You are on page 1of 19

Саобраћајни факултет, Београд

Катедра за друмски и градски транспорт

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА У
ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ

Архитектура система за праћење и


рутирање возила која транспортују
опасну робу
ЗАХТЕВИ ПРЕМА СИСТЕМУ
ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ према систему за праћење и
рутирање возила која транспортују опасну робу су:

1.Непрекидност (висока поузданост рада (функционисања)


система)
• минимална пројектована поузданост система би требала
да буде 95%, а пошто се ради о опасној роби овај систем
би требао да има планирану поузданост рада од 99%
2. Лакоћа коришћења
3. Доступност информација у времену и простору
4. Висок степен сигурности
5. Интероперабилност
6. Усаглашеност са стандардима
ЗАХТЕВИ ПРЕМА СИСТЕМУ
СПЕЦИФИЧНИ ЗАХТЕВИ према систему за праћење и
рутирање возила која транспортују опасну робу су:

1.Mогућност избора најбезбеднијих траса за кретање


возила у периоду планирања и извршења транспортне
услуге
2.Mогућност праћења и лоцирања возила у сваком
тренутку (on-line)
3.Oбезбеђење непрекидне двосмерне комуникације на
свим нивоима управљања
4.Kонтрола извршења транспортног процеса од стране
контролног центра и полиције (праћење стања робе,
возача и возила) у било ком тренутку (on-line)
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА НА НАЈВИШЕМ
НИВОУ
• Под архитектуром система на највишем нивоу
подразумевају се основне компоненте, односно елементи
из којих се састоји систем за праћење и рутирање возила
која транспортују опасну робу.

• Основне компоненте представљају:


1. мобилне јединице,
2. централне јединице, и
3. јединице које се налазе поред саобраћајнице.
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА НА НАЈВИШЕМ
НИВОУ
Елементи архитектуре система на највишем нивоу

mre`a za prenos podataka putem interneta


Centralne
jedinice

Mobilne
jedinice

Jedinice koje se
nalaze pored
saobra}ajnica
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА НА НАЈВИШЕМ
НИВОУ
Место портала за опасну робу у односу на остале
елементе у систему
Ostala vozila
Fabrika za transport
opasne robe

Vozila za
Portal Komunikacione mre`e transport opasne
robe povezana
na sistem

Putna PDA, wireless


infrastruktura ure|aji i
Centar za upravqawe smart
saobra}ajem telefoni
ПОДСИСТЕМИ СИСТЕМА ЗА РУТИРАЊЕ
И ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА
Систем за праћење и рутирање возила која транспортују
опасну робу сачињава ШЕСТ основних целина, односно
подсистема, и то:

1.On board систем,


2.Главни портал,
3.Систем за логистичку подршку,
4.Платформа за обједињавање и анализу података,
5.Модул за дефинисање трасе, и
6.Локална јединица.
АРХИТЕКТУРА ON BOARD СИСТЕМА
• Састоји од електронских комуникационих јединица које су
међусобно повезане са основним циљем:

1. да дијагностикују и предвиде могуће кварове на


механичким склоповима и електричној опреми на возилу уз
помоћ података које се сакупљају помоћу сензора,
2. да успоставе везу (да буду у непрекидној вези) са
центром за управљање путном инфраструктуром,
3. да успоставе везу (да буду у непрекидној вези) са
контролном собом у оквиру фабрике,
4. да успоставе везу (да буду у непрекидној вези) са другим
сервисима који се налазе у склопу система,
5. да утврде тачну позицију возила, односно изврше
географско лоцирање.
АРХИТЕКТУРА ON BOARD СИСТЕМА
Mobilna jedinica

Modul
za
definisawe
trase

On board
navigacioni modul

BT

CAN

Tegqa~ Poluprikolica
(on board EKJ) ( EKJ)

senzori senzori

On board jedinica
МОДУЛ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ТРАСЕ

ОСНОВНА УЛОГА: Интеграција свих улазних података од


различитих елемената који се налазе у систему и да
изради оптималну трасу за кретање возила која
транспортују опасну робу узимајући у обзир велики број
социо-економских фактора.

Модул за дефинисање трасе се састоји из две јединице, и


то:

1.Модула за пружање подршке у доношењу одлука, и


2.Модула за решавање конфликата.
МОДУЛ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ТРАСЕ

Podaci o robi i
Portal vremenskim Modeli za
prilikama simulaciju Disperzioni Modeli za Broj
(real time) procenu Veli~ina rizika
isticawa modeli nastradalih po deonici
Podaci o robi opasne robe izlo`enosti
(real time)
Modeli rizika
On board
jedinica Stablo mogu}ih doga|aja
tegqa~a Modul za
Modul za prora~un rizika Podaci o stanovni{tvu prora~un trase
i saobra}aju Zahtev za
Sistem za podr{ku u dono{ewu odluka alternativnom
Podaci o stanovni{tvu Optimalna trasom
Statisti~ki
podaci i saobra}aju trasa

Modul za
re{avawe
GIS konflikata
Baza o k-kama opasnih roba Baza
Modul za definisawe trase o saobra}ajnim nezgodama
СИСТЕМ ЗА ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ
Систем за логистичку подршку се састоји из три нивоа, и
то:

1.кориснички интерфејс,
2.ниво обраде података, и
3.ниво складиштења, односно чувања података.
СИСТЕМ ЗА ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ

Interfejs

Modul za Modul za razmenu


definisawe trase Konverter podataka
podataka

Nivo obrade podataka


Podaci za skadi{tewe

Prostor za skaldi{tewe podataka


Sistem za logisti~ku podr{ku
ЛОКАЛНА ЈЕДИНИЦА
• Локалне јединице представљају подсистеме система за
праћење и рутирање возила која транспортују опасну
робу која се налазе непосредно уз саобраћајницу или на
улазу у критичне деонице, односно на улазима у тунеле,
мостове и сл.

• Локална јединица састављена из два модула, и то:

1. Комуникациони модул, који прима податке као улаз за


њихову даљу обраду, и
2. Јединица за обраду података.
ЛОКАЛНА ЈЕДИНИЦА

Komunikacioni
modul

DSRC Jedinica za
objediwavawe HMI
podataka

Tegqa~(on board EKJ)

Komunikacioni modul

GPRS

Jedinica za obradu Platforma za


informacija (podataka) objediwavawe
informacija (podataka)
Lokalna jedinica
ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ПОДСИСТЕМА
Mobilna jedinica Centralna jedinica
fabrika

SLP
Modul
za GPRS/TCP-IP/HTTP
definisawe Lokalni
trase Kontrolni centar operater
GPRS/TCP-IP/HTTP (prevoznik)
On board Modul
navigacioni modul za
definisawe GPRS/TCP-IP/HTTP
GPRS/TCP-IP/HTTP trase

BT Glavni portal
GPRS/TCP-IP/HTTP

Platforma za
objediwavawe i
analizu podataka TCP-IP/HTTP/SOAP
CAN DSRC
TCP-IP/HTTP/SOAP
Tegqa~ Poluprikolica Saobra}ajni
(on board EKJ) ( EKJ) i metereolo{ki
podaci

senzori senzori
Jedinice koje se nalaze
pored saobra}ajnica
On board jedinica

Lokalna jedinica
КОРИСНИЦИ СИСТЕМА
1. Возач возила које транспортује опасну робу
2. Оператер у контролном центру
3. Диспечер транспортне компаније (фабрике)
4. Купац, односно клијент који прима опасну робу
5. Службе за реаговање у случају инцидентне ситуације и
полиција
ТЕЛЕМАТСКИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛУ

Lokalne jedinice
Infrastruktura Kontrolni centar
ili Vozila

Navigacioni
Be`i~ni Be`i~ni Be`i~ni
sistem RFID Senzor Senzor Senzor za
RFID merewe
oda{iqa~ za merewe za merewe
~ita~ temperature ubrzawa
vla`nosti
vazduha

Mre`a be`i~nih
Tegqa~ senzora (prijemnik)
(on board EKJ) Poluprikolica
(on board EKJ)

CAN
link
Ure|aj za
pra}ewe
stawa
pneumatika
(prijemnik)

Ure|aj za pra}ewe
stawa pneumatika
(predajnik)

TEGQA^ POLUPRIKOLICA
СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ И ПРИНУДУ

kontrolni
centar
Direktna
komunikacija Kriti~na
oblast:
most, tunel

Sistem za
Kamion povezan
lokalna lokalna lokalna
kontrolu i
na mre`u za jedinica jedinica jedinica prinudu
kontrolu i prinudu

Mre`a za kontrolu i prinudu

Policijsko vozilo
povezano na mre`u za
kontrolu i prinudu