You are on page 1of 260

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.01.17 23:47:48
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
23
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 5

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 ουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
3. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗ-
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.
οποία συστάθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 81706/6085/1995
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο-
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (Β΄872), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και μετο-
ΤΜΗΜΑ Α΄ νομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), καταργείται χωρίς
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄ 297).
ΜΕΡΟΣ Α΄ 4. Ο Φορέας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πά-
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσε-
ων και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι κάθε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» -
ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΡΟΙ ισχύος του παρόντος νόμου και ευρίσκονται σε ισχύ, στις
οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
Άρθρο 1 είναι η ΕΚΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του
Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. Φορέα, χωρίς ο Φορέας ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή
και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση
1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο εφε- υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Οι εκκρεμείς
ξής «Φορέας»), με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται δίκες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις του Φορέα, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και
σχέσεις του με την αλλοδαπή, ο Φορέας χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική
την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE». ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους.
2. Σκοπός του Φορέα είναι η διασφάλιση της αξιοπι- 5. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της
στίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου,
και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιο- καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και
κτησία και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφά- Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο
λειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. 7. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
Ο σκοπός του Φορέα επιτυγχάνεται με την καταχώριση οργανικές θέσεις του προσωπικού των εμμίσθων Υποθη-
νομικών και τεχνικών πληροφοριών, για τον ακριβή κα- κοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και
θορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων και τη Κω - Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονί-
δημοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωμάτων και βαρών κης και Πειραιά και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυ-
μέσω της σύνταξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουρ- λάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση της
γίας του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7.
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 6. α) Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκο-
(Α΄ 275). Στο σκοπό του Φορέα περιλαμβάνεται η γεω- φυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και
δαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της χώρας και η δημι- Κω-Λέρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλο-
24 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

νίκης και Πειραιά, περιέρχονται από την κατάργησή τους 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1974 (Α΄298), στις περιοχές
στο Φορέα και ασκούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού
και τα Υποκαταστήματά τους, όπως προβλέπεται στο Kτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματο-
άρθρο 15 του παρόντος νόμου. γράφησης του συνόλου της χώρας.
β) Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Κτηματολογίου Πρω- γ) Την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστή-
τευούσης που έχει συσταθεί σε εφαρμογή των διατάξε- ματος Μεταγραφών και Υποθηκών.
ων του ν.δ. της 5/22.9.1923, ασκούνται από την έναρξη δ) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστή-
ισχύος του παρόντος νόμου, από το Φορέα. Με κοινή ματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμ-
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης βάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετατάσσεται ύστερα ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων
από αίτησή του το μόνιμο προσωπικό και το προσωπι- ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
κό με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), μέχρι την
υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται
στο Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης, σε κενές ορ- στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.
γανικές θέσεις του Φορέα, και αν δεν υπάρχουν σε προ- ε) Τη σύνταξη, ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση
σωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών και το-
και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση πογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και άλλων χαρτών και
του Φορέα μπορεί να κατανέμονται οι αρμοδιότητες που διαγραμμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο του σκοπού του.
μεταφέρονται στις Κεντρικές ή Περιφερειακές υπηρεσίες στ) Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, τη
του Φορέα και καθορίζεται ο τρόπος άσκησής τους. λειτουργία και τη διαχείριση συστημάτων αναγκαίων
7. Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση για τη δημιουργία και διαχείριση γεωδαιτικού υλικού
των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων που σχετίζονται με το σκοπό του.
και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσά- ζ) Τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο
ρων (24) μηνών, κατ΄ ανώτατο όριο, από την ημερομη- φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από
νία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων
της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του έως και την τελική απόδοση, για την κάλυψη των ανα-
Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Κατά γκών του Φορέα, του Ελληνικού Δημοσίου, των οργανι-
το διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, οι Προϊστά- σμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώ-
μενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άμισθοι πων δημόσιου δικαίου.
Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν προς το η) Την οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεω-
Φορέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά χωρικών δεδομένων.
της άσκησης αρμοδιότητας, όπως ενδεικτικά τα στοι- 9. Ο Φορέας:
χεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις α) Διαχειρίζεται τις κτηματολογικές βάσεις δεδομέ-
μισθώσεις ακινήτων, κατόπιν αιτήματος του Φορέα και νων ηλεκτρονικής ή αναλογικής μορφής και συγκροτεί
εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται με το σχετικό αρχείο των προϊόντων του, τα οποία διαθέτει σε κάθε
αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Φορέας δύναται να ζητά τη ενδιαφερόμενο, β) συνεργάζεται με άλλους φορείς για
διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών τις οποίες τη σύνταξη, ενημέρωση και διάθεση πάσης φύσεως συ-
υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών Προϊστάμενος νόλων γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών, γ) μπορεί
του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος Υποθη- να παρέχει υπηρεσίες και να μεταφέρει τεχνογνωσία σε
κοφύλακας για την έγκαιρη έκδοση της απόφασης του τρίτους στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται,
πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου όπως στους τομείς γεωδαισίας, τοπογραφίας, χαρτογρα-
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για φίας, κτηματολογίου και γεωγραφικών συστημάτων πλη-
την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων ροφοριών και δ) μπορεί να αναθέτει σε τρίτους υπηρεσί-
και των Κτηματολογικών Γραφείων του πρώτου εδαφί- ες, μελέτες και έργα για την υλοποίηση του σκοπού του
ου της παραγράφου 5 και έναρξης της λειτουργίας των και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων 10. Ο Φορέας μεριμνά για την ανάπτυξη της έρευνας,
τους του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Φορέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής σε θέματα σχετι-
στην ιστοσελίδα του. κά με το σκοπό του και μπορεί να συνεργάζεται γι` αυτό
8. Ο Φορέας είναι αρμόδιος για: με άλλους φορείς και να συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή
α) Τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία προγράμματα ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται 11. Ο Φορέας απολαύει όλων των ουσιαστικών, οικονο-
στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998. μικών και δικονομικών προνομίων του Ελληνικού Δημο-
β) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστή- σίου. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του εισπράττονται με
ματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορί- την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 356/1974, Α΄90).
ζονται στο κ.δ. 19/23.7.1941 (Α΄244), όπως τροποποιήθη-
κε με το ν.δ. 811/19.1.1971 (Α΄9), καθώς και την τήρηση, Άρθρο 2
ενημέρωση και λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου Όργανα διοίκησης
και Κω-Λέρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κ.δ. 132 Όργανα διοίκησης του Φορέα είναι το Διοικητικό Συμ-
της 1ης Σεπτεμβρίου 1929, όπως ισχύει, και στην παρ. βούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.)
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25

Άρθρο 3 Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. -
Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα διορισμού Λειτουργία Δ.Σ.
Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων - 1. Ο Πρόεδρος του Φορέα εκπροσωπεί δικαστικά και
Υποχρεώσεις - Έκπτωση εξώδικα το Φορέα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προ-
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από επτά βλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και αυτές που του
μέλη. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου όσον ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
αφορά την επιλογή, τα μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται και όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το μέλος του
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό ως Αντιπρόεδρος.
και Ενέργειας. Τρία από τα μέλη του Δ.Σ., στα οποία δεν 2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την έγκριση του επιχει-
περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος, επιλέγονται και υποδει- ρησιακού προγράμματος, του προγράμματος στρατη-
κνύονται για διορισμό στον Υπουργό Περιβάλλοντος γικού σχεδιασμού και του επενδυτικού προγράμματος
και Ενέργειας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφά- του Φορέα, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στις συνεδριάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και για
του Δ.Σ. παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα την παρακολούθηση της εκτέλεσής των προγραμμάτων
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. αυτών, την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου
είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, την υποβο-
με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό Υπουργού. λή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
2. Η επιλογή και ο διορισμός των μελών του Διοικη- Ενέργειας του ετήσιου προϋπολογισμού σύμφωνα με την
τικού Συμβουλίου, πραγματοποιείται κατ΄ εφαρμογή παράγραφο 4, τη διενέργεια ελέγχου του έργου όλων των
των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄33), οργάνων διοίκησης του Φορέα στο τέλος κάθε διαχειρι-
ύστερα από κοινή πρόσκληση των Υπουργών Περιβάλ- στικής χρήσης, καθώς και για τον απολογισμό του έργου
λοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η επιλογή ενός τουλάχιστον Διευθυντών του Φορέα. Το Δ.Σ. δύναται να εισηγείται
μέλους από κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ Αγρονό- αιτιολογημένα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
μων - Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ γειας την παύση ή την αναστολή καθηκόντων του Γενικού
Πληροφορικής και ΠΕ Νομικής, είναι υποχρεωτική. Δεν Διευθυντή ή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, για
επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. όποιος έχει κώ- λόγους πλημμελούς εκπλήρωσης καθηκόντων, κατόπιν
λυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου. Ως προς τις υπο- του απολογισμού του έργου τους. Το εγκεκριμένο επι-
χρεώσεις των μελών του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια και μετά χειρησιακό πρόγραμμα, ο ετήσιος προϋπολογισμός, η
τη λήξη της θητείας τους, τα ασυμβίβαστα άσκησης των ετήσια έκθεση και ο εγκεκριμένος ισολογισμός του Φο-
καθηκόντων τους και τα κωλύματα λόγω σύγκρουσης ρέα δημοσιεύονται στο δικτυακό του τόπο.
συμφερόντων, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των 3. Ειδικότερα, το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενι-
άρθρων 20 έως και 23 του ν. 4440/2016 (Α΄224). Τα μέλη κού Διευθυντή του Φορέα:
του Δ.Σ. του Φορέα παύονται από τα καθήκοντά τους α) Αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις
πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του αρ- δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Φορέα, εφόσον
μοδίου για το διορισμό τους Υπουργού, αν συντρέξουν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε
οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. χιλιάδων ευρώ (135.000).
2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016. Τα μέλη του Δ.Σ. του β) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
Φορέα παύονται πριν από τη λήξη της θητείας τους, με γειας για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του, που αφορά
απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό τους Υπουργού, το Φορέα.
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γ) Υποβάλλει προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
και: α) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους Ενέργειας προτάσεις νομοθετικών βελτιώσεων για τα
συνεπεία σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή νόσου θέματα αρμοδιότητάς του.
που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόμενους δ) Υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
μήνες, β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση γειας, στο τέλος κάθε έτους, απολογισμό, ισολογισμό και
των καθηκόντων τους. Από την ιδιότητα του μέλους εκ- ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
πίπτει αυτοδίκαια και το μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει ε) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία που προβλέπεται στα
από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα και άρθρα 116 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,
χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση του κωλύματός του Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο δεύτερο του
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει, ν. 4057/2012 (Α΄54).
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, στ) Μεταβάλλει εντός του νομού Αττικής, την έδρα
αντικαθίσταται για πλήρη θητεία. του Φορέα.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι ζ) Εκδίδει Οδηγό Εξυπηρέτησης Πολιτών.
και καθηγητές ΑΕΙ, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατά η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, εφόσον αυτή δεν
παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). έχει ανατεθεί με τον παρόντα νόμο στον Πρόεδρο του
4. Ο γραμματέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορί- Φορέα ή στο Γενικό Διευθυντή.
ζονται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των υπαλλήλων του 4. Το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
Φορέα. ντή, αποφασίζει για τον προϋπολογισμό του Φορέα, τον
26 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλ- Άρθρο 5


λοντος και Ενέργειας. Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές
5. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που Γενικοί Διευθυντές του Φορέα
αφορούν κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες
μπορεί να μεταβιβάζονται σε άλλα όργανα του Φορέα, 1. Στο Φορέα συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή πλή-
με απόφαση του Δ.Σ. ρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργα-
6. Στα μέλη και στον γραμματέα του Διοικητικού Συμ- σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θητεία
βουλίου καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το πέντε ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να
ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις ανανεώνεται μία μόνο φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι
της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176). ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της συμφωνίας δέσμευ-
7. Στον Πρόεδρο καταβάλλεται αμοιβή, που καθορίζε- σης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του
ται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι- ν. 4369/2016 (Α΄33) ή εφόσον η απόκλιση από τους στό-
βάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χους αυτούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. 2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από δη-
8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Φορέα, ύστερα μοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και βρί-
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με
σκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τέσσερα μέλη του.
τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγρά-
Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα, η ώρα, καθώς και
φους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016. Ο διορισμός
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διε-
του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουρ-
νεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκλη-
3. Για το διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή
ση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική, εφόσον τη ζητήσουν με
απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τέσσερα του-
α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
λάχιστον μέλη του ή ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα.
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός
9. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Δ.Σ.
τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής
την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση σε συγκεκριμένο
προς συζήτηση θέμα. ή ισότιμου της αλλοδαπής, σε συναφές αντικείμενο με τις
10. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίστανται μόνο τα απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται
μέλη, ο Γενικός Διευθυντής, ο γραμματέας, ο εισηγητής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
και, εφόσον κληθούν, ένα ή περισσότερα υπηρεσιακά β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με
στελέχη του Φορέα. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).
συνεδριάσεις για παροχή πληροφοριών ή την προσκο- γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε
μιδή στοιχείων, και τρίτα πρόσωπα, όπως εκπροσώπους θέσεις ευθύνης, καθώς και στην κατάρτιση και εκτέλεση
Υπουργείων ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον συζη- προγραμμάτων ή σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού, σε
τούνται θέματα συναρμοδιότητάς τους, καθώς και εκ- υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου
προσώπους επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσε- ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ων ή εξειδικευμένους επιστήμονες, για την παρουσίαση 4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδι-
και ανάλυση θεμάτων τεχνικής φύσεως. ότητες:
11. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των α) Προΐσταται των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών,
συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των Υπηρεσιών του Φορέα και του προσωπικού που υπη-
συνεδριάσεων, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία ρετεί σε αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία
του Δ.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανα- των υπηρεσιών και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για
τίθεται με απόφαση του Δ.Σ. την εύρυθμη λειτουργία τους. Ειδικότερα είναι αρμό-
12. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψη- διος για: αα) τον προγραμματισμό των δραστηριοτή-
φοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων των, την οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και
μελών. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων με τους αρμοδίους
λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Προϊσταμένους, για την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα,
13. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρού- ββ) την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσι-
νται πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα ών του Φορέα, για την καλύτερη λειτουργία τους και γγ)
πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών μονάδων
τον γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας μέλους γίνε- του Φορέα και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Δ.Σ.
ται ειδική μνεία του λόγου απουσίας του. Στα πρακτικά β) Προετοιμάζει και εισηγείται τα θέματα στο Δ.Σ.
καταχωρίζονται και οι γνώμες αυτών που διαφωνούν. γ) Εισηγείται στο Δ.Σ. το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το
14. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορη- πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού και το επενδυτικό
γούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο, εφόσον έχει έννομο πρόγραμμα του Φορέα.
συμφέρον, ύστερα από σχετική αίτηση του,, εντός προ- δ) Εξειδικεύει και εφαρμόζει το εγκεκριμένο επιχει-
θεσμίας 30 ημερών. ρησιακό πρόγραμμα του Φορέα, με βάση τις γενικές
15. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Δ.Σ., εφαρμό- κατευθύνσεις του Δ.Σ.
ζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ε) Επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των
(ν. 2690/1999, Α΄ 45). αποφάσεων του Δ.Σ.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27

στ) Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό επιστημονικών κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
και διοικητικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το σκοπό βάλλοντος και Ενέργειας.
και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του Φορέα και 8. Στο Φορέα συστήνονται τρεις θέσεις Αναπληρωτών
μεριμνά για την πραγματοποίησή τους. Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής απασχό-
ζ) Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση λειτουργικών δα- λησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
πανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσι- χρόνου, διάρκειας πέντε ετών. Η σύμβαση εργασίας μπο-
ου προϋπολογισμού. ρεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενι-
η) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγ- κοί Διευθυντές επιλέγονται ύστερα από δημοσίευση πρό-
χου, ο οποίος διαμορφώνεται σύμφωνα με την κείμενη σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του Φορέα,
νομοθεσία για την λειτουργία των δημοσίων επιχειρή- σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται
σεων και των ορκωτών ελεγκτών, τα διεθνή πρότυπα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016.
εσωτερικού ελέγχου και τα πρότυπα και τις μεθοδολογίες 9. Για το διορισμό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γενι-
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της Γενικής Γραμ- κών Διευθυντών απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα
ματείας Δημοσίων Εσόδων και υποβάλλει στο Δ.Σ., ανά προσόντα:
εξάμηνο, λεπτομερή έκθεση για τη δραστηριότητα του α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
Φορέα και προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτε- ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός
λεσματικότερη λειτουργία του. τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής
θ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού, ισο- ή ισότιμου της αλλοδαπής, σε συναφές αντικείμενο με τις
λογισμού και ετήσιας έκθεσης. απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται
ι) Συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του Φορέα μέ- στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
χρι το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με
(135.000). όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).
ια) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των υπαλλή- γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε
λων του Φορέα, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης θέσεις ευθύνης, καθώς και στην εκτέλεση προγραμμά-
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 117 του Υπαλληλικού Κώδικα των ή σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού, σε υπηρεσίες
και ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην περί- ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιω-
πτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα, τικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
όπως οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν με το 10. α) Οι αρμοδιότητες των τριών Αναπληρωτών Γενι-
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α΄54). κών Διευθυντών προσδιορίζονται ως εξής:
ιβ) Εισηγείται στο Δ.Σ. την εκχώρηση επί μέρους αρ- αα) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων έχει
μοδιοτήτων του στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυ- αρμοδιότητα την διοίκηση και τον συντονισμό κυρίως
ντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων ή των έργων κτηματογράφησης για το σύνολο της έκτασης
Γραφείων του Φορέα. της χώρας, των υποστηρικτικών έργων της κτηματογρά-
ιγ) Αποφασίζει για τη συγκρότηση μονίμων και εκτά- φησης, καθώς και κάθε έργου του Φορέα στο πλαίσιο του
κτων επιτροπών και ομάδων εργασίας, για την εξέταση σκοπού και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτά ορίζονται
θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος, που συνάπτονται με με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος.
το σκοπό του Φορέα και τη δράση του. Στις επιτροπές ββ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηματολογί-
και ομάδες εργασίας μπορούν να μετέχουν και πρόσω- ου έχει αρμοδιότητα τη διοίκηση και τον συντονισμό της
πα που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. ή δεν ανήκουν στο προ- Διεύθυνσης Κτηματολογίου της Κεντρικής Υπηρεσίας
σωπικό του Φορέα. Το έργο των εκτάκτων επιτροπών ή και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα για τη
ομάδων εργασίας εποπτεύεται από μέλη του Δ.Σ. ή από λειτουργία του κτηματολογίου και, γενικότερα, την επί-
τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα. τευξη του σκοπού του Φορέα όπως αυτός ορίζεται στην
ιδ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
από το Δ.Σ. γγ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτι-
5. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγρα- κών Υπηρεσιών έχει αρμοδιότητα τη διοίκηση και τον
φο 3 του άρθρου 40, μπορεί να ανατίθενται και άλλες συντονισμό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητι-
αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή και να αναπροσ- κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομι-
διορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και κών Υπηρεσιών, Νομικής και Προϊόντων και Υπηρεσιών
του Δ.Σ., που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. για την σταδιακή υλοποίηση της συγχώνευσης των κα-
6. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, όταν αυ- ταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και διαμόρφωσης της
τός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως
Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος.
7. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή, και των Αναπλη- β) Οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευ-
ρωτών Γενικών Διευθυντών της επόμενης παραγράφου, θυντών εξειδικεύονται με την πρόσκληση εκδήλωσης
καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ενδιαφέροντος. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ν. 4354/2015. Στην περίπτωση επίτευξης των ποιοτικών ροντος καθορίζεται και η σύνθεση της Επιτροπής Επιλο-
και ποσοτικών στόχων της συμφωνίας δέσμευσης που γής των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, στην οποία
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4369/2016, μετέχει ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα. Ο καθορισμός
καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή, η οποία καθορίζεται με των αποδοχών των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών
28 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

γίνεται με αναλογική εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου β) Ως «πράξη», νοείται κάθε δικαιοπραξία, δικαστική
22 του ν. 4354/2015. απόφαση, διοικητική πράξη, δικόγραφο, διαδικαστική
11. Ο Γενικός Διευθυντής και οι τρεις Αναπληρωτές πράξη ή δημοσίευση, η οποία προβλέπεται από τις ισχύ-
Γενικοί Διευθυντές συνιστούν την Εκτελεστική Ομάδα ουσες κάθε φορά διατάξεις να εγγράφεται στα βιβλία.
Διοίκησης του Φορέα. γ) Ως «εγγραφή», νοείται η μεταγραφή, η καταχώριση,
η σημείωση, η εξάλειψη, η τροπή, η άρση ή η διαγραφή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
πράξης στα βιβλία.
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, για την
Άρθρο 6 εγγραφή κάθε πράξης στα βιβλία καταβάλλεται πάγιο
Πάγια και αναλογικά τέλη τέλος δώδεκα (12), ευρώ με εξαίρεση τις πράξεις της
για την εγγραφή πράξεων επομένης παραγράφου.
1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη και τα δικαιώματα ή 5. Για την εγγραφή σε βιβλία των πράξεων:
πρόστιμα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ της α) αγοραπωλησίας, β) ανταλλαγής, γ) διανομής, δ) ει-
ΕΚΧΑ Α.Ε. ή του ΟΚΧΕ ή του Ελληνικού Δημοσίου, σύμ- σφοράς ακινήτου σε εταιρεία, ε) περίληψης κατακυρω-
φωνα με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. τικής έκθεσης, στ) δικαστικής απόφασης με την οποία
2308/1995 (Α΄114), το άρθρο 1 του ν. 3481/2006 (Α΄162), αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησί-
την παράγραφο 2 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και ας, ζ) μίσθωσης κατά το άρθρο 618 ΑΚ, χρονομεριστικής
4 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου 22 και μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλεται
την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 23, του πάγιο τέλος τριών (3) ευρώ.
ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 6. Για την εγγραφή των παρακάτω πράξεων στα βιβλία
του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 και των άρθρων 2 και 3 καταβάλλεται τέλος, ως εξής:
του ν. 4164/2013 (Α΄156), αποτελούν έσοδα του Φορέα α) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό πέντε χιλιοστά
και καταβάλλονται υπέρ αυτού. (5 ‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή
2. Τα πάγια και αναλογικά τέλη και δικαιώματα που του ύψους του μισθώματος, για την εγγραφή των πρά-
προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δη- ξεων: αα) αγοραπωλησίας, ββ) ανταλλαγής, γγ) διανο-
μοσίου, των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, των εμμίσθων μής, δδ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, εε) περίληψης
Υποθηκοφυλακείων, των εκτελούντων ή αναπληρού- κατακυρωτικής έκθεσης, στστ) δικαστικής απόφασης
ντων στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιογράφων ή με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης
Ειρηνοδικών και του ΤΑ.ΧΔ.Ι.Κ., με τις διατάξεις: α) του χρησικτησίας, ζζ) μίσθωσης κατ΄ άρθρο 618 ΑΚ, χρονο-
ν. 325/1976 (Α΄125), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ- μεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.
ει, και των κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών κα- β) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό οκτώ χιλιοστά
νονιστικών αποφάσεων, β) της παρ. 5 του άρθρου 19 (8 ‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος,
του ν. 2844/2000 (Α΄220), η οποία προστέθηκε με την για την εγγραφή των πράξεων: αα) προικοσυμφώνου ή
παρ. 6 του ν. 2915/2001 (Α΄109), γ) του άρθρου 17 του γονικής παροχής, ββ) δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου,
ν. 3226/2004 (Α΄24) και δ) του άρθρου 20 του ν. 2145/1993 γγ) σύστασης πραγματικής δουλείας, δδ) υποθήκης,
(Α΄88), καταργούνται και αντικαθίστανται από τα τέλη εε) προσημείωσης υποθήκης, στστ) κατάσχεσης ανα-
υπέρ του Φορέα και τις αποδόσεις υπέρ του ΤΑ.ΧΔ.Ι.Κ., γκαστικής ή συντηρητικής ή με επιταγή, ζζ) αναγγελίας
που καθορίζονται με τις επόμενες διατάξεις του παρό- απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, ηη) δήλωσης
ντος Κεφαλαίου. συνέχισης πλειστηριασμού, θθ) δικαστικής μεσεγγύη-
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κε- σης, ιι) έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης ακινήτου, ιαια)
φαλαίου οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: δημοσίευσης του ν. 2844/2000 (Α΄ 220).
α) Ως «βιβλίο» ή «βιβλία», νοούνται τα βιβλία που γ) Πάγιο τέλος είκοσι (20) ευρώ, για την εγγραφή κάθε
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τις διατά- πράξης από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις α΄ και
ξεις του παρόντος νόμου να τηρούνται, σε αναλογική ή β΄ της παρούσας παραγράφου.
ηλεκτρονική μορφή, στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα δ) Για τις εγγραφές που διενεργούνται στο κτηματο-
Υποκαταστήματά τους, για: αα) την τήρηση, ενημέρωση λογικό βιβλίο του άρθρου 10 του ν. 2664/1998, το ποσο-
και λειτουργία του Eθνικού Kτηματολογίου, σύμφωνα με στό που ορίζεται για τον προσδιορισμό του αναλογικού
όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998, τέλους στις περιπτώσεις α΄ και β΄, της παρούσας παρα-
ββ) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστή- γράφου προσαυξάνεται κατά ποσοστό ενός χιλιοστού
ματος Μεταγραφών και Υποθηκών, σύμφωνα με όσα (1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή
ορίζονται στο κ.δ. 19/23.7.1941, όπως τροποποιήθηκε με του μισθώματος, αντίστοιχα.
το ν.δ. 811/19.1.1971, γγ) την τήρηση και διαχείριση των
αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών Άρθρο 7
και δδ) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συ- Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων,
στήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων πιστοποιητικών και διαγραμμάτων
συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και 1. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία, κα-
της ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτή- ταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών
σεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται (9,50). Όταν με την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότερα
στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000. του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29

πάγιο τέλος έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (6,50) για κάθε, Ρόδου και Κω - Λέρου, πριν από την έναρξη ισχύος του
επιπλέον του ενός, πιστοποιητικό. Όταν το πιστοποιητικό παρόντος νόμου, και αντιστοιχούν σε ποσοστό:
χορηγείται με την υποβολή αίτησης για εγγραφή πράξης, α) 20% επί των αναλογικών τελών για τις εγγραφές
καταβάλλεται πάγιο τέλος έξι ευρώ και πενήντα λεπτών πράξεων, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγρά-
(6,50), για κάθε πιστοποιητικό. φου 7 του άρθρου 6 και
2. Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το β) 12,5% επί των αναλογικών τελών για τις εγγραφές
αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκατα- πράξεων, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγρά-
στήματός του, καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ φου 7 του άρθρου 6.
και πενήντα λεπτών (9,50). Το τέλος του προηγούμενου
εδαφίου προσαυξάνεται κατά τέσσερα ευρώ και πενή- Άρθρο 9
ντα λεπτά (4,50) για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του Βιβλία Κτηματολογικών Γραφείων και
χορηγούμενου αντιγράφου. Το τέλος του πρώτου εδα- Υποκαταστημάτων
φίου προσαυξάνεται κατά έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 1. Τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά
(6,50), όταν χορηγείται αντίγραφο πράξης από τα βιβλία τους τηρούν:
μεταγραφών. α) Το «Ημερολόγιο Εισερχομένων Πράξεων», το «Βι-
3. Για τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού βλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποι-
διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος, κα- ητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων» και τα λοιπά
ταβάλλεται πάγιο τέλος δεκαπέντε (15) ευρώ ή τριάντα κτηματολογικά βιβλία και διαγράμματα που προβλέ-
τρία (33) ευρώ, αντίστοιχα. πεται να τηρούνται ηλεκτρονικά στα Κτηματολογικά
Γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
Άρθρο 8 ν. 2664/ 1998, για τις κτηματογραφημένες περιοχές της
Τρόπος πληρωμής των τελών κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.
Αποδόσεις του Φορέα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. β) Τα βιβλία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατά-
1. Τα τέλη των άρθρων 6 και 7 δεν επιβαρύνονται με ξεις να τηρούνται από τα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους
Φ.Π.Α. και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, για
2. Η πληρωμή των παγίων και αναλογικών τελών του την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης β΄ της
νόμου αυτού στο Φορέα, διενεργείται όπως καθορίζεται παραγράφου 3 του άρθρου 15, για τις περιοχές της αρμο-
με την απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της διότητάς τους στις οποίες δεν έχει οριστεί η ημερομηνία
παραγράφου 1 του άρθρου 40. Μέχρι την έναρξη ισχύος έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. Μετά την έναρξη
της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου η πληρωμή ισχύος του Κτηματολογίου τα βιβλία του προηγουμένου
διενεργείται είτε α) με μετρητά και εφόσον το προς κα- εδαφίου αντικαθίστανται από αυτά που προβλέπονται
ταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια ευρώ, με στην προηγούμενη περίπτωση.
κατάθεση επιταγής, είτε β) σύμφωνα με τις προβλέψεις Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα που δημοσιεύεται
της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καταρ-
3. Ο Φορέας αποδίδει στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως γούνται βιβλία του πρώτου εδαφίου της παρούσας πε-
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), ως επιχορήγηση, για την ρίπτωσης, που δεν αφορούν τη διασφάλιση της τάξης
επίτευξη των σκοπών του: και της δημοσιότητας των εγγραφών και τη διασφάλιση
Α. Ποσά ίσα με τα πάγια τέλη, που εισπράχθηκαν κατά της δημόσιας πίστης στις εγγραφές.
μήνα και αντιστοιχούν σε ποσοστό: 2. Από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα και
α) 25% επί των πάγιων τελών για την εγγραφή πράξε- τα Υποκαταστήματά τους, τηρείται ηλεκτρονικά και
ων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6, το «Πρωτόκολλο Καταχώρισης Δημοσιεύσεων» του
β) 100% επί των παγίων τελών για την εγγραφή πράξε- ν. 2844/2000. Ο τρόπος ηλεκτρονικής τήρησης και οι
ων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6, αναγκαίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται με την απόφαση
γ) 53% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση πιστο- της παραγράφου 9 του άρθρου 40.
ποιητικών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγρά- 3. Η εγγραφή των αιτήσεων στα βιβλία των παραγρά-
φου 1 του άρθρου 7, φων 1 και 2, γίνεται αυθημερόν, κατά τη σειρά υποβολής
δ) 31% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση πιστο- τους, και συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που
ποιητικών, σύμφωνα με τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξου-
παραγράφου 1 του άρθρου 7, σιοδότηση της παραγράφου 9 του άρθρου 40, μεταξύ
ε) 53% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση αντιγρά- των οποίων και η πιστοποίηση καταβολής των τελών του
φων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 παρόντος Κεφαλαίου.
του άρθρου 7, 4. Αν δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική τήρηση
στ) 31% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση αντι- των βιβλίων των παραγράφων 1 και 2, μέχρι την έκδοση
γράφων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 40, η εγ-
2 του άρθρου 7. γραφή των αιτήσεων γίνεται σε έντυπα φύλλα.
Β. Ποσά ίσα με τα αναλογικά τέλη που εισπράττο- 5. Στο «Ημερολόγιο Εισερχομένων Πράξεων» και στο
νται για τις εγγραφές που αφορούν ακίνητα τα οποία «Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστο-
ενέπιπταν στην κατά τόπο αρμοδιότητα των εμμίσθων ποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων» περιέχονται
Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων και συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που καθορί-
30 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

ζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδό- υπάγεται στον Πρόεδρο του Φορέα και είναι αρμόδιο
τηση της παραγράφου 9 του άρθρου 40. για τη διοικητική υποστήριξη του Προέδρου και του Δ.Σ.
του Φορέα.
Άρθρο 10 β) Το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, το οποίο λειτουργεί
Απαλλαγές από την καταβολή τελών - σε επίπεδο Τμήματος, υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή και
Μειωμένα τέλη είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξή του.
1. Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης, όπως ορίζε- γ) Η Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, λειτουρ-
ται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του γεί σε επίπεδο Τμήματος, υπάγεται στον Πρόεδρο του
ν. 4270/2014 (Α΄143) απαλλάσσονται από την καταβολή Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τις αρμοδιότητες που
τελών του παρόντος Κεφαλαίου. ανάγονται σε όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και
2. Ειδικότερες διατάξεις για την απαλλαγή από την ιδίως:
καταβολή, ή την καταβολή μειωμένων, παγίων και ανα- 1) Στη σύνταξη σχεδίου στρατηγικής και σχεδιασμού
λογικών τελών διατηρούνται σε ισχύ. ελέγχων που υποβάλλεται προς έγκριση στον Πρόεδρο
Άρθρο 11 του Φορέα και επικαιροποιείται με τη σύνταξη ετήσιου
Πόροι του Φορέα προγράμματος ελέγχων.
2) Στον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού
Ο Φορέας είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Πόροι του ελέγχου διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του
Φορέα είναι: Φορέα και στην εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών
α) Τα πάγια και αναλογικά τέλη που εισπράττονται προτάσεων.
σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων 3) Στον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου, των
του παρόντος Κεφαλαίου. εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης
β) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του αρχείου και των Διευθύνσεων του Φορέα από το προσωπικό.
προϊόντων του. 4) Στην αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικό-
γ) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μετα- τητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικο-οι-
φορά τεχνογνωσίας σε τρίτους στους τομείς της γεω- κονομικών λειτουργιών του Φορέα βάσει της αρχής της
δαισίας, τοπογραφίας, χαρτογραφίας, κτηματολογίου, δημοσιονομικής διαχείρισης.
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών κ.λπ. 5) Στην μέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας
δ) Τόκοι και λοιπά έσοδα από τη διαχείριση των κε- και αποτελεσματικότητας του Φορέα, καθώς και του
φαλαίων του. προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης
ε) Έκτακτη κρατική επιχορήγηση, εφόσον παρίσταται των διοικητικών και οικονομικών του λειτουργιών και
ανάγκη, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό του σχετικών διαδικασιών και στη σύνταξη και αναθεώρηση
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποδίδεται των διαδικασιών αυτών.
στο Φορέα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 6) Στον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών,
και Ενέργειας. της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της
στ) Χρηματοδότηση μέσω συλλογικής απόφασης έρ- διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της πε-
γου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι- ριουσίας του Φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητι-
κότητας για τη συμμετοχή του Φορέα στο Πρόγραμμα κού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για
Δημοσίων Επενδύσεων και σε ευρωπαϊκά ή συγχρημα- τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και
τοδοτούμενα προγράμματα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή δια-
άλλων διεθνών οργανισμών. φθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 7) Στον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων των διοι-
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ κητικο-οικονομικών λειτουργιών προκειμένου να διαπι-
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ στωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές
δικλείδες και μηχανισμοί ελέγχου.
Άρθρο 12 8) Στη διαβεβαίωση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και
Διάρθρωση Φορέα της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών
1. Ο Φορέας διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφε- αναφορών.
ρειακές Υπηρεσίες. 9) Στη διενέργεια ερευνών κατόπιν εντολής του Προ-
2. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) αποτελείται από τις αυ- έδρου.
τοτελείς Μονάδες της παραγράφου 3, τις Διευθύνσεις 10) Στην παροχή διαβεβαίωσης για την επάρκεια των
και τα Τμήματα που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών
και διατηρεί Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση και οικονομικών λειτουργιών του Φορέα.
του Φορέα μπορούν να συστήνονται Παραρτήματα της 11) Στη σύνταξη ετησίων εκθέσεων απολογιστικού
Κεντρικής Υπηρεσίας. χαρακτήρα στο τέλος του έτους, σχετικά με τις εργασίες
3. Οι αυτοτελείς Μονάδες και οι αρμοδιότητές τους του Τμήματος.
ορίζονται ως ακολούθως: 12) Στην ενημέρωση του Δ.Σ. για τα πορίσματα των
α) Το Γραφείο Προέδρου και Υποστήριξης του Δ.Σ. ελέγχων και στην εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων
του Φορέα, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, μέτρων.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31

13) Στον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του 6. Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών,
Φορέα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγ- 7. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
χάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί 8. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου
σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμοί Δυναμικού,
ελέγχου. 9. Διεύθυνση Πληροφορικής,
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 10. Νομική Διεύθυνση.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Επιτροπή
Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία μέλη του Δ.Σ. Άρθρο 14
του Φορέα, εκ των οποίων το ένα διαθέτει επαρκή γνώ- Διάρθρωση και Αρμοδιότητες
ση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, κατ΄ ανάλογη των Διευθύνσεων της Κ.Υ. του Φορέα
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4 του 1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού συγκροτείται από
ν. 3429/2005. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια κυρίως: τα Τμήματα: ι) Σχεδιασμού, ιι) Παρακολούθησης Έργου
α) Για την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρη- και ιιι) Διαχείρισης Αλλαγών και Κινδύνων.
ματοοικονομικής πληροφόρησης, και 1.1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού είναι αρμόδια
β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λει- ιδίως για την σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγη-
τουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του ση υλοποίησης του μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου
συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρα- και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού δράσης του Φορέα,
κολούθηση της ορθής λειτουργίας της Αυτοτελούς Μο- για την διαχείριση επενδυτικών ή άλλων προγραμμά-
νάδας Εσωτερικού Ελέγχου της παρούσας παραγράφου. των, καθώς και για τη διαχείριση αλλαγών, κινδύνων και
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου εξειδικεύονται κρίσεων.
περαιτέρω με τον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου. 1.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης
γ) Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο λειτουργεί Προγραμματισμού ορίζονται ως ακολούθως:
σε επίπεδο Τμήματος, είναι αρμόδιο για τις δημόσιες 1.2.1. Το Τμήμα Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για τη σύ-
σχέσεις και την υλοποίηση του επικοινωνιακού προγράμ- νταξη και εισήγηση του μακροπρόθεσμου, μεσοπρό-
ματος του Φορέα, με σκοπό την προώθηση και προβολή θεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού δράσης του
του έργου και του σκοπού του, και υπάγεται στο Γενικό Φορέα, την πρόταση για νέα έργα που βελτιώνουν τη
Διευθυντή. σύνταξη και λειτουργία του Κτηματολογίου, των γεωδαι-
4. Στο Φορέα συστήνεται τριμελές Επιστημονικό Συμ- τικών, χαρτογραφικών και λοιπών δράσεων του Φορέα,
βούλιο. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και την εισήγηση για τη σύναψη συνεργασιών του
του Φορέα, για θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανε- Φορέα με φορείς του Δημοσίου και τρίτους.
ώνεται. Ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζο- 1.2.2. Το Τμήμα Παρακολούθησης Έργου είναι αρμόδιο
νται υπάλληλοι του Φορέα, μπορεί δε να ορίζονται και για την παρακολούθηση της υλοποίησης του συνολικού
πρόσωπα από τον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, έργου του Φορέα, το συντονισμό δράσεων διαφορετι-
τα οποία πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο της κών Διευθύνσεων που έχουν αλληλεξαρτήσεις, την υπο-
ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με στήριξη της διοίκησης των έργων του Φορέα καθώς και
αυτό του Φορέα και αποδεδειγμένη εμπειρία σε τομείς τη σύνταξη αναφορών για την πορεία των δραστηριο-
στους οποίους δραστηριοποιείται ο Φορέας. Το Επιστη- τήτων του Φορέα προς τη Διοίκηση.
μονικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την υποστήριξη του 1.2.3. Το Τμήμα Διαχείρισης Αλλαγών και Κινδύνων
Δ.Σ. και των οργανικών μονάδων του Φορέα, ιδίως με την είναι αρμόδιο για την αναγνώριση, καταγραφή, την
παροχή γνωμοδοτήσεων και την εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση, αποτίμηση και την εισήγηση για την
ερευνών, σε ζητήματα που συνάπτονται με την άσκηση αποσόβηση ή τη μετρίαση των κινδύνων που υφίστανται
των αρμοδιοτήτων του Φορέα και του ανατίθενται με στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του Φορέα.
απόφαση του Δ.Σ. ή του Γενικού Διευθυντή. Στο μέλος
Επιπλέον, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό
του Επιστημονικού Συμβουλίου που δεν προέρχεται από
και την παρακολούθηση της διαχείρισης αλλαγών σε
το Φορέα καταβάλλεται, για τη συμμετοχή του στο Επι-
οργανωτικό και σε λειτουργικό επίπεδο.
στημονικό Συμβούλιο, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται
2. Η Διεύθυνση Κτηματολογίου συγκροτείται από τις
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 21
ακόλουθες οργανικές μονάδες:
του ν. 4354/2015 (Α΄176).
α) την Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών Κτη-
Άρθρο 13 ματολογίου που αποτελείται από τα Τμήματα: ι) Σχεδια-
Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα σμού της Οργάνωσης και Εγκατάστασης, ιι) Συντονισμού
Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Φορέα διαρθρώνεται Λειτουργίας και Εποπτείας των Περιφερειακών Υπηρε-
σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, ως εξής: σιών, ιιι) Υποστήριξης των Χρηστών Εφαρμογών και ιv)
1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ψηφιοποίησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Αρχείου.
2. Διεύθυνση Κτηματολογίου, β) την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Χωρικών Δεδομέ-
3. Διεύθυνση Έργων, νων που αποτελείται από τα Τμήματα: ι) Ενημέρωσης
4. Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφησης Χωρικών Δεδομένων, ιι) Συντονισμού Περιφερειακών
Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνικών Υπηρεσιών και ιιι) Ανάπτυξης και Τεχνικής
5. Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, Υποστήριξης.
32 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

2.1. Η Διεύθυνση Κτηματολογίου είναι αρμόδια ιδίως τολογικών διαγραμμάτων και την καταχώριση διοικητικών
για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ομοιογενούς λει- πράξεων και εκτεταμένων χωρικών μεταβολών που δεν
τουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων ως προς την μπορούν να γίνουν από τα Κτηματολογικά Γραφεία, για
τήρηση των συστημάτων δημοσιότητας εμπραγμάτων την επικοινωνία με τοπικούς τεχνικούς φορείς, καθώς και
δικαιωμάτων Κτηματολογίου και Υποθηκών και Μετα- για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του έργου του.
γραφών, το σχεδιασμό της οργάνωσης και εγκατάστασης 2.2.2.2. Το Τμήμα Συντονισμού Περιφερειακών Τεχνι-
των περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα, το συντονι- κών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση
σμό, την υποστήριξη και την εποπτεία των διοικητικών και τον έλεγχο των χωρικών καταχωρίσεων που γίνονται
και τεχνικών λειτουργιών των Κτηματολογικών Γραφείων από τους τεχνικούς των Κτηματολογικών Γραφείων και
και των Υποκαταστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένης τους διαπιστευμένους μηχανικούς, την παροχή οδηγιών
της χρήσης των πληροφοριακών εφαρμογών που χρη- με στόχο την ομοιογενή επεξεργασία και καταχώριση
σιμοποιούνται από αυτά, την ορθή τήρηση της βάσης στη χωρική βάση δεδομένων του κτηματολογίου και την
δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και την υλο- ομοιογενή λειτουργία όλων των τεχνικών περιφερειακών
ποίηση χωρικών μεταβολών μεγάλης κλίμακας που δεν υπηρεσιών του Φορέα.
διαχειρίζονται τα Κτηματολογικά Γραφεία. 2.2.2.3. Το Τμήμα Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης
2.2. Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων και Τμη- είναι αρμόδιο για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε
μάτων της Διεύθυνσης Κτηματολογίου ορίζονται ως θέματα διαπίστευσης μηχανικών, κατά την έννοια της
ακολούθως: παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998, ανάπτυξης νέων
2.2.1. Η Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών εφαρμογών και λειτουργιών (διαπίστωση ανάγκης,
Κτηματολογίου είναι αρμόδια για τη μετάβαση στη λει- ανάλυση απαιτήσεων, έλεγχος) και στις διαδικασίες
τουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στο σύνολο της επαναπροσδιορισμού χωρικών δεδομένων (συλλογή
χώρας, για την εύρυθμη και ομοιογενή λειτουργία των και αξιολόγηση στοιχείων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων,
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα και για τη λει- αυτοψίες), καθώς και στη σύνταξη τεχνικών προδιαγρα-
τουργία του Συστήματος Πληροφορικής του Εθνικού φών των έργων που διαχειρίζεται η Υποδιεύθυνση Δια-
Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ). χείρισης Χωρικών Δεδομένων.
2.2.2.4. Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλ-
2.2.1.1. Το Τμήμα Σχεδιασμού της Οργάνωσης και
λιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, που
Εγκατάστασης είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό της ορ-
υπήχθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
γάνωσης και για την εγκατάσταση των Περιφερειακών
Κλιματικής Αλλαγής με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ-
Υπηρεσιών του Φορέα.
θρου 1 του ν. 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την
2.2.1.2. Το Τμήμα Συντονισμού, Λειτουργίας και Επο-
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την έναρξη
πτείας των Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για
ισχύος του παρόντος ανήκει μαζί με τον εξοπλισμό του,
τον συντονισμό, τον έλεγχο και την ομογενοποίηση της
τα αρχεία του και τις βάσεις δεδομένων, στο Φορέα και
λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, με την έκ- λειτουργεί ως αυτοτελές Γραφείο της Δ/νσης Κτηματο-
δοση οδηγιών λειτουργίας, εγκυκλίων και τη διασφάλιση λογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
εφαρμογής τους. λοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα
2.2.1.3. Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών Εφαρμογών σχετικό με τη μεταφορά στον Οργανισμό του τεχνικού
είναι αρμόδιο για την παροχή τηλεφωνικής ή άλλης υπο- εξοπλισμού, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων
στήριξης των χειριστών εφαρμογών πληροφορικής των του Γραφείου.
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κτηματολογίου, τη δια- 3. Η Διεύθυνση Έργων συγκροτείται από τις ακόλουθες
πίστωση αναγκών βελτίωσής τους και την υλοποίηση οργανικές μονάδες:
νέων λειτουργικοτήτων (ανάλυση απαιτήσεων, έλεγχος, α) Την Υποδιεύθυνση Σχεδιασμού, Διαγωνισμών και
αποδοχή, ενημέρωση χειριστών). Υποστήριξης Έργων που αποτελείται από τα Τμήματα:
2.2.1.4. Το Τμήμα Ψηφιοποίησης Ηλεκτρονικών Υπηρε- ι) Σχεδιασμού, Προδιαγραφών και Διαγωνισμών Έργων,
σιών και Αρχείου είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και ιι) Εφαρμογών και Τεχνικής Υποστήριξης Έργων.
την εποπτεία του έργου ψηφιοποίησης του αναλογικού β) Την Υποδιεύθυνση Διοίκησης Έργων, που αποτελεί-
αρχείου του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών ται από τα Τμήματα: ι) Διαχείρισης Έργων και ιι) Ελέγχων
και, την παρακολούθηση, τήρηση και υποστήριξη πρό- Ποιότητας Έργων.
σβασης στο σύνολο του αρχείου. 3.1. Η Διεύθυνση Έργων είναι αρμόδια ιδίως για τον
2.2.2. Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Χωρικών Δεδομέ- σχεδιασμό και τη διοίκηση των έργων κτηματογράφη-
νων είναι αρμόδια για την ενημέρωση και βελτίωση της σης και λοιπών έργων που αφορούν το Εθνικό Κτημα-
χωρικής βάσης δεδομένων του Φορέα, για την έκδοση τολόγιο, για την προετοιμασία και τη διενέργεια των
σχετικών οδηγιών και προδιαγραφών, για την εξασφά- διαγωνισμών ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων από
λιση της εύρυθμης λειτουργίας ως προς την ομοιογενή το Φορέα σε αναδόχους, για τον σχεδιασμό και έλεγχο
τήρηση της χωρικής πληροφορίας από τα Κτηματολο- εφαρμογών πληροφορικής και τον σχεδιασμό και υλο-
γικά Γραφεία, για την διαπίστευση μηχανικών και για ποίηση των εσωτερικών έργων και εφαρμογών, για τον
την αναβάθμιση και τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών έλεγχο ποιότητας των έργων και για τον σχεδιασμό και
πληροφορικής για τα χωρικά δεδομένα κτηματολογίου. την υλοποίηση του πλαισίου παρακολούθησής τους.
2.2.2.1. Το Τμήμα Ενημέρωσης Χωρικών Δεδομένων εί- 3.2. Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων και Τμη-
ναι αρμόδιο για την ενημέρωση και βελτίωση των κτημα- μάτων της Διεύθυνσης Έργων ορίζονται ως ακολούθως:
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33

3.2.1. Η Υποδιεύθυνση Σχεδιασμού, Διαγωνισμών και και για την υποστήριξη της ανάρτησης και της διαδι-
Υποστήριξης Έργων είναι αρμόδια ιδίως για τον σχεδι- κασίας έως την κύρωση των δασικών χαρτών, αλλά και
ασμό, την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, την διε- ειδικών έργων, που αποσκοπούν είτε στην υλοποίηση
νέργεια διαγωνισμών για ανάθεση συμβάσεων έργων των συμβάσεων δασικών χαρτών είτε στην χαρτογράφη-
κτηματογράφησης και λοιπών έργων που αφορούν το ση του φυσικού περιβάλλοντος και για την προκήρυξη,
Εθνικό Κτηματολόγιο, για την τεκμηρίωση των διαδικα- ανάθεση και εκτέλεση αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες
σιών, την ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών διοίκησης κάθε φορά διατάξεις.
των έργων, για την διαχείριση γνώσης, καθώς και για 4.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης
τον σχεδιασμό και έλεγχο εφαρμογών πληροφορικής Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφησης Φυσικού Περιβάλ-
και το σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών έργων με λοντος ορίζονται ως ακολούθως:
πόρους της εταιρείας και την υποστήριξη της διοίκησης 4.2.1. Το Τμήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Μελετών
των έργων. Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι αρ-
3.2.1.1. Το Τμήμα Σχεδιασμού, Προδιαγραφών και Δια- μόδιο για την επίβλεψη, παρακολούθηση και υλοποίηση
γωνισμών Έργων είναι αρμόδιο ιδίως για τον σχεδιασμό των συμβάσεων και ειδικών προγραμμάτων και δράσεων
και την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση σε της Διεύθυνσης, που αποσκοπούν είτε στην κατάρτιση
αναδόχους συμβάσεων έργων κτηματογράφησης και δασικών χαρτών είτε στην χαρτογράφηση των δασών
λοιπών έργων που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο, και του φυσικού περιβάλλοντος ή στην παρατήρηση γης.
τον σχεδιασμό έργων και τη σύνταξη τεχνικών προδια- 4.2.2. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Ελέγχου Ποι-
γραφών, την τεκμηρίωση των διαδικασιών και την ανά- ότητας Δασικών Χαρτών είναι αρμόδιο για την τεχνική
πτυξη εργαλείων και τεχνικών διοίκησης των έργων και υποστήριξη όλων των συμβάσεων και ειδικών προγραμ-
των συμβάσεων και την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε μάτων και δράσεων της Διεύθυνσης, καθώς και για τον
συμβατικά θέματα. έλεγχο ποιότητας όλων των παραδοτέων που υποβάλ-
3.2.1.2. Το Τμήμα Σχεδιασμού Εφαρμογών και Τεχνικής λονται στα πλαίσια των συμβάσεων και προγραμμάτων
Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη που διαχειρίζεται η Διεύθυνση, καθορίζει τα πρότυπα
σε θέματα τήρησης των υποχρεώσεων της Διεύθυνσης για όλες τις ελεγχόμενες μεταβλητές και διαδικασίες και
στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων κυρίως όσον συντάσσει προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας.
αφορά την υποστήριξη της επίβλεψης των έργων, τον 4.2.3. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Περιβαλλοντικής
σχεδιασμό και έλεγχο εφαρμογών πληροφορικής και Πληροφορίας είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση και
την παροχή στοιχείων, οδηγιών κ.λπ. σε αναδόχους με- τήρηση των δεδομένων των συμβάσεων και ειδικών
λετών κτηματογράφησης, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιεί η Διεύθυν-
εσωτερικών έργων. ση, για την ανάπτυξη και τήρηση Συστήματος Γεωγρα-
3.2.2. Η Υποδιεύθυνση Διοίκησης Έργων είναι αρμόδια φικών Πληροφοριών για τα δάση, τη γη και τις χερσαίες
για την διοίκηση των έργων κτηματογράφησης και λοι- προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000
πών έργων που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο, για και την τεκμηρίωση περιβαλλοντικής πληροφορίας και
την διαχείριση των συμβάσεων που ανατίθενται από το χορήγησης δεδομένων προς τρίτους.
Φορέα σε αναδόχους, για τον σχεδιασμό και την υλοποί- 5. Η Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών συγκρο-
ηση των τεχνικών ελέγχων ποιότητας των ως άνω έργων τείται από τα Τμήματα: ι) Γεωδαισίας, ιι) Χαρτογραφίας
και για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. και ιιι) Γεωπληροφορίας.
3.2.2.1. Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων είναι αρμόδιο 5.1. Η Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι αρ-
ιδίως για την διοίκηση των έργων κτηματογράφησης μόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων της γεωδαιτικής
και λοιπών έργων που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο υποδομής της χώρας, συμπεριλαμβανόμενης και της
και την διαχείριση των σχετικών συμβάσεων έργων που διαχείρισης και λειτουργίας του ελληνικού συστήματος
ανατίθενται από το Φορέα σε αναδόχους. εντοπισμού (HEPOS), για τη σύνταξη βασικών και παρα-
3.2.2.2. Το Τμήμα Ελέγχων Ποιότητας Έργων είναι αρ- γώγων χαρτών, καθώς και για την τήρηση, ενημέρωση
μόδιο ιδίως για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των και αναθεώρησή τους, για την οργάνωση και τήρηση του
τεχνικών ελέγχων ποιότητας έργων και μελετών και, κυ- θεματικού περιεχομένου των γεωχωρικών δεδομένων
ρίως, των μελετών κτηματογράφησης και μελετών για αρμοδιότητας του Φορέα, για τη συνεργασία με άλλους
τη σύνταξη υποβάθρων. αρμόδιους δημόσιους φορείς για την οργάνωση, ενημέ-
4. Η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφησης ρωση και ανταλλαγή συνόλων γεωχωρικών δεδομένων
Φυσικού Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα Τμήματα: και χαρτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.
ι) Διοίκησης και Υλοποίησης Μελετών Δασικών Χαρτών 5.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης
και Φυσικού Περιβάλλοντος, ιι) Τεχνικής Υποστήριξης και Γεωχωρικών Πληροφοριών ορίζονται ως ακολούθως:
Ελέγχου Ποιότητας Δασικών Χαρτών και ιιι) Τεκμηρίωσης 5.2.1. Το Τμήμα Γεωδαισίας είναι αρμόδιο για τη ρύθμι-
και Περιβαλλοντικής Πληροφορίας. ση και τη διαχείριση της βασικής γεωδαιτικής υποδομής
4.1. Η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφη- της χώρας σε συνεργασία με την Γεωγραφική Υπηρεσία
σης Φυσικού Περιβάλλοντος είναι αρμόδια ιδίως για το Στρατού (Γ.Υ.Σ) και τη διαχείριση και λειτουργία του Ελ-
σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση ληνικού Συστήματος Εντοπισμού (HEPOS). Επίσης, είναι
και την επίβλεψη των συμβάσεων μελετών κατάρτισης, αρμόδιο για την παρακολούθηση των διεθνών τάσεων
συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς και εξελίξεων στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς και για τη
34 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

σύναψη επαφών και συνεργασιών με άλλους συναφείς στη Διοίκηση για την κατάσταση και τις προοπτικές του
φορείς και οργανισμούς της Χώρας και του εξωτερικού κάθε τομέα προϊόντων και υπηρεσιών του Φορέα σε
αναφορικά με θέματα που αφορούν στη γεωδαιτική περιοδική βάση.
υποδομή. 6.2.2. Το Τμήμα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών
5.2.2. Το Τμήμα Χαρτογραφίας στο πλαίσιο των αρ- είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και υποστήριξη των δρά-
μοδιοτήτων του Φορέα αρμόδιο για την ανάπτυξη και σεων που αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων και
διαχείριση της βασικής χαρτογραφικής υποδομής της υπηρεσιών του Φορέα στους ενδιαφερόμενους. Παραλαμ-
χώρας, για κλίμακες 1:5.000 ή μικρότερες, συμπεριλαμ- βάνει τα αιτήματα για προϊόντα ή υπηρεσίες και διασφα-
βανομένης της σύνταξης, ενημέρωσης, και αναβάθμισης λίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ικανοποίησής τους.
των βασικών τοπογραφικών και άλλων χαρτογραφικών 6.2.3. Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέ-
υποβάθρων, τη δημιουργία και διαχείριση υψομετρικών τησης Πολιτών είναι αρμόδιο για την παροχή οδηγιών
υποβάθρων της Χώρας, τη δημιουργία και διαχείριση και πληροφοριών προς τους χρήστες αναφορικά με τα
των υπόλοιπων χαρτογραφικών υποβάθρων, την πα- προϊόντα και τις υπηρεσίες του Φορέα που αυτοί έχουν
ρακολούθηση των διεθνών τάσεων και εξελίξεων στον αποκτήσει ή χρησιμοποιούν και για τη βέλτιστη διαχεί-
τομέα της Χαρτογραφίας, καθώς και την ανάπτυξη σχέ- ριση των ερωτημάτων ή αναφορών παραπόνων των
σεων και συνεργασιών με συναφείς φορείς τόσο του χρηστών και των πολιτών με την παροχή κατάλληλης
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. και αποτελεσματικής πληροφόρησης και υποστήριξης
5.2.3. Το Τμήμα Γεωπληροφορίας είναι αρμόδιο για τη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Φορέα. Είναι
δημιουργία και διαχείριση της γεωχωρικής πληροφο- επίσης αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανα-
ρίας που δημιουργεί και κατέχει ο Φορέας στο πλαίσιο φορικά με ζητήματα που ανακύπτουν από την υλοποίη-
των αρμοδιοτήτων του ή που του ανατίθεται από την ση του έργου, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες
Πολιτεία να τηρεί και να διαχειρίζεται. Επίσης, παρακο- και κατευθύνσεις για την επίλυσή τους.
λουθεί τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της 6.2.4. Το Τμήμα Αρχείου Προϊόντων είναι αρμόδιο για
γεωπληροφορίας, και αναπτύσσει και συνάπτει σχέσεις την παραλαβή, οργάνωση, αποθήκευση και φύλαξη αε-
και συνεργασίες με φορείς του εσωτερικού και του εξω- ροφωτογραφιών και τυποποιημένων γεωδαιτικών, χαρ-
τερικού που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. τογραφικών, κτηματολογικών και άλλων προϊόντων που
6. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών συγκροτεί- παράγονται από τις αρμόδιες μονάδες του Φορέα, για
ται από τα Τμήματα: ι) Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών την κάλυψη αναγκών των ενδιαφερομένων. Επίσης, είναι
Χρηστών, ιι) Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών, αρμόδιο για την ανάκτησή τους, κατά παραγγελία, από
ιιι) Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέτησης Πολιτών τους χώρους αποθήκευσής τους και την αποστολή τους
και ιv) Αρχείου Προϊόντων. στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες.
6.1. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι αρ- 7. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια
μόδια ιδίως για τη συγκρότηση αρχείου προϊόντων γε- για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων
ωχωρικής πληροφορίας, κτηματολογίου και χαρτογρα- στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακο-
φίας του Φορέα, για την παρακολούθηση των διεθνών λούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Φορέα,
τάσεων σε θέματα διάθεσης δεδομένων και παροχής του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης,
υπηρεσιών κτηματολογίου, για τον σχεδιασμό πολιτικής τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων
διάθεσης δεδομένων και υπηρεσιών και για τη διάθεσή των δαπανών του Φορέα. Η Διεύθυνση Οικονομικών
τους σε κάθε ενδιαφερόμενο. Υπηρεσιών είναι, επίσης, αρμόδια για την καταγραφή,
6.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας του Φορέα,
Προϊόντων και Υπηρεσιών ορίζονται ως ακολούθως: την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και
6.2.1. Το Τμήμα Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών Χρη- απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης
στών είναι αρμόδιο για την έρευνα και μελέτη των ανα- και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση
γκών των χρηστών όσον αφορά στα γεωδαιτικά, χαρτο- της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του
γραφικά, κτηματολογικά, ή άλλα συναφή προϊόντα και προσωπικού, την διενέργεια των διαγωνισμών ανάθεσης
υπηρεσίες που ανάγονται στο σκοπό του Φορέα, για τη συμβάσεων, υπηρεσιών / προμηθειών / έργων / μισθώ-
συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών και τάσεων που σεων ακινήτων όλων των υπηρεσιακών μονάδων του
λαμβάνουν χώρα στους τομείς αρμοδιότητας του Φο- Φορέα, καθώς και την τήρηση των απαιτούμενων αρ-
ρέα, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο και για τον χείων, βιβλίων και στοιχείων. Η Διεύθυνση Οικονομικών
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και προδιαγραφών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη χρηστή δημοσιονομική
του περιεχομένου των προϊόντων και υπηρεσιών του διαχείριση του Φορέα και για την ομαλή λειτουργία των
Φορέα. Συντάσσει ολοκληρωμένα σχέδια προώθησης, οικονομικών υπηρεσιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση
καθώς και όλο του υποστηρικτικό υλικό (φυλλάδια, κα- του προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση των
μπάνιες κ.λπ.), για τη βέλτιστη και πλέον αποτελεσματική δραστηριοτήτων του Φορέα, σύμφωνα με τα προβλε-
παραγωγή, τοποθέτηση και προώθηση προϊόντων και πόμενα στο ν. 4308/2014 (Α΄251), τη σχετική κείμενη
υπηρεσιών του Φορέα στο κοινό. Είναι επίσης αρμόδιο νομοθεσία και τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ.
για την παρακολούθηση και ανάλυση των σχετικών δει- Ειδικότερα, είναι αρμόδια για:
κτών που μετρούν την αποδοτικότητα του Φορέα προ- α. Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για
κειμένου να παρέχονται, μέσω αναφορών, πληροφορίες τον προϋπολογισμό του Φορέα στο Υπουργείο Περι-
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35

βάλλοντος και Ενέργειας, στο Γ.Λ.Κ. και στον Υπουργό 7.2.1.1. Το Τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικής Δια-
Οικονομικών. χείρισης είναι αρμόδιο για:
β. Την πιστή τήρηση των στόχων του ισοζυγίου, των i) Την εφαρμογή των αναγκαίων κανόνων λογιστικής
ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ. τυποποίησης και την τήρηση των προβλεπόμενων Λο-
του Φορέα, τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, γιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του Φορέα και αρχείων
καθώς και τη διενέργεια δαπανών μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνα με το ν. 4308/2014.
αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό και υπό ii) Την υλοποίηση όλου του φάσματος των λογιστικών
αντίστοιχους κωδικούς. εργασιών και λογιστικής αποτύπωσης των εν γένει δα-
γ. Την υποστήριξη και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Φο- πανών, υπηρεσιών, πάγιου εξοπλισμού κ.λπ. του Φορέα
ρέα, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων του που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.
Φορέα. iii) Την οργάνωση και Σύνταξη του Ισολογισμού και
δ. Την είσπραξη των εσόδων του Φορέα. των συναφών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, κα-
ε. Τη σύσταση και την εφαρμογή εσωτερικών δικλεί- θώς και των προβλεπόμενων οικονομικών αναφορών
δων στη δημοσιονομική διαχείριση, αναφορικά τόσο με προς τους δημόσιους φορείς που απαιτούνται.
τις δαπάνες όσο και με τα έσοδα και iv) Την έκδοση των αναγκαίων κάθε φορά παραστατι-
στ. Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του κών για την διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών της εται-
Φορέα. ρείας καθώς και την υποβολή των αναγκαίων δηλώσεων
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση προς τις φορολογικές αρχές.
Οικονομικών Υπηρεσιών υποχρεούται να εφαρμόζει τις v) Την προστασία και διαχείριση της περιουσίας του
οδηγίες οικονομικής διαχείρισης που εκδίδονται από το Φορέα και την τήρηση του Μητρώου Παγίων.
Γ.Λ.Κ. και το εποπτεύον Υπουργείο και μπορεί να ειση- vi) Τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο
γείται την εξειδίκευσή τους. Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφει-
Όλες οι υπηρεσίες του Φορέα υποχρεούνται να παρέ- λών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές
χουν έγκαιρα στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραί- 7.2.1.2. Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:
τητα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της. i) Την εκκαθάριση της μισθοδοσίας των πάσης φύσεως
7.1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτεί- αποδοχών και των εξόδων κίνησης του προσωπικού του
ται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: Φορέα, καθώς και την υποβολή δήλωσης στη μηχανο-
α) Την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και γραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των
Μισθοδοσίας, η οποία αποτελείται από : ι) το Τμήμα σχετικών χρηματικών ενταλμάτων των πάσης φύσεως
Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρισης, ιι) το Τμήμα αποδοχών.
Μισθοδοσίας και ιιι) το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης. ii) Την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την
τήρηση των σχετικών αρχείων, την έκδοση των βεβαι-
β) Την Υποδιεύθυνση Προσόδων και Προμηθειών, η
ώσεων μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και
οποία αποτελείται από: ι) το Τμήμα Παρακολούθησης
την έκδοση των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.
Είσπραξης Τελών και Προσόδων, ιι) το Τμήμα Προμη-
iii) Τον έλεγχο των κρατήσεων - εισφορών και την
θειών και ιιι) το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας.
έγκαιρη απόδοση τους προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
γ) Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Χρηματοοικονομι-
7.2.1.3. Το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης είναι αρμόδιο
κού Προγραμματισμού.
για:
δ) την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Επο-
i) Τη διεξαγωγή όλων των συναφών με τη ταμειακή
πτείας.
διαχείριση υποθέσεων και ιδίως τη διενέργεια των πλη-
7.2. Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων και Τμημά-
ρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμά-
των της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζονται
των πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη και αφορούν
ως ακολούθως:
το Φορέα.
7.2.1. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και ii) Τη διεκπεραίωση των χρηματοοικονομικών συναλ-
Μισθοδοσίας είναι αρμόδια για την υλοποίηση όλου του λαγών του Φορέα με τραπεζικούς φορείς, προμηθευτές,
φάσματος των λογιστικών εργασιών, τη διεκπεραίωση πιστωτές, συνεργάτες και άλλους φορείς.
των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, εκκαθάριση και iii) Τη διαχείριση και τήρηση του φυσικού ταμείου της
εντολή πληρωμής όλων των δαπανών, τη λογιστική απο- εταιρείας.
τύπωση των δραστηριοτήτων του Φορέα, σύμφωνα με iv) Την ενημέρωση των δικαιούχων για την έκδοση
το ν. 4308/2014 και τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ.,τη Σύνταξη του χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή τους.
Ισολογισμού και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσε- 7.2.2. H Υποδιεύθυνση Προσόδων και Προμηθειών εί-
ων, την οργάνωση, σύνταξη και υποβολή των λογιστικών, ναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων και αναφορών, απολογισμού εσόδων που προέρχονται από εισπραττόμενα αναλογικά
δαπανών - εσόδων, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και και πάγια τέλη, την διαχείριση των θεμάτων προμηθειών
των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, υπολο- με τον σχεδιασμό και διενέργεια των σχετικών διαγωνι-
γισμό των εν γένει αμοιβών και εξόδων του συνεργατών σμών ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών/προμηθειών/
και τρίτων, και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, έργων όλων των υπηρεσιακών μονάδων του Ο.Ε.Κ., κα-
βιβλίων και στοιχείων. Ειδικότερα: θώς και την διενέργεια διαγωνισμών για τη μίσθωση των
36 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

ακινήτων για την κάλυψη αναγκών των κεντρικών και και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς (εθνικοί πόροι και
των περιφερειακών οργανωτικών μονάδων. Ειδικότερα: συγχρηματοδοτούμενα).
7.2.2.1. Το Τμήμα Παρακολούθησης Είσπραξης Τελών iii) Τη μεταβίβαση πιστώσεων στις περιφερειακές
και Προσόδων είναι αρμόδιο για: οργανικές μονάδες του Φορέα ως ξεχωριστά κέντρα
i) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εισπραττό- κόστους στον κεντρικό προϋπολογισμό, κατά κωδικό
μενων αναλογικών και πάγιων τελών από την εγγραφή αριθμό εξόδων, σύμφωνα με τον εκάστοτε εγκεκριμένο
πράξεων, από την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων και προϋπολογισμό.
πιστοποιητικών από τα τέλη κτηματογράφησης και την iv) Την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό
άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτη- των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην
μένων δασικών χαρτών καθώς και κάθε άλλου σχετικού κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρό-
τέλους. θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
ii) Τη διαγραφή και επιστροφή εσόδων. που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημο-
iii) Την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του Συστή- σιονομικές προβλέψεις, την παρακολούθηση των οικο-
ματος Τελών Εθνικού Κτηματολογίου («ΣΤΕΚ»). νομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών
7.2.2.2 Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για: του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ. σχετικά με
i) Την διενέργεια όλων των διαδικασιών σύναψης συμ- την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του Προ-
βάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και μίσθωσης Ακινή- ϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη
των, από τον σχεδιασμό, την κατάρτιση τευχών και την διάρκεια του έτους.
διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης έως και την σύνα- v) Την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών
ψη της σύμβασης. μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης.
ii) Τις προμήθειες υλικών και τον εφοδιασμό του Φο- vi) Την παρακολούθηση των διαθεσίμων κεφαλαίων
ρέα, με γραφική ύλη, χαρτί, αναλώσιμα. της Εταιρίας και την κατάρτιση σχετικών αναφορών προς
iii) Την καταχώρηση και την ευθύνη της διενέργειας τον Διευθυντή της Διεύθυνσης και προς την Διοίκηση
των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, καθώς του Φορέα.
και την τεχνική υποστήριξης των Επιτροπών Αξιολόγη- vii) Τη μηνιαία συμφωνία όλων των λογαριασμών
σης. που τηρεί η εταιρεία σε όλα τα νομίμως λειτουργούντα
iv) Tη συγκέντρωση, τον έλεγχο των δικαιολογητικών πιστωτικά ιδρύματα και την παραγωγή των σχετικών
που απαιτούνται, και την προώθηση τους στο Τμήμα αναφορών προς τους ορκωτούς.
Ταμειακής Διαχείρισης, για την διεκπεραίωση της εξό- 7.2.4 Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Επο-
φλησης των προμηθευτών, κ.λπ. πτείας είναι αρμόδια ιδίως για τον έλεγχο και εκκαθάριση
v) Την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών δαπανών, τον έλεγχο των αναφορών προς τα Υπουργεία
και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. καθώς και τον έλεγχο για τη νομιμότητα και την κανο-
7.2.2.3. Το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο νικότητα των επιμέρους δαπανών. Ειδικότερα, είναι αρ-
για: μόδια για:
i) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση των εγγράφων, την δι- i) Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών με βάσει τα
εξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που της απο-
επίβλεψη των συμβάσεων έργου, κατά την έννοια της στέλλονται από το αρμόδιο Τμήμα Λογιστηρίου.
παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). ii) Την υποστήριξη του Διευθυντή Οικονομικής Διεύ-
ii) Την τήρηση των φακέλων των συμβάσεων έργων και θυνσης, αναφορικά με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτι-
την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις κών και διαδικασιών χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
δεδομένων οι οποίες τηρούνται στην Γενική Γραμματεία 8. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπι-
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και νου Δυναμικού συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Διαχείρι-
Δικτύων. σης Ανθρώπινου Δυναμικού, ii) Ανάπτυξης Ανθρώπινου
iii) Την κατάρτιση και τήρηση των σχετικών με το «Κε- Δυναμικού, iii) Διοικητικής Υποστήριξης και iv) Διοικη-
ντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων» καταλόγων τικής Μέριμνας.
ανά κατηγορία έργου. 8.1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπι-
iv) Την παρακολούθηση τον έλεγχο και την διοίκηση νου Δυναμικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εσωτερι-
των έργων με σκοπό την καλή και έγκαιρη εκτέλεση κής λειτουργίας του Φορέα τόσο σε κεντρικό όσο και σε
αυτών. περιφερειακό επίπεδο, για θέματα διοικητικής υποστή-
7.2.3. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Χρηματοοικο- ριξης, καθώς και για θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης
νομικού Προγραμματισμού είναι αρμόδιο ιδίως για τη του ανθρώπινου δυναμικού που ανήκει στο Φορέα.
σύνταξη και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋ- 8.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης
πολογισμού και ΜΠΔΣ των εσόδων και των δαπανών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού ορί-
και του ΠΔΕ, τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό. ζονται ως ακολούθως:
Ειδικότερα: 8.2.1. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
i) Την κατάρτιση, τροποποίηση και την παρακολού- είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση και εφαρ-
θηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Φορέα. μογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τα εργασια-
ii) Τη συμπλήρωση και αποστολή των χρηματοοικο- κά θέματα του προσωπικού (μισθολογικά, προσλήψεις,
νομικών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προαγωγές, διαδικασίες εσωτερικών μετακινήσεων,
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37

μετατάξεων, αποσπάσεων, πειθαρχικές διαδικασίες, πρότυπα, την υλοποίηση την λειτουργία και την συντή-
σύναψης συμβάσεων συνεργασίας κ.λπ.), καθώς και για ρηση του συνόλου της πληροφοριακής υποδομής του
την κατάρτιση καταστάσεων κατάταξης (μισθολογικής - Φορέα (υλικό και λογισμικά) συμπεριλαμβανομένων
βαθμολογικής) και απογραφής του προσωπικού, βάσει της σύνταξης και υλοποίησης των κανόνων ασφαλείας
της κείμενης νομοθεσίας. Καταρτίζει, αξιολογεί και ανα- πληροφοριακών υποδομών με βάση τα διεθνή πρότυπα
θεωρεί τα περιγράμματα καθηκόντων και προσόντων καθώς και των δικτύων, του κέντρου δεδομένων, του
των θέσεων εργασίας, υποβάλλει πάσης φύσεως κατα- κέντρου δεδομένων ανάκαμψης από καταστροφή. Επι-
στάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διαχειρίζεται πλέον είναι υπεύθυνο για όλες τις τεχνικές προδιαγραφές
και τηρεί αρχείο υπηρεσιακών φακέλων προσωπικού, που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις σχετικές με το αντι-
διαχειρίζεται και τηρεί στοιχεία ωρομέτρησης, αδειών, κείμενό του καθώς επίσης και για την τεχνική επίβλεψη
απουσιών, υπερωριών, εκτέλεσης εκτός έδρας υπη- και παραλαβή οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης.
ρεσιών και υπηρεσιακών ταξιδιών για το σύνολο του 9.2.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι αρμόδιο
προσωπικού του Φορέα, μεριμνά για την εφαρμογή της για την ανάλυση, τις προδιαγραφές, τον σχεδιασμό και
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων την υλοποίηση του συνόλου των εφαρμογών και λογι-
και εποπτεύει την υγιεινή των χώρων εργασίας. σμικού, μη γεωχωρικού αντικειμένου, που αναπτύσσε-
8.2.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ται στο Φορέα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών
είναι αρμόδιο ιδίως για τη διάγνωση και ανάλυση των βάσεων Λειτουργούντος Κτηματολογίου και Κτηματο-
εκπαιδευτικών αναγκών, το σχεδιασμό, υλοποίηση και γράφησης καθώς και κάθε άλλης ψηφιακής βάσης, μη
αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, με σκοπό γεωχωρικού αντικειμένου, του Φορέα. Επιπλέον είναι
τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, υπεύθυνο για όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που περι-
για τη σύνταξη του ετήσιου σχεδίου εκπαίδευσης και λαμβάνονται σε συμβάσεις σχετικές με το αντικείμενό
του αντίστοιχου προϋπολογισμού, για την ανάπτυξη και του καθώς επίσης και για την τεχνική επίβλεψη και πα-
διαχείριση του συστήματος αξιολόγησης του προσωπι- ραλαβή οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης.
κού βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την εφαρμογή 9.2.3. Το Τμήμα Ανάπτυξης Χωρικών Εφαρμογών είναι
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την τεχνολογία αρμόδιο για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, τις προδιαγρα-
της τηλεεκπαίδευσης, καθώς και για ενέργειες ανάπτυξης φές, τα πρότυπα, την ανάπτυξη και την λειτουργία του
και προώθησης καινοτόμων ιδεών και προτάσεων του συνόλου των εφαρμογών και λογισμικών με γεωχωρι-
προσωπικού. κό αντικείμενο του Φορέα, συμπεριλαμβανομένων και
8.2.3. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρ- των χωρικών βάσεων Λειτουργούντος Κτηματολογίου,
μόδιο ιδίως για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής κτηματογράφησης και κάθε άλλης γεωχωρικής βάσης
υποστήριξης και την εκτέλεση διοικητικών εργασιών για του Φορέα. Επιπλέον είναι υπεύθυνο για όλες τις τεχνι-
τις ανάγκες των Διευθύνσεων και των άλλων οργανικών κές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις
μονάδων, για τη λειτουργία της υπηρεσίας πρωτοκόλλου σχετικές με το αντικείμενό του, καθώς επίσης και για την
του Φορέα και την τήρηση αναλογικού και ψηφιακού τεχνική επίβλεψη και παραλαβή οποιασδήποτε σχετικής
αρχείου εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων και την σύμβασης.
τήρηση συστήματος αρχειοθέτησης του εν γένει αρχείου 9.2.4. Το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών είναι αρμό-
του Φορέα. διο για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης του
8.2.4. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο συνόλου των εφαρμογών της Διεύθυνσης συμμετέχο-
ιδίως για την συντήρηση και την καθαριότητα των εγκα- ντας στον σχεδιασμό, αποσφαλμάτωση και υποστήρι-
ταστάσεων του Φορέα, τον έλεγχο και τη τήρηση των ξη λειτουργίας τους και υποστηρίζει την ασφάλεια του
αποθεμάτων ασφαλείας υλικών για τη λειτουργία του συστήματος πληροφορικής του Φορέα.
Φορέα, για την τήρηση των διαδικασιών αποθήκευσης 10. Η Νομική Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμήμα-
όλων των αναλωσίμων και των παγίων αγαθών, για την τα: i) Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας,
τήρηση αρχείων αποθήκης και τη διενέργεια απογρα- ii) Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου και iii) Νομικής
φών, για τη διαχείριση του εξοπλισμού και των μέσων Υποστήριξης Κτηματογράφησης.
εργασίας του προσωπικού, καθώς και για τη μέριμνα 10.1. Η Νομική Διεύθυνση είναι αρμόδια ιδίως για
κίνησης των οχημάτων του Φορέα. την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
9. Η Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτείται από τα εσωτερικής λειτουργίας του Φορέα, για ζητήματα που
Τμήματα: ι) Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων, αφορούν τις σχέσεις του Φορέα με τρίτους, για την νο-
ιι) Ανάπτυξης Εφαρμογών, ιιι) Ανάπτυξης Χωρικών Εφαρ- μική υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Κτημα-
μογών και ιv) Υποστήριξης Εφαρμογών. τολογίου και, ειδικότερα, της λειτουργίας των Κτημα-
9.1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια ιδίως τολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους,
για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσε- για την νομική υποστήριξη των έργων που υλοποιεί ο
ων των τμημάτων της, καθώς και για τη διασφάλιση της Φορέας, καθώς και για κάθε άλλη δραστηριότητα που
ασφάλειας των πληροφοριών του Φορέα. προσιδιάζει στις αρμοδιότητές της. Στην αρμοδιότητα
9.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης της Νομικής Διεύθυνσης ανήκουν επίσης η δικαστική εκ-
Πληροφορικής ορίζονται ως ακολούθως: προσώπηση και η νομική υποστήριξη των δικαιωμάτων
9.2.1. Το Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων και συμφερόντων του Φορέα, καθώς και η επεξεργασία
είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό, τις προδιαγραφές, τα και υποβολή προτάσεων τροποποίησης της νομοθεσίας
38 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

που διέπει την εν γένει λειτουργία του Φορέα, η προε- 11. Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, με
τοιμασία σχεδίων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται έδρα τον Πειραιά.
κατ΄ εξουσιοδότηση της ίδιας νομοθεσίας και η σύνταξη 12. Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, με έδρα
ερμηνευτικών οδηγιών και εγκυκλίων για την εφαρμο- την Τρίπολη.
γή τους. Οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση δικηγόροι με 13. Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα
έμμισθη εντολή κατανέμονται στα Τμήματα των επόμε- τη Μυτιλήνη.
νων περιπτώσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του 14. Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, με έδρα την
Φορέα, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Ερμούπολη.
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. 15. Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, με έδρα το Ηρά-
10.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Νομικής κλειο
Διεύθυνσης ορίζονται ως ακολούθως: 16. Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, με έδρα
10.2.1. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής τη Ρόδο.
Λειτουργίας είναι αρμόδιο ιδίως για την παροχή νομικής 17. Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, με έδρα
συνδρομής και υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλί- την Κέρκυρα.
ου, καθώς και για όλα τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηματολογικού Γραφεί-
του Φορέα, όπως για ζητήματα διενέργειας διαγωνισμών ου, εκκινεί από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ.7
και σύναψης συμβάσεων με τρίτους, εργατικής, ασφαλι- του άρθρου 1 με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υπο-
στικής, φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, καθώς και θηκοφυλακείο της έδρας, με εξαίρεση το Κτηματολογικό
άλλα ζητήματα σχετιζόμενα με την καθημερινή λειτουρ- Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας η έναρξη λειτουργίας του
γία του Φορέα και τις σχέσεις του με τρίτους. οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Φορέα.
10.2.2. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου 2. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη
είναι αρμόδιο ιδίως για την εν γένει νομική υποστήριξη του ισχύος του παρόντος, σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο
Φορέα, των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκατα- συστήνονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1,
στημάτων τους, σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της Υποκαταστήματα, ως εξής:
νομοθεσίας για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου α) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και
και του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών. Θράκης, τα Υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Ορε-
10.2.3. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Έργων είναι στιάδας, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης (5).
αρμόδιο ιδίως για την εν γένει νομική υποστήριξη των β) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, τα Υπο-
έργων κτηματογράφησης και δασικών χαρτών της χώ- καταστήματα Καλαμαριάς, Λαγκαδά και (2).
ρας και κάθε άλλου έργου του Φορέα, καθώς και των γ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας,
σχετικών διαγωνισμών, τη νομική παρακολούθηση των τα Υποκαταστήματα Βέροιας, Κιλκίς, Έδεσσας, Γιαννι-
συμβάσεων, καθώς και την εν γένει νομική υποστήριξη τσών, Κατερίνης, Σερρών, Πολυγύρου, (7).
του Φορέα σε ζητήματα συναφούς νομοθεσίας με την δ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας,
αρμοδιότητα του Τμήματος. τα Υποκαταστήματα Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας
και Εορδαίας (4).
Άρθρο 15 ε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, τα Υποκατα-
Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα στήματα Άρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, (3).
Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων στ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, τα Υπο-
Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα καταστήματα Τυρνάβου, Καρδίτσας, Βόλου, Σκιάθου,
1. Συστήνονται Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα Τρικάλων (5).
ως εξής: ζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, τα
1. Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θρά- Υποκαταστήματα Αιγιαλείας Αιγίου, Μεσολογγίου, Αγρι-
κης, με έδρα την Κομοτηνή. νίου, Πύργου, Αμαλιάδας (5).
2. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη η) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, τα
Θεσσαλονίκη. Υποκαταστήματα Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, Καρπε-
3. Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, με νησίου, Άμφισσας (5).
έδρα τη Θεσσαλονίκη. θ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, τα Υποκατα-
4. Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, με στήματα Χαλανδρίου, Περιστερίου, Ηλιουπόλεως, Καλ-
έδρα την Κοζάνη. λιθέας (4).
5. Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. ι) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, τα Υποκατα-
6. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λά- στήματα Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Νέας Ιωνίας,
ρισα. Ελευσίνας, Μαραθώνα, (6).
7. Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, με έδρα ια) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων,
την Πάτρα. τα Υποκαταστήματα Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου (2).
8. Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, με έδρα ιβ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, τα
τη Λαμία. Υποκαταστήματα, Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Κα-
9. Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα. λαμάτας, Κυπαρισσίας (5).
10. Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, με έδρα το Κο- ιγ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα
ρωπί. Υποκαταστήματα Χίου, Ικαρίας, Σάμου, και Λήμνου (4).
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39

ιδ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα Υποκα- 4. Οι αρμοδιότητες των Κτηματολογικών Γραφείων,
ταστήματα Άνδρου, Θήρας, Τήνου, Μήλου, Μυκόνου, οι οποίες ορίζονται στην περίπτ. α΄ της προηγούμενης
Νάξου και Πάρου (7). παραγράφου ασκούνται: α) στην περιοχή της τοπικής αρ-
ιε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, τα Υποκαταστή- μοδιότητας του αντίστοιχου Κτηματολογικού Γραφείου ή
ματα Ρεθύμνου, Χανίων, Αγίου Νικολάου Λασιθίου, (3). Υποθηκοφυλακείου της έδρας τους που καταργείται με
ιστ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, τα την παράγραφο 7 του άρθρου 1, β) στην περιοχή τοπικής
Υποκαταστήματα Καλύμνου, Πάτμου, Καρπάθου, Κώ, αρμοδιότητας εκάστου Υποκαταστήματος που υπάγεται
Λέρου (5). σε αυτό σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, όπως θα
ιζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, τα Υπο- ορισθεί με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, και
καταστήματα Λευκάδας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας- γ) στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας των καταργού-
Ιθάκης (3). μενων Υποθηκοφυλακείων των οποίων η αρμοδιότητα
Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 καθορίζο- μεταφέρεται απευθείας στο Κτηματολογικό Γραφείο με
νται η έδρα και τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας εκά- τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1.
στου Υποκαταστήματος. Με την ίδια απόφαση κατανέ- Οι αρμοδιότητες των Κτηματολογικών Γραφείων οι
μονται οι θέσεις του προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε οποίες ορίζονται στην περίπτωση β΄ της προηγούμενης
αναγκαίο ζήτημα για τη σύσταση του Υποκαταστήματος παραγράφου ασκούνται: α) στην περιοχή της τοπικής αρ-
και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 3 μοδιότητας του αντίστοιχου Κτηματολογικού Γραφείου
από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα που ή Υποθηκοφυλακείου της έδρας τους που καταργείται
ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 και β) στην περιοχή
H σύσταση των Υποκαταστημάτων γίνεται σταδιακά, τοπικής αρμοδιότητας των καταργούμενων Υποθηκοφυ-
και κατ΄ ανώτατο όριο εντός του χρόνου του α΄ εδαφίου, λακείων των οποίων η αρμοδιότητα μεταφέρεται απευ-
σε συνάρτηση με την εξέλιξη της κτηματογράφησης, της θείας στο Κτηματολογικό Γραφείο με τη δημοσίευση της
ψηφιοποίησης των αρχείων των προς κατάργηση Υποθη- απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1.
κοφυλακείων, τον αριθμό των πράξεων που ήδη διενερ- Για το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου ως
γούνται ηλεκτρονικά, και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας του για την
και λειτουργικά στοιχεία των προς κατάργηση δομών. εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, νοείται το Υπο-
3. Τα Κτηματολογικά Γραφεία είναι καθ΄ύλην αρμόδια θηκοφυλακείο Τριπόλεως Βορείου Πλευράς. Το Κτημα-
για: τολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας δεν ασκεί τις
α) Την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που αφορά τη λει- αρμοδιότητες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3.
τουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμ- Άρθρο 16
φωνα με τις διατάξεις των νόμων 2308/1995, 2664/1998 Διάρθρωση των Κτηματολογικών Γραφείων
και 3889/2010 (Α΄182), όπως έχουν τροποποιηθεί και και των Υποκαταστημάτων τους
ισχύουν και των κατ΄ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών
1. Κάθε Κτηματολογικό Γραφείο οργανώνεται και λει-
εκδιδόμενων κάθε φορά κανονιστικών πράξεων.
τουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε
β) αα) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συ-
Τμήματα ως εξής: α) Νομικό Τμήμα, β) Τεχνικό Τμήμα
στήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα
και γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,
ορίζονται στο κ.δ. 19/23.7.1941, όπως τροποποιήθηκε
δ) Υποκαταστήματα.
με το ν.δ. 811/19.1.1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του 2. Το Νομικό Τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των
Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τυπικών προϋποθέσεων και της νομιμότητας των αιτήσε-
στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998. ων εγγραφής ή διόρθωσης πράξεων που δημιουργούν,
ββ) Την τήρηση, διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρ- μεταβιβάζουν ή αλλοιώνουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο
χείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, και εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, την υποβολή
γγ) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συ- σχετικών εισηγήσεων στον Προϊστάμενο και την υπο-
στήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων στήριξη και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων σχετικά
συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και με την εγγραφή και διόρθωση πράξεων στα επιμέρους
της ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτή- συστήματα δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό
σεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται Γραφείο. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κτηματολογίου
στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), μέχρι του Φορέα για την ομοιογενή αντιμετώπιση ζητημάτων
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπε- αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και παρέχει
ται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. κάθε απαραίτητη υποστήριξη στα ζητήματα του πρώτου
Τα Υποκαταστήματα ασκούν τις αρμοδιότητες της πε- εδαφίου στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφεί-
ρίπτωσης β΄ στις περιοχές της κατά τόπον αρμοδιότητάς ου και στους Προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων του.
τους και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, 3. Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο για την ενημέρωση
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου των κτηματολογικών διαγραμμάτων που τηρούνται στο
1 του ν. 2664/1998. Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Κτηματολογικό Γραφείο, με βάση τις αιτήσεις που υπο-
Γραφείου μπορεί να εκχωρεί την άσκηση των αρμοδιο- βάλλονται για την καταχώριση ή διόρθωση εγγραπτέων
τήτων της περίπτωσης α΄ προς τους Προϊσταμένους των πράξεων και τη διόρθωση σφαλμάτων στα υφιστάμενα
Υποκαταστημάτων του. κτηματολογικά διαγράμματα. Ενημερώνει τα κτηματολο-
40 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

γικά διαγράμματα με νέες διοικητικές πράξεις σε συνερ- και δώδεκα [12] θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής, που
γασία με τοπικούς φορείς και αποκαθιστά εκτεταμένες κατατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
αστοχίες στα κτηματολογικά διαγράμματα. Επιβλέπει τις α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-
εργασίες διαπιστευμένων μηχανικών που έχουν ανατεθεί σεις διακόσιες σαράντα επτά [247] θέσεις:
από τον Φορέα στην περιοχή αρμοδιότητας του Κτημα- αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις σαράντα [40].
τολογικού Γραφείου και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για ββ) Κλάδου Οικονομικού, θέσεις δεκαοκτώ [18].
έκδοση προδικαστικών τεχνικών εισηγήσεων σε αγωγές γγ) Κλάδου Νομικών, θέσεις πενήντα μία [51].
που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολο- δδ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις δεκατέσσερις [14].
γικά διαγράμματα. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κτη- εε) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων -
ματολογίου του Φορέα για την ομοιογενή αντιμετώπιση Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις εβδομήντα επτά [77].
ζητημάτων αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου στστ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δεκαοκτώ [18].
και παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στο ζζ) Κλάδου Γεωτεχνικών, θέσεις τέσσερις [4].
Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήματά του. ηη) Κλάδου Γεωτεχνικών με ειδικότητα Δασολόγων,
4. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, θέσεις επτά [7].
είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομέ- θθ) Κλάδου Περιβάλλοντος, θέσεις έξι [6].
νων, την παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων, ιι) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, θέσεις δώδεκα [12].
τον υπολογισμό και την είσπραξη των αναλογούντων β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), τριάντα
τελών και την εν γένει οικονομική διαχείριση, τη διε- τρείς [33] θέσεις:
νέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις δέκα [10]
επιμέρους συστημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτη- ββ) Κλάδου Λογιστικού, θέσεις δέκα [10].
ματολογικό Γραφείο και την έκδοση πιστοποιητικών από γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δύο [2].
αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχόμενων εγγράφων, τη δδ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις πέντε
λειτουργία και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και [5].
της ασφάλειας των κτιριακών και των πληροφοριακών εε) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα
εφαρμογών και την παροχή κάθε είδους διοικητικής Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις
υποστήριξης στο Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υπο- έξι [6].
καταστήματά του. γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), [100]
5. Κάθε Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου θέσεις:
οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του αα) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις ογδόντα
οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. οκτώ [88].
6. Οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων ββ) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με ειδικότητα
ασκούν τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της παρ. 3 του λογιστική θέσεις τέσσερις [4].
άρθρου 15, και οι Προϊστάμενοι των Υποκαταστημάτων γγ) Κλάδου Τεχνικών, θέσεις τρεις [3].
τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της περίπτωσης β΄ της δδ) Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τέσσερις [4].
παρ. 3 του άρθρου 15, και ζητούν, κατά την κρίση τους, εε) Κλάδου Οδηγών, θέση [1].
εισήγηση του Νομικού Τμήματος, είναι υπεύθυνοι για 2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα (Κτηματο-
την έγκαιρη, έγκυρη και νόμιμη διεκπεραίωση των συ- λογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους) συστήνονται
ναλλαγών στα επιμέρους συστήματα δημοσιότητας που πεντακόσιες ογδόντα δύο [582] ενιαίες θέσεις προσω-
τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήματά πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
του σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων επιστημονικού,
πλαίσιο, για την τήρηση του νομίμου ωραρίου λειτουρ- τεχνικού και βοηθητικού χαρακτήρα, οι οποίες κατατάσ-
γίας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
υπηρεσιών τους, για την ασφαλή και ορθή χρήση του α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
[316] θέσεις:
εξοπλισμού και των κτιριακών και πληροφοριακών υπο-
αα) Κλάδου Νομικών, [120] θέσεις.
δομών τους, για την ασφάλεια του προσωπικού και των
ββ) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων-Το-
συναλλασσομένων και για τη διασφάλιση των τηρούμε-
πογράφων Μηχανικών, θέσεις ογδόντα τέσσερις [84].
νων κτηματολογικών δεδομένων και αρχείων από κάθε
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δεκαεπτά [17].
ενδεχόμενο κίνδυνο.
δδ) κλάδου Διοικητικού, θέσεις ογδόντα δύο [82].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ εε) Κλάδου Οικονομικού, θέσεις δεκαεπτά [17].
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις
εκατόν οκτώ [108]:
Άρθρο 17 αα) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις σαράντα
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού [40].
στην Κεντρική και στις Περιφερειακές ββ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα
Υπηρεσίες του Φορέα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα συνιστώνται τριάντα τέσσερις [34].
τριακόσιες εξήντα οκτώ [368] θέσεις προσωπικού με γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις τριάντα τέσσερις
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου [34].
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ- από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, των καταργού-
σεις εκατόν πενήντα τέσσερις [154], του κλάδου Διοικη- μενων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον δεν έχουν
τικών Γραμματέων. υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην πα-
3. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανω- ράγραφο 4 του άρθρου 20, και
τέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του π.δ. β) από τους ειδικούς άμισθους Υποθηκοφύλακες
50/2001 (Α΄ 39). εφόσον υποβάλουν στο Φορέα σχετική αίτηση εντός
4. Οι θέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την πρό-
πληρούνται εφόσον, μετά την κατάργηση των θέσεων σκληση του επόμενου εδαφίου. Ο Φορέας αποστέλλει,
της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και των παραγράφων εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του
1 και 5 του άρθρου 20, το προσωπικό που υπηρετεί στη παρόντος, προς τους υπηρετούντες άμισθους Υποθηκο-
Κεντρική και τις Περιφερειακές υπηρεσίες του Φορέα, φύλακες, πρόσκληση προς υποβολή αίτησης μεταφοράς
υπολείπεται των θέσεων που συστήνονται με τις δια- και ένταξης στο Φορέα. Η ένταξη των ειδικών άμισθων
τάξεις του παρόντος άρθρου και κατά τον αντίστοιχο Υποθηκοφυλάκων σε υπαλληλικό βαθμό διενεργείται με
αριθμό. Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφί- απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, σύμφωνα με τα προβλε-
ου εξαιρούνται οι θέσεις των υποπεριπτώσεων ββ΄, γγ΄ πόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα
και εε΄ της περίπτωσης α΄ και οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2. Οι θέσεις του λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει). Η υπηρεσία
παρόντος άρθρου κατανέμονται και ανακατανέμονται των ανωτέρω στις θέσεις αμίσθων Υποθηκοφυλάκων
στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των θεωρείται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για κάθε
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, με απόφαση του νόμιμη συνέπεια.
Γενικού Διευθυντή του Φορέα. Στις θέσεις της παραγράφου 1 τοποθετείται, με τη δη-
μοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου
Άρθρο 18 1, όποιο από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄
Σύσταση Kλάδου και θέσεων Προϊσταμένων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπη-
Κτηματολογικών Γραφείων - ρετούσε στο καταργούμενο, έμμισθο ή άμισθο, υποθη-
Προσόντα διορισμού κοφυλακείο της έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου ή
1. Στο Φορέα συνιστώνται ενενήντα δύο (92) οργα- του Υποκαταστήματος.
νικές θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν
και Υποκαταστημάτων τους, κατηγορίας ΠΕ, με σχέση αίτηση διορισμού στις θέσεις της παραγράφου 1, επα-
εργασίας δημοσίου δικαίου. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο
μία σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως Υποθηκο-
Κτηματολογικού Γραφείου, όπως αυτά προβλέπονται φύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή
στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, και εντάσσονται σε θέση στην έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του
ειδικό κλάδο Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων εφετείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν καταλάβει
και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων που θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό
συστήνεται με τον παρόντα νόμο στο Φορέα. διαγωνισμό.
2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο Όσοι από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
4 του παρόντος άρθρου, οι θέσεις της προηγούμενης παρούσας παραγράφου υποβάλουν αίτηση μεταφοράς
παραγράφου καλύπτονται με διορισμό, για θητεία πέντε και ένταξης και δεν διοριστούν στις θέσεις της παρ. 1,
ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, ύστερα από προκή- εντάσσονται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προ-
ρυξη και ειδικό διαγωνισμό, με ανάλογη εφαρμογή των ϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήμα-
διατάξεων των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 2190/1994 τος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
(Α΄28), όπως ισχύει. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δημοσιεύεται
προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται η άσκηση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. ειδικότερα καθήκοντα που ασκούνται από τους ανα-
3. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις θέσεις ευθύνης πληρωτές Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων
της παραγράφου 1 απαιτούνται σωρευτικά τα ακόλουθα ή Υποκαταστημάτων της παρούσας παραγράφου.
προσόντα: 5. Τα καθήκοντα της θέσης Προϊσταμένου Κτηματολο-
α) Τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής. γικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος η οποία δεν καλύ-
β) Καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγ- πτεται κατά την προηγούμενη παράγραφο ή κενώνεται
γλικής, γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με όσα ορίζο- για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να ασκούνται από τον
νται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκα-
γ) Άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λει- ταστήματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού
τουργήματος, ή προϋπηρεσία στη νομική διεύθυνση ή Διευθυντή του Φορέα.
σε νομικό τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα, 6. Αν καταργηθεί Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γρα-
για δεκαπέντε έτη συνολικά. φείου, ο Προϊστάμενός του τοποθετείται σε αντίστοιχη
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι κενή θέση Προϊσταμένου εντός της περιφερειακής ενό-
θέσεις της παραγράφου 1, καλύπτονται ως εξής: τητας στην οποία υπηρετούσε και η θέση που κατείχε
α) από τους Προϊσταμένους και, όπου αυτοί ελλείπουν, καταργείται. Αν δεν υπάρχει κενή θέση εντός της ίδιας
42 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

περιφερειακής ενότητας, ο υπάλληλος της προηγού- εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται
μενου εδαφίου τοποθετείται σε προσωποπαγή θέση η και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου.
οποία συστήνεται και κατανέμεται εντός της ίδιας περι- 3. α) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή της ΕΚΧΑ Α.Ε. με-
φερειακής ενότητας με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ταφέρονται στις θέσεις της υποπερίπτωσης ιι΄ της πε-
του Φορέα σε Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 θέσεις,
Κτηματολογικού Γραφείου. και ασκεί καθήκοντα αναπλη- κατόπιν συνεκτίμησης των ετών προϋπηρεσίας στην
ρωτή Προϊσταμένου στο Κτηματολογικό Γραφείο ή στο ΕΚΧΑ Α.Ε. και τα νομικά πρόσωπα τα οποία διαδέχθηκε,
Υποκατάστημα που τοποθετείται. Ο ανωτέρω καταλαμ- του αριθμού παραστάσεων ως πληρεξούσιοι της ΕΚΧΑ
βάνει την πρώτη θέση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Α.Ε. και των νομικών προσώπων τα οποία διαδέχθηκε
Γραφείου ή Υποκαταστήματος εντός της ίδιας περιφε- και συνέντευξης από το Δ.Σ.
ρειακής ενότητας που θα κενωθεί, κατόπιν αίτησής του Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των
προς τον Φορέα. μορίων κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται με τον εξής
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα μπορεί να ανατί- συντελεστή:
θενται τα καθήκοντα Προϊσταμένου του Υποκαταστή- αα) 40% για τα έτη προϋπηρεσίας,
ματος Ικαρίας του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου ββ) 40% για τον αριθμό παραστάσεων,
Αιγαίου σε Συμβολαιογράφο που έχει την έδρα του στο γγ) 20% για τη συνέντευξη.
νησί, για χρονικό διάστημα από δύο (2) έως τέσσερα (4) Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
έτη. Αν στο νησί έχουν την έδρα τους περισσότεροι του ααα) για κάθε έτος προϋπηρεσίας 25 μόρια, με ανώ-
ενός Συμβολαιογράφοι, πριν την από την ανάθεση και τατο όριο τα 500 μόρια,
την κατάρτιση της σύμβασης δημοσιεύεται πρόσκληση βββ) για 1-15 παραστάσεις 100 μόρια, για 16-30 πα-
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μεταξύ περισσοτέρων ραστάσεις 200 μόρια, για 31-45 παραστάσεις 300 μόρια,
ενδιαφερομένων, επιλέγεται ο αρχαιότερος υποψήφιος. για 46-60 παραστάσεις 400 μόρια, για 61 παραστάσεις
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα που δημοσιεύεται στην και άνω 500 μόρια,
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα ειδικό- γγγ) για τη συνέντευξη κατ΄ ανώτατο όριο 500 μόρια.
τερα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου, η ενιαία βάση Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψή-
προσδιορισμού της αμοιβής ανάλογα με τον αριθμό των φιος από κάθε μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει
μεταγραφομένων πράξεων και των χορηγουμένων αντι- τα 500 μόρια. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης
γράφων, το ύψος της και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθ-
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. μών των μελών του Δ.Σ.
Άρθρο 19 Για τη μεταφορά εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. εντός
Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρό-
του Φορέα που υπηρετούσε στην ΕΚΧΑ Α.Ε. ντος.
1. Στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 με- β) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή της ΕΚΧΑ Α.Ε. οι οποί-
ταφέρεται, με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το οι δεν μεταφέρονται στις θέσεις της υποπερίπτ. ιι΄ της
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπη- περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 θέσεις μετα-
ρετεί στην ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τη δημοσίευσή του, εφόσον φέρονται αυτοδίκαια στις συνιστώμενες με την υποπε-
κατέχει τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του κλάδου, ρίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του
της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των ίδιου άρθρου θέσεις, εκτός εάν εντός προθεσμίας δέκα
αντίστοιχων θέσεων. Για τη μεταφορά του προηγούμε- ημερών από το πέρας της προθεσμίας του τελευταίου
νου εδαφίου δεν απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορι- εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου
σμού της παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001. Για την δηλώσουν, με αίτηση τους προς το Φορέα, ότι δεν επι-
ένταξη του προσωπικού του πρώτου εδαφίου εκδίδεται θυμούν τη μεταφορά, οπότε καταβάλλεται η αποζημίω-
διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, με την οποία ση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του
γίνεται και η κατάταξή του σε βαθμούς, σύμφωνα με τα ν. 4194/2013 (Α΄208). Σε περίπτωση μη υποβολής της
προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του αίτησης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημερομηνία
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ημερομηνία δημο-
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το σίευσης του παρόντος.
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν 4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. με σχέση εργασίας ορι-
από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Για την σμένου χρόνου εντάσσεται σε συνιστώμενες στο Φορέα
κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση και για τον ίδιο
προσωπικού όπως έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. χρόνο. Για την ένταξη εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ.
2. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 5. Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου, συνεχίζουν
που τυχόν δεν εντάσσεται στις θέσεις της παραγράφου 1 την απασχόλησή τους στο Φορέα, σύμφωνα με τα προ-
του άρθρου 17, κατατάσσεται με απόφαση του Δ.Σ. του βλεπόμενα στη σύμβασή τους και μέχρι την ολοκλήρω-
Φορέα σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση ιδιωτικού ση του έργου για το οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση.
δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συνιστώνται με την 6. Προσωπικό αποσπασμένο στην ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τη
ίδια απόφαση και καταργούνται με την αποχώρηση όσων δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρεται στο Φορέα για
τις κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα δύο τελευταία το υπόλοιπο της διάρκειας της απόσπασής του.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43

Άρθρο 20 στα άρθρα 83 και 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων


Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό (ν. 2812/2000), εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυ-
των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων πικά προσόντα. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση
και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
1. Στο Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος μονίμων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώ-
υπαλλήλων πρώην Υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών ΠΕ, μη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου δικαστικών
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με εκατόν ογδόντα εννέα (189) οργανικές υπαλλήλων, σε κενή θέση ή, αν δεν υπάρχει κενή θέση,
θέσεις ως εξής: σε προσωποπαγή, η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτό
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): ενε- με την πράξη μετάταξης και καταργείται με την καθ΄ οι-
νήντα τέσσερις (94) θέσεις. ονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): δέκα υπηρεσία. Η ισχύς της πράξης μετάταξης αναστέλλεται
(10) θέσεις. έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): του άρθρου 1 ή την παρέλευση του χρονικού διαστήμα-
ογδόντα μία (81) θέσεις. τος που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρα-
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): τέσ- γράφου 5 του ίδιου άρθρου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα
σερις (4) θέσεις. αναστέλλεται η κατάργηση της θέσης που προβλέπεται
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα το προσωπικό που στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 και ο υπάλληλος θεω-
εντάσσεται στον προσωρινό Κλάδο της παρούσας πα- ρείται αποσπασμένος στο Φορέα και ασκεί τα καθήκοντα
ραγράφου κατατάσσεται οριστικά σε κλάδους και ειδι- που του αναθέτει ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού
κότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 και Γραφείου ή του Υποκαταστήματος.
καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας 5. Στο Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλ-
δημοσίου δικαίου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότη- λήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημά-
τας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις της παρούσας των Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει
παραγράφου καταργούνται με την καθ΄ οιονδήποτε τρό- επτακόσιες τριάντα οκτώ (738) προσωποπαγείς θέσεις
πο αποχώρηση όσων υπηρετούν στον Κλάδο. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 κατανέμονται με την ως εξής: α) Κατηγορίας ΠΕ: θέσεις εκατόν εβδομήντα
απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του τέσσερις (174), β) Κατηγορίας ΤΕ: θέσεις ογδόντα (80)
άρθρου 1,ανά κατηγορία, ειδικότητα και αριθμό στα γ) Κατηγορίας ΔΕ: θέσεις τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ
Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, (478) και δ) Κατηγορίας ΥΕ: θέσεις έξι (6). Οι θέσεις κατα-
Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και νέμονται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα στα Κτηματο-
Δωδεκανήσου και στα Υποκαταστήματα Χαλανδρίου, λογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους.
Σαλαμίνος, Κατερίνης, Άρτας, Χανίων, Ναυπλίου, Χίου, Σά- 6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της προηγούμε-
μου, Κώ, Λέρου των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων. νης παραγράφου εντάσσεται αυτοδίκαια με τη δημοσί-
3. Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέμονται ευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, με- με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσί-
ταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση ευση του παρόντος νόμου: α) το προσωπικό με σχέση ερ-
της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθη-
πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του κοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα
παρόντος νόμου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρά- με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017
γραφο 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί, με (Α΄ 24) και β) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, σε θέσεις υπαλλήλων δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων ειδικών
εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη του
σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1, τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την πρώτη Ιανουαρί-
εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα ου 2015, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 5 του άρθρου 56 του κ.δ. της 19/23.7.1941 όπως ίσχυαν
4. Το προσωπικό της προηγουμένης παραγράφου και κάθε φορά ή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998,
το προσωπικό που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του
παραγράφου 4 του άρθρου 18 μπορεί, με αίτηση που ν. 3127/2003 (Α΄67). Το κόστος της μισθοδοσίας καλύ-
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργεί- πτεται από τα εισπραττόμενα τέλη.
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά- 7. Για την ένταξη της προηγουμένης παραγράφου,
των και στο Δ.Σ. του Φορέα μέσα σε προθεσμία ενός (1) εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα,
μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να με την οποία γίνεται και η κατάταξή του προσωπικού
μετατάσσεται σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλ- σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις δια-
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι- τάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή Ν.Π.Δ.Δ. που ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν από την παράγρα-
εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά- φο 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Για την κατάταξη
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τα οριζόμενα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού
44 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

που διανύθηκε στο καταργούμενο Υποθηκοφυλακείο. Ο ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων κίνησης και λοιπών
ανωτέρω προσωρινός Κλάδος και οι αντίστοιχες προσω- αποζημιώσεων στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., το
ποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ΄ οιονδήποτε Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό που υπηρετεί στο
τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν. Φορέα.
β) Την πληρωμή των συμβάσεων κτηματογράφησης
Άρθρο 21 και των λοιπών πάσης φύσεως συμβάσεων του Φορέα.
Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά
γ) Την πληρωμή μισθωμάτων και κοινοχρήστων ακινή-
κλιμάκια
των ή κινητών που μισθώνει ο Φορέας με κοινή ή χρη-
1. Για τις αποδοχές και την ένταξη σε μισθολογικά ματοδοτική μίσθωση, καθώς και την ασφάλιση κτιρίων,
κλιμάκια του προσωπικού του Φορέα που εντάσσεται λειτουργικών και πληροφοριακών συστημάτων, επίπλων
στις θέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 20 κ.λπ.
του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δ) Την κάλυψη των κάθε είδους λειτουργικών εξόδων
άρθρων 7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Για την (προμήθεια γραφικής ύλης, φωτισμός, θέρμανση, τη-
κατάταξη του προσωπικού του άρθρου 19 λαμβάνεται λεφωνικά, ταχυδρομικά και τηλεγραφικά έξοδα, λοιπές
υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού όπως έχει προμήθειες αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
αναγνωριστεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. Για το προσωπικό της ε) Την αγορά κτιρίων ή γηπέδων για την ανέγερση
παρ. 3 του άρθρου 19, το οποίο μεταφέρεται στις θέσεις κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και
της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
εξυπηρέτηση συναφών δανείων.
άρθρου 17, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος
στ) Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.
από την πρόσληψη με έμμισθη εντολή στην ΕΚΧΑ Α.Ε.
ζ) Την επισκευή και συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσε-
Ειδικά για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
ων, επίπλων, μηχανημάτων, οργάνων και σκευών.
δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων ειδικών
η) Την εκπόνηση μελετών, πραγματοποίηση ερευνών
αμίσθων Υποθηκοφυλακείων δεν εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του άρθρου 27 του ν. 4354/2015. και τη λήψη κάθε είδους υπηρεσιών από τρίτους, ανα-
2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπη- γκαίων για την εκπλήρωση του σκοπού του.
ρεσίες τους στο Φορέα με σχέση έμμισθης εντολής κα- θ) Την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογι-
θορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του σμικού, καθώς και την προσαρμογή, αναβάθμιση, βελ-
άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). τίωση και επέκταση αυτών.
ι) Την προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ εξοπλισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ια) Την έκδοση εντύπων.
ιβ) Τη δημοσίευση ανακοινώσεων σε έντυπο και ηλε-
Άρθρο 22
κτρονικό τύπο.
Οικονομικό Έτος - Όργανο διοίκησης και
ιγ) Τις δημόσιες σχέσεις που συνάπτονται με την εξυ-
διαχείρισης των πόρων - Προϋπολογισμός -
Έσοδα πηρέτηση του σκοπού του.
ιδ) Συνδέσεις και συνδρομές σε εταιρείες παρακο-
1. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος η οποία λούθησης αγορών και τράπεζες πληροφοριών, καθώς
περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους
οποία σχετίζονται με τη διαχείριση των πιστώσεων και συμμετέχει.
την εκτέλεση των δαπανών του Φορέα. ιε) Κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από διάτα-
2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λή-
ξη νόμου ή εξυπηρετεί και προάγει τους σκοπούς του
γει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
Φορέα.
3. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων του Φορέα
2. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, απαιτείται
ασκείται από το Δ.Σ.
έγκριση του Προέδρου του Δ.Σ. ή των εξουσιοδοτημέ-
4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παροχή εξου-
νων από αυτόν οργάνων καθώς και η ύπαρξη σχετικού
σιοδότησης σε άλλα όργανα του Φορέα να υπογράφουν
«με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις δια- κονδυλίου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
χείρισης. 3. Ο Πρόεδρος δύναται, με απόφασή του, να μεταβι-
5. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και την βάζει την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών στον Γενικό
εκπλήρωση της αποστολής του, πιστώσεις, εγγράφονται Διευθυντή του Φορέα.
στον ετήσιο προϋπολογισμό του. 4. Η έγκριση παρέχεται με ιδιαίτερο έγγραφο που συ-
6. Οι εισπράξεις των εσόδων ενεργούνται από τις Τρά- ντάσσεται σε δύο αντίτυπα από τη Διεύθυνση Οικονο-
πεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Φορέας. Οι εισπρά- μικών Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή
ξεις των εσόδων και οι πληρωμές των πάσης φύσεως από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αυτή.
δαπανών, διενεργούνται από τις Τράπεζες στις οποίες 5. Μετά από την έγκριση της δαπάνης, το αρμόδιο όργα-
τηρούνται ειδικοί λογαριασμοί του Φορέα. νο προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεσή της.
6. Οι εγκρίσεις δαπανών, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου
Άρθρο 23 ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, παρακολουθού-
Δαπάνες - Διαδικασία έγκρισης νται μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.
1. Οι δαπάνες του Φορέα αφορούν ιδίως: 7. Οι καταρτιζόμενες συμβάσεις για λογαριασμό του
α) Την καταβολή αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, Φορέα περιλαμβάνουν απαραίτητα τον αριθμό και τη
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45

χρονολογία της απόφασης του αρμόδιου οργάνου που 4. Στα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, εκτός από
εγκρίνει τη δαπάνη. τα ανωτέρω στοιχεία, αναγράφεται και η προθεσμία από-
8. Προκειμένου περί διορισμών, εντάξεων και μετατά- δοσης λογαριασμού.
ξεων του προσωπικού, βεβαιώνεται από τον Προϊστά- 5. Στα τιμολόγια ή αποδείξεις των πιστωτών του Φο-
μενο του αρμόδιου Τμήματος η ύπαρξη της αναγκαίας ρέα επί των οποίων στηρίζεται η έκδοση του Ε.Π. ή Τ.Π.,
για την αντιμετώπιση της δαπάνης πίστωσης, για μεν σημειώνεται με ειδική σφραγίδα ότι εξοφλήθη.
τους διορισμούς στη σχετική προκήρυξη ή στην πράξη 6. Τα Ε.Π. ή Τ.Π. συντάσσονται σε δύο αντίτυπα. Από
διορισμού, εφόσον ο διορισμός ενεργείται κατά νόμο αυτά το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το
χωρίς διαγωνισμό, για δε τις εντάξεις και μετατάξεις επί δεύτερο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στο στέλεχος του Ε.Π. ή Τ.Π. υπό
των οικείων πράξεων. την ένδειξη «συνημμένο» σημειώνονται περιληπτικά τα
δικαιολογητικά που στηρίζουν την έκδοσή του.
Άρθρο 24 7. Τα Ε.Π. ή Τ.Π. δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσματα,
Διαδικασία εκκαθάρισης εξόδων προσθήκες, αλλοιώσεις, διαγραφές ή παρεγγραφές.
1. Η εκκαθάριση των εξόδων, δηλαδή ο προσδιορι- 8. Επιτρέπεται η έκδοση Ε.Π. ή Τ.Π. βάσει δικαιολογη-
σμός των δικαιωμάτων των πιστωτών του Φορέα, ενερ- τικών συνημμένων σε άλλο Ε.Π. ή Τ.Π. Στην περίπτωση
γείται από το αρμόδιο Τμήμα, με πράξη που εμφανίζει αυτή, επί του αντιγράφου και του στελέχους αυτού γί-
ολογράφως και αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο χρη- νεται σημείωση παραπομπής στο Χ.Ε. στο οποίο έχουν
ματικό ποσό. επισυναφθεί τα δικαιολογητικά.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξη μονο- 9. Τα εντάλματα πληρωμής ή οι τίτλοι πληρωμής αρ-
γράφεται από τα υπηρεσιακά όργανα που συμπράττουν χειοθετούνται ημερολογιακά και κατά αριθμό.
στον έλεγχο των δικαιολογητικών, υπογράφεται δε από
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. υπηρεσιακό Άρθρο 26
όργανο. Τρόπος πληρωμής των δαπανών- Προπληρωμές
3. Επί ενιαίας εκκαθάρισης περισσότερων απαιτή- 1. Όλες οι δαπάνες του Φορέα πληρώνονται με επι-
σεων ενός ή περισσότερων δικαιούχων επισυνάπτεται ταγές και σε βάρος των τηρούμενων λογαριασμών σε
στα δικαιολογητικά και συγκεντρωτική κατάσταση των Τράπεζες ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Επιτρέπεται, επίσης,
επιμέρους ποσών. Στην κατάσταση αυτή συντάσσεται η η πληρωμή των οφειλών και με εντολή μεταφοράς με τη
προβλεπόμενη πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης. μεσολάβηση της Τράπεζας που ασκεί τη διαχείριση σε
4. Στα δικαιολογητικά των δαπανών δεν επιτρέπονται πίστωση λογαριασμού των δικαιούχων που τηρούνται
ξέσματα ή αλλοιώσεις. Σε περίπτωση διόρθωσης στην σε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης, εκδίδεται καινούριο 2. Οι πληρωμές για δαπάνες αποδοχών του προσωπι-
παραστατικό. κού του Φορέα διενεργούνται μέσω ΕΑΠ.
5. Όταν, κατά την άσκηση ελέγχου, διαπιστώνονται 3. Οι επιταγές και οι εντολές μεταφοράς υπογράφονται
ελλείψεις ή ατέλειες των δικαιολογητικών, αυτά επιστρέ- από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. αρμόδια όργανα
φονται προς συμπλήρωση στην αρμόδια υπηρεσία. και μέχρι το ύψος του ποσού που το ίδιο έχει ορίσει.
4. Επιτρέπεται η προπληρωμή προς αντιμετώπιση δα-
Άρθρο 25 πανών για τις οποίες είναι, λόγω της φύσης τους ή της
Εντάλματα και Τίτλοι Πληρωμής επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση
1. Οι εκκαθαριζόμενες από την αρμόδια υπηρεσία δα- των διατυπώσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες
πάνες πληρώνονται βάσει εντολών πληρωμής ή τίτλου διατάξεις.
πληρωμής (Ε.Π. ή Τ.Π. ), σε βάρος της οικείας πίστωσης
του προϋπολογισμού και πάντοτε εντός των προβλέψε- Άρθρο 27
ων αυτού και των εκάστοτε υπολοίπων του λογαριασμού Ταμειακή διαχείριση
ταμειακής διαχείρισης του Φορέα. 1. Η Ταμειακή Διαχείριση του Φορέα διενεργείται από
2. Στα εν λόγω Ε.Π. ή Τ.Π. αναγράφονται: α) ο τίτλος τις Τράπεζες στις οποίες έχουν ανοιχθεί λογαριασμοί του
του Φορέα, β) το οικονομικό έτος, γ) το παραστατικό Φορέα.
βάσει του οποίου καταλογίζεται η δαπάνη, δ) ο αύξων 2. Η κάθε Τράπεζα, κατά την εξόφληση της επιταγής,
αριθμός του εντάλματος και ο σχετικός αριθμός πρω- τηρεί την τραπεζική διαδικασία. Τα σχετικά δικαιολογη-
τοκόλλου του συνοδεύοντος τα δικαιολογητικά εγγρά- τικά της διαδικασίας αυτής και οι εξοφλητικές αποδείξεις
φου, ε) το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς, των δικαιούχων, παραμένουν στην Τράπεζα.
στ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και κάθε άλλο 3. Δικαιολογητικό της πληρωμής αποτελεί το Ε.Π. ή Τ.Π.
στοιχείο προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκειμέ- και η εμφάνιση της συναλλαγής στις κινήσεις που απο-
νου δε περί νομικού προσώπου, ο ακριβής τίτλος και η στέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του λογαριασμού
έδρα του, ζ) η Τράπεζα που θα ενεργήσει την πληρωμή, του Φορέα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής
η) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης και θ) οι υπογραφές των δικαιούχων.
των αρμόδιων προσώπων, κατά την παράγραφο 2 του 4. Αν οι πληρωμές ενεργούνται με εντολές μεταφοράς,
προηγουμένου άρθρου. δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμο-
3. Στα ανωτέρω Ε.Π. ή Τ.Π. παρατίθεται ανάλυση, στην ποίησης, ούτε εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Η
οποία αναγράφεται το πληρωτέο στο δικαιούχο ποσό απόδειξη εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς ή χρέωσης
και οι τυχόν υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις. του λογαριασμού του Φορέα, με πίστωση του δικαιού-
46 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

χου, αποτελεί στην περίπτωση αυτή δικαιολογητικό της 2. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο Φορέας υπο-
πληρωμής που διενεργήθηκε. χρεούται να προβαίνει στην απόδοση των υπέρ του Δη-
5. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση για την εκπλή- μοσίου και τρίτων κρατήσεων επί των δικαιολογητικών
ρωση του σκοπού του Φορέα πραγματοποιείται κατά τα που εξοφλούνται είτε με επιταγή εκδιδόμενη είτε με
οριζόμενα στο ν. 4308/2014 (Α΄251). Ο Φορέας εξαιρεί- εντολή μεταφοράς.
ται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 496/1974
(Α΄ 204), των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69Α, 69Β, 69Γ, 69Δ Άρθρο 30
και 69Ε και του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4270/2014, καθώς Βιβλία οικονομικής διαχείρισης
και των διατάξεων του π.δ. 80/2016 (Α΄145). Ομοίως για 1. Το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης
το Φορέα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών τηρεί τα προ-
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). βλεπόμενα από σχετικές διατάξεις που καταλαμβάνουν
6. Ο Φορέας απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινο- το Φορέα Βιβλία και Στοιχεία, μέσω μηχανογραφικού
τικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή συστήματος.
έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και 2. Επιτρέπεται η χρήση μηχανογραφικών μέσων και
συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη. συστημάτων πληροφορικής βάσει ειδικών κατά περί-
πτωση προγραμμάτων, για την κατάρτιση και εκτέλεση
Άρθρο 28 του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού.
Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων
1. Η εξόφληση των Ε.Π. η Τ.Π. ενεργείται είτε με υπο- Άρθρο 31
γραφή του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
επί του Ε.Π. ή Τ.Π, είτε με ιδιαίτερη εξοφλητική απόδειξη. 1. Ο Φορέας συντάσσει και τις ακόλουθες ετήσιες οι-
Σε κάθε περίπτωση, δίπλα στην υπογραφή του δικαιού- κονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στον
χου σημειώνονται ο αριθμός της επιταγής, τα στοιχεία Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό
της αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά νόμο πιστο- Οικονομικών:
ποιητικού ή εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
του εξοφλούντος, καθώς και η διεύθυνση της κατοικίας Θέσης (Πίνακας),
του. Σε περίπτωση διενέργειας πληρωμής οφειλών του β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας),
Οργανισμού με εντολή μεταφοράς, το αρμόδιο για την γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
εξόφληση όργανο αναγράφει επί του εξοφλούμενου (Πίνακας),
τίτλου, ότι αυτός εξοφλήθηκε με εντολή μεταφοράς δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας),
και σημειώνει συγχρόνως τον αύξοντα αριθμό και την ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).
ημερομηνία της, καθώς και τον αριθμό της σχετικής 2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με
απόδειξης της Τράπεζας για την εκτέλεση της εντολής τα οριζόμενα στο ν. 4308/2014 και υποβάλλονται στα
μεταφοράς και θέτει την υπογραφή του. αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
2. Ο φορέας μπορεί να διατηρεί και να διαχειρίζεται
Άρθρο 32
λογαριασμούς σε ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία
Αποδόσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό
υποστηρίζουν αφενός την έκδοση μηχανογραφημένων
επιταγών για τη διασφάλιση της πλήρους μηχανογραφι- 1. Στην περίπτωση που από την οικονομική διαχείρι-
κής διαχείρισης των οικονομικών του φορέα, και αφε- ση του Φορέα κάθε έτους, μετά την αφαίρεση ποσού
τέρου τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων χρηματοοι- που προκύπτει από το άθροισμα: (α) των κάθε φορά
κονομικών προϊόντων για την είσπραξη των τελών από επίδικων απαιτήσεων κατά του Φορέα, (β) των πάσης
τους δικαιούχους. φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή και ανεπίδε-
3. Οι Τράπεζες μέσω των οποίων ασκείται η ταμειακή κτων εισπράξεως απαιτήσεων από υπόχρεους καταβο-
διαχείριση του Φορέα αναγράφουν τόσο επί του τηρού- λής τελών ή προστίμων (γ) των αποδοτέων στο ΤΑΧΔΙΚ
μενου σε αυτές λογαριασμών του Φορέα, όσο και επί των ποσών της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος
αποστελλόμενων σε αυτές αντιγράφων των λογαριασμών και (δ) των εισπραχθέντων παγίων και αναλογικών τε-
και των αναγγελιών χρέωσης τούτων, τους αριθμούς των λών κτηματογράφησης, προκύπτει θετικό οικονομικό
εξοφλουμένων επιταγών και εντολών μεταφοράς. αποτέλεσμα (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης - έσοδα μείον
4. Η εξόφληση των δικαιούχων πρέπει να στηρίζεται σε έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται
πρωτότυπα παραστατικά, για τον έλεγχο της γνησιότη- στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως δημόσιο έσοδο.
τας των οποίων ευθύνεται προσωπικά έναντι του Φορέα 2. Το ποσοστό της προηγουμένης παραγράφου καθο-
το εντεταλμένο για το σκοπό αυτό όργανο. ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη του
Άρθρο 29 Δ.Σ. του Φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%,
Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου του θετικού αποτελέσματος. Η απόδοση του ποσοστού
και τρίτων κρατήσεων γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του
1. Οι επί των δικαιολογητικών αναγραφόμενες κρα- ισολογισμού από το Φορέα και την υπογραφή των οι-
τήσεις πληρώνονται με επιταγές ή εντολές μεταφοράς κονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές.
ή μέσω ενιαίας Αρχής. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47

αυτής καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την ανωτέρω εργασίας στο Φορέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις
απόδοση. ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν τη σύνα-
3. Από 1.1.2019, και κατά το μεθεπόμενο οικονομικό ψη δημοσίων συμβάσεων και επικουρικά του Κώδικα
έτος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το τυχόν αδιάθετο Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
ποσό του αποθεματικού, το οποίο έχει παραμείνει στο 5. Στις επιτροπές του παρόντος άρθρου είναι δυνατή
Φορέα, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, με η συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων, εφόσον απαι-
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι- τούνται εξειδικευμένες γνώσεις.
βάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ.
του Φορέα. Άρθρο 35
Έλεγχος Εσόδων
Άρθρο 33 1. Η καταβολή των πάγιων και αναλογικών ανταποδο-
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης τικών τελών και προστίμων σχετικών με τους σκοπούς
1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των και την λειτουργία του Φορέα, γίνεται είτε σε λογαρια-
πόρων του Φορέα και ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοι- σμό του Φορέα που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως
κονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα είτε με χρήση πιστωτικής
ελεγκτές - λογιστές που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. κάρτας είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις
του Φορέα. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Φορέα. συναλλαγές ασφαλή τρόπο, και σε κάθε περίπτωση κά-
2. Το διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το οικονομικό νοντας χρήση των βέλτιστων πρακτικών που παρέχονται
έτος. από το Τραπεζικό Σύστημα.
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που ασκούν τον τα- 2. Ο έλεγχος των εισπράξεων διενεργείται καθημερινά
κτικό διαχειριστικό έλεγχο, υποβάλλουν μέχρι την 30ή μέσω ηλεκτρονικών αρχείων που παραλαμβάνει ο Φο-
Απριλίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τον ρέας από την «ΔΙΑΣ ΑΕ» ή από την αναφορά συναλλα-
απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκ- γών που παρέχει στο on line διαχειριστικό περιβάλλον
θέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και το Πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται για την
Ενέργειας, στον Υπουργό Οικονομικών και στο Ελεγκτικό χρήση της πιστωτικής κάρτας.
Συνέδριο. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 3. Περιοδικός έλεγχος διενεργείται με τη χρήση της
Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν να ζη- «εφαρμογής ταμείου / ΣΠΕΚ» και του «ΣΤΕΚ», αλλά και
τήσουν οποτεδήποτε τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων με επιτόπιες επισκέψεις στις οργανικές περιφερειακές
της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα. μονάδες.
Άρθρο 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Προμήθειες - Αναθέσεις εκτέλεσης έργων και ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ -
παροχής υπηρεσιών - Μισθώσεις - Εκμισθώσεις - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -
Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
1. Οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών, καθώς και οι
αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών του Άρθρο 36
Φορέα, διενεργούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα ή Προσφυγές κατά πράξεων Προϊσταμένων
του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από Κτηματολογικών Γραφείων και
αιτιολογημένη πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιακών Υποκαταστημάτων
μονάδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 1. Σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο συστήνεται τριμε-
Για τις εκμισθώσεις, εκποιήσεις και αγορές ακινήτων από λής Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων. Η Επιτροπή συ-
το Φορέα εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 γκροτείται στην αρχή κάθε δεύτερου έτους, με απόφαση
(Α΄ 212), όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις μισθώσεις ακι- του Δ.Σ. του Φορέα, για θητεία δύο (2) ετών που μπορεί
νήτων από το Φορέα εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ., να ανανεώνεται και αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο
Κανονισμός Μισθώσεων του Φορέα, ο οποίος εγκρίνε- του Κτηματολογικού Γραφείου, με αναπληρωτή Προϊ-
ται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος στάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου, ως Πρόεδρο,
και Ενέργειας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην β) έναν υπάλληλο του Φορέα του κλάδου Μηχανικών
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. κατηγορίας ΠΕ, με ειδικότητα Αγρονόμων - Τοπογρά-
2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνι- φων Μηχανικών και γ) έναν υπάλληλο του Φορέα του
σμών και η διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται από Κλάδου Νομικών ή ένα δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο
επιτροπές, η σύνθεση και η θητεία των μελών των οποί- Φορέα, με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας της Επιτρο-
ων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδο- πής ορίζεται υπάλληλος του Κτηματολογικού Γραφείου
τημένου από αυτό οργάνου. Κατηγορίας ΠΕ. Δεν αποτελεί κώλυμα για τον Προϊστά-
3. Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης βε- μενο του Κτηματολογικού Γραφείου η συμμετοχή του σε
βαιώνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής, η σύνθεση συνεδρίαση κατά την οποία συζητείται προσφυγή κατά
και η θητεία των μελών της οποίας καθορίζονται με από- πράξεως Προϊσταμένου Υποκαταστήματος του Κτημα-
φαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου. τολογικού Γραφείου.
4. Οι παραπάνω επιτροπές, συγκροτούνται από 2. Κατά πράξεων του Προϊσταμένου Κτηματολογικού
υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιασδήποτε σχέση Γραφείου ή Υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου
48 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

του Φορέα οι οποίες εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των δια- 5. Οι δύο Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. υπηρε-
τάξεων των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998, τούν ως εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ασκούν τις αρμο-
ασκείται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την διότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. κατ΄
επίδοση της πράξεως ή την άπρακτη παρέλευση των αναλογία με τις αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Γενι-
προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές προθεσμιών κών Διευθυντών Έργων και Κτηματολογίου αντίστοιχα,
προς έκδοση πράξης, ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον μέχρι τον διορισμό των τελευταίων, κατά τα οριζόμενα
της Επιτροπής της παραγράφου 1. στην παράγραφο 8 του άρθρου 5.
Η προσφυγή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο 6. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΧΑ Α.Ε. ασκεί καθήκο-
του ακινήτου. ντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών
Αν δεν εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε Υπηρεσιών, μέχρι τον διορισμό του τελευταίου κατά τα
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, θεωρείται ότι η από- οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 5.
φαση είναι απορριπτική. Μετά την παρέλευση της προ- 7. Η κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Δι-
θεσμίας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται η ευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΚΧΑ Α.Ε. ασκεί καθήκοντα
έκδοση απόφασης. Γενικού Διευθυντή του Φορέα και τις αρμοδιότητες που
Η άσκηση της προσφυγής διακόπτει την προθεσμία για προβλέπονται στο άρθρο 5, μέχρι τον διορισμό Γενικού
την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της παραγράφου 3. Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.
3. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Αμ- 8. Για τις αποζημιώσεις των μελών του μεταβατικού Δ.Σ.
φισβητήσεων που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2, της παρ. 4 εφαρμόζεται η υπ΄ αρίθμ. 2/36349/11.5.2016
ασκούνται τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στις απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο-
διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 ντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ΄ 254).
και στο άρθρο 791 Κ.Πολ.Δ. 9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του
4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα που δημοσιεύ- άρθρου 40, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση 53256/
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται 19.12.2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
η ειδικότερη διαδικασία, ο τρόπος καταχώρισης των και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
προσφυγών και δημοσιότητας των αποφάσεων της πα- «Περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας εί-
ραγράφου 2, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για σπραξης των υπέρ του Φορέα Κτηματολογίου και Χαρ-
τη λειτουργία της. Στα μέλη της Επιτροπής της παρ. 1 τογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε) πάγιων και ανταπο-
καταβάλλεται αμοιβή, της οποίας το ύψος και οι ειδικό- δοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄
τερες προϋποθέσεις καταβολής, καθορίζονται με κοινή υποπερ. αα΄ και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο- τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2452).
ντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. Στο Φορέα συστήνονται εντός προθεσμίας τριών
21 του ν. 4354/2015. μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρε-
σιακά και πειθαρχικά συμβούλια, σύμφωνα με τα άρθρα
Άρθρο 37 146Β και 159 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
Μεταβατικές διατάξεις 11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και
1. Ο Φορέας παραμένει χωρίς καταβολή ανταλλάγ- 8 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις έχουν εκδοθεί
ματος στη χρήση ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου ή κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 2308/1995
άλλου Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες των και 2664/1998, διατηρούν την ισχύ τους.
Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται με την παρ. 5 12. Τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Τμημάτων των
του άρθρου 1. Κτηματολογικών Γραφείων όπως προβλέπονται με
2. Οι βεβαιωμένες υπέρ ΕΚΧΑ Α.Ε. οφειλές στις Δ.Ο.Υ. την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος, ανα-
εισπράττονται και αποδίδονται στο Φορέα. λαμβάνει μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους το Τμήμα
3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δη- Συντονισμού Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών της
μόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη ΕΚΧΑ Α.Ε., εφεξής παραγράφου 2.2.2.2. του άρθρου 14 του παρόντος.
νοείται ο Φορέας. 13. Ο Φορέας, δύναται, προκειμένου να καλυφθούν
4. Ο κατά την έναρξη του παρόντος νόμου Πρόεδρος πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτη-
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε., ματογράφησης, και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων
προσαυξημένα κατά δύο, αποτελούν το Δ.Σ. του Φορέα αυτών, να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις μί-
και ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις δι- σθωσης έργου, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
ατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου Α΄, μέχρι του άρθρου 162 του ν. 4483/2017 (Α΄107).
το διορισμό του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του
Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Άρθρο 38
παραγράφου 2 του άρθρου 3. Τα προβλεπόμενα στο Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων
προηγούμενο εδάφιο δύο νέα μέλη υποδεικνύονται για και άμισθων υποθηκοφυλακείων
διορισμό στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1. Οι Προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακεί-
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω- ων, οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες και οι εκτελούντες ή
πίνων Δικαιωμάτων. Μέχρι τον κατά το προηγούμενο αναπληρούντες στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαι-
εδάφιο διορισμό, το Δ.Σ του Φορέα θεωρείται ότι έχει ογράφοι ή Ειρηνοδίκες, των Υποθηκοφυλακείων που
νόμιμη συγκρότηση. καταργούνται με την παράγραφο 5 του άρθρου 1, πα-
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49

ραδίδουν στο Φορέα με την πάροδο ενός μηνός από την 5. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα κα-
έγγραφη προειδοποίησή τους: ταρτίζεται για την απεικόνιση όλων των περιουσιακών
α) Τα βιβλία υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και στοιχείων (απαιτήσεων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης,
διεκδικήσεων, τα γενικά αλφαβητικά ευρετήρια υποθη- αποτελεσμάτων) της καταργούμενης δια του παρόντος
κών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, το νόμου ΕΚΧΑ Α.Ε., αναλυτικό ισοζύγιο - απογραφή το
βιβλίο εισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών και οποίο προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία της εταιρεί-
δικαιωμάτων, τους βιβλιοδετημένους τόμους αα) των ας. Βάσει του Ισοζυγίου - Απογραφής του προηγούμε-
περιλήψεων και αιτήσεων εξαλείψεων, άρσεων κ.λπ., νου εδαφίου συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του
μετά των σχετικών εγγράφων, ββ) των διεκδικητικών ν. 4308/2014 ο Μεταβατικός Ισολογισμός (Χρηματοοι-
αγωγών, γγ) των μεταγραφομένων συμβολαίων και κονομικές Καταστάσεις) με ημερομηνία την ημερομηνία
δδ) των αντιγράφων των κατασχετηρίων εκθέσεων, κα- κατάργησης της ΕΚΧΑ Α.Ε., ο οποίος ελέγχεται από οριζό-
θώς και όλα εν γένει τα βιβλία και αρχεία που τηρούνταν μενους για το σκοπό αυτό Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
από τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία, σύμφωνα με τις κάθε Το αναλυτικό ισοζύγιο-απογραφή και ο μεταβατικός ισο-
φορά ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον τα ανωτέρω τηρού- λογισμός εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Φορέα, και διαβι-
νται και ηλεκτρονικά, παραδίδεται και η ψηφιακή βάση βάζονται, μαζί με την έκθεση ελέγχου, στον Υπουργό
δεδομένων τους, συνοδευόμενη από αντίγραφο του Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
απαραίτητου λογισμικού. Άρθρο 39
β) Τις εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφων, Ρύθμιση μισθωτικών σχέσεων
βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.
γ) Τα έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και όλο εν γένει τον 1.α) Για τη στέγαση των Κτηματολογικών Γραφείων
εξοπλισμό των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, με την επι- και των Υποκαταστημάτων τους, που συστήνονται με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο Φορέας, με την
φύλαξη όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρα-
επιφύλαξη της περίπτωσης β΄, υπεισέρχεται αυτοδικαί-
γράφου 3 του άρθρου 39, καθώς και τα εγκατεστημένα
ως, ως μισθωτής, στις, ισχύουσες κατά την ημερομηνία
προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς και τον
κατάργησης των Κτηματολογικών Γραφείων και Υπο-
εξοπλισμό που αποκτήθηκε σύμφωνα με την περίπτωση
θηκοφυλακείων σύμφωνα με την παραγράφου 7 του
γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998.
άρθρου 1, μισθώσεις ακινήτων, που έχουν συναφθεί από
2. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται εις
το Ελληνικό Δημόσιο ή από τους άμισθους Υποθηκοφύ-
πενταπλούν πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον
λακες, για τη στέγαση των εμμίσθων ή αμίσθων Υποθη-
Υποθηκοφύλακα ή από τον εκτελούντα ή αναπληρού-
κοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων, αντίστοιχα.
ντα στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιογράφο ή Ει- Ο Φορέας δικαιούται, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από
ρηνοδίκη των Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται την υπεισέλευσή του στη θέση του μισθωτή, σύμφωνα
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1, και από με το προηγούμενο εδάφιο, να καταγγείλει αζημίως τις
τον υπάλληλο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτόν μισθώσεις της παρούσας παραγράφου.
από το Δ.Σ. του Φορέα. Ένα αντίγραφο αρχειοθετείται β) Σε περίπτωση κατά την οποία, οι υπηρετούντες
στο Κτηματολογικό Γραφείο ή στο Υποκατάστημα του κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου,
Κτηματολογικού Γραφείου, ένα λαμβάνει αυτός που πα- άμισθοι υποθηκοφύλακες επιθυμούν τη συνέχιση της
ραδίδει, και από ένα αντίγραφο διαβιβάζεται από τον μισθωτικής σχέσης στο πρόσωπο τους για άλλη χρήση,
υπάλληλο του Φορέα που υπογράφει το πρωτόκολλο, οφείλουν να το δηλώσουν στο Φορέα ταυτόχρονα με την
στο Φορέα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του δεύτερου εδαφίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον κατ’ άρθρο 35 του της παραγράφου 4 του άρθρου 18.
κ.δ. 19/23.7.1941 Εισαγγελέα Πρωτοδικών. 2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες άμισθο Υποθηκοφυ-
3. Στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της προ- λακείο που καταργείται με τις διατάξεις της παραγράφου
ηγουμένης παραγράφου, καταγράφονται κατ΄ ελάχιστον: 5 άρθρου 1, στεγάζεται, κατά την ημερομηνία κατάργη-
η ημερομηνία παράδοσης - παραλαβής, η επωνυμία του σής του σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1, σε
Υποθηκοφυλακείου το αρχείο του οποίου παραδίδεται, ακίνητο για το οποίο δεν έχει συναφθεί σύμβαση μίσθω-
και η επωνυμία του Κτηματολογικού Γραφείου που πα- σης, ο Φορέας παραμένει αυτοδικαίως στη χρήση του
ραλαμβάνει, το ονοματεπώνυμο αυτού που παραδίδει ακινήτου, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες από την
και αυτού που παραλαμβάνει, ο αριθμός και το είδος ημερομηνία κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου. Για τη,
των βιβλίων και αρχείων που παραδίδονται, μαζί με ενη- σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, χρήση, καταβάλλε-
μέρωση για τυχόν προβλήματα στην κατάστασή τους, ται από το Φορέα στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου
καθώς και τα έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και ο λοιπός εύλογη αποζημίωση, το ύψος της οποίας συμφωνείται με
εν γένει εξοπλισμός που προβλέπεται στην περίπτωση διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων.
γ΄ της παραγράφου 1. 3. Τα έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και όλος εν γένει ο
4. Μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή του πρω- εξοπλισμός των καταργουμένων αμίσθων Υποθηκο-
τοκόλλου παράδοσης - παραλαβής, αποδίδονται από φυλακείων περιέρχονται στην κυριότητα του Φορέα,
τον πρώην άμισθο Υποθηκοφύλακα ή τον εκτελούντα ή εκτός αν αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφα ότι
αναπληρούντα στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιο- αυτά αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης
γράφο ή Ειρηνοδίκη των Υποθηκοφυλακείων, τα τυχόν ισχύος της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 20 του
οφειλόμενα στο Δημόσιο, στο ΤΑΧΔΙΚ ή στο Φορέα, τέλη. ν. 2145/1993 (Α΄ 88).
50 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

Άρθρο 40 των αιτήσεων στα βιβλία του άρθρου 9 και κάθε θέμα
Εξουσιοδοτήσεις τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με τα
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, ανωτέρω ζητήματα.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα μπορεί να ανατί-
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται ύστερα θενται στα Κτηματολογικά Γραφεία και αρμοδιότητες του
από πρόταση του Δ.Σ. του Φορέα, ρυθμίζεται ο ειδικότε- τομέα γεωχωρικών πληροφοριών και χαρτογραφήσεων
ρος τρόπος καταβολής και πιστοποίησης της πληρωμής που αφορούν την περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητάς
των τελών. Με όμοια απόφαση τα πάγια και αναλογικά τους.
τέλη όπως καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7, επιτρέπεται 11. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή συστήνονται
να αναπροσαρμόζονται και να καθορίζονται και άλλες έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τομεάρχη Διαχείρισης
πράξεις για τις οποίες καταβάλλεται αναλογικό τέλος. Έργων υπό το Τμήμα Διαχείρισης Έργων της Διεύθυν-
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος σης Έργων ανάλογα με τον αριθμό των διαχειριζόμενων
και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων συμβάσεων και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων Κτη-
ματογράφησης, με αρμοδιότητα το συντονισμό ομάδας
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα
επιβλεπόντων έργων οι οποίοι αναφέρονται σε αυτόν.
από γνώμη του Δ.Σ. του Φορέα, μπορεί να αναπροσαρ-
Στις προσωρινές αυτές θέσεις ευθύνης καταβάλλεται μη-
μόζεται το ύψος του αποδιδόμενου στο ΤΑΧΔΙΚ ποσο-
νιαίο επίδομα θέσης ίσο με τα 2/3 του επιδόματος θέσης
στού και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
επιπέδου προϊσταμένου τμήματος όπως αυτό ορίζεται
τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής του.
στην παρ. 1 αζ) του άρθρου 16 του ν. 4354/2016.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ- Άρθρο 41
γειας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. μπορεί Καταργούμενες διατάξεις
να τροποποιείται η οργανωτική διάρθρωση της Κεντρικής 1. Οι διατάξεις:
και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα που προ- α) των άρθρων 1 έως και 14, 16, και 19 έως και 22 του
βλέπεται στο Κεφάλαιο Γ΄ και να ανακατανέμονται οι θέ- ν. 325/1976,
σεις του προσωπικού που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ΄. β) της παρ. 4 του άρθρου 10 του κ.δ. 19/23 Ιουλίου
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 1941 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από του α.ν. 305/1945 (Α΄ 110) και
εισήγηση του Δ.Σ. του Φορέα, μπορεί να τροποποιούνται γ) του άρθρου 1 του ν.δ. 4201/1961 (Α΄ 175), καθώς και
οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ και να ρυθμίζεται κάθε ανα- οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξου-
γκαίο ζήτημα για την οικονομική διαχείριση του Φορέα. σιοδότησή τους, καταργούνται.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7
Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Φο- του άρθρου 14 του ν. 2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε
ρέα με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, εγκρίνεται Κα- με την παρ. 26 του άρθρου 3 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156),
νονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών, κατά παρέκκλιση καταργείται.
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 3. Οι διατάξεις των δευτέρου και τρίτου εδαφίων της
με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2664/1998 καταργούνται.
6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δημοσιεύε- 4. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν καταργείται.
προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη θέσεων
Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και ρυθμί- Άρθρο 42
ζεται κάθε άλλο αναγκαίο οργανωτικό ζήτημα για τη Έναρξη ισχύος
λειτουργία του Φορέα. 1. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ και της πα-
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δημοσιεύε- ραγράφου 1 του άρθρου 41 αρχίζει για κάθε Κτηματολο-
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το γικό Γραφείο από τη δημοσίευση της αντίστοιχης απόφα-
περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και οι σης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 1.
τεχνικές προδιαγραφές κτηματογράφησης, καθώς και 2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους αρχί-
των υποστηρικτικών έργων. ζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ-
8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα μπορούν να κα- νήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
ταργούνται τα Υποκαταστήματα του άρθρου 15 και να διατάξεις του.
συγχωνεύεται η τοπική τους αρμοδιότητα στο οικείο ΜΕΡΟΣ Β΄
Κτηματολογικό Γραφείο. ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ
9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζεται α) ο ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
τρόπος υποβολής και το περιεχόμενο των αιτήσεων για
την εγγραφή πράξεων, την χορήγηση αντιγράφων και Άρθρο 43
πιστοποιητικών, β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί
επιστροφής των τελών που καταβλήθηκαν αχρεώστη- 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
τα, γ) το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συ- κατά την έρευνα και εκμετάλλευση των λατομικών ορυ-
μπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή εγγραφή κτών.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51

2. Λατομικά ορυκτά ονομάζονται τα ορυκτά της παρ. 3 Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των μεταλλευμά- (Ι.Γ.Μ.Ε.).
των ή μεταλλευτικών ορυκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις 5. Λατομικοί χώροι ή λατομεία είναι οι ενιαίοι χώροι για
του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 277). τους οποίους έχουν χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ οι
3. Τα λατομικά ορυκτά διακρίνονται στις εξής κατη- προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις ή
γορίες: γνωστοποιήσεις: α) διενέργειας ερευνητικών εργασιών
α. μάρμαρα και φυσικοί λίθοι ή β) εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών.
αα. Στην κατηγορία των μαρμάρων ανήκουν διάφο- Δημόσια λατομεία είναι οι λατομικοί χώροι επί δημό-
ρα πετρώματα, ποικίλων χρωμάτων, εξορυσσόμενα σιων εκτάσεων και ιδιωτικά ή δημοτικά λατομεία είναι
σε όγκους, επιδεκτικά κοπής σε πλάκες, λείανσης και οι λατομικοί χώροι επί ιδιωτικών ή δημοτικών εκτάσεων,
στίλβωσης, καθώς και ο πωρόλιθος, το αλάβαστρο και αντίστοιχα.
ο όνυχας. 6. Λατομικές περιοχές αδρανών υλικών είναι οι εκτά-
ββ. Στην κατηγορία των φυσικών λίθων ανήκουν οι λα- σεις εντός των οποίων χωροθετούνται ένας ή περισσό-
ξευτοί δομικοί λίθοι, οι σχιστολιθικές και ασβεστολιθικές τεροι λατομικοί χώροι εκμετάλλευσης αδρανών υλικών
πλάκες και τα διακοσμητικά πετρώματα. και οι οποίες καθορίζονται με τη διαδικασία και τα κρι-
β. αδρανή υλικά τήρια των άρθρων 46,47 και 48. Στις λατομικές περιοχές
Στην κατηγορία των αδρανών υλικών ανήκουν περιλαμβάνονται και οι θέσεις συγκέντρωσης λατομικών
αα) τα υλικά διαφόρων διαστάσεων, που προέρχονται επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην Περιφέρεια Αττικής,
από την εξόρυξη και θραύση πετρωμάτων ή την από- σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18), που
ληψη φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων τους και είναι διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 41 του ν. 4277/2014
κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν όπως έχουν ή ύστερα (Α΄ 156).
από θραύση ή λειοτρίβηση ή ταξινόμηση για την παρα- 7. Πάγια είναι τα μισθώματα που καταβάλλονται από
σκευή σκυροδεμάτων ή κονιαμάτων ή με μορφή σκύρων την έναρξη ισχύος της σύμβασης μίσθωσης και το ύψος
ή μεγαλύτερων τεμαχίων στην οδοποιία ή λοιπά τεχνικά τους είναι ανεξάρτητο από τις ποσότητες των παραγόμε-
έργα ή οικοδομές, ββ) τα υλικά που προέρχονται από νων προϊόντων ή παραπροϊόντων του λατομείου. Ανα-
την εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων και χρησι- λογικά είναι τα μισθώματα που καταβάλλονται μετά την
μοποιούνται για την παραγωγή ασβέστου ή υδραυλικών έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας του λατομείου και
κονιών ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας, γγ) η μαρμα- συναρτώνται με το μέγεθος παραγωγής αυτού.
ρόσκονη και η μαρμαροψηφίδα όταν εξορύσσονται από 8. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 59, στις
λατομικούς χώρους, στους οποίους, παρά το γεγονός ότι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι αμμο-
το περικλειόμενο πέτρωμα είναι επιδεκτικό κοπής σε ληψίες φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων από τις κοίτες
πλάκες, λείανσης και στίλβωσης, εντούτοις δεν μπορεί και εκβολές ποταμών, χειμάρρων και από τις θαλάσσιες
να εξορυχθούν μάρμαρα σε όγκους λόγω τεκτονισμού και λιμναίες ακτές. Τα θέματα για τις αμμοληψίες αυτές
του πετρώματος. ρυθμίζονται από τον α.ν. 1219/1938 (Α΄ 191).
Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος αδρανή
υλικά, τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία και Άρθρο 44
ανακύκλωση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ή «τεχνητά» αδρανή, τα οποία 1. Το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπό-
παράγονται από βιομηχανική επεξεργασία αποβλήτων, γειας εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών ανήκει
παραπροϊόντων και υπολειμμάτων. στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία
γ. βιομηχανικά ορυκτά υπάρχουν ή σε όποιον ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το δι-
Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών ανήκουν καίωμα αυτό.
όσα λατομικά ορυκτά δεν υπάγονται στις κατηγορίες α΄ Το δικαίωμα της εκμετάλλευσης εκτείνεται σε όλα τα
και β΄ της παρούσας παραγράφου και ιδίως ο καολίνης, ο παραγόμενα υποπροϊόντα, καθώς και στην αξιοποίηση
μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρις, των εξορυκτικών αποβλήτων κατά τη διαχείρισή τους,
η θηραϊκή γη, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άμμος, οι ποζο- που προέρχονται από την εξόρυξη και την επεξεργασία
λάνες, οι ζεόλιθοι, καθώς και οι άργιλοι και μάργες που των λατομικών ορυκτών.
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. 2. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμε-
Επίσης, στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών τάλλευσης σε ιδιωτικές εκτάσεις γίνεται και αποδεικνύ-
κατατάσσεται και το ανθρακικό ασβέστιο, εφόσον τεκ- εται με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης της έκτα-
μηριώνεται, στην τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, ότι το σης, η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα και
εξορυσσόμενο πέτρωμα διαθέτει την κατάλληλη ορυ- πιστοποιητικά, όπως νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας έγγραφα
κτολογική και χημική σύσταση και υπάρχει η δυνατότητα μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, κτηματολο-
διάθεσής του για βιομηχανική χρήση. γικό φύλλο και διάγραμμα καθώς και από πρόσφατο
4. Για κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση ως προς την τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κατάλληλης κλίμακας. Το
υπαγωγή ορυκτού ή πετρώματος σε κατηγορία της τοπογραφικό σχεδιάγραμμα απεικονίζει οριζοντιογρα-
παρ. 3, κατά το στάδιο έγκρισης της τεχνικής μελέτης φικά και υψομετρικά τα όρια της έκτασης και όλα τα
αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στοιχεία του ανάγλυφου εντός και εκτός αυτής, εξαρτη-
μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του μένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο στο Ελληνικό
52 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) και Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη
συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. της μειοψηφίας των ιδιωτών για την έρευνα λατομικών
3. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας σε εκτά- ορυκτών.
σεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ γίνεται και αποδεικνύεται 9. Αρμόδιος για την εκμίσθωση λατομείων εντός εκτά-
με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και του σεων, η διαχείριση των οποίων ανήκει στο Υπουργείο
δικαιώματος εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών με Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ο Συντονιστής
συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης σύμφωνα με το της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου ευρίσκεται
άρθρο 54. το ακίνητο, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του παρό-
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας σε εκτά- ντος νόμου.
σεις του Δημοσίου γίνεται και αποδεικνύεται με απόφαση
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Άρθρο 45
ενώ η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης-
εκτάσεων αυτών με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης Πάγια και Αναλογικά Μισθώματα
σύμφωνα με το άρθρο 53. 1. Συμβάσεις μίσθωσης δημοσίων, δημοτικών και
Στις αποφάσεις των παραγράφων 3 και 4 αναφέρο- ιδιωτικών εκτάσεων για την εκμετάλλευση λατομείων
νται υποχρεωτικά τα όρια του λατομικού χώρου με τα οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών καταρτίζονται εγκύ-
στοιχεία του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος της πα- ρως με συμβολαιογραφικό έγγραφο συνοδευόμενο από
ραγράφου 2. τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και συνομολογούνται για
5. Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατο- διάρκεια είκοσι (20) ετών, με δυνατότητα παράτασης
μικών ορυκτών, που βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, Ειδικά για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουρ-
ανήκει στο Δημόσιο. γούν για την εκτέλεση δημοσίων έργων της περίπτωσης
Η αμφισβήτηση του δικαιώματος κυριότητας του γ της παρ. 2 του άρθρου 52, καθώς και για τα λατομεία
Δημοσίου επί των εκτάσεων αυτών δεν εμποδίζει την της παρ. 4 του άρθρου 51, η χρονική διάρκεια της μίσθω-
εκμετάλλευση λατομείων. Οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται σης καθορίζεται από τον απαιτούμενο χρόνο εξόρυξης
δημόσιες μέχρι την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού της αναγκαίας ποσότητας υλικών για την εκτέλεση του
τους καθεστώτος. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού έργου και από το επιπλέον χρονικό διάστημα που, σύμ-
καθεστώτος αποδίδονται στο Δημόσιο τα οφειλόμενα φωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,
μισθώματα και το προβλεπόμενο από τη δασική νομο- απαιτείται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του
θεσία αντάλλαγμα χρήσης και τηρούνται οι λοιπές απορ- περιβάλλοντος του λατομικού χώρου. Κατά το στάδιο
ρέουσες από τις οικείες διατάξεις υποχρεώσεις. της αποκατάστασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της δεν
Σε περίπτωση αναγνώρισης της κυριότητας των εκτά- επιτρέπεται η διενέργεια εξορυκτικών εργασιών.
σεων υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου, τα καταβλη- 2. Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών των συμβάσεων
θέντα υπέρ του Δημοσίου μισθώματα επιστρέφονται της προηγούμενης παραγράφου για δημόσια και δη-
στον ιδιοκτήτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης μοτικά λατομεία μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από
επιστρέφεται το αντάλλαγμα χρήσης κατά ποσοστό 20% συμφωνία των μερών, με συμβολαιογραφικό έγγραφο
λόγω της διαφοράς του ποσοστού αυτού από το αντάλ- για μια ακόμη εικοσαετία, εφόσον ο μισθωτής έχει εκ-
λαγμα χρήσης δημόσιας δασικής έκτασης, σε σχέση με πληρώσει όλους τους όρους της ισχύουσας σύμβασης.
αυτό της χρήσης ιδιωτικής. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του χώρου διατηρεί το
6. Στις περιπτώσεις των διακατεχόμενων δασικού δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, αν δεν τηρούνται
χαρακτήρα εκτάσεων, οι οποίες ανήκουν κατά πλήρες οι όροι αυτής.
δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο, ο διακάτοχος δεν Για τα ιδιωτικά λατομεία, η παράταση της ισχύος της
μπορεί να εμποδίσει την εκμετάλλευση των εκτάσεων σύμβασης μίσθωσης για μια ακόμη εικοσαετία μπορεί
αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. να πραγματοποιείται μονομερώς από το μισθωτή με
7. Συμβάσεις μίσθωσης λατομείων εκτάσεων δημό- συμβολαιογραφική πράξη.
σιων ή δημοτικών ή ιδιωτικών εξακολουθούν να είναι 3. Για τα λατομεία του πρώτου εδαφίου της παρ.1 στα
έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν αναγνώριση οποία υφίστανται ακόμη εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα,
διοικητικώς ή δικαστικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης μπορεί
λατομείων τρίτου προσώπου. Οι συμβάσεις αυτές εξακο- να παρατείνεται και πέραν των σαράντα (40) ετών ανά
λουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δεκαετία, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 68
στη θέση δε του εκμισθωτή υπεισέρχεται ο τρίτος που και ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2, μέχρι να ολοκληρω-
έχει αναγνωρισθεί ως ιδιοκτήτης. θεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των
8. Η διαχείριση της εκμετάλλευσης των λατομικών χώ- υπό εκμετάλλευση ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε
ρων, των οποίων το Δημόσιο ή ο Δήμος είναι εξ αδιαιρέ- εγκεκριμένη σχετική τεχνική μελέτη και την εγκεκριμένη
του συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και πάντως όχι πέ-
ασκείται από το Δημόσιο ή το Δήμο, το οποίο αποδίδει ραν των εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη
σε καθέναν από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο της μίσθωσης.
από τα εισπραττόμενα μισθώματα, που τους αναλογεί, 4. Ο μισθωτής δημόσιου, δημοτικού και ιδιωτικού
κατά το επί τοις εκατό ποσοστό της συνιδιοκτησίας του. λατομείου υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο μίσθωμα
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53

στον ιδιοκτήτη του. Το μίσθωμα αναλύεται σε πάγιο Λατομείου, όπως προκύπτει από τις μέγιστες τιμές των
και αναλογικό. Η υποχρέωση καταβολής του πάγιου συντελεστών της μαθηματικής σχέσης.
μισθώματος υφίσταται από την ημερομηνία έναρξης β. Αναλογικό μίσθωμα.
ισχύος της σύμβασης μίσθωσης, ενώ η αντίστοιχη υπο- αα. Για τα λατομεία μαρμάρων και φυσικών λίθων της
χρέωση για το αναλογικό μίσθωμα από την ημερομη- περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 ορίζε-
νία έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. Σε όλες τις ται ανώτατο όριο αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8%
κατηγορίες λατομικών ορυκτών, εκτός της κατηγορί- επί της τιμής πώλησης των εξορυσσομένων ογκομαρμά-
ας των αδρανών υλικών στην οποία δεν εφαρμόζεται ρων και φυσικών λίθων, 10% επί εκείνης των ξοφαριών
συμψηφισμός, το ετήσιο πάγιο μίσθωμα συμψηφίζεται και ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί εκείνης
με το αντίστοιχο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα της ίδιας των επεξεργασμένων παραπροϊόντων στο δάπεδο του
δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου. Για τις κατηγορίες λατομείου.
λατομικών ορυκτών στις οποίες γίνεται συμψηφισμός ββ. Για τα λατομεία αδρανών υλικών της περίπτωσης β΄
του πάγιου και αναλογικού μισθώματος, αν το πάγιο της παραγράφου 3 του άρθρου 43 δεν ορίζεται ανώτατο
μίσθωμα είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου αναλογι- όριο αναλογικού μισθώματος.
κού, η υποχρέωση του εκμεταλλευτή εξαντλείται με την Το αναλογικό μίσθωμα των λατομείων αδρανών υλι-
καταβολή του πάγιου μισθώματος. Επιστροφή πάγιου κών, δεν μπορεί να ορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του
μισθώματος δεν χωρεί. πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της τιμολογηθείσας αξίας
α. Πάγιο Μίσθωμα. πώλησης, είτε πρόκειται για απευθείας μισθώσεις είτε για
Το ύψος του πάγιου μισθώματος σε ευρώ, για όλες τις μισθώσεις που συνάπτονται ύστερα από δημοπρασία.
κατηγορίες λατομικών ορυκτών του παρόντος, εκτός Για δημόσια και δημοτικά λατομεία το ύψος του πάγιου
από τις περιπτώσεις δημοπρασιών για λατομεία αδρα- μισθώματος, το μέγεθος της ελάχιστης ετήσιας παραγω-
νών υλικών, καθορίζεται από την παρακάτω μαθηματική γής, το ποσοστό αναλογικού μισθώματος και το ελάχι-
σχέση: στο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα αποτελούν αντικείμενα
ΣΠΜΛ=Σ1ΠΜ + Σ2ΠΜ όπου, πλειοδοτικής δημοπρασίας, οι όροι της οποίας καθορί-
ΣΠΜΛ= Συνολικό Πάγιο Μίσθωμα Λατομείου ζονται στην παρ. 7 του άρθρου 53. Το ετήσιο μίσθωμα
Σ1ΠΜ= Σύνολο 1 Πάγιου Μισθώματος (για έκταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το ελάχιστο συμ-
λατομικού χώρου μικρότερη ή ίση με 100 στρέμματα) βατικό ετήσιο μίσθωμα, όπως αυτό προσδιορίζεται από
Σ2ΠΜ= Σύνολο 2 Πάγιου Μισθώματος (για την έκταση τους όρους της σύμβασης και προκύπτει σύμφωνα με
του λατομικού χώρου πάνω από τα 100 στρέμματα). την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 53. Αν από τον
Σ1ΠΜ= Ε1x κ x α x β x γ x δ x ε όπου, υπολογισμό του συνολικού ετήσιου μισθώματος προ-
Ε1= Η έκταση του λατομικού χώρου μέχρι και 100 κύπτει ποσό μικρότερο από το ανωτέρω ελάχιστο, τότε
στρέμματα, βεβαιώνεται το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό μίσθωμα.
κ= 10 γγ. Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών της περί-
α=1 ή 1,3 για λατομεία σε απραξία ή για ενεργά αντί- πτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 ορίζεται ανώτατο
στοιχα, όριο αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8% επί της τι-
β= 1,4 ή 1 ή 2 για λατομεία της κατηγορίας της παρ. μής πώλησης των εξορυσσομένων προϊόντων, 10% επί
3α ή 3β ή 3γ του άρθρου 43 του παρόντος αντίστοιχα, εκείνης των ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί
γ=1 ή 2 ή 4, για λατομεία μέχρι και το 5ο έτος ή πάνω της τιμής πώλησης των εντός του λατομείου επεξεργα-
από το 5ο και μέχρι το 10ο έτος ή πάνω από το 10ο έτος, σμένων προϊόντων ή παραπροϊόντων στο δάπεδο του
αντίστοιχα, λατομείου.
δ= 1 ή 0,9 για λατομεία των οποίων το πλησιέστερο 5. Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση
όριο του λατομικού χώρου σε ασφαλτοστρωμένο οδι- τις ποσότητες των υλικών που πωλούνται κάθε έτος και
κό δίκτυο είναι μέχρι και 1000 μέτρα ή πάνω από 1000 υπολογίζονται από τα τιμολόγια πώλησης που υποβάλ-
μέτρα αντίστοιχα, από την έναρξη ισχύος της αρχικής λει ο μισθωτής μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση με τα
έγκρισης για εκμετάλλευση, στοιχεία πωλήσεων (ποσότητες-τιμές) σε συνδυασμό
ε= 1 ή 0,9 για λατομεία στα οποία έχουν ήδη πραγμα- με τοπογραφική επιμέτρηση των ποσοτήτων του εξο-
τοποιηθεί δαπάνες για έρευνα του λατομικού ορυκτού ρυχθέντος πετρώματος ή με άλλη πρόσφορη μέθοδο,
στην αρχική φάση διαπίστωσης των ποσοτικών και ποι- εφόσον κριθεί αναγκαίο, όπως έλεγχο των βιβλίων της
οτικών στοιχείων του έως και 50.000 ευρώ ή πάνω από επιχείρησης και διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοι-
50.000 ευρώ αντίστοιχα, χείων με τα υποβαλλόμενα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ
Σ2ΠΜ= Ε2xΣ1ΠΜ/200 όπου, στοιχεία για την καταβολή του ειδικού τέλους της παρ.
Ε2= Τα επιπλέον στρέμματα του λατομικού χώρου 2 του άρθρου 62.
πέραν των 100 στρεμμάτων, για λατομικούς χώρους Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την
μεγαλύτερους από 100 στρέμματα. τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή, η τιμή πώ-
Οι τιμές των ανωτέρω συντελεστών κ, α, β, γ, δ και ε λησης για τον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος
μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των προσδιορίζεται με βάση είτε προγενέστερα τιμολόγια
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ- του ιδίου λατομείου είτε με βάση την τιμή εξορυσσό-
γειας. Η αναπροσαρμογή μπορεί να φτάσει ως το τε- μενων προϊόντων αντίστοιχης ποιότητας προϊόντων
τραπλάσιο του ΣΠΜΛ= Συνολικού Πάγιου Μισθώματος γειτονικών λατομείων, ενώ αν ελλείπουν και τα στοιχεία
54 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

αυτά, λαμβάνεται υπόψη το κόστος εξόρυξης, η θέση όταν το μάρμαρο ή βιομηχανικό ορυκτό που εξορύσσεται
και η προσπελασιμότητα του λατομείου, η ποιότητα του είναι το ορυκτό με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής
κοιτάσματος και οι συνθήκες εκμετάλλευσης, το επιχει- επί της αξίας των προϊόντων, αμφότερων υπολογισμένων
ρηματικό κέρδος και λοιπά στοιχεία που συνεκτιμώνται στο δάπεδο του λατομείου. Επίσης, στην τεχνική μελέτη
από την αρμόδια υπηρεσία. πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η ορυκτολογική
6. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού σύσταση ή το μέγεθος τεμαχίων, όπως καθορισμός κοκ-
ποσού των μισθωμάτων, πάγιων και αναλογικών, των κομετρίας ή διάστασης ακατάλληλων όγκων ή άλλη ιδιό-
δημοσίων λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και τητα των τυχόν παραγόμενων παραπροϊόντων, ώστε να
βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στον πρωτοβάθ- τεκμηριώνεται ο λόγος που τα καθιστά ακατάλληλα για την
μιο ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το λα- κύρια χρήση για την οποία έχει αδειοδοτηθεί το λατομείο.
τομείο και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδί- 9. Η υπομίσθωση της εκμετάλλευσης λατομείων απα-
δεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης γορεύεται. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε). που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης, ύστερα από
Από το συνολικό ποσό των πάγιων και αναλογικών έγκριση του εκμισθωτή. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται
μισθωμάτων των δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου
ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αυτού απο- υποβάλλεται στον εκμισθωτή μέσα σε προθεσμία ενός
δίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., ποσοστό (1) μήνα από την απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης.
πέντε τοις εκατό (5%) αποδίδεται στο Δημόσιο, και εγ- Μετά την έγκριση της μεταβίβασης και τη συνομολό-
γράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συ- γηση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, η σύμ-
νιστάται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου βαση μίσθωσης εξακολουθεί να ισχύει με τους ίδιους
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών όρους και στη θέση του μισθωτή υπεισέρχεται αυτός
της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του στον οποίο μεταβιβάζονται τα μισθωτικά δικαιώματα, ο
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σχετί- οποίος αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
ζονται με δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση και του αρχικού μισθωτή.
βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων
υλών και είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στην οι- Άρθρο 46
κεία Περιφέρεια και διατίθεται αποκλειστικά για έργα Λατομικές Περιοχές εκμετάλλευσης
που αποτελούν αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών αδρανών υλικών
επιπτώσεων και οχλήσεων, των σχετιζομένων με τη λατο- 1. Ως λατομικές περιοχές για την εκμετάλλευση αδρα-
μική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα, στην νών υλικών μπορεί να χαρακτηριστούν δημόσιες, δημο-
περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το λατομείο. τικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες κρίνονται κατάλλη-
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και λες τόσο ως προς την ποιότητα των πετρωμάτων όσο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται ο τρόπος, ο και ως προς τις επιπτώσεις της αναπτυσσόμενης μέσα
χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των ανωτέρω πο- σε αυτές λατομικής δραστηριότητας στο φυσικό και αν-
σών καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, σχετικό με θρωπογενές περιβάλλον.
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 2. Λατομικές περιοχές καθορίζονται σε επίπεδο Περι-
7. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, τα αδρα- φερειακής Ενότητας, αν τα γεωγραφικά της όρια ταυτίζο-
νή υλικά που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την νται με αυτά του νομού, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
εκμετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, πλην άρθρου 47. Όταν δεν υφίσταται ταύτιση των γεωγραφι-
των περιπτώσεων των παρ. 5 του άρθρου 51 και 2β του κών ορίων νομού και Περιφερειακής Ενότητας και ο νο-
άρθρου 52, διατίθενται ελεύθερα, εφόσον πληρούν τις μός περιλαμβάνει περισσότερες από μία Περιφερειακές
προϋποθέσεις ποιότητας της παρ. 10 του άρθρου 59. Ενότητες, ο καθορισμός λατομικών περιοχών γίνεται για
Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να καταβάλει το ειδικό τέ- το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων μέσα στα όρια
λος υπέρ ΟΤΑ του άρθρου 62 και το αναλογικό μίσθωμα, του αντίστοιχου νομού, με την επιφύλαξη του τελευταίου
το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή πέντε τοις Λατομικές περιοχές καθορίζονται όταν η παραγωγή
εκατό (5%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών των λειτουργούντων λατομείων σε ήδη καθορισμένες
στο δάπεδο του λατομείου. λατομικές περιοχές του νομού και η εκμετάλλευση των
8. Η ποσότητα των αδρανών υλικών της προηγούμενης απολήψιμων αποθεμάτων των κοιτασμάτων τους δεν
παραγράφου που μπορεί να διατεθεί ελεύθερα είναι η επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του νομού με
τυχόν εναπομείνασα πέραν της απαιτούμενης για την απο- κίνδυνο τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγο-
κατάσταση του λατομικού χώρου και πρέπει να προσδιο- ράς και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για τον υπο-
ρίζεται στις μελέτες (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώ- λογισμό των απολήψιμων αποθεμάτων αδρανών υλικών,
σεων), οι οποίες εγκρίνονται αρμοδίως. Στην περίπτωση με σκοπό την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών για
των λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανι- περίοδο τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, λαμβάνονται
κών ορυκτών πρέπει να τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της υπόψη και τα κοιτάσματα τυχόν αδιάθετων λατομικών
τεχνικής μελέτης, ότι η εκμετάλλευσή τους αποτελεί την χώρων εντός των ήδη καθορισμένων λατομικών περιο-
κύρια δραστηριότητα. Η εκμετάλλευση μαρμάρου ή βι- χών καθώς και τα τυχόν παραγόμενα αδρανή υλικά από
ομηχανικού ορυκτού αποτελεί την κύρια δραστηριότητα δραστηριότητες ανακύκλωσης (ΑΕΚΚ).
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καθορίζονται 6. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18),
λατομικές περιοχές στα γεωγραφικά όρια των τέως επαρ- που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 41 του ν. 4277/
χιών ή σε νησιά στα οποία δεν υπάρχουν καθορισμένες 2014 (Α΄ 156), ειδικώς στην Περιφέρεια Αττικής, μπορεί
λατομικές περιοχές, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό είναι με τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 και τη σύμφωνη
απαραίτητο για την εξορθολογισμό της κατανομής των γνώμη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ύστερα από
λατομικών περιοχών ως προς τα κέντρα κατανάλωσης. εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειάρχη και γνώμη του
3. Κατά τον καθορισμό μιας λατομικής περιοχής λαμ- Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, να κα-
βάνονται υπόψη τα εξής: θορίζονται θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρή-
α. η καταλληλότητα του πετρώματος και η επάρκεια σεων εκμετάλλευσης αδρανών υλικών με απόφαση του
υλικών ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία της Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
αγοράς,
Άρθρο 47
β. χωροταξικά κριτήρια, όπως την Εθνική Χωρική
Διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών
Στρατηγική, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Περι-
φερειακά Χωροταξικά Πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού 1. Αν, μετά την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 4 του
και αειφόρου ανάπτυξης, η απόσταση και η ορθολογική άρθρου 46, πρέπει να καθορισθεί λατομική περιοχή, με
κατανομή ως προς τα κέντρα κατανάλωσης, απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην
γ. περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως η μικρότερη δυνα- Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στην έδρα της
τή όχληση ή βλάβη στο περιβάλλον, η υπαγωγή ή μη Περιφέρειας Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιο-
των υποψήφιων εκτάσεων στο Εθνικό Σύστημα Προ- χών. Η επιτροπή αποτελείται από οκτώ τακτικά μέλη με
στατευόμενων Περιοχών, τα λοιπά ευαίσθητα στοιχεία τους αναπληρωτές τους ως εξής:
του περιβάλλοντος, η δυνατότητα επέκτασης των ήδη α) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
υφιστάμενων λατομικών περιοχών, η δυνατότητα δημι- και Ενέργειας, με ειδικότητα μηχανικού μεταλλείων ή
ουργίας λατομικής περιοχής σε θέσεις ήδη λειτουργού- μηχανικού ορυκτών πόρων ή διπλωματούχου μηχανι-
κού άλλης ισότιμης και αντίστοιχης με τις παραπάνω
ντων λατομείων, καθώς και τυχόν εναλλακτικές λύσεις,
ειδικότητες, με τον αναπληρωτή του,
δ. κριτήρια ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας,
β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών της οικείας
όπως η ασφάλεια εργαζομένων και περιοίκων, η ορθο-
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του,
λογική εκμετάλλευση, η οικονομία και βιωσιμότητα των
γ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
κοιτασμάτων,
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με ειδικότητα πολιτι-
ε. κριτήρια προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικού
κού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή αρχιτέκτονα
περιβάλλοντος. μηχανικού, με τον αναπληρωτή του,
4. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, ο οι- δ) έναν υπάλληλο της τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου
κείος Περιφερειάρχης διερευνά ανά πενταετία την επάρ- της έδρας του οικείου νομού, με ειδικότητα τοπογρά-
κεια των υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές φου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού. Αν δεν υπηρε-
περιοχές σε κάθε νομό της Περιφέρειας. Σε περίπτωση τεί υπάλληλος της συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται
επάρκειας εκδίδει αιτιολογημένη διαπιστωτική πράξη. υπάλληλος προερχόμενος από την Τεχνική Υπηρεσία
Στην αντίθετη περίπτωση, ο Περιφερειάρχης, ύστερα άλλου δήμου εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού,
από αιτιολογημένη γνώμη του Περιφερειακού Συμβου- με τον αναπληρωτή του,
λίου για τα ζητήματα που αναφέρονται στις παρ. 2 και ε) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και
3, η οποία παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του,
δύο (2) μηνών, υποβάλλει εισήγηση προς τον Συντονι- στ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
στή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον κα- Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, ειδικότη-
θορισμό νέων λατομικών περιοχών. Ο Συντονιστής της τας μηχανικού, κατά προτίμηση πολεοδόμου χωροτά-
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει σχετική εγκριτική κτη, με τον αναπληρωτή του,
απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της ζ) έναν υπάλληλο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Κυβερνήσεως. Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.), με ειδι-
5. Οι λατομικές περιοχές για την εκμετάλλευση αδρα- κότητα γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων ή μηχανικού
νών υλικών καθορίζονται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη ορυκτών πόρων ή διπλωματούχου μηχανικού άλλης ισό-
της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 47, με απόφαση τιμης και αντίστοιχης με τις παραπάνω ειδικότητας, με
του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημε- τον αναπληρωτή του,
ρίδα της Κυβερνήσεως. Η επιτροπή εξετάζει τις προϋ- η) ένα δημοτικό υπάλληλο, από δήμο που ορίζει η
ποθέσεις των παρ. 1, 2 και 3 και του άρθρου 47, καθώς Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέ-
και αν υπάρχουν οι απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου ρειας, με τον αναπληρωτή του.
49 και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της. Η από- Αν μέσα στον νομό, στα όρια του οποίου καθορίζονται
φαση καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης λατομικές περιοχές, περιλαμβάνονται περισσότερες από
αδρανών υλικών εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) έτη από μία Περιφερειακές Ενότητες, οι ανωτέρω εκπρόσωποι
τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 4 του παρόντος ορίζονται από τις αντίστοιχες ως άνω υπηρεσίες της
άρθρου του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έδρας του οικείου νομού, ενώ αν δεν υπηρετούν σε αυ-
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. τές υπάλληλοι των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, από
56 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

αντίστοιχη υπηρεσία εντός των γεωγραφικών ορίων του Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία χορηγείται σύμφω-
οικείου νομού. να με το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153). Η έγκριση
Οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας των μελών της αυτή δεν ζητείται αν η αρχή αυτή έχει γνωμοδοτήσει
Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Καθο- προηγουμένως στο στάδιο της Σ.Π.Ε.
ρισμού Λατομικών Περιοχών, βαρύνουν τον προϋπολο- Για τη σύνταξη της γνώμης της η Επιτροπή μπορεί να
γισμό του εκάστοτε φορέα προέλευσής τους. ζητήσει εγγράφως τη γνώμη ή τη συνδρομή οποιασ-
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις δήποτε άλλης υπηρεσίας ή φορέα, κατά την κρίση της.
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 7. Μετά τον καθορισμό κάθε λατομικής περιοχής που
2. Σε περίπτωση καθορισμού χώρου συγκέντρωσης ή περιλαμβάνει δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις, ομάδα ερ-
λατομικής περιοχής στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα γασίας που αποτελείται από τα μέλη της επιτροπής της
με το άρθρο 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18), που διατηρή- παρ.1 του παρόντος άρθρου που εκπροσωπούν: α) το
θηκε σε ισχύ με το άρθρο 41 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) τη Διεύθυν-
στην Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συμμε- ση Τεχνικών Έργων ή τις Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων,
τέχει ως ένατο μέλος και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης όταν πρόκειται για δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις αντί-
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών στοιχα, και γ) το Ι.Γ.Μ.Ε. προβαίνει σε κατανομή (χωροτα-
Περιοχών (Δ/νση Σ.Μ.Α.Π.Π.) του Υπουργείου Περιβάλ- ξική) των λατομικών χώρων μέσα στη λατομική περιοχή.
λοντος και Ενέργειας. Η ανωτέρω κατανομή ολοκληρώνεται μέσα σε δύο
3. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του (2) μήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης καθο-
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της περίπτ. α ρισμού της λατομικής περιοχής. Η σχετική εισήγηση της
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή βρίσκεται ανωτέρω ομάδας εργασίας της επιτροπής εγκρίνεται με
σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε (5) μέλη. Οι απο- απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη.
φάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων 8. Η Επιτροπή της παρ. 1 μπορεί, κατ΄ εξαίρεση, να
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος συνιστάται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ύστερα από
του Προέδρου. αίτηση ενδιαφερομένου για τον καθορισμό περιοχής
4. Αν από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. προσφερόμενης ως λατομικής, με τις προϋποθέσεις και
1 προκύπτει ότι δεν καθίσταται δυνατός ο καθορισμός τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47. Η αίτηση πρέπει, επί
λατομικών περιοχών εντός των γεωγραφικών ορίων ενός ποινή απαραδέκτου να συνοδεύεται από: αα) παράβο-
νομού, ο οικείος Περιφερειάρχης, για την κάλυψη των λο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται
αναγκών του συγκεκριμένου νομού σε αδρανή υλικά, υπέρ της οικείας Περιφέρειας, αναπροσαρμοζόμενο με
αναθέτει με απόφασή του τον καθορισμό λατομικών απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
περιοχών ή την επέκταση των ήδη υφισταμένων σε επι- και ββ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτών έχει το
τροπή όμορου νομού της Περιφέρειας δικαιοδοσίας του. δικαίωμα εκμετάλλευσης αδρανών υλικών στην έκταση,
Στην περίπτωση αυτή η τεκμηρίωση για την ορθολογική στην οποία αναφέρεται η αίτησή του ή έχει προβεί σε
χωροταξική κατανομή των λατομείων αναφέρεται στην ενέργειες για τη δέσμευση της έκτασης, όπως προσύμ-
ευρύτερη περιοχή. φωνο αγοράς ή μίσθωσης της περιοχής για την συγκε-
5. Τα σχέδια καθορισμού των λατομικών περιοχών, κριμένη χρήση με σκοπό την απόκτηση του δικαιώματος
για τα οποία γνωμοδοτεί θετικά η Επιτροπή της παρ. 1 εκμετάλλευσης. Τα έξοδα εκπόνησης μελέτης Π.Π. και τα
υποβάλλονται σε διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγ- σχετικά με τη διαδικασία Σ.Π.Ε. της παρ. 5, όπου αυτή
χου (ΠΠ), ώστε να διακριβωθεί αν αναμένονται σημαντι- απαιτείται, επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.
κές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε θετική περίπτωση
εφαρμόζεται η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Άρθρο 48
Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με την ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. Χωροθέτηση, τροποποίηση και
107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο- αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών
νομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 1. Οι λατομικές περιοχές χωροθετούνται, σε απόσταση
και Δημοσίας Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων από εγκεκριμένα σχέ-
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄1225), σε δια πόλεως και εγκεκριμένες περιοχές οικιστικών επεκτά-
συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ. Τα σχέδια λα- σεων ή εγκεκριμένα όρια ή οικισμών προϋφισταμένων
τομικών περιοχών που βρίσκονται στο σύνολό τους ή του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με
μερικώς μέσα στις περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογι- διοικητικές πράξεις και εγκεκριμένες περιοχές οικιστι-
κού δικτύου NATURA 2000, υποβάλλονται υποχρεωτικά κών επεκτάσεων ή εγκεκριμένα όρια, σύμφωνα με τα
στη διαδικασία Σ.Π.Ε. από 21.11.1979 «Περί καθορισμού των ορίων των προ
Αν το αποτέλεσμα της Σ.Π.Ε. διαφοροποιείται από την της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών, των στερουμένων
εισηγητική έκθεση της Επιτροπής της παρ. 1 του παρό- εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Δ΄693), 2.3.1981
ντος άρθρου, το αποτέλεσμα αυτό τίθεται υπόψη της εν «Περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου
λόγω Επιτροπής, για να διαμορφώσει εκ νέου τη γνώμη καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφιστα-
της, συμμορφούμενη με τα αποτελέσματα της Σ.Π.Ε. μένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυ-
6. Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής και πριν από την μοτομικού σχεδίου ως και καθορισμού των όρων και
έκδοση της απόφασης του καθορισμού λατομικής περι- περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» (Δ΄ 138)
οχής, ο Περιφερειάρχης ζητεί την έγκριση του Υπουργού και 24.4.1985 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57

χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και κα- Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγρά-
θορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους» (Δ΄181) φου, καθώς και της παρ. 1 ανατίθεται στα οικεία πολεο-
προεδρικά διατάγματα. Αν πρόκειται να χωροθετηθεί δομικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α΄79).
λατομική περιοχή πλησίον οικισμού που έχει οριοθετη- Τα δασοτεχνικά έργα των άρθρων 15 και 16 του ν. 998/
θεί με νομαρχιακή απόφαση, πριν τον καθορισμό της 1979 εκτελούνται ανεξαρτήτως της απόστασής τους από
λατομικής περιοχής, πρέπει να γίνει αναδημοσίευση των το όριο της λατομικής περιοχής.
ορίων του οικισμού με προεδρικό διάταγμα. 3. Σε νησιωτικές περιοχές, αν δεν υφίσταται η δυνα-
Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων μέτρων της
τουλάχιστον χιλίων μέτρων έξω από την οριογραμμή παρ. 1 ή σε παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίστα-
τους απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η ται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για
δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέ- την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημό-
γερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που σιων έργων, είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης
έχουν άμεση σχέση με τη λατομική δραστηριότητα και αυτής, από μέρος ή το σύνολο των ορίων της λατομικής
ειδικότερα εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων περιοχής, με τη σχετική απόφαση καθορισμού της.
εξόρυξης και λοιπών κατεργασιών καθετοποίησης της Για τον περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η Επιτροπή
εξορυκτικής δραστηριότητας. της παρ. 1 του άρθρου 47 συνεκτιμά την έκταση της λατο-
2. Το όριο των χιλίων μέτρων της παρ. 1 δεν ισχύει για μικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδά-
την ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσε- φους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώματος που
ων για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζο- πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς
νται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 και το μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού
(Α΄143), για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και
παρ. 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και για τις εγκα- την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερ-
ταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). χόμενων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
Στις περιπτώσεις αυτές η χωροθέτηση πραγματοποιείται Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανωτέρω από-
σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων στασης και των αποστάσεων που προβλέπονται στις
από τα όρια των λατομικών περιοχών. Επίσης, κατά τη διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85 του
χωροθέτηση πλησίον λατομικών περιοχών Επιχειρηματι- Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
κών Πάρκων όπως αυτά περιγράφονται στο τρίτο μέρος (Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011) απόφαση του Υπουρ-
του ν. 3982/2011, κάτω από το όριο των χιλίων και σε γού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1227)
απόσταση όχι μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων επι- από τα όρια της λατομικής περιοχής, δεν επιτρέπεται να
τρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών είναι μικρότερος από τις ελάχιστες προβλεπόμενες από
εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων όπως το συγκεκριμένο κανονισμό για τη χωροθέτηση των εξο-
ρυκτικών εργασιών αν γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών.
ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 59 και για τις μο-
4. Με τα κριτήρια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου
νάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου
είναι δυνατός ο περιορισμός του εύρους της ζώνης προ-
18 του ν. 3982/2011.
στασίας λατομικής περιοχής, με τη σχετική απόφαση
Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της
καθορισμού της, κάτω των χιλίων (1000) μέτρων από
λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμο-
τμήμα των ορίων της στις περιπτώσεις εγκαταλελειμ-
γεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα.
μένων, μικρών και φθινόντων οικισμών. Ο ανωτέρω πε-
Ομοίως, το όριο των χιλίων μέτρων δεν ισχύει για την ριορισμός εφαρμόζεται εφόσον η λατομική περιοχή πε-
ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτη- ρικλείει κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή καλής
νοτροφικές και υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, ποιότητας υλικών και συμβάλλει στην πλέον ορθολογική
στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές χωροταξική κατανομή των λατομείων, στη στήριξη της
και θερμοκήπια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο τοπικής οικονομίας και στην παραμονή του πληθυσμού
163 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας στους οικισμούς αυτούς.
(π.δ. 14.7.1999, Δ΄ 580), τα οποία χωροθετούνται σε απο- Ύστερα από αίτημα ενός δήμου και αιτιολογημέ-
στάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα νη γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου για
όρια της λατομικής περιοχής. Ειδικώς για τις πτηνοτροφι- τη συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγουμένου
κές και κτηνοτροφικές μονάδες απαιτείται προηγούμενη εδαφίου, είναι δυνατός ο περιορισμός, κάτω των χιλίων
θετική γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού του (1000) μέτρων, του εύρους της ζώνης προστασίας λατο-
άρθρου 4 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52). μικής περιοχής που έχει ήδη καθοριστεί. Ο περιορισμός
Οι ανωτέρω αποστάσεις μπορεί να περιορίζονται, κατά του εύρους αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού
περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 47, η οποία καθορίζει
του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της την επιτρεπτή απόσταση με βάση τα κριτήρια του προ-
Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελε- ηγούμενου εδαφίου, το σχετικό αίτημα του δήμου και
γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που
εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες διαβιβάζεται σ΄ αυτήν από την αρμόδια υπηρεσία της
συνθήκες το επιτρέπουν. οικείας Περιφέρειας.
58 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγρά- θίγονται από την κήρυξη της αναδάσωσης. Αποφάσεις
φου ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του κήρυξης αναδάσωσης, πρωτόκολλα διοικητικής αποβο-
ν. 4067/2012 (Α΄79). λής, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής αποζημίω-
5. Η εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών σης που έχουν εκδοθεί σε βάρος λατομικών περιοχών
εντός των λατομικών περιοχών χαρακτηρίζεται ως δη- του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται υποχρεωτικά
μόσιας ωφέλειας. Στις περιοχές αυτές το δικαίωμα εκμε- με πράξη του αρμοδίου οργάνου.
τάλλευσης των αδρανών υλικών υπερισχύει καταρχάς 9. Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισμού
του δικαιώματος εκμετάλλευσης οποιασδήποτε κατηγο- της είναι δυνατή η τροποποίηση, επέκταση ή περιορι-
ρίας ορυκτών. Κατ΄ εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσματα σμός των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής
μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής, ύστερα από
σε σημαντικές ποσότητες και έχουν ουσιώδη σημασία αίτηση που συνοδεύεται από παράβολο τριών χιλιάδων
για την εθνική οικονομία, το δικαίωμα εκμετάλλευσης (3.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται υπέρ της οικείας
των ορυκτών αυτών υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτή, Περιφέρειας, και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ, που 10. Τα έργα υποδομής που απαιτούνται για τα λατομεία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη που χωροθετούνται εντός λατομικών περιοχών, όπως
συνέχεια, για τα λατομικά ορυκτά ακολουθείται η διαδι- η κατασκευή πρόσθετου οδικού δικτύου εξωτερικής
κασία τροποποίησης της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, προσπέλασης μέχρι των ορίων των λατομικών χώρων
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 53, καθώς και των και οι επεκτάσεις κεντρικών δικτύων ηλεκτρικού ρεύ-
σχετικών εγκρίσεων ή γνωστοποιήσεων. ματος, υδροδότησης και επικοινωνιών, εκτελούνται από
Οι λατομικές περιοχές, μετά τον καθορισμό τους, κα- τους εκμεταλλευτές και αποδίδονται σε κοινή χρήση. Η
θώς και οι ήδη καθορισθείσες στο σύνολο ή σε μέρος εντός της λατομικής περιοχής οδοποιία που εξυπηρε-
αυτών, δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα τους με μεταγε- τεί την επικοινωνία των λατομικών χώρων χρησιμοποι-
νέστερες του καθορισμού τους πολεοδομικές, χωροταξι- είται ακωλύτως από τη δασική και την πυροσβεστική
κές, δασικές ή άλλες διατάξεις, μέχρι τη μέγιστη δυνατή υπηρεσία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
αξιοποίηση των αποθεμάτων των κοιτασμάτων τους. Η δαπάνη των έργων υποδομής που τυχόν εξυπηρετούν
6. Οι λατομικές περιοχές ενεργοποιούνται με την κατα- περισσότερους από έναν λατομικούς χώρους της παρ.
κύρωση ενός διαγωνισμού μίσθωσης τουλάχιστον ενός 9 του παρόντος άρθρου αναλαμβάνεται από τους αντί-
λατομικού χώρου μέσα σε αυτήν. Μη ενεργοποιημένες στοιχους μισθωτές των λατομικών χώρων κατ΄ αναλογία,
λατομικές περιοχές μπορούν να αποχαρακτηρίζονται, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερει-
ολικά ή μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, άρχη ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 1 της περιφέρειας.
του άρθρου 47, για λόγους που τυχόν δεν έχουν ληφθεί Για δημόσια ή δημοτικά λατομεία εντός λατομικών
υπόψη κατά τον καθορισμό τους ή για λόγους που προ- περιοχών, η πραγματική δαπάνη των έργων υποδομής
έκυψαν μετά τον καθορισμό τους και επιβάλλουν τον συμψηφίζεται μετά την έναρξη παραγωγικής λειτουρ-
αποχαρακτηρισμό τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι γίας του λατομείου με το αναλογικό μίσθωμα της παρ.
περιοχές αυτές δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέσα σε πέντε 4 του άρθρου 45. Για την έναρξη της διαδικασίας συμ-
(5) έτη από το χαρακτηρισμό τους, αποχαρακτηρίζονται ψηφισμού απαιτείται αίτηση του μισθωτή, η οποία υπο-
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που δημοσι- βάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το χρονικό Διοίκησης όταν ολοκληρωθεί συνολικά η εκτέλεσή των
διάστημα της πενταετίας μπορεί να παραταθεί για μία έργων υποδομής ή εκτελεστεί ολοκληρωμένο τμήμα
ακόμα διετία με απόφαση του Συντονιστή της οικείας αυτών. Η διενέργεια και το ύψος των δαπανών των έρ-
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από αιτιολογημένη γων υποδομής εκτιμάται από τριμελή επιτροπή τεχνι-
πρόταση του οικείου Περιφερειάρχη. κών υπαλλήλων που συγκροτείται για τον λόγο αυτόν με
7. Λατομικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της Διοίκησης. Το πρακτικό της επιτροπής κοινοποιείται με
δεκαετίας αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή μερικά με από- κάθε πρόσφορο τρόπο στον μισθωτή, ο οποίος διατυ-
φαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον κριθεί ότι δεν πώνει στην επιτροπή αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής
συντρέχει πλέον λόγος διατήρησής τους. Η απόφαση προθεσμίας ενός (1) μήνα. Αν διατυπωθούν αντιρρή-
αυτή του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημε- σεις, η επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου εντός ενός (1) μήνα,
ρίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση προκειμένου να εξετάσει τις αντιρρήσεις του μισθωτή,
της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και τις οποίες είτε λαμβάνει υπόψη και τροποποιεί το αρ-
αιτιολογημένη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου. χικό πρακτικό της είτε τις απορρίπτει αιτιολογημένα.
8. Σε περίπτωση απώλειας της δασικής βλάστησης λα- Η διαδικασία του συμψηφισμού ολοκληρώνεται μέσα
τομικών περιοχών που έχουν καθοριστεί μέσα σε δάση σε έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης του μισθωτή,
ή δασικές εκτάσεις, λόγω πυρκαγιάς, παράνομης υλο- με την έκδοση απόφασης του Συντονιστή της οικείας
τομίας ή άλλης αιτίας, που επισυνέβη μετά την έκδοση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί καθορισμού των προς
της απόφασης καθορισμού τους, ο καθορισμός της λα- συμψηφισμό δαπανών ή περί απόρριψης της αίτησης
τομικής περιοχής και η εκμετάλλευση του λατομείου δεν συμψηφισμού.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59

Άρθρο 49 τικών εργασιών ή της μίσθωσης του λατομικού χώρου ή


Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν έχει παρέλθει
1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείων, αν από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την
αυτήν δημιουργούνται: έκδοση των εν λόγω γνωμοδοτήσεων.
α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία Για τα λατομεία που χωροθετούνται μέσα σε λατομι-
των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων, κές περιοχές δεν απαιτείται η γνωμοδότηση των ως άνω
καθώς και βλάβες σε έργα δημόσιας ωφέλειας, υπηρεσιών.
β) άμεση ή έμμεση βλάβη σε αρχαιολογικούς χώρους, 4. Η ίδρυση λατομείου μέσα σε περιοχές του Εθνικού
μνημεία ή ιστορικούς τόπους ή τουριστικές εγκαταστά- Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου
σεις, 3 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), είναι δυνατή μόνο στις ζώνες
γ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού ή περιοχές εκείνες, στις οποίες επιτρέπεται η λατομική
περιβάλλοντος, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν δραστηριότητα είτε από τον νόμο, είτε από τα διατάγ-
με τη λήψη ανάλογων μέτρων και με κόστος οικονομικά ματα και τις υπουργικές ή άλλες αποφάσεις προστασίας
αποδεκτό. και διαχείρισης των περιοχών αυτών, και σύμφωνα με τις
Απαιτείται η συνδρομή, σωρευτικά, των εξής προϋ- περαιτέρω εξειδικεύσεις ή περιορισμούς που τίθενται
ποθέσεων: στις πράξεις αυτές.
αα) σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος Επι-
Άρθρο 50
θεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του
Έρευνα λατομικών ορυκτών
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για λόγους ασφάλειας και 1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπί-
ορθολογικής εκμετάλλευσης, στωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμά-
ββ) έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι- ρων, φυσικών λίθων καθώς και αδρανών υλικών ειδικών
σμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας
του ν. 3028/2002 (Α΄153), εάν δεν έχει χορηγηθεί σε προ- και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών πραγματοποι-
γενέστερο στάδιο, είται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του
γγ) έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ν. 4442/2016 (Α΄ 230).
όπως προβλέπεται στο ν. 4014/2011 (Α΄209), 2. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ερευνητικών εργασιών
δ) έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης από την στις περιπτώσεις που υφίστανται, για τις εργασίες αυτές
οποία προκύπτει ότι είναι εφικτός ο σχεδιασμός ορθο- ή τις ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες εκμετάλλευσης,
λογικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα όσα προβλέπονται οι απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου 49. Ειδικότερα, για
στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργα- τις δημόσιες εκτάσεις δεν επιτρέπεται η διενέργεια ερευ-
σιών (ΚΜΛΕ). νητικών εργασιών, αν πρόκειται για χώρο ως προς τον
2. Εκτός από τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του οποίο συντρέχει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται επίσης η εκμετάλλευ- προϋποθέσεις:
ση λατομείων όταν κατά την αξιολόγηση της τεχνικής με- α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγη-
λέτης εκμετάλλευσης κριθεί ότι η αιτούμενη έκταση δεν ση έγκρισης ερευνητικών εργασιών έχει εκδοθεί οποια-
επαρκεί για την εξασφάλιση ορθολογικής και ασφαλούς δήποτε πράξη δημόσιας αρχής από την οποία συνάγε-
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ. ται ο προγραμματισμός του Δημοσίου να διενεργήσει
3. Αν για τη χωροθέτηση του λατομείου απαιτείται η έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο ή χορηγείται έγκριση
διερεύνηση και ειδικότερων απαγορευτικών λόγων, κατά για χρηματοδότηση ή ένταξη του χώρου σε χρηματο-
το στάδιο έγκρισης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης δοτούμενο πρόγραμμα ερευνών,
συνυποβάλλεται κατά περίπτωση, γνωμοδότηση των β) για χώρο στον οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της
εξής υπηρεσιών: ανωτέρω αίτησης, το ίδιο το Δημόσιο ασκεί το δικαίωμά
α) της αρμόδιας υπηρεσίας για το ιδιοκτησιακό καθε- του για έρευνα,
στώς του λατομικού χώρου, γ) για χώρο στον οποίο είχε διενεργηθεί έρευνα από το
β) του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Δημόσιο, από την οποία έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα,
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), δ) για χώρο στον οποίο είχε παρασχεθεί δικαίωμα
γ) του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε- εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και
ρίου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ), δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα της μεγαλύτερο της
δ) της αρχής ή του φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφο- πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή του. Στο
ράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων χρονικό αυτό διάστημα που μεσολαβεί είναι δυνατή η
εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων δημοπράτηση του χώρου σύμφωνα με την παρ. 6 του
αυτών. άρθρου 53.
Για την αναγκαιότητα ή μη των γνωμοδοτήσεων των 3. Η έρευνα σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις δι-
περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλεται υπεύθυνη δή- ενεργείται σε ορισμένη ενιαία έκταση μέχρι τριακόσια
λωση του υπογράφοντος τη σχετική μελέτη μηχανικού. (300) στρέμματα. Εκτάσεις, οι οποίες διασχίζονται από
Δεν απαιτείται η εκ νέου γνωμοδότηση των ως άνω αγροτικό ή δασικό δρόμο θεωρούνται ενιαίες. Αν μετά
υπηρεσιών ή οργανισμών, εφόσον αυτές έχουν γνωμο- την έρευνα επακολουθήσει εκμετάλλευση, ο εκμεταλ-
δοτήσει κατά το στάδιο χορήγησης της έγκρισης ερευνη- λευτής υποχρεούται να μεταθέσει τους ανωτέρω δρό-
60 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

μους με δικές του δαπάνες εκτός του λατομικού χώρου. Ι.Γ.Μ.Ε. πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του
Ειδικά για την μετάθεση δασικού δρόμου ακολουθούνται ερευνητικού προγράμματος.
οι προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας στη σύνταξη Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της έγκρισης ερευ-
της σχετικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται από τη δασική νητικών εργασιών, το Ι.Γ.Μ.Ε. υποχρεούται να υποβάλει
αρχή. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλυτική
4. Ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που και πλήρη έκθεση με τα αποτελέσματα των ερευνών.
μπορεί να ληφθεί και να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
της έρευνας θα καθορίζεται κάθε φορά από τη Δήλωση γειας εγκρίνονται, ύστερα από αξιολόγηση, τα αποτε-
Συμμόρφωσης με Τεχνικές Προδιαγραφές Ερευνητικών λέσματα των ερευνών. Ακολούθως, ο Συντονιστής της
Εργασιών Λατομείου, ανάλογα με το είδος, τις ιδιαιτε- οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδει μέσα σε
ρότητες του ορυκτού και την εφαρμοζόμενη μέθοδο τρεις (3) μήνες απόφαση με την οποία ο ερευνηθείς χώ-
έρευνας. Η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει ρος ή τμήματα αυτού, διατίθενται είτε προς μίσθωση με
τα 0,5 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ανά στρέμμα, ενώ το σύνολο προκήρυξη δημοπρασίας, είτε καθίστανται ελεύθερα,
του όγκου της εκσκαφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών.
δεκαπλάσιο της προαναφερθείσας ποσότητας. Αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασί-
5. Η άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευ- σει ότι το πρόγραμμα δεν εκτελέστηκε ή διακόπηκε χωρίς
να και αναζήτηση λατομικών ορυκτών στις εκτάσεις ιδι- αποτελέσματα, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρω-
οκτησίας του γίνεται σε καθορισμένη κάθε φορά έκταση μένης Διοίκησης, εκδίδει εντός τριών μηνών απόφαση
κάθε φορά, ύστερα από αίτηση του Ι.Γ.Μ.Ε. στο Συντο- με την οποία ο ερευνηθείς χώρος καθίσταται ελεύθερος.
νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή κοινο- 6. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών
ποίηση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις τα σχετικά με τις
Διοίκησης πράξης δημόσιας αρχής από τις οριζόμενες ερευνητικές εργασίες δεδομένα και αποτελέσματα κα-
στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Με τατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στο Ι.Γ.Μ.Ε.,
την αίτηση ή την κοινοποίηση το Ι.Γ.Μ.Ε. αποκτά προτε- όπου και φυλάσσονται για πέντε (5) έτη. Τα αποτελέσμα-
ραιότητα για έρευνα του χώρου αυτού. τα αυτά δεν γνωστοποιούνται και το Ι.Γ.Μ.Ε. δεν μπορεί
Για το σκοπό αυτόν το Ι.Γ.Μ.Ε. συντάσσει και υποβάλλει να τα χρησιμοποιήσει μέσα στην προθεσμία αυτήν, με
προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ- την επιφύλαξη των διατάξεων περί βιομηχανικής και
γειας πρόγραμμα, στο οποίο θα καθορίζονται: πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παραβίαση των υποχρεώ-
α) τα προς έρευνα λατομικά ορυκτά και η ερευνητέα σεων του πρώτου εδαφίου αποτελεί λόγο κατάπτωσης
έκταση, μη υπερβαίνουσα τα τρεις χιλιάδες στρέμματα, της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
τα όρια της οποίας θα προσδιορίζονται με συντεταγμέ- του άρθρου 59 του ν. 4442/2016.
νες εξαρτημένες από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα
Αναφοράς του 1987, Άρθρο 51
β) γεωλογικά στοιχεία και γεωλογική χαρτογράφηση Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών,
του χώρου, οι μέθοδοι της έρευνας που θα εφαρμο- μαρμάρων και φυσικών λίθων
σθούν, οι απαιτούμενοι δρόμοι προσπέλασης, η ακρι- 1. Η εκμετάλλευση των λατομείων των περιπτώσεων α΄
βής θέση των ερευνητικών εργασιών, η περιγραφή του και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 πραγματοποιείται με τις
μηχανικού εξοπλισμού, το απαιτούμενο προσωπικό, τα προϋποθέσεις των άρθρων 60, 61 και 64 του ν. 4442/2016.
μέτρα για το μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό των επι- 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
πτώσεων στο περιβάλλον, τα μέτρα για την υγεία των Ενέργειας μπορεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερο-
εργαζομένων και την ασφάλεια εργασιών, εργαζομένων μένων, να καθορίζονται ως αποθεματικά δημόσια ή δη-
και περίοικων και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της μοτικά λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων,
έρευνας, για τα οποία έχουν συναφθεί μισθώσεις. Η έκταση των
γ) η δαπάνη που απαιτείται και ο φορέας χρηματοδό- αποθεματικών λατομείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την
τησης του προγράμματος. αντίστοιχη των λειτουργούντων. Βασική προϋπόθεση
Μετά την έγκριση του ως άνω προγράμματος από τον για τον καθορισμό λατομείων ως αποθεματικών είναι
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Συντονιστής η ύπαρξη ή η δημιουργία βιομηχανικής μονάδας. Επι-
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγεί την πλέον λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τροφοδοσίας της
έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών. μονάδας αυτής, η σπουδαιότητά της, το μέγεθος των
Για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών, αποθεμάτων και οι θέσεις των λατομείων, τα οποία μπο-
απαιτούνται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτ. α΄ της ρεί να βρίσκονται σε μη συνεχόμενους χώρους, στην
παρ. 3 του άρθρου 59 του Κεφαλαίου Ι του ν. 4442/2016. περιοχή του ίδιου ή γειτονικού νομού. Οι εκμεταλλευτές
Η έγκριση αυτή χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι αποθεματικών λατομείων καταβάλλουν πάγιο μίσθωμα
τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος διπλάσιο αυτού που ορίζεται στο άρθρο 45 και απαλλάσ-
ακόμη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πληρέστερη σονται από την υποχρέωση να αναγγείλουν την έναρξη
έρευνα. Η παράταση αυτή χορηγείται από το Συντονι- των εργασιών, μέσα σε ένα (1) έτος από τη σύναψη της
στή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από μίσθωσης.
έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 3. Η αναγκαία προσωρινή διακοπή των εργασιών εκ-
στον οποίο υποβάλλεται αιτιολογημένη εισήγηση του μετάλλευσης λατομείου για να διενεργηθούν αρχαιολο-
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61

γικές έρευνες ή για λόγους μη υπαιτιότητάς του εκμεταλ- α) Αν αποκλειστεί, με τη διαδικασία των άρθρων 46 έως
λευτή παρέχει δικαίωμα παράτασης της δυνατότητας και 48, η δημιουργία λατομικής περιοχής σε συγκεκρι-
εκμετάλλευσης, για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή αυτή. μένη περιφερειακή ενότητα, στα γεωγραφικά όρια τέως
Ο εκμεταλλευτής του λατομείου πρέπει να αποδείξει τη επαρχίας ή σε νήσο, αφού ληφθεί υπόψη και η δυνατό-
διάρκεια διακοπής της εκμετάλλευσης με έγγραφο δη- τητα της παρ. 4 του άρθρου 47. Στην περίπτωση αυτή
μόσιας αρχής, προκειμένου να παραταθεί η σύμβαση εκδίδεται απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα
μίσθωσης. Για το χρόνο της αναγκαίας αυτής διακοπής από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου περιφερειακού
των εργασιών εκμετάλλευσης ο εκμεταλλευτής του λα- συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
τομείου δεν καταβάλλει μισθώματα. Κυβερνήσεως και επικαιροποιείται ανά δέκα έτη.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Αν μεταγενεστέρως καταστεί δυνατός ο καθορισμός
και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπε- λατομικής περιοχής σε συγκεκριμένη περιφερειακή ενό-
ται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η εκμε- τητα, τέως επαρχία ή νήσο όπου υφίσταται εκμετάλλευση
τάλλευση λατομείων μικρής παραγωγής, χωρίς εμπο- λατομείων αδρανών υλικών στο πλαίσιο του πρώτου εδα-
ρικούς σκοπούς, των οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά φίου της παρούσας περίπτωσης, οι εκμεταλλευτές των
προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση και λατομείων αυτών συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι τη
ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τα λήξη του δικαιώματος εκμετάλλευσης το οποίο κατέχουν.
οποία σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές και συμβάσεις απαι- Σε κάθε περίπτωση η συνέχιση της λειτουργίας τους δεν
τείται η χρήση υλικών ίδιας ή συμβατής προέλευσης της μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Οι εκμεταλλευτές των
αρχικής κατασκευής. Προϋπόθεση για την εκμετάλλευση λατομείων αυτών υποχρεούνται μέσα σε έξι (6) μήνες από
των ανωτέρω λατομείων είναι να μην καθίσταται εφικτή τον καθορισμό της λατομικής περιοχής να υποβάλουν
η κάλυψη των αναγκαίων υλικών από υφιστάμενα λα- για έγκριση τροποποιητικό προσάρτημα της τεχνικής με-
τομεία της ευρύτερης περιοχής. Η εκμετάλλευση και η λέτης εκμετάλλευσης και της μελέτης περιβαλλοντικών
περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανωτέρω λατομείων επιπτώσεων για την πλήρη αποκατάσταση του λατομικού
γίνεται σύμφωνα με ειδική μελέτη. χώρου εντός του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.
Με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορί- β) Αν στον αιτούμενο χώρο περικλείονται πετρώματα
ζονται το είδος των υλικών, ο χρόνος λειτουργίας του κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγω-
λατομείου, τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας περιβάλ- γή αντιολισθηρών υλικών, αποκλειστικά μαρμαρόσκο-
λοντος, τα μέτρα για την αποκατάσταση του χώρου του νης και μαρμαροψηφίδας ή για την παραγωγή τσιμέντου,
λατομείου, καθώς και το ύψος της εγγυητικής επιστολής ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας, υπό την
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση λατομείων που τρο-
νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Για φοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες, ασβεστοποιίες ή μεταλ-
την έκδοση και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής λουργίες πραγματοποιείται από επιχειρήσεις παραγωγής
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55. τσιμέντου ή ασβέστου ή μεταλλουργικές και συνδέεται
Η εκμίσθωση δημόσιων λατομείων που εξυπηρετούν άμεσα με τον τόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.
τα ως άνω έργα γίνεται με απευθείας σύμβαση στον Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών εκδίδεται
ανάδοχο των έργων αυτών, με όρους και μίσθωμα που απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση. ύστερα από γνωμοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε.
Κατά τα λοιπά η λειτουργία των λατομείων της παρού- Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου
σας παραγράφου διέπεται από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ. ή τους συνεταιρισμούς ασβεστοποιών, εφαρμόζεται
5. Τα λατομεία του βιομηχανικού ορυκτού ανθρακικού εφόσον οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες τους δεν
ασβεστίου, δεν επιτρέπεται να διαθέτουν στην αγορά καλύπτονται από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργού-
τυχόν συμπαραγόμενα αδρανή υλικά. Σε περίπτωση ντα λατομεία της περιοχής τους. Στην περίπτωση αυτή
παράβασης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται η γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ι.Γ.Μ.Ε.
οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 59 και με απόφαση αναφέρεται τόσο στη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών
του Προϊσταμένου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρη- της ασβεστοποιίας από τις λατομικές περιοχές ή τα λει-
σης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και τουργούντα λατομεία της περιοχής τους, όσο και στην
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταλληλότητα του υλικού για τη συγκεκριμένη χρήση.
παύει η εκμετάλλευση του λατομείου. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου τα λατο-
μεία αυτά που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες, με-
Άρθρο 52 ταλλουργίες ή ασβεστοποιίες μπορεί να διαθέτουν την
Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών πλεονάζουσα παραγωγή τους, δηλαδή την ποσότητα
1. Η εκμετάλλευση των λατομείων της περίπτωσης β΄ των αδρανών υλικών, τα οποία συνεξορύσσονται ή
της παρ. 3 του άρθρου 43 πραγματοποιείται με τις προ- συμπαράγονται με τα κύρια υλικά τροφοδοσίας της
ϋποθέσεις των άρθρων 62, 63 και 64 του ν. 4442/2016. ασβεστοποιίας, της τσιμεντοβιομηχανίας ή της μεταλ-
2. Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε όλη λουργίας και λόγω της ποιότητας ή της κοκκομετρίας
τη χώρα, διενεργείται μέσα στις λατομικές περιοχές, που τους δεν είναι κατάλληλα για την τροφοδοσία αυτή. Η
καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 46, 47 και 48. Εκτός συνεξορυσσόμενη πλεονάζουσα παραγωγή θα υπολογί-
λατομικών περιοχών, η εκμετάλλευση λατομείων αδρα- ζεται στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη που θα συνοδεύ-
νών υλικών επιτρέπεται, στις εξής περιπτώσεις: εται από επικαιροποιημένη τοπογραφική αποτύπωση.
62 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

Σε περιπτώσεις λατομείων αντιολισθηρών υλικών, αν 2. Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται δημόσιες


η ορυκτολογική σύσταση του πετρώματος προκαλεί εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών, σε
αμφιβολίες για την παρουσία ή μη αμιάντου, το Ι.Γ.Μ.Ε. όσους έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών
πραγματοποιεί σχετικούς ελέγχους και συμπεριλαμβάνει εργασιών του άρθρου 59 του ν. 4442/2016, με την προ-
τα αποτελέσματά τους στη γνωμοδότησή του. Ειδικά, τα ϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη των ερευνών εντοπισθούν
μέτωπα των λατομείων αδρανών υλικών ειδικών χρή- εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Το αργότερο εντός έξι (6)
σεων που εξορύσσουν οφιολιθικά πετρώματα (βασικά μηνών από τη λήξη της έγκρισης διενέργειας ερευνητι-
και υπερβασικά), εξετάζονται ύστερα από εισήγηση κών εργασιών, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτη-
της κατά τόπο αρμόδιας Επιθεώρησης του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ., ση μίσθωσης με απευθείας σύμβαση της ερευνηθείσας
για τη διερεύνηση της ύπαρξης ινωδών ορυκτών, από έκτασης, συνοδευόμενη από αποδεικτικό κατάθεσης
τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του προς έγκριση, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθεί η κατάθεση προς
από υπάλληλους της εν λόγω υπηρεσίας και του Ι.Γ.Μ.Ε. έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
Οι σχετικές δαπάνες για τις μελέτες του Ι.Γ.Μ.Ε. των Στην τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης πρέπει να αποδει-
ανωτέρω εδαφίων, βαρύνουν τους αιτούντες, ή/και τους κνύεται ο εντοπισμός εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος από
εκμεταλλευτές. την έρευνα που διενεργήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία
Η πλεονάζουσα παραγωγή αδρανών υλικών από τα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΜΛΕ. Σε αντίθετη περί-
ανωτέρω λατομεία διατίθενται ύστερα από καταβολή πτωση, ο διενεργήσας την έρευνα χάνει οριστικά κάθε
αναλογικού μισθώματος και ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ, δικαίωμα επί του παραχωρηθέντος για έρευνα χώρου.
όπως αυτά ορίζονται αντιστοίχως στην παρ. 7 του άρ- Αν ακολουθήσει μίσθωση, ως αναλογικό μίσθωμα ορί-
θρου 45 και στην παρ. 2 του άρθρου 62. ζεται το ανώτατο της παρ. 4 του άρθρου 45.
Τα λατομεία αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων μαρ- Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκμίσθωση στον ανάδοχο
μαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας δεν επιτρέπεται να του έργου με απευθείας σύμβαση δημόσιων εκτάσεων
για τη λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών της περί-
διαθέτουν στην αγορά τυχόν συμπαραγόμενα αδρανή
πτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 και των λατομείων
υλικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω,
της παρ. 4 του άρθρου 51.
επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου
3. Για τη συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης
6 του άρθρου 59, παύει η εκμετάλλευση.
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 απαιτούνται τα εξής
γ) για την εκτέλεση δημόσιων, εθνικών ή περιφερεια-
δικαιολογητικά:
κών έργων, που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας.
α) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ),
Για την ίδρυση λατομείου των περιπτώσεων α΄, β΄ και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
γ΄ ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις του άρθρου β) έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, σύμφωνα
85 του ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 49. με τα προβλεπόμενα από τον ΚΜΛΕ,
3. Για την έρευνα και την εκμίσθωση των λατομείων ει- γ) εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την παρ. 2 του
δικών χρήσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2, εφαρμόζο- άρθρου 55,
νται οι διατάξεις των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών δ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
και μαρμάρων, με εξαίρεση τα λατομεία μαρμαρόσκονης σύμβασης μίσθωσης.
και μαρμαροψηφίδας καθώς και τα λατομεία αντιολισθη- 4. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
ρών ασβεστολιθικών αδρανών υλικών, τα οποία μισθώ- σης υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συ-
νονται με τη διαδικασία της δημοπρασίας. Για τον υπολο- μπλήρωση του σχετικού φακέλου, να εκδώσει απόφαση
γισμό των μισθωμάτων των λατομείων της περίπτωσης έγκρισης της απευθείας μίσθωσης της δημόσιας έκτα-
β΄ της παρ. 2, που μισθώνονται ύστερα από έρευνα στους σης, καθορίζοντας τους οικονομικούς όρους για την προ-
έχοντες το σχετικό δικαίωμα, ισχύουν όσα ορίζονται για στασία των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως ύψος μι-
τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών στην υποπερίπτωση σθωμάτων, ύψος απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών,
γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 45. διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του μισθίου, και
4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 51 έχουν εφαρ- καλεί τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής
μογή και για τα λατομεία αδρανών υλικών. σύμβασης μίσθωσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Για την
5. Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά, που προέρχονται έκδοση απόφασης έγκρισης της μίσθωσης απαιτείται η
από την εκτέλεση δημοσίων, εθνικών ή περιφερειακών καταβολή του παραβόλου που προβλέπεται στο άρθρο
έργων απαγορεύεται να διατίθενται προς εμπορία. Σε 62. Ακολουθεί η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πρά-
περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζεται η παρ. 6 του ξης μίσθωσης, η οποία επέχει θέση έγκρισης του άρθρου
άρθρου 59. 7 του ν. 4442/2016, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται
αμέσως σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 53 5. Με δημοπρασία εκμισθώνονται, ύστερα από αίτηση
Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων ενδιαφερομένου, δημόσιες εκτάσεις για την εκμετάλλευ-
1. Η εκμίσθωση των λατομείων, που ανήκουν στην ση λατομικών ορυκτών, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέ-
κυριότητα του Δημοσίου, πραγματοποιείται από τον σεις για εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση. Η υπηρεσία
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και διενεργεί
απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με πλειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση του αιτούμενου
σφραγισμένες προσφορές. χώρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63

Μετά την έκδοση απόφασης για την έγκριση του απο- επί τοις εκατό) επί την καθοριζόμενη στην σχετική δια-
τελέσματος της δημοπρασίας, ακολουθείται από το Συ- κήρυξη τιμή πώλησης επί την προσφερόμενη ελάχιστη
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η διαδικασία ετήσια παραγωγή. Το ποσοστό του προσφερόμενου
των παραγράφων 3 και 4. αναλογικού μισθώματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερο
6. Σε περίπτωση δημόσιων εκτάσεων για τις οποίες του πέντε επί τοις εκατό (5%). Το προσφερόμενο πάγιο
δεν έχει υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο αλλά μίσθωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του μισθώματος
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης με πλειοδο- που υπολογίζεται και εξάγεται σύμφωνα με τον τύπο της
τική δημοπρασία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 45.
παράγραφο 2 του άρθρου 50 και εφόσον τα κοιτασμα- Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
τολογικά και οικονομικά στοιχεία οδηγούν σε πρόβλεψη γειας καθορίζεται η τιμή πώλησης θραυστού υλικού
για ύπαρξη αξιόλογου ενδιαφέροντος για αξιοποίηση στο δάπεδο του λατομείου, η οποία μπορεί να αναπρο-
του κοιτάσματος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ- σαρμόζεται. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης
γειας, ύστερα από σχετική αξιολόγηση των ανωτέρω ορίζεται η τιμή των 5 ευρώ ανά τόνο, ως τιμή πώλησης
στοιχείων, μπορεί να προκηρύσσει δημόσια πρόσκλη- θραυστού υλικού λατομείου.
ση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος στο σύνολο ή Σε περίπτωση προσφοράς του ίδιου ελάχιστου ετή-
τμήμα της έκτασης. σιου μισθώματος από περισσότερους του ενός συμ-
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και μετέχοντες, αξιολογείται ως καλύτερη για το Δημόσιο
εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον η προσφορά που προβλέπει το μεγαλύτερο ποσό για
υποψήφιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (εξόρυξης, μετα-
διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία φοράς και επεξεργασίας) εντός της πρώτης πενταετίας
και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της πλειο- από την έναρξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση ισοδύνα-
δοτικής δημοπρασίας. μων προσφορών ως προς αμφότερα τα ως άνω κριτή-
Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε δύο διαδοχικές ρια, συνεκτιμώνται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας
προσκλήσεις ενδιαφέροντος που απέχουν μεταξύ τους τριετίας, η εμπειρία και η δυνατότητα του προσφέροντος
τουλάχιστον έξι (6) μήνες, ενημερώνεται ο Συντονιστής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μέσα την προσφορά του.
σε είκοσι (20) ημέρες εκδίδει απόφαση για ελευθέρωση 8. Για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες της παραγρά-
του ερευνηθέντος χώρου ή τμήματος αυτού. φου 7 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής πο-
7. Αντικείμενο της πλειοδοτικής δημοπρασίας είναι: σού πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα της προς εκμίσθω-
α) Αν πρόκειται για λατομείο μαρμάρων, φυσικών λί- σης έκτασης.
θων ή βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α΄ και Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του αρχικού
γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 ή λατομείο ειδικών χρήσεων πλειοδότη από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από
της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 52, το προ- την κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος της
σφερόμενο αναλογικό μίσθωμα, το οποίο δεν μπορεί να δημοπρασίας, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρω-
είναι κατώτερο του πέντε επί τοις εκατό (5%) αλλά ούτε μένης Διοίκησης μπορεί να εκμισθώσει το χώρο στον
ανώτερο του καθοριζόμενου, στην παρ. 4 του άρθρου αμέσως επόμενο πλειοδότη.
45, ανώτατου θεμιτού. Σε περίπτωση προσφοράς του Ο υποψήφιος μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει για
ίδιου αναλογικού μισθώματος από περισσότερους του έγκριση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
ενός συμμετέχοντες τότε αξιολογείται ως καλύτερη για Διοίκησης χρονοδιάγραμμα εργασιών, για την ενεργο-
το δημόσιο η προσφορά που προβλέπει το μεγαλύτερο ποίηση του λατομικού χώρου πριν από την υπογραφή
ποσό επένδυσης για μηχανολογικό εξοπλισμό που θα της σύμβασης μίσθωσης και μέσα στην προθεσμία που
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του λατομείου, συμπε- ορίζεται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση παρέκκλισης από
ριλαμβανομένου του εξοπλισμού που αφορά εξόρυξη, το χρονοδιάγραμμα εργασιών ο Συντονιστής της οικεί-
μεταφορά και επεξεργασία εντός της πρώτης πενταετίας ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να καταγγείλει
από την έναρξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση ισοδύνα- αμέσως τη σύμβαση μίσθωσης και να παραχωρήσει το
μων προσφορών ως προς αμφότερα τα ως άνω κριτήρια, χώρο του λατομείου στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.
συνεκτιμώνται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριε- 9. Σε περίπτωση μίσθωσης κατατίθενται στον Συντο-
τίας, η εμπειρία και η δυνατότητα του προσφέροντος νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγγυητική
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με επιστολή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης,
την προσφορά του. που καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου σε περίπτω-
β) Αν πρόκειται για λατομείο αδρανών υλικών, το ση μη συμμόρφωσης καθώς και η εγγυητική επιστολή
ελάχιστο προσφερόμενο συνολικό ετήσιο μίσθωμα της παρ. 2 του άρθρου 55. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές,
(άθροισμα παγίου και αναλογικού μισθώματος). Το επιστρέφονται αν διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι
ετήσιο πάγιο προσφερόμενο μίσθωμα προκύπτει από υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκαν, ενώ στην αντί-
το γινόμενο του προσφερόμενου πάγιου μισθώματος θετη περίπτωση καταπίπτουν αρμοδίως.
(σε ευρώ ανά στρέμμα) επί την έκταση του λατομικού Επί δημοσίων λατομείων, αν για οποιοδήποτε λόγο
χώρου (σε στρέμματα). Το προσφερόμενο ελάχιστο ετή- λυθεί η σύμβαση μίσθωσης, παύει η εκμετάλλευση και
σιο αναλογικό μίσθωμα προκύπτει από το γινόμενο του εκδίδεται σχετική απόφαση από την αρμόδια υπηρεσία
προσφερόμενου αναλογικού μισθώματος (ποσοστού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την τυχόν
64 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

μετά τη λύση της σύμβασης μίσθωσης ή την πράξη παύ- Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλ-
σης συνέχιση της εκμετάλλευσης εφαρμόζεται η παρ. 6 λοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του
του άρθρου 59. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον προ-
10. Η εκμίσθωση λατομείων εντός λατομικών περιοχών κύπτει ουσιώδης αλλαγή του τρόπου εκμετάλλευσης,
πραγματοποιείται για τους ενιαίους χώρους που έχουν όπως χρήση εκρηκτικών υλών.
χωροθετηθεί εντός αυτών με την διαδικασία της παρ. 7 Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει τη συνδρομή των ως
του άρθρου 47. Αν εντοπίζονται νησίδες δημοσίων εκτά- άνω προϋποθέσεων και κρίνει αν πρέπει να απορριφθεί
σεων εντός ενιαίων χωροθετημένων λατομικών χώρων, οι η αίτηση ή να τροποποιηθεί η σύμβαση μίσθωσης του
οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελούνται χώρου σύμφωνα με την αίτηση.
από δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις ή εκτάσεις Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
Ν.Π.Δ.Δ., η εκμίσθωσή τους πραγματοποιείται με απευ- σης υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών να εκδώσει
θείας σύμβαση. Η διάρκεια της μίσθωσης των ανωτέρω απόφαση έγκρισης της τροποποίησης μίσθωσης της
νησίδων δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του υφιστάμενου δημόσιας έκτασης με την οποία καθορίζει συγχρόνως
λατομείου και για τις παρατάσεις εφαρμόζονται αναλό- τους οικονομικούς όρους για την προστασία των συμ-
γως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. φερόντων του Δημοσίου, ιδίως το ύψος των μισθωμά-
Εφόσον υφιστάμενα λατομεία ενταχθούν στο σύνολό των ανάλογα με την νέα κατηγορία ορυκτού, το ύψος
τους ή κατά ένα μέρος τους σε λατομικές περιοχές και η των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών και καλεί τον
έκτασή τους αποτελεί τμήμα ενιαίου χωροθετηθέντος ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής τροπο-
χώρου εντός της λατομικής περιοχής, η εκμίσθωση του ποίησης της σύμβασης μίσθωσης μέσα σε είκοσι (20)
υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου ημέρες. Αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται αμέσως
στους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
εξής, με την προϋπόθεση ότι από τη χωροταξική κα- Η τροποποίηση της μίσθωσης από το Συντονιστή
τανομή προκύπτει ένας τουλάχιστον επιπλέον χώρος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ισχύει για τον
προς διάθεση: υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τη λήξη της προϋπάρχουσας
α. με απευθείας σύμβαση για δημόσιες εκτάσεις, σύμβασης μίσθωσης που είχε συναφθεί.
β. για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
12. Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμ-
της υπ΄ αριθμ. 19690/ 19.4.1995 κοινής απόφασης
βάσεων μίσθωσης υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες
των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Έρευνας
πριν από τη λήξη τους. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθε-
και Τεχνολογίας (Β΄402) όπως συμπληρώθηκε με την
σμία, εξετάζονται ως εμπρόθεσμες, εφόσον δεν έχει λή-
υπ΄ αριθμ. 19661/6.6.2001 (Β΄775) απόφαση,
ξει η ισχύς της σύμβασης και ύστερα από την κατάθεση
γ. η διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων των περιπτ.
παραβόλου, που ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του αντί-
α΄ και β΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφιστάμε-
στοιχου προβλεπομένου για την έκδοση απόφασης για
νου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου.
την έγκριση μίσθωσης, σύμφωνα με την 1264/19.1.2012
11. Αν κατά την πρόοδο της εκμετάλλευσης, σε λατο-
μείο που λειτουργεί επί δημόσιας έκτασης, διαπιστω- κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
θεί από τον ίδιο τον εκμεταλλευτή ότι δεν υφίστανται κών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
πλέον κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή της συ- Κλιματικής Αλλαγής (Β΄230). Οι σχετικές αιτήσεις συνο-
γκεκριμένης κατηγορίας ορυκτού, για την οποία έγινε δεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από επικαιροποιημέ-
η μίσθωση, αλλά υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης νο τοπογραφικό διάγραμμα του λατομικού χώρου σε έξι
άλλης κατηγορίας ορυκτών, τότε ύστερα από αίτησή (6) τουλάχιστον αντίγραφα κλίμακας 1:5.000 και αποδει-
του στην αρμόδια αρχή είναι δυνατή η τροποποίηση της κτικό κατάθεσης προς έγκριση στην αρμόδια αρχή επι-
υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης ως προς το είδος του καιροποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
εξορυσσόμενου ορυκτού. και τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
Η ανωτέρω τροποποίηση επιτρέπεται μόνον εφόσον Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης ορυκτών που ανή- σης, αφού ελέγξει την εκπλήρωση των όρων της σύμβα-
κουν στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών ή των σης, παρατείνει τη σύμβαση της μίσθωσης σύμφωνα με
μαρμάρων ή των πετρωμάτων που είναι κατάλληλα για τις παρ. 3 και 4. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης
ειδικές χρήσεις και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της μίσθωσης μετά τη λήξη της, η παράταση ισχύει αναδρο-
παρ. 2 του άρθρου 52. μικά από τη λήξη της προηγούμενης.
Για την εν λόγω τροποποίηση απαιτείται να προηγη- 13. Η σύμβαση μίσθωσης γίνεται για ενιαία έκταση
θούν: και μπορεί να τροποποιείται ως προς την έκταση της
α) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει- εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋπο-
ας, για κατάταξη του πετρώματος του λατομείου στη νέα θέσεις. Αν η τροποποίηση αφορά επέκταση του χώρου
κατηγορία, με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 43, εκμετάλλευσης, σε χώρο για τον οποίο υφίσταται ήδη το
β) τροποποίηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλο- σχετικό δικαίωμα, η τροποποίηση πραγματοποιείται με
ντικών όρων και τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης που βάση επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης,
θα αφορούν πλέον την νέα κατηγορία ορυκτού, η οποία εκπονείται για το σύνολο του χώρου. Κατάτμηση
γ) γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρη- χώρου, για τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης
σης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος εκμετάλλευσης λατομείου, δεν είναι επιτρεπτή.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 65

Άρθρο 54 7. Όπου στις παραγράφους 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 και 12


Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων του άρθρου 53 αναφέρεται το Δημόσιο ή ο Συντονιστής
1. Η εκμίσθωση λατομείων που ανήκουν στην κυριό- Aποκεντρωμένης Διοίκησης, για τα δημοτικά λατομεία
τητα των πρωτοβάθμιων O.T.A. πραγματοποιείται από νοούνται ο οικείος δήμος και ο δήμαρχος αντιστοίχως.
τον οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α, μετά από απόφαση του Άρθρο 55
δημοτικού συμβουλίου, με απευθείας σύμβαση ή με Προστασία και αποκατάσταση
πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές. περιβάλλοντος λατομείων
2. Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται εκτάσεις των
1. Οι εκμεταλλευτές των λατομείων οφείλουν να απο-
πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για την εκμετάλλευση μαρμάρων,
καταστήσουν τους λατομικούς χώρους στους οποίους
φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώ-
δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
σεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43, καθώς και για
στην εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μελέτη περιβαλ-
την εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών στα
λοντικών επιπτώσεων και τους περιβαλλοντικούς όρους
οποία αναφέρεται η παρ. 3 του άρθρου 52, σε όσους έχει
του εκάστοτε έργου.
χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών
Η αποκατάσταση αυτή πραγματοποιείται σταδιακά
του άρθρου 59 του ν. 4442/2016 και με τις προϋποθέσεις
εντός του χρόνου ισχύος της νόμιμης λειτουργίας. Ειδι-
και τη διαδικασία που ορίζονται στις παρ. 2, 3, 4 και 9
κώς, για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν
του άρθρου 53.
για την εκτέλεση δημοσίων έργων της περίπτωσης γ΄ της
Κατ΄ εξαίρεση εκμισθώνονται με απευθείας σύμβαση
παρ. 2 του άρθρου 52, καθώς και τα λατομεία της παρ. 4
στον ανάδοχο του έργου εκτάσεις των πρωτοβάθμιων
του άρθρου 51, η χρονική διάρκεια της αποκατάστασης
Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία λατομείων αδρανών υλικών της
καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης περι-
περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 και των λατομείων της
βαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 51.
παρ. 1 του άρθρου 45.
Ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη
2. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέ-
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δη-
ουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
μοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η απευ-
(ΑΕΠΟ), απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
θείας εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις οποίες έχει
αορίστου χρονικής ισχύος από τον ενδιαφερόμενο στην
διενεργηθεί στο παρελθόν έρευνα ή εκμετάλλευση σε οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ύψος του ποσού της
συνεταιρισμούς λατόμων οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που
και όλα τα μέλη τους είναι κάτοικοι του πρωτοβάθμιου αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος
Ο.Τ.Α. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ακο- στις ανωτέρω αποφάσεις. Για τους εκμεταλλευτές λα-
λουθείται ισχύουν τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. τομείων μαρμάρων και φυσικών λίθων, βιομηχανικών
Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση του δικαιώμα- ορυκτών και αδρανών υλικών που έχουν καταβάλει
τος εκμετάλλευσης από το μισθωτή προς τρίτο ή μέλος εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτα-
του συνεταιρισμού ατομικά, απαγορεύεται και παρέχει σης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζε-
το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει αμέσως τη ται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του
σύμβαση μίσθωσης. ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει.
3. Με δημοπρασία εκμισθώνονται δημοτικές εκτάσεις Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή
για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών ύστερα από στις υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκε η εγγυητική
αίτηση ενδιαφερόμενου, αν δεν συντρέχουν οι προϋ- επιστολή, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις
ποθέσεις για εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση. Η υπη- από τις διατάξεις του παρόντος, η εγγυητική επιστολή
ρεσία ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και να καταπίπτει υπέρ ειδικού λογαριασμού που δημιουργεί-
διενεργεί πλειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση του ται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό
αιτούμενου χώρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου, ο οποίος αφορά
7, 8 και 9 του άρθρου 53. αποκλειστικά σε έργα αποκατάστασης λατομείων. Αν
4. Για τον υπολογισμό των πάγιων και αναλογικών η εκμετάλλευση πραγματοποιήθηκε σε εκτάσεις που
μισθωμάτων που προέρχονται από την εκμίσθωση δη- προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, το ποσό απο-
μοτικών λατομείων ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του άρθρου δίδεται στις δασικές υπηρεσίες, για την αποκατάσταση
45. Τα μισθώματα αυτά, βεβαιώνονται και εισπράττονται του δασογενούς περιβάλλοντος.
από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Λύση της σύμβασης μίσθωσης των λειτουργούντων
5. Αν κατά την πρόοδο της εκμετάλλευσης διαπιστωθεί λατομείων συνεπάγεται και την κατάπτωση της εγγυη-
ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώματα για την τικής επιστολής για την αποκατάσταση, κατά το μέρος
παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας ορυκτού, για της που αναλογεί στο μη αποκατασταθέν τμήμα.
την οποία έγινε η μίσθωση, αλλά υπάρχει δυνατότητα Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
εκμετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτών, ισχύουν όσα γειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της
προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 53. εγγυητικής επιστολής, η διαδικασία αντικατάστασης και
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, η διαδικασία
53 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα λατομεία επί δη- απόδοσης στον ειδικό λογαριασμό καθώς και κάθε άλλο
μοτικών εκτάσεων. ειδικότερο θέμα εφαρμογής των ανωτέρω εδαφίων.
66 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

3. Η μη πραγματοποίηση της αποκατάστασης λατομεί- του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, μετά την έκδοση
ων όπως αυτή ορίζεται στους εγκεκριμένους περιβαλ- όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, σύμφω-
λοντικούς όρους, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώ- να με την ισχύουσα νομοθεσία και για τους σκοπούς του
σεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 1650/1986 επόμενου εδαφίου. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται
(Α΄ 160). Οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις για τον έλεγ- ύστερα από συναίνεση ή σύμπραξη των εκμεταλλευ-
χο της συμμόρφωσης των λατομείων με τους εγκεκρι- τών των λατομείων αυτών, των οποίων δεν πρέπει να
μένους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη περι- παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση, ούτε να δεσμεύονται
βαλλοντική νομοθεσία διενεργούνται από τις αρμόδιες αποθέματα των κοιτασμάτων.
αρχές, όπως αυτές ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 20 Τα αδρανή προϊόντα ή τα κατάλοιπα που προκύπτουν
του ν. 4014/2011(Α΄209). από την επεξεργασία των Α.Ε.Κ.Κ., μπορεί να αξιοποι-
4. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων ούνται και για την αποκατάσταση των λατομικών χώ-
που διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα ρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες
του έχοντος την εκμετάλλευσή τους, πραγματοποιείται μελέτες του λατομείου (τεχνική και περιβαλλοντικών
από τον εκμεταλλευτή σύμφωνα με ειδική μελέτη, οι προ- επιπτώσεων) στις οποίες τεκμηριώνεται και η συνδρομή
διαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας ορίζονται των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου.
Δ10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001 κοινή απόφαση του Υπουρ- 7. O εκμεταλλευτής ενός λατομείου δικαιούται, μέσα
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε εύλογη προθεσμία, να αποκομίσει από τον πρώην
και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας (Β΄244). λατομικό χώρο του οποίου έχει λήξει η εκμετάλλευση,
Τα λατομεία του ανωτέρω εδαφίου παύουν οριστικά υλικά τα οποία έχουν εξορυχθεί κατά τη διάρκεια της
τη λειτουργία τους μετά το πέρας του οριζόμενου από νόμιμης περιόδου λειτουργίας του λατομείου.
την ειδική μελέτη χρόνου, εντός του οποίου ολοκληρώ-
Προς τούτο απαιτείται σχετική έγκριση από την αρ-
νεται η αποκατάσταση. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να
μόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην οποία ορίζεται
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
η ποσότητα και η ποιότητα των νομίμως εξορυχθέντων
5. Ο έλεγχος της αποκατάστασης γίνεται από τις αρ-
μόδιες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέ- υλικών, η θέση τους, οι όροι καθώς και ο χρόνος για την
ρειας, πλην των δασικών εκτάσεων, τις οποίες σύμφω- αποκομιδή τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
να με το ν. 998/1979 (Α΄289) διαχειρίζονται οι δασικές έξι (6) μήνες, από τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο παύ-
υπηρεσίες. ση της εκμετάλλευσης, με δυνατότητα ανανέωσης για έξι
Η μη αποκατάσταση λατομικού χώρου, μετά το πέρας (6) επιπλέον μήνες. Κατά το χρόνο αυτό επιτρέπεται η λει-
της εκμετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται στους εγκεκρι- τουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας του λατομεί-
μένους περιβαλλοντικούς όρους, σε εκτάσεις που προ- ου με τους πλέον πρόσφατους περιβαλλοντικούς όρους
στατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, που ίσχυαν μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της
συνεπάγεται, πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. 3, εκμετάλλευσης. Η ανωτέρω έγκριση, συνοδευόμενη από
την υποχρεωτική κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέ- τοπογραφικό σχεδιάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται
ας και την επιβολή σε βάρος του δικαιούχου από την τα ανωτέρω στοιχεία των εν λόγω υλικών, κοινοποιεί-
αρμόδια δασική αρχή των ποινών της παρ. 1 του άρ- ται και στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
θρου 71 του ν. 998/1979. Η δασική έκταση που δεν έχει της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και
αποκατασταθεί από τον υπόχρεο αποκαθίσταται από τη Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δασική υπηρεσία σύμφωνα με το ύψος της εγγυητικής Κατά το χρονικό διάστημα αποκομιδής των εξορυγμέ-
επιστολής που καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού νων υλικών, ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να καταβά-
της παρ. 2. Οι ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι, αν πρόκειται για λει το ειδικό τέλος υπέρ Ο.Τ.Α., όπως αυτό ορίζεται στο
ιδιωτικές ή διακατεχόμενες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις άρθρο 62, καθώς και στον ιδιοκτήτη της έκτασης του
αντίστοιχα, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ακώλυτη χώρου εκμετάλλευσης το αναλογικό μίσθωμα.
διακίνηση των συνεργείων, μηχανημάτων και υλικών, Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήμα-
που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση και να
τος τα εξορυχθέντα υλικά που τυχόν παραμένουν στο
μεριμνούν για τη διατήρηση των εκτελούμενων έργων.
χώρο περιέρχονται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη της
Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην άμεση απο-
έκτασης. Σε περίπτωση λατομείου σε δημόσια έκταση
κατάσταση του έργου.
Αν στην έκταση εντοπιστεί κοίτασμα που μπορεί να εκποιούνται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-
αξιοποιηθεί, αυτή δεν κηρύσσεται ως αναδασωτέα και μένης Διοίκησης. Η περαιτέρω νόμιμη αξιοποίηση των
ο λατομικός χώρος τίθεται σε δημοπρασία. Αν δεν υπάρ- εξορυχθέντων υλικών που παραμένουν στα λατομεία
ξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος και πραγμα-
χώρου αυτού μέσα σε τρία (3) έτη από την προθεσμία τοποιείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του χώρου.
της παραγράφου 2δ΄ του άρθρου 50, τότε η έκταση του
λατομικού χώρου κηρύσσεται υποχρεωτικά ως αναδα- Άρθρο 56
σωτέα. Εγκατάσταση και λειτουργία
6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 1.α. Η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
(Α.Ε.Κ.Κ.) εντός λειτουργούντων λατομείων, ανεξαρτήτως σμού εντός λατομικών χώρων, με σκοπό την επεξεργα-
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67

σία (μηχανική, εμπλουτισμού, παραγωγής κονιαμάτων, Άρθρο 57


σκυροδεμάτων, ασφαλτομιγμάτων, ασβέστου και λοιπές Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας
κατεργασίες) των λατομικών ορυκτών, του απαραίτητου 1. Η εκμετάλλευση των λατομείων μαρμάρων, φυσι-
βοηθητικού εξοπλισμού όπως αντλιών και συστημάτων κών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών
αερισμού υπογείων, καθώς και άδειας κατασκευής των εντός λατομικών περιοχών και των κατ΄ εξαίρεση εκτός
απαιτουμένων για την εγκατάσταση αυτή τεχνικών δο- των περιοχών τούτων λατομείων της παραγράφου 2 του
μικών έργων όπως βάσεων έδρασης, κατασκευών για άρθρου 52, χαρακτηρίζεται ως δημοσίας ωφελείας.
την τροφοδοσία και την αποθήκευση χύδην στερεών 2. Αν για την εκμετάλλευση των λατομείων της προ-
υλικών-σιλό, βάθρων και μεταλλικών ικριωμάτων με ή ηγουμένης παραγράφου είναι αναγκαία η χρησιμοποί-
χωρίς τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, υπόκειται ηση ξένης ιδιοκτησίας, ο εκμεταλλευτής του λατομείου
σε καθεστώς γνωστοποίησης σύμφωνα με την παρ. 1 υποχρεούται να επιδιώξει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
του άρθρου 65 του ν. 4442/2016. Η εγκατάσταση του Σε περίπτωση μη παροχής συναίνεσης, επιτρέπεται η
εξοπλισμού μπορεί να αρχίσει μόνο μετά την υποβολή αναγκαστική απαλλοτρίωση του συνόλου ή μέρους της
της γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία. ξένης ιδιοκτησίας για την κατασκευή δρόμων εξωτερι-
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστα- κής προσπέλασης.
νται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών Ειδικά για τα λατομεία μαρμάρων και βιομηχανικών
λατομείων, τμήμα των οποίων βρίσκεται εντός του λατο- ορυκτών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του
μικού χώρου και το υπόλοιπο εκτός αυτού, θεωρούνται άρθρου 43, εκτός των ανωτέρω έργων, επιτρέπεται η
ως ενιαίο σύνολο και αντιμετωπίζονται από την αρμόδια απαλλοτρίωση για επέκταση των κεντρικών δικτύων
αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για ηλεκτρικού ρεύματος και επικοινωνιών, ανέγερση εγκα-
το τμήμα αυτό όπου είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών
ποσοστό της ισχύος τους. υλών, κατασκευή υποδομών υδροδότησης, αποθηκών
β. Για την εγκατάσταση και λειτουργία εντός λατομικών και λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες
και μεταλλευτικών χώρων αποθηκών εκρηκτικών υλών, εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων λατομείων.
απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τα άρ- Στις απαλλοτριούμενες εκτάσεις απαγορεύεται η διε-
θρα 105 και 106 του ΚΜΛΕ από την αρμόδια υπηρεσία νέργεια εξορυκτικών εργασιών.
της οικείας περιφέρειας. Οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω παραγράφων γίνο-
γ. Η λειτουργία εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται νται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του
πάνω σε οχήματα μέσα σε λατομικούς χώρους και με- λατομείου και υπέρ του ιδιοκτήτη του λατομείου. Για την
ταλλεία και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ANFO σκοπιμότητα της απαλλοτρίωσης και τον προσδιορισμό
ή SLURRIES ή γαλακτωμάτων, επιτρέπεται μόνον ύστερα της έκτασης που απαιτείται, αποφαίνεται το αρμόδιο
από άδεια, η οποία χορηγείται από την αρμόδια υπηρε- Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματεί-
ας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουρ-
σία της οικείας περιφέρειας σύμφωνα με τα άρθρα 53
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
και 107 του ΚΜΛΕ.
Οι απαλλοτριώσεις για μεν τις περιπτώσεις ακινήτων
2. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομη-
τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης λα-
χανολογικού εξοπλισμού υπόκειται σε καθεστώς γνω-
τομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών των
στοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65
περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 αντί-
του ν. 4442/2016 και μπορεί να αρχίσει μόνο μετά την
στοιχα, κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Πε-
υποβολή της. ριβάλλοντος και Ενέργειας, για δε τις περιπτώσεις των
3. Η διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών με απόφαση του Συντονιστή
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1, ορίζεται ίση με της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά τα λοιπά
τη διάρκεια ισχύος της εκμετάλλευσης του υφιστάμε- εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 128 έως και 138 του
νου λατομείου. Επιτρέπεται η επέκταση και η παράταση ν.δ. 210/1973. Οι απαλλοτριωτικές αποφάσεις δημοσι-
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του προηγούμενου εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
εδαφίου, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την 3. Αν δεν εκτελεστούν τα έργα, για τα οποία έχει πραγ-
αρχική εγκατάσταση και λειτουργία τους. ματοποιηθεί η απαλλοτρίωση, εντός τετραετίας από τη
4 Τα κινητά -μεταθετά μηχανήματα εξόρυξης, φόρτω- συντέλεσή της ή αν η ιδιοκτησία που απαλλοτριώθηκε
σης, μεταφοράς και φωτισμού, καθώς και τα κινητά μηχα- χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, η συντελεσμένη
νήματα επεξεργασίας των λατομικών ορυκτών πρέπει να απαλλοτρίωση ανακαλείται.
είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος Η απαλλοτρίωση ανακαλείται και στην περίπτωση
έργου (Μ.Ε.) και εγκεκριμένο ειδικό κανονισμό ασφαλεί- που διαπιστωθεί ότι στην έκταση που έχει απαλλοτριω-
ας του άρθρου 48 του ΚΜΛΕ. θεί πραγματοποιείται εξόρυξη ή απόληψη λατομικών
5. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που εξυπη- ορυκτών. Στην περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως άλλων
ρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας προβλεπόμενων κυρώσεων, επιβάλλεται από την αρμό-
λατομικών ορυκτών, καθώς και η ανέγερση προχείρων δια υπηρεσία και χρηματικό πρόστιμο ίσο με την κατα-
ή κινητών καταλυμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου βληθείσα αποζημίωση της απαλλοτριωθείσας έκτασης,
7 του ΚΜΛΕ εντός των ως άνω χώρων διέπονται από υπέρ του ειδικού λογαριασμού της παρ. 2 άρθρου 55,
τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν.δ. 210/1973 (Α΄277). ο οποίος δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
68 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου Η υποχρέωση υποβολής δελτίου δραστηριότητας ή
με σκοπό την αποκατάστασή της. δήλωσης απραξίας υφίσταται και αν δεν συμπληρώνεται
4. Αν για την εκμετάλλευση λατομείου οποιασδήποτε πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης.
κατηγορίας λατομικών ορυκτών κριθεί απαραίτητη η Το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας
χρήση άλλης ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία για
του λατομείου, ο εκμεταλλευτής δικαιούται να ζητήσει την τήρηση των συγκεντρωτικών στοιχείων της Γενικής
την παραχώρηση κατά χρήση της έκτασης για όλη τη Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Πε-
διάρκεια της εκμετάλλευσης. Για την αναγκαιότητα της ριβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι την έκδοση της από-
χρήσης της κατά τα άνω ιδιοκτησίας και της απαραίτητης φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που
έκτασης αποφαίνεται το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης προβλέπεται στην παρ. 7, το δελτίο δραστηριότητας ή η
Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επι- δήλωση απραξίας υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα στο
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής
και Ενέργειας. Η αποζημίωση για τη χρήση της ιδιοκτη- Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
σίας αυτής καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα
του τόπου του λατομείου και η χρήση της έκτασης επι- στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου. Για
τρέπεται αμέσως μόλις καταβληθεί η αποζημίωση που τα λατομεία που λειτουργούν σε δημόσιες εκτάσεις το
θα καθοριστεί. δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλ-
5. Δημόσιες εκτάσεις, που κρίνονται αναγκαίες για την λεται και στην αρμόδια για τις μισθώσεις υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
εκμετάλλευση λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας
3. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υπο-
ορυκτών, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραχωρού-
βάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
νται κατά χρήση στους εκμεταλλευτές, σύμφωνα με τη
της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και
διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου.
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Άρθρο 58 για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου
Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή του επόμενου έτους, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που
1. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να διε- πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και
νεργεί την εκμετάλλευση σύμφωνα με τους κανόνες της είναι υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό. Μέχρι την
έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
επιστήμης και της τεχνικής και να τηρεί τους όρους των
Ενέργειας που προβλέπεται στην παρ. 7, το τοπογραφικό
εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί, ειδικότερα της από-
σχεδιάγραμμα υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρο-
φασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και της
νική μορφή. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να
τεχνικής μελέτης, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος
είναι σε κλίμακα 1:1000 ή 1:2000, ή άλλη κατάλληλη κλί-
νόμου και του ΚΜΛΕ.
μακα ώστε να εμφανίζονται πλήρως και ευκρινώς όλα τα
2. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υπο-
συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία, να περιλαμβάνει πλήρη
βάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30
υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση όχι παλαι-
Απριλίου του επομένου έτους, δελτίο δραστηριότητας, ότερη των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής, να
ανάλογα με το εκμεταλλευόμενο ορυκτό. Στο δελτίο είναι εξαρτημένο από το σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87
δραστηριότητας περιλαμβάνονται περιβαλλοντικής, και να περιλαμβάνει αναλυτικό υπόμνημα. Στο σχεδιά-
οικονομικής και κοινωνικής σημασίας πληροφορίες και γραμμα αποτυπώνονται και σημειώνονται τα όρια του
ιδίως νομιμοποιητικά στοιχεία του λατομείου, στοιχεία λατομικού χώρου, της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης
για το απασχολούμενο προσωπικό, στοιχεία ασφάλειας εκμετάλλευσης, της απόφασης για την έγκριση περιβαλ-
και ατυχημάτων, στοιχεία για τις καταναλώσεις φυσικών λοντικών όρων (ΑΕΠΟ), την έγκριση επέμβασης αν τα
πόρων, πετρελαιοειδών, εκρηκτικών και ενέργειας, τη όρια αυτά είναι διαφορετικά από τα όρια της ΑΕΠΟ, οι
διαχείριση αποβλήτων και τις αποκαταστημένες εκτά- βαθμίδες εξόρυξης, οι εκσκαφές και οι διαμορφώσεις του
σεις, την παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των προ- λατομικού χώρου, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις μέσα
ϊόντων, τις επενδύσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σε αυτόν, οι εσωτερικοί δρόμοι, κάθε άλλο στοιχείο σχε-
απαραίτητο για την υπηρεσία. τικό με την εκμετάλλευση και την ασφάλεια εργασιών,
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ- καθώς και οι αποθέσεις και επεμβάσεις σε απόσταση
γειας καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο των δελτίων μικρότερη των εκατό (100) μέτρων εκτός των ορίων του
δραστηριότητας καθώς και τα στοιχεία που οι κατά πε- χώρου της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης. Ειδικά στην
ρίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να γνωστο- περίπτωση των υπόγειων έργων, επιπλέον των ανωτέ-
ποιούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περι- ρω, αποτυπώνονται και σημειώνονται όλες οι υπόγειες
βάλλοντος και Ενέργειας. εργασίες, υλοποιημένες και σχεδιαζόμενες, οι ενεργοί
Σε περίπτωση μη εκμετάλλευσης λατομείου ή μη διε- και οι εξοφλημένοι χώροι, οι κύριες στοές, τα φρέατα,
νέργειας ερευνών αντί του ανωτέρω δελτίου υποβάλλε- τα κεκλιμένα, οι έξοδοι και οι διαδρομές διαφυγής, τα
ται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους δήλωση απραξίας, δίκτυα μεταφοράς, τηλεφώνου, φωτισμού και αερισμού,
στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της απραξίας. Η δήλω- οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες εκρηκτικών υλών και κα-
ση αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα ψυλίων, τα καταφύγια και τα σημεία παροχής πρώτων
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη βασιμότητα των βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την
προβαλλομένων λόγων. εκμετάλλευση και την ασφάλεια εργασιών.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69

Η υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού σχεδιαγράμ- οποιονδήποτε άλλων στοιχείων οφείλει κατά τη λατομική
ματος υφίσταται και αν δεν συμπληρώνεται πλήρες ημε- και μεταλλευτική νομοθεσία να τηρεί ή να υποβάλλει ο
ρολογιακό έτος εκμετάλλευσης. εκμεταλλευτής σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Με την ίδια
Αν υποβληθεί δήλωση απραξία, ο εκμεταλλευτής δεν απόφαση καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
υποχρεούται να υποβάλει τοπογραφικό σχεδιάγραμμα θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους, οι όροι
για το συγκεκριμένο έτος. πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα και τις ηλεκτρο-
4. Στους εκμεταλλευτές που δεν υποβάλλουν τα προ- νικές υπηρεσίες, η διαδικασία καταχώρισης ή υποβολής
βλεπόμενα από το παρόν άρθρο δελτία δραστηριότητας στοιχείων, οι τεχνικές προδιαγραφές των προς υποβολή
ή δηλώσεις απραξίας ή τοπογραφικά σχεδιαγράμματα στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με
μέχρι την προβλεφθείσα ημερομηνία ή υποβάλλουν την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
ανακριβή στοιχεία, καθώς και σε όσους δεν συμπληρώ- Άρθρο 59
νουν, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρόσκληση Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης
του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της και κυρώσεις
Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελε-
1. Η εκμετάλλευση των λατομείων τελεί υπό την επο-
γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ελ-
πτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
λιπή στοιχεία των δελτίων, δηλώσεων και τοπογραφικών
2. Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ει-
σχεδιαγραμμάτων που έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως
δικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
επιβάλλεται πρόστιμο από την αρμόδια υπηρεσία. Προς
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί τον
τούτο συντάσσεται και αποστέλλεται στο Δημόσιο Τα-
έλεγχο των λατομείων, ελέγχει την ορθή εφαρμογή των
μείο τίτλος βεβαίωσης (χρηματικός κατάλογος) για την
διατάξεων του ΚΜΛΕ για την έρευνα και εκμετάλλευση
είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εί-
των λατομείων και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των
σπραξης Δημοσίων Εσόδων.
προϊόντων τους μέσα στους αντίστοιχους λατομικούς
Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται με βάση τη δια-
χώρους. Ελέγχει επίσης την εφαρμογή της εγκεκριμένης
δικασία της παρ. 3 του άρθρου 59.
τεχνικής μελέτης και διατάσσει την τροποποίησή της,
5. Ο εκμεταλλευτής λατομείου, σε κάθε περίπτωση
επιβάλλοντας σε όσους διενεργούν την έρευνα και εκμε-
οριστικής διακοπής της εκμετάλλευσης, πέραν των υπο-
τάλλευση, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά μέτρα για
χρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου
την ορθολογική έρευνα και εκμετάλλευση των λατομεί-
55, υποχρεούται να απομακρύνει από το χώρο του λα-
ων και την ασφάλεια των έργων, της ζωής και της υγείας
τομείου τυχόν προϊόντα, τα πάσης φύσεως υλικά και
των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων.
απορρίμματα, που μπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον
Ειδικώς, για τα θέματα τήρησης των αποφάσεων για
και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφά-
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και
λεια των περιοίκων και των διερχομένων, σύμφωνα με
γενικότερα για θέματα αποκατάστασης του περιβάλλο-
τις διατάξεις του ΚΜΛΕ και τις τυχόν πρόσθετες εντολές
ντος των λατομείων που λειτουργούν και διαχείρισης
του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της
των εξορυκτικών αποβλήτων ο έλεγχος ασκείται από
Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελε-
τις αρμόδιες αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 20 του
γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ν. 4014/2011.
Στις δασικού χαρακτήρα ή στις δημόσιες χορτολιβα-
3. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατά-
δικές εκτάσεις ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να αποξη-
ξεων του ΚΜΛΕ, των εντολών του Προϊσταμένου του αρ-
λώσει τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις
μόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας
οδηγίες της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Αν δεν συμ-
μορφωθεί, καταπίπτει η σχετική προς τούτο εγγυητική Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
επιστολή υπέρ του ειδικού λογαριασμού της παρ. 2 του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάθε παράβαση
άρθρου 55, ο οποίος δημιουργείται στο Υπουργείο Περι- των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 58 τιμωρείται με
βάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου χρηματικό πρόστιμο από τριακόσια (300) έως είκοσι χι-
Ταμείου. λιάδες (20.000) ευρώ, που επιβάλλεται με αιτιολογημένη
6. Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός του λατομικού χώ- απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Σώματος
ρου λατομικών προϊόντων με φορτηγά οχήματα, αν δεν Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επι-
καλύπτεται το φορτίο τους με ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. και Ενέργειας, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο
Σε εκμεταλλευτές που επιτρέπουν τη μεταφορά λα- Δημόσιο Ταμείο τίτλο βεβαίωσης (χρηματικό κατάλογο)
τομικών προϊόντων, πλην αποκλειστικά ογκομαρμάρων για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώ-
ή ογκολίθων, κατά παράβαση του ανωτέρω εδαφίου, δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 59. Το ύψος του προστίμου ανά παράβαση εξαρτάται από
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και τρεις συντελεστές: 1) τη σοβαρότητα της παράβασης
Ενέργειας καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική (σ), 2) την υποτροπή (ε) και 3) τον αριθμό εργαζομένων
καταχώρηση ή η υποβολή, μέσω κατάλληλου Πληρο- του εργοταξίου (α).
φοριακού Συστήματος, εγγράφων, δηλώσεων, αρχείων, Η επιλογή του συντελεστή σ γίνεται κατά την κρίση των
καταστάσεων, κανονισμών, βιβλίων, τοπογραφικών ή Επιθεωρητών Μεταλλείων με τη βοήθεια του Πίνακα 1:
70 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

Πίνακας 1 στις οποίες οφείλει να προβεί ο εκμεταλλευτής, καθώς


Σοβαρότητα Συντελεστής σ και συγκεκριμένη χρονική προθεσμία ολοκλήρωσής
τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας ελέγχεται με κάθε
Χαμηλή 1 πρόσφορο μέσο από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης
Σημαντική 4 Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επι-
Υψηλή 9 θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας η συμμόρφωσή του. Για κάθε παράβαση
Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται με τη βοήθεια του για την οποία μετά τον ανωτέρω έλεγχο δεν τεκμηριώ-
Πίνακα 2: νεται πλήρης συμμόρφωση, επιβάλλεται η μέγιστη τιμή
Πίνακας 2 του εύρους προστίμου (π) της κλίμακας του ανωτέρω
Επαναληπτικότητα Συντελεστής ε Πίνακα 4 στην οποία κατατάσσονται τα μόρια (μπ) της
παράβασης.
Η παράβαση δεν έχει επαναληφθεί 1
5. Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Σώματος Επιθεώ-
Η παράβαση έχει επαναληφθεί μία 5
ρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών
φορά
και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
Η παράβαση έχει επαναληφθεί περισ- 10 γειας, μπορεί, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του,
σότερες από μία φορές που κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή και στην αρμόδια
Η επιλογή του συντελεστή α γίνεται με τη βοήθεια του Αστυνομική Αρχή, να επιβάλει περιοριστικά μέτρα στην
Πίνακα 3: έρευνα ή εκμετάλλευση του λατομείου, ιδίως δε την προ-
Πίνακας 3 σωρινή ή οριστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των
Αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο Συντελεστής α εργασιών έρευνας ή εκμετάλλευσης, στις περιπτώσεις
παραβάσεων της παρ. 3, κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυ-
0-3 1
νο η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και
4-20 3 των διερχομένων ή η ασφάλεια κτισμάτων, έργων κοινής
21-50 6 ωφελείας ή διενεργείται ανορθολογική εκμετάλλευση
κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΜΛΕ, καθώς και
> 50 9
αν δεν υπάρχουν σε ισχύ εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί
Ο αριθμός εργαζομένων περιλαμβάνει το σύνολο του όροι της εκμετάλλευσης. Στην απόφαση αυτή ορίζονται
προσωπικού που απασχολείται στο εργοτάξιο με οποια- τα συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα, τα μέτρα για την
δήποτε σχέση εργασίας ακόμη και με υπεργολαβία. ασφαλή λειτουργία του λατομείου και οι προθεσμίες
Για τον προσδιορισμό του προστίμου π, υπολογίζονται συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή προς τα μέτρα αυτά.
αρχικά τα μόρια της παράβασης (μπ), που προκύπτουν 6. Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει λα-
ως το γινόμενο των τριών συντελεστών: τομικά ορυκτά χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις άσκησης
μπ = σ · ε · α του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του
Στη συνέχεια, με βάση τα υπολογισμένα μόρια της πα- παρόντος, τιμωρείται ποινικώς με φυλάκιση τουλάχιστον
ράβασης μπ, επιλέγεται η κλίμακα προσδιορισμού του τριών (3) μηνών και διοικητικώς με χρηματικό πρόστιμο
προστίμου από τον Πίνακα 4, το ύψος του προς υποβολή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως διακόσιες
προστίμου: εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ, που επιβάλλεται
Πίνακας 4 με απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Σώματος
Μόρια παράβασης Ύψος προστίμου Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεω-
Κλίμακα ρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
μπ π (€)
1 1-5 300 - 1.500 Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με
2 6 - 15 1.501 - 3.000 τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
3 16 - 35 3.001 - 5.000 Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται ανεξαρτή-
τως της ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων για τα παρα-
4 36 - 75 5.001 - 8.000
πτώματα του άρθρου 67 του ν. 4442/2016.
5 76 - 155 8.001 - 12.000 Η διαπίστωση των παραβάσεων μπορεί να γίνεται από
6 156 - 315 12.001 - 16.000 το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής
7 > 315 16.001 - 20.000 Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του
4. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά στην περίπτωση παρα- Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Αστυνομικές
βάσεων χαμηλής σοβαρότητας που δεν έχουν τελεστεί Αρχές, τις δασικές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες
καθ’ υποτροπή (συντελεστής ε = 1), μπορεί ο Προϊστά- είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν αμελλητί στο ως άνω
μενος του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, παρέχοντας τα στοιχεία του
Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του παραβάτη, καθώς και πληροφορίες για τα μέσα που χρη-
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να επιβάλει σιμοποίησε σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1.
στον εκμεταλλευτή το μέτρο της έγγραφης σύστασης Το ύψος της εν λόγω επιβαλλόμενης διοικητικής κύρω-
προς συμμόρφωση αντί των ανωτέρω χρηματικών προ- σης είναι ανάλογο με την υποτροπή και τη σοβαρότητα
στίμων. Στην έγγραφη σύσταση ορίζονται οι ενέργειες της παράβασης, υπολογίζεται δε ως εξής:
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 71

1) Αν πρόκειται για παράβαση που τελείται για πρώτη με τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής, με ευθύνη
φορά, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο παρα- της ανωτέρω επιτροπής. Το τίμημα που προκύπτει από
βάτης επιβάλλεται αρχικό πρόστιμο, σύμφωνα με τον την εκποίηση κατατίθεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού
Πίνακα 1. της παρ. 2 του άρθρου 55. Αν η παράνομη εξόρυξη πραγ-
ματοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη
Ταξινόμηση παράβασης Ύψος προστίμου (€)
δασική νομοθεσία, το ποσό αποδίδεται στις δασικές υπη-
Χειρωνακτικές εργασίες ή χρήση μηχα- ρεσίες για την αποκατάσταση του δασογενούς περιβάλ-
νικού εξοπλισμού εξόρυξης - φόρτω- λοντος. Ως μεσεγγυούχος και υπεύθυνος για τη φύλαξη
σης - μεταφοράς 15.000 ≤πο ≤30.000 των κατασχεμένων υλικών ορίζεται ο Περιφερειάρχης.
Χρήση μηχανικού εξοπλισμού επεξερ- 7. Οι κυρώσεις της παρ. 6 επιβάλλονται και στις περι-
γασίας 20.000 ≤πο ≤60.000 πτώσεις διενέργειας, χωρίς σχετική άδεια, αμμοληψιών
Χρήση εκρηκτικών υλών 30.000 ≤πο ≤90.000 φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων από τις κοίτες και
Αν η παράβαση μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότε- εκβολές ποταμών, χειμάρρων και από τις θαλάσσιες και
ρες από μία κατηγορίες του Πίνακα 1, τότε το πρόστιμο λιμναίες ακτές, επιπλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων
υπολογίζεται με βάση τη σοβαρότερη από αυτές. της σχετικής νομοθεσίας.
2) Αν πρόκειται για παράβαση που έχει τελεστεί για 8. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παρ. 3 του
περισσότερες από μία φορές, το πρόστιμο υπολογίζεται άρθρου αυτού, πλην εκείνων που αφορούν δημοτικά
ως η μέγιστη τιμή: 1) του τριπλάσιου του προστίμου που λατομεία, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 58 αποδί-
είχε επιβληθεί στην αμέσως προηγούμενη παράβαση ή δονται στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., στην Περιφέρεια
2) του μέγιστου ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία των οποίων λειτουργεί το λατομείο, μετά την αφαίρε-
στην οποία ταξινομείται η τρέχουσα παράβαση με βάση ση των πιστώσεων που προβλέπονται υπέρ των αρμο-
τον Πίνακα 1. δίων Σωμάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής
Τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα περι- Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του
έρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εφόσον Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην παρ. 3Α
προέρχονται από δημόσιο χώρο ή στην οικεία Περιφέρεια του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως η παρά-
σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα υλικά αυτά, καταρχήν, χρησι- γραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51
μοποιούνται για την επαναφορά του αναγλύφου και την του ν. 4409/2016 (Α΄ 136).
αποκατάσταση του χώρου και τα εναπομείναντα εκποιού- Στις περιπτώσεις λατομείων επί δημοτικών εκτάσεων,
νται με πλειοδοτική δημοπρασία από την κατά περίπτωση τα πρόστιμα των παραγράφων 3 και 6, αφαιρούμενων
αρμόδια για τη διαχείρισή τους υπηρεσία, στην οποία των πιστώσεων υπέρ του αρμόδιου Σώματος Επιθεώ-
περιέρχεται το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα. ρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεω-
Σε περίπτωση καθ΄ υποτροπή τέλεσης της παράβασης, ρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
με την απόφαση επιβολής προστίμου, διατάσσεται και Ενέργειας ως ανωτέρω, αποδίδονται υπέρ του ειδικού
η σφράγιση των τυχόν υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολο- λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 55. Αν η παράνομη
γικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας καθώς και η κατά- εξόρυξη πραγματοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστα-
σχεση του κινητού εξοπλισμού (εξόρυξης, φόρτωσης και τεύονται από τη δασική νομοθεσία, το ποσό αποδίδεται
μεταφοράς) του διενεργούντος την παράνομη πράξη. στις δασικές Υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του δα-
Μετά την απόρριψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 61 σογενούς περιβάλλοντος.
ενδικοφανούς προσφυγής ή την παρέλευση άπρακτου 9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
του χρονικού διαστήματος για την άσκησή της, η από- Ενέργειας μπορεί να αναπροσαρμόζονται οι κλίμακες
φαση της επιβολής του προστίμου καθίσταται εκτελεστή του Πίνακα 4 της παρ. 3 και του Πίνακα 1 της παρ. 6,
και κοινοποιείται στην αρμόδια Περιφέρεια. Ο αρμόδιος καθώς και το ύψος των προστίμων που προβλέπονται
Περιφερειάρχης εκδίδει αμελλητί απόφαση, με την οποία στις παρ. 3 και 6, έως διπλασιασμού.
συγκροτεί τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλ- 10. Για τα παραγόμενα από λατομεία αδρανή υλικά
λήλους της Περιφέρειας, η οποία διενεργεί τη σφράγιση ανάλογα με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται, οι
των εγκαταστάσεων που υπάρχουν και την κατάσχεση χημικές και φυσικομηχανικές προδιαγραφές, καθώς
του κινητού εξοπλισμού. και η διαδικασία δοκιμών και η μέθοδος ανάλυσης και
Η απόφαση για την επιβολή του προστίμου κοινοποι- εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών κα-
είται και σε όλες τις αρμόδιες αρχές για τις δικές τους θορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες
ενέργειες ιδίως στην αρμόδια Εισαγγελία Πλημμελειοδι- εκδίδονται σύμφωνα με το π.δ. 334/1994 (Α΄176).
κών, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και στις αρμόδιες Ειδικότερα, οι προδιαγραφές για τα αδρανή τα οποία
δασικές Υπηρεσίες, σε περίπτωση παράνομης εξόρυξης προορίζονται για δομικά έργα πρέπει να πληρούν τις
σε δασικές ή δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η από- προδιαγραφές που τίθενται με την κοινή απόφαση
φαση σφράγισης κοινοποιείται και στον πάροχο ηλεκτρι- 5328/122/2007 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα-
κής ενέργειας για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ρεύματος στις εγκαταστάσεις αυτές. ξης (Β΄ 386) και τον 305/2011/ΕΕ Ευρωπαϊκό Κανονισμό
Η εκποίηση του εξοπλισμού πραγματοποιείται από για τα Δομικά Προϊόντα (ΕΕ L88 της 4.4.2011).
την οικεία Περιφέρεια. Αν ο εξοπλισμός δεν μπορεί να Αν η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομίας και
εκποιηθεί, διατίθεται στον οικείο δήμο ή καταστρέφεται Ανάπτυξης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 11 του
72 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

π.δ. 334/1994 ελέγχει την ορθή χρησιμοποίηση της σή- διαπιστωθεί η συμμόρφωση του εκμεταλλευτή προς
μανσης CE στην αγορά και στους χώρους παραγωγής τους περιβαλλοντικούς όρους, τους όρους της Τεχνικής
και εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, Μελέτης ή και τους όρους της σύμβασης μίσθωσης.
διαπιστώσει ότι κατ΄ επανάληψη τίθενται στην κυκλο- Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται το τέταρτο εδάφιο
φορία, πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για της παρ. 2 του άρθρου 55 και η παρ. 5 του άρθρου 58.
δομικά έργα αδρανή προϊόντα προερχόμενα από λατο-
μεία χωρίς την απαιτούμενη Σήμανση CE ή προϊόντα με Άρθρο 61
ψευδή ή παραπλανητική Σήμανση CE ή αδρανή υλικά Διοικητικές προσφυγές
τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις, 1. Κατά των απορριπτικών αποφάσεων του Συντονιστή
ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να ανακαλέ- της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορούν σε
σει την απόφαση για την έγκριση της τεχνικής μελέτης έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών του άρθρου
εκμετάλλευσης. 44 του παρόντος και του άρθρου 59 του ν. 4442/2016
μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του
Άρθρο 60 Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλει-
Αναστολή και διακοπή των εργασιών στικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινο-
έρευνας και εκμετάλλευσης - ποίησή τους.
Λύση της σύμβασης μίσθωσης 2. Κατά των αποφάσεων του Συντονιστή της οικείας
1. Οι εργασίες έρευνας ή εκμετάλλευσης μπορεί να Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδονται κατ΄ εφαρ-
ανασταλούν ή να διακοπούν με απόφαση του Προϊστα- μογή των διατάξεων του παρόντος και αφορούν σε σύ-
μένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλεί- ναψη, παράταση, τροποποίηση, καθώς και καταγγελία
ων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών σύμβασης μίσθωσης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής
και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ- προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και
γειας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση μιας από τις Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 49 εφόσον ημερών από την κοινοποίησή τους.
κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της εκμετάλλευσης 3. Κατά των αποφάσεων του αρμόδιου Τμήματος
προκύψουν απαγορευτικοί της λατομίας λόγοι, οι οποί- Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του
οι δεν υπήρχαν κατά το στάδιο έναρξης της έρευνας ή Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
εκμετάλλευσης ή για λόγους που αφορούν στο δημόσιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες επιβάλλο-
συμφέρον. νται χρηματικά πρόστιμα ή περιοριστικά μέτρα στην
2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έρευνα και στην εκμετάλλευση, καθώς και προσωρινή ή
στην περίπτωση λατομείων επί δημοσίων εκτάσεων ή οριστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των εργασιών
ο Δήμαρχος στην περίπτωση λατομείων επί δημοτικών έρευνας ή εκμετάλλευσης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφα-
εκτάσεων αντίστοιχα, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση νής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος
μίσθωσης στις εξής περιπτώσεις: και Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
α) αν διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευτής δεν τηρεί τους (30) ημερών από την κοινοποίησή τους αντίστοιχα.
όρους της σύμβασης μίσθωσης, 4. Επί των προσφυγών των παρ. 1 έως 3 ο Υπουργός
β) αν εκδοθεί πράξη με την οποία διακόπτονται ορι- Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφαίνεται μέσα σε τρεις
στικά οι εργασίες εκμετάλλευσης και δεν ασκήθηκαν (3) μήνες από την άσκησή τους. Η προθεσμία άσκησης
τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις διοικητικά των προσφυγών, καθώς και η άσκησή τους έχει ανασταλ-
βοηθήματα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή τικό αποτέλεσμα μόνο αν ασκούνται κατά αποφάσεων
αν αυτά μετά την άσκησή τους απορρίφθηκαν, που απορρίπτουν την παράταση μισθώσεων, καθώς και
3. Η σχετική απόφαση για καταγγελία της σύμβασης, κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών προστίμων.
επιδίδεται στο μισθωτή με απόδειξη και κοινοποιείται 5. Οι αποφάσεις του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης
στην αρμόδια κατά τόπον υπηρεσία του Υπουργείου Πε- Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επι-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρη- θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
σης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος και Ενέργειας που επιβάλλουν πρόστιμα, καθώς και κάθε
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο- άλλη διοικητική πράξη στο πλαίσιο της διοικητικής δια-
ντος και Ενέργειας και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. δικασίας επιβολής των προστίμων κοινοποιούνται στον
4. Πριν από την αναστολή ή διακοπή των εργασιών ενδιαφερόμενο μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επι-
της έρευνας ή της εκμετάλλευσης και τη καταγγελία στολή ή, αν η κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου αποβεί
της σύμβασης μίσθωσης ο ενδιαφερόμενος καλείται σε άκαρπη, επιδίδονται από τα αρμόδια κατά τόπους αστυ-
ακρόαση. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο νομικά όργανα. Ειδικώς οι αποφάσεις για την επιβολή
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της των μέτρων ασφαλείας των παρ. 2 και 5 και συστάσεων
ακρόασης. συμμόρφωσης της παρ. 4 του άρθρου 59, της παρ. 1
5. Ο εκμεταλλευτής λατομείου μπορεί να παραιτείται του άρθρου 60, καθώς και των πρόσθετων μέτρων της
από την εκμετάλλευση. Σε περίπτωση δημόσιων και παρ. 4 του άρθρου 3 του ΚΜΛΕ επιδίδονται στον ενδια-
δημοτικών εκτάσεων η παραίτηση αυτή καθίσταται φερόμενο μέσω των αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων.
οριστική μόνο μετά την αποδοχή της από την αρμόδια Αν ο ενδιαφερόμενος ή ο αντίκλητός του δεν βρίσκο-
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Δήμο αντίστοιχα αφού νται στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στην αρ-
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73

μόδια υπηρεσία, η επίδοση γίνεται στο Γραμματέα του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45. Το
κατά τόπο αρμόδιου Πρωτοδικείου. ειδικό τέλος ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή έξι τοις εκα-
Άρθρο 62 τό (6%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών.
Παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ β. Ειδικά για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται
πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α. ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία, ασβεστοποι-
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ία και μεταλλουργία και εξορύσσονται από λατομεία
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το πιο πάνω
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη και ειδικό τέλος υπολογίζεται με απόφαση του αρμόδιου
τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορή- Περιφερειάρχη σε 4% επί του κόστους εξόρυξης του πε-
γηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις τρώματος στο δάπεδο του λατομείου, αυξημένο κατά το
διατάξεις του παρόντος ή γενικότερα τη μεταλλευτική και επιχειρηματικό κέρδος. Για την πλεονάζουσα παραγωγή
λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδή- των πιο πάνω λατομείων ορίζεται ειδικό τέλος δέκα τοις
ποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος εκατό (10%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή
και Ενέργειας, τα οποία μπορεί να αναπροσαρμόζονται. έξι τοις εκατό (6%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων
Ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων από τα ως υλικών.
άνω παράβολα, όπως ορίζεται από την κοινή υπουργική γ. Οι εκμεταλλευτές βιομηχανικών ορυκτών υποχρε-
απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφεται ως ούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των
πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συνιστάται στον πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λειτουρ-
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλο- γούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό
ντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών της Γενικής δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας των ακατέργαστων
Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του Υπουρ- λατομικών προϊόντων που διατίθενται προς πώληση
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που σχετίζονται με στο δάπεδο του λατομείου. Ο προσδιορισμός των πο-
δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση και βιωσιμότητα σοτήτων που πωλούνται γίνεται με βάση τα τιμολόγια, σε
της εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών. συνδυασμό με κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο, σύμφωνα
2.α. Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών υπο-
με την περίπτωση α΄, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση
χρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ
ιδιοχρησιμοποίησης εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτω-
των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λει-
ση α΄.
τουργούν τα λατομεία σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση. Το
δ. Τα ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος της
τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)
παρ. αυτής βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με
στην τιμή πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων ή
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για βεβαίωση και
τέσσερα τοις εκατό (4%) στην τιμή πώλησης των επε-
ξεργασμένων προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου. είσπραξη των εσόδων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.
Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται 3. Όλα τα λατομεία που συνεχίζουν την λειτουργία τους
γίνεται με βάση τα τιμολόγια που υποβάλλει ο εκμεταλ- και μετά τα σαράντα (40) έτη υποχρεούνται να καταβάλ-
λευτής μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία λουν «πράσινο τέλους» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί
πωλήσεων (ποσότητες-τιμές) ή κάθε άλλη πρόσφορη της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, υπέρ του ειδικού
μέθοδο καταμέτρησης των λατομικών προϊόντων, εφό- λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 55, ο οποίος δημι-
σον κριθεί αναγκαίο, όπως, τοπογραφική επιμέτρηση ουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
των ποσοτήτων του εξορυχθέντος πετρώματος, έλεγχο υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου.
των βιβλίων της επιχείρησης, διασταύρωση των υπο- Άρθρο 63
βαλλόμενων στοιχείων με τα υποβαλλόμενα σε άλλες Συγκεντρωτικά στοιχεία
υπηρεσίες στοιχεία για τον υπολογισμό των αναλογικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.)
μισθωμάτων, όπου αυτό απαιτείται.
Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την 1. Για τον καθορισμό της στρατηγικής αξιοποίησης των
τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή η τιμή πώλη- ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, η αρμόδια υπηρεσία
σης για τον υπολογισμό του τέλους προσδιορίζεται με του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσσει
βάση είτε προγενέστερα τιμολόγια του ίδιου λατομείου, και δημοσιοποιεί το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους έκθεση
είτε την τιμή εξορυσσόμενων προϊόντων αντίστοιχης συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική
ποιότητας γειτονικών λατομείων, ενώ αν δεν υπάρχουν και λατομική δραστηριότητα του προηγούμενου έτους
και τα στοιχεία αυτά, λαμβάνεται υπόψη το κόστος εξό- η οποία περιλαμβάνει:
ρυξης, η θέση και η προσπελασιμότητα του λατομείου, α. στοιχεία παραγωγής, απασχόλησης, καθώς και λοι-
η ποιότητα του κοιτάσματος και οι συνθήκες εκμετάλ- πά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα
λευσης, το επιχειρηματικό κέρδος και λοιπά στοιχεία που δελτία δραστηριότητας,
συνεκτιμώνται από την αρμόδια υπηρεσία. β. στοιχεία δημόσιων εσόδων από τη μεταλλευτική
Στην καταβολή ειδικού τέλους υποχρεούνται και οι και λατομική δραστηριότητα, όπως μισθώματα και τέλη,
εκμεταλλευτές που παράγουν αδρανή υλικά, τα οποία όπως προκύπτουν από τις επιμέρους αναφορές των Απο-
εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση κεντρωμένων Διοικήσεων και των λοιπών φορέων του
των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, Δημοσίου,
74 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

γ. στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 2016 τα ετήσια δελτία δραστηριότητας ή οι ετήσιες
και δράσεις, όπως αυτά προκύπτουν από τις μεταλλευτι- δηλώσεις απραξίας που προβλέπονται στο άρθρο 118
κές και λατομικές εταιρείες και αξιολογούνται από τους του ν.δ. 210/1973 εκπίπτουν από το δικαίωμα μεταλ-
αρμόδιους δημόσιους φορείς (όπως Δασαρχεία), λειοκτησίας, εφόσον μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρ-
δ. στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και συγκεκριμέ- ξη ισχύος του παρόντος δεν υποβάλουν στην αρμόδια
να τα ατυχήματα που συνέβησαν, τους προληπτικούς Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ελέγχους που έχουν διεξαχθεί, καθώς και τα χρηματικά τα ως άνω δελτία ή δηλώσεις με υπόμνημα στο οποίο
πρόστιμα που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του εκτίθενται οι λόγοι της μη εμπρόθεσμης υποβολής, κα-
Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμ- θώς και οι λόγοι της μη εκμετάλλευσης ή μη διενέργειας
ματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του μεταλλευτικών ερευνών. Η έκπτωση διαπιστώνεται με
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
2. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συντάσσουν και δη- οποία εκδίδεται μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω
μοσιοποιούν ανάλογες ετήσιες εκθέσεις για τη μεταλ- εξάμηνης προθεσμίας. Ως ημερομηνία έκπτωσης θεω-
λευτική και λατομική δραστηριότητα της χωρικής τους ρείται η 31η Δεκεμβρίου 2008. Με τη διαπιστωτική πρά-
αρμοδιότητας, οι όποιες κοινοποιούνται εγκαίρως και ξη διατάσσεται και η κατάπτωση εγγυήσεων που έχουν
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.δ. 210/1973.
και Ενέργειας. Η διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται με απόδειξη στο
Άρθρο 64 μεταλλειοκτήτη και στον τυχόν μισθωτή ή στον έλκοντα
Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων από αυτούς δικαιώματα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
αναλόγως η παρ. 3 του άρθρου 14 και τα άρθρα 124 έως
1. Για τους εκμεταλλευτές μεταλλευτικών ορυκτών
και 127 του ν.δ. 210/1973. Αν μέσα στην εξάμηνη προθε-
εφαρμόζονται οι παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 58 του πα-
σμία του πρώτου εδαφίου υποβληθούν τα αναφερόμενα
ρόντος, και η παρ 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 118 του
στο εν λόγω εδάφιο δελτία ή δηλώσεις, εφαρμόζονται
ν.δ. 210/1973 (Α΄277).
αναλόγως τα άρθρα 119 και επόμενα του ν.δ. 210/1973.
Ειδικά για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 58
4. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπί-
του παρόντος, τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα υπο-
στωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, όπως αυτά
βάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλεί-
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 210/1973 πραγματοποι-
ων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και
είται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 69, 70 και 74 του
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μέχρι τις 30 Ιουνίου του επομένου έτους, ενώ η υποχρέ- ν. 4442/2016.
ωση υποβολής δεν ισχύει στην περίπτωση υποβολής 5. Το άρθρο 17 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως
των δηλώσεων απραξίας της παρ. 4 του άρθρου 118 εξής:
του ν.δ. 210/1973. «Ουδείς δύναται να διενεργήσει μεταλλευτικές έρευ-
2. Οι εκμεταλλευτές μεταλλείων οφείλουν να αποκα- νες, σε ιδιόκτητο ή μη έδαφος, εάν προηγουμένως δεν
ταστήσουν τους μεταλλευτικούς χώρους στους οποίους έχει λάβει την προβλεπόμενη στα ακόλουθα άρθρα
δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη άδεια μεταλλευτικών ερευνών. Με την άδεια μεταλλευ-
σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Πριν τικών ερευνών, που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη,
από την έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο προς
απαιτείται να καταθέσει ο εκμεταλλευτής στην αρμόδια έρευνα χώρος, χορηγείται το δικαίωμα μεταλλευτικής
για την έγκριση της τεχνικής μελέτης υπηρεσία εγγυητι- έρευνας και εγκρίνεται η διενέργεια ερευνητικών ερ-
κή επιστολή αόριστης χρονικής ισχύος για την εκπλήρω- γασιών.».
ση των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από 6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν.δ. 210/1973
την απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Το προστίθεται η φράση:
ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται «ανατρέχει δε στο χρόνο κατάρτισης των συμβάσεων
με βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη αποκατά- της παρ. 1 του άρθρου 74, εκτός αν τα συμβαλλόμενα
στασης περιβάλλοντος στις εγκεκριμένες ή θεωρημένες μέρη όρισαν διαφορετικά, οπότε η έγκριση ανατρέχει
μελέτες και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ισχύος στο χρόνο που όρισαν τα μέρη.».
της απόφασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 7. Το άρθρο 158 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277), όπως ισχύ-
Αν ο εκμεταλλευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ως ει, αντικαθίσταται ως εξής:
άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες «Η εγκατάσταση εντός μεταλλευτικών χώρων και λει-
κυρώσεις από τις διατάξεις του παρόντος, η εγγυητική τουργία μηχανημάτων πάσης φύσεως που εξυπηρετούν
επιστολή καταπίπτει μερικώς ή ολικώς υπέρ του Πράσι- τις ανάγκες εκμετάλλευσης των μεταλλείων και επεξερ-
νου Ταμείου, ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας δασικής γασίας των εκ τούτων παραγομένων μεταλλευμάτων
υπηρεσίας για εκτάσεις που βάσει του ν. 998/1979 δια- δια εφαρμογής μηχανικών, χημικών, θερμικών ή άλλων
χειρίζονται οι δασικές υπηρεσίες ή ύστερα από έλεγχο μεταλλουργικών μεθόδων, περιλαμβανομένων και των
των κατά τόπους αρμόδιων διευθύνσεων περιβάλλοντος απαιτούμενων τεχνικών έργων για την εγκατάσταση αυ-
για τις λοιπές εκτάσεις. τών (βάθρα έδρασης, silos κ.λπ.), πραγματοποιείται με
3. Μεταλλειοκτήτες παραχωρήσεων για τις οποίες τις προϋποθέσεις των άρθρων 71, 72 και 73 του ν. 4442/
δεν έχουν υποβληθεί για κανένα από τα έτη 2007 έως 2016.».
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75

8. Το άρθρο 166 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως οχών, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει
εξής: η σχετική έκθεση της επιτροπής, με την οποία εισηγείται
«Όποιος πραγματοποιεί έρευνα ή εκμετάλλευση μεταλ- για τον καθορισμό ή την συμπλήρωση του σχεδιασμού
λευτικών ορυκτών σε χώρους για τους οποίους δεν δια- λατομικών περιοχών.
θέτει το σχετικό δικαίωμα και τις προϋποθέσεις άσκησής γ. Η διαδικασία και οι ειδικότεροι όροι εκμίσθωσης,
του, πέραν των τυχόν αστικών και ποινικών συνεπειών, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των δημοσίων λατομεί-
τιμωρείται και διοικητικώς σύμφωνα με την παρ. 6 του ων, όπως:
άρθρου 59 του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟ- αα) Οι γενικοί και ειδικοί, κατά περίπτωση, όροι της προ-
ΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ- κήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ββ) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. Τα παρανόμως εξορυχθέντα μεταλλευτικά υποψήφιοι μισθωτές και τις εγγυητικές επιστολές συμμε-
ορυκτά περιέχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα του τοχής στις δημοπρασίες και καλής εκτέλεσης των όρων
Δημοσίου. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου είναι των συμβάσεων.
αρμόδια για τη διαχείριση των προϊόντων αυτών.». γγ) Οι μελέτες που υποβάλλουν οι μισθωτές και τα
9. Η παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 αντικα- στοιχεία αυτών.
θίσταται ως εξής: δδ) Η διαδικασία εκμίσθωσης με απευθείας σύμβαση.
«1. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των δια- εε) Ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρ-
τάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών μογής των όρων των συμβάσεων, τις διαδικασίες κα-
Εργασιών, των εντολών του Επιθεωρητή Μεταλλείων, τάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσεως των
των κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 31, 32 και 61 τεθέντων συμβάσεων, εφόσον συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις.
όρων, καθώς και των άρθρων 158, 160 και 163 ανεξάρ- στστ) Τεχνικά ζητήματα που αφορούν την εγγυητική
τητα από άλλες αστικές, διοικητικές ή ποινικές συνέπειες, επιστολή που αντιστοιχεί στα τυχόν οφειλόμενα στο
τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του δημόσιο μισθώματα του άρθρου 64 του ν. 4442/2016.
παρόντος νόμου.». ζζ) Ο υπολογισμός και συμψηφισμός των μισθωμάτων
10. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.δ. 210/ με έργα υποδομής που προβλέπονται στην παρ. 10 του
1973, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. άρθρου 48, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
3 του άρθρου 12 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), προστίθεται δ. Η διαδικασία υπολογισμού του ποσού της προβλε-
εδάφιο ως εξής: πόμενης στο άρθρο 55 εγγυητικής επιστολής, καθώς και
«1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα πρόστι- κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης,
μα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής του
ανανέωσης και κατάπτωσης αυτής.
τέλους ή μη συμμόρφωσης με τις λοιπές υποχρεώσεις
ε. Το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής, η επεξεργα-
που προβλέπονται σε αυτή. Σε περίπτωση υποτροπής
σία, η δυνατότητα δημοσιοποίησης καθώς και κάθε άλλο
μπορεί να προβλεφθεί, κατά περίπτωση, έκπτωση από
σχετικό θέμα που αφορά τόσο τα δελτία δραστηριότητας
την παραχώρηση ή ανάκληση της άδειας μεταλλευτι-
ή απραξίας που υποβάλλονται από τους εκμεταλλευτές
κών ερευνών, σύμφωνα με τις σχετικές περί έκπτωσης
λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, σύμφω-
από παραχώρηση ή ανάκλησης άδειας μεταλλευτικών
να με την παράγραφο 3 του άρθρου 58, όσο και τα στοι-
ερευνών διατάξεις του παρόντος.».
χεία που αποστέλλονται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες
11. Οι αποφάσεις του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης
σύμφωνα με το άρθρο 63.
Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεω-
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
ρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της παρ. 3 του άρθρου 164 του ν.δ. 210/1973 επι- Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην
δίδονται από τα αρμόδια κατά τόπους αστυνομικά όργανα, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 61 του παρόντος. όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και
12. Το άρθρο 32, η παρ. 2 του άρθρου 37, η παρ. 2 διαχείρισης των λατομείων που ανήκουν στην κυριότητα
του άρθρου 41, τα άρθρα 159 και 169 του ν.δ. 210/1973 των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.
καταργούνται. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην
Άρθρο 65 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρ-
Εξουσιοδοτικές διατάξεις μόζονται:
1. Mε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και α. το ύψος των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του
Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- παρόντος νόμου και του ν.δ. 210/1973 (Α΄277) χρημα-
βερνήσεως, καθορίζονται: τικών ποσών που αφορούν ιδίως διοικητικές κυρώσεις,
α. Η διαδικασία και ο χρόνος βεβαίωσης των μισθω- τέλη, μισθώματα,
μάτων που αφορούν τις συμβάσεις μίσθωσης λατομείων β. το ύψος των παραβόλων για αίτηση χορήγησης ή
οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών καθώς και η διαδι- χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που προ-
κασία συμψηφισμού τους, όταν συντρέχουν οι ανάλογες βλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή γενι-
προϋποθέσεις του συμψηφισμού. κότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, καθώς
β. Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής της παραγρά- και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον
φου 1 του άρθρου 47 περί καθορισμού λατομικών περι- του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
76 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

Άρθρο 66 τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με


1. Μετά το άρθρο 48ΙΒ του ν. 4442/2016, ο τίτλος «ΛΟΙ- όσα προβλέπονται στο ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στην
ΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 46294/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2001), ύστερα από
2. Το «άρθρο 57» του ν. 4442/2016 αναριθμείται σε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση
«άρθρο 77». των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
3. Μετά το άρθρο 56 του ν. 4442/2016 προστίθεται Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται με πενήντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ που περιέχει τα εξής άρθρα 57 έως 67: ευρώ ανά στρέμμα. Η εγγυητική επιστολή είναι αόρι-
στης χρονικής ισχύος και εκδίδεται υπέρ του φορέα της
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ οικονομικής δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η έκδοση
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ εγγυητικής επιστολής αν η διενέργεια ερευνών γίνεται
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ με μεθόδους που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ έδαφος, όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών
και γεωτρήσεων. Αν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας
Άρθρο 57
ακολουθήσει εκμετάλλευση για το σύνολο ή τμήμα του
Πεδίο εφαρμογής
χώρου έρευνας, η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί- από την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου 55, του νόμου
πτουν: α) οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δρα- “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
στηριότητας (ΚΑΔ) 8.11, 8.12, 8.99.22.01, 8.99.29 και 9.90, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
που περιλαμβάνονται στην 2η ομάδα του Παραρτήματος ΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”,
και β) εν γένει οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλ- γ) σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώ-
λευσης των λατομικών ορυκτών. ρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περι-
Άρθρο 58 βάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
για λατομικά ορυκτά σε ιδιωτική έκταση αποστολή σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσμεύ-
σεων (ΠΤΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα Α του νόμου για
1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε ιδιωτική “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και ΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, για τη σκο-
αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμα- πιμότητα και το σχεδιασμό των ερευνητικών εργασιών.
ρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών 5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας
αντιολισθηρών για τα οποία δεν προβλέπεται έρευνα, της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να διενεργεί
υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με ερευνητικές εργασίες για τα λατομικά ορυκτά της παρ.
το άρθρο 5. 1 στην ορισμένη ιδιωτική έκταση.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλε-
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
κτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότη-
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδί-
τας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή-
δεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του πα-
ματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)
ρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία
του άρθρου 14.
της γνωστοποίησης, τα έγγραφα που τηρούνται στην
3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα
που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των
παρόντος άρθρου, ο φορέας της οικονομικής δραστηρι- στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι
ότητας πριν από την έναρξη των ερευνητικών εργασιών αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση για να
υποβάλλει τη γνωστοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκω-
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υπο- ση των επιβαλλόμενων κυρώσεων μέσα στα όρια της
χρεούται να την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και
προκειμένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους κα- κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα
θήκοντα. Με τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ η ενημέρωση με τα άρθρα 5 και 6.
αυτή θα γίνεται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού
Άρθρο 59
Συστήματος.
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για
4. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδι-
λατομικά ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση
αφερόμενος απαιτείται να έχει εξασφαλίσει:
α) αποδεικτικό κατοχής του σχετικού δικαιώματος 1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή
σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ δημοτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομη-
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ χανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμα-
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, ρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών
β) απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας αντιολισθηρών, για τα οποία δεν απαιτείται έρευνα υπό-
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υπαγωγή σε Πρό- κειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 77

2. Η έγκριση χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή στην οποία περιλαμβάνονται οι ΠΠΔ που οφείλει να
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δίδει τη δυνατό- τηρεί ο ενδιαφερόμενος και οι τεχνικές δεσμεύσεις, οι
τητα διενέργειας ερευνητικών εργασιών και επέχει θέση οποίες τίθενται με τη γνωμοδότηση του Τμήματος Επι-
αποδεικτικού παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας. θεώρησης Μεταλλείων και πρέπει να τηρούνται από τον
3. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης ενδιαφερόμενο. Η έγκριση αυτή χορηγείται για χρονική
οφείλει να υποβάλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοί- διάρκεια δύο (2) ετών και για ενιαία έκταση.
κηση τα εξής: 5. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε έκταση που
α) αίτηση με τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1: ανήκει στο Δημόσιο χορηγείται, ύστερα από διερεύ-
5000 και παράβολο ύψους 3.000 ευρώ της παρ. 2 του νηση από την αρμόδια αρχή, σ΄ εκείνον του οποίου η
άρθρου 66. Η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης αίτηση της παρ. 3 καταχωρίστηκε πρώτη στο πρωτό-
Διοίκησης εξετάζει αν εντός της αιτούμενης έκτασης: κολλό της. Αν ο πρώτος αιτών υποβάλει παραίτηση ή
αα) είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης απορριφθεί το αίτημά του για αιτίες που δεν εμπίπτουν
οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει στους απαγορευτικούς λόγους του άρθρου 49 του νόμου
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο πενταετίας από τη λήξη, “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
παύση ή ανάκλησή της, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ββ) διενεργείται, ή προγραμματίζεται έρευνα από το ΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, η έκταση
Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε.), ή είχε διενεργηθεί στο παρελθόν και καθίσταται ελεύθερη.
έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα, 6. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε εκτάσεις που
γγ) προηγείται άλλη αίτηση για διενέργεια ερευνητι- ανήκουν στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. χορηγείται σ΄ εκεί-
κών εργασιών ή μίσθωση. νους, των οποίων η αίτηση για παραχώρηση του δικαιώ-
Αν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση, απορρίπτει την αί- ματος έρευνας καταχωρίστηκε πρώτη στο πρωτόκολλο
τηση. Αν δεν έχει υποβληθεί, ενημερώνει αμελλητί τον της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία οφείλει
ενδιαφερόμενο για την υποβολή των εξής επιπλέον δι- να τη διαβιβάσει στον οικείο Ο.Τ.Α., εφόσον στις εκτάσεις
καιολογητικών: αυτές δεν είχε χορηγηθεί στο παρελθόν η δυνατότητα
β) δήλωση για την υπαγωγή σε ΠΠΔ, μαζί με τα λοι- εκμετάλλευσης ή δεν είχε διενεργηθεί έρευνα από τους
πά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της Ο.Τ.Α. Μετά την αποπεράτωση των ερευνητικών εργασι-
46294/14.8.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο- ών οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εκμισθώσουν τις εκτάσεις
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2001) και στους κατόχους του δικαιώματος έρευνας με τις προϋπο-
στον ν. 4014/2011 (A΄ 209) με εγγυητική επιστολή για την θέσεις και τη διαδικασία του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
εκπλήρωση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκα- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
τάστασης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται με ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Η εγγυητική επιστολή είναι ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.
αόριστης χρονικής ισχύος και εκδίδεται υπέρ του φορέα 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η έκδο- Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορί-
ση εγγυητικής επιστολής αν η διενέργεια ερευνών γίνε- ζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της
ται με μεθόδους που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση έγκρισης, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων
στο έδαφος όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών μέσα στα όρια της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία
καθώς και γεωτρήσεων. Αν μετά την ολοκλήρωση της επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση
έρευνας, ακολουθήσει εκμετάλλευση για το σύνολο ή θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.
τμήμα του χώρου έρευνας, η εγγυητική επιστολή αντι-
καθίσταται από την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου Άρθρο 60
55, του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙ- Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών,
ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ μαρμάρων και φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»”, 1. Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών,
γ) σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώ- μαρμάρων και φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση υπό-
ρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περι- κειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το
βάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του άρθρο 5.
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλε-
αποστολή σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσμεύ- κτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότη-
σεων (ΠΤΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ του νόμου τας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή-
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- του άρθρου 14.
ΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, 3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμή-
δ) απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για μα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων
την έγκριση της διενέργειας ερευνητικών εργασιών, αν του παρόντος άρθρου, ο φορέας της οικονομικής δρα-
η έκταση είναι δημοτική. στηριότητας πριν από την έναρξη των εργασιών που
4. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αποκε- καθιστούν δυνατή την εκμετάλλευση του λατομείου
ντρωμένη Διοίκηση χορηγεί, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες υποβάλλει τη γνωστοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση
την έγκριση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
78 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

4. Η γνωστοποίηση σε ιδιωτική έκταση γίνεται για ενι- Άρθρο 61


αία έκταση και μπορεί να τροποποιείται ως προς την Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών,
έκταση της εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν οι σχε- μαρμάρων και φυσικών λίθων σε δημόσια
τικές προϋποθέσεις. Αν η τροποποίηση αφορά επέκταση ή δημοτική έκταση
του χώρου εκμετάλλευσης σε χώρο για τον οποίο υφί- 1. Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών,
σταται ήδη το σχετικό δικαίωμα, η τροποποίηση πραγ- μαρμάρων και φυσικών λίθων σε δημόσια ή δημοτική
ματοποιείται με βάση επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με
εκμετάλλευσης του άρθρου 64Α του παρόντος, η οποία το άρθρο 7. Η σύμβαση μίσθωσης του λατομικού χώρου
εκπονείται για το σύνολο του χώρου. Κατάτμηση χώρου, που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 45, 53 και 54
για τον οποίο έχει γίνει γνωστοποίηση εκμετάλλευσης του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡ-
λατομείου, δεν είναι επιτρεπτή. ΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
5. Η Υπηρεσία, που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”
οφείλει να ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, επέχει θέση έγκρισης.
προκειμένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους κα- 2. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εντός
θήκοντα. Με τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ η ενημέρωση του λατομικού χώρου δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων,
αυτή θα γίνεται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού ο φορέας οφείλει να αναγγείλει στο αρμόδιου Τμήμα
Συστήματος. Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του
6. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, απαιτεί- Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
ται ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει: Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την οικεία Αρχαιολο-
α) απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων γική Υπηρεσία την έναρξη των εργασιών. Η αναγγελία
(ΑΕΠΟ), που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντι- πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομη-
κής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και νία υπογραφής της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η
Ενέργειας ή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αναλό- προθεσμία που τάσσεται για την έναρξη των εργασιών η
γως με την κατάταξη της δραστηριότητας σε κατηγορία σύμβαση μίσθωσης καταγγέλλεται, εκτός αν, ύστερα από
Α1 ή Α2, σύμφωνα με την υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 αίτηση του ενδιαφερομένου, ο Συντονιστής της Αποκε-
(Β΄ 2471), ντρωμένης Διοίκησης θεωρήσει δικαιολογημένη τη μη
β) έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, σύμφωνα έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση
με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Μ.Λ.Ε., συνοδευόμενη αυτή εκδίδεται απόφαση, με την οποία παρατείνεται η
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν προθεσμία για την έναρξη των εργασιών.
το δικαίωμα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
του άρθρου 44 του νόμου για την “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορί-
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας,
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων μέσα στα
γ) έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όρια της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής
σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 (Α΄153), εφό- τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση θέμα, σύμ-
σον αυτή δεν έχει χορηγηθεί κατά τη διαδικασία έγκρι- φωνα με τα άρθρα 7 και 8.
σης της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας,
δ) κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Απο- Άρθρο 62
κεντρωμένης Διοίκησης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών
με την παρ. 2 του άρθρου 55, του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ιδιωτικών εκτάσεων
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕ- 1. Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε ιδι-
ΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ωτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης,
ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. σύμφωνα με το άρθρο 5 και τις παραγράφους 4 ως 7 του
7. Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σχέσης παραχώ- άρθρου 60. Σε περίπτωση λατομείου σε ιδιωτική έκταση
ρησης της υπό εκμετάλλευση έκτασης, παύει να ισχύει εκτός λατομικής περιοχής εφαρμόζεται το άρθρο 52 του
η δυνατότητα εκμετάλλευσής της. νόμου για την “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙ-
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.
νται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίη- 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλε-
σης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη- κτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότη-
ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε τας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή-
περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις ματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)
οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση για να ασκήσουν του άρθρου 14.
τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των 3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμή-
επιβαλλόμενων κυρώσεων μέσα στα όρια της παρ. 1 μα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων
του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε του παρόντος άρθρου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται
άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας πριν την
τα άρθρα 5 και 6. έναρξη των εργασιών προς την αρμόδια Διεύθυνση της
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 79

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υποχρε- στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος, αορίστου ισχύος
ούται να την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές. και συντρέχουν οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις.
Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση 2. Η εκμετάλλευση υπόκειται σε καθεστώς γνωστο-
από τον ενδιαφερόμενο ενός τυποποιημένου εγγράφου ποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 5, 60 και 62, μέχρι την
γνωστοποίησης. επίλυση της αμφισβήτησης για το ιδιοκτησιακό καθε-
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και στώς με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο- 3. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας
νται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίη- πρέπει να έχει εξασφαλίσει τα δικαιολογητικά της παρ.
σης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη- 6 του άρθρου 60 και επιπλέον την εγγυητική επιστολή
ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε της παραγράφου 1.
περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις 4. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από
οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση για να ασκήσουν την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αντιστοιχεί στο
τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επι- ποσό των μέγιστων προβλεπόμενων πάγιων μισθωμά-
βαλλόμενων κυρώσεων μέσα στα όρια της παραγράφου των μίας τριετίας. Αν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει
1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε επιλυθεί αμετάκλητα μέσα στην πρώτη τριετία, ο εκμε-
άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με ταλλευτής υποβάλλει αίτηση για την έκδοση νέας από-
τα άρθρα 5 και 6. φασης καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της τριετί-
Άρθρο 63 ας. Το ύψος της νέας εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε
Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών ποσό που περιλαμβάνει το σύνολο των αναμενόμενων
δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων μισθωμάτων, ύστερα από συμψηφισμό πάγιων και ανα-
1. Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε δη- λογικών με βάση τα αποτελέσματα της δραστηριότητας
μόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρι- της προηγούμενης τριετίας. Η νέα εγγυητική επιστολή
σης, σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις παρ. 1 και 2 του κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία, προς αντικατάστα-
άρθρου 61. Η σύμβαση μίσθωσης του λατομικού χώρου ση της προηγούμενης, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν
που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 45, 53 και 54 από τη λήξη της τριετίας και καλύπτει αθροιστικά τα μι-
του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡ- σθώματα όλης της προηγούμενης χρονικής περιόδου
ΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ μέχρι τη λήξη της επόμενης τριετίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, Λατομεία, τα οποία ήδη λειτουργούν με εγγυητική επι-
επέχει θέση έγκρισης. Σε περίπτωση λατομείου σε δημό- στολή της παρ. 1 του παρόντος, συνεχίζουν τη λειτουργία
σια ή δημοτική έκταση εκτός λατομικής περιοχής εφαρ- τους και λογίζεται ως ημερομηνία έναρξης υπολογισμού
μόζεται το άρθρο 52 του νόμου •ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ του ύψους της εγγυητικής επιστολής η ημερομηνία κατά
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ την οποία ξεκίνησε για πρώτη φορά ο υπολογισμός της.
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Λατομεία, τα οποία ήδη λειτουργούν χωρίς εγγυητική
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. επιστολή της παρ. 1 του παρόντος, συνεχίζουν τη λει-
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και τουργία τους, εφόσον καταθέσουν εγγυητική επιστολή
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορί- και λογίζεται ως ημερομηνία έναρξης υπολογισμού του
ζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της ύψους της εγγυητικής επιστολής η ημερομηνία έναρξης
έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, ισχύος του ν. 4409/2016 (Α΄136).
η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων μέσα στα Και για τις δύο περιπτώσεις των προηγούμενων εδα-
όρια της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής φίων, ο τρόπος υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής,
τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση θέμα, σύμ- καθορίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
φωνα με τα άρθρα 7 και 8. 5. Με ανάλογο τρόπο και διαδικασία καθορίζεται το
ύψος της εγγυητικής επιστολής για το πέραν της κάθε
Άρθρο 64 τριετίας χρονικό διάστημα, μέχρι την αμετάκλητη επίλυ-
Εκμετάλλευση λατομείων στις περιοχές του ση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αν ο εκμεταλλευτής
δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου δεν εκπληρώσει τις κατά τις παρ. 1 έως 4 υποχρεώσεις
του άρθρου 62 του ν. 998/1979 του, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες
1. Στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης ενέργειες για την αναστολή της εκμετάλλευσης μέχρι
παραγράφου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄289), για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.
τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί 6. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για αναγνώ-
οριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 ριση ιδιοκτησίας, το δικαίωμα ασκείται από τον φορέα
(Α΄ 303), η εκμετάλλευση πραγματοποιείται χωρίς να που έχει υποβάλλει την πρώτη χρονικώς αίτηση που έχει
καταρτιστεί σύμβαση μίσθωσης με το Δημόσιο, εφόσον κατατεθεί.
έχει προηγηθεί κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότη- 7. Μετά την επίλυση της αμφισβήτησης του ιδιοκτη-
τας ή αίτημα διοικητικής αναγνώρισης κυριότητας του σιακού καθεστώτος:
φερόμενου ιδιοκτήτη και κατατεθεί εγγυητική επιστολή α) αν η έκταση χαρακτηριστεί ως ιδιωτική, η εγγυητική
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι επιστολή επιστρέφεται, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή
οφειλόμενων μισθωμάτων, νομίμως λειτουργούντος βάρος του Δημοσίου,
80 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

β) αν η έκταση χαρακτηριστεί ως δημόσια, καλείται γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πριν από την έναρξη
ο εκμεταλλευτής να συνάψει σύμβαση μίσθωσης με το των εργασιών που προβλέπονται σε αυτή. Το χρονικό
Ελληνικό Δημόσιο, η οποία καλύπτει το υπολειπόμενο διάστημα για την έγκριση της μελέτης από την πιο πάνω
χρονικό διάστημα μίσθωσης μέχρι τη συμπλήρωση του υπηρεσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις εξήντα μέρες από
μέγιστου χρόνου που προβλέπεται από την ισχύουσα την υποβολή της. Σε περίπτωση, που η μελέτη κριθεί
νομοθεσία. Η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώνει ατόκως το ανεπαρκής ή ανακριβής, τότε επιστρέφεται στον εκμε-
συνολικό ποσό των οφειλόμενων μισθωμάτων, το οποίο ταλλευτή που μπορεί να την υποβάλει εκ νέου, αφού
καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή εφάπαξ, μέσα σε προηγουμένως η μελέτη συμπληρωθεί ή διορθωθεί,
δύο (2) μήνες από τη βεβαίωσή του και ακολούθως επι- σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας που έχουν εγ-
στρέφεται στον εκμεταλλευτή η σχετική εγγυητική επι- γράφως διατυπωθεί. Η προθεσμία για την έγκριση της
στολή. Για τις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της μελέτης, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε τριάντα
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄289), ως ημερο- μέρες από την επανυποβολή της.
μηνία έναρξης των οφειλόμενων μισθωμάτων ορίζεται
η 8.8.2014. Εφόσον ο εκμεταλλευτής δεν εκπληρώσει Άρθρο 65
την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων, η αρμόδια Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
υπηρεσία παύει την εκμετάλλευση, η εγγυητική επιστολή 1. Η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
καταπίπτει και, αν το ποσό που αντιστοιχεί στα οφει- εντός λατομικών χώρων των εξορυσσομένων ορυκτών,
λόμενα μισθώματα είναι μεγαλύτερο από το ποσό της υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με
εγγυητικής επιστολής, βεβαιώνεται ατόκως το επιπλέον το άρθρο 5.
αυτό ποσό. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιστρέφεται Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά
ποσό για το χρόνο που προηγείται της επίλυσης της μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
αμφισβήτησης. τος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ)
8. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνί- του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ - ΑΔΕ,
κηση εκ μέρους τρίτων των εκτάσεων της παρ. 1 και οι η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.
εκτάσεις κρίθηκαν τελεσιδίκως ως μη δημόσιες. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδια-
φερόμενος απαιτείται να κατέχει το δικαίωμα εκμετάλ-
Άρθρο 64Α λευσης, κατά τα άρθρα 60, 61, 62, 63 και 64 και να έχει
Τεχνική Μελέτη εξασφαλίσει:
1. Ο εκμεταλλευτής οφείλει να καταρτίζει και να υπο- α) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφό-
βάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περι- σον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες,
βάλλοντος και Ενέργειας, πριν από την έναρξη μεταλλευ- εγκρίσεις κ.λπ.,
τικών ή λατομικών εργασιών εκμετάλλευσης σε νέο έργο β) εγκεκριμένη τεχνική μελέτη στην οποία θα περιέχο-
ή και νέο μέρος του έργου, το οποίο δεν είχε περιληφθεί νται, ως Κεφάλαια, το στοιχείο δ΄ και, εφόσον απαιτείται,
στην αρχική μελέτη, τεχνική μελέτη του έργου ή μέρους το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.,
του έργου. γ) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα,
2. Η τεχνική μελέτη πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 2971/2001 (Α΄285)
και κεφάλαια: α) στοιχεία της επιχείρησης, β) στοιχεία και
του έργου, γ) στοιχεία μέρους έργου, δ) αποτελέσματα δ) τις υπεύθυνες δηλώσεις του στοιχείου ιβ΄ του άρ-
πραγματοποιηθεισών ερευνητικών εργασιών, όπου απαι-
θρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.
τείται ε) κεφάλαιο εργασιών εκμετάλλευσης, στ) υπεύθυ-
Σε περίπτωση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων,
νες δηλώσεις του άρθρου 8 της παρ. 4 του ν. 1599/1986
πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών απαιτείται
για ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της μελέτης, ζ)
να έχει συναφθεί η μίσθωση της έκτασης.
αποδείξεις κατάθεσης των αμοιβών μελετητών, των δι-
2. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομη-
καιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων και πάσης φύσεως
τελών, φόρων κ.λπ., σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, χανολογικού εξοπλισμού υπόκειται σε καθεστώς γνω-
οι προδιαγραφές των οποίων εξειδικεύονται στο άρθρο στοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5. Η γνωστοποίηση
101 του ΚΜΛΕ, καθώς και η) οικονομοτεχνική μελέτη της πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμέ-
εγκατάστασης και θ) στατική μελέτη για συναφή δομικά νου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριό-
έργα των εγκαταστάσεων, οι προδιαγραφές των οποίων τητας και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την
εξειδικεύονται στο άρθρο 103 του ΚΜΛΕ. Τα κριτήρια ενεργοποίηση του ΟΠΣ - ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλ-
που γενικά πρέπει να ικανοποιούνται στη τεχνική με- λεται στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας περιφέρειας.
λέτη είναι η οικονομία του κοιτάσματος, σε συνδυασμό 3. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδι-
με την ασφάλεια των εργαζομένων, των εργασιών και αφερόμενος απαιτείται να έχει εξασφαλίσει:
των εγκαταστάσεων καθώς και με την προστασία του α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από τους επι-
περιβάλλοντος και γενικότερα η ελαχιστοποίηση του βλέψαντες, σύμφωνα με το νόμο, την κατασκευή της
κοινωνικού κόστους στα πλαίσια των αρχών της βιώσι- εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδει-
μης ανάπτυξης. ούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα
3. Ο εκμεταλλευτής πρέπει να υποβάλει για έγκριση με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι
την τεχνική μελέτη στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ- στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια,
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 81

β) υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την ανά- χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας
θεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, σε δημόσιες και
συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με δημοτικές εκτάσεις καταβάλλεται μαζί με τη σχετική αί-
το νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τηση, επί ποινή απαραδέκτου, παράβολο τριών χιλιάδων
τεχνικούς, (3.000) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
γ) πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυ- απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική Αν μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών
απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχα- ακολουθήσει μίσθωση του χώρου, το ποσό αυτό συμ-
νίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/ ψηφίζεται με τα μισθώματα του πρώτου έτους.
15-3-1990 (Β΄ 188), όπως ισχύει,
δ) προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών από- Άρθρο 67
βλητων εφόσον απαιτείται, Κυρώσεις
ε) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφό- 1. Αν ο φορέας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίη-
σον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, σης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την
εγκρίσεις, υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής
στ) οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται, δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής,
ζ) πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνω- επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15.
ρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η
εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά οικεία υπηρεσία όπου υποβάλλεται η γνωστοποίηση.
μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερα- 2. Αν ο φορέας δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση επιβάλλο-
νογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ., νται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια
η) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υπη-
του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής ρεσία που χορηγεί την έγκριση.
προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, 3. Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η
ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περι-
αναφερόμενα στην παράγραφο 1θ του άρθρου 103 βάλλοντος και Ενέργειας.
του Κ.Μ.Λ.Ε. και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια, 4. Τα χρηματικά πρόστιμα των παρ. 1 και 2 επιβάλ-
ι) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, λονται σωρευτικά με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις του
εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς της. άρθρου 59 του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο- ΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙ-
νται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίη- ΑΤΑΞΕΙΣ”.
σης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη- 5. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προ-
ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που
περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις υπόκεινται σε γνωστοποίηση ή έγκριση εφαρμόζονται
οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια
ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκω- όργανα που ορίζονται σε αυτή.».
ση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της
παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής Άρθρο 67
τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, Μετά το άρθρο 67 του ν. 4442/2016, προστίθεται
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ που περιέχει τα εξής άρθρα 68 έως 76:
Άρθρο 66 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Παράβολο ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα είδη και ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη γνω-
Άρθρο 68
στοποίηση και για τη χορήγηση έγκρισης των δραστη-
Πεδίο εφαρμογής
ριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και για την
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί-
67, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πτει η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών για τη δια-
τα οποία μπορεί να αναπροσαρμόζονται. πίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, καθώς
2. Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη δια- και η εντός του μεταλλευτικού χώρου εγκατάσταση και
πίστωση κοιτασμάτων μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιο- λειτουργία μηχανημάτων πάσης φύσεως που εξυπηρε-
μηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. τούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης των μεταλλείων και
3 του άρθρου 43 του νόμου, “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡ- επεξεργασίας των εκ τούτων παραγομένων μεταλλευ-
ΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ μάτων και ιδίως όσες αντιστοιχίζονται στους Κωδικούς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 07,07.1,07.2, 09.9 της
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών 2ης ομάδας του Παραρτήματος.
82 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

Άρθρο 69 γειας καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της


Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη γνωστοποίησης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα
διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των
ορυκτών που υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους,
1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπί- οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προ-
στωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών του άρ- κειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες,
θρου 2 του ν.δ. 210/1973 (Α΄277) υπόκειται σε καθεστώς η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των
έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7. ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία
2. Η έγκριση χορηγείται σύμφωνα με τα ειδικότερα επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποί-
οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 29 του ηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
ν.δ. 210/1973, όπως οι παράγραφοι αυτοί προστέθηκαν
με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του παρόντος. Άρθρο 71
3. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλ- Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
λεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της υποστηρικτικές της εξόρυξης, βοηθητικές των
οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου μεταλλευτικών εργασιών και απλής μηχανικής
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων επεξεργασίας
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. 1. H εγκατάσταση εντός μεταλλευτικών χώρων, ηλε-
4. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υποστηρικτικών
που αφορά στην έγκριση διενέργειας των ερευνητικών της εξόρυξης (όπως αντλίες, δίκτυα πεπιεσμένου αέρα,
εργασιών, η αίτηση υποβάλλεται, πριν την έναρξη των δεξαμενές υδάτων, εγκαταστάσεις αυτοματισμών, τη-
ερευνητικών εργασιών, από τον φορέα της οικονομικής λεπικοινωνίας-τηλεειδοποιήσεων εργαζομένων, δίκτυα
δραστηριότητας στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια ή πυρόσβεσης, δίκτυα αερισμού), εγκαταστάσεων βοηθη-
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος τικών των μεταλλευτικών εργασιών (όπως εγκαταστά-
και Ενέργειας κατά περίπτωση. σεις χημείου, εγκαταστάσεις συνεργείων, μηχανουργείων
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και και ηλεκτροτεχνείων, αποθηκών πάσης φύσεως πλην
Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ- εκρηκτικών υλών) καθώς και εγκαταστάσεων απλής
γειας καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περι- μηχανικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος (θραύσης-
εχόμενο της έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει λειοτρίβησης-ταξινόμησης χωρίς περαιτέρω επεξεργα-
ο φορέας, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων σία), υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης σύμφωνα
εντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την 2. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά
έγκριση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8. μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Άρθρο 70 Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ - ΑΔΕ, η
διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.
ορυκτών που υπόκειται σε καθεστώς 3. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδι-
γνωστοποίησης αφερόμενος απαιτείται να έχει εξασφαλίσει:
1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπί- α) δικαίωμα εδαφοχρησίας,
στωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών του άρ- β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφό-
θρου 2 του ν.δ. 210/1973 υπόκειται σε καθεστώς γνωστο- σον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες,
ποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, εγκρίσεις κ.λπ.),
στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου γ) εγκεκριμένη τεχνική μελέτη στην οποία θα περιέχο-
29 του ν.δ. 210/1973 (Α΄277), όπως προστέθηκαν με την νται, ως κεφάλαια, το στοιχείο δ και, εφόσον απαιτείται,
παράγραφο 2 του άρθρου 74 του παρόντος. το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.,
2. Η γνωστοποίηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά δ) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα,
από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 2971/2001,
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
άρθρου 14. γειας καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της
3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα γνωστοποίησης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα
που αφορά στη γνωστοποίηση της διενέργειας των ερευ- της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των
νητικών εργασιών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται, πριν στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους,
την έναρξη των ερευνητικών εργασιών, από το φορέα οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προ-
της οικονομικής δραστηριότητας στην κατά τόπο αρμό- κειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες,
δια Περιφέρεια ή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργεί- η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά περίπτωση. ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποί-
Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ- ηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 83

Άρθρο 72 6. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται άδεια


Εγκατάσταση σύνθετων μονάδων εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1, νοείται εφεξής
1. Για την εγκατάσταση, εντός μεταλλευτικών χώρων, η έγκριση εγκατάστασης του παρόντος.
σύνθετων μονάδων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμε- 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
τάλλευσης των μεταλλείων και επεξεργασίας μεταλλευ- Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορί-
τικών ορυκτών και συγκεκριμένα: ζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της
(α) εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και πέραν της απλής έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, η
θραύσης-λειοτρίβησης-ταξινόμησης, (β) εγκαταστάσεις κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των
καμινείας, (γ) εγκαταστάσεις μεταλλουργικής επεξερ- ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η διαδικασία
γασίας, (δ) εγκαταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση
εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και απο- θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.
θήκευσης που σχετίζεται με τις εργασίες αυτές και στις Άρθρο 73
οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζονται Λειτουργία εγκαταστάσεων
στο Παράρτημα Ι της υπ΄ αριθμ. 172058/2016 κοινής του άρθρου 71 και 72
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι- 1. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του άρθρου 71
σμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής και 72 υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα
Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος με το άρθρο 5.
και Ενέργειας (Β΄ 354), για τις οποίες εφαρμόζονται οι 2. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά
ειδικές διατάξεις που ορίζονται στην εν λόγω απόφα- μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
ση, (ε) χώροι απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων, σύμ- Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του
φωνα με την υπ΄ αριθμ. 39624/2209/Ε103/2009 κοινή άρθρου 14.
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ - ΑΔΕ, η γνω-
Οικονομικών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροτα- στοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του
ξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 2076), (στ) εγκαταστάσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
επεξεργασίας υδάτων, (ζ) εγκαταστάσεις ανέλκυσης 4. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτεί-
προσωπικού, απαιτείται η έγκριση εγκατάστασης από ται ο φορέας να έχει εξασφαλίσει και να τηρεί στο αρχείο
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. της δραστηριότητας τα κάτωθι:
2. Ο εκμεταλλευτής οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύ-
χορήγηση της έγκρισης συνοδευόμενη από πλήρη φά- ει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το νόμο, την
κελο με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυ-
ή στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πε- χιούχους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση
ριβάλλοντος και Ενέργειας. Το χρονικό διάστημα για την έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και
έγκριση της εγκατάστασης, δεν μπορεί να ξεπερνάει τους ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί
έξι (6) μήνες από την προσήκουσα υποβολή της. Σε περί- με ασφάλεια,
πτωση, που η αίτηση ή στοιχεία του φακέλου κριθούν ανε- β) υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,
παρκή ή ανακριβή, τότε επιστρέφεται στον εκμεταλλευτή για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λει-
που μπορεί να την υποβάλει εκ νέου, αφού προηγουμένως τουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους
συμπληρωθεί ή διορθωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της σύμφωνα με το νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους
υπηρεσίας που έχουν εγγράφως διατυπωθεί. Η προθεσμία ή αδειούχους τεχνικούς,
για την έγκριση, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε γ) πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυ-
τρεις (3) μήνες. Τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος εφαρμό- ροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κοινή απόφαση
ζονται για την υποβολή της αίτησης και την έγκρισή της των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέρ-
υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω προθεσμιών. γειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/15.3.1990
3. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται (Β΄ 188), όπως ισχύει και αντίστοιχο για τις επιμέρους
αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονο- εγκαταστάσεις της παρ.1 του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.,
μικής δραστηριότητας, πριν την έναρξη των εργασιών δ) προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών από-
εγκατάστασης, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια- βλητων εφόσον απαιτείται,
κού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ε) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφό-
(ΟΠΣ-ΑΔΕ). σον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες,
4. Μέχρι την ενεργοποίηση του τμήματος του ΟΠΣ- εγκρίσεις κ.λπ.),
ΑΔΕ που αφορά στην έγκριση των δραστηριοτήτων στ) οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται,
του παρόντος άρθρου, η αίτηση για τη χορήγηση της ζ) πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνω-
έγκρισης υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομι- ρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις
κής δραστηριότητας, προς την αρμόδια υπηρεσία του εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερα-
5. Για την χορήγηση της έγκρισης απαιτείται η υποβολή νογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ.,
στην αρμόδια υπηρεσία των προβλεπόμενων στο άρθρο η) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,
103 του Κ.Μ.Λ.Ε. δικαιολογητικών. του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής
84 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, α) Υποβολή έγγραφης δήλωσης υπογεγραμμένης


ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα από αρμόδιο επιστήμονα, για τις περιπτώσεις που οι
αναφερόμενα στην παράγραφο 1θ του άρθρου 103 προβλεπόμενες ερευνητικές εργασίες δεν έχουν καμία
του Κ.Μ.Λ.Ε. και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια, επέμβαση επί του εδάφους. Για τις περιπτώσεις αυτές
θ) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, δεν απαιτείται η λήψη καμιάς περαιτέρω διοικητικής
εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς της. άδειας ή πράξης.
5. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 72, εντός β) Προσκόμιση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δε-
τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστο- σμεύσεων και εγκεκριμένης προτυποποιημένης τεχνι-
ποίησης από το φορέα, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία κής μελέτης, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του νόμου
προβαίνει σε κατά προτεραιότητα έλεγχο της εγκατάστα- «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
σης. Εφόσον ο έλεγχος διαπιστώσει την ορθή λειτουργία ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟ-
της εγκατάστασης, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει φύλλο ΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», σε πε-
ελέγχου, το οποίο φυλάσσεται στο φάκελο της επιχείρη- ριπτώσεις που οι ερευνητικές εργασίες αφορούν πε-
σης. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ριορισμένης έκτασης εκσκαφές (0,5m3 /στρέμμα) και
έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της κείμενης γενικά περιορισμένη επέμβαση επί του εδάφους (όπως
νομοθεσίας, ικανή να δημιουργήσει σοβαρό και άμεσο μέθοδοι σεισμικής διασκόπισης με χρήση εκρηκτικών
κίνδυνο στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ή υλών), μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήμα-
στο περιβάλλον, η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει τη τος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας
λήψη των ανάλογων μέτρων, όπως την προσωρινή ή Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
την επιβολή κυρώσεων ή την παροχή συστάσεων μέχρι γ) Προσκόμιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντι-
τη συμμόρφωσή της.
κών όρων και εγκεκριμένης προτυποποιημένης τεχνι-
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και κής μελέτης, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του νόμου
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο- “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
νται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίη- ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟ-
σης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη- ΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” για τις
ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περιπτώσεις που η προτεινόμενη έρευνα αφορά την
περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις πραγματοποίηση γεωτρήσεων ή την οποιαδήποτε επέμ-
οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να βαση σε βάθος επί του εδάφους με την πραγματοποίηση
ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκω- ερευνητικών στοών κ.λπ.
ση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της 3. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ο Περιφε-
παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής ρειάρχης, εντός 30 ημερών, εκδίδει εγκριτική πράξη υπό
τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, τον τίτλο «Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών», με την οποία
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. χορηγείται το δικαίωμα μεταλλευτικών ερευνών στον
Άρθρο 74 αιτηθέντα χώρο, όπως τυχόν έχει περικοπεί και εγκρί-
Τροποποιούμενες διατάξεις νεται η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών, όπως
προκύπτουν από τα προσκομισθέντα στοιχεία της πα-
1. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277)
ραγράφου 2.
αντικαθίσταται ως εξής:
4. Στην περίπτωση που από τα αποτελέσματα των
«1. Ο Περιφερειάρχης, εφόσον η αίτηση περί χορή-
ερευνών προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών σε
γησης αδείας μεταλλευτικών ερευνών πληροί τις προ-
άλλη θέση εντός του χώρου της άδειας μεταλλευτικών
βλεπόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 20, 21 παρ. 1,
ερευνών ή άλλου είδους από τις εγκεκριμένες με την
22 παρ. 1, και 23 του παρόντος, έπειτα από έλεγχο των
χορηγηθείσα άδεια μεταλλευτικών ερευνών, ο φορέας
ορίων και της εκτάσεως του χώρου προκειμένου να δι-
οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπο αρμόδια Πε-
απιστωθεί ότι ο αιτούμενος χώρος είναι ελεύθερος κατά
ριφέρεια τα αντίστοιχα, προβλεπόμενα στην παράγραφο
τα οριζόμενα στο άρθρο 26 και υπό την επιφύλαξη των
2 δικαιολογητικά, πριν την έναρξη των εργασιών αυτών
διατάξεων του άρθρου 31 του παρόντος, εκδίδει εντός και πάντα εντός του χρόνου ισχύος της αδείας.
προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος, 5. Οι ερευνητικές εργασίες μετά τη σύσταση της με-
διαπιστωτική πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ολο- ταλλειοκτησίας διενεργούνται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄
κλήρωση του ελέγχου και καλείται ο ενδιαφερόμενος να της παραγράφου 2 μετά την έγκριση από την αρμόδια
προσδιορίσει, εντός του αιτούμενου χώρου, όπως αυτός υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
τυχόν έχει περικοπεί μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, προτυποποιημένης τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με το
το είδος των εργασιών που προτίθεται να διενεργήσει Παράρτημα Β΄ του νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡ-
καθώς και τη θέση αυτών.» ΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.δ. 210/1973 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
(Α΄ 277 προστίθενται παράγραφοι 2, 3,4, 5 και 6 ως εξής: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, αφού προσκομιστούν κατά περίπτω-
«2. Ανάλογα με το είδος των ερευνητικών εργασιών ση Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ή απόφαση
απαιτείται: έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η έγκριση χορηγείται
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 85

μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος Επι- εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση δύο
θεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του ετών από την έκδοσή τους.
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Ερευνητικές εργασίες επί δημοτικών και ιδιωτικών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. εκτάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος
6. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών μετά τη σύστα- του παρόντος, εξακολουθούν μέχρι τη συμπλήρωση δύο
ση της μεταλλειοκτησίας, υπόκειται σε καθεστώς γνω- ετών από την έναρξή τους.
στοποίησης για τις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες 2. Εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικές εργασίες δεν έχουν καμία επέμβαση επί του διενέργειας ερευνητικών εργασιών επί δημοσίων και
εδάφους, εφαρμοζομένης αναλόγως της περίπτωσης δημοτικών εκτάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με το άρ-
α΄ της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση θρο 59 του ν. 4442/2016. Αν για τις αιτήσεις αυτές δεν
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη καταβληθεί το παράβολο που προβλεπόταν
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.». κατά το χρόνο της υποβολής τους, κατατίθεται το πα-
3. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 210/1973 ράβολο που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 66
αναριθμείται σε 7. του ν. 4442/2016 μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν δεν καταβληθεί το
Άρθρο 75 παράβολο, η σχετική αίτηση απορρίπτεται με αιτιολο-
Παράβολο γημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Ερευνητικές
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και εργασίες επί ιδιωτικών εκτάσεων που δεν έχουν ξεκινή-
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα είδη και σει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται
τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη γνω- κατόπιν γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
στοποίηση και για τη χορήγηση έγκρισης των δραστη- άρθρου 58 του ν. 4442/2016.
ριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και για το 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
παραδεκτό της άσκησης προσφυγής σύμφωνα με το η άδεια εκμετάλλευσης λατομείων. Η σύμβαση μίσθω-
επόμενο άρθρο ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος σης δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, η οποία έχει
και Ενέργειας, τα οποία μπορεί να αναπροσαρμόζονται. συναφθεί με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις επέχει
εφεξής θέση έγκρισης εκμετάλλευσης των εκτάσεων
Άρθρο 76 αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 63 του ν. 4442/2016.
Κυρώσεις 4. Συμβάσεις μίσθωσης λατομείων βιομηχανικών ορυ-
1. Αν ο φορέας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίη- κτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων που έχουν συναφθεί
σης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την ή έχουν παραταθεί μονομερώς σύμφωνα με την παρ. 1
υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής του άρθρου 18 του ν. 669/1977 (Α΄241) στο πλαίσιο ισχυ-
δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, ουσών αδειών εκμετάλλευσης μπορεί να παρατείνονται
επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. μονομερώς έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από τη
Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης.
οικεία υπηρεσία όπου υποβάλλεται η γνωστοποίηση. Οι συμβάσεις που έχουν παραταθεί σύμφωνα με την παρ.
2. Αν ο φορέας δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση επιβάλλο- 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 (Α΄ 241) μπορεί να παρατεί-
νται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια νονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών
αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υπη- από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης μίσθωσης.
ρεσία που χορηγεί την έγκριση. Συμβάσεις μίσθωσης που έχουν παραταθεί σύμφωνα
3. Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 183 του ν. 4001/2011
ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περι- (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του
βάλλοντος και Ενέργειας. ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και τροποποιήθηκε με το άρ-
4. Τα χρηματικά πρόστιμα των παραγράφων 1 και 2 θρο 22 του ν. 4351/2015 (Α΄ 165) και το άρθρο 58 του
επιβάλλονται σωρευτικά με τα πρόστιμα και τις κυρώ- ν. 4508/2017 (Α΄200), και έχουν συμπληρώσει διάρκεια
σεις του άρθρου 59 του νόμου για “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ισχύος πλέον των σαράντα (40) ετών μπορεί να παρα-
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ τείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση πενήντα (50)
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ετών από τη συνομολόγηση της αρχικής μίσθωσης, πε-
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. ραιτέρω δε εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 45. Αιτή-
5. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προ- ματα παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ, αν δεν έχουν ήδη
ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που κατατεθεί μπορεί να κατατεθούν μέσα σε έξι (6) μήνες
υπόκεινται σε γνωστοποίηση ή έγκριση εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμβάσεις μίσθω-
οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια σης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, οι
όργανα που ορίζονται σε αυτή.». οποίες συνομολογήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος
του ν. 669/1977 (Α΄241), έχουν παραταθεί σύμφωνα με
Άρθρο 68 την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 669/1977 ή την παρ. 6
Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α΄70) και ισχύουν, μπο-
1. Αποφάσεις συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών ρεί να παρατείνονται μονομερώς μέχρι τη συμπλήρωση
εργασιών επί δημοσίων εκτάσεων που έχουν εκδοθεί πεντηκονταετίας, η οποία έχει ως αφετηρία την έναρξη
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 669/1977 (Α΄241) ισχύος του ν. 669/1977.
86 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

5. Συμβάσεις μίσθωσης λατομείων αδρανών υλικών σύμβαση κατόπιν απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας,
που έχουν συναφθεί είτε επί δημόσιων εκτάσεων είτε εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
στο πλαίσιο ισχυουσών αδειών εκμετάλλευσης επί δη- 10. Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκμε-
μοτικών ή ιδιωτικών εκτάσεων, μπορεί να παρατείνονται τάλλευσης λατομικών ορυκτών επί ιδιωτικών εκτάσε-
μονομερώς έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από ων, εξετάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 62 του
τη συνομολόγηση της αρχικής μίσθωσης. Συμβάσεις μί- ν. 4442/2016. Εφόσον έχει ήδη εγκριθεί η τεχνική μελέτη
σθωσης, η διάρκεια των οποίων έχει υπερβεί τα είκοσι εκμετάλλευσης και το αίτημα αφορά αρχική άδεια ή επέ-
(20) έτη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 κταση ήδη υφιστάμενης άδειας εκμετάλλευσης πρέπει
(Α΄43), ή της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4001/2011 πριν από τη γνωστοποίηση να υποβληθούν από τον εν-
(Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του διαφερόμενο στην αρμόδια για την έγκριση της τεχνικής
ν. 4203/2013 (Α΄235) και το άρθρο 22 του ν. 4351/2015 μελέτης υπηρεσία, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
(Α΄165) και το άρθρο 58 του ν. 4508/2017 (Α΄200), μπο- όρων καθώς και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά
ρεί να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση (τίτλοι ιδιοκτησίας), σύμφωνα με την παράγραφο 6β του
σαράντα (40) ετών από τη συνομολόγηση της αρχικής άρθρου 60 του ν. 4442/2016 προκειμένου να επικαιρο-
μίσθωσης, εφαρμοζόμενης περαιτέρω της παρ. 3 του ποιηθεί η σχετική έγκριση.
άρθρου 45. Αιτήματα παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ, αν 11. Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκμετάλ-
δεν έχουν ήδη κατατεθεί, μπορεί να κατατεθούν μέσα λευσης λατομικών ορυκτών στις περιοχές του δευτέρου
σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του
6. Παράταση πέραν των σαράντα (40) ετών της δι- ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
άρκειας ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικών θρο 37 παρ. 1 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), για τις οποίες
εκτάσεων για λατομεία όλων των κατηγοριών λατομικών το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά
ορυκτών, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303),
ισχύος του παρόντος, δεν μπορεί να γίνει μονομερώς εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016.
αλλά απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης για την πρώτη 12. Εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκμε-
δεκαετή παράταση. τάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και
7. Για τα λατομεία της προηγούμενης παραγράφου μαρμάρων, επί δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, τα
που εμπίπτουν στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4, η οποία συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με το τε-
παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων μίσθω- λευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.
σης πέραν των πενήντα (50) ετών δεν μπορεί να γίνει 2702/1999 (Α΄70), εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 61
μονομερώς από τον μισθωτή αλλά απαιτείται η σύναψη του ν. 4442/2016, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώ-
νέας σύμβασης για την επόμενη, πέραν των πενήντα σεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι αιτή-
ετών, δεκαετή παράταση. σεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν απορριφθεί, αν μέσα
8. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται οι εκμεταλ- δεν έχει συναφθεί η σχετική παράταση της σύμβασης
λευτές λατομείων αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων σε μίσθωσης. Εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκ-
δημοτική έκταση, των οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά μετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις και στις
προορίζονται για χρήση σε οδοτάπητες και έρμα σι- περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγρά-
δηροτροχιών να καταγγείλουν τη σύμβαση μίσθωσης φου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄289) δεν εξετά-
ή να αιτηθούν την αναπροσαρμογή των όρων αυτής. ζονται περαιτέρω. Για τη συνέχιση της λειτουργίας των
Η καταγγελία ή η αίτηση γίνεται εγγράφως και τα αποτε- λατομείων αυτών, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να
λέσματά της επέρχονται από την κοινοποίησή της στον προβεί σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 60 του
εκμισθωτή Δήμο. Σε κάθε περίπτωση ο εκμεταλλευτής ν. 4442/2016, μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος
υποχρεούται στην αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα του παρόντος.
με το άρθρο 55 καθώς στην εφαρμογή των προβλεπό- 13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η άδεια εγκα-
μενων στην παράγραφο 5 του άρθρου 58. Ο εκμισθωτής τάστασης για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
ή ο μισθωτής δεν αποκτούν δικαίωμα αποζημιώσεως επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών, οι οποί-
εξαιτίας της καταγγελίας. Από την έναρξη ισχύος του ες βρίσκονται εντός λατομικών χώρων καταργείται ως
παρόντος, προηγούμενες του χρόνου της καταγγελίας διακριτή άδεια ενώ η αντίστοιχη εγκατάσταση υπόκειται
τυχόν αξιώσεις μεταξύ των μερών παραγράφονται αυ- σε καθεστώς γνωστοποίησης. Εκκρεμείς αιτήσεις δεν
τοδικαίως. εξετάζονται περαιτέρω, εφαρμόζεται δε αναλόγως η
9. Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκμετάλ- παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4442/2016.
λευσης λατομικών ορυκτών επί δημοσίων και δημοτικών 14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η άδεια λει-
εκτάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 63 τουργίας για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
του ν. 4442/2016, εφόσον δεν έχει συναφθεί σχετική επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών, οι οποίες
σύμβαση μίσθωσης. Στην περίπτωση που έχει συναφθεί βρίσκονται εντός λατομικών χώρων, καταργείται και η
σύμβαση μίσθωσης, η σύμβαση αυτή επέχει θέση έγκρι- λειτουργία τους υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης.
σης εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 63 του Εκκρεμείς αιτήσεις δεν εξετάζονται περαιτέρω εφαρμό-
ν. 4442/2016, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέ- ζονται δε αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου
σεις. Σε αντίθετη περίπτωση τροποποιείται ή λύεται η 65 του ν. 4442/2016.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87

15. Υφιστάμενες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας νικών ορυκτών και μαρμάρων, δεν κωλύει τη συνέχιση
Η/Μ εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων, εξακο- της λειτουργίας και την παράταση των μισθώσεων των
λουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Σε περίπτωση λατομείων αυτών με βάση τις διατάξεις του παρόντος και
τροποποίησης ή ανανέωσης αυτών εφαρμόζεται το άρ- του ν. 4442/2016, εκτός αν με τις νέες διατάξεις ορίζεται
θρο 65 του ν. 4442/2016. διαφορετικά.
16. Λατομεία τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη 20. Πάγια ή αναλογικά μισθώματα που έχουν καθορι-
ισχύος του παρόντος με άδεια εκμετάλλευσης αποκλει- σθεί κατά τρόπο διαφορετικό από τα οριζόμενα στην
στικώς μαρμαρόσκονης ή μαρμαροψηφίδας, υπάγονται παράγραφο 4 του άρθρου 45 με απευθείας συμβάσεις
στο εξής στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγρά- μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη εφαρ-
φου 2 του άρθρου 52. μογής του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται
Τα λατομεία αυτά μπορεί να διαθέτουν τα συμπαρα- όπως προβλέπεται στις συμβάσεις και σε κάθε περίπτω-
γόμενα αδρανή υλικά στην αγορά, κατά τα οριζόμενα ση όχι αργότερα από την 31.12.2025. Δημοτικά λατομεία
στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και την παρ. 7 του βιομηχανικών ορυκτών, για τα οποία έχουν καθορισθεί
άρθρου 45, μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης μίσθωσης υψηλότερα μισθώματα από τα ανώτατα όρια της παρ.
και όχι πέραν των πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύ- 4 του άρθρου 45, συνεχίζουν να καταβάλλουν τα καθο-
ος του παρόντος. Στη συνέχεια μπορεί να λειτουργούν ρισθέντα στις συμβάσεις μισθώματα μέχρι τη λήξη και
σύμφωνα με τους περιορισμούς του τελευταίου εδαφίου των παρατάσεων αυτών.
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52. Για τα ανωτέρω δημοτικά λατομεία βιομηχανικών
Το προηγούμενο εδάφιο, αναφορικά με τους περιο- ορυκτών, σε περίπτωση νέων συμβάσεων, το μίσθωμα
ρισμούς διάθεσης συμπαραγομένων προϊόντων εφαρ- καθορίζεται ελεύθερα.
μόζεται αντιστοίχως και για τα λειτουργούντα λατομεία 21. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του
βιομηχανικού ορυκτού ανθρακικού ασβεστίου. παρόντος ο αρμόδιος κατά περίπτωση Περιφερειάρχης
17. Λατομεία αδρανών υλικών που είχαν στο παρελθόν εκδίδει διαπιστωτική πράξη ελευθέρωσης του χώρου,
ενταχθεί στο καθεστώς αποκατάστασης περιβάλλοντος, σχετικά με τις εκτάσεις των οποίων οι άδειες μεταλλευ-
σύμφωνα με την ειδική μελέτη αποκατάστασης: τικών ερευνών έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του
α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου παρόντος.
7 του ν. 2837/2000 (Α΄ 178) ως εμπίπτοντα στις διατά- 22. Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών που
ξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του λειτουργούν εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών,
ν. 2115/1993 (Α΄ 15), β) της περίπτωσης των διατά- καθώς και οι εκμεταλλευτές μεταλλείων υποχρεούνται
ξεων των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 20 του ν. να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Απο-
2115/1993 και γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 183 του κεντρωμένης Διοίκησης ή στην αρμόδια υπηρεσία του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179) όπως αντικαταστάθηκε από την Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα,
παράγραφο 17 άρθρου 17 του ν. 4203/2013 (Α΄235) και εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
το άρθρο 22 του ν. 4351/2015 (Α΄ 165), παύουν οριστικά 2 του άρθρου 55, εντός ενός (1) έτους από τη δημο-
τη λειτουργία τους μετά το πέρας του οριζόμενου από σίευση του παρόντος, η οποία ισούται με το 20% του
την ειδική μελέτη χρόνου, εντός του οποίου θα πρέπει προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη αποκατάστασης
να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. περιβάλλοντος στην ισχύουσα ΑΕΠΟ. Η εγγυητική επι-
18. Σε περιπτώσεις λατομείων που εντάχθηκαν σε λατο- στολή θα προσαυξάνεται κάθε έτος κατά το 20% του
μικές περιοχές πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος προβλεπόμενου ποσού αποκατάστασης, έτσι ώστε πριν
και αδειοδoτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθε- από τη λήξη της πενταετίας να καλύπτεται το 100 % της
τηθέντος λατομικού χώρου, η εκμίσθωση του υπολοίπου προβλεπόμενης δαπάνης.
τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου στους εκμε- 23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται
ταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως εξής: λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με τις διατά-
α) αν πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις, με απευθείας ξεις του άρθρου 16 του ν. 3851/2010 (Α΄85), όπως έχουν
σύμβαση, αντικατασταθεί με το άρθρο 27 του ν. 4258/2014 (Α΄94),
β) αν πρόκειται για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα και συμπληρωθεί με το άρθρο 62 του ν. 4305/2014
με σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄ αριθμ. 19690/ (Α΄237), προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευ-
19.4.1995 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι- ση των λατομείων αυτών, οφείλουν, να υποβάλουν τα
κών και Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Β΄402) απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 64
όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 19661/6.6.2001 του ν. 4442/2016, μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας ισχύος του παρόντος.
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης(Β΄775), Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων
γ) η διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων των πε- αυτών, η εγγυητική επιστολή έναντι τυχόν οφειλόμενων
ριπτώσεων α΄ και β΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν μισθωμάτων υπολογίζεται στο 50 % των προβλεπόμενων
του υφισταμένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου. Για πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρο 45.
τις παρατάσεις αυτών των συμβάσεων εφαρμόζεται το Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του
άρθρο 63 του ν. 4442/2016. άρθρου 55 για τη αποκατάσταση του περιβάλλοντος
19. Μεταβολή των χρήσεων γης σε περιοχές που λει- σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ γίνεται σύμφωνα
τουργούν νομίμως λατομεία αδρανών υλικών, βιομηχα- με τις διατάξεις της παρ. 22 του παρόντος.
88 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

24. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαλλάσσο-
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για νται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτα-
τα ρυθμιζόμενα από τις κανονιστικές αυτές πράξεις ζητή- σης ίδιου εμβαδού με εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η
ματα εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες σχετικές διατάξεις, επέμβαση και υποχρεούνται να καταβάλουν αντάλλαγμα
εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. χρήσης ίσο με το 100% της καθοριζόμενης, σύμφωνα με
το άρθρο 6, αξίας της έκτασης τους. Αποφάσεις αναδά-
Άρθρο 69 σωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού που έχουν ήδη
Καταργούμενες διατάξεις εκδοθεί και αφορούν εκμεταλλευτές λατομείων που εμπί-
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 24 του άρθρου πτουν στο προηγούμενο εδάφιο ανακαλούνται ύστερα
68, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον έχει καταβλη-
οι παρακάτω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη θεί ως αντάλλαγμα χρήσης το 100% της καθοριζόμενης,
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος: σύμφωνα με το άρθρο 6, αξίας της έκτασης επέμβασης.».
α. Τα άρθρα 28 και 29 του ν.δ. 4029/1959 (Α΄ 250).
β. Ο ν. 669/1977 (Α΄241) εκτός από τα άρθρα 37 και 51. Άρθρο 71
γ. Ο ν. 1428/1984 (Α΄43) εκτός από τα άρθρα 26 και 28. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
δ. Τα άρθρα 1 έως 17, 19 έως 26 και 34 του ν. 2115/1993 του νόμου τα Παραρτήματα 1 και 2.
(Α΄15).
ε. Τα άρθρα 6,7,8 και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 Άρθρο 72
του ν. 2702/1999 (Α΄70). Έναρξη ισχύος
στ. Το άρθρο 7 και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
του ν. 2837/2000 (Α΄178). στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
ζ. Τα άρθρα 13 και 17 του ν. 3335/2005 (Α΄95). διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
η. Το άρθρο 14 του ν. 3438/2006 (Α΄33).
ΜΕΡΟΣ Γ΄
θ. Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄85), όπως ισχύει.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ι. Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α΄179).
ια. Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4203/2013 (Α΄235). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ιβ. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 της υποπαραγράφου στ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4425/2016 (Α΄185)
12 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄85).
ιγ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4262/2014 Άρθρο 73
(Α΄114 ). Το άρθρο 4 του ν. 4425/2016 (Α΄185) αντικαθίσταται
ιδ. Τα άρθρα 41 και 69 του ν. 4409/2016 (Α΄136). ως εξής:
ιε. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, το άρθρο «Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι:
102 και το άρθρο 104 της υπ’ αριθμ. 2223/14.6.2011 από- α) η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας,
φασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1227) καταργείται. ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
ιστ. Το άρθρο 104 της αριθμ. 2223/14.6.2011 από- ιδίως των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009
φασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1227) καταργείται. 13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά με τους όρους πρόσβασης
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρι-
Άρθρο 70 κής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
Λοιπές διατάξεις αριθ. 1228/2003» (L 211/15 της 14.8.2009), καθώς και
1. Τα έργα που περιγράφονται στο στοιχείο 9, του του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής της
Παραρτήματος V (Ομάδα 5η) της υπουργικής απόφα- 24ης Ιουλίου 2015 «σχετικά με τον καθορισμό κατευθυ-
σης ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) εντάσσονται ντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότη-
στην κατηγορία Β. Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή τας και τη διαχείριση της συμφόρησης» (L 197/24 της
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των έργων 25.7.2015), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2016/1719 της
και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 «σχετικά με τον
της υπουργικής απόφασης 46294/2013 (Β΄ 2001) είναι καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική
η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρω- κατανομή δυναμικότητας» (L 259/42/ της 27.9.2016) και
μένης Διοίκησης. Οι εγκεκριμένες ΑΕΠΟ για τα έργα του του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2017/2195 της Επιτροπής της
προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν έως 23ης Νοεμβρίου 2017 «σχετικά με τον καθορισμό κατευ-
τη λήξη τους πλην των ερευνητικών γεωτρήσεων για θυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ανεύρεση μεταλλευτικών ορυκτών. ενέργειας» (L 312/6/της 28.11.2017) και
2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του β) η ολοκλήρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας
ν. 998/1979(Α΄289), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως αγοράς ενεργειακών προϊόντων χονδρικής κατά
ως εξής: την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του
«Εκμεταλλευτές μεταλλείων και λατομείων, οποιασ- Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
δήποτε κατηγορίας ορυκτού, οι οποίοι έχουν καταβάλει Οκτωβρίου 2011 «για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια
εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής στη χονδρική αγορά ενέργειας»» (L 326/1 της 8.12.2011)
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 89

ή και συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έν- ρωσης Φυσικής Παράδοσης) και στην οποία δηλώνονται
νοια του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II οι συναλλαγές που διενεργούνται επί Ενεργειακών Χρη-
και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού ματοπιστωτικών Μέσων με φυσική παράδοση.
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 η) Ενδοημερήσια Αγορά: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργει-
«για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την ας, στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσι-
(L 173/84 της 12.6.2014).». κής παράδοσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
εντολών συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και
Άρθρο 74 αφορούν την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης.
Το άρθρο 5 του ν. 4425/2016 αντικαθίσταται ως εξής: θ) Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
«Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι γειας (Nominated Electricity Market Operator/NEMO)
ορισμοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (εφεξής ο «ΟΔΑΗΕ»): Το νομικό πρόσωπο που ορίζεται
(Α’ 179), του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, του Κανονι- από την ΡΑΕ να εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ενιαία
σμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, του εκτελεστικού Κανονισμού σύζευξη επόμενης ημέρας ή/και την ενιαία ενδοημερή-
(ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρί- σια σύζευξη, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222
ου 2014 «σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
εφαρμογή των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 8 του ι) Αγορά Εξισορρόπησης: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέρ-
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοι- γειας, η οποία περιλαμβάνει τις Αγορές Ισχύος Εξισορρό-
νοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και πησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης και τη διαδικασία
τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας» (L 363/121 εκκαθάρισης αποκλίσεων.
της 18.12.2014) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. ια) Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Η αγορά στην οποία
Πέραν των ανωτέρω ορισμών, για την εφαρμογή του προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη των απαιτήσεων εφε-
παρόντος νόμου ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι: δρείας του Συστήματος η οποία (ισχύς) διατηρείται από
α) Χρηματιστήριο Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρεία που τους Συμμετέχοντες για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.
διαχειρίζεται μία ή και περισσότερες Αγορές Ενέργειας ή ιβ) Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης: Η αγορά στην
και Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές, σύμφωνα οποία προσφέρεται από τους Συμμετέχοντες ηλεκτρική
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή του
β) Αγορές Ενέργειας: Οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΕΣΜΗΕ, με σκοπό τη διατήρηση της συχνότητας του Συ-
οι Αγορές Φυσικού Αερίου και οι Περιβαλλοντικές Αγορές. στήματος σε ένα προκαθορισμένο εύρος, καθώς και του
γ) Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η Αγορά Επόμενης ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά και η Αγορά Εξισορρό- τηρουμένων των προγραμμάτων ανταλλαγής ηλεκτρι-
πησης που λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊό- κής ενέργειας με γειτονικές χώρες.
ντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) ιγ) Αγορές Φυσικού Αερίου: Οι Αγορές Φυσικού Αε-
αριθ. 1227/2011. ρίου, στις οποίες πραγματοποιούνται συναλλαγές επί
δ) Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηματο- συμβολαίων προμήθειας ή μεταφοράς φυσικού αερίου
πιστωτικά μέσα των περιπτώσεων 5-11 του Τμήματος Γ και οι οποίες λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προ-
του Παραρτήματος Ι του νόμου για την ενσωμάτωση της ϊόντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)
Οδηγίας MiFID II που σχετίζονται με εμπορεύματα ενέρ- αριθ. 1227/2011.
γειας, ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή ιδ) Κατάρτιση Προγράμματος Κατανομής: Η επανα-
και δικαιώματα εκπομπής ρύπων και τα οποία τυγχάνουν λαμβανόμενη διαδικασία με την οποία ο Διαχειριστής
διαπραγμάτευσης σε Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα τεχνικά χα-
Αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ρακτηριστικά των εγκαταστάσεων των Συμμετεχόντων,
ε) Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά: Η ρυθμιζό- τους τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος και τις
μενη αγορά, ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης προσφορές των Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρό-
(ΠΜΔ) ή ο μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης πησης, επιλύει ένα πρόβλημα συν-βελτιστοποίησης για
(ΜΟΔ) κατά την έννοια του νόμου για την ενσωμάτωση μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με στόχο τον καθο-
της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, ρισμό ενδεικτικού προγράμματος λειτουργίας για τους
στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης Ενεργειακά Συμμετέχοντες και τις μονάδες παραγωγής, με γνώμονα
Χρηματοπιστωτικά Μέσα και την οποία διαχειρίζεται το την ασφάλεια του Συστήματος. Από το Πρόγραμμα Κατα-
Χρηματιστήριο Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομής είναι δυνατό να προκύπτουν πρόσθετα στοιχεία,
παρόντος νόμου. όπως η Ισχύς Εξισορρόπησης, για κάθε Συμμετέχοντα
στ) Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης: Η ημέρα στην Αγορά Εξισορρόπησης.
κατά την οποία παραδίδονται οι ποσότητες ενέργειας ιε) Συμμετέχων στις Αγορές Ενέργειας/Συμμετέχων:
που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής στις Αγορές Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να πραγ-
Ηλεκτρικής Ενέργειας. ματοποιεί συναλλαγές σε μια ή περισσότερες Αγορές
ζ) Αγορά Επόμενης Ημέρας: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέρ- Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπρομη-
γειας, στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές αγο- θευόμενων πελατών και των φορέων σωρευτικής εκπρο-
ράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση σώπησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονι-
φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλή- σμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπου νοούνται ως:
90 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

1) αυτοπρομηθευόμενος πελάτης: Το φυσικό ή νομικό «7. Η ΡΑΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργά-
πρόσωπο το οποίο επιλέγει να προμηθεύεται ενέργεια ζονται για την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών
απευθείας από τις Αγορές Ενέργειας προς ιδία αποκλει- αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στις παραγρά-
στική χρήση και φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όπως και για την
2) φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης (aggregator): εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που
Το νομικό πρόσωπο το οποίο συναθροιστικά εκπροσω- αφορά στη λειτουργία, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια
πεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας έναν ή περισσό- της ενεργειακής αγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τερους παραγωγούς ή καταναλωτές ή δυνητικά Συμμε- τους, με βάση τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.».
τέχοντες για ένα ή περισσότερα σημεία σύνδεσης, είτε 5. Εισάγεται νέα παρ. 3 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
για παραγωγή είτε για ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και ως εξής:
αναλαμβάνει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαιτήσεις «3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της
που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις Αγορές αυ- ΡΑΕ τα εντεταλμένα όργανα αυτής μπορούν:
τές. Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Φορέας α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό
Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παραγράφων 22 και 23 οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνουν αντίγραφό του,
του άρθρου 2 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) εφόσον είναι (β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρό-
νομικό πρόσωπο. σωπο,
ιστ) Φορέας Εκκαθάρισης: Η ανώνυμη εταιρεία που (γ) να έχουν πρόσβαση σε κάθε υπάρχουσα καταγρα-
παρεμβάλλεται μεταξύ αντισυμβαλλομένων στις συναλ- φή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδομένων
λαγές στις Αγορές Ενέργειας και αναλαμβάνει το ρόλο και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτής.».
αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε 6. Εισάγεται νέα παρ. 4 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
αγοραστή για τις ανάγκες εκκαθάρισης των σχετικών συ- ως εξής:
ναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. «4. Η ΡΑΕ μπορεί επιπροσθέτως:
ιζ) Ειδική Συμμετοχή: άμεση ή έμμεση συμμετοχή που α) να λαμβάνει πληροφορίες από τους ελεγκτές επο-
αντιπροσωπεύει το 10% τουλάχιστον του κεφαλαίου ή πτευόμενων κατά τα ανωτέρω από την ΡΑΕ φορέων,
των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου. β) να αναθέτει εξακριβώσεις ή έρευνες σε ορκωτούς
ιη) Περιβαλλοντικές Αγορές: Αγορές στις οποίες λογιστές και άλλους εμπειρογνώμονες.».
πραγματοποιούνται συναλλαγές επί περιβαλλοντικών 7. Εισάγεται νέα παρ. 5 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
προϊόντων όπως, δικαιωμάτων, ενεργειακών πιστοποι- ως εξής:
ητικών, εγγυήσεων προέλευσης, όπως εξειδικεύονται με «5. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, δύναται να καθορίζει τα
απόφαση της ΡΑΕ κατά τους όρους του παρόντος, και οι στοιχεία που πρέπει περιοδικώς να υποβάλλουν οι επο-
οποίες λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων πτευόμενοι από την ΡΑΕ φορείς, το χρόνο και τον τρόπο
χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και
1227/2011.». αναγκαία λεπτομέρεια.».
8. Εισάγεται νέα παρ. 6 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
Άρθρο 75 ως εξής:
«6. Για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων
1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 τροποποι-
της παρ. 13 του άρθρου 12, και των άρθρων 15 και 16
είται ως εξής: «Εποπτικές Αρμοδιότητες».
αρμόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζεται
2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
ειδικότερα στις διατάξεις αυτές. Για την άσκηση της ως
6 του ν. 4425/2016 αναριθμούνται σε περιπτώσεις β, γ
άνω εποπτείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις εξου-
και δ αντίστοιχα. Προστίθεται νέα περίπτωση α΄ ως εξής:
σίες και αρμοδιότητες και επιβάλλει τις κυρώσεις που
α) Είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαια-
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός των περι- γοράς, όπως κατά περίπτωση καθορίζεται στις διατάξεις
πτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του παρόντος. της παρ. 13 του άρθρου 12 και των άρθρων 15 και 16. Η
3. Η παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 αντικαθί- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την εφαρμογή των
σταται ως εξής: διατάξεων της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 13
«2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί σύμφωνα με ως προς τη συμμετοχή ΑΕΠΕΥ ως Εκκαθαριστικών Με-
την παρ. 1, η ΡΑΕ μπορεί, πέραν των προβλεπομένων λών σε Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις
στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του ν. αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της
4001/2011,να εκδίδει οδηγίες και κατευθύνσεις για την Ελλάδος εποπτεύουν επίσης τις ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά
κατάρτιση των Κανονισμών και Κωδίκων του παρόντος, ιδρύματα, αντίστοιχα, όταν συμμετέχουν στις Αγορές
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου και να Ενέργειας ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα
διενεργεί γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή μη, ελέγχους προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου
στους φορείς που υπάγονται στην ως άνω εποπτεία της, Ενέργειας αναφορικά με την επάρκεια που θα πρέπει να
ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις παραβα- έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών
τικής συμπεριφοράς. Οι παραπάνω έλεγχοι είναι δειγ- τους. Με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ματοληπτικοί.» και της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται ειδικά κρι-
4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 αναριθμεί- τήρια για τη συμμετοχή των ΑΕΠΕΥ και των πιστωτικών
ται σε παράγραφο 7 και αντικαθίσταται ως εξής: ιδρυμάτων, αντίστοιχα, στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμε-
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 91

τεχόντων αναφορικά με την επάρκεια που θα πρέπει να υποχρέωση φυσικής παράδοσης. Οι εντολές πώλησης
έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών των Παραγωγών οφείλουν να εξαντλούν το υπόλοιπο
τους.». της διαθέσιμης ισχύος των μονάδων τους, που δεν έχει
9. Εισάγεται νέα παρ. 8 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016 δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί των ως άνω
ως εξής: Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων
«8. Ειδικώς, την εποπτεία ως προς την εφαρμογή των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με υποχρέωση φυ-
διατάξεων της περίπτωσης β) της παρ. 1 του άρθρου σικής παράδοσης.
13 ως προς τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων β) Η λειτουργία της Aγοράς Επόμενης Ημέρας, στο
του ν. 4261/2014 ως Εκκαθαριστικών Μελών σε Φορέα πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών
Εκκαθάρισης ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με ηλεκτρικής ενέργειας, διενεργείται από το Χρηματιστή-
τις διατάξεις αυτές. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει ριο Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ
τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα όταν συμμετέχουν στις και τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
Αγορές Ενέργειας ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την
ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρημα- Αγορά Επομένης Ημέρας.
τιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την επάρκεια που Β. Ενδοημερήσια Αγορά
θα πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών α) Στην Ενδοημερήσια Αγορά οι Συμμετέχοντες δύ-
υποχρεώσεών τους. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελ- νανται να υποβάλλουν εντολές συναλλαγών για φυσική
λάδος καθορίζονται ειδικά κριτήρια για τη συμμετοχή παράδοση την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδο-
των πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 4261/2014 στις Αγορές σης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Εντολών
Ενέργειας ως Συμμετεχόντων. Για τις ανάγκες άσκησης Συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, λαμβάνο-
της εποπτείας της παρούσας παραγράφου η Τράπεζα ντας υπόψη:
της Ελλάδος συνεργάζεται με την ΡΑΕ και την Επιτροπής i) τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δε-
Κεφαλαιαγοράς.». σμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών τους επί Ενερ-
10. Εισάγεται νέα παρ. 9 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016 γειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενερ-
ως εξής: γειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ)
«9. Επιτρέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης,
σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμ- ii) τα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας,
φωνα με τον παρόντα νόμο μεταξύ της ΡΑΕ, της Επιτρο- καθώς και
πής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.». iii) τυχόν περιορισμούς που έχουν προκύψει από την
Αγορά Εξισορρόπησης.
Άρθρο 76 β) Η λειτουργία της Ενδοημερήσιας Aγοράς, τόσο
Το άρθρο 7 του ν. 4425/2016 καταργείται. κατά το διάστημα πριν όσο και μετά τη θέση σε ισχύ του
πλαισίου της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών
Άρθρο 77 ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των συμπληρωματικών
Το άρθρο 8 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο ενδοημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών, διενερ-
7 και τροποποιείται ως εξής: γείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας σε συνεργασία
α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρμόδιους φορείς,
«1. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυν- σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρημα-
δεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας διενεργούνται τιστηρίου Ενέργειας για την Ενδοημερήσια Αγορά.
στις ακόλουθες Αγορές: Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδο- Γ. Αγορά Εξισορρόπησης
ημερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης ή και Ενεργεια- α) Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά
κή Χρηματοπιστωτική Αγορά που λειτουργεί σύμφωνα Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορ-
με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 16. Συναλλαγές ρόπησης καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης απο-
επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων είναι δυνα- κλίσεων. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση
τό να συνάπτονται και διμερώς, εκτός της Ενεργειακής υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παρά-
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.» δοσης, τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο
β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης βάσει του Κανο-
«3. Οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν τα ακόλου- νισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.».
θα χαρακτηριστικά: β) Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρ-
Α. Αγορά Επόμενης Ημέρας μοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπεύθυνου
α) Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας υποβάλλονται από για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ και διενεργείται σύμ-
τους Συμμετέχοντες εντολές συναλλαγών ηλεκτρικής φωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορ-
ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επό- ρόπησης.».
μενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης). γ) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δηλώνονται και οι ποσό- «3. Για τη λειτουργία των Aγορών Ηλεκτρικής Ενέρ-
τητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω γειας, το Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής
διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπι- ΕΣΜΗΕ διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιημένα πληροφο-
στωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων ριακά συστήματα, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν
χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με τη λειτουργική διεπαφή μεταξύ τους και την ομαλή
92 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

μεταφορά δεδομένων από τη μία Αγορά Ηλεκτρικής «α) Συνεργάζεται με τυχόν άλλα χρηματιστήρια ενέρ-
Ενέργειας στην άλλη, όπου αυτό απαιτείται, ιδίως στις γειας ή διαχειριστές αγορών και τον Διαχειριστή του
περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα μιας Αγοράς απο- ΕΣΜΗΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία των Αγορών
τελούν εισαγόμενα δεδομένα και βάση για την επόμενη Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις ειδικότερες προ-
χρονικά Αγορά.». βλέψεις στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργει-
δ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: ας.».
«4. Με την επιφύλαξη διατάξεων του ενωσιακού δικαί- «δ) Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς σύμφωνα με
ου, οι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο των ανω- τις ειδικότερες προβλέψεις στον Κανονισμό του Χρημα-
τέρω Aγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διέπονται από το τιστηρίου Ενέργειας.».
Ελληνικό Δίκαιο.». «στ) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κα-
νόνων λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Άρθρο 78
που διαχειρίζεται.».
Το άρθρο 9 του ν. 4425/2016 καταργείται. ε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσται ως εξής:
Άρθρο 79 «Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης
του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011(Α΄179), όπως ισχύει,
1. Το άρθρο 10 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρ-
η ανωτέρω υπουργική απόφαση ισχύει για την εταιρεία
θρο 8 και τροποποιείται ως εξής:
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υπο-
α) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
καθίσταται με την απόσχιση στη θέση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.».
«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος και
της παρ. 4 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011, ο ΟΔΑΗΕ Άρθρο 80
ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια Εισάγεται νέο άρθρο 9 στο ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222. «Χρηματιστήριο Ενέργειας», το οποίο έχει ως εξής:
Η ΡΑΕ είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της «1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί μετά από
συμμόρφωσης με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των έγκριση της ΡΑΕ. Με την ίδια απόφαση η ΡΑΕ εγκρίνει
τελών του ΟΔΑΗΕ ή της μεθοδολογίας υπολογισμού των τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και την Εν-
τελών αυτών, την ανάκληση του ΟΔΑΗΕ, καθώς και κάθε δοημερήσια Αγορά, τις οποίες θα διαχειρίζεται το Χρη-
άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται στις εθνικές Ρυθμιστι-
ματιστήριο Ενέργειας καθώς και τον Κανονισμό του που
κές Αρχές, δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού.».
εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 του πα-
β) η παρ. αντικαθίσταται ως εξής:
ρόντος νόμου. Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται
«3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζο-
οι προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου
νται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222.
καθώς και των άρθρων 10 και 11 του παρόντος νόμου. Το
Οι αρμοδιότητες εκκαθάρισης ασκούνται σύμφωνα με
Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί με τη μορφή ανώ-
τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου, μη θιγομένων
νυμης εταιρείας και διέπεται από τις διατάξεις της νομο-
των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222.»
θεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και συμπληρωματικώς
γ) η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με απόφαση της
«4. Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην
ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η
άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός των προβλεπομέ-
διαδικασία και να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τη
νων στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου, ο ΟΔΑΗΕ
δύναται να: χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου αυτής καθώς
α) συστήνει ή να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα με και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
εξειδικευμένο σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή λειτουρ- 2. Σκοπός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι η οργά-
γιών που αφορούν στις αρμοδιότητές του ή/και νωση και η διαχείριση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
β) αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρ- Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας, Φυσικού Αερίου,
μοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην Περιβαλλοντικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 19 ή
περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών σύμφω-
αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά να με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου, ως και
με τον ΟΔΑΗΕ. κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα. Το Χρηματιστήριο
Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ο ΟΔΑΗΕ παρα- Ενέργειας δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες που
μένει αποκλειστικά αρμόδιος για την άρτια και ορθή προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222,
εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και εκτός της εκκαθάρισης εφόσον αυτή ασκείται από το
για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε Φορέα Εκκαθάρισης του άρθρου 12 του παρόντος νό-
τρίτου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον πα- μου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Χρηματι-
ρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της στήριο Ενέργειας συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του
πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ως και του
Στις περιπτώσεις α και β οι επιμέρους όροι και συμ- Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και του Κανονισμού Αγο-
φωνίες με τρίτα πρόσωπα τελούν υπό την προηγούμενη ράς Εξισορρόπησης.
έγκριση της ΡΑΕ.» 3. Για τον ως άνω σκοπό, το Χρηματιστήριο Ενέργειας
δ) οι περιπτώσεις α΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 6 του άρθρου δύναται να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
10 αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής: θέματα της αρμοδιότητάς του σε τρίτους διαχειριστές
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 93

ή χρηματιστήρια ενέργειας έναντι αμοιβής, καθώς και ειδικότεροι όροι και τα κριτήρια ελέγχου καταλληλότη-
να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και σε προ- τας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο
γράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., εφόσον δεν αυτή, όπως ενδεικτικά η αξιοπιστία, η πείρα, η ύπαρξη
παρακωλύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του. τυχόν ποινικής καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα,
4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρί- η ύπαρξη τυχόν κωλυμάτων ή η τυχόν συνδρομή λόγων
ου Ενέργειας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και κάθε άλλη ανα-
ευρώ, το οποίο, προκειμένου για την έγκριση της λει- γκαία λεπτομέρεια.
τουργίας του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, θα 9. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις πρωτογενείς αποκτήσεις
πρέπει να έχει κατατεθεί προηγουμένως εξ ολοκλήρου ή μεταβιβάσεις μετοχών της παρ. 7 ή τις αλλαγές των
τοις μετρητοίς σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυ- προσώπων της παρ. 8 εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια
μα που λειτουργεί στην Ελλάδα. καταλληλότητας που αναφέρονται στις αποφάσεις που
5. Οι μετοχές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι εκδίδει σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του παρόντος ή
ονομαστικές. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί εάν κρίνει αιτιολογημένα ότι οι ανωτέρω αποκτήσεις ή
πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μεταβιβάσεις ή αλλαγές αποτελούν απειλή για την εύ-
ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων ρυθμη λειτουργία ή για την ορθή και συνετή διοίκηση
των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσια- και διαχείριση των Αγορών Ενέργειας.
στική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση των Αγορών 10. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Χρηματιστη-
Ενέργειας. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί ρίου Ενέργειας, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις
με τον ίδιο τρόπο και κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά. για τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκω-
6. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 117Β του τούς ελεγκτές. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από
ν. 4001/2011 οι μετοχές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες
μπορεί να εισάγονται προς διαπραγμάτευση, σε ρυθμι- γίνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.».
ζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης
του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II. Άρθρο 81
7. Για κάθε πρωτογενή απόκτηση ή και μεταβίβαση Εισάγεται νέο άρθρο 10 στον ν. 4425/2016 με τον τίτλο
μετοχών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας συνεπεία της «Οργανωτικές Ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου Ενέργειας», το
οποίας το ποσοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερ- οποίο έχει ως εξής:
βαίνει το 20%, 1/3, το 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαί- «1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επαρκείς ορ-
ου του απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ, με την γανωτικές ρυθμίσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 117 Β του του, μη θιγομένων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει
ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της έγκρισης σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.
αυτής, η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου 2. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει μηχανισμούς
που αποκτά τις μετοχές. Η απόκτηση μετοχών σύμφω- για το σαφή εντοπισμό και τη διαχείριση των ενδεχό-
να με το προηγούμενο εδάφιο χωρίς την προηγούμενη μενων δυσμενών συνεπειών για τη λειτουργία του και
έγκριση της ΡΑΕ έχει ως συνέπεια τη στέρηση του δι- των Αγορών Ενέργειας αυτού ή για τους Συμμετέχοντες,
καιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση. Με απόφαση από κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αφενός των
της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και
Αγορών Ενέργειας, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή των
η διαδικασία και να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι
προσώπων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο μετο-
για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου αυτής,
χικό του κεφάλαιο και αφετέρου της υγιούς λειτουργίας
όπως ενδεικτικά, η οικονομική φερεγγυότητα, η νόμιμη
των Αγορών Ενέργειας.
και καταστατική δυνατότητα συμμετοχής ή η τυχόν συν-
δρομή λόγων σύγκρουσης συμφερόντων με την ιδιότητα 3. Για τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτί-
μετόχου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και κάθε θενται οι Αγορές Ενέργειας, το Χρηματιστήριο Ενέργειας
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. διαθέτει κατάλληλα μέσα και εφαρμόζει κατάλληλους
8. Για τη χορήγηση της έγκρισης της παρ. 1, η ΡΑΕ μηχανισμούς και συστήματα για τον εντοπισμό όλων
ελέγχει την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού των σημαντικών για τη λειτουργία τους κινδύνων και
συμβουλίου, των προσώπων που πραγματικά διευθύ- λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό
νουν τη δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αυτών των κινδύνων.
που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση 4. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επίσης μηχανι-
των Αγορών Ενέργειας ή που είναι σε θέση να ασκήσουν σμούς που επιτρέπουν την ορθή διαχείριση των τεχνικών
άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως αποτελεσματι-
στη διαχείριση των Αγορών Ενέργειας καθώς και των κούς μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώ-
προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή κατά την πιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των συστημάτων.
έννοια της περίπτωσης ιζ του άρθρου 5 του παρόντος 5. Για την εξασφάλιση της δίκαιης και εύρυθμης δι-
νόμου, για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διοί- εξαγωγής των συναλλαγών στις Αγορές Ενέργειας, το
κησης και λειτουργίας τους. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται Χρηματιστήριο Ενέργειας εφαρμόζει διαφανείς και μη
και για κάθε αλλαγή των προσώπων του προηγουμένου παρέχοντες διακριτική ευχέρεια κανόνες και διαδικασίες
εδαφίου. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται και διατυπώνει αντικειμενικά κριτήρια για την αποτελε-
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται οι σματική εκτέλεση των εντολών συναλλαγών.
94 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

6. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει αποτελεσματι- Ενδοημερήσιας Αγοράς από τους χρήστες τους μέσω
κούς μηχανισμούς που επιτρέπουν την αποτελεσματική των συστημάτων τους.
και έγκαιρη οριστικοποίηση των συναλλαγών που εκτε- 3. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναφέρει στη ΡΑΕ τις
λούνται στα πλαίσια των συστημάτων του. σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του Κανονισμού
7. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της κλίμακας του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις
των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές Ενέρ- συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση
γειας, καθώς και του φάσματος και της σοβαρότητας των της αγοράς και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ
κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτίθεται, το Χρημα- τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περι-
τιστήριο Ενέργειας διαθέτει σε μόνιμη βάση επαρκείς πτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στη ΡΑΕ
χρηματοπιστωτικούς πόρους για να διασφαλίζεται η κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων
εύρυθμη λειτουργία του. κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συ-
8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει Κανονισμό, στήματα του ή μέσω αυτών.
ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από 4. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί τις τρέ-
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματι- χουσες τιμές προσφοράς και ζήτησης και το βάθος του
στηρίου Ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές που ανακοι-
κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. Ο Κανονισμός πε- νώνονται μέσω των συστημάτων των Αγορών Επόμενης
ριλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς που διαχειρίζεται,
Ενέργειας καθώς και τους όρους λειτουργίας της Αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του. Τα
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Το στοιχεία αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού
ελάχιστο περιεχόμενό του προσδιορίζεται σύμφωνα με υπό εύλογους εμπορικούς όρους και συνεχώς κατά τις
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμ- κανονικές ώρες συναλλαγών. Με απόφαση της ΡΑΕ μπο-
βάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι ρεί να απαλλάσσεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας από
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την την υποχρέωση να ανακοινώνει δημόσια τα αναφερόμε-
πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής να στο πρώτο εδάφιο στοιχεία, ανάλογα με το μοντέλο
Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο αγοράς ή το είδος και το μέγεθος της εντολής θέτοντας
στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορ- σχετικά κριτήρια για τον καθορισμό τους.
φώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 5. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί τουλά-
από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες χιστον την τιμή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών
που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανό- που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων των Αγο-
νων του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημο- ρών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. Τα
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται υπό εύλογους εμπορι-
ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης κούς όρους και, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο
της ΡΑΕ ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν κατάρτισης κάθε συναλλαγής. Η ΡΑΕ μπορεί με απόφασή
έναντι των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα της να επιτρέπει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας να με-
παράγραφο. ταθέτει χρονικά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των
9. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι συναλλαγών ανάλογα με τον τύπο ή τον όγκο τους, θέ-
προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται ει- τοντας σχετικά κριτήρια για τον καθορισμό τους. Με την
δικότεροι όροι για τη χορήγηση της έγκρισης της παρ. ίδια απόφαση της η ΡΑΕ μπορεί να απαλλάσσει από την
8 του παρόντος.». υποχρέωση δημοσιοποίησης συναλλαγές που καταρ-
τίζονται διμερώς και δηλώνονται στα συστήματα του
Άρθρο 82 Χρηματιστηρίου Ενέργειας, θέτοντας σχετικούς όρους
Το άρθρο 11 του ν. 4425/2016 καταργείται και εισάγε- απαλλαγής. Ο τρόπος μετάθεσης της δημοσιοποίησης
ται νέο άρθρο 11 με τον τίτλο «Συναλλακτικές ρυθμίσεις των στοιχείων των συναλλαγών εγκρίνεται εκ των προ-
Χρηματιστηρίου Ενέργειας», το οποίο έχει ως εξής: τέρων από την ΡΑΕ και ανακοινώνεται στους Συμμετέ-
«1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επαρκείς χοντες και στο ευρύ κοινό.».
συναλλακτικές ρυθμίσεις για την άσκηση των αρμοδι-
οτήτων του, μη θιγομένων των υποχρεώσεων που ανα- Άρθρο 83
λαμβάνει σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Εισάγεται νέο άρθρο 12 στο ν. 4425/2016 με τον τίτλο
2. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας εφαρμόζει αποτελε- «Εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέρ-
σματικούς μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικά με τις γειας», το οποίο έχει ως εξής:
Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς «1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επό-
που διαχειρίζεται, για την τακτική παρακολούθηση της μενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας διενεργείται από το
συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων με τους κανόνες Χρηματιστήριο Ενέργειας ή από άλλο Φορέα Εκκαθάρι-
τους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό του. Προ- σης, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους ή από κεντρικό
κειμένου να εντοπίζονται οι παραβάσεις των κανόνων αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
του Κανονισμού του, οι ανώμαλες συνθήκες διαπραγμά- που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρ-
τευσης και οι συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν θρο 100 του ν. 4209/2013 (Α΄253), εφαρμοζόμενων σε
κατάχρηση της αγοράς, παρακολουθεί τις συναλλαγές κάθε περίπτωση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ)
που καταρτίζονται στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και αριθ. 2015/1222. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στην
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95

Αγορά Εξισορρόπησης διενεργείται από τον Διαχειρι- την αξιοπιστία των ως άνω προσώπων. Ο Φορέας Εκ-
στή του ΕΣΜΗΕ. Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ μπορεί να καθάρισης δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με το
αναθέτει λειτουργίες του που αφορούν την εκκαθάριση ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την
των συναλλαγών στην Αγορά Εξισορρόπησης σε Φορέα έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε
Εκκαθάρισης ή σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του Κα- θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που έχει λάβει άδεια στην και διαχείρισή του. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δημοσιοποιεί
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4209/2013 με τον ίδιο τρόπο και κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά.
(Α΄253) στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης 8. Για κάθε μεταβίβαση μετοχών του Φορέα Εκκαθά-
(outsourcing). Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει τη ρισης, συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής
σχετική σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης στην ΡΑΕ. Η ΡΑΕ μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3
μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση υπηρεσιών εξωτερικής του μετοχικού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούμενη
ανάθεσης σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για έγκριση της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής,
λόγους διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας της ενερ- η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που
γειακής αγοράς. αποκτά τις μετοχές. Η απόκτηση μετοχών σύμφωνα με το
2. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Ηλε- προηγούμενο εδάφιο χωρίς την προηγούμενη έγκριση
κτρικής Ενέργειας αφορά ιδίως τις εξής λειτουργίες: της ΡΑΕ έχει ως συνέπεια τη στέρηση του δικαιώματος
α) τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων ψήφου στη γενική συνέλευση.
πώλησης και αγοράς ενέργειας και ισχύος και των αντί- 9. Η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία και την πείρα των με-
στοιχων θέσεων για τις ποσότητες αυτές, συμπεριλαμβα- λών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που
νομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων, πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα
β) τον υπολογισμό της χρηματικής αξίας των χρεώ- Εκκαθάρισης, που είναι επιφορτισμένα με τις δραστηριό-
σεων και πιστώσεων των Συμμετεχόντων στις Αγορές τητες της εκκαθάρισης ή που είναι σε θέση να ασκήσουν
Ηλεκτρικής Ενέργειας, άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και
γ) την ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύ- στη διαχείριση του, καθώς και των προσώπων που κατέ-
νου των συναλλαγών στο πλαίσιο της λειτουργίας των χουν ειδική συμμετοχή κατά την έννοια της περίπτωσης
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη διευθέτηση τυχόν ιζ του άρθρου 5, για τη διασφάλιση της ορθής και συνε-
ελλείμματος των συναλλαγών αυτών. τής διοίκησης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της
3. Στις εργασίες που ασκεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας εκκαθάρισης. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται και για κάθε
ή άλλος Φορέας Εκκαθάρισης ή κεντρικός αντισυμβαλ- αλλαγή των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου.
λόμενος, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνεται 10. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις μεταβιβάσεις μετοχών της
και ο διακανονισμός των συναλλαγών στις Αγορές Ηλε- παρ. 9 του παρόντος άρθρου ή τις αλλαγές των προσώ-
κτρικής Ενέργειας. Ο διακανονισμός αφορά τη διευθέ- πων της παρ. 10 εάν έχει αντικειμενικούς και εξακριβω-
τηση του οικονομικού αποτελέσματος της εκκαθάρισης μένους λόγους να θεωρεί ότι η μεταβίβαση αποτελεί
των ως άνω συναλλαγών και την εκτέλεση τραπεζικών απειλή για την ορθή και συνετή διοίκηση και διαχείριση
πράξεων χρέωσης και πίστωσης του λογαριασμού των του Φορέα Εκκαθάρισης.
Συμμετεχόντων, ως και κάθε άλλη συναφή εργασία. 11. Με απόφασή της η ΡΑΕ μπορεί να εξειδικεύει τις
4. Την ιδιότητα του Φορέα Εκκαθάρισης μπορεί να προϋποθέσεις και τη διαδικασία και να καθορίζει τους
αναλάβει νομικό πρόσωπο που ιδρύεται από το Χρημα- ειδικότερους όρους για τη χορήγηση της έγκρισης της
τιστήριο Ενέργειας ή και από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ παρ. 5 του παρόντος, περιλαμβανομένων των όρων για
ή/και από τρίτο πρόσωπο μετά από έγκριση της ΡΑΕ. την έγκριση της καταλληλότητας των μελών του διοικη-
Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋπο- τικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά
θέσεις των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 έως 7 διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα Εκκαθάρισης,
και 9 έως 12 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη
του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων εκκαθάρι-
5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης λειτουργεί με τη μορφή σης και των μετόχων του, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα
ανώνυμης εταιρείας και διέπεται από τις διατάξεις της ή αναγκαία λεπτομέρεια.
νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός αν επιμέ- 12. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Φορέα Εκ-
ρους διατάξεις του παρόντος νόμου εισάγουν αποκλίσεις καθάρισης, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις για
από αυτές. τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκωτούς
6. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Εκκαθά- ελεγκτές. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις
ρισης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες γί-
οποίο, προκειμένου για την έγκριση της λειτουργίας του, νονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
θα πρέπει να έχει κατατεθεί προηγουμένως εξ ολοκλή- 13. Σε περίπτωση ανάθεσης από το Χρηματιστήριο
ρου τοις μετρητοίς σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό Ενέργειας της εκκαθάρισης των συναλλαγών στις Αγο-
ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. ρές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας σε κεντρικό
7. Οι μετοχές του Φορέα Εκκαθάρισης είναι ονομαστι- αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
κές. Μέτοχος του Φορέα Εκκαθάρισης είναι το Χρημα- που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρ-
τιστήριο Ενέργειας ή άλλα πρόσωπα μετά από έγκριση θρο 100 του ν. 4209/2013, η εκκαθάριση διενεργείται
της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της έγκρισης η ΡΑΕ ελέγχει σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού και
96 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. που τις διέπει. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου για
Για την ανάληψη της εκκαθάρισης από κεντρικό αντι- τα πιστωτικά ιδρύματα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
συμβαλλόμενο τηρείται η διαδικασία του άρθρου 16 προκειμένου για τις ΑΕΠΕΥ του νόμου για την ενσωμά-
του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ο κεντρικός τωση της Οδηγίας MiFID II, θέτουν με αντίστοιχες αποφά-
αντισυμβαλλόμενος διαθέτει Κανονισμό εκκαθάρισης σεις τους ειδικά κριτήρια για την επάρκεια συμμετοχής
που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφω- των ως άνω εποπτευόμενων από αυτές προσώπων κα-
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 τηρουμένων και θορίζοντας και τη διαδικασία εγκρίσεως που θα πρέπει
των απαραίτητων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. να ακολουθείται για τη συμμετοχή αυτή.
648/2012 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013. Τα γ) να έχει συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες με τον
Εκκαθαριστικά μέλη του κεντρικού αντισυμβαλλομένου Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη διασφάλιση ομαλών και
και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και φυσι-
εκκαθάρισης οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις κής παράδοσης ενέργειας. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφεί-
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον λουν να συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του Κώδικα
Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορ-
σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Το Διοικη- ρόπησης και άλλων συναφών ρυθμίσεων απευθείας ή
τικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από μέσω των συμμετεχόντων στα συστήματα του εν λόγω
σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, εγκρίνει τον Κανονισμό του Διαχειριστή
κεντρικού αντισυμβαλλομένου ως προς τη νομιμότητα 2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που
του, ως και κάθε τροποποίηση αυτού. Οι αποφάσεις της προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα
παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.
Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς δια-
εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά
Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστι-
προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα παράγρα- κών Μελών στις διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα Εκκαθαρι-
φο. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει στην στικά Μέλη και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστι- ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις
κή απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον
του.». Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε
περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει
Άρθρο 84 τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης ταυτόχρονα με
Εισάγεται νέο άρθρο 13 στο ν. 4425/2016 με τον τίτλο την έγκριση που παρέχει σύμφωνα με την παρ. 4 του
«Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις Φορέα Εκκα- άρθρου 12 του παρόντος νόμου για τη λειτουργία του
θάρισης», το οποίο έχει ως εξής: καθώς και κάθε τροποποίησή του. Οι αποφάσεις της πα-
«1. Ο Φορέας Εκκαθάρισης διαθέτει επαρκείς οργα- ραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
νωτικές ρυθμίσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
του, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των πα- εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ, ο Κανονισμός και οι τρο-
ραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου ποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία
και επιπροσθέτως: αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Φορέας Εκκαθάρισης
α) διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που
αποτροπή συστημικών κινδύνων και τη συμμόρφωσή εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.
του με τις περί του αμετάκλητου του διακανονισμού δι- 3. Στις περιπτώσεις όπου τις εργασίες της εκκαθάρισης
ατάξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), οι οποίες εφαρμόζονται συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως
αναλογικά. 3 του άρθρου 12, διενεργεί το Χρηματιστήριο Ενέργει-
β) αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων ας, ως Φορέας Εκκαθάρισης νοείται το Χρηματιστήριο
εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών στο Ενέργειας, εφαρμοζόμενου ως προς αυτό του συνόλου
πλαίσιο λειτουργίας του, λειτουργεί βάσει κανόνων που των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός
διασφαλίζουν την ύπαρξη συνθηκών διαφάνειας, την αυτών των παραγράφων 5, 7 και 9 του άρθρου 12 του
ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών όρων πρόσβα- παρόντος νόμου.
σης των Εκκαθαριστικών Μελών του ως και την ύπαρξη 4. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται
συνθηκών που επιτρέπουν την άνευ διακρίσεων πρό- οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρ. 1 ως και να
σβαση. Ως Εκκαθαριστικά Μέλη πρόσβαση μπορούν να ορίζονται τυχόν πρόσθετα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη
έχουν, πέραν των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ενέργειας, τους εγγενείς κινδύνους της εκκαθάρισης και την ανάγκη
πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 και επιχειρήσεις προστασίας της αγοράς».
επενδύσεων του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδη-
γίας MiFID II που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμ- Άρθρο 85
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται Εισάγεται νέο άρθρο 14 στο ν. 4425/2016 με τον τίτλο
με τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης. Η πρόσβαση «Ειδικές ρυθμίσεις», το οποίο έχει ως εξής:
των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων «1. Ως προς τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλαγών,
επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπεται με βάση το δίκαιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 97

άρθρου 12 που διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα ρίζει στον Κανονισμό του τη διαδικασία βάσει της οποίας
νόμο από Φορέα Εκκαθάρισης ή κεντρικό αντισυμβαλ- υπολογίζει το ύψος των μέγιστων προχρηματοδοτημέ-
λόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που έχει νων χρηματοοικονομικών πόρων του που διαθέτει για
λάβει άδεια στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλογικά: την κάλυψη ζημιών σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εάν την
α) οι διατάξεις του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), ως προς τις εκκαθάριση διενεργεί κεντρικός αντισυμβαλλόμενος του
τυχόν ασφάλειες που καταθέτουν οι συμμετέχοντες Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ως προς τις ως άνω προ-
στην εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής βλέψεις και τις γραμμές άμυνας του κεντρικού αντισυμ-
Ενέργειας, βαλλομένου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού
β) οι διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), ως προς τη λει- (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
τουργία των συστημάτων του Φορέα Εκκαθάρισης ή του γ) Εάν πρόκειται για αθέτηση υποχρεώσεων φυσικής
κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Η Τράπεζα της Ελλάδος παράδοσης, επιλαμβάνεται ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ
ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές της επίβλεψης του για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων κάλυψης ή
ν. 2789/2000 και ως προς τα συστήματα των ως άνω Φο- εξισορρόπησης του ελλείμματος σύμφωνα με τα ειδικό-
ρέων Εκκαθάρισης και κεντρικών αντισυμβαλλομένων. τερα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 και στον Κανονισμό
2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δύναται, για λόγους κάλυ- αυτού, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στο υπερήμε-
ψης κινδύνου ως προς τις δραστηριότητες εκκαθάρισης ρο Εκκαθαριστικό Μέλος. Για την κάλυψη του σχετικού
που ασκεί, να συστήνει κεφάλαιο εκκαθάρισης εφαρ- κόστους ασκούνται από τον Φορέα Εκκαθάρισης ή τον
μοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 76 κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, κατά περίπτωση, και τον
παράγραφοι 1 έως 5 και 82 του ν. 3606/2007 (Α΄195). Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα δικαιώματα των περιπτώσεων
Στην περίπτωση κεντρικού αντισυμβαλλομένου η σύ- α΄ και β΄.
σταση κεφαλαίου εκκαθάρισης γίνεται σύμφωνα με τις 4. Ο Φορέας Εκκαθάρισης μπορεί σε κάθε περίπτωση
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 εφαρμο- να υιοθετεί μέτρα και ρυθμίσεις αντίστοιχα με αυτά που
ζόμενων των ως άνω διατάξεων του ν. 3606/2007 συ- προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
μπληρωματικά. 648/2012. Τα σχετικά μέτρα και ρυθμίσεις θα πρέπει να
3. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους καθορίζονται στον Κανονισμό εκκαθάρισης του Φορέα
ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκκαθά- Εκκαθάρισης.
ρισης ή διακανονισμού σε σχέση με τις συναλλαγές στις 5. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας Εκκαθαριστικού
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν τα εξής: Μέλους κατά τις διατάξεις του ν. 2789/2000 αναλογικά
α) Εάν πρόκειται για αθέτηση οικονομικών υποχρεώ- εφαρμοζόμενων, έναντι των υποχρεώσεών του προς τον
σεων σχετιζόμενων με τις συναλλαγές που το Εκκαθα- Φορέα Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
ριστικό Μέλος εκκαθαρίζει, ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, οι πράξεις εκκαθάρισης,
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δικαιούται: διακανονισμού, διενέργειας συναλλαγών κάλυψης και
i) να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κάλυψης εκκαθαριστικού συμψηφισμού, περιλαμβανομένης και
ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, όπου συντρέχει περί- της παροχής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ασφαλειών
πτωση, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του υπέρ του Φορέα Εκκαθάρισης ή του κεντρικού αντισυμ-
ν. 3301/2004, βαλλομένου, είναι καθ` όλα έγκυρες και αντιτάξιμες ένα-
ii) να προβαίνει σε χρήση ή εκποίηση ή κτήση κυριό- ντι παντός τρίτου, εφόσον αφορούν σε εκκρεμότητες του
τητας των ασφαλειών που έχει λάβει από αυτό κατ΄ ανα- αφερέγγυου προς τον Φορέα Εκκαθάρισης, τον κεντρικό
λογική εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3301/2004 αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από
ως και συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί πριν ο Φορέας Εκκα-
iii) να εισπράττει από τη μερίδα του Εκκαθαριστικού θάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λάβει γνώση
Μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, εφόσον υφίσταται, της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα
τα απαιτούμενα ποσά για την κάλυψη των εκκρεμών με το ν. 2789/2000.
οφειλών του ή, σε περίπτωση μη επάρκειας της προς 6. Οι παρ. 1 και τα στοιχεία (ii) (iii) της περ. α της παρ. 3
κάλυψη της ζημίας, και από τις μερίδες των υπολοίπων εφαρμόζονται και στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς
Εκκαθαριστικών Μελών κατά τρόπο σύμμετρο (pro rata). την Αγορά Εξισορρόπησης.
β) Στην περίπτωση εκκαθάρισης μέσω κεντρικού αντι- 7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλ-
συμβαλλομένου, η άσκηση των δικαιωμάτων του κεντρι- λόμενος κατά περίπτωση και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ,
κού αντισυμβαλλομένου κατά του αθετήσαντος τις σχε- όπου τούτο απαιτείται για την αντιμετώπιση καταστάσε-
τικές οικονομικές υποχρεώσεις Εκκαθαριστικού Μέλους ων υπερημερίας ή αφερεγγυότητας ειδοποιούν αμέσως
γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 την ΡΑΕ, και εφόσον πρόκειται για κεντρικό αντισυμβαλ-
και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του παρόντος. λόμενο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις εν λόγω
Ο Φορέας Εκκαθάρισης διατηρεί επαρκείς διαθέσι- καταστάσεις ως και για τα μέτρα που έλαβαν για την
μους προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς αντιμετώπισή τους.».
πόρους για την κάλυψη δυνητικών ζημιών σε περίπτωση
υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, εφόσον οι ζημίες Άρθρο 86
αυτές υπερβαίνουν σε έκταση το σύνολο των εξασφαλί- Εισάγεται νέο άρθρο 15 στο ν. 4425/2016 με τον τίτλο
σεων που λαμβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με «Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές», το οποίο έχει
τις παραγράφους 1 και 2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης καθο- ως εξής:
98 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

«1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύναται να ενεργεί επί παραγώγων με υποχρεωτική φυσική παράδοση της
ως διαχειριστής αγοράς και να διαχειρίζεται Ενεργειακές ενέργειας την οποία διενεργεί το ίδιο το Χρηματιστήριο
Χρηματοπιστωτικές Αγορές μετά από άδεια της Επιτρο- Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15
πής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ- του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, το Χρημα-
σεις που προβλέπονται στο νόμο για την ενσωμάτωση τιστήριο Ενέργειας καθορίζει τη λειτουργία της εκκαθά-
της Οδηγίας MiFID II, στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 ως ρισης των συναλλαγών σε ΜΟΔ επί των ως άνω παρα-
και στις εξουσιοδοτικές αυτών πράξεις που εκδίδονται γώγων στον Κανονισμό του που εκδίδεται και εγκρίνεται
για την εφαρμογή τους. Εφόσον η άδεια αφορά Ενερ- σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10.».
γειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα διακανονιζόμενα με
φυσική παράδοση της ενέργειας, η άδεια της Επιτροπής Άρθρο 88
Κεφαλαιαγοράς χορηγείται μετά από εισήγηση της ΡΑΕ. 1. Το άρθρο 12 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρ-
2. Κατ΄ εξαίρεση, δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας θρο 17 και τροποποιείται ως εξής:
που προβλέπεται στην παρ. 1, εφόσον το Χρηματιστή- α) η περίπτωση ιστ) της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
ριο Ενέργειας αναλαμβάνει να ενεργεί αποκλειστικώς και «ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφω-
μόνο ως μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης να με τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς
(ΜΟΔ) και μόνον επί παραγώγων με υποχρεωτική φυ- Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υπο-
σική παράδοση της ενέργειας κατά τα ειδικότερα προ- χρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής
βλεπόμενα στο νόμο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης
MiFID II και τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. Η διαχείρι-
2017/565 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση της οδηγίας ση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρμοδιότητα του
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπευθύνου για την εξισορ-
βουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους ρόπηση του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει
όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται
και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
λόγω οδηγίας». Στην περίπτωση αυτή, το Χρηματιστήριο να στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς
Ενέργειας καθορίζει τη λειτουργία του ΜΟΔ επί των ως και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε
άνω παραγώγων στον Κανονισμό του που εκδίδεται και αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση των
εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10.». Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμ-
μετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης και κάθε άλλο
Άρθρο 87 πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να
Εισάγεται νέο άρθρο 16 στο ν. 4425/2016 με τον τίτλο συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορ-
«Εκκαθάριση συναλλαγών Ενεργειακής Χρηματοπιστω- ρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι
τικής Αγοράς», το οποίο έχει ως εξής: συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης
«1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών Ενεργειακής Χρη- των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγο-
ματοπιστωτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ράς Εξισορρόπησης καθώς και κάθε τροποποίηση του.
διενεργείται από διαχειριστή συστήματος που έχει λάβει Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται
άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομη-
προβλεπόμενα στα άρθρα 72επ. του ν. 3606/2007, εφαρ- νία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ
μοζόμενων, όπου συντρέχει περίπτωση, των διατάξεων ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. των προσώπων στα οποία αφορά σύμφωνα με τα ανω-
2. Εφόσον η άδεια αφορά Ενεργειακά Χρηματοπιστω- τέρω. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στην ΡΑΕ
τικά Μέσα διακανονιζόμενα με φυσική παράδοση της κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή
ενέργειας, για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται προη- του Κανονισμού του.
γούμενη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, την οποία θα μπορεί «β) η περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
να αρνηθεί εφόσον κρίνει ότι δεν υφίστανται επαρκή ως εξής:
εχέγγυα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας «ιζ) Διαχειρίζεται τη συμφόρηση στα σύνορα των
των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και την προστασία ζωνών προσφοράς και προσδιορίζει, σύμφωνα με τις
της από κινδύνους, που αφορούν στην εκπλήρωση των ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ
συναλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ενεργειακής και τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την και (ΕΕ) 2015/1222, τα κριτήρια, τους κανόνες, τις διαδι-
ανάγκη συνεργασίας του διαχειριστή Συστήματος με κασίες που εφαρμόζει και τις συναλλαγές που διενεργεί
τους διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ για τη δι- για τον υπολογισμό και την κατανομή της μακροχρόνιας
ασφάλιση συνθηκών ομαλού διακανονισμού των φυ- και βραχυχρόνιας μεταφορικής ικανότητας στα σύνορα
σικών παραδόσεων ενέργειας, εφαρμοζόμενων όπου των ζωνών προσφοράς στους Συμμετέχοντες.».
συντρέχει περίπτωση και των διατυπώσεων του Κανο- γ) Η περίπτωση ιη) της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
νισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. «Είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο
3. Η διαδικασία της παρ. 2 τηρείται και σε κάθε περί- των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας και ισχύ-
πτωση μεταβολής ή επέκτασης της άδειας της παρ. 1. ος εξισορρόπησης, των ποσοτήτων αποκλίσεων, καθώς
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στην πε- και των τιμών αγοραπωλησίας για τις συναλλαγές της
ρίπτωση εκκαθάρισης συναλλαγών σε ΜΟΔ και μόνον Αγοράς Εξισορρόπησης.».
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99

δ) η περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται κείμενης και ενωσιακής νομοθεσίας, τηρουμένων των
ως εξής: προβλέψεων στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου.».
«ιθ) Είναι αρμόδιος για την εκκαθάριση και το διακα- β) η παράγραφος 2 καταργείται.
νονισμό των φυσικών παραδόσεων όπως ειδικότερα γ) Η παράγραφος 3 αναριθμείται σε παράγραφο 2 και
εξειδικεύεται στο άρθρο 12 και στον Κανονισμό Αγοράς αντικαθίσταται ως εξής:
Εξισορρόπησης σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλε- «2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
πόμενα στην ως άνω ενωσιακή νομοθεσία.». και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζο-
ε) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται νται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς
ως εξής: Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς
«Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να συστήνει ή να Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί περιλαμβά-
συμμετέχει σε εταιρείες ή να αναθέτει σε ένα ή περισ- νουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι
σότερα τρίτα μέρη το σύνολο ή μέρος οποιουδήποτε βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην
καθήκοντος που του ανατίθεται, στην περίπτωση που πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής
το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λει- Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο
τουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με τον Διαχειρι- στο οποίο αφορούν οι Κανονισμοί οφείλουν να συμμορ-
στή. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ παραμένει αποκλειστικά φώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
αρμόδιος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών από αυτούς. Με τους Κανονισμούς καθορίζονται οι συ-
εργασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτό διασφα- νέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των
λίζει τη συμμόρφωση κάθε τρίτου με τις υποχρεώσεις κανόνων τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα:
που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμ- α) Οι Συμμετέχοντες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
βανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ εγγραφής και συμμετοχής τους, καθώς και ο τύπος και ο
σε πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των χρόνος υποβολής των εντολών συναλλαγών.
αρμοδιοτήτων της.». β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχό-
στ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: ντων, καθώς και η συνεργασία τους με το Χρηματιστήριο
«4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιτρέπεται να συνά- Ενέργειας και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και με σκοπό
πτει, κατόπιν διαγωνισμού ή μέσω συμμετοχής του στις την ομαλή λειτουργία της.
Αγορές Ενέργειας, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Αγο- γ) Διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις και τη λει-
ρών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Ενεργειακών Χρη- τουργία των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, όπου
ματοπιστωτικών Αγορών, συμβάσεις αγοραπωλησίας
συντρέχει περίπτωση.
ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων συμβάσεων
δ) Τυχόν εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρμοδιο-
διαχείρισης της ζήτησης, μόνον εφόσον αυτό απαιτείται
τήτων των Διαχειριστών, όπως καθορίζονται στα άρθρα
για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, την κάλυψη
9, 10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου και στις λοιπές
απωλειών του Συστήματος, καθώς και για τις ανάγκες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
εξισορρόπησης των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης
ε) Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Χρηματιστηρίου
κατά τη λειτουργία του Συστήματος σε πραγματικό
Ενέργειας και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με λοιπούς
χρόνο, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κανονισμού του
φορείς, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ανταλλαγής
Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης.». δεδομένων και τις διεπαφές των σχετικών αγορών.
ζ) η παραράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας
«5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνεργάζεται με το Χρη- μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Χρηματιστη-
ματιστήριο Ενέργειας και το Φορέα Εκκαθάρισης ή και ρίου Ενέργειας για την ομαλή λειτουργία των Αγορών
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνάρτηση με την αδιάκοπη,
των σχετικών Κανονισμών τους.». αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του
η) Η παράγραφς 9 καταργείται. ΕΣΜΗΕ.
ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλ-
Άρθρο 89 λαγών και οι όροι σύνδεσης αυτών με την εκκαθάριση
Το άρθρο 13 του ν. 4425/2016 καταργείται. όπως διενεργείται από το Χρηματιστήριο ή τον Φορέα
Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τον
Άρθρο 90 Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
Το άρθρο 14 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο η) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών για τη λει-
18 και τροποποιείται ως εξής: τουργία των κατά περίπτωση Αγορών και τη διευθέτηση
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: των συναλλαγών και ο φορέας διαχείρισής τους.
«1. Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο θ) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις
Κανονισμός Εκκαθάρισης και ο Κανονισμός Αγοράς Εξι- σύμφωνα με τους οποίους, κατά την κατανομή του
σορρόπησης, όπως εκδίδονται με βάση τον παρόντα φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο
νόμο, συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του ενωσια- Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δίνει προτεραιότητα:
κού δικαίου. Ως προς τους Κανονισμούς που εκδίδονται αα) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμο-
για τη λειτουργία των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών ποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις
Αγορών και την εκκαθάριση των συναλλαγών που διε- εγκαταστάσεις Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 9 του
νεργούνται μέσω αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της ν. 3468/2006.
100 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

ββ) Σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν μηχανισμών εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγω-


πρωτογενή ενέργεια από εγχώρια ενεργειακά καύσιμα γής, δια των οποίων, είτε καθίσταται διαθέσιμη ορισμένη
μέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτο- ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, είτε παρέχεται πρόσβα-
γενούς ενέργειας, η οποία είναι αναγκαία για την παρα- ση σε τμήμα του παραγωγικού δυναμικού για ορισμένο
γωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην χρονικό διάστημα.».
ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολο- στ) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
γιακού έτους. «8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο Φορέας Εκκαθά-
ι) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ και ανάκτησης ρισης και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιοποιούν
από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Διαχειριστή του μέσω της ιστοσελίδας τους κάθε τεχνική απόφαση που
ΕΣΜΗΕ των τελών ή άλλων χρεώσεων για το κόστος λει- εκδίδουν σε εφαρμογή του Κανονισμού τους ως και κάθε
τουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας. διευκρινιστική οδηγία της εφαρμογής.».
ια) Η επιβολή μέτρων και οι συνέπειες που επιφέρει η ζ) η παράγραφος 9 καταργείται.
παραβίαση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέρ- η) η παράγραφος 10, η οποία αναριθμείται σε παρ. 9,
γειας, ως και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. αντικαθίσταται ως εξής.
ιβ) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, «9. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληρο- καθορίζονται και εξειδικεύονται επιπλέον ως προς την
φοριακών συστημάτων που διαθέτει το Χρηματιστήριο Αγορά Επόμενης Ημέρας ιδίως τα ακόλουθα:».
Ενέργειας και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. α) Η διαδικασία για την καταχώρηση των ποσοτήτων
ιγ) Ο τρόπος και η διαδικασία δημοσιοποίησης των ενέργειας που έχουν αποτελέσει αντικείμενο συναλλα-
απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία των κατά γής σε Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα στην Ενερ-
περίπτωση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη συμ- γειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά του Χρηματιστηρίου
μετοχή σε αυτές. Ενέργειας ή και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής
ιδ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εμπορι- που διενεργήθηκαν εκτός της ως άνω Αγοράς.
κά ευαίσθητων δεδομένων των Συμμετεχόντων. β) Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ΟΔΑΗΕ
ιε) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφο- και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την επίτευξη της σύ-
ρών μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Χρηματιστηρίου ζευξης της ενιαίας αγοράς επόμενης ημέρας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.
Ενέργειας ή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά περίπτωση.
γ) Οι διαδικασίες ελέγχου της τήρησης του ανώτατου
ιστ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη,
ποσοστού συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε συναλλα-
διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε Αγοράς Ηλε-
γές, σύμφωνα με την παρ. 6.».
κτρικής Ενέργειας.
θ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11, η οποία ανα-
δ) εισάγεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
ριθμείται σε παράγραφι 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης που εκδίδεται σύμ-
«Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας κα-
φωνα με τον παρόντα νόμο, ρυθμίζονται ιδίως θέματα
θορίζονται και εξειδικεύονται επιπλέον ως προς την Εν-
σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού δοημερήσια Αγορά ιδίως τα ακόλουθα:».
που εφαρμόζει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός ι) η παράγραφος 12 αναριθμείται σε παράγραφο 11.
αντισυμβαλλόμενος ανάλογα με την περίπτωση, τους
κανόνες πρόσβασης στην εκκαθάριση, τις υποχρεώσεις Άρθρο 91
των Εκκαθαριστικών μελών, τους κανόνες διαχείρισης 1. Εισάγεται νέο Υποκεφάλαιο Γ΄ στο ν. 4425/2016 με
κινδύνου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τον τίτλο «Οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου και
συστήματος καθώς και την ύπαρξη των εξασφαλίσεων των Περιβαλλοντικών Αγορών.»
που λαμβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο Κεντρικός αντι- 2. Εισάγεται νέο άρθρο 19 υπό τον τίτλο «Αγορές Φυ-
συμβαλλόμενος κατά περίπτωση για τις ανάγκες της εκ- σικού Αερίου και Περιβαλλοντικές Αγορές», το οποίο
καθάρισης, εφαρμοζόμενων όπου συντρέχει περίπτωση έχει ως εξής:
των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.» «1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας που λειτουργεί σύμ-
ε) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: φωνα με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου Β΄ του παρό-
«5. Πέραν των ρυθμιστικών μέτρων που λαμβάνονται ντος νόμου, δύναται να διαχειρίζεται Αγορές Φυσικού
από τη ΡΑΕ βάσει του άρθρου 23 του ν. 4001/2011, στους Αερίου καθώς και Περιβαλλοντικές Αγορές. Για τη λει-
Κανονισμούς δύναται να προβλέπονται περαιτέρω μέτρα τουργία των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των
που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς Περιβαλλοντικών Αγορών απαιτείται έγκριση από την
ηλεκτρικής ενέργειας και στην προώθηση του αποτελε- ΡΑΕ εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11,
σματικού ανταγωνισμού σε αυτή. Τα μέτρα αυτά είναι 12, 13 και 14 του παρόντος νόμου.
δυνατόν να αφορούν σε ειδικές ρυθμίσεις αντιστάθμισης 2. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να εξειδικεύονται οι
τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά ηλεκτρικής όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Αγορών Φυσι-
ενέργειας, ειδικούς ρυθμιστικούς όρους και κανόνες με κού Αερίου καθώς και των Περιβαλλοντικών Αγορών. Με
αντικείμενο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε την ίδια απόφαση δύναται να εξειδικεύονται και οι όροι
αυτή, ρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση της ρευ- λειτουργίας Αγορών Εξισορρόπησης επί φυσικού αερί-
στότητας των Αγορών, όπως περιορισμοί και κανόνες ου και επί των προϊόντων που διαπραγματεύονται στις
στους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι εντολές Περιβαλλοντικές Αγορές, στο πλαίσιο των προβλέψεων
συναλλαγών των Συμμετεχόντων, καθώς και τη θέσπιση της κείμενης νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου.»
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 101

Άρθρο 92 βιβαζόμενου κλάδου από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατά τα ειδι-


1. Το Υποκεφάλαιο Γ του ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο κότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καθώς και με την
«Άλλες ρυθμίσεις» αναριθμείται σε Υποκεφάλαιο Δ. καταβολή μετρητών ποσού κατ΄ ελάχιστο ενός εκατομ-
2. Το άρθρο 15 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρ- μυρίου (1.000.000) ευρώ από νομικά πρόσωπα. Κατά τη
θρο 20 και η παρ. 9 αυτού αντικαθίσταται ως εξής: σύσταση της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», η
«9. Η ισχύς των ρυθμίσεων της παρ. 8 του παρόντος ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να συμμετάσχει και με καταβολή με-
άρθρου άρχεται με την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς τρητών. Τόσο κατά τη σύσταση όσο και καθ΄ όλη τη διάρ-
Εξισορρόπησης και την έκδοση του Κανονισμού Αγοράς κεια λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 Α.Ε.», η συνολική συμμετοχή σε αυτήν εταιρειών, στις
του ν. 4425/2015 όπως ισχύει». οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία
των δικαιωμάτων ψήφου, δεν επιτρέπεται να κατέλθει σε
Άρθρο 93 ποσοστό μικρότερο του 35% και να ανέλθει σε ποσοστό
1. Το Υποκεφάλαιο Δ΄ του ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού κεφαλαίου και των
«Τελικές, Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις « δικαιωμάτων ψήφου της. Ο εισφερόμενος κλάδος πε-
αναριθμείται σε Υποκεφάλαιο Ε΄. ριλαμβάνει, ειδικότερα, τις ακόλουθες δραστηριότητες:
2. Το άρθρο 16 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρ- (α) Τη διενέργεια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προ-
θρο 2, η παρ. 1 αυτού καταργείται και η παρ. 2 αντικα- γραμματισμού και ειδικότερα:
θίσταται ως εξής: (αα) Τον προγραμματισμό των εγχύσεων ηλεκτρικής
«Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, καθώς και των απορροφήσεων
του άρθρου 17 μετά την εκκίνηση της Αγοράς Εξισορ- ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό, κατά τα προβλεπόμενα
ρόπησης. Οι αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 12 δεν στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
αφορούν ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από τη λει- (ββ) Τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος.
τουργία της αγοράς που προβλέπεται στο ν. 4001/2011.». (γγ) Τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κιν-
δύνου και την εκκαθάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο
Άρθρο 94 του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.
Το άρθρο 17 του ν. 4425/2016 καταργείται. (β) Τη συνεργασία με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ,
του ΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΑ σύμφωνα με τις ειδικότερες προ-
Άρθρο 95
βλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τα άρθρα 18, 19, 20 και 21 του ν. 4425/2016 αναριθ- και των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης.
μούνται σε άρθρα 22, 23, 24 και 25 αντίστοιχα. (γ) Την τήρηση ειδικού Μητρώου Συμμετεχόντων στον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και την εγγραφή
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179) των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις ειδικότερες δια-
τάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Άρθρο 96 (δ) Την οργάνωση και διεξαγωγή δημοπρασιών πώ-
1. Εισάγονται νέα άρθρα 117Α, 117Β, 117Γ, 117Δ και λησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
117Ε στο ν. 4001/2011 (Α΄179), τα οποία έχουν ως εξής: με φυσική παράδοση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.
4389/2016.
«Άρθρο 117Α (ε) Τη συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις, ιδίως με δι-
Ίδρυση της «Ελληνικό Χρηματιστήριο αχειριστές συστημάτων μεταφοράς, καθώς και χρημα-
Ενέργειας Α.Ε.» τιστήρια ηλεκτρικής ενεργείας και άλλους ανάλογους
Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό φορείς, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακών αγορών
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
ΕΧΕ Α.Ε. (στ) Την είσπραξη από τους Συμμετέχοντες τελών ή
άλλων χρεώσεων για τη διαχείριση και λειτουργία της
Άρθρο 117Β Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την τήρηση των ανα-
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας της γκαίων λογαριασμών, σύμφωνα με τις ειδικότερες προ-
«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» βλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός της Αγοράς (ζ) Την εφαρμογή της μεθοδολογίας κατά τα προβλε-
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο πόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο ββ΄ ν. 4414/2016
«ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» εισφέρει, εντός τριών (3) μηνών από τη αναφορικά με τη χρέωση εκπροσώπων φορτίου.
θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, τη λειτουργία και (η) Τη συμμετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες,
διαχείριση του κλάδου που περιλαμβάνει τις δραστηρι- μέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής
ότητες που περιγράφονται κατωτέρω υπό στοιχεία (α) ενέργειας και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οι
έως και (ια) για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση
την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της
με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτε-
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το αρχικό με- ρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
τοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο (θ) Την ανάθεση σε τρίτους, μετά από σύμφωνη γνώμη
Ενέργειας Α.Ε.» καλύπτεται από την εισφορά του μετα- της ΡΑΕ, διαφόρων υπηρεσιών ιδίως αναφορικά με τη
102 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

διαχείριση του διακανονισμού χρηματικών συναλλαγών αυτοδικαίως στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμμα- Α.Ε.» κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης
τισμού. ειδικής ή γενικής.
(ι) Τη διενέργεια διευθέτησης των χρηματικών συναλ- (δ) Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε
λαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προ- υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, η οποία αφο-
γραμματισμού, σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του ρά στις δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου και
ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΑ. δημιουργήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης.
ια) Την παροχή στους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλε- Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός δι-
κτρικής Ενέργειας των απαραίτητων πληροφοριών για ενεργήθηκε από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορά τον κλάδο
τη συμμετοχή τους σε αυτή. και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, δεν μεταφέρεται
2. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου πραγ- συνεπεία της απόσχισης στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο
ματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Ενέργειας Α.Ε.» προς όφελος ή βάρος αυτής.
νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς (ε) Οι εκκρεμείς δίκες και όσες ανακύψουν που αφο-
και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κατά ρούν στις δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου,
παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου καθώς και συνεπεία του Ελλείμματος Συναλλαγών που
1 του νόμου αυτού, και με βάση το σύνολο των περι- θα έχει δημιουργηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της από-
ουσιακών στοιχείων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία υπάγο- σχισης, διεξάγονται ή συνεχίζονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
νται λειτουργικά στις δραστηριότητες του κλάδου και χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για την
αποτελούν τον εισφερόμενο κλάδο μετά των παγίων έναρξη, τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήπο-
που καταλογίζονται σε αυτόν, όπως καταγράφονται τε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της τελευταίας. Σε
στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία την σχέση με τις δίκες αυτές, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από
30.09.2017. την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, από
3. Ειδικότερα, κατά την εισφορά του κλάδου μεταφέ- κρατήσεις και από κάθε άλλο δικαστικό τέλος.
ρονται στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.: (στ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερο-
(α) Τα πάγια της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορούν τον εισφερό- μηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και
μενο κλάδο συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών δε- μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τον
δομένων και στοιχείων (προσφορών έγχυσης, δηλώσεων εισφερόμενο κλάδο δεν θεωρούνται ως διενεργηθεί-
φορτίου και αποτελεσμάτων) επίλυσης του Ημερήσιου σες για λογαριασμό της νέας εταιρείας, με αποτέλεσμα
Ενεργειακού Προγραμματισμού και να μην προκύπτει υποχρέωση μεταφοράς των ποσών
(β) Τα ειδικά αποθεματικά ή μέρος αυτών του εισφερό- αυτών με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας
μενου Κλάδου που απεικονίζονται στον τελευταίο ισο- εταιρείας. Αντίθετα, οι πράξεις αυτές θεωρούνται πρά-
λογισμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία δεν φορολογούνται ξεις της εισφέρουσας εταιρείας.
κατά τον χρόνο της εισφοράς. 6. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνεχίζει και μετά την ολοκλήρωση
4. Με τη μεταβίβαση του κλάδου η «Ελληνικό Χρηματι- της διαδικασίας της απόσχισης να διαχειρίζεται τα Ελ-
στήριο Ενέργειας Α.Ε» αποκτά πλήρες και αποκλειστικό λείμματα του ΗΕΠ που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημε-
δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ρομηνία της παρ. 4 και να διεκπεραιώνει την αντίστοιχη
ανάπτυξη του κλάδου. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου ενημέρωση και τους αντίστοιχους διακανονισμούς με
και η μεταφορά των δραστηριοτήτων στη νέα ανώνυμη τους Εκπροσώπους Φορτίου. Η ως άνω διαχείριση των
εταιρεία, ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Ελλειμμάτων του ΗΕΠ θα διενεργείται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
της σχετικής εγκριτικής απόφασης. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονιστικού
5. Η εισφορά του κλάδου πραγματοποιείται με τη δια- πλαισίου κατά την περίοδο δημιουργίας των Ελλειμμά-
δικασία και τους όρους των άρθρων 1 έως 5 του νόμου των αυτών. Η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ»
2166/1993, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: παρέχει κάθε απαραίτητη υπηρεσία για τη διεκπεραίωση
(α) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθη- των ανωτέρω από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα
τικού συντελείται αυτοδικαίως, περιλαμβανομένης της στην παρ. 11 του παρόντος και τον Κώδικα Συναλλαγών
μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε κινητά, με Ηλεκτρικής Ενέργειας.
μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης απόσχι- 7. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης παραδίδονται
σης και του καταστατικού της «Ελληνικό Χρηματιστήριο στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οι μετοχικοί τίτλοι της εταιρείας «Ελληνι-
Α.Ε.». κό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε». που αντιστοιχούν στο
(β) Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η «Ελληνικό Χρηματιστήριο ποσό συμμετοχής της στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας Α.Ε». απαλλάσσονται από την υποχρέωση Ενέργειας Α.Ε.».
καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών 8. Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γε-
δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαι- νικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας που λαμβάνονται
ογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση προς τον σκοπό της συμμόρφωσης τους με τις υποχρεώ-
καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσχισης σεις διαχωρισμού και εν συνεχεία εισφοράς του κλάδου
και εισφοράς του κλάδου. καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.
(γ) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, παρα- 9. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων, σύμ-
χωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη ΛΑΓΗΕ φωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε καμία περί-
Α.Ε., σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο μεταβιβάζονται πτωση δε δύνανται να συνεπάγονται την κοινοποίηση
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 103

εκ μέρους της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ορίζεται η ημερομηνία
ευαίσθητων πληροφοριών της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και το αντί- έναρξης ισχύος της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασής
στροφο. της για τη λειτουργία της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέρ-
10. Οι δαπάνες και τα πάσης φύσης έξοδα που απαι- γειας Α.Ε. ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα
τούνται για την ίδρυση και λειτουργία της «Ελληνικό οριζόμενα στην παρ.1.
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» ως φορέα διαχείρισης 3. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παρ. 1 και το
αγορών ενέργειας και ενεργειακών χρηματοπιστωτικών αργότερο εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας
αγορών, καθώς και για κάθε αναγκαία προπαρασκευα- της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ως Χρημα-
στική ενέργεια, οι οποίες πραγματοποιούνται έως την τιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 1, η Ελλη-
καταχώρηση της σύστασής της στο Γ.Ε.ΜΗ., αναλαμβά- νικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. υποβάλλει αίτηση
νονται από την ίδια εντός τριμήνου από την σύστασή της. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας
Η καταβολή οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δαπανών και λειτουργίας ως διαχειριστή αγοράς για τη διαχείριση
εξόδων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από τους Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, σύμφωνα
ιδρυτές μετόχους της, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση της με το άρθρο 15 του ν. 4425/2016. Οι ως άνω Ενεργειακές
«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» απέναντί τους Χρηματοπιστωτικές Αγορές αφορούν, κατ΄ ελάχιστον,
η οποία θα πρέπει να εξοφληθεί εντός του ως άνω τρι- Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα με φυσική παρά-
μήνου. δοση, όπως ορίζονται με το ν. 4425/2016. Για τις ανάγκες
11. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η «Ελληνικό Χρηματιστήριο λειτουργίας των ως άνω Ενεργειακών Χρηματοπιστωτι-
Ενέργειας Α.Ε.» δεσμεύονται στα πλαίσια και ειδικότε- κών Αγορών το Χρηματιστήριο Ενέργειας προβαίνει στις
ρων συμφωνιών που θα καταρτιστούν μεταξύ τους και αναγκαίες πράξεις και συνάπτει τις αναγκαίες συμφωνίες
έναντι τυχόν συμφωνηθέντος ανταλλάγματος να παρέ- με το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και τη θυγατρική αυ-
χουν εκατέρωθεν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες και τα τού εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συ-
απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για τη διεκπεραίωση ναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) για την
των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους. ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών των Ενερ-
12. Αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ γειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών από την ΕΤ.ΕΚ.
και της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε», οι οποί- ή άλλο συνδεόμενο με το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
ες έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της παρούσας διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
είναι εκ του νόμου άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του
δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθ- ν. 4425/2016.
μίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα 4. Η λειτουργία των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών
μπορεί να προβληθεί από τη ΡΑΕ, από κάθε μέτοχο ή Αγορών της προηγούμενης παραγράφου δεν αποκλείει
τρίτο που έχει έννομο συμφέρον. τη δυνατότητα συνεργασίας της Ελληνικό Χρηματιστή-
ριο Ενέργειας Α.Ε. με άλλους διαχειριστές αγοράς του
Άρθρο 117Γ νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II και
Εγκρίσεις λειτουργίας Χρηματιστηρίου Ενέργειας του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, που δραστηριο-
σύμφωνα με το ν. 4425/2016 ποιούνται σε παρόμοιες αγορές, στο πλαίσιο ενίσχυσης
1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης των Αγορών Ενέργειας και του τρόπου εκπλήρωσης των
σύμφωνα με το άρθρο 117Β και, το αργότερο, εντός τρι- υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων τους σύμφωνα και με
ών μηνών από την ημερομηνία αυτή, η εταιρεία «Ελληνι- τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του
κό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε». λαμβάνει έγκριση από άρθρου 7 του ν. 4425/2016.
τη ΡΑΕ για τη λειτουργία της ως Χρηματιστηρίου Ενέργει-
ας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Άρθρο 117Δ
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με Εργασιακές σχέσεις
τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 4425/2016. 1. Όλα τα υφιστάμενα εργασιακά δικαιώματα και υπο-
2. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παρ. 1 και προκει- χρεώσεις του προσωπικού που απασχολείται κατά την
μένου για τη λήψη της εγκρίσεως που προβλέπεται σε ημερομηνία απόσχισης, με σύμβαση εξαρτημένης εργα-
αυτή, η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» συστή- σίας ή έμμισθης εντολής στον κλάδο της Αγοράς Ηλε-
νει νέα εταιρεία και καταθέτει στην ΡΑΕ Επιχειρησιακό κτρικής Ενέργειας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., όπως αυτά απορρέουν
Σχέδιο της νέας εταιρείας με το οποίο θα υλοποιείται η από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους ή έμμισθης
ανάληψη της εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέ- εντολής, μεταβιβάζονται, κατά την ημερομηνία απόσχι-
ρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς από αυτή ως Φορέα σης, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό
Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις
12 και 13 του ν. 4425/2016. Ειδικότερα, και προς υλοποί- του π.δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των
ηση αυτού του Σχεδίου, κατατίθεται από την «Ελληνικό δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβί-
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» στη ΡΑΕ αίτηση για τη βασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκα-
χορήγηση στη νέα εταιρεία έγκρισης λειτουργίας της ταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την
ως Φορέας Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου». Το προσωπικό αυτό
7 και 9 έως 12 του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του και μετά την ημερομηνία μεταβίβασης της εργασιακής
ν. 4425/2016. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως άνω του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους
104 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

κλάδους του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν ασφαλισμένο συλλογικής ή ατομικής σύμβασης. Κατά την ένταξη του
κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. ως άνω προσωπικού διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμό-
2. Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της «Ελλη- ζονται όπως και στο λοιπό υφιστάμενο προσωπικό της
νικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», συμπεριλαμβανο- ΛΑΓΗΕ Α.Ε. βάσει των διατάξεων των άρθρων 103 και
μένου του προσωπικού της παρ. 1, καθορίζεται από την 119 του παρόντος νόμου, τα προβλεπόμενα σχετικά με
εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε
καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ατομική σύμβαση εργασίας και κατ΄αναλογία σε εφαρ-
3. Το προσωπικό της παρ. 1 μπορεί, εντός μηνός από μοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
την ημερομηνία πληροφόρησής του, σύμφωνα με τα στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/
οριζόμενα στο άρθρο 8 του π.δ. 178/2002, να εναντιωθεί ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις
στην μεταβίβαση της εργασιακής του σχέσης από τη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα
Α.Ε.». Η εναντίωση αυτή γίνεται εγγράφως και μπορεί δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπε-
να απευθύνεται είτε στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. είτε στην «Ελληνικό ται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μετα-
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η άσκηση του δικαιώ- βολή των όρων εργασίας. Το προσωπικό αυτό και μετά
ματος εναντίωσης δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της την ημερομηνία ένταξης εξακολουθεί να ασφαλίζεται
σύμβασης εργασίας του προσωπικού, του οποίου η στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν
απασχόληση συνεχίζεται με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε κατάλλη- ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία ένταξης. Σε περίπτω-
λη θέση εργασίας, αναλόγως των προσόντων και της ση μη υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, εφαρμόζεται η
εμπειρίας του, ίδιας ιεραρχικής στάθμης. διάταξη του άρθρου 119 παρ. 3 του ν. 4001/2011.
4. Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρ- 6. Στην περίπτωση των εργαζομένων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που
ξη λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας παρέχουν την εργασία τους στον αποσχιζόμενο κλάδο και
Α.Ε.» και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης ασκούν το δικαίωμα του εδαφίου α΄ της παρ. 5 εφαρμόζο-
των δικών της Υπηρεσιών, με σύμβαση που συνάπτεται νται τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος.
μεταξύ της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και 7. Η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υπο-
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τους καθίσταται αυτοδικαίως και για όσο χρονικό διάστημα
όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από την απομένει μέχρι τη λήξη τους, στις συμβάσεις έργου που
«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» προσωπικού έχουν συναφθεί από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το άρ-
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού θρο 37 του ν. 4414/2016, και αφορούν σε έργα που σχε-
λαμβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προηγούμενη τίζονται με τον αποσχιζόμενο κλάδο.
απασχόλησή του σε εργασίες αντίστοιχες με αυτές που 8. Σε περίπτωση που μισθωτός υπάλληλος που απα-
πρόκειται να απασχοληθεί στην «Ελληνικό Χρηματιστή- σχολείται σε νομικό πρόσωπο, μέτοχο της «Ελληνικό
ριο Ενέργειας Α.Ε.». Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», εκλέγεται μέλος του
εισφορές του διατιθέμενου προσωπικού εξακολουθούν Διοικητικού της Συμβουλίου, συνεχίζει να ασφαλίζεται
να καταβάλλονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η δε «Ελληνικό από την «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» στους
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υποχρεούται να αποζη- ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμέ-
μιώνει την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για το κόστος αυτό, σύμφωνα με νος ως μισθωτός του νομικού προσώπου-μετόχου.
τα ειδικότερα οριζόμενα στη μεταξύ τους σύμβαση. Η
απασχόληση του προσωπικού αυτού στην «Ελληνικό Άρθρο 117E
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λογίζεται ως πραγματική Συνέπειες ολοκλήρωσης της απόσχισης
υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Με τη 1. Υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης
λήξη της σύμβασης διάθεσης, για οποιονδήποτε λόγο, της απόσχισης, σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, έν-
το διατιθέμενο προσωπικό επανέρχεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. νομες σχέσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με τρίτους που σχετίζονται
και εντάσσεται σε κατάλληλη θέση εργασίας αναλόγως με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο, μεταβιβάζονται από και
των προσόντων και της εμπειρίας του, ίδιας ιεραρχικής δια της αποσχίσεως στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστή-
στάθμης τουλάχιστον με αυτή που κατείχε προ της δι- ριο Ενέργειας Α.Ε.» και διέπονται από τις διατάξεις στις
άθεσής του. οποίες υπαγόταν κατά το χρόνο της απόσχισης η ΛΑΓΗΕ
5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από Α.Ε., ιδίως του παρόντος νόμου και του ν. 4425/2016, με
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, το προσωπικό την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ των παραγρά-
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που έχει διατεθεί στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σύμ- φων 5 και 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.
φωνα με το άρθρο 119 παρ. 3 του ν. 4001/2011, μπορεί 2. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης,
να δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο προ- σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, όπου στην κείμενη
σωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., είτε άμεσα είτε κατά την ημερο- νομοθεσία αναφέρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή Λειτουργός
μηνία λήξεως ισχύος της σύμβασης διάθεσης κατά τα της Αγοράς νοείται, ως προς το σύνολο των μεταβιβα-
προβλεπόμενα στο άρθρο 119 παρ. 3 του ν. 4001/2011. Η ζόμενων ως άνω εννόμων σχέσεων, καταστάσεων, πε-
ένταξη του προαναφερόμενου προσωπικού στη ΛΑΓΗΕ ριουσιακών στοιχείων και σχετικών αρμοδιοτήτων και
Α.Ε., στη θέση και με τις αρμοδιότητες που κατείχε, γί- εξουσιών, η εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
νεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής Α.Ε.», με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5 και
ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, της παρ. 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.
Τεύχος Α’ 5/17.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 105

3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οφείλει εντός ενός μηνός από την δ) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υποβολής Προ-
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου: α) να καταρτίσει σφορών Έγχυσης για την ποσότητα ενέργειας η οποία
και υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι- προβλέπεται ότι θα εγχυθεί στο Σύστημα και στο Δίκτυο
κής Ενέργειας με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για από Φωτοβολταϊκά Στεγών, από μονάδες ΑΠΕ και ΣΗ-
την εφαρμογή του από την Ελληνικό Χρηματιστήριο ΘΥΑ βάσει Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας,
Ενέργειας Α.Ε. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006
απόσχισης, β) να καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ τον (Α’ 129) και στο άρθρο 10 του ν. 4414/2016 (Α΄149),
Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ε) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι εκπροσώπησης
και γ) να καταρτίσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Φορέας Συλλογι-
Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων κής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παραγωγών που συ-
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΑΕ με απόφασή της εγκρίνει νάπτουν συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
τους ανωτέρω Κώδικες πριν από την ημερομηνία ολο- Προσαύξησης του άρθρου 9 του ν. 4414/2016,
κλήρωσης της απόσχισης. στ) ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού του συνο-
4. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης ο λικού μείγματος καυσίμων κάθε Προμηθευτή ηλεκτρικής
Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η υπ΄αριθμ. ενέργειας και του υπολειπόμενου μείγματος καυσίμων
ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866/2015 (Β΄ 2678) υπουργική από- της χώρας καθώς και η διαδικασία του ελέγχου της χρή-
φαση με την οποία ορίστηκε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως ΟΔΑΗΕ, σης των Εγγυήσεων Προέλευσης για τον προσδιορισμό
ως και κάθε άλλη κανονιστική απόφαση με την οποία από τους Προμηθευτές στους καταναλωτές της προέ-
ρυθμιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού λευσης της ηλεκτρικής ενέργειας,
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν για την εταιρεία ζ) ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης των απα-
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υπο- ραίτητων πληροφοριών για τη διαχείριση του Ειδικού
καθιστά με την απόσχιση την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Λογαρι