You are on page 1of 116

Woz\g WWL cw 3 ww[zg 79

CWWZGNW

1. Wzezenwwzew wlwwwozmeg we lwwozwwoz wswswsws...... 1


2. Wnwlgzw ]g wgnwezw cgzcwgweloz loggce comwgnw\gonwle 11
wsws....
3. Wewecwozwl we gmwwzgwwwe - wwzgwwwe wswswsws......... 16
4. Cgzcwgwe we mwlwgwlexwze wswswswswsws. 22
5. Cgzcwgwe we wemwlwgwlexwze wswswswsws......... 26
6. Comwwzwwowze nwmezgce wswswswswsws. 30
7. Wwmwwowze wswswswswswsws........... 36
8. Conwezwowze we cow wswswswswsws........ 42
9. Cgzcwgwe we cowgwgcwze wswswswswsws..... 48
10. Cgzcwgwe we wecowgwgcwze wswswswsws........... 52
11. Wowzww WWL wwwnwwzw. Wnwlgzw wwwwgc[ wswswsws.. 59
12. Cgzcwgwe WWL cw colecwozwl @n gol wswswsws........ 73
13. Woz\g WWL cw 3 ww[zg wswswswswsws...... 79
14. Wowzww CMOW. Wnwlgzw wwwwgc[ wswswswsws. 83
15. Zeggmwl wgnwmgc wl woz\gloz WWL ]g CMOW wswsws.... 88
16. Cgzcwgwe wwwcwlwnwe wgwwwwgle wswswswsws.... 95
17. Zeggwwze wswswswswswswsws. 113

Wnexe wswswswswswswsws.. 120


Cwwzgnw wswswswswswswsws 127
80 Lwczwzew nz. 13

LWCZWZEW NZ. 1

WZEZENWWZEW WLWWWOZMEG WE
LWWOZWWOZ

1. Wcowwl lwcz[zgg

Lwczwzew @]g wzowwne wzezenwwzew ]g wewwwzew wlwwwozmeg


we lwwozwwoz we cgzcwgwe elecwzongce wgggwwle, mwwezgwlwl wgwwcwgc
we wwz[ wwglgzww @n weww[]wzwzew wwwwzoz lwcz[zgloz we lwwozwwoz
cwwzgnwe @n wceww @nwzwmwz.

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Wewczgeze

Wlwwwozmw we lwwozwwoz (WL), wgg. 1.1 ewwe wozmww[ wgn


wzm[wowzele wlocwzg wwnc\gonwle:
2.1.1. Wlocwl we wlgmenwwze (WW), con\gn`nw woznele w wzeg
wwzwe we wenwgwne wwwwglgzwwe ]g wwwowzowejwwe (5Wx1W, 15Wx1W,
15Wx1W), wgecwze wwzw[ www`nw wg zeglww[ we we wlwwwozm[ wzgn
conecwwzew conwenwwgl[ w celoz wzeg wowen\gomewze (Wg) we 50/20W.
Wwzwele we wenwgwne wwwwglgzww[ wzowzgw-zgwe wwnw monwwwe @n
wwwlowl elecwzgc wgwwww @nwze mewele we lwwozwwoz.
2.1.2. Wlocwl conecwozgloz (WC), wozmww wgn wog conecwozg
mwm[, W ]g W, cw c`we 52 conwwcwe wgecwze, wccewgwgle wwwozgw[ w c`we
2 ]gzwzg we 26 wgng wzgwlg.
2.1.3. Wlocwl woclwzgloz we cgzcwgwe gnwegzwwe (WWCG),
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 81

wozmww wgn 8 woclwzg we CG cw c`we 16 conwwcwe wgecwze, wccewgwgle


wwwozgw[ w c`we wow[ ]gzwzg we 8 wgng wwwlg.
2.1.4. Wlocwl we wemnwlgzwze w ngwelwzgloz loggce (WW),
con\gn`nw 4x8 LEW-wzg gnclwwe wgecwze @nwz-o wchem[ we wgwwl celeg
wzezenwwwe @n wgg. 1.2. Cele 32 gnwezwowze (6xCG - CWW 404, wnex[,
wgg. W.2) ]g zezgwwen\ele wwezenwe, we wwl[ we wn cwwlwj gmwzgmww
wgwwww www zonw WW w wlwwwozmeg we lwwozwwoz. Gnwz[zgle ]g
wlgmenw[zgle WW wwnw wccewgwgle wwwozgw[ w 4 ]gzwzg we c`we 8+2
wgng.
2.1.5. Wlocwl wwwweloz we comwnw[ (WW), wozmww wgn 6 wwwwe
wccewgwgle wgecwze wzgn gnwezmewgwl w c`we 2 wgng.

WW 3x50/20W

+ + +
5W 15W 15W
- - -

1 511 1 51
WC
W W 1
2 52 2 52
1 1 51 1 1 51

2 52 2 52

WWCG 7 WW 0
WW
Wg WZ1
Wg WM1
WZ2
Cg
WM2
Wg
ZEZ
Wgg. 1.1. Wlwwwozmw we lwwozwwoz
ZEZ
Z2
Wg, Wg, Cg, Wg +Wcc
220 (W-1)
g=0 7 Z1

20k
(W-2)
- wgn
Wgg. 1.2. Wnw wgn cele 32 wec\gwng conwwgwwwgwe wle lwg WW
conecwoz
82 Lwczwzew nz. 13

2.1.6. Wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[ (WM), wgg. 1.3, we gnwzowwce


@n conecwozwl W ]g con\gne wzm[wowzele wwwwlocwzg:
w) Genezwwozwl we wwcw wwwomww (GWW), wgg. 1.4 (CWW 413 -
wnex[, wgg. W.5);
w) Wozmwwowzele we wwcw mwnwwl (WWM1, WWM2), wgg. 1.5
(CWW 4121 - wnex[, wgg. W.14 );

WWW GWW
WW1 WW2 CWW CWW 413
4121
WCW
CWW 442
2xCWW 2xCWW
4193 4193 WWM1 WWM2
CWW CWW
4121 4121

Wgg. 1.3. Wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[

+Wcc
Z=390 (W-1)
14
1 CWW
2
K1 0 4 6 9 413
5 10 8 (W-
12 30)
1 2 13
C1 C2
W1,29ZCg 7
100n 33n
W W 2,7k w1=20kHz (W-2)
w2=60kHz
- wgn conecwoz
Wgg. 1.4. Genezwwozwl we wwcw wwwomww
W
+Wcc
(W-1)
C=4,7W
2,2k Z=68k
W3,4 (W1, W2)
14 11 10
3
W1 CWW 4121 w
WM1,2 4 6
W2 (W- W6
(W-
7 W0,7ZC
w
(W-2)

- wgn conecwoz
W
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 83

w) wchemw w) wgwgzwmele we wemnwl

Wgg. 1.5. Wozmwwozwl we wwcw mwnwwl


c) Wgwgzowzele we wzecwen\[ (WW1, WW2), wgg. 1.6 (CWW 4193 -
wnex[, wgg. W.15);
+Wc
c
(W-1)
2,7k 2,7k

1/6 CWW
2404 1
16 14 11 16 14 11 (W-12,22)
WZ1,2
Gn
5 CWW 4193 12 5 CWW 4193
wz.
(W-3,13) (W193W) (W193W)

3 2 6 7 8 3 2 6 7 8
(W-2)
W0,W0 W2,W2 W4,W4 W6,W6
(W-4,14) (W-6,16) (W-8,18) (W-10,20) - wgn conecwoz
W1,W1 W3,W3 W5,W5 W7,W7 W

(W-5,15) Wgg. 1.6. Wgwgzozwl(W-9,19)


(W-7,17) (W-
we wzecwen\[
11,21)
w) Wecowgwgcwwozwl WCW - zecgmwl (WCW), wgg. 1.7 (CWW 442 -
wnex[, wgg. W.6);
+Wc
(W-
16
1 (W-35) Y0
Y1
(W-31) 15 2 (W-36) Y2
W0 (W-32) 14 3 (W-37) Y3
W1
(W-33) 13 Y4
W 4 (W-38)
Y5
CWW 442 5 (W-39) Y
2 Y76
(W-34) 12
W3 6 (W-40) Y
7 (W-41) Y98
+Wcc - wgn conecwoz
(W-1) 9 (W-42)
W
Z 1
K C1=47wW 10 (W-43)
1,2k 2
2
C2=360w 11 (W-44)
14 0 11 1
10 W5
W 8
1Wgg. 1.7.1 Wecowgwgcwwozwl
1 WCW - zecgmwl (W-2)
e) Wozmwwozwl we wwcw wwwomww (WWW), wgg. 1.8 (CWW 4121 -
5
wnex[, wgg. W.14).
Gnwz CWW 4121 6 w
.
(W- (W-24) W6-1
40nwec
23)
3 4 7 w
W1= 0,7ZC1  40nwec W6-2
(W-2) W =0,7ZC  300nwe
2 2
- wgn conecwoz c w
84 Lwczwzew nz. 13

w) wchemw w) wgwgzwmele we
wemnwl

Wgg. 1.8. Wozmwwozwl we wwcw wwwomww

Wlgmenwwzew, gnwz[zgle ]g ge]gzgle wwwwlocwzgloz wlwcheweg


mwlwgwwnc\gonwle wwnw wccewgwgle wzgn gnwezmewgwl wgngloz
conecwozwlwg W conwozm www. 1.1. Mwg mwlw, ele wwnw conecwwwe wzgn
gnwezmewgwl wnwg cwwlwj conwen\gonwl - gnwgzgwgl wgn exwezgozwl
wlwwwozmeg - lw WW ]g WW wwwwel @nc`w wlwcheww wewgne
owezwwgw[ gmewgww www[ cwwlwzew wenwgwngg we wlgmenwwze.

2.2. Wwnc\gonwze

2.2.1. Cw wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[ wcoww[ wgn conecwozwl W


we gnwzowwce cwwlw wlwwwozmeg we lwwozwwoz @n wezechew ww
wgwwww[ we wwzwew lwwezwl[ w wwwlowlwg elecwzgc wl meweg. Wzgn
wc\gonwzew comwwwwozwlwg wgwwww we wwwlowl elecwzgc wmgnwgw,
wwnw cwwlwwe nw nwmwg cele 3 wwzwe we wenwgwne wwwwglgzww[ wle
meweg wwz ]g wenwgwngle wlweznwwgwe lw wzgze. #n wecwozwl WW wl
wlwwwozmeg we lwwozwwoz we woz owwezww gnwgcw\ggle lwmgnowwe wle
celoz 3 LEW-wzg cozewwwnz[wowze wwzweloz we wenwgwne
wwwwglgzww[ we 5 W, 15W, 15W. Lgwww gnwgcw\geg lwmgnowwe w wnwg
LEW wemngwgc[ wge wwzw[ wewecw[, wge wcwzwcgzcwgw lw woznele we
ge]gze wle wwzweg zewwecwgwe.
#n cwzwl @n cwze lwczwzew we lwwozwwoz
wwozwww[ necewgw[ wenwgwng conwgnwe zeglwwgle, we wwglgzewz[ W1, W2,
W3 @n monwwj wowen\gomewzgc.
2.2.2. Conecwozgg W ]g W cwze echgwewz[ wlwwwozmw we
lwwozwwoz ww woww wzew[zw\g @n wzm[wowzele wcowwzg: conecwozwl W -
wenwzw ewenwwwle exwenwgg wle WWCG cw wlwe wgwwzg we woclwzg ]g
cgzcwgwe gnwegzwwe; conecwozwl W - wenwzw wlwcheww
mwlwgwwnc\gonwl[.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 85

2.2.3. #n wwnc\ge we lwczwzew we lwwozwwoz wwozwww[, WWCG


we conecwewz[ cw wjwwozwl conexgwngloz lw celelwlwe wlocwzg wle
wlwwwozmeg ]g lw wwwzwwele we m[wwz[.
Www. 1.1. Wewwgnw\gw wgngloz conecwozwlwg W

Nz. wgn Nz. wgn


Wloc Wloc
conecwo conecwo
Wewwgnw\ wwnc\gon Wewwgnw\ wwnc\gonw
z z
ge wl ge l
W W
W-1 +Wcc WM W-23 Gnwz. WWW
W-2 -Wcc W-24 Ge].
Gnwz.
W-3 W-25 Gnwz. WWM1
wwcw
W-4 Ge]. W0 W-26 Ge].
W-5 Ge]. W1 W-27 Gnwz. WWM2
W-6 Ge]. W2 W-28 Gew.
W-7 Ge]. W3 WW1 W-29 -
W-8 Ge]. W4 W-30 Ge]. GWW
W-9 Ge]. W5 W-31 Gnwz. W0
W-10 Ge]. W6 W-32 Gnwz. W1
W-11 Ge]. W7 W-33 Gnwz. W2
W-12 Zewew-1 W-34 Gnwz. W3
Gnwz.
W-13 W-35 Ge]. Y0
wwcw
W-14 Ge]. W0 W-36 Ge]. Y1
W-15 Ge]. W1 W-37 Ge]. Y 2 WCW
W-16 Ge]. W2 W-38 Ge]. Y3
W-17 Ge]. W3 WW2 W-39 Ge]. Y 4
W-18 Ge]. W4 W-40 Ge]. Y5
W-19 Ge]. W5 W-41 Ge]. Y6
W-20 Ge]. W6 W-42 Ge]. Y7
W-21 Ge]. W7 W-43 Ge]. Y8
W-22 Zewew-2 W-44 Ge]. Y9

2.2.4. Wowwe LEW-wzgle WW wzewwge w[ wge "wwgnwe"


wwc[ gnwz[zgle Wg, Wg, Cg, Wg, cw g=0,1.... 7, wwnw neconecwwwe.
Zezgwwen\w Z1, wgg. 1.2, wwggwz[ @n wceww cwz wn "0" loggc lw gnwzwzew
gnwezwozwlwg, wecg "1" loggc lw ge]gzew wcewwwgw ]g wgwezen\w we
86 Lwczwzew nz. 13

wowen\gwl wwlgcww[ gzwwwlwg "Z2 - LEW" ewwe www wzwgwl we 1,6 W


necewwz wewchgwezgg LEW-wlwg. Wwc[ wnw wgn gnwz[zgle Wg, Wg, Cg, Wg
ewwe @nw[ conecwww[ lw "1" loggc, lw
ge]gzew gnwezwozwlwg wom wwew "0" loggc ]g LEW-wl we ww wwzgnwe.
#n cwzwl @n cwze wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[ ewwe wejw
gnwzowww[ @n conecwozwl W, gnwz[zgle Wg ]g Wg, wle lwg WW, cw g=0,1... 7,
wwnw conecwwwe lw ge]gzgle cozewwwnz[wowze wle
wgwgzowzeloz we wzecwen\[ WW1 ]g WW2. Ww[zgle wcewwoz ge]gzg
wggnw wwwolww gmwzewgzgwgle www[ cwwlwzew wenwgwngg we
wlgmenwwze, ewwe wgzewc cw ]g ww[zgle wzgmeloz 2x8 LEW-wzg wle WW w[
wge we wwemenew gmwzewgzgwgle.
Wwgngezew LEW-wzgloz we wwce wzgn zewewwzew nwm[z[wowzeloz
(w. wwzwgzwwwl 2.2.6.c).
2.2.5. Wwwwele we comwnw[ @nwewlgnewc wzm[wowzele
wwnc\gwng:
- WZ1,2 zewlgzewz[ "wwnezew we zezo" (]wezgezew, ZEWEW-wzew)
wgwgzowzeloz we wzecwen\[ WW1, WW2;
- WM1,2 wwnw conecwwwe lw gnwz[zgle W-25,27 wle wozmwwowzeloz
we wwcw mwnwwl WWM1, WWM2.
2.2.6. Wzgn conecwwzew wgngloz W-1 ]g W-2 lw woznele "+",
zewwecwgw "-" wle wwzweg we 5W, wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[ (WM) -
gnwzowww[ wwgw wcwm @n conecwozwl W - ]g wlocwl we wemnwlgzwze w
ngwelwzgloz loggce (WW) woz wzgmg wenwgwne we wlgmenwwze.
w) Wwn`nw, www[ wozgn\[, comwwwwozwl K1 wl GWW we wozg\gw 1
www 2, wom wwwew wgzwwlgzw cw wjwwozwl wnwg owcglowcow lw ge]gzew
W-30 w GWW gmwwlwwzg wzewwwnghgwlwze cw wzecwen\w we 20 kHz www
60 kHz.
w) Conecw`nw wwccewgw ge]gzgle W-26 ]g W-28 wle WWM1 ]g WWM2
lw wn wwwzww we m[wwz[ www lw wnw wgn cele 16 wec\gwng newwglgzwwe
wle WW (Cg, Wg, cw g=0,1... 7), we wowwe owwezww wwwzg\gw wnwg gmwwlw
we wwzww[ wowzw[ wcwzw[ @n momenwwl wc\gon[zgg wwwweg WM1 (WM2).
c) We conecwewz[ WWM1 ]g WWM2 lw gnwz[zgle wgwgzowzeloz we
wzecwen\[ WW1 ]g WW2 zewlgz`nw wwn\gle (W-26, W-3), (W-28, W-13) ]g we
zewewewz[ wgwgzowzele wzgn ww[wwzew wwwweloz WZ1, WZ2. We
wc\gonewz[ @n mow zewewww WM1 (WM2) ]g we owwezw[ wezwlwzew
nwm[z[zgg wgnwze we wec\gwngle Wg (Wg) wle WW.
w) We conecwewz[ ge]gzgle W0, W1, W2, W3 wle lwg WW1 @n zeggm
we nwm[z[woz comwnwww we WWM 1 lw gnwz[zgle cw wcelw]g nwme wle
wecowgwgcwwozwlwg WCW-zecgmwl, zewlgz`nw wwn\gle (W-4, W-31), (W-5,
W-32), (W-6, W-33), (W-7, W-34).
Ge]gzgle Y0 (W-35), Y1 (W-36),... , Y9 (W-44) we conecwewz[ lw
WW: C0, C1, ..., C7, W0, W1 - wgg. 1.9.
Wwzcwzgezew wwccewgw[ w wzgmeloz 10 comwgnw\gg wgnwze we
gnwzwze wle WCW, ww conwwce lw wcwgwwzew @n ozwgne czewc[wowze w
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 87

wwzeloz we ge]gze wle WCW: Y0 , Y1 ,... , Y9 . Wwwzwlgngezew m[zgmgloz


we ge]gze wwgezewz[ wwwwwl c[ wcewwew wwnw "wcwgwe" we "0" loggc
(wewwlgg @n lwczwzew nz. 10).
e) We conecwewz[ ge]gzew W-30 w GWW (cw comwwwwozwl K 1 we
wozg\gw 1) lw gnwzwzew W-23 w WWW ]g we wgzwwlgzewz[ gnwzwzew ]g
ge]gzew WWW (cw comwwwwozwl K2
www wwccewgw we wozg\ggle 1 ]g 2), wwglgz`nw wn owcglowcow cw
wow[ wwowwzg.
Zolwl WWW ewwe we w elwwozw gmwwlwwzg we
wwzww[ wwwnwwzw (40 nwec, zewwecwgw 300 nwec), necewwze wwwwgezgg
zeggmwzgloz wgnwmgce wle woz\gloz WWL ]g CMOW.
(W- (W-31) (W-
W 4) W Y0 35)
(W-5) (W- (W-36)
W
0
32) W
0
Y1
(W- (W-33) (W-37)
W 6)
1 W
1
(W-25) (W-7) (W-34)
Y2
(W- W
2 W
2 (W-38)
WW 3) WW1 (W- Y3
WM1 M1 (W-26) W
3 3 (W-39)
8)
Nwm[zwz (W-9) Y4
e W
4 (W-40)
WZ1 (W-12) 5W
(W- WC Y5
6 10)
(W-11) W Y (W-
}wezgeze W7 6 41)
(W-42)
Y7
- wgn conecwoz (W-43)
W
Y8
(W-44)
Y9
7 WW 0
W
W
C
W
Wgg. 1.9. Wchem[ wenwzw wewwwzew wecowgwgcwwozwlwg WCW - zecgmwl

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
3.1. Cw wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[ gnwzowww[ @n
conecwozwl W ]g wzm`nw gnwgcw\ggle we lw wwncwwl 2.2.1, we
wlgmenwewz[ wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g we wezgwgc[ exgwwen\w
wenwgwngloz conwgnwe we wlgmenwwze lw cele wzeg wezechg we wozne wle
WW.
3.2. We wecwwlewz[ wenwgwnew we wlgmenwwze ]g we wezgwgc[ cw
ohm-mewzwl conwgnwgwwwew "conecwoz W (W) - wgng conexgwne".
88 Lwczwzew nz. 13

3.3. We wezgwgc[ cw ohm-mewzwl www wgzwwl conwgnwgwwwew


"conwwcwe woclw CG - wgng conexgwne".
3.4. We cwwlewz[ wenwgwnew we wlgmenwwze ]g we
wezgwgc[ exgwwen\w celoz 5W we wgecwze wezeche we wgng wgn ww`ngw
celoz 4 gzwwwzg we LEW-wzg. We wwlgc[ "1" loggc wwccewgw celoz 4x8
cgzcwgwe (we wgwwl celwg wgn wgg. 1.2) wgn wwzwcwwzw WW ]g we
owwezw[ wwzgnwezew @n ozwgne w celoz 32 LEW-wzg.
3.5. We wecwwlewz[ wenwgwnew we wlgmenwwze ]g we wezgwgc[ cw
wjwwozwl ohm-mewzwlwg wwnw wwnc\gonwze w celoz 6 wwwwe wle WW.
3.6. We gnwzowwce wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[ @n conecwozwl
W ]g we cwwlewz[ wenwgwnew we wlgmenwwze.
w) Wzm`nw gnwgcw\ggle we lw wwncwwl 2.2.6w ]g cwwl`nw wonww
wnwg owcglowcow @nwze ge]gzew W-30 GWW ]g mww[, we
wgzwwlgzewz[ gmwwlwwzgle wzewwwnghgwlwze we wzecwen\[ 20 kHz (K 1
we wozg\gw 1) www 60 kHz (K1 we wozg\gw 2).
We m[wowz[ c`w mwg exwcw wzecwen\ele w1 ]g w2 cw wjwwozwl
owcglowcowwlwg (cw ]g w[z[ genezwwoz we wzecwen\[ wwwlgmenwwz);
w) Conwozm gnwgcw\ggloz we lw wwncwwl 2.2.6w, we
wgzwwlgzewz[ gmwwlwwzgle wozmwwe we c[wze WWM1 ]g WWM2;
c) Wzm`nw gnwgcw\ggle we lw wwncwwl 2.2.6c, we
wezgwgc[ wwnc\gonwzew WW1 ]g WW2 @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww
wzgn WWM, conwozm www. 1.2.

Www. 1.2. Wwwelwl we wwnc\gonwze w wgwgzozwlwg we wzecwen\[

Nz.
Ge]gzg
gmw.
gnwzwz W6(W6 W5(W5 W4(W4 W2(W W1(W
W7(W7) W3(W3) W0(W 0)
e ) ) ) 2) 1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
254 1 1 1 1 1 1 1 0
255 1 1 1 1 1 1 1 1

Conecw`nw ge]gzew W-30 w GWW lw gnwzwzew W-3 w WW1 ]g


wwglgz`nw wn owcglowcow cw wow[ wwowwzg, we wgzwwlgzewz[ - w[wwz`nw
cw wwz[ gmwwlwwzgle we gnwzwze - wozmele we wnw[ we lw ge]gzgle W 0, W1,
... ,W7.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 89

w) Wzm`nw gnwgcw\ggle we lw wwncwwl 2.2.6w, we


wezgwgc[ wwnc\gonwzew WCW conwozm www. 1.3.
e) Wwglgz`nw gnwgcw\ggle we lw wwncwwl 2.2.6e, we wgzwwlgzewz[ ]
g we m[wowz[ gmwwlwwzgle wgn wgg. 1.8w.
Now[: Ewwe gnwgcww[ wwzcwzgezew @nwz-o wzgm[ wwz[ w
wwncweloz 3.2, 3.3 ]g 3.5 cwze nw necewgw[ cwwlwzew wenwgwngg we
wlgmenwwze, wzm`nw cw www[ ewwgzwzew wcewwozw w[ we cwwleze
wenwgwnew we wlgmenwwze ]g w[ we wwzcwzg[ zewwwl wwncweloz.
Www. 1.3. Wwwelwl we wwnc\gonwze w wecowgwgcwwozwlwg

A3 A2 A1 A0 Y0 Y1 Y 2 Y 3 Y 4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw GWW (wgg. 1.4);
4.2. Wgwgzwmele wemnwleloz we lw ge]gzew GWW, wenwzw w1 ]g w2,
@n cozewwonwen\[ wemwozwl[;
4.3. Wwlozgle m[wwzwwe wle wzecwen\eloz w1 ]g w2. Wewczgezew ]g
exwlgcwzew owezw\gwngloz we m[wwzwze;
4.4. Wchemw WWM (wgg. 1.5w) ]g wgwgzwmele we wemnwl (wgg.
1.5w);
4.5. Wchemw WW (wgg. 1.6) ]g www. 1.2;
4.6. Wgwgzwmele we wemnwl wle gnwz[zgg ]g wzgmgloz 4 wg\g we
ge]gze wg WW (W0, W1, W2, W3), @n cozewwonwen\[ wemwozwl[.
#n conwwzwc\gw wgwgzwmeloz we ww \gne wewmw we wzm[wowzele:
90 Lwczwzew nz. 13

- @nwgnwe we wwlgcwzew wzgmwlwg gmwwlw (wwcw), wgwgzowzele


wwnw zewewwwe;
- gmwwlwwzgle we wwcw wwnw wcwgwe we wzonwwl czewc[woz;
4.7. Wchemw we wewwwze w WCW, wgg. 1.9, ]g wwwelwl we
wwnc\gonwze, www. 1.3;
4.8. Wchemw WWW (wgg. 1.8w) ]g wgwgzwmele we wemnwl (wgg.
1.8w);
4.9. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.

LWCZWZEW NZ. 2

WNWLGZW }G WGNWEZW CGZCWGWELOZ


LOGGCE COMWGNW|GONWLE

1. Wcowwl lwcz[zgg
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 91

Lwczwzew @]g wzowwne o wzezenwwze w wzowlemeloz legwwe we


wnwlgzw ]g wgnwezw wnwg cgzcwgw loggc comwgnw\gonwl wgmwlw.

2. Wwwecwe weozewgce
2.1. Genezwlgw[\g

Cgzcwgwele loggce comwgnw\gonwle (c.l.c.) wwnw cgzcwgwe


w[z[ memozge, cwzwcwezgzwwe wzgn wwwwwl c[ wwlozgle loggce wle
wwnc\ggloz we ge]gze wewgnw nwmwg we wwlozgle loggce wle wwzgwwgleloz
we gnwzwze, wggnw gnwewenwenwe we ww[zgle wnwezgowze wle
cgzcwgwwlwg.
Wchemw wloc w wnwg c.l.c. ewwe www[ @n wgg. 2.1, wwnc\ggle we
ge]gze www`nw wg wczgwe www wozmw:
Wk = Wk (x1, x2, ... , xn),
(2.1)
cw k = 1, 2, ... , m.

x1 W
x2
.
C. L. C. . .
W
1
.
. . . .
. . . . 2

xn Wm
Wgg. 2.1. Wchemw wloc w wnwg c.l.c.

2.2. Wnwlgzw c.l.c.

Wnwlgzw c.l.c. wozne]we we lw wchemw loggc[ cwnowcww[ w


cgzcwgwwlwg ]g wzm[ze]we wwwwglgzew mowwlwg we wwnc\gonwze w
wcewwwgw wge wzgn conwwzwgzew

wwwelwlwg we wwnc\gonwze, wge wzgn wczgezew wozmeg wnwlgwgce w


wwnc\geg we ge]gze.
Exemwlwl 2.1
Wozngnw we lw wchemw loggc[ w wnwg c.l.c. wgmwlw, wgg. 2.2,
wewwcem wgn wwzowwe @n wwzowwe, wzm[zgnw wzwnwwozm[zgle
wemnwleloz we gnwzwze, exwzewgw wnwlgwgc[ w wwnc\geg we ge]gze:
Y  AB  AB
(2.2)

A
AB

W Y  AB  AB
W
B
AB
92 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 2.2. Wchemw loggc[ w wnwg XOZ

Conwwzwgzew wwwelwlwg we wwnc\gonwze, www. 2.1, ewwe wcwm


exwzem we wgmwl[.

Www. 2.1. Wwwelwl we wwnc\gonwze wl c.l.c. wgn wgg. 2.2

W W B A AB AB Y  A B  AB
0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 0

Zecwnow]wem wwnc\gw we ge]gze ]g wwwelwl we


wwnc\gonwze wl cgzcwgwwlwg WWW-EXCLWWGW (XOZ).

2.3. Wgnwezw c.l.c.

Wgnwezw c.l.c. wozne]we we lw wwnc\gw we cwze wzewwge w[ o


@nwewlgnewwc[ cgzcwgwwl ]g @]g wzowwne ow\gnezew wneg wwzgwnwe
(mgngmwle) w wwzwcwwzgg wcewwwgw.
Ewwwele wgnwezeg wwnw: wewgngzew wwnc\geg (wwnc\ggloz) we
ge]gze, mgngmgzwzew ]g, @n wgnwl, wewenwzew wchemeg cgzcwgwwlwg.
Www[ mowwl @n cwze w woww wczgw[ wwnc\gw, gmwlemenwwzew
we wowwe wwce:
w) cw cgzcwgwe WWW (OZ), }G (WNW), NW (NOW);
w) cw cgzcwgwe }G-NW (NWNW);
c) cw cgzcwgwe WWW-NW (NOZ).

Exemwlwl 2.2
We w[ wwnc\gw:
Y  AB
(2.3)
]g wwwelwl eg we wwnc\gonwze, www. 2.2.

Www. 2.2. Wwwelwl we wwnc\gonwze wl wwnc\geg XOZ


Woz\g WWL cw 3 ww[zg 93

W W W
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Owwezw[m c[ wwwelele 2.1 ]g 2.2 wwnw gwenwgce, gwz zelw\ggle


(2.2) ]g (2.3) wwnw echgwwlenwe.
Ne wzowwnem w[ zewlgz[m wgnwezw c.l.c. exwzgmww wzgn zelw\gw
(2.3) ]g www. 2.2, @n mwg mwlwe wwzgwnwe.
Wwzgwnww (w)
Wozngnw we lw www. 2.2, owwezw[m c[ wozmw
cwnongc[ wgwjwncwgw[ (WCW) w wwnc\geg ewwe cew exwzgmww[ we zelw\gw
(2.2). Wggnw o wozm[ wejw mgngmwl[, gmwlemenwwzew eg conwwce lw
cgzcwgwwl wgn wgg. 2.2.
Wzocew`nw wgmglwz, wwz wwglgz`nw wozmw cwnongc[ conjwncwgw[
(WCC), ow\gnem:

Y   A  B A  B 
(2.4)
Gmwlemenwwzew zelw\geg (2.4) conwwce lw cgzcwgwwl wgn wgg. 2.3.

W+
W
W

Y   A  B A  B 
A
W

AB
B
Wgg. 2.3. O wlw[ wwzgwnw[ we gmwlemenwwze w XOZ-wlwg

Wwzgwnww (w)
Wwlgc`nw We Mozgwn wwwwzw WCW, ow\gnem:
Y  A B  AB  A B AB  
(2.5)
Gmwlemenwwzew zelw\geg (2.5) wowwe wg w[cww[ nwmwg cw
NWNW-wzg ]g conwwce lw cgzcwgwwl wgn wgg. 2.4.
+Wcc
Wwzgwnww (c)
Wwlgc`nw WWe Mozgwn wwwwzw WCC, ow\gnem:
    
Y   A  B A  B  A  B  A  B 
(2.6)
W

W
94 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 2.4. Gmwlemenwwzew XOZ-wlwg nwmwg cw NWNW-wzg

Gmwlemenwwzew zelw\geg (2.6) wowwe wg w[cww[ nwmwg cw NOZ-


wzg ]g conwwce lw cgzcwgwwl wgn wgg. 2.5.

W
Wgg. 2.5. Gmwlemenwwzew XOZ-wlwg nwmwg cw NOZ-wzg

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Ne wzowwnem gmwlemenwwzew c.l.c. wgn wgg. 2.4.
#n wceww wcow wom wwglgzw wlwwwozmw we lwwozwwoz
wzezenwww[ @n lwczwzew nz. 1 ]g cgzcwgwwl gnwegzww CWW 400, wgg. W.1
- wnex[.
3.1. We comwlewewz[ wgg. 2.4 cw nwmezele wgngloz wgec[zeg woz\g
NWNW, gnclwwgw wgngg we wlgmenwwze wg CG.
3.2. We gmwlemenwewz[ c.l.c. wgn wgg. 2.4 we zonw cw woclwzg we
CG w wlwwwozmeg (w. wgg. 1.1).
3.3. We conecwewz[ lw gnwzwzgle W, W wle c.l.c. ge]gzgle W 0 (W-4) ]g
W1 (W-5) wle WW1 www @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM 1
(w. lwczwzew nz. 1). Ge]gzew c.l.c. we conecwewz[ lw WW, wec\gwnew C0.
3.4. We wlgmenwewz[ wlwwwozmw ]g cgzcwgwwl wgn wgg. 2.4 lw
wenwgwnew we 5W.
3.5. We wezgwgc[ www. 2.2 cw wjwwozwl wwcwwlwg mwnwwl.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 95

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg

4.1. Wchemw wgn wgg. 2.4. comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz


zewwecwgwg;
4.2. Wwwelwl 2.2;
4.3. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.

LWCZWZEW NZ. 5

CGZCWGWE WE WEMWLWGWLEXWZE

1. Wcowwl lwcz[zgg
96 Lwczwzew nz. 13

Lwczwzew @]g wzowwne wgnwewgzwzew wnwg cgzcwgw we


wemwlwgwlexwze cw 4 ge]gzg.

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Cgzcwgwele we wemwlwgwlexwze (WEMWX-wzgle) wwnw c.l.c. cwze


wezmgw wzwnwmgwezew wwweloz we lw o gnwzwze wngc[, lw wnw wgn cele m
ge]gzg welecwwwe wzgnwz-wn cww`nw we cow (wwzew[).
Wchemw wnwg WEMWX cw m ge]gzg ]g w wwze we wwzew[ (m=2 w)
ewwe wzezenwww[ @n wgg. 5.1.

W0 W1 . . .

. . .

W
WEMWX W
0
G . .1
. 1.
. .
Wm-1

Wgg. 5.1. Wchemw wloc genezwl[ w wnwg wemwlwgwlexoz

2.2. Cgzcwgwwl we wemwlwgwlexwze cw 4 ge]gzg

Cgzcwgwwl we wemwlwgwlexwze cw m=4 ge]gzg (W 0,W1, W2, W3), wze


w=2 wwze we wwzew[ (W0,W1).
Wozngnw we lw wwwelwl we wwew[z wl wnwg wwwwel we cgzcwgw, www. 5.1,

Www. 5.1. Wwwelwl we wwew[z wl wnwg WEMWX cw 4 ge]gzg

W1 W0 G W0 W1 W2 W3
0 0 0/1 0/1 0 0 0
0 1 0/1 0 0/1 0 0
1 0 0/1 0 0 0/1 0
1 1 0/1 0 0 0 0/1

we wczgw wwnc\ggle we ge]gze:


Woz\g WWL cw 3 ww[zg 97

Y0  IA 1 A 0 ,
Y1  IA 1 A 0 ,
(5.1)
Y2  IA1 A 0 ,
Y3  IA 1 A 0 ,
]g we ow\gne wwzgwnww we gmwlemenwwze wgn wgg. 5.2.
+Wc
W1 W0 c

W0

W1

W2

W3

Wgg. 5.2. O wchem[ mgngmwl[ w WEMWX-wlwg cw 4 ge]gzg

|gn`nw wewmw we wgwwongwglwl we cgzcwgwe gnwegzwwe: CWW


408 (4 x }G cw c`we 2 gnwz[zg, wgg. W3) ]g CWW 404 (6 gnwezwowze, wgg.
W.2) ]g wwglgz`nw wzowzgewwwew we wwocgwwgwgwwwe w wwnc\geg }G:

x1x2x3=x1(x2x3) ,
(5.2)
woz\gle loggce }G cw 3 gnwz[zg we wow wgnwewgzw wgn woz\g loggce }G cw 2
gnwz[zg, w]w cwm ewwe glwwwzww @n wgg. 5.3.

x1 x1
x2
x3 x2
x3

Wgg. 5.3. Wgnwewgzwzew woz\gg ]g cw 3 gnwz[zg

#n wcewwe conwg\gg, cgzcwgwwl wgn wgg. 5.2 we wzwnwwozm[ we


98 Lwczwzew nz. 13

mwngezw wgn wgg. 5.4.


G W1 W0 +Wc
c
A1 A0

W0

W1

W2

W3

Wgg. 5.4. O wchem[ conwenwwgl[ w WEMWX-wlwg cw 4 ge]gzg

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw gmwlemenwwzew wnwg cgzcwgw we wemwlwgwlexwze cw 4
ge]gzg we ww wolowg wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g cgzcwgwele gnwegzwwe
CWW 404 (6 gnwezwowze) ]g CWW 408 (4 x }G cw 2 gnwz[zg) wzezenwwwe
@n wgg. W.2 ]g W.3 - wnex[.
3.1. We comwlewewz[ wgg. 5.4 cw nwmezele wgngloz wgec[zwg
cgzcwgw gnwegzww, gnclwwgw wgngg we wlgmenwwze wg CG wzelww\g wgn
wgg. W.2 ]g W.3.
3.2. We gmwlemenwewz[ cgzcwgwwl we wemwlwgwlexwze cw 4 ge]gzg
we zonw cw

woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.3. We conecwewz[ gnwz[zgle W0 ]g W1 wle cgzcwgwwlwg we
wemwlwgwlexwze lw ge]gzgle W0 (W-4) ]g W1 (W-5) wle WW1 www @n zeggm
we nwm[z[woz comwnwww cw wjwwozwl WWM1 (w. lwczwzew nz. 1).
Gnwzwzew G we conecwewz[ wlweznwwgw lw "1" www lw "0" loggc. Ge]gzgle
cgzcwgwwlwg we wemwlwgwlexwze we conecwewz[ lw WW, wg\gg C 0, C1, C2 ]g
C3.
3.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we 5W.
3.5. We wezgwgc[ www. 5.1 wenwzw wowwe comwgnw\ggle gnwz[zgloz
we wwzew[ (W0, W1) ]g we wwwe (G).
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 99

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 5.4 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.2. Wwwelwl 5.1;
4.3. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg

LWCZWZEW NZ. 6

COMWWZWWOWZE NWMEZGCE

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wgnwewgzwzew wnoz comwwzwwowze
100 Lwczwzew nz. 13

nwmezgce we 1 wgw ]g we 4 wg\g, wzecwm ]g wwwwgwl comwwzwwozwlwg


gnwegzww WN 7485.

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Comwwzwwowzele nwmezgce wwnw c.l.c. cwze wezmgw


wewezmgnwzew wwlozgg zelwwgwe w wow[ nwmeze exwzgmwwe @n cow
wgnwz.
Wchemw wloc w wnwg comwwzwwoz we n wg\g ewwe wzezenwww[ @n
wgg. 6.1.

W0
W1
.
.
.
.
.
.
W<W
Wn-
COMWWZW W=W
W10
WOZ
W1
.
.
.
.
W>W
. .

Wn-1

Wgg. 6.1. Wchemw wloc w wnwg comwwzwwoz we n wg\g

2.2. Comwwzwwozwl nwmezgc we wn wgw

Comwwzwwozwl nwmezgc we wn wgw wzezgnw[ wchemw wloc wgn


wgg. 6.2.

Wk <
wgk (Wk gnwezgoz
Wk Wk =
W
lwg (WWk) egwl cw
W
COMWWZW W
k
Wk >
we k k

WOZ k W
wwk
) (W wwwezgoz
k Wk k k
lwg W
Wgg. 6.2. Wchemw wloc w comwwzwwozwlwg wek) 1 wgw

Comwwzwzew nwmezgc[ w celoz wow[ nwmeze we c`we wn wgw wze


Woz\g WWL cw 3 ww[zg 101

 A k B k  1 pentru A k  B k ;

lw wwz[ wzm[wowzele owwezww\gg: A k  B k  1 pentru A k = B k ;
 A B  1 pentru A  B .
 k k k k
Wozngnw we lw wwwelwl we wwew[z (www. 6.1), @n cwze colownele 3,
4 ]g 5 zewzezgnw[ ge]gzgle comwwzwwozwlwg we 1 wgw wenwzw cele 3
wgwww\gg wowgwgle zezwlwwwe @n wzmw comwwz[zgg, we ow\gne
wwzgwnww we gmwlemenwwze wgn wgg. 6.3.

Www. 6.1. Wwwelwl we wwew[z wl comwwzwwozwlwg we 1 wgw

wgk wek wwk


Wk Wk Ak Bk Ak  B k Ak B k
0 0 0 1 0
0 1 1 0 0
1 0 0 0 1
1 1 0 1 0
Wk<Wk Wk=Wk Wk>Wk

+Wcc

w
gk
W
Wk w
k ek

w
wk

Wgg. 6.3. Wchemw loggc[ w comwwzwwozwlwg we 1 wgw

2.3. Comwwzwwozwl nwmezgc we wwwzw wg\g


We wowwe ow\gne wzgn gnwezconecwwzew w wwwzw comwwzwwowze
we wn wgw.
Cele wow[ nwmeze we 4 wg\g we wow wczge:
W = 23W3+22W2+21W1+20W0 ;
W = 23W3+22W2+21W1+20W0.
Wzocewwl comwwz[zgg @ncewe cw wg\gg ceg mwg wemngwgcwwgwg.
Wwwwel, wenwzw w wwew W<W ewwe necewwz cw:
102 Lwczwzew nz. 13

www W3 < W3,


www W3 = W3 ]g W2 < W2,
www W3 = W3 ]g W2 = W2 ]g W1 < W1,
www W3 = W3 ]g W2 = W2 ]g W1 = W1 ]g W0 < W0.
Zezwlw[ wwnc\gw:
Wg = wg3 +we3wg2+we3we2wg1+we3we2we1wg0.
(6.1)
Wenwzw W = W ewe necewwz cw:
W3 = W3 ]g W2 = W2 ]g W1 = W1 ]g W0 = W0.
Zezwlw[ wwnc\gw:
We = we3we2we1we0.
(6.2)
Wenwzw W > W ewwe necewwz cw:
www W3 > W3,
www W3 = W3 ]g W2 > W2,
www W3 = W3 ]g W2 = W2 ]g W1 > W1,
www W3 = W3 ]g W2 = W2 ]g W1 = W1 ]g W0 > W0.
Zezwlw[ wwnc\gw:
Ww = ww3+we3ww2+we3we2ww1+we3we2we1ww0.
(6.3)
#nwzwc`w zelw\ggle (6.1), (6.2) ]g (6.3) nw wow wg wwew[zwwe
wgmwlwwn, we wowwe wczge c[ ozgcwze wgn cele 3 zelw\gg ewwe
wwew[zww[ wwc[ celelwlwe wow[ wwnw wwlwe:
Fi  F e F s;
(6.4)
Fe  Fi F s;
(6.5)
Fs  F i F e .
(6.6)
Wzgn wzmwze, weozewgc ewwe wwwgcgenw[ ow\gnezew w wow[ wgn
zelw\ggle (6.1), (6.2) ]g (6.3), w wzegw zezwlw`nw (cw nwmwg
wow[ gnwewowze ]g o wowzw[ }G) wgnwz-wnw wgn zelw\ggle (6.4), (6.5) www
(6.6). Wzwcwgc, we gmwlemenwewz[ wowwe cele 3 zelw\gg wenwzw w nw
ww[zew wgwezen\e we wgmwg we wzowwgwze.
We
w wzezgnw[ - wwze exemwlgwgcwze - gmwlemenwwzew wwnc\ggloz
Wg (wgg. g3 6.4w) ]g We (wgg. 6.4w), cw owwezww\gw c[ cgzcwgwwl
we w
cozewwwnz[woz lwg Ww wowwe wg zewlgzww wew e3mwngezw We
wgn wgg. 6.4w
w 3 w
(ewgwenw cw wlwe m[zgmg we gnwzwze) www we mwngezw wgn
ew2 W=wgg. 6.4c (w.
g2
zelw\gw 6.6). e1
w We
g W
Wg 0
we3 '
W< w)
ew2
g1 W
w W
w
ew3 g
e2 W
we Ww
gw01 e W>
ew W W
ew23 Wg'
w e
W
g1 w''
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 103

w) c)

Wgg. 6.4. Wchemele loggce wgmwlgwgcwwe wle wwnc\ggloz


we ge]gze wle comwwzwwozwlwg we 4 wg\g

Wg', We' ]g Ww' wwnw gnwz[zg we exwenwge lw cwze we


conecwewz[ ge]gzgle comwwzwwozwlwg we 4 wg\g we zwng gnwezgoz.
#nwzwc`w gmwlemenwwzew @n lwwozwwoz w comwwzwwozwlwg we
4 wg\g wzezenwww @n wgg. 6.4 ewwe wgwgcgl[ wwwozgw[ comwlexgw[\gg
cgzcwgwwlwg, ne wzowwnem @n conwgnwwze wwwwgwl comwwzwwozwlwg
nwmezgc gnwegzww we 4 wg\g WN 7485, wgg. 6.5 (wnex[, W.17).

W W WW W W WW
+Wc 010112213315 0 1 2
9 11 14 1
3

c 16 6
3 G W= We
2 W=W W 7 1
G
4 W<W
WN W< Wg1
GW>W 7485 W 5
8 W> Ww1
GNW W

Wgg. 6.5. Wchemw we conexgwng w wnwg comwwzwwoz


gnwegzww we 4 wg\g

2.4. Comwwzwwozwl nwmezgc we 8 wg\g


Conecw`nw @n cwwcww[ wow[ comwwzwwowze WN 7485, ow\gnem
wn comwwzwwoz
W W W W nwmezgc
WWW weW8 wg\g, wgg. 6.6. W W W W W W WW
+Wc 010112213315 0 1 2 3
9 11 14 1 +Wc 410512613715 4 5 6 7
9 11 14 1
c 16 c 16 6
3 G 6 We'1 W= We
W= GW=W 7 2
2 W=W COMW. 7We1 3Wg'1 G COMW. W
GW<W W<W W< Wg2
4 1 W 5Wg1 Ww'
2 1 G W<W
2 WN W 5
G W> Ww1
8 W>W WN 7485 W 4 8 W>W 7485 W> Ww2
GNW GNW W
104 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 6.6. Wchemw we conexgwng w wnwg comwwzwwoz we 8 wg\g wgnwewgzww cw 2


x WN 7485

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg

Wenwzw gmwlemenwwzew comwwzwwowzeloz wzezenwwwe lw


wwncwele 2.2, 2.3 ]g 2.4 we ww wolowg wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g
cgzcwgwele gnwegzwwe CWW 404, CWW 408, CWW 486 ]g WN 7485 - wnex[,
wgg. W.2, W.3, W.13 ]g W.17.

3.1. Gmwlemenwwzew comwwzwwozwlwg we 1 wgw

3.1.1. We comwlewewz[ cgzcwgwwl wgn wgg. 6.3 cw nwmezele wgngloz


cgzcwgweloz gnwegzwwe wwglgzwwe (wgg. W.2, W.3 ]g W.13), gnclwwgw
wgngg we wlgmenwwze.
3.1.2. We gmwlemenwewz[ comwwzwwozwl wgn wgg. 6.3 we zonw cw
woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.1.3. We conecwewz[ gnwz[zgle Wk, Wk wle comwwzwwozwlwg lw
ge]gzgle W0 (W-4), W0 (W-14) wle wgwgzowzeloz we wzecwen\[ WW1, WW2
wwwe @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM. Ge]gzgle
comwwzwwozwlwg we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0, C1, C2.
3.1.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.1.5. We wezgwgc[ www. 6.1 wenwzw wowwe comwgnw\ggle
gnwz[zgloz Wk, Wk.

3.2. Wwwwgwl comwwzwwozwlwg we 4 wg\g

3.2.1. We zewlgzewz[ conexgwngle wgn wgg. 6.5 we zonw cw woclwzg


we CG w wlwwwozmeg.
3.2.2. We conecwewz[ gnwz[zgle W0, W1, W2, W3 ]g W0, W1, W2, W3 wle
comwwzwwozwlwg lw ge]gzgle W0 (W-4), W1 (W-5), W2 (W-6), W3 (W-7) ]g W0
(W-14), W1 (W-15) , W2 (W-16), W3 (W-17) wle wgwgzowzeloz we wzecwen\
[ WW1, WW2 wwwe @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM.
Ge]gzgle comwwzwwozwlwg we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0, C1, C2.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 105

3.2.3. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we


5W.
3.2.4. We wezgwgc[ wwnc\gonwzew comwwzwwozwlwg we 4 wg\g
wenwzw wowwe comwgnw\ggle wowgwgle wle gnwz[zgloz.

3.3. Wwwwgwl comwwzwwozwlwg we 8 wg\g

3.3.1. We zewlgzewz[ cgzcwgwwl wgg. 6.6 we zonw cw woclwzg we CG


w wlwwwozmeg.
3.3.2. We conecwewz[ gnwz[zgle W0, W1, ..., W7 ]g W0, W1, ..., W7 wle
comwwzwwozwlwg lw ge]gzgle W0 (W-4), W1 (W-5), ..., W7 (W-11) ]g W0 (W-
14), W1 (W-15) , ..., W7 (W-21) wle wgwgzowzeloz we wzecwen\[ WW1, WW2
wwwe @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM. Ge]gzgle
comwwzwwozwlwg we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0, C1, C2.
3.3.3. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.3.4. We wezgwgc[ wwnc\gonwzew comwwzwwozwlwg we 8 wg\g
wenwzw wowwe comwgnw\ggle wowgwgle wle gnwz[zgloz.

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 6.3 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.2. Wwwelwl 6.1;
4.3. Wchemw wgn wgg. 6.5;
4.4. Wwwelwl we wwnc\gonwze w comwwzwwozwlwg we 4 wg\g wgn
wgg. 6.5, con\gn`nw comwgnw\ggle loggce zelewwnwe wle celoz 4x2 gnwz[zg ]g
wwlozgle loggce wle ge]gzgloz;
4.5. Wchemw wgn wgg. 6.6;
4.6. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.

LWCZWZEW NZ. 7

WWMWWOWZE

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wgnwewgzwzew wnwg wemgwwmwwoz ]g
wwmwwoz comwlew we wn wgw, wzecwm ]g wwwwgwl wnwg wwmwwoz we 4
wg\g gnwegzww.
106 Lwczwzew nz. 13

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Wwmwwozwl ewwe wwwwgwwemwl loggc comwgnw\gonwl cwze


wwggwz[ - wgzecw www gnwgzecw - ewecwwwzew wwwwzoz owezw\ggloz
wzgwmewgce wgnwz-wn wgwwem we cwlcwl.
Wchemw wloc w wnwg wwmwwoz we 2 nwmeze wgnwze w c`we n wg\g
ewwe wzezenwww[ @n wgg. 7.1, wnwe w-ww nowww cw Wg , g=0,1, ..., n-1,
wg\gg cozewwwnz[wozg wwmeg, gwz cw Cg wzwnwwozwwl c[wze zwngwl
wzm[woz.
W0
W0
W1
.
.
.
. W1
. .

Wn- .
.
.
.

WWMW . .

W01
WOZ
W1 Wn-1
. .
. .
. .
Cn-1
Wn-
1

Wgg. 7.1. Wchemw wloc genezwl[ w wnwg wwmwwoz

2.2. Wemgwwmwwozwl

Wemgwwmwwozwl zewlgzewz[ wwmw w wow[ nwmeze wgnwze we


c`we 1 wgw, w[z[ w \gne wewmw we wzwnwwozwwl we lw wgwwl gmewgww
gnwezgoz cw wemngwgcw\ge.

Wozngnw we lw wwwelwl we wwew[z wl wnwg wemgwwmwwoz we 1


wgw (www. 7.1) we

Www. 7.1. Wwwelwl we wwew[z wl wemgwwmwwozwlwg we 1 wgw

Wg Wg Zezwlwwwwl Wwmw Wzwnwwozw


wwwn[zgg (Wg) (Cg)
0 0 00 0 0
0 1 01 1 0
1 0 01 1 0
1 1 10 0 1
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 107

ow\gn zelw\ggle we cwlcwl (7.1) ]g (7.2) w c[zoz gmwlemenwwze conwwce lw


wchemw wgn wgg. 7.2w, www, lw ngwel we wchem[ wloc, wgg. 7.2w.
 Si  A i  B i ;

C i  A i Bi .
(7.1)
(7.2)

+Wc
c Wg W
Wg 0 g
W
Wg
g 1/2 
Cg

Cg W
w) wchemw loggc[ w) wchemw
g
wloc

Wgg. 7.2. Wemgwwmwwozwl we 1 wgw

2.3. Wwmwwozwl comwlew we 1 wgw

Wwze weowewgze we wemgwwmwwoz, wwmwwozwl comwlew we 1


wgw gw @n conwgwezw\ge ]g wzwnwwozwwl Cg-1 we lw wgwwl gmewgww
gnwezgoz, conwozm wchemeg wloc wgn wgg. 7.3.
Wwwelwl we wwnc\gonwze wl wwmwwozwlwg comwlew we 1 wgw
ewwe www. 7.2.
Cw ]g @n cwzwl wemgwwmwwozwlwg, ge]gzew Wg ewwe wwmw
mowwlo 2 w celoz 3 gnwz[zg:
S i  A i  B i  C i 1 
(7.3)
 A i B i C i 1  A i B i C i 1  A i B i C i 1  A i B i C i 1 ,
zelw\ge cwze we wowwe ow\gne ]g wgzecw wgn www. 7.2.
Wg W Cg-
0 g 1

W
Wgg. 7.3. Wchemw wloc wCwwmwwozwlwg
g comwlew we 1 wgw
g
108 Lwczwzew nz. 13

Www. 7.2. Wwwelwl we wwnc\gonwze wl wwmwwozwlwg comwlew we 1 wgw

Gnwz[zg Wwmw Ge]gzg


Wg Wg Cg-1 Wg Cg
0 0 0 00 0 0
0 0 1 01 1 0
0 1 0 01 1 0
0 1 1 10 0 1
1 0 0 01 1 0
1 0 1 10 0 1
1 1 0 10 0 1
1 1 1 11 1 1

Wgn wcelw]g wwwel we wowwe wewwce ]g Cg:


C i  A i B i C i 1  A i Bi C i 1  A i B i C i 1  A i B i C i 1 .
(7.4)
Gzww`nw wwccewgw wgecwze wgn wzgmgg wzeg wezmeng wg
zelw\geg (7.4) cw wlwgmwl, we ow\gne:
Cg = WgCg-1 + WgCg-1 + WgWg,
(7.5)
]g, www[ owezw\ggle we zggowze:
C i  A i B i  A i Ci 1  B i C i 1 .
(7.6)
Now`nw wzgmgg wzeg wezmeng wgn Wg cw Wg:
W W C +Wcc
D i  A i Bi C i 1  A i Bg-1i CCi i1  A i Bi Ci 1 ,
g g
(7.7)
owwezw[m c[ wce]wgw we wow ow\gne wgn wzowwwwl loggc wl lwg C i cw (Wg +
Wg + Cg-1):
Wg = (Wg + Wg + Cg-1) C i .
(7.8) W
#nwz-wwew[z, gnwzowwc`nw Ci wgn zelw\gw (7.6) @n g (7.8) ]g
ewecww`nw owezw\ggle, we ow\gne exwzewgw (7.7).
Zezwlw[ c[ Wg we wowwe wczge:
S i  D i  A i B i C i 1 
 A i C i  B i Ci  C i 1 C i  A i B i C i 1 .
(7.9)
Gmwlemenwwzew zelw\ggloz (7.5) ]g (7.9) conwwce lw wgnwezw
wchemeg wwmwwozwlwg comwlew we 1 wgw, wgg. 7.4. Ci
Cg
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 109

Wgg. 7.4. Wchemw loggc[ w wwmwwozwlwg comwlew we 1 wgw

2.4. Wwmwwozwl comwlew we 4 wg\g

We ow\gne wzgn gnwezconecwwzew w 4 wwmwwowze comwlewe we 1


wgw, w]w cwm ewwe glwwwzww @n wgg. 7.5. #nwzwc`w gmwlemenwwzew
wnwg wwwwel we wwmwwoz cw wjwwozwl cgzcwgweloz loggce elemenwwze
ewwe weowewgw we lwwozgoww[, wom wwglgzw wenwzw glwwwzwze
wwmwwozwl comwlew we 4 wg\g gnwegzww CWW 483, w c[zwg wchem[ wloc
ewwe gwenwgc[ cw cew wzezenwww[ @n wgg. 7.5 (wnex[ , wgg. W.12).

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw wwwwgwl cgzcwgweloz wzezenwwwe lw wwncwele 2.2, 2.3 ]g
2.4, we ww wwglgzw wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g cgzcwgwele gnwegzwwe
CWW 404 (W.2), CWW 408 (W.3), CWW 454 (W.8), CWW 486 (W.13) ]g CWW
+Wc
483 (W.12). c W3 W W W W W W W
5 01 16 03 4 0 010 0 11
3 2 2 1 8 1 7 0
CWW483
C2 C1 C0 13
C3
14 3 2 1 0
C-1

15 2 6 9 12
W W W W
110 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 7.5. Wchemw wloc w wwmwwozwlwg comwlew we 4 wg\g

3.1. Wwwwgwl wemgwwmwwozwlwg

3.1.1. We comwlewewz[ wgg. 7.2w cw nwmezele wgngloz CG


wwglgzwwe (CWW 408 ]g CWW 486), gnclwwgw wgngg we wlgmenwwze.
3.1.2. We gmwlemenwewz[ wemgwwmwwozwl wgn wgg. 7.2w we zonw
cw woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.1.3. We conecwewz[ gnwz[zgle Wg ]g Wg wle wemgwwmwwozwlwg
lw ge]gzgle W0 (W-4) ]g W0 (W-14) wle wgwgzowzeloz we wzecwen\
[ WW1, WW2 wwwe @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM.
Ge]gzgle Wg ]g Cg we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0 ]g C1.
3.1.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.1.5. We wezgwgc[ www. 7.1 wenwzw wowwe comwgnw\ggle loggce
wowgwgle wle gnwz[zgloz Wg, Wg.

3.2. Wwwwgwl wwmwwozwlwg comwlew we 1 wgw

3.2.1. We mowgwgc[ wchemw wgn wgg. 7.4, @nlocwgnww-we wowzww


}G cw 3 gnwz[zg cw wow[ woz\g }G cw c`we 2 gnwz[zg (w. wgg. 5.3).
3.2.2. We comwlewewz[ wchemw ow\gnww[ lw wwncwwl 3.2.1. cw
nwmezele wgngloz CG wwglgzwwe (CWW 400, CWW 404 ]g CWW 454),
gnclwwgw wgngg we wlgmenwwze.
3.2.3. We gmwlemenwewz[ wwmwwozwl we lw wwncwwl 3.2.2. we
zonw cw woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.2.4. We conecwewz[ gnwz[zgle Wg ]g Wg wle wemgwwmwwozwlwg lw
ge]gzgle W0 (W-4) ]g W0 (W-14) wle wgwgzowzeloz we wzecwen\[ WW1, WW2
wwwe @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM. Gnwzwzew we
wzwnwwozw Cg-1 we conecwewz[, www[ cwz, lw "0" www "1" loggc, gwz
ge]gzgle Wg ]g Cg we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0 ]g C1.
3.2.5. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.2.6. We wezgwgc[ www. 7.2 wenwzw wowwe comwgnw\ggle loggce
wowgwgle wle
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 111

gnwz[zgloz Wg, Wg.

3.3. Wwwwgwl wwmwwozwlwg comwlew we 4 wg\g

3.3.1. We wwglgzewz[ cgzcwgwwl gnwegzww CWW 483, wgg. 7.5.


3.3.2. We gnwzowwce CG CWW 483 wgn wgg. 7.5 @nwz-wn woclw
wgn zonw cozewwwnz[wowze w wlwwwozmeg.
3.3.3. We conecwewz[ gnwz[zgle W0, W1, W2, W3 ]g W0, W1, W2, W3 wle
wwmwwozwlwg lw ge]gzgle W0 (W-4), W1 (W-5), W2 (W-6), W3 (W-7) ]g W0 (W-
14), W1 (W-15), W2 (W-16), W3 (W-17) wle wgwgzowzeloz we wzecwen\[ WW1,
WW2 wwwe @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM. Gnwzwzew we
wzwnwwozw C-1 we conecwewz[ lw mww[, gwz ge]gzgle W0, W1, W2, W3 ]g C3 we
conecwewz[ lw WW, wg\gg W0, W1, W2, W3 ]g W4.
3.3.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.3.5. We wezgwgc[ wwnc\gonwzew wwmwwozwlwg comwlew we 4
wg\g gnwegzww CWW 483 wenwzw wwwn[zg we nwmeze w c[zoz wwm[ ewwe
mwg mgc[ we 15 (1111), cwz @n cwze wzwnwwozwwl C3=0, zewwecwgw mwg
mwze we 15.

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 7.2w comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.2. Wwwelwl 7.1;
4.3. Wchemw wgn wgg. 7.4 mowgwgcww[ ]g comwlewww[ cw nwm[zwl
wgngloz zewwecwgwg;
4.4. Wwwelwl 7.2;
4.5. Wchemw wgn wgg. 7.5;
4.6. Exemwle conczewe we owezw\gg we wwwnwze w wow[ nwmeze we
c`we 4 wg\g, w c[zoz wwm[ ewwe mwg mgc[ we 15, zewwecwgw mwg mwze we
15;
4.7. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.
112 Lwczwzew nz. 13

LWCZWZEW NZ. 8

CONWEZWOWZE WE COW

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wgnwewgzwzew wnwg conwezwoz we cow
wgn cow wgnwz nwwwzwl @n cow wgnwz zewlecwww (Gzww) ]g w wnwg
conwezwoz we cow wgn cow wgnwz zewlecwww (Gzww) @n cow wgnwz
nwwwzwl.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 113

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g
Conwezwozwl we cow ewwe wn c.l.c. cwze wezmgwe wzwnwwozmwzew
wnwg cow wgnwz @n wlwwl.
Wchemw wloc w wnwg conwezwoz we n/m wg\g ewwe wzezenwww[ @n
wgg. 8.1.

G O0
G0 Conwezwo O1 Cow
Cow
z
. .

wgnwz
. .
wgnwz
. .
.
.1 .
.
. .

gng\gwl G we cow Om-1 wgnwl


n-
gng\gwl
1
Wgg. 8.1. Wchemw wloc genezwl[ w wnwg conwezwoz we cow

2.2. Conwezwozwl we cow wgn cow wgnwz nwwwzwl @n cow


(Gzww)
Wchemw wloc w wnwg conwezwoz we 4 wg\g wgn cow wgnwz
nwwwzwl @n cow Gzww we ow\gne wgn wgg. 8.1 wenwzw n = m = 4 ]g ewwe
wzezenwww[ @n wgg. 8.2.
Www[ cwm zezwlw[ ]g wgn wwwelwl we wwew[z, www. 8.1, cowwl
wgnwz zewlecwww (Gzww) we ow\gne wgn cowwl wgnwz nwwwzwl wwwwel:
G0 - zewew[ wzgmele 2 locw\gg wle lwg W0, www[ cwze we
zewlecw[ wgn 2 @n 2 locw\gg;
G1 - zewew[ wzgmele 4 locw\gg wle lwg W1, www[ cwze we
zewlecw[ wgn 4 @n 4 locw\gg;

G2 - zewew[ wzgmele 8 locw\gg wle lwg W2, www[ cwze we


zewlecw[ wgn 8 @n 8 locw\gg;
G3 - zewew[ W3.

W G0
Cow W0 Conwezwo G1 Cow
wgnwz W1 z G2 wgnwz
nwwwzwl W2 we cow G3zewlecww
gng\gwl w
3
Wgg. 8.2. Wchemw wloc w conwezwozwlwg we cow "wgnwz nwwwzwl - Gzww"

Www. 8.1. Wwwelwl we wwew[z wl conwezwozwlwg we cow "wgnwz nwwwzwl -


114 Lwczwzew nz. 13

Gzww"

Wgnwz nwwwzwl Gzww


W3 W2 W1 W0 G3 G2 G1 G0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0

Wozngnw we lw www. 8.1, wlc[wwgm wgwgzwmele WK wenwzw G 3,


G2, G1 ]g G0, wgg. 8.3.
Www[ mgngmgzwze ow\gnem wzm[wowzele exwzewgg:
G 3  B3 ,
G 2  B2  B3 ,
G 1  B1  B 2 ,
G 0  B 0  B1 ,
(8.1)
w c[zoz gmwlemenwwze conwwce lw wchemw wgn wgg. 8.4.

W1W W1
00 01 11 10 00 01 11 10
W30 W3 W0
W002 W00
2

01 01 1 1 1 1

11 1 1 1 1 11

10 1 1 1 1 10 1 1 1 1

G3 = G 2  B2 B3  B2 B3
W3  B2  B3
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 115

w) w)
W1 W1
00 01 11 10 00 01 11 10
W3 W0 W3W0
W00 1 1 W00 1 1
2 2

01 1 1 01 1 1

11 1 1 11 1 1

10 1 1 10 1 1

G1  B1B2  B1B2 G 0  B1 B 0  B1 B0
= B1  B2  B 0  B1
c) w)

Wgg. 8.3. Wgwgzwmele WK cozewwwnz[wowze wwnc\ggloz we ge]gze wle


conwezwozwlwg

+ Wcc
W G3
3
G2
W
2
G1
W
1
G0
W
0
Wgg. 8.4. Wchemw loggc[ mgngmwl[ w conwezwozwlwg we cow "wgnwz nwwwzwl -
Gzww"
2.3. Conwezwoz we cow "Gzww - wgnwz nwwwzwl"

Wchemw wloc w wnwg conwezwoz wgn cow Gzww @n cow wgnwz


nwwwzwl ewwe wzezenwww[ @n wgg. 8.5, gwz wwwelwl we wwew[z @n www.
8.2.

G0 W
Conwezwoz
Cow wgnwz G 0W Cow wgnwz
we cow nwwwzwl
zewlecwww G21 W1
gng\gwl
G3 2W

3
116 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 8.5. Wchemw wloc w conwezwozwlwg we cow "Gzww - wgnwz nwwwzwl"

Www. 8.2. Wwwelwl we wwew[z wl conwezwozwlwg we cow "Gzww - wgnwz


nwwwzwl"

Gzww Wgnwz nwwwzwl


G3 G2 G1 G0 W3 W2 W1 W0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0 1
1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 1
1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 0

#nwzwc`w wwlgcwzew wzocewwlwg we lw wwncwwl 2.2 ewwe wewwwl


we lwwozgoww[, wwel[m lw wzm[wozwl wzwwgcgw: cwnowcww wggnw
wwwwwl c[ A  A  B  B , cwlcwl[m cw wjwwozwl zelw\ggloz (8.1)
wzm[wowzele wwme mowwlo 2:

G 2  G 3 , G1  G 2  G 3 ]i G 0  G1  G 2  G 3 .
(8.2)

Ow\gnem:
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 117

G 3  B3 ;  B3  G 3 ;
G 2  G 3  B2  B3  B3 ;  B2  G 2  G 3 ;
   
0
G 1  G 2  G 3  B1  B 2  B 2  B 3  B 3 ;  B1  G 1  G 2  G 3 ;
       
0 0
G 0  G 1  G 2  G 3  B 0  B1  B1  B 2  B 2  B 3  B 3 ;
          
0 0 0
 B0  G 0  G1  G 2  G 3 .
(8.3)
Gmwlemenwwzew zelw\ggloz (8.3) conwwce lw cgzcwgwwl wgn wgg.
8.6.

+Wc
c
G3 W
3
W
G2
W
2
G1
1
W
G0
0

Wgg. 8.6. Wchemw loggc[ w conwezwozwlwg we cow "Gzww - wgnwz nwwwzwl"

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw gmwlemenwwzew conwezwowzeloz wzezenwwwe lw wwncwele
2.2 ]g 2.3 we ww wolowg wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g cgzcwgwwl gnwegzww
CWW 486, wzezenwww @n wgg. W.13 - wnex[.

3.1. Wwwwgwl conwezwozwlwg we cow "wgnwz nwwwzwl" -


"Gzww"
3.1.1. We comwlewewz[ wgg. 8.4 cw nwmezele wgngloz cgzcwgwwlwg
gnwegzww CWW 486, wgg. W.13 - wnex[, gnclwwgw wgngg we wlgmenwwze
wg CG.
3.1.2. We gmwlemenwewz[ conwezwozwl wgn wgg. 8.4 we zonw cw
woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.1.3. We conecwewz[ gnwz[zgle W3, W2, W1, W0 wle conwezwozwlwg
lw ge]gzgle W3 (W-7), W2 (W-6), W1 (W-5), W0 (W-4) wle WW1 www @n zeggm
118 Lwczwzew nz. 13

we nwm[z[woz comwnwww we WWM (w. lwczwzew nz. 1). Ge]gzgle


conwezwozwlwg G3, G2, G1, G0 we conecwewz[ lw WW wg\gg C3, C2, C1 ]g C0.
3.1.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.1.5. We wezgwgc[ www. 8.1 wenwzw wowwe comwgnw\ggle cowwlwg
wgnwz nwwwzwl.

3.2. Wwwwgwl conwezwozwlwg we cow "Gzww - wgnwz


nwwwzwl"

3.2.1. We comwlewewz[ wgg. 8.6 cw nwmezele wgngloz cgzcwgwwlwg


gnwegzww CWW 486, wgg. W.13, gnclwwgw wgngg we wlgmenwwze wg CG.
3.2.2. We gmwlemenwewz[ conwezwozwl wgn wgg. 8.6 we zonw cw
woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.2.3. We conecwewz[ gnwz[zgle G 3, G2, G1, G0 wle conwezwozwlwg lw
ge]gzgle W3 (W-7), W2 (W-6), W1 (W-5), W0 (W-4) wle WW1 www @n zeggm we
nwm[z[woz comwnwww we WWM (w. lwczwzew nz. 1). Ge]gzgle
conwezwozwlwg W3, W2, W1, W0 we conecwewz[ lw WW wg\gg C3, C2, C1 ]g C0.
3.2.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.2.5. We wezgwgc[ www. 8.2 wenwzw wowwe comwgnw\ggle cowwlwg
Gzww.

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 8.4 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.2. Wwwelwl 8.1;
4.3. Wchemw wgn wgg. 8.6 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.4. Wwwelwl 8.2;
4.5. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.

LWCZWZEW NZ. 9

CGZCWGWE WE COWGWGCWZE
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 119

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wgnwewgzwzew wnwg cowgwgcwwoz we
wwzew[ wgmwlw.

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Cowgwgcwwozwl ewwe wn c.l.c. cw n gnwz[zg ]g m ge]gzg we wwzew[.


Wchemw wloc w wnwg cowgwgcwwoz ewwe wzezenwww[ @n wgg. 9.1.

G W
G. 1 W
0
.
.2
.
.
.
C .
.
.
.
.
2.

G W Wm-1

Wgg. 9.1. n Wchemw wloc genezwl[ w wnwg cowgwgcwwoz

2.2. Cowgwgcwwozwl we wwzew[ wgmwlw

Cowgwgcwwozwl we wwzew[ wgmwlw wwzngzewz[ lw ge]gze wn


cww`nw wgnwz we m wg\g wwwncg c`nw nwmwg wnw wgn cele n gnwz[zg wle
wwle ewwe wcwgwww[.
Wecg nwm[zwl cwwgnweloz wwzngzwwe ewwe n (egwl cw nwm[zwl we
gnwz[zg), cw n=2 m-1.
Cowgwgcwwowzele conwwgwwge we wwww wwwwgwweme wle wnoz
cgzcwgwe gnwegzwwe M.W.G. www L.W.G. cwm wz wg: conwezwowzele we
cow, cgzcwgwele ZOM, WLW, ewc.
#n lwczwze we ww wgnwewgzw wn cowgwgcwwoz we wwzew[ cw 7
gnwz[zg, wecg cww`nwwl we wwzew[ ww wg wozmww wgn 3 wg\g: n=7 ; m=3.
Wozngnw we lw wwwelwl we wwew[z, www. 9.1, we wewwc exwzewggle
wwnc\ggloz we ge]gze ]g we ow\gne wwzgwnww we gmwlemenwwze wgn wgg.
9.2:

Www. 9.1. Wwwelwl we wwew[z wl cowgwgcwwozwlwg we wwzew[

GNWZ{ZG WWZEWE
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 W2 W1 W0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
120 Lwczwzew nz. 13

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

W0 = G1 + G3 + G5 + G7 ;
(9.1)
W1 = G2 + G3 + G6 + G7 ;
(9.2)
W2 = G4 + G5 + G6 + G7 .
(9.3)

G G G G G G G +Wc
1 2 3 4 5 6 7 c

W
0

W1
1

W
2

Wgg. 9.2. Wchemw loggc[ w cowgwgcwwozwlwg we wwzew[

Owwezww\ge: ewwe gnwezzgw[ wcwgwwzew wgmwlwwn[ w mwg


mwlwoz lgngg we gnwzwze weowzece we wow czew conwwzgg. We exemwlw,
wcwgwwzew wgmwlwwn[ w lgnggloz G1 ]g G2 genezewz[ cww`nwwl we cow
W2=0, W1=1, W0=1 (011) cwze cozewwwnwe we wwww, @nwz-o wwnc\gonwze
nozmwl[, wcwgw[zgg lwg G3.
#n cwzwl @n cwze nw we wowwe ewgww wcwgwwzew wgmwlwwn[ w
mwg mwlwoz gnwz[zg, we wolowewc cgzcwgwe we cowgwgcwze (cowwze)
wzgozgwwze.
O wlw[ wwzgwnw[ we gmwlemenwwze w CW cw 7 gnwz[zg ]g 3 ge]gzg
we wwzew[ we wowwe ow\gne wwlgc`nw zelw\ggloz (9.1), (9.2) ]g (9.3)
wzgncgwgwl wwwleg negw\gg ]g wnw wgn zelw\ggle lwg We Mozgwn:
A 0  I 1  I 3  I 5  I 7  I1 I 3 I 5 I 7
(9.4)
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 121

A1  I 2  I 3  I 6  I 7  I 2 I 3 I 6 I 7
(9.5)
A 2  I 4  I 5  I 6  I 7  I 4 I5 I6 I7
(9.6)
We ow\gne wchemw:

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 +Wc
c

W
0

W1
1

W
2

Wgg. 9.3. O wlw[ wwzgwnw[ we gmwlemenwwze w cowgwgcwwozwlwg we wwzew[

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw gmwlemenwwzew cowgwgcwwozwlwg wzezenwww @n wgg.
9.3 we ww wolowg wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g cgzcwgwwl gnwegzww CWW
413 - wnex[, W.5.
3.1. We comwlewewz[ wchemw wgn wgg. 9.3 cw nwmezele wgngloz
cgzcwgweloz gnwegzwwe wwglgzwwe (3 x CWW 413).
3.2. We gmwlemenwewz[ cowgwgcwwozwl we zonw cw woclwzg we CG
w wlwwwozmeg.
3.3. We conecwewz[ gnwz[zgle I1 , I 2 , ..., I7 wle
cowgwgcwwozwlwg lw ge]gzgle Y0 (W-37), Y1 (W-38), ..., Y6 (W-43) wle
wecowgwgcwwozwlwg we we wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[ (w. wgg. 1.8,
lwczwzew nz. 1); wgzwwlgzwzew gnwz[zgloz I1 , I 2 , ..., I 7 ewwe
zewlgzww[ we c[wze WW (C 0, C1, ..., C6). Ge]gzgle W0, W1 ]g W2 wle
cowgwgcwwozwlwg we conecwewz[ lw WW (W0, W1 ]g W2).
3.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lwwozwwoz we lw
wwzww we 5W.
3.5. We wezgwgc[ www. 9.1, \gn`nw wewmw we wwwwwl c[ wowwe
wwlozgle loggce wgn zwwzgcgle ce cozewwwnw gnwz[zgloz wwnw gnwezwwwe!
122 Lwczwzew nz. 13

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 9.3 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.2. Wwwelwl 9.1 mowgwgcww wenwzw wchemw wgn wgg. 9.3;
4.3. Wchemw wloc we wewwwze w cowgwgcwwozwlwg,
ow\gnww[ wzgn mowgwgcwzew wgg. 1.8 (lwczwzew nz. 1) @n concozwwn\[ cw
owwezww\ggle we lw wwncwwl 3.3;
4.4. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.

LWCZWZEW NZ. 10

CGZCWGWE WE WECOWGWGCWZE

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wgnwewgzwzew wnwg wecowgwgcwwoz we
wwzew[ ]g wwwwgezew wecowgwgcwwowzeloz gnwegzwwe WCW - zecgmwl
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 123

(CWW 442) ]g WCW - 7 wegmenwe (CWW 447).

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Wecowgwgcwwozwl ewwe wn c.l.c. cw n gnwz[zg ]g m ge]gzg,


zewlgzww @n wehnologge MWG, cwze wcwgwewz[ wnw www mwg mwlwe
ge]gzg @n wwnc\ge we cww`nwwl we cow wwlgcww lw gnwzwze (m=2 n).
Wchemw wloc w wnwg wecowgwgcwwoz ewwe wzezenwww[ @n wgg.
10.1.

W W
W 0W
.
.
0 .
. WC .
.
.
.
.
1.
. 1 .

Wn- W Wm-
Wgg. 10.1. Wchemw wloc genezwl[ w wnwg wecowgwgcwwoz
1 1

2.2. Wecowgwgcwwozwl we wwzew[

Wecowgwgcwwozwl we wwzew[ wcwgwewz[ lgngw we ge]gze w c[zeg


wwzew[ cowgwgcww[ wgnwz ewwe wwlgcww[ lw gnwz[zg.
Exemwlw: n=2 gnwz[zg; m=2 2=4 ge]gzg.
Wchemw wloc w wnwg wecowgwgcwwoz we wwzew[ cw 2 gnwz[zg ]g 4
ge]gzg ewwe wzezenwww[ @n wgg. 10.2.
Wgn wwwelwl we wwew[z (www. 10.1) we ow\gn exwzewggle
wwnc\ggloz we ge]gze (10.1) ]g wwzgwnww we gmwlemenwwze wgn wgg. 10.3.

W
W0
W
WC
0

1W
W1 W W3
2

Wgg. 10.2. Wchemw wloc w wnwg WCW cw 2 gnwz[zg ]g 4 ge]gzg

Www. 10.1. Wwwelwl we wwew[z wl WCW-wlwg cw 2 gnwz[zg ]g 4 ge]gzg

W1 W0 W0 W1 W2 W3
0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1
124 Lwczwzew nz. 13

Y0  A1A 0 ; Y1  A1A 0 ; Y2  A1A 0 ; Y3  A1A 0


(10.1)
W W +Wc
1 0 c

W
0

W
1

W
2

W
3

Wgg. 10.3. Wchemw loggc[ w WCW-wlwg cw 2 gnwz[zg ]g 4 ge]gzg

2.3. Wecowgwgcwwozwl WCW-zecgmwl

Wzewcwzwwzew WCW wemngwgc[ "zecgmwl cowww wgnwz".


Wchemw wloc w wnwg wecowgwgcwwoz WCW-zecgmwl ewwe
wzezenwww[ @n wgg. 10.4.
Wwze weowewgze we cowwl wgnwz nwwwzwl, WCW nw gnclwwe
comwgnw\ggle wgnwze 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, comwgnw\gg ce
cozewwwnw nwmezeloz zecgmwle
10, 11, 12, 13, 14 ]g 15.
W0 W
W1 W
0

W2 WC .
.
.
.
.
1.

W3 W W9

Wgg. 10.4. Wchemw wloc w WCW-wlwg WCW - zecgmwl

Wwwzg\gw ozgc[zegw wgn cele 6 comwgnw\gg we gnwzwze exclwwe,


wwce wowwe ge]gzgle @n wwwzew "1".
We wwwne c[ wecowgwgcwwozwl zejecwewz[ wwwele wwlwe.
Wwnc\gonwzew wecowgwgcwwozwlwg wgn wgg. 10.4 (@n
wwzgwnw[ gnwegzww[ - CWW 442) ewwe wewczgw[ we www. 10.2 (gwenwgc
cw www. 1.3, lwczwzew nz. 1).
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 125

Www. 10.2. Wwwelwl we wwew[z wl WCW-wlwg WCW - zecgmwl

W3 W2 W1 W0 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4. Wecowgwgcwwozwl WCW - 7 wegmenwe


Wecowgwgcwwozwl WCW - 7 wegmenwe gnwegzww (CWW 447)
wzezgnw[ wchemw wloc wgn wgg. 10.5, wcceww[ wn cow we gnwzwze WCW ]g
wzowwce ge]gzgle wwecwwwe wenwzw welecwwzew wegmenweloz wnwg
wgggw cw 7 wegmenwe wwglgzww wenwzw zewzezenwwzew
nwmezeloz zecgmwle 0, 1, .., 9.
W0 W1 W2 W3

WCW
WCW - 7
wgm
...
a b . . . g
Wgg. 10.5. Wchemw wloc w .wnwg WCW WCW - 7 wegmenwe

Cele 7 ge]gzg ( a , b, c , d , e , f , g ) wle


wecowgwgcwwozwlwg, wcwgwe @n wwwze "jow", welecwewz[ elemenwele
126 Lwczwzew nz. 13

cozewwwnz[wowze wle wgwwlww-wlwg cw 7 wegmenwe zewzezenwww @n


wgg. 10.6w.

a a
f g b . .
b
. .

e c
. .

g
d
w) mowwl we nowwze wl wegmenweloz
w) mowwl
WCwe conecwwze w LEW-wzgloz

Wgg. 10.6. Wgwwlww-wl cw 7 wegmenwe cw wnow comwn

Wgwwlww-wl ewwe wozmww wgn 7 LEW-wzg, w]ezwwe @n wwwwele


wwnweloz cwze zewzezgnw[ wegmenwele ]g conecwwwe elecwzgc we mwngezw
wgn wgg. 10.6w.
Mowwl we wozmwze wl nwmezeloz zecgmwle 0, 1, ..., 9 cw wjwwozwl
celoz 7 wegmenwe ewwe wzezenwww @n wgg. 10.7.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wgg. 10.7. Wozmwzew cgwzeloz zecgmwle cw wjwwozwl celoz 7 wegmenwe

We owwezw[ c[ wegmenwele wcwgwwwe @n cwzwl comwgnw\ggloz


loggce we gnwzwze

gnwezzgwe @n WCW (ce cozewwwnw nwmezeloz zecgmwle 10, 11, ..., 15), nw
ww wzwcwgc ngcg o wemngwgcw\ge.
Wwwelwl we wwew[z wl wecowgwgcwwozwlwg WCW - 7 wegmenwe
gnwegzww CWW 447 ewwe www. 10.3.
Www. 10.3. Wwwelwl we wwew[z wl WCW WCW-7 wegmenwe CWW 447

GNWZ{ZG GE}GZG
ZECG LTRBIW3 W2 W1 W0 BI / RBO ( b ) a b c d e f g

WWW
WWNC|GW
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 127

1 1 x 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 x 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
3 1 x 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4 1 x 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
5 1 x 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
6 1 x 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
7 1 x 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
8 1 x 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 1 x 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
10 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
11 1 x 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
12 1 x 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
13 1 x 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
14 1 x 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
15 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BI( b) x x x x x x 0 1 1 1 1 1 1 1
RBI( b) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
LT ( b) 0 x x x x x 1 0 0 0 0 0 0 0

Noww (w):
RI / RBO (Wlwnkgng Gnwww / Zgwwle Wlwnkgng Owwwww);
BI - @n "wez" www lw "1" wwc[ wozgm wwnc\ggle we ge]gze 015;
RBI - @n "wez" www lw "1" wwc[ wwg]wzew lwg 0 nw ewwe
wozgw[;
LT (Lwmw Weww Gnwww).

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw gmwlemenwwzew wecowgwgcwwozwlwg we wwzew[ ]g
wwwwgezew wecowgwgcwwowzeloz gnwegzwwe WCW-zecgmwl ]g WCW - 7
wegmenwe (wwncwele 2.2, 2.3 ]g 2.4), we ww wolowg wlwwwozmw we
lwwozwwoz ]g cgzcwgwele gnwegzwwe CWW 404, CWW 408, CWW 442 ]g
CWW 447 - wnex[, wgg. W.2, W.3, W.6 ]g W.7.

3.1. Gmwlemenwwzew wecowgwgcwwozwlwg we wwzew[


3.1.1. We comwlewewz[ cgzcwgwwl wgn wgg. 10.3 cw nwmezele
wgngloz cgzcwgweloz gnwegzwwe wwglgzwwe (W.2, W.3), gnclwwgw wgngg we
wlgmenwwze.
3.1.2. We gmwlemenwewz[ wecowgwgcwwozwl wgn wgg. 10.3 we zonw
128 Lwczwzew nz. 13

cw woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.1.3. We conecwewz[ gnwz[zgle W0, W1 wle wecowgwgcwwozwlwg lw
ge]gzgle wgmglwze wle WW1 www @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww cw
WWM. Ge]gzgle wecowgwgcwwozwlwg we conecwewz[ lw WW, wg\gg C 0, C1, C2
]g C3.
3.1.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.1.5. We wezgwgc[ www. 10.1.

3.2. Wwwwgwl wecowgwgcwwozwlwg WCW - zecgmwl

3.2.1. We zewlgzewz[ monwwjwl wgn wgg. 1.9 (lwczwzew nz. 1).


3.2.2. We wezgwgc[ www. 10.2.

3.3. Wwwwgwl wecowgwgcwwozwlwg WCW - 7 wegmenwe

3.3.1. We conecwewz[ ge]gzgle W0 (W-4), W1 (W-5), W2 (W-6) ]g W3 (W-


7) wle WW1 www @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM, lw
gnwz[zgle W0 (7), W1 (1), W2 (2) ]g W3 (6) wle CWW 447. Ge]gzgle a (13), b
(12), c (11), d (10), e (9), f (15) ]g g (14) wle cgzcwgwwlwg gnwegzww
CWW 447 we conecwewz[ lw wezmgnwlele cozewwwnz[wowze wle wgggwwlwg
cw 7 wegmenwe ]g wnow comwn.
3.3.2. We conecwewz[ cgzcwgwwl gnwegzww ]g wgwwlww-wl cw 7
wegemenwe lw woznele we wlgmenwwze wle wwzweg we 5W.
3.3.3. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.3.4. We wezgwgc[ wwnc\gonwzew wecowgwgcwwozwlwg wzm[zgnw
www. 10.3 ]g wgg. 10.7.

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 10.3 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.2. Wwwelwl 10.1;
4.3. Wchemw wgn wgg. 1.8;
4.4. Wwwelwl 10.2;
4.5. Wchemw we conexgwng wenwzw wezgwgcwzew wwnc\gon[zgg
wecowgwgcwwozwlwg WCW - 7 wegemenwe, zewlgzww[ @nwz-o
mwngez[ wwem[n[wowze wchemeg wgn wgg. 1.9;
4.6. Wggwzgle 10.5, 10.6 ]g 10.7;
4.7. Wwwelwl 10.3;
4.8. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 129

LWCZWZEW NZ. 11

WOWZWW WWL WWWNWWZW. WNWLGZW


WWWWGC{

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wwwwgezew wgn wwncw we weweze
wwwwgc w woz\gg WWL wwwnwwzw: wowzww+Wcc(5W
NWNW (1/4 CWW400, wgg.
W.1 - wnex[), wzgwgw[
Z1 cw gnwezwoz. )
Z Z
3 4
4K 1,6K 130
2. Wwwecwe weozewgce
W
W W
2.1. W
Genezwlgw[\g 4
W 1 W 4 W
W W 2
W Y  AB
Wowzww NWNW-WWL 2 wzezgnw[ wchemw Wwgn wgg. 11.1w,
1 W W
wgmwolwl loggc wgn wgg. 11.1w ]g wwwelwl
W we wwew[z - www. 11.1.
3
WGW=
W W Z2 3
W
WG
1 2 1K 0
130 Lwczwzew nz. 13

w) wgmwol

w) wchem[

Wgg. 11.1. Wowzww NWNW - WWL

Wgowele W1 ]g W2 wzowejewz[ wzwnzgwwozwl mwlwgemgwez W1


@mwowzgww ewenwwwleloz wenwgwng negwwgwe ce wow ww[zew we
gnwz[zg @n wgmwwl zeggmwzgloz
wzwnzgwozgg. #n zeggm www\gonwz ele nw ww ngcg wn wel we gmwozwwn\[,
mowgw wenwzw cwze woz wg ggnozwwe @n conwgnwwze.

Www. 11.1. Wwwelwl we wwew[z wl woz\gg NWNW

W W W
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Wzwnzgwwozwl mwlwgemgwez W1 wwggwz[ cwzenwwl we


wwz[ necewwz wzwnzgwwozwlwg wewwzoz W2 cwze comwnw[ ewwjwl wgnwl
we wgw "wowem wole" (@n conwzwwgmw) zewlgzww cw wzwnzgwwowzele
W3 ]g W4. Wceww wgw we ewwj wgnwl wezmgwe ow\gnezew wnoz wgmwg we
wzowwgwze zeww]g, o cze]wze w gmwngw[\gg lw wezwwzww\gg w woz\gg ]g o
wc[weze w zezgwwen\eg we ge]gze w wcewwegw (15 @n wwwze "L" ]g 70
@n wwwze "H").

2.2. Wwnc\gonwze
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 131

#nlocwgnw jonc\gwngle wzwnzgwwozwlwg mwlwgemgwez W1 cw


wgowe, wchemw wgn wgg. 11.1w we wzwnwwozm[ we mwngezw wgn wgg. 11.2.

+Wcc
Z1 (5W)
Z3 Z4
4K 1,6K
13
W
W 0
W W
4
W 1 W 4
2
WWE1 WWC1 W
2
W W
W 2 W
3
WWE1
WGW= Z2 3
W
1
WG 1K 0

Wgg. 11.2. O wchem[ mwg gnwwgwgw[ w woz\gg NWNW - WWL

We owwezw[ w]oz c[ cgzcwgwwl wgn wgg. 11.2. ewwe wozmww wgnwz-


wn }G-wwwgw
(zewlgzww we wgowele WWE11, WWE12 ]g zezgwwen\w Z1), wzmww we wn
gnwezwoz (zewlgzww cw wzwnzgwwowzele W2, W3 ]g W4).
#nwz-wwew[z, exceww`nw WWC1 cwze wze zol we wewlwwwze we ngwel
(w. wwmglgw WWL) ]g zewmgnwgnw wwwwwl c[ wemnwlwl wgn colecwozwl
wnwg wzwnzgwwoz ewolwewz[ @n wnwgwwz[ ww\[ we cel wgn wwz[ ]g
emgwez, owwezw[m c[ o cze]weze w ngwelwlwg wemnwlwlwg wgn W2 ww
wnwzenw o wc[weze w ngwelwlwg @n W4 ]g - gmwlgcgw - @n W, wgmwlwwn
cw o cze]weze w ngwelwlwg @n W 3 ]g o wc[weze w wcewwwgw @n W.
Conclwzgon`nw, cze]wezew ngwelwlwg @n W2 conwwce lw o wc[weze - we wow[
c[g - w ngwelwlwg @n W, gnwezwwzew wemnwlwlwg wggnw ewgwenw[.
Wwnc\gw }G-NW (NWNW) w cgzcwgwwlwg wggnw wemonwwzww[,
wwwelwl we wwew[z 11.1 ewwe wezgwgcww.
#n cele ce wzmewz[, ne wzowwnem wzwnwwozmwzew cgzcwgwwlwg
NWNW @nwz-wn gnwezwoz (wzgn conecwwzew lw +W CC w wozneg we
gnwzwze W) ]g exwlgcwzew wwnc\gon[zgg gnwezwozwlwg @n wwzwlel cw
W0[
zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg we wzwnwwez w wcewwwgw, wgg. 11.3.
5 W]
(1) (2) (3) (4)
4 W W
(0,5;3,6)
3
C (1,1;2,7)
2

1
0,1 W (1,6;0,1)
WG[W
0 0,5 1,1 1,7
132 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 11.3. Cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez w gnwezwozwlwg WWL

Ww[zgle wzwnzgwwowzeloz @n wgecwze wgn zonele (1) ... (4), wgg.


11.3, le wom cenwzwlgzw @n wwwelwl 11.2.

Www. 11.2. Cenwzwlgzwwoz wl ww[zgloz wzwnzgwwowzeloz @n wgmwwl


comwww\geg

Zonw \ Wzz. W1 W2 W3 W4
(1) Www. Wl. Wl. Www.
(2) Www. ZWN Wl. ZWN
(3) Www. ZWN ZWN ZWN
(4) ZWG Www. Www. Wl.

#n exwlgcwzew wwnc\gon[zgg wchemeg, wgn mowgwe we wgmwlgwgcwze w


exwwnezgg, wom lww @n conwgwezw\ge wzm[wowzele wwlozg:
WWEon = 0,6W - wenwzw wn wzwnzgwwoz @n ZWN;
WWEwww = 0,7W - wenwzw wn wzwnzgwwoz @n wwwwzw\ge;
WCEwww = 0,1W - wenwzw wn wzwnzgwwoz @n wwwwzw\ge;
WW = 0,7W - wenwzw o wgow[ @n conwwc\ge.
Exwlgcwzew wwnc\gon[zgg gnwezwozwlwg necewgw[ lwwzew @n
conwgwezw\ge w wzm[wowzeloz zone:
Zonw (1): 0  WG < 0,5.
(11.1)
WWE11 ewwe wolwzgzww[ wgzecw wzgn Z1 we c[wze wgwezen\w we
wowen\gwl WCC-WG. #nwzwc`w WWE11 conwwce, wowen\gwlwl wwncwwlwg W1
ww wg:
WW1 = WG + WWE11www = WG + 0,7.
(11.2)
|gn`nw wewmw we zelw\ggle (11.1) ]g (11.2), ow\gnem:
0,7  WW1 < 1,2
(11.3)
]g @nwzwc`w
WW1 = WWC1 + WWE2 + Z2GE2,
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 133

(11.4)
wwwem wczge c[:
0,7  WWC1 + WWE2 + Z2GE2 < 1,2.
(11.5)
Zezwlw[ c[ jonc\gwngle WC1 ]g WE2 woz wg wwwwwe, wgecwze, c`we
wneg wgwezen\e we wowen\gwl 0,35  WWC1 = WWE2 < 0,6, gwz wzwnzgwwozwl
W1 we ww wwlw @n wgwww\gw wzezenwww[ @n wgg. 11.4

WWE11 = 0,7 0,35  WWC1 < 0,6

W1
WCE1
Wgg. 11.4. Exwlgcwwgw[ wenwzw wwwzew wzwnzgwwozwlwg W1

]g wnwme:
WCE1 = WWE11 - WWC1,
(11.6)
wecg:
0,1 < WCE1  0,35,
(11.7)
]g W1 ewwe wwwwzww.
Wzwnzgwwozwl W2 ewwe wlocww weowzece WWE2 < 0,6W.
Wzwnzgwwozwl W3 ewwe wlocww weowzece WWE3 = Z2GE2 = 0.
Wenwgwnew W0(1) wowwe wg ewwlwww[ wgn wgg 11.5, ow\gnww[ wgn
wgg 11.2 wzgn elgmgnwzew wzwnzgwwowzeloz W1 (negnwezewwnw) ]g W2, W3
(wlocwwe).
Wwwem wczge:
W0(1) = WCC - Z3GW4 - WWE4 - WW.
(11.8)

Neglgj`nw wezmenwl Z3GW4 (GW4  0), ow\gnem:


W0(1) = WCC - WWE4 - WW = 5 - 0,7 - 0,7 = 3,6W.
(11.9)
Ww`nw WWE4 = 0,7W ]g lwcz`nw @n zeggm we zewewoz, W4 -
wwwwzww.
+Wc
c
Z3 Z4
1,6K 130

GW4
W4
WWE
WW W
4

W0(1
)
134 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 11.5. Exwlgcwwgw[ wenwzw zonw (1)

Zonw (2): 0,5  WG < 1,1.


(11.10)
Wgn zelw\gw (11.2) ow\gnem:
1,2  WW1 < 1,8.
(11.11)
Wowen\gwlwl wwncwwlwg W1 ewwe wwwgcgenw wenwzw w wewchgwe
jonc\gwngle WC1 ]g WE2, wwz gnwwwgcgenw wenwzw w wewchgwe ]g
jonc\gwnew WE3. Zezwlw[ c[ W3 ewwe wlocww @n conwgnwwze.
W1 wze wmwele jonc\gwng wgzecw wolwzgzwwe, wecg ewwe
wwwwzww.
W2 wze jonc\gwnew WE2 wgzecw ]g wwwgcgenw wolwzgzww[.
WW2 = WW1 - WWC1 = WW1 - 0,6,
(11.12)
]g, \gn`nw wewmw we zelw\ggle (11.2) ]g (11.10), wwwem wewwce:
WW2 = WG + 0,7 - 0,6 = WG + 0,1,
(11.13)
wecg
0,6  WW2 < 1,2.
(11.14)
Elgmgn`nw wgn wchemw wgn wgg. 11.2 wzwnzgwwowzele W1
(negnwezewwnw) ]g W3 (wlocww), ow\gnem wchemw wgn wggwzw 11.6 cw
wjwwozwl c[zegw @l wwwem cwlcwlw we W0(2):
W0(2) = WCC - Z3GC2 - WWE4 - WW.
(11.15)
GC2  N2GE2 = N2(WW2 - WWE2)/Z2.
(11.16)
W0(2) = WCC - N2(WW2-WWE2)Z3/Z2 - WWE4 - WW.
(11.17)
www, wwwozgw[ zelw\geg (11.13):
W0(2) = WCC - N2(WG + 0,1 - WWE2)Z3/Z2 - WWE4 - WW.
(11.18)
Wl woglew wezmen wgn memwzwl wzeww wl zelw\geg (11.18)
zewzezgnw[ c[wezew we wenwgwne we zezgwwen\w Z3:

WZ3 = N2(WG + 0,1 - WWE2)Z3/Z2.


(11.19)
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 135

+Wc
c
Z3 Z4
1,6K 130
GC2
W4
W4
W
W WWE
W
2
W
WE GW
2
E
4W

2 Z2
2 W0(2)
1K

Wgg. 11.6. Exwlgcwwgw[ wenwzw zonw (2)

Wwwzew wzwnzgwwozwlwg W2 wewgnwe we wgwezen\w we


wowen\gwl:
WWC2 = WW2 - WW4 = WW2 - (WCC - WZ3),
(11.20)
w c[zeg wwlowze mwxgm[ we wewezmgn[ wwwwel:
WWC2mwx = WW2mwx - (WCC - WZ3mwx) = 1,2 - (5-1) < 0.
(11.21)
#n cwlcwlwl lwg WZ3mwx, zel (11.19), wm conwgwezww N2  1, WG =
1,1W ]g WWE2 = 0,6W.
Zezwlw[ c[ W2 we wwl[ @n ZWN.
Wzocew`nw wgmglwz wenwzw W4:
WWC4 = WW4 - WCC = WCC - WZ3 - WCC < 0,
(11.22)
wecg W4 we wwl[ @n ZWN.
Cwlcwl[m W0 cw zel. (11.18) lw lgmgww wgn ww`ngw w
gnwezwwlwlwg (2), w. wgg. 11.3, c`nw WG = 0,5W, WWE2 = 0,6W, WWE4 = WW =
0,7W, ]g ow\gnem:
W0(2W) = 5 - N2(0,5 + 0,1 - 0,6)Z3/Z2 - 0,7 - 0,7 = 3,6W,
(11.23)
ceewce conwgzm[ zezwlwwwwl ow\gnww wnwezgoz (zelw\gw 11.9).
Wenwzw lgmgww wgn wzewwww w gnwezwwlwlwg (2), @n zelw\gw
(11.18) we @nlocwgewc wwlozgle: WG = 1,1W, WWE2 = 0,6W, WWE4 = 0,6W,
zezwlw`nw:
W0(2C) = 5 - 1,6(1,1 + 0,1 - 0,6) - 0,6 - 0,7 = 2,7W.
(11.24)
W]w cwm we owwezw[ we wwww ]g wgn zelw\gw (11.18), @nwze
wwncwele W ]g C wgn zonw (2), cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez ewwe
lgngwz[ ]g wze wwnww:
m2 = - N2 Z3/Z2
136 Lwczwzew nz. 13

(11.25)
Zonw (3): 1,1  WG < 1,1 + W,
(11.26)
wnwe W ewwe o wenwgwne gnwgngw mgc[. Zezwlw[:
1,8  WW1 < 1,8 + W.
(11.27)
Gmewgww ce WG wew[]e]we 1,1W, WW2 wew[]e]we 1,2W (w. zel. 11.13),
]g we

wewchgwe jonc\gwnew WE3 w wzwnzgwwozwlwg W3. Wwwwel, @n wwzwlel cw


Z2 wwwze zezgwwen\w we gnwzwze w lwg W3, zelw\gw (11.18) wewengnw:
R3
V0 (3)  VCC   N 2  VI  0,1  VBE 2   VBE 4  VD .
R 2 || R inT3
(11.28)
Wwnww cwzwcwezgwwgcgg we wzwnwwez @n zonw (3) ewwe:
m3 = - N2 Z3/(Z2|| ZgnW3),
(11.29)
]g \gn`nw wewmw we wwwwwl c[ ZgnW3  1K,
m3  2m2.
(11.30)
#nwzwc`w W0 nw wowwe w[ wcww[ www wwlowzew WCE3www = 0,1W,
we wowwe cwlcwlw wgn zelw\gw (11.28) wwlowzew lwg W G wenwzw cwze W0 =
WWE3www. Zezwlw[ WG(3W) = 1,6W.
Ww[zgle wzwnzgwwowzeloz lw @ncewwwwl gnwezwwlwlwg (3), wecg
wenwzw 1,1  WG < 1,1 + W, wwnw: W1, cw ]g @n zonw wzecewenw[,
wwwwzww, gwz W2 ]g W3 ww`nw jonc\gwngle WE @nwezgwwe ]g wwwwwe
wneg wgwezen\e we wowen\gwl WW2  1,2 + W, wwnw wwwgcgenw
wolwzgzwwe wenwzw w conwwce, wwz @nc[ gnwwwgcgenw wolwzgzwwe
wenwzw w we wwwwzw.
Zezwlw[ c[ W2 ]g W3 we wwl[ @n ZWN.
#n ceewce-l wzgwe]we we W4, wcewww wze jonc\gwnew WE wgzecw ]g
wwwgcgenw wolwzgzww[, wowen\gwlwl colecwozwlwg WC4  5W (mgngmwm
4,9W @n wwzcgn[), gwz wowen\gwlwl wwzeg: WW4  3W.
Zezwlw[ c[ jonc\gwnew WC w wzwnzgwwozwlwg W4 ewwe gnwezw wolwzgzww[
]g W4 lwczewz[ @n ZWN.
Zonw (4): Lw`nw wenwzw WG o wwlowze cwze w[ we wwle cw
cezwgwwwgne @n zonw (4), wwze exemwlw WG > 2,1W, conwwww[m
c[ @nwzwc`w WW1 nw wowwe wew[]g wwlowzew cozewwwnz[wowze
wwwwzw\geg celoz 3 jonc\gwng WC1, WE2, WE3,
WW1mwx = 3 x 0,7W = 2,1W,
(11.31)
jonc\gwnew WE11 w wzwnzgwwozwlwg W1 ww wg gnwezw wolwzgzww[ @n
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 137

wgmw ce jonc\gwnew WC1 ww wg wgzecw ]g wwwgcgenw wolwzgzww[. W1 ww


lwczw, wzgn wzmwze, @n ZWG (zeggwnew wcwgw[ gnwezw[).
W2 ]g W3 wwnw wwwwzwwe weowzece WWE2 = WWE3 = 0,7W.
Wwwzew lwg W4 we ewwlwewz[ wwwwel:
WW3 = 0,7W
(11.32)
WW4 = WW3 + WCE2www = 0,7 + 0,1 = 0,8W
(11.33)
W0 = WCE3www  0,1W
(11.34)
WW4 - W0 = 0,8 - 0,1 = 0,7W
(11.35)
Wgwezen\w we wowen\gwl WW4 - W0 we wwlgc[ jonc\gwngg WE w
wzwnzgwwozwlwg W4 ]g wgoweg W, wggnw gnwwwgcgenw[ wenwzw w le
wewchgwe. Zezwlw[ c[ W4 ewwe wlocww. We owwezw[ c[ zolwl wgoweg W ewwe
wocmwg wcelw we w wwggwzw wlocwzew lwg W4 c`nw ge]gzew woz\gg we wwl[
@n wwwzew "L".

2.3. Cwzwcwezgwwgcg wwwwgce

2.3.1. Cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez


Cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez zewzezgnw[ wewenwen\w W0 =
w(WG) ]g wze wwwecwwl wgn wgg. 11.3.
Zgwgcwzew exwezgmenwwl[ w cwzwcwezgwwgcgg we wzwnwwez
gmwwne cwnow]wezew ]g zewwecwwzew ngwelwzgloz loggce wzezenwwwe @n
wgg. 11.7.
W
2,4 "1"
W0Hmgn
MH 2,0
WGHmgn
1,6
1,2
0,8
WGLmwx
ML 0,4
W0Lmwx
"0"

W2
W1
W0 W
G
138 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 11.7. Ngwelwzgle loggce wle woz\gg WWL wwwnwwzw

Wwwwel, wenwgwnew we ge]gze w woz\gg W1 (cwze comwnw[) wowwe


wg cel mwlw W0Lmwx = 0,4W wenwzw "0" loggc ]g cel ww\gn W0Hmgn = 2,4W
wenwzw "1" loggc.
Wowzww W2 (comwnwww[), zecwnow]we wzeww "0" loggc ozgce
wenwgwne we gnwzwze wgwwww[ www WGLmwx = 0,8W ]g wzeww "1" loggc,
ozgce wenwgwne we gnwzwze cwze wew[]e]we WGHmgn = 2W.
Mwzjele we zecwnow]weze we c[wze W2 w ngwelwzgloz loggce we lw
ge]gzew woz\gg W1 wwnw MH = ML= 0,4W ]g we nwmewc "mwzggng we
zgomow".
2.3.2. Cwzwcwezgwwgcw we gnwzwze
Wzezenw[m @n wgg. 11.8 wewenwen\w GG = w(WG).
Conwen\gonwl, cwzenwwl cwze gnwz[ @n wowzw[ ewwe conwgwezww
wozgwgw, gwz cwzenwwl cwze gewe - negwwgw.
Wenwwl cwzenwwlwg we gnwzwze @n wwnc\ge we wwlowzew w lwg
WG ewwe wzezenwww @n wgg. 11.9.
Wczggnw KGG we cgzcwgwwl mwzcww @n wgg. 11.9w, ow\gnem:
VCC  VBE1  VIL
 I IL   1mA
R1
(11.38)

GG[m N (WGH=2,4W;
1 2 G 40W)3
W] GH
WG[W]

M (WGL=0,4W; GGL 1,6mW)


2
Wgg. 11.8. Cwzwcwezgwwgcw we gnwzwze w gnwezwozwlwg

+Wcc +Wcc

Z4 Z1 Z4 Z1

"Wl" W4 "Ww W4
- w"
W GGL W
W W GGH
"Ww W3 W =W1 "Wl" W3 W =W1
=0,4W =2,4W
w" GL 0Lmwx GH 0Hmgn
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 139

w) cw gnwzwzew @n wwwze "L" w) cw gnwzwzew @n


wwwze "H"

Wgg. 11.9. Exwlgcwwgw[ lw cwzwcwezgwwgcw we gnwzwze w gnwezwozwlwg

Leg`nw @mwzewn[ wowwe gnwz[zgle lwg W1 wenwzw WGL = 0,4W,


wwlowzew lwg GGL nw we mowgwgc[, newww`nw w[ wew[]ewwc[ @n cel mwg
wewwwozwwgl cwz |GGL|  1,6mW (w. wgg. 11.8).
Wenwzw WG = 2,4W ("1" loggc), wwlowzew cwzenwwlwg cwze we
wwwwgle]we wzgn W3 cze]we cw nwm[zwl gnwz[zgloz lwg W1 cwze we
lewg[ @mwzewn[.
Owwezww\gg:
1. Wwlozgle negwwgwe wle lwg WG wwnw lgmgwwwe lw (0,7  1)W we
c[wze wgowele W1, W2 (w. wgg. 11.1). Wew[]gzew - @n zeggm wwwwgc - w
wwlozgg mwxgme wwmgwe we cwwwlog (-1,8W) wowwe conwwce lw
wgwwzwgezew wcewwoz wgowe;
2. Wenwzw WG > 5W wwwze zgwcwl wgwwzwgezgg jonc\gwngg WE
w wzwnzgwwozwlwg mwlwgemgwez wzgn wew[]gzew wzwgwlwg we
wolwzgzwze gnwezw[ we 5,5W (mwg wlew @n c wzwl @n cwze wnw wgn
gnwz[zg ewwe conecwww[ lw "0" loggc).

Wenwzw ewgwwzew wneg wwwwel we wgwww\gg, conecwwzew wneg


gnwz[zg lw +WCC we wwce wzgn gnwezmewgwl wneg zezgwwen\e mwg mwzg
we 1K.
2.3.3. Cwzwcwezgwwgcw we ge]gze
#n wgg. 11.10 ewwe wzezenwww cgzcwgwwl ]g cwzwcwezgwwgcw we
ge]gze wenwzw W0 @n wwwzew "L", gwz @n wgg. 11.11 - wenwzw W 0 @n
wwwzew "H".

+Wcc
WOL[W]
Z4 ZL
1.5

"Wl" W 1 WOL=w(GOL)
4 GOL
W
0.5
WOLmwx
"Ww W3
w" W0L
GOL[m
10 20 30 40 50
GOLmwx W]
140 Lwczwzew nz. 13

w) cgzcwgwwl w) cwzwcwezgwwgcw wzowzgw-zgw[

Wgg. 11.10. Cwzwcwezgwwgcw we ge]gze w woz\gg WWL wwwnwwzw cw ge]gzew @n


wwwze "L"
WOH[W]
+Wcc
4 W0H =
Z4 3 w(G0H)

2
GO
"Ww W 1
w" 4
H

W -
10 20 30 G0H[mW]
G0Hmwx=-10x40W=- Gwcwzw
"Wl" W3
W0H 400W
ZL

w) cgzcwgwwl w) cwzwcwezgwwgcw
wzowzgw-zgw[

Wgg. 11.11. Cwzwcwezgwwgcw we ge]gze w woz\gg WWL wwwnwwzw cw ge]gzew @n


wwwze "H"

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgloz wwwwgce wle woz\gg WWL
wwwnwwzw we ww wwglgzw wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g cgzcwgwwl
gnwegzww CWW 400, wgg W.1 - wnex[.

3.1. Cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez

We zgwgc[ wzgn wwncwe cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez W0 =


w(WG), wgg. 11.3, w woz\gg NWNW wgn CG - CWW 400 @n wow[ wgwww\gg:
- cw ge]gzew @n gol;
- cw ge]gzew conecwww[ lw 10 wwzcgng WWL.
Wwlozgle lwg WG we zeglewz[ @n gnwezwwlwl [0W, 5W] conwozm
wwwelwlwg 11.3.

Www. 11.3. Wwwel wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg we wzwnwwez


Woz\g WWL cw 3 ww[zg 141

WG 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
0 1 2 3 4 5
[W] 2 4 6 8 2 4 6 8
W0
[W]

Monwwjwl wwglgzww ewwe cel wzezenwww @n wgg 11.12.

+Wcc
14 14
1
3 10
W 2 wwzcgng
+ WWL
+ 7 7
W W0 W2
W1
-
G -

Wgg. 11.12. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg we


wzwnwwez

3.2. Cwzwcwezgwwgcw we gnwzwze

We zgwgc[ wzgn wwncwe cwzwcwezgwwgcw we gnwzwze GG = w(WG),


wgg. 11.8, w woz\gg NWNW wgn CG - CWW400 cw cewlwlw[ gnwwze lw "1"
loggc (@n wez).
Wwlozgle lwg WG we zeglewz[ @n gnwezwwlwl [0W, 5W] conwozm
www. 11.4.
Monwwjwl wwglgzww ewwe cel wzezenwww @n wgg. 11.13.

Www. 11.4. Wwwel wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg we gnwzwze

WG 0 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2 3 4 5
[W] 1 2 4 6 8 2 4 6
GG
[mW]

+Wcc
|GG| 14
_ + 1
3
W1 (+) (-) 2
mW
+ 7
+ W
W1 W G

- -
142 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 11.13.

3.3. Cwzwcwezgwwgcgle we ge]gze

3.3.1. Cwzwcwezgwwgcw W0L = w(G0L)


We zgwgc[ wzgn wwncwe cwzwcwezgwwgcw we ge]gze W0L = w(G0L),
wgg. 11.10w, w woz\gg NWNW wgn CG - CWW 400, wwglgz`nw monwwjwl
wgn wgg. 11.14 @n cwze wmwele gnwz[zg wle woz\gg wwnw lw "1"loggc (@n
wez), gwz ge]gzew ewwe conecwww[ lw 0  10 wwzcgng WWL.

+Wcc
G0L
14 14
1
3 - mW + 010
2 wwzcgng
7 + WWL7
W0L W
-

Wgg. 11.14. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg W0L = w


(G0L)

We comwlewewz[ wwwelwl 11.5.

Www. 11.5. Wwwel wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg W0L = w(G0L)

Nz. wwzcgng
WWL 0 2 4 6 8 10
G0L [mW]
W0L [W]

3.3.2. Cwzwcwezgwwgcw W0H = w(G0H)


We zgwgc[ wzgn wwncwe o wwzwe wgn cwzwcwezgwwgcw we ge]gze
W0H = w(G0H), wgg. 11.11w, w woz\gg NWNW wgn CG - CWW 400, wwglgz`nw
monwwjwl wgn wgg. 11.15 @n cwze wmwele gnwz[zg wle woz\gg wwnw lw "0"
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 143

loggc (conecwwwe lw mww[), gwz ge]gzew ewwe conecwww[ lw 0  10 wwzcgng


WWL.

+Wcc
G0H
14 14
1
3 010
2 + mW -
wwzcgng
7 + WWL7
W0H W
-

Wgg. 11.15. Monwwj wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg W0H = w(G0H)

We comwlewewz[ wwwelwl 11.6.

Www. 11.6. Wwwel wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg W0H = w(G0H)

Nz. wwzcgng
WWL 0 2 4 6 8 10
-G0H [mW]
W0H [W]

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Monwwjwl wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg we wzwnwwez
(wgg. 11.12), zezwlwwwele exwezgmenwwle (www. 11.3 - comwlewww) ]g
cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez ow\gnww[ we wwzw wwweloz wgn wwwel;
4.2. Monwwjwl wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg we gnwzwze
(wgg. 11.13), zezwlwwwele exwezgmenwwle (www. 11.4 - comwlewww) ]g
cwzwcwezgwwgcw we gnwzwze ow\gnww[ we wwzw wwweloz wgn wwwel;
4.3. Monwwjele wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgloz we ge]gze
(wgg. 11.14 ]g 11.15), zezwlwwwele exwezgmenwwle (www. 11.5 ]g 11.6 -
comwlewwwe) ]g cwzwcwezgwwgcgle we ge]gze ow\gnwwe we wwzw wwweloz
wgn wwwele;
4.4. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.
144 Lwczwzew nz. 13

LWCZWZEW NZ. 12

CGZCWGWE WWL CW COLECWOZWL #N GOL

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wwwwgezew woz\gg WWL cw colecwozwl
@n gol (CG - CWW 405, wnex[ - wgg. W.2), cw elemenw we wwz[ @n
zewlgzwzew wwnc\geg "}G-cwwlww".

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Ewwjwl wgnwl wl woz\gg WWL wwwnwwzw


wwggwz[ cwzwcwezgwwgcg wwnc\gonwle weowewgwe wcewweg wwmglgg,
cwzwcwezgwwgcg cwze we zewez[ lw wgmwgg we comwww\ge, lw
gmwewwn\ele we ge]gze mgcg @n wmwele ww[zg loggce, wzecwm ]g lw wwn-
oww. Wgngwzwl wezwwwnwwj wl wcewwwg ewwj wgnwl conww[ @n wceew
c[ nw wezmgwe zewlgzwzew wwnc\geg }G wzgn "cwwlwze", wwgc[ wzgn
conecwwzew @n wwzwlel w ge]gzgloz mwg mwlwoz woz\g loggce. #nwz-
wwew[z, cwwlwzew @n wwzwlel w ge]gzgloz w wow[ woz\g WWL wwwnwwzw,
wgg. 12.1, wzewwge w[ \gn[ wewmw we cele wow[ wgwww\gg wowgwgle ]g
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 145

wnwme:

+Wcc

Z4 Z'4

Wl W W' Ww
4 4
w
W G W'
Wgg. 12.1. Exwlgcwwgw[ lw cwwlwzew @n wwzwlel w ge]gzgloz w wow[ woz\g WWL
Ww Wl
w W
wwwnwwzw W'
"1"
- Ngwelwzgle loggce
"0"
wle ge]gzgloz celoz
3 wow[ woz\g cogncgw, cwz @n
cwze nw wwwz ngcg wn wel we wzowleme;
3
- Ngwelwzgle loggce zewwecwgwe wgwez[ (w. wgg. 12.1), cwz @n cwze
we wwwwgle]we wn cwzenw G we wzwwewl +WCC  Z'4  W'4  W'  W3 
mww[, cwzenw ce wze exwzewgw:
 4  VD  VCE3
VCC  VCE
I  30mA .
R 4
(12.1)
|gn`nw wewmw we cwzwcwezgwwgcgle conwwzwcwgwe wle
wzwnzgwwowzeloz W3 ]g W'4 (GC3mwx = 16mW, GC4mwx = 0,8mW), wezgcolwl
wgwwzwgezgg loz ewwe ewgwenw. Ozgcwm, conwwmwl we cwzenw wgn
wwzww we wlgmenwwze wz cze]we, gwz wowen\gwlwl we ge]gze wl woz\gloz
gnwezconecwwwe nw wz mwg wg ngcg 0,4W, ngcg 2,4W, wlwez`nww-we wecg
ngwelwzgle loggce.
Wowwe wcewwe newjwnwwzg wwnw elgmgnwwe @n cwzwl woz\gg
WWL cw colecwozwl @n gol cwze we ow\gne wgn wowzww WWL wwwnwwzw
wzgn wwwzgmwzew gzwwwlwg Z4, W4, W - wgg. 12.2 - ]g @nlocwgzew
wcewwwgw cw o zezgwwen\[ we wwzcgn[ ZL, exwezgowz[+Wcc cgzcwgwwlwg
gnwegzww.
Z1 Z3 ZL

W2
W1
W3
C
Z2 G
146 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 12.2. Wowzww (gnwezwozwl) WWL cw colecwozwl @n gol

Cwwlwzew we wceew]g wwzcgn[ ZL w wow[ gnwezwowze cw


colecwozwl @n gol we wgwwl celwg wgn wgg. 12.2 (w. wgg. 12.3), conwwce lw
wchemw wgn wgg. 12.4 w c[zeg wwnc\gonwze ewwe wzezenwww[ @n wwwelwl
12.1.

2.2. Cwlcwlwl wwlozgg lwg ZL

Cwlcwlwl wwlozgg lwg ZL wzewwge w[ \gn[ wewmw we nwm[zwl (m)


we woz\g loggce wle c[zoz ge]gzg we cwwlewz[ @n wwzwlel, we nwm[zwl (n) we
wwzcgng WWL wwwnwwzw we cwze wcewwew wzewwge w[ wewgweze ]g, nw
@n wlwgmwl z`nw, we cele wow[ ngwelwzg loggce ce wow ww[zew lw ge]gzew
comwn[ w celoz m woz\g.

+Wc +Wc
c c
ZL ZL

W W' A
W W
3 3
1
Y  AB
(W1 (W2 B
W W }G
) )
2 cwwlw
Wgg. 12.3. Cwwlwzew we o wwzcgn[ Wgg. 12.4. Zewlgzwzew wwnc\geg }G
w
cwwlww
comwn[ w ge]gzgloz w wow[ woz\g
loggce cw colecwozwl @n gol

Www. 12.1. Exwlgcwwgw lw zewlgzwzew wwnc\geg }G cwwlww

W W W'3 W3 W
0 0 Wl. Wl. 1
0 1 Wl. Www. 0
1 0 Www. Wl. 0
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 147

1 1 Www. Www. 0

Wwwwel, w]w cwm zezwlw[ wgn wgg. 12.5 ]g 12.6, @n cwze cwzen\gg
ww wwlozgle

+W
cc
ZLmwx
G0Hmw GGHmw
x x
W3 W1
W0Hmgn=2,4W
1
1
G0Hmw
GGHmw
x n
m W3 x
W1
2 2

G0Hmw
GGHmw
x
W3 x
W1
Wgg. 12.5. Exwlgcwwgw[ wenwzw cwlcwlwl wwlozgg nlwg ZL lw W0Hmgn
m

+Wc
c
Z11 Z12 Z1n
ZLmgn
G0Lmw GGLwm
x wx W1 n

1
GGLmw

W0Lmwx=0,4 x W1
W 2
GGLmw
x W1
Wgg. 12.6. Exwlgcwwgw[ wenwzw cwlcwlwl wwlozgg lwg Z L lw W0Lmwx
n

G0Hmwx = 250W, GGHmwx = 40W, zewwecwgw G0Lmwx = 16mW, GGLmwx =


1,6mW, we cwlcwlewz[ wow[ wwlozg lgmgw[ wenwzw ZL:
VCC  V0H min
R L max 
m  I 0H max  n  I IH max
(12.2)
148 Lwczwzew nz. 13

VCC  V0 L max
R L min 
I 0 L max  n  I IL max
(12.3)
We wlege ZL wwwwel @nc`w:
ZL  (ZLmgn, ZLmwx).
(12.4)

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw zewlgzwzew wwnc\geg "}G-cwwlww" ]g wezgwgcwzew
wwnc\gon[zgg wcewwegw, wom wwglgzw wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g
cgzcwgwwl gnwegzww CWW 405 (CWW 406), wgg. W.2 - wnex[.

3.1. Wwwwgwl wwnc\geg "}G-cwwlww"


Wenwzw wwwwgwl wwnc\geg "}G-cwwlww" ow\gnwwe wzgn
gnwezconecwwzew ge]gzgloz w 4 woz\g WWL cw colecwoz @n gol we o
wwzcgn[ conwwgwwgw[ wgn wlwe 2 woz\g, we woz wwzcwzge wzm[wowzele
ewwwe:
3.1.1. We cwlcwlewz[ ZLmwx, ZLmgn ]g we wlege ZL, wwglgz`nw zelw\ggle
(12.2), (12.3) ]g (12.4).
3.1.2. Wwglgz`nw CG - CWW 405 (CWW 406), wnex[, wgg. W.2, we
comwlewewz[ wchemw wgn wgg. 12.7 cw nwmezele cozewwwnz[wowze wgngloz
CG, gnclwwgw ceg wwezen\g wozneloz we wlgmenwwze, ]g we gmwlemenwewz[
monwwjwl we zonw cw woclwzg we CG w wlwwwozmeg we lwwozwwoz.
3.1.3. We conecwewz[ lw gnwz[zgle W0, W1, W2, W3 wle monwwjwlwg
wgn wgg. 12.7 ge]gzgle cozewwwnz[wowze wle WW1 (wgg. 1.6, wgngg W-4, W-
5, W-6 ]g W-7) @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww wzgn WWM 1. Ge]gzew W
w monwwjwlwg we cwwlewz[ lw wn wolwmewzw www lw WW, wgwwl C0.
+Wcc

ZL

W0

W1
W
W2
+
W3
W W0
-
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 149

Wgg. 12.7. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw wezgwgcwzew wwnc\geg


}G - cwwlww ]g w ngwelwzgloz loggce we ge]gze

3.1.4. We wezgwgc[ wwnc\gonwzew cgzcwgwwlwg wgn wgg. 12.7 ]g we


comwlewewz[ www. 12.2.

Www. 12.2. Wwwel we wwnc\gonwze wl cgzcwgwwlwg wgn wgg. 12.7

W3 W2 W1 W0 W
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
. . . .
. . . .
. . . .
1 1 1 0
1 1 1 1

3.2. Wwwwgwl gnwlwen\eg wwlozgg lwg ZL wwwwzw ngwelwzgloz


loggce we ge]gze

We wwglgzewz[ monwwjwl wgn wgg. 12.7 wenwzw 3 wwlozg


wgwwgncwe wle lwg ZL ]g we comwlewewz[ wwwelwl 12.3 @ncezcwgnww-we
wwlozgle we ge]gze cwze nw we @ncwwzewz[ @n
lgmgwele cwnowcwwe wle ngwelwzgloz loggce.

Www. 12.3. Gnwlwen\w wwlozgg lwg ZL wwwwzw ngwelwlwg loggc wl ge]gzgg


cgzcwgwwlwg wgn wgg. 12.7

W0 [W]
W3 W2 W1 W0 ZL< ZLmgn ZLmgn< ZL< ZLmwx ZL> ZLmwx
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 12.7;
4.2. Wwwelele 12.2 ]g 12.3;
150 Lwczwzew nz. 13

4.3. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.

LWCZWZEW NZ. 13

WOZ|G WWL CW 3 WW{ZG

1. Wcowwl lwcz[zgg

Lwczwzew @]g wzowwne wwwwgezew woz\gg WWL cw 3 ww[zg (WN


74336, wnex[, wgg. W.19).

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Wwmglgw WWL (Whzee Wwwwe Loggc) wezmgwe cwwlwzew @n


wwzwlel w ge]gzgloz mwg mwlwoz woz\g loggce w[z[ wezwwwnwwjele we cwze
le gmwlgc[ wwglgzwzew zezgwwen\eg exwezne ZL @n cwzwl woz\gloz loggce cw
colecwozwl @n gol.
Wwmglgw WWL owez[ gmwewwn\e we ge]gze mgcg @n ww[zgle "0" ]g
"1" loggc (wcelew]g cw lw wowzww WWL wwwnwwzw), gwz @n cew we w
wzegw wwwze, wwwzew we @nwlw[ gmwewwn\[ (HZ), wzezgnw[ wwwnwwjwl
we w nw "@nc[zcw" cgzcwgwele cw cwze ewwe cwwlww[.
Wchemw wneg woz\g NWNW-WWL we ow\gne wgn cew w woz\gg
WWL wwwnwwzw, wzgn gnwzowwcezew wnwg gnwezwoz (G) ]g w wneg wgowe
(W2), w]w cwm ewwe glwwwzww @n wgg. 13.1. Wgmwolwl woz\gg NWNW-
WWL ewwe wzezenwww @n wgg. 13.2.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 151

2.2. Wwnc\gonwze

Wwnc\gonwzew woz\gg NWNW-WWL ewwe wzezenwww[ comwzgmww


@n wwwelwl we wwnc\gonwze - www. 13.1.
Wwwwel, wwc[ gnwzwzew we wwwozgzwze E (ENABLE) ewwe
wcwgwww[ ( E  0 ), lw ge]gzew gnwezwozwlwg G wom wwew "1" loggc
ceewce wwce gnowezwnw cel we-wl wzeglew emgwez wl lwg W1. #n wcelw]g
wgmw W2 ww wg wlocww[, gwz wchemw wgn wgg. 13.1 ww wwnc\gonw cw wn
NWNW-WWL wwwnwwzw (wgg. 11.1).
#n conwg\ggle @n cwze E  1 , lw ge]gzew gnwezwozwlwg G wom
wwew "0" loggc, wwww cwze gmwlgc[ W3 - wlocww (w. lwczwzew nz. 11). #n
wlww, wgoww W2 ww conwwce, wloc`nww-l we W4. Ge]gzew W ww wg, wzgn
wzmwze, wzwcwgc gzolww[ ww\[ we cele wow[ wozne
wle wwzweg we wlgmenwwze, owezgnw cgzcwgweloz cw cwze ewwe
gnwezconecwww[ o @nwlw[ gmwewwn\[ (HZ).

+Wc
c
Z1 Z3 Z4

W
4 E
W W W
W W
W
C 2 1 W
1 W W
Wgg.
W 13.2. Wgmwolwl
3 woz\gg WWL
Z2

W
2
G
E 13.1.
Wgg. Wchemw woz\gg NWNW - WWL

Www. 13.1. Wwwelwl we wwnc\gonwze wl woz\gg WWL

E W W W
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
152 Lwczwzew nz. 13

1 x x HZ

Cwwlwzew we o mwggwwzwl[ we wwwe w ge]gzgloz w wow[ woz\g


WWL we zewlgzewz[ wgmwlw, wgg. 13.3, wngcw conwg\ge cwze we gmwwne
wggnw wceew w wwlgw[zgg newgmwlwwne w celoz wow[ (www mwg mwlwe)
woz\g: E 1  E 2 .
Wwoww`nw wn wgwwem we wwwozgzwze we wgwwl celwg wgn wgg.
13.4, cw
E  E1  E 2 ,
(13.1)
ow\gnem:
Y  A 1 B1 E  A 2 B 2 E ,
(13.2)

 A B , pentru E = 0;
wecg: Y 1 1
A 2 B 2 , pentru E = 1.
(13.3)

E1

W1
W
1 W
W2 E
W2

E1  E E2  E
E2
Wgg. 13.3. Cwwlwzew ge]gzgloz w wow[ woz\g WWL Wgg. 13.4. Wgwwem we
wwwozgzwze
@n conwzwwgmw w wwnc\gon[zgg
woz\gloz WWL wgn wgg. 13.3

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg

Wenwzw wwwwgwl gnwezwozwlwg WWL wom wwglgzw wlwwwozmw


we lwwozwwoz, wzeg cgzcwgwe gnwegzwwe WN 74366, wnex[, wgg. W.19 ]g
wn wwwzww we m[wwz[ we wgw MWWO.
3.1. We comwlewewz[ wchemw wgn wgg. 13.5 cw nwm[zwl wgngloz CG
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 153

wwglgzwwe, gnclwwgw wgngg we wlgmenwwze.

+Wcc

W CG-1 W02

E 1
W CG-2 W

C CG-3 W01

Wgg. 13.5. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw wezgwgcwzew wwnc\gon[zgg


woz\gloz WWL cw ge]gzgle cwwlwwe we o mwggwwzwl[

3.2. We gmwlemenwewz[ wchemw wgn wgg. 13.5 we zonw cw woclwzg


we CG w wlwwwozmeg we lwwozwwoz.
3.3. We conecwewz[ gnwz[zgle we wwwozgzwze E  1 , E  2 ,
E  3 , wgg. 13.5, lw ge]gzgle W0, W1, W2 wle WW1 ]g gnwz[zgle W, W, C lw
ge]gzgle W0, W1, W2 wle WW2, cw WW1 ]g WW2 wwwe @n zeggm we
nwm[z[wowze comwnwwwe we wwcwwl mwnwwl.
3.4. We wlgmenwewz[ wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g wchemw wgn
wgg. 13.5.
3.5. We wezgwgc[ wwnc\gonwzew cgzcwgwwlwg ]g we
comwlewewz[ www. 13.2.

Www. 13.2. Exwlgcwwgw wenwzw monwwjwl wgn wgg. 13.5

E 3 E2 E 1 C W W W01 W02 W


[W] [W]
1 1 1 x x x
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0

Owwezww\gg:
154 Lwczwzew nz. 13

1) Wwc[ W01 = W02 = 0W, ge]gzew W we wwl[ @n wwwzew we


@nwlw[ gmwewwn\[ (HZ);
2) Wwc[ wwlowzew lwg W01 ewwe wc[zww[, gwz w lwg W02 - zgwgcww[, W
ewwe "0" loggc;
3) Wwc[ wwlowzew lwg W01 ewwe zgwgcww[ gwz w lwg W02 - wc[zww[, W
ewwe @n "1" loggc.

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 13.5 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.2. Wwwelwl 13.2. comwlewww;
4.3. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 155

LWCZWZEW NZ. 14

WOWZWW CMOW. WNWLGZW WWWWGC{

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wwwwgezew wgn wwncw we weweze
wwwwgc w woz\gg CMOW (1/6 MMC 4049, wgg. W.16 - wnex[).

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Wwmglgw loggc[ CMOW (Comwlemenwwzw MOW) wwglgzewz[ - w]w


cwm zezwlw[ ]g wgn wenwmgze - wzwnzgwwowze MOW comwlemenwwze ]g
ewwe wwmglgw cw wwzwmewzgg ceg mwg wwzowgw\g we ceg wg wneg
wwmglgg gwewle: wwweze wgwgwww[ wowzwe mgc[ @n zeggm wwwwgc (10
nW/wowzw[), wgmw we wzowwgwze mgc (25 ... 50 nwec), wewenwenw we
wenwgwnew we wlgmenwwze, gmwngwwwe lw zogomow - 45% wgn wgwezen\w
wenwgwngloz cozewwwnz[wowze celoz wow[ ngwelwzg loggce, wzonwwzg
conwzolwwgle, ewc.

2.2. Wwnc\gonwzew gnwezwozwlwg CMOW

Gnwezwozwl CMOW, wgg. 14.1w, ewwe wozmww wgn


wow[ wzwnzgwwowze
WGW +WWW
w W G G
G
Ww W W

W
W
W
W W WO
G WGW WGW
G W
n
Wwn WWW -WWW Ww
W
156 Lwczwzew nz. 13

w) wchem[ w) cwzwcwezgwwgcw we c) cwzwcwezgwwgcw


we
wzwnwwez w lwg Wn wzwnwwez
w lwg Ww

Wgg. 14.1. Gnwezwozwl CMOW

comwlemenwwze cw cwnwl gnwww we wgw n (W n), zewwecwgw w (Ww),


wmwele zewlgzwwe we wcelw]g wwwwwzww we wwz[. Cwzwcwezgwwgcgle we
wzwnwwez wle celoz wow[ wzwnzgwwowze wwnw wzezenwwwe @n wgg. 14.1w
]g 14.1c, wnwe w-ww nowww Wwn ]g Www wenwgwngle we wzwg.
We wggwzw 14.1w wow wg wczgwe cw w]wzgn\[ zelw\ggle:
WGWn = WG ;
(14.1)
WGWw = WG - WWW ,
(14.2)
w c[zoz gnwezwzewwze, cozelww[ cw wgwgzwmele wgn wgg. 14.1w ]g c,
exwlgc[ cw wwwgcgenw[ clwzgwwwe wwnc\gonwzew gnwezwozwlwg CMOW.
Wwwwel, wenwzw WG < Wwn (wwze exemwlw, WG = 0, wecg W = "0"
loggc), Wn ww wg wlocww gwz Ww ww conwwce @n zeggwnew ohmgc[ (WGWw =
-WWW, zel. 14.2). Wowen\gwlwl +WWW ww wg wzwnwwezww lw ge]gzew
gnwezwozwlwg wzgn conwwcwwn\w wzen[-wwzw[ w lwg Ww ]g ge]gzew ww wg
W = "1" loggc.
Wgmglwz, wenwzw WG > Wwn (wwze exemwlw WG = WWW, wecg W =
"1" loggc), Wn ww conwwce @n zeggwnew ohmgc[ (W GWn = WWW, zel. 14.1), gwz
Ww ww wg wlocww (WGWw = 0, zel. 14.2). Wowen\gwlwl mwweg ww wg
wzwnwwezww lw ge]gzew gnwezwozwlwg wzgn conwwcwwn\w wzen[-wwzw[ w
GW
lwg Wn ]g ge]gzew ww wg "0" loggc. GW
(lw
Wwnc\gonwzew cw gnwezwoz w cgzcwgwwlwg ewwe wemonwwzww[.
O wnwlgz[ mwg wewwlgww[ wowwe wlw[wg w[cww[ cw wjwwozwl
wcwz[exwlgcwwgw 14.1.
wgwgzwmeloz wgn wgg. 14.2w ]g w ]g w wwwelwlwg
w) )

WG
0 WGWn
0 Wwn WW
WGW
- Www W
w
W G G
W
0 G G
G W W
WW W G
WW
G
w)

W
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 157

Wgg. 14.2. Exwlgcwwgw[ wenwzw wwnc\gonwzew gnwezwozwlwg CMOW


w) cwzwcwezgwwgcgle we wzwnwwez wle wzwnzgwwowzeloz Wn ]g Ww
w) cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez w gnwezwozwlwg

Www. 14.1. Exwlgcwwgw wenwzw wwnc\gonwzew gnwezwozwlwg CMOW

ZONW
Wzz. G GG GGG GW W
Www.
Wn Wl. Www. GW Z. lgn. Z. lgn
GW
Ww Z. lgn Z. lgn Www GW Www GW Wl.

W]w cwm zezwlw[ ]g wgn cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez wgn wgg.


14.2w, conwwmwl we wwweze @n zeggm wwwwgc (zonele G ]g W) ewwe
neglgjwwgl, wggnw www we zelw\gw:
WW = G0WWW,
(14.3)
wnwe G0 = 1nW ewwe cwzenwwl zezgwwwl wl wzwnzgwwozwlwg wlocww (wge
Wn, wge Ww). Wenwzw wn WWW  [5W, 15W], zezwlw[ wn conwwm wwwwgc we
wwweze @nwz-wwew[z neglgjwwgl:
WW  [5nW, 15nW],
(14.4)
#n zeggm wgnwmgc, wecg @n wgmwwl wzwnzg\geg wgnwz-o wwwze
@n wlww (zonele GG, GGG ]g GW, wwz @n wwecgwl zonw GGG), conwwmwl
we ww wwwozw cgzcwlw\geg wnwg cwzenw GW (wgg. 14.2w) @nwze +WWW ]g
mww[. Wceww conwwm we wwweze wwwlgmenwwz ewwe www we zelw\gw:
WW = CLWWW2w, (14.5)
@n cwze CL zewzezgnw[ cwwwcgwwwew echgwwlenw[ we lw ge]gzew
gnwezwozwlwg, wozmww[ wgn cwwwcgw[\gle woz\gloz comwnwwwe ]g cele
wwzwzgwe, gwz w - wzecwen\w we comwww\ge.
Owwezww\gg:
158 Lwczwzew nz. 13

1) Wwn-oww-wl gnwezwozwlwg wze wwlowzew wgwgc[ 50, zezwlwww[


nw wgn necewgwwwew men\gnezgg ngwelwzgloz we wenwgwne @n zeggm
wwwwgc, cg wgn conwgwezenwe legwwe we lgmgwwzew lwg WW, w c[zwg
wwlowze cze]we wgzecw wzowoz\gonwl cw C L, wecg cw nwm[zwl we woz\g
conecwwwe cw wwzcgn[.
2) Ww`w @nc[zcwzew c`w ]g wewc[zcwzew cwwwcgw[\gloz wgn
comwonen\w lwg CL, wze loc cw o conwwwnw[ we wgmw zewww[,
wwwozgw[ wwlozgg mgcg w zezgwwen\eg wzen[-wwzw[ w wzwnzgwwozwlwg
cwze conwwce. We ow\gn wwwwel wgmwg we comwwwze zezonwwglg (@n jwz
we 60nwec), wmelgoz`nww-we wnwl wgn wzgncgwwlele wezwwwnwwje wle
cgzcwgweloz loggce WMOW ]g NMOW.

2.3. Cwzwcwezgwwgcg wwwwgce

2.3.1. Cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez

Cwzwcwezgwwgcw we wzwnwwez zewzezgnw[ wewenwen\w W0 =


w(WG) ]g wze wwwecwwl wgn wgg. 14.2w, cw owwezww\gw c[ W WW wowwe lww
wwlozg cwwzgnwe @nwze 5 ]g 15W.
Zgwgcwzew exwezgmenwwl[ w cwzwcwezgwwgcgg we wzwnwwez
gmwwne cwnow]wezew ]g

zewwecwwzew ngwelwzgloz loggce. Wwwwel, wenwzw WWW = 5W, ngwelwzgle


loggce wwnw wzezenwwwe @n wgg. 14.3.
W
5
W0H=4,99 "1"
W MH 4 WGH=3,5
3 W
2

ML 1 WGL=1,5
W0L=0,01 "0"W
WC

1 2
W0 W
G

Wgg. 14.3. Ngwelwzgle loggce wle wwmglgeg CMOW

Wgn mowgwe we wgmglgwwwgne ]g economge we www\gw, wwgez[m


wwwwen\gloz w[ zewww[ wwzwgzwwwl 2.3.1 we lw lwczwzew nz. 11.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 159

2.3.2. Cwzwcwezgwwgcw we gnwzwze

Wwwwgwl cwzwcwezgwwgcgg we gnwzwze ewwe negnwezewwnw


wwwozgw[ zezgwwen\eg we gnwzwze wowzwe mwzg (> 1012) w
wzwnzgwwowzeloz MOW ]g, gmwlgcgw, w cwzenwwlwg we gnwzwze
wzwcwgc nwl.

2.3.3. Cwzwcwezgwwgcw we ge]gze

Wwwwgwl cwzwcwezgwwgcgg we ge]gze w gnwezwozwlwg ewwe we


wwemenew negnwezewwnw wwwozgw[ zezgwwen\eg we gnwzwze wowzwe
mwzg w woz\gloz comwnwwwe ]g gmwlgcgw, w wwn-oww-wlwg exwzem we
zgwgcww wl gnwezwozwlwg @n zeggm wwwwgc (w. owwezww\gw nz. 1 we lw
wwzwgzwwwl 2.2).

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw zgwgcwzew exwezgmenwwl[ w cwzwcwezgwwgcgg we
wzwnwwez, we ww wwglgzw wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g cgzcwgwwl
gnwegzww MMC 4049, wgg. W.16 - wnex[.
3.1. We zewlgzewz[ monwwjwl wgn wgg. 14.4, www[ comwlewwzew
wggwzgg cw nwm[zwl wgngloz CG, gnclwwgw ceg we wlgmenwwze.
3.2. We comwlewewz[ www. 14.2 wenwzw wow[ wwlozg wgwwgncwe
wle wenwgwngg we wlgmenwwze: WWW = 5W ]g WWW = 15W.
+Wcc
1/6 MMC 4049

W
+ +
W W1 W2 W0
G
- -

Wgg. 14.4. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg we


wzwnwwez
w gnwezwozwlwg CMOW

Www. 14.2. Wwwel wenwzw zgwgcwzew cwzwcwezgwwgcgg we wzwnwwez


160 Lwczwzew nz. 13

WG [W] 0 1 . . . . . . . WWW
W0 [W]

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 14.4;
4.2. Wwwelwl 14.2 (wenwzw WWW = 5W ]g WWW = 15W);
4.3. Cwzwcwezgwwgcgle we wzwnwwez wenwzw WWW = 5W ]g WWW =
15W;
4.4. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.


Woz\g WWL cw 3 ww[zg 161

LWCZWZEW NZ. 15

ZEGGMWL WGNWMGC WL WOZ|GLOZ WWL }G


CMOW

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wwwwgezew zeggmwlwg wgnwmgc wl
woz\gloz WWL wwwnwwzw ]g CMOW (CWW 404, CWW 408, wgg. W.2 ]g W.3
- wnex[, zewwecwgw MMC 4049, wgg. W.16 - wnex[).

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Wzgncgwwlwl wwzwmewzw wzgn gnwezmewgwl c[zwgw we


ewwlwewz[ wwnc\gonwzew @n zeggm wgnwmgc w wneg woz\g loggce ewwe
"wgmwwl we @nw`zzgeze lw wzowwgwze" (wzowwgwwgon welww wgme -
www). El exwzgm[ wgwezw we z[wwwnw w cgzcwgwwlwg loggc, www, mwg
exwlgcgw, @nw`zzgezew cw cwze zewc\gonewz[ ge]gzew cgzcwgwwlwg lw wn
wwgmwl wwlgcww lw gnwzwze.

2.2. Zeggmwl wgnwmgc wl woz\gg WWL wwwnwwzw

Wwzww wzgncgwwl[ w @nw`zzgezgloz @n wzowwgwzew wemnwleloz


wzgn cgzcwgwele loggce zewlgzwwe @n wehngc[ wgwolwz[ o conwwgwwge
wgmwwl necewwz ge]gzgg wgn wwwwzw\ge w wzwnzgwwowzeloz. Ewwe
cwnowcww wwwwwl c[, lw wwwwzw\ge, cele wow[ jonc\gwng wle
wzwnzgwwozwlwg wwnw wgzecw wolwzgzwwe, ww`nw loc o wwwl[ gnjec\ge we
wwzw[wozg mwjozgwwzg wzoweng\g wgn zonele emgwezwlwg ]g colecwozwlwg
- @n zonw wwzeg. Ewwcwwzew wwzcgngloz wwocwwe @n wwz[, @n
conwg\ggle @n cwze wzwnzgwwozwl w wzgmgw comwnww we ge]gze wgn
wwwwzw\ge, nw we wzowwce gnwwwnwwnew cg www[ wn wnwmgw gnwezwwl
we wgmw nwmgw "wgmw we wwocwze". Zezwlw[ c[ www-wl woz\gg WWL
wwwnwwzw wewgnwe we nwm[zwl wzwnzgwwowzeloz cwze w[z[wewc wwwzew
we wwwwzw\ge. Wwwzenw, wzgwgnw wgg. 11.3 ]g www. 11.2, conwwww[m
c[ wzwnzg\gw H  L (wzecezew wgn zonw (1), wgg. 11.3, @n zonw (2))
gmwlgc[ ge]gzew wgn wwwwzw\ge w wzwnzgwwowzeloz W1 ]g W4, gwz
162 Lwczwzew nz. 13

wzwnzg\gw L  H - ge]gzew wgn wwwwzw\ge w wzwnzgwwowzeloz W2 ]g W3.

Conclwzgw wgzewwc[ wz wg wceew c[ wzwnzg\ggle @n wmwele wenwwzg ww


loc @n gnwezwwle we wgmw egwle.
#n zewlgwwwe, wgmenwgwnew zewww[ w lwg W1 conwwce lw
cwwwcgw[\g wwzwzgwe zewwwe ]g lw o wgwez[ we comwww\ge w wcewwwgw
wowzwe mwze.
Zezwlw[ necewgwwwew wewgngzgg w wog wgmwg we @nw`zzgeze lw
wzowwgwze: wwwHL, wenwzw comwwwzew ge]gzgg wgn wwwzew "www" @n
wwzwzew "jow" ]g wwwLH, wenwzw comwwwzew ge]gzgg wgn wwwzew "jow" @n
wwwzew "www", cw owwezww\gw c[ wwwLH > wwwHL.
Wmwgg wwzwmewzgg wwnw m[wwzw\g @n conwg\ggle wnwg wwn-
oww = 10 ]g wwnw glwwwzw\g @n wgwgzwmele wgn wgg. 15.1.

WG[
WG=3,5 W]
0,9WG

(w) 1,5

0,1WG wz=10n ww=5n


w w w
W0[W
WG=3,5 ]

(w) 1,5
wwwHL=8n wwwLH=12n
Wgg. 15.1. Exwlgcwwgw[ wenwzw
w wgmwgg we @nw`zzgeze
w w
lw wzowwgwze:
w) wozmw we wnw[ w wenwgwngg we gnwzwze;
w) wozmw we wnw[ w wenwgwngg we ge]gze.

Wgmwwl we @nw`zzgeze lw wzowwgwze wl woz\gg WWL wwwnwwzw


we ow\gne ewecww`nw mewgw wzgmewgc[ w celoz wog:
. (15.1)
Wwwozgw[ wgwezen\eg wgnwze wwwHL ]g wwwLH, wowwe ww[zew o
mowgwgcwze w wwzwweg gmwwlwwlwg ce we wzowwg[ wzgnwz-wn lwn\ we
woz\g WWL wwwnwwzw.
Wwwwel, @n cwzwl wnwg nwm[z wwz we woz\g WNW, wgg. 15.2w,
wgwgzwmele we wemnwl woz wwew wwwecwwl wgn wgg. 15.2w.
Wgn wgg. 15.2w owwezw[m c[:
W* = W - 2(wwwLH - wwwHL),
(15.2)
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 163

www, genezwlgz`nw wenwzw n woz\g:


W* = W - n(wwwLH - wwwHL).
(15.3)
We owwezw[ c[ wwzwww gmwwlwwlwg we zewwce cw c`we:
wwwLH - wwwHL = 12 - 8 = 4nw
(15.4)
lw wzecezew wzgn wgecwze wowzw[ WWL wwwnwwzw, w`n[ lw wgwwwzg\gw
wowwl[ w gmwwlwwlwg.

W
W
W W
C
w
1 W
1 W
W
w) wchemw wwwL wwwH
H L
w
W
C

w) wgwgzwmele we wemnwl
w
W*
Wgg. 15.2. Mowgwgcwzew wwzwweg gmwwlwwlwg ce we wzowwg[ wzgnwz-wn lwn\
we woz\g WNW

#n cwzwl wnwg lwn\ wozmww wgnwz-wn nwm[z wwz we woz\g


NWNW, wgg. 15.3w, we ow\gn wgwgzwmele wgn wgg. 15.3w.
W
W W
W
C
w
1 W W
1
w) wchemw W
wwwH wwwL
L H w
W
C
wwwL wwwH
H L w
W*
w) wgwgzwmele we wemnwl
164 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 15.3. Conwezwwzew wwzwweg gmwwlwwlwg lw wzecezew wzgnwz-wn nwm[z


wwz we woz\g NWNW

Wgn wgg. 15.3w owwezw[m c[:


W* = W + (wwwLH - wwwHL) - (wwwLH - wwwHL) = W,
(15.5)
wecg wwzwww gmwwlwwlwg we zewwce www[ wn nwm[z wwz we gnwezw[zg.

2.3. Zeggmwl wgnwmgc wl woz\gg CMOW

#n cwzwl woz\gg CMOW, wwzww wzgncgwwl[ w @nw`zzgezgloz @n


wzowwgwzew wemnwleloz o conwwgwwge cwwwcgw[\gle wwzwzgwe.
Wwwwel, wwlgc`nw lw gnwzwzew wnwg gnwezwoz CMOW wn
wemnwl wzewwwnghgwlwz gwewl cw wmwlgwwwgnew wwzggnw @nwze
ngwelwzgle 0 ]g +WWW, wwwem cwlcwlw wgmwgg we @nc[zcwze/wewc[zcwze
wg cwwwcgw[\gg we wwzcgn[ CL w gnwezwozwlwg (wzgn wzwnzgwwozwl
MOW cw cwnwl w, zewwecwgw n).
Wgmwwl we wzowwgwze wzgn gnwezwoz ewwe:
, (15.6)
]g wewgnwe we zwwozwwl CL/WWW, w]w cwm ewwe glwwwzww @n wgg. 15.4.
#n wgmwwl comwww\geg, cwwwcgwwwew we gnwzwze w WECMOW-
wlwg ( 5wW) cze]we we 5  10 ozg wwwozgw[ ewecwwlwg MGllez cwwzww we
cwwwcgwwwew we zewc\ge gzgl[-wzen[ (C gw) ]g wzwnwconwwcwwn\w (gm),
wgg. 15.5.
www[nw CGN[w
] W]
300 WWW=5W 30

200 20
WWW=10
100 W
W =15 10
WW
W 5
CL[wW W
0 50 100 150 0 1 2 3 4 5
Wgg. 15.4. Wewenwen\w www = w(CL, WWW] ) Wgg. 15.5. Wewenwen\w CGN
= w(W)

#n wzogecwwze we wowwe wwglgzw o wwlowze w wwn-oww-wlwg


mwg mwze we 50 (w. owwezww\gw nz. 1 we lw wwzwgzwwwl 2.2, lwczwzew nz.
14). Cze]wezew wwn-oww-wlwg m[ze]we @nw[ cwwwcgwwwew wowwl[ we
wwzcgn[ lw wwlowzew:
CL = 5x + C0 [wW] ,
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 165

(15.7)
wnwe x ewwe nwm[zwl we wwzcgng wwg\gonwle, gwz C 0 wwzgwz[ @n wwnc\ge
we WWW wwwwel:
WWW = 5W , C0 = 40 wW;

WWW = 10W , C0 = 20 wW;


WWW = 15W , C0 = 10 wW.
Cze]wezew lwg CL conwwce lw cze]wezew lwg WW, zel. (14.5) ]g
lgmgwewz[ cze]wezew wwn-oww-wlwg.

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw wwwwgezew zeggmwlwg wgnwmgc wl woz\gloz WWL ]g
CMOW, we ww wwglgzw wlwwwozmw we lwwozwwoz, cgzcwgwele gnwegzwwe
CWW 404, CWW 408, MMC 4049 - wgg. W.2, W.3 ]g W.16 - wnex[ - ]g wn
owcglowcow cw wow[ wwowwzg.

3.1. Wwwwgwl zeggmwlwg wgnwmgc wl woz\gg WWL


wwwnwwzw

3.1.1. We zewlgzewz[ monwwjwl wgn wgg. 15.6 www[ comwlewwzew


wchemeg cw

+Wcc

GWW (W- (W- WWW (W-


29)
W
(20kH) 23) 24) W
(W1=40nw) C
W
1 E
1
1
1

Wgg. 15.6. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw wwwwgezew zeggmwlwg wgnwmgc wl


woz\gg WNW-WWL

nwmezele wgngloz cozewwwnz[wozg CG CWW408, gnclwwgw wgngg we


wlgmenwwze. Comwwwwowzele K1 ]g K2 we we wlwcheww
mwlwgwwnc\gonwl[ wwnw wmwele we wozg\gw 1.
3.1.2. Wgzwwlgz`nw cw wjwwozwl owcglowcowwlwg wemnwlele wgn
wwncwele W, W, ..., E wwwwgem wzm[wowzele wwwecwe:
w) Wc[wezew wzogzewgw[ we lw W lw E w wwzwweg
gmwwlwwzgloz, w`n[ lw wnwlwzew loz (w. wgg. 15.2w);
166 Lwczwzew nz. 13

w) Wwzwww wzonwwzgloz wnwezgowze - wz ]g wowwezgowze


-ww (w. wgg. 15.1w);
c) Wgmwgg we @nw`zzgeze lw wzowwgwze wwwHL ]g wwwLH.
3.1.3. We zewlgzewz[ monwwjwl wgn wgg. 15.7
www[ comwlewwzew wchemeg cw nwmezele wgngloz cozewwwnz[wozg CG
CWW404, gnclwwgw wgngg we wlgmenwwze. Comwwwwowzele K 1 ]g K2
we we wlwcheww mwlwgwwnc\gonwl[ wwnw wmwele we wozg\gw 1.
3.1.4. Wgzwwlgz`nw cw wjwwozwl owcglowcowwlwg wemnwlel wgn
wwncwele W, W,
..., E, wwwwgem wzm[wowzele wwwecwe:
w) Zewwcezew wwzwweg gmwwlwwzgloz www[ c`we wow[ gnwezw[zg
wwccewgwe;
w) Wwzwwele wzonwwzgloz wnwezgowze - wz ]g wowwezgowze - ww
(w. wgg. 15.1w);
c) Wgmwgg we @nw`zzgeze lw wzowwgwze wwwHL ]g wwwLH.
+Wcc
CWW 404
GWW (W- (W- WWW (W- W W
W C E
(20kH) 29) 23) 24)
(W1=40nw)

Wgg. 15.7. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw wwwwgezew gnwezwozwlwg WWL

3.2. Wwwwgwl zeggmwlwg wgnwmgc wl woz\gg CMOW

3.2.1. We zewlgzewz[ monwwjwl wgn wgg. 15.8 www[ comwlewwzew


wchemeg cw nwmezele wgngloz cozewwwnz[wozg CG MMC4049, gnclwwgw
wgngg we wlgmenwwze. Comwwwwozwl K1 wl GWW we wwl[ we wozg\gw 1
(20KHZ), gwz comwwwwozwl K2 wl WWW - we wozg\gw 2 (W2  300nwec).
+Wcc
MMC 4049
GWW (W- (W- WWW (W- W W
W C E
(20kH) 29) 23) 24)
(W1=300nw
)
Wgg. 15.8. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw wwwwgezew gnwezwozwlwg CMOW

3.2.2. We zewwc exwezgmenwele we lw wwncwwl 3.1.4.

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg
4.1. Wchemw wgn wgg. 15.6 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 167

zewwecwgwg;
4.2. Wgwgzwmele we wemnwl wgzwwlgzwwe @n wwncwele W, W, ..., E, cw
ewgwen\gezew wwzwweg gmwwlwwzgloz ]g w wgmwgloz we @nw`zzgeze lw
wzowwgwze (w. wgg. 15.2w);
4.3. Wgwgzwmw we wemnwl wgzwwlgzww[ @n wwncwwl W, wgg. 15.6,
cw ewgwen\gezew wzonwwzgloz (wz, ww) ]g w wgmwgloz we @nw`zzgeze lw
wzowwgwze (w. wgg. 15.1);
4.4. Wchemw wgn wgg. 15.7 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;
4.5. Wgwgzwmele we wemnwl wgzwwlgzwwe @n wwncewele W, W, ..., E, cw
ewgwen\gezew wwzwweg gmwwlwwzgloz ]g w wgmwgloz we @nw`zzgeze lw
wzowwgwze (w. wgg. 15.3w);
4.6. Wchemw wgn wgg. 15.8 comwlewww[ cw nwm[zwl wgngloz
zewwecwgwg;

4.7. Wgwgzwmele we wemnwl wgzwwlgzwwe @n wwncwele W, W, ...,


E, wgg. 15.8, cw ewgwen\gezew wwzwweg gmwwlwwzgloz ]g w wgmwgloz we
@nw`zzgeze lw wzowwgwze (w. wgg. 15.3w);
4.8. Wgwgzwmw we wemnwl wgzwwlgzww[ @n wwncwwl W, wgg. 15.8,
cw ewgwen\gezew wwzwweg wzonwwzgloz ]g w wgmwgloz we @nw`zzgeze lw
wzowwgwze (w. wgg. 15.1);
4.9. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.
168 Lwczwzew nz. 13

LWCZWZEW NZ. 16

CGZCWGWE WWWCWLWNWE WGWWWWGLE

1. Wcowwl lwcz[zgg

Lwczwzew @]g wzowwne wwwwgezew wgwezgweloz wgwwzg we


cgzcwgwe wwwcwlwnwe wgwwwwgle (CWW) wwglgzwwe @n cgzcwgwele ]g
wgwwemele wgggwwle.

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Cgzcwgwele wwwcwlwnwe wgwwwwgle (CWW) wwc wwzwe wgn


mwzew wwmglge w cgzcwgweloz loggce wecwen\gwle (c.l.w.), cwnowcwwe @n
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 169

lgwezwwwz[ ]g www wenwmgzew we wgwweme we ozwgn  1. Wzecezew we lw


wgwwemele we ozwgn zezo (c.l.c.) lw cele we ozwgn wwwezgoz we wwce wzgn
gnwzowwcezew wnoz zewc\gg cwze-g conwez[ wgwwemwlwg wzowzgewwwew
we "memozge". Wwwwel, ge]gzgle cgzcwgwwlwg wecwen\gwl wwnw wwz\gwl
gnwewenwenwe we wemnwlele we gnwzwze wgn wcel momenw, wewgnz`nw -
wow wwz\gwl - we ww[zgle wnwezgowze wle cgzcwgwwlwg.

2.2. Cgzcwgwwl wwwcwlwnw wgwwwwgl ZW

CWW-ZW we ow\gne wzgn gnwzowwcezew wneg zewc\gg @nwz-wn


wgwwem elemenwwz we ozwgn zezo. Wgwwemwl wwwwel ow\gnww ewwe we
ozwgn 1.
CWW-ZW wowwe wg zewlgzww @n wwzgwnww wwgnczon[, wgnczon[
www "Mwwwez-Wlwwe" (ww[w`n-wclww)

2.2.1. CWW-ZW wwgnczon


CWW-ZW wwgnczon, cwnowcww - wwwozgw[ wzowzgew[\gloz wwle
we w memozw - ]g www wenwmgzew we "lwwch" (z[woz) wowwe wg zewlgzww
cw NOZ-wzg www cw NWNW-wzg.
#n wwzgwnww NOZ, wgg. 16.1, wwnc\gonwzew cgzcwgwwlwg ewwe
glwwwzww[ we wwwelwl we wzwnzg\ge, www. 16.1, @n cwze w-w nowww cw
gnwgce "n" - wwlowzew loggc[ wzezenw[ ]g cw "n+1" - wwlowzew
loggc[ wggwowze.

Z W

Z W
W W
Q
1 2

Q
w) Wchem[ loggc[ w) Wchem[ wloc

Wgg. 16.1. CWW-ZW wwgnczon, wwzgwnww NOZ

Www.16.1. Wwwel we wzwnzg\ge wl ZnW


CWW-ZW wwgnczon, wwzgwnww NOZ Qn 00 01 11 10
n
0 0 1 x 0
Zn Wn Qn+1
0 0 Qn 1 1 x 0
1
0 1 1
1 0 0
Wn
170 Lwczwzew nz. 13

1 1 x
Wgg. 16.2 . Wgwgzwmw WK
wenwzw CWW-ZW
wwgnczon ,
wwzgwnww NOZ

Wwwwel, wenwzw ZnWn = 00 (wzgmw lgnge w wwwelwlwg we


wzwnzg\ge), woz\gle W1 ]g W2 wwnw wwlgwwwe ]g wwlowzew loggc[ w lwg Qn (
) we lw ge]gzew woz\gg W1 (W2) wjwnge lw ge]gzew woz\gg W2 (W1) www
wozmw (Qn). Owwezw[m c[ wwlozgle loggce wle ge]gzgloz z[m`n
newchgmwwwe, wecg Qn+1=Qn.
Wenwzw ZnWn=01 (Zn=0, Wn=1), ge]gzew woz\gg ww wg:
= = = =0, (16.1)
wecg lw gnwzwzew woz\gg W1 we wwlgc[ Zn=0 ]g =0. Ewgwenw, lw ge]gzew
woz\gg W1 wom wwew:
. (16.2)
Wzgn wzmwze wwwncg c`nw gnwzwzew W ewwe wcwgwww[ (Wn=1),
we zewlgzewz[ @nwczgezew wnwg "1" loggc @n memozge. Wenwmgzzew "W"
w gnwzăzg ewwe o wzewcwzwwze w cwwînwwlwg "WEW" wgn lgmww engleză
cwze înwewmnă "înwczgeze".
Wenwzw ZnWn=10 (Zn=1, Wn=0), we wowwe wemonwwzw - wzmînw o
cwle wgmglwză celwg we mwg www - că we owţgne Qn+1=0.
Zezwlwă că wcwgwgwwwew gnwzăzgg Z (Zn=1 ), conwwce lw şwezgeze
gnwozmwţgeg wgn
memozge, echgwwlenw cw wwnezew we "0" w memozgeg. Wenwmgzew "Z" w
gnwzăzg ewwe o
wzewcwzwwze w cwwînwwlwg "ZEWEW" wgn lgmww engleză cwze înwewmnă
"şwezgeze".
Wenwzw ZnWn=11 geşgzgle celoz wowă wozţg wwnw wozţwwe wgmglwz în "0"
loggc wecg w-wz wjwnge lw wgwwwţgw gnwwmgwgwglă în cwze:
. (16.3)
Wgn wceww mowgw comwgnw\gw we gnwzwze 11

ewwe gnwezzgw[ (we owgceg wzgn

loggc[ wwwlgmenwwz[) gwz @n locw\gw

cozewwwnz[wowze wgn www. 16.1 we wwne wemnwl

"x" wwecgwgc locw\ggloz @n cwze wwnc\gw ewwe


Woz\g WWL cw 3 ww[zg 171

newewgngw[.

Wenwzw w ow\gne o wozm[ mgngmwl[ w wwnc\geg we ge]gze,


conwwzwgm wgwgzwmw Wegwch - Kwznwwgh (WK) w cgzcwgwwlwg, wgg.
16.2, ]g, www[ gzww[zg conwenwwgle, ow\gnem:
. (16.4)
Zelw\gw (16.4) we wezgwgc[ nwmwg wenwzw wzgmele wzeg lgngg wle
www. 16.1.
Wwzgwnww NWNW w CWW-ZW wwgnczon ewwe wzezenwww[
@n wgg. 16.3,

W W
Q
1 2

Q
w) wchemw loggc[ w) wchemw wloc

Wgg.16.3. CWW-ZW wwgnczon, wwzgwnww NWNW

wwnc\gonwzew cgzcwgwwlwg ewwe glwwwzww[ @n wwwelwl we wzwnzg\ge,


www. 16.2, gz mgngmgzwzew wwnc\geg we ge]gze ewwe zewlgzww[ cw
wjwwozwl wgwgzwmeg WK, wgg. 16.4.

Www.16.2. Wwwel we wzwnzg\ge wl


CWW-ZW wwgnczon, wwzgwnww NWNW

Rn Sn Qn+1 Qn 00 01 11 10

0 0 Qn 0 x 0 0 1 Wn
0 1 1
1 x 0 1 1
1 0 0
1 1 x

Wgg. 16.4 . Wgwgzwmw WK wenwzw


CWW-ZW wwgnczon, wwzgwnww NWNW

Owwezw[m c[ @n wzmw mgngmgz[zgg we ow\gne wceew]g exwzewge


(16.4) wenwzw Qn+1.
172 Lwczwzew nz. 13

CWW-ZW wwgnczon, gnwgwezenw we wwzgwnww we gmwlemenwwze


wwowwww[, wzezgnw[ wzm[wowzele wewgcgen\e:
- wcelew]g wemnwle cwze gnwgc[ mowwl CWM (@n cwze) wzewwge
w[ we wwc[ comwwwzew, wgcwewz[ ]g momenwwl C~NW wzewwge
w[ wgw[ loc wcewwww;
- wenwzw wnwmgwe wzwnzg\gg wle gnwz[zgloz cgzcwgwwlwg,
wwwzew ge]gzgloz ewwe gmwzewgzgwgl[.
Exemwlw: Wzwnzg\gw 1100 w gnwz[zgloz, wowwe wwwce ge]gzgle
Q, wle CWW wgn wgg. 16.1 @n ozgcwze wgn cele wow[ ww[zg wowgwgle.
Wwwwel, wenwzw ZnWn=11, wom wwew Q= =0 ]g woz\gle W1, W2 woz wg
wwlgwwwe. Wenwzw ZnWn=00, wwmg\`nw c[ wowzww W1 ewwe mwg zwwgw[,
we ww ow\gne wn "1" loggc lw ge]gzew Q, ceew ce woz\ewz[ - wzgn zewc\ge - wn
"0" loggc lw . Ewgwenw, wwc[ wwlgc[m wceew]g wwwozg\ge wenwzw wowzww
W2, wwlozgle loggce wle ge]gzgloz we gnwezwewz[.

2.2.2. CWW-ZW wgnczon


CWW-ZW wgnczon we ow\gne wgn CWW-ZW wwgnczon wzgn
ww[wgwzew w wow[ woz\g (3 ]g 4) wwlgwwwgle we wn gmwwlw we wwcw
(wgg. 16.5 ]g 16.6).

3
3

Z W Q
1 2

Q
Z w) wchemw
CLK loggc[
W w) wchemw wloc

Wgg. 16.5. CWW-ZW wgnczon, wwzgwnww NOZ

Wwnc\gonwzew celoz wow[ CWW-ZW wgnczone wggnw wgmglwz[, ne


3 4
wom lgmgww lw exwlgcwzew wwnc\gon[zgg cgzcwgwwlwgZwgn
CLKwgg.
W 16.5w.

Q
1 2

Q
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 173

w) wchemw loggc[ w) wchemw wloc

Wgg. 16.6. CWW-ZW wgnczon, wwzgwnww NWNW

Owwezw[m c[ wenwzw , woz\gle 3 ]g 4 wwnw gnhgwwwe ]g ozgce


mowgwgcwze w lwg , nw ww wwecww CWW-wl WZ wwgnczon wozmww wgn
woz\gle 1 ]g 2. #nwz-wwew[z, gnwz[zgle wcewwwgw wenwzw woz wg 00 ]g,
conwozm wzgmeg lgngg wgn www. 16.1, ge]gzgle woz z[m`ne newchgmwwwe.
C`nw , woz\gle 3 ]g 4 wwnw wwlgwwwe ]g gnwz[zgle ,
wzwnwwozmwwe @n ZW, woz wwew wccew lw CWW-ZW wwgnczon,
wc\gon`nw conwozm www. 16.1.
Wenwzw o wwnc\gonwze wgnczon[ w cgzcwgwwlwg ewwe necewwz cw
gmwwlwwl we cwze wgcwewz[ C~NW w[ we execwwe comenzgle ,
w[ wwwz[ nwmwg www[ ce wcewwew w-ww wwwwglgzww. Mowgwgcwzew lwg
@n gnwezwwlwl we wgmw @n cwze woz\gle we gnwzwze 3,4 wwnw wewchgwe,
conwwce lw o wwnc\gonwze wwgnczon[ w cgzcwgwwlwg. Wgn wceww mowgw,
wwnw necewwze conwg\gg zewwzgcwgwe wenwzw zelw\gw we wgmw wgnwze
]g .
Cgzcwgwwl wgn wgg. 16.6 wwnc\gonewz[ wgmglwz, gmwwlwwl we
wwcw wggnw we wcewww[ www[ wcwgw we wwlgezwl "1" loggc.

2.2.3. CWW-ZW - "Mwwwez-Wlwwe"


Www[ cwm zegewe wgn Z CLK
wgg. W 16.7, CWW-ZW-MW zewzezgnw[ o
exwenwge wezge w wgwwwwglwlwg ZW wgnczon gmwlemenwww cw NWNW-
wzg (w. wgg. 16.6). Wchemw loggc[ ewwe wzezenwww[ @n wgg. 16.8w, gwz
wgwgzwmele CLK ]g - @n wgg.Z16.8w
M ]g c.
WM
M
QM

ZW WW
W
QW

Q
174 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 16.7. CWW-ZW-MW - Wchemw wloc

Z CL W
K
Woz\g
gnwzwze CLK
3M 4M
CWW
MWWWE "1" (2) (3)
Z w)
CWW wgnczon
1M 2M MWWWE (1) (4)
"0" w
Z
wwgnczon

w)
Woz\g
wzwnw "1" (1) (4)
3W 4W wez CWW c)
WLWWE (2) (3)
wgnczon "0" w
CWW
1W 2W WLWWE
wwgnczon

w) wchem[ Q w), c) wgwgzwme

Wgg. 16.8. CWW-ZW-MW


#n gnwezwwlwl (1)-(2), woz\gle we gnwzwze (3M, 4M) ]g we
wzwnwwez (3W, 4W) wwnw wlocwwe gwz MWWWEZ-wl ewwe gzolww ww`w
we gnwz[zg c`w ]g we WLWWE.
#n gnwezwwlwl (2)-(3), woz\gle 3M, 4M wwnw wwlgwwwe ]g
gnwozmw\gw we @nwczge @n MWWWEZ; woz\gle 3W, 4W wggnw wlocwwe (
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 175

), WLWWE ewwe @n conwgnwwze gzolww ww\[ we MWWWEZ.


#n gnwezwwlwl (3)-(4) we zewew[ wgwww\gw wgn gnwezwwlwl (1)-(2)
c`nw MWWWEZ-wl ezw gzolww ww`w we gnwz[zg c`w ]g we WLWWE.
#n ww`z]gw, www[ momenwwl (4), woz\gle 3M, 4M wwnw wlocwwe
(MWWWEZ-wl gzolww ww\[ we gnwz[zg) gwz woz\gle 3W, 4W wwnw
wwlgwwwe ]g gnwozmw\gw wgn MWWWEZ we wzwnwwez[ @n WLWWE.
Conclwzgon`nw, @nwczgezew gnwozmw\geg @n MWWWEZ wze loc
@nwgnwe we momenwwl (3) (wowgwgl chgwz we wzonwwl wewczewc[woz wl
CLK), gwz wzwnwwezwl eg @n WLWWE (]g wecg lw ge]gze) wze loc
www[ momenwwl (4) (wecg we wcelw]g wzonw wewczewc[woz wl CLK).
Wzgn wzmwze, wenwzw @nwczgezew w[z[ ezozg w gnwozmw\geg @n
CWW-ZW-MW, ewwe necewwz cw wcewwww w[ z[m`n[ wwwwgl[ lw gnwzwze
wn gnwezwwl we wgmw !n jwzwl gnwezwwlwlwg (3)-(4).
CWW-ZW-MW nw elgmgn[ wowgwglgwwwew wzwnzg\ggloz
newewezmgnwwe (w. www. 16.1 ]g 16.2).
Ewgwenw, we wow conwwzwg CWW-ZW-MW cwze w[ comwwe we
wzwnzg\gw wozgwgw[ w gmwwlwwlwg we wwcw.

2.3. Cgzcwgwwl wwwcwlwnw wgwwwwgl we wgw W

2.3.1. CWW we wgw W wwgnczon


CWW we wgw W wwgnczon, wgg. 16.9, we ow\gne wgnwz-wn CWW-
ZW wwgnczon (wgg. 16.1, www. 16.1 www wgg. 16.3, www. 16.2), wzgn
www]wzew wnwg gnwezwoz @n wcowwl elgmgn[zgg ww[zgloz
newewezmgnwwe.
W
Www. 16.3. Wwwel we wzwnzg\ge wl CWW we wgw W

Qn Qn+1
1 x 1 Z W
0 x 0
Q

Wgg. 16.9. CWW we


wgw W

Wwwozgw[ gnwezwozwlwg, wgn www. 16.1 z[m`n nwmwg lgnggle


wenwzw cwze

, wecg lgnggle 2 ]g 3.
Weowzece zewew[ wzwcwgc gnwwwnwwnew lw ge]gze ceew ce g we
wwlgc[ lw gnwzwze (w. www. 16.3), cgzcwgwwl nw wzezgnw[ gnwezew
wzwcwgc.
176 Lwczwzew nz. 13

2.3.2. CWW we wgw W wgnczon


CWW we wgw W wgnczon, wgg. 16.10 ]g 16.11, we ow\gne wgnwz-wn
CWW-ZW wgnczon (wgg. 16.5 ]g 16.6), wow wzgn www]wzew wnwg gnwezwoz.

CLK

W Z W CLK
 Q 
Q Q Q

w) mowwl we ow\gneze w) wchemw wloc w) mowwl we ow\gneze w)


wchemw wloc

Wgg. 16.10. CWW we wgw W wgnczon Wgg. 16.11. CWW we wgw


W wgnczon
we wwlgez gnwezgoz we wwlgez wwwezgoz

Cw ]g @n cwzwl CWW-ZW wgnczon, wenwzw w comwww


wgnczongzww we CLK ewwe necewwz cw gnwozmw\gw we lw gnwzwzew W
w[ we mowgwgce @n wwwzw wwlgezwlwg wcwgw wl gmwwlwwlwg CLK (
wenwzw wgg. 16.10 ]g CLK=1 wenwzw wgg. 16.11), @n wgmwwl wwlgezwlwg
zewwecwgw ew z[m`n`nw wwwwgl[. Wwwzg\gw wwlgezwlwg wcwgw wl
gmwwlwwlwg we CLK wzwnwwez[ lw ge]gze gnwozmw\gw we lw gnwzwzew
wgwwwwglwlwg. Wwwnem c[ we zewlgzewz[ o "wemwozgzwze
comwnwww[ wzgn CLK". We wwww, wenwmgzew we wgwwwwgl we wgw W,
wzowgne wgn englezewcwl WELWW=@nw`zzgeze.
#n wgg. 16.12 wm zewzezenwww wchemw loggc[ w wnwgw wgn cele
wow[ lwwch-wzg we c`we 2 wg\g we wgw W con\gnwwe @n cgzcwgwwl
gnwegzww CWW 475 (K155WM7), wgg. W.11 - wnex[, gwz @n www. 16.4 -
wwnc\gonwzew lwwch-wlwg zewwecwgw.
Wgwwwwglwl we wgw W wgnczon wze nwmezowwe wwlgcw\gg
wzwcwgce wgnwze cwze wmgnwgm: lwwch-wl wwzewwwgl, memozgw ZWM,
ewc.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 177

W0 E0-1(CLK)
(2) (13)

(1) (16)
Q0
Wgg. 16.12. Wchemw loggc[ w lwwch-wlwg we wgw W wgn wwzwcwwzw CG - CWW
475

Www. 16.4. Exwlgcwwgw wenwzw wwnc\gonwzew lwwch-wlwg we wgw W

Mow Gnwz[zg Ge]gzg


owezwze En Wn Qn+1
Wwwozgzwze 1 0 0 1
wwwe 1 1 1 0
Wlocwze wwwe 0 x Qn

2.3.3. CWW we wgw W Mwwwez-Wlwwe


CWW-W-MW we weowewe]we we CWW-W wgnczon wzgn wwwwwl c[,
w]w cwm wm w[zww ]g @n cwzwl CWW-ZW-MW, comwwwzew we wzowwce
we wzonwwl (wnwezgoz www wowwezgoz) wl gmwwlwwlwg we CLK.
Cgzcwgwwl gnwegzww cel mwg zewzezenwwwgw ewwe CWW 474,
wgg. W.10 - wnex[, cwze con\gne wow[ wgwwwwgle we wgw W wgnczone cw
comwwwze we wzonw. Wwnc\gonwzew wcewwozw ewwe cew wewczgw[ @n
www. 16.3. Zemwzc[m wwwwwl c[ gnwz[zgle ]g wwnw wcwgwe @n "0"
loggc ]g wwnw gnwewenwenwe we wwcw. Wwwwel, wenwzw we ow\gne Q=1,
gwz wenwzw .
Wgnwze cele mwg wzecwenwe wwlgcw\gg wle CWW-W-MW,
enwmez[m: zeggwwzwl we wewlwwwze wezge, wwzwlel, wezge-wwzwlel,
wngwezwwl, ewc.

Cgzcwgwele wwwcwlwnwe wgwwwwgle we wgw ZW ]g W wwc wwzwe


wgn wgwwemele we ozwgnwl G. Ne ocww[m @n conwgnwwze we wlwe
wow[ wgwwzg we wgwwwwgle, W ]g JK, cwze, wzezenw`nw c`we o zewc\ge
wwwlgmenwwz[, wwnw conwgwezwwe wgwweme we ozwgnwl GG.
178 Lwczwzew nz. 13

2.4. Cgzcwgwwl wwwcwlwnw wgwwwwgl we wgw W

Wgwwwwglwl we wgw W we ow\gne wgnwz-wn wgwwwwgl W wzgn


gnwzowwcezew wneg zewc\gg wwwlgmenwwze ge]gze-gnwzwze,
wwlgcww[ wzgn gnwezmewgwl wnwg c.l.c. elemenwwz (wgg. 16.13).
W

CLK W

CLK W Q

W
w) mowwl we ow\gneze w) wchemw wloc

Wgg. 16.13. CWW we wgw W wgnczon

Www. 16.5. Wwwelwl we wzwnzg\ge wl CWW - W

Wn Q n+1
0 Qn
1

Wgn wwwelwl we wzwnzgţge, www. 16.5, we wowwe wewwce


exwzewgw wwncţgeg we geşgze;
. (16.1)
Wgwwwwglwl W wgn wgg. 16.13 nw @nwewlgne]we wwnc\gw we
memozge wzowgw-zgw[ (cwm ewwe cwzwl wgwwwwgleloz ZW ]g W), ww`nw
wn comwozwwmenw wewgngw ww`w we gnwzwze c`w ]g we wwwzew @n cwze
we wwl[. El ewwe cel mwg wgmwlw wgwwem wwwomww ]g ewwe wwglgzww,
wwze exemwlw, lw conwwzwgzew nwm[z[wowzeloz wwgnczone.

2.5. Cgzcwgwwl wwwcwlwnw wgwwwwgl we wgw JK


Zewmgnwgm wwwwwl c[ wgwwwwglwl W w ww[zww cw wzmwze w
necewgw[\gg we w @nl[wwzw wzwnzg\ggle newewezmgnwwe wle
wgwwwwgleloz ZW. Wcelw]g ewecw we elgmgnwze w wzwnzg\ggloz
newewezmgnwwe we wowwe ow\gne wzgn gnwzowwcezew we zewc\gg
wwwlgmenwwze @n wwzwcwwzgle ZW.

2.5.1. CWW - JK wwgnczon


Woz\g WWL cw 3 ww[zg 179

Wgwwwwglwl JK wwgnczon, wgg. 16.14, wowwe wg ow\gnww wgn


wgwwwwglwl ZW wwgnczon wzgn gnwzowwcezew wneg zewc\gg.

J K

W Z

Q
Wgg. 16.14. Wchemw CWW-JK wwgnczon

Wgn wgg. 16.14 we wowwe wewwce wwccewgw wwnc\gw we ge]gze w


cgzcwgwwlwg:
; (16.2)
; (16.3)
.
(16.4)
|gn`nw wewmw we wwwelwl we wzwnzg\ge wl CWW-ZW wwgnczon,
www. 16.1, wwwem wlc[wwg www. 16.6.

Www. 16.6. Wwwelwl we wzwnzg\ge wl CWW-JK wwgnczon

Jn Kn Zn Wn Qn+1
0 0 0 0 Qn
1 0 0 1
0 1 Qn 0 0
1 1 Qn

We owwezw[ c[ wenwzw
J Jn=KCLK
n=1 ge]gzgle
K owcglewz[.

2.5.2. CWW-JK wgnczon


Wchemw CWW-JK wgnczon, wgg. 16.15, we ow\gne wgn cew
wzecewenw[ wzgn gnwzowwcezew wneg wozne wwwlgmenwwze wenwzw wwcw
gwz wwwelwl we wzwnzg\ge ewwe www. 16.7.

Q
180 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 16.15. Wchemw CWW-JK wgnczon

Www. 16.7. Wwwelwl we wzwnzg\ge wl CWW-JK wgnczon

Jn Kn CLK Qn+1
0 0 01 Qn
1 0 01 1 Wwnc\gonwze
0 1 0 wgnczon[
01
1 1 01
x x 0 Qn Cgzcwgw wlocww
01 0 1 1 Wwnc\gonwze
0 01 1 0 wwgnczon[

We owwezw[ c[ wzgn legwzew @mwzewn[ w gnwz[zgloz J ]g K we


ow\gne wn wgwwwwgl we wgw W cwze wwwcwlewz[ wgnwz-o wwwze @n wlww
wenwzw Jn=Kn=Wn=1, @n wzezen\w gmwwlwwlwg we CLK.

2.5.3. CWW-JK Mwwwez Wlwwe


Wgwwwwglwl JK-MW we ow\gne wzgn conecwwzew @n cwwcww[ w
wow[ CWW-JK wgnczone.
Cgzcwgwwl gnwegzww cel mwg zewzezenwwwgw ewwe CWW 472,
wgg. W.9 - wnex[, wzew[zww cw owezwwozg WNW cw c`we 3 gnwz[zg wenwzw
gnwzowwcezew gnwozmw\geg @n

wec\gwnew "mwwwez", wzecwm ]g cw gnwz[zg we @nwczgeze ( ) ]g wwezgeze (


) gnwewenwenwe we wwcw ]g wcwgwe @n wwwze "JOW". Wzwnwwezwl
gnwozmw\geg @n wec\gwnew "wlwwe" we wzowwce we wzonwwl
wewczewc[woz wl gmwwlwwlwg we CLK. Wwwelwl we wzwnzg\ge ewwe www.
16.8.

Www. 16.8. Exwlgcwwgw wenwzw wwnc\gonwzew CWW-JK-MW


Woz\g WWL cw 3 ww[zg 181

Jn Kn Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1

2.6. Conwezwgw cgzcwgweloz wgwwwwgle ZW, W, W ]g JK

#n nwmezowwe wwlgcw\gg ewwe necewwz[ wwglgzwzew wnwg


wnwmgw wgw we CWW, wzwcwgc wggnw wgwwongwgl wn wlwwl. #n wcewwe
conwg\gg, we mwze wjwwoz wwnw ecww\ggle loggce we leg[wwz[ wgnwze
wgwezgwe wgwwzg we wgwwwwglle, zelw\gg ce we wow ow\gne we wwzw
wwwelwlwg comwwzwwgw, www. 16.9.
Www. 16.9. Wwwel comwwzwwgw wl wgwezgweloz wgwwzg we CWW

Wgw CWW
ZW W W JK
Qn+1Wn Zn Qn+1 Wn Qn+1 Wn
+ QnW Wn
Qn+Wn Zn+ +WnQn +KnQn
Jn +
Qn1011
1?11
Ecww\g
gle00Qn
011010
10000Q
nQn+1
loggce

1
1
1
Qn
0
0
0
Wwwel
wl we
wwew[
z
182 Lwczwzew nz. 13

2.6.1. Conwezwgw @n W
Wenwzw zewlgzwzew conwezwgeg JKW www WW, wzewwge
g[wgw[ zelw\gw wgnwze gnwzwzew W w wgwwwwglwlwg wgmwlww ]g
gnwz[zgle JK www W wle wgwwwwglwlwg wgwwongwgl - wgg. 16.16.
Wenwzw wcewwww we conwwzwge]we wwwelwl wjww[woz 16.10
wwwwel: @n wzgmele wow[
colowne we wzec wowwe comwgnw\ggle loggce wowgwgle wle gnwz[zgg (W n) ]g
ww[zgg (Qn) wgwwwwglwlwg wgmwlww, @n wzm[wowzele wow[ colowne -
wwlozgle loggce wle gnwz[zgloz JnKn ]g Wn, comwlewwwe nwmwg
www[ wzecezew @n wlwgmw colown[ w wwlozgloz loggce wle ge]gzgg Q n+1 w
wgwwwwglwlwg wgmwlww.

W Q
X CWW
JK www W
CLK Q
Wgg. 16.16. Conwezwgw @n W: wwnezew wzowlemeg

Www. 16.10. Exwlgcwwgw wenwzw zewlgzwzew conwezwggloz @n W

Wn Qn JnKn Wn Qn+1
0 0 0x 0 0
0 1 x0 1 1
1 0 1x 1 1
1 1 x1 0 0

Comwlewwzew cw wwlozgle loggce cozewwwnz[wowze w colowneloz


JnKn ]g Wn we wwce wozngnw we lw wwlozgle loggce wle ww[zgg wzezenwe ]g
wggwowze (Qn ]g Qn+1), www[ o wwwwgeze wwenw[ w www. 16.9.
Wwwwel, wgwww\gw Qn=0, Qn+1=0, we ow\gne wwwncg c`nw JnKn=00
www 01, wecg JnKn=0x, wnwe wzgn "x" @n\elegem "gnwgwezenw". Q n=1 ]g
Qn+1=1 we ow\gne c`nw JnKn=00 www 10, wecg JnKn=x0, ].w.m.w.
Wgmglwz we wzocewewz[ cw colownw lwg Wn.
Owww[ comwlewww www. 16.10, we wowwe wzece lw wgnwez[,
conwwzwgnw wgwgzwmele WK wenwzw wwnc\ggle we ge]gze J n, Kn ]g Wn -
wgg. 16.17.

Qn Qn Qn
Wn 0 1 Wn 0 1 Wn 0 1

0 0 x 0 x 0 0 0 1

1 1 x 1 x 1 1 1 0
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 183

w) Jn=Wn w) Kn=Wn c)Wn=Wn +


Qn=WnQn

Wgg. 16.17. Wgnwezw wwnc\ggloz we ge]gze wle wlocwlwg X wgn wgg. 16.16

Cw wcewwe zezwlwwwe, wchemw genezwl[ wgn wgg. 16.16


cww[w[ wwwecwele conczewe wgn wgg. 16.18.

W J Q Q W Q Q
W
CLK CLK
K CLK
CLK

w) JKW w) WW

Wgg. 16.18. Conwezwgw @n W

2.6.2. Conwezwgw @n ZW
Wzocew`nw wgmglwz ow\gnem www. 16.11 cwze wezmgwe
gmwlemenwwzew cgzcwgweloz we conwezwge JKZW ]g WZW.

Www. 16.11. Exwlgcwwgw wenwzw zewlgzwzew conwezwggloz @n ZW

ZnWn Qn JnKn Wn Qn+1


00 0 0x 0 0
00 1 x0 1 1
01 0 1x 1 1
01 1 x0 1 1
10 0 0x 0 0
10 1 x1 0 0
11 0 xx x 0/0
11 1 xx x 1/0

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw gmwlemenwwzew ]g wwwwgezew cgzcwgweloz wwwcwlwnwe
wgwwwwgle wzezenwwwe @n wwzwgzwwwl wnwezgoz, we ww wwglgzw
wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g cgzcwgwele gnwegzwwe CWW 400, CWW 472,
CWW 474, CWW 475 ]g CWW 486, wzezenwwwe @n wgg. W.1, W.9, W.10,
W.11 ]g W.13 - wnex[.

3.1. Wwwwgwl cgzcwgwwlwg wwwcwlwnw wgwwwwgl - ZW

3.1.1. Wwwwgwl CWW-ZW wwgnczon


3.1.1.1. We comwlewewz[ cgzcwgwwl wgn wgg. 16.3w cw nwmezele
184 Lwczwzew nz. 13

wgngloz cgzcwgwwlwg gnwegzww wolowgw (CWW 400, wgg. W.1), gnclwwgw


wgngg we wlgmenwwze.
3.1.1.2. We gmwlemenwewz[ CWW-ZW wwgnczon wgn wgg. 16.3 we
zonw cw woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.1.1.3. We conecwewz[ gnwz[zgle ]g wle CWW lw ge]gzgle W1 (W-
5) ]g W0

(W-4) wle WW1 www @n zeggm we nwm[z[woz comwnwww we WWM (w.


lwczwzew nz. 1). Ge]gzgle CWW-ZW wwgnczon we conecwewz[ lw WW, wg\gg
C0 ]g C1.
3.1.1.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.1.1.5. We wezgwgc[ cozecww wwnc\gonwze w CWW-ZW wwgnczon
cw wjwwozwl www. 16.2.
3.1.2. Wwwwgwl CWW-ZW wgnczon
3.1.2.1. We comwlewewz[ cgzcwgwwl wgn wgg. 16.6w cw nwmezele
wgngloz cgzcwgwwlwg gnwegzww wwglgzww (CWW 400, wgg. W.1), gnclwwgw
wgngg we wlgmenwwze.
3.1.2.2. We gmwlemenwewz[ CWW-ZW wgnczon wgn wgg. 16.6w we
zonw cw woclwzg we CG w wlwwwozmeg.
3.1.2.3. We conecwewz[ gnwz[zgle Z ]g W wle CWW lw ge]gzgle W 1 (W-
5) ]g W0 (W-4) wle WW1 ]g gnwzwzew CLK w CWW lw ge]gzew W 0 (W-14) w
WW2 (WW1 ]g WW2 @n zeggm we nwm[z[wowze comwnwwwe we WWM).
Gnwz[zgle wwgnczone ]g we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0 ]g C1, gwz ge]gzgle
CWW-ZW wgnczon - lw WW, wg\gg W0 ]g W1.
3.1.2.4. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.1.2.5. We wezgwgc[ cozecww wwnc\gonwze w CWW-ZW wgnczon cw
wjwwozwl www. 16.1 ]g www. 16.2, owwezw`nww-we zolwl wwlgezwlwg
wwwezgoz wl gmwwlwwlwg we CLK.
3.1.2.6. We wezgwgc[ wwnc\gonwzew gncozecw[ (wwgnczon[) w CWW-
ZW wgnczon cw wjwwozwl wcelozw]g wwwele 16.1 ]g 16.2, wenwzw CLK=1 @n
gnwezwwlwl we wgmw @n cwze we mowgwgc[ wwwele lw gnwz[zgle Z ]g W.

3.2. Wwwwgwl cgzcwgwwlwg wwwcwlwnw wgwwwwgl -W


3.2.1. Wwwwgwl CWW-W wgnczon
We wwglgzewz[ cgzcwgwwl gnwegzww CWW475 (K155WM7), wgg.
W.11 - wnex[.
3.2.1.1. We conecwewz[ gnwz[zgle W0 ]g E0-1, wgg. 16.12, lw ge]gzgle
W0 (W-4) ]g W0 (W-14) wle WW1 ]g WW2 @n zeggm we nwm[z[wowze
comwnwwwe we WWM. Ge]gzgle Q0 ]g we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0 ]g C1.
3.2.1.2. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwww we
5W.
3.2.1.3. We wezgwgc[ cozecww wwnc\gonwze w lwwch-wlwg we wgw W
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 185

conwozm www. 16.4.

3.2.2. Wwwwgwl CWW-W Mwwwez-Wlwwe


We wwglgzewz[ cgzcwgwwl gnwegzww CWW 474, wgg. W.10 - wnex[.
3.2.2.1. We conecwewz[ gnwz[zgle 1W ]g 1W lw ge]gzgle W 0 (W-4) ]g
W0 (W-14) wle WW1 ]g WW2 @n zeggm we nwm[z[wowze comwnwwwe we
WWM. Ge]gzgle Q0 ]g we
conecwewz[ lw WW, wgţg C0 şg C1.
3.2.2.2. We wlgmenwewză wlwwwozmw we lw wwzww we 5W.

3.2.2.3. Wegngţgwză wgwwwwglwl wwnînw wgnwl lw mwwă şg we


wezgwgcă wgncţgonwzew cw cgzcwgw we wemwozgzwze comwnwww we
woznwwl gmwwlwwlwg we wwcw.

3.3. Wwwwgwl cgzcwgwwlwg wwwcwlwnw wgwwwwgl - W

3.3.1. We gmwlemenweză wchemw we CWW-W wgn wgg. 16.18,


wwglgzînw cgcwgwele gnwegzwwe CWW 474 şg CWW 486 (wgg. W.10 şg W.13
– wnexă), wwwă comwlewwzew cw nwmăzwl wgngloz cgzcwgweloz gnwegzwwe,
gnclwwgw woznele we wlgmenwwze.
3.3.2. We conecwewz[ gnwz[zgle W ]g CLK, wgg. 16.18, lw ge]gzgle W 0
(W-4) ]g
W0 (W-14) wle WW1 ]g WW2 @n zeggm we nwm[z[wowze comwnwwwe we
WWM. Ge]gzgle Q ]g we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0 ]g C1.
3.3.3. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
5W.
3.3.4. We wezgwgc[ cozecww wwnc\gonwze w CWW-W conwozm
wwwelwlwg 16.5 comwlewww cw colownw CLK.

3.4. Wwwwgwl cgzcwgwwlwg wwwcwlwnw wgwwwwgl - JK


Mwwwez-Wlwwe

We wwglgzewz[ cgzcwgwwl gnwegzww CWW 472, wgg. W.9 - wnex[.


3.4.1. We conecwewz[ gnwz[zgle J1, K1 (cw J2, J3, K2, K3 - neconecwwwe)
lw ge]gzgle W1 (W-5) ]g W0 (W-4) wle WW1 ]g gnwzwzew we wwcw lw ge]gzew
W0 (W-14) w WW2 (WW1 ]g WW2 @n zeggm we nwm[z[wowze comwnwwwe we
WWM). Ge]gzgle Q ]g we conecwewz[ lw WW, wg\gg C0 ]g C1.
3.4.2. We wlgmenwewz[ cgzcwgwele wlwwwozmeg we lw wwzww we
186 Lwczwzew nz. 13

5W.
3.4.3. We gng\gwlgzewz[ wgwwwwglwl conecw`nw wemwozwz wgnwl
lw mww[ ]g we wezgwgc[ wwnc\gonwzew conwozm www. 16.8.
3.4.4. Cw Jn=Kn=1 we conecwewz[ lw gnwzwzew w CWW ge]gzew W-
30 w GWW. Cele wow[ gnwz[zg wle owcglowcowwlwg cw wow[ wwowwzg cwleg
wemnwle we lw gnwzwzew , zewwecwgw ge]gzew Q w wgwwwwglwlwg JK,
conwozm wchemeg wgn wgg. 16.19.
+Wc
c

(W- J Q
GW 30)
W K CH-1 CH-2

Wgg. 16.19. Monwwj exwezgmenwwl wenwzw wwwwgwl zeggmwlwg wgnwmgc wl


CWW-JK-MW
We owwezw[ wgwgzwzew we wzecwen\[ zewlgzww[ we "celwlw we
memozge", wzecwm ]g comwnww we wzonw wewczewc[woz w wgwwwwglwlwg.

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg

4.1. Monwwjwl exwezgmenwwl wenwzw wwwwgwl CWW-ZW


wwgnczon ]g wwwelwl we wwnc\gonwze;
4.2. Monwwjwl exwezgmenwwl wenwzw wwwwgwl CWW-ZW
wgnczon ]g wwwelwl we wwnc\gonwze;
4.3. Monwwjwl exwezgmenwwl wenwzw wwwwgwl CWW-W wgnczon ]
g wwwelwl we wwnc\gonwze;
4.4. Monwwjwl exwezgmenwwl wenwzw wwwwgwl CWW-W Mwwwez-
Wlwwe ]g wwwelwl we wwnc\gonwze;
4.5. Monwwjwl exwezgmenwwl wenwzw wwwwgwl CWW-W ]g
wwwelwl we wwnc\gonwze;
4.6. Monwwjwl exwezgmenwwl wenwzw wwwwgwl CWW-JK Mwwwez-
Wlwwe (zeggm wwwwgc ]g wgnwmgc) ]g wwwelwl we wwnc\gonwze;
4.7. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 187

LWCZWZEW NZ. 17

ZEGGWWZE

1. Wcowwl lwcz[zgg
Lwczwzew @]g wzowwne wwwwgezew wwwwzoz zeggmwzgloz we
lwczw wle zeggwwzwlwg wngwezwwl wgwgzec\gonwl we 4 wg\g (WN 74194,
wgg. W.18 - wnex[).

2. Wwwecwe weozewgce

2.1. Genezwlgw[\g

Zeggwwzele wwnw cgzcwgwe elecwzongce cwze wezmgw wwocwzew ]


g/www wewlwwwzew wnoz cwwgnwe we cow wgnwz.
Wozngnw we lw wcewww[ wewgng\ge, zeggwwzele we wow clwwgwgcw
@n: zeggwwze wwzwlel (we wwocwze), zeggwwze we wewlwwwze wezge,
zeggwwze comwgnwwe (wezge-wwzwlel www wwzwlel-wezge) ]g zeggwwze
wngwezwwle.
188 Lwczwzew nz. 13

2.2. Zeggwwzwl wwzwlel

Zeggwwzwl wwzwlel (we wwocwze, wwmwon), wgg. 17.1, ewwe


wozmww wgn n wgwwwwglg we wgw W wc\gonw\g wgnczon we wn wwcw
comwn.

G0 G1 Gn-1
CLK
.......
CLK CLK CLK
W . . .W
.... W

Q Q Q
Q0 Q1 Qn-1
Wgg. 17.1. Wchemw genezwl[ w wnwg zeggwwzw wwzwlel

#n momenwwl wwlgc[zgg wwcwwlwg, cww`nwwl wgnwz we n wg\g


wzezenw lw gnwz[zgle
G0, G1, ..., Gn-1 ewwe @nwczgw @n cele n celwle we memozge ]g wowwe wg
cgwgw lw ge]gzgle Q0, Q1, ..., Qn-1.
Wwnc\gw wzgncgwwl[ w wnwg wwwwel we zeggwwzw ewwe wceew we
w wwocw wemwozwz wnwmgwe conwggwzw\gg wgnwze @n wcowwl wnwg
wccew w]oz lw ele @n wewezew wzelwcz[zgg.
Zeggwwzwl wwzwlel ewwe memozgw zoneloz we
wgwez[ mwxgm[ wgnwz-wn wgwwem wgggwwl we wzelwczwze w wwweloz.

2.3. Zeggwwzwl we wewlwwwze

Zeggwwzwl we wewlwwwze wezge, wgg. 17.2, ewwe wozmww wgn 4


wgwwwwglg we wgw W Mwwwez-Wlwwe.

WGN W0 W1 W2 W3 WOW
Q0 Q1 Q2 Q3 W

CLK CLK CLK CLK CLK


Wgg. 17.2. Wchemw genezwl[ w wnwg zeggwwzw we wewlwwwze wezge

#n wgmwwl wwnc\gon[zgg, lwwch-wzgle we wgw "mwwwez" wwnw


wewchgwe wgmwlwwn wenwzw CLK=0, cele we wgw "wlwwe" wggnw
@nchgwe. #n wgmwwl wzwnzg\geg wgn 0 @n 1 w wemnwlwlwg we CLK,
lwwch-wzgle "mwwwez" we wlochewz[ gwz cele "wlwwe" we wewchgw ]g
wzgmewc gnwozmw\gw wgn "mwwwez". We zemwzc[ wwwwwl c[ @n ngcg wn
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 189

momenw nw exgww[ o cwle "wewchgw[" @nwze gnwzwzew ]g ge]gzew


zeggwwzwlwg.
We wwzw wchemeg wgn wgg. 17.2 wwwem wczge wzm[wowzele
zelw\gg:
WOWWn=Q3n=W3n-1=Q2n-1=W2n-2=Q1n-2=W1n-3=Q0n-3=W0n-4=WGNn-4
(17.1.)
We owwezw[ c[ gnwozmw\gw WGN wjwnge lw ge]gzew zeggwwzwlwg
www[ 4 gmwwlwwzg we wwcw.
Zeggwwzele we wewlwwwze wow wg conwwzwgwe ww`w @n
wwzgwnwe wwwwgce c`w ]g wgnwmgce. #n cwzwl wwzwcwwzgloz wgnwmgce
ww wzewwg gmwww[ o wzecwen\[ mgngm[ w wemnwlwlwg we ceww wenwzw
cw wwwele @nwczgwe @n celwlele we memozwze w[ we woww[ zegenezw
wggwz wzgn wzwnwwezwl @n celwlele wzm[wowze
Zeggwwzele we wewlwwwze wezge wow wg wwglgzwwe cw memozgg
cw wccew wezge (WWZ - Wezgwl Wccew Memozw/Zeggwwez). Ele wwnw
conwwzwgwe wenwzw wn nwm[z wowzwe mwze we wg\g, cze]wezew
nwm[zwlwg we celwle we memozwze neww`nw ngcg wn wel we gmwlgcw\gg
wwwwzw nwm[zwlwg we conexgwng exwezne wle gnwegzwwwlwg.

2.4. Zeggwwze comwgnwwe

Cele wow[ wgwwzg we zeggwwze wzwwwwe mwg www wwnw


wwglgzwwe @n wwlgcw\gg @n cwze

wzwnwwezwl wwweloz we wwce wge nwmwg wwzwlel, wge nwmwg wezge.


Zeggwwzele comwgnwwe wezmgw wzecezew we lw wzwnwwezwl
wwzwlel lw cel wezge ]g gnwezw.
#n wgg. 17.3 wzezenw[m wn zeggwwzw comwgnww (wwzwlel-wezge
www wezge-wwzwlel) we 4 wg\g.

WG G0 G1 G2 G3

W/
W

1 2 1 2 1 2 1 2

W W W W

CLK Q CLK Q CLK Q CLK Q


CLK
Q0 Q1 Q2 Q3 (WO
)
190 Lwczwzew nz. 13

Wgg. 17.3. Wchemw genezwl[ w wnwg zeggwwzw wwzwlel-wezge www wezge-wwzwlel

Wenwzw W/W = 0, wwnw wewchgwe woz\gle 2 ]g wwwele we gnwzwze


G0, G1, G2, G3 ww wccew lw gnwz[zgle celoz 4 wgwwwwgle. #nc[zcwzew
wwzwlel wze loc @n momenwwl wwlgc[zgg gmwwlwwlwg we CLK.
Wenwzw W/W = 1, zeggwwzwl zewlgzewz[ o wewlwwwze wezge w
wwweloz we lw ww`ngw lw wzewwww, cw c`we wn wgw wenwzw wgecwze
gmwwlw we CLK.
Zeggwwzwl wwnc\gonewz[ cw wn conwezwoz wwzwlel-wezge, wwwele
wggnw gnwzowwwe wwzwlel lw gnwz[zgle G 0, G1, G2, G3 ]g wggnw exwzwwe
wezge lw ge]gzew WO (Wezgwl Owwwww) w cgzcwgwwlwg.
#n zeggm we conwezwoz wezge-wwzwlel, wwwele we gnwzowwc we o
mwngez[ wezgwl[ lw gnwzwzew WG (Wezgwl Gnwww) ]g wwnw exwzwwe
wwzwlel lw ge]gzgle Q0, Q1, Q2, Q3.

2.5. Zeggwwzwl wngwezwwl wgwgzec\gonwl we 4 wg\g

Zeggwwzwl wngwezwwl wgwgzec\gonwl we 4 wg\g WN 74194, wgg.


17.4, wcowez[ wzwcwgc wowwe wwzgwnwele we zeggwwze wzezenwwwe
wnwezgoz.
Cwzwcwezgwwgcgle wwnc\gonwle wle wcewwwg wgw we zeggwwzw
wwnw wzezenwwwe @n wwwelwl we wwnc\gonwze - www. 17.1.
ZG(2 G0(3) G1(4) G2(5) G3(6) LG(7)
W0(9 )
)

W1(10)

Q Q Q Q

CLK CL CLK CL CLK CL CLK CL

CLK(11)

Q0(15) Q1(14) Q2(13) Q3(12)


(LO) (ZO)
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 191

Wgg. 17.4. Zeggwwzwl wngwezwwl wgwgzec\gonwl we 4 wg\g (WN 74194)

Cgzcwgwwl gnwegzww WN 74194 wzezgnw[ comenzg loggce wwecgwle


cwze-g wwozewc womengwl we wwlgcwwglgwwwe. Wwnc\gonwzew wgnczon[ w
cgzcwgwwlwg ewwe wewezmgnww[ we cele wow[ gnwz[zg we welec\ge w
mowwlwg we lwczw, W0 ]g W1. Www[ cwm zezwlw[ ]g wgn wwwelwl we
wwnc\gonwze, wwwele wow wg gnwzowwwe ]g wewlwwwwe we lw ww`ngw lw
wzewwww, we lw wzewwww lw ww`ngw, www gnwzowwwe wwzwlel,
@nc[zc`nw wgmwlwwn @n zeggwwzw wo\g ceg 4 wg\g. Wwc[ wmwele gnwz[zg
we welec\ge W0 ]g W1 wwnw @n wwwze "jow", wwwele exgwwenwe @n
zeggwwzw wwnw w[wwzwwe. Wezmgnwlel ZG (Zgghw Gnwww) ]g LG (Leww
Gnwww) wwnw gnwz[zg wezgwle wenwzw wewlwwwzew lw wzewwww,
zewwecwgw lw ww`ngw w wwweloz ]g nw gnwezwezewz[ @n ngcg wn wel cw
owezw\gwnew we @nc[zcwze wwzwlel w wwweloz.
Gnwz[zgle we welec\ge ]g we wwwe wzewwge w[ we wwwwglgzeze cw
wn wnwmgw gnwezwwl we wgmw @nwgnwew wwwzg\geg wzonwwlwg
wozgwgw wl CLK, ele wewengnw wcwgwe nwmwg www[ wceww momenw.

Www. 17.1. Wwwelwl we wwnc\gonwze wl zeggwwzwlwg wngwezwwl WN 74194

Mow we
owezwzeGnwz[zgGe]gzgCLK
W1W0ZGLGGnQ0Q1Q2Q3}wezgezeXLXXXXXLLLLHolwXHl(w)l(w)XXXq0q1q2q3
Wewlwwwze
lw ww`ngwHhl(w)XlXq1q2q3LHhl(w)XhXq1q2q3HWewlwwwze
lw wzewwwwHl(w)hlXXLq0q1q2Hl(w)hhXXHq0q1q2#nc[zcwze wwzwlel

H
h
h
X
X
gn
g0
g1
g2
g3
H = ngwel we wenwgwne zgwgcww;
192 Lwczwzew nz. 13

h = gwem, wwwwglgw wnwezgoz wzwnzg\geg LH w CLK;


L = ngwel we wenwgwne cowoz`w;
l = gwem, wwwwglgw wnwezgoz wzwnzg\geg LH w CLK;
gn(qn) = ww[zgle gnwz[zgloz (www ge]gzgloz) wwwwglgwe wnwezgoz
wzwnzg\geg LH w CLK;
X = gnwgwezenw;
 = wzwnzg\ge LH w CLK.
Now[: (w) Wzwnzg\gw HL w gnwz[zgloz W0 ]g W1 wzewwge w[ we wzowwc[ nwmwg
@n wgmw ce CLK ewwe H wenwzw owezw\gg conwen\gonwle.

3. Weww[]wzwzew lwcz[zgg
Wenwzw wwwwgezew zeggwwzeloz wzezenwwwe @n cwwzwl
wwzwgzwwwlwg 2, we ww wwglgzw wlwwwozmw we lwwozwwoz ]g cgzcwgwwl
gnwegzww WN 74194, wgg. W.18 - wnex[.
Conexgwngle necewwze wenwzw wwnw weww[]wzwze w lwcz[zgg
wwnw:
- Ge]gzgle wgwgzozwlwg we wzecwen\[ WW1 @n zeggm we nwm[z[woz
comwnwww wzgn WWM1, cw gnwz[zgle we wwwe wle WN 74194, wwwwel:
W0 (W-4) - G0 (3);
W1 (W-5) - G1 (4);
W2 (W-6) - G2 (5);
W3 (W-7) - G3 (6);
- Ge]gzgle wgwgzozwlwg we wzecwen\[ WW2 @n zeggm we nwm[z[woz
comwnwww wzgn WWM2, cw gnwz[zgle we welec\ge wle WN 74194, wwwwel:
W0 (W-14) - W0 (9);
W1 (W-15) - W1 (10);
- Cele wow[ wwwwe we zezezw[ wgn wlocwl WW wl wlwwwozmeg,
wzgmw conecwww[ lw + gwz cew we-w woww lw mww[, cw wezmgnwlel we
CLK (11) ]g CL (1) wle CG WN 74194;
- Cgzcwgwele we wemnwlgzwze C 0, C1, C2 ]g C3 wgn wlocwl WW wl
wlwwwozmeg, cw ge]gzgle Q0 (15), Q1 (14), Q2 (13) ]g Q3 (12) wle WN 74194;
- Woznele wwzweg we wlgmenwwze we 5W cw wgngg we wlgmenwwze
16 ]g 8 wg WN 74194.

3.1. Wwwwgwl zeggwwzwlwg wwzwlel

3.1.1. We cwwlewz[ wenwgwnew we wlgmenwwze ]g we


zewewewz[ wgwgzowzele we wzecwen\[ ]g ceg 4 wgwwwwglg wgn zeggwwzw.
3.1.2. Wc\gon`nw zewewww wwwww WM2 we wgxewz[ gnwz[zgle we
welec\ge W1W0 = 11, wzec`nw zeggwwzwl @n mowwl we owezwze "@nc[zcwze
wwzwlel".
3.1.3. Wc\gon`nw WM1 we wwwwgle]we o wnwmgw[ conwggwzw\ge
loggc[ w celoz 4 wg\g we gnwzwze (G3G2G1G0).
3.1.4. Wc\gon`nw wwwww we CLK, owwezw[m wzwnwwezwl wwweloz
Woz\g WWL cw 3 ww[zg 193

we lw gnwz[zgle G3G2G1G0 lw ge]gzgle Q3Q2Q1Q0 wle zeggwwzwlwg.


3.1.5. We zewew[ owezw\ggle wewczgwe lw wcw. 3.1.3 ]g 3.1.4 wenwzw
wgwezwe comwgnw\gg we gnwzwze.

3.2. Wwwwgwl zeggwwzwlwg we wewlwwwze wezge

3.2.1. We zewewewz[ wgwgzowzele we wzecwen\[ ]g ceg 4 wgwwwwglg


wgn zeggwwzw.
3.2.2. Wc\gon`nw zewewww wwwww WM2 we wgxewz[ gnwz[zgle we
welec\ge W1W0 = 01, wzec`nw zeggwwzwl @n mowwl we lwczw "wewlwwwze lw
wzewwww".
3.2.3. We conecwewz[ gnwzwzew wezgwl[ wenwzw wewlwwwzew lw
wzewwww (ZG) lw 1 loggc.
3.2.4. Wc\gon`nw @n mow zewewww wwwww CLK, we wzm[ze]we
mowwl @n cwze ewolwewz[ ge]gzgle Q0Q1Q2Q3
(00001000110011101111).
3.2.5. We zewew[ wwncwele 3.2.13.2.4 wenwzw W1W0=10 ]g LG
conecwww lw "1" loggc ]g we owwezw[ wwnc\gonwzew zeggwwzwlwg @n
zeggm we wewlwwwze we lw wzewwww lw ww`ngw
(00000001001101111111).

3.3. Wwwwgwl zeggwwzwlwg (conwezwozwlwg) wwzwlel-wezge

3.3.1. Wzm`nw ww]gg wewczg]g lw wwncwwl 3.1 we @nwczge @n


zeggwwzw o comwgnw\ge wgnwz[, we exemwlw 0101.
3.3.2. Wwn`nw W1W0=01, owwezw[m ge]gzew wezgwl[ w wwweloz lw
wgnwl ZO, www wc\gwnew gmwwlwwlwg we wwcw.
3.3.3. Wwn`nw W1W0=10, owwezw[m ge]gzew wezgwl[ w wwweloz lw
wgnwl LO, www wc\gwnew gmwwlwwlwg we wwcw.

3.4. Wwwwgwl zeggwwzwlwg (conwezwozwlwg) wezge-wwzwlel

3.4.1. We weconecwewz[ ge]gzgle WW1 we lw gnwz[zgle G0, G1,


G2, G3 wle zeggwwzwlwg ]g we conecwewz[ ge]gzew W 0 (W-4) w WW1 lw
gnwzwzew wezgwl[ ZG (2) w zeggwwzwlwg.
3.4.2. Wc\gon`nw zewewww wwwww WM2 we wgxewz[ gnwz[zgle
we welec\ge W1W0=01.
3.4.3. We zewewewz[ wgwwwwglgg zeggwwzwlwg.
3.4.4. Wc\gon`nw wwccewgw WM1 ]g CLK we ww @nwczge
wezgwl, we lw ww`ngw lw wzewwww, o wwccewgwne we 0 ]g 1 wwwwel:
00001000010010100101.
Wowgwglgwwwew cgwgzgg wwzwlel w wcewweg comwgnw\gg
loggce ewwe ewgwenw[.
194 Lwczwzew nz. 13

3.4.5. Exwezgmenwwl wowwe wg zewewww wenwzw


wezgwgcwzew @nwczgezgg wezgwle we lw wzewwww lw ww`ngw, wzgn
conecwwzew ge]gzgg W0 (W-4) w lwg WW1 lw gnwzwzew LG (7) w
zeggwwzwlwg ]g wgxwzew comwgnw\geg W1W0=10.

4. Con\gnwwwl zewezwwwlwg

4.1. Wchemw zeggwwzwlwg wngwezwwl wgwgzec\gonwl we 4 wg\g -


WN 74194 (wgg. 17.4);
4.2. Wwwelwl we wwnc\gonwze (www. 17.1);
4.3. Wchemele wloc necewwze wenwzw zewlgzwzew exwezgmenweloz,
comwlewwwe cw nwm[zwl wgngloz zewwecwgwg;
4.4. Owwezww\gg wezwonwle wle wwwwenwwlwg.