คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ

วัฒนธรรมการทัศนา
การทัศนาวัฒนธรรม
และ

สัมมนาวิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
22-23 กันยายน 2553
ห้องบรรยายชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการสัมมนาวิชาการ

วัฒนธรรมการทัศนา, การทัศนาวัฒนธรรม
และ สัมมนาวิทยานิพนธคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วันพุธที่ 22 และ พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553
ณ หองบรรยายชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
_______________________________________________________________________________________________

วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
9.00 - 9.15 น.G
9.15 - 9.30 น.G

G
G

ลงทะเบียน
คำกลาวเปดงาน

วัฒนธรรมการทัศนา, การทัศนาวัฒนธรรม
ดำเนินรายการโดย G
G
G
G
G
9. 30 -10.30 น.G G
G
G
G
G
G
G
G
G
10.45 - 12.00 น.G G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
12.00 - 13.00 น.G G

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จากฮอลลีวูดถึงสัญญาปางโหลง: การเมืองเรื่องของการปะติดและมั่วนิ่ม
โดย อาจารย ดร.อัมพร จิรัฐติกร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมG
หามหา: มรณสักขีนักบุญเซบาสเตียน
โดย อาจารย ดร.สายัณห แดงกลม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.N การสัมมนาในหัวขอ “การทัศนาวัฒนธรรม”
G
G

G
G
G

G

G
G

ผูวิจารณ อาจารย สุดแดน วิสุทธิลักษณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การเมืองในการถายภาพการทองเที่ยว: การครอบงำและตอรองทางวัฒนธรรม

G
G
G
G

G
G
G
G
G G

G
G
G
G
G

โดย อาจารย ดร.ตอสิต กลีบบัว คณะนิเทศศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ
การประกอบสรางอัตลักษณชาติพันธุของกลุมคนยองในจังหวัดลำพูน
โดย นายอภินันท ธรรมเสนา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

G

G

G

G

G

G

โดย นางสาวกษมาพร แสงสุระธรรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การสรางและตอรองความหมายของ “ความเปนลานนา” ในงานจิตรกรรมไทยรวมสมัย

วันพฤหัสที่ 23 กันยายน 2553
สัมมนาวิทยานิพนธคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9.00 - 9.45 น. N N

การสัมมนาในหัวขอ “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปรียบเทียบ”

G
G
N
G
N

ผูวิจารณ: อาจารยอนุสรณ อุณโณ
ศาสนทัศนของชุมชนศาสนาเคลื่อนที่: ขบวนการธรรมยาตรากับสภาวะวิกฤตใน
สังคมเขมรรวมสมัย โดย นายณภคดล กิตติเสนีย
บนเสนทางของการปลดหนี้: วิธีการจัดการหนี้สินของคนในชุมชนแออัดที่เขารวม
โครงการบานมั่นคง โดย นายอุกฤษฏ เฉลิมแสน

G
G
N
G
N

G
G
N
G
N

G
G
N
G
N

9.45 - 10.45 น.N การสัมมนาในหัวขอ “เมือง อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมองคกร”
N
G
N
G
G
N
N

N
G
N
G
G
N
N

N
G
N
G
G
N
N

G
N
G
G
N
N

ผูวิจารณ: อาจารย ดร.พจนก กาญจนจันทร
"วัฒนธรรมองคกรอุตสาหกรรมกับความรับผิดชอบตอสังคม: กรณีศึกษาการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง"
โดย นางสาวพูนสุข ขันธาโรจน
โลกรอนกับคนเมือง กรณีศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย นายเทวินทร อ่ำรอด
คุณภาพชีวิตการทำงานของกระเปารถเมลขสมก. โดย นายวงศกร เอียดเอื้อ

10.45 - 12.00 น. N การสัมมนาในหัวขอ “หลากลีลาวัฒนธรรมยอย”
G
G
N
G

G
G
N
G

G
G
N
G

G
G
N
G

ผูวิจารณ: อาจารยจันทนี เจริญศรี
มิตร/ศัตรู/ดนตรี/โลหะหนัก: การเปลี่ยนแปลงของ "ความเปนการเมือง" ใน
เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมทัลใตดินไทย, 1990-2010 โดย นายอธิป จิตตฤกษ
โลกของเกยวาดวยชีวิตบนเตียง โดย นายชัยวัฒน โพธิกุล

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful