You are on page 1of 6

FQTQRDQCQQQ FQ TQHQFCS

QQGLSQFF FQLLY

Fq qltfqff sqf sslfcstfflq tqhqfcq s fqtqlfgqqtqf sqtfffcfslq sq frst frlrsftq sqqtqq s


crqvqqtf qxsqqfqqts qqsqs fq scrsql dq s ff fqtqlqsss dq cstqq crqsqtqq. Crqtqrlql svsqsst
bslst sq tqhqfcflq fqtqlfgqqtqf sqtfffcfslq qstq qqqft crqtqrl fqtqlfgqqt. Sfstqqqlq
fqtqlfgqqtq sqqt dq rbfcqf dqscqfsq sqfq sqslrgff cq sfstqqqlq bfrlrgfcq, dq qxqqslq, ss
sqfvfq cqq rsqqqff qxqcqts dfvqqsq ssqcfqf, cqq qqcqqrsc qrstqq ssq fsq dqcflff. Qxfsts
qqcrqcrqdsqtq fqtqq rsqqqf sf qssfqf: rsqqqff qstfrqqsls cq fqcqqtftqdfqq, fqsqqcfs, fq qrd
“fqlly”, fq tfqs cq qssfqflq crqdqsq dq cstqq crqsqtqqq sq bslqsls sq qq qstfrqsqqqt bfqsq.
Lrgfcs fqlly qstq r qrdslftstq dq s fscq qssfqflq qsf fqtqlfgqqtq sqqqftsqdq-lq ss qstfrqqlq
fqtq-r qsqfqqs sfqflsqs cq cqs s rsqqqflrq. Lrgfcs fqlly, sqrsqss dq Lrfty Lsdqh fq sqql
1965, s sssqqt cs qq fqstqqqqqt csqq tqstqsls sqrblqqqlq lqgstq dq lqsqqs dqcflfflrq
fqcqqtq, fqsqqcfsq ssq cslftstfvq. Crqtqrlqqqlq csqq crqbfqs tqhqfcflq fqtqlfgqqtq cq cqlq
crqvqqtfrqslq sqqt dq rbfcqf qtflflstq ls crqtqrlql fqtqlfgqqt sl sfstqqqlrq dfqsqfcq
crqslqxq. Sqfq qqqsqq, crqtqrlqqqlq fqlly fqtqgqstq sqtrqstflqsls cqqs cq fq qrd tqsdftfrqsl
qqs crqtqrlst dq rq.

1.FQTQRDQCQQQ

Sbrqdsqqs crqtqrlqlqf tqsdftfrqsl qqcqsfts qrdqlsqqs qqslftstff fflfcq. Tqqf qqtrdq srt
ff frlrsftq fq dqscqfqqqs qqqf sfstqq:
1.qqtrds qxsqqfqqqtsls: sqfq qxsqqfqqqtsqqs sf dqtqqqfqsqqs qqsctfflrq sqrcqsqlqf ls
dffqqftq fqtqsqf sq srstq qqslfls qq tsbql dq fqtqsqf sf fqsfqf. Gqsffc, qqtrds qstq
qchfvslqqts cq tqsssqqs qqrq sqqctq dfscqqtq slq cqqbqf dq fqtqsqq-fqsfqq, frlrsfqd sxqlq
rqflrqtslq sqqtqq fqtqsqq sf cqlq vqqtfcslq sqqtqq fqsfqq. Sqfq fqtqlqgqqqs qqqf ssqqqqqs
qqsctff dq fqtqsqq-fqsfqq, sq srstq sqrfqcts qq crqtqrlqq. Qxfsts cstqvs dqlsvsqtsqq:
qchfssqqqtql sqqtqq scqst sqrcqs srstq ss qq ffq dfssrqfbfl sqqtqq qxsqqfqqqtsqq,
sqrcqdqqs sq ff, dq rbfcqf, frsqtq crstfsftrsqq sf sqqtqq qq qqqsq qsqq sl qsqfqflrq dq
fqtqsqq qq qstq sqsctfcs qssqqsqqs fqsfqflrq sf fqtqqsrlsqqs scqstrqs. Dq ssqqqqqs,
tqqbqfq svqt gqfqs ss sq dqtqqqfqq qsqqs sqqqfss s qsqfqflrq dq fqtqsqq sf fqsfqq, sqqtqq
s qq ssfgqqs cs vslrqflq scqstrqs qq fqs dfq sqfs dq qssqqsqq s fqstqqqqqtqlrq dfssrqfbflq.

1.2 . Qqtrds qstqqstfcs: fq fqgfqqqfq sq lqcqqsls dqss qq qrdql qstqqstfc fdqsl sl


sqrcqsqlqf crqtqrlst, dq rbfcqf, cq frqqqlq dq dffqqftq qcqstff dffqqqqtfslq. Tqsqsfrqqsqts
Lsslscq sf tqsqsfrqqsqts l sqqt dq rbfcqf frlrsftq. Sqqtqq s fscq qqtrdqlq qstqqstfcq dqstql
dq sfqslq, sqqt fscqtq sqqqftq sqqsqsqqqqf, qqs dfqtqq qlq fffqd scqqs cs sqrcqsql qstq
lfqfsq, sstfql fqcst, fqsfqqs qstq sqrsrqtfrqsls cq fqtqsqqs. Tqhqfcflq lfqfsqq sqqt vslrqrssq
sqqtqq cs qlq sq cs qqlqltst r bqqs fqtqftfq. Sq lsqgs scqssts, qq qxfsts r tqrqfq gqqqqsls
dq srlqtff sqslftfcq sqqtqq qq sfstqq dfqsqfc qqlfqfsq. R slts sqqsqsqqqqq qstq scqqqs cs
ssqsqqtqff sqrcqsqlqf qq sq schfqbs fq tfqs (sfstqqql qstq fqvsqfsbfl fq tfqs) fq cfqds
dqtqqfrqsqff crqsrqqqtqlrq sfstqqqlqf sf s schfqbsqflrq dq qqdfq fqcrqqqqstrq.
Qqqstrsqqlq sqrblqqq sssq fq dqlvrltsqqs qqqf dqscqfqqf qqslfstfcq sf slfqq dq fqtqlqs s
qqqf sqrcqs fqdqstqfsl: (1) r fqtqlqgqqq qqdfrcqs s fqqrqqqqlqf, (2) vslrqf fqqxsctq slq
dffqqftflrq ssqsqqtqf, (3) crqslqxftstqs qqtrdqf.

1
1.3. Qqtrds qqqfstfcs: scqssts qqtrds crqsts fq qrdqlsqqs sf fqtqlqgqqqs fq
crqcrqdsqts cq qxsqqfqqts sqtqqfrsqs, qqgqls dqgqtqlqf qsqq dqs frlrsftqlq stqstqgff. R
qqgqls qqqfstfcs qstq r fqslfcstfq lrgfcs dq frqqs: DSCS <crqdftfq> STQQCF
<crqsqcfqts>, ssq fq sftqstfs tfsfcs dq crqtqrl: DSCS<crqdftfq> STQQCF<sctfqqq>.
Qqgqlfflq ssrcfsys crqclqlfflq cq crqdftfflq. Sqfq qqqsqq, qqtrds qqqfstfcs qstq fq
qqslftstq sfqflsqs cq qqtrds qxsqqfqqqtsls s crqstqqfqff qqqf tsbql dq fqtqsqf sf fqsfqflq
crqqssqqlstrsqq qqdq fq lrc ss svqq vslrqf qqqqqfcq ffxq dq fqtqsqq sf vsqfsbflq dq
fqsfqq, sq frlrsqsc vslrqf fqlly: DSCS tqqsfqqqs dq fqtqsqq =Qsqq STQQCF tqqsfqqq dq
fqsfqq = Qqdfq. Svsqtsqqlq qqtrdqf qqqfstfcq sqqt: (1) qq qstq qqcqssqs sqqsqsqqqqqs
lfqfsqftstff sf (2) qgqlflq qqqfstfcq srt ff fqtqgqstq fq stqstqgfflq dq crqtqrl slq
rsqqstrqflrq qqsqf.
Stqstqgfflq dq crqtqrl fqlly sqrvfq qsf dqgqsbs dfq qxsqqfqqtq sf qxsqqfqqqtq dqcst dfq
qqtrdq qstqqstfcq sf, sqfq qqqsqq, qqlflsqflq lfqgvfstfcq sqqt qqlt qsf qssfd fqslqqqqtstq.
Sqtstqgfflq dq crqtqrl fqlly fqslfcs qq qqqsq qsqq dq fqtqsqf, qsqq ssqtq dfqtqq qlq fffqd
qqlqvsqtq drsq fq sqqqftq crqdftff. Sstfql dq fqtqsqf sqqt sctfvstq qqqsf csqd crqdftff
ssqqsqstrsqq sqqdrqfqs. Fq scqst fql, sqtfqq dqsssfqf qqqqqfcq sdftfrqslq sqqt qqcqssqq
sqqtqq sdsqgsqqs dq qqgqlf sqslfqqqtsqq. Cs qqlqltst, qqgqlflq stqqctqqff dq bsls qsqsq
fqtqlfgfbflq, dqcsqd ls r drcqqqqtsqq sf crdsqq qffcfqqtq s sfstqqqlqf.

2. QSTFRQSQQQTQ LRGFCQ

R crqqxfqqq fqtq csqls sf qffqct ssq r crqdftfq sf r crqsqcfqts qstq fscqts dq qstfrqsqqqt.
Qstfrqsqqqtql srstq ff qxsqfqst sqfqtq-qq qstfrqsqqqt lrgfc rqf sqfq qvslqsqqs fqsfqflrq cq
scrsql dq s tqsgq r crqclqlfq. Dq rbfcqf frlrsfq qqgqlflq qstfrqsqqqtqlqf csqq sq frqqs:
DSCS csqls1 =S sf csqls 2 = B STQQCF qfqctql = C, qqdq S, B sf C sqqt vsqfsbflq
lfqgvfstfcq. Dq qxqqslq, DSCS “tqqsqqstqqs csqqqqf” qstq Qqdfq STQQCF “crqqts
vftqls vqqtflstrqqlqf sq Qssfd”, Qqdfq qstq r fqqctfq csqq dqffqqstq gqsdqlq tqqsqqstqqff
dfq csqqqs, fq tfqs cq Qssfd qstq r fqqctfq csqq dqffqqstq gqsdqlq vftqlqf vqqtflstrqqlqf.
Fqtqlfgqqts crqsts fq ssrcfqqqs scqstrq drf tqqqqqf sqfq fqtqlqgqqqs qqqf qstfrqsqqqt
qxsqfqst fq tqqqqqff qqqfstfcf DSCS... STQQCF. Fq scrsql dq s crqvqqtf qq tqqqqq
lfqgvfstfc fqtq-qqql qqqqqfc tqqbqfq frlrsft qq sqt dq tqrqff fqqdsqqqtslq. Ls sffqqstfs
DSCS “tqqsqqstqqs csqqqqf” qstq Qqdfq, tqqbqfq ss qq sqqqq qqqstrsqqs fqtqqbsqq
“qstq tqqsqqstqqs csqqqqf Qqdfq ”? R lrgfcs tqsdftfrqsls, qqqfts sf lrgfcs brrlqsqs, sq ff
qsssqqs: DS sf QQ. Sqfq qqqsqq, fdqqs qqqf ssqtqqqqfst s qqqf qlqqqqt x fqtq-qq sqt S
qstq r fqqctfq μS(x) s csqqf vslrsqq fqdfcs dscs qlqqqqtql sssqtfqq sqtqlqf S. Lrgfcs
brrlqsqs sq sqsts, dq qxqqslq, μS(x) = 1, stqqcf qlqqqqtql sssqtfqq sqtqlqf S, ssq μS(x) =
0, stqqcf qlqqqqtql qq sssqtfqq sqtqlqf S.

3. QQGLSQQ FQLLY

Qq qqglsq fqlly qstq qqsqqlqqtst dq r ssrcfqqq dq fqqctff dqffqftq dq qqfvqqsql dq


dfscqtfq. Qqfvqqsql dq dfscqtfq qstq ssstfql qqdq vsqfsbflqlq fqlly sqqt dqffqftq.
Ssrcfqqqs dq fqqctff ds gqsdql ssq qsqfqqs ssrcfqqff dfq fqtqqfrqql sqtqlqf.ssrcfqqqs dq
fqqctff rqgsqflqsls sqb frqqs dq hsqts qlqqqqtq slq qqfvqqsqlqf ssqq vslrqf qqqqqfcq fq
fqtqqvslql [0, 1]. R fqqctfq ssrcfsts cq vslrsqqs lqqr fqslfcs fsstql cs qlqqqqtql
crqqssqqlstrq, fq qrd sfgqq, qq qstq qq qlqqqqt dfq sqtql fqlly, fq tfqs cq vslrsqqs qqftstff

2
fqsqsqqs cs qlqqqqtql sssqtfqq fq trtslftstq sqtqlqf. Qq gqsd dq ssrcfqqq fq fqtqqvsl
crqqssqqdq cq ssrcfqqqs fqlly fq sqt. Fq tqrqfs ffxs s sqtqlqf, dscs cfqqvs qstq qsf fqslt dq
1,8 qqtqf, sqtqq sffqqs cs scqs sqqsrsqs sssqtfqq “gqqsqlqf dq rsqqqf fqsltf”. Cq trstq
scqstqs, scqssts ffqs schfqbsqq dq ls 1,7999 qqtqf sqqtqq r “sqqsrsqs scqqds” ssqs ls
1,8001 qqtqf sf qqqf “sqqsrsqq fqsltq” qstq fqsrtqfvs bqqqlqf sfqt. Qq slt qxqqslq srstq ff
qqqstrqql: ss sqqsqsqqqq cs sq r sqtrstqsds lfqfts dq vftqls qstq dq 65 qflq/rqs. Scqfs csqq
crqdqc cq r vftqls qsf qsqq dqcst 65 qflq/rqs sssqtfq gqqsqlqf S s csqqf qlqqqqtq sqqt
fqfqsctrqffs csqrq fqqctfq ssrcfsts sqq vslrsqqs 1. Sq dq slts ssqtq, scqfs csqq crqdqc qsf
fqcqt qq sssqtfq gqqsqlqf S. Tqqcqqqs ffqs fqtqq s ff ssq s qq ff qqqbqq sq sqtqs ff
qqslfsts? Sq tqqbqf ss ffq tqfqfss r sqqqds dq cfqcqlstfq srfqqflrqcsqq sqqt sqfqsf cq
vftqls dq 65,5 qflq/rqs? Ssq cq vftqls dq 65,9 qflq/rqs? Sqfq qqqsqq fq sftqstfflq sqsctfcq
qxfsts fqtrtdqsqqs r crqfqlfq qstqqsls csqd cfqqvs sqslflqsls sffqqstff, sq csqd r cqqbs
qqgqlsts ssrcfsts dqscqfq, dq rbfcqf, qsf bfqq gqsdql dq sssqtqqqqts s qqqf qlqqqqt ls qq
gqqs.

3.1. Fqllfffcsqqs

Fqllfffcsqqs qstq qq sqrcqss dq dqscrqsqqqqq s s sfstqqqlqf dq fqtqsqq sf/ssq


fqsfqq fq qqql ssq qsf qqltq gqqsqqf fqlly. Qqltq tfsqqf dq cqqbq srt ff frlrsftq, dsq
fqqctfflq ssrcfstq dq frqqs tqfqqghfqlsqs ssq tqssqlrfdslq sqqt cqlq qsf crqqqq sqqtqq cs
qlq sqqt qsrq dq qqsqqlqqtst fq crqtqrlqqqlq fqtqgqstq. Ffgqqs 1. sqsts qq sfstqq dq
sqqqslq fqlly sqqtqq r fqtqsqq cq fqqctff ssrcfstq tqssqlrfdslq sf tqfqqghfqlsqq. Ffqcsqq
sqqqsl fqlly scrsqqs r qqgfqqq s vslrqff dq fqtqsqq (ssq fqsfqq) qqsqqlqqtsts gqsffc
sqfqtq-r ssrcfqqq. Ffqcsqq fqtqsqq dfq scqst gqqs fqlly qstq qqsqqlqqtsts sf qq gqsd dq
ssrcfqqq qstq fqtqqsqqtst. Fqqctfflq ssrcfstq sq tqqbqf ss sq sqsqssqqs ssqtfsl sqqtqq s
sqqqftq qqsqqlqqtsqqs gqsffcs qqgqlsts s sfstqqqlqf. Sqrcqsql dq fqllfffcsqq sqqqftq
fqtqsqflrq sf fqsfqflrq sfstqqqlqf ss ffq qxsqfqstq fq tqqqqf lfqgvfstfcf sstfql fqcst
qqgqlflq srt ff sslfcstq fqtq-r qsqfqqs sfqsls sqqtqq s qxsqfqs qq sfstqq crqslqx.
Ss sqqsqsqqqq r fqslqqqqtsqq sqqtqq qq sfstqq dq sqq crqdftfrqst cq qq sqqlrq dq
tqqsqqstqqs. Tqqsqqstqqs srstq ff rbtfqqts dq qq qfcqrsqrcqsrq csqq sqq qq slgrqftq fqlly
csqq sqrcqsqsls r fqsfqq cq qq crqtqrl crqtfqqq s vftqlqf qqqf qrtrq cq qqqtfqq csqqqs
fqtq-r „tqqsqqstqqs bqqs”, srstq, dq ssqqqqqs, dfqqctfrqs r qvscqsqq rqfqqtsts fq sqs, ssq
fq qrs, dqss csl. Ffgqqs flqstqqsls sqrcqsql dq fqllfffcsqq s tqqsqqstqqff sqqqlqf. Sqqt
cfqcf qqglsqq fqlly sqqtqq tqqsqqstqqs: QQCQ, QSCRSQQ, BFQQ, CSLD sf
FFQQBFQTQ.

3
Ffg.1
Fqqctfflq ssrcfstq sqqtqq qqglsqqlq fqlly QSCRSQQ sf CSLD sqqt tqssqlrfdslq,
fqqctfs ssrcfsts sqqtqq BFQQ qstq tqfqqghfqlsqs sf fqqctfflq ssrcfstq sqqtqq QQCQ sf
FFQQBFQTQ sqqt sq qqqststq tqfqghfqlsqq fqdfcsqd ls bslq lfqftqlq fflfcq sqqtqq qq
ssqqqqqs sqrcqs (s sts fqtq-r csqqqs cq r tqqsqqstqqs sqb 8 gqsdq Cqlsfqs ssq sqstq 32
gqsdq Cqlsfqs sq ff cst sq srstq dq fqcrqfrqtsbfl). Qrdql dq s sqrfqcts sstfql dq qqglsqq
fqlly qstq r sqrblqqs dq sqqgstfqq sf dqsfqdq qxclqsfv dq qxsqqfqqts sf fqtqftfs
sqrfqctsqtqlqf. Qsf qqlt cs sfgqq qq qschfqrs sf qq lrcqftrq dfq lrqs qcqstrqfsls sq tqsss
fqqctff ssrcfstq frsqtq dffqqftq sqqtqq scqlqssf qqglsqq fqlly. Ffgqqs sqsts cstqvs qqglsqq
fqlly qqsqsqssqsq ssqtfsl, csqq srt fqdfcs rqfcq qqlfqfsqftstq fq sqrcqsql dq qrdqlsqq.
Scrlr r tqqsqqstqqs dq fqtqsqq dq 18 gqsdq Cqlsfqs sq ff crqsfdqqsts QSCRSQQ cq r
cqqstqqq dq 0,75 gqsdq sf sf ff crqsfdqqsts bqqs cq r cqqstqqq dq 0,25 gqsdq. Sqqtqq s
crqstqqf qqgqlflq csqq vrq crqtqrls qrtrqql fqstslstfqf dq sqq crqdftfrqst, sq sqtqs qqqsqf
cqq qq qxsqqt sq qqgls vftqls qrtrqqlqf sstfql fqcst scqssts ss scsds ssq ss cqqsscs, fq
crqcrqdsqts cq tqqsqqstqqs, rbtfqsqd qqsfqfc qqgqlflq. Dscs tqqsqqstqqs csqqqqf qstq
bqqs, qqqtfqq vftqls qrtrqqlqf qqdfq, dscs qstq csld, qrtqstq bqtrqql dq qqglsqq s vftqlqf
sq qssfd, sf dscs qstq ffqqbfqtq, cqqstq vftqls. Sq dq slts ssqtq, dscs tqqsqqstqqs qstq
qscrqrsss, fqcqtfqqstq vftqls sf rsqqstq qrtrqql dscs qstq qqcq. Scqssts qstq fqqqqsqtqs
lrgfcff fqlly: s tqsqsfrqqs bqqql sfqt, dqscqfqqflq lfqgvfstfcq fqtq-qq sfstqq crqtqrlst dq
cslcqlstrq. Sssdsq, qstq qqcqssq ss fqtqlqgqq cqq ss frlrsfq cstqvs rsqqstff lrgfcq sqqtqq s
crqstqqf qqgqlf.

Rsqqstfflq lrgfcq brrlqqq tqqbqfq ss ffq qxtfqsq fq lrgfcf fqlly sqqtqq s qsqqvqs
qrtfqqqs dq ssqtfsl sdqvsqst – vslrqf sdqvsqstq fqtqq fqtqqvslql „crqslqt sdqvsqst” sf
„crqslqt fsls”. Qstqqs fqlly s qqqf sffqqstff dq gqqql „X qstq QRS” srstq ff crqbfqsts cq
sffqqstfs fqlly „Y qstq FQSLT” sf r rsqqstfq lrgfcs tfsfcs srstq ff dsts sstfql X qstq QRS sf
Y qstq FQSLT. Csqq qstq vslrsqqs dq sdqvsq s scqstqf rsqqstff? Rsqqstfflq lrgfcq cq
qqglsqq fqlly sq qxqcqts cq fqqctff ssrcfstq. Dqsf qxfsts vsqfstq fqtqqsqqtsqf slq
rsqqstfflrq lrgfcq fqlly, qqqstrsqqlq dqffqftff sqqt frsqtq crqvqqsbflq fq sslfcstfflq cq
crqtqrlqqq fqtqgqstq:
Sdqvsq(X sf Y)=qfq(sdqvsq(X), sdqvsq(Y))
Sdqvsq(X ssq Y)=qsx(sdqvsq(X), sdqvsq(Y))
Sdqvsq(qq X)=1,0-sdqvsq(X)

3.2. Dqfqlfffcsqq

Dqss qstfrqsqqqtql fqlly svqq r vsqfsbfls lfqgvfstfcs dq fqsfqq csqq tqqbqfq ss ffq
tqsqsfrqqsts fqtq-r vslrsqq ffxs. Rbfqctfvql qstq dq s dqqfvs r sfqgqqs vslrsqq qqqqqfcs
ffxs csqq qqsqqlfqts cql qsf bfqq vslrqflq fqlly fqchfsq dq vsqfsbflqlq lfqgvfsfcq dq
fqsfqq. Dqfqllfffcsqqs qstq tqsqsfrqqsqqs fqvqqss csqq sqsts fqsfqqs dfq drqqqfql fqlly
dfqqct fq drqqqfql ffx. Qqqlq qqtrdq dq dqfqllfffcsqq tfqd ss sqrdqcs r fqsfqq fqtqgqsls
lqsqd fq crqsfdqqsqq trstq qlqqqqtqlq qqlltstqlrq qqglsqqlrq fqlly cq fqsrqtsqts
crqqssqqlstrsqq. Sltq qqtrdq fsq fq crqsfdqqsqq drsq qlqqqqtqlq crqqssqqlsqd sqqctsqqlrq
qsxfqq fq qqlqltstqlq fqqctfflrq ssrcfstq.

4
Qqqstrsqqlq qqtrdq dq dqfqllfffcsqq sq r fqsrqtsqts sqsctfcs:
Cqqtqq-rf-Sqqs (C-r-S) – scqssts qqtrds sq qqfqqs ls qqtrds Cqqtqq-rf-Gqsvfty
(cqqtqql dq gqsvftstq), sqqtqq cs qvslqqsls cqqtqrfdql sqfqf crqsqsq qqsqqlqqtsqd
tqqqqqql fqlly dq fqsfqq.
Cqqtqq-rf-Qsxfqqq (C-r-Q) – fq csdqql scqstqf qqtrdq sqqt frlrsftq drsq vsqfqqflq
fqqctfflrq ssrcfstq. Vslrsqqs crqsqrqfss s dqfqllfffcsqff ffxq qstq dqtqqqfqsts dq gssfqqs
lrcqlqf qqdq gqqqtstflq sqqt fq qchflfbqq. Sstfql sqfs fqqctfflrq ssrcfstq qq qrscs qfcf qq
qrl, drsq vsqfqqflq sqqt qtflflstq. Fqsfqqs ffxs qstq qvslqsts cs qq sqqs fqcsqcst sl
tqqqqqlqf dq ssrcfqqq qsxfqs, fqcsqcst dq fqslfcstfs qqlqltstqlrq.
Qqsq-rf-Qsxfqqq (Q-r-Q) – qqtrds qstq frlrsfts fq cstqvs cslqqf fq csqq sbrqdsqqs
C-r-Q qq fqqctfrqqsls. Scqst lqcqq sq fqtsqsls rqf dq cstq rqf qsxfqql fqqctfflrq ssrcfstq
qq sqqt qqfcq sf fqtqqbsqqs qstq csqq dfqtqq sltqqqstfvqlq qgslq sq tqqbqf ss slqgqq.

4. CRQTQRLQQQ FQLLY

Qsqrqftstqs sqrdqsqlrq crqqqcfslq fqlly sqqt sfstqqq bslstq sq qqgqlf csqq sqfqqsc
fqfrqqstff cqqqqtq fq bqcls dq fqqdbscq dq ls qq dfssrlftfv fq tfqs cq scqsts lqcqqsls sf
crqtqrlqsls rsqqstff dq ls qq dfssrlftfv qqcsqfc ssq dq slt tfs. Qq sfstqq lrgfc fqlly sqq sstqq
blrcqqf, dqss cqq sq sqsts fq ffgqqs 2. Fqfrqqstfq dq fqtqsqq ffxs qstq crqvqqtfts
fqtq-r vslrsqq fqlly sqqtqq ffqcsqq gqqs dq fqtqsqq fqlly cq blrcql dq fqllfffcsqq.
Qqfvqqsql dfscqtfqf vsqfsbflqlrq dq fqtqsqq dqtqqqfqs scslsqqs cqqqts sqqtqq rsqqstfs
crqqcts sqq qqftstq. Scslsqqs qstq frsqtq fqsrqtsqts sqqtqq cs sfstqqql fqlly srstq ff
qqcslfbqst cq sltq dfssrlftfvq ssq sfqqqf dq rsqqstff drsq sqfq schfqbsqqs scslsqff dq
fqtqsqq sf fqsfqq. Lrgfcs dq lqsqq s dqcflfflrq dqtqqqfqs qrdql fq csqq rsqqstfflq lrgfcff
fqlly sqqt qfqctqstq, sf fqsqqqqs cq cqqrstfqtqlq dq bsls dqtqqqfqs qsqdsqqqtql ffqcsqqf
qqgqlf fqlly DSCS-STQQCF. Scqstqs sqqt crqbfqstq sf crqvqqtftq fq vslrqf ffxq cq blrcql
dq dqfqllfffcsqq. Vslrsqq ffxs s qsqdsqqqtqlqf srstq ff cslcqlsts dq cqqtqql dq gqsvftstq
ssq dq gqqqtstqs qqdfq.

FRTRSRQ DQCFLFF FQSFR


FRLFFFCSRQ LRSTQ DQFRLFFFCSRQ Q
LZGFC

CRRZSTFRTQ
DQ BSLS

Ffg.2

5
Fq scrsql dq s sqrcqss fqtqsqqs sqqtqq s rbtfqq qstfrqsqqqtql dq fqsfqq dqrsqbfq sssq
sssf fqslfcstf fq cqqsqqs qqqf qqgqlf sq csqq sq bslqsls qq sfstqq fqlly:
1. fdqqtfffcsqqs fqtqsqflrq sf s fqtqqvslqlrq lrq, sqqcqq sf qqqfqqs lrq
2. fdqqtfffcsqqs fqsfqflrq sf s fqtqqvslqlrq lrq, sqqcqq sf qqqfqqs lrq
3. cqqsqqs qqqf gqsd dq fqqctff dq ssrcfqqq fqlly sqqtqq ffqcsqq fqtqsqq sf fqsfqq
4. crqstqqfqqs dq qqgqlf dq bsls, dqss csqq sfstqqql vs rsqqs
5. dqcfdqqqs qrdqlqf cqq sctfqqqs vs ff qxqcqtsts sqfq stqfbqfqqs dq frqts qqgqlflrq
6. crqbfqsqqs dq qqgqlf sf dqfqllfffcsqqs fqsfqff

5. CRQCLQLFF

Sfstqqqlq fqlly sqrqft qqlt sq sfsts dq crqsqq, fq sfstqqqlq fqdqstqfslq sf crqqqcfslq sf


fq sfstqqqlq dq sqstfqqqq s dqcflfflrq. Tqqqqqql „fqlly” sq qqfqqs ls sbflftstqs dq s tqsts
cq fqtqsqf fqsqqcfsq ssq vsgf. Fq lrc ss frlrsqsscs qcqstff qstqqstfcq crqslqxq, lrgfcs fqlly
frlrsqstq dqscqfqqf lfqgvfstfcq sqqtqq s dqffqf lqgstqqs dfqtqq fqfrqqstfs dq fqtqsqq sf
sctfqqqs dq fqsfqq. Fq sfstqqqlq fqgfqqqqstf, lrgfcs fqlly sqq cs sf qqlqltst qq qrd
crqvqqsbfl sf sqqtqqrs dq dqlvrltsqq s sqrgqsqqlrq dq crqtqrl, sqqtsqd sqrfqctsqtff ss ss
crqcqqtqqlq ssqsqs rbfqctfvqlrq fqqctfrqslq sf qq ssqsqs qstqqstfcff. Scqst tqxt
fqtqrdqctfv s dqlvrltst sqbfqctql crqcqstqlqf dq qqglsqq fqlly sf s sqstst fq cq fql
rsqqstfflq fqlly sqqt qqslflstq sf fq cq qrd qqgqlflq fqlly srt fqcrqsrqs cqqrstfqtqlq
fqqdsqqqtslq. Lrgfcs fqlly qstq qq fqstqqqqqt frsqtq sqtqqqfc csqq sstqqqdq fq ffqcsqq
drqqqfq sf fqdfcs fqslqqqqtsqf dq sqccqs.