשּוּט‬
‫קִישּוּט‬
KISHUT KISHUT

Ornamento

‫נוֹי‬

Oro

NOY

Oro Fino

‫פָּז‬

ZAHAV

Orquidea

PAZ

Oscuridad

‫ֳא ֵפלָה‬
‫ִדּמְדּוּם‬

Oscuro, Estar

‫ָכּהָה‬

DHIMDHUM

KAHAH

Oso

‫דוֹב‬
DOV

Dar; Otorgar

‫ֶה ֳענִיק‬
‫ל ַהעֳניק‬

Oscuridad

Otro

‫אַ ֶחרֶת‬

Oscuro;
Obscuro

‫אָפֵל‬

Oseas;
Salvación

‫הוֹשע‬
ֵ ‫ֶספֶר‬

Banqueta para
pies; otoman

Otoño

‫ְש ַר ְפרַק‬
‫טַבוּרֶת‬
‫ְסתָיו ְסתָו‬
‫עֵת הָאָסִיף‬
‫ַפּעַם עוֹד‬

'AJERET

Una Vez Más;
Otra Vez

‫אַחֵר‬

Ovalado; Ovalo

‫ְסגַ ְלגַּל‬

‫ְסגַ ְלגַּל‬
‫ְשחָלוֹת‬
SHEJALOT

Cordero; Oveja

SEFER HOSHEI"

SETAYV SETAV
"EIT HA'ASIF

‫ְשה‬
ָ ‫ִכּב‬
KIVSAH

"OD PA"AM

SEGALGHAL

Ovario

SEGALGHAL

Ovarios

'AFEIL

SHERAFRAK
TAVURET

'AJEIR

Ovalado; Ovalo

‫חֹש ְך‬
ֶ
JOSHEJ

HE"ANIK
LHA"ANYK

Otra

‫ַס ְחלָב‬
SAJLAV

'AFEILAH

Oscuro;
Crepúsculo

‫זָהָב‬

‫ַש ֳחלָה‬
SHAJALAH

Escuchar;
Ovedecer;
Entender
Corderos;
Ovejas; Cabras

‫ָשמַע‬
SHAMA"

‫צֹנֶה צֹאן‬
‫צֹאנֶה‬
TSO'N TSONEH
TSO'NEH

225

Diccionario Español-Hebreo
Ovejas y
Cabras;
Multitud

‫צֹאן‬

Oxigeno

‫ַח ְמצָן‬

Oxigeno

TSO'N

JAMTSAN
'AVJEMETS

Oye; Escucha

JAMTSAN

Tarde; P.M.

‫אַ ֳחרֵי‬
‫ַה ָצּ ֲה ַריִם‬

Papá; Padre

‫אֹ ֶר ְך רוּ ַח‬

Paciencia

‫ִה ְת ַמ ֵקּ ַח‬

'OREJ RUAJ

Trueque;
Convenio; Pacto

‫אָב אַבָּא‬

Padre, Mío

‫אָבִי‬

‫אָב חוֹרֵג‬
'AV JOREIG

Padres

‫אָבוֹת‬
'AVOT

Pagar

‫ַס ְבלָנוּת‬
SAVLANUT

'AV 'ABA'

Padre Político

‫שוֹ ֵמ ַע‬
SHOMEIA"

'AJAREI
HATSAHORAYIM

Paciencia

‫ַח ְמצָן‬
‫אַ ְב ֶחמֶץ‬

‫ִשלֵּם‬
‫שילם‬
‫ְשלֵּם‬
ַ‫ל‬

HITMAKEIAJ

'AVI

Padre Político;
Suegro

‫חוֹתֵן חָם‬

Ventaja; Paga;
Ganancia

‫יִתְרוֹן‬

Página

‫עַמּוּד‬

JOTEIN JAM

YITRON

"AMUD

ShILEIM ShYLM
LEShALEIM

Pagina Web

‫עַמוּד‬
‫ֶשת‬
ֶ‫ר‬

Pago; Cuota;
Indemnización

‫ַשלוּם‬
ְ‫תּ‬

Ganancia; Pago;
Recompensa

‫ִה ְרוַי ַח‬

Tierras; Paices

‫ֳארָצוֹת‬

THASHLUM

"AMUD REShET

Recompensa;
Pago
Pagos; Cuotas;
Indemnizaciones

‫גְּמוּל‬
GHEMVL

‫ַשלוּמִים‬
ְ‫תּ‬
‫ַשלוּמוֹת‬
ְ‫תּ‬

'ARATSOT

THASHLUMIM
THASHLUMOT

Pais; Tierra

‫ֶארֶץ‬

Paisaje

'ERETS

Ave; Pájaro

‫עוֹף‬
"OF

HIRVAYAJ

‫נוֹף‬
NOF

Pájaro, N.F.

‫צִפּוֹר‬
TSIPOR

226

Diccionario Español-Hebreo
Pajaro
Carpintero

Pájaros F

‫נַקָּר‬
NAKAR

‫ִצ ֲפּרִים‬
‫צִפּוֹרִים‬

Pajaro
Lavandera

‫נַ ֳחלִי ֵאלִי‬

Pala

‫אֵת‬
'EIT

TSIPORIM
TSIPORIM

Palabra;
Pronunciación

Palabra; Cosa

‫דִּבּוּר‬

Palabra

DHIBUR

‫ָדּבָר‬

NAJALI'EILI

‫ִמלָּה‬
MILAH

Palabra clave

DHAVAR

‫סִי ְסמָה‬
‫ִשבֹּלֶת‬
‫ִשבּוֹלֶת‬
SISMAH SHIBOLET
SHIBOLET

Palabras

‫ִמלִּים‬

Cosas; Palabras

MILIM

Palabras

‫ִמלִּים‬
‫מִלּוֹת‬

DHEVARIM

Palabras de
pregunta

MILIM MILOT

Aviso; Concejo;
Palabrería

‫ֵעצָה‬

Castillo; Palacio

‫אַרְמוֹן‬

Palacio

"EITSAH

‫ִשתּית‬
ְ ‫ְפּל‬
‫ִה ְכסִיף‬

Palacio; Templo

‫כַּף‬
KAF

Palmas de las
manos

‫יַַדיִם כַּפּוֹת‬
‫תופכ‬
‫םיידי‬

‫הֵיכָל‬
HEIJAL

Palestino M

‫ִשתּי‬
ְ ‫ְפּל‬
PELISHTHY

Palitos chinos

HIJSIF

Palma

‫אַרנוֹן‬
'ARNON

PELISHTHYT

Palidecer

‫מִלּוֹת‬
‫ְש ֵאלָה‬
MILOT ShE'EILAH

'ARMON

Palestina F

‫ְדּ ָברִים‬

‫דוּקִים‬
DUKIM

Palma de la
mano

‫כַּף יָד‬

Palmas de las
manos

‫ֳאזִקִּים‬

Mastil; Palo

‫תֹרֶן‬

KAF YAD

'AZIKIM

KAPOT
YADAYIM JFVT
YDYYM

Palmera, Arbol
de Palma

‫ֶדקְל תֹמֶר‬
DEKL TOMER

TOREN

227

Diccionario Español-Hebreo
Palo

‫ַמטֶּה‬

Jonas; Paloma

MATEH

Palomero

‫שוֹ ָב ְך‬
‫שֹ ֶב ְך‬
SHOVAJ SHOVEJ

Pan

‫ֶלחֶם‬

YONAH

Pipocas;
Palomitas de
maíz

‫ְקלִי תִּירָס‬

Pan de Pita

‫פִּיתָה‬

LEJEM

Pan Leudado,
Pan con
Levadura

‫ָחמֵץ‬

Pan Trenzado
Tradicional
Judío

‫ַחלָּה‬

Pancito

‫ַל ְח ָמנִיָּה‬

Pan sin levadura

JAMEITS

Panamá

‫ִחתִּית‬

Pancitos

‫ְלבִיבָה‬

Panecillo

‫ֳחמִיטָה‬

Panico

‫ְלבִיכוֹת‬

Pantalones

‫ִמ ְכנְ ַסיִם‬

Panqueque
Panqueques
Pantalla

‫ִבּצָּה‬

Pantalones

‫נַ ֳעלֵי ַבּיִת‬

Musgo; Pantano

‫אָב אַבָּא‬

‫אֵזוֹב‬
'EIZOV

Pantera

‫ַפּנְתֵּר‬
PANTHEIR

Papa

‫תַּפּוּ ַח ֳא ָדמָה‬

Papas Fritas

‫צִיפְּס‬

NA"ALEI BAYIT

Papá; Padre

‫מִכנָ ַסיִים‬
MIJNASAYIM

BITSAH

Pantuflas

‫ָמסָך‬
MASAJ

MIJNASAYIM
KETSARIM

Pantano

‫ֳחבִיתִיוֹת‬
JAVITIOT

LEVIJOT

‫מִכנָ ַסיִים‬
‫ְק ָצרִים‬

‫ֳחבִיתָה‬
JAVITAH

MIJNESAYIM

Pantalones
Cortos

‫ֶבּ ָהלָה‬
BEHALAH

JAMITAH

Panqueques de
papa

‫ַל ְח ָמנִית‬
LAJMANIT

LEVIVAH

Panqueque

‫ַל ְח ָמנִיוֹת‬
LAJMANIOT

JITHIT

Panqueque

‫ָפנָמָה‬
FANAMAH

JEVRAH

Panico

‫ַמצָּה‬
MATSAH

JALAH

‫ֶח ְברָה‬

KELI THIRAS

PITAH

LAJMANIAH

Pandilla; Banda

‫יוֹנָה‬

THAPUAJ
'ADAMAH

228

Diccionario Español-Hebreo

Papel

'AV 'ABA'

TSIPS

‫נְיָר נְייָר‬

‫נְיָר ֶפּחָםנְיָר‬
‫ַה ְע ָתּקָה‬

Papel Carbónico

NEYAR NEYYAR

Papel Higiénico

‫נְיָר ִשמּוּש‬
‫נְיָר‬
‫טוּאַלֶת‬

NEYAR
PEJAMNEYAR
HA"THAKAH

Papel Higiénico

NEYAR SHIMUSH
NEYAR TU'ALET

NEYAR
SHIMUSH
NEYAR TU'ALET

Papeles

‫נְיָרוֹת‬
‫תוריינ‬

Papeles

NEYAROT
NYYRVT

Atado; Paquete

‫ֳחבִילָה‬
‫ַמ ְקנִית‬
‫ָפקִי ְסתָן‬

Atado; Paquete

‫ִשבִיל‬
ְ‫בּ‬

Par; Pareja

‫אֶל‬

Para

‫ְבּעַד‬

‫ַבּעֳבוּר‬
BA"AVUR

A; Para

'EL

Detrás de; Para

‫זוּג‬
ZUG

BISHVIL

A; Hacia; Para

‫צְרוֹר‬
TSEROR

FAKISTAN

Para

‫נְיָרוֹת‬
‫תוריינ‬
NEYAROT NYYRVT

JAVILAH
MAKNIT

Paquistan

‫נְיָר ִשמּוּש‬
‫נְיָר טוּאַלֶת‬

‫ִל‬
LI

Para, Por

BE"AD

‫עֳבוּר‬
‫ְבּעָבוּר‬
"AVUR BE"AVUR

Porque; Para
eso; Cuándo

‫כִּי‬

Para que; a
causa de

‫ְל ַמעַן‬

Para quién?

‫ִשבִיל מִי‬
ְ‫בּ‬

Para Siempre

Por Qué?; Para
Que?

‫ָלמָּה‬

No sea Que;
Para que No

‫פֶּן‬
‫ְלמִי‬

BISHVIL MI

A quién?; Para
quién?

‫עוֹ ָלמִית‬

Para Siempre

‫לְעוֹלָם‬

KI

LEMA"AN

"OLAMIT

Paracaidas

‫ַמ ְצנֵ ַח‬
MATSNEIAJ

LAMAH

PEN

LEMI

LE"OLAM

Parada

‫לדח‬
JDL

229

Diccionario Español-Hebreo
Paraguas

‫ְשיָּה‬
ִ ‫ִשמ‬

Paraguay

SHIMSHIAH

Jardín de Edén;
Paraíso

Parar

‫גַּן ֵעדֶן‬
GHAN "EIDEN

‫ָעצַר‬
‫ַלעֳצור‬

PARAGU'AYY

Paró; Parar;
Levantar;
Demorar

‫עוֹ ֶמדֶת‬

Paró; Parar Z

‫ָעמַד‬

‫קָם ֵהעִיר‬

"OMEDET

"AMAD

"ATSAR
LA"ATSVR

Levantarse;
Pararse;
Permanece

‫ַפּרַגוּאַיי‬

‫ָשא ָפּנִים‬
ָ‫נ‬

KAM HEI"IR

Parcializar;
Sacar Cara

Parecido;
Semejante

‫דּוֹמֶה‬

Parecido a

‫ָדּמָה ְל‬

Pared; Muro

‫חוֹמָה‬

DHOMEH

DHAMAH LE

Pared

JOMAH

Paredes

‫קִירִוֹת‬
‫זוּגוֹת‬

Par; Pareja

‫הוֹרָה‬

Pares; Parejas

Parientes

‫קְרוֹבָה‬
KEROVAH

‫קְרוֹבֵי‬
‫ִש ָפּחָה‬
ְ‫מ‬

Pariente, Padre

Parientes, Padre,
Madre

‫הוֹרֶה‬
HOREH

Cercano;
Pariente M

‫קָרוֹב‬

Parientes

‫הוֹרִים‬

KAROV

HORIM

KEROVEI
MISHPAJAH

‫הוֹרִים‬
‫הוֹרֶה‬
‫הוֹרָה‬

‫זוּגוֹת‬
ZUGOT

HORAH

Cercana;
Pariente F

‫זוּג‬
ZUG

ZUGOT

Pariente, Madre

‫קִיר‬
KIR

KIRIOT

Pares; Parejas

NASA' PANIM

Salvar; Parir,
Animal

‫ִה ְמלִיטָה‬

Parlamento
Israelí; Knesset

‫ְכּנֶסֶת‬

Paró; Parar Z

‫ָעמַד‬

HIMLITAH

HORIM HOREH
HORAH

Salvar; Parir,
Animal

‫ִה ְמלִיט‬

Parloteo

‫ִפּ ְטפֵּט‬
‫ִצ ְפצֵץ‬

HIMLIT

KENESET

"AMAD

PITPEIT

230

Diccionario Español-Hebreo
TSIFTSEITS

Paró; Parar;
Levantar;
Demorar

‫עוֹ ֶמדֶת‬

Parpados

‫גַּבּוֹת‬

Parpadeo

"OMEDET

MITSMEITS

Jardín; Parque

GHABOT

Parqueo

‫ֳחנָייָה‬
‫גֶּפֶן‬

Parta; Huida

Parrafo; Rama

‫ָסעִיף‬
SA"IF

‫גְּ ָפנִים‬

GHEFEN

Vides; Parrales,
Arboles Uva

‫ִה ְס ַתּלֵּק מ‬

Parta, henda

‫ָבּקַע‬

HISTHALEIK M

División;
Partición;
Divergenc

‫גַּן‬
GHAN

JANAYYAH

Vid; Parral,
Arbol de Uva

‫ִמ ְצמֵץ‬

‫חֳלוּקָה‬

BAKA"

Participe

JALUKAH

‫ָפּ ֻרדָּה‬
‫פְּרוּדָה‬

GHEFANIM

‫ִש ַתּתֵּף‬
ְ‫ה‬
‫ףתתשהל‬
HIShTHATHEIF
LHShTTF

Particula
interrogativa

‫ַהאִם‬
‫פּוֹצֵץ‬

MIFLAGAH

Partir; Explotar;
Detonar

Partir; Dividir
mitad; Cruzar

‫ָחצָה‬

Rajar; Partir

‫ָבּקַע‬

Volar; Partir

‫נָס‬

Molécula;
Partícula

PARUDHAH
PERUDAH

Partido Político

‫ִמ ְפ ָלגָה‬
JATSAH

HA'IM

POTSEITS

BAKA"

‫ִה ְפלִיג‬

NAS

Partir; Navegar;
Embarcar

Compartir;
Partir

‫ֵחלֶק‬

Partir, Rajar

‫ָפצַם‬

Parvé, No Carne
Ni Leche

‫פַּרוָוה‬

Pasable

‫ֳעבִיר‬

JEILEK

FATSAM

Pasa, Uva Pasa

PARVAVH

‫ָעבָר‬

Pasado
Particicio

‫ָעבָר‬
‫בֵּינוֹנִי‬

‫צִמּוּק‬
TSIMUK

Pasado; Pasando

"AVIR

Pasado, Gram
Tiempo Pasado

HIFLIG

‫עוֹבֵר‬
"OVEIR

Pasado Mañana

"AVAR

‫ָמ ֳח ָר ַתיִים‬
MAJARATAYIM

Pasado; Pasando

‫עוֹבֵר‬
"OVEIR

"AVAR BEINONI

231

Diccionario Español-Hebreo
Pasar; Avanzar

‫ָצעַד‬

Pasar

TSA"AD

Pasar la Noche

‫ןיל‬

"AVAR

Pasar Revista

LYN

Pascua

‫ֶפּסַח‬

Pasear

SAJ SVJ

Caminar; Pasear

‫ָדּ ַר ְך‬

Pasear

Pasillo

MA"AVAR

Pasillo;
Corredor

‫ִמ ְסדְּרוֹן‬

Pasillos;
Vestíbulos

‫אוּ ַלמִּים‬

Pasionaria, Flor
Paso; Escalera

MISDHERON

'ULAMIM

‫ְשעוֹנִית‬

Caminar;
Pasear;
Excursionar

‫ִטיֵּל טייל‬
‫לייטל‬

Paseo

‫ְתּ ִעיָּה‬

Salida de
Emergencia;
Pasillo

‫ְשדוֹן‬
ְ ‫ַפּר‬

Pasillo;
Vestíbulo

‫אוּלָם‬

Pasillos;
Corredores

Pasto

‫ִמ ְסדְּרוֹנִים‬
‫ִמ ְסדְּרוֹנוֹת‬
‫ָצעַד‬

SHE"ONIT

‫ַמ ֳעלָה‬

Paso S

‫ַצעַד‬

‫מִשחַת‬
‫ִשנַּיִים‬
‫פַּשטִידָה‬
‫ַמ ֳאפִייָּה‬
‫ַמ ֳא ִפיָּה‬
‫ִמגְרָש‬

TSA"AD

TSA"AD

Pasta de dientes

‫מִשחַת‬
‫ִשינַיִים‬
MISJAT SHINAYIM

Pastel de Queso

‫ֻעגָת גְּבִינָה‬
"UGAT GHEVINAH

Pasteleria;
Reposteria

MA'AFIYAH
MA'AFIAH

Pasto; Pastisal

'ULAM

Paso; Avance;
Marcha, Verbo

PASHTIDAH

Pastelería

PARSHEDON

MISDHERONIM
MISDHERONOT

MISHJAT
SHINAYIM

Pastel de Fideo

TIEIL TYYL LTYYL

THE"IAH

MA"ALAH

Pasta de dientes

‫טִייל‬
TIYL

DHARAJ

‫ַמ ֳעבָר‬

‫ָפקַד‬
FAKAD

PESAJ

‫ָשח שוח‬

‫ָעבַר‬

‫ַמ ֳאפִייָּה‬
‫ַמ ֳא ִפיָּה‬
MA'AFIYAH
MA'AFIAH

‫כַּר‬

MIGRASH

Almohada;
Pastizal

‫ֵשב‬
ֶ‫ע‬

Pasto

‫ִמ ְרעֶה‬

KAR

232

Diccionario Español-Hebreo
"EISEV

Pasto; Pastisal
Pastor

‫ִמגְרָש‬

MIR"EH

‫ְרעִי‬

MIGRASH

Pasto;
Excremento

‫רוֹעֶה‬

Pastoreo

‫ְר ִעיָּה‬

RO"EH

Pastores

‫רוֹעִים‬

RE"IAH

Patada

RO"IM

Pataj A corta

‫ַפּתָח‬
‫ַפטֶנט‬

Patear

‫ְס ֶקטְבּוֹרְד‬
SEKETBORD

Patio;
Establecimiento

Pato

‫ָחצֵר‬
JATSEIR

‫בַרוָוז‬

‫ָבּעַט‬
BA"AT

Patines

FATENT

Patineta

‫ָבּעַט לבעוט‬
BA"AT LV"VT

PATAJ

Patente

RE"I

‫גַּ ְלגִּילִיוֹת‬
GHALGHILIOT

Patio; Corte de
Ley

‫ָחצֵר‬

Patio, Patio del
Templo

‫ֳעזָרָה‬

Patriarcas

VARVAVZ

JATSEIR

"AZARAH

‫הָאָבוֹת‬
‫אַ ְב ָרהָם‬
‫יִ ְצחָק‬
‫וְיַעֳקֹב‬
HA'AVOT
'AVRAHAM
YITSJAK
VEYA"AKOV

Edificio; Patron
de verbos
Pava Real F

‫ִבּנְיָן ִבּנְיָין‬
BINYAN
BINYAYN

‫ַטוֶסֶת‬

Pausa;
Momento

‫ֶהרֶף‬

Pavimento

‫ְסלִילָה‬

TAVESET

Pavo

‫תַרנגוֹל‬
‫חוֹדוּ‬
‫ַתּ ְרנְהוֹד‬

HEREF

SELILAH

Pavo Real M

‫ַטוָס‬
TAVAS

TARNGOL JODU
THARNEHOD

Bufón; Payaso

‫לֵץ‬

Bufones;
Payasos

‫ֵלצִים‬
‫ָשלוֹם‬

SHALOM

Paz;
Prosperidad

‫חִחוּל‬

Pañoleta

LEITS

Paz; Hola; Chau
Pañal

‫ָשלוֹם‬

LEITSIM

SHALOM

‫מִט ַפּחַת‬
233

Diccionario Español-Hebreo
‫רֹאש‬

JIJUL

MITPAJAT RO'Sh

Pe, Fe

‫פ פֶא ף‬
F FE' F

Pecado; Ofrenda
por el pecado

‫ַחטָּאָה‬
‫ֳחטָאָה‬
‫ַחטָּאת‬

Iniquidad;
Culpa; Pecado

Pecado

‫ַחטָּא‬

Peces

‫ָחטָא‬
‫ָשגַג‬

JATA'

Errar; Pecar, Sin
Intención

‫ָדּגִים‬

Pecho

‫ָחזֶה‬

‫ָחטָא‬
DHAGIM

Pieza; Pedazo

‫ָחטָא ֳע ִברָה‬
‫ֳעבִירָה‬

Pecar; Perder
una Marca

JATA'

Pecar

"AON

JATA' "AVIRAH
"AVIRAH

JATA'AH
JATA'AH JATA'T

Pecador

‫עָוֹן‬

‫ִמגְזָר‬
‫פְּרוּסָה‬

SHAGAG

JAZEH

Pedazo

‫ֳחתִיכָה‬
JATIJAH

MIGZAR
PERUSAH

‫צוּר‬

JATIJOT

Canto rodado;
Pedernal

Pedestal;
Enchufe

‫ֶאדֶן‬

Pedido; Deseo

‫ָשה‬
ָ ‫ַבּקּ‬

Pedidos; Deseos

‫ַבּקָּשוֹת‬

Pedazos

‫ֳחתִיכוֹת‬

JATA'

'EDEN

BAKASHAH

Pegamento

BAKASHOT

Pegar; Adherir;
Unir

Peinar; Cepillar

‫ָדּבַק‬
DHAVAK

‫ָסרַק‬

TSUR

‫ֶדּבֶק‬
DHEVEK

Pegar; Infectar;
Coger

Peine; Cepillo

SARAK

‫ִה ְדבִּיק‬
HIDBIK

‫ַמ ְסרַק‬
‫ַמגְ ַרדָה‬
‫ַכּרֶבּלֶת‬
MASRAK
MAGRADAH
KAREBLET

Peladura

‫ְקלִיפָה‬

Pelar

KELIFAH

Pelar cebollas

‫ִפּקְּל‬
PIKL

‫ָקלַף‬
KALAF

Peldaño de una
Escalera, Grada

‫ֳחוָקִים‬
JAVAKIM

234

Diccionario Español-Hebreo
Pelea

‫נִ ְלחַם‬

Pelea; Guerra

NILJAM

‫הֵאָבְקוּת‬
‫ְקרָב‬
‫ִמ ְל ָחמָה‬
HEI'AVKUT KERAV
MILJAMAH

Riña; Pelea

‫ִסכְסוּ ֶך‬

Discutir; Pelear

SIJSUJE

Pelear

‫ָלחַם נִ ְלחַם‬

KATAT KAT
HITKOTEIT

Pelicano

LAJAM NILJAM

Película

‫ְראִינוֹ ַע‬

Película, Cinta

‫ַש ְקנַאִי‬
SAKNA'I

Película; Cinta

RE'INOA"

‫ֶסרְט‬
‫קוֹלנוֹ ַע‬
‫ְראִינוֹ ַע‬

‫ָקטַט קָט‬
‫ִהתְקוֹטֵט‬

‫ֶסרֶט‬
SERET

Película, Cuadro
en Movimiento

‫קוֹלְנוֹ ַע‬

Peligro

‫ַס ָכּנָה‬

KOLNOA"

SERT KOLNOA"
RE'INOA"

Películas; Cintas

‫ֶס ֶרטִים‬
SERETIM

Pelirrojo

‫אַדְמוֹנִי‬

SAKANAH

Pelo; Cabello

'ADMONI

Pelos; Cabellos

‫ְשעָרוֹת‬

SEI"AR

Balon; Pelota

SE"AROT

Peluca

‫פֵּאָה‬
‫נָ ְכרִית‬
‫ִמ ְס ָפּרָה‬

Desaseado;
Peludo

Pendulo

‫אָבַל‬

Pena capital

‫ַמוֶות עוֹנֶש‬
"ONESH MAVEVT

Arete; Pendiente

‫נֶזֶם‬

'AVAL

NEZEM

‫ְמ ֻט ֶטלֶת‬
‫מְטוּ ֶטּלֶת‬

‫ֶמ ֻט ֶטלֶתוֹת‬
‫מְטוּ ֶטלֶתוֹת‬

Pendulos

METUTELET
METUTELET

Tendón; Nervio;
Pene

‫ְמ ֻרפָּט‬
‫מְרוּפָּת‬
MERUPAT
MERUPAT

MISPARAH

Penar; Afligir;
Duelo

‫כַּדוּר‬
KADUR

PEI'AH NAJRIT

Peluqueria

‫ֵשעָר‬

‫גיִד‬
GYID

METUTELETOT
METUTELETOT

Pene

‫ָש ְפכָה וֶטִיב‬
SAFJAH VETIV

235

Diccionario Español-Hebreo
Penetrar

‫ָחדַר‬
‫ַלחֳדר‬

Península

‫ֳחצִי אִי‬
JATSI 'I

JADAR LAJADR

Pensamiento

‫ֳשבֶת‬
ֶ ‫ַמח‬
MAJASHEVET

Pensar;
Interceder

‫ִפּלֵּל‬

Restaruante;
Pensión

‫ִמ ְס ָעדָה‬

Trabajador;
Peón

‫פּוֹעֵל‬

Pepino

‫ַמ ָלפְפוֹן‬

PILEIL

Pensamiento;
Proposito

‫ֳשבָה‬
ָ ‫ַמח‬

Pensar
Profundo;
Refexionar

‫ִה ְת ַעמֵּק‬

Pentagono

‫מְחוּמָּש‬

MIS"ADAH

PO"EIL

‫זְעִירָה‬

Trabajadores;
Peones

Pepinos

‫ָקטָן‬

Pequeña; Poca

‫ְמעַט‬

Pequeño

‫אַנָּס‬

Pequeño Bol

‫רָאָה‬
‫ִלרְאוֹת‬

‫ְק ָטנָה‬
‫זָעִיר‬
‫ַק ֳערִית‬
KA"ARIT

Percepción

'ANAS

Ver; Percivir;
Considerar

‫ַמ ָלפְפוֹנִים‬
‫ַמ ָלפְפוֹנוֹת‬

ZA"IR

ME"AT

Pera

PO"ALIM

KETANAH

KATAN

Pequeño, adv.

‫פּוֹ ֳעלִים‬

MALAFEFONIM
MALAFEFONOT

ZE"IRAH

Pequeño; Poco

HIT"AMEIK

MEJUMASH

MALAFEFON

Pequeña

MAJASHAVAH

‫ַה ָכּרָה‬
HAKARAH

Perder;
Decrecer

‫ָחסַר‬

Pecar; Perder
una Marca

‫ָחטָא‬

Perdida

‫ֶדּלֶף‬

JASAR

RA'AH LIR'OT

Perder
Información

‫ִה ְדלִיף‬

Destrucción;
Ruina; Perdida

‫אָ ְבדָן‬
‫אַ ְבדָן‬

HIDLIF

JATA'

DHELEF

'AVDAN 'AVDAN

Perdida

‫אָ ֵבדָה‬
'AVEIDAH

Perdido;
Perecido, Ser

‫אָבַד‬
'AVAD

Ausente;
Perdida

‫נֶ ְע ֶדּרֶת‬

Ausente;
Perdido

‫נֶ ְעדָּר‬

NE"DHERET

NE"DHAR

236

Diccionario Español-Hebreo
Perdíz

‫ָחגְלָה‬

Perdón

JAGLAH

Perdon, Oracion
Penitencial

‫ְסלִיחָה‬

Renunciar;
Perdonar

‫ָמחַל‬

‫ְמחִילָה‬
MEJILAH

Perdonado, Ser

SELIJAH

‫נִ ְמחַל‬
NIMJAL

Perdonar

MAJAL

‫ָסלַח ִלסְל ַח‬
‫ְל‬
SALAJ LISLAJ LE

Perdoneme

‫ְסלַח לִי‬

Perdones

SELAJ LI

Satisfacer;
Confirmar;
Perdura

‫ִקיֵּם‬

Levantar;
Perdurar; Casar

‫ָשא‬
ָ‫נ‬

‫ְסלִיחוֹת‬
SELIJOT

Sobrellevar;
Sufrir; Perdurar

‫ָסבַל‬
‫אָבַד‬

NASA'

Perdido;
Perecido, Ser

Subida;
Inmigración;
Peregrina

‫ֳע ִליָּה‬

Floja; Perezosa

‫ֳע ֵצלָה‬

Flojo; Perezoso

‫ָעצֵל‬

KIEIM

"ALIAH

SAVAL

'AVAD

"ATSEILAH

‫ָחלָל‬

"ATSEIL

Perforado;
Herido

Perfumar;
Condimentar

‫ִשם‬
ֵ‫בּ‬

Perfume

‫בּשם‬
ֶ

Perfume

‫בוֹפֶם‬

Perfumería

BIShEIM

BSEM

Cosmético;
Perfume

‫ַתּמְרוּק‬

VOFEM

‫ַתּמְרוּ ִקיָּה‬

Pomo; Perilla

‫תְּפוּס‬

THAMRUKIAH

Dreidel;
Perinola

‫ְסבִיבוֹן‬

Periódico

‫עִתּוֹן‬

Periódico

SEVIVON

Periodista M;
Corresponsal M

‫עִתּוֹנַאי‬
"ITHONA'Y

‫עִיתּוֹנַאִי‬
‫מוֹדִי ַע‬
"ITHONA'I
MODIA"

THAMRUK

THEFUS

‫עִתּוֹן עִיתּוֹן‬
"ITHON "ITHON

Periódicos

"ITHON

Periodista;
Corresponsal

JALAL

‫עִתּוֹנִים‬
"ITHONIM

Periodista F;
Corresponsal F

‫עִיתּוֹנַאִית‬
‫מוֹדִיעַה‬
"ITHONA'IT
MODI"AH

Periodístico

‫עִתוֹנָאִי‬
‫עִיתוֹנָאִי‬
"ITONA'I "ITONA'I

237

Diccionario Español-Hebreo
Mujeres
menstruando;
periodo d

‫נִדּוֹת‬

Perlas

‫ְפּנִינִים‬

Perla

NIDHOT

PENINIM

Permisible,
Permitido

‫מוּתָר‬

Permitido

‫ַשּאי‬
ַ‫ר‬

MARGHELIT
PENINAH DHAR

Levantarse;
Pararse;
Permanece

‫קָם ֵהעִיר‬

Permiso

‫ִשיוֹן‬
ִ‫ר‬

MUTAR

‫ְשּה‬
ָ ‫ִהר‬

Pero

‫אַ ְך‬

KAM HEI"IR

RISHION

Permitido fumar

RAShA'Y

Autorizar;
Permitir

‫ַמ ְרגֶּלִית‬
‫ְפּנִינָה דַּר‬

‫ַשּן‬
ֵ ‫מוּתָּר ְלע‬
MUTHAR
LE"ASHEIN

Descansar;
Permitir

‫ֵהנִי ַח‬
‫אוּלָם‬

'AJ

Pero; Sin
embargo

Pero; Sin
embargo

‫ֳאבָל‬

Perpetuar

‫ִהנְצִי ַח‬

Perra

‫ַכּ ְלבָּה‬

HIRSHAH

'AVAL

‫ָרדַף אַ ֳחרֵי‬
RADAF 'AJAREI

Acediar; Sitiar;
Perseguir

‫צָר‬

Persona; Ser;
Alma

‫נֶפֶש‬

Perro

Hombre;
Persona; Gente

‫אָדָם‬

‫ֶכּלֶב‬
KELEV

Persecución
Religiosa;
Apostac

‫ְשמָד‬

Cazar; Perseguir

‫ָרדַף‬

TSAR

NEFESH

'ULAM

HINTSIAJ

KALBAH

Persecución

HEINIAJ

SHEMAD

RADAF

Hombre;
Persona

Persona

'ADAM

‫אִיש‬
'ISH

‫אִיש גּוּף‬
‫אָדָם בֶּן‬
‫אָדָם‬
'ISH GHUF 'ADAM
BEN 'ADAM

Persona
Corrupta

‫ָהרָר‬

Persuadirse

‫ִש ַתּדֵּל‬
ְ‫ה‬

Persuadir

HAROR

SHIDHEIL

Persuasión

HISHTHADHEIL

Perteneciente F
a

‫ַשיֶּכֶת‬
SHAYEJET

‫ִשדֵּל‬
‫ִשדּוּל‬
SHIDHUL

Perteneciente M
a

‫ַשיְָּך‬
SHAYAJ

238

Diccionario Español-Hebreo
Deseo;
Pertenencia

‫ֵחפֶץ‬

Perturbar;
Molestar

‫ִה ְפרִי ַע‬

Perversidad

‫ַתּהְפּוּכָה‬

Pesadilla

Pertenezca

JEIFETS

HISHTHAYEIJ LE

Perú

HIFRIA"

‫ִהטָּה נטה‬

THAHPUJAH

Pervertir;
Seducir

‫ַבּ ָלּהָה‬

Pesado; Duro

‫ָכּבֵד‬

Considerar;
Pesar

‫ָשקַל‬

Pescadores

‫ַדּיָּגִים‬

Pescador

SHAKAL

‫ִשקָל‬
ְ‫מ‬
MISHKAL

‫ַמ ֳע ָמסָה‬
‫ִה ְצ ַטנֵּן‬

Golpe; Peste

‫נֶגַע‬

Pescados
Honor Gloria;
Peso

Pesos

Pestañas

Petroleo

Peste

‫דָּג‬

Pesto Neto

‫ַצדִּיק‬

Pianista F

Petunia

‫ַמגֵּפָה‬
‫נֶטוֹ‬
‫פֶּטוּנְיָה‬
PETUNYAH

Pez Dorado

‫דַג זָהָב‬
DAG ZAHAV

‫ַצדִּיקִים‬

TSADHIK

Piadosos;
Correctos

‫ְפּ ַסנְ ְתּ ָרנִת‬

Pianista M

‫ְפּ ַסנְ ְתּרָן‬

PESANTHERANIT

Piano

‫רִיסִים‬

NETO

DHAG

Justo; Correcto;
Piadoso

‫ִש ָקלִים‬
ְ‫מ‬
‫ִשקָלוֹת‬
ְ‫מ‬

MAGHEIFAH

ShEMEN
'ADAMAH

Pez

KAVOD

RISIM

DEVER

‫ֶשמֶן‬
‫ֳא ָדמָה‬

‫כָּבוֹד‬

MISHKALIM
MISHKALOT

HITSTANEIN

‫ֶדבֶר‬

‫ָדּגִים‬
DHAGIM

NEGA"

Pestilencia

‫ַדּיָּג‬
DHAYAG

MA"AMASAH

Pesque un
catarro

HITAH NTH

KAVEID

DHAYAGIM

Peso; Carga

‫פֶרוּ‬
FERU

BALAHAH

Peso; Escala

‫ִש ַתּיְֵּך ְל‬
ְ‫ה‬

‫ְפ ַסנְתֵר‬
FESANTEIR

TSADHIKIM

PESANTHERAN

Cerrojo;
Picaporte

‫ְבּרִי ַח‬
BERIAJ

239

Diccionario Español-Hebreo
Punzar; Picar

‫נָקַר‬

Pichón

NAKAR

Pide; Requiere

‫ִבּקֵּש‬
‫ביקש‬
‫ְל ַבקֵּש‬

‫גּוֹזָל‬
GHOZAL

Pie

‫פוּט‬
FUT

BIKEISh VYKSh
LEVAKEISh

Pie, planta del

‫כַּף ָה ֶרגֶל‬

Pie cuadrado

KAF HAREGEL

Pie cubico

‫ְמ ֻעקָּב פוּט‬

FUT MERUBA"

Pierna; Pie F

FUT ME"UKAV

Piedad;
Compasión

Piedra

‫ֶח ְמלָה‬
JEMLAH

‫ֶסלַע‬

Roca; Piedra

Piedras N F

‫ֳאבָנים‬

Piel; Concha

Piense,
Considere

‫ֶאבֶן‬
'EVEN

Piedra Preciosa

PELAJ

‫ֶאבֶן יְ ָקרָה‬
'EVEN YEKARAH

‫ְק ִלפָּה‬

'AVANYM

Concha;
Cascara; Piel

‫קְרוּם‬

Cuero; Piel

‫עוֹר‬

KERUM

Piensa

‫ַצעַר ַבּ ֳעלֵי‬
‫ַחיִּים‬
TSA"AR BA"ALEI
JAYIM

SELA"

‫ֶפּלַח‬

‫ֶרגֶל‬
REGEL

Piedad con los
animales

Piedra de
Molino

‫פוּט ְמ ֻרבָּע‬

‫חוֹשב‬
ֵ

KELIPAH

"OR

‫רֹאש גָדוֹל‬

JOSHEIV

Piensa a lo
grande

‫ָשב‬
ַ‫ח‬

Pierda

‫ִה ְפסִיד‬
‫ל ַה ְפסִיד‬

JASHAV

RO'SH GADOL

HIFSID LHAFSID

Pierna; Pie F

‫ֶרגֶל‬

Piernas

REGEL

Piernas F; Pies
NF

‫ַרגְ ַליִם‬
RAGLAYIM

‫ַרגְ ַליִם‬
‫םיילגר‬
RAGLAYIM
RGLYYM

Pies

‫כַּפוֹת‬
‫ַרגְ ָליִם‬
‫תופכ‬
‫םיילגר‬
KAFOT RAGLAYIM

240

Diccionario Español-Hebreo
JFVT RGLYYM

Piernas F; Pies
NF

‫ַרגְ ַליִם‬

Pieza; Pedazo

RAGLAYIM

‫ִמגְזָר‬
‫פְּרוּסָה‬
MIGZAR PERUSAH

Pila; Grifo

‫ֶבּרֶז‬

Pilar; Columna

BEREZ

Botin; Pillaje

‫ִבּזָּה‬

"AMUD

Pimienta

BIZAH

Pinchar; Punzar

Pino

‫ְדּקַר‬

‫עַמּוּד‬
‫פִלפֶל‬
FILFEL

Ping pong,
Tenis de mesa

‫ֶטנִיס שוּלחָן‬

DHEKAR

‫אֹרֶן אוֹרֶן‬

Pinos

‫ֲא ָרנִים‬
‫אוֹ ָרנִים‬

'OREN 'OREN

TENIS SHULJAN

'ORANIM 'ORANIM

Pinta

‫פִינְט‬

Dibujar un
retrato; Pintar

‫ִציֵּר לצייר‬

Color; Pintura;
Tinte

‫ֶצבַע‬

TSAYAR TSYYR

‫תְּמוּנָה‬

Retrato; Pintura

‫צִיּוּר‬

FINT

Pintor
Imagen; Pintura

‫ַציָּר צייר‬
THEMUNAH

Retrato; Pintura

‫תְּמוּנָה‬

Pionero

JALUTS

Pisar

‫ָבּסַס‬

Pinturas Oleo

‫קוֹמָה‬

Pipocas;
Palomitas de
maíz

‫ְקלִי תִּירָס‬

Piscina

‫ְבּ ֵרכָה‬

‫ְרצָפוֹת‬

Piso

Piña

RITSEIPAH

‫ֶא ְקדָּח‬
‫לוּחוֹת‬

PIGAYMAH

Pizarras;
Calendarios

‫ֳאנָנָס‬

Placenta

‫ִש ְליָה‬

‫פִּיגָימָה‬
'ANANAS

Deseo; Placer

‫ִר ֵצפָּה‬

Pistola;
Revolver

RETSAFOT

Piyama

KELI THIRAS

BEREIJAH

KOMAH

Pisos

‫ִצ ְבעֵי ֶשמֶן‬
TSIV"EI ShEMEN

BASAS

Altura; Piso

TSEVA"

TSIUR

THEMUNAH

‫חָלוּץ‬

TSIEIR LTSYYR

‫רָצוֹן‬

'EKDHAJ

LUJOT

SHILYAH

Placer, Delicia,
Deseo

‫ֵחפֶץ‬
JEIFETS

241

Diccionario Español-Hebreo
‫ִשאָלָה‬
ְ‫מ‬
‫אִחוּל‬
RATSON
MISH'ALAH 'IJUL

Placeres de
Shabbat

‫עוֹנֶג ַשבָּת‬

Plancha

‫ַמגְהֵץ‬

Plaga

"ONEG SHABAT

NAGAF

Planchar, ropa

‫גִּהֵץ גִּיהֵץ‬

Planta

‫ֶצמַח‬

MAGHEITS

Planeta

‫ְפּ ַלנֶטַה‬
PELANETAH

Planta del Pie

‫כַּף ֶרגֶל‬
‫ָשתוּל‬

Plantada

‫ָשתַל‬

Plantar

‫נְעִימָה‬

Plata

Plantón

‫נָעִים‬

NE"IMAH

Delicioso;
Plasentero

‫ֶכּסֶף‬

Dinero; Plata

‫ְכּ ָספִים‬

‫ֶכּסֶף‬
‫ַמ ֳעלֶה‬

Plataforma

‫זָהָב ָלבָן‬

Plato; Platillo

‫ְכּלִי‬

Plato principal

‫ָמנָה‬
‫עִי ָקרִית‬

‫ַצ ַלּחַת‬
TSALAJAT

Plato

ZAHAV LAVAN

Vajilla; Plato;
Utencilio

‫בִּימָה‬
BIMAH

MA"ALEH

Platino

NA"IM

KESAFIM

KESEF

Plataforma

‫ָשתִיל‬
SHATIL

KESEF

Plata; Dinero

‫נָטַע‬
NATA"

SHATAL

Deliciosa;
Plasentera

‫ְשתוּלָה‬
SHETULAH

SHATUL

Plantar

GHIHEITS
GHIHEITS

TSEMAJ

KAF REGEL

Plantado

‫נָגַף‬

‫ַצ ַלּחַת‬
TSALAJAT

Plato; Platillo

KELI

‫ַצ ַלּחַת‬
TSALAJAT

Vasijas; Platos;
Utencilios

‫ֵכּלִים‬

Playa

‫חוֹף ָשפָה‬

KEILIM

MANAH "IKARIT

Platos

‫ַצלָּחוֹת‬
TSALAJOT

Plegaria
adicional

‫מוּסָף‬
MUSAF

JOF SAFAH

Plenitud

‫מְלֹא מְלוֹא‬
MELO' MELO'

242

Diccionario Español-Hebreo
Plenitud;
Abundancia

‫ָשבָע שבַע‬

Pluma

SAVA" SVA"

‫ֻקלְמוּס‬
‫קוּלְמוּס‬
KULMUS KULMUS

Plural; Muchas

‫רַבּוֹת‬

Plutón

RABOT

Poblacion

‫ֻאכְלוּ ִסיָה‬
'UJLUSIAH

PLUTON

Pobre;
Necesitado

‫ֶאבְיוֹן‬
‫דַּל‬
‫ֳאבִיּוֹנָה‬

Pobre, Delgada,
Escasa

‫ַדּלָּה‬
DHALAH

Pobre, Delgado,
Escaso

Pobre F;
Humilde F

‫ֳענִיָּה‬

Pobre F

Pobre M;
Humilde M

‫ָענִי‬

Pobreza

"ANIAH

‫ֵישה‬
ָ ‫ְכּח‬

"ANI

‫עֹנִי עוֹנִי‬

Pequeña; Poca

‫ְק ָטנָה‬

‫ְמעַטּוֹת‬
‫ְקצָת‬
‫ְקצָת‬

Algunas; Pocas

‫ֳא ָחדִים‬

Pequeño; Poco
Pocos

ME"ATIM

Ajustar; Podar

Poderoso, Duro

KANAV KINEIV

Poder de
abogado

‫יִיפוּי כוֹ ַח‬

Bravo; Fuerte;
Poderoso

‫אַבִּיר‬
‫אַדִּיר‬

GHIBOR

Poderoso;
Noble, Rico

‫ַתּקִּיף‬

Podrir, Decaer

‫ָרקַּב‬

‫ָע ְצמָה‬
‫ַתּקִּיפָה‬
THAKIFAH

Héroe; Poderoso

‫גִּבּוֹר‬
THAKIF

Poecía Religosa

‫ָקנַב ִקנֵּב‬
‫יָכוֹל יְכוֹלָה‬

"ATSMAH

Poderosa, Dura

‫ְמ ַעטִּים‬

Habilidad;
Poder;
Capacidad

‫כֹּ ַח‬
KOAJ

Fuerza; Poder

‫ָקטָן‬
KATAN

'AJADIM

Fuerza; Poder

‫ֳאחָדוֹת‬
'AJADOT

KETSAT

Algunos; Pocos

KEJEISHAH

KETANAH

KETSAT

Poco, Un Poco

DHAL

Pobreza;
Debilidad

ME"ATOT

Poco

'EVYON

'AVIONAH

"ONI "ONI

Pocas

‫פּלוּטוֹן‬

‫ַפּיִט פִּיוּט‬
PAYIT PIUT

YAJOL YEJOLAH

YIFUY JOAJ

'ABIR

'ADHIR

RAKAV

Canción; Poema

‫ִשיר‬
SHIR

243

Diccionario Español-Hebreo
Canciones;
Poemas

‫ִשירִים‬

‫ִשירָה‬

SHIRIM

Poesía;
Cantando

Poeta

‫מְשוֹרֵר‬

Poetas

‫מְשוֹ ְררִים‬

MESHOREIR

Poetisa

‫מְשוֹ ֶררֶת‬

MESHORERIM

Poetisas

MESHORERET

Polera cuello de
tortuga

‫חוּלצָת‬
‫גוֹלְף‬

SHIRAH

‫מְשוֹרְרוֹת‬
MESHOREROT

Polera T

‫חוֹלצָת טִי‬
JOLTSAT TI

JULTSAT GOLF

Polera T

‫חוּלדַת‬
‫ְטרִיקוֹ‬

Policia

‫ִש ָטרָה‬
ְ‫מ‬
MISHTARAH

JULDAT TERIKO

Policía

‫ִש ָטרָה‬
ְ‫מ‬

Policía

MISHTARAH

Policia de
transito

‫מְש ֶטרֶת‬
‫תְּנוּעָה‬

SHOTEIR

Policías

‫פּוֹלִיטִיקָה‬

Política F

POLITIKAH

Político M

‫פּוֹלִיטִי ַקאִי‬
‫ֳחצָאיוֹת‬

Falda; Pollera

‫ֶש ְכוִי‬

Pollito

Gallina; Pollo F

Pollo

‫פוֹלִין‬

Gallinas; Pollos
F

‫ַתּ ְרנְגלוֹת‬

Polvo

‫ָעפָר‬

FOLIN

Polvo

‫אָבָק‬
‫תְּפוּס‬
THEFUS

THARNEGLOT

"AFAR

Pomelo

'AVAK

Pomo; Perilla

‫אוֹף‬
'OF

THARNEGOLET
THARNEGOLET

Polonia

‫ֶאפְרוֹ ַח‬
'EFROAJ

SEJVI

‫ַתּ ְרנְגֹלֶת‬
‫ָתּ ְרנְגוֹלֶת‬

‫ֳח ָצאִית‬
JATSA'IT

JATSA'YOT

Pollo; Gallo

‫פּוֹלִיטִי ַקאִית‬
POLITIKA'IT

POLITIKA'I

Faldas; Polleras

‫שוֹ ְטרִים‬
SHOTRIM

MEShTERET
THENU"AH

Política

‫שוֹטֵר‬

‫אֶשכְּוֹלִית‬
'ESHKOLIT

Ponche, Bebida
de Frutas

‫ִשרָה‬
ְ‫מ‬
MISHRAH

244

Diccionario Español-Hebreo
Poner; Colocar;
Hacer

‫ִשית ָשת‬

‫ָשם שים‬

SHIT SHAT

Poner; Colocar;
Hacer; Estable

Poner; Colocar

‫ָשם שים‬

Poner a Dormir

‫ֵה ְר ָדּמָה‬

SAM SYM

Arriesgar; Poner
en Peligro

Poner Gafas

‫ִסכֵן‬
SIJEIN

‫ִה ְרכִּיב‬
‫ְל ַה ְרכִּיב‬

HEIRDHAMAH

Avergonzar;
Poner en
Verguenza

‫ֵהבִיש‬

Poner olla al
fuego

‫ָשפַת‬

Hundir;
Descender;
Ponerse Sol

‫ָשקַע‬

Ponga

‫ָשם לשים‬

HIRKIV
LEHARKIV

Ponerle la cola
al burro

‫ִה ְדבֵּק אֶת‬
‫ַהזָנָב‬
‫ַלחֳמוֹר‬
HIDBEIK 'ET
HAZANAV
LAJAMOR

Ponerse
Zapatos,
Sandalias

Ponga calcetines

‫נָעַל לנעל‬
‫לוענל‬

GHARAV LIGRV
LGRVV

Poni

‫סוּסוֹן‬
‫ֳע ָממִי‬

SHAKA"

‫ָחגַר‬

Popular F

‫ֳע ָממִית‬

JAGAR

"AMAMIT

Poquer, cartas

"AMAMI

‫ְרבִי ִעיָּה‬
REVI"IAH

‫ֵאצֶל‬

BA"AVOR

En; Por, En
lugar de

Por Autor,
Creador

‫יְדֵי עַל‬

Por Causa De

‫ְשם‬
ֵ‫ל‬

Por
consideración de

‫ִשבִיל‬
ְ‫בּ‬

Por, a cuenta de

‫ַבּעֳבוֹר‬

ShAFAT

Ponga un
cinturón, pone
una es

SUSON

Popular M

HEIVISH

SAM LSYM

NA"AL LN"L
LN"VL

‫גָּרַב ִלגְרב‬
‫בורגל‬

SAM SYM

"AL YEDEI

'EITSEL

LESHEIM

Por Defecto

BISHVIL

‫ְבּרִירַת‬
‫ֶמ ְחדַל‬
BERIRAT MEJDAL

Por Ejemplo

‫ָשל‬
ָ ‫ְלמ‬
LEMASHAL

Denominado;
por el nombre
de

‫ְשם‬
ֵ‫בּ‬
BESHEIM

245

Diccionario Español-Hebreo
Eres bienvenido;
Por favor

‫ָשה‬
ָ ‫ְבּ ַבקּ‬

‫ָשה‬
ָ ‫ְבּ ַבקּ‬

BEVAKASHAH

Si le place; Por
favor

Por Favor

‫אָנָּא‬

Por favor

‫נָא‬

'ANA'

Por favor
Atención

‫נָא‬
‫ְשיב‬
ִ ‫ְל ַהק‬

NA'

Por hablar;
Oralmente

NA' LEHAKSHIV

Por lo tanto

‫עַל כֵּן‬
"AL KEIN

Por lo tanto

‫ָלכֵן‬
‫ְלפִי ָכ ְך עַל‬
‫כֵּן‬

BEVAKASHAH

‫עַל פֶּה ְבּעַל‬
‫פֶּה‬
"AL PEH BE"AL PEH

Entonces; Por lo
tanto

‫ֳאזַי אָז‬

Casi; Por poco

‫ִכּ ְמעַט‬

'AZ 'AZAY

KIM"AT

LAJEIN LEFIJAJ
"AL KEIN

Por Qué?; Para
Que?

‫ָלמָּה‬
‫מַדּוּ ַע‬

"AL SHEIM

Por qué?, Por
qué razón?

Por que, A
causa de

‫ֵמ ֳחמַת‬

Porcelana

‫צְדֹפֶת‬

Porciento

‫אָחוּז‬

Por que

‫ִבּגְּלָל‬
BIGHLAL

Por Que

‫עַל ֵשם‬
MEIJAMAT

En cuenta de;
Porque

MADHUA"

TSEDOFET

Porción; Dosis

'AJUZ

‫יַעַן יַעַן‬
‫ֳשר יַעַן‬
ֶ‫א‬
‫כִּי‬

LAMAH

‫ָמנָה‬
MANAH

Porque; Para
eso; Cuándo

‫כִּי‬

Porque

‫כִּי‬

KI

YA"AN YA"AN
'ASHER YA"AN
KI

Porque

‫ִמ ְפּנֵי ֶש‬
MIPNEI SHE

Porque, Antes
de una Cláusula

‫ִמ ְפּנֵי ֶש‬
‫כֵּיוָן ֶש‬
‫כִיוּוּן ֶש‬

KI

Portafolio

‫ֳחפִיסָה‬
JAFISAH

MIPNEI ShE
KEIVAN ShE
JIVUN ShE

Portilla

‫ָדּגַר‬
DHAGAR

Portugal

‫פוֹרְטוּגַל‬
FORTUGAL

246

Diccionario Español-Hebreo
Hotel; Posada

‫מָלוֹן‬
MALON

Posadero

‫ַבּעַל מָלוֹן‬
BA"AL MALON

Dueño de;
Poseedor

‫ַבּעַל‬

Heredar;
Adquirir; Poseer

‫נָחַל‬

Herencia;
Posesión

‫ְרוּשה‬
ָ ‫י‬

Posesión,
Propiedad;
Herencia

‫נַ ֳחלָה‬

Posición; Estado

‫ַמ ֳעמָד‬

BA"AL

NAJAL

YERUSHAH

Hoteles;
Posadas

‫מְלוֹנוֹת‬

Herede; Tome
Posesión; Posea

‫יָרַש‬

Dueños de;
Poseedores

‫ְבּ ָעלִים‬

Propiedad;
Posesión

‫אֳחוּזָּה‬

Posesión;
Propiedad;
Ganado

‫ִמ ְקנָה‬

Posible

‫ְשר‬
ָ ‫ֶאפ‬

NAJALAH

MELONOT

YARASH

BE"ALIM

'AJUZAH

MIKNAH

'EFShAR

Situación;
Estado; Posición

‫ַמצָּב‬
‫ָדּחָה‬

JIUVI

Demorar;
Posponer

Postrar; Adorar;
Inclinar

‫ִש ַתּ ֳחוָה‬
ְ‫ה‬

Postre

‫קִינוּ ַח‬

Postre

‫קִנּוּ ַח‬
‫קִינּוּ ַח‬

MA"AMAD

Positivo

‫חִיוּבִי‬
HISHTHAJAVAH

‫ַדּיְסָה‬

Postre, última
porción

‫ְבּאֵר‬

Pozo

‫אָחוּ‬

Practica

‫נִ ְתפַּס‬
‫ספתיהל‬

‫ןומיא אִמּוּן‬
'IMUN 'YMVN

Prado; Pradera

'AJV

Cauto;
Precavido, Ser

‫בּוֹר‬
BOR

BE'EIR

Prado; Pradera

‫ָמנָה‬
‫אַחֳרוֹנָה‬
MANAH
'AJARONAH

DHAYSAH

Pozo de agua

DHAJAH

KINUAJ

KINUAJ KINUAJ

Cereal; Potaje

MATSAV

‫אָחוּ‬
'AJV

Preceptos

‫פִּקוּדִים‬
PIKUDIM

NITPAS LHYTFS

Precio

‫ְמחִיר‬

Precios

MEJIR

Precipitaciones

‫ִש ָקעִים‬
ְ‫מ‬
MIShKA"IM

‫ְמחִירִים‬
MEJIRIM

Predicción

‫נְבוּאָה יֵָפ ַח‬
247

Diccionario Español-Hebreo
‫בְּשוֹרָה‬
YAFEIAJ NEVU'AH
BESORAH

Preferible
Consumir Antes
De

‫ָעדִיף‬
‫ְלחִש ַתמֵש‬
‫לִפנֵי‬

Prefijo

‫ְתּ ִחלִּית‬
‫ֳחקִירָה‬
‫ִישה‬
ָ ‫ְדּר‬

Pregunta;
Indagación;
Investig

‫ְש ֵאלָה‬

Pregunta

‫ְש ֵאלָה‬

‫ָשה‬
ָ ‫ְדּר‬

Pregunta V

DHERASHAH

Demandar;
Preguntar;
Investiga

Preguntar

‫ָדּרַש‬

‫ָחקַר ָדרַש‬
‫ָשאַל‬
JAKAR DARASH
SHO'AL

Preguntar

DHARASH

‫ָשאַל‬
‫ִשאל‬
ְ‫ל‬
‫לואשל‬

SHE'EILAH

SHE'EILAH

JAKIRAH
DHERISHAH

Pregunta S

‫ֶה ֳעדִיף‬
‫לִה ַעדִיף‬
HE"ADIF LIH"ADIF

"ADIF
LEJISHTAMEISH
LIFNEI

THEJILIT

Pregunta;
Consulta S

Prefiera

‫ָשאַל ַחקַר‬
SHA'AL JAKAR

Preguntas

‫ְשאֵלוֹת‬
SHE'EILOT

ShA'AL LISh'L
LSh'VL

Broche;
Prendedor;
Hebilla

‫חָח‬

Preocupación S

‫דְּאָגָה‬

JAJ

DHE'AGAH

Preocupar;
Temer

‫דָאַג‬

Preparada;
Lista; Dispuesta

‫עֳרוּכָה‬

Preparar

‫ֵהכִין‬
‫ןיכהל‬

DA'AG

"ARUJAH

Prensa de
impresion

‫דְּפוּס‬

Temble;
Ansioso;
Preocupado

‫ָחרַד‬

Preocupar;
Hacer Temer

‫ִה ְדאִיג‬

Preparado;
Listo; Dispuesto

‫עָרוּ ְך‬

Prepararse;
Cambiarse

‫ִהזְַדמֵּן‬

DHEFUS

JARAD

HID'IG

"ARUJ

HIZDAMEIN

248

Diccionario Español-Hebreo
HEIJIN LHJYN

Preparativos
para Shabat

‫ַהכָנוֹת‬
‫ְשבָּת‬
ַ‫ל‬

Prepare; Aliste

HEIJIN

HAJANOT
LESHABAT

Preposiciones

‫מלּוֹת‬
‫היַחַס‬

‫ֵהכִין‬

Presa

‫טוֹרַף‬
TORAF

MLOT HYAJAS

Presencia
Divina

‫ְשכִינָה‬

Presentacion
Teatral

‫ַה ָצּגָה‬

Presente, Gram
Tiempo Presente

‫הוֹוֶה‬

Guardada;
Preservada;
Observad

‫ָשמוּרָה‬

Guardado;
Preservado;
Observad

‫ָשמוּר‬

Observando;
Preservando

Presidente de
Corte de Ley

SHEJINAH

HATSAGAH

HOVEH

SHAMURAH

SHAMUR

‫ִשמּוּר‬

Visión;
Presentación

‫ִחזָּיוֹן‬

Regalo; Tributo;
Presente

‫ַשי‬

Atada;
Preservada

‫צְרוּרָה‬

Preservado;
Secreto

‫נָצוּר‬

Atado;
Preservado

‫צָרוּר‬

Presidente

SHIMUR

‫אַב בֵּית‬
‫דִּין‬

JIZAYON

SHAY

TSERURAH

NATSUR

TSARUR

‫יוֹשב‬
ֵ ‫ָשיא‬
ִ‫נ‬
‫רֹאש‬
NASI' YOSHEIV
RO'SH

Presión;
Opresión S

‫ַלחַץ‬

Presion
sanguinea

‫ַעחַץ דָּם‬
‫ָפּרַץ‬
‫ָפּצַר‬

LAJATS

'AV BEIT DHIN

Presión; Prisa

‫נְחִיצָה‬
NEJITSAH

Forzar;
Presionar

‫ָכּבַש‬
KAVASH

Romper;
Presionar

Presionar; Urgir

‫נָחַץ‬

Presionar

NAJATS

Dábito;
Prestamo

‫ַשּא‬
ָ‫מ‬

Prestar Intr

‫ִה ְלוֶה‬
‫ִשאִיל‬
ְ‫ה‬

"AJATS DHAM

PARATS

PATSAR

Prestamo

MASHA'

‫הֵלוָואָה‬
HEILVAV'AH

Prestarse, Pedir
Prestado

‫ָלוָה‬
LAVAH

249

Diccionario Español-Hebreo
HILVEH HISH'IL

Presumir;
Arrogante ser,
Retar

‫ֶה ְעפִּיל‬

Presupuestario

‫ַתּ ְקצִיבִי‬

Presupuestaria

HE"PIL

THAKTSIVIT

Presupuesto

THAKTSIVI

Presupuesto
nacional

‫הַחוֹב‬
‫הַלאוּמִי‬
HAJOV HAL'UMI

‫ַתּ ְקצִיבִית‬
‫ִתּ ְקצֵב‬
‫ַתּ ְקצִיב‬
THIKTSEIV
THAKTSIV

Dominar;
Controlar;
Prevalecer

‫ִש ָתּרֵר‬
ְ‫ה‬
‫נִצַּח לנַ ֵצּ ַח‬

HISTHAREIR

Dominar;
Prevalecer;
Controlar

‫ִש ָתּרַר‬
ְ‫ה‬
HISTHARAR

Prevalecer;
Triunfar

Mala practica;
Prevaricato

‫טִפּוֹל‬
‫פוֹש ַע‬
ֵ

Distancia;
Prevención

‫ִה ְרחִיק‬

Prima

‫בַּת דוֹדָה‬

NITSAJ LNATSEIAJ

HIRJIK

TIPOL FOSHEIA"

Embarazar;
Preñar

Prima F

‫ִעבֵּר‬
"IBEIR

‫בַּת דּוֹד‬
‫דּוֹ ָדנִית‬

BAT DODAH

Primavera

'AVIV

BAT DHOD
DHODANIT

Primula;
Primavera, Flor

‫בְּכוֹר‬
‫אָבִיב ֶפּרַח‬

Primer Nombre

Primer plato

Primera F

Primero M

‫יוֹרֶה‬

Primeramente

YOREH

‫רִאשוֹן‬
‫בְּכוֹר‬

‫ְתּ ִחלָה‬
‫רִאשוֹנָה‬
THEJILAH
RI'SHONAH

Primo M

‫בֶּן דּוֹד דּוֹדָן‬

Primos M P

‫דוֹדִים ֶבנֵי‬

RI'SHON

Primogénito;
Mayor

‫רִאשוֹנָה‬
RI'SHONAH

MANAH
RI'SHONAH

Primera Lluvia;
Lluvia tempran

‫ֵשם ְפּ ָרטִי‬
SHEIM PERATI

BEJOR 'AVIV
PERAJ

‫ָמנָה‬
‫רִאשוֹנָה‬

‫אָבִיב‬

BEN DHOD
DHODAN

250

Diccionario Español-Hebreo
BEJOR

Primula;
Primavera, Flor

‫בְּכוֹר‬
‫אָבִיב ֶפּרַח‬

VENEI DODIM

Princesa

NESIJAH

BEJOR 'AVIV
PERAJ

Principal; Raíz

‫עִיקָּר‬

Principal F

"IKAR

Principal M

‫ִע ָקּרִי‬
‫ַה ֶמּלֶך בֶּן‬

Principe;
Ministro

‫שֹר‬

Principio

‫ֵאשית‬
ִ ‫ר‬

Principe

‫נָסִי ְך‬
NASIJ

Príncipe; Jefe

BEN HAMELEJ

‫ָשיא‬
ִ‫נ‬
NASI'

Principio

ShOR

REI'SHIT

‫ִע ָקּרִית‬
"IKARIT

"IKARI

Hijo del rey;
Príncipe

‫נְסִיכָה‬

‫ְת ִחלָה‬
TEJILAH

Principio de
mes

‫רֹאש‬
‫חוֹדֶש‬
RO'SH JODESH

Presión; Prisa

‫נְחִיצָה‬

Carcel; Prisión

NEJITSAH

‫בֵּית‬
‫אֳסוּרִים‬
BEIT 'ASURIM

Prisión

‫בֵּית ַה ֶכּלֶא‬
‫בֵּית סוֹהַר‬

Prisonero

'ASIR

BEIT HAKELE'
BEIT SOHAR

Privacidad

‫יִחוּד‬

Prívese; Anule

YIJUD

Probación

‫מִבחַן‬
MIVJAN

Problema

‫ֻשיָה‬
ִ‫ק‬
‫קוּשיָה‬
ִ
KUSHIAH
KUSHIAH

Problema

‫ְבּ ָעיָה‬
‫הייעב‬

‫אַסִּיר‬
‫חפיק‬
KYFJ

Ejercicio;
Problema

‫ַתּ ְרגִּיל‬

Problema;
Aprieto;
Conflicto

‫אָוֶן‬

Problema,
Desgracia, Pena

‫ָצרָה‬

Procedimiento

‫נֹהַל‬

THARGHIL

'AVEN

TSARAH

BE"AYAH V"YYH

Procedimiento

‫מִשפָּט‬
‫ֳהלִיכִים‬

NOHAL

251

Diccionario Español-Hebreo
‫פּרוֹטוֹקוֹל‬
MISHPAT
HALIJIM
PROTOKOL

Procesamiento
de Palabras

‫עַיבּוּד‬
‫ַתּ ְמלִילִים‬

Procesión con la
Tora

‫ַהקֳפוֹת‬

Leer; Proclamar

‫ָקרָא ִלקְרא‬
‫אורקל‬

"AYBUD
THAMLILIM

Proclamación

‫כְּרוּז‬
KERUZ

HAKAFOT

KARA' LIKR' LKRV'

Proclamar

‫ִשמִי ַע‬
ְ‫ה‬

Procurador

HISHMIA"

Procurador de
distrito

‫תּוֹ ֵב ַע‬
‫מְחוֹלִי‬

KATEIZOR

Procurador
general

THOVEIA"
MEJOLI

Producción;
Renta

‫גֶרֶש‬

Producción

Profanada F

‫יְבוּל‬

GERESH

Crecimiento;
Producción

‫תּוֹ ֶצרֶת‬

Producto

‫תּוֹצָר‬

YEVUL

THOTSERET

THOTSAR

‫ְמ ֻח ֶלּלֶת‬
‫מְחוּ ֶלּלֶת‬

‫ְמ ֻחלָּל‬
‫מְחוּלָּל‬

Comenzar;
Profanar

‫ֵהחֵל‬

Profesión;
Ocupación

‫ִמקְצוֹ ַע‬

Profesor M

Profanado M

MEJULAL
MEJULAL

Profesia; Visión

HEIJEIL

‫חָזוֹן‬
JAZON

‫ִמקְצוֹעוֹת‬

MIKTSOA"

Profesiones;
ocupaciones

‫פְּרוֹפֶסוֹר‬

Profesora F

‫פְּרוֹפֶסוֹרִית‬

PEROFESOR

‫נָבִיא‬
‫ִה ְתנַבֵּא‬

Profetas

‫ֶמ ְחקָר‬

Progenitura

‫ֶצ ֳא ֶצאִים‬

‫נְבִיאִים‬
NEVI'IM

Profetisar

HITNABEI'

Investigación;
Profundidad

MIKTSO"OT

PEROFESORIT

NAVI'

Profetisar

‫הַתּוֹ ֵב ַע‬
‫ַה ְכּ ֳללִי‬
HATHOVEIA"
HAKLALI

MEJULELET
MEJULELET

Profeta

‫ָקטֵיזוֹר‬

‫נִבָּא‬
NIBA'

Profundo

MEJKAR

‫תְּהוֹם עֹמֶק‬
THEHOM "OMEK

Programa, Plan

‫ָתּ ְכנִית‬
252

Diccionario Español-Hebreo
‫תּוֹכנִית‬

TSE'ATSE'IM

THOJNIT THOJNIT

Programa
Principal

‫תוֹ ְכנִית‬
‫עִי ָקּרִית‬

Progresar;
Avanzar

HITKADHEIM
LEHITKADHEIM

TOJNIT "IKARIT

Carcel; Arresto;
Prohibicion

‫ִאסָּר‬

Prohibido

‫אָסוּר‬

Prohibido fumar

‫ִה ְת ַקדֵּם‬
‫ְל ִה ְת ַקדֵּם‬

Prohibición

'ISAR

‫אִיסּוּר‬
'ISUR

‫אָסֻר עַל‬

'ASUR

Prohibido,
Censurado

‫ָהעִשּוּן‬
‫אָסוּר‬

Prolongue,
Alargue

‫ֶה ֳארִי ְך‬

'ASUR "AL

HE'ARIJ

HA"ISHUN 'ASUR

Promiscuidad

‫ְרבִיגָה‬

Pronombre

REVIGAH

Pronóstico

‫ַתּ ֳחזִית‬
THAJAZIT

Inmediatamente;
Pronto

‫ֵתּכֶף תֵּיכֶף‬

SHEIM HAGHUF
KINUY HASHEIM

Inmediatamente;
Pronto

Pronto

THEIJEF THEIJEF

Pronto; En
breve

‫ְבּקָרוֹב‬

Palabra;
Pronunciación

‫דִּבּוּר‬

‫ֵשם הַגּוּף‬
‫ַשם‬
ֵ ‫כִּנּוּי ה‬
‫ֵחכֶף‬
JEIJEF

‫ְבּקָרוֹב ַמהֵר‬
‫ִמיָד‬
BEKAROV MAHEIR
MIAD

Pronunciación

BEKAROV

‫ֳהגָיָה ֳהגִיָּה‬
HAGAYAH HAGIAH

Pronunciaciones

DHIBUR

‫ֳהגָיוֹת‬
‫ֳהגִיּוֹת‬
HAGAYOT HAGIOT

Expresar;
Pronunciar

‫בִיטֵּא‬
‫ֶהבִי ַע‬

Propiedad;
Posesión

‫אֳחוּזָּה‬
‫ֳא ֻחזָּה‬
‫ַבּ ֳעלָה‬

'AJUZAH

VITEI' HEVIA"

Posesión;
Propiedad;
Ganado

‫ִמ ְקנָה‬
MIKNAH

Propiedad
Tierra

Propiedad
Individual

‫ִקנְיָן‬

Propietaria

Propietario

‫ַבּעַל‬

KINYAN

'AJUZAH

BA"ALAH

Propina

‫טִיףּ‬
253

Diccionario Español-Hebreo
BA"AL

Fin; Proposito;
Completación

‫ֵתּ ְכלִית‬

Amigo;
Propósito

‫רֵי ַע‬

Propuesta;
Sugerencia,
Oferta

‫ַה ָצּעָה‬

Entender;
Prosperar

‫ָשכַל‬

Prosperar

‫ִשכִּיל‬
ְ‫ה‬

THEIJLIT

REIA"

HATSA"AH

SAJAL

HISKIL

TIP

Devoción;
Intención;
Propósito

‫ַכּוָּנָה‬

Pensamiento;
Proposito

‫ֳשבָה‬
ָ ‫ַמח‬

Triunfar;
Prosperar

‫ָצלַח‬

Florecer;
Prosperar

‫ָפּרַח‬

Paz;
Prosperidad

‫ָשלוֹם‬
‫זְנוּת‬
‫זנָה‬

Prosperidad;
Caridad

‫ְצ ָדקָה‬
TSEDAKAH

Prostitución;
Fornicación

Prostituirse

‫זָנָה‬

Prostituta

ZANAH

Protector;
escudo

‫ָמגֵן‬

Proteína

‫ֶחלְבּוֹן‬

MAGEIN

JELBON

Provar; Intentar

‫נִסָּה ניסה‬
‫לנַסּוֹת‬

Cercanía;
Proximidad

‫ִשלֵי‬
ְ‫מ‬
MISHLEI

‫ֻק ְרבָה‬
‫קוּרבָה‬
‫ִק ְרבָה‬

MAJASHAVAH

TSALAJ

PARAJ

SHALOM

ZENUT

ZNAH

Proteger;
Mantener

‫ִשמר‬
ְ ‫ָשמַר ל‬

Provar;
Inspeccionar;
Examinar

‫ָבּחַן‬

Proveer;
Mantener

‫ַפּ ְאנָס‬

La semana
venidera;
Proxima Se

‫ַשבוּ ַע‬
ָ‫בּ‬
‫הבָּא‬

Proximo;
Siguiente

‫ַהבָּא אַחַר‬

Próximo Adj
Adv

‫ַהבָּא אַחַר‬

NISAH NYSH
LNASOT

Proverbios,
Mishley

KAVANAH

SHAMAR LISHMR

BAJAN

PA'NAS

BASHAVUA" HBA'

HABA' 'AJAR

KURVAH
KURVAH
KIRVAH

Próximo;
Siguiente

‫ַהבָּא‬
‫הבָּאָה‬

HABA' 'AJAR

HABA' HBA'AH

254

Diccionario Español-Hebreo
Cercano;
Próximo a

‫עַל יַד‬

Instinto;
Prudencia

‫ֵשכֶל ֶשכֶל‬

Prudencia,
Cuidado

‫זְהִירוּת‬

‫ַמסָּה‬

ZEHIRUT

Prueba;
Destrucción

Intento; prueba

‫נִסָּה‬

Examen; Prueba

‫ִמ ְבחָן‬

"AL YAD

NISAH

Pruebas

‫ִמ ְב ָחנִים‬
MIVJANIM

Prueva

‫בֹּחַן‬
‫ַר ְפ ֶרפֶת‬

Examen;
Cuestionario;
Prueva

‫ְבּחִינָה‬

Psicología

‫ְפּסִיכוֹלוֹגְיָה‬

‫עַם‬

Ciudad; Pueblo

‫עִיר‬

Pudl, Perro
Pueblo; Aldea

‫ֳעיָרָה‬
"AYARAH

Pueblo de Israel

"IR

‫ַעמִּים‬

‫ַצמְרוֹן ֶכּלֶב‬
TSAMRON KELEV

"AM

Naciones;
Pueblos

BEJINAH

PESIJOLOGYAH

RAFREFET

Nación; Pueblo;
Gente

MASAH

MIVJAN

BOJAN

Budín; Pudín

SEIJEL SEJEL

‫ִש ָראֵל‬
ְ ‫עַם י‬
"AM YISRA'EIL

‫ָערִים‬

"AMIM

Ciudades;
Pueblos

Pueda, Sea
Capaz, Puede

‫יָכוֹל‬

Puente

‫ֶשר‬
ֶ‫גּ‬

Puentes

‫ְשרים‬
ָ‫גּ‬

YAJOL

GHESHARYM

Puercoespín

‫קִפּוֹד‬
‫קִפֹּד‬

"ARIM

GHESHER

Cerdo;
Chancho;
Puerco

‫ֳחזִיר‬

Puercoespín

‫ַדּ ְרבָּן‬

JAZIR

DHARBAN

KIPOD KIPOD

Puerta

‫ַשעַר‬

Puerta

SHA"AR

Puertas

‫ְדּלָתוֹת‬

DHELET

Puesto

DHELATOT

Puesto de
información
Pulgada
cuadrada

‫מוֹדִיעִין‬

'INTESH
MERUBA"

‫בִּיתָן‬
BITAN

Pulgada

MODI"IN

‫אִינְטְש‬
‫ְמ ֻרבָּע‬

‫ֶדּלֶת‬

‫אִינְטְש‬
'INTESH

Pulgada cubica

‫אִינְטְש‬
‫ְמ ֻעקָּב‬
'INTESH ME"UKAV

255

Diccionario Español-Hebreo
Pulmon

‫רֵיאוֹת‬

Pulmón

REI'OT

Pulpo

‫ְתּמָנוּן‬

REI'AH REI'AH

Pulso

THEMANUN

Punto; Signo de
Puntuación

‫נְ ֻקדָּה‬

‫רֵאָה רֵיאָה‬
‫דוֹפֶק‬
DOFEK

Punto y Coma

NEKUDHAH

‫נְקוּדָה‬
‫וּ ְפּסִיק‬
NEKUDAH UPSIK

Puntos; Signo
de Puntuación

‫נְקֻדּוֹת‬

Pinchar; Punzar

‫ְדּקַר‬

Limpia; Pura

Punzar; Picar

NEKUDHOT

NAKAR

‫דּ ְרדַּק‬

DHEKAR

Pupilo; Niño
Principiante

‫נְ ִקיָה‬

Pura

‫זַכָּה‬

NEKIAH

Pureza; Caridad

‫זַכּוּת‬
ZAKUT

Legitimidad;
Pureza

‫ַשרוּת‬
ְ‫כּ‬

Limpiar;
Purificar

‫נִקָּה‬

Purificarse

‫ָטהַר‬

KASHRUT

NIKAH

TAHAR

Limpieza;
Pureza;
Inocencia

‫נִקְּיוֹן‬

Purificación
ritual

‫ָט ָהרָה‬

Limpiar;
Purificar

‫ִטהֵר‬

Purificarse,
Limpiarse

‫זָ ַכ ְך‬
‫פּוּרִים‬
‫זַ ְך‬

‫ִהזְַדּ ֵכּ ְך‬
HIZDHAKEIJ

Purim, Fiesta
de; Suertes

Limpio; Puro

‫נָקִי‬

Puro

NAKI

‫אַ ְרגָּמָן‬
‫אַ ְרגְּנָן‬
‫ֶאגְרוֹף‬

Putrefaccion

‫ָשלוֹם‬
‫ַל ֳעפָרוֹ‬
SHALOM
LA"AFARO

TAHARAH

TIHEIR

ZAJAJ

PURIM

‫ִרקָּבוֹן‬
RIKAVON

Qatar

'EGROF

Descanse en
Paz; QDP

NIKYON

ZAJ

'ARGHAMAN
'ARGHENAN

Puño; Manecilla

DHRDHAK

ZAKAH

Purificarse,
Limpiarse

Púrpura;
Morado

‫נָקַר‬

‫ַקטַר‬
KATAR

Eso; Que

‫ֶש‬
SHE

256

Diccionario Español-Hebreo
Qué?

‫מַה מָה מֶה‬

Que dijiste? F

MAH MAH MEH

Que dijiste? M

‫מָה אָ ֳמ ְר ָתּ‬

MAH 'AMARTH

Que es esto?

MAH 'AMARTHA

Que hay de
Nuevo?
Que se puede
hacer?

‫מָה ָחדָש‬

Que hora es?

‫מָה קּוֹרֶה‬

Que significa?

Que te mejores

Que sucedió?

‫ַתּ ְרגִּיש‬
‫טוֹב‬

‫מָה ָקּרָה‬
MAH KARAH

Que te sientas
bien F

REFU'AH
SHELEMAH

Que te sientas
bien M

‫מָה זֹאת‬
‫אוֹ ֶמרֶת‬
MAH ZO'T 'OMERET

MAH KOREH

‫רְפוּאָה‬
‫ְש ְלמָה‬

‫ַשּעָה‬
ָ ‫מָה ה‬
MAH HASHA"AH

MAH 'EFSHAR
LA"ASOT

Que sucede?

‫מָה זֶּה‬
MAH ZEH

MAH JADASH

‫ְשר‬
ָ ‫מָה ֶאפ‬
‫ַלעֳשוֹת‬

‫מָה אָ ֳמ ְר ְתּ‬

‫ִישי‬
ִ ‫ַתּ ְרגּ‬
‫טוֹב‬
THARGHISHI TOV

Que vale la pena

‫ְכּדַאי‬
KEDA'Y

THARGHISH TOV

Quebrantado;
Desmayado, Ser

‫ָחתַת‬

Remanente;
Queda; Restante

‫ְשיָר‬

Quedar; Sobrar

JATAT

SHEYAR

‫ִשאַר‬
ְ‫נ‬

Quebrar;
Romper

‫ִשבֵּר‬

Dejar; Ahorrar;
Quedar

‫ִשאִיר‬
ְ‫ה‬

Quedarse

NISH'AR

SHIBEIR

HISH'IR

‫ִשאַר‬
ְ‫נ‬
‫ִשאֵר‬
ָ ‫לה‬
‫ראשיהל‬
NISh'AR LHIShA'EIR
LHYSh'R

Quédese
silencioso

‫ֶה ֳחרִיש‬

Bronceada;
Quemada por el
Sol

‫ְשזוּפָה‬

Quemadura

‫ְכּוִויָיּה‬

HEJARISH

SHEZUFAH

Quejarse,
Buscar Refujio

‫ִהתְלוֹנֵן‬

Bronceado;
Quemado por el
Sol

‫ָשזוּף‬

Quemadura

KEVIVYAYH

Quemadura de
primer grado

‫כְּווֹייָה‬

Quemadura de
segundo grado

HITLONEIN

SHAZUF

‫ְכּוִויָיּה ַקּלָּה‬
KEVIVYAYH
KALAH

‫כְּוויָיּה‬
257

Diccionario Español-Hebreo

Quemadura de
tercer grado

‫ַקלָּה‬

‫בּועוֹת‬

KEVOYYAH
KALAH

KEVVYAYH BV"OT

‫כּוִויָיּה‬
‫ָשה‬
ָ‫ק‬
KVIVYAYH
KASHAH

Quemar

‫ָדּלַק‬

Enfurecer;
Encender;
Quemar

‫ָחרָה‬

Quemar

‫ָשרָף‬

DHALAK

Quemar;
Broncear por
Sol

‫ָשזַף‬

Encienda;
Queme

‫ִה ְדלִיק‬

Queque

‫חֹרִי‬

SHAZAF

HIDLIK

JORI

Bizcochos;
Queques; Tortas

‫עוּגוֹת‬

Necesitar;
Consumir;
Querer

‫ָצ ַר ְך‬

Estar deseando;
Querer

"UGOT

TSARAJ

‫ָרצָה ָחפֵץ‬
‫ָחסַר‬
‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬
‫ךרצ‬

JARAH

SARAF

Quemar;
Consumir

‫ָבּעַר‬

Queme
incienso; Oferta

‫ִקטֵר‬

Bizcocho;
Queque; Torta

‫עוּגָה‬

Demandante;
Querellante

‫תּוֹ ֵב ַע‬

Querer; Amar;
Gustar

‫אָהַב‬

Amar; Querer

‫ָחבַב‬

BA"AR

KITEIR

"UGAH

THOVEIA"

'AHAV

JAVAV

RATSAH JAFEITS
JASAR
HITSTARAJ TSRJ

Querer Decir;
Intentar
Querida;
Esposa, Amiga

‫ִה ְת ַכּוֵּן‬

‫יְ ָקרָה‬

HITKAVEIN

Costosa;
Querida

‫ַר ֳעיָה‬
‫ַר ְעיָה‬

Tío; Amado;
Querido

‫דּוֹד‬

Costoso;
Querido

‫יָקָר‬

Queso

‫גְבִינָה‬

RA"AYAH
RA"YAH

Querido

‫אָהוּב יָקָר‬
‫ָחבִיב‬
'AHUV YAKAR
JAVIV

Querubín

‫כְּרוּב‬

YEKARAH

DHOD

YAKAR

258

Diccionario Español-Hebreo
KERUV

Quiebra;
Bancarrota

‫פְּשיטַת‬
‫ֶרגֶל‬

GEVINAH

Quién?

MI

PESHYTAT
REGEL

Quién

‫מִי‬
MI

Quién no tiene...
?

Quien sabe la
respuesta?

‫ְלמִי אֵין‬
LEMI 'EIN

‫מִי יוֹ ֵד ַע‬
‫אֶת‬
‫ַהתְּשוּבָה‬

‫מִי‬

Ese; El que;
Quien
Quien quiere
comer?

‫ֳשר ֶש‬
ֶ‫א‬
'ASHER SHE

‫מִי רוֹצֶה‬
‫ֶלאֱכוֹל‬
MI ROTSEH
LE'EJOL

Quién tiene... ?

‫ְלמִי יֵש‬
LEMI YEISH

MI YODEIA" 'ET
HATHSHUVAH

Quienquiera

‫אֶת מִי‬
‫ֶשהוּא‬

Quienquiera

KOL 'ASHER KOL
MI SHE

'ET MI ShEHU'

Ama; Quiere;
Gusta

‫אוֹהֵב‬

Quiero verte,Me
presento a tiM

‫נִ ְראֶה‬
‫אוֹ ְת ָך‬

'OHEIV

‫ֳשר כָּל‬
ֶ ‫כָּל א‬
‫מִי ֶש‬

Quiero verte,Me
presento a tiF

‫נִ ְראֶה אוֹ ָת ְך‬

Química

‫כִי ִמיָה‬

NIR'EH 'OTAJ

JIMIAH

NIR'EH 'OTJA

Quince de Av,
día del Amor

Dos semanas;
Quince días

‫טוּ בְּאָב‬
TU BE'AV

‫ְשבוּ ַעיִם‬
‫ְשבוּ ַעיִים‬

Quince de
Shvat,día dl
arboles

‫ִשבָט‬
ְ ‫טוּ בּ‬

Quince F

‫ֶשרֵה‬
ְ ‫ֳחמֵש ע‬
JAMEISH "ESREIH

SHEVU"AYIM
SHEVU"AYIM

Quince M

‫ִשּה‬
ָ ‫ֳחמ‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬
‫ִישה‬
ָ ‫ֳחמ‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬

TU BISHVAT

Quinientos

‫ָחמֵש מֵאוֹת‬
JAMEISH MEI'OT

JAMISHAH
"ASAR
JAMISHAH
"ASAR

259

Diccionario Español-Hebreo
‫ִישית‬
ִ ‫ֳחמ‬

Quinta F

Quinto

JAMISHIT

Remover;
Quitar; Reforzar

‫ָשט‬
ַ‫פּ‬

Quite

JAMISHI

‫רוס‬

PASHAT

Remover;
Quitar

‫ֵהסִיר‬

Quiza; Tal vez

‫אוּלַי‬

HEISIR

‫ק קוּף‬

Quof

Rabinato

‫צְנוֹנִית‬

SVR

'ULAY

Quorum de diez

K KUF

Rábano

‫ִישי‬
ִ ‫ֳחמ‬

‫מִניָין ִמנְיָן‬
MINYAYN MINYAN

‫ֶקצֶף‬

TSENONIT

Rabia; Furia;
Espuma

‫ַרבָּנוּת‬

Rabino

‫ַרבִּי‬

RABANUT

Rabino; Maestro;
Jefe

‫רַב‬

KETSEF

RABI

‫ְפּקִי ַע‬

RAV

Racimo;
Ramillete

Racimos;
Ramilletes

‫ְפּקִיעִים‬

Esparcir; Radiar

‫ִשדָּר‬
ְ‫מ‬

Radical F

‫קִיצוֹנִית‬

PEKI"IM

MISHDHAR

Radical M

KITSONIT

Radio

‫אַלְחוּט ַרדְיוֹ‬
‫עִיקָּר‬

‫קִיצוֹנִי‬
KITSONI

Rafael

RADYO 'ALJUT

Principal; Raíz

PEKIA"

‫ְר ָפאֵל‬
REFA'EIL

Raíz

"IKAR

‫שֹרֶש‬
‫שוֹרֶש‬
SHORESH SHORESH

Raíz

‫שוֹרֶש שֹרֶש‬

Rajadura

SHORESh SHORESh

Rajar; Partir

‫ָבּקַע‬

NAKIK

Rakel

BAKA"

Rama

‫ָענָף‬
"ANAF

‫נָקִיק‬
‫ָרחֵל‬
RAJEIL

Parrafo; Rama

‫ָסעִיף‬
SA"IF

260

Diccionario Español-Hebreo
Rama

‫ָענָף ְסנִיף‬

Ramala

"ANAF SENIF

Ramas de sauce

‫ֳארָבוֹת‬

RMLH

Ramifique

'ARAVOT

Racimo;
Ramillete

‫ְפּקִי ַע‬

Rana

‫הלמר‬
‫ִה ְס ָתּעֵף‬
HISTHA"EIF

‫ְפּקִיעִים‬

PEKIA"

Racimos;
Ramilletes

‫ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע‬

Rana; Sapo

‫ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע‬

TSEFARDHEIA"

Rapar; Esquilar,
Ser Calvo

‫ָקרַח‬

Rápida

‫ְמ ֵהרָה‬

PEKI"IM

TSEFARDHEIA"

Rápida

KARAJ

‫זְרִיזָה‬
ZERIZAH

‫ְבּקַלוּת‬

MEHEIRAH

Ligeramente;
Rapidamente

Rápidamente;
Rapido

‫ַמהֵר זָרִיז‬

Rapidamente

‫חִיש‬

Ligereza;
Rapidez

‫קַלוּת‬

Fácil; Rapido;
Ligero, Ser

‫קַל קלל‬

Rápidamente;
Rapido

‫ַמהֵר זָרִיז‬

Rápido,
Rápidamente

Rara; Escasa

MAHEIR ZARIZ

JISH

Rapidéz

KALUT

Rapido

‫ַמהֵר‬
MAHEIR

Rápido

MAHEIR ZARIZ

‫זָרִיז‬
ZARIZ

Extraña; Rara

MAHEIR

‫נְדִירָה‬

‫זְרִיזוּת‬
ZERIZUT

KAL KLL

‫ַמהֵר‬

BEKALUT

‫מְשוּנָּה‬
‫ְשנָּה‬
ֻ‫מ‬
MESHUNAH
MESHUNAH

Raramente

NEDIRAH

‫ְל ִעתִים‬
‫רְחוֹקוֹת‬
LE"ITIM REJOKOT

Extraño; Raro

Raro; Extraño

‫ְשנֶּה‬
ֻ ‫מְשוּנֶּה מ‬
MESHUNEH
MESHUNEH

‫מוּזָר‬

Raro; Escaso

NADIR

Romper; Rasgar

MUZAR

Rasgo; Carácter

‫תְּכוּנָה‬
‫ַקרַד‬
KARAD

‫ָקרַע‬
KARA"

Raspador

THEJUNAH

Raspar; Adobar;
Curtir

‫נָדִיר‬

‫ַמזְרֵד‬
MAZREID

Rastrillo

‫מַג ֵרפָה‬
MAGREIFAH

261

Diccionario Español-Hebreo
Rastrojar

‫עוֹלֵל עלל‬

Rastrojo

"OLEIL "LL

Rasuradora

‫ְמגַ ֵל ַח‬

KASHKASH

Rata

MEGALEIAJ

Ratón

‫ַע ְכבָּר‬
‫ַפסִּים‬

Línea; Raya

‫פַּס‬
PAS

Rayo; Centella

FASIM

‫נִיצוֹץ‬
NITSOTS

Sabor; Razón;
Acento

‫ְט ַעמִים‬
‫מְלוּכָה‬

SIBAH SIBAH

Reino; Realeza;
Real

Reino; Realeza;
Real

‫מְלוּכָה‬

Realidad

‫ַממָּש‬

Realidad

‫ֳעלִיל‬

Rayuela

‫ִקלָס‬

‫ֵח ְלדָּה‬
‫ַע ְכבְּרוֹש‬
JEILDHAH
"AJBEROSH

"AJBAR

Lineas; Rayas

‫ַשקָש‬
ְ‫ק‬

KILAS

Razón

‫ִסבָּה סִיבָּה‬
MELUJAH

‫ֶבּ ֳאמֶת‬

Realmente

‫ַבּ ֳעלִיל‬

BE'AMET

BA"ALIL

Tajada;
Rebanada

‫פְרוּסָה ֶפּלַח‬
‫נֵתַח ֳחתִיכָה‬

Realmente

‫ֶבּ ֳאמֶת‬
BE'AMET

Verdaderamente;
Realmente

‫אָ ְמנָה‬

Disminuir;
Rebajar

‫ָפחַת‬

Rebanar

‫ָפרַס ָבּצַע‬

'AMNAH

FAJAT

FARAS BATSA"

FERUSAH PELAJ NEITAJ
JATIJAH

‫ָשע‬
ַ‫פּ‬

RIVKAH

Transgredir;
Rebelarse

Desobedecer;
Rebelarse

‫ָמרָה‬

Rebeldía

‫ְמרִי‬

Culpa; Rebelión

‫ֶשע‬
ַ‫פּ‬

Rebeca

‫ִר ְבקָה‬

MELUJAH

MAMASH

"ALIL

Ciertamente;
Realmente;
Seguro

TE"AMIM

MARAH

PASHA"

MERI

Rebotar la pelota

PESHA"

‫ִכּ ְדרֵר‬
‫ל ַכ ְדרֵר‬
KIDREIR LJADREIR

Restaurar;
Recargar

‫ִש ְחזַר‬
SHIJZAR

Receptor

‫כּוֹנֵס נְ ָכסִים‬
KONEIS NEJASIM

262

Diccionario Español-Hebreo
Receta

‫תְּרוּפָה ִפּ ְרטָה‬
‫ְשם‬
ָ ‫ִמר‬

Despreciar;
Rechazar

‫מָאַס‬

Recibimiento del
Shabat

‫ַק ָבּלַת ַשבָּת‬

Recibo

‫ַק ָבּלָה‬

THERUFAH PIRTAH
MIRSHAM

Rechazar;
Despreciar

Recibir; Obtener

‫זָנַח‬
ZANAJ

‫ִקבֵּל קִיבֵּל‬
‫ְל ַקבֵּל‬
‫ַתּקְבּוּל‬

Reciproca

THAKBUL

Reciproco

‫ֳהדִיד‬
‫ָתבַע‬

Recoger;
Colectar;
Coleccion

‫אָסַף‬

‫ֳהדִידָה‬
HADIDAH

Recitar

HADID

Demandar;
Reclamar

KABALAT SHABAT

KABALAH

KIBEIL KIBEIL
LEKABEIL

Recibo de Dinero

MA'AS

‫ִה ְקרִיא‬
HIKRI'

Reclame;
Alegue; Cargar

‫ָטעַן‬
‫ְכּנֵ ִסיָּה‬

'ASAF

Recolección;
Reunión

Colecta;
Recoleccion

‫אֹסֶף‬

Recompensa

‫ַתּגְמוּל‬

Recompensa

‫ָשכָר‬

TAVA"

'OSEF

SHAJAR

Ganancia; Pago;
Recompensa
Recompensar

‫ִה ְרוַי ַח‬
HIRVAYAJ

‫נָתַן ָשכָר גָּמַל‬
NATAN SAJAR
GHAMAL

Complete;
Reconcilie

‫ִשלִים‬
ְ‫ה‬

Reconocimiento

‫ֶהכֵּר‬

Recompensa;
Pago

‫גְּמוּל‬

Recompensa,
Devolución

‫גָּמַל‬

Reparar; Expiar;
Reconciliar

‫ִכּפֵר‬

Reconocido, Ser

‫נִכַּר‬

HISHLIM

‫רכנ‬
‫ֻהזְ ְכּרָה הִיא‬
HUZKERAH HI'

GHEMVL

GHAMAL

KIFEIR

NIKAR

Sepa; Reconozca

‫ִהכִּיר‬
HIKIR

Reconstruir

NJR

Recordada, Fue
Ella

KENEISIAH

THAGMUL

HEKEIR

Reconozca

TA"AN

‫ָבּנָה ֵשנִית‬
BANAH SHEINIT

Recordada,
Fuiste

‫ֻהזְ ַכּ ְר ְתּ אַ ְתּ‬
HUZKARTH 'ATH

263

Diccionario Español-Hebreo
Recordada, Será
Ella
Recordada, Soy
Eres Es F

‫ֻתּזְכַּר הִיא‬
THUZKAR HI'

Recordada,
Serás

‫ֻמזְ ָכּרֶת ֳאנִי אַ ְתּ‬
‫הִיא‬

Recordadas,
Fueron Ustedes

MUZKARET 'ANI 'ATH
HI'

Recordadas,
Seran Ellas

Recordadas,
Somos Son

‫ֻתּזְ ַכּ ְרנָה הֵן‬

‫ֻהזְ ַכּ ְרתֶּן אַתֶּן‬
HUZKARTHEN
'ATHEN

‫ֻתּזְ ַכּ ְרנָה אַתֶּן‬

THUZKARNAH HEIN

‫ֻמזְכָּרוֹת ֳאנַחְנוּ‬
‫אַתֶּן הֵן‬

Recordado, Fue
El

‫ֻהזְכַּר הוּא‬

Recordado, Será
El

‫יֻזְכַּר הוּא‬

Recordado,
Fuiste

‫ֻהזְ ַכ ְר ָתּ אַתָּה‬

Recordado, Serás

‫ֻתּזְכַּר אַתָּה‬

HUZJARTHA 'ATHAH

THUZKAR 'ATHAH

Recordado, Soy,
Eres, Es M

Recordado a,
Seré

‫ֻאזְכַּר ֳאנִי‬

Recordado a Fuí

Recordados,
Fueron Ustedes

‫ֻהזְ ַכ ְרתֶּם אַתֶּם‬

Recordados,
Seremos

THUZKARI 'ATH

Recordadas,
Seran Ustedes

MUZKAROT 'ANAJNU
'ATHEN HEIN

Recordados,
Seran Ellos

‫אַ ְתּ ֻתּזְ ַכּרִי‬

‫יֻזְכְּרוּ הֵם‬
YUZKERU HEIM

‫ֳאנַחְנוּ נֻזְכַּר‬
NUZKAR 'ANAJNU

HUZKAR HU'

YUZKAR HU'

‫ֻמזְכָּר ֳאנִי‬
‫אַתָּה הוּא‬
MUZKAR 'ANI
'ATHAH HU'

'UZKAR 'ANI

HUZJARTHEM 'ATHEM

THUZKARNAH
'ATHEN

‫ֻהזְ ַכּ ְרתִּי ֳאנִי‬
HUZKARTHI 'ANI

Recordados,
Fuimos

‫ֻהזְ ַכּרְנוּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬
HUZKARNU
'ANAJNU

Recordados,
Seran Ustedes

Recordados,
Somos Son Ellos

‫ֻתּזְכְּרוּ אַתֶּם‬
THUZKERU 'ATHEM

‫ֻמזְ ָכרִים‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּם‬
‫הֵם‬
MUZJARIM 'ANAJNU
'ATHEM HEIM

Recordados as
Fueron Ellos Ell

Correcta; Recta

‫ֻהזְכְּרוּ הֵם הֵן‬

Recordar

HUZKERU HEIM HEIN

‫ֻשּרֶת‬
ֶ ‫ְמי‬
‫ְיוּשּרֶת‬
ֶ ‫מ‬

ZAJAR

Rectángulo

‫ִשרָה‬
ְ‫י‬

‫ַמ ְלבֵּן‬
MALBEIN

MEYUSHERET
MEYUSHERET

Rectitud

‫זָכַר‬

Justicia;

‫ְצ ָדקָה‬
264

Diccionario Español-Hebreo
YISHRAH

Rectitud

‫ֶצדֶק‬

Rectitud

Correcto; Recto

TSEDEK

Recto; Derecho

‫ָשר‬
ָ‫י‬

TSEDAKAH

‫ֻשּר‬
ָ ‫ְמי‬
‫ְיוּשּר‬
ָ ‫מ‬
MEYUSHAR
MEYUSHAR

Recuerdo

YASHAR

‫זֵכֶר‬
ZEIJER

Curación;
Curando;
Recuperació

‫ַמ ְרפֵּא‬
‫אַ ְח ָלמָה‬

HIT'OSHSHOT

Recuperacion de
enfermedad

Apelación;
Recurso

‫עִרעוּר‬

Red

‫ֶשת‬
ֶ‫ר‬

Redacción,
Asesoria
Editorial

‫ַמ ֳע ֶרכֶת‬

Rescate;
Redención

‫ִפּדְיוֹם ִפּדְיוֹן‬

Victoria;
Redención

‫יְשוּעָה‬

Recuerdo S

‫ַמזְ ֶכּרֶת‬
MAZKERET

Recuperación

‫הִתאוֹששוֹת‬
"IR"UR

Redención

‫פִּידְּיוֹן ַהבֵּן‬

Redes

Redención

Redimir; Salvar

Redención de los
prisioneros

‫פִּידְּיוֹן‬
‫ְשבוּיִים‬
PIDHYON
SHEVUYIM

‫פִּידוֹן ַהבֵּן‬

PIDHYON HABEIN

Redención del
primogenito

‫ְשתוֹת‬
ָ‫ר‬

Redimida

‫פְּדוּיָה‬

‫פָּדוּי‬

PIDON HABEIN

PEDUYAH

‫ָפּדָה‬

PADUY

Redimir;
Rescatar

‫גַּאַל‬

Cortar; Reducir

‫ִקצֵּץ‬

GHA'AL

Reembolso

‫גְּאוּלָה‬
GHE'ULAH

RESHATOT

Redimido

‫גְּ ֻאלָּה‬
GHE'ULAH

PIDYOM PIDYON

Redención del
primogénito

'AJLAMAH

RESHET

MA"AREJET

YESHU"AH

MARPEI'

‫הֶחזֵר‬
HEJZEIR

Pensar Profundo;
Refexionar

‫ִה ְת ַעמֵּק‬

Delicada;
Refinada

‫ֳעדִינָה‬

HIT"AMEIK

"ADINAH

PADAH

KITSEITS

Cambio;
Reemplazo

‫ֶה ֱחלִיף‬

Fortaleza;
Refiguio

‫ִשגָּב‬
ְ‫מ‬

Delicado;
Refinado

‫ָעדִין‬

HEJELIF

MISGHAV

"ADIN

265

Diccionario Español-Hebreo
Visto atravéz;
Reflejado, Ser

‫ִש ַתּקַּף‬
ְ‫ה‬

Remover;
Quitar; Reforzar

‫ָשט‬
ַ‫פּ‬
‫נִ ְמנַע‬

JIZORET

Abstenerse;
Refrenarse

Gaseosa;
Refresco; Soda

‫ָשים‬
ִ ‫גַזוֹז שוֹר‬

Refresque

‫ֵקרַר ִצנֵּן‬

Refrigeración

‫צִנּוּן‬

Reflector

‫זַרְקוֹן‬
ZARKON

Reforzar; Dirigir

‫ִכּוֵּן‬
KIVEIN

Refrán

‫חִזֹּרֶת‬
GAZOZ SHORAShIM

Refugio

‫ִחזֵּק‬

Refrigerador

Regalo

‫ָחסָה‬

JIZEIK

‫ַמ ְחסֶה‬

Refugio F

‫מָנוּסָה‬

‫מָנוֹס‬
‫ִפּ ְרכָה פִּי ְרכָה‬

JASAH

MANUSAH

Refunfuño

‫רִטּוּן ִמלְמוּן‬
RITUN MILMUN

‫ָסתַר‬

PIRJAH PIRJAH

Contradecir;
Refutar; Destruir

‫ַשאֵת‬
ְ‫מ‬

Regalo

‫ַמ ָתּנָה‬

MAS'EIT

Regalo; Tributo;
Presente

‫ַשי‬

Regalo; Dote;
Dadiva

‫זֶבֶד‬

Lanzar; Regar

‫זָרַק‬

Regalo

SHAY

Regalos

‫ַמתָּנוֹת‬
MATHANOT

Región

‫מָחוֹז‬
MAJOZ

Regir; Dominar

MEJOZOT

‫ָשלַט‬
SHALAT

‫ִס ְרגֵּל‬

MASHAL

Delinear; Regir
Dibujar lineas

Grabado;
Registrado

‫ֻמ ְקלַט‬

Registrar

‫ָשם הִקלִיט‬
ַ‫ר‬

Registrar

‫ִה ֶקלִיט‬

Regir; Comparar

‫ָשל‬
ַ‫מ‬

‫ַמ ָתּנָה‬
MATHANAH

ZEVED

‫מְחוֹזוֹת‬

SATAR

MATHANAH

ZARAK

Regiones

‫ַמ ְקרֵר‬
‫ְמ ָקרֵר‬

Refugiarse;
Confiar

MANOS

Refutación

NIMNA"

MAKREIR
MEKAREIR

MAJSEH

Refugio M

PASHAT

KEIRAR TSINEIN

TSINUN

Refuerce

HISHTHAKAF

MUKLAT

HIKELIT

SIRGHEIL

RAShAM HIKLIT

Registro

‫ְשמָה‬
ָ ‫ַהר‬
HARSHAMAH

266

Diccionario Español-Hebreo
Registro

‫רְשוּמָה עֵדוּת‬
‫תַּיקלִית‬

Registro

RESHUMAH "EIDUT
THAYKLIT

Registro de
control

‫אוֹגֵר ַב ָקרָה‬
'OGEIR VAKARAH

‫רְשוּמָה‬
‫ַתּ ְקלִיט‬
RESHUMAH
THAKLIT

Registro de
Empresas

‫ַשּם‬
ָ‫ר‬
‫תֶברוֹת‬
RASHAM TEVROT

Registro de
Marcas

‫ַשם ַפּטֶנטִים‬
ָ‫ר‬

Regocijar

‫ָשמַח‬

Regla

RASHAM PATENTIM

SARGEIL SHALIT

Regocijarse

SAMAJ

Regocijo
Regocijo, triunfo

‫הַלוּל‬

‫ִש ְמחָה‬

HALUL

Alegría;
Regocijo

‫גִּיל‬

Volver; Regresar

‫ָשב שוב‬

‫ַתּ ֳקנָה‬

Regular F;
Común F

‫ְרגִיל ָה‬

Rehabilitación

Regulador

‫ָרגִיל‬

REGILHA

Regular M;
Común M

‫ִשקּוּם‬

Rehusar; Urgir

‫ֵסרַב‬

‫ַמ ְלכָּה‬
‫ַמלְכּוּת‬

Reina
Reinar

‫ַמ ְמ ָלכָה‬

Reino; Reinado

Reir

‫מְלוּכָה‬

Reino; Dominio

TSAJAK

‫ַמ ְמ ָלכָה‬
MAMLAJAH

Reino Unido

MELUJAH

‫ָצחַק‬

‫ַמלְכּוּת‬
MALKUT

MAMLAJAH

Reino; Realeza;
Real

‫ָמ ַל ְך‬
MALAJ

MESHUVAH

Reino; Soberanía

‫ַמ ְלכָּה‬
MALKAH

MALKUT

‫מְשוּבָה‬

RAGIL

SEIRAV

MALKAH

Reincididencia

‫ַמ ְכוֵן‬
MAJVEIN

SHIKUM

Reino; Reinado

SIMJAH

SHAV SHVV

THAKANAH

Reina

‫ָעלַס‬
"ALAS

GHIL

Regulación

‫ַס ְרגֵל ַשלִּיט‬

‫ַה ַמּ ְמ ָלכָה‬
‫ַהמֵאוּ ֶחדֶד‬
HAMAMLAJAH
HAMEI'UJEDED

Reir; Bromear

‫ֵהלִיץ לִיץ‬
HEILITS LITS

267

Diccionario Español-Hebreo
Reir; Sonreir

‫ָשחַק‬

Sonreir; Reirse

SAJAK

HITSTAJEIK

Relación;
Intercurso

‫ַשא‬
ָ ‫ַמּגָּע וּמ‬
‫יֳַכסִי חוּץ‬

SHIEIJE

Relaciones
Exteriores

Absolver;
Relevar

‫זִכָּה‬

Religión

‫דָּת אֱמוּנָה‬

Religioso

‫ָדּתִי‬

Reish

‫ר רֵיש‬

‫ִה ְצ ַטחֵק‬

R REISh

Relacionar

‫ִשיֵֶּך‬
ZIKAH

Rellena F

Relincho

‫ָשעוֹן‬
SHA"ON

Relleno M

Reloj de Alarma;
Despertador

‫מְעוֹרֵר ָשעוֹן‬
‫ְש ֵארִית‬
‫נוֹתָר‬

‫ְשיָר‬
SHEYAR

Resto;
Remanente

Remanente F

‫נוֹ ֶתרֶת‬

Remanente M

NOTERET

‫ָשוֹט ָשט‬
ְ‫ל‬

Remolacha

‫ֶסלֶק‬

SHAT LASHOT

SELEK

Remolcar;
Arrastrar

‫גָּרַר‬

Remover; Quitar;
Reforzar

‫ָשט‬
ַ‫פּ‬

Remover; Quitar

‫רוס‬

GHARAR

PASHAT

SVR

Hace Pasar;
Sacar; Remover

‫ֶה ֱעבִיר‬

Mover; Remover

‫ֵהזִיז‬

SHA"ON ME"OREIR

SHE'EIRIT

NOTAR

Valor; Tesoro;
Remedio

‫ְסגֻלָּה סְגוּלָּה‬

Arrastrar;
Remolcar

‫ָסחַב‬

Círculo;
Remolino

‫ִכרְכּוּר‬

Negar;
Remover;
Saquear

‫ָשלָל‬

Copiar;
Traducir;
Remover

‫ֶה ְעתִּיק‬

Vaciar; Remover

‫ִפּנָה‬

HE"EVIR

HEIZIZ

‫ְמ ֻמלָּא‬
‫מְמוּלָא‬
MEMULA' MEMULA'

Remanente;
Queda; Restante

Ir en Barco;
Remar

‫ָצ ֳהלָה‬
TSAHALAH

MEMULA'AH
MEMULA'AH

Reloj

YAJASI JUTS

DHAT 'EMUNAH

DHATI

‫ְמ ֻמלָּאָה‬
‫מְמוּלָאָה‬

MAGHA" UMASA'

SEGULAH SEGULAH

SAJAV

JIRKUR

SHALAL

HE"THIK

PINAH

Reno

‫ְראֵם‬
RE'EIM

268

Diccionario Español-Hebreo
Sueldo; Salario;
Renta

‫שכִירוּת‬

‫גֶרֶש‬

SJIRUT

Producción;
Renta

Rentar

‫ִשכִּיר‬
ְ‫ה‬

Rentar; Alquilar

‫ִשכִּר‬
ְ‫ה‬
‫ֶה ְחכִּיר‬

HISKIR

GERESH

HISHKIR HEJKIR

Niño de Pecho;
Retoño; Renuevo

‫יוֹנֵק‬

Renunciante

‫וִיתּוּר‬

YONEIK

VITHUR

Renuncia,
Desistir

‫וִיתֵּר‬

Abandonar;
Dejar; Renunciar

‫נָטַש‬

Abandonar;
Renunciar
Propiedad

‫ִה ְפקִיר‬

Corrección;
Reparación

‫תִּקּוּן תִּיקּוּן‬
‫ִפּתְאם ֶפּתַע‬
‫כְרוּב‬

Renunciar;
Perdonar

‫ָמחַל‬

Expiación;
Reparación

‫ַכּ ָפּרָה‬

Reparar; Expiar;
Reconciliar

‫ִכּפֵר‬
KIFEIR

De Repente;
Repentinamente

Repetición;
Retorno; Ensayo

‫ֳחזָרָה‬

Repollo

Descanso;
Reposo F

‫מְנוּחָה‬

Pasteleria;
Reposteria

‫ַמ ֳאפִייָּה‬
‫ַמ ֳא ִפיָּה‬

MAJAL

KAPARAH

JAZARAH

MENUJAH

VITHEIR

NATASH

HIFKIR

THIKUN THIKUN

PIT'M PETA"

JERUV

Descanso;
Reposo M

‫מְנוּ ַח‬

Representante

‫נָצִיג‬

MENUAJ

NATSIG

MA'AFIYAH MA'AFIAH

‫יִצֵּג ליַצֵּג‬
YITSEIG LYATSEIG

Reproche;
Reprimenda

Reprimir;
Aplastar

‫ָעצַר‬

Reprobe

Reproche;
Reprimenda

‫תּוֹ ָכחָה תּוֹ ַכחַת‬

Represente

Arrastrarse;
Reptar

THOJAJAH
THOJAJAT

"ATSAR

THOJAJAH THOJAJAT

‫ָרמַש‬
RAMASH

‫תּוֹ ָכחָה‬
‫תּוֹ ַכחַת‬
‫יָכַח‬
YAJAJ

Verguenza;
Reproche

República
Centro Africana

‫ֶח ְרפָּה‬
JERPAH

‫ַה ְקּהִילִייָּה‬
‫ַה ֶמּ ְרכַּל‬
‫אַ ְפרִי ָקנִית‬
HAKHILIYAH
HAMERKAL
'AFRIKANIT

269

Diccionario Español-Hebreo
República Checa

‫ֶצ ְכיָה‬
TSEJEYAH

Requerida

‫מוּ ְכ ַרחַת‬
‫ֻמ ְכ ַרחַת‬

República
Dominicana

HAREPUBLIKAH
HADHOMINIKANIT

Requerido

MUJRAJAT MUJRAJAT

Pide; Requiere

‫ִבּקֵּש ביקש‬
‫ְל ַבקֵּש‬
‫הִדוּר ִמ ִצוָוה‬

‫מוּ ְכרָח‬
‫ֻמ ְכרָח‬
MUJRAJ MUJRAJ

Resagarse

‫ָסחַף‬
SAJAF

BIKEISh VYKSh
LEVAKEISh

Acrecentar;
Resaltar el ritual

‫ָהרֶפּוּ ְבּלִיקָה‬
‫הַדּוֹמִינִי ָקנִית‬

‫ָפּדָה‬

HIDUR MITSIVAVH

Redimir;
Rescatar

Rescate;
Redención

‫ִפּדְיוֹם ִפּדְיוֹן‬

Rescribir

‫ָכּתַב שוּב‬

Reserva natural

‫ְשמוּרַת ַה ֶטּבַע‬

PIDYOM PIDYON

SHEMURAT HATEVA"

Reservas ejército

‫מִלּוּאִים‬

PADAH

KATAV SHUV

Invitar; Ordear;
Reservar luga

‫ַהזְמִין‬

Reservé lugar

‫ִהזְ ַמנְתִי‬
‫מָקוֹם‬

MILV'IM

HAZMIN

HIZMANTI MAKOM

Resfriarse,
Pescar Resfrio

Residencia

‫ִה ְת ָקרֵר‬

Residencia

HITKAREIR

‫גְבוּל דִירָה‬
‫ִשכָּן‬
ְ ‫מְגוּרִים מ‬
‫מָעוֹן‬

‫מְגוּרִים‬
MEGURIM

Habitante;
Residente

‫תּוֹשב‬
ָ

‫ָשכוּן‬
‫גּוּר‬

THOSHAV

GEVUL DIRAH
MEGURIM MISHKAN
MA"ON

Residiendo F;
Viviendo F

‫ְשכוּנָה‬
SHEJUNAH

Residiendo M;
Viviendo M

Morar; Vivir en;
Residir

‫בשי‬

Residir

Residir, Vivir

‫זָבַל‬

YSHV

ZAVAL

Resistir,
Mantenerse
Firme

‫ִה ְתיַצֵב‬
HITYATSEIV

SHAJUN

GHUR

Morar en;
Residir en

‫דָּר ב‬

Decisión;
Resolucíon

‫ַה ְח ָלטָה‬

DHAR V

HAJLATAH

270

Diccionario Español-Hebreo
Respaldo

‫גִיבוּי‬

Honor; Respeto

GIVUY

Alma;
Respiración

‫ֶשם‬
ֶ‫נ‬

Inflar; Respirar

‫נָפַח‬

Responde una
Pregunta

‫כָּבוֹד‬
KAVOD

Respirar

NESHEM

‫ָשם‬
ַ‫נ‬
NASHAM

‫ָלהַט‬

NAFAJ

Arder;
Resplandecer

‫עוֹנֶה עַל‬
‫ְש ֵאלָה‬

Contestar;
Responder

‫ָענָה ַלעֳנוֹת‬

LAHAT

"ANAH LA"ANOT

"ONEH "AL SHE'EILAH

Respuesta

‫ַמ ֳענֶה תְּשוּבָה‬

Respuesta

MA"ANEH THESHUVAH

Respuestas

‫תְּשוּבוֹת‬
THESHUVOT

THESHUVAH
MA"ANEH

Remanente;
Queda; Restante

Restaruante;
Pensión

‫ִמ ְס ָעדָה‬
MIS"ADAH

Retorno;
Restauración

Restaurante

‫בֵּית אֹכֶל‬

Restaurantes

BEIT 'OJEL

Restaurar;
Recargar

‫ִש ְחזַר‬

Resto

‫יֶתֶר‬

SHIJZAR

YETER

Resto

‫ְשאָר‬
SHE'AR

Resucitación

‫ִה ֳחיָיאָה‬
HIJAYAY'AH

Absorber;
Retener

‫ָקלַט‬

Retirarse;
Sacarse el zapato

‫ָחלַץ‬

Escurrirse;
Retorcerse

‫נִ ְמצָה‬

Volver; Retornar

KALAT

‫תְּשוּבָה‬
‫ַמ ֳענֶה‬
‫ְשיָר‬
SHEYAR

‫ֳשבָה‬
ָ ‫ָשב ה‬
ֵ‫ה‬
HASHEIV
HASHAVAH

‫ִמ ְסעָדוֹת‬
MIS"ADOT

Restaurar;
Revocar

‫ְה ֱחזִיר‬

Resto;
Remanente

‫ְש ֵארִית‬

Amarrar;
Restringir;
Hostilisa

‫ָצרַר‬

Resultado;
Extremidad

‫תּוֹצָאָה‬

Retirar agua;
Bombear;
Absorve

‫ִשאב‬
ְ ‫ָשאַב ל‬

Retorcer

‫ָסחַט ָמלַק‬

JALATS

HEJEZIR

SHE'EIRIT

TSARAR

THOTSA'AH

SHA'AV LISH'V

SAJAT MALAK

‫ָחזַר‬

NIMTSAH

Retornar;
Arrepentir

‫ָשב לָשוּב‬

Retorno;

‫ֳשבָה‬
ָ ‫ָשב ה‬
ֵ‫ה‬

JAZAR

271

Diccionario Español-Hebreo
SHAV LASHUV

Repetición;
Retorno; Ensayo

‫ֳחזָרָה‬

Restauración

Retorno

JAZARAH

HASHEIV
HASHAVAH

‫ֳחזָרָה‬
‫ִה ֳחזָרָה‬
‫ֳשבָה‬
ָ‫ה‬
JAZARAH
HIJAZARAH
HASHAVAH

Germinar;
Retoñar;
Mimbrera

‫נֵצֶר‬

Brote; Retoño

‫זֶרֶד‬
ZERED

Retoño

Retoñar; Brotar

NEITSER

‫יִחוּר‬

TSAMAJ

Niño de Pecho;
Retoño;
Renuevo

‫יוֹנֵק‬

Retracción

‫ֳשבָה‬
ָ‫ה‬

YIJUR

Retraso

‫פִיגֵר‬
‫צִיּוּר‬

Retrato; Pintura

‫אָסַף ֶלאֳסף‬

Reunió; Reunió

‫ְכּנֵ ִסיָּה‬

Reunión de
Diasporas

‫קְבּוּץ גָּלוּיוֹת‬

Reunir;
Congregar

Reunión

‫ֵעדָה‬
"EIDAH

Reunión

KENEISIAH

‫ֶלקֶט‬
LEKET

Suceder; Reunir

KEBUTS GHALUYOT

‫ָכּנַס‬

‫אָסַף ֶלאֳסף‬
'ASAF LE'ASF

'ASAF LE'ASF

Recolección;
Reunión

‫תְּמוּנָה‬
THEMUNAH

TSIUR

Reunió; Reunió

YONEIK

HASHAVAH

FIGEIR

Retrato; Pintura

‫ָצמַח‬

‫ָקרָה‬
KARAH

Reunirse

KANAS

‫נִ ְפגַּש‬
‫ל ִה ָפּגֵש‬
‫להִי ָפּגֵש‬
NIFGHASH
LHIPAGEISH
LHIPAGEISH

Descubrimiento;
Revelación

‫גִּילּוּי גִּלּוּי‬

MEI'EIN

Revele,
Descubra,
Exponga

‫גִּלָּה ְלגַלּוֹת‬

Reverencia

‫יֶראַת ָשמַים‬

Trabajo;
Servicio;
Reverencia

‫עֳבוֹדָה‬

Reusar

‫ֵמאֵן‬

GHILAH LEGALOT

"AVODAH

GHILUY GHILUY

YER'AT SHAMAYM

Reversa

‫הִפּוּ ְך‬
HIPUJ

272

Diccionario Español-Hebreo
Revestir

‫זִיג‬
ZIG

Corregido;
Revisado;
Arreglado

‫מְתוּקָּן‬

Revisar; Corregir
Hacer Brilla

‫ִהגִי ַהּ‬

Revista Mensual

‫יַרְחוֹן‬

METUKAN

HIGIAH

YARJON

Revolución

‫ַמ ְה ֵפּכָה‬
MAHPEIJAH

Pistola; Revolver

‫ֶא ְקדָּח‬

Corregida;
Revisada;
Arreglada

‫מְתוּ ֶקּנֶת‬

Inspeccionar;
Revisar

‫ָבּדַק ִלבְדּק‬

Revisión,
regreso

‫ֳחזָרָה‬

Restaurar;
Revocar

‫ְה ֱחזִיר‬

Impeler;
Revolver

‫ָפּעַם‬

Revolver V

'EKDHAJ

Revuelta

‫ֶמרֶד‬
‫ֶמלֶך סוּרִי‬

Rey

‫ֶספֶר ְמ ָלכִים‬
SEFER MELAJIM

JAZARAH

HEJEZIR

PA"AM

‫ָסבַב ִסבֵּב‬
‫ִהסְתּוֹבֵב‬
‫ֶמ ֶל ְך‬
MELEJ

Reyes

MELEJ SURI

Reyes; Meljim

BADAK LIVDHK

SAVAV SIBEIV
HISTHOVEIV

MERED

Rey sirio

METUKENET

‫ְמ ָלכִים‬
MELAJIM

Rezar; Rogar;
Orar

‫ִה ְת ַפּלֵּל‬
‫ללפתהל‬
HITPALEIL LHTFLL

Rica

‫ֳשירָה‬
ִ‫ע‬

Rico

"ASHIRAH

Riel; Barra de
hierro

‫ָמטִיל‬

Riesgo

‫סִיכּוּן‬

‫ָשיר‬
ִ‫ע‬
"ASHIR

Riel; Via Ferrea

MATIL

‫ַבּ ְרזֶל ְמ ִסלַּת‬
MESILAT BARZEL

‫ִהגְרִיל גרל‬

SIKUN

Rifar; Hechar
suertes

Adornar; Desear;
Rimar

‫ָשק‬
ַ‫ח‬

Rimona

‫רִימוֹנָה‬

Rio; Canal; Nilo,
Rio

‫יְאר יאור‬

Ríos

‫נְהָרוֹת נְ ָהרִים‬

JASHAK

RIMONAH

Río

YE'R Y'VR

‫ֳשירוּת‬
ִ‫ע‬
"ASHIRUT

‫נָהָר‬
NAHAR

Riqueza

NEHAROT NEHARIM

Riqueza

HIGRIL GRL

‫עוֹשר‬
ֶ ‫עֹשר‬
ֶ
"OSHER "OSHER

Fuerza; Riqueza

‫ַחיִל‬
JAYIL

273

Diccionario Español-Hebreo
Risa, irrisión

‫ְשחוֹק‬

Risas

SEJOK

Riso de Cabello

‫ַמ ְח ָלפָה‬
MAJLAFAH

Ritualmente
Puro, Honesto

Rizada F

‫ָשר‬
ֵ‫כּ‬
KASHEIR

‫ְמ ֻס ְל ֶסלֶת‬
‫מְסוּ ְל ֶסלֶת‬

TSOJEIK

Ritualmente
Pura, Honesta

‫ְשרָה‬
ֵ‫כּ‬

Competir;
Rivalizar

‫ִה ְת ָחרָה‬

Rizado M

MESULSELET
MESULSELET

Riña; Pelea

‫ִסכְסוּ ֶך‬
‫ָבזַז‬

Riñón

‫אַלוֹן‬

Robar

‫בַּז‬

Roble

‫שוֹד שֹד‬

Roca; Piedra

‫ֶאבֶן‬

Robo
Robo, Botín

SHOD SHOD

Rodear

‫ָעטַר‬

‫אַלוֹן‬
‫הִתפַּרצוּת‬
‫גָּזַל‬
GHAZAL

Rociar, Verter

‫ָקלַח‬
KALAJ

‫ָסבַב‬

"ATAR

Voltear; Rodear;
Circundar

‫ִכּתֵּר כִּיתֵּר‬

Rodilla

‫ֶבּ ֶר ְך‬

KITHEIR KITHEIR

Codo; Rodilla

‫גָּנַב‬

HITPARTSUT

'EVEN

Rodear; Coronar

‫ִכּ ִליָה‬

'ALON

BAZ

Robo; Violencia;
Devastación

‫ְמ ֻס ְלסָל‬
‫מְסוּ ְלסָל‬

GHANAV

'ALON

Saqueo; Robo

HITJARAH

KILIAH

VAZAZ

Roble

KESHEIRAH

MESULSAL
MESULSAL

SIJSUJE

Robar

‫צוֹחֵק‬

‫ֶב ֶר ְך‬

SAVAV

BEREJ

Rodillas

VEREJ

‫ִבּ ְר ַכּיִם‬
‫םייכרב‬
BIRKAYIM VRJYYM

Rezar; Rogar;
Orar

‫ִה ְת ַפּלֵּל‬
‫ללפתהל‬

Roja F

HITPALEIL LHTFLL

Rojez

‫ֳא ַד ְמדָּם‬

'ADUMAH 'ADUMAH

Rojo M

'ADAMDHAM

Rollo

‫ֶמגִלָּה ֶמגִילָּה‬
MEGILAH MEGILAH

‫ֳא ֻדמָּה‬
‫אֳדוּמָּה‬
‫אָדֹם אָדוֹם‬
'ADOM 'ADOM

Rollo, Fritura

‫כְּרוּכִית‬
KERUJIT

274

Diccionario Español-Hebreo
Ester; Rollo de
Ester, estrell

‫ֶמגִילַּת ֶא ְסתֵר‬
MEGILAT 'ESTEIR

Rut; Rollo de
Rut, amistad

‫רוּת ֶמגִילָּה‬
‫רוּת‬
RUT MEGILAH RUT

Romania

‫רוֹ ַמנִיָה‬

Rombo

ROMANIAH

ME"UYAN

Adivinanza;
Rompecabezas

‫חִידָה מְבוּכָה‬

Romper;
Presionar

‫ָפּרַץ‬
‫ִשבֵּר‬

KARA"

Quebrar;
Romper

Sarampión;
Roncha

‫ַח ֶצּבֶת‬

Cerner; Rondar

‫ִרחֵף‬

Ropa

‫בַּד‬

Rompecabezas

‫ַפּזֶל‬

‫מְעוּיָן‬

PAZEL

Romper

‫ִשבּר‬
ְ ‫ָשבַר ל‬
SHAVAR LISHBR

Romper; Rasgar

‫ָקרַע‬
JATSEVET

BAD

Ropa blanca

‫ִבגְדֵי ָלבָן‬
VIGDEI LAVAN

Ropa Interior;
Lencerías

‫ְל ָבנִים‬
LEVANIM

Ropas usadas F,
Harapos F

‫ְבּלָאוֹת‬

Ropero; Arca

‫אָרוֹן‬

JIDAH MEVUJAH

PARATS

SHIBEIR

RIJEIF

Ropa;
Vestimenta

‫ֶבּגֶד‬

Bombacha;
Calzón; Ropa
Interio

‫ַתּחְתּוֹנִים‬

Ropas;
Vestimenta

BEGED

THAJTHONIM

‫ְבּגָדִים‬
‫ַמלְּבּוּש‬
BEGADIM
MALBUSH

Ropas usadas M,
Harapos M

‫ְבּ ָלאִים‬
‫אָרוֹן ְבגָדִים‬

'ARON

Ropero para
Ropas

Roperos;
Gabinetes;
Alacenas

‫אֳרוֹנוֹת‬

Roperos; Arcas

‫אֳרוֹנוֹת‬

Rosa Marina,
Flor

‫רוֹז ָמרִין‬

Rosado M

‫וָרֹד וָרוֹד‬

BELA'OT

'ARONOT

Rosada F

‫וְ ֻרדָּה וְרוּדָּה‬

Rosca, Queque

‫ַכּ ַע ְך‬

ROZMARIN

‫ַצנִים ְצנִימִים‬
TSANIM TSENIMIM

'ARON VEGADIM

'ARONOT

VAROD VAROD

Roscon;
Roscones

BELA'IM

VERUDHAH
VERUDHAH

KA"AJ

Roscon;
Roscones

‫ַצנִים‬
‫ְצנִימִים‬
TSANIM TSENIMIM

275

Diccionario Español-Hebreo
Cara; Rostro

‫ָפּנִים‬

Rotativo

PANIM

Rotonda; Círculo
de tráfico

‫מַעגַל תְּנוּעָה‬
‫כִּיכַּר תְּנוּעָה‬

SIBUVI

Lirio; Roza

‫שוֹשן‬
ָ

Lirios; Rozas

SHOSHAN

Ruanda

‫רוּאַנְדָה‬
‫אֹדָם ַכּדְכֹּד‬

Ruben

‫גַּ ְלגַּל‬

Rubor

‫ִה ְת ַחנֵּן‬

Bramir; Rugir

Ruedas

‫ָהמָה‬

HITJANEIN

Rugido,
Gruñido; Arrulle

‫ָרעַם‬

Rugir; Gruñir

‫נָהַם‬

‫ִרבָּס ָחמִיץ‬

Sonora; Ruidosa

‫ֳהגָאִים ֳהגָיִים‬

Sonido; Ruido

‫ֶהגֶה‬
HEGEH

Ruidosa

‫ֶשת‬
ֶ ‫רוֹע‬

HAGA'IM HAGAYIM

RO"EShET

‫ֶשת ְבּהִירָה‬
ֶ ‫רוֹע‬
‫גֵּסָּה‬

‫רוֹעֵש ָבּהִיר‬
‫גַּס‬

Sonoro; Ruidoso

RO"ESHET BEHIRAH
GHEISAH

Sonoro; Ruidoso

HAMAH

NAHAM

RIBAS JAMITS

Sonidos; Ruidos

‫גַּ ְלגַלִּים‬
GHALGALIM

RA"AM

Ruibarbo

‫אָדַם‬
'ADAM

GHALGHAL

Implore; Ruegue
misericordia

‫רְאוּבֵן‬
RE'UVEIN

'ODAM KADKOD

Rueda

‫שוֹשנּוֹת‬
ַ
‫שוֹשנִּים‬
ַ
SHOSHANOT
SHOSHANIM

RU'ANDAH

Rubí

‫שוֹשנָּה‬
ַ
SHOSHANAH

MA"GAL THENU"AH
KIKAR THENU"AH

Lirio; Roza

‫סִבּוּבִי‬

‫בְּקוֹל בְּקוֹל‬
‫גָּדוֹל‬

RO"EISH BAHIR
GHAS

Ruidoso

RO"EISh

BEKOL BEKOL
GHADOL

Destrucción;
Ruina; Perdida

‫אַ ְבדָן אָ ְבדָן‬

Saquear; Ruina,
Hacer

‫ִשחֵת‬

Brecha; Ruptura

‫ֶפּרֶץ‬

'AVDAN 'AVDAN

SHIJEIT

PERETS

‫רוֹעֵש‬

Ruina,
Destrucción

‫ְמ ִחתָּה‬

Canción;
Ruiseñor

‫זָמִיר‬

Ruptura;
Fraccion

‫ֶשבֶר‬

MEJITHAH

ZAMIR

SHEVER

276

Diccionario Español-Hebreo
Rural F

‫ַכּ ְפרִית‬

Rural M

KAFRIT

Rusia

‫רוּ ִסיָה‬

KAFRI

Rut

RUSIAH

Rut; Rollo de
Rut, amistad

‫רוּת ֶמגִילָּה‬
‫רוּת‬

‫ַכּ ְפרִי‬
‫רוּת‬
RUT

Ruta; Curso;
Sendero

‫ַמסְלוּל‬
MASLUL

RUT MEGILAH RUT

Shabat; Sabado

‫ַשבָּת‬

Sábado; Shabat

SHABAT

‫ַשבִיעִי‬
ְ ‫יוֹם ה‬
‫ַשבָּת יוֹם‬
‫ַשבָת‬
YOM HASHVI"I
SHABAT YOM
SHAVAT

Cortina; Tela de
carpa; Sabana

‫יְרִיעָה‬

Saber

‫יָדַע ָל ַדעַת‬

YERI"AH

YADA" LADA"AT

Saber; Hacer
Familiar;
Conocer

‫ִהכִּיר ְל ַהכִּיר‬

Sabia; Lista;
Inteligente F

‫ֳח ָכמָה‬
‫ָח ְכמָה‬

HIKIR LEHAKIR

JAJAMAH

Sabiduria;
Conocimiento

‫בִּינָה‬
BINAH

Sabiduría;
Aptitud

Sabiduría

‫בִּינָה ָח ְכמָה‬
‫ָחכְמוֹת‬

Sabio; Listo;
Inteligente M

‫ָחכָם‬

Saboreó;
Saborear

‫ָטעַם‬

JAJMAH

JAJAM

BINAH JAJMAH JAJMOT

Sabor; Razón;
Acento
Saboreó;
Saborear

Sabroso

‫ְט ַעמִים‬
TE"AMIM

‫ָטעַם‬
‫ָטעִים‬
TA"IM

Sacar; Arrancar

Saborizante

TA"AM

‫סַח‬
SAJ

TA"AM

‫חוֹ ְמרִי ַטעַם‬
‫וְרֵיח‬
JOMRI TA"AM
VEREIJ

Arrancado, Ser;
Sacado, Ser

‫נִסַּח‬

Hace Pasar;
Sacar; Remover

‫ֶה ֱעבִיר‬

NISAJ

HE"EVIR

Parcializar; Sacar
Cara

‫ָשא ָפּנִים‬
ָ‫נ‬

Retirarse;
Sacarse el zapato

‫ָחלַץ‬

NASA' PANIM

Sacerdote

‫כֹּהֵן‬

Sacerdotisa

‫כֹּ ֶהנֶת‬

KOHEIN

JALATS

KOHENET

277

Diccionario Español-Hebreo
Saciar; Hartar

‫טעל ִה ְלעִיט‬

Saco; Chaqueta

HIL"IT L"T

Sacrificar

‫זָבַח‬

‫ָק ְרבָּן‬

Sacudir;
Temblar

‫ָרחַף‬
‫ִה ְתנַעֵר‬

NI"NA" NV"

Liberarse;
Sacudirse

‫ָקדַש‬

Sal

‫ֶמלַח‬

‫זֶבַח‬
ZEVAJ

Sacudir
Sagrado, Ser

ME"ILON

Ofrenda;
Sacrificio

ZAVAJ

Sacrificio

‫נִ ְענַע נוע‬
KADASH

Sala de
emergencias

Salado

‫ַחדַר מִיוּן‬

Salado

JADAR MIUN

‫ֻה ְמלַח‬

Sueldo; Salario;
Renta

‫שכִירוּת‬

Salero

‫מִל ִחיָה‬

Salado

Salida de
Emergencia;
Pasillo

‫ְשדוֹן‬
ְ ‫ַפּר‬

Sale

‫ְמ ֻמ ַלּחַת‬
‫מְמוּ ַלּחַת‬
‫ְמ ֻמלָּח‬
‫מְמוּלָּח‬
‫יוֹצֵא‬
YOTSEI'

Salida; Gasto

‫יְצִיאָה‬
YETSI'AH

Salida de baño

MOTSA'

‫חֳלוֹק רַחצָה‬
JALOK RAJTSAH

Salir

PARSHEDON

‫ַעזַב ִה ְתפַטר‬
‫ִה ָפסִיק ָחדַל‬
‫אצי‬

HITNA"EIR

MEMULAJ
MEMULAJ

MILJIAH

‫מוֹצָא‬

RAJAF

MEMULAJAT
MEMULAJAT

SJIRUT

Descenso; Este;
Salida

KORBAN

MELAJ

HUMLAJ

Salir

‫ְמעִילוֹן‬

‫יָצָא ָלצֵאת‬
YATSA' LATSEI'T

Saliva; Aguja

‫צְנּוֹרָה‬
TSENORAH

"AZAV HITFATR
HIFASIK JADAL YTS'

Salmo

‫ִמזְמוֹר‬

Salmón

MIZMOR

Salmos
Salomón

‫ְת ִהלִּים‬

‫ָלכִיס‬
LAJIS

‫ַהלֵל‬

TEHILIM

Salmos de
oración

‫ְשלֹמֹה‬

Salón

‫סָלוֹן‬

HALEIL

278

Diccionario Español-Hebreo
SHELOMOH

Salsa

‫רֹטֶב רוֹטֶב‬
ROTEV ROTEV

Salsa Tahini

‫ְטחִינָה‬

SALON

Salsa,
condimento de
Pascua

‫חֳרֹסֶת‬
‫חֳרוֹסֶת‬

Saltar; Cortar

‫ָקפַץ‬

TEJINAH

Salud

‫ְבּרִיאוּת‬

KAFATS

Salúd, brindis

BERI'UT

Saludable y
entero

Salutación

‫ְשלֵם‬
ָ ‫ָבּרִיא ו‬

Saludos a

‫הוֹשע‬
ֵ ‫ֶספֶר‬
SEFER HOSHEI"

Redimir; Salvar

‫גַּאַל‬
GHA'AL

Salvar; Explotar

‫נִצֵל‬
NITSEIL

Salvar

‫ִהצִּיל ָשמַר‬
‫ָחסַך‬

‫ִישת‬
ַ ‫ְדר‬
‫ָשלוֹם ְל‬
DERISAT SHALOM
LE

Salva

HATSDHA"AH

Oseas; Salvación

‫ְל ַחיִים‬
LEJAYIM

BARI' VESHALEIM

‫ַה ְצ ָדּעָה‬

JAROSET JAROSET

‫ִמ ִלּבַד חוֹץ‬
‫ִמ ִבּלִעדַי‬
MILIVAD JOTS
MIBILI"DAY

Salvado;
Ayudado, Ser

‫נוֹשע‬
ַ

Salvar; Parir,
Animal

‫ִה ְמלִיט‬

Salvar; Parir,
Animal

‫ִה ְמלִיטָה‬

Entregar; Salvar

‫ִהצִיל‬

NOSHA"

HIMLIT

HIMLITAH

HITSIL

HITSIL SHAMAR JASAJ

Liberarse;
Salvarse

‫נִצַּל‬

A no ser que;
Salvo; Excepto

‫לוּלֵא לוּלֵי‬

Samej

‫ס ַסמֶך‬

Salve; Entregue

NITSAL

HOSHIA"

Samaria

LULEI' LULEI

Sanatorio

‫ֶספֶר ְשמוּאֵל‬

Samuel

BEIT HAVRE'AH
MIVRO'AH

‫ְשמוּאֵל‬
SHEMU'EIL

Sana

SEFER SHEMU'EIL

‫בֵּית ַה ְברְאָה‬
‫ִמ ְברָאָה‬

‫שמְרוֹן‬
SHMRON

S SAMEJ

Samuel; Shmuel,
Su nombre D os

‫הוֹשי ַע‬
ִ

‫ְבּרִיאָה‬
BERI'AH

Sandalia;
Herradura

‫ַסנְדָּל‬
SANDHAL

279

Diccionario Español-Hebreo
Sandalias

‫ַסנְ ָדּלִים‬

Sangre

SANDHALIM

Sangre

‫דָּם‬

DHAM

Sanguich

DHAM

Sano

‫ָבּרִיא‬
‫קֹדֶש קוֹדֶש‬
KODESH KODESH

Santificó, a
Nosotros

‫ְשנוּ‬
ָ ‫ִקדּ‬
KIDHSHANU

‫ָכּרִי ְך‬
KARIJ

Santa

BARI'

Santidad

‫דָּם‬

‫ְדוֹשה‬
ָ ‫ק‬
KEDOSHAH

Consagrar;
Santificar

‫ִקדֵש‬

Santo de santos;
Santisimo

‫קוֹדֶש‬
‫ָשים‬
ִ ‫ָקד‬

KIDEISH

KODESh KADASHIM

Santísimo, Lugar

‫ְדּבִיר‬

Santo

DHEVIR

Santo de santos;
Santisimo

‫ָשים‬
ִ ‫קוֹדֶש ָקד‬

KADOSH

Santo de Santos

KODESh KADASHIM

Santuario,
Templo

‫ִמ ְקדָּש‬

Saqueador;
Ladron

‫בּוֹזַז‬

Saquear; Ruina,
Hacer

‫ִשחֵת‬

Saqueo; Robo

Rana; Sapo

MIKDHASH

Negar;
Remover;
Saquear

‫ָשלָל‬
‫אוֹנֶס‬

SHIJEIT

Violación;
Saqueo

‫בַּז‬

Botín; Saqueo

‫ְשסָּה‬
ִ‫מ‬

BOZAZ

‫ַשסָּה‬

Sarampión;
Roncha

‫ַח ֶצּבֶת‬

Sartén

‫ַמ ֳחבַת‬

Sara
Sarna

MITPARAH

‫ָשרָה‬
‫גְּ ִריָּה‬
GHERIAH

Sartén

‫טִיגָן‬
TIGAN

Sastre

MARJESHET

‫ִמ ְת ָפּרָה‬

'ONES

SARAH

JATSEVET

‫ֶשת‬
ֶ ‫ַמ ְרח‬

SHALAL

MESHISAH

MAJAVAT

Sastrería

‫ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע‬
TSEFARDHEIA"

SHASAH

Sartén Cubierta

‫קוֹדֶש‬
‫ָשים‬
ִ ‫הַקוֹד‬
KODESH
HAKODASHIM

BAZ

Saqueo

‫קָדוֹש‬

‫ַחיָּט תּוֹפֵר‬
JAYAT THOFEIR

Adversario;
Acusador; Satan

‫ָשטָן‬
SATAN

280

Diccionario Español-Hebreo
‫ָשבַע‬

MELITSAH

Satisfacer;
Llenar

Satisfacer;
Confirmar;
Perdura

‫ִקיֵּם‬

Satisfacer

‫ִשבִי ַע‬
ְ‫ה‬

Saturno

‫ַש ְבּתַאי‬

Metafora; Sátira

‫ְמלִיצָה‬

KIEIM

HISVIA"

Sauce

SHABTA'Y

Saul

Se volvió loca

Sean inscritos
para buen año

‫ָשאוּל‬

Scooter

KATNOA"

‫יָ ַרדָה ֵמ ַה ַפּסִים‬

‫יָרַד‬
‫ֵמ ַה ַפּסִים‬

YARADAH
MEIHAPASIM

‫ְשנָה טוֹבָה‬
ָ‫ל‬
‫ִתּ ַכּתֵּיבוּ‬
‫ְמיַיבֵש ֶשעָר‬

Secar

‫יָבֵש‬

Se volvió loco

YARAD
MEIHAPASIM

Sebra

Secar

MEYAYVEISH ShE"AR

‫נָגַב‬
‫ָחרֵב‬

Escondite F;
Secreta F

‫ִס ְתרָה‬

Secretaria

‫ֳמזְכִּירָה‬

Absorber; Secar

‫ָספַג‬
SAFAG

Secarse

‫ִה ְתנַגֵּב‬
HITNAGHEIV

Oculta; Secreta

JAREIV

‫ְשפוּנָה‬
SHEFUNAH

Secretamente

SITRAH

‫ַבּ ִמּ ְס ָתּרִים‬
BAMISTHARIM

Secretariado

MAZKIRAH

‫ַמזְכִּיר‬

‫נָגַד‬
NAGAD

NAGAV

En ruinas;
Desolado; Seco

‫זֶ ְבּרָה סוּס‬
‫עָקֹד‬
ZEBRAH SUS "AKOD

YAVEISH

Oculto; Secreto

‫ַקטְנוֹ ַע‬

SHA'UL

Secadora de
Cabello

Secretario

‫עֵל ֳא ָרבָה‬
"EIL 'ARAVAH

LESHANAH TOVAH
THIKATHEIVU

Secar

SAVA"

‫ַמזְכִּירוּת‬
MAZKIRUT

‫נָצוּר‬

MAZKIR

Preservado;
Secreto

‫ָשפוּן‬

Secreto

‫סוֹדִי‬

SHAFUN

Escondite;
Secreto M

‫ֵסתֶר‬

Secular

‫חִילוֹנִי‬

SODI

Secuestro

SEITER

JILONI

NATSUR

‫ֳחטִיפַת אָדָם‬
JATIFAT 'ADAM

Sedequías

‫ִצ ְד ִקיָּה‬
TSIDKIAH

281

Diccionario Español-Hebreo
Sedienta

‫ְצמֵאָה‬

Sediento

TSEMEI'AH

TSAMEI'

‫ִהטָּה‬

PITHUY

Inclinar;
Seducir; Tentar

Pervertir;
Seducir

‫ִהטָּה נטה‬

Segmento

‫ֶקטֵע‬

Segmentos

‫ְק ָטעִים‬

Seducción

‫פִּתּוּי‬

‫ָצמֵא‬

HITAH NTH

KETEI"

Segol, E corta

KETA"IM

Seguir la Canilla;
Engañar

‫ָעקֵב‬

Segunda F

‫ְשנִיָּה ֵשנִית‬

Segundo M

HITAH

‫סֶגוֹל‬
SEGOL

Segunda Calidad

"AKEIV

‫סוּג בֵּית‬
SUG BEIT

‫ְשנִיָּיה‬

SHENIAH SHEINIT

Segundo,
Tiempo

‫ֵשנִי‬

Segundo Pan

‫ִשנֵה ֵלחֶם‬
ְ‫מ‬

SHEINI

MISHNEIH LEIJEM

‫אַ ְך‬

SHENIOT

Unicamente;
Seguramente

Ciertamente;
Seguramente

‫וַדַּאי ְבּוַּדַּאי‬

Seguridad

‫ִבּטָּחוֹן‬

VADHA'Y BEVADHA'Y

BITAJON

Confianza;
Seguridad

‫ִבּ ְטחָה‬

‫אַ ְב ָטחָת‬
‫ֶשת‬
ֶ‫ר‬

Segundos

‫ְשנִיּוֹת‬

SHENIAYH

Seguridad de red

BITJAH

'AJ

'AVTAJAT RESHET

Seguro

‫בָּטוּ ַח‬
BATUAJ

Seguro, estar;
Confiar

‫ֶבּטַח‬

Seis M

‫ִש ָשּה שישה‬

Ciertamente;
Realmente;
Seguro

‫ֶבּ ֳאמֶת‬

Seis F

‫ֵשש‬

BETAJ

BE'AMET

SHEISH

Seis Mil

ShIShAH ShYShH

‫ֶש ֶשת‬
‫ֳא ָלפִים‬
SHESHET 'ALAFIM

Selah, Musical
Para Siempre

‫ֶסלָה‬

Selección S

SELAH

‫ְבּחִירָה‬
‫ְבּ ַררָה‬
‫ֶס ֶל ְק ִציָה‬
BEJIRAH BERARAH
SELEKTSIAH

Sello

‫ְסתִימָה חוֹ ֶתמֶת‬
‫ֶאטַם‬

Sello, Marca,
Timbre

‫בּוּל‬
BUL

282

Diccionario Español-Hebreo
SETIMAH JOTEMET
'ETAM

Sellos, Timbres

‫בּוּלִים‬

Semana M S

BULIM

Semanas M P

‫ָשבוּעוֹת‬

SHAVUA"

Sembrar

SHAVU"OT

Parecido;
Semejante

‫דּוֹמֶה‬

Semestre

‫ְס ֵמ ְסטֶר‬

‫ָשבוּ ַע‬
‫זָרַע‬
ZARA"

Semejanza;
Imagen

‫דְּמוּת‬

Semilla;
Descendientes

‫זֶרַע‬
‫ְשמִית‬

TSENOVAR

Nominal;
Semítica

Nominal;
Semítico

‫ְשמִי‬

Senda; Vereda

‫נָתִיב‬

Sendero

‫ְשבִיל‬

DHOMEH

SEMEISTER

Semilla de Pino

Senderos

‫צְנוֹבָר‬
SHEMI

‫ַמסְלוּל‬

SHEVIL

‫ְשבִילִים‬

Senegal

‫ֶסנֶגָל‬

‫ָשד‬
‫חוּשיוּת‬
ִ
‫ְרגִישוּת‬

Sensible M,
Entendido

‫ֳשי נָבוֹן‬
ִ ‫מוּח‬

Sensitivo

‫ָרגִיש‬

Senos

‫ָשבֶת אֶל‬
ֶ‫ל‬
‫ַש ְלחָן‬
ֻ‫ה‬

Sensible F,
Entendida

‫ָשר‬
ָ ‫ַשּכֶל ַהיּ‬
ֵ‫ה‬
HASEIJEL HAYASHAR

‫ָשית‬
ִ ‫מוּח‬
‫נְבוֹנָה‬
MUJASHIT
NEVONAH

Sensitiva

‫ִישה‬
ָ ‫ְרג‬
REGISHAH

Sensual
Codicioso
Lujurios Ser

Sentencia,
Judicial

LASHEVET 'EL
HASHULJAN

Sentido común

‫ָש ַדיִם‬
‫ָש ַדיִים‬
ShADAYIM
ShADAYIM

MUJASHI NAVON

RAGISH

MASLUL

SENEGAL

JUSHIUT REGISHUT

Sentarse a la
Mesa

SHEMIT

Ruta; Curso;
Sendero

ShAD

Sensibilidad

ZERA"

NATIV

SHEVILIM

Seno

DHEMUT

‫ַשּק‬
ֵ ‫ִה ְתח‬
HITJASHEIK

‫ִשפָּט‬
ְ‫מ‬
‫ַמ ֳאמָר גְּזַר‬
‫דִּין ְפּסֵק דִּין‬
MISHPAT MA'AMAR
GHEZAR DHIN
PESEIK DHIN

Oido; Sentido
del Oido

‫ְשמִיעָה‬
SHEMI"AH

283

Diccionario Español-Hebreo
Sentimentalidad

‫ְשיּוּת‬
ִ ‫ִרג‬

Sentimiento

RIGSHIUT

Suspirar; Sentir;
Emocionarse

Agitarse; Sentir

‫ָרחַש‬

REGESH

Sentir; Notar

RAJASH

‫ָרגָש‬
‫בוֹש ב‬

Sepa de donde
usted vino

‫דַּע מֵאַיִן בָּא ָת‬

Separable M

‫ָפּרִיק‬

Sentir
Sepa; Reconozca

VOSH V

Separable F

‫ֶשת‬
ֶ ‫מִבר‬
‫ִשינַיִים‬

‫ְפּרִיקָה‬
PERIKAH

Separar; Dividir

‫ָפּרַד‬
PARAD

Sepillo

BADAL

Sepillo de
dientes

‫ִהכִּיר‬
HIKIR

DHA" MEI'AYIN BA'TA

‫ָבּדַל‬

‫ִה ְרגִּיש‬
HIRGHISH

PARIK

Separar

‫ִה ְרגִּיש‬
‫ְל ַה ְרגִּיש‬
HIRGHISh
LEHARGHISh

RAGASH

Sentirse
avergonzado de

‫ֶרגֶש‬

‫ֶשת‬
ֶ ‫מִבר‬
MIVRESHET

Septiembre

‫ֶס ְפּ ֶט ְמבֶּר‬
SEPTEMBER

MIVRESHET SHINAYIM

Septima F

‫ְשבִיעִית‬

Septimo M

SHEVI"IT

Sepultura;
Tumba
Arides;
Sequedad

‫ֶקבֶר‬

SHEVI"I

Sepultura

KEVER

‫חוֹרֶב‬
‫נֶפֶש‬

Ser

Sequía

‫ָהיָה‬

NEFESH

Ser; Suceder;
Convertir

‫ָהיָה ִלהְיוֹת‬

Ser aceptado

‫ִה ְת ַקבֵּל‬

‫םור‬
‫ִהתְאַ ְכזֵר‬

Ser amable a

‫ןתנ‬

‫ִחנֵּן‬
JINEIN

Ser culpable

HIT'AJZEIR

Ser dado

HAYAH

HITKABEIL

RVM

Ser cruel

‫ִבּצָּרוֹן‬
‫בַּצֹּרֶת‬
BITSARON
BATSORET

HAYAH LIHYOT

Ser alto

‫דּוּמָה‬
DHUMAH

JOREV

Persona; Ser;
Alma

‫ְשבִיעִי‬

‫אָשם‬
ַ
'ASHAM

Ser Derramado;
Ser Hechado

‫ִש ַפּ ְך‬
ְ‫נ‬
284

Diccionario Español-Hebreo
‫ךפשיהל‬

NTN

NIShPAJ LHYShFJ

Ser Destruido

‫ִשמַד‬
ְ‫נ‬

Ser Destruido

NISHMAD

Ser en Ley,
Casarse

‫ָחתַן‬

Ser Exitoso;
Astuto; Listo

‫ֵשכֶל‬

Ser Derramado;
Ser Hechado

‫ִש ַפּ ְך להישפך‬
ְ‫נ‬

Ser honorado

JARAV

Ser estricto

JATAN

Alegrarce; Ser
Felíz

‫ָשמַּח‬

Ser Hecho;
Sucedió

‫ָהיָה‬

NIShPAJ LHYShFJ

‫ָכּבֵד‬

Ser hostil hacia

‫אָיַב‬

SEIJEL

‫יָתַם‬
YATAM

‫ִהקַל‬
‫יְָפיָפָה‬
‫ְשים‬
ִ ‫ִהג‬

ZAJAH

Ser muy
hermoso

Ser nacido

‫נוֹלַד‬

Ser realizado

NOLAD

O; Sería

‫ָבלָה‬

YASHA"

‫ְלוַאי ְלוַי‬

Serpiente

‫נָחָש‬

‫נָחָש‬
‫עֳבדָה‬
"AVDAH

Servicio, En
Templo;
Adoración

‫ֻפּ ְלחָן פּוּ ְלחָן‬

Servicio médico

‫קוּפַּת חוֹלִים‬

PULJAN PULJAN

KUPAT JOLIM

Servir

YAFYAFAH

Ser usado;
Decaer

‫ִשמֵּש ִשימֵּש‬

VALAH

NAJASH

Astilla; Serrín

NAJASH

Servicio

HIKAL

HIGSHIM

LEVA'Y LEVAY

Serpiente

HAYAH

Iluminar; Ser
Indulgente

‫זָכָה‬

‫ָשע‬
ַ‫י‬

SAMAJ

'AYAV

Ser Inocente;
Ganar

Ser salvado

‫ִה ְקפִּיד עַל‬
HIKPID "AL

KAVEID

Ser Huerfano

‫ָחרַב‬

‫נְסֹרֶת‬
NESORET

Trabajo;
Servicio;
Reverencia
Servicio de
Pascua, Libro

‫עֳבוֹדָה‬
"AVODAH

‫ַהגָדָה ֶשל‬
‫ֶפּסַח‬
HAGADAH ShEL
PESAJ

Servicio no
incluido

‫לֹא כּוֹלֵל‬
‫ֵשירוּת‬
LO' KOLEIL
SHEIRUT

Trabajar; Servir

‫ָעבַד ַלעֳבד‬
285

Diccionario Español-Hebreo

Trabajar; Servir

‫ִשמֵּש‬
ְ‫ל‬

‫דובעל‬

SHIMEISH SHIMEISH
LISHMEISH

"AVAD LA"AVD
L"VVD

‫ָעבַד‬

Servir

"AVAD

Sesamo; Ajonjolí

‫ֻשמְשֹם‬
‫ֻשמְשוֹם‬

SHARAT

Sesenta

SHUMSHOM
SHUMSHOM

Hongo; Seta

‫ִפּ ְט ִריָּה‬
‫ַמפִּית‬

Setenta

‫נְקַבוּת‬

Sexto

‫ִש ִשּית שישית‬

Sexo

Sexta F

NEKAVUT

‫נֵס‬
‫אִיתוּת אוֹתֵת‬
'ITUT 'OTEIT

Sexto M

‫ִש ִשּי שישי‬
ShIShI ShYShY

Signo; Señal

‫אוֹת‬
'OT

Señal de Ceder
el Paso

‫תַּמרוּר תֵּן‬
‫זְכוּת ַקדִימָה‬
THAMRUR THEIN
ZEJUT KADIMAH

‫תַּמרוּר‬

THAMRUR "ATSOR

Señal de
Transito

Señor; Maestro;
D os

‫רִיבוֹן‬

Sir; Señor

‫אָדוֹן‬

Señor, Mío

‫אֳדֹנָי‬

Señal de Parar

‫תַּמרוּר עַצוֹר‬

‫ִש ִשּית‬
SHISHIT

NEIS

Señal a señal

‫מִין‬
MIN

ShIShIT ShYShYT

Milagro; Señal

‫ִש ְבעִים‬
SHIV"IM

MAPIT

Sexo Femenino;
Genero
Femenino

‫ִש ִשּים‬
‫םישיש‬
ShIShIM ShYShYM

PITRIAH

Sevilleta

‫ָשרַת‬

RIVON

'ADONAY

Sra.; Señora;
Señorita; Dama

‫ָמרָה גֶ ֶברֶת‬

Señorita

‫נַ ֳערָה‬

MARAH GEVERET

NA"ARAH

Sábado; Shabat

‫ַשבִיעִי‬
ְ ‫יוֹם ה‬
‫ַשבָת ַשבָּת יוֹם‬

THAMRUR

'ADON

Sra.; Señora;
Señorita; Dama

‫ָמרָה גֶ ֶברֶת‬

Mujer Joven;
Niña; Señorita

‫בָּחוּרָה‬

Mujeres
Jovenes;
Señoritas

‫בְּחוּרוֹת‬

Shabat; Sabado

‫ַשבָּת‬

MARAH GEVERET

BAJURAH

BEJUROT

SHABAT

YOM HASHVI"I SHABAT

286

Diccionario Español-Hebreo
YOM SHAVAT

Shabat Shalom

‫ַשבָּת ָשלוֹם‬
SHABAT SHALOM

Shema
Confesión
Unidad de D os

‫ְשמַע‬
‫ְשוַא‬
‫ש ש ִשין ש‬

Shemot; Exodo,
Nombres

‫ְשמוֹת‬
SHEMOT

Sheva E corta o
silencio

Shevat, Mes

‫ְשבָט‬

Shin, Sin, SHin

SHEVAT

Samuel; Shmuel,
Su nombre D os

‫ֶספֶר ְשמוּאֵל‬

Jueces; Shoftim

‫ֶספֶר שוֹ ְפטִים‬

Shuruq U larga

‫וּ שוּרוּק‬

Shock

‫אִם‬

Codigo de
Leyes; Shuljan
Aruj

‫שוּלחָן עָרוּ ְך‬

‫כֵּן‬

Si No

‫ָשה‬
ָ ‫ְבּ ַבקּ‬

Si, Sólo si

BEVAKASHAH

Si lo quereis no
sera leyenda

‫אִם לֹא‬

Si Sí

‫ֶשקֶל‬
SHEKEL

Siclo Nuevo

‫ֶשקֶל ָחדָש‬
SHEKEL JADASH

Sidra

‫ִשיכַר תַפּוּחִים‬
‫ָתּמִיד‬

Sienta; Asienta

‫יוֹשב‬
ִ

THAMID

‫ָשב‬
ַ‫י‬
YASHAV

‫אִם כֵּן‬
'IM KEIN

Siclo, Dinero
Israelí

‫ֶשקֶל‬

Siclos Shekels,
Dinero Israelí

‫ְש ָקלִים‬

Siempre

SHEKEL

SHEKALIM

‫ָתּמִיד ְבּכָל‬
‫אֹפֶן ִבּ ְכלָל‬
THAMID BEJAL
'OFEN BIJLAL

Siempre;
Mundo;
Universo

‫עוֹלָם‬

Siéntese

‫ָשבֶת‬
ֶ ‫ָשב ל‬
ַ‫י‬

YOSHIV

Siéntese, More

‫אִם ִצּרְצוּ‬
‫אֵין זוֹ אַגָדָה‬
'IM TSIRTSU 'EIN ZO
'AGADAH

ShIJAR TAPUJIM

Continuamente;
Siempre

‫לוּ לוּא‬
LU LU'

'IM LO'

Siclo

SHULJAN "ARUJ

KEIN

'IM

Si le place; Por
favor

‫ֶהלֶם‬
HELEM

U SHURUK

Si

SHEVA'

Sh ShIN S SH

SEFER SHEMU'EIL

SEFER SHOFTIM

SHEMA"

"OLAM

YAShAV LAShEVET

Sientese por
favor F

‫ְשבִי‬
287

Diccionario Español-Hebreo
‫ָשה‬
ָ ‫ְבּ ַבקּ‬
SHEVI
BEVAKASHAH

Sientese por
favor M

‫ָשה‬
ָ ‫ֶשב ְבּ ַבקּ‬

Sierra Leona

‫ְסיֶירָה לִיאוֹן‬

Sierra

SHEV BEVAKASHAH

MASOR MASOR

Siete F

SEYEYRAH LI'ON

Siete M

‫ִש ְבעָה‬

‫מַסּוֹר מַשוֹר‬
‫ֶשבַע‬
SHEVA"

Siete mil

SHIV"AH

‫ִש ְבעַת‬
‫ֳא ָלפִים‬
SHIV"AT 'ALAFIM

Siga

‫ָעקַב ָה ַל ְך‬
‫אַ ֳחרֵי‬

Signo; Señal

‫אוֹת‬
'OT

"AKAV HALAJ 'AJAREI

Signo; Marca

‫ִסמָן סִימָן‬
SIMAN SIMAN

Signo de
Exclamación

‫סִימָן ְקרִיאָה‬

Signo de
pregunta

‫ַהאִם‬

Punto; Signo de
Puntuación

‫הנְ ֻק ָדּ‬
‫ַהבָּא אַחַר‬
‫ִצ ְפצֵף‬

Signo de
Interrogación

‫סִימַן ְש ֵאלָה‬

Puntos; Signo de
Puntuación

‫נְקֻדּוֹת‬

Signo O.D.
definido

‫אֶת‬
'ET

Proximo;
Siguiente

Próximo;
Siguiente

‫ַהבָּא הבָּאָה‬

Silbar

Silbido

‫ְשרוֹק‬
ָ ‫ָשרַק ל‬

SIMAN SHE'EILAH

NEKUDHOT

HABA' HBA'AH

‫ָשתוּק‬

Silenciosa

‫ִכּסֵא‬
KISEI'

Silla con brazos

‫כוּ ְרסָה כִיסֵא‬
‫יָדוֹת‬

Silla

‫כִיסֶא נַגְנֵדָה‬
‫ֵכסְנוֹ ַע‬

HABA' 'AJAR

‫ְשתוּקָה‬
‫כִיסֶא‬
JISE'

Silla bolso de
frijol

‫ְשיבָה‬
ִ ‫ַשק י‬
‫כוּרסַת ַשק‬
SHAK YEShIVAH
JURSAT SHAK

Silla con brazos

JURSAH JISEI' YADOT

Silla de meser

NEKUDHAH

SHETUKAH

SHATUK

Silla

HA'IM

TSIFTSEIF

SHARAK LESHAROK

Silencioso

SIMAN KERI'AH

‫ֻכּ ְרסָה‬
‫כּוּ ְרסָה‬
KURSAH KURSAH

Silla de paso

‫כִיסֶא גָבוֹ ַח‬
JISE' GAVOAJ

288

Diccionario Español-Hebreo
JISE' NAGNEIDAH
JEISNOA"

Sillas

‫ִכּסְאוֹת‬

Sillas con brasos

KIS'OT

Sillita musical

‫ְכּסָאוֹת‬
‫מוּזִי ַקלִיים‬

KURSAOT

Sillon

‫ָצפַר‬

Simblos; Letras

TSAFAR

Imagen; Símbolo
Simeon

‫ִסמֶל ֶסמֶל‬

‫אוֹתוֹת‬
'OTOT

‫אוֹת‬

SIMEL SEMEL

Simbolo; Letra
del abecedario

‫ִשמְעוֹן‬

Simetría

‫ְתּאִימוּת‬

ShIM"ON

Similarizar;
Coordinar

‫כִיסֶא מַרגוֹ ַע‬
‫כִיסֶא נוֹ ַח‬
JISE' MARGOA" JISE'
NOAJ

KESA'OT MUZIKALIYM

Levantar; Silvar

‫כּוּ ְרסָוֹת‬

‫ִה ְתאִים‬

'OT

THE'IMUT

Simjat Tora

HIT'IM

‫ִש ְמחַת‬
‫תּוֹרָה‬
SIMJAT THORAH

Simple M

‫פָּשוּט פָּשוֹטֶה‬

Sin

PASHUT PASHOTEH

Sin

‫בְּלֹא‬

BIL"ADEI

Sin

BELO'

Pero; Sin
embargo

‫ֳאבָל‬

Sin mí

‫אוּלָם‬

'AVAL

Pero; Sin
embargo

‫ִבּ ְל ֳעדַי‬

Sin Valor

‫ֳחסַר ֵע ֶר ְך‬

‫בֵּית ְכּנֶסֶת‬
‫ָבּתֵּי ְכּנֶסֶת‬

Sinagoga N M

‫ִתּזְמֹנֶת‬

Sinaí

‫יְחִידָה‬

Singapur

‫ֵשּם נִ ְרדָּף‬

Singular M

‫כִּינִים‬
KINIM

‫יָחִיד‬
YAJID

Sintaxis

ShEIM NIRDHAF

Sinverguenzas

‫סִינְגַפּוּר‬
SINGAPUR

YEJIDAH

Sinónimo

‫סִינַי‬
SINAY

THIZMONET

Singular F

‫בֵּית ְכּנֶסֶת‬
BEIT KENESET

BATHEI KENESET

Sincronización

'ULAM

JASAR "EIREJ

BEIT KENESET

Sinagogas N M

‫ְבּלִי‬
BELI

BIL"ADAY

Sinagoga

‫ִבּ ְל ֳעדֵי‬

‫ַתּ ְחבִּיר‬
THAJBIR

Sión; Monte
Sión

‫צִיוֹן‬
TSION

289

Diccionario Español-Hebreo
Sionismo

‫צִיוֹנוּת‬

Sionista

TSIONUT

Sr.; Sir;
Caballero

‫מַר אָדוֹן‬

Sirena

‫בַּת ַהיָּם בַּת יַּם‬

TSIONI

Sir; Señor

MAR 'ADON

Sirvienta

‫אָדוֹן‬
'ADON

Siria

BAT HAYAM BAT YAM

‫עוֹזֶרֶת‬
‫ְש ֵרתֶת‬
ָ‫מ‬
‫ִש ְפחָה‬

‫צִיוֹנִי‬

‫סוּ ְריָה‬
SURYAH

Sirvienta;
Esclava

‫אָמָה‬

Esclavo;
Sirviente

‫ֶעבֶד‬

'AMAH

"OZERET
MESHAREITET SHIFJAH

Sirviente

‫ַשרֵת‬
ְ‫מ‬
MASHREIT

Sistema

‫ַמ ֳע ֶרכֶת‬

Sistema solar

MA"AREJET

Acediar; Sitiar;
Perseguir

‫צָר‬

Cerco; Sitio

‫מָצוֹר‬

Sitio; Lugar

Situación de
seguridad

‫ַמצָּב בְּטחוֹנִי‬

Siván, Mes

MATSAV

‫ֳאתָר‬
'ATAR

Sitios; Lugares

MATSOR

‫ַמצָּב‬

‫ַמ ֳע ֶרכֶת‬
‫ַשמֶש‬
ֶ‫ה‬
MA"AREJET
HASHEMESH

TSAR

Situación;
Estado; Posición

"EVED

‫ֳא ַתרִים‬
'ATARIM

Situación;
Condición

MATSAV BETJONI

Situarse;
Localizarse

‫סִיוָון‬

Soberanía

‫ַמצָּב‬
MATSAV

‫ִה ְת ַמקֵּם‬
‫םקמתהל‬
HITMAKEIM
LHTMKM

SIVAVN

‫רִבּוֹנוּת‬
‫רִיבוֹנוּת‬
RIBONUT RIVONUT

Reino; Soberanía

‫ַמ ְמ ָלכָה‬

Sobornar

MAMLAJAH

Soborno
Sobrar

‫שֹחַד שוֹחַד‬

‫ִשחֵד‬
SHIJEID

Cambio;
Sobrante

‫עוֹדֶף‬

SHOJAD SHOJAD

‫יָתַר‬

Quedar; Sobrar

‫ִשאַר‬
ְ‫נ‬

YATAR

"ODEF

NISH'AR

290

Diccionario Español-Hebreo
En; Sobre;
Acerca de

Sobre, Envoltura

‫עַל‬

Sobre; Encima

"AL

‫ַמ ֳע ָטפָה‬

LEMAL"AH MI
YOTEIR MIDEI

Sobre El

MA"ATAFAH

Sobre Ella

‫ָעלֶי ָה‬

Sobre Mi

‫ֳעלֵיהֶם‬

Sobre Ellas

‫עַל ַהנִסִים‬

"ALEIHEM

Sobre los
Milagros

‫ָעלַי‬

Sobre Nosotros

‫ָעלֵינוּ‬

‫ָע ַליְִך‬
‫ֳעלֵיכֶם‬

"AL HANISIM

"ALEINU

Sobre Ti M

"ALAYIJ

Sobre Ustedes M

‫ָעלֵיהֶן‬
"ALEIHEN

"ALAY

Sobre Ti F

‫ָעלָיו‬
"ALAYV

"ALEYHA

Sobre Ellos M

‫ְל ַמ ְלעֳה ִמ‬
‫יוֹתֵר ִמדֵי‬

‫ָע ֶליִָך‬
"ALEYIJA

Sobreescribir

"ALEIJEM

‫לע בתכ‬
‫בותכ‬
JTV "L JTVV

‫ָסבַל‬

MESHIJAT YETER

Sobrellevar;
Sufrir; Perdurar

Sobres,
Envolturas

‫ַמ ֳעטָפוֹת‬

Sobria

‫ִפּ ַכּחַת‬

Sobrina

‫אַ ְחיָנִית‬
‫אַחְייָנִית‬

Sobregiro

‫ְשיכַת יֶתֶר‬
ִ‫מ‬
MA"ATAFOT

SAVAL

PIKAJAT

Sobrino

‫אַ ְחיָן אחיין‬
'AJYAN 'JYYN

'AJYANIT 'AJYYANIT

Sobrio

‫ִפּכַּח‬

Social F

PIKAJ

Social M

‫ֶח ְב ָרתִי‬
JEVRATI

‫ֶח ְב ָרתִית‬
JEVRATIT

Sociedad
sagrada

‫ֶח ְברָה‬
‫ִישא‬
ָ ‫ַקד‬
JEVRAH KADISHA'

Sociología

‫סוֹצְיוֹלוֹגְיָה‬
SOTSYOLOGYAH

Gaseosa;
Refresco; Soda

‫גַזוֹז‬
‫ָשים‬
ִ ‫שוֹר‬
GAZOZ SHORAShIM

Soda de crema

‫גַזוֹז ְבּ ַטעַם‬
‫וַנִיל‬
GAZOZ BETA"AM
VANIL

Soda del Club

‫מֵי סוֹדָה‬
MEI SODAH

291

Diccionario Español-Hebreo
Sodio

‫נַ ְתרָן‬

Sofá

NATRAN

Cama; Sofá

‫ִמטָּה‬

SAFAT
TSEYSTERFILD

Sofá

MITAH

Sol

‫ֶשמֶש‬
‫ַחיֶלֶת חיילת‬

Soltera; Sola

‫ַה ְל ָחמָה‬

Soldado

‫ֳחגִיגִית‬

Solicitar; Buscar

Soleado

‫ֳחגִיגִי‬

JAGIGIT

Solemne M;
Festivo

‫ִבּקֵּש‬

Sólo

‫רַק‬

‫ְלבַד‬

‫ָבּדָד‬

JAGIGI

RAK

Soltero; Solo

LEVAD

Solo

‫מעצַף ֶשמֶש‬
M"TSAF ShEMESh

BIKEISH

Solo

‫ַחיָּל חייל‬
JAYAL JYYL

HALJAMAH

Solemne F;
Festiva

‫יְחִידִית‬
YEJIDIT

JAYELET JYYLT

Soldar

‫ַספָּה‬
SAPAH

SHEMESH

Soldada

‫ַספַת‬
‫צֶי ְס ֶט ְרפִילְד‬

‫יְחִידִי‬
YEJIDI

Solsticio

BADAD

‫תְּקוּפַת‬
‫ַה ַחמָּה‬
‫תְּקוּפָה‬
THEKUFAT
HAJAMAH
THEKUFAH

Soltera; Sola
Soltero; Solo

‫יְחִידִית‬

‫רִיבָה‬

YEJIDIT

Soltera;
Doncella

‫יְחִידִי‬

Solución

‫ִפּתָּרוֹן‬

YEJIDI

Somalia

‫סוֹ ַמ ִליָה‬

PITHARON

Sombrero

SOMALIAH

Sombrero

‫כּוֹבַע‬
‫ִדּכָּא‬

Sometido

‫ַדּכָּא‬

Sombreros

‫כּ ָבעִים‬
KVA"IM

Sometida

DHIKA'

DHAKA'

‫כּבַן‬
KVAN

KOVA"

Oprimir;
Someter

RIVAH

‫ַדּכָּאָה‬
DHAKA'AH

Somnolienta

‫רְדוּמָה‬
REDUMAH

292

Diccionario Español-Hebreo
Vieja;
Somnolienta

‫ֻשּנֶ ֶת‬
ָ ‫ְמי‬
‫ְיוּשּנֶת‬
ֶ ‫מ‬

Somnoliento

RADUM

MEYUSHANETE
MEYUSHENET

Viejo;
Somnoliento

Sonata

‫ְיוּשּן‬
ָ ‫ֻשּן מ‬
ָ ‫ְמי‬
MEYUSHAN
MEYUSHAN

‫זָהָב ִשיר‬

Somos sólo
amigos

‫קוֹל‬
KOL

Voces; Sonidos

‫קוֹלוֹת‬

‫ֳאנַחֵנוּ רַק‬
‫יְדִידִים‬
'ANAJEINU RAK
YEDIDIM

Sonido; Ruido

SHIR ZAHAV

Sonido; Voz

‫רָדוּם‬

‫ֶהגֶה‬
HEGEH

Sonido del
Shofar

‫קוֹל שוֹפָר‬

Sonidos; Ruidos

‫ֳהגָאִים‬
‫ֳהגָיִים‬

KOLOT

KOL SHOFAR

HAGA'IM HAGAYIM

Sonora; Ruidosa

‫ֶשת ְבּהִירָה‬
ֶ ‫רוֹע‬
‫גֵּסָּה‬

Sonoramente

BEKOL RAM

RO"ESHET BEHIRAH
GHEISAH

Sonoro; Ruidoso

‫בְּקוֹל בְּקוֹל‬
‫גָּדוֹל‬

Sonoro; Ruidoso

BEKOL BEKOL
GHADOL

Reir; Sonreir

‫ָשחַק‬
‫ָמרָק‬

Sonreir; Reirse

‫ְמרָק עוֹף‬

‫ִה ְצ ַטחֵק‬
HITSTAJEIK

Sopa de Cebolla

MARAK

Sopa de Pollo

‫רוֹעֵש ָבּהִיר‬
‫גַּס‬
RO"EISH BAHIR
GHAS

SAJAK

Sopa

‫בְּקוֹל רָם‬

‫ָבּצָל ְמרָק‬
MERAK BATSAL

Sopa de Tomates

MERAK "OF

‫ְמרָק‬
‫ַעגְ ָבנִיוֹת‬
MERAK "AGVANIOT

Sopa de
Verduras

‫ְמרָק יְרָקוֹת‬

Sopera

‫ְמ ָר ִקיָּה‬

Soplido

Sopar trompeta
;Insertar

‫ָתּקַע‬
‫ִח ְצצֵר‬

MERAKIAH

Soplar una
Trompeta

‫ְשיפָה‬
ִ‫נ‬

Sordo

‫חֵירֵש‬

MERAK YERAKOT

NESHIFAH

THAKA"

JITSETSEIR

JEIREISH

293

Diccionario Español-Hebreo
Maravillarse;
Sorprenderse

‫ִה ְת ַפּאֵל‬

Sostén; Corpiño

‫ֳחזִיָה ֳחזִייָה‬

Sota, cartas

Sorpresa

HITPA'EIL

HAFTHA"AH

‫בצנ‬

JAZIAH JAZIYAH

Establecer;
Sostener

‫נָסִי ְך‬

Sótano

‫ַמ ְרתֵּף‬

NASIJ

Sotanos

‫ַמ ְר ְתּפִים‬
‫סוֹיָה‬

Soy todo oídos

‫כּוּלִי עֹזֶן‬
KULI "OZEN

Soñado; Sueño

SOYAH

‫ָחלַם‬
JALAM

‫מַר אָדוֹן‬

JALAM LJLVM

Sr.; Sir;
Caballero

Sra.; Señora;
Señorita; Dama

‫ָמרָה גֶ ֶברֶת‬

Sri Lanka

‫ְסרִי ַלנְקָה‬

Suave; Timida;
Tierna; Delicad

‫ַרכָה‬

Soñar

‫ָחלַם לחלום‬

NTSV

MARTHEIF

MARTHEFIM

Soya

‫הַפ ָתּעָה‬

MARAH GEVERET

MAR 'ADON

SERI LANKAH

‫ַר ְך‬

RAJAH

Suave; Timido;
Tierno; Delicad

Subida;
Inmigración;
Peregrina

‫ֳע ִליָּה‬

Costar; Subir

‫ָעלָה‬

Subir

‫ִטפֵּס‬

"ALIAH

"ALAH

Costar; Subir

TIPEIS

Submarino

‫צוֹ ֶללֶת‬
‫ָהיָה‬

Suceptible; Debil
F

‫עָלוּלָה‬

Sucia;
Desaliñada

‫ִלכְלוּכִית‬

Suciedad

Suceder; Reunir
Ser Hecho;
Sucedió

‫ָהיָה‬

Suceptible;
Debil M

‫עָלוּל‬
‫צֵאָה‬

LIJLUJIT

Excremento;
Suciedad

‫ֻטמְאָה‬

Sucio

‫ִלכְלוּ ְך‬

HAYAH

"ALULAH

‫סוּדָן‬
‫חוֹ ֶתנֶת חָמוֹת‬
JOTENET JAMOT

HAYAH

"ALUL

TSEI'AH

LIJLUJ

Suecia

SUDAN

Madre Política;
Suegra

‫ָקרָה‬
KARAH

TUM'AH

Sudan

‫ָעלָה ַלעֳלוֹת‬
"ALAH LA"ALOT

TSOLELET

Ser; Suceder;
Convertir

RAJ

‫ְשוְו ְדיָה‬
SHEVEVDYAH

Padre Político;
Suegro

‫חוֹתֵן חָם‬
JOTEIN JAM

294

Diccionario Español-Hebreo
Suela de Zapato

‫גִּ ְלדָּה‬

Sueldo; Salario;
Renta

‫שכִירוּת‬

Tierra; Terreno;
Suelo

‫ֳא ָדמָה‬
‫ַכּ ְרמֶל‬

'ADAMAH

Suelo Fertil;
Grano Fresco

‫נִשמַע טוֹב‬

Suero

‫זֶרֶק‬

GHILDHAH

Sueldo minimo

‫ְשכַר מִינִימוּם‬
SEJAR MINIMUM

Suelo
Suena bien

‫ֳא ָדמָה‬
NISHMA" TOV

Suero

‫ֶמצֶל‬
‫פוּר‬

Suerte

‫ְבּ ַה ְצ ָלחָה‬

Sueño

Suerte

Suficiente, Ser

Sufijo

‫ַמזָּל‬
‫פּוּרִים‬

BEHATSLAJAH

Purim, Fiesta de;
Suertes

‫ָשן לִישוֹן‬
ֵ‫י‬

Soñado; Sueño

‫ָחלַם‬

‫חֳלוֹם‬
‫ַמ ְספִּיק ְל ַמדַּי‬

PURIM

JALAM

Sueños N

JALOM

Suficiente

‫גּוֹרָל‬
MAZAL

YASHEIN LISHON

Sueño N

KARMEL

GHORAL

FUR

Suerte, Con
prosperidad

'ADAMAH

ZEREK

METSEL

Suerte

SJIRUT

‫חֳלוֹמוֹת‬
JALOMOT

‫ַסגִּי‬

MASPIK LEMADHAY

Suficiente;
Mucho

‫ָספַק‬

Suficiente de

‫דֵּי‬

SAGHI

SAFAK

DHEI

‫סוֹפִית סִיֹּמֶת‬

‫סוֹפִית‬
‫סִיֹּמֶת‬

Sufijo

SOFIT SIOMET

SOFIT SIOMET

Sufijo
Pronominal

‫סוֹפִית כִּנּוּית‬

Sobrellevar;
Sufrir; Perdurar

‫ָסבַל‬

Insinuar; Sugerir

‫ָרמַז‬

Sufrido; Toleró

SOFIT KINUYT

SAVAL

SAVAL LISBL

Propuesta;
Sugerencia,
Oferta

‫ַה ָצּעָה‬

Suiza

‫ְשוַויץ‬

RAMAZ

Bucear;
Sumergir;
Asentar

‫ָצלַל‬

Superior;

‫ֶעלְיוֹן‬

‫ָסבַל ִלסְבּל‬

HATSA"AH

SHEVAVYTS

Sumo sacerdote

TSALAL

‫כּוֹהֵן גָּדוֹל‬
KOHEIN GHADOL

Supermercado

‫סוּפֶּר ַמ ְרקֶט‬
295

Diccionario Español-Hebreo
Altisimo

"ELYON

Supervisar;
Ganar

‫נִצֵּח‬

Suplicación

‫ַתּחֳנוּן‬

Sur

SUPERMARKET

Súplica

NITSEIJ

‫ְתּ ִחנָּה‬
THEJINAH

‫ִה ְת ַחנֵּן‬

THAJANUN

Implorar;
Suplicar

‫דָּרוֹם‬

Derecho; Sur

‫יָמִין‬

DHAROM

Levaltarse;
Alzarse; Surgir

‫קָם קום‬

Susana

‫שוֹשנָּה‬
ַ

YAMIN

Surinam

KAM KVM

SHOSHANAH

HITJANEIN

‫סוּרִינָם‬
SURINAM

Colgar; Adherir;
Suspender

‫ָתּלָה‬
THALAH

Suspirar; Sentir;
Emocionarse

‫ָרחַש‬

Suspirar;
Suspiro

‫ֳאנָחָה‬

RAJASH

Suspirar

‫נֶ ֱאנַח אנח‬

Suspirar

‫ָלחַש‬

NE'ENAJ 'NJ

Suspirar; Suspiro

‫ֳאנָחָה‬

LAJASH

Sustantivo

'ANAJAH

Sustentación;
Alimento

‫ִמ ְחיָה‬

Sustentarse;
Mantenerse

‫ִה ְת ַפּ ְאנֵס‬

Comidas;
Sustentos;
Meriendas

‫מְזוֹנוֹת‬

Cabaña de Suká;
Tabernaculo

‫סוּכָּה ֻסכָּה‬

Calendario;
Tabla

‫לוּ ַח‬

Sustentación
Comida;
Sustento;
Merienda

‫מָזוֹן‬

Swazilandia

‫ְסוָוזִי ֶלנֶד‬

Cabañas;
Tabernaculos

LUAJ

Calendarios;
Tablas

‫לוּחוֹת‬

Tablero de Salto

Estrategia;
Tactica; Tacto

‫ֵתּ ְכסִיס‬

Tailandia

‫תּאי ֶלנְד‬

‫סוּכּוֹת סֻכּוֹת‬
SUKOT SUKOT

‫תֹּכֶן‬
‫ָה ִענְיָנִים‬
THOJEN
HA"INYANIM

LUJOT

TH'YLEND

MAZON

SEVAVZILENED

Tabla de
Contenidos

THEIJSIS

‫ַפּ ְרנָסָה‬
PARNASAH

MEZONOT

SUKAH SUKAH

‫ֵשּם ֶעצֶם‬
SHEIM "ETSEM

MIJYAH

HITPA'NEIS

'ANAJAH

‫ַמ ְק ֵפּצָה‬
MAKPEITSAH

Estrategia;
Tactica; Tacto
Tajada;
Rebanada

‫ֵתּ ְכסִיס‬
THEIJSIS

‫פְרוּסָה ֶפּלַח‬
296

Diccionario Español-Hebreo
‫נֵתַח ֳחתִיכָה‬
FERUSAH PELAJ
NEITAJ JATIJAH

Quiza; Tal vez

‫אוּלַי‬

Tal vez

'ULAY

Taladro

‫ַמ ְק ֵד ַח‬

YITHAJEIN

Taladro eléctrico

MAKDEIAJ

Talco

‫ַטלְק‬
‫מוּ ָס ְך‬

Bolso; Talego

‫ַתּלְמוּד גְּ ָמרָה‬
THALMUD GHEMARAH

Talmud, Mishna
y Gemara

‫ִשנָה וּגְ ָמרָא‬
ְ‫מ‬

Canilla; Talón;
Huella

‫ָעקֵב‬

Tambaléese,
Ondee, Tambalee

‫מָט‬

Ademas;
También

‫גַּם‬

Tambor

‫תוֹף‬

Caña; Tallo
Talmud;
Enseñanza;
Aprendizaje

‫ַתּלְמוּד‬

Canilla; Talón

‫ָעקֵב‬

MISHNAH UGMARA'

Tamaño
Tambaleo
También Yo

GHAM

TANAJ

Tan; Tanto Adv

‫כָּל ָכּ ְך‬

Tarde

‫אַ ֳחרֵי ַה ָצּ ֲה ַריִם‬
'AJAREI
HATSAHORAYIM

‫ֶערֶב‬
"EREV

‫גֵּם ֳאנִי‬
GHEIM 'ANI

Tamboreta

‫ִמ ִריָם תוֹף‬
TOF MIRIAM

Tan; Tanto Adv

‫כָּל ָכּ ְך‬
KOL KAJ

Lectura;
Convocación;
Tanaj

‫ִמ ְקרָא‬

Tanzania

‫ַטנְזַנְיָה‬

KOL KAJ

Tarde; P.M.

‫פִּיק‬
PIK

THAMUZ

Tanaj; Biblia

‫גוֹדֶל מִידָה‬
GODEL MIDAH

MAT

‫ָתנָך‬

THALMUD

"AKEIV

"AKEIV

‫תַּמּוּז‬

‫ָקנֶה‬
KANEH

TOF

Tammuz, Mes

‫כִּיס‬
KIS

MUSAJ

Talmud

‫מַק ַדחַת יָד‬
‫ַש ַמלִית‬
ְ‫ח‬
MAKDAJAT YAD
JASHMALIT

TALK

Taller mecánico

‫יִ ָתּכֵן‬

MIKRA'

TANZANYAH

Tarde

‫ִמ ֻאחָר ֶמ ַפזֵר‬
MI'UJAR MEFAZEIR

Detras; Tarde

‫אַחֳרוֹן‬
'AJARON

297

Diccionario Español-Hebreo
Tarde, adv.

‫ְמ ֻאחָר‬
ME'UJAR

Tarde F, adj

‫ְמ ֻא ֶחרֶת‬
‫ְמ ֻא ֶחרֶת‬

Tarde, despues
del medio día

'AJAREI
HATSOHORAYIM

Tarde M, adj

ME'UJERET ME'UJERET

‫ְמ ֻאחָר‬
‫מְאוּחָר‬
ME'UJAR ME'UJAR

‫ִשעוּר ַבּיִת‬

"ARAVIM

Deber; Tarea
para la casa

Deberes; Tareas
para la casa

‫ִשעוּרֵי ַבּיִת‬

Boleto; Tarjeta

‫ַכּ ְרטִיס‬

Tarjeta de crédito

‫אַשרַאי‬
ְ ‫ַכּ ְרטִיס‬

Tardes

‫ֳע ָרבִים‬

‫אַ ֳחרֵי‬
‫ַהּ ָצ ָה ָריִים‬

SHI"UREI BAYIT

KARTIS 'AShRA'Y

SHI"UR BAYIT

KARTIS

Tarjeta de
crédito

‫כַּרטִיס‬
‫אַשרַאי‬
KARTIS 'ASHRA'Y

Tarjeta de
Identificación

‫תְּעוּדַת זֶחוּת‬

Tasa; Copa

‫ֶספֶל‬

Tarta

THE"UDAT ZEJUT

KISAN NAKOR

Tasa de Interés

SEFEL

Tasa de Interés

‫ִשיעוּר‬
‫ָהרִיכִּית‬

Tatetí

‫רִיבִית‬
RIVIT

Tason de
cerveza

SHI"UR HARIKIT

‫אִיקְס מִיקְס‬
‫ְדּרִיקס‬

‫כִּיסָן נַקָר‬

‫כוֹס ֶשל‬
‫בִירָה‬
JOS ShEL VIRAH

Tav

‫ת תָו‬
T TAV

'IKS MIKS DHERIKS

Taxi

‫מוֹנִית‬

Taxi

MONIT

Taxis

‫מוֹנִיּוֹת‬

TAKSY

‫ִמזְרָק‬

MONIOT

Tazón de rociar,
biblico

‫תֵּה‬

Té de hiervas

‫תֵּה ְצ ָמחִים‬

THEIH

Te presento, Por
favor conoce

Techo

‫טַקסי‬

‫נָא ְל ַהכִּיר‬

THEIH TSEMAJIM

Teatro

NA' LEHAKIR

‫ִתּ ְקרָה‬
THIKRAH

MIZRAK

‫תֵּאַטְרוֹן גֵּיא‬
‫ִחזָּיוֹן‬
THEI'ATRON GHEI'
JIZAYON

Techo; Techos

‫גַּג גַּגוֹת‬
GHAG GHAGOT

298

Diccionario Español-Hebreo
Techo; Techos

‫גַּג גַּגוֹת‬

Tecla, de Piano

GHAG GHAGOT

Tecla delete

‫ַמקָש ְמחִיקָה‬

MAKOSH

Teclado

MAKASH MEJIKAH

Teclas, de Piano

‫ַכּוֹשים‬
ִ ‫מ‬

‫מַכּוֹש‬
‫ִמ ְק ֶלדֶת לוּ ַח‬
‫ָשים‬
ִ ‫ַמק‬
MIKLEDET LUAJ
MAKASHIM

Tejer

MAKOSHIM

‫אַרַג ָטוַה‬
‫ָשלַר קֵלע‬
‫ָרקָם‬
'ARAG TAVAH
SHALAR KEIL"
RAKAM

Tejer

‫ָסרַג‬

Tel Aviv Yaffa

SARAG

‫ביבא לת‬
‫ופי‬
TL 'VYV YFV

Cortina; Tela de
carpa; Sabana

‫יְרִיעָה‬

Teléfono

‫ֶטלֶפוֹן‬

Telaraña

YERI"AH

KURAY "AKAVISH

Telescopio

TELEFON

Televisión

‫ֶט ֶלוִיזְיָה‬
‫היזיוולט‬

Asuntos; Temas

‫נוֹשא‬
ֵ

Fondo; Telon de
Fondo

‫יְסוֹד ֶרקַע‬
‫ַתּ ְדרִי ְך‬
YESOD REKA"
THADRIJ

‫ָשש‬
ַ‫ח‬

NOSEI'

Tema; Tener
Miedo

‫נוֹשאִים‬
ֵ

Temblar

‫ָרעַש‬

NOSEI'IM

Temblar;
Terremoto

‫ָרעַד‬

Sacudir; Temblar

‫ָרחַף‬

RA"AD

RAJAF

Agitarse;
Temblar;
Estremecers

‫ָרגַז‬

Temble;
Ansioso;
Preocupado

‫ָחרַד‬
‫ַרעַד ְר ָעדָה‬
‫ָפּחַד‬

‫נִיד‬
NID

Temblor;
Terremoto

Temblores

‫רוֹעֵד‬

Asustar; Temer

RO"EID

‫דָאַג‬

JASHASH

RA"ASH

Movimiento;
Temblor

Preocupar;

‫ֶטלֶסקוֹף‬
TELESKOF

TELEVIZYAH
TLVVYZYH

Tema; Asunto

‫קוּרַי ַע ָכּבִיש‬

RAGAZ

JARAD

RE"ADAH RA"AD

PAJAD

Asustar; Temer

‫ִלפְחד ָפּחַד‬
299

Diccionario Español-Hebreo
Temer

DA'AG

Asustar;
Espantar; Temer

‫ָערַץ‬

Temeroso

PAJAD LIFJD

‫קָץ קוץ‬

"ARATS

Aborrecer;
Temer

‫יָרֵא‬

Temor; Miedo

‫יִרְאָה‬

YAREI'

Miedo; Temor

‫ַפּחַד‬
PAJAD

Temores N

‫ְפּ ָחדִים‬

YIR'AH

Temor,
Reverencia,
Admiración

‫יִרְאָה‬

Temperatura

‫ֶט ְמ ֵפּרָטוּרָה‬

PEJADIM

Fiebre;
Temperatura

‫םוח םח‬

Templo de
Jerusalen

‫בֵּית ַהמִקדָש‬

Temporada de
Calor

‫ַח ְמסִין‬

Temprano

YIR'AH

TEMPEIRATURAH

Palacio; Templo

JM JVM

‫הֵיכָל‬
HEIJAL

Temporada

BEIT HAMIKDASH

‫עוֹנָה‬
"ONAH

JAMSIN

‫ֻמ ְקדָּם‬
‫מוּ ְקדָּם‬

‫ֻמ ְקדָם ָקדִים‬
‫ַשכִים‬
ְ‫מ‬

‫ַש ָכּמָה‬
ְ ‫ְבּה‬
‫ְבּ ֶה ְקדַּם‬

Temprano

MUKDHAM
MUKDHAM

Temprano

MUKDAM KADIM
MASHJIM

Temprano en la
Mañana

‫ַשכֵּם‬
ְ‫ה‬

Temprano M Adj

‫ֻמ ְקדָּם‬

BEHASHKAMAH
BEHEKDHAM

Temprano F Adj

HASHKEIM

MUKDHAM

Dirección;
Tendencia

‫ַתּ ְפנִית‬

Tendero

‫ֶחנְוָנִי‬

Tenedor

KOTS KVTS

‫ֻמ ְק ֶדּמֶת‬
MUKDHEMET

Alicates;
Tenazas

‫מַל ַקחַת‬
‫פְליֶיר‬
MALKAJAT
FELYEYR

Extender;
Tender

‫ָשטַח‬
‫גיִד‬

JENVANI

Tendón; Nervio;
Pene

‫ָמזְלֵג‬

Tenedores

‫ִמזְלָגוֹת‬

THAFNIT

MAZLEIG

Tema; Tener
Miedo

‫ָשש‬
ַ‫ח‬

Tener tos

SHATAJ

GYID

MIZLAGOT

‫ִה ְפרִיס‬

JASHASH

Tener Pesuñas
Partidas

‫ִש ַתּעֳל‬
ְ‫ה‬

Tenga Cuidado;

‫נִזְהַר‬

HIFRIS

300

Diccionario Español-Hebreo
Tengo ganas

HISHTHA"AL

Cuidar

NIZHAR

‫בָּא לִי‬

Inclinar;
Seducir; Tentar

‫ִהטָּה‬

Tercera F

‫ִישית‬
ִ ‫ְשל‬

BA' LI

Tercera Comida

‫סְעוּדָה‬
‫ִישית‬
ִ ‫ְשל‬

HITAH

SHELISHIT

SE"UDAH SHELIShIT

‫סִיוּם ָחרִיג‬

SHELISHI

Terminación
anormal

Completo;
Terminado

‫גָּמוּר‬

Terminado

‫גֶּמֶר גְּמֶר‬

Concluido;
Terminado, Ser

‫ִה ְס ִתּיֵּם‬

Tercero M

Terminar

‫ִישי‬
ִ ‫ְשל‬
GHAMUR

HISTHIEIM

‫נִגְמַר ל ִהגָּמֵר‬
‫רמגיהל‬

GHEMER GHEMER

Terminar;
Completar;
Destruir

‫תָּם‬

Completarse;
Terminarse

‫ָשלַּם‬

Compasión;
Ternura; Amor
Tener

‫ָרחַם‬

Temblor;
Terremoto

‫ַרעַד ְר ָעדָה‬

Tierra; Terreno;
Suelo

‫ֳא ָדמָה‬
‫ֳאיֻמָּה‬
‫מוֹרָא‬

NIGMAR LHIGHAMEIR
LHYGMR

Ternero

‫ֵאגֶל‬
'EIGEL

Temblar;
Terremoto

‫ָרעַד‬

Terremoto,
Temblor de
Tierra

‫ְרעִידַת ֳא ָדמָה‬

Terreno Bajo;
Círculo de Trafi

‫ִכּכָּר‬
KIKAR

Horrible;
Terrible F

Horrible;
Terrible M

‫אָיֹם אָיוֹם‬

Terror

Tesoro

‫אוֹצָר‬

RA"AD

RE"IDAT 'ADAMAH

SIUM JARIG

'AYOM 'AYOM

THAM

SHALAM

RAJAM

RE"ADAH RA"AD

'ADAMAH

'AYUMAH

MORA'

‫ְסגֻלָּה סְגוּלָּה‬

'OTSAR

Valor; Tesoro;
Remedio

Dar Evidencia;
Testificar

‫ֵהעִיד‬

Testigo ocultar

‫עֵד ְר ִאיָיה‬

Testimonio

‫עֵדוּת‬

HEI"ID

"EID RE'IAYH

Tet

"EIDUT

Tetera

‫תֵּיוֹן‬
THEION

SEGULAH SEGULAH

‫ט טֵית‬
T TEIT

Tevet, Mes

‫ֵטבֵת‬
TEIVEIT

301

Diccionario Español-Hebreo
Gusano; Teñido
Escarlata

‫תּוּלָע‬

Tía, de El

‫דּוֹדָתוֹ‬

Tía

THULA"

DHODAH

Tía, de Ella

DHODATO

Tía, de Ellas

‫דּוֹ ָדתָן‬
‫דּוֹ ָדתִי‬

Tía, de Ellos

‫דּוֹ ָד ֵת ְך‬

Tía, Nuestra

‫דּוֹ ַד ְתכֶן‬

Tía, Tuya M

‫דּוֹדוֹתָיו‬

Tía, Vuestra M

‫דּוֹדוֹתֵיהֶן‬

Tias, de Ella

‫דּוֹדוֹתַי‬

Tías, de Ellos

‫דּוֹדוֹתַי ְך‬

Tías, Nuestras

‫דּוֹדוֹתֵיכֶן‬

Tías, Tuyas M

‫ָכּרִיש‬

Tías, Vuestras M

‫מוֹנֶה‬

‫דּוֹדוֹתֵיכֶם‬
DHODOTEIJEM

Tiempo

KARISH

Numerador;
Tiempo

‫דּוֹדוֹתֶי ָך‬
DHODOTEYJA

DHODOTEIJEN

Tiburon

‫דּוֹדוֹתֵינוּ‬
DHODOTEINU

DHODOTAYJ

Tías, Vuestras F

‫דּוֹדוֹתֵיהֶם‬
DHODOTEIHEM

DHODOTAY

Tías, Tuyas F

‫דּוֹדוֹתֶי ָה‬
DHODOTEYHA

DHODOTEIHEN

Tías, Mias

‫דּוֹ ַד ְתכֶם‬
DHODATJEM

DHODOTAYV

Tías, de Ellas

‫דּוֹ ָד ְת ָך‬
DHODATJA

DHODATJEN

Tías, de El

‫דּוֹ ָדתֵנוּ‬
DHODATEINU

DHODATEIJ

Tía, Vuestra

‫דּוֹ ָדתָם‬
DHODATAM

DHODATI

Tía, Tuya F

‫דּוֹ ָדתָהּ‬
DHODATAH

DHODATAN

Tía, Mia

‫דּוֹדָה‬

‫עֵת‬
"EIT

Clima; Tiempo

MONEH

‫ֳאוִיר ֶמזֶג‬
‫אֳווִיר‬
‫אַ ְקלִים‬
'AVIR MEZEG
'AVVIR 'AKLIM

Tiempo, Era

‫זְמָן‬

Tiempo Libre

ZEMAN

Tiempos

‫עִתים‬

PENAY PENA'Y

Tiempos

"ITYM

Tienda

‫חַנּוּת‬
JANUT

‫ְפּנַי ְפּנַאי‬
‫זְ ַמנִּים‬
ZEMANIM

Carpa; Tienda

‫אֹהֶל‬
'OHEL

302

Diccionario Español-Hebreo
Tienda

‫חֳנוּת‬
JANUT

Tienda de
Abarrotes;
Almacén
Tienda de libros

‫חַנּוּת מַכּוֹלֶת‬
‫חַנּוּת מַכֹּלֶת‬

Tienda de
Abarrotes;
Almacén

Tienda de
departamentos

JANUT MAKOLET
JANUT MAKOLET

‫חֳנוּת ֶס ָפרִים‬
‫ַחנֻּיוֹת חַנּוִּיוֹת‬
JANUYOT JANVIOT

Tienes Telefono?
F

‫יֵש ָל ְך ֶטלֶפוֹן‬
YEISH LAJ TELEFON

Suave; Timida;
Tierna; Delicad

‫ַרכָה‬

Pais; Tierra

‫ֶארֶץ‬

Tierra Baldía

Carpas; Tiendas

Tierra que fluye
leche y miel

Tiene que;
Necesita
Tienes
Telefono? M

TSARIJ L

‫יֵש ְל ָך‬
‫ֶטלֶפוֹן‬
‫ַר ְך‬

Tierra; Terreno;
Suelo

‫ֳא ָדמָה‬
‫ָח ְרבָּה‬

KARKA"

Tierra Arida;
Lugar Desolado

‫ְש ָממָה‬

Tierra de Aram

‫ֳארָם‬

RAJAH

‫ַק ְרקַע‬

‫ְכּנַעַן‬

RAJ

'ADAMAH

JARBAH

'ARAM

Tierra de Israel

‫ֶארֶץ יִש ָראֵל‬

KENA"AN

'ERETS YISRA'EIL

‫ֶארְץ זָבַת ָחלָב‬
‫וּ ְדבַש‬

‫ֶארֶץ הַקֹּדֶש‬
‫ִש ָראֵל‬
ְ‫י‬

Continente;
Tierra Seca

‫ֶשת‬
ֶ ‫ָשה יַבּ‬
ָ ‫יַבּ‬

Tigre

‫טִיגְרִיס‬

Tierra Santa

'ERETS HAKODESH
YISRA'EIL

Tierras; Paices

YABASHAH YABESHET

‫ַפּעֳמוֹן ַה ֶדּלֶת‬

‫ֳארָצוֹת‬
'ARATSOT

Tijeras

TIGRIS

Suave; Timido;
Tierno; Delicad

‫ָצרִי ְך ל‬

YEISH LEJA
TELEFON

'ERTS ZAVAT JALAV
UDVASH

Timbre

‫ֳא ָהלִים‬
'AHALIM

SHEMAMAH

Tierra de Canaán

‫חֳנוּת כוֹלבּוֹ‬
‫ָכּלְבּוֹ חֳנוּת‬

Suave; Timido;
Tierno; Delicad

'ERETS

Tierra; Abajo

MAKOLET
MAKOLET

JANUT JOLBO
JANUT KOLBO

JANUT SEFARIM

Tiendas

‫מַכּוֹלֶת‬
‫מַכֹּלֶת‬

‫מִס ָפּ ַריִים‬
MISPARAYIM

‫ַרכָה‬

PA"AMON HADHELET

Suave; Timida;
Tierna; Delicad

‫ַר ְך‬

Tina

‫כִיוֹר‬

RAJ

RAJAH

JIOR

303

Diccionario Español-Hebreo
Tina

‫חֳלוּק רַחצָה‬

Tinta

JALUK RAJTSAH

Color; Pintura;
Tinte

‫ֶצבַע‬

Tío; Amado;
Querido

‫דּוֹד‬

Tío, de El

‫דּוֹדוֹ‬

DHEYO

Colorante; Tinte

TSEVA"

Tío

DHOD

‫דּוֹדָן‬
‫דּוֹ ְדכֶן‬

Tío, Mío

Tío, de Ella
Tío, de Ellos

‫דּוֹ ְדכֶם‬

DHODJEN

Tío, de Ustedes
M

‫דּוֹדִי‬

Tío, Nuestro

‫דּוֹדֵנוּ‬

‫דּוֹ ֵד ְך‬
‫דּוֹדָיו‬
‫דּוֹדֵיהֶן‬

Tío ,Tuyo M

‫דּוֹדַי‬

Tíos, de Ella

‫דּוֹ ֶדיְִך‬

Tíos, de Ellos

Clase; Tipo

‫דּוֹדֵיכֶן‬

‫דּוֹדֵיהֶם‬
DHODEIHEM

Tíos, Nuestros

‫דּוֹדֵינוּ‬
DHODEINU

Tíos, Tuyos M

DHODEYIJ

Tíos, Vuestros F

‫דּוֹדֶי ָה‬
DHODEYHA

DHODAY

Tíos, Tuyos F

‫דּוֹ ְד ָך‬
DHODJA

DHODEIHEN

Tíos, Míos

DHODJEM

DHODEINU

DHODAYV

Tíos, de Ellas

‫דּוֹדָם‬
DHODAM

DHODEIJ

Tíos, de El

‫דּוֹדָהּ‬
DHODAH

DHODI

Tío, Tuyo F

‫דּוֹד‬
DHOD

DHODAN

Tío, de Ustedes
F

‫ְצבִיעָה‬
TSEVI"AH

DHODO

Tío, de Ellas

‫דְּיוֹ‬

‫דּוֹדֶי ָך‬
DHODEYJA

‫דּוֹדֵיכֶם‬

DHODEIJEN

Tíos, Vuestros
M

‫מִין‬

Tipo de letra

‫ְסגְנוֹן גוּפָן‬

MIN

Clases de; Tipos
de

‫מִינֵי‬

Tirar, Hechar;
Lanzar; Vaciar

‫ָש ַל ְך‬

Tishri, Mes

‫תִּשרֵי‬

SEGENON GUFAN

Tirabuzón

MINEI

‫ַמ ְחלֵץ‬
MAJLEITS

Dispare; Tire

SHALAJ

THISHREI

DHODEIJEM

‫יָרָה‬
YARAH

Dudar; Titubear

‫פֶּן‬
PEN

304

Diccionario Español-Hebreo
Nombrar; Titular
Tiza

‫ִכּנָּה‬

‫שוּם‬

KINAH

Nombre; Título;
Valuación

‫גִּיר‬

Tobillo

‫ַקרְסוֹל‬

GHIR

Tocar

‫נָגַע ִלנְגּ ַע‬
NAGA" LINGHA"

Tocar Violín

‫ִכּנֵּר‬

SHUM

KARSOL

Cantar; Tocar
instrumento
Musi

‫זִמֵּר‬

Toda clase de

‫כָּל מִינֵי‬

ZIMEIR

KINEIR

KAL MINEI

Todas y cada una
estatuas

‫כָּל ֶפּסֶל וּ ֶפּסֶל‬

‫ֳשה דּוֹמֵם‬
ֶ ‫ַמח‬
‫שוֹתֵק שוֹקֵט‬

Todavía; Aún

‫ַע ַדיִן ַע ַדיִין‬
‫עוֹד‬

Aún; Todavía

KAL PESEL VPESEL

DHOMEIM
MAJASHEH
SHOTEIK SHOKEIT

Totalidad;
Entero; Todo

‫כֹּל כָּל‬
‫הַכֹּל ְבּ ֵסדֶר‬

HAKOL

Todo en orden;
Todo bien

‫ְבּ ֵסדֶר‬

Todo el dia

‫כָּל הַיּוֹם‬

KOL KOL

"ADAYIN "ADAYIN "OD

Todo
Todo bien; Bien

‫הַכֹּל‬
BESEIDER

Todo en orden;
Todo bien

‫הַכֹּל ְבּ ֵסדֶר‬

Todo eso que

KAL HAYOM

‫הַכֹּל לְטוֹבָה‬

HAKOL BESEIDER

Todo es para
bien

‫ֶש מַה כָּל‬

Todos

‫כָּל ֶאחָר‬

KAL MAH SHE

Todos

‫ֻכּלָּם‬
KULAM

Todos

‫כּוּלָם‬
KULAM

Tofu, Queso de
leche de soya

HAKOL BESEIDER

‫טוֹפוּ גְבִינָה‬
‫עָשוּי ִמ ַחלַב‬
‫מִסוֹיה‬

HAKOL LETOVAH

KAL 'EJAR

Todos; Cada;
Cualquier

‫כָּל‬

Todos los
juramentos

‫כָּל נִ ְדרֵי‬

Tohalla

‫ַמגֶבֶת‬

KAL

KOL NIDREI

MAGEVET

TOFU GEVINAH "OSUY
MIJALAV MISOYH

Dosel; Toldo de
matrimonio

‫חוּפַּה‬

Sufrido; Toleró

‫ָסבַל ִלסְבּל‬

Tolerancia

JUPAH

‫חָס‬
JAS

Tomar

‫לוֹ ֵק ַח‬
305

Diccionario Español-Hebreo
SAVAL LISBL

Tomar

‫ָלקַח‬

LOKEIAJ

Tomar

LAKAJ

Jurar; Tomar
Juramento

Tomate

‫ִשבַע‬
ְ‫נ‬
NISHVA"

‫ַעגְ ָבנִיָה‬
"AGVANIAH

Tonelada

‫טוֹן‬

KOJ KOJ

Bañarse; Tomar
un baño

‫ִא ֶלּמֶת‬

Herede; Tome
Posesión; Posea

Tonga

‫ִאלֵּם‬

Tonterías

‫ַמגָּע‬

Topacio

‫עָקֹם ְמ ֻעקָּל‬

Torá

‫זֶרֶם‬

Tormenta de
Nieve

‫סוּפֵה ֶשלֶג‬

ZEREM

SUFEIH SHELEG

‫ְשטוּיוֹת‬
‫ִפּ ְטדָה‬
‫תּוֹרָה‬
THORAH

Torcido

"AKOM ME"UKAL

Corriente;
Tormenta;
Arroyo

‫קְבוּצַת ִאיֵיּ‬
‫טוֹנְגָה‬

PITDAH

MAGHA"

Torcido

YARASH

SHETUYOT

'ILEIM

Contacto; Toque

‫יָרַש‬

KEVUTSAT 'IEI
TONGAH

'ILEMET

Tonto

‫ִה ְת ַרחֵץ‬
‫ְל ִה ְת ַרחֵץ‬
HITRAJEITS
LEHITRAJEITS

TON

Tonta

‫קָח קוֹח‬

‫ְפּתִילָה‬
PETILAH

Tormenta de
Arena

‫סוּפָת חוֹל‬

Tormenta
Eléctrica

‫סוּפֵה‬
‫ְר ַעמִים‬

SUFAT JOL

SUFEIH RE"AMIM

Tormenta
Electrica Fuerte

‫סוּפַת ְר ַעמִים‬
‫ַעזָת‬

Tormenta F

‫ְס ָערָה‬
SE"ARAH

SUFAT RE"AMIM "AZAT

Tormenta M

‫ַסעַר‬
SA"AR

Tormenta
Tropical

‫סוּפֵה‬
‫טְרוֹפִּית‬
SUFEIH TEROPIT

Tornillo

‫בוֹרֵג‬

Toro

VOREIG

Toro joven

‫פַּר‬
PAR

‫שוֹר‬
SHOR

Torpe;
Inconveniente

‫גִּמְלוֹנִי‬
306

Diccionario Español-Hebreo
‫ְשלוּמִי ֵאלִי‬
GHIMLONI
SHELUMI'EILI

Torre

‫ִמגְדָּל‬

Torre, ajedrez

MIGDHAL

Bizcocho;
Queque; Torta

‫עוּגָה‬
"UGAH

‫ְצרִי ַח‬
TSERIAJ

Torta de
chocolate

‫עוּגַת‬
‫שוֹקוֹלָד‬
"UGAT SHOKOLAD

Torta de queso
Tortuga

‫עוּגַת גְּבִינָה‬

‫עוּגוֹת‬

"UGAT GHEVINAH

Bizcochos;
Queques; Tortas

‫צָב‬

Tortugas

‫ַצבִּים‬

TSAV

Tosefta,
Suplemento de
Mishna

‫תּוֹ ֶס ְפתָּא‬

Tostar

‫טוֹסְט‬

TSABIM

Toser; Escupir

THOSEFTHA'

TOST

Empleado;
Trabajador

‫עוֹבֵּד‬

Trabajadores;
Peones

‫פּוֹ ֳעלִים‬

Trabajar; Servir

‫ָעבַד‬

"OBEID

PO"ALIM

Trabajo

‫ַלעֳבד‬

Totalidad;
Entero; Todo

‫כֹּל כָּל‬

Trabajador;
Peón

‫פּוֹעֵל‬

Trabajar; Estar
en Problemas

‫ִה ְת ַלבֵּט‬

Trabajar; Servir

PO"EIL

HITLABEIT

‫ָעבַד ַלעֳבד‬
‫דובעל‬
‫ָעמַל‬

LA"AVD

Laborar;
Trabajar

‫ֳשה‬
ֶ ‫ַמע‬

Trabajo

‫עֳבוֹדָה‬

Trabajo;
Servicio;
Reverencia

‫עֳבוֹדָה‬

Trabajos

"AMAL

"AVODAH

‫ְמלָאכָה‬

"AVODAH

Negocio;
Trabajo

‫עֳבוֹדוֹת‬

Tradición

‫ֶשת‬
ֶ ‫מוֹר‬

"AVODOT

‫מָסֹרֶת מָסוֹרֶת‬
‫ַתּרְגּוּם‬

MELA'JAH

MORESHET

Tradicional

MASORET MASORET

Traducción

KOL KOL

"AVAD LA"AVD
L"VVD

MA"ASEH

Tradición

‫כָּח כוֹח‬
KOJ JOJ

"AVAD

Trabajar

"UGOT

‫מָסוֹ ְרתִּי‬
MASORTHI

Traducciones

‫ַתּרְגּוּמִים‬
307

Diccionario Español-Hebreo
THARGHUM

Traduciendo

‫ִתּרְגּוּם‬
THIRGHUM

Traduzca

‫ִתּ ְרגַּם תירגם‬
‫םגרתל‬

THARGHUMIM

Copiar;
Traducir;
Remover

‫ֶה ְעתִּיק‬

Traiga; Traer

‫ֵהבִיא‬
HEIVI'

THIRGHAM TYRGM
LTRGM

Movimiento;
Tráfico

‫תְּנוּעָה‬

Trague

‫ָבּלַע‬

HE"THIK

Beber; Tragar

THENU"AH

‫גָּמַע גָּמָא‬
GHAMA" GHAMA'

‫ַמעַל‬

BALA"

Traición;
Malversación

Malversar;
Traicione;
Defrauda

‫ָמעַל‬

Traidoras

‫בּגְדוֹת‬

Traiga; Traer

‫ֵהבִיא‬

MA"AL

BGDOT

Traje; Atuendo

HEIVI'

Vestido; Traje

‫לְבוּש‬
‫ָמסַר למסור‬

Cambiar;
Transformar

‫ִסבֵּב‬

‫ֳחלִיפָה‬
JALIFAH

Transeúnte

LEVUSH

Transmitir;
Transferir

MA"AL

‫עוֹבֵר חוֹלֵף‬
"OVEIR JOLEIF

Transformador

MASAR LMSVR

‫ֵשנַאי‬
SEINA'Y

‫ָשע‬
ַ‫פּ‬

SIBEIV

Transgredir;
Rebelarse

Transgresor;
Culpable

‫ָשע‬
ָ‫ר‬

Transgresor

‫ֳע ַב ְריָן‬

Transición

‫ִשנּוּי ַמ ֳעבָר‬

RASHA"

"AVARYAN

Tránsito

SHINUY MA"AVAR

TransJordania

‫ֶעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן‬

Transmitir

‫ִלעֵז‬

Transliteración

‫ָמסַר למסור‬

LI"EIZ

Transmitir;
Transferir

‫ִשדֵּר‬

Transporte

‫תּוֹ ָבלָה‬

‫ַתּחְבוֹרָה‬
‫ָפּלַש‬
PALASH

MASAR LMSVR

THOVALAH

Trapecio

THAJVORAH

Invadir;
Traspasar

‫ַתּ ְעתִּיק לִעוּז‬
THA"THIK LI"UZ

SHIDHEIR

Transporte

‫ַה ֳע ָברָה‬
HA"AVORAH

"EVER HAYARDHEIN

Transliterar

PASHA"

‫ְת ַרפֵּז‬
TERAPEIZ

Girar; Cambiar;
Trastornar

‫ָה ַפ ְך‬
HAFAJ

308

Diccionario Español-Hebreo
Tratado de
Principios

‫ִפּ ְרקֵי אָבוֹת‬

Tratar
Traicioneramente

‫ָבּגַד‬

Trece F

Tratamiento

PIRKEI 'AVOT

TIPUL

Trébol

BAGAD

‫ֶשרֵה‬
ְ ‫ָשלוֹש ע‬

‫טִיפּוּל‬
‫ת ְלתָּן‬
‫ִשלָּשוֹן‬
TLTHAN
SHILOSHON

Trece M

SHALOSH "ESREIH

‫לוֹשה‬
ָ ‫ְש‬
‫ָשר‬
ָ‫ע‬
SHELOSHAH "ASAR

Treinta

‫לוֹשים‬
ִ ‫ְש‬

Treinta

ShELOShIM

Treinta y tres día
del Omer

‫לַג בָּעוֹמֶר‬

Trenes

‫ַרכָּבוֹת‬

SHELSHIM

Tren

LAG BA"OMER

‫ִשזָר‬
ְ‫מ‬

Trenza

‫ָשלוֹש‬

Tres F

‫לוֹשת‬
ֶ ‫ְש‬
‫ֳא ָלפִים‬

Tres M

‫ְש ַברִים‬

Trescientos

‫שלוֹש מֵאוֹת‬

Tres mil

Trescientos

‫ְשלש מֵאוֹת‬
SHELSH MEI'OT

Triangulo

SHLOSH MEI'OT

‫בֵית דִין ַר ָבּנִי‬

‫לשת‬
ֶ ‫ְש‬
‫ֳא ָלפִים‬
SHELSHET 'ALAFIM

SHEVARIM

Tribunal
Rabinico

‫לוֹשה‬
ָ ‫ְש‬
SHELOSHAH

SHELOSHET 'ALAFIM

Tres toques
cortos del Shofar

‫ָשלֹש‬
SHALOSH

SHALOSH

Tres Mil

‫ִמ ְק ָלעָה‬
MIKLA"AH

MISHZOR

Tres F

‫ַר ֶכּבֶת‬
RAKEVET

RAKAVOT

Trenza

‫לשים‬
ִ ‫ְש‬

‫מְשוּלָש‬
MESHULASH

‫ַשי‬

VEIT DIN RABANI

Regalo; Tributo;
Presente

Carga,
Gravamen;
Tributo

‫ַשּא‬
ָ‫מ‬

Ofrenda; Tributo

‫ִמנְחָה‬

Tributo

‫תְּרוּמָה‬

MASA'

MINJAH

Tridimencional

THERUMAH

Horquilla, Horca;
Trinche

‫קִלשוֹן‬
KILSHON

SHAY

‫ְתּלַת ְמ ַמדִי‬
THELAT MEMADI

Trinidad y
Tobago

‫ְטרִינִידַד‬
‫וְטוֹבָּגוֹ‬
TERINIDAD
VETOBAGO

309

Diccionario Español-Hebreo
Triste;
Deprimida

‫עֳנוּמָה‬

‫עָנוּם‬

"ANUMAH

Triste;
Deprimido

Triste F

‫עֳצוּבָה‬

Triste M

‫עָצוּב‬

"ATSUVAH

"ATSUV

‫ָצלַח‬

KAMAJ

Triunfar;
Prosperar

Prevalecer;
Triunfar

‫נִצַּח לנַ ֵצּ ַח‬

Trompeta

‫חֳצוֹ ִצרָה‬

Fallar; Tropezar

‫ְשל‬
ַ ‫נִכ‬

Moler; Triturar

‫ָקמַח‬

"ANUM

NITSAJ LNATSEIAJ

JATSOTSIRAH

Tropiezo

NIJSHAL

Tropiezo;
Obstrucción

‫פּוּקָה‬

Tropiezo

‫ָשל‬
ַ‫כּ‬

Tsadi

Tropiezo

PUKAH

MIJSHOL

‫ִה ְת ַמ ֵקּ ַח‬

KASHAL

‫צ ֵצדִי ץ‬

Tsfat

‫ְצפָת‬

‫צִירִי ָחסֵר‬

Tu F

‫אַ ְתּ‬

TSEFAT

‫י צִירִי ָמלֵא‬

Tu F, Acusativo
Definido

‫אוֹ ָת ְך‬
‫אוֹ ְת ָך‬

'ATHAH

Tu M, Acusativo
Definido

‫ִצבְעוֹנִי‬

Tulipanes M

‫ִצבְעוֹנִים‬

TSIRI JASEIR

‫אַתָּה‬
TSIV"ONI

Sepultura;
Tumba

‫ֶקבֶר‬

Orificio; Tunel

‫נִ ְקבָּה נְקָבוֹת‬

Tumba; Infierno

KEVER

‫ַתּיָּרוּת‬

Tunisia

‫ַתּיָּר תייר‬
THAYAR TYYR

'OTJA

‫ְשאוֹל‬
‫טוּנִי ְסיָה‬
TUNISYAH

Turista

‫ַתּיָּר‬
THAYAR

Turista F

THAYERET

Turista M

'OTAJ

SHE'OL

THAYARUT

‫ַתּיֶּרֶת‬

EI TSIRI MALEI'

TSIV"ONIM

NIKBAH NEKAVOT

Turista

HITMAKEIAJ

Tsiri Male AE
larga

'ATH

Turismo

‫ִמכְשוֹל‬

Trueque;
Convenio; Pacto

Tsiri Jasaer AE
larga

Tulipan M

‫נִ ְתקַל‬
NITKAL

TS TSEIDI TS

Tu M

TSALAJ

‫ַתּיֶרֶת תיירת‬
THAYERET TYYRT

Turistas F

‫ַתּיָּרוֹת‬
THAYAROT

310

Diccionario Español-Hebreo
Turistas M

‫ַתּיָּרים‬

Turquia

THAYARYM

Tuyo F; Tuya F

‫ֶש ַל ְך‬

Ucrania

TURKEYAYH

Tuyo M; Tuya
M

‫ֶש ְל ָך‬
‫ֶש ְל ָך‬

SHELAJ

Tuyo M; Tuya
M

‫אוּ ְקרַייְנָה‬

Uganda

‫אוּגַנְדָה‬

SHELAJ

Tuyo F; Tuya F

‫ֶש ַל ְך‬
'UKRAYYNAH

Ayer de Noche;
Ultima Noche

Ultimamente

‫ֶאמֶש‬
'EMESH

Ultima
oportunidad

‫ִמקָּרוֹב‬

Ultimo

‫אַחֳרוֹן אַחֳרוֹן‬
‫ָחבִיב‬
'AJARON 'AJARON
JAVIV

Un gran milagro
sucedio allí

‫גָּדוֹל ָהיָה נֵס‬
‫ָשם‬
‫ְקצָת ַס ְבלָנוּת‬

Una F

‫אַחַת‬

SHELJA

‫ִהזְֶדּמְּנוּת‬
‫אַחֳרוֹנָה‬
HIZDHEMNUT
'AJARONAH

‫אַחֳרוֹן‬
'AJARON

Algun tiempo;
un brevemente
mi

‫זְמַן מָה‬

Un momento

‫רַק ֶרגַע‬

ZEMAN MAH

RAK REGA"

NEIS GHADOL HAYAH
SHAM

Un poco de
paciencia

SHELJA

'UGANDAH

MIKAROV

Ultimo pero no
menos important

‫טוּ ְר ְקיָיּה‬

Un toque largo
del shofar

‫ְתּקִיעָה‬
‫ַממַּש סִיוּט‬

'AJAT

Una verdadera
pesadilla

Una Vez Más;
Otra Vez

‫ַפּעַם עוֹד‬

Una via

‫חַד סִטרִי‬

"OD PA"AM

JAD SITRI

Unánimemente

‫פֶּה ֶאחָד‬

‫הָאַחַת‬
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬

KETSAT SAVLANUT

Undecima F

PEH 'EJAD

THEKI"AH

MAMASH SIUT

HA'AJAT "ESREIH

Undecimo M
Ungido; Mesías

‫ָשר‬
ָ ‫הָאַחַד ע‬

‫ִשקִי ַע‬
ְ‫ה‬

HA'AJAD "ASAR

Undir; Invertir,
Hacer

‫ָשי ַח‬
ִ‫מ‬

Unguento

‫ִשחָה‬
ְ‫מ‬

MASHIAJ

Unica
oportunidad

‫ִהזְֶדּמְּנוּת פָּז‬
HIZDHEMNUT PAZ

HISHKIA"

MISHJAH

Unicamente;
Seguramente

‫אַ ְך‬
'AJ

311

Diccionario Español-Hebreo
Medida;
Uniforme

‫מַד‬

Amarrar; Unir

‫אָסַר‬

Unir; Adjuntar

MAD

HITSTARAF

Unir; Ordenar

'ASAR

Pegar; Adherir;
Unir

‫ָדּבַק‬

Unir; Combinar

‫תָאַם‬

Unir intransitivo

‫ִה ְצ ָטרַף‬
‫ָרצַף‬
RATSAF

Adherir;
Adjuntar; Unir

‫ִספַּח‬
‫ָצרָף‬

TA'AM

Combinar;
Fundir; Unir

‫ִה ְצ ָטרֵף‬
‫ףרטצהל‬

Unirse;
Adherirse

‫נִ ְס ַר ְך סרך‬

Universidad

‫אוּנִיבֶרסִיטָה‬

DHAVAK

SIPAJ

TSARAF

NISRAJ SRJ

HITSTAREIF LHTSTRF

Unirse

‫ִשתֵּף‬
SHITHEIF

Universidades

‫אוּנִי ֶב ְרסִיטָאוֹת‬
'UNIVERSITA'OT

Mundo;
Eternidad;
Universo

‫עוֹלָם‬

Untar; Embarrar;
Lubricar

‫ָשח‬
ַ‫מ‬

Urgente

'UNIVERSITAH

Siempre;
Mundo;
Universo

‫עוֹלָם‬

Uno M

‫ֶאחָד‬

"OLAM

'EJAD

Urano

MASHAJ

‫דּוֹחֵק ֵמאִיץ‬
‫תָּכוּף‬
‫דָּחוּף‬

Urgente F

‫ֵסרַב‬

Presionar; Urgir

Usar

Uruguay

‫גִּי ַמ ְט ִריָּה‬
‫גַּ ַמ ְט ִריָּה‬
GHIMATRIAH
GHAMATRIAH

‫אוּרוּגְוַוי‬
'URUGVAVY

Usar; Hacer Uso

‫ִש ַתּמֵּש‬
ְ‫ה‬
HISHTHAMEISH

HIShTHAMEISh
LHShTMSh

Uso de Letras
como Numeros

‫נָחַץ‬
NAJATS

SEIRAV

‫ִש ַתּמֵּש‬
ְ‫ה‬
‫שמתשהל‬

‫דְּחוּפָה‬
DHEJUFAH

DHAJUF

Rehusar; Urgir

‫אוֹ ֶרנְס‬
'ORENS

DHOJEIK MEI'ITS
THOJUF

Urgente M

"OLAM

Ustedes F;
Vosotras

‫ֶא ְתכֶן‬
'ETJEN

312

Diccionario Español-Hebreo
Ustedes F;
Vosotras

‫אַתֶּן‬

‫אַתֶּם‬

'ATHEN

Ustedes M;
Vosotros

Ustedes M;
Vosotros

‫ֶא ְתכֶם‬

Usura

‫רִיבִּית‬
‫קְצוּצָה‬

'ETJEM

'ATHEM

RIBIT KETSUTSAH

Equipo; Vajilla;
Utencilio

‫ְכּלִי‬

Vasijas; Platos;
Utencilios

‫ֵכּלִים‬

Uva; Baya,
Grano

‫ֵענָבָה‬

Uvas

‫ֳענָבִים‬

KELI

KEILIM

Vajilla; Plato;
Utencilio

‫ְכּלִי‬

Abdomen;
vientre; utero;
matri

‫ֶבּטֶן‬

Uva

‫ֵענָב עֵינָב‬

"EINAVAH

‫צִיפּוֹרֶן‬

Uña; Clavo

‫ָפרָה‬

Va; Camina

Vaciar

‫רֵיקָה‬

Vacaciones

Mover; Vagar

‫ַחגִּים‬
JAGHIM

Vaciar;
Derramar

‫ָש ַפ ְך‬

REIKAH

‫ֵהרִיק‬

Vaciar; Remover

‫ִפּנָה‬

HEIRIK

Tirar, Hechar;
Lanzar; Vaciar

‫הוֹ ֵל ְך‬
HOLEIJ

FARAH

Vacía

‫מַסמֵר‬
MASMEIR

TSIPOREN

Vaca

BETEN

"EINAV "EINAV

"ANAVIM

Uña

KELI

‫ָש ַל ְך‬

PINAH

Vacile; Dude

SHALAJ

‫נָע‬

SHAFAJ

‫הִיסֵּס ִהסֵּס‬
HISEIS HISEIS

Vagina

NA"

‫וָגִינָה נָ ְרתִיק‬
‫ֲקבָה בֵּית‬
‫ָה ֶרחֶם‬
VAGINAH NARTIK
KOVAH BEIT
HAREJEM

Vagina

‫וָגִינָה נָ ְרתִיק‬
VAGINAH NARTIK

Vagón, Coche
de Tren

‫קָרוֹן‬
‫ְכּלִי‬
‫תֹּקֶף‬

Vajilla; Plato;
Utencilio

‫ְכּלִי‬
KELI

Equipo; Vajilla;
Utencilio

Vajilla

‫ַח ְרסִינָה‬

Fuerza; Validez

JARSINAH

KARON

KELI

THOKEF

313

Diccionario Español-Hebreo
Valioso;
Mereciendo

‫ְכּדַאי ְכּדַי‬

Valle

‫ֵעמֶק‬

Valle

KEDA'Y KEDAY

GHEI' GEI

Valle

"EIMEK

Valle de la
sombra de la
muert

‫גֵּיא ַצ ְל ָמוֶת‬

Valor; Tesoro;
Remedio

‫גֵּיְא גֵי‬
‫ִבּ ְקעָה‬
BIK"AH

‫גֵּהִנּוֹם‬

GHEI' TSALMAVET

Castigo; Valle
de Lamentos

‫ְסגֻלָּה סְגוּלָּה‬

Valor

‫ְמחִיר ֵע ֶר ְך‬
‫שֹוִי‬

SEGULAH SEGULAH

GHEIHINOM

MEJIR "EIREJ SHOVI

Nombre; Título;
Valuación

‫שוּם‬

Vanatu

‫וָנְוּאַטוּ‬

Varicela

RAV "EIREJ YAKAR

‫ָשוְא‬

Humo de
Incienso;
Vaporización

‫קִטּוּר‬
‫ְשבֶת‬
ֶ ‫ַשב‬

MIJNESEI GINS

Clima Variable;
Variable

‫אַ ַב ְעבֻּעת‬
‫אַ ַבעְבּוּעוֹת‬

Vasija, artículo
precioso

‫ְכּלִי יָקָר‬

Vaso

‫כּוֹס קוֹס‬

‫ִאדָּה ְלאִדּוּת‬
'IDHAH LE'IDHUT

Vaqueros

‫ֵע ֶר ְך יָקָר רַב‬

Inutilidad;
Vanidad

VANU'ATU

Vapor; Evaporar

Valuado

SHUM

‫ִמ ְכנְסֵי גִינְס‬

SHAV'

KITUR

SHAVSHEVET

KELI YAKAR

'AVA"BU"T 'AVA"BU"OT

Vasijas; Platos;
Utencilios

‫ֵכּלִים‬

Vasos

‫כוֹסוֹת‬

KEILIM

KOS KOS

Vav

JOSOT

Vaya
directamente

Vea, mire

‫רישיה‬
HYSHYR

‫ָחזָה‬
JAZAH

‫ו וָו‬
V VAV

Levitico;
Vaykra, Y llamó

Vea alguien,
Encuentre a
algui

‫וַיִּ ְקרָא‬
VAYIKRA'

‫ִה ְתרָאָה עם‬
‫תוארתהל‬
‫םע‬
HITRA'AH "M
LHTR'VT "M

Instancias;
Ocasiones;
Veces

‫ְפּ ָעמִים‬
PE"AMIM

Flora;
Vegetación

‫ִצ ְמ ִחיָּה‬
TSIMJIAH

314

Diccionario Español-Hebreo
Vegetariano

‫ִצמְחוֹנִי‬

Veinte

TSIMJONI

Vela

‫נֶר‬

"ESRIM

Vela

NER

Vela, luz

‫נֵר‬
‫ַשמַש‬

Vela de Habdala

‫נֶרוֹת ַשבָּת‬

Velas

Velo

Velo

Vena

‫ְמכִירוּת הָרוּ ַח‬
MEJIRUT HARUAJ

‫וָרִיד‬

Chal; Velo,
Cortina

Vendaje; Venda

‫ְצבִי‬

‫ְרדִיד‬
REDID

Velocidad
Máxima
Permitida

‫ְמהִירוּת‬
‫מַקסִי ַמלִית‬
‫מוּ ֶתרֶת‬

Venado F

‫ְצ ִביָה‬

VARID

Venado M

‫ָצעִיף‬
TSA"IF

TSA"IF HINUMAH
RE"ALAH MASVE"

Velocidad del
Viento

‫נֵרוֹת‬
NEIROT

NEROT SHABAT

‫ָצעִיף הִנּוּמָה‬
‫ְר ָעלָה ַמ ְסוֶע‬

‫נֵר הַב ָדלָה‬
NEIR HAVDALAH

SHAMASH

Velas de Shabat

‫נֵר‬
NEIR

NEIR

Vela sirviente

‫ֶשרִים‬
ְ‫ע‬

MEHIRUT
MAKSIMALIT
MUTERET

TSEVIAH

Vendaje; Venda

‫ָחבַש‬

TSEVI

JAVASH

‫ָחבַש‬

‫אִיש‬
‫ְמכִירוֹת‬

Vendedor

JAVASH

'ISh MEJIROT

Vendedora

‫ֵשת ְמכִירוֹת‬
ֶ‫א‬

Vender

'EIShET MEJIROT

Vender

‫זִבֵּן‬

MAJAR LIMJR
LMJVR

Vender

ZIBEIN

Vender

‫ָמכַר‬
MAJAR

Venderse

‫ִה ְת ַמכֵּר‬
HITMAKEIR

‫ָמכַר ִלמְכר‬
‫רוכמל‬
‫ָמכַר‬
MAJAR

Hacer
Fraccionar;
Vender Grano

‫ִשבִיר‬
ְ‫ה‬

Venderse

‫נִ ְמחַר‬

HISHVIR

NIMJAR

315

Diccionario Español-Hebreo
Vendido, Ser
Vendido

‫ִהזְַדּבֵּן‬

‫ָבצִיר‬

HIZDHABEIN

Vendimia;
Cosecha de uva

Veneno

‫רוֹש רֹאש‬

Veneno

‫ַרעַל‬

ROSH RO'SH

Venezuela
Venganza

‫וֶנֶזוּ ֶאלָה‬

RA"AL

‫ָהבָה‬

VENEZU'ELAH

Vengan;
Hagamos

‫נָקָם‬

Venganza

‫נְ ָקמָה נָקָם‬

NAKOM

Vengar

‫נָקַם‬

Venir; Arrivar;
Entrar

‫בּוֹא‬

Venta;
Mercaderia

‫ִמ ְמכָּר‬

Ventana

‫חַלּוֹן‬

Ventisca, Nieve
y Viento

HAVAH

NEKAMAH NAKAM

Venir

NAKAM

Ventanas

VATSIR

‫בָּא לָבוֹא‬
BA' LAVO'

Venta

BO'

‫ְמכִירָה‬
MEJIRAH

Ventaja; Paga;
Ganancia

‫יִתְרוֹן‬
‫חַלּוֹן ַר ֳאוֶה‬

JALON

Ventana de
Exhibición

‫חַלּוֹנּוֹת‬

Ventilator

‫מְאַוְרֵר‬

MIMKAR

YITRON

JALON RA'AVEH

JALONOT

ME'AVREIR

‫ְס ָערַת ֶשלֶג‬

‫ֶשרִים‬
ְ‫ע‬
‫וְאַחַת‬

Ventiuno F

SE"ARAT SHELEG

"ESRIM VE'AJAT

Ventiuno M

‫ֶשרִים וְ ֶאחָד‬
ְ‫ע‬

Ventosa

"ESRIM VE'EJAD

Venus

‫נוֹגָה‬

KARAYSH

Ver

NOGAH

Ver; Percivir;
Considerar

‫רָאָה ִלרְאוֹת‬

Verano

‫קָץ קיץ‬

RA'AH LIR'OT

Veranear, Pasar
el Verano

‫ַקיִץ ַקיִיץ‬

Verbo

‫פֹּעַל פּוֹעַל‬

‫ֵשּם הַפֹּעַל‬
ShEIM HAPO"AL

Verbo Transitivo

‫רוֹאֶה‬
RO'EH

KAYITS KAYITS

Verbo Infinitivo

‫ָכּרַיש‬

‫פֹּעַל‬
‫יוֹצֵאפֹּעַל‬
‫עוֹבֵר‬

KATS KYTS

PO"AL PO"AL

Verbo
Intransitivo

‫פֹּעַל עוֹמֵד‬

Verbos

‫ְפּ ָעלִים‬

PO"AL "OMEID

PE"ALIM

PO"AL YOTSEI'PO"AL
"OVEIR

316

Diccionario Español-Hebreo
Verdad

‫ֶאמֶת‬
'EMET

Firme F;
Verdadero F
Verde, Verdor,
Verduras

‫יֵצִּיבָה‬
YEITSIVAH

‫יֶרֶק יְּרוּקָה‬
‫וּצ ָמחִים‬

Verdaderamente;
Realmente

‫אָ ְמנָה‬

Firme M;
Verdadero M

‫יֵצִּיב‬

Verde F

‫יְ ֻרקָּה‬

‫יַרוֹק‬

Verdura

YAROK

Verduras

‫יְרָקוֹת‬
‫ְכּלִימָּה‬
KELIMAH

‫יֶרֶק‬
YEREK

Senda; Vereda

YERAKOT

Verguenza

YEITSIV

YERUKAH

YEREK YERUKAH
UTSMAJIM

Verde M

'AMNAH

‫נָתִיב‬
NATIV

Verguenza;
Insulto

‫ְכּלִימָה‬
‫ְכּ ִלמָּה‬
‫ְכּלִמּוֹת‬
KELIMAH KELIMAH
KELIMOT

Verguenza

‫בּשת‬
ֶ
BSHET

Verguenza

‫בּוּשה‬
ָ
BUSHAH

Versiculo
Bíblico

‫פָּסוּק‬

Verso

‫ַמחֳרֹזֶת‬

PASUK

MAJAROZET

Verter
Vertical

‫ָקלַח‬

Verguenza;
Reproche

‫ֶח ְרפָּה‬

Clarificar;
Verificar

‫ָבּרֵר‬

Versiculos
Bíblicos

‫פְּסוּקִים‬

Verter;
Espolvorear

BAREIR

PESUKIM

‫ָשפַך ָמגַז‬
‫ִהגִּיר יָצַק‬
ShAFAJ MAGAZ
HIGHIR YATSAK

‫ִהגִּיר ָמזַג‬

KALAJ

Derramar;
Verter

‫ֳאנָ ְך‬

Vertido, Ser

‫נִ ְמזַג‬

'ANAJ

Vertir; Echar

JERPAH

‫יָצַק‬
YATSAK

HIGHIR MAZAG

NIMZAG

Vestí, Me Yo
mismo misma

‫ַשתִּי‬
ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬
‫ֳאנִי‬
HITLABASHTHI 'ANI

Pasillo;
Vestíbulo

‫אוּלָם‬
'ULAM

Pasillos;
Vestíbulos

‫אוּ ַלמִּים‬
'ULAMIM

317

Diccionario Español-Hebreo
Vestido; Traje

‫לְבוּש‬

Vestido

LEVUSH

Vestido

‫לָבוּש‬
LAVUSH

‫ִש ְמלָה‬
SIMLAH

Vestidor; Cuarto
de vestir

‫ֳחדַר‬
‫ָשה‬
ָ ‫הַלבּ‬
JADAR HALBASHAH

Vestidor

Ropa;
Vestimenta

Vestimenta Real

‫ֳחדַר אֳרוֹנוֹת‬
JADAR 'ARONOT

Ropas;
Vestimenta

‫ֶבּגֶד‬

Vestimenta

BEGADIM
MALBUSH

BEGED

‫לֶבוּש ַמלְכוּת‬
LEVUSH MALJUT

‫ְבּגָדִים‬
‫ַמלְּבּוּש‬
‫ִישה‬
ָ ‫ְלב‬
LEVISHAH

Vestimos, Nos
Uds Ellas se

‫ִמ ְת ַלבְּשוֹת‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּן‬
‫הֵן‬
MITLABSHOT
'ANAJNU 'ATHEN
HEIN

Vestimos, Nos
Uds Ellos Pasado

‫ַשנוּ‬
ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬
‫ֳאנַחְנוּ‬

Vestimos, Nos
Uds Ellos se

HITLABASHNU
'ANAJNU

Vestir

‫ָלבֵש‬
LAVEISH

Vestirá, Ella
misma

Vestirán, Ellos
mismos

‫ִתּ ְת ַלבֵּש הִיא‬
THITLABEISH HI'

‫יִ ְת ַלבְּשוּ הֵם‬
YITLABSHU HEIM

Vestirán, Ustedes
se M

‫ִת ְת ַלבְּשוּ אַתֶּם‬

Vestirás, Tu
mismo

‫ִתּ ְת ַלבֵּש אַתָּה‬

Vestiremos, Nos
Uds Ellos Ella

‫נִ ְת ַלבֵּש ֳאנַחְנוּ‬

TITLABSHU 'ATHEM

THITLABEISH 'ATHAH

NITLABEISH 'ANAJNU

‫ֵשים‬
ִ ‫ִמ ְת ַלבּ‬
‫ֳאנַחְנוּ אַתֶּם‬
‫הֵם‬
MITLABEISHIM
'ANAJNU 'ATHEM
HEIM

Vestirá, El
mismo
Vestirán, Ellas
se

‫יִ ְת ַלבֵּש הוּא‬
YITLABEISH HU'

‫ֵשנָה‬
ְ ‫ִתּ ְת ַלבּ‬
‫הֵן‬
THITLABEISHNAH
HEIN

Vestirán,
Ustedes se F

‫ֵשנָה‬
ְ ‫ִתּ ְת ַלבּ‬
‫אַתֶּן‬
THITLABEISHNAH
'ATHEN

Vestirás, Tu
misma

‫ְשי אַ ְתּ‬
ִ ‫ִתּ ְת ַלבּ‬

Vestiré, Me Yo
mismo misma

‫ֶא ְת ַלבֵּש ֳאנִי‬

Vestirse;
Arreglarse

ְ‫דֵּר ִה ְתגַּנ‬

THITLABSHI 'ATH

'ETLABEISH 'ANI

HITGHANDHEIR

318

Diccionario Español-Hebreo
Vestirse

‫ִה ְת ַלבֵּש‬
‫ְל ִה ְת ַלבֵּש‬

Vestiste, Te Tu
mismo

HITLABEISh
LEHITLABEISH

Vestiste, Tu
misma

‫ַש ְתּ אָ ְתּ‬
ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬

Veterinario

‫רוֹפֵא ְבּהֵמוֹת‬

HITLABASHTHA
'ATHAH

Bet; Vet

HITLABASHTH 'ATH

‫ֶדּ ֶר ְך‬

Vez; Instancia

‫נְתִיב ֶה ָחלָב‬

Riel; Via Ferrea

‫ַמסַּע‬

Viajar

‫נְסִיעָה‬

Viaje

‫נוֹ ֵס ַע‬

Viaje, Visita

‫יְשוּעָה‬

Vid; Parral,
Arbol de Uva

‫גֶּפֶן‬

Caminos; Vias

Vida; Vive

Victoria
Vida

GHEFEN

‫ַחיִּים‬
‫גְּ ָפנִים‬

Vieja

‫זְ ֵקנָה‬

Crecido; Viejo

Vida; Vivir

‫חַי ִלחְיוֹת‬
JAY LIJYOT

Vidente

‫חזֶה‬
JZEH

Vidrio

GHEFANIM

‫זְכוּכִית‬
ZEJUJIT

ZEKEINAH

Vieja;
Somnolienta

‫ְמ ֻבגָּר מבוגר‬

Viejo

MEVUGHAR MVVGR

‫ַחיָּה‬
JAYAH

JAYIM

Vides; Parrales,
Arboles Uva

‫ֵשע‬
ַ ‫נִצָּחוֹן י‬
NITSAJON YEISHA"

JAY JAYAH JAYIM
JAYOT

Vida

‫ְדּ ָרכִים‬
DHERAJIM

YESHU"AH

‫חַי ַחיָּה ַחיִּים‬
‫חַיּוֹת‬

‫טִיוּל‬
TIUL

NOSEIA"

Victoria;
Redención

‫ֶדּ ֶר ְך‬
DHEREJ

NESI"AH

Viajero

‫נָסַע‬
NASA"

MASA"

Viaje

‫ְמ ִסלַּת ַבּ ְרזֶל‬
MESILAT BARZEL

NETIV HEJALAV

Viaje; Etapa

‫ַפּעַם‬
PA"AM

DHEREJ

Via Lactea

‫ב בֵית‬
V VEIT

ROFEI' BEHEIMOT

Camino; Vía

‫ַש ָתּ‬
ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬
‫אַתָּה‬

‫ֻשּנֶ ֶת‬
ָ ‫ְמי‬
‫ְיוּשּנֶת‬
ֶ ‫מ‬
MEYUSHANETE
MEYUSHENET

‫זָקֵן‬
ZAKEIN

319

Diccionario Español-Hebreo
Viejo;
Somnoliento

‫ְיוּשּן‬
ָ ‫ֻשּן מ‬
ָ ‫ְמי‬
MEYUSHAN
MEYUSHAN

Viento; Espíritu;
Aliento

‫רוּ ַח‬

Abdomen;
vientre; utero;
matri

‫ֶבּטֶן‬

Viernes

Viejo Inanimado

YAShAN

Vientos N F M

RUAJ

‫ֶערֶב ַשבָּת‬

BETEN

Víspera del
Sábado; Viernes

‫ישי‬
ִ ‫יוֹם ִש‬

Vietnam

‫וֶיֶיט נָם‬

‫ְכּפָר כֹּפֶר‬
‫יַיִן‬

Vinagre; Acido

‫יַיִן ָלבָן‬

Vino

Vino rojo

‫יַיִן ֳחצִי יָבֵש‬

Vino dulce
Jugo de Uva;
Vino Nuevo

‫תִּירוֹש‬

YAYIN JATSI YAVEISH

‫יַיִן אָדוֹם‬

Vino seco

‫יַיִן יָבֵש‬

‫יַיִן יָבֵש‬

Violación;
Saqueo

‫אוֹנֶס‬

Violar; Forzar

Vinos

‫ֵהפֵר‬

'ONES

Interrumpir;
Violar; Anular

‫אָנַס‬

Violencia

‫ָחמָס‬

Robo; Violencia;
Devastación

‫שוֹד שֹד‬

Violeta, Flor M

‫ֶסגֶל‬

Violeta, Flor F

SHOD SHOD

‫סָגוֹל‬

Violeta F

JAZON

‫ְסגֻלָה‬
SEGULAH

Violin; Lira

‫כִּינוֹר‬
KINOR

Espejo; Visión

BETULAH

‫חָזוֹן‬

‫ְסגָלִית‬
SEGOLIT

SAGOL

‫בְּתוּלָה‬

HEIFEIR

JAMAS

SEGEL

Profesia; Visión

‫יֵינוֹת‬
YEINOT

'ANAS

Virgen

THIROSH

YAYIN YAVEISH

YAYIN YAVEISh

Violeta M

‫יַיִן מָתוֹק‬
YAYIN MATOK

YAYIN 'ADOM

Vino seco

‫יַיֶן‬
YAYEN

YAYIN LAVAN

Vino medio seco

‫חוֹמֶץ‬
JOMETS

YAYIN

Vino blanco

"EREV SHABAT

VEYEYT NAM

KEFAR KOFER

Vino

‫רוּחוֹת‬
RUJOT

YOM SHISHI

Aldea; Villa

‫ָשן‬
ָ‫י‬

‫ַמרְאָה‬
MAR'AH

Vista; Visión

‫ַר ֳאוָה‬
RA'AVAH

320

Diccionario Español-Hebreo
Visión;
Presentación

‫ִחזָּיוֹן‬

Visita Los
Enfermos

‫בִּיקוּר חוֹלִים‬

JIZAYON

Investigación;
Visita

Visitar

BIKUR JOLIM

Comandar;
Designar; Visitar

‫ָפּקַד‬

Vista

Vistieron, Ellos
Ellas se

‫ֶערֶב ַשבָּת‬

PAKAD

‫ַמ ְראֶה‬

Vista; Visión

‫ַר ֳאוָה‬

‫ְשנָה‬
ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬
‫אַתֶּן‬
‫ְשי אַ ְתּ‬
ִ ‫ִה ְת ַלבּ‬

Vistanse,
Ustedes mismos

HITLABSHI 'ATH

‫ִה ְת ַלבְּשוּ הֵם‬
‫הֵן‬

Vistieron,
Ustedes se F

Visto, Me Tu
Ella misma

‫ֵשה הִיא‬
ָ ‫ִה ְת ַלבּ‬

Vistió, El mismo

‫ִמ ְת ַלבֶּש ֳאנִי‬
‫אַתָּה הוּא‬

HITLABEISHAH HI'

Visto, Me Tu El
mismo

‫ֶשת ֳאנִי‬
ֶ ‫ִמ ְת ַלבּ‬
‫אָ ְתּ הִיא‬

Visto atravéz;
Reflejado, Ser

‫ִש ַתּקַּף‬
ְ‫ה‬

Visual M

‫רְאוּתִי‬

MITLABESH 'ANI
'ATHAH HU'

‫רְאוּתִית‬
‫ִמגְנוֹן וִי ְטרִינָה‬
‫אַ ְלמָנוֹת‬

HISHTHAKAF

RE'UTI

Viuda

MIGNON VITRINAH

Viudas

‫ִה ְת ַלבֵּש הוּא‬
HITLABEISH HU'

RE'UTIT

Vitrina

‫ַשתֶּן‬
ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬
‫אַתֶּן‬
HITLABASHTHEN
'ATHEN

MITLABESHET 'ANI
'ATH HI'

Visual F

‫ִה ְת ַלבֵּש‬
‫אַתָּה‬
HITLABEISH
'ATHAH

HITLABASHTHEM
'ATHEM

Vistió, Ella
misma

‫ִה ְת ַלבְּשוּ‬
‫אַתֶּם‬
HITLABSHU 'ATHEM

Vistete, Tu
mismo M

‫ַשתֶּם‬
ְ ‫ִה ְת ַלבּ‬
‫אַתֶּם‬

"EREV SHABAT

RA'AVAH

HITLABSHU HEIM HEIN

Vistieron,
Ustedes se M

‫ִבּקֵּר בִּיקַּר‬
‫ְל ִבקַר‬

Víspera del
Sábado; Viernes

HITLABSHENAH
'ATHEN

Vistete, Tu
misma

BIKUR BIKUR

BIKEIR BIKAR
LEVIKAR

MAR'EH

Vistanse,
Ustedes mismas

‫בִּיקּוּר בִּקּוּר‬

‫אַ ְל ָמנָה‬
'ALMANAH

Viudés

‫אַ ְלמָנוּת‬
321

Diccionario Español-Hebreo
'ALMANOT

Viudo

‫אַ ְלמָן‬

'ALMANUT

Vida; Vive

'ALMAN

Vive, Reside,
Mora

‫גָּר לָגוּר‬

‫חַי ַחיָּה ַחיִּים‬
‫חַיּוֹת‬
JAY JAYAH JAYIM
JAYOT

‫ְשכוּנָה‬

GHAR LAGUR

Residiendo F;
Viviendo F

Residiendo M;
Viviendo M

‫ָשכוּן‬

Vivir

‫חַי‬

Vida; Vivir

‫חַי ִלחְיוֹת‬

Vivo; Estar vivo

SHAJUN

JAY

‫בשי‬

JAY LIJYOT

Morar; Vivir en;
Residir

‫ָחיָה‬

Viña

‫ֶכּרֶם‬

JAYAH

Viñedo; Campo

‫ְש ַדמָה‬

Diccionario;
Vocabulario

‫ֶאגְרוֹן‬

Movimiento;
Vocal

‫תִּנוּעָה‬

Voces; Sonidos

‫קוֹלוֹת‬

Viñedo; Campos
Vocal
Vocales

THINU"AH

Vodka

‫טָס לטוּס‬

Volar

‫הַר אֵש גַּעַש‬

Voló; Volar

‫ִד ְפדַף‬

Voló; Volar

‫יְעָף‬

Voltear; Rodear;
Circundar

‫יְעָף‬
YE"AF

Volar, Rotar

‫עָף עוף‬
"AF "VF

Volcar; Invertir

HAR 'EISH GHA"ASH

Volcar paginas;
Hojear

‫ֵהעִיף‬
HEI"IF

TAS LTUS

Volcan

‫ווֹדקָה‬
VODKAH

HEITIS

Volar, en avión

‫תְּנוּעוֹת‬
THENU"OT

NAS

‫ֵהטִיס‬

‫תְּנוּעָה‬
THENU"AH

KOLOT

Volar

‫ְשדַמוֹת‬
SHEDAMOT

'EGRON

‫נָס‬

YSHV

KEREM

SHEDAMAH

Volar; Partir

SHEJUNAH

‫ָה ַפ ְך‬
HAFAJ

Volibol

DIFDAF

‫כַּדּוּר אָף‬
KADHUR 'AF

‫נָטָה‬

YE"AF

Voltear;
Conjugar

‫ָסבַב‬

Girar; Voltear

‫ָפּנָה‬

SAVAV

NATAH

PANAH

322

Diccionario Español-Hebreo
Voluble;
Inconstante

‫ֳה ַפ ְכ ְפּכָן‬

‫רָצוֹן‬

HAFAJPEJAN

Voluntad;
Deseo; Favor

Voluntaria

‫ִמ ְתנַ ֶדבֶת‬

Voluntario

‫ִמ ְתנַדֵּב‬

MITNADEVET

Volver; Retornar

‫ָשב לָשוּב‬

MITNADHEIV

Volver; Regresar

SHAV LASHUV

Vomitar

‫קִיא קָא‬
‫קֵא קִיאָה‬
KI'AH KEI'

Vomitar
Ustedes F;
Vosotras

‫אַתֶּן‬
‫אַתֶּם‬
‫נָדַר‬

‫ֶא ְתכֶן‬
'ETJEN

Ustedes M;
Vosotros

Ustedes M;
Vosotros

‫ֶא ְתכֶם‬

Votar

Voto

‫הַצ ָפּעָה‬

'ETJEM

Vuestro; Vuestra
F

‫ֶש ַלכֶן‬

Xilofono

Sonido; Voz

Y Nos Ordenó

‫ֶש ַלכֶם‬
‫ֶש ַלכֶם‬

SHELAJEN

Vuestro; Vuestra
M

‫ַכּוֹשית‬
ִ ‫מ‬

Y

ְ‫ו‬

SHELAJEN

ַ‫וְ וּ ו‬
VE U VA

Y a donde estas
yendo?

‫וְ ִצוָּנוּ‬

Ya

‫יַרְד‬
‫כִּיפָּה‬
‫סוּסָה‬
‫סוּ ָסתָהּ‬
SUSATAH

‫וּלְאָן אַתָּה‬
‫הוֹ ֵל ְך‬
‫ְכּבָר‬
KEVAR

Yarda Cuadrada

‫יַרְד ְמ ֻרבָּע‬
YARD MERUBA"

Yavné

‫הנבי‬
YVNH

Yegua, de El

SUSAH

Yegua, de Ella

SHELAJEM

UL'AN 'ATHAH
HOLEIJ

KIPAH

Yegua

SHELAJEM

VE

YARD

Kipá; Yarmulke

‫קוֹל‬

Vuestro; Vuestra
M

VETSIVANU

Yarda

'ATHEM

KOL

MAKOSHIT

Y

'ATHEN

NADAR

HATSPA"AH

‫ֶש ַלכֶן‬

‫ֵהקִיא‬
HEIKI'

Ustedes F;
Vosotras

Vuestro; Vuestra
F

‫ָשב שוב‬
SHAV SHVV

KI' KA'

Vomito

RATSON

‫סוּסָתוֹ‬
SUSATO

Yegua, de Ellas

‫סוּ ָסתָן‬
SUSATAN

323

Diccionario Español-Hebreo
Yegua, de Ellos

‫סוּ ָסתָם‬

Yegua, Mía

SUSATAM

Yegua, Nuestra

‫סוּ ָסתֵנוּ‬

SUSATI

Yegua, Tuya F

SUSATEINU

‫סוּ ָס ֵת ְך‬
SUSATEIJ

‫סוּ ַס ְתכֶן‬

SUSATJA

Yegua, Vuestra
F

Yegua, Vuestra
M

‫סוּ ַס ְתכֶם‬

Yeguas, de El

‫סוּסוֹתָיו‬

Yeguas, de Ella

‫סוּסוֹתֶי ָה‬

Yegua, Tuya M

‫סוּ ָס ְת ָך‬

‫סוּ ָסתִי‬

SUSATJEM

SUSOTAYV

Yeguas, de Ellas

SUSOTEYHA

Yeguas, de Ellos

‫סוּסוֹתֵיהֶם‬
‫סוּסוֹתֵינוּ‬

Yeguas, Mías

‫סוּסוֹתֶי ָך‬

Yeguas, Vuestras
M

‫סוּסוֹתֵיכֶם‬

SUSOTEYJA

SUSOTEIJEM

‫סוּסוֹתַי‬
SUSOTAY

Yeguas, Tuyas F

SUSOTEINU

Yeguas, Tuyas
M

‫סוּסוֹתֵיהֶן‬
SUSOTEIHEN

SUSOTEIHEM

Yeguas, Nuestras

SUSATJEN

‫סוּסוֹתַי ְך‬
SUSOTAYJ

Yeguas,
Vuestras F

‫סוּסוֹתֵיכֶן‬

Esequel;
Yejezkel

‫ֶספֶר‬
‫יְ ֶחזְקֵאל‬

SUSOTEIJEN

SEFER YEJEZKEI'L

Yema, Amarillo
del Huevo

‫ֶחלְמוֹן‬

Yeshiva;
Academia

‫ְשיבָה‬
ִ‫י‬

Yo

Yemen

JELMON

THEIMAN

‫ְשיבוֹת‬
ִ‫י‬

YESHIVAH

Yeshivas;
Academias

‫ֳאנִי‬

Yo, Bíblico

‫אֳנֹכִי‬

'ANI

Yo no entiendo F

‫ֳאנִי לֹא‬
‫ְמבִינָה‬
‫ֳאנִי לֹא‬
‫ַמ ְסכִּים‬

Yo no entiendo
M

‫ֳאנִי אוֹהֵב‬
‫אוֹ ָת ְך‬

‫ֳאנִי לֹא‬
‫ֵמבִין‬
'ANI LO' MEIVIN

Yo te amo F a M

'ANI LO' MASKIM

Yo te amo M a F

YESHIVOT

'ANOJI

'ANI LO' MEVINAH

Yo no estoy de
acuerdo M

‫תֵּימָן‬

‫ֳאנִי אוֹ ֶהבֶת‬
‫אוֹ ְת ָך‬
'ANI 'OHEVET 'OTJA

Yod

‫י יוֹד‬
Y YOD

'ANI 'OHEIV 'OTAJ

Yodo

‫יוֹד‬

Yugo

‫עוֹל עֹל‬
324

Diccionario Español-Hebreo
YOD

Yugoslavia

‫יוּגוֹ ְס ַל ְביָה‬

"OL "OL

Yunta, opresión

YUGOSLAVYAH

Zabulon

‫זְבֻלוּן‬

MOTAH

Zacarias

ZEVULUN

Zacarias,
Recordación de
D os

‫זֶ ַכ ִריְה‬

Zain

‫ז זַיִן‬

Zafiro

ZEJARIH

‫גֶּזֶר‬
GHEZER

Zapatero

‫ַר ְצעָן ַסנְ ְדּלָר‬
SANDHELAR RATS"AN

Zapatos de Lona;
Zapatillas

‫נַ ֳעלֵי‬
‫ִה ְת ַעמְלוּת‬
‫נַעַל‬

Zambia

‫נַ ֳעלֵי‬
‫ִה ְת ַעמְלוּת‬

Zumbador;
Zangano
Zapatos de
Lona; Zapatillas

Zoología

‫זִי ְמ ַבּ ְבּוֶוה‬

Zapatillas

NEJILAH

‫נַ ֳעלֵי‬
‫ִה ְת ַעמְלוּת‬
‫נַ ֳעלֵי‬
‫ִה ְת ַעמְלוּת‬
NA"ALEI
HIT"AMLUT

Zapatos

‫נַ ֳע ַליִם‬
‫םיילענ‬
NA"ALAYIM
N"LYYM

Zapatos de
Lona; Zapatillas

‫נַ ֳעלֵי‬
‫ִה ְת ַעמְלוּת‬
NA"ALEI
HIT"AMLUT

‫ְצ ַפנִיָה‬

ZIMBABVEVH

Zofonias, oculto
por D os

‫זוֹאוֹלוֹגְיָה‬

Zoológico

‫גַּן חַיּוֹת‬

ZO'OLOGYAH

Zorro

‫נְחִילָה‬

NA"ALEI
HIT"AMLUT

NA"ALEI HIT"AMLUT

Zimbabwe

‫זַ ְמ ִבּיָיּה‬
ZAMBIAYH

NA"AL

Zapatos de Lona;
Zapatillas

‫ַספִּיר‬
SAPIR

NA"ALEI HIT"AMLUT

Zapato

‫זֶ ַכ ִריָהוּ‬
ZEJARIAHU

Z ZAYIN

Zanahoria

‫מוֹטָה‬

‫שוּעָל‬
SHU"AL

TSEFANIAH

GHAN JAYOT

Zumbador;
Zangano

‫נְחִילָה‬
NEJILAH

325

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful