TCVN NN

TIÊU CHU

N QU

C GIA

TCVN 3890 : 2009
Xu t b n l n 2

PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG B , B KI M TRA, B O DƯ NG
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance

TRÍ,

HÀ N I - 2009

TCVN 3890 : 2009

L i nói ñ u
TCVN 3890 : 2009 thay th cho TCVN 3890 : 1984. TCVN 3890 : 2009 do Ban k thu t tiêu chu n qu c gia TCVN/TC 21 Phòng cháy ch a cháy và B Công an ph i h p biên so n, T ng c c Tiêu chu n ðo lư ng Ch t lư ng ñ ngh , B Khoa h c và Công ngh công b .

2

TCVN 3890 : 2009

T I Ê U C H U

N Q U

C G I A

TCVN 3890 : 2009

Phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình – Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance

1 Ph m vi áp d ng
1.1 Tiêu chu n này quy ñ nh v trang b và nh ng yêu c u cơ b n ñ i v i vi c b trí, ki m tra, b o dư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình. ð i v i nhà và công trình ñ c thù chuyên ngành có yêu c u phòng cháy ch a cháy ñ c bi t, như cơ s s n xu t, kho ch a hoá ch t ñ c h i, v t li u n , cơ s h t nhân; cơ s s n xu t, kho ch a nhiên li u l n; công trình ñư ng h m, khai khoáng, h m m ; công trình trên bi n thì ngoài vi c tuân theo các quy ñ nh c a Tiêu chu n này, c n tuân theo các quy ñ nh các tiêu chu n hi n hành khác có liên quan.

Nhà, công trình và phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình không ñư c quy ñ nh trong Tiêu chu n này s do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh.

2 Tài li u vi n d n
Các tài li u vi n d n dư i ñây là r t quan tr ng khi áp d ng tiêu chu n này. ð i v i các tài li u có ghi năm công b thì áp d ng phiên b n ñã nêu. ð i v i các tài li u không ghi năm công b thì áp d ng phiên b n m i nh t (bao g m c s a ñ i). TCVN 4513 C p nư c bên trong -Tiêu chu n thi t k . TCVN 4878 (ISO 3941: 2007) Phân lo i cháy. TCVN 5684 An toàn cháy các công trình xăng d u - Yêu c u chung. TCVN 5760 H th ng ch a cháy - Yêu c u chung v thi t k , l p ñ t và s d ng. TCVN 2622 Phòng cháy ch ng cháy cho nhà và công trình - Yêu c u thi t k . TCVN 6101 ISO 6183:1990 Thi t b ch a cháy - H th ng ch a cháy cacbon dioxit thi t k và l p ñ t. TCVN 5738 H th ng báo cháy t ñ ng - Yêu c u k thu t 3

hóa ch t.Yêu c u thi t k . 3. Ph n 1: Yêu c u chung. thi t b . vòi. TCVN 7026 (ISO 7165:1999) Ch a cháy-Bình ch a cháy xách tay . 3. TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2000).TCVN 3890 : 2009 TCVN 6305 (ISO 6182-1:1993).H th ng Sprinkler t c u và bi n pháp th .Yêu c u thi t k .1 Phương ti n phòng cháy ch a cháy G m các phương ti n cơ gi i. lăng phun ñư c l p ñ t s n ñ tri n khai ñưa nư c ñ n ñám cháy. d ng c .Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y ch a cháy. 3. phương ti n thô sơ chuyên dùng cho vi c phòng cháy và ch a cháy. ch a cháy . ñ ng – Yêu 3 Thu t ng và ñ nh nghĩa Trong tiêu chu n này s d ng các thu t ng và ñ nh nghĩa sau.Tính ch t v t lý và thi t k h th ng. công c h tr . c u ngư i. TCVN 4530 C a hàng xăng d u . TCVN 5307 Kho d u m và s n ph m c a d u m . máy móc. 4 . TCVN 7027 (ISO 11601:1999) Ch a cháy-Xe ñ y ch a cháy .Tính năng và c u t o.3 H ng nư c ch a cháy T ng h p các thi t b chuyên dùng g m van khóa. TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy. 3. ch a cháy .Yêu c u thi t k và l p ñ t. TCVN 7336 H th ng Sprinkler t ñ ng .Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y ch a cháy.Tính năng và c u t o. Phòng cháy và ch a cháy . H th ng ch a cháy b ng khí . Ph n 1: L a ch n và b trí. TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy. Ph n 2: Ki m tra và b o dư ng.2 H th ng h ng nư c ch a cháy cho nhà và công trình H th ng c p nư c ñ n các h ng nư c ch a cháy ñư c l p ñ t s n cho nhà và công trình ñ m b o lưu lư ng và c t áp dùng trong ch a cháy. c u tài s n.4 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà H th ng các thi t b chuyên dùng ñư c l p ñ t s n ngoài nhà ñ c p nư c ph c v cho công tác ch a cháy.

m t trùm l c ñ c.1 Nhà. bình ch a cháy có bánh xe. . 3. c và ch d n thoát n n: bi n ch d n thoát n n. cưa tay. búa. ng c u ngư i. . thang dây. 5 . hơi nư c.2 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình ñư c quy ñ nh trong Tiêu chu n này g m: .theo TCVN 7027:2002) Bình ch a cháy có kh i lư ng l n hơn 25 kg nhưng không quá 450 kg ñư c thi t k ñ t trên các bánh xe ñ m t ngư i có th di chuy n và thao tác v n hành ch a cháy.5 Bình ch a cháy t ñ ng Bình ch a cháy ho t ñ ng theo nguyên lý t ñ ng ñư c treo ho c ñ t trong khu v c c n b o v . công trình. 3. h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà. khí. b ph n công trình. phòng.Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy: dây c u ngư i.H th ng báo cháy t ñ ng. . v t li u thông thư ng ñư c s d ng chuyên dùng trong công tác ch a cháy 4 Qui ñ nh chung 4. .6 Bình ch a cháy có bánh xe (xe ñ y ch a cháy .D ng c phá d thông thư ng: kìm c ng l c.8 D ng c ch a cháy thô sơ Các d ng c . b t.7 Kho ng cách di chuy n bình ch a cháy Kho ng cách di chuy n th c t l n nh t t v trí ñ bình ch a cháy ñ n v trí c n b o v .Phương ti n b o h ch ng khói: kh u trang l c ñ c. 3. bình ch a cháy t ñ ng. bán t ñ ng b ng nư c. tàu ch a cháy. xà beng.Phương ti n chi u sáng s ñèn ch d n thoát n n.Phương ti n ch a cháy cơ gi i: xe ch a cháy. .Bình ch a cháy: bình ch a cháy xách tay. . máy bơm ch a cháy di ñ ng.TCVN 3890 : 2009 3. 4. bu ng và thi t b (sau ñây g i chung là nhà và công trình) không ph thu c vào ch s h u và ñơn v ch qu n theo pháp nhân ph i trang b các phương ti n phòng cháy và ch a cháy theo quy ñ nh c a Tiêu chu n này. . b t.H th ng ch a cháy: các h th ng ch a cháy t ñ ng. ñèn chi u sáng s c .

b ch a nư c. thang (tre. v i t ng lo i ñám cháy. lo i ch t ch a cháy. FM200. Ch a cháy không thích h p. g ho c kim lo i). B. g u v y. C.. câu liêm. phương pháp ch a cháy. . x ng. bơm tay . D u “+” D u “-“ B t BC Ch a cháy thích h p. b t. Argon… B t BC B t B t ABC + B t ABCD Chú thích: D u “++” R t hi u qu . B ng 1 Hi u qu ch a cháy các lo i ñám cháy Ch t ch a cháy A1 Nư c B t có b i s n cao B t B t có b i s n th p và trung bình CO2 Khí Nitơ. ch a cát. B t ABCD B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A. B. h th ng ch a cháy ph i phù h p v i tính ch t.3 L a ch n lo i phương ti n phòng cháy và ch a cháy.5 và trong các tiêu chu n k thu t hi n hành có liên quan. C. A A2 ++ ++ + + + ++ B1 B B2 + + + C + + D1 D D2 D3 ++ ++ ++ - B t ABC B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A.TCVN 3890 : 2009 . 6 . Inergen. xô.5 Hi u qu ch a cháy c a các ch t ch a cháy quy ñ nh t i B ng 1. công trình.Ch t ch a cháy: nư c. hi u qu c a t ng lo i ch t ch a cháy và phương ti n ch a cháy. 4. Hi u qu ch a cháy c a t ng lo i ch t ch a cháy ñư c quy ñ nh trong 4. thùng. khí 4. B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u B. bùi nhùi.D ng c ch a cháy thô sơ: phuy. m c ñ nguy hi m cháy c a nhà. 4. C và D. b t.. v i kh năng.4 Phân lo i cháy theo quy ñ nh c a TCVN 4878. chăn s i.

TCVN 3890 : 2009 7 .

TCVN 3890 : 2009 8 .

TCVN 3890 : 2009 9 .

1 T t c các khu v c.TCVN 3890 : 2009 4. 5. Nh ng 5 Trang b .2 Các bình ch a cháy t ñ ng ñư c trang b cho các khu v c có nguy hi m cháy không thư ng ñ ng phù h p v i xuyên có ngư i ho c con ngư i không th ñi vào ñư c. th c hi n. b trí. B trí bình ch a cháy t di n tích b o v và chi u cao treo ho c ñ t c a t ng lo i bình. s a ch a phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñang v trí thư ng tr c ph i có phương án b trí phương ti n thay th tương ng ñ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình.1 Trang b .1. b o dư ng các phương ti n phòng cháy ch a cháy ph i do các t ch c chuyên môn ho c nhân viên k thu t an toàn phòng cháy và ch a cháy c a cơ s ngư i làm vi c này ph i ñư c hu n luy n và có trình ñ chuyên môn phù h p. 5.6 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra theo quy ñ nh. h ng m c trong nhà và công trình có nguy hi m v cháy k c nh ng nơi ñã ñư c trang b h th ng ch a cháy ph i trang b bình ch a cháy xách tay ho c bình ch a cháy có bánh xe.7 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ b o dư ng theo hư ng d n c a nhà s n xu t và theo quy ñ nh c a cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ho c theo tiêu chu n này. b trí bình ch a cháy trên cơ s ñ nh m c trang b bình ch a cháy và kho ng cách di chuy n th c t t B ng 2. K t qu ki m tra ñư c ghi vào s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy.1. Trong th i gian b o dư ng.3 Tính toán trang b . 4. b trí bình ch a cháy 5. b o dư ng bình ch a cháy 5. 4. M u s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñư c quy ñ nh t i Ph l c A. ki m tra. B ng 2 M c nguy hi m 10 ð nh m c trang b Kho ng cách di chuy n l n nh t ñ n bình ch a cháy xách v trí ñ bình ch a cháy ñ n ñi m xa nh t c n b o v ñư c quy ñ nh t i .1.8 Vi c ti n hành ki m tra.

B ng 4 Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy. 5. kg G≥5 - M c nguy hi m cháy Th p Trung bình Cao G≥4 G≥6 G ≥ 15 11 . kg G≥4 G≥9 Cacbon dioxit. B ng 3 Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy.1. kg Th p Trung bình Cao G≥2 G≥4 G≥6 Dung d ch ch t t o b t ho c nư c v i ch t ph gia. ch t khí. G M c nguy hi m cháy B t.1. kg Dung d ch ch t t o b t ho c nư c v i ch t ph gia.5 và có kh i lư ng ho c th tích t i thi u (G) không nh hơn quy ñ nh t i B ng 3 và B ng 4. G B t. kg G≥6 G≥8 - Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).TCVN 3890 : 2009 tay. lít G≥5 G≥9 G ≥ 25 Ch t khí ch a cháy s ch. b) ð i v i ñám cháy ch t l ng. a) ð i v i ñám cháy ch t r n.4 Bình ch a cháy trang b theo quy ñ nh t i 5. bình ch a cháy có bánh xe cháy ð i v i ñám cháy ch t r n Th p Trung bình Cao 1 bình/150m2 1 bình/75m2 1 bình/50m2 20 m 20 m 15 m ð i v i ñám cháy ch t l ng 15 m 15 m 15 m Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). lít G≥ 6 G ≥ 10 Ch t khí ch a cháy s ch.1 có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4.

1. b o dư ng bình ch a cháy ñư c ghi vào s theo dõi (Ph l c A) và th theo dõi g n theo t ng bình ch a cháy (Ph l c B). 5. ñ ng ñư c c u thành t ñ u báo cháy. ki m tra.2 Ki m tra.4. g n k nhau thì vi c trang b bình ch a cháy v n ph i ñ m b o kho ng cách di chuy n t ñ n ñi m xa nh t c n b o v c a m t bình không vư t quá quy ñ nh t i 5. 5.1. 5. 5.8 Bình ch a cháy ñư c b trí v trí thi t k .2 K t qu ki m tra. các thi t b liên k t và ngu n ñi n.1 Trang b .TCVN 3890 : 2009 Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).1. rào ho c các v t c n khác không có l i ñi qua l i thì vi c trang b bình ch a cháy ph i riêng bi t và ñ m b o theo quy ñ nh t i 5. 6 Trang b .3 Các lo i nhà và công trình ph i trang b h th ng báo cháy t ñ ng: 12 .1.2. Không ñư c ñ bình ch a cháy t p trung m t ch .1.1.3 và 5. 6.1 Ki m tra.9 Bình ch a cháy ph i ñ m b o tính năng và c u t o ñư c quy ñ nh t i TCVN 7026 (ISO 7165). 5. 5. b o dư ng bình ch a cháy ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). nút n báo cháy. M i b ph n c a h th ng ph i ñ m b o có ñ ch c năng cơ b n và ph i tích h p liên k t thành h th ng báo cháy hoàn ch nh.7 Ph i có s lư ng bình ch a cháy d tr không ít hơn 10% t ng s bình ñ trang b thay th khi c n thi t. vi c l a ch n.3. v trí ñ bình ch a cháy 5.1. 6. b trí h th ng báo cháy t 6.1 H th ng báo cháy t ñ ng các b ph n cơ b n như: trung tâm báo cháy. n u m t b ng ñư c ngăn thành các khu v c khác nhau b i tư ng.1.5 ð i v i khu v c có di n tích h p và dài ho c khu v c có nhi u c p sàn khác nhau.1. TCVN 7027 (ISO 11601).2.1.6 Trên cùng m t sàn ho c t ng nhà. vách.2 Yêu c u k thu t ñ i v i h th ng báo cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5738. b o dư ng bình ch a cháy 5. b trí bình ch a cháy còn ph i th c hi n theo quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1).1. b trí. b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng 6.10 Ngoài nh ng quy ñ nh trong tiêu chu n này. thi t b báo b ng âm thanh và ánh sáng. 5.1.

r p chi u phim. nhà khác cao t 7 t ng tr lên. xã h i c p huy n tr 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5. Khi ki m tra ph i th toàn b các ch c năng c a h th ng và th . l) Nhà máy ñi n.TCVN 3890 : 2009 a) Nhà hành chính. câu l c b . 6. thư vi n. nhà ga ñư ng s t lo i 1 (ga hàng hoá và ga hành khách). nhà tr . n ho c có yêu c u b o v ñ c bi t. v t tư có nguy hi m cháy khác v i kh i tích t 1. 6. cơ s y t khám. d) Trư ng h c.000 m3 tr lên. p) Công trình an ninh.2.000 m tr lên. tr m bi n áp ñ t trong nhà. truy n hình. trung tâm thương m i thu c lo i kiên c và bán kiên c g) Nhà lưu tr .2.000 m tr lên. khí ñ t hoá l ng. ch a b nh khác có t 50 giư ng tr lên. tri n lãm. nhà hành chính. t ch c chính tr . ñi u khi n quy mô khu v c và qu c gia thu c các lĩnh v c.2 Ki m tra. t ng h m. m) Kho. công ngh t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích giáo d c. hàng hoá cháy ñư c v i kh i tích t 5. ñi u hành. công trình thu c cơ s 5. cơ s bưu chính vi n thông t c p huy n tr lên.1 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. c ng xu t nh p xăng d u. n) Kho hàng hoá. b) Khách s n. e) Ch . nhà tr t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5. xe máy có kh i tích t 5. q) Các công trình ng m có nguy hi m cháy n .000 m3 tr lên. vũ trư ng.000 m3 tr lên. ñ) R p hát. tr s . b o tàng. nhà ñi u dư ng t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 5.2 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñưa vào ho t ñ ng ph i ñư c ki m tra m i năm ít nh t hai kh năng ho t ñ ng c a t t c 13 l n. nhà thi ñ u th thao. ñi u ñ . nhà văn phòng làm vi c khác t m tr lên.. o) Trung tâm ch huy. nhà văn hoá. b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng 6. i) C ng hàng không. H th ng báo cháy t ñ ng ch cho phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan. k) Nhà s n xu t. m u giáo có 100 cháu tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 1000 m3 tr lên. cơ s 3 3 nghiên c u khoa h c. tr s 3 làm vi c c a cơ quan chính quy n. c) Nhà. h) ðài phát thanh. Nhà ñ xe ôtô. công trình s n xu t có ch t. nh ng nơi t p trung ñông ngư i khác có thi t k t 200 ch ng i tr lên.000 m3 tr lên.000 m3 tr lên. nhà ngh . h i trư ng. b nh vi n. cơ s d ch v vui chơi gi i trí và nh ng công trình công c ng khác có di n tích t 200 m2 tr lên ho c có kh i tích t 1.000 lên. qu c phòng có nguy hi m v cháy. nhà khách.

3 và các tiêu chu n khác có liên quan.3 Vi c b o dư ng ñ nh kỳ h th ng báo cháy t ñ ng ñư c th c hi n tuỳ theo ñi u ki n môi trư ng nơi l p ñ t và theo quy ñ nh c a nhà s n xu t.6 H th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c ph i có h ng ch l p ñ t ngoài nhà ñ ti p nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng. nhưng ít nh t hai năm m t l n ph i t ch c b o dư ng toàn b h th ng. h n ch ngư i vào khu v c sau khi ñã x khí. 6.TCVN 3890 : 2009 các thi t b c a h th ng. ph i ñáp ng các yêu c u c a tiêu chu n TCVN 6100. không ph thu c vào di n tích. Vi c b o dư ng ph i bao g m ki m tra t ng th s ho t ñ ng c a t t c thi t b c a h th ng. b trí h th ng ch a cháy t 7. b trí. Khu v c không có nguy hi m v cháy.1 H th ng ch a cháy t ñ ng ñ ng ñ ng ph i ñư c trang b cho nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C.4 Khi b trí l p ñ t h th ng thi t b ch a cháy t ñ ng có nguy hi m cho ngư i ph i tính toán th i gian thoát n n. 7. trang b h th ng ch a cháy b ng khí ph i tính ñ n yêu c u v ñ m b o an toàn cho ngư i. h th ng ch a cháy b ng hơi nư c ho c b ng khí cho phép thi t k ñi u khi n t xa và b ng tay. ph i có nh ng bi n pháp b o v thích h p ñ ñ m b o m i ngư i di chuy n nhanh ra kh i khu v c nguy hi m. v sinh.1. 7.5 H th ng ch a cháy t ñ ng ph i có b ph n ñi u khi n t ñ ng và b ng tay. L i thoát n n trong nhà. 14 .1. khu r a…) C u thang b .1. 7 Trang b . công trình ñư c trang b h th ng ch a cháy t c u quy ñ nh trong 7.2.2 L a ch n h th ng ch a cháy t ñ ng trang b cho nhà và công trình theo quy ñ nh t i 7. Trong nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C c n ph i trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho toàn b các phòng.1 ph i có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4.3 Khi thi t k . ki m tra. b o dư ng h th ng ch a cháy t 7.1.1.5 và phù h p v i yêu c u c n b o v .1. 7. 7. tr các khu v c sau: Khu v c m ư t (phòng t m. ñ m b o cho ngư i cu i cùng thoát ra kh i căn phòng ho c vùng c n b o v trư c khi h th ng t ñ ng x ch t ch a cháy. 7. bu ng l nh.1 Trang b .1.1. ð i v i h th ng ñ ng ph i phù h p v i yêu ch a cháy b ng nư c ki u vòi phun x i (Drencher). TCVN 6101 và TCVN 7161. Vi c trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho nhà và công trình khác căn c trên cơ s phân tích m c ñ nguy hi m cháy và các y u t khác liên quan ñ n vi c b o v con ngư i và tài s n. tr khi c n thi t ñ c p c u nhanh ngư i b n n.

h i trư ng. b trí.1 Trang b . b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng th c hi n theo TCVN 6101. câu l c b t 300 ch ng i tr lên. ki m tra. TCVN 7161.1. d) Các cơ quan hành chính cao t 6 t ng tr lên..1 H th ng ch a cháy t ñ ng ho t ñ ng toàn b h th ng. ñ u báo nhi t dùng m t l n . trư ng h c. chung cư. c) Trong nhà t ng tr lên. TCVN 7161 các tiêu chu n khác có liên quan và nh ng ch d n c a nhà s n xu t.2. TCVN 6305. nhà ph tr ngôi nhà t 5000 m tr lên. ch t lư ng ch t ch a cháy. t t c các thi t b và ch c năng c a h th ng ph i ñư c ki m tra và th ho t ñ ng.2. 8 Trang b .3 Trong m i l n ki m tra và b o dư ng ñ nh kỳ. TCVN 7336 và các tiêu chu n khác có liên quan.4 Ki m tra. e) Nhà hát. khách s n. b trí h th ng ch a cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5760. r p chi u phim. b o dư ng ít nh t m t l n trong năm. b o dư ng h th ng ch a cháy t 7. ñ) Nhà ga.1.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà s n xu t có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên. ngo i tr các thi t b ch ho t ñ ng m t l n như ñ u phun sprinkler. TCVN 6101.7 Nh ng quy ñ nh khác v l a ch n. 7.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình: 3 gia ñình t 7 t ng tr lên. nhà t p th . b trí h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình 8.2. 7. TCVN 6305.TCVN 3890 : 2009 7.1. b nh vi n cao t 3 t ng tr lên. 8.. các lo i công trình công c ng khác.2 Ki m tra. 8. 7. b) Kho tàng có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên.. h th ng ch a cháy t ñ ng ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra.2 Tr khi có nh ng hư ng d n khác c a nhà s n xu t. b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà. H ñ ng sau khi l p ñ t ph i ñư c th th ng ch a cháy t ñ ng ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n có liên quan. trong ñó bao g m c ki m tra s lư ng.2. 7. f) Ch trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c . c a hàng ăn u ng t 5 c a công trình công nghi p khi kh i tích 15 .

8.1 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà cơ quan hành chính. TCVN 4513. lưu lư ng.3 Không trang b h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ñ i v i nhà ho c công trình có s d ng ho c b o qu n các ch t mà khi ti p xúc v i nư c có th sinh ra cháy.7 Yêu c u k thu t c a h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình áp d ng theo TCVN 2622.1. 8.4 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình trong các nhà s n xu t.1. b nh vi n. c ng bi n. d) Nhà ga.2. nhà ph tr c a công trình công nghi p. ch . ñ) Nhà s n xu t. b o qu n thành ph m. vũ trư ng. 8.2. 8. V mà có kh i tích dư i 1000 m3. c t áp nư c ch a cháy trong và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 2622. nhà ga. kho tàng. II và có thi t b bên trong làm b ng v t li u không cháy mà trong ñó gia công. c) Ch .1. nhà và công trình có chi u cao t 25m tr lên. hay b nư c d tr ch a cháy. nhà t p th . siêu th . các lo i công trình công c ng khác. bán thành ph m là v t li u không cháy. E có b c ch u l a III. khách s n. v n chuy n.TCVN 3890 : 2009 a) Nhà s n xu t có b c ch u l a I. kho tàng có m c nguy hi m cháy cao.1. nhà gi t công c ng. b) Khách s n. ñ) Trong tr m bơm. chung cư. r p chi u phim ph i thư ng xuyên có nư c ñư c duy trì áp su t ñ m b o yêu c u ch a cháy. H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ph i có h ng ch l p ñ t nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng. trung tâm thương m i.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình có th thi t k ñ c l p ho c k t h p v i h th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c. b) Trong các nhà s n xu t h ng D. b trí h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà 8. 8.2 Trang b . e) Trong các nhà s n xu t và nhà ph tr c a công trình công nghi p không có ñư ng ng c p nư c sinh ho t hay s n xu t và vi c c p nư c ch a cháy bên ngoài l y t sông. 8. ao.1. c) Trong nhà t m. TCVN 5760 và các tiêu chu n. nhà hát.6 S h ng nư c ch a cháy. th thao. công trình công nghi p. IV.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà: 16 ngoài nhà ñ ti p . trư ng h c. công trình văn hóa. n ho c ng n l a lan truy n r ng. h . 8. tr m l c nư c s ch c a h th ng thoát nư c b n. quy chu n hi n hành có liên quan. d) Trong nhà kho làm b ng v t li u không cháy và ch a hàng hoá không cháy. trung tâm thương m i.

b trí phương ti n ch a cháy cơ gi i 9.4 M i năm m t l n ti n hành phun th ki m tra ch t lư ng toàn b vòi phun. 8. ph i trang b xe ch a cháy. ñ u n i.2. H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan. b) Các ngôi nhà ngoài ñi m dân cư.3 Yêu c u k thu t c a h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà áp d ng theo TCVN 2622. ch t d o có kh i tích l n hơn 250m3) . văn hoá . b trí.3. d) Kho ch a s n ph m nông nghi p th i v có kh i tích dư i 1000m3.TCVN 3890 : 2009 a) ði m dân cư có s ngư i dư i 50 ngư i và nhà có s t ng không cao quá 2 t ng. 8. c ng bi n. 8.2 M i tu n m t l n ti n hành ki m tra lư ng nư c d tr ch a cháy trong b . cơ s tr ng ñi m v kinh t .3. các nhà công c ng b c ch u l a I. quy chu n hi n hành có liên quan. kh năng ñóng m các van và phun th 1/3 t ng s h ng nư c ch a cháy. nư c và lăng phun nư c.3. khu công nghi p ngoài vi c trang b h th ng ch a cháy. lăng phun ñã trang b . chính tr .5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ñư c ñ nh kỳ b o dư ng k thu t theo hư ng d n c a nhà s n xu t không quá m t năm m t l n. ñ) Nhà kho ch a v t li u cháy ho c v t li u không cháy trong bao bì cháy ñư c có di n tích ñ n 50m2 8. tàu ch a cháy s d ng ñư c c nư c và b t ñ ch a cháy.1 Các kho l n.1 Trang b . ð i tư ng và ñ nh m c trang b t i thi u ñư c quy ñ nh t i B ng 6. c) Nhà s n xu t có h ng s n xu t E. ki m tra ñ kín các ñ u n i khi l p v i nhau. b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà 8.3. 8. b c ch u l a I. TCVN 5760 và các tiêu chu n.3 Ki m tra. II có kh i tích ñ n 1000m3 (tr nh ng ngôi nhà có c t b ng kim lo i không ñư c b o v ho c b ng g . b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i 9. c ng hàng không. thay nh ng thi t b không ñ m 9 Trang b . các cơ s ăn u ng có kh i tích ñ n 1000m3. II có kh i tích ñ n 250m3 b trí t i các ñi m dân cư. 17 . v n hành máy bơm ch a cháy chính và máy bơm ch a cháy d phòng.3 Ít nh t sáu tháng m t l n ki m tra các h ng nư c ch a cháy. c a hàng có di n tích ñ n 150m2 (tr c a hàng bán hàng công nghi p). v sinh toàn b các van ñóng m b o ch t lư ng. 8. ki m tra.1.xã h i.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng.3.

14 4 4.11 d u 3.3 18 Cơ s ch bi n khí ñ t.2 2.TCVN 3890 : 2009 B ng 6 S TT 1 1.000 t n/năm Công su t trên 20 tri u mét2/năm Công su t trên 1 tri u t n/năm Công su t t 180.5 3 3.12 Cơ s ch bi n khí ñ t 3.000m3 2 1 1 3 2 2 1 1 Nhà máy gi y.9 3.5 3.000 ñ n 100. c ng bi C ng hàng không C ng hàng không C ng bi n C ng bi n C ng n i ñ a khác Cơ s s n xu t Nhà máy nhi t ñi n Nhà máy thu ñi n Nhà máy nhi t ñi n.1 4.3 2. thép Nhà máy l c d u và l c hoá 3.8 3. ngành m m m n Qu c t N iña Lo i I Lo i II T ng dung tích trên 100.2 1. phân ñ m.7 3.2 4.000 t n/năm tr lên Công su t t 300. khai thác khoáng s n Khu công nghi p Khu công nghi p Khu công nghi p Khu công nghi p Công su t t 200 MW tr lên Công su t t 300 MW tr lên Có công su t nh hơn công su t trên Không ph thu c vào công su t Công su t trên 35.6 3.1 3. chi c c p Qu c gia c p B .000 t n phôi thép/năm tr lên Có công su t nh hơn công su t trên Không ph thu c vào công su t Công su t t 15 tri u m3 khí /ngày ñêm tr lên Công su t t 300.3 3.000m3 T ng dung tích nh hơn 15. xi măng.10 Xe ch a cháy.000m T ng dung tích t 15.1 1. d t.5 2 2.3 1.4 2.000 t n/năm tr lên Có công su t nh hơn công su t trên T ng di n tích trên 300 ha T ng di n tích t trên 150 ñ n 300 ha T ng di n tích t 50 ha ñ n 150 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 .2 3.4 1. chi c 1 1 3 ð i tư ng Kho Kho d tr Kho d tr Kho d u m và các s n ph d um Kho d u m và các s n ph d um Kho d u m và các s n ph d um C ng hàng không.13 Cơ s khai thác khoáng s n 3.1 2. th y ñi n Nhà máy ñi n h t nhân Nhà máy gi y Nhà máy d t Nhà máy xi măng Nhà máy phân ñ m Nhà máy thép Quy mô Máy bơm ch a cháy di ñ ng.4 3.

c n tr .3 Vi c trang b xe ch a cháy. b o dư ng theo ch ñ thư ng xuyên.2. tàu ch a cháy. N i dung các ch ñ ki m tra. máy bơm ch a cháy di ñ ng và các thi t b ch a cháy theo xe.4 Xe ch a cháy.1. 9. máy bơm ch a cháy di ñ ng cho nhà và công trình không có trong danh m c trên s do cơ quan Phòng cháy ch a cháy có th m quy n quy ñ nh.1.3 Xe ch a cháy. b o dư ng phương ti n c u ngư i. máy bơm ch a cháy di ñ ng trang b cho nhà và công trình ñ m b o các yêu c u sau: a) Có ñ c tính k thu t và tính năng ch a cháy phù h p v i lo i nhà và công trình c n b o v . máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ti n hành ki m tra.2. 10 Trang b . tàu ch a cháy. d ng c trang b kèm theo ñúng quy ñ nh.1. 9.1. ki m tra.2.4 Khu công nghi p ha T ng di n tích nh hơn 50 ha 1 9. d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói 10. b o dư ng theo quy ñ nh c a nhà s n xu t. d ng c phá d ch ng khói 10.TCVN 3890 : 2009 4.2 Xe ch a cháy. b trí phương ti n c u ngư i. 9. c và ch d n thoát 19 . khách s n và các lo i nhà khác cao t 25m tr lên và có hơn 50 ngư i trên m t t ng ph i ñư c trang b phương ti n c u ngư i. ch t ch a cháy và d ng c trang b kèm theo ñ y ñ . tàu ch a cháy. phương ti n chi u thông thư ng và phương ti n b o h c và ch d n thoát n n.1 Xe ch a cháy.1. phương ti n.2 C ng bi n lo i I và lo i II trang b thêm t i thi u 01 tàu ch a cháy. máy bơm ph i ñư c ñ trong nhà có mái che (nhà xe). 9. máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ki m tra. 9.5 Xe ch a cháy.1 Trang b . máy bơm ch a cháy di ñ ng luôn ñư c n p ñ nhiên li u.1. phương ti n chi u sáng s n n. không b v t c n khác che ch n. tàu ch a cháy. b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i 9. b o dư ng thư ng xuyên và ñ m b o luôn ho t ñ ng t t theo tính năng k thu t c a nhà s n xu t. 9. b sáng s trí. ñ nh kỳ và ñ t xu t.2 Ki m tra.6 B trí b n ñ u cho tàu ch a cháy ph i ñ m b o yêu c u tàu ch a cháy cơ ñ ng nhanh.1 Các nhà chung cư. Vi c trang b lo i phương ti n c u ngư i ñ i v i t ng công trình c th s do cơ quan Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh. b) Có ch t ch a cháy. 9. tàu ch a cháy.

e) các gian phòng s n xu t không có ánh sáng t nhiên.1. d) Các cơ quan hành chính.1. móc cho dây c u ngư i. V trí l p ñ t phương ti n c u ngư i phù h p v i yêu c u k thu t và tính năng s d ng c a phương ti n. t i tr ng. khách s n. c) Nhà t p th .7 D ng c phá d thông thư ng trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà s n xu t. h i trư ng. c a hàng ăn u ng. các lo i công trình công c ng khác. ñ) Nhà ga. ñó kh ñ) Trong các gian phòng công c ng và các nhà ph tr c a các xí nghi p công nghi p. l i r trên ñư ng thoát n n ñ chi u sáng. ng c u ngư i ph i phù h p v i gi i h n ch u l a.3 Vi c l p ñ t các k t c u treo. trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c . trư ng h c. r p chi u phim.5 ðèn chi u sáng s ho t ñ ng t i thi u là 2h.1. gi a các ñèn ch d n thoát n n ph i ñ m b o nhìn th y l i thoát n n và kho ng cách không l n hơn 30m. V trí l p ñ t gi a các ñèn chi u sáng s c .2 Phương ti n c u ngư i ñư c trang b ph i ñ m b o các yêu c u k thu t. 10. f) Ch .6 ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c l p ñ t.1. c u thang thoát n n. c) Theo các l i ñi chính và c a ra c a các gian phòng s n xu t.4 Phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n ñư c trang b trên l i thoát n n c a nhà và công trình trong các khu v c sau: a) các ch nguy hi m cho s di chuy n c a ngư i. thang dây. 20 . yêu c u an toàn theo quy ñ nh c a nhà s n xu t và phù h p v i ñi u ki n s d ng. d) các v trí ch d n c u thang b trong các nhà có chi u cao l n hơn 6 t ng. ch d n l i ñi và d quan sát. c và ñèn ch d n thoát n n có ngu n ñi n d phòng ñ m b o th i gian 10. hành lang. e) Nhà hát. b) Kho tàng. chung cư. trong ñó s ngư i làm vi c l n hơn 50 ngư i. 10. b nh vi n. vũ trư ng. n u năng t t p ñ ng th i nhi u hơn 100 ngư i.1. ðèn chi u sáng s c có cư ng ñ chi u sáng ban ñ u trung bình là 10lux và cư ng ñ chi u sáng nh nh t t i b t kỳ ñi m nào d c theo ñư ng thoát n n ño ñư c không nh hơn 1 lux. ñ cao và kh năng c u ngư i an toàn. b) các l i ñi và trên các c u thang b dùng ñ thoát n n cho ngư i khi s lư ng ngư i c n thoát n n l n hơn 50 ngư i. ðèn ch d n thoát n n ph i ñư c nhìn th y rõ ràng các ch “L I RA” ho c ch khác thích h p t kho ng cách t i thi u 30m trong ñi u ki n chi u sáng bình thư ng (300lux) ho c khi có s c (10lux).TCVN 3890 : 2009 10. b trí trên các c a ra vào.1. câu l c b . 10. 10.

c a hàng kinh doanh xăng d u.1 Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy. ch .3 D ng c phá d thông thư ng ñư c ki m tra ñ nh kỳ 6 tháng m t l n.1.2. c a hàng. các công trình xăng d u ñư c quy ñ nh t i TCVN 5307. 10. phương ti n chi u sáng s trang b cho nhà và công trình ñư c b o qu n tránh mưa. khí ñ t hoá l ng.4 Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy. b trí.TCVN 3890 : 2009 10. phương ti n c u ngư i trong ñám cháy.1.3 Trang b d ng c ch a cháy thô sơ cho nhà kho.1.2.1 D ng c ch a cháy thô sơ ñư c trang b cho các kho d u m và s n ph m d u m . 10.1. d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói 10. nhà s n xu t ñư c quy ñ nh t i B ng 7. TCVN 4530.8 và b trí t i khu v c thư ng tr c v phòng cháy và ch a cháy.1. 11.2 M i năm m t l n. 11. khuy n khích trang b thêm m t trùm l c ñ c. c a hàng xăng d u. 10.1 Trang b . phương ti n chi u sáng s phương ti n b o h ch ng khói ñư c ki m tra ñ nh kỳ m i tháng m t l n. phương ti n không ñ m b o th i gian làm vi c ph i ñư c thay th . n ng. m ư t. 10. 10. Trang b t i thi u m t ngư i m t kh u trang l c ñ c. ki m tra. c và ch d n thoát n n 11 Trang b . b trí d ng c ch a cháy thô sơ 11.2 Ki m tra. nh ng c và ch d n thoát n n.2. d l y.1.1. b o dư ng phương ti n c u ngư i trong ñám cháy.2 Trang b d ng c ch a cháy thô sơ cho kho d u m và s n ph m d u m . cơ s s n xu t và nhà gia ñình.10 Có bi n ch d n thoát n n và bi n ch báo các v trí l p ñ t phương ti n c u ngư i trong ñám cháy các v trí d quan sát. 10. ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c th nghi m trong th i gian 2h. phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n ñư c ki m tra b o dư ng theo ñúng quy trình và yêu c u k thu t c a t ng lo i phương ti n.2. TCVN 5684. 21 .8 Trang b t i thi u m t b d ng c phá d thông thư ng cho nhà và công trình quy ñ nh t i 10.9 Phương ti n b o h ch ng khói ñư c trang b cho các khách s n và b trí trong phòng t i ví trí d th y. b o dư ng d ng c ch a cháy thô sơ 11. kho hàng hoá. phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n.

1 Phương ti n ch a cháy thô sơ ñư c ñ nh kỳ t ch c ki m tra.5 Phương ti n ch a cháy thô sơ ñư c b trí t ng khu v c phù h p v i yêu c u s d ng ñ ch a cháy. phuy ñ ng nư c. xô ho c thùng múc nư c. b o dư ng phương ti n ch a cháy thô sơ 11. chi c Phuy. 1 2 1/350m2 sàn 2/350m2 sàn 1/350m2 sàn 1/350m2 sàn 2/350m2 sàn 3 4 1/200m2 sàn 1/200m2 sàn 1/300m2 sàn 2/300m2 sàn 1/300m2 sàn 1/200m2 sàn 2/200m2 sàn 2/200m2 sàn 2/300m2 sàn 5 1/300m2 sàn 11. ñ ng cát ch a cháy ñư c che ñ y.4 ð i v i các cơ s khác. M i d ng c ñ ng nư c ch a cháy kèm theo ít nh t 2 xô (ho c thùng) múc nư c. thang tre.1.1.1. b nư c Xô múc 200lít. chi c m3 1x2(m). các phương ti n ch a cháy thô sơ: câu liêm.2 Ki m tra.6 ð d nh n bi t trong vi c s d ng. bao gói. k c ch t l ng có nhi t ñ b t cháy > 45oC. ô tô. máy hàn Phân xư ng s n xu t. bơm tay c n ñư c sơn ñ . c a hàng ch a thi t b . không ñ v t b n rơi vào. Các phương ti n ch a nư c. 11. 11. vi c trang b d ng c ch a cháy thô sơ s tùy thu c vào ñi u ki n và yêu c u c a t ng cơ s . bùi nhùi. b o qu n hàng hoá không dùng ñ n l a. chi c chi c 1/500m2 sàn) 2/500m2 sàn) Tên h ng m c công trình Kho. c a hàng ch a hàng hoá là v t li u r n cháy ñư c. c a hàng ch a hàng hoá là v t li u r n không cháy. Kho. nhưng ph i ñ ng trong thùng h p kín v i kh i lư ng < 500 kg Kho. lò s y. nư c.2. thùng ñ ng cát. b o dư ng ít nh t 6 tháng m t 22 . M i d ng c ñ ng cát kèm theo ít nh t 2 x ng xúc. x ng. phân lo i. 11. xe máy Phân xư ng s n xu t. ch bi n có s d ng thi t b cơ khí.TCVN 3890 : 2009 B ng 7 S TT Thùng cát. Chăn s i X ng.

2. Cát ñư c b o qu n luôn khô. N u th y lư ng nư c. nư c m i n u th y không ñ m b o ñ ch a cháy.TCVN 3890 : 2009 l n. Thay cát m i.2 D ng c dùng ñ ch a nư c và ñ ng cát ch a cháy ñ m b o luôn luôn ñ y nư c và cát ho c không ít hơn 4/5 th tích ch a. 23 . cát không ñúng quy ñ nh ph i b sung thêm. 11. không l n v t b n.

...... …………………………………………………………………………………………… 24 ....….. …………………………………………………………………………………………… ð a ch :…………………………………………………………………………………............. năm .................................... Ngư i l p s : …………………………………………………………………………......T do .. ……….......................TCVN 3890 : 2009 Ph l c A (Tham kh o) M u s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy Trang bìa: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p ... L p s ................ tháng . Ngư i ph trách công tác PCCC c a cơ s :………………………………………......... …….....H nh phúc _________________________ S THEO DÕI PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Tên cơ s : ……………………………………………………………………………....... ngày .Fax:…………………………………….... …………………………………………………………………………………………… S ñi n tho i:………………………...............................

......... h th ng PCCC Trang 5....... (và các trang ti p sau) B ng theo dõi tình tr ng k thu t t ng lo i phương ti n (ho c h th ng) PCCC H ng m c công trình: .................................. Phương ti n PCCC (ho c h th ng PCCC) lo i:...…… S TT Ngày........................... v trí s : .4 Ngày... 6 . …………………………………………………………………………………………….......................TCVN 3890 : 2009 Trang 2............................ tháng.. năm (ki m tra ho c ñưa vào s d ng) B ng t ng h p phương ti n PCCC Tình tr ng k thu t Ký mã hi u S lư ng ðơn v tính ð t yêu c u Không ñ t yêu c u S TT Lo i phương ti n.................. tháng ki m tra N i dung và k t qu ki m tra Phương pháp ki m tra K t lu n Ngư i..............3. cơ quan ki m tra Ký tên Ghi chú 25 .(ho c mã s phương ti n do cơ s qu n lý quy ñ nh)…….

tháng.TCVN 3890 : 2009 Ph l c B (Tham kh o) M u th theo dõi k t qu ki m tra phương ti n phòng cháy và ch a cháy Th theo dõi k t qu ki m tra phương ti n phòng cháy và ch a cháy Tên phương ti n:……………………………………. cơ quan ki m tra Kích thư c c a th : 100 x 150 (mm) (Ghi chú: Th có d u treo c a cơ s ) 26 . tháng ki m tra K t qu ki m tra Ngư i. Ký mã hi u:…………… S seri:……………………. Ngày. năm ñưa vào s d ng:………………. Ngày.

2.2) Nhà lưu tr .Phim.7.500m2 tr lên. cao su nhân t o và các s n ph m t cao su. Nhà 1 t ng T ng di n tích xây d ng t 750m2 tr lên 1. Ng m dư i ñ t Di n tích t 200m2 tr lên 1.1. Nhà t 2 t ng tr lên Không ph thu c vào di n tích xây d ng Nhà kho cao t 2 t ng tr lên b o qu n v t li u.1 và 1. 1. Nhà 2 t ng Di n tích t 3.7. kim lo i và ñá quý. kim lo i xây d ng và s t ng ki m. máy.2.3. . ð i tư ng trang b Nhà Yêu c u.V t li u và s n ph m g c xenlulô. t p th .2. 1. nhà kho và nhà ) và s t ng 27 . Nhà kho ch a: Không ph thu c vào di n tích . ch s ñ nh m c 1.1.Len.hành chính Di n tích t 1.200m2 tr lên Nhà chuyên doanh thương m i(**) (không l p ñ t h th ng ch a cháy t ñ ng t i các khu v c b o qu n và chu n b th t. hàng hóa thu c h ng s n xu t C v nguy hi m cháy b o qu n trên giá cao t 5. Nhà kho b o qu n cao su t nhiên. Công c ng(*).5. Không ph thu c vào di n tích hàng hóa thu c h ng s n xu t C v nguy hi m cháy xây d ng (tr nh ng trư ng h p ñã quy ñ nh t i các ñi m 1.7. 1.6.8. nh. tài Không ph thu c vào di n tích li u l ch s vi t tay và các tài li u quý khác xây d ng Nhà cao t 25m tr lên (tr nhà s n xu t h ng s n Không ph thu c vào di n tích xu t D và E) Nhà khung thép mái tôn 1 t ng: 1.5.3. dân d ng Di n tích t 800m2 tr lên (**) 1. thi t b d tr trong ñó có nhiên li u và d u m .4. da.V t tư linh ki n bán d n. Nhà 1 t ng (tr ñ i tư ng ñã nêu t i ñi m 1. băng hình trong bao bì không cháy v i kh i lư ng b o qu n t 200 kg tr lên. . m i can có dung tích không l n hơn 20 lít) Nhà và t h p văn hóa (k c t h p văn hóa trong Không ph thu c vào di n tích các t h p nhà s n xu t. 1. Nhà cao trên 3 t ng Không ph thu c vào di n tích 1.5m tr lên. hoa qu .ð ng cơ. d .7. b o qu n tài li u th ng kê.6.2. v t li u không cháy): 1.TCVN 3890 : 2009 Ph l c C (Quy ñ nh) Nhà và công trình trang b h th ng ch a cháy t ñ ng S TT 1. 1. diêm. .6) Di n tích t 3.6.2. Nhà chuyên kinh doanh các ch t l ng d b t cháy và Không ph thu c vào di n tích d cháy (tr tr m xăng ô tô và hàng dung d ch ñ ng trong các can. 1. 1. 1.7. 1.4. Thương m i . vi m ch và linh ki n ñi n t khác.2.500m2 tr lên 1. rau trong bao bì không cháy. bát ñĩa kim lo i. thư vi n.1. . còn trong bao bì cháy ñư c v i b t kỳ kh i lư ng nào.7.1. cá.V t li u. .

2. g (xenlulô). 3. sơn. Theo TCVN 5307. gi ng. sàn 2 l p. s n ph m ch t l ng d b t cháy và d cháy như: dung môi. 2.1. Nhà tri n lãm.2.1.6. v t tư linh ki n bán d n.1. 3. TCVN 5684.1. bu ng S d ng làm kho.7. 3. Thu c h ng s n xu t C (tr nh ng trư ng h p ñã nêu t i ñi m 3.3. Không ph thu c vào di n tích 3.6. 3.1.2.8. bu ng sơn. phòng gia nhi t d u m và d u diezel Bu ng thí nghi m ñi n cao áp.4. qu ng cáo: 1. V t li u và s n ph m t len. b o qu n. 3. da.9. băng hình làm t v t li u cháy ñư c. bu ng có vách ngăn b ng v t li u cháy ñư c Phòng.000m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích 2.9. 3.8. dung d ch ngâm t m. nh. matit. bu ng ñ ng l c Phòng máy bi n áp và máy bù t 500 KV tr lên Phòng máy bi n áp ñi n áp 220 – 230 KV v i công su t m i máy t 200 MVA tr lên Phòng máy bi n áp và máy c t trong thùng kín : Có công su t t 63 MVA tr lên Có ñi n áp t 110 KV tr lên Di n tích t 300 m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 1.5. s n xu t Thu c h ng s n xu t A và B (tr nhà ch bi n và b o qu n nông s n d ng h t) Ch a. 3. Dài t 25 m tr lên Không ph thu c vào di n tích và th tích 2. Nhà 1 t ng 1. Nhà 2 t ng tr lên Công trình Công trình cáp (h m. 3. máy nén có ñ ng cơ tu c bin khi. máng. keo cao su. keo dán. diêm. 2.7. 3.2. vi m ch và linh ki n ñi n t khác.8. kim lo i ki m. TCVN 4530.3. Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Trên 100m3 T 12 s i tr lên 2. d . 3. Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích 28 .3.8.9. t ng h p cao su nhân t o.2. giàn. phim. ng c p nư c và máng cáp có trên 12 s i cáp.4. s n xu t v t li u và s n ph m cao su. 2. ñư ng h m. Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 300m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích 3.2): t ng l ng ho c t ng h m các t ng n i trên m t ñ t khác B o qu n và s n xu t v t li u và s n ph m t qu ng nhôm. 2. th tích h m cáp trên 100m3 v i s lư ng s i cáp: Băng t i kín ho c h v n chuy n nguyên v t li u d cháy Trên tr n treo (ph n không gian k thu t) ñ ñi ng thông gió. 3. ñi n áp t 220V tr lên cách ñi n b ng v t li u cháy và khó cháy (bao g m c ñi chung trên cùng giá ñ ) C a hàng xăng d u và b ch a ch t l ng d cháy và ch t l ng cháy Phòng.2.TCVN 3890 : 2009 1.5.3. khoang… s d ng ñ ñi cáp ñi n l c ho c cáp thông tin) c a nhà máy ñi n Công trình cáp khác có ñi n áp t 500 KV tr lên Công trình cáp ñi n áp 110 KV ñ u n i v i máy bi n áp có công su t t 63 KVA tr lên Công trình cáp n i c a nhà s n xu t và nhà dân d ng H m cáp h n h p c a nhà s n xu t và nhà dân d ng trong ñó ñ t cáp ho c dây d n có ñi n áp 220V. 2.

bánh.2.25. bu ng. 3. tài li u tr lên Gian tri n lãm Di n tích t 1.1.22. 3.500 m2 tr lên thu t Phòng công năng công c ng Phòng b o qu n và giao d ch kh i lư ng l n n Không ph thu c vào di n tích ph m. d ng c sân kh u. nhà có ch c năng văn hoá.16. 3.000 m2 tr lên Phòng b o qu n và trưng bày tác ph m.9. 3.25.11.10. 3. s a ch a. 3. k t n i có s d ng máy vi tính ñ ñi u Có di n tích t 24m2 tr lên khi n các t ng ñài ñi n tho i t ñ ng có dung lư ng t 10.18. thi t b .19. b n th o và tư li u khác có giá tr (k c h sơ lưu tr c a phòng m ) Kho lưu tr thư vi n v i tr lư ng t 500. t ng trên m t ñ t T 3 xe ô tô tr lên ðư ng d ng ñ tàu ñi n ng m có b o dư ng k T 4. 3.21. bu ng cao t n Phòng tháo l p ñ ng cơ máy bay.1. 3. thi t b sư i.000m3 tr lên T ng ñài ñi n tho i t ñ ng v i dung lư ng t Không ph thu c vào di n tích 10. v t ph m Không ph thu c vào di n tích giá tr c a vi n b o tàng Phòng. câu l c b . bu ng tàu. ñóng gói thư.12. 3.25. thi t b bay.19. bu ng giao thông v n t i Các bu ng.20. Không ph thu c vào di n tích trung tâm máy tính. bu ng Phòng ñ phương ti n giao thông trong m t s công trình (tr trong nhà ): T ng h m (k c dư i g m c u) Không ph thu c vào di n tích phòng. 3. .000 ñơn v Không ph thu c vào di n tích sách. sác si Không ph thu c vào di n tích và bánh xe máy bay. phòng c phòng. 3. tài li u. phòng Không ph thu c vào di n tích chuy n m ch trung gian.chi u phim v i 800 Không ph thu c vào di n tích ch tr lên Kho: ñ o c . 3.25. Phòng t ng ñài s .17. trư ng Không ph thu c vào di n tích quay Trư ng quay Di n tích t 1. s a ch a và gia công toa phòng.23. s a ch a ñ ng cơ máy bay Không ph thu c vào di n tích phòng. 3. kênh ho c ñi m n i gian phòng Phòng chia. ngh thu t: R p chi u phim.15.2. bu ng thông tin liên l c Các xư ng k thu t c a thi t b ñ u cu i. phông màn. tr c thăng bu ng Phòng s n xu t. trung tâm ki m soát ñi n tho i.TCVN 3890 : 2009 3. ñi n báo c a bưu ñi n t nh.000 kênh liên t nh. nhà hát có sân kh u Không ph thu c vào di n tích kích thư c 21x15 m v i b t k s lư ng khán gi ho c sân kh u kích thư c nh hơn 21x15 m v i s lư ng thi t k trên 700 khán gi Phòng hoà nh c ho c hoà nh c .13. 3.14. gia công tàu Không ph thu c vào di n tích ho (máy ñi n. 3. Phòng. tr m bơm nư c.000 s thuê bao. 3. phân lo i. ñi n báo.000 m2 tr lên 29 3. bu ng thông gió) Trung tâm ñi u khi n giao thông có các h th ng t Không ph thu c vào di n tích ñ ng.24.19. ñ ng cơ…) Phòng và công trình thành ph n c a h th ng tàu Không ph thu c vào di n tích ñi n ng m (tr l i tr m chuy n. báo chí Phòng. 3. ñi n Có di n tích t 500m2 tr lên tín.4. phòng s n xu t.25. thành ph v i t ng th tích ngôi nhà t 40. 3. 3. 3. trung tâm truy n và nh n tín hi u radio. ch khách. 3. bu ng quy. bu ng T ng l ng.3. trung tâm thông tin liên l c vô tuy n ñi n trung. thành ph tr lên Phòng x lý. phòng. b o qu n.

xăng thi t k trên xe ô tô ho c rơ móoc Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 300 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 200 m2 tr lên Di n tích t 500 m2 tr lên 4. 4. ði n áp t 220 ñ n 330 KV 4.1. nhà công c ng…) b trí : 3.7. Thi t b Có bu ng sơn s d ng ch t l ng d cháy ho c ch t Không ph thu c vào lo i thi t b l ng cháy Có bu ng s y Không ph thu c vào lo i thi t b Tháp thu h i ch t th i cháy ñư c Không ph thu c vào lo i thi t b Máy bi n áp làm mát b ng d u v i ñi n áp: 4.7. 4.5. nhà văn hoá.25.8. 4. Các t ng khác trên m t ñ t 4.2. Dư i khán ñài công trình th thao có mái che 3. ví d : ch . Phòng.4.25. ði n áp 110 KV l p ñ t trong nhà máy thu ñi n B t kỳ công su t nào Công su t 200 MVA tr lên Công su t m i máy là 63 MVA tr lên Máy c t d u trong thi t b phân ph i kín Có kh i lư ng d u t 60 kg tr lên Các tr m ñi n th nghi m dùng máy phát ñi n Không ph thu c vào di n tích diezel.25.6.1.25. b o qu n b ng t .5 m ñ b o qu n v t li u Không ph thu c vào di n tích cháy ñư c ho c v t li u không cháy ñ ng trong bao bì cháy ñư c Thùng.25. thông tin liên l c. Bu ng. gian kinh doanh hàng hoá trong toà nhà công năng khác (nhà .2. T ng h m.000 ch 3. 4. Dư i khán ñài công trình th thao ngoài tr i có s c ch a trên 3.1. Phòng b o qu n hành lý xách tay.5.25. kho ch a v t li u cháy ñư c nhà ga (k c sân bay) b trí các t ng: 3.6.8. thương m i hay gi i trí.4.5.TCVN 3890 : 2009 3.25.4. thi t b máy móc quay. vũ trư ng… 30 .25. trư ng quay 3. Trong công trình th thao có mái che v i s c ch a t 800 ch tr lên 3. Phòng máy tính ch . t ng ng m 3.8. b nh vi n.6. T ng trên m t ñ t 3. th thao… (**) Nhà ph c v cho kinh doanh.25.25. t ng h m 3.2. phòng b o qu n v t li u cháy ñư c ho c v t li u không cháy trong bao bì cháy ñư c b trí : 3. 4. băng gi y lưu tr .4. 4. 4.3.2. ví d : trư ng h c.3.3.2.5.25.1.1. trung tâm thương m i. phòng k thu t dư i sân kh u. téc ch a d u có dung tích ch a T 3 m3 tr lên (*) Nhà công c ng. T ng l ng.8. Các giá có chi u cao trên 5.6.6. ði n áp 500 KV 4.

Phát hi n cháy và báo ñ ng cháy.Tr nư c ch a cháy . v n chuy n và s d ng. 25. TCVN 4879:1989 (ISO 6309:1987) Nhóm T . Yêu c u kĩ thu t an toàn trong s n xu t. V t li u n công nghi p . 21.B t. TCVN 6379:1998 Thi t b ch a cháy .Tiêu chu n thi t k . 23. TCVN 5303:1990 (nhóm T) An toàn cháy .Ký hi u hình v dùng trên sơ ñ . 22. TCVN 6304:1997 Chai ch a khi ñ t hóa l ng . TCN 58:1997 Phòng cháy ch a cháy ch thác. 18. An toàn cháy .Yêu c u chung v an toàn. 26.Thi t b phòng cháy và ch a cháy . 10. th n và nghi m thu.Thu t ng nghĩa. 6.Yêu c u an toàn v s n xu t. TCXD 215:1998 Phòng cháy ch a cháy .Yêu c u an toàn v b o qu n.Quy ñ nh chung. x p d chuy n.T v ng .Quy ph m phân c p và ch t o . 2. 13. TCVN 6223:1996 C a hàng kinh doanh khí ñ t hóa l ng . 31 và v n và trung tâm thương m i . 14.Thu t ng chuyên dùng cho phòng cháy ch a cháy.Yêu c u kĩ thu t. 20. TCVN 5314:1991 Dàn khoan bi n . 28. 20 TCN 33:1985 C p nư c m ng lư i bên ngoài và công trình . TCVN 4245:1996 Soát xét l n 1.Phòng cháy . ch a cháy .B i cháy .Thi t b ch a cháy.Nguyên t c cơ b n ñ thi t k . TCVN 3254:1989. TCXD 216:1998 Phòng cháy.Nh ng quy ñ nh . 4. TCXD 218:1998 H th ng phát hi n cháy và báo ñ ng cháy . TCXD 217:1998 Phòng cháy ch a cháy .Yêu c u chung. 19. 12. 8.Phòng cháy và ch a cháy. axetylen. TCVN 6161:1996 Phòng cháy ch a cháy ch và trung tâm thương m i . TCVN 3991:1985 Nhóm H . 16 TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 Phòng cháy. 15. s d ng oxy. TCVN 6379 : 1998 Thi t b ch a cháy-Tr nư c ch a cháy-Yêu c u k thu t. c u n n và x lý v t li u nguy hi m.D u hi u an toàn. TCVN 6160:1996 Phòng cháy ch a cháy nhà cao t ng . 3.Thu t ng và ñ nh nghĩa. 27. ch a cháy .ð nh . 9.Yêu c u an toàn trong khai .Yêu c u an toàn trong b o qu n.Ch t ch a cháy.Yêu c u thi t k . 17.Ch t ch a cháy . TCVN 5065:1996 Khách s n . 11. TCVN 5279:1990 An toàn cháy n . TCVN 5040:1990 Nhóm T .Tiêu chu n phòng cháy trong thi t k xây d ng . 7. TCN 48:1996 Phòng cháy ch a cháy doanh nghi p thương m i và d ch v chung. 5.T v ng .T v ng . TCVN 6100:1996 ISO 5923:1984 Phòng cháy và ch a cháy . Quy chu n xây d ng Vi t Nam 1997.Yêu c u thi t k . TCVN 4586:1997 V t li u n công nghi p .Yêu c u chung.TCVN 3890 : 2009 Thư m c tài li u tham kh o 1. 24. TCVN 4317:1986 Nhà kho .Tiêu chu n thi t k . TCVN 6174:1997 Soát xét l n 2.

ch a cháy t ñ ng c a B N i v CHLB Nga (The list of building.1994 (Codes of Practice for minimum fire service installations and equipment and inspection and testing of installations and equipment. 32 . ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ. 25. C p nư c. СНиП 2. Quy chu n t i thi u v l p ñ t thi t b và ki m tra. Lu t Phòng cháy và ch a cháy.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. H ng Kông.TCVN 3890 : 2009 29. СООРУЖЕНИЙ. rooms and equipment subject to protection by automatic extingguishing and fire detection installations). Tiêu chu n xây d ng (Liên Xô cũ). Ngh ñ nh s 35/2003/Nð-CP ngày 04/4/2003 Quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy.04. 33. l p ñ t h th ng báo cháy. M ng ng ngoài nhà và l p ñ t. March 1994. Danh m c nhà. công trình.02-84 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА . constructions. 31. ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. Tiêu chu n an toàn PCCC. 32. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. s 27/2001-QH10 ngày 29/6/2001. Thông tư liên t ch s 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10 tháng 5 năm 20001 c a B Thương m i B Công an quy ñ nh vi c trang b và quy ñ nh các phương ti n ch a cháy trong các kho d u m và s n ph m d u m . 30. HΠБ 110-99 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ. bu ng và thi t b b t bu c thi t k . th nghi m l p ñ t và thi t b ch a cháy. Tháng 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful