You are on page 1of 5

Coro Venite, benedetti dal Padre mio

Marco Frisina

5
q=60

4
&b 4 . ‰ j œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Soprano
œ œ œ œ œ œœ œ
5
Rit.Ve - ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa -

& b 44 . ‰ j
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œ
Contralto

5
Rit.Ve - ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa -

4 . ‰œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tenore Vb 4 J œœ œ œ œ œ
5
‰ œj œ œ œ œ œ œ
Rit.Ve - ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa -

Basso ? b 44 . œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Rit.Ve - ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa -

j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ . œj

A
& b œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
10

M
J J œ ˙

O
S.

ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro IR of - fren - do la mia mi -se - ri - cor - di - a.

j j
o D
&b œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ ˙
rn SI

A.
te E
in C

ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi -se - ri - cor - di - a.

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj ˙
Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
so IO

J
U D

T.
LA

j j˙
ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi -se - ri - cor - di - a.

? b œ œ œ œ. j j œ
EL

œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ. œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ . œ
D

B.
O

ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi -se - ri - cor - di - a.
R
O

&b œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
C

15

S. œ œœ œ œ
1.E - ro af - fa - ma - to e mi a - ve - te nu - tri - to, e - ro as - se - ta - to e mi a - ve - te sa - zia - to, quan - do chie - de - vo sa -

j
&b œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ œ ‰ j œœ œ œ œ œ
20

S.
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
pien - za e ve - ri - tà voi me le a - ve - te do - na - te. f Rit.Ve - ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e

&b ∑ ∑ . ‰ j
A.
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
f Rit.Ve - ni - te, be- ne- det - ti dal Pa - dre mi - o, e

Vb ∑ ∑ . ‰ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ
T.
J
f Rit.Ve - ni - te, be- ne- det - ti
j
dal Pa - dre mi - o, e

B.
?b ∑ ∑ . ‰ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
f Rit.Ve - ni - te, be- ne- det - ti dal Pa - dre mi - o, e
2 Venite, benedetti dal Padre mio

œ œ œ œ j œ.
&b œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
25

S. œ œ œ J J
ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of -

j j
&b
A.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ
ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of -

Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
T.
J

j
ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of -

? j j
B. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ. œ œ. œ
ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of -

j
&b œ œ œ œ œ œ œ œ. ∑ œ œ œ œ œ œ
29

S. œ ˙
fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a. 2.Quan - do e - ro nu - do mi a -

&b œ œ œ œ ∑ ∑

A
œ œ œ œ œ œ œ ˙

M
A.

O
fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a.
IR
j
Vb œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ
o D

œ œ œ œ œ œ œ œ
rn SI

T.
te E

j
fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a. 2.Quan -do e - ro nu - do mi a - ve - te ve - sti - to,
in C

? œ ˙
b œ œ œ œ œ œ œ œ.
∑ ∑
so IO

B.
U D
LA

fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a.


EL

œ œ œ œ
&b œ ∑ ∑ ∑
33
D

S.
O
R

ve - te ve - sti - to.
O

&b ∑
œ œ œ œ œ œ œ ∑
C

A.
œ œ œ œ œ
2.E - ro pel - le - gri - no e mi a - ve - te o - spi - ta - to.

T. Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
e - ro pel - le - gri - no e mi a - ve - te o - spi - ta - to, e - ro smar - ri - to nel bu - io del pec - ca - to

? ∑ ∑  œ œ œ #˙ ˙
B. b
2.E - ro smar - ri - to
Venite, benedetti dal Padre mio 3

&b ∑ . ‰ j œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
37

S.
œ œ œ œ œ œœ œ
f Rit.Ve - ni - te, be- ne -det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa -

&b ∑ . ‰ j
A.
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
f Rit.Ve - ni - te, be- ne -det - ti
j
dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa -

T. V b œ œ œ œ œ œ œ . œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
e voi mi a - ve - te ac - col - to. f Rit.Ve - ni - te, be - ne - det - ti
j
dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa -

? œ ‰ œ œœ œ œ œ œ
B. b œ œ œ nœ œ œ ˙ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
e voi mi a - ve - te ac - col - to. f Rit.Ve - ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa -

j œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j
& b œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
42

S.
J J œ˙
ra - to per voi, per - ché mi a - ve- te ac- col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi -se - ri - cor - di - a.

j j
&b œ œ œ œ œœ

A
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ ˙

M
A.

O
ra - to per voi, per - ché mi a - ve- te ac- col - to in o - gni po - ve - ro
IR of - fren - do la mia mi -se - ri - cor - di - a.

œ œ œœ œ j
Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ˙
o D
J
rn SI

T.
te E

j j
ra - to per voi, per - ché mi a - ve- te ac- col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi -se - ri - cor - di - a.

j
in C

? j œ˙
b œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
so IO

B.
U D
LA

ra - to per voi, per - ché mi a - ve- te ac- col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi -se - ri - cor - di - a.
EL

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
47
D

S.
O
R
O

&b œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
C

A.

œœ œ œœœ œ œ œ œ
3.E - ro am - ma - la - to e mi con -so - la - ste, e - ro car - ce - ra - to e mi vi - si - ta - ste con - di - vi- den - do do -

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
T. Vb

œ œ œ œ
3.E - ro am - ma - la - to e mi con -so - la - ste, e - ro car - ce - ra - to e mi vi - si - ta - ste con - di - vi- den - do do -

? ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
B. b
3.Con - di - vi- den - do do -
4 Venite, benedetti dal Padre mio

&b ∑ ∑ . ‰ j œœ œ œ œ œ
52

S.
œ œ œ œ œ œœ
f Rit.Ve - ni - te, be- ne - det - ti
j
dal Pa - dre mi - o, e

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ‰ j
A.
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
lo - re ed af - fli - zio - ne, por - tan - do a tut - ti il per - do - no. f Rit.Ve - ni - te, be- ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ
T. Vb J œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ
no. f Rit.Ve - ni - te, be- ne - det - ti
j
lo - re ed af - fli - zio - ne, por - tan - do a tut - ti il per - do - dal Pa - dre mi - o, e

? #œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ
B. b œ œ œ nœ œ œ ˙ œ œ œ œ œœ
lo - re ed af - fli - zio - ne, por - tan - do a tut - ti il per - do - no. f Rit.Ve - ni - te, be- ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e

œ œ œ œ j œ.
&b œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
57

S. œ œ œ J J
ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of -

j j
&b

A
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ

M
A.

O
ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi,
IR
per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of -

Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
o D
J
rn SI

T.
te E

j
ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of -

j
in C

? j
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ. œ œ.
so IO

B. œ
U D
LA

ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per - ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of -


EL

j
& b œ œ œ œ œ œ œ œ. ∑ ∑ ∑
61

œ˙
D

S.
O
R

fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a.


O

&b œœœ œ ∑
œ œ œœ œ œœ ˙
C

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A.

fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a. 4.Quan - do vi - ve - vo il do - lo - re e la mor - te,

j
T. V b œ œ œ œ œ œ œ œ. œ˙ ∑ ∑ ∑

j œ œ œ œ œ œ
fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a.

B.
?
b œ œ œ œ œ œ œ œ. œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a. 4.Quan -do vi - ve - vo il do - lo - re e la mo - rte, quan - do il bu - io riem -
Venite, benedetti dal Padre mio 5

j
&b ∑ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ ‰ œj
66

S.
œ œ œ œ œ œ
4.Con -di -vi - de -ste il mio pian - to e la mia an - go-scia of fren -do la vo - stra pre - ghie - ra. f Rit.Ve-

&b œ œœ œ œ ‰ j
A.
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ
quan - do il bu - io riem - pi - va il cuo - re, pian - to e la mia an - go-scia of - fren -do la vo - stra pre - ghie - ra. f Rit.Ve-
T. Vb ∑ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ ‰ Jœ
ra. f Rit.Ve-
œ œœ œ œ j
4.Con -di -vi - de -ste il mio pian - to e la mia an - go-scia of - fren -do la vo - stra pre - ghie -

? œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ ˙ œ ‰ œ
B. b
pi - va il cuo - re, con - di -vi - de -ste il mio pian - to e la mia an - go-scia of - fren -do la vo - stra pre - ghie - ra. f Rit.Ve-

œ œ œ œ œ œ œ œ j
&b œ œ œ œ œ œ œ œ.
71

S. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per -

&b

A
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

M
A.

O
ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e
IR
ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per -

Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
o D
rn SI

T.
te E

j
ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per -
in C

? œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
so IO

B.
U D
LA

ni - te, be - ne - det - ti dal Pa - dre mi - o, e ri - ce - ve - te il Re - gno pre - pa - ra - to per voi, per -


EL

œ. œ œ. œ œ jU
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
75

œ˙
D

S.
J J
O
R

U
ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a.
O

&b j j
œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
C

A. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ˙
U
ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a.

Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. j
T.
J œ œ˙

jU̇
ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a.

? #œ œ œ œ œ œ nœ œ j j
B. b œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
ché mi a - ve - te ac - col - to in o - gni po - ve - ro of - fren - do la mia mi - se - ri - cor - di - a.