“Angst” Üzerine Bir Not

Hasan Ünal Nalbantoğlu
*

Kaynak: Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı (60. yaşı anısına), Yay. A. Kadir Çüçen, Hatice Nur Erkızan, Güçlü Ateşoğlu (İstanbul: İnkılâp Kitapevi, 2004): 283-296. [yayınlandıktan sonra bazı eklemelerle]

Avrupa felsefe geleneğinin güçlü yorumlayıcısı Doğan Özlem için... Bundan bir süre önce yayınlanan bir kaç yazımda ele aldığım konulardan biri de ‘sıkıntı’ olmuştu ve bekleneceği üzere, okumalarımda sürekli göze çarpan bir husus da, değişik tarihsel dönemlerde bu konuya ciddi eğilen tüm düşünürlerin insana özgü bu hali hep ‘zaman’ sorusuyla bağlıyor olmalarıydı. Ama ne tür bir zaman algısı, deneyimi ve kavramlaştırmasıyla? Bu bakımdan bir Seneca ve Cicero’yu bir Baudelaire’le ya da Schopenhauer’le aynı kefeye koyabilir miyiz? Hele zaman ve mekânın doğrusal ve tekdüze genelgeçer kavramlar olarak teknobilim tarafından hemen her şeye uygulandığı modern zamanlarda? Bu düşünürler arasında sözkonusu ilişkiyi en belirgin biçimde gündeme getirenin, sıkıntıyı (Langweile), kendi deyişiyle insan varlığının temel halleri, kökteki salınımları, titreşimleri (Grundstimmungen) arasında sayanın Heidegger olduğunu hepimiz biliyoruz.
1

Konuyla ilgili önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, modern zamanlarda (Neuzeit) zamanın tüketilişi ve bu nedenle çağdaş bireylerin hiç zamanlarının olmadığından sürekli yakınmaları konusunda Heidegger’in bir 1929-30 dersinde kapsamlı bir tartışma yürüttüğü, buna bağlı olarak da çağdaş insanın zamanı tüketişi ile çağdaş Dasein’ın temel
2 3

* 1

Prof.Dr., ODTÜ, Sosyoloji Bölümü.

“Tekno-bilim Pazarında ‘Bilgi’ Üzerine Bazı Aykırı Görüşler,” Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Toplum Sempozyumu [Science, Technology and Society International Symposium] 14-15 April/Nisan 1999, der. Hacer Ansal and Deniz Çalışır (İstanbul: İstanbul Teknik University/Institute of Social Sciences, 1999): 169-173 “Teknoloji, Sıkıntı ve Öteki Şeyler” Defter, No. 42 (Kış 2001): 53-79; “Kracauer ve ‘Sıkıntı’ Yazısı İçin” [Siegfried Kracauer’in “Sıkıntı” başlıklı yazısının çevirisine Giriş] Defter, No. 45 (Kış 2002): 169-176; “Modern Çağda Zaman Tüketimi ve Sıkıntı” Göstergebilim Tartışmaları, yay. haz. Esen Onat ve Sercan Özgencil Yıldırım (İstanbul: Multilingual, 2001): 158-164; “Time-Consumption and Boredom in the Modern Times” “S”- European Journal for Semiotic Studies (Institute for SocioSemiotic Studies,Vienna, Austria) 13 (1) 2003 [Special Issue on “Semiotics in Turkey,” Eds Jeff Bernard, Fatma Erkman-Akerson, Zeynep Onur, Sercan Özgencil Yildirim]: 87-100.
2

Özellikle bkz. “Teknoloji, Sıkıntı ve Öteki Şeyler”: 53-79.
3

Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1983: 111-272. / The Fundamental Concepts of Metaphysics: World-Finitude-Solitude, tr. by W. McNeill and N. Walker, Bloomington: Indiana 1929-30 University Press, 1995: 74-184.

Gesamtausgabe Band 65 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Wegmarken. Aynı benzetmenin çok önce Was ist Metaphysik?de ve başka yerlerde değişik biçimlerde kullanıldığı pasaj şöyle: »Steht es an so mit uns.” çev.] “Sıkıntı”nın “yurtyuvaya benzemeyen” ve “tekinsiz/ürkünç” olanla ilişkisi ise daha sonraları. tr. Keza bkz. Schuwer (Bloomington and Indianapolis: Indiana . 4 Peki ama Heidegger’in gözünde insandaki sıradan duygulardan (Die Gefühle). Die Grundbegriffe der Metaphysik…: 115.ayrıca Metafizik Nedir?/Was ist Metaphysik? [Almancası ve Türkçe çeviri]. “bir şey[ler]in sıkıntı vermesi” ya da “yüzeyde cansıkıntısı” [das Gelangweiltwerden von etwas]. Türkçesi: “Sonuçta. Rojcewicz and A. by J. başlangıçta felsefenin orataya çıkışında da rol oynamasına karşın. 154-180. 1996): 111-112. en derindeki “hakiki (arı)sıkıntı” (Die eigentliche Langeweile) içine çekilivermekteydi birden. / Basic Questions of Philosophy: Selected “Problems” of “Logic”. kaç tane bunlar? Akla takılan bu soruya Heidegger pek bir açıklık getirmiyor. Küçük bir ayrıntı verecek olursak. / The Fundamental Concepts of Metaphysics…: 77. 1994): 157. Grundfragen der Philosophie: Ausgewählte »Probleme« der »Logik«. “sinsi sıkıntı” [das Sichlangweilen bei etwas]. Heidegger’in sonraları da düşünce “dönemeci” olarak nitelenen Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) [1936]de “sıkıntı”nın önemine bir kez daha kısaca değindiğini görüyoruz [bkz. Glenn Gray (New York: Harper and Row. by R. duyumsayışlar. ve insan istenciyle açıklanamayacak “hayret”i [das Erstaunen] Dasein’ın diğer bir köksalınımı olarak nitelemekte. renksiz ve kokusuz. çev. 2. daβ eine tiefe Langeweile in den Abgründen unseres Daseins hin und her zieht wie ein schleiender Nebel?« Martin Heidegger. Aynı noktanın daha önce de Heidegger tarafından vurgulanmış olması. 3. görünmeyen. hissedilmeyen bir bulut gibiydi. 101. Yılı: 22 Temmuz 1961 Yurtakşamında Hemşehrilere Konuşma.." Reden und Andere Zeugnisse eines Lebensweges: 1910-1976 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. bu köksalınımın öneminin altını yeterince çizmektedir. günümüzde artık gerçek anlamda yaşanamadığını öne sürdüğü. Örnek (Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu yay. 1984): 180. Band 9] (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. daha temel ve bir sis gibi çağdaş özneyi dışardan saran üçüncünün sanki bir türevi. Meßkirch’li hemşehrilerine yaptığı bir şenlik konuşmasında (1961) bir kez daha vurgulanacaktır. uzak geçmişte. ama biri olarak nitelediği. Bu üç türü Heidegger şöyle sıfatlandırıyordu: 1. Defter. "700 Jahre Messkirch. Martin Heidegger. 5 Kendisi örneğin sonraki bir dersinde (1936). 1991): 30. “derindeki sıkıntı” [Die tiefe Langeweile] dediği işte bu “hakiki. uyarlanışlardan (Die Stimmungen) daha önemli olan. modern insan zaman geçirir. “nedeni belirsiz sıkıntılanış.” ya da diyelim. 41. ama büyük ölçüde de nesnel. 2. durchgesehene Auflage [Gesamtausgabe. farklı cansıkıntısı kiplerinde boğuşmakta. krş. Bkz. Bir yerde de yazdığım gibi. onun insandaki Dasein’a özgü saydığı öteki temel ruh halleri. (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. seyrek olarak içinde arı bir kayıtsızlığa düşülen ve Heidegger’in çağdaş Dasein’ın temel. 1968): Lect. temelduyular. “derinde arısıkıntı” [die tiefe Langeweile als das »es ist einem langweilig« Aslında derine birden inmek. kısmen öznel. 1989. fazla hesaplamacı sayılmayacaksa. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Y. tr. derin bir sıkıntının Dasein’ımızın uçurumlarında sessizce gelip giden bir sis gibi kapladığı bir durumda mıyız?” “Messkirch’in 700. 42 (Kış 2001): 45-52. 2000): 579. harcar. ama hiçbir şekilde onun istenciyle ortaya çıkmayan bu asıl sıkıntı. asıl sıkıntı”ydı ve yakalanıldığında kişinin olan. belirtisi gibi ele alınmaktaydı. ruh halleri. »Was ist Metaphysik?«. köksalınımlar (Die Grundstimmungen) neler? Hatta. dibe vurmak için içinden sırayla geçilmesi asla gerekmeyen bu türlerin ilk ikisi sanki. No. X.2 (kökteki) bir başka salınımı olan ‘sıkıntı’nın üç türü ve bunların her birinin zamanla olan ilişkisini örneklerle irdelediği göze çarpıyordu. hakiki salınımlarından tek değil. Was Heisst Denken? (Tübingen: Max Niemeyer Verlag. tüketirken. Leylâ Baydar ve Hasan Ünal Nalbantoğlu. ayrıca. 5 4 Bkz. / What is Called Thinking?. 1954): X.

h. o andaki kopuşumuzda kendini bitirivermez. das Sichwundern: şaşırma (beğeni yok). işevuruk. Nusret Hızır’ın değişimli kullandığı ‘tasa’ ya da ‘endişe’ sözcüklerini ihtiyatla kullanabiliriz. das Staunen: çarpılma. Buna karşıt durumda ise. ve yalnızca kalabalıktaki ‘biri’ (Man) olmasına izin verilen insanın bir düşüş (Verfallen) sergilediğini. Angst’ın ‘korku’ (Die Furcht) ile nasıl bir ilişkisi bulunduğu ontolojik olarak yeterince açık değildir. 1979 [1927]]): § 40. 1976): “Varoluşçuluk Bir Felsefe Mi?. Ama merak nesnesinin ayrıklığı. Örneğin. 1 (Tübingen: J. endişe. Çünkü burada imgenin çekimini yerleştiren şey sadece biçimsel bir yenilik yani soyut bir başkalıktır [die formale Qualität der Neuheit. das Bewundern: hayranlık (uzun süreli. ed. Bu temanın önemini yeterince vurgulamak için. Antik Yunan dilinde ‘thaumázein’ olarak ifade edilen ‘hayret’ (das Erstaunen) ile bu sözcüğün hem zamanla Almanca’da kendiliğinden oluşmuş türevleri hem de Almanca’dan Heidegger’in kendisinin yaptığı türetmeler.” Hans-Georg Gadamer. 1935)] Angst’ın karşılığı olarak artık sözlüklerimize pek girmeyen ‘havf’ sözcüğü kullanılmıştır. daß ihm als dialektisches Komplement das Langweiligwerden und die Abstumpfung zukommen]. 1992): 133-156. Sein und Zeit (Tübingen: Max Niemeyer Verlag. yarar sağlayıcı şeyler (Zuhandene) başta gelmek üzere. Çekimin diyalektik tamamlayıcısının sıkıntı ve duyarsızlaşma olması gerçeği de burada kendini gösterir [Das zeigt sich darin. tasa. o da iki görüngü arasında bir akrabalık bulunmaktadır [»Offensichtlich besteht eine phänomenale Verwandtschaft«].«. esas anlamı ‘korku’dur (havf-i füshat=agoraphobie. kaygı). by William Glen-Doepel. onun temelde kimseyi ilgilendirmeyişi ve etkilemeyişidir. Metafizik nedir?. bkz. das Verwundern: şaşırtıcı. kalıcı). Gesammelte Werke. 1975): 111-112. Wahrheit und Methode [Hermeneutik I]. Daha sonraları sözcüğe karşılık olarak Prof. üstelik Heidegger’in çabasının gerisindeki esas dert bu yazının kapsamında tartışılmayacaktır. 1990): 131. gördüğü şeyde kendini unutuvermesi ve ondan kurtulamaması merakın da bir özelliğidir. izleyicisine kendini sanatın oyunu olarak sunan her ne ise. kendi için kalıcılık talep ettiği kadar [kendiyle gelen] bu talebin kalıcılığını da saklı tutar kendinde [sondern schließt einen Anspruch auf Dauer und die Dauer eines Anspruches ein]. Das Wesen des Er-staunens. Heidegger’in ilk Türkçe çevirisinde Angst’ı karşılamada kullanılan ‘havf’ sözcüğü aslında XIX. d.” 106-107. arapça ‘havfen min Allah’ deyişi de ‘Allah korkusu’ demektir.C. “Martin Heidegger. das Wunderliche: müthiş (nerdeyse büyüleyici). tersine. Nusret Hızır. düzeltmeye açık Türkçeleştirmelerimle birlikte burada vermiş olalım: das Er-staunen: hayret (bir anda. Gene de. Türkçe’de bu sözcüğe çeşitli karşılıklar önerilmiş olmakla birlikte (havf. Türkçe’ye çevirenler Mazhar Şevket and Suut Kemal Yetkin (İstanbul: Vakit Matbaası. 6 Was ist Metaphysik?’in ilk Türkçe çevirisinde [Heidegger. Ama bilinen bir şey varsa. neyin ne olduğu hakkında kararlılık (die 6 7 8 University Press. şimdilik Gadamer’in şu yazdıklarını düşünebiliriz: “Kendisini tümüyle sanatın oyununa teslim eden izleyici ile sırf merakı niteleyen arzu arasında özden gelen bir fark bulunduğu açıktır.” 78-80. Bd. Kendisini toparlamak için gerçekten geri gelmesine yol açacak hiçbir şey yoktur nesnede. Gözleyen için bir anlamı yoktur onun. şimdilik bu sözcüklerin bazılarını.Grundfragen der Philosophie: Ausgewählte »Probleme« der »Logik«: § 38. Wiederholung. havf-i mehat=claustrophobie gibi. şaşıp kalakalma (daha somut şeyler karşısında). ‘Ben’ (Ich) diyebilme şansı gitgide elinden alınanan. Heidegger’in daha Varlık ve Zaman’da belirttiği gibi. / Truth and Method. Özellikle şu ifadede olduğu gibi: »Diese Grundstimmung ist das Erstaunen. ve bu kaçış nedeniyle de. Angst konusuna daha ayrıntıda eğildiği Was ist Metaphysik?’de ise bu görüngünün korkudan daha kesin çizgilerle . hemen hiçbirinin sözcüğün Almanca’da imlediği öznellik-dışı anlamını tam verebildiğini sanmıyorum. Martin Heidegger. Heidegger’in Angst üzerine ilk önemli tartışması Varlık ve Zaman’ın (1927) 40. by John Cumming and Garrett Barden (London: Sheed and Ward. Heidegger. Arapça kökenli olup. birden süreçte çıkan). Yüzyılda hekimlik alanlarında Fransızca phobie karşılığı kullanılmış olup. der abstrakten Andersheit]. kısmında yer almaktadır. özellikle zihnimizi kurcalıyor: o da Angst.B. Heidegger’de ‘yeryüzü’ (die Erde) karşısında yanızca insan ve onu saran dille sınırlanan ‘dünya’ (die Welt) kavramı için de ‘acun’ sözcüğünü kullanmaktadır. Felsefe Yazıları (İstanbul: Çağdaş Yayınları. das Bestaunen: şaşkınlıkla bakış (sürpriz karşısında ve yargısız). şu ya da bu var-olana (Seiend) ya da hakiki olmaktan uzak bir biçimde kendi ‘ego’suna tutunmaya çalıştığını. tr. Gördüğünün sözgelimi kendini alıp götürmesi.3 Bu köksalınımlar arasında biri var ki. Mohr. Die Grundbefindlichkeit der Angst als eine ausgezeichnete Erschlossenheit des Daseins: 185. 172. gündelik yaşamda gerçekten kendini kurabilme.

yani Angst’dır. hakiki bir karşılaşma yaşama şansını büyük ölçüde yitirdiğini yazıyordu. Heidegger’in sonradan Angst’ın bazı temel özelliklerini ve insan Da-Sein’ında oynadığı temel işlevi nasıl ele aldığına kısaca değinelim Bir kere. 9 10 Bu konuda Varlık ve Zaman (1927) ile Metafizik Nedir? (1929)in tek başlarına ve birbirleri karşısında iç örgülerini ince ayrıntılarıyla tartışmayı olası bir başka yazıya bırakarak önce. Heidegger’in Angst tartışmasında.. Burada. Über die Verborgenheit der Gesundheit: Aufsätze und Vorträge (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag). Bu durumda ancak ender zamanlarda ve çok kısa sürelerde belirli temel ruh durumlarının. toprağındaki temel akort’un ‘affective’ halin. şeylerin tüm dünyasını (Welt). 2. Doğu-Batı Dergisi “Kaygı özel sayısı” Yıl 2. durchgesehene Auflage [Gesamtausgabe. 8 Martin Heidegger. Band 9] (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. onların [temel ruhhalinin.4 Entschlossenheit) sergileyen. var-olanların tümünü (die Seiende im Ganzen). onun insan Dasein’ını (Das Dasein des Menschen) tümüyle olumsuz düşünmesi rol oynamış değildir. Hans-Georg Gadamer’in haklı saptamasıyla. İşte. daha uygun bulduğu deyişlerle zenginleştireceği tartışmanın bu aşamasında. 1996): 111. 9 Hans-Georg Gadamer.” »Was ist Metaphysik?«. sahih. Sein und Zeit: § 40.” diye yazmaktadır Gadamer. 10 Martin Heidegger. temel bulunumunun (Die Befindlichkeit)] Angst yüklü bir temelduruş (Angstbefindlichkeit des Menschen) olmasıdır. 184. Heidegger amacının “yapısal [bir] bütüne özgü tümün varlığına” (zum Sein der Ganzheit der Strukturganzen) yöneldiğini açıklamaktadır ki. ‘endişe/tasa’yı (Die Angst) sadece birey öznelliğinden kaynaklı ‘endişelilik/tasalılık’ (Die Angstlichkeit) diye basitçe nesneleştiren indirgemecilikler karşısında. Angst’ın biraz daha ayrıntılı ele alındığı göze çarpıyor. yani ‘Varlık’ (Das Sein) sorusunu yeniden düşünme olanağı sağladığına dikkatleri çekiyordu Heidegger. »Angst und Ängste«. . ayrıldığı göze çarpar. ama hiç de rastlantı sayılmayacak bir nedenle geliştir bu. sonradan bunu “var-olanların tümü” (Die Seiende im Ganzen) olarak nitelendirecektir. Ender gelir. esas ön plana çıkan bu köksalınım. örneğin şu ifadede olduğu gibi: . 1993: 189-190. Angst yaşamın ender. “Esas doğru olan.. seyrek anlarında hiç bir panik yaratmaksızın hatta belli bir huzurla birden geliverir. Aynı konuşmada ‘sıkıntı’dan da söz edilmekle birlikte.Angst ist grundverschieden von Furcht. “Varlık ve Hiçliğin anlamının ne olduğu sorusunun yepyeni bir biçimde görünmesine yol açan şey. O. Was ist Metaphysik? (1929) konuşmasında da bu köksalınımın (Grundstimmung). Budur Heidegger’in felsefi çıkış noktası ve Angst’a öylesine derinlik ve olağanüstü rezonansını veren. Wegmarken. köktesalınımların (Die Grundstimmungen) insanı ‘Hiçlik’ (Das Nichts) ile yüzyüze bırakmak suretiyle. sıradan bir ‘duygu’ (ein Gefühl) değildir ve onunla karıştırılmamalıdır. Sein und Zeit: § 40. çünkü Da-sein’ımızın zemininde. Sayı 6 (Şubat-Mart-Nisan 1999) da çıkan çeşitli yazılar. Die Grundbefindlichkeit der Angst als eine ausgezeichnete Erschlossenheit des Daseins: 184-191. Heidegger bu anlamda Angst’ı insan Dasein’ının temel ruhhali (Grundbefindlichkeit des Daseins) olarak sunmaktadır. 7 Yakın bir örnek için bkz.” Sonradan Was ist Metaphysik? (1929) konuşmasında daha da inceltip.

(ama özel bir türü=Da-sein) dememiz gereken insan tüm parçalılığına rağmen gündelik 11 Nusret Hızır da aynı ifadeyi alıntıladıktan sonra şu önemli yorumu getirmektedir: “İşte «endişe»ye varlıkbilim [ontoloji] bakımından anlam ve önemini veren budur. Belki yaşamın temelinde de bu vardır.” Bkz. kendimiz dahil uzaklaşan. Hiç’i varlığın nedeni olarak almamak gerekir. Martin Heidegger. Hiçlik (Das Nichts) içine itilmemizin ve orada sallantıda. Hiçlik’in kaynaktan gelen bu açılışı içine yuvarlanarak.” Felsefe Yazıları: 106-107. “Varoluşçuluk Bir Felsefe Mi?. Çünkü varoluş. tam da bizdeki Da-sein’ın uçurumunda (Der Abgrund) bu anlık. Batı metafiziği’nin ve onu belirleyen ‘varlık’ sorusunun çağımızdaki ‘yazgıdüzeneği’dir (Das Geschick) bu durumu ortaya çıkaran. olagelişindedir. üzerine parmak basamayız. asılı kalmamızın yolunu açar. yaşantısıdır. ‘Korku’da olanın tersine. mutlak sıfır da değildir. yani kaynağında hiçleşme (Die Nichtung) olan Hiçlik bizi sonuçta hep kaçtığımız Da-sein’ımızla yüzyüze bırakır. kendi de bir “var-olan” (das Seiende. Schelling’den dolaylı bir alıntıda bulunacak olursak: “yaşamın endişesi. varlığı meydana vurur. kitabı üzerine sonradan ‘özgürlük’le ilgili çok önemli bir ders (1936 yaz yarıyılı) gerçekleştireceği. Heidegger’in söz konusu dersi için. Korku ise her zaman bir şeyden bir şekilde duyulan korkudur. boşlukta bir an için asılı kalmasaydık. Angst dengemizi yitirtmez. bulunuşun (Die Befindlichkeit der Stimmung). Bu nedensiz Angst bir an için bile olsa. O. o zemindeki temel işleyiş ve olagelenin (Das Grundgeschehen unseres Da-seins) bir parçasıdır. bizi ona dönüştürür. Sonuçta Angst’ın açığa çıkardığı nedir? Hakiki. Nusret Hızır. Was ist Metaphysik? metninde Heidegger’in ‘endişe/tasa’ ile ‘sıkıntı’ arasında ne gibi bir ilişki düşünmüş olabileceği hakkında kafama takılan bir iki soruyu paylaşmalıyım. ‘Şu şudur’ (»Ist«sagen) demenin bittiği.’ Modern çağın (Das moderne Weltalter) insanı ise ‘kendi’ni bu gibi bir durumu yaşayarak kurmak yerine. Heidegger’e göre Hiç’in görgüsüdür. »Was ist Metaphysik?« Wegmarken: 111. Hans-Georg Gadamer. Schellings Abhandlung Über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) (Tübingen: Max Niemeyer. Bunu bize veren de «endişe»dir. bütün çıplaklığıyla Hiçlik (Das Nichts) hiç kuşkusuz. ‘Korku’dan (Die Furcht) farklıdır. Aslında bu bir seçiş bile sayılamaz. üstümüze sık ve çabuk gelen bir ruh halidir [eine Stimmung]. Heidegger’in sözcükleriyle: »Die Angst offenbart das Nichts«. 13 Şimdilik daha fazla ayrıntıya inmeden. berrak gece uçuşu olmasaydı. etkindir. yaratığı [Die Kreatur] kendi merkezinin dışına sürükler. Biliyoruz ki. bkz. .dur. Çünkü Heidegger’in de. dilin susakaldığı. belirsizdir. Schelling’in »Vom Wesen der menschlichen Freiheit« başlıklı yazısındaki bu cümlenin yorumu için bkz. ama neden ötürü ve ne hakkındadır bu huzursuzluk. bu endişe. Angst’ın özünde. ‘herhangi biri’ (man) olmanın kolay anonimliğine özgü ‘düşüş’ (Verfallen) içinde yaşamayı seçmiştir. 1971): 111. ne de ‘özgürlük (Die Freiheit). Belirsizlik bizim tanımlayamayışımızla ilgili bir sorun olmayıp. varlığın belirlediği fon –biricik fon. »Angst und Ängste«: 191. fırlatmak fışkırtmaktır.5 (d)uyarlığın. ne ‘kendivarlığımız’ (Das Selbstsein) olurdu. 12 »Die Angst des Lebens treibt die Kreatur aus ihrem Zentrum«. kaynağı belirsiz bir ‘tekinsizliğin’ (Die Unheimlichkeit) kişiyi kaplayıverdiği bir andır bu. uzaklaşırken de yüzünü bize dönen ‘tüm varolanlar’ (Die Seiende im Ganzen) ortasında. katışıksız. Bir şeyden dolayı endişeliyizdir. O.” 11 12 Yaşanan bu özgünolay (Das Ereignis). (Latince existere). Nereden? Hiç’ten! Bizi varlığa götüren varoluşçu atlama. 13 Heidegger’in sözcükleriyle: »Ohne ursprüngliche Offenbarkeit des Nichts kein Selbstsein und keine Freiheit«.

Bkz.’ ‘mutluluk’ durumları da bizi Die Seiende im Ganzen ile yüzyüze getirtebiliyor Heidegger’e göre. her şey karşısında tamkayıtsızlıkla sınırlı değil.. eserin antropolojik sezgi bakımından epeyce zengin olduğunu söylemişti. bu kavramın başkalarınca onun hiç de istemediği biçimde hâlâ ‘ruhsal’ bir duruma. bir şeylerle ve hatta kendimizle hiç uğraşmadığımız anda geliveren ve şu ya da bu kitaptan ya da radyo programından sıkılmaya hiç benzemeyen ‘gerçek sıkıntı’ (‘Sıkıntı bastırdı’: »Es ist einem langweilig«) durumunu sayıyor ki. Angstlichkeit’a indirgenişi karşısındaki haklı tepkisinin bir diğer yüzü diye de görebiliriz. 16 Heidegger’in çıkış noktasını çok sonraları aynı konuda kendi yazısında benimseyen Hans-Georg Gadamer’in şu yazdıkları da bunu doğruluyor: “Heidegger’in Varlık ve Zaman’ı.. 1953): 1. Bazı ‘arısevinç. Yukarıda özetlediğim gibi. Heidegger’in Angst’a ilişkin tüm uyarısına rağmen. Angstlichkeit olarak nitelenişi karşısında duyduğu rahatsızlık akla getirildiğinde. B. Hiçlik hiçmiyor. Einführung in die Metaphysik: 1. Martin Heidegger. nerdeyse bir yıl içinde onun yankı yaratan bitmemiş Sein und Zeit’da (1927). ama onu ‘Hiçlik’le (Das Nichts) yüzleştirecek denli güçlü bir belirsizlik hâlini ifade etmek için kullanılan ve ‘korku’yla 16 14 »Was ist Metaphysik?«in ilk (1929) ve ana metnini bitiren bu cümle onun 1935 yaz yarıyılı dersini de başlatan ve metafiziğin temelsorusu (Grundfrage) olarak konuşladığı cümledir..6 yaşamında. ama niyeti hiçbir zaman antropolojiye doğrudan bir katkıda bulunmak değildi.” »Angst und Ängste«. Einführung in die Metaphysik... eserin tüm amacının tersine. Bkz. Über die Verborgenheit der Gesundheit: 189. sanki [felsefi] antropolojinin temel bir eseriymiş gibi okundu.«) ve sıkıntı (»In einer Langweile ist die Frage da. bu eserin bir felsefi antropoloji abidesine döndürülüşü yanında bir de kitapta işlenen görüngülerin psikolojikleştirilmesi. psikoanalizciler dahil birçoklarınca salt psikolojik bir olguymuşçasına dar disiplin kafalılığa özgü indirgemeciliğe kurban edilerek. z. bu durum anlaşılabilir. kendisinin de var-olan sıfatıyla aralarında yer aldığı ‘var-olanların tümü’ (Die Seiende im Ganzen) içindeki şu ya da bu var-olanla sürekli haşır neşirdir.steht die Frage auf. Heidegger’in bizzat kendisi. bir köksalınım (Grundstimmung) olarak öne çıkardığı Angst yerine nerdeyse tümüyle “sıkıntı”nın (Langeweile) geçmiş görünmesidir. Heidegger bu ‘bütün’le ortasında tanışmamızın farklı koşulları arasında. Bu değişikliği. Heidegger’in Varlık ve Zaman’daki tüm çabasının tam tersine. Çağımızın anonimleşen ‘psikolojikleş(tiril)miş birey’inin içdünyasına hapsedilemeyecek denli önemli. Batı felsefesini öteden beri metafizik olarak nitelemiş bulunan varlık sorusunu [die Frage nach dem Sein] yeni ve daha geniş bir ufuk çizgisine kavuşturmaktı. Angst’ın bizi tanıştırıp içine itiverdiği Hiçlik’i yaşadıktan sonraki anda bana “Neden var-olanlar var da. 14 15 Başta ‘sıkıntı’yla ilgili değinmiş olduğum 1929-30 dersinde göze çarpan başlıca ilginç değişiklik ise. ardından da Was ist Metaphysik? (1929) konuşmasında temel bir uyarlanış. «) anlarına. ..«] ekleyecektir. örneğin.” [»Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?«] sorusunu sordurtan şey de Hiçlik’in öbür yüzü yani Varlık’dan (Das Sein) başka bir şey olmayan bu bütündür (Die Seiende im Ganzen). ‘tüm’ ile yüzyüze kalıp yukarıdaki soruyu içimizden sormamıza yol açan durumlar sadece Dasein’ın uçurumlarını ileri geri giden bir sis gibi kaplayan bu tür sıkıntıya özgü. hatta onlardan önce ‘büyük umutsuzluk anları’nı da [»In einer groβen Verzweiflung. Onun esas amacı. 15 Kendisi sonradan “Neden var-olanlar var da. hiçlik hiçmiyor” sorusunu sordurtan sevinç (»In einem Jubel des Herzens ist die Frage da. bunun doğal bir uzantısı olarak Angst’ın da bu saptırmadan payını alması. (Tübingen: Max Niemeyer.

1974): VIII-XXIII. ve »Nachwort zu Was ist Metaphysik?«. Metaphysik und Nihilismus. ardından Was ist Metaphysik?’in Sonsöz’ü [Nachwort zu »Was ist Metaphysik?«] olarak bilinen 1943 tarihli yazısında. Metaphysik und »Weltanschauung«” başlıklı kısım. Zollikoner Seminare: Protokolle-Zwiegespräche-Briefe. şöyle bir girizgâhtan geçiyor: Örneğin. in den der Abgrund des Nichts den Menschen stimmt. 114. Wegmarken: 312: »Eine der Wesenstätten der Sprachlosigkeit ist die Angst im Sinne des Schreckens. Önsözde de Heidegger’in psikoloji ve psikoanalizle de ilgili olarak gene Angst üzerine şunları yazdığını görüyoruz: »Ob jedoch ein Denken dies vermöchte. 18 Bkz. örneğin »Die Überwindung der Metaphysik« başlıklı 1938/39 tarihli önçalışmasında. bugün havanın iyi olduğunu yani iyi hava koşullarına sahip olduğumuzu 17 Doğrudan Angst’a bir göndermede bulunmasa da. Benzer şekilde. 2. Das Nichts als andere zum Seienden ist der Schleier des Seins. Illinois: Northwestern University Press. ed. “IV. Martin Heidegger. Angst’la ilgili bu son noktayı biraz ayrıntısıyla irdeleyerek soruyu şimdilik ucu açık bırakmaktan ibaret.«. özellikle XVIII-XXIII. .7 bakışan ama ondan da temelden farklı bu görüngü (Phänomen) ve kavramın. kendileri de düşünme yitimine maruz bırakılan ‘uzmanlar’ca psikolojik bir kavrama dönüştürülmesi bir yoksullaşmanın da göstergesi. 1999). Türkçemizde de bu sözcüğün uzmanlarca ‘birey’ merkezli ve ağırlıkla Amerikanca düşünülüp. Son olarak da. otursak da oturmasak da bir araba ya da ev sahibi olmaya benzemez. tr. ‘Yarın bir yürüyüş için zamanınız var mı?’ ya da ‘Şu anda vaktiniz var mı?’ diye sorduğumuzda. Gene de Angst Heidegger’in tartışma gündeminden tümüyle silinmiyor. buradaki zamana sahip olmanın anlamı nedir? Bu. Auflage (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Fransızca ses tonuyla yazılması (angziyete) aynı sürecin yerel bir örneği. solange ihm die so zugeschickte Angst nur eine gedrückte Stimmung wäre? Was hat Seinsgeschick dieser Angst mit Psychologie und Psychoanalyse zu tun?«. Heidegger’in Angst sözcüğünü seyrek de olsa. sonraları. 17 18 19 Heidegger 10 Mart 1965’de kendisini ve seminer grubunu yıllardır ağırlayan Medard Boss’un evinde ‘Zaman’ (Die Zeit) konusunu işlemeyi sürdürürken. »Einleitung zu Was ist Metaphysik?: Der Rückgang in den Grund der Metaphysik«. Richardson’a Nisan 1962 tarihli mektup: “Preface” by Martin Heidegger to William J. s. 2001): 62-64. İsviçre’de kitabı Varlık ve Zaman üzerinden nerdeyse bir Daseinanalyse ekolü başlatan Ludwig Binswanger’in izindeki doktorların çağrısını kabul ederek. Heidegger: Through Phenomenology to Thought. Benim de amacım. ardından da aynı esere bu kez geç bir Önsöz olarak ve “Metafiziğin Dipzeminine Geri Düşüş” altbaşlığıyla [Einleitung zu »Was ist Metaphysik?«:Der Rückgang in den Grund der Metaphysik] 1949 yılında eklediği yazıda hâlâ kullanıyor olması. kullansak da kullanmasak da. Hrsg. / Zollikon Seminars: ProtocolsConversations-Letters. William J. Wegmarken: 371 19 Martin Heidegger. Im Sein hat sich anfänglich jedes Geschick des Seienden schon vollendet. 1994 [1987]): 80-83. from German with notes and afterwords by Franz Mayr and Richard Askay (Evanston. bkz. (The Hague: Martinus Nijhoff. Gesamtausgabe. Richardson. çevrilerek. belki de kendisinin bu sözcüğü tümüyle terketmek istemeyişinin işareti sayılmalıdır. by Medard Boss. küçük bir grupla yıllar boyu sürdürdüğü seminerlerde Heidegger bir kez daha Angst konusuna dönüyor. Band 67 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. von Medard Boss. Third Edition.

Ama ‘zamanı olma ya da olmama’yı (Das Haben von Zeit) kolaylıkla yanlış yorumlayarak. 3. yani ‘sıkıntı’yı örnek getirir.8 ifade ettiğimizde de. bu ayrı durumların her birinde ‘neyimiz varsa’ ona göre farklı bir ontolojik bulunum. 4. Zollikoner Seminare: 79. Örneğin. kein besonderes Tun unsererseits. Gene de bu sahiplenişe katılmaktayızdır. ama ne olduğunu söyleyemeyeceğim belirsiz bir şey karşısında endişe içindeyimdir (Ich lebe in 20 »Unser Zeit-haben ist keine Aktion. temelde aynı şeyden söz ediyoruz diyebilir miyiz? Heidegger. Bu tür zamanın daha önce tartıştığı dört özelliğini Heidegger bu noktada yeniden hatırlatır: 1. Dasein’ımıza ait. Bu durum ‘şimdi’lerin akışından bir şey eksiltmez. önemli oluşu (deutsam). Angst’la ilişkisi mülkü olan araba ya da mülk edinemeyeceği atmosferik koşullarla aynı şey midir? Bir kent ile ora sâkinlerinin birbirinden ayrı şeyler olması ama gene de birbirine aidiyeti gibi bir şeyden de farklıdır bu durum. Endişedeyim (Ich habe Angst) dediğimde. bu yanlışı göstermek için de Angst’a daha yakından bakmamız gerektiğini ileri sürüyor. ortada. ruh durumu (Die Befindlichkeit) içinde olsak da. bize ait olduğunda bizi anında etkileyen fiziki ve/ya da ruhsal durumlar da söz konusudur burada. değiştirmez de. sadece bu dört niteliği söylemiş olmaktayımdır. bir ev gibi sahiplenilemeyen zaman ‘endişede’ olmaktan (Angsthaben) da farklıdır. öte yanda da zamanla alâkasız ‘sahip olmak’ (ein Haben) diye bir şeyin bulunduğunu sanabiliriz. ‘Şimdi (Jetzt) zamanım var [ya da yok]’ denildiğinde. endişe. Aslında öyle değil. özel bir dikkat harcamaksızın. Sadece şimdi zamanım vardır ya da yoktur.” Zaman etkilenmez bu sahiplenişten. ‘Şimdi’ dediğimde. Öyle görünüyor ki.«. gündeliğe ait ‘şimdi’ bizim zamanla olan ilişkimize ve bu ilişkinin nasıl olduğuna aitdir. kamusal oluşu (öffentlich). Burada Heidegger sözcük anlamı ‘uzun aralık’ olan »Langweile«. kendiliğinden bir edim. Özel olarak yaptığımız bir şey yoktur. birisi ‘Endişe içindeyim [Endişeliyim]’ (Ich habe Angst) dedi. bunun yanlış olduğunu. İkinci tür zaman ise ‘şimdi’leri sıralanışı ve birbirini izleyişidir (Jetztfolge). uzayıp yayılabilmesi (geweitet). Bu birinci tür ‘zaman’dır. ‘zaman’la aralarında kendilerine özgü bir ilişki bulunsa bile. saat ve takvimden okunan. bizden gelen bir şey var ama bu ‘şimdi’yi etkilemez de. kulağımız uğulduyor. tasa bürümüş beni. Böyle bir görüngüden (ein Phänomen) söz edildiğinde de onun fenomenolojik yorumuna (eine phänomenologische Auslegung der Langweile) girmek gerekecektir. Dennoch sind wir an diesem Haben beteiligt. Çünkü zaman ne bir duygudur (kein Gefühl) ne dünyayla olan uyarlık ve titreşim (keine Stimmung) ne de böyle uyarlık gösteren ruhsal bir durumdur (keine Gestimmtheit). . Diyelim ki kolumuz kırık. bir yanda ‘zaman’ diye bir şeyin. gene de ondan ayrı oluşundan da farklıdır zamanı sahiplenişimiz. bir yığın şeye sahip olabileceğimiz gibi. ama olan ya da olmayan zamanın takvime konulması ve bölünmesi bir şeyler değiştirir. 20 Ama ‘zaman’ın Angst ile ilgisi ne olabilir? Bunlar ilişkili midir? Diyelim ki. tehdit eden ya da öyle sandığım. havanın bizden. tarihlendirilebilmesi (datiert). 2. “Zamanımız olması bir eylem değildir. / Zollikon Seminars: 61.

ama beni endişelendiren kendim değilim. ‘Endişe’ sadece kendimizi nasılsa öyle buluverdiğimiz alanda yer alan temel bir ‘bulunumdur’ ve kendi özgezamanıyla gelen bir uyarlanmışlık hali (als jeweilige Gestimmtheit) olarak da yorumlanabilir. beni sarıyor. die Angst ist selber dieses Sichbefinden. Kendisinin nerdeyse retorik olarak sorup yanıtını aramayı başkalarına bıraktığı sorular şunlar: ‘havaya. oder noch genauer. Wie steht es mit dem Haben in solchem Angsthaben? Das Haben selbst und gerade dieses ist angstvoll. ‘endişeliyim. sagen wir.: 82. die als jeweilige Gestimmtheit ausgelegt werden kann. A. gerade nicht das Gehabte. bu tasalı olmada sahiplenilen şey nedir? Araba. endişeye bürünüyorum istencim dışında. tasamın müsebbibi göstereceğim biri de yok ortada. ruh halinde kendini bulmadan (sich so und so Befinden) ibaret olup. endişeli mi?” sorusundaki gibi) bu durumda bizde olana karşı bir kayıtsızlık sergilemez. A. die Angst ist selber dieses Sichbefinden). ‘hasta ettin beni!’ ya da ‘Senin yüzünden evham sahibi oldum!’ türünden.g. was es ist. weil nicht ich mir die Angst verschaffe. Ich ängstige mich. ‘mood’a giriş (das Stimmen) ile ‘uyarlanış’ı (das Bestimmen) nasıl düşünmek gerekir? Bu açık bir soru. die man haben kann. zaman gibi mi. mir ist Angst. endişemin. welche Befindlichkeit hier Angst heißt.«.9 der Angst vor Bedrohlichem).e. Zaten Heidegger bir Angst’. 23 »Es gibt nicht Angst. yoksa apayrı mı bu benim olan şey? Burada sahip olmanın. / 132. von dem ich nicht sagen kann. sondern weil sie über mich kommt. buradaki sahip oluş sadece şu ya da bu durumda..«. A. 21 Peki. Das Haben ist das Sichbefinden in der Angst. die Angst. endişeleniyorum’ diyorum.bazı soruları tartışmaya açık bırakarak gene ‘zaman’ sorusunu düşünmeye dönüyor. Ama bu arada sanki artık yeterince açık olduğunu düşündüğü bir ipucu da vermeden ‘zaman’ konusuna dönmüyor. bir şey üstüme geliyor. Die Angst sitzt gerade in diesem haben.e. Birinin sahibi olacağı bir ‘endişe’den söz edilemez.g. hatta bir ‘korku’nun [Furcht] bile ‘nesne’ [Gegenstand] olmadığına. tasaya. Ich kann sie höchstens zum Thema machen. sahip olma sürecinin kendisidir (. Daha açık söylersek. Angst findet sich nur im Bereich des Sichbefindens. bu ikisinin en fazla temalaştırılabileceğine de dikkatleri çekmektedir. ‘benim’ oluşun bizzat kendisi endişe yüklü (angstvoll) ve endişe de tam da bu sahiplenişin içinde oturuyor. sondern es gibt ein Haben. Olsa olsa sahip olunduğu sanılan (genannte Gehabte) karşısında bir kayıtsızlık söz konusudur burada. / 62. als sich so und so Befinden. es ängstigt mich. hava. endişelendiriyor beni.. Bu içinde kendisini buluvermek durumu bizzat endişenin kendisidir’ (Nein. sondern eigentlich das Haben selbst ist).g.: 81. örneğimizde de bu varoluşsal-ontolojik bulunum (Die Befindlichkeit) ‘endişe’dir. / 63.«. Ontolojik ‘bulunum’ (Die Befindlichkeit) 21 »Eine Angst oder eine Furcht ist kein Gegenstand. ‘Sahibi olmak’ bir endişe durumu içinde kendini buluvermek midir? Heidegger’in buna cevabı: ‘Hayır. ruh haline. 22 Bu cümleye dek ‘endişe’yle ilgili söylenenleri de özgün dilinde verelim: »Ich habe Angst. diyebilir miyiz? Ya da bir başka deyişle. . 23 Ama tam da bu noktada Heidegger -belki de bile bile. “Neyi var onun. 22 Angst üzerine bu ön açıklama ne gösteriyor bizlere? Sahip oluş (Bir şeyi olma. Nein.: 173. Ich lebe in der Angst vor Bedrohlichem. Kısacası endişe sahip olunan değil. hat den Grundzug der Befindlichkeit.e.

scheint offenkundig sinnlos zu sein. Angst’gibi bir ‘ruh hali’ (Die Stimmung) ve de ‘uyarlanmışlık’ (Die Gestimmtheit) olmadığı. ‘zaman. görüngüyü anlamaya açık bir düşünsel bakıştır (»Es gilt nur.’ Angst’tan tümüyle farklı olarak. wie die Zeit uns ständig und unausweiclich angeht. Ardından. örneğin birinin ‘zamansal uyarlandığı’nı (zeitlich gestimmt) söylemek. ‘yabancı’ görüp de yüzleşmekten sürekli kaçtığımız bizdeki Da-sein’la ille de 24 »denn die Zeit ist keine Stimmung und Gestimmtheit wie die Angst. Bu nedenle. 24 Heidegger. Fenomenolojik yorumda ne sonuçlara ulaşmak derdi vardır ne de diyalektik dolayımlara izin verilir. ‘zaman’) oluşumunu açıklamada kullanılmamalıdır. Heidegger’in ‘zaman’ı tartışıyoruz derken. sahip olunanın değiştiği her ayrı durumda ne denli ilginç ve yabancı (wie seltsam und befremdlich) görünebildiğini örneklemek için. en azından üç şey önem kazanıyor: birincisi. ikincisi ise. bilmem.. / 63-64. onun kendisini açmasına izin veren..10 nereye aitdir? Bu soru da tartışmaya açıktır. Aynı yer. ‘endişedelik’ sorusunu ‘zamanı olup olmamakla’ ya da ‘zaman’ın bizi sahiplenişiyle öyle kolayca bağlayamayız.«.: 82-83. açıkça anlamsız bir deyişten öteye gidemez. ama bu ara tartışmadan. ne bir ‘ruh hali’dir (Die Stimmung) ne de ‘uyarlanmışlık’ (Die Gestimmtheit). metodolojik gözetmelerinden dem vururken.‘endişe. Peki.’zamanın sürekli ve kaçınılmaz olarak üstümüze geldiği gibi her daim gelmez insanın üstüne. den denkenden Blick auf das Phänomen offen zu halten. ama bu açımlama bir başkasının (örn. ‘zaman’ın tartışmasına geri dönüyor. Bu nedenle de. endişesi olmak gibi bir görüngünün özelliklerini zamanı olmak gibi bir görüngüye uygulayamayız. ‘endişede/endişesi olma’nın (Angsthaben) açımlamasına (Die Erläuterung) bile bile öncelik verdiğini belirterek.” 25 Bu durumda. Heidegger’in şu ifadeyi araya sıkıştırması: “.«). tek önemli şey. Angst’ı araya sokan bu örnekleyiş doyurucu mu.g. A. her görüngü kendi biricik özellikleriyle (örn. ‘zaman’ın. Zu sagen. Yoksa fenomenolojik yorumun temel kuralını (die Grundregel der phänomenologischen Interpretation) ihlâl etmiş oluruz. . ein Mensch sei zeitlich gestimmt. daß die Angst uns nicht überall und jederzeit so befällt. Angst hakkında öğrenilen ek bir şey daha var gibi. Bizi etkisi altına alan görüngüler aynı ya da benzer biçimde ifade ediliyor (Die gleiche Redeweise) olsa bile... bunu hangi amaçla yaptığını açıklıyor: ‘bir şeyi olması’ gibi herkese ilk bakışta bildik ve tanış gelen bir şeyin. Angst) ayrı düşünülmeli ve açımlanmalıdır. Angst’ın. az yukarıda fenomenolojinin temel kuralı. bıraktığı ipucuna gelince. Çünkü.«. könnte man überdies geltend machen. Angst (ve bu arada belki de zamanla özgül bir ilişki içeren ‘sıkıntı’) hakkında yaptığı saptamaya. 25 »Von dieser grundsätzlichen methodischen Überlegung abgesehen. Kısacası. ontolojik ‘bulunum’ (Die Befindlichkeit) tartışılan görüngüyü (Das Phänomen) doğru açıklamaya en uygun kavram mıdır? Bu da açık bir soru. ‘zamanı olma’yı (Zeithaben) ‘duyardüşünüm’ümüze (Die Besinnung) çekebilmek için. O da.e.

Da-sein’ın pek seyrek olarak zeminindeki uykusundan kalkıp gelerek bizi gönderiverdiği Hiçliğin aydınlık gecesinden (In der hellen Nacht des Nichts der Angst ) döndüğümüzde bizim ne yapacağımız.ODTÜ-Ankara 26 »Was ist Metaphysik?«. . yoksa ‘bir karabasandı. üçüncüsü ise. Wegmarken: 114. 10 Ekim 2005 . neyse ki geçti’ mi diyeceğiz? 26 İşte bütün mesele. Kendivarlığımızı ve özgürlüğümüzü cesaretle yeniden kurup değerini mi vereceğiz.11 tanışmamıza vesile olacak diye modern uykumuzu bölmek üzere her zaman yanıbaşımızda durmadığı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful