You are on page 1of 12

NUME .......................................................

PRENUME ...............................................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a VII-a
An şcolar 2016-2017

 Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor din Partea I si Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

I. (48 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor:

„Priveghiuri lungi de toamnă. În sfeşnic lumânarea


Se luptă-n întuneric, tot scăpătându-şi zarea,
Precum se luptă somnul cu jalea ce te-apasă
În liniştea ploioasă...

Deodată triste glasuri sporesc mocnita jale,


Bat fâlfâieri greoaie deasupra casei tale...
Se face iar tăcere... –şi te străbat fiorii:
Ne lasă şi cucorii!

„Fugiţi, fugiţi departe, întârziate stoluri,


Să nu v-apuce-n câmpuri îngheţul de la poluri!...”
Suspină trist în urmă, foşnindu-şi frunza moartă,
Salcâmul de la poartă...” (Ştefan Octavian Iosif – Salcâmul)

A. Limba română
1. Desparte în silabe următoarele cuvinte: priveghiuri, fâlfâieri, întârziate. – 6 p.
2. Transcrie din prima strofă un cuvânt ce conţine un triftong şi două cuvinte ce conţin diftongi. – 6 p.
3. Menţionează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte din text: lumânarea, te, trist. – 6 p.
4. Precizează cazul şi funcţia sintactică a următoarelor cuvinte subliniate din versul: „Deodată triste
glasuri sporesc mocnita jale”. – 6 p.
5. Motivează folosirea cratimei în structura: „Se luptă-n întuneric”. – 6 p.

B. Înţelegerea textului
1. Precizează care este anotimpul descris de poet, indicând două construcţii semnificative. – 6 p.
2. Transcrie, din text, două figuri de stil diferite şi precizează-le. – 6 p.
3. Identifică imaginea artistică din versul: „Deodată triste glasuri sporesc mocnita jale”. – 6 p.

II. (30 de puncte)


Realizează o compunere de 8-10 rânduri (aproximativ 70-100 de cuvinte) în care să foloseşti 3 cuvinte
alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie si de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
NUME .......................................................
PRENUME .............................................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a VI-a
An şcolar 2016-2017

 Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor din Partea I si Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

I. (48 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor:

„A fost odată ca niciodată etc.


A fost odată un împărat evlavios şi bun. El avea trei feciori. Pe lângă multe bunătăţi ce făcuse
oamenilor din împărăţia lui, a ridicat şi o monastire de care să se ducă pomina. A împodobit-o cu aur, cu
pietre nestemate şi cu tot ceea ce meşterii din acea ţară au socotit mai scump şi mai frumos. O mulţime
de stâlpi de marmură şi poleiţi erau prin biserică şi pe dinaintea ei. Zugrăvelile cele mai preţioase,
policandre de argint şi suflate cu aur, candele din argintul cel mai bun şi mari cât doniţa, cărţile cele mai
alese erau zestrea monastirii aceleia. Cu cât se bucura împăratul de frumuseţea ei, cu atât se întrista că
nu putea să o săvârşească deplin, căci turnul se surpa.
„Cum se poate, zise împăratul, să nu pot sfârşi astă sfântă bisrică? Iată, am cheltuit toată starea, şi
ea nu este încă târnosită”...” (Petre Ispirescu – Pasărea măiastră)

A. Limba română
1. Desparte în silabe următoarele cuvinte: niciodată, evlavios, deplin. – 6 p.
2. Menţionează trei termeni din familia lexicală a cuvântului om. – 6 p.
3. Menţionează valoarea morfologică şi cazul a următoarelor cuvinte: împărat, el, avea. – 6 p.
4. Găseşte câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: bun, frumuseţea, se întrista. – 6 p.
5. Construieşte un enunţ în care substantivul „împărat” să aibă funcţie sintactică de atribut. — 6 p.

B. Înţelegerea textului
1. Identifică modurile de expunere prezente în text. – 6 p.
2. Identifică o figură de stil din fragmentul dat. – 6 p.
3. Menţionează două trăsături care să ilustreze că textul face parte dintr-un basm. – 6 p.

II. (30 de puncte)


Realizează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 3 cuvinte
alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie si de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
NUME .......................................................
PRENUME ...............................................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a VIII-a
An şcolar 2016-2017

 Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor din Partea I si Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

I. (48 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor:

„Atât de tristă-i dimineaţa Abia o brumă fără milă


Acum când plânge-o toamnă nouă, Şi vara mi-a fugit departe,
Când cade din copaci viaţa Răsar, movilă de movilă,
Şi frunze galbene mă plouă. În jur de mine frunze moarte.

O lume-ntreagă simţi cum moare Ce taină le-a desprins în şoapte


Într-o tulpină ce se-ndoaie, Mai multe azi ca altădată,
În orice zvon e-o aşteptare Ce visuri au murit azi-noapte
Şi-un vis în fiecare foaie. Cu-atâta frunză spulberată?”
(Octavian Goga – Toamnă nouă)

A. Limba română
1. Menţionează trei termeni din familia lexicală a substantivului frunză. – 6 p.
2. Precizează mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele subliniate
din versurile: „În orice zvon e-o aşteptare”; „Ce visuri au murit azi-noapte”. – 6 p.
3. Explică folosirea cratimei în secvenţa „ ce se-ndoaie”. – 6 p.
4. Menţionează valoarea morfologică şi cazul cuvintelor subliniate: „Şi frunze galbene mă plouă” . – 6 p.
5. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din versul: „Ce visuri au murit azi-noapte” – 6 p.

B. Înţelegerea textului
1. Precizează măsura şi rima versurilor din fragmentul dat. – 6 p.
2. Transcrie, din text, două figuri de stil diferite. – 6 p.
3. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul aparţine unei opere lirice. – 6 p.

II. (30 de puncte)


Realizează o compunere de 8-10 rânduri (aproximativ 70-100 de cuvinte) cu titlul Peisaj de toamnă,
în care să foloseşti ca mod de expunere descrierea.
În compunerea ta, trebuie:
 să respecţi convenţiile specifice descrierii, ca mod de expunere;
 să ai un stil şi un conţinut adecvate situaţiei imaginate;

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie si de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate)
NUME .......................................................
PRENUME ...............................................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Clasa a V-a
An şcolar 2016-2017

 Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor din Partea I si Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

I. (48 de puncte) Citeşte cu atenţie textul următor:

„Cică odată în pădure murise o căprioară. O pisică sălbatică vine şi se suie pe ea să se mai
hodinească la soare. Dar trece un urs pe acolo şi vede pisica deasupra căprioarei. Ce se gândeşte nenea
Martin?
- Bre, da straşnică lighioană-i asta! Aşa de mică ş-a omorât cogiamite fiară. Ia să mă sui în copac şi
să mă uit şi eu ce-o mai face.
Alături, lângă căprioară, era culcat în frunze un porc mistreţ. Când se mai încălzeşte, porcul începe
să dea din coadă. Pisica ţâşt!... socoteşte că e şoarece şi sări pe coada porcului, trăgând de ea. Porcul
guiţă odată tare. Pisica de frică svrr!... pe copac în sus. Iar ursul:
- Hait! a omorât căprioara, a omorât porcul, acum vine să mă mănânce şi pe mine. Şi de frică i se
înmoaie labele lui nenea Martin şi cade udubâşt!... jos din copac, rămânând pe loc nemişcat.”
(*** - Animale viteze)

A. Limba română
1. Desparte în silabe următoarele cuvinte: sălbatică, căprioară, hodinească. – 6 p.
2. Scrie următoarele substantive la numărul plural: mistreţ, fiară, şoarece. – 6 p.
3. Precizează timpul următoarelor verbe: murise, vede, a omorât. – 6 p.
4. Menţionează felul (părţi de vorbire) următoarelor cuvinte: pădure, vine, ea. – 6 p.
5. Scrie opusul următoarelor cuvinte: sălbatică, mică, frică. – 6 p.

B. Înţelegerea textului
1. Identifică personajele prezente în text. – 6 p.
2. Precizează locul unde se desfăşoară acţiunea din fragmentul dat. – 6 p.
3. Scrie ideea principală din primul alineat al fragmentului dat. – 6 p.

II. (30 de puncte)


Realizează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 3 cuvinte
alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie si de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
BAREM DE EVALUARE
Limba română
Clasa a VI a
An şcolar 2016-2017

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. câte 2 puncte pentru despărţirea corect a cuvintelor în silabe 3x2p=6 puncte
2. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărui termen din familia lexicală 3x2p=6 puncte
3. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice si a fiecărui caz pentru cuvintele date (de
exemplu,împărat – substantiv comun, N; el – pronume, N; avea –verb,nu are caz)
6x1p=6 puncte
4. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărui sinonim 3x2p=6 puncte
5. construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţia sintactică de atribut 6 puncte

B.
1. câte 3 puncte pentru menţionarea celor două moduri de expunere din text 2x3p=6 puncte
2. transcrierea unei figuri de stil din text 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru prezentarea celor două trăsături specifice basmului 2x3p= 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

• câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I
3x2p=6 puncte
• alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p 15 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări:


12 puncte
• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
• respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte
(0-1 greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0.1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

BAREM DE EVALUARE
Limba română
Clasa a VII a
An şcolar 2016-2017
 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. câte 2 puncte pentru despărţirea corect a cuvintelor în silabe 3x2p=6 puncte
2. câte 2 puncte pentru transcrierea cuvintelor ce conţin elementele fonetice cerute
3x2p=6 puncte
3. câte 2 puncte pentru indicarea fiecărei valori morfologice pentru cuvintele date (de exemplu,
lumânarea – substantiv comun; te – pronume personal; trist –adverb) 3x2p=6 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice şi a cazului (de exemplu, deodată-c.c.t,caz
Ac; glasuri –subiect,N; mocnita –atribut adj,Ac) 3x2p=6 puncte
5. explicarea rolului cratimei din secvenţa dată – 6p/ explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte

B.
1. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei cerinţe (anotimpul şi cele două construcţii)
3x2p=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru transcrierea fiecărei figuri de stil din text 2x3p= 6 puncte
3. precizarea imaginii artistice din structura dată 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

• câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I
3x2p=6 puncte
• alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p 15 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte

• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte


• respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte
(0-1 greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0.2 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

BAREM DE EVALUARE
Limba română
Clasa a VIII a
An şcolar 2016-2017

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărui termen din familia lexicală 3x2p=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru fiecare mijloc de îmbogăţire a vocabularului precizat 2x3p=6 puncte
3. explicarea rolului cratimei din secvenţa dată – 6p/ explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte
4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice si a fiecărui caz pentru cuvintele date (de
exemplu: frunze-substantiv comun, N; galbene-adjectiv, N; mă-pronume personal, Ac.)
6x1p=6 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice a cuvintelor date (de exemplu, visuri
-subiect; au murit –predicat verbal; azi-noapte-c.c.t) 3x2p=6 puncte

B.
1. câte 3 puncte pentru precizarea fiecărei cerinţe (măsura şi rima) 2x3p=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru transcrierea fiecărei figuri de stil din text 2x3p= 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru prezentarea celor două trăsături specifice operei lirice 2x3p= 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

• pentru respectarea convenţiilor specifice descrierii 10 puncte


• conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p 15 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte

• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte


• respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte
(0-1 greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-2greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

BAREM DE EVALUARE
Limba română
Clasa a V a
An şcolar 2016-2017
 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. câte 2 puncte pentru despărţirea corect a cuvintelor în silabe 3x2p=6 puncte
2. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt scris la plural 3x2p=6 puncte
3. câte 2 puncte pentru fiecare timp precizat 3x2p=6 puncte
4. câte 2 puncte pentru indicarea fiecărei valori morfologice pentru cuvintele date (de exemplu,pădure –
substantiv comun; ea– pronume; vine –verb) 3x2p=6 puncte
5. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărui antonim 3x2p=6 puncte

B.
1.identificarea tuturor personajelor-6puncte, identificarea parţială 3puncte 6 puncte
2. precizarea locului unde se desfăşoară acţiunea 6 puncte
3. transcrierea ideii principale 6-puncte;transcrierea superficială 3 puncte. 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

• câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I
3x2p=6 puncte
• alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p 15 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări:


12 puncte
• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
• respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte
(0-1 greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a V-a

Competenţe

1.2 1.4 2.2 3.2 3.3 3.4 4.1 4.3 4.4


Conţinuturi
silaba x x

părţi de
vorbire si
categorii x
gramaticale x
specifice
acestora
sensul unor
cuvinte în x x x x
diferite
contexte
transcrierea
unui x x
fragment
dintr-un text
scriere
imaginativă x x x x
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a VI-a

Competenţe

1.4 2.2 3.2 3.3 3.4 4.1 4.3 4.4


Conţinuturi
silaba x x

sesizarea
corectitudinii x x
formelor
lexicale
sensul unor
cuvinte în x x x x
diferite
contexte
valori
morfologice x x
sintaxa
propoziţiei x x x
figuri de stil
x x
recunoaşterea
modalităţilor x x x
de organizare
a textului epic
scriere
imaginativă x x x x
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a VII-a

Competenţe

1.4 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.3 4.4


Conţinuturi
silaba
x x
valorificarea
categoriilor x
fonetice
sensul unor
cuvinte în x x x x
diferite
contexte
valori
morfologice x x
sintaxa
propoziţiei x x x
figuri de stil
şi imagini x x
artistice
scriere
imaginativă x x x x
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a VIII-a

Competenţe

1.4 2.2 3.2 3.3 3.4 4.1 4.3 4.4 4.5


Conţinuturi
valorificarea
categoriilor x x
semantice şi
fonetice
sensul unor
cuvinte în x x x x
diferite
contexte
valori
morfologice x x
sintaxa
propoziţiei x x
figuri de stil
şi imagini x x
artistice
recunoaşterea
procedeelor de x x x
expresivitate
în textul liric;
scriere
imaginativă x x x x x