Penanika J. Soc. Sci. & Hum.

4(1): 55-63 (1996)
ISS T: 0128-7702
© Penerbit Universiti Penanian Malaysia
Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan
Kakitangan Perkeranian
SOHIME AHMAD and ABU DAUD SILONG
Centre for Extension and Continuing Education
U niversi ti Pertanian Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor D.E., Malaysia
Katakunci: penilaian prestasi, pengkadaran prestasi, kesilapan pengkadaran, kesahan
kandungan, ketepatan pengkadaran, kepraktisan.
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan uhtuk menentukan kesahan kandungan dan kepraktisan alat pengukuran prestasi kerja
Sistem Baru Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam (SBPPPA) serta mengenal pasti jenis-jenis kesilapan
pengkadaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran prestasi kerja kakitangan
perkeranian. Kajian dijalankan melalui soal selidik terhadap 38 orang pegawai yang dinilai dan 19 Pegawai
Penilai dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (perkeranian dan operasi) di Kementerian Penanian
Malaysia. Hasil kajian mendapati bahawa alat pengukuran prestasi mempunyai kesahan kandungan yang
sederhana dan praktikal. Beberapa jenis kesilapan pengkadaran dan faktor-faktor individu, alat dan konteks
telah dianggap mempunyai pengaruh terhadap ketidaktepatan pengkadaran prestasi.
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the content validity and practicality of performance
measurement instrument of The New Performance Appraisal of Public Service as well as to identify various
rating errors and factors that effect performance rating inaccuracy among clerical staff. This study was
conducted on 38 ratees and 19 raters of The Administrative Assistant Service (operational and clerical) in
The Ministry of Agriculture. The results indicated that the performance measurement instrument was
practical and had moderate content validity. There were some rating errors and individual rating instrument
and contextual factors had been perceived affecting performance rating inaccuracies.
PENGENALAN
Kebolehpercayaan dan kesahan rnasih rnen-
jadi rnasalah utarna dalarn kebanyakan sistern
penilaian prestasi terutarna sistern yang baru.
Drnurnnya, penilaian prestasi yang berkesan
rnasih belurn dapat direalisasikan sepenuhnya
(Banks dan Murphy 1985). Walau bagai-
rnanapun, keperluan untuk rnernpertingkat
keberkesanan penilaian prestasi sernakin
bertarnbah penting. Penilaian prestasi kini
rnenjadi salah satu strategi utarna penguku-
han produktiviti manusia dalam organisasi.
Arah aliran perkembangan penilaian prestasi
menunjukkan peranan yang dimainkan oleh-
nya semakin meningkat (Bernardin dan
Russell 1993).
Selepas dilaksanakan di dalam sesebuah
organisasi, sesuatu sistem penilaian prestasi
patut dinilai bagi memastikan sejauh mana-
kah ia mencapai matlamatnya dengan berke-
san. Walau bagaimanapun, sangat sedikit
organisasi menilai keberkesanan sistem peni-
laian prestasi berbanding dengan sistem
pengurusan sumber manusia yang lain
(Bernardin Dan Russell 1993). Sebagai
konsep pengukuran prestasi kerja, keberke-
sanan penilaian prestasi boleh dinilai dengan
menggunakan petunjuk kecukupan pengu-
kuran seperti kesahan, kebolehpercayaan,
ketepatan, kesilapan psikometrik dan keprak-
tisan (Landy dan Farr 1983 dan Jacobs et at.
1980) .
Kesahan kandungan menyediakan satu
ukuran perhubungan antara butir-butir da-
lam alatan ujian (borang penilaian prestasi)
dan ciri sebenar alatan ujian yang dibentuk
Sohime Ahmad and Abu Daud Silang
untuk mengukurnya (Henderson 1984). Dari
segi operasinya kesahan kandungan didefini-
sikan sebagai setakat mana persamaan atau
pertindihan wujud antara prestasi dalam
ujian yang sedang dijalankan dengan kebo-
lehan berfungsi dalam domain prestasi kerja
yang telah diberi definisi (Lawshe 1975).
Ketepatan ialah konsep yang paling
menonjol dalam pengukuran prestasi, teruta-
manya yang menggunakan kaedah pengka-
daran. Ketepatan pengkadaran ialah
hubungan antara tingkah laku sebenar
pekerja (skor sebenar) dengan tingkah laku
pekerja yang direkod oleh penilai (pengka-
daran prestasi) (Heneman et al. 1987).
Semakin kuat hubungan antara skor sebenar
dengan pengkadaran prestasi, semakin tepat-
lah pengkadaran prestasi. Walau bagaima-
napun, ketepatan adalah sukar untuk diukur
kerana tiada cara yang objektif untuk penilai
menilai prestasi sebenar (Landy dan Farr
1983). Oleh itu kesilapan pengkadaran atau
penilai digunakan sebagai salah satu pengu-
kuran tidak langsung dalam menentukan
ketepatan pengkadaran. Kesilapan pengka-
daran ialah kesilapan yang berlaku dengan
cara yang sistematik apabila seseorang in-
dividu memerhati dan menilai seseorang
yang lain (Latham dan Wexley 1982).
Terdapat beberapa jenis kesilapan peng-
kadaran yang kerap berlaku, antaranya ialah
kesan halo, kecenderungan memusat, murah
hati dan terlalu lokek. Pengkadaran prestasi
juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor indivi-
du, alat dan konteks yang boleh mengurang-
kan ketepatannya (Landy dan Farr 1980,
Heneman et al. 1987, Ilgen dan Feldman
1990, Murphy dan Cleveland 1991 dan Ferris
et al. 1994).
Kepraktisan merupakan salah satu dari-
pada keperluan keberkesanan sebuah sistem
penilai prestasi apabila ia dilaksanakan
(Cascio 1992). Kepraktisan bermaksud alat
penilaian prestasi mestilah mudah diguna,
ditadbir dan difahami oleh majikan dan
pekerjanya. Sekiranya pengguna mengang-
gap alat penilaian prestasi sebagai sukar dan
rumit untuk ditadbir, ianya tidak akan dapat
memenuhi tujuan pembentukannya (Latham
dan Wexley 1982).
Sistem Baru Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam
(SBPPPA)
SBPPPA diperkenalkan pada I Januari 1993.
Sistem ini digubal berasaskan prinsip Sistem
Saraan Baru (SSB). Antara prinsip yang
diambil kira ialah kadar upahan dan pem-
berian insentif berasaskan prestasi, penilaian
dilaksanakan secara objektif dan adil, dan
prestasi diasaskan kepada penghasilan peker-
ja. Beberapa elemen baru telah diperkenal-
kan dalam SBPPPA. Pertimbangan dijadikan
kaedah utama penilaian dan sumber peni-
laian ialah penyelia.
Sejak dilancarkan, pelbagai pihak indi-
vidu dan kesatuan dalam perkhidmatan
awam telah menyuarakan ketidakpuasan
hati terhadap keberkesanan pelaksanaan
SBPPPA. Isu-isu yang dibangkitkan mencer-
minkan bahawa SBPPPA menghadapi masa-
lah dalam memastikan keberkesanan sistem
pengukurannya, terdedah kepada pelbagai
kesilapan pengkadaran dan faktor-faktor
ketidaktepatan pengkadaran yang boleh
menjejaskan matlamat penggubalannya un-
tuk mewujudkan satu penilaian yang adil dan
objektif. Dari itu, kajian ini cuba menjawab
beberapa persoalan: (i) Adakah alat pengu-
kuran prestasi kerja SBPPPA mewakili aspek
penting prestasi kerja? (ii) Apakah jenis
kesilapan pengkadaran dan faktor-faktor
individu (penilai dan pegawai yang dinilai),
alat (borang penilaian prestasi dan konteks
(persekitaran dalam organisasi) dianggap
mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran
prestasi? (iii) Adakah alat pengukuran pres-
tasi SBPPPA praktikal?
METODOLOGI
Populasi dan Sampel
Populasi kajian ialah kakitangan perkeranian
dan penyelia mereka yang berkhidmat di ibu
pejabat Kementerian Pertanian Malaysia.
Sampel terdiri daripada 38 pegawai yang
dinilai dan 19 pegawai penilai dalam perkhid-
matan Pembantu Tadbir (perkeranian dan
operasi). Kajian menggunakan soal selidik.
Alat Ukuran
Kesahan kandungan alat pengukuran pres-
tasi kerja (borang penilaian prestasi 4/93)
56 PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 4 No.1, 1996
Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian
diukur dengan menggunakan prosedur pe-
ngukuran kuantitatif "kesahan kandungan"
yang dibentuk oleh Lawshe (1975).
"Kesahan kandungan" ditentukan ber-
dasarkan pertimbangan ahli-ahli panel kesa-
han kandungan (Pembantu Tadbir dan
Penyelia) dengan meminta mereka menilai
tahap kepentingan butir-butir dalam borang
penilaian prestasi mengenai prestasi kerja
Pembantu Tadbir.
Jawapan menggunakan skala tiga poin
iaitu "tidak perlu" (I) "berguna tetapi
kurang penting" (2) dan "sangat penting"
(3). Kesahan kandungan di tentukan dengan
menggunakan formula CVR = Ne - N/2 /
N/2 di mana Ne ialah bilangan ahli panel
yang menyatakan sangat penting dan N ialah
jumlah bilangan ahli panel.
J enis kesilapan pengkadaran dan faktor-
faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan
pengkadaran diukur dengan meminta res-
ponden menyatakan tanggapan mereka me-
ngenai kekuatan pengaruh setiap pernyataan
yang mengandungi jenis kesilapan peng-
kadaran (berasaskan definisi operasi) dan
faktor ketidaktepatan pengkadaran (pene-
muan-penemuan penyelidikan) terhadap ke-
tidaktepatan pengkadaran prestasi Pembantu
Tadbir. Jawapan menggunakan skala lima
poin "tiada langsung" (1) hingga "amat
kuat" (5) (Bernardin dan Villanova 1986).
Kepraktisan alat pengukuran prestasi
kerja diukur dengan menggunakan skala
lima poin jawapan dari "amat tidak bersetu-
ju" (1) hingga "amat bersetuju" (5) (Wiers-
ma dan Latham 1986) terhadap setiap
pernyataan yang mengandungi kriteria ke-
praktisan.
Analisis Data
Daripada 86 soal selidik yang dihantar,
sebanyak 57 atau 66% borang telah dikem-
balikan. Data dianalisis dengan mengguna-
kan program SPSS. Statistik deskriptif seperti
taburan frekuensi, min, peratus, skor mini-
mum dan maksimum digunakan untuk
menganalisis data. Ujian t digunakan untuk
menentukan perbezaan tanggapan antara
pegawai yang dinilai dengan pegawai peni-
lai. Jilai CVR dikira bagi setiap butir
kriteria penilaian prestasi. Contohnya, bagi
butir mutu kerja, nilai Ne = 56 (bilangan ahli
panel yang menyatakan mutu kerja sangat
penting) dan = 57 (jumlah bilangan ahli
panel) N/2 = 28.5. Oleh itu, nilai CVR bagi
mutu kerja ialah 56-28.8/28.5 = 0.96. Kese-
mua butir-butir yang mempunyai nilai CVR
melebihi keperluan minimum 5% (mengikut
jadual Lawshe 1975) akan dikira puratanya
untuk mendapatkan nilai Indeks Kesahan
Kandungan atau CVI.
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN
Maklumat Latar Belakang
Majoriti responden terdiri daripada wanita
(60%). Umur kebanyakan responden (50%)
adalah di antara 30 hingga 39 tahun. Lebih
61 % memiliki kelulusan peringkat menengah
(SPM/SPVM) manakala 16% berkelulusan
ijazah. Nisbah pegawai yang dinilai dengan
pegawai penilai ialah 3: 1. Seramai 34%
pegawai yang dinilai mempunyai pengala-
man dalam perkhidmatan perkeranian di
antara II hingga 15 tahun, sementara 47%
pegawai penilai mempunyai pengalaman
menyelia kurang daripada lima tahun.
Responden bertugas di enam bahagian dan
cawangan dengan 80% daripada mereka
melaksanakan fungsi pentadbiran, personel,
kewangan dan akaun.
Kesahan Kandungan Alat Pengukuran Prestasi Kerja
Nisbah Kesahan Kandungan (CVR) yang
diperolehi bagi setiap butir aspek penilaian
prestasi dalam borang penilaian prestasi
seperti yang dikemukakan dalam Jadual 1
menunjukkan bahawa daripada 24 butir
yang dianalisis, sebanyak 10 butir (tidak
termasuk aspek kualiti peribadi) mengandu-
ngi darjah kesahan kandungan, sementara
lapan butir lagi tidak signifikan. Butir-butir
yang mengandungi kesahan kandungan yang
pa-ling besar ialah mutu kerja, dan yang
paling kecil ialah kuantiti hasil kerja dan
kebolehan membuat keputusan. Butir yang
paling tidak signifikan ialah kegiatan dan
sumbangan di luar tugas rasmi. Butir-butir
yang mempunyai CVR 0.30 menggambar-
kan bahawa butir-butir tersebut dianggap
sangat penting oleh lebih daripada separuh
ahli panel kesahan kandungan. Butir yang
PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 4 No. 1,1996
57
Sohime Ahmad and Abu Daud Silong
JAD AL I
Nilai CVR bagi butir-butir (kriteria penilaian) dalam borang penilaian prestasi
Aspek Penilaian
Hasil kerja
Pengetahuan & kemahiran
Kualiti peribadi
Jalinan Hubungan dan Kerjasama
Kegiatan/sumbangan
Butiran
Kuantiti hasil kerja
Mutu kerja
Keberkesanan kos
Ketepatan masa
Pelaksanaan peraturan
Pengetahuan
Kemahiran
Kebolehan menge10la
Kebolehan membuat keputusan
Keberkesanaan komunikasi
Kebolehan menyelesai masalah
Integriti
Komitmen
Ikram
Adil dan saksama
Berdisiplin
Kepimpinan
Potensi Proaktif
Daya kreatif
Inovasi
Kebolehan menghadapi cabaran
Daya pemikiran
Jalinan hubungan dan kerjasama
Kegiatan dan sumbangan luar tugas rasmi
Nilai CVR
0.33
0.96
-0.05*
0.51
0.68
0.68
0.65
0.68
0.33
-0.02*
0.12*
0.93
0.40
0.05*
0.58
0.75
-0.05*
-0.05*
-0.19*
-0.30*
0.02*
0.44
0.61
-0.79*
* Butir-butir yang tidak signifikan dan digugurkan dari pengiraan Indeks Kesahan Kandungan (CYI) jaitu purata CYR.
Aspek kualiti peribadi dikeluarkan dari pengiraan kesahan kandungan kerana ia lebih sesuai dinilai dari segi kesahan
konstruk/gagasan.
paling tidak signifikan Ial tu kegiatan dan
sumbangan di luar tugas rasmi yang menun-
jukkan nilai CVR negatif yang paling besar (-
0.79). Ini membuktikan bahawa butir ini
sangat tidak berkaitan dengan prestasi kerja.
Indeks Kesahan Kandungan (CVI)
seterusnya di kira bagi bu tir-bu tir yang
signifikan, tidak termasuk kualiti peribadi.
Butir- butir yang signifikan ialah butir- butir
yang memenuhi keperluan minimum 5%
atau 0.30 berdasarkan jadual yang disedia-
kan oleh Lawshe (1975). Nilai CVI mengikut
aspek penilaian ialah hasil kerja 0.62,
pengetahuan dan kemahiran 0.58, potensi
0.44 dan jalinan hubungan dan kerjasama
0.61. Nilai CVI bagi keseluruhan borang
ialah 0.58. Ini bermakna ahli-ahli panel
kesahan kandungan mendapati purata
0.58% wujud pertindihan atau persamaan
antara butir-butir dalam borang dan domain
prestasi kerja Pembantu Tadbir. Dengan ini,
dapatlah dirumuskan bahawa butir-butir
dalam alat pengukuran prestasi kerja mewa-
kili secara sederhana aspek-aspek kepen-
tingan kerja Pembantu Tadbir. Dilihat dari
aspek penilaian, didapati bahawa aspek hasil
kerja dan jalinan hubungan dan kerjasama
mempunyai peratus persamaan antara butir-
butir dalam· borang dengan domain prestasi
kerja yang agak tinggi.
Jenis-jenis Kesilapan Pengkadaran
Hasil kajian mendapati lebih daripada 60%
responden menganggap kesilapan pengka-
daran mempengaruhi ketidaktepatan peng-
kadaran prestasi secara kuat dan amat kuat.
58
Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. YoL 4 1 O. I, 1996
Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian
JADUAL 2
Tanggapan pengaruh kesilapan pengkadaran terhadap ketidaktepatan pengkadaran
prestasi mengikut jenis
Tahap pengaruh (%)
J enis kesilapan TL SDKT SED KUAT SK Min SP
(I) (2) (3) (4) (5)
Kesan halo 3.6 3.6 39.3 26.8 26.8 3.70 1.025
Kecenderungan memusat 0 9.4 50.9 30.2 9.4 3.40 .793
Murah hali 7.0 40.4 28.1 15.8 8.8 2.79 1.081
Terlalu lokek 5.3 9.3 52.5 15.8 7.0 3.00 .926
Kesan kebelakangan 1.8 15.8 15.8 45.6 21.! 3.68 1.038
Serupa-seperti-saya 5.3 7.0 28.1 40.4 19.3 3.61 1.048
Berbeza-daripada-saya 10.5 \5.8 24.6 33.3 15.8 3.28 1.221
Kesan perbandingan 5.3 10.5 33.3 35.1 15.8 3.46 1.053
Kesan pertama 5.3 24.6 36.8 19.3 14.0 3.12 1.103
TL = Tiada langsung KUAT = Kuat
SDKT = Sedikit SK = Sangat kuat
SED = Sederhana SP = Sisihan Piawai
J enis-jenis kesilapan pengkadaran yang mem-
pengaruhi ketidaktepatan pengkadaran pres-
tasi Pembantu Tadbir ditunjukkan dalam
Jadua12.
Kajian ini mendapati bahawa daripada
sembilan kesilapan pengkadaran yang diuji,
sebanyak lima jenis dianggap oleh responden
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap
ketidaktepatan pengkadaran prestasi. Kesila-
pan-kesilapan berkenaan ialah kesan halo,
kesan kebelakangan, serupa-seperti-saya,
kesan perbandingan dan kecenderungan me-
musat. Dua jenis kesilapan yang lumrah
berlaku dalam penilaian prestasi, iaitu mur-
ah hati dan terlalu lokek, dianggap tidak
mempunyai pengaruh yang kuat. Kewuju-
dan kesan halo yang kuat menunjukkan
bahawa pegawai penilai cenderung memberi
penilaian secara global kepada setiap pega-
wai yang dinilai tanpa mengambil kira
perbezaan an tara dimensi prestasi yang
berbeza. Pengaruh kesan kebelakangan yang
kedua kuatnya menggambarkan bahawa
pegawai penilai menilai pegawai yang dini-
lai lebih berasaskan tindakan semasa yang
baru berlaku berbanding dengan tingkah
laku keseluruhan dalam tempoh penilaian.
Wujudnya pengaruh kesilapan serupa-seper-
ti-saya menunjukkan bahawa pegawai peni-
lai cenderung memberikan pengkadaran
yang tinggi kepada Pembantu Tadbir yang
mempunyai tingkah laku yang serupa de-
ngannya. Kesan perbandingan pula mem-
buktikan bahawa penilai lebih cenderung
menilai Pembantu Tadbir dengan cara
membuat perbandingan antara sesama Pem-
bantu Tadbir dalam satu unit atau unit yang
berlainan atau membandingkan prestasi
semasa dengan prestasi tahun yang lalu dan
bukannya membandingkannya dengan pia-
waian prestasi dalam borang. Kesilapan
kecenderungan memusat pula mencermin-
kan bahawa pegawai penilai lebih selesa
memberi pengkadaran secara pertengahan
dengan mengelak daripada memberi pengka-
daran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Dua daripada kesilapan yang dianggap kuat
mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran,
iaitu kesilapan kesan halo dan kecenderu-
ngan memusat, merupakan kesilapan yang
paling lumrah berlaku dalam penilaian
prestasi yang menggunakan kaedah skala
pengkadaran bergraf (Hodgetts dan Kroeck
1992) yang turut dipakai dalam SBPPPA.
Faktor Ketidaktepatan Pengkadaran
Hasil kajian mendapati bahawa 56% respon-
den menganggap faktor individu mempe-
ngaruhi ketidaktepatan pengkadaran secara
sederhana, 44% menganggap faktor alat
PertanikaJ. Sci. & Techno!. Va!. 4 No.1, 1996 59
Sohime Ahmad and Abu Daud Silang
pengkadaran mempengaruhi dengan kuat
dan 52% menganggap faktor konteks mem-
pengaruhi ketidaktepatan secara sederhana.
Min bagi faktor individu, alat pengkadaran
dan konteks yang dianggap mempengaruhi
ketidaktepatan pengkadaran prestasi Pem-
bantu Tadbir dengan kuat adalah seperti
dalam Jadual 3.
Faktor individu keseluruhannya, walau-
pun dianggap mempunyai pengaruh yang
sederhana tetapi faktor yang berkait dengan
kerja penilai (seperti gaya kepimpinan, tahap
prestasi penilai dan pengalaman penilai) dan
faktor pengetahuan kerja penilai (seperti
kebiasaan dan kefahaman tentang kerja
pegawai yang dinilai) merupakan antara
faktor yang dianggap kuat mempengaruhi
ketidaktepatan pengkadaran. Faktor Demo-
grafi seperti umur, bangsa dan jantina bagi
kedua-dua individu penilai dan pegawai
yang dinilai tidak dianggap mempengaruhi
ketidaktepatan pengkadaran prestasi Pem-
bantu Tadbir.
Dari segi faktor alat pengkadaran, butir
faktor yang dianggap kuat mempengaruhi
ketidaktepatan pengkadaran ialah skala
(iaitu tafsiran skala yang berbeza, jenis dan
kategori skala) dan kriteria yang digunakan
(seperti sifat kriteria yang umum, tidak
mewakili prestasi kerja dan kriteria berben-
tuk trait). Faktor-faktor ini merupakan ciri-
ciri kelemahan umum yang biasa terdapat
60
JADUAL 3
Butir-butir faktor individu, alat pengkadaran dan konteks yang mempunyai pengaruh yang
kuat terhadap ketidaktepatan pengkadaran prestasi berdasarkan tanggapan responden
Faktorfbutir Min Sisihan piawai
Individu
Gaya kepimpinan penilai 3.84 .797
Peringkat penyeliaan penilai 3.49 1.002
Kebiasaan dengan kerja pekerja 3.47 1.07l
Tahap prestasi penilai 3.36 .879
Kefahaman dengan kerja pekelja 3.32 1.105
Pengalaman penilai . 3.10 .994
Alat Pengkadaran
Tafsiran skala berbeza 4.07 .904
Bilangan kategori skala 3.64 1.203
Jenis skala 3.63 1.096
Kriteria terlalu umum 3.50 .966
Kriteria kualiti peribadi 3.25 1.014
Kriteria tidak mewakili prestasi 3.21 1.140
Konteks
Prestasi dikait dengan gaji 3.90 1.175
Kecenderungan penilai 3.79 1.098
Perbandingan antara pekerja 3.77 .887
Menonjol tingkah laku pekerja 3.63 .919
Tiada latihan cara menilai 3.63 1.144
Menonjol cekap bekerja 3.59 1.050
Mengampu 3.58 1.267
Gaji berasaskan penilaian prestasi 3.57 1.204
Tiada pengetahuan kesilapan 3.51 .984
Tiada peluang memerhati 3.47 1.07l
Prestasi tahun lalu 3.45 1.119
Tiada pengalaman menilai 3.46 .965
Perasaan suka 3.37 1.263
Bilangan pekerja bawahan 3.31 1.152
Kuota pergerakan gaji 3.10 1.410
PerIanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 4 No. I, 1996
Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian
pada kaedah penilaian prestasi yang meng-
gunakan Skala Pengkadaran Bergraf yang
turut digunakan dalam SBPPPA.
Di bawah faktor konteks, beberapa faktor
yang dikenal pasti mempengaruhi ketidakte-
patan pengkadaran prestasi ialah faktor
sistem ganjaran (sistem bayaran berasaskan
prestasi), faktor latihan (tiada latihan cara
menilai, tiada pengetahuan mengenai kesila-
pan pengkadaran dan tiada pengalaman
menilai kaedah baru) dan faktor kesan
(kecenderungan penilai, menonjol tingkah
laku berkaitan kerja, menonjol lebih cekap
bekerja, mengampu dan perasaan suka).
Pengenalpastian faktor-faktor yang mem-
pengaruhi ketidaktepatan pengkadaran dari-
pada sumber-sumber individu, alat konteks,
menerangkan dengan lebih jelas bahawa isu
dan masalah dalam penilaian prestasi adalah
kompleks dan perlu dilihat dengan lebih
komprehensif. Ini bermakna bahawa usaha
menangani pelbagai isu dalam penilaian
prestasi perlu lebih terbuka dan tidak wajar
ditumpukan kepada sumber tertentu sahaja
seperti mana pendekatan tradisional dalam
penyelidikan penilaian prestasi.
Kepraktisan Alat Pengukuran
Hasil kajian mendapati 74% responden
menganggap bahawa alat pengukuran pres-
tasi kerja Pembantu Tadbir adalah praktikal.
Taburan kepraktisan alat pengukuran me-
ngikut aspek adalah seperti dalam J adual 4.
Jadual 4 menunjukkan bahawa aspek
penggunaan yang mudah bagi butir kriteria
mempunyai tahap praktikal yang tinggi (min
2.81) diikuti dengan aktiviti penilaian (min
2.78) dan kegunaan maklumat (min 2.60).
Beberapa aspek yang mempunyai tahap
praktikal yang agak rendah ialah aspek
objektiviti (min 2.17) dan penggunaan yang
mudah dari segi kaedah Sasaran Kerja
Tahunan (SKT) (min 2.01). Sungguhpun
tahap kepraktisan alat pengukuran adalah
tinggi, tetapi beberapa aspek kepraktisan
tertentu, seperti penggunaan borang SKT,
masa pengisian borang dan kebolehan skala
membeza prestasi, perlu diberi perhatian
dipertingkat kepraktisannya kerana terdapat
hampir 30% daripada responden mengang-
gap aspek berkenaan tidak praktikal.
Ujian t juga dijalankan bagi mengetahui
perbezaan tanggapan pengaruh-pengaruh
kesilapan pengkadaran, faktor individu,
alat, konteks terhadap ketidaktepatan peni-
laian prestasi dan aspek-aspek kepraktisan
alat pengukuran antara pegawai penilai dan
pegawai yang dinilai. Hasil ujian t menun-
jukkan kebarangkalian lebih besar daripada
.5 bagi semua pengaruh dan aspek di atas. Ini
membuktikan bahawa tiada perbezaan tang-
gapan pengaruh-pengaruh dan aspek berke-
naan antara Pembantu Tadbir dan Penye-
lianya.
JADUAL 4
Taburan kepraktisan alat pengukuran mengikut aspek
Tahap Praktikal (%)
Aspek Kepraktisan Tidak Tidak Min S.P
Praktikal Pasti Praktikal
Aktiviti penilaian
1.9 25.9 72.2 2.78 .500
Objektiviti
12.3 57.9 29.8 2.17 .630
Kegunaan maklumat
1.8 36.4 61.8 2.60 .531
Penggunaannya mudah:
Kriteria
0 18.5 81.5 2.81 .392
Format
5.5 50.9 43.6 2.38 .593
Kaedah SKT
28.1 42.1 29.8 2.01 .767
Masa pengisian borang 28.1 28.1 43.9 2.15 .841
Kebolehan membeza 26.8 35.7 37.5 2.10 .802
SKT = Sasaran kerja tahunan
Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. Vol. 4 No.1, 1996 61
Sohime Ahmad and Abu Daud Silang
IMPLIKASI
Penemuan kajian ini memberi implikasi
bahawa alat pengukuran prestasi kerja
SBPPPA untuk kakitangan perkeranian,
sungguhpun praktikal, kurang mempunyai
kesahan kandungan. Kriteria pengukuran
didapati mewakili secara sederhana domain
prestasi kerja perkeranian. Ia juga mengan-
dungi kriteria trait peribadi yang sukar
diukur dengan tepat dan boleh mendorong
berlakunya kesilapan pengkadaran yang
tidak disengajakan. Beberapa jenis kesilapan
dan faktor-faktor alat pengkadaran yang
dikenal pasti mencerminkan kelemahan
penggunaan kaedah pengkadaran Skala
Pengkadaran Bergraf. Kewujudan kesilapan
kesan kebelakangan menunjukkan bahawa
penggunaan kaedah SKT belum cukup
berkesan dalam merekod pencapaian hasil
kerja sepanjang tahun. Kewujudan beberapa
faktor konteks membuktikan pengaruh faktor
konteks terhadap ketidaktepatan pengkadar-
an prestasi tidak boleh dianggap ringan dan
perlu diberi perhatian yang serius sekiranya
SBPPPA ingin mencapai matlamat penilaian
yang adil dan objektif.
CADANGAN
Bagi mempertingkat keberkesanan SBPPPA
disarankan supaya kesahan kandungan alat
pengukuran dipertingkat dengan diadakan
proses analisis kerja bagi membolehkan
domain prestasi kerja sesuatu kerja ditentu-
kan. Penilaian prestasi perlu mengandungi
hanya butir-butir yang berkaitan dengan
kerja. Kehadiran butir yang tidak berkaitan
dengan aspek kerja boleh mengurangkan
kesahan kandungan. Kesemua jenis kesi-
lapan pengkadaran yang dikenal pasti ada-
lah kesilapan yang tidak disengajakan. Oleh
itu, semua pegawai penilai perlu diberi
latihan bagi mempertingkat ketepatan pe-
merhatian dan pertimbangan serta kemahir-
an mengenal pasti kesilapan-kesilapan peng-
kadaran yang berlaku. Penggunaan buku
catatan mengenai hasil dan proses kerja
yang dinilai bagi tempoh sepanjang tahun
yang dinilai boleh mengurangkan kesilapan
Kesan Kebelakangan.
Untuk penyelidikan yang akan datang,
dicadangkan supaya digunakan kaedah ga-
bungan pendekatan tradisional (alat pengu-
kuran) dan semasa (proses kognitif, situasi,
sosial dan afektif) kerana masa\.ah dalam
penilaian prestasi adalah kompleks. Pende-
katan gabungan yang dijalankan ke atas
kajian ini ternyata memperolehi hasil yang
lebih luas dan komprehensif. Selain itu,
kajian ini hanya memberi tumpuan kepada
satu jenis pekerjaan sahaja. Oleh itu pada
masa akan datang penyelidikan dibidang ini,
khususnya terhadap peralatan SBPPPA,
patut dilakukan terhadap jenis kerja yang
lain, terutama jenis-jenis kerja yang ber-
orientasikan perkhidmatan dan penyelidikan
serta kumpulan perkhidmatan yang berbeza.
PENUTUP
Berdasarkan perbincangan, dapatlah diru-
muskan bahawa keberkesanan SBPPPA dari
segi kesahan kandungan, ketepatan pengka-
daran dan kepraktisan alat pengukuran
dalam menilai prestasi kerja kakitangan
perkeranian adalah pada tahap yang seder-
hana. Alat pengukuran walaupun praktikal
tetapi dari segi kandungannya didapati
mewakili secara sederhana aspek penting
prestasi kerja. Pengkadaran prestasi pula
boleh dipengaruhi oleh beberapa jenis kesi-
lapan pengkadaran yang tidak disengajakan
dan berbagai-bagai faktor individu, alat
konteks turut menyumbang kepada pengu-
rangan ketepatan pengkadaran.
RUJUKAN
BANKS, C.G. dan K.R. MURPHY. 1985. Toward
narrowing the research-practice gap in per-
formance appraisal.' Personnel Psychology 38:
335-345.
BERNARDIN H.J. dan P. VILLANOVA. 1986.
Performance appraisal. Dalam Generalizing
from Laboratory to Field Setting, disunting oleh
E.A. Locke. Lexington Books.
BERNARDIN, H.J. dan J.E.A RUSSELL. 1993.
Human Resource Management: An Experiental
Approach. McGraw-Hill, Inc.
CASCIO, vV.F. 1992. Managing Human Resource:
Productivity, Quality of Work Life, Profits. 3rd.
ed. McGraw-Hill, Inc.
62
PertanikaJ. Soc. Sci. & Hum. Vol. 4 No. I, 1996
Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian
FERRIS, G.R, T.A. JUDGE, K.M. Rowland dan
D.E Fitzgibbons. 1994. Subordinate influence
and the performance evaluation process: test
of a model. Organizational Behavior and Human
Decision Process 58: 101-135.
HENDERSON, R.I. 1984. Performance Appraisal.
2nd. ed. Reston Publishing Company, Inc.
HENEMAN, R.L, K.. WEXLEY dan M.L.
MOORE. 1987 Performance-rating accuracy:
A critical review. Journal of Business Research
15: 431-448.
HODGETT, R.M. dan K.G. KROECK. 1992.
Personnel and Human Resource Management.
Harcourt Brace Jovanovich College Publish-
ers.
ILGEN, D.R. dan J-M. FELDMAN. 1990. Perfor-
mance appraisal: A process focus. Dalam
Evaluation and Employment in Organization, ed.
L.L. Cummings dan B.M Staw. JAI Press
Inc.
JACOBS, R, D. KAFRY dan S. ZEDECK. 1980.
Expectations of behaviorally anchored rating
scales. Personnel Psychology 33: 595-640.
LA TDY, F.J. dan J-L FARR. 1980 Performance
rating. Psychological Bulletin 87: 72-107.
LANDY, F.J. dan J.L. FARR. 1983. The Measure-
ment of Work Performance: Methods, Theory and
Applications. ew York: Academic Press.
LATHAM, G.P. dan K. T. WEXLEY. 1982. Increas-
ing Productivity Through Performance Appraisal.
Addison-Wesley Company.
LAWSHE, C.R. 1975. A quantitive approach to
content validity. Personnel Psychology 28: 563-
575.
MURPHY, K.R dan J.N ·CLEVELAND. 1991.
Performance Appraisal : An Organizational
Perspective. Allyn clan Bacon.
WIERSMA, U. dan G.P. LATHAM. 1986. The
practicality of behavioral observation scale,
behavioral expectation scales, and trait scales.
Personnel Psychology, 39: 619-628.
(Diterima 9 Februari 1995)
Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. Vol. 4 No.1, 1996 63

alat (borang penilaian prestasi dan konteks (persekitaran dalam organisasi) dianggap mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran prestasi? (iii) Adakah alat pengukuran prestasi SBPPPA praktikal? METODOLOGI Populasi dan Sampel Populasi kajian ialah kakitangan perkeranian dan penyelia mereka yang berkhidmat di ibu pejabat Kementerian Pertanian Malaysia. antaranya ialah kesan halo. penilaian dilaksanakan secara objektif dan adil. terutamanya yang menggunakan kaedah pengkadaran. Oleh itu kesilapan pengkadaran atau penilai digunakan sebagai salah satu pengukuran tidak langsung dalam menentukan ketepatan pengkadaran. Isu-isu yang dibangkitkan mencerminkan bahawa SBPPPA menghadapi masalah dalam memastikan keberkesanan sistem pengukurannya. Heneman et al. semakin tepatlah pengkadaran prestasi. Terdapat beberapa jenis kesilapan pengkadaran yang kerap berlaku. Kepraktisan bermaksud alat penilaian prestasi mestilah mudah diguna.1. Semakin kuat hubungan antara skor sebenar dengan pengkadaran prestasi. Murphy dan Cleveland 1991 dan Ferris et al. & Hum. Walau bagaimanapun. Kesilapan pengkadaran ialah kesilapan yang berlaku dengan cara yang sistematik apabila seseorang individu memerhati dan menilai seseorang yang lain (Latham dan Wexley 1982). Dari itu. Beberapa elemen baru telah diperkenalkan dalam SBPPPA. alat dan konteks yang boleh mengurangkan ketepatannya (Landy dan Farr 1980. ianya tidak akan dapat memenuhi tujuan pembentukannya (Latham dan Wexley 1982). ketepatan adalah sukar untuk diukur kerana tiada cara yang objektif untuk penilai menilai prestasi sebenar (Landy dan Farr 1983). Sekiranya pengguna menganggap alat penilaian prestasi sebagai sukar dan rumit untuk ditadbir. ditadbir dan difahami oleh majikan dan pekerjanya. Kajian menggunakan soal selidik. murah hati dan terlalu lokek. Sampel terdiri daripada 38 pegawai yang dinilai dan 19 pegawai penilai dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (perkeranian dan operasi). Antara prinsip yang diambil kira ialah kadar upahan dan pemberian insentif berasaskan prestasi. Vol. Sejak dilancarkan. Soc. Kepraktisan merupakan salah satu daripada keperluan keberkesanan sebuah sistem penilai prestasi apabila ia dilaksanakan (Cascio 1992). Alat Ukuran Kesahan kandungan alat pengukuran prestasi kerja (borang penilaian prestasi 4/93) 56 PertanikaJ. terdedah kepada pelbagai kesilapan pengkadaran dan faktor-faktor ketidaktepatan pengkadaran yang boleh menjejaskan matlamat penggubalannya untuk mewujudkan satu penilaian yang adil dan objektif. Dari segi operasinya kesahan kandungan didefinisikan sebagai setakat mana persamaan atau pertindihan wujud antara prestasi dalam ujian yang sedang dijalankan dengan kebolehan berfungsi dalam domain prestasi kerja yang telah diberi definisi (Lawshe 1975). 1994). Ketepatan ialah konsep yang paling menonjol dalam pengukuran prestasi. 4 No.Sohime Ahmad and Abu Daud Silang untuk mengukurnya (Henderson 1984). Pertimbangan dijadikan kaedah utama penilaian dan sumber penilaian ialah penyelia. pelbagai pihak individu dan kesatuan dalam perkhidmatan awam telah menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap keberkesanan pelaksanaan SBPPPA. 1987. Ilgen dan Feldman 1990. Pengkadaran prestasi juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor individu. Sci. dan prestasi diasaskan kepada penghasilan pekerja. 1987). 1996 . kajian ini cuba menjawab beberapa persoalan: (i) Adakah alat pengukuran prestasi kerja SBPPPA mewakili aspek penting prestasi kerja? (ii) Apakah jenis kesilapan pengkadaran dan faktor-faktor individu (penilai dan pegawai yang dinilai). Sistem Baru Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam (SBPPPA) SBPPPA diperkenalkan pada I Januari 1993. kecenderungan memusat. Sistem ini digubal berasaskan prinsip Sistem Saraan Baru (SSB). Ketepatan pengkadaran ialah hubungan antara tingkah laku sebenar pekerja (skor sebenar) dengan tingkah laku pekerja yang direkod oleh penilai (pengkadaran prestasi) (Heneman et al.

Nisbah pegawai yang dinilai dengan pegawai penilai ialah 3: 1. Jilai CVR dikira bagi setiap butir kriteria penilaian prestasi. sebanyak 57 atau 66% borang telah dikembalikan. nilai Ne = 56 (bilangan ahli panel yang menyatakan mutu kerja sangat penting) dan = 57 (jumlah bilangan ahli panel) N /2 = 28. Ujian t digunakan untuk menentukan perbezaan tanggapan antara pegawai yang dinilai dengan pegawai penilai.5 = 0. semen tara lapan butir lagi tidak signifikan.N/2 / N /2 di mana Ne ialah bilangan ahli panel yang menyatakan sangat penting dan N ialah jumlah bilangan ahli panel. "Kesahan kandungan" ditentukan berdasarkan pertimbangan ahli-ahli panel kesahan kandungan (Pembantu Tadbir dan Penyelia) dengan meminta mereka menilai tahap kepentingan butir-butir dalam borang penilaian prestasi mengenai prestasi kerja Pembantu Tadbir. 1. Oleh itu. Butir-butir yang mengandungi kesahan kandungan yang pa-ling besar ialah mutu kerja. Seramai 34 % pegawai yang dinilai mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan perkeranian di antara II hingga 15 tahun. semen tara 47% pegawai penilai mempunyai pengalaman menyelia kurang daripada lima tahun. Butir yang paling tidak signifikan ialah kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi. Kesahan Kandungan Alat Pengukuran Prestasi Kerja Daripada 86 soal selidik yang dihantar. dan yang paling kecil ialah kuantiti hasil kerja dan kebolehan membuat keputusan. 4 No. Umur kebanyakan responden (50%) adalah di an tara 30 hingga 39 tahun. peratus. skor minimum dan maksimum digunakan untuk menganalisis data. Butir yang 57 PertanikaJ. Statistik deskriptif seperti taburan frekuensi. Jawapan menggunakan skala lima poin "tiada langsung" (1) hingga "amat kuat" (5) (Bernardin dan Villanova 1986).30 menggambarkan bahawa butir-butir tersebut dianggap sangat penting oleh lebih daripada separuh ahli panel kesahan kandungan. Lebih 61 % memiliki kelulusan peringkat menengah (SPM/SPVM) manakala 16% berkelulusan ijazah. personel. Soc. Responden bertugas di enam bahagian dan cawangan dengan 80% daripada mereka melaksanakan fungsi pentadbiran. Kesahan kandungan di tentukan dengan menggunakan formula CVR = Ne . Analisis Data butir mutu kerja. min. Contohnya. Sci. Kepraktisan alat pengukuran prestasi kerja diukur dengan menggunakan skala lima poin jawapan dari "amat tidak bersetuju" (1) hingga "amat bersetuju" (5) (Wiersma dan Latham 1986) terhadap setiap pernyataan yang mengandungi kriteria kepraktisan.96.8/28. kewangan dan akaun. Butir-butir yang mempunyai CVR 0. sebanyak 10 butir (tidak termasuk aspek kualiti peribadi) mengandungi darjah kesahan kandungan. J enis kesilapan pengkadaran dan faktorfaktor yang mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran diukur dengan meminta responden menyatakan tanggapan mereka mengenai kekuatan pengaruh setiap pernyataan yang mengandungi jenis kesilapan pengkadaran (berasaskan definisi operasi) dan faktor ketidaktepatan pengkadaran (penemuan-penemuan penyelidikan) terhadap ketidaktepatan pengkadaran prestasi Pembantu Tadbir. nilai CVR bagi mutu kerja ialah 56-28.1996 . Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Kesemua butir-butir yang mempunyai nilai CVR melebihi keperluan minimum 5% (mengikut jadual Lawshe 1975) akan dikira puratanya untuk mendapatkan nilai Indeks Kesahan Kandungan atau CVI. Jawapan menggunakan skala tiga poin iaitu "tidak perlu" (I) "berguna tetapi kurang penting" (2) dan "sangat penting" (3). HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN M aklumat Latar Belakang Majoriti respond en terdiri daripada wanita (60%).Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian diukur dengan menggunakan prosedur pengukuran kuantitatif "kesahan kandungan" yang dibentuk oleh Lawshe (1975).5. bagi Nisbah Kesahan Kandungan (CVR) yang diperolehi bagi setiap butir aspek penilaian prestasi dalam borang penilaian prestasi seperti yang dikemukakan dalam Jadual 1 menunjukkan bahawa daripada 24 butir yang dianalisis. Vol. & Hum.

12* 0. tidak termasuk kualiti peribadi.19* -0. Ini bermakna ahli-ahli panel kesahan kandungan mendapati purata 0.58. Sci. 1996 58 Pertanika J.96 -0.40 0. Indeks Kesahan Kandungan (CVI) seterusnya di kira bagi bu tir-bu tir yang signifikan.61.65 0.33 -0. .68 0. Aspek kualiti peribadi dikeluarkan dari pengiraan kesahan kandungan kerana ia lebih sesuai dinilai dari segi kesahan konstruk/gagasan. & Hum.79).93 0.05* -0.30 berdasarkan jadual yang disediakan oleh Lawshe (1975).bu tir yang memenuhi keperluan minimum 5% atau 0. dapatlah dirumuskan bahawa butir-butir dalam alat pengukuran prestasi kerja mewakili secara sederhana aspek-aspek kepentingan kerja Pembantu Tadbir.02* 0.68 0. Dengan ini.68 0.Sohime Ahmad and Abu Daud Silong JAD AL I Nilai CVR bagi butir-butir (kriteria penilaian) dalam borang penilaian prestasi Aspek Penilaian Hasil kerja Butiran Kuantiti hasil kerja Mutu kerja Keberkesanan kos Ketepatan masa Pelaksanaan peraturan Pengetahuan Kemahiran Kebolehan menge10la Kebolehan membuat keputusan Keberkesanaan komunikasi Kebolehan menyelesai masalah Integriti Komitmen Ikram Adil dan saksama Berdisiplin Kepimpinan Potensi Proaktif Daya kreatif Inovasi Kebolehan menghadapi cabaran Daya pemikiran Nilai CVR 0.61 -0. Nilai CVI bagi keseluruhan borang ialah 0.33 0.51 0.44 dan jalinan hubungan dan kerjasama 0. didapati bahawa aspek hasil kerja dan jalinan hubungan dan kerjasama mempunyai peratus persamaan antara butirbutir dalam· borang dengan domain prestasi kerja yang agak tinggi. I.58.44 0. Nilai CVI mengikut aspek penilaian ialah hasil kerja 0.58 0.02* 0.79* Pengetahuan & kemahiran Kualiti peribadi Jalinan Hubungan dan Kerjasama Kegiatan/sumbangan J alinan hubungan dan kerjasama Kegiatan dan sumbangan luar tugas rasmi * Butir-butir yang tidak signifikan dan digugurkan dari pengiraan Indeks Kesahan Kandungan (CYI) jaitu purata CYR.05* -0. paling tidak signifikan Ial tu kegia tan dan sumbangan di luar tugas rasmi yang menunjukkan nilai CVR negatif yang paling besar (0. Soc. Ini membuktikan bahawa butir ini sangat tidak berkaitan dengan prestasi kerja.bu tir yang signifikan ialah bu tir. potensi 0. Dilihat dari aspek penilaian. Bu tir.75 -0.58% wujud pertindihan atau persamaan antara butir-butir dalam borang dan domain prestasi kerja Pembantu Tadbir. Jenis-jenis Kesilapan Pengkadaran Hasil kajian mendapati lebih daripada 60% responden menganggap kesilapan pengkadaran mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran prestasi secara kuat dan amat kuat. pengetahuan dan kemahiran 0.62.05* 0.30* 0. YoL 4 1 O.05* 0.

0 5.0 \5.3 15. Faktor Ketidaktepatan Pengkadaran Hasil kajian mendapati bahawa 56% responden menganggap faktor individu mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran secara sederhana.79 3.3 36.8 14.081 .5 15.3 3.4 9.6 0 7.6 40.! 19.8 30.8 7. 4 No.048 1. serupa-seperti-saya.4 8.0 21.8 45.8 10.025 .5 5. kesan perbandingan dan kecenderungan memusat.103 KUAT = Kuat SK = Sangat kuat SP = Sisihan Piawai J enis-jenis kesilapan pengkadaran yang mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran prestasi Pembantu Tadbir ditunjukkan dalam Jadua12.8 15.1 24.70 3.Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian JADUAL 2 Tanggapan pengaruh kesilapan pengkadaran terhadap ketidaktepatan pengkadaran prestasi mengikut jenis Tahap pengaruh (%) J enis kesilapan TL (I) SDKT (2) SED (3) KUAT (4) SK (5) Min SP Kesan halo Kecenderungan memusat Murah hali Terlalu lokek Kesan kebelakangan Serupa-seperti-saya Berbeza-daripada-saya Kesan perbandingan Kesan pertama TL = Tiada langsung SDKT = Sedikit SED = Sederhana 3. Kewujudan kesan halo yang kuat menunjukkan bahawa pegawai penilai cenderung memberi penilaian secara global kepada setiap pegawai yang dinilai tanpa mengambil kira perbezaan an tara dimensi prestasi yang berbeza. 1996 .053 1.6 39.12 1. Va!.00 3.28 3.3 50.8 15.3 35.926 1. Kajian ini mendapati bahawa daripada sembilan kesilapan pengkadaran yang diuji. Kesilapan kecenderungan memusat pula mencerminkan bahawa pegawai penilai lebih selesa memberi pengkadaran secara pertengahan dengan mengelak daripada memberi pengkadaran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.46 3. Wujudnya pengaruh kesilapan serupa-seperti-saya menunjukkan bahawa pegawai penilai cenderung mem berikan pengkadaran yang tinggi kepada Pembantu Tadbir yang mempunyai tingkah laku yang serupa dengannya.68 3.8 28.9 28.0 3. 44% menganggap faktor alat 59 PertanikaJ. merupakan kesilapan yang paling lumrah berlaku dalam penilaian prestasi yang menggunakan kaedah skala pengkadaran bergraf (Hodgetts dan Kroeck 1992) yang turut dipakai dalam SBPPPA. sebanyak lima jenis dianggap oleh responden mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ketidaktepatan pengkadaran prestasi.4 40. Kesan perbandingan pula membuktikan bahawa penilai lebih cenderung menilai Pembantu Tadbir dengan cara membuat perbandingan an tara sesama Pembantu Tadbir dalam satu unit atau unit yang berlainan atau membandingkan prestasi semasa dengan prestasi tahun yang lalu dan bukannya membandingkannya dengan piawaian prestasi dalam borang.6 9. & Techno!.6 33.1 19. kesan kebelakangan.2 15. Dua jenis kesilapan yang lumrah berlaku dalam penilaian prestasi. Kesilapan-kesilapan berkenaan ialah kesan halo. iaitu murah hati dan terlalu lokek. iaitu kesilapan kesan halo dan kecenderungan memusat.4 33.8 7.5 24. Sci.3 10. Pengaruh kesan kebelakangan yang kedua kuatnya menggambarkan bahawa pegawai penilai menilai pegawai yang dinilai lebih berasaskan tindakan semasa yang baru berlaku berbanding dengan tingkah laku keseluruhan dalam tempoh penilaian.3 26.793 1.8 9.3 5.3 15.3 1.8 5. Dua daripada kesilapan yang dianggap kuat mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran. dianggap tidak mempunyai pengaruh yang kuat.1 52.038 1.1.8 26.40 2.61 3.221 1.

Dari segi faktor alat pengkadaran. bangsa dan jantina bagi kedua-dua individu penilai dan pegawai yang dinilai tidak dianggap mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran prestasi Pembantu Tadbir. tidak mewakili prestasi kerja dan kriteria berbentuk trait).119 .098 .32 3.096 . Alat Pengkadaran Tafsiran skala berbeza Bilangan kategori skala Jenis skala Kriteria terlalu umum Kriteria kualiti peribadi Kriteria tidak mewakili prestasi Konteks Prestasi dikait dengan gaji Kecenderungan penilai Perbandingan antara pekerja Menonjol tingkah laku pekerja Tiada latihan cara menilai Menonjol cekap bekerja Mengampu Gaji berasaskan penilaian prestasi Tiada pengetahuan kesilapan Tiada peluang memerhati Prestasi tahun lalu Tiada pengalaman menilai Perasaan suka Bilangan pekerja bawahan Kuota pergerakan gaji Min Sisihan piawai 3.07l 1.63 3.37 3.966 1.144 1.797 1.63 3.152 1. I. 4 No.25 3.63 3.45 3.105 .175 1.984 1.84 3.49 3. tahap prestasi penilai dan pengalaman penilai) dan faktor pengetahuan kerja penilai (seperti kebiasaan dan kefahaman ten tang kerja pegawai yang dinilai) merupakan an tara faktor yang dianggap kuat mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran.47 3.57 3.263 1. Faktor Demografi seperti umur.51 3. Min bagi faktor individu. Faktor-faktor ini merupakan ciriciri kelemahan umum yang biasa terdapat JADUAL 3 Butir-butir faktor individu. walaupun dianggap mempunyai pengaruh yang sederhana tetapi faktor yang berkait dengan kerja penilai (seperti gaya kepimpinan.90 3.410 60 PerIanikaJ.79 3.31 3.887 .59 3.140 1.21 3.203 1.014 1.267 1.64 3.904 1. butir faktor yang dianggap kuat mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran ialah skala (iaitu tafsiran skala yang berbeza. 1996 . alat pengkadaran dan konteks yang dianggap mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran prestasi Pembantu Tadbir dengan kuat adalah seperti dalam Jadual 3.10 4.965 1.919 1. Soc. Sci.47 3.46 3.002 1. Faktor individu keseluruhannya.07 3. alat pengkadaran dan konteks yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ketidaktepatan pengkadaran prestasi berdasarkan tanggapan responden Faktorfbutir Individu Gaya kepimpinan penilai Peringkat penyeliaan penilai Kebiasaan dengan kerja pekerja Tahap prestasi penilai Kefahaman dengan kerja pekelja Pengalaman penilai .994 . & Hum. Vol.10 .58 3.204 .879 1.50 3.07l . jenis dan kategori skala) dan kriteria yang digunakan (seperti sifat kriteria yang umum.77 3.36 3.050 1.Sohime Ahmad and Abu Daud Silang pengkadaran mempengaruhi dengan kuat dan 52% menganggap faktor konteks mempengaruhi ketidaktepatan secara sederhana.

81 2.767 .Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian pada kaedah penilaian prestasi yang menggunakan Skala Pengkadaran Bergraf yang turut digunakan dalam SBPPPA.60 2.8 43.01 2.78) dan kegunaan maklumat (min 2.17 2. konteks terhadap ketidaktepatan penilaian prestasi dan aspek-aspek kepraktisan alat pengukuran an tara pegawai penilai dan pegawai yang dinilai. Ini membuktikan bahawa tiada perbezaan tanggapan pengaruh-pengaruh dan aspek berkenaan antara Pembantu Tadbir dan Penyelianya. Sungguhpun tahap kepraktisan alat pengukuran adalah tinggi.500 . & Hum.01).5 bagi semua pengaruh dan aspek di atas. faktor individu.392 .1 28. tiada pengetahuan mengenai kesilapan pengkadaran dan tiada pengalaman menilai kaedah baru) dan faktor kesan (kecenderungan penilai.60). alat. Kepraktisan Alat Pengukuran Hasil kajian mendapati 74% responden menganggap bahawa alat pengukuran prestasi kerja Pembantu Tadbir adalah praktikal.4 18.9 57. Di bawah faktor konteks. Sci.841 .8 25.1 35. 1996 61 .9 37.5 2. Ini bermakna bahawa usaha menangani pelbagai isu dalam penilaian prestasi perlu lebih terbuka dan tidak wajar ditumpukan kepada sumber tertentu sahaja seperti mana pendekatan tradisional dalam penyelidikan penilaian prestasi.17) dan penggunaan yang mudah dari segi kaedah Sasaran Kerja Tahunan (SKT) (min 2. beberapa faktor yang dikenal pasti mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran prestasi ialah faktor sistem ganjaran (sistem bayaran berasaskan prestasi). menerangkan dengan lebih jelas bahawa isu dan masalah dalam penilaian prestasi adalah kompleks dan perlu dilihat dengan lebih komprehensif.1 28. Jadual 4 menunjukkan bahawa aspek penggunaan yang mudah bagi butir kriteria mempunyai tahap praktikal yang tinggi (min 2.5 50.8 61. seperti penggunaan borang SKT.3 1.7 72.8 81. faktor latihan (tiada latihan cara menilai.8 0 5.5 28.9 36.9 12. Soc. Hasil ujian t menunjukkan kebarangkalian lebih besar daripada . Ujian t juga dijalankan bagi mengetahui perbezaan tanggapan pengaruh-pengaruh kesilapan pengkadaran.802 Sasaran kerja tahunan Pertanika J. Beberapa aspek yang mempunyai tahap praktikal yang agak rendah ialah aspek objektiviti (min 2.78 2. 4 No. tetapi beberapa aspek kepraktisan tertentu.6 29. alat konteks.P Aktiviti penilaian Objektiviti Kegunaan maklumat Penggunaannya mudah: Kriteria Format Kaedah SKT Masa pengisian borang Kebolehan membeza SKT = 1.531 . mengampu dan perasaan suka). menonjol tingkah laku berkaitan kerja.5 43.9 42. menonjol lebih cekap bekerja.38 2. JADUAL 4 Taburan kepraktisan alat pengukuran mengikut aspek Tahap Praktikal (%) Aspek Kepraktisan Tidak Tidak Praktikal Min Pasti Praktikal S.630 .1.81) diikuti dengan aktiviti penilaian (min 2. Pengenalpastian faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan pengkadaran daripada sumber-sumber individu.15 2. Taburan kepraktisan alat pengukuran me- ngikut aspek adalah seperti dalam J adual 4. perlu diberi perhatian dipertingkat kepraktisannya kerana terdapat hampir 30% daripada responden menganggap aspek berkenaan tidak praktikal.1 26. Vol.593 . masa pengisian borang dan kebolehan skala membeza prestasi.10 .2 29.

1993. alat konteks turut menyumbang kepada pengurangan ketepatan pengkadaran. Penggunaan buku catatan mengenai hasil dan proses kerja yang dinilai bagi tempoh sepanjang tahun yang dinilai boleh mengurangkan kesilapan Kesan Kebelakangan. I. semua pegawai penilai perlu diberi latihan bagi mempertingkat ketepatan pemerhatian dan pertimbangan serta kemahiran mengenal pasti kesilapan-kesilapan pengkadaran yang berlaku. Inc. Dalam Generalizing from Laboratory to Field Setting. kajian ini hanya memberi tumpuan kepada satu jenis pekerjaan sahaja. dapatlah dirumuskan bahawa keberkesanan SBPPPA dari segi kesahan kandungan.J. terutama jenis-jenis kerja yang berorientasikan perkhidmatan dan penyelidikan serta kumpulan perkhidmatan yang berbeza. Inc. Oleh itu pada masa akan datang penyelidikan dibidang ini. khususnya terhadap peralatan SBPPPA. 62 PertanikaJ. Sci.R.Sohime Ahmad and Abu Daud Silang IMPLIKASI Penemuan kajian ini memberi implikasi bahawa alat pengukuran prestasi kerja SBPPPA untuk kakitangan perkeranian. Toward narrowing the research-practice gap in performance appraisal. BERNARDIN H. Locke. kurang mempunyai kesahan kandungan. Kewujudan kesilapan kesan kebelakangan menunjukkan bahawa penggunaan kaedah SKT belum cukup berkesan dalam merekod pencapaian hasil kerja sepanjang tahun. dan K. McGraw-Hill.A.J. Kewujudan beberapa faktor konteks membuktikan pengaruh faktor konteks terhadap ketidaktepatan pengkadaran prestasi tidak boleh dianggap ringan dan perlu diberi perhatian yang serius sekiranya SBPPPA ingin mencapai matlamat penilaian yang adil dan objektif. situasi. CASCIO. Oleh itu.G.' Personnel Psychology 38: 335-345. ed. VILLANOVA. 1986. 3rd. Soc. Beberapa jenis kesilapan dan faktor-faktor alat pengkadaran yang dikenal pasti mencerminkan kelemahan penggunaan kaedah pengkadaran Skala Pengkadaran Bergraf. patu t dilakukan terhadap jenis kerja yang lain. Alat pengukuran walaupun praktikal tetapi dari segi kandungannya didapati mewakili secara sederhana aspek penting prestasi kerja. CADANGAN Bagi mempertingkat keberkesanan SBPPPA disarankan supaya kesahan kandungan alat pengukuran dipertingkat dengan diadakan proses analisis kerja bagi membolehkan domain prestasi kerja sesuatu kerja ditentukan. disunting oleh E. McGraw-Hill. dan P. sosial dan afektif) kerana masa\. C. vV. Kehadiran butir yang tidak berkaitan dengan aspek kerja boleh mengurangkan kesahan kandungan. Pendekatan gabungan yang dijalankan ke atas kajian ini ternyata memperolehi hasil yang lebih luas dan komprehensif. 1992. 4 No. ketepatan pengkadaran dan kepraktisan alat pengukuran dalam menilai prestasi kerja kakitangan perkeranian adalah pada tahap yang sederhana. Human Resource Management: An Experiental Approach.E. 1985. Pengkadaran prestasi pula boleh dipengaruhi oleh beberapa jenis kesilapan pengkadaran yang tidak disengajakan dan berbagai-bagai faktor individu.F. 1996 . PENUTUP Berdasarkan perbincangan. Managing Human Resource: Productivity. Performance appraisal. Quality of Work Life. H.A RUSSELL. Untuk penyelidikan yang akan datang. Penilaian prestasi perlu mengandungi hanya butir-butir yang berkaitan dengan kerja. Ia juga mengandungi kriteria trait peribadi yang sukar diukur dengan tepat dan boleh mendorong berlakunya kesilapan pengkadaran yang tidak disengajakan. dicadangkan supaya digunakan kaedah gabungan pendekatan tradisional (alat pengukuran) dan semasa (proses kognitif. Vol. Selain itu. sungguhpun praktikal.ah dalam penilaian prestasi adalah kompleks. BERNARDIN. & Hum. MURPHY. Lexington Books. dan J. RUJUKAN BANKS. Kesemua jenis kesilapan pengkadaran yang dikenal pasti adalah kesilapan yang tidak disengajakan. Profits. Kriteria pengukuran didapati mewakili secara sederhana domain prestasi kerja perkeranian.

Allyn clan Bacon.L. U.R. T. ew York: Academic Press. K. MOORE. JACOBS. F. A quantitive approach to content validity.P. Personnel and Human Resource Management.E Fitzgibbons. Psychological Bulletin 87: 72-107. Performance appraisal: A process focus.L. Dalam Evaluation and Employment in Organization. MURPHY. ed. KAFRY dan S. FELDMAN. R.Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian FERRIS. R. L. 1983.P. LAWSHE. F.R. dan J. D.M Staw. LATHAM. WEXLEY.L. The practicality of behavioral observation scale. LATHAM. Performance Appraisal. 1987 Performance-rating accuracy: A critical review. WIERSMA. G. 1975. ed. (Diterima 9 Februari 1995) Pertanika J. Reston Publishing Company. Journal of Business Research 15: 431-448. Addison-Wesley Pu~lishing Company.L. K . dan G. Personnel Psychology 33: 595-640. R. Theory and Applications. HENEMAN. 4 No.G. Cummings dan B. 1980.J. Expectations of behaviorally anchored rating scales. D. dan K. Subordinate influence and the performance evaluation process: test of a model. 1980 Performance rating.R. 1986. 1994. Rowland dan D. Soc. The Measurement of Work Performance: Methods.1.M. Inc. G. T. . HODGETT.N ·CLEVELAND. JUDGE. K. 1990. Personnel Psychology. LA TDY. 1984.A. dan J-M. & Hum. ILGEN. R. KROECK. Sci.J.R dan J. dan J-L FARR. Performance Appraisal : An Organizational Perspective. 1996 63 . HENDERSON. and trait scales. Increasing Productivity Through Performance Appraisal. FARR. LANDY. Vol. 1991. 1982. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. behavioral expectation scales. Organizational Behavior and Human Decision Process 58: 101-135.I. ZEDECK. JAI Press Inc. C. Personnel Psychology 28: 563575. dan K. WEXLEY dan M. 2nd.M. 1992. 39: 619-628.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful