You are on page 1of 9

எஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ.

1.சசசசசச சசசசசசசச சசசசசசசசசசச. ( 4 ÒûÇ¢¸û )

1. சசச சசசசசசசச சசசசசசசசச சசசசசச சசசச


_____________ சசசசசசசச.
A. சசசசசசச B. சசசசசசச
C. சசசசச D. சசச

2. சசசசசசச சசசசசசசசச சசசசசசசசசசச


சசசசசசசசசசசச சசச _________ சசசசச.
A. சசசசசச B. சசசசசச
C. சசசசசச D. சசசசச

3. சசசசசசசசசசசசசச சசசச சசசச சசசசசசச


சசசசசசசசசச
_____________ சசசசசசசச.
A. சசசசசசச B. சசசசசச
C. சசசச D. சசச

4. சசசசசசசசச சசசசசசசசசசச சசசசசச சசசச


சசசசசசசச சசசசசசசசச
சசசசசசச சசசசசச ?
A.
B.

C. D.

1
2. சசசசசசசசசசசசச சசசசசச சசசசசசசசசசசசசச
சசசசசச சசசசசச சசசசசசசச.
( 4 ÒûÇ¢¸û )
சசசசசசசசசசசச சசசச சசசசசச
சசசசசச.
சசசசசச சசசசசசச சசசசசச
சசசசசச சசசசசசசச.
சசvai சசசச சசசசச சசசசசசசச.
சசசசசசசசசச சசசசசசசசசசசச
சசசச சசசசசசச சசசச சசசசசசசச.

--------------------------------------------
-------------------------
--------------------------------------------
-------------------------

--------------------------------------------------
-------------------
--------------------------------------------------
-------------------

-------------------------------------------------
------------------
------------------------------------------------
-------------------

----------------------------------------------
--------------------

2
--------------------------------------------------
---------------

3. சசசசசசசச சசசசசசசசசசச சசசசசசசசசசச. ( 6


ÒûÇ¢¸û )

3
4.À¼ò¨¾ô À¡÷òРŢ¨Ç¡ðθǢý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±Øи.
(4 ÒûÇ¢¸û)

1.
2.

______________________
_____________________

3.
4.

_____________________
____________________

5.¯½×ì ÜõÀ¢ø þ¼õ¦ÀüÚûÇ ºòи¨Çì ¸¡Ä¢Â¢¼ò¾¢ø ±Øи. (4


ÒûÇ¢¸û)

4
6.சசசசசச சசசசசசசசசசசசச சசசசசச சசசசசச
சசசசசசசச. ( 6 ÒûÇ¢¸û )

சசசச சசசசசசச சசசசசசச


சச சச

சசசசச சசசசச சசசச

7.Ò¨¸ôÀ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ þÃñΠިÇ׸¨Ç ±Øи.


(2 ÒûÇ¢¸û)

5
i. _________________________________________________
_________
ii. _________________________________________________
__________

8.ºÃ¢Â¡É Üü¨Èò §¾÷¦¾ÎòÐ ±Øи. (3 ÒûÇ¢¸û)

¿¡ý ¦ÅñÍÕðÎ. ¿¡ý ÁÐÀ¡Éõ.


±ý¨Éô Ò¨¸ôÀ¾¡ø ¯í¸Ç¢ý ±ý¨É «Õó¾¢É¡ø ¯í¸Ç¢¼õ ̼ø
ѨãÃø À¡¾¢ôÀ¨¼Ôõ. ÁüÚõ ®Ãø À¡¾¢ôÀ¨¼Ôõ.
ÒüÚ§¿¡ö ÅÕõ

¿¡ý §À¡¨¾ô ¦À¡Õû.


9.¯¼Ä¢ø ²üÀÎõ §¿¡ö¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±ý¨Éô
±Øи.ÀÂýÀÎò¾¢É¡ø
Áñ¼Äõ ( 5 ÒûÇ¢¸û
À¡¾¢ôÀ¨¼Ôõ
¯í¸Ç¢ý ¿ÃõÒ
)

i. _______________________________
ii. _______________________________
iii. ________________________________
iv. ________________________________

6
v. ________________________________

10 .¦¾¡üÚ §¿¡ö¸û ÀÃ×Ũ¾ò ¾ÎìÌõ ÅÆ¢¸¨Ç ±Øи.


(3 ÒûÇ¢¸û)

i. _________________________________________________
ii. _________________________________________________
iii. _________________________________________________

11.þÃñÎ ºÁ Ţơì¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±Øи. ( 6 ÒûÇ¢¸û )

i. ÁÄ¡ö¸¡Ã÷ -
______________________________________
ii. º£É÷ -
______________________________________
iii. þó¾¢Â÷ -
____________________________________ __

12. Å¢Àòиǡø ²üÀÎõ À¡¾¢ôÒ¸¨Ç ±Øи. (3 ÒûÇ¢¸û)

i. ¦Åó¿£÷ ¯¼Ä¢ø ¦¸¡ðξø


_________________________________________________.
ii. Àð¼¡Í ¦¸¡Ùò¾¢ Å¢¨Ç¡ξø.
__________________________________________________
.
iii. ¾¨Ä¸Åºõ «½¢Â¡Áø ¦ºøÖ¾ø
__________________________________________________
.

13.Á¨Èó¾¢ÕìÌõ ¦À¡Õû¸¨Çì ¸ñÎÀ¢ÊòÐ Åñ½õ ¾£ðθ.

7
(10 ÒûÇ¢¸û )

சசசசசசசசசசச, சசசசசசசசசசசசசச,
சசசசசசசசசசசசசசசசசச,

_____________ ______________
__________________
(சசசசசசச. Í. ÅÉ¢¾¡) ( ¾¢ÕÁ¾¢. ¸¢.À¢ÃÁ¢Ç¡)
(சசசசசசச.சச.சசசசசசசசசச)

8
9