You are on page 1of 15
PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ
1
1

El proper 25 de gener de 2018 es celebra les eleccions per determinar el consell de Govern que ens representarà durant els propers 4 anys. Aquest es un moment important i molt estratègic per al col·legi professional de Criminòlegs/ues de Catalunya, i es el nostre dret com a criminòlegs i criminòlogues escollir els nostres futurs representants, raó per la qual et convido a exercir el teu dret a vot.

Mitjançant aquest escrit et volem presentar la nostra candidatura, la qual està conformada per companys i
Mitjançant aquest escrit et volem presentar la nostra candidatura, la qual està
conformada per companys i companyes amb experiència en el sector de la criminologia.
Els que conformem aquesta candidatura pensem, creiem i volem fer créixer la
criminologia, pensem en la nostra professió d'ara i del futur, pensem en tots i cadascú dels
companys criminòlegs i criminòlogues per crear i conformar aquest col·legi professional
per tal de què es formi amb unes bases fonamentals pel benestar del futur col·legi, que
tots i totes hem estat esperant i, hem lluitat durant molts anys per què arribés el moment
de la seva creació.

El nostre compromís es crear les bases fonamentals del Col·legi Professional de Criminòlegs, fer partícip a tothom ver els interès general pel bé de la nostre professió. Assumim amb la nostra candidatura tota responsabilitat dels nostres actes, presents i futurs. No farem judicis de valor o comparacions que puguin causar dany al col·legi professional i als seus col·legiats. Ens abstindrem de intervindrà en aquells actes o fer ús de mitjans quan posi en perill el bon nom del col·legi professional de Criminòlegs de Catalunya. Farem tot i més, per complir amb els objectius principals per aquests propers 4 anys de mandat, dels quals exposem seguidament:

PRESENTACIÓ 1 El proper 25 de gener de 2018 es celebra les eleccions per determinar el
FULL DE RUTA
FULL DE RUTA

La nostra candidatura aposta per dividir el Full de Ruta de la posada en marxa i continuïtat del Col·legi Professional de Criminòlegs, dividint en 4 grans blocs de treball. Dels quals trobem la Comunicació, part molt important, donat que aquesta ens donarà visibilitat a l'exterior i, reconeixement. Per altre banda, un altre gran bloc serà el de Gestió, posada en funcionament del col·legi i, futurs projectes engrescadors per a tots els col·legiats i col·legiades. En tercer lloc, trobem el bloc d’Investigació, on trobem tota la part més tècnica per construir ponts i impulsar nous reptes. I, per últim, el bloc de la Formació, del qual tots els col·legiats i totes les col·legiades, podran accedir a un ventall de diferents tipus d’avantatges i, formacions específiques per seguir creixent com a professionals.

A continuació, detallem, per a cada bloc les diferents propostes que creiem seran del tot benvingudes
A continuació, detallem, per a cada bloc les diferents propostes que creiem seran
del tot benvingudes i necessàries per al nostre col·lectiu.
2
2
FULL DE RUTA La nostra candidatura aposta per dividir el Full de Ruta de la posada
3
3
COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓ
  • 1. Presència social: participació i foment de la presència de la criminologia en els

mitjans de comunicació, xarxes socials, i alhora, a les taules de debat públic.

2. Iniciació d'una línia de divulgació i difusió del paper del Criminòleg en diferents àmbits d'actuació
2.
Iniciació d'una línia de divulgació i difusió del paper del Criminòleg en diferents
àmbits d'actuació (violència de gènere, terrorisme, seguretat, mediació, atenció a la
víctima, immigració, menors, entre altres).
3.
Creació de dominis d’informació restringit per als col·legiats, on es trobarà
documentació relativa al funcionament del col·legi professional, avantatges del
col·legiat i col·legiada, com alhora també una biblioteca virtual amb llibres i
documents d'interès professional.
4.
Creació d'un Directori Professional de Criminòlegs.
5.
Recerca de partners.
6.
Creació imatge corporativa:
Logo col·legi.
3 COMUNICACIÓ 1. Presència social: participació i foment de la presència de la criminologia en els

Lletra oficial.

7. Creació de la targeta Identificativa Personal (TIP).
7.
Creació de la targeta Identificativa Personal (TIP).

Tipologia de paper, entre d'altres, que es farà servir per a comunicacions tant internes com oficials (externes).

4 GESTIÓ 1. Oferir als col·legiats i col·legiades avantatges i descomptes en Assegurances: Responsabilitat Civil per
4
GESTIÓ
1.
Oferir als col·legiats i col·legiades avantatges i descomptes en Assegurances:
Responsabilitat Civil per a professionals.
Salut.
Vida.
Cotxe i moto.
2.
Es treballarà per aconseguir dintre de les diferents Administracions, el
reconeixement dels llicenciats i graduats en criminologia, per desenvolupar la
seva activitat professional.
3.
Es demandarà major presència de la Criminologia en el terreny de la Seguretat
Pública i Privada, en l'àmbit social, entre altres.
4.
Signatura d'un conveni de col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya, per desenvolupar les següents accions:
Creació d'un registre de mediadors i mediadores propis del Col·legi
professional de Criminòlegs.
Formació específica i continua, amb protocols d'actuació.
4 GESTIÓ 1. Oferir als col·legiats i col·legiades avantatges i descomptes en Assegurances: Responsabilitat Civil per

Estudi de la viabilitat d’obertura d'un punt d'informació de mediació, que ajudarà a crear solucions als diferents conflictes, com poden ser, veïnals, familiars, separacions i divorcis, laborals, escolar, entre d'altres.

4 GESTIÓ 1. Oferir als col·legiats i col·legiades avantatges i descomptes en Assegurances: Responsabilitat Civil per
5
5
5 5. Deman ar l’aplicació de la llei penitenciaria, sobre la figura del criminòleg i la
  • 5. Demanar l’aplicació de la llei penitenciaria, sobre la figura del criminòleg i la seva funció reinsertora.

  • 6. Creació d'un servei d'assessoria jurídica, adequant-la a les necessitats dels col·legiats en criminologia. Servei gratuït, al qual els col·legiats i col·legiades podran obtenir assessorament sobre qualsevol qüestió de caire jurídic relacionat amb l'exercici de la criminologia. Es podrà consultar vers normativa laboral, normativa de la funció pública, actuació professional, consultes de qüestions deontològiques, titulacions, protecció de dades, responsabilitat civil, jubilació, entre altres.

7. Creació d'un servei d'orientació laboral: 7.1 Borsa de treball: Servei gratuït pels col·legiats i col·legiades.
7.
Creació d'un servei d'orientació laboral:
7.1 Borsa de treball: Servei gratuït pels col·legiats i col·legiades. Hi haurà
avantatges com:
Ofertes laborals de diferents àmbits.
Ofertes de pràctiques.
Alertes d'ofertes per correu electrònic, per telèfon, entre altres.
Comunicació més directa amb les empreses. El col·legi professional,
actuarà com intermediari de les ofertes de treball.
7.2 Atenció a les empreses:
Accés als perfils demandats.
Comunicació més directa amb possibles candidats/es.
Comunicació més directa amb possibles candidats/es.

Possibilitat de publicar ofertes dins l'àmbit de la criminologia.

Possibilitat de publicar ofertes amb convenis de pràctiques.

7.3 Servei d'orientació i assessorament professional: 8. Creació d'un servei d'emprenedoria:
7.3 Servei d'orientació i assessorament professional:
8.
Creació d'un servei d'emprenedoria:

Oferir orientació individual i, sessions grupals de canals per el projecte de futur personal.

Viver de projectes: Assessorament i acompanyament per fer créixer iniciatives del col·legiats i col·legiades, ajudant a
Viver de projectes: Assessorament i acompanyament per fer créixer
iniciatives del col·legiats i col·legiades, ajudant a l’emprenedor en la
recerca de partners, fent contactes amb persones, entitats o empreses
d’àrees d’interès similars i, fent estudi de viabilitat, i vies de finançament.
Creació d'un espai cokorwing de criminòlegs.
Facilitació a empreses i autònoms per anunciar-se professionalment a la
web del Col·legi Professional de Criminòlegs.
9.
Legalització de les bases
Professional de Criminòlegs.
de dades
que resten
en
possessió del Col·legi
10. Recerca de finançament (subvencions, apadrinatges, partners, etc), per tal de
poder obtenir una seu social oficial del Col.legi Professional de Criminòlegs i
Criminòlegues, així com també, per poder oferir diferents serveis als col.legiats i
col.legiades. A més, emprendrem estratègies econòmiques. Quotes noves per a un
millor i eficaç servei al col.legiat i col.legiada.
6
6
7.3 Servei d'orientació i assessorament professional: 8. Creació d'un servei d'emprenedoria: Oferir orientació individual i, sessions

11. Creació de la Figura del Defensor del Col.legiat/da: Les seves funcions serà rebre les queixes que hi puguin haver del col.legiat/da, hi poden ser pel funcionament anormal dels serveis destinats a ells, o per l’actuació dels diferents òrgans del

7 CPCC (Col·legi Professional de Criminòlegs de Catalunya). També donarà suport a les qüestions plantejades per
7
CPCC (Col·legi Professional de Criminòlegs de Catalunya). També donarà suport
a les qüestions plantejades per l’òrgan de govern i així, dur a terme actuacions de
les Administracions Públiques, empreses, entitats i/o particulars relatives a la
professió de la criminologia.
7 CPCC (Col·legi Professional de Criminòlegs de Catalunya). També donarà suport a les qüestions plantejades per
8 INVESTIGACIÓ 1. Reconeixement i anàlisis de la realitat professional. 2. Millora de les condicions de
8
INVESTIGACIÓ
1.
Reconeixement i anàlisis de la realitat professional.
2.
Millora de les condicions de l’exercici professional, competitivitat i diversificació
dels criminòlegs: Definició d’un sistema que permeti acreditar el currículum, la
formació permanent i l’adquisició de coneixement expert dels criminòlegs.
3.
Impulsar l’organització de Congressos sectorials d'àmbit nacional.
8 INVESTIGACIÓ 1. Reconeixement i anàlisis de la realitat professional. 2. Millora de les condicions de
9 FORMACIÓ 1. Es desenvoluparà un Pla de formació amb diferents modalitats, presencials i/o on- line,
9
FORMACIÓ
1.
Es desenvoluparà un Pla de formació amb diferents modalitats, presencials i/o on-
line, així com assistència a congressos virtuals, conferències, entre altres.
2.
Es desenvoluparan programes de formació continuada, acreditat per diferents
organismes, entre els quals es troba el CMDPC.
3.
Oposicions:
Ajuda per a la recerca de material per a l’accés als exàmens d'oposicions.
Publicació de totes les oposicions relacionades amb la criminologia.
4.
Creació de comissions de Treball i de Recerca, entre els quals hi trobem:
Grup de treball sobre el terrorisme.
Grup de treball sobre la mediació.
Altres grups de treball a petició dels col·legiats i col·legiades.
5.
Beques d'estudi amb universitats d'àmbit Nacional i Internacional.
9 FORMACIÓ 1. Es desenvoluparà un Pla de formació amb diferents modalitats, presencials i/o on- line,
CANDIDATURA
CANDIDATURA
10
10

Us presentem els membres que conformaren la candidatura "L'Impuls que necessita la Criminologia".

Presidència Montse Sánchez Criminòloga i Mediadora. Especialista en la resolució i gestió de conflictes mitjançant tècniques
Presidència
Montse Sánchez
Criminòloga i Mediadora. Especialista en la resolució i gestió de
conflictes mitjançant tècniques de diàleg creuat. Formadora en
mediació, a la petita i mitjana en empresa.
Vicepresidència
David Garriga
Criminòleg. Expert en terrorisme Gihadista. Màster en Anàlisis y
Prevenció del Delicte. Màster Món Àrab Islàmic. President de
CISEG i Director de la revista de prevenció Al-Ghurabá.
11 Secretari Raül Escalona Criminòleg i Detectiu Privat. Fundador de l'Agència Quorum. Investigador en processos de
11
Secretari
Raül Escalona
Criminòleg i Detectiu Privat. Fundador de l'Agència Quorum.
Investigador en processos de lideratge i sectes.
Tresoreria
Juan Pujadas
Criminòleg i Detectiu Privat. Especialista en direcció de
seguretat. Máster en criminalista i ciències forenses.
Col·laborador conferenciant en estudis d’investigació privada.
Vocalia 1. Seguretat Pública i Privada
Fancisco Cano
Criminòleg i Policia Local. Diplomat en Educació social i Llicenciat en
Comunicació Audiovisual.
Ha estat representant al Consell d’Estudiants de la UOC.
12 Vocalia 2. Formació i investigació criminal Ariadna Trespaderne Criminòloga i Integradora Social. Vocal d’Investigació i
12
Vocalia 2. Formació i investigació criminal
Ariadna Trespaderne
Criminòloga i Integradora Social. Vocal d’Investigació i Coordinadora
de l’àrea de psicologia criminal de CISEG. Co-Directora de
l’Observatori per a la prevenció de la Radicalització Violenta.
Vocalia 3. Criminologia Jurídico-Penal
Anna Almécija
Criminòloga i Advocada. Directora i formadora de Seguretat Privada.
Professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya. Vocal
jurídica de CISEG.
Vocalia 4. Mediació i Victimología
Marta Ferrer
Criminòloga i Mediadora. Especialista en anàlisi, gestió i
solució de conflictes familiars, educatius, polítics i armats.
13 Suplent 1 Xavier Álvarez Criminòleg i professor convidat del Màster de Perfilació i Anàlisi de
13
Suplent 1
Xavier Álvarez
Criminòleg i professor convidat del Màster de Perfilació i Anàlisi
de la Conducta Criminal a la Universitat de Barcelona.
Suplent 2
Carmen Guirao
Criminòloga i Integradora Social. Màster en Drets Humans.
Cursant actualment el Màster d'Anàlisi i Prevenció del Risc a Crímina,
l'últim curs del grau de Psicologia, i el curs d'anàlisi del Terrorisme
Gihadista a la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla)
Suplent 3
Marga Salom
Criminòloga. Administrativa de la Universitat de Barcelona.
Locutora de radio
14 Suplent 4 David Villalba Criminòleg. Especialitzat en Investigació i Perfilació Criminal. Professor i Investigador dins
14
Suplent 4
David Villalba
Criminòleg. Especialitzat
en
Investigació
i
Perfilació
Criminal.
Professor
i
Investigador
dins
del
Màster
de
Perfilació
i
Investigació
Criminal
de
la
Universitat
de
Barcelona.
Col·laboradora
Paz Velasco
Criminòloga i Advocada. Màster en Grafística y falsedat
documental. Especialista en avaluació criminològica (CESC).
Professora col·laboradora Universitat Catòlica d’Àvila. Autora del
llibre, “Criminal-mente: La criminologia como ciència” (2018).
Col·laborador
David López
Estudiant de Dret i Criminologia.