[zero]: *kreipiniuose: children, stop talking.

*savaitës dienos, mënesiai, metø laikai, jeigu nëra paaiðkinimo: spring, may, Friday. *breakfast, diner, lunch, supper. *neskaièiuotiniai (abstraktieji medþiaginiai): music, literature, life, freedom, water, cheese, milk, coffee (jeigu be paaiðkinimo). *tikriniai *sportiniai þaidimai: golf, football *ligos *advice, behavour, information, traffic, news, weather (no a) po paaiðk, su of… - the. *dalykai: english, history. [a]: *sudurtinio tarinio vardine dalimi: tom is a clever boy. *su daiktavardþio, po junginio ‘there is’: there’s a good restourant near my house. *ðaukiamuosiuose sakiniuose: what a nice day. *po ‘such’: he’s such a good boy. *daiktavardþio priedëliu: thomas, a third year student, is our friend. *skaitvardþio one reikáme (reiðkinat laikà, atstumà, svorá): I’ll come back in a minute; this path is a kilometre long; I’ll buy a kilogram of bananas. *prieð skaitvardþius: a dozen, a hundred, a thousand, a million. *posakiuose: as a rule, to be in a hurry, it’s a shame, to be at a loss, it’s a pity; ypaè posakiuose su veiksmaþodþiais: to have (a good time, a smoke, a headache), to take (a bath, a shower, a swim), to give (a hand). *profesijos *a little, a few. [the]: *kelintiniai skaitvardþiai: the first. *aukðèiausio laipsnio bûdvardþiai: the shortest.

The bride’s home.zero.the. muziejai. states. Kaip ástaiga.with (place of working) . *atskiros salos. *home . *by the window. *muzikos instrumentai: to play the piano. dykumø.to study. kanalø. last week (laikas). republic. The letter was very long. kinai. the gull of mexico. laivai. only (vienintelis). school. salynø . *office . the cinema.as patient. bet jeigu yra paaiðkinimas . to hospital .as prisoners. *chorai. to prison . but . *su: the theatre. kai kalbama apie visà ðeimà . go to the blackboard. kingdom. church. vieta pagal paskirtá . pop atlikëjai . *frazëse daiktavardis + of: the bank of England. the way to the station.the: he’s in the office. I go to the prison to visit him.the. prison. orkestari. the young.the.*su the: following. *sea: to be at sea . the flower picked by my brother. in hospital . by the door. the house where I was born.the: the beatles.zero: he’s at work. the police. the dog is a friend of man (apibûdinimas be artikelio). *vieðbuèiai. to be: in bed . the town of London. eþerai . prison.to pray. *kai bûdvardis tampa daiktavardþiu: the rich. *pasaulio ðalys . the home of our family. *þinomas ið kontexto ar situacijos. *bed. kalnai .at the seaside. in church . *work . the moon. išimtis: next week. to church . same.zero: at home. the blind. university. the rose is a beautiful flower.sleeping. vandenynø. hospital. last. next. *pavardës. the north of spain. to be/live on the sea .praying.to be on vogage. restoranai . To leave school. daugelis laikraðèiø ir þurnalø . kino teatrai. iš asmeninës patrities: I got a letter. kur union. *tikriniai. the disabled. teatrai.the.the.the. *vieninteliai: the sun.as patients. the radio (but TV). *kai yra paaiðkinimas (paþyminiai): the book I bought yesterday. the duke of york. kalnynø. *kai norime atkreipti dëmesá á vienarûðiø daiktø klasæ: the whale is in danger. college. go home. .to sleep. upiø.zero. sàsiauriø.zero: to go to bed . to school . *jûrø.he is in prison.

be artikelio: Lloyds bank.zero.zero. . aikðtës .*vienas ið ðeimos . *gatvës. *accademician: doctor. *tautybës .a: you’ll never be a Clinton. professor . *you’re not the Tom Brown I married. uncle Tom. Paul’s kathedral. St. Harrods. *su þmoniø vardais .the: the french. *giminystës ryðiai .zero: aunt Betty.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful