PENDAHULUAN

Tidakadasatu agama atauajaran di duniainisejakdahuluhinggahariini yang
dapatmenandingi Islam darisegipengutamaanilmupengetahuan. Hal
inidapatdibuktikanapabilawahyu yang pertamaditurunkankepadaRasulullah yang
menitikberatkanilmupengetahuan:
´0´M´CBb´ó´´BB´)´Ó´`).:´´C´ãBb´C`1´.´´´
´C`1´..·´+´õ6÷Bb´·´vVC`1´´´´´´0´M´CBb´Ó
´).:.´´ò´M´HJ.Bb´´´´´C´ãBb.ó´1´´´ó`1f´Ò
BB´)´´´.ó´1´´.·´+´õ6÷BbB´v´óÒ´/L´´´·´´
´
(Surah al-µAlaq: 96: 1-5)

Mereka yang berilmupengetahuandimuliakanoleh Allah, Malaikatdanmanusia di
manasahajamerekaberada. Hal inidijelaskanoleh Allah dalam Surah Ali µImran ayat 18:
´M´·A´´ãBb´´=´ò´0úN´=´Ò´f´N´f.¬´´´N
´´´´`1´ù´ÒBb.´Fb¬´Ò0´´0.´´ó´1´´´ÒBbBùù´´ã
BC´´´´´f´ÒBB´)PúN´=´Ò´f´N´f.¬´´´´·´´
´´´ÒBb´óT´P´´´ÒBb´´´´
(Surah Ali µImran: 3: 18)


Dalamayatlain Allah telahberfirman:
B÷´M´0´´´·´´´´C´ãBbFb´¬´1´vb.´bß´f´VT
´C´ò´NÒFb¬´´´A´V´´´´´´1´´´ù´ÒBbFb¬´
+´´´BB´´A+´´´´·´ãBb´ò´NÒFbß´f.´´VT
´CFb´´´´´õBbFb´´´´´õBB´´´´´M´·´ãBb´´´
´C´ãBbFb¬´1´vb.´´ò´N1´v´´´´C´ãBb.´Fb¬´V´´0
.ó´1´´´ÒBb16´´¬.:´TP´ãBb.´B´ù´)´´¬´1´ù´´
V´MM´Ó´.´´´´
(Surah al-Mujadalah: 58: 11)

Ayat di atastelahditafsirkanolehIbn Abbas
r.a.Beliaumenjelaskankedudukanmereka yang berilmupengetahuandanberimanialah
700 tingkattingginyadaripadamanusiabiasa. Setiapsatutingkatitu pula jaraknyaialah 500
tahunperjalanan.
Justeruitulahsetiapumat Islam telahdiwajibkanmenuntutilmu. Hal
inidijelaskanolehRasulullah di dalamhadis:


PEMBAHAGIAN ILMU PENGETAHUAN

Pelbagaipembahagianilmu yang telahdikemukakanoleh µulama Islam.Contohnya:

1. Al-Kindi (786-873H) membahagikanilmusepertidalam rajah berikut:

ILMU
TEOTRIKAL
TABII
MATEMATIK
METAFIZIK
PRAKTIKAL
AKHLAK
SAINS RUMAHTANGGA
PERANCANGAN BANDAR
2. Al-Farabi(878-950M) membuatpembahagian yang samadengan yang
dilakukanoleh al-Kindi.
CumaterdapatsedikitpenambahanapabilabeliaumemasukkanilmuFiqhdanilmuKal
am.


3. IbnuSinamembuatpembahagianilmusepertiberikut:

ILMU
TEORITIKAL
TABII
MATEMATIK
METAFIZIK
ILMU KALAM
PRAKTIKAL
AKHLAK
SAINS RUMAHTANGGA
PERANCANGAN BANDAR
ILMU FIQH
ILMU
ABADI
SEBAGAI TUJUAN
TEORITIKAL
ILMU SAINS
MATEMATIK
ILMU KALAM
SEBAGAI ALAT
PRAKTIKAL
AKHLAK
RUMAH TANGGA
ILMU FIQH
SEMENTARA

4. Imam al-Ghazali pula membahagikanilmusepertiberikut:

BahagianPertama:


ILMU
MUKASYAFAH MANKULAH
ZAHIR
IBADAH ADAT
BATIN
MUHLIKAH MUNJIYYAH
BahagianKedua:

ILMU
SYARIAH
ASAL
AL-ALQURAN
AS-SUNNAH
IJMAK
SIRAH
CABANG
FEKAH
HATI
PENDAHULUAN
BAHASA
NAHU
PENUTUP AL-QURAN
AKIDAH
DIPEROLEHI
AKHIRAT
SIFAT ALLAH
DUNIA
PERUBATAN
MATEMATIK
KEJURUTERAAN
DARURI
5. IbnuKhaldunmenggunakanpembahagiansepertiberikut:

ILMU
NAQLI
AL-QURAN
TAFSIR
HADIS
NASIKH DAN MANSUKH
SANAD
ILMU KALAM
TASAWWUF DLL
'AQLI
MATEMATIK
ALGEBRA
MU'AMALAH
FARAIDH
KEJURUTERAAN
SAINS GUNAAN
PERUBATAN DLL
KESIMPULAN

Walaupunpelbagaiistilah yang digunakanolehulama¶
Islamdalampembahagianilmu, iasebenarnyadibahagikankepadaduasahaja,
iaitufardhuaindanfardhukifayah. Ilmufardhuainialahilmu yang
wajibdipelajariolehsetiapumat Islam, lelakidanwanita, iaituilmu yang
berkaitandenganakidah, syarakdanakhlak.Ilmufardhukifayah pula ialahilmu yang
kewajipanpenuntutnyakepadagolongantertentusahaja.Jikaadasegolonganumat yang
mempelajarinya, makaterlepaslahtanggungjawabitudaripadaumat Islam
keseluruhannya.
Ilmufardhuainberkembangsemata-mataberdasarkan al-Quran dan as-
Sunnah.Sedangkanilmufardhukifayah pula jugaberdasarkankepadakedua-
duasumbertersebutditambahdenganaakalmanusia.Sehinggakiniterdapatlebihdaripada
300 ilmu yang diperkembangkanolehmanusiadaripada al-Quran dan as-
Sunnahsertaakalmanusia, samaadailmufardhuainatauilmufardhukifayah.


MUSTAFA HAJI DAUD (1991).TAMADUN ISLAM. BAB LIMA: ILMU PENGETAHUAN.
KUALA LUMPUR. UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD.

Justeruitulahsetiapumat Islam telahdiwajibkanmenuntutilmu.Dalamayatlain Allah telahberfirman: RM jT U^ T \1 0 U d Z Z^ 5 T 0 U!  d $ S 0 < U $W Um "k "k U S U [H[. n d DS S WT !T [.a.Beliaumenjelaskankedudukanmereka berilmupengetahuandanberimanialah 700 tingkattingginyadaripadamanusiabiasa. U! (Surah al-Mujadalah: 58: 11) Ayat di atastelahditafsirkanolehIbn yang Abbas r. U Um 5U < S < $W / WT S on [\ [AWr[k WT[. Hal inidijelaskanolehRasulullah di dalamhadis: . Setiapsatutingkatitu pula jaraknyaialah 500 tahunperjalanan.

Contohnya: 1.PEMBAHAGIAN ILMU PENGETAHUAN Pelbagaipembahagianilmu yang telahdikemukakanoleh µulama Islam. Al-Kindi (786-873H) membahagikanilmusepertidalam rajah berikut: ILMU TEOTRIKAL TABII MATEMATIK METAFIZIK PRAKTIKAL AKHLAK SAINS RUMAHTANGGA PERANCANGAN BANDAR .

IbnuSinamembuatpembahagianilmusepertiberikut: SEBAGAI TUJUAN TEORITIKAL ILMU SAINS MATEMATIK ILMU KALAM ABADI ILMU SEMENTARA SEBAGAI ALAT PRAKTIKAL AKHLAK RUMAH TANGGA ILMU FIQH . CumaterdapatsedikitpenambahanapabilabeliaumemasukkanilmuFiqhdanilmuKal am. Al-Farabi(878-950M) dilakukanoleh membuatpembahagian yang samadengan yang al-Kindi.2. ILMU TEORITIKAL TABII MATEMATIK METAFIZIK ILMU KALAM PRAKTIKAL AKHLAK SAINS RUMAHTANGGA PERANCANGAN BANDAR ILMU FIQH 3.

Imam al-Ghazali pula membahagikanilmusepertiberikut: BahagianPertama: ILMU MUKASYAFAH MANKULAH ZAHIR BATIN IBADAH ADAT MUHLIKAH MUNJIYYAH .4.

BahagianKedua: AL-ALQURAN AS-SUNNAH ASAL IJMAK SIRAH FEKAH CABANG SYARIAH HATI BAHASA PENDAHULUAN NAHU ILMU PENUTUP AL-QURAN AKHIRAT SIFAT ALLAH DIPEROLEHI AKIDAH DARURI DUNIA PERUBATAN MATEMATIK KEJURUTERAAN .

5. IbnuKhaldunmenggunakanpembahagiansepertiberikut: ILMU NAQLI AL-QURAN TAFSIR HADIS NASIKH DAN MANSUKH SANAD ILMU KALAM TASAWWUF DLL 'AQLI MATEMATIK ALGEBRA MU'AMALAH FARAIDH KEJURUTERAAN SAINS GUNAAN PERUBATAN DLL .

Ilmufardhukifayah kewajipanpenuntutnyakepadagolongantertentusahaja. Ilmufardhuainberkembangsemata-mataberdasarkan Sunnah.Sedangkanilmufardhukifayah pula al-Quran dan makaterlepaslahtanggungjawabitudaripadaumat as- jugaberdasarkankepadakedua- duasumbertersebutditambahdenganaakalmanusia. Islam.Sehinggakiniterdapatlebihdaripada 300 ilmu yang diperkembangkanolehmanusiadaripada al-Quran dan as- Sunnahsertaakalmanusia. iaitufardhuaindanfardhukifayah. .Jikaadasegolonganumat mempelajarinya. pula iaituilmu ialahilmu yang yang yang yang Islam syarakdanakhlak.KESIMPULAN Walaupunpelbagaiistilah Islamdalampembahagianilmu. keseluruhannya. samaadailmufardhuainatauilmufardhukifayah. wajibdipelajariolehsetiapumat berkaitandenganakidah. yang digunakanolehulama¶ iasebenarnyadibahagikankepadaduasahaja. Ilmufardhuainialahilmu lelakidanwanita.

MUSTAFA HAJI DAUD (1991).TAMADUN ISLAM. UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. KUALA LUMPUR. BHD. . BAB LIMA: ILMU PENGETAHUAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful