Ωωστ(ί στά γερμανικά

μέ τή λέξη "ΕnthaΙωng,[<έγκρύ.τειιι»j. Οί συμπατριωτε;
του ΙΗρτ, Σαί,λτσε καί άλλοι Γιάννηδες, λιγοτερο έντριβείς στ<Χ λατινικά, τίις
i!(\o~av καλογερΙστικο σχημα καί τή βάφτισαν «Entsagung» [«r,πάρνησψ j.

3.

«Γιά &Ι'α ατομο ιlέ

κεφάλαιο 20.000 λΙρ. στ., πού τά κέρδη

του φτά­

ι'οιιν τίς 2000 λΙρ. στ. το χρόνο, {}aταν τελείως άδιάφορ() αν τό κεφάλαιό τ()υ
,ί.πιισχοΜ;Ι 100 11 1000 έργάτες, αν τά παραγμένα έμπορεύματο. ,"coυλιουνται πρι,;
ιο.οοοη 20.000 λίρ. στ., μέ τι'ιν προϋπό{)εση πάντα δτι σ' δλες τίς περιπτ«,­
σΗς 'rri κέρδη του Μν πέφτουν κύ:τω ιiπό τΙς 2000 λίρ. στ. Μ1Ίπως τ6 πραγ­

Ί ",τικι, oυftrrr~oν, ~'(\ς ~,?νoυς δέν εί,:αι ~ό 'ίδιο j •Ι;-ν ~πO'(}έσ()υμε • δτι τό • ΠΥαγ­

μrιτικό Υ.α(}αρο εισοδημα ΤΟ1', οΙ προσοδ()ι και τα κερδη του· μενουν τα ιδια,
·,,·ηε δέν εχει τιΊν παραμικρότερη σημασία τό γεγονός (ι'ν τ6 εΩν()ς ά:ωτελ::ιται
,ί,τό 10
1:) έκατομμύρια κατοίκους» (Ricardo: «The Principles of Politica!
F.conomy., 3η εκδ. , Ιοndοn 1821, σελ. 41(». Πολύ πρΙν ιiπό τό l'ικάρντο δ φα·
νατικός οπαδός του ύπερπροϊόντο; •ΑρΟουρ Γωύνγκ, ί[νας κ<π(ί. τά αλλα πολυ­
λ()Υ,ίς καί χωρΙς κρίση συγγραφέας, πΩύ 1'] φΙιμη του είναι c:.νηστρόφως ανάλο­
γη προς τΙς ύπηρεσίες του, εl.-τεμεταξ1ί αλλων: «Τι όφελος {)' άπ()τελουσε γιrί.
ίΊ,ιι σύγχρον() βασCΛειo μι(ί όλόκληρη ~;tαρχία, πού τιJ εδαφός της {)ά καλλιερ­
'.'oυντrιν μέ ά.ρχαΙ() ρωμα·ίκό τρόπο, άπό .μικρούς, άνεξrίρτηωυς ι).γρΩτε;, iiστιη κι
,ϊν 'Ι καλλιέργεια αύτίl YIvurav μέ τΟν καλύτερο δυνατό τρόπο: Π()ιός άλλος {}ιί.

11

;ιταν δ η.κοπός Τ~" ~κ~ός άπό ;ό ~ά .παρ~γει ~ν~ψί)~()υς ("t~e nlere. ΡUΓ~Οδe

οί

breedtng n1en ), πραγιια π()υ αυτο
JHost usc!ess Ρuη,οse.,) (Arth!lr YOU1lg:

κα{)ιΊ.υτο δεν εΖn κανενα σκ()πο" (··ts ,
"Politic~! Arithmetic etc.", Lcndon 1774.

πελ. Π).
Προσ{),ί:<η σιιίν [,.'10σημει"ωση .'3-1. Παρrίξε'.'η εΤναι «'Ι Ισχυcr'l κλinη "rl(}zι,,­
Ι.!ουν τον περίσσιο πλ()ίίτο (nct wealtll) συμφερτικό γιά τ>Ίν fQyaTIX{1 τάξη, ί~;ΤfΙ'
(~ή τ;;ς δίνει δυνατότητα εryγασίας. Μά καί Όταν άΧόμα τό χι(γει αυτΩ, τό X'l"\,ρ,ι όλοφrίνsρα οχι επειδή εΤναι Πfρίσσιο;» (Τ/,. Hopkins: "Οη F ent of Ιan(1
(·tc.', London 1828, σελ. 126).
/(:.

Κ,

.1/ (,t [!::,

... 'l'ι;

X.~'(μί).αιυ"Aι

ΤQμο;

1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful