Irl.

_ LES TOÊCESENERGETIQUES

Enalta;qu"t t't'\^11 on oÉ I-|a ,',,, au rnrL'"t;r, r, * .dc."or è imr' l" m-n d n n " n ," . : L u ,- , ",. I l: ru d e d e ld ê rrrlir r* '"'"t' . - * ;',.. - Irsdirionndl. -'."i'..",. lni;!r'yequc t:.s Fùr..s 5e subdn s.ni Ù' : (L L e r riri È l , Er nr r r ( dù lâ' n " holoriqÙê"nrrt : dntr' lêri < nn '.i p. ' -n plr'eùs t t r rc s . ' a ' rir' L' -n" i"i ; " {i:,r ;r ,:.'Ê." r.' 'lo n unior"l lnditi tuotitès Egr.9of{

\.u!

Ij\.ns

\u, ls

rrB'dr"a,

Jdionn. s p,r l"'Po'

LÈ C.'.r''! b-". ,;.h", *., .rc. .r d.a;!n'

n'd

l mr'F

J Li u\' dqY-

!i âPhn'dFru_

oA adu''

di5ira r ' dl s h ddaÙ nÂIs

ll.'

ri,

-r.

a"i. l-u' pi:rê 'pl,{a drn'

nlù' oi' erh'
ûu se" 'Dtc8rat

Lc L{!n< Tiri"u I ôn . I l nr"F conne r.h, ce sonl rl'rs rrc. son cD{vre (oulrirE divint du not, dcs l.nnt.ti!

^

mc indNoÙ risc_ li tn'i Inr -âDoo' s rHon'me 'lhlr.o'p. rôrm" rùi s' 4ù0rdn" pôi'r n' nd" nê p;;,(n

loÈ ell6 ont Dù sc montlo, aù rein de caômonie6 lbduF qiqu6, Évêtu; d'ùre forne malô.i€lle, i( nÔ sagisail qùe d ùne aûbùeÀce eiiéricu€ n 4 Db @Dm. . d l. d e Dru o n n r p r i Le u ; is lè n e qeme eL ôre.nttle Llles rôsdenr duûs lrs plons supPri.uÈ , .clui duE l4uel ls hommrs ee m.urrnr. selon lcur d-8ri ûlur ou moiaa .hté de rpriruâli'é, équi\alMt â Io plus oJ ;oDs lraod. a,rion de Is.û.ê drv'n en "116 Ellcs 3otr1 $uù.Àr ! r.mps, nÈùr par deroellcs omne Dhu Fllrr sonl 3oumi36 i' I f8pure tdu moin\ un cqra'n g(nrc d Ûng cê) ci,Dl de. fléârurrs sê mouvùr dtDi lr TèÉp< Elles nPu les ted d . n c s r r€ n d F d ' u n lie u r u t u h , s rr' c n È ils DIB oooos6. ouMi inirnlanèment ' É c; Deuvenr.rden€rr qùillÈr lenrPmot un lku Pr sc Énd.e lentemed ù un lurre s"lon qu il leur pl.ll a.r r'dr hoùu"n?nt n4l qu uh. dt'Ciotion rur""tiDc 11"I'ut trtian ou! diu?r{r Nrtie' dun n;i. proptz- o diu.n )tt.r.u

fo tdnt aue rr.arurP! spiri'ueuPs.16 tD irs onl u' e i \is_ knæ m i;tad à "on,,rrP d ù der' cn ella se uoLv" 13 i'lslectuell€ ll nJ â pB d€ @n conD3ismce 'ùrm6t n'iislncr seDsible cônnc .hez l'honme indiridùalÈé' pour tr linolc ra:{n nù" .drs .oûoris)tnre sênsibh 3e (àil p'r I inrê;ediaire du corp3 et qu uûe EDtilé n en a ras À !\snr D,. Dui'er l.ù cono ' tlne;. ranksDi h véntùble sprr' dd 'hosd d unê 4qr' i, slni rroi! bPsôindê râi<oûo.r, æmnê il eo 'd oeRcD'iô Ieur coDreisùlcP al plur nor de IhoM" ;r.6$'rmêd laitê qùe lù sie.ne. Elles lùi 3ûnt, de ce lttl' supérieures

LG Lnlrps .e'coiv'lr ô.cAsLiÉmPtrl roul cc qui sr di_ ru lêur. car Ls id"s d€ hlr rolle dlns l" ;-n;e .rLùur r. P ' u ' P q u € P lâ ' Ê ré a l i " c ' -* . r' " * -." iri. l" * lr donl'ne r d" ls pen'ie nuF l"ur /.happq Fr D(nd!-r, uû" oeÈ"e na p* ilr Ê{nrimr€ p3r lê tcrb'. ak n' iânr au B n ln ls t iro d B s " h , in ' mu r .-r . i n - é * . ' v ; nm L6 Entités m P.urent donc connrtLc 16 Ddsôes humri nes qu'!ùtanl qùc l'llonne Ies lcùr .érèl€ pa. '.r d.le' o!

-1 6 0 -

n;;; ku,$d q ib l.' d u " 'l ll. Ï;'i::i;l:' ï ; . ' ; ; ; a .-" u .: d u d on' ii'' ed' ' r ' p' nq' r'* .,,, ;i. :: r
"' "

;+,î[t,,.,',*l]iti*liii1.'i',';
.-.^.|.-'a.{-iout||J

rffi'.*fÏIilï*}flt'
(o d'j Il :'"i"l i ^iii'i""';r'+b P'nnhiF 'a ' . ,, dÀ u rJ'n 1 ,,",:,,;,..;;.t;; d ' . rrô m' i ;,'L' :;- - - ,',:. i"; d-" ' " vùdr'' d" "' .'";. :, l),, :..:'::1" ,l:.":;; ; ; :"; cêd 4+"it'.t'I":ô q u c rA ' ' .
' :1,

!1 d d n q ' i sln ' : L l : i . 1, ', , : l : i ; . r ; . ; i . ' - d ; , 0- È o ,F p ' \r - . : ': - i'" i1 ; " ' , " r i n L r . - P \ ' h r cô - Pr tr ^ n ' tr " cu( P. rr"' I i. 'li, r." "', ' q' ' *' 'on'ru'omme
â' |mn coi' '" --,'" ,;',,'e"r.".a"".r".

:.^,i a.,. r. n,oa,l d^ i, rtiri", .- : i; ,:,,;.,.'i

' " d â 1 . d ' o 1 lrrrrn Ù" ri

j ):li;.l;:i;li'l:i,"";lii-;

p" -tie:on'.

dtn' |ir *

iïtUtil**i'.-*îil\nii*ii"{li
;;r.;f+î,ifi;i:rli4Àiiii',liËTii ;ir;;::C ,
::'J""r1'.î.,:i"fi"ii; ., ri;r",,: iirÏiri,,iilu;,Ïil'#i

r70 dr @nd loumpd vc,€ l Àb$ltr Tour au pluEærvctrr_€Jlæ la ciN €xéculoires lésrd de '_iiËcd"l.ci..g't'.tlq* |% s"rdPfriro' l'! crlu_ v "l*ê blro. et lcs Tiin.r artl6 du seond rp_ tuc6 dam le moûde .a/'r'? L"r philorôPùB tntrqLa.res qulrh' 6on p e .-a-i-.-, .ï*"i 'ppriq-uda' ,u se ne direcl du crÉtre ;an a, P*ni"r Mobrl. Lre lhùh l" è. *"' t". ,",-,ttt* cien5.sthofiquo t clrqnr 16 Doiinot;oN ks Puû'oûÆ ;r ls v.rlrtr. Lêe kaùb'l;ts v vornl 'iÛplenfd tss Anger a" Jirpiiù Je ttld du Solcil de a. s"'*.. à*i"r'** , I du oondÈ lunârc a *rk chsç 'p_ vànu;, de Mq.urc I.s rénid da Drcms des F3'ê' Pr "*i-i*il*t..-t d;l, sphrrP zodi'calc ou ds lroia F'16 "'n à6 Dêt&, ne du rea€ cèur d* Douze sisnd cérBte" '-Lrrt', .rrcsorje. c4le d4 Eèîir t'iÆrÆ r, wi".-" cn quâ1r' râ' lÀ olilMDhrs hermiiqr"s lÈ' ont 'épdn kûe) ori rr' Jt. t* q* *-rta-"nr rr' r'

r""i"". 'ùL .a?'.. ot',tosnt" .ti-et'o '.'s di' qu ih DsrlripeDrt' nd " d ;' ".1iù.bùc .û nousPuid:ûr d, rue DrcDre "h!(ur deu:. I.e. lhiùingrN ca-nolquq t voieni l;, rÉh dûtrjcB.hcuro dÀ aDsà. $ruir 16 /rfr .ienlii, les lrùn,s.r' la i6 hrrnêris G knL vcrs le doma'or qui I'rr 6 pÛnrc qu'nd noF nôN ôuté' !ù3 'Ùr a, 'rttlud"-d '.À.-. |P< -*_-r-', dtrlÛos du fru \una I porai i 16
cèd aini 4ùè d l* €Ûdenr r{' *;.ie. da ù;* d^.d i,r"ri'. a.' Oo,"" \ublincs. Lè. dÀ'm!n"

lt vi dr rêm_

t"\o'iPn r'êveir noxs'ie ra i"î i"" *""i"*-*t., "n rr Duisrsn.e;,iiobnellê d-acùur rn
d tirale llÀ nou. mènrrtÉnr vus i0 w !" i"Éè "cn!u.U" '''i." a-^o* a" r r"u *i'".r l iûaJinâr'ond ls seF I
DousÉcû"nl ve* lt \h sensu'llc volup uPùê Lc-sdtrmons de ta lcn. .orr rnNF d u1" turre outur' md dsmê nÙ kur e. lB mci"ûs Oû p?Ll tdmcrlR qJih sor n u rr cn | vrgdtnv.i r \À* rnê vic pÛ t4 t" n n t -t ' . r' -P no'" ' "oui ponr rotl tdaal, et. ) difréEnc€

E"ù, ll D. raul pf,s ùir en ces quaùe alémenls(Feù, ^ir, phr_ti,tucs dcliniès d5.s l.xlrestoo cou_ ii!.tl lcs .boscs . ! o ' r c rs E n r ' n mmP d è s d1'nè ... nnk ndtitr4t:, i,-"4r' 'n1 is.o'inr.'âr '\'mpl q u l P \ F rc d / s d 4 n È n ' il" ' "". r d'c.lu l.u. \.rs L' djùl ( lâ,frariÀre,, n'ttoi mriaricl de la .lorm. ' lrlnnohc o.ienlrtio. spnirùclle ou sensùeuô NÛus établiso.s ur .onld.l rvec eu;, et i' tcur lotr. ils roùs cnpo.r€rt dms précisede r'âù dclà, dans ks risionr rlirit'DL ùne 'lircction r - i.i ôu"I -llrdlnon\.' " r, . d . { ms n ih s rù r. o ' . Î t a t,l h.qr.!. rr.'n.ut l,ndividù !ùi m sd lol,i.r' ED roici h .lo. , p o ' a ' q ù . À rirt rf l lu . ' ! P i, Lr ù, Di-r" . h, n rc ' , .!l'ior(. !r' l. r.,É " q,fûù d8 nùrripres âspat" dc I' ii;di.; '. subirDce éleinelle .cvêr don. d.s lorIn, Lnircrsclk I.t -"r -éâi,ic.; r$ .rulriplca ru sèh dùltu.lles sc lnânilcsletrl d'ètnnÉes Il rsr corain qu. cts fornes no rsvôluni prs,.n fâil l.s ss ncds :nh'irirs ùûr lesûùrk les krdùit noke inâÊinârjon €n ;" .!r*i* ùi.'josiq"n". cù cê! .o.porôiis sont toin dl ,1' ,r Àl r:i'" rsna'bl cl|"b 'on !_ a I in t in L 1 ,"-, n,d.,L s, rl.nllms d . h n 'sPxntcs .o.nâihe :' I'Homne l.s!e.i supérieur de lt Forne er quc d d T o n r' Ê lc b rn jo n d è il h l" Ie r Leri(nn ,r'r,' 'n r.u< 3r.oflion4 rrsu i..-ù | o, :' ro'r ', peuplrnl ls rubsrrn.c éternellÈ pes'lù. r;joùs rux cnl és ( l J, l3,pc.r à, rhrvr'mnrP ht q u r J lx \rn' q.ts iô\'tr,lr.du rli^ rro a s ' . n d t n rP " ^ n r h t _ ' qucfrne.t doiéosde tror.êâsp.cl tt. efrel. .xrminml lâ ngù.c n' î, toN conslàtÙonsque .!._le - h s rmo n iP u ' " m" û i4 é o T ; l.' |,-n. hÙa,i' a { tée de ioùs lcs symboles smpl'nruesrradilionn.Is conne de rous les râpp.rts Posiblès de lignes. dimcnsiÔnier noÙrc_
- lÙ, -' d * " c d td 6 '

n.r.re . r !

o'd

;.,+'.L.^".b,'o',.

*# n*: r.i*ru"ll',""'J:rlriïI"'r

[ïiutïffi*l.[*l;l

i,,*iïil;x",*-*,q':î*liiî';'

*r$**f
w Nfi'fi
liisJi;,l,ii:;Ï;'";":;;r;::x"1,;,;,;li[ili',' i;i"Ë:':'l;iË'i; . 1:,i.":l:!.ïii:l :" . ';;;;"ii;; i-::i:i.*;i:,:itiliï":i r^'l i::;,31;;:lï;l i;i;i;
r';.";. o. ,. r ro"a-' :î;Yi::;:^1.":i""" " ';

iT.il;'--* r',rr1'1''1 11i111;;i;"1 iiili,'l'.i

( eknd sccrd de lt troq urlidr,4 lr rPdoulâbl arqÛ' de tlnnoitt t"' d i" L ' 4 1 3 ! VicLe'1ell ', " n Ût .!t t n loirr pourqùui l {po"- }'eur dF qÙe lrsnt,dn.4 ru n te rpi' purquêrle noû\ 3ss de. 'nsur,

rr.e chosc abstrtire 6t inpossible à vjsulnd que soùs une ro.ne frhtljèrc

aÙù€nenr

. b râ ' d n o mb r' d , n c " û n ' o, .* .- i r.s"' ,;. ^ ài dê , nDolis:u D lÀ kÙ i'lrs ou Fo'nÀ aflnd' spir.ruJlir' "1,' br,I P À ., fÉ p l d u û \ i" llrrd mû j d"- ..r ..,. p u p u rÙr€ ro o r ' { ' D L nln e, . d"mu ' .1"r l'*e1 d ' ' t!tious bor.iLlès ei menâclnc en leu.s représentttiÔDs qùetleque so la rrce àitionn.ll.s, qùel qùe soit lc codinenl, O!- drns une oD.râlion théù.eiqùeou m!gtqù'. t en se'a L îarri/nP !tt"ti.L|, ll r' n r n o ur lJ _duin nolrl!\ {mlolA , dïj dmxe.,'l I a .l e d. c$ dêrnicB rnr' dtr.! Pm"ot 'n /Æ' l' i r iié

r. mmr le re r€ ii u n ' $ b I F

OJind nous u.on d" o.i uP. ; '-'n.'n" ..,r'orDh ;r', J"

-rsl

B,"r '.

lr'.1d ' o n b r" u n " i€ ru ê e ' nr ,'dF rlT , iP el;i e. ' ' ' - : .d,+ê où .ur 4 . rr n!u. h !rt.È3râ. ,, t. t.,. ',u,tr'"-,m'hÙm. ' nLr' .Ùrrirca d' fr " min n im' r' f"-"r- .a .J o"). i ,,i,,d r ( D, i th d"À rinn $ r. ru n r' o p r" a in . * ' i ju d" i a.. r d. ..'r' ,n " E mr" , d -L t à ", dap"r'hr. .r. .hs.. d ibiÀ .L nu roùtrdr - _ .- .r ronn" r;n. ,r. oq . imiS c r .1ùc, llJmr"àriP dè - r re l."d d. ."i ùt") ;.' ";"o"q..l

'cr

humârn 1Ù'

iStPmcn

di6dê où Quud h lorme vnuaùséê ser. pùrm€nt moNr.ueùsq il st rr.€ qu'jl sJlgis.e d un€ lorme pa âitè m€nt nduretle. Lr plùpùt d! lenp!. l'tppa.ilio! serû @mposéô.Nous poD.ror. 110.6 ôt.e assur& que l'enlité o qùæ rion cd roùrè nro.he de nous, d fÊri nour de\râ incirQr i' l. nénrn@. Si nous voyoùs des liteq e rùa inlêll*tuêllêhenr Dlu ilevi lur r nou. vo!o\ ds mmbrr!. Cr qu, n" \oudr; p!, ofI'rnrr uû" qu"l.onque iunerioriré nomle I tÆ mnput6, I! plù' srifrB,16 orÀ6, 16lo.m8 rêpliltênnès, .aùré ds forncs, l'inDre$ion de ( f,rôuillenent > devo.r noN sieni6er un daneèr cotain. Si noû < vorôns , simplemenl une lohe aague, sonbre, il r.aA itd u n e ro n e i' in ' d l' g rn le . n û iu r" ll, . û u \ limire i m nédiates d! ledble. Tel Ie flneùr 3 voile loir I d6 corl6 é(*âis, ùnoncialèlr dè na.t ou dc dcùil. (C6t lè vôilê qùi lôpùe .e, Do e dc l aulrc, ll éyoqueqælqù. cù6e d in_ si mu Nons altâi.e à ùn phéûômèùedNditior ôl not d€ vnion, ls mùma cla setnl à utiliser. Notr. !ùLcoNcie.t rc6 le traduirâ lvec tcs mêmes rèslcs. Cilom pour néooire le Srinænent de la chr.rellc de f^nkou er lc bat {emèrl dB hvmdiôrc6, dos lég Lcs synhole el les inûEcs éveillôeen nous seront cn rap_ Dorr rvi{ 16 lraditions qui roùs sont tuftjljèrei où qùi fc Èrênr de nor.c strbconscicni racial ÀIâis, e.@re ùnc tois, nolons qoè ces Entfiê sonl des loF c.r, d€ .on.anls, pâs âùr.e chosc Noxs l3r ui3zttts,ft sori deur din.ntiôN, ùais ceci tu noùs asure ttôiat qùilt toienr ne. ètre' à tl.ui dinznsiôh\ PaLt ô|t. ne sant-ik pa4ois Noùs t.tduisons d'silleurs,3elo! ds rèrlts id€ltiquc!, cerhi.6 fo.ccs nùlùrclls, cerlainr conceDls.Cô.I ùi'si qùe noù. Darlonsdc lt < fée tilcclricitô ', (ue nons rÔp.éæntons b M;rt sN I sDccl d'un rlÙclelie rmé dùne lau! quê lâ fornc Doliliaùe d'ùn ôrri r son inagc (ièll€ lâ Répùbli d sfiron"his'emcnr ruc ûu Énn.' 'nr' que), luc t Abondûn.e o sû Cur.ê. quc lr FoirÙ' " t'"ugle !lii*. u r s r n o u L . rr d u c l m vildisôs pâr ùn cnplôi imùôno.isl C€ snl dd ctt..lr: el visûalh& Dar des ns|qa én Dan{ r'tirjrury sin k, tit.âng h .rton sûrnr Jcaû, I, s li vr"s d é I ' ro rh d rs , L / ô c h ' il. t s ' il' . . . , . . r. lA n o . al j p { r . nub dônnPnrlr.quthn€nl d6 rêprér'rL8riom de cP ccnÉ llt I q n o ù l\ p c . le s \ rimt u r d 1 ' 2 "

æumj_ LltDêrieoc. qaulâiP â prcuvé qu. lrs évorâriobe 3È\ l;n néme riluel erùrnr !éû;Eiri..r dap!ùiÙott idsDliqù6 ; dans 16 facreun, entrâi@l le r.nrr' le ti.u, Ia rô_ ât donc un. n;n btr, des Forces dnsi ôbranlées L..itu.I ttuntc.mlutal. foprtul.ul ùritobt. lotnrh .1r ûulqu" tounn. à la.tion d. r4t' lÔt do t Io notÛP ù.nth. nul., le Bit dè I Opê.\Ion en étont austi I. Rétullat'

b) LeÊEexfuPreâ
Un donûe lê ûom d È?rasor. À uoî FoE géoéFê pÙ utr pù $âDr cou,ant spritr;l er ,Lmêùtée .Nuile â iotÙv.ll6 un rylh-' "D h ÉoulnE ""lon !.iie du ccmo\. ou ! unr Fuû'on dnn,nr'' uhi6 pÙ uo D'n\ I Inv.sihk, hor! dc Ir pe.cPpliônphrrqÙè d€ IHon' m.,,xi5rêar dê. i.rês uIifro.b, s4'éré3 pÙ l. dôvotion r-en' l. l',arismi quon bomnP ds csnisoree ce 'lo;iiû!mê. .ônr hr Àmer der ama& .our lr Cotpr du ls lltù'olcn \si LEslit" n|riluP '"t?str' qÙ'li8s'tr3 .otrr l.. càdr, ci rou" ;s ;nmÀ sylonlim4, à lésFgor du Cllhoucim- Itr @ o; dmû onmù;mùr I. Pro'61ânrimi llrlam L aouddhb_ Èi--n*-*.1., isréEor6 LÈ grtnde! idéologiespolitiquei en hc srl d6 In'e.r.s p!rhiqùpm' nr t{r I'inliârion nlu;riqÙP ôÙ pr l ,d h r iio r i ûrels.luèlles un d i' ll ouLmÊnrêrâ puiru* a* -ttute' -*tilulilPs dA drrûuk qù il pcrèdr. 'i""àr. ;" ég.;so* dr,t'" irésou .;;;; d ê c!h.nl.. liF"rore Ikoldt des lorcs 'trirj'uret du nôndc Dhvrau", er renfor.ù8 de oupÎ.vaîr, l€ i, ib l6 mo le n ! d ù c _ il ^;i- ;e* ih'" qui rtlliê Insiinriiv"mên .re rsosâ31 ùon d. llorme ''r mntrlure LlonlP !L un li.d;È i'*r'-..-' ':!réPore dc .irun Lnt. ra (cllul' Liii "r", a Iec' so'", c 6r'À_dÏe .dr l sffiÙ; êt legrcF côn{iu'ivP pp, J{ûoli' ûlôre unr 30dè d" !ifursiion psvthqÙ' rnrÊnaI_ .c.i .rbli"ue ùue dcs 5drêr'J'È d'un ."f,../, qÙdrotrque rnr iorijin;. h r:rurr, b vic d" (P .onr.rr' 6nk!.n' "lud

r'équemmcrr pù |'), rsl_i.r ou ihiori*, m(mè 1 teu ns;. s ,t;oDr umn(D6 su- un sùm, qui, \.jt r.r p,us quc .q,, suqud ù! . rùpDr primnnpmenr 1,.s. j.\ !uj$sD, dépoirerk ,n$r,5j. (arrr nrrÀ dê rodê àJfilnrioo, rrcr,on oin serai, oue Dtu5

c e rk rà g h v t â b J e o lr ro ç ! t , , p coD,Jn,\,r., "" c,1 oê6 : pnirosoph'tuLsjRltsieur. pntjtjqucs, d "

V s R u û mù ' à d , r, . . ' " " , ",, """'

a",.",.

,,,,,,

", "*,

M ç o û n 4 rq mr jn n n e , . ' c r p . u w. , . . , r. , ; 1 r. n d . . .sr€soïe, er !âd.or, r ,l@r tod tonrrenos. -" L 3 d A iru c lru û d u n , (! . s o , F n . , i. E o id e - ê , , r* r rftrur qx. pù ra nnrl rri r /,, d, rr mc,nbr;< vivarr<i " " tJ cnê ir , rh r q m d c rû h l4 f ir( ",. L i: g r. E o F . + ' s t e n F m, 1 ' d p , , J , l . o rq u , t i, rj . ] r u r 1. ù'cn pr iê, û q u i ) o . I r, ù ir F 1 ; t r r ,

rs,er ûi fi5

mo r-t rf p n u n o D 4r u re n e I c 3 È 3 ! rr, ir . L{'

À'

.. rà q h 4 rru , . . B h o l,tus, ' ic n , L J i. miû ê t , \ , t r t r r L lrru d u p 4 u v . . r m! s , r,i , , u \ L L

, rpnûue ou" h. prs4urion" pJF nrs,,o, Le h cr __5. is rr. q u : . -o , t r. r, h p h u r d . . e ru i i , . F q r

lt r r" G ù . L . t g t F . rJ rh o t , q u ê . n ut r ô n , , .n rc \.r, re secrrr de l, \ic des c!r!!ù.ês L da,r,hpo{t d un.sFso- i;b.i,.nt pn. rn, .t_,.non.
.n

4 genap. Ltndhrton rr, jr. ]n,hrt,ê pat t

\-

bd<

;, .Pt.

qu,

, J!ÀL ,L

onn\n,.4

IÂ r,r.riors de fégrisuF; rrÊlrd ,lr ts .e uh eyDLFrr sonr DûnoB rofl dâoeer.ù16, l,'ex luifirdr, I torroui! u.,

3uure pr.rlilcoert nâturcIe. cc rejct, bien sourent, Doû! âe considérùlemcnt lô d6tin dc t' ( €xconmuoié ,, dedin léjà hodiûé une p.eniôrc lois I}a. son nfiilialion, En qujltant un dEréÊore, esr souvenrDrud.nl de sihlésrer, nén€ il noncniânénenr, à un concepldc for.e équivûlenle nais op-

1)r mômc qùe l$ ceuùlesænsùuliv€s d'un égrégo.èseronr ljrée5 de l,humâ,ira clle-nônc, qùrnr ,ù plln mrréridt, dc nêne d'aukes ccllules cûn{nùiives de cer ô9.ôgor. se nril6 L,,ig.égofe,it dors sur le plxr rhysiqre (otr il rg pâr I jntermédirnc dc I tjôn'no) !1 sur le plrn rupirj.ur (oi, il rgit pdr t'inlcrnédirire des !:nliléç) Il to$ède alos un .rryr. ùn donbls. une ,n., ceci a son âppiicrtion drns Il f.iplc DElise: Dlltrdnte (crre*re), sotrll.drt. (rsl.!lc), lriûnplfl le (c,tl.io),

Lr rJrbDc d. ,u !i. ô!rugoriqueals.l assurôprr ls rilù.lie. on .onprcndrs risémenl quc lâ moindrc pcrtùrbalion dc (rrt riluôlic nppo.lc.âir ùn. pciùrbrtion idcnliquc dxns ]t Lalhne vilal du conccDi O). Un peu conme ùn orgrne hunan' qui vionduir à roncriônnerrnorhal€nert. iIta!-ùi ur r fo<. fr- rn . â s d d h h mp r. u 1 'bli ' rucl ne peur plùs étè nodilié sôur peine dafiriblissenenr de l'i:yégore. Cêci erpl\uê que lt Bocer îâppliqù€ ioùi DÙti, culiè.ebenr âur r uÈk d.s IniliDlions.

De nônc qùc dcs lôi,s, no?r az lDudir, crc..., crd"ams à-di.e dcs di6nirions .i(u.ll6 cônsâcùæ pâ. hsâgè, perrnules, I.ièrês. iivocrtiôns, .t h m ."r ' a.1,'. \ lr ru+É . a ! ' , b li' u n râ ! ! , u . s p rr. ni,u dr'n . n , L I r\ ru i. , n u [ , ro . ûulcs, \tl:.irul er sêcr.k. {i,t ulilisÉs pour lR nise en rc iion, er l'évÊil jrrôdablc, de l'asrigo.€.
t) Dbù rèdtni.e occun. cdhù.
dt'c ,rolddbn, h@dk

Mrj3 si ll vic p*sjve de cè < @nceprvitatié > €st asure. Dù lr mrs€ deslidèls, h vie aciive ne doil êlE rs$.ée qùe Dâr cert,irs mcnb.ei les plus sûrs el les plus q!âlinèi Ccci impliqùe ndccsâirencnl une hiin.chic rù sêjn dê loùle âsocjârioD.fésrné, si éAalitéil doir t avoii ne pêùr èbc élablie qù€ dâ's lc a rùcl€ inlérieu. placé à lâ t.k '

nn6n, les gtrndes ,ôis côsfiqùs et iour nr.ricùliàrcncnl À c€llB rclalivæ ru lem!{. âui ôpoqùes, lâ du.ée. doivcDl collrborcr à la rie de Iegragore. Cæi expliquc quc toutBs les grudcs cerônbnies rttuela, âusi biÈD.eliei.ùscs que philosophjquc, soiênt 3iiùé4 aù! équinorèc èr rùr sôlstic6, ou à dca dâtes en rapport uvê( ces qnalrè srandesdivisionsannùdl$, et .. décoùlanl. l:!.lpm"nr aùe l. n.r.hp d4 Âsrres bj' onsP^i". ,'n. qu r-li' f lJ rn ' . q u i ! ' e u d . r' v P _d u i l' " u , d irn ^ 'r ê 1 r 3 '

tiriag. .oDrcnliontrclle d'un egrégorc,e rclréscnbrion neblâlc, iquirâur à ùnt réxuré daN le /a^ 4d.d/où nobdÊ f ri r . 1 3 r u ! h J l, " rp h v . i' li mr. d ' g r L r n . ru ll' q l. lJ .on' r. -. lû ld l3 T i. è , ' l' . ; m{ Ë P \ ' 3 ' ; g o a q u " r ',u4?, P r. . 1 . . â rrh ro o lo P h i " c' plln dirin, oir (oulc cho5céquivtùr; à cê$âircme.l. Dnns Ie ùnc,unafarirn, i, uD rôflr.Z dùt,r, Ccd le . sjEnc >, oÙ sccru (iei//ùn) qùi cônoariseléCréeoÈ. .ri'ri rônr. sù..cssivrncrt, l€ S.ctru dê sâlomon ou HcM_ Eioile dt D,!id. lâ croix h i. n , h lri rn n L b h ' \ i g ' { !h rrcs d. M'qic el de cabdc. , r r. t . $ i, l{ q Idê"rd d. lslfi d . , , n o rJ . " d . . r l ! , d " ! m' \ ê . h lié. ledi| si(nc êd à 13 lojs !n. ,.o?..lion, un gprorr et un (1) ,oinr de .;rac/. ll devicnl alôs un YôrilàblÈPeùrtcle

Lorqu u égréeoreI lonsùemenrvécù, it mirè qù'il rcquicd un. viè relsrivenerr indéDêndrnr.. Il n'obin plus xlors aur ihpulsions qùe les ndtrd de lù sectetùi tra.s D.rtonr pûr lrn,lernédixi.e de lâ riluélie, et, d,Bclavc do cih. il devienl lréqùennenr un tyrôn tâbûchc. ceci cxpli eh è n ' d c q p a r ! L ' F ' lo ih ' du bul prinnivêùÙl rssigné.Itgâlencnl, il pcùt' choûgerde mailrc. Lâ cônquôrcd,ùn éffôÊore pù son t,ocrrion ôldr un sec.ercoinu dcs prôtresde Ron.. L, fo.dalion Fychiqùe des igrégoresdl lônAueddl dô crire dâns direE oùvmgcad,occultishe.ks rècles dù yôgâ €. ronf pùrie. Egarc,n.rt, lcs < Eûrcic.s d.! Fits 'piàtùett d. fdnl lrna.c olr.âBe que connaisenr tous les disitês d.$ Jésuircs, ', sy mxâcherl.

Lû lie occulre d$ égr.go.escsl a$uree p$ des procédés id.nriqucs n ccu\ qucmploie Ia llseic poù. riviier les rorc.s dé.oh'nôes lllncnruû.. Lc srg dcs victin.s (holocâusres dadorarion ou d'cxpirrjon), les.èsinês âromrliqûer, c. .cns, mr.rhc,.1.... G.ng d.s vêaûa!!),la aisu.lisaiion dùne imîg. con.rêrkrhicê,les courrnls nenlâui, lô. cbrines duni04 etc , ronr pùrric dc cerrc riluôlie aninrtricê er coo3.r

rr vic m3rérioll€dês égrêgôrês r$ù.re pa. lc n.nbre .i de le{rs me,nbrès,lêur discipline,)èur union spirituellô,ieùr ,n r olscr Jrcs Jes rn!\ i.itn l. c u b . , n . rt D' " u F .È.hT.nr. r .nu .nL d- .rm nc.is dàùs l. nonde rrolrne pr leur ùclior .u leù8 r€r danc.s. riderr où ùùheni puissrmnrcntù lâ viiâlis3ti.r dcs con.cpls, âinriqu'i l.ùr adio'r. À PIus lo!te râkoi,l.s DrÔ .idés d'n.?ion ,..r/r. d. l. M.sie tadilionnelle er dê 11 'fbiureic sonl de pnisarrs n(ryeN darPùi or d. conbri à i, liiln ù q n F q L I ' u n ri "o. .n rrpDorl r!c. c.lh dudit c.rccpt. ceti c\pliquc srn.e $ir qur lc sl.rilagc .i la rmtrnrlion ricil de roùs lemps, éra .onsidô s conùr. dcs Ùimcs rclieieur

_ 130 Nok rcnons do précis€r le rô1. .t l, mjsD dâr.e de la . Choinc d Un,on h4otrnrqur. (i{crârn.e .r vn icaû'e ' de I ltÊre€o.e dc fod.., elle n'r ps d aùbe bur qùe dê lù, cer dan6 d$ < rédons spi.nuslls r f€més âux s€ls chaæls e! à leur actio4 lcs @rra.t Jor6, giiérâteu.$ d!û êt.e échrppmr à toui ùthrcpomôrphisde ^élaîhgsi.tue ls! dc l asenblôe hum.in., né de son voùloj. ct dc s, sune tancc iddolc,c.t Él.e dun âùlre ho.de m devieùd.ale dicu condu.leùr. nèpériion du principe djrecteù. de h F.ânc ïtçorned€ Unive*ellc qui tùr qte lu !,ouùair ndil d. la n(.iodrl, el qujl nè devjcni z,lôrirl qu€ locquil Dn r été æ,rrir. Il st rlôB l' . es/.ir , n.rcn,l?r.. vécilùble égré-

c) Le ( Royaûme d€s Îénèbq

'

d i"vo uri.n. .hucl^!l lar L $ lrs moj"n., Itour saLves,.de. leur exhlence .insi délinie, à en rsu.er les .ondiliofu. o t. QUAN. A L^',IERItE, rnc regio. roùic rroùvée csi lc.ôn€ d'onà.f qùe l3 r€r.e prcnène derrière erre, b ryanl ônsi l.s espaces i.tersieu.i.es, er dans lequel la luniir. solrire r. Dénèlfè jânajs directemênt ; scdq lâ Lutr. p.Dz cI rénéchjr,lors dè I opporitiôn dôs luhinai.cs. Toli êlre, pûur se dévclopperêl subshter,chùchc consctemmê.t ou tnconscjdhcnl le Dilic! qùi peul tùi û$urû èl nnc c.oisù.e possiblêel ùne nùi.ilioD (Dhysique psyoù 115t losique d'admerr.e{u€ lca èlrcs orebjs dr la Lumiè.€ se rasenblcnt dms l.s Ténùb.$, ot l'dxrmcn dc lr \olurp narrielle noh tmu\r la triqu.nrê hôr.rri d6 u.'jfrrL r ' r in . È d " s lri g ro rill. n r f o mb r' d I h -m d . r . Ld lunière phjsiqùê esl urê ' lB n s dêslructrice,nais aùsi ùDe purifrcrtricB,.ohn€ so. rsp€ct plls mRtéri.l : lc Fcù. Livroc À ellc nône,lÈ!ù sc co.ronpt loùjoùE rôr ou rx.d, llion qùcxc puiss€ elle-mêne sovi. à une puriflcârion €rjânris se Mêne ,i!ré i' lu;nêhè, le Fcu peur s'érêindrc, Ël dàns la Narurè, les lieu* sombr6, ténébreùx.hrnide, expribent Dâr eù:inôhês ùntônt que par h fuùre et la ,lore qxi lcs hmlenl, lcùr nalnrc éqùiaoqùe, pe.6d€ où nâléAque. Parallèlemmr, si Ià \'uit lâit éclo.e lês ùr€urq I€s hrntiÉca,

Lcs iitres qù, mûléÂques lou nalu.eou pa.lcu. Donrt D&

l3r hnks crù.heftârs, te Joùr læ râ luir €i rasÉrône Inn€ ndbe cn pruit rur ansoNsB de IJÛ.onnu eq.sn.!s ou\tcs dè 1tâ9' bose. ra '.sr Dourquoi d* è 6 o B rd o u c rin in e llê 5 d . ,...n..r ui,1.* -r*r'oûr m .ù ,c !mDlÀ lcnr nâ'er,i,|e., airê $ ir. n l I ' n Ùr. d " , 4 o n i r nn lc r ùximum d.l,scuriti C, o.n'i .r,", r, taB kdr. èt n tous liur'lù nn't nè h

n r ir c * r o ' n r I ' s o h il r ." 'ii r" -,"1. q,"",r r1^""".celh d "".nh J rm" ! d d ' . P n . , nq ,,cncru -ucun,ryo , fur { ù c . t u r r r " n - u cr r t t'. r,.i '.,t'' "* t .." i**r. oh' "r. qÙnnd.lP sol"ir Fl nrt! t, l, n;nn"1it ou
"t!tr. ls plus lâiblo .t que lcs l(ùr. \ 'ninri. F mrSrùên aor s' rirri vù Ti u. Ptrii rr'"r''Lrhefr "raF lu :tr" d 'mÙ!e '

\ r r ô rr" r',.i n u i n Pl o r'e i frn.usc nuir de la Srinljcan lqui n'6r p:s ùNrtcnmt' , l l r d u !rh n d r. r), i r'm u En d_om br ê t ", - r ". ' " r'-.,'" ." ';' ' ôr \ i a '. r'l n e r .I L u ' " n a r P l ' iL i ' . t r ) . L r r.l l u l ô ' .u .t r n n P h .u ,,

c n iF ô L r ' F rn ' r' r ,i .'d c lc5 'nilu n s du fân a\ ' ir 1",À mn;r1 r' ir p ru c d d : N_ d ^ i' d,nÂi hLrnj1.,mrn / ' n irh L , *." m"n .i' F rr" i n b ' c u ' :: ;-. ";.;,, ^ n â u N0 ' rir' r, dtr chl I , ,;a ."r .r r "u Fond l" r3 \ o n n " mP n 'i' rê ' ' I d,* 'ru!.", ù,ô*,lorb" i.l - É "l' -r;r"

p\\qo u d o r e t 1 ' r d ls ri I L I r ' l l l o i ru" J Lrrh' .r * i ,e - dinienr. d" o o u ' 1". ! ru rof^ î n Ù1 , . r ls iu rrF d ii' ,ôlrnr :,., r ,,'ed suiSn 'i -., .!r1( r.!n ê Luntrrc \.r ,. \ô,drn d.' r :j ô, r .t,:Ê ,,u, d.,, .i ri. noi s , il À . hoiirt q r u i l .u r so. r e$cnf€llêmenL

i i r, "';;;";" '

132 Nô!ôft 6 !âstut qu'âvôc lÀ SainlJem d I'lé, PôLques ar ùne dale annu€llê à rcldir pour toute @ù1r tùéueiqùe. Pôqù6 at toùjoE ùn dinuche, joù. dù soleil Gor dti) elle p.@jer qui $it la PleiDe Lùrc ap.ès lEqùinoxe de Print€D!3, momenk ùnuel el meftuel où' d'une psrl la Lùoe éllâre r sn hâ:,buh lê.ônÊ d ombF,.r ou lr Solà1,m" vant au Bôlier CélBte GiCnede l'ACr€ù). rcnonte sù. IhG Doù h lége.d€ qùi reut qu€ les RNe + Crcir s aseDblêrt dans l. crypr€ dùne câtbédele à nidt .ornânl, Ie joùr de Pâquêr,venùsdê tôNld pôinr! dù moDdêlendE cohple

Le côft droDnrc sr u égréCorc ,ù s€ns cou.aDr dù notcon?,ré, il cd €n même tenp3,nilé. si nûùs pôùvions @ployer Dùe inâge. nous dirions que, de lâ Te.re coNidérée connè étrc vivânt, lê cône lùDineù! qui la sélrê du Soleil ed Uns, lê glôùe baleri€j, à *t le .r.?r. et l€.ônê d'onbre le .ory* 6/ru1. k oùe lumineùx en esl l! .ons.icn.z, le elobe nâié.iel, I ucon.ridn.e, .t le cône d omb.e la rrà.onr.tence. A se nourir hahitucllcb.nt de la chdr et dù srng d'un ontmol.on r'in,ornorê pry.hqurn!nt 16 quoliB Ù h5 qn\ de cet aniû . Or, lt cône doDbrè $l tâil d* èléh€rls les noiN mblq les noins !ù8. d6 hond6 qui ônl qtritté lêur .ù Ce crtne,CBt 1ê douloùreùxséjour d épreùves, 3drid. intullilamn.,i punTler, tfrn d'y condênt toutet 1.. an t $nner leur lecôodê no{ èn dépouilhnr lêu to.ne ash.lê. !)lhlgo.c dénôhhûil cè lieù (comne loùs lês hellénidle! ou eDcorê le oæùllcs d ailleùs) lc < 8oùItrê d'H&ate r Ch,m! de Pe*;phon" r. Lr rerd-. .o ', !b'n. t;ni. cd tuidiqù., brcui, roùre âme €nær€.evêtùe de Bon enveloppe de son cô.p3 asl.al. Cest lorù leresr.e. l€ Coièr€ ésote riqù. gùddt l€s Pôrl€8. Sùivanl les cs individleli lê cônê d obbrê pcul ôlrc I enrer ôu h pur8rror, r"i,raùhÀ donr nols psrl" la lh"olo0i la ânes, p.isondô.cs dù corps aslrtl non e.core di$oùs par l€ùr prop.e yolonrq cn.obé6 de son alncphère llùi diqùe,y 3oùfrrenrun ré€l na.iy4 cn proie à Iassâur argojseânt des lanes, néB de leûn vices,dê leuB renof&, el qùi, .lles, conmc ioùt ôlre, veùleni eubsistêr.

133 ces llrrBs. €xDùbé6 dù cadavre de chtj. pù sa vtduirô mèT. a ts ,arid. d.dmpûsirion, o.r ilu doncd. d,us h d"ù b h ,l " n'mh lu'd'que "nroban rI n mr' d c h P d Ùr a J prolonse. lcu. exisrênccpÙaslsne en .riseant simp!€nfnr dc lâne de les y (olérer' Or. c€iie tolÛûcc môhc.* I' ! " lic u d " 3 o u lr' ln (P D-d ù _ n r o lo n lruon dL !o' "erorr.it' mê r e o lir .la Dunncsr:.' de IA m. ' n la c o û d iriÔ n D" d e i e u r lo " l6 c ë è ; s rP d, r ;* "r -'. Lnsi ,.:.rLt n . i, ''I p,' F tseu ' mleriel (EâÙ) el lÊ ccs-à'dir. san; rvoir rcieié lc co.ps in er 'Lr". rF l)â ' iP ' û in r. ' ro mp u " o l.\ïe hums:nLil proF ru ji . rn d u l d t la ma ' : rÈ lc rr h ! r ù vp . n'er JÈ .b d.siF i dè r ' iie l8 rle c ! mo n d en 3 ' kricl (t !e L'blrer,.u lÊsrrl|re Ln u'i,'ciD.. I rôr' dombrP n . ' r q u u n ' e lo u r d t n rÙle u; DrD ol' f"u' c uv lJ ' e u b q Ùi i! ire rrn P ll -"r ,"l"'* -."r. t tÉ, iu d ' rÀ d e q rimire rr' ra i ..'; à" c.i " '\'i ,. p s' ,lu'lqr" r"'.P n'io' r rll lu P llP rv e c t s 8 / rP \

.,h ii ;*.
Ju

"."' i j . i r 'i .\.i I !'o i \.a ri r -a ..' n\ funJd ' r pÀr r ê ur r _ d ,rt."-,

r .o L û \ , . L d r ' 8 o r c . m - n

pnÉ iloiEnôd. h ieme,resrcnerers le sonnùl du côtrc. Ies sonr noins dcnsesConstqucmnent. r_ b!.s nùrérielt.s
.,tri ù"lhs iu r il, .r 'dr' . m.,l o. t .r' " Joig, " >'\mloliru.'dUnl

,a ,i ;",-t. .-. . F-'re. ' q{ l I ' u r rit " h n p o u r 3 r ù Ùi' ær du ltordc ler.cdre d u ' u n " d o mù lr f n l p r 5 Lcn no,rlua' 1". I x +Flon' , m;|,:l'cir lue r s!.'n' I d t . ô n _ o ù L - a mn . ' r_ ."a- . p-{s€r' di r

, n ,n â r B Fa u rs ,," ii 'r .-. ' '* n';.* qi. . t" t-umrr' I rhi" su d"rà d" i -r. -,,t .P"n..,enlr'Ôulcrt.s' -+

q, k tlouhhs nu d'quèr'.rr{ _ Lnfir. h . oqu". , irr. do tr n, Da' .' àm." "rûn ll'..h , dê m' :r.Jsrio1 P io u rn ç , ù ( dr fru. r.rmir4 | I r\ do u b lP 4 + ' . o q u p'nv'r rB a " * nl r \ muu. 'n . Jr'n n " l a rd t ? t c
! t ' ' F ' l ' l ' ' ! , . I1 ' 4 ]' ,.d

siôn de nohe noùdc pbysque Doù lx néces5néxbsolù. de pùrilicrrion du

'ône

d'onnrc

- la ! Cetle pu.tcatioD p€ut rcvêlj! pl$ielB qoEtuncs 6nlre dq coqùe. altsl€, Toùt6 âctions æDstiturùt I enlemble

On a persnnité l'ene Dême du cône d'oDbr€ dsns l€!pr*ion dc Sdm. ShitÀne, Saihn, Sarhr4 S€r, e.r d6 v.nmt6 uimr,læ du mêne non, sjg.ifr,rr m hébreù . o trDved r. Csl pourqùôi on le nomme éSalemenr l'Idr.È Cert lui l€ Ldr Ad5,lê Diêù du Roylume desTéDèb.4. On on doûêra nne dônnitiôn plft € cle €n disr't qu'jl êsr l€sprit d€ni-consciênt(nous emdotons l€ not con*ient e! tmt qu€ synonymc de ëpoûs.bl€) de ce rolaùne linité dlns I Eeprce êt qui 6r coBlitùé prr ce Cône d'Onb... cônne ot Si on siDile l'Omb.e i,l'I8trôlmce ôt a! 51a1, $sinile lâ Lùmià.e à lEsp.il! on pemem 3\cc quclquê le 4iqùc qùe c cd là que dmeùe ci€nl€r ou DoD,qùi por lltinilé, redoùlenl ls ,tbdrirtu luninsæ' et sê réfugient dms lc domain€ qùi I le dùs d. LÀnc de .eltè régior, IEgC.égop Noi., qmnd il s. leF 3ôn.iûe où * nanifdtei a r.ns divê.s. ll se nonmcrâ Srlan, Béhénoth, Lêviùthù, poùr le ch.éti€n où l€ l,lnùdistc. II se.a toùt dieu âyidê dê 6âng, dinpùreié se\uelle, roùr p'ih"iDp de ho'û" ou d i!rol;ràh.ê Il âurâ àlôB pour hinktes, &sj bi€n Néror qù€ Torqu€nada, Àtlilâ que SiboD dâ Mônlforl M.i$, jusleme'l à ca$e dc 6a vsiilùdc et de 3a conplcril4 où pûc€ qu€ le Déso.ùe êst dm8 .or essence, d .mpâ.h sr pFGonnitrs ion, hs homms nc smnl jsmrÈ d aæo.d sù sa déûrition dâ.tê €! sa pe8on t6cluon. t or.èm Déannoinsdrft Ia élén€ols dc tout.c quc hous 'onnons le Mâ1,l'leno.ancc,la Desrrn.tjôb,lc Néânl, cêD{tr . Faurl noùs voyoft Méphistôpbélts affinê. ', .i : . Jc sùis l &pril {tùj louj .3. r.nr cc qni existc nérilc d'êrrc.ié!rri, er il !'ùdrrii beâucour nicùx qùe riên ncxklâ1. Au$i. lout ce qùe lous dénolnncz poché, dêslr.ction, corruplion, nalrdie, en un nol : le lt.l. ccst non élôhenl 1,., ' Efrrctilement, nons voyônr par |erpérience, que tour ce qli F o ) n d . lâ Mâ a h o rd in o n ê / h r o ; " J u UÊ n u n L rr.

tisse. et Théurgr€), roùrnè gétréralcmcni, si bobnc sûit 'on linteûlion orisinclle,aù co.l.ùire d6 inléréls dù dcdùdcû ei dd lietr mé16 à I alldre, Tô1où !ârd, lûs .on.ûnrr djli. ", np' ,o n' .prr !.i,'!bl- narurè rl doùùr lcs rruik lui rniorqqc ronr lcs leùa. { Lisqu€ nous nentoru er duDons, qui lous ctDiquêùeùLl. déEon dc !'ausl nous doùooN ce Lr purer. lûi csl conlrrire Toulê pensôcpurc émisè dûôsislûme égâle â ls Yiolcnc. qùi n cxislerr pâs dù.a.t l€ lou.. son in ssio., resisran.€ de Qui n a senrien cmpris! ? Lbonmd qùi s éveill€ peldali lr.ùit, peu après mn,ujl se hoùve d,ns un ôtal difré.eùt dè .elùi dâns lcqù.1il eisil a!.nr dê sendo.mir.Il scra tn bùlle i' ùne sortc d. hibl.$e psrchiqùequ'il n ép.oùvaitp|s qùard lÈ solêil bde.3it l'bémnpbè.e de s$ ruons. La c.Ee ncn At pos à son coùrt psssÉc dans le nonde du sonDeil. Le rommcil offre uDesicD.né sbsoluc.Mais ùnê po.lê ù é1éfdnôc sur c.i erlôrieùi qùi pcrn€t à l'ètre de sè renouvcler. I-r nxùyrisr iûnùencevienr des rànèlnc cllesnên6, pârc. tlùc tout c. qur côrrienr lè cùie d'omb.e de h Te.rc,loul ftl rmas d'hoslililé .l de hiine millétâires, se rerourre con Lc touvon.d.s rênraiiô.s cd noclùrnê Dtfce qùc lcs dé crds dù nond., cn qui sùfvir I5 jaloùsie a8i$enl sur les hoùnca pour les fri.ê règr.ssù. A106,16 vieui désiB quôn ctuyâil no.ls sc rérêillenr. .af ils o.t l.ouyé u ulincnt âux avid* dc s'obie.lIer larvcs anbirnlcs, xùr for.rês'penséca dans l'.ùm de I homne, dâns los éléncnts $nblsblcs à cl lcs. aurquels Ir n3tiè.c nocturne prète sa vic pq np Le cônc donùre d. l! r.rrc ai dc pcu d'éteDdue porr ir limncnsilô sidéral., nris il.51ihmensc Dar rtpport à ll Dlanèr€cll. hêne. ll est, noùs le répéroNi le licu de drsi.uclion. de disociâriotr, d trecscllè$D'ônes rù ftlour aù néanr,par lc refus de Ieflorl, de leûo.t snùvêu.,de lâ lùtre conrrc ls lorces qùi tenlènl de tcs cnlise. tvec eUcs.Linnùetce psycbiquêde cc li.n da no, âeit sùr lc vivont lar I zngoitt., te désotit, re doute, Dùisiè d,lr.sroi.. Câr il esl des dés6pois nocrumesqui n ont drùkè rcnèdc qùc Ia lenùe de ll lùûièrê du Matin. dictr avcc lonùre de h nuil rè8ne donc Saian,ou h Morl. Cest pa. son pourojr que l. soùlllc dcs sgon! ^zrael, de sank st rlus leÂile en ccs ne l r ru\,out.rl que du! l3 p û iiÈ d iu rre d u j4 u r' I r' n n < n i/ r, / . lh " u ' e d c ' , p ;'n"a, l" n"upk 'cP _.dâo o n n

136c. sDr c6 h€ur4 cdonr roujouEcbonic ls DérÈ ou Rôyaùn. Trcublc, lB seirûtruh du TFs Ass. pour Drrp.. Irê. l$ .n€! de foùe, d€ oine ou de rtuÈ€. liâi. Srran luinêDe n'6t qr,ùne jm,ge, ùr Don, jeré .ôhmê b oripe{ù 3m Ie vide.3u.le néant,.. Le ônr dombrc p+ un ,rul/r.. er h dèÂhiretr lc pcborniljanl.ca en@rearréDu€r Ihoneuf de lDn empnse.

L

Llne

€Ièhême,

sdelùre de lâ Terc,

joùe un ror

si.læ dê Iopporrioo ,u soleil, eur serr d4 rétpcreur i Ir lunièrc .ôlaire, si eue 6t .lds I€ !.'n éEncnr 3ù€æDt! ble dê proj.rù uoe ctarlé drns Ie! rdnÀbresdu .ône, lth *rt i, d aù1.6 l)hasest d'écran inl€rcslteù. à ce Dêmê râJô.c€sr .josi quê h ndondni4 où.onjonction dù Sol.it et de la Lùne (mùvelle lùtre) esl ùùe d.tê hensùelle É$Rée aur o!émtjône de er4ie Drse. En êflêt, à c€i iDstanr,la Lune irt*ccpt€ le rayonncmenl sohne. Oa l'érud€ de I Àstrôlc eie déno!1re le rôlê fùnesl€ jouô pa. cer aspect a3lrsl dlns l, desLjnêe huhdinr, quonr aur rvcnemenrser quur aui strératiols horrlèr !ùbi6 pa! h psychée, jnllu6c6 Ceci s'cxplique par l€ lait qùê 16 boéîqù$ plù directenent à not.€ dole. n el,i.es re !.rviennent €! st d€ bôn€ dê toû I€s âst.6 .vec l6quc|s lû Lùne 3pn(dùs le Ciel $lrclogique), êlrê en donjonclionoù .ppt! D?c qor. À .elte corioncton. Le qùdnar Dhysi@6 er molale inptiqùés !a. le symbolkhe plârétdr€ i chacunè des phnèt€s se.orr viciéæ pù l'jnlerpôdrion du sat€Inè, ênrJe lâsirp ê lr rÊne, (Nou. dj{m tjdiq cên-à-djF h.rpnd ld'j.', el nôn prs âflâibùes...). Sur lr Lune ellemèdê.lo vormrs onr €u ldfoi! da jl lùitio cùrieuôer cn dccorit avec l'obse.vâlld $tmlogjqqç et rv.c ù phjlosphiê ésotérjque. Cntùerine Enmerjcb, h voy,nte célèùrs ô ainei déûjt Is < Lo LuD rd fod" d prrrus., phine de hâurêsoonL Anes €i de !ôrgcs rrcfondes. Elle cxe.ce louf À lôù ù.€ !llMctior el ùnê pre$ion sù.,r T€ûe. Alô$, il semblequ€ le3 honh$ èD dêviennenlmélâncoljqùe..Xy vois be.ùcoùp d,ê, rr"s. donr lr llgur. rê<onbl. lagù?mpnr . lo fisfr. lumsi-

_187_ ra €t aui tenlùeùl

-ieÀ hool. dru_mêE6 On dirâjl qÙlrs onr h @r .raist .i6c. d muvair é'si. Je voh plue soÙvor cdâ rcB r 'd_ ; à. h Lu".. Jê r\ vôi3 pÉ non ptu! de cùlre reodu À

l. t."a dd sordd a da

loùjoù

daN l'ôbbæ,

d€vont lt ltr'

\D tk à, cdtu d. aùû.irh

ln

lv. _ LES OPERATIONS
L 4"' @ NLùr 6arT uàu à k îx^e d' h wbhsiiaa dé Lat4 sd^k'

A. -

NoteB Prétininôil6
_ , r-" .b ,. \r,Pse ,. ârûil,ùe à Lln'sâ_

i.i afl"i..."

"'\Jarcur' dr r. !,t"c..Ë "-_r '.r '' phia' d 'n'ocn"" ( Â dP hi'l' ô " P d Ê I l: r' r' n lc

' "t r:, it"t,i'. I t" , I da P'oaqb" ',' i 1!ïlll i" 'r U' '*n\{" il:*^ 'l - i.,,^ i ,"' ..'i r'".t'"I rs 't ' ' È d 1 3v F Più ' - :i;;" d" tE tÀ tdd' q u i nour r I "'- ::'.: ; * i 'u\ ' d " r â t'h ' ir ' u m in r ' r c i ;;'h .* l;" i';;;1 .; '

._Y.:t:: ,; .;;;;.;,. Ja L,;'irr.

r;ij:i,*: rirrr,;,ïii',:";;r.;,;: ,*r;i ,1.;.;:;.;; ll, ';{fu -; - ; .- 'r1,1!-!l.l:li:i l::.""",1,i;
LLr'hs ,^. t..., _" 1 - .. -p .^, " rr Ù nr'rc ru r' " -_ ' " 5 _ "

*"r'"1'l 11 nôùr,n'Jrinn "':l::'i.'r',Ifi ;1'i:

r,i. ...:1,-:i" " ,+. a,r"n. ,"-r -+ ":;il,:'l-l:

-1 9 0 d! Plrune 15 de h vulglle. D'a?rès cdttine .o@€rbIeùa l'Ârye Hokbaêl 6t aloB envoré pù Elohtm. L palfùn eG

de l'Alchimie I? rérêlloirc d€! . cld > rcsimcicn$ rDrnueiè 6t donnô du! loulm.e dc sidir : t L4 ÂorÊ d oprès |.s lrsy"ur d" F,ânD 196 c' irer ', Dare 'u'vuF*

Dùc ron ouvràge 3ur l, krbbsle, PùDN nouq d'r Fc'. ci .Iâ 32 lojes d€ la Stg€$e , sool l€s Chcmits (cinte.otb) lùtur.ur pù lsqu k lB idinlt htnn"s dc DiPu peî'Pot. pù u Iôôi uùaa; ul. lonsu. "V/nPn4' d5.ù036 djvinB cr une longueêr p'olond nadiroriut \ur Ellcs. psrv'Dir âu! .enû6 c5ch4. lnuquc l?r lirbbûlir6 vculPDl inlêrogù Dieu pa. uft Vôie qùelconquc ds choss .ttu.elles. ils sJ 1. Ib onsùltcnr, dùns ue p.éDlrrrion aotéri€ure,les 32 eldroil3 dù chapil.e D.eDier dè la GeDtse (Sephs Bèrcs cùil), C6t-À-dire 16 < ïoi6 dês ChosèsCiééer r, cx.rçaDt 2" Pui!, Dâ.lc noler dè ceriainesOrttuôns,riré6 du non denvet, il5 DrjeDrDru dr hébra.oucdELOHIM (el d" Ia '6 Lum'ôrP nûcasai'e à lt loiP |Pur ,;rder lr€cn"nr cherch4, êt ili .e p,ri,od.nl. p t dès cétlnonnr ûnÙ.no ùr,r, ou"b sônt,J.r,,.r rad.prù. tt1trr ocquir\ à lâ Lun@P dê la SALE5SE (Hokmah),r brn qù ils ic ricrn"nr' pù l.u, ddff le C@D dû Mond. poù I inr€noge. 1 fôi inéhùtùle, Pour auc I Orrroô oi J.r lor" un. plur BrùnJt l,urrùr" pr L . llrc , d u À ù V d c Q rû . n È D' r\ il,,e , Nrn r '1. Lui. o e o s rn q u ib o b rie n d rc t l. . . ru h d " mâ n d ' n r' . n \ ' B pr indiqu. dsn" l Arbr. t(gùbâlBr._ - La Nom d" 4: Le'rrE dùê dè Xi.chù. donnmi ks ?2 Nôns, er rcpreduit ûpris l3 ;as. da eôrd. d" l"L'rose d. rspuc, Lt cabbJhi ' rl, lt Jrêit. ctr fd . d ùnc vôrir3ltê lilaz?

:,î,\Xï"?i;àïi."ïJ*ïX'Sîil:-'îi'"i'i:ii ..'\à

l"ïïl'-uiÏ,]ïn:,:'n:J.'i,i:'#I'#"";îi,i;ii-;
kB orobÀblcneol)

*Ï+t*æ;*:l'r+t*tqt*
le! abÏabets orhntsùr

rÀtot"lo

nntoqu" ot o"oc ""
- I'ù'€meûr

z2 cartctèrcs @nsonnes 5 .riacrè"s aoJcnca

-*"a'* sanr, cinq ces voyeres Â.1 r 9r y_(_"_ll:, ..."*," r" a "^-._D. d.ssiôls DÙ ord cetordreI I E o Ïi"fi:Ë:.i:;.;;;;tono's ,;: ,Î':"1.i

z

:uilt*iq$Ë*$Fitï:"$-'
.î::Ïî:* "*,*,,,,,r**r.",r,*r*tï""'J,i::f "..'Ïri"'.i$h:'"',m:::xn:ll*,
L llcmnc sê conpose dt : lÈ litrctlh Dirin c N!sLh r mah :

l:;;i""': l:.1'""'ï::i.".,"","'"

lsÈschtnah Maù cctk rHomnê â érè dnmi è. itit un < N6' irrir lu lt rk 'ruc ; il )' . t s i ! E rin le lle Div in e ' é. r L3 uênèP r e un. Nevl'in3h l.îtlÈ .jlâmah-bhle noN di aue < DièÙn lHomme R soû Inssr' nJ|P d lm4re t o ir d a n' l ^ d J m ' il le ré a . No $ Xadnon lâ presmc€ dùnê r$ocittion r to,tnûrlBindtl ' divisé èn ùne série d èrre: I 3trl ensirc sEnùlljpljé, agor?n"nt ondtossn"r \gtobshhmatrr.ls Kôbbslc no6 dooÛ" lÀ lonsinc ds Àmel humùn6 androoûalês hr /r:.Àin r'' < Roy.ùme r de i[tlkul]'). d s" dr Pun. rDràs ls Churê,.cs An"j s" r'arfldliri/nt le i d . l Hu n . n ' rê rh ù æ lle L . u r e lle c ri\ ilP f o r m e l l r R E u E , in T rrrd n e , . / P o h n ' Co r? , q , " ' â n ' m. nl l . M Û n d " Eatûicl, rn qui, Ér .Prl. pol$rrrrcn, s'r lâ .oorNdi"rioÀ La Xsbhale contlùr dônc À lû Pré..itten Nolons qùe la Fornz d Àdan-It.dnon l! Mrtière lombaDtsou nd sens c er à la Rlincor (N€ph.sh) r'è{ nâ:

d irfureiÛ: L" ptu' haut d?gt. d Prrrr,, P Nr/pr 'ble. +Pr Tâ' l. Zohù. lts nomde das . ssinÈdcs StriûF .u /od!, ' /ar AFa satc b.rnacles ' '), vôni sc rélnjf À lÀme Strlrêûê el ôe conltl,r tB ùres pÙ 16 rukd. Là, rour r.û F dsN IUr,l' Pl I' Parl"'ion 'n r s mnfônd rû urc "cùlr < Panî ' qu i't?nd doh rvri ært et t. rcmplit .ttièrêû.nt (ll sâgji ,à dc vunivers lold cl pas sêulênc.t d. IunirdE malérièl lonb8nl sou3 r' 'onla LÙniôrc qÙt se ca'hÉ Mâis tc lond dc cctle . lèDsd. ' c n d l. . n e o c u l e rr. n i. ' n i ' t lal . l t I r e ' d u o la < P e ; lp c ' q u i " n lmJ o ? l ' rn n i d rn q ' P l m;n p lù s s d A lir, c u d ù c rû L u ' iu . . n . o p r' " ' p È n \ p r' , h ; i u min c : t û n ; m. v ô ro . r, h - r' r i r . L \ n . h ie r q û Dh d t n ' râ n d " d or ' r l l - ' ' (c . t le d , " . r, . ' " 1 -i. i. lrt . a " * ""i . " it , t " ' , . . . q u ill. u d . ' r. , Di ù i h D r i. u ru l û ' . u n " . l; s s rc Mo n d e, . c À r{ o . r i' n ik J , '

-193Ix liom d. TroiE Lelr€ Emcal' ilornd dd Foj3 lêllr* Aleph-M€Eschin,, doûb€ l, Tr' le da Kalbtltlrca: iB : Nshrm.h !.!in : Dicu-lt Prir LDh : Dteu Mèditteur: Ruâcn : NcPhRh : Dieu uoi'êF LE

rA.bre Sepû.othique 6t doDc À ld Ioi6 : oL SCliÈÂIN IH - lL nanilenoioa dP Di"u Lui n'ne /nd'o'ion dc Dieu l{sbree - Adm-Xodmon, nirmiô'e ''l r.,."-bl. des .\m,. rndrcafnrl", G lloJrunc ' dÊ!

La lroiç Pilid. d" IArbr. 'qur"l'nr tiôÉ d€ ce! dnû3 ;lrr8 : mdl

'u:

rrois mstirrdrt

s.Ji-rr,

Lc. < Cinquùte Pod.t dc I Inl

cclle-ci. a.,c dc N(r7sh. dc Hod. d' G€bumh dr i:ir* 'oiseo' ah6êd rÙedulâù).t de TipheFrh Dour abouÙr û Ner"n

'iilJi'.*.

*-o*"r

i' ripbserh d rsdjoistrmr

lvec chrcune dG dil ûulrùi ir"" ,*. .t.:" ,"ot'l-rt'iq"e sônÙe les ' ciNÙo't PoF cn pDiranr d! be! dF rv t"" *it p*-i*A. r.r i. c" rptomrn.Ptr bæ. CUc6r totnée d€ l'.ombinrison dcs "epr -"r DÙ_.ûe ru odedion rvr êlle4mêm.r' Crle n.ordc '4P piD"h. n ,''vero : Ye6od Nd^h. ;' *-* il,ir,. ,."" "1..'i" Hod-TiDhêr€th_CeLurs_Ch5.d

" tîilù" àtii"''"i' etrrier' ! r'Âtb*tour "; '"iu*;;rh y â dooc cinq!ûntc comÙiûcboni lomé6 de ! unc dæ dDq

' ' ? . ; i i i ; ; i ;" ;

sil "r ' érrnl Binù. 'tilrcùc rdi rts de or *pt ersriond a "b(ur de sêpL \sri"i3lttdo\ù rcs? \7 'rp h t'ô r r ,-

4û < pod^

r,..-i,iii"àr.-ir"t'"]Ë"r.u"tr;u"d6 ' ch
dc l. Fmnc_Maço.rerteJ
cùûs dd .rft!

'

.ér4k.,

.quhq.d

d(

_ 194

uu uno). rres bd616 cironJrhfc, de L vjê, te mvrÉ qne prcmtrccr ssmblagc Je tp,rrês,opérul d;n h i,*

t:n*";:,t;':tlf*t1ïîf *ï$i.":*,H f$t*f irimft iafi :iitlî{r-*l},:r"""rî

*ii,ij'i".t;;r{ nfii*:iji,#Xffi

dri"àî:"i *iiii*5$f*t'ïfl',*,;"*i:.î

fiurufiffil r,#l;i:.;fi';.,l'..:illi*

-195las d tê\ Âos. Ou Ilar le' Crn iqum €r lB Louângi' da$ ou.h ç huvênr l5 vérnanleT 3i ron si dispffr ra - . L" p"i"" * t,i' mhu\ ênr ' il o u lre n t a n lmme ' o'i !Ionr'{n foirP dèc n Èn A" e* ". tlrÙ. ou r" .-r" "*rr' .pndÉ rinrlur dc Hau Ptr Bûc Quontuil rn "Ûi dÙi nr arhn'inn i"i i"" .n".i n,.r** * p.".éd;r' ur" smod" q u rP À p mn N d c mu ! sr nirê*Dn CÙ t.l ,tr an lh 't eÉl dr : ! ceÙr qui mr h;a" t".". 'l "a".' "* r' (l_S,m ll_3o) ' -"-". irkenr sroni hDroud

<reseùû laniutnt)

ptr \orcr ûue ld ltoF dunr 'r 'r toi' i.r netrriuÛ n€ $or j ûchn'lB smur, pq\on o s s e sh È lo n q u a e p o d. s e p h e r " n ' P n d \ o u 3 ' e mn r - "i "* ... rl,"sl a. * q* ir iq 'c

drd sml,ol'qur lr '5r dir a" r:'; '". ",Àr vnr Bon qJr ne pùFrI T/Èn Lrhr den\ lc s{he . f*ia rb.''lu 'l prn";k"' rar'blr d6 Mi' l,iiï,i"'.-'i.' ' r c'a-r'.*'À","i

.e icorde\ on!o.é J l.' 'oLr dd niSU'û s dcign" 'ous ;;; à; s"i r,"n dLdan,. Lc. rretp Buk .on*pondPd \a dÔu7r a un " pri, ;" rr'asrlmm' '\'uLill; v 3 u rli) 4 ' t o n p o r' io n (k iro u p h r d A t-q* i '1," r" ..i""r* ' me r' 4 rh s ' r rin ' ù mi d A À ",*'' "-a. ",.;aA liJ.; i 'r ï- "i "'r;;;o;; . | ' ri r'r,"ri'r* irùbrFenr'd'snB.didd-

a. "m n , c d " ' d + J o n rr F "* ". - "r* o' hrrG sd o n rn r s rô rFr p DmÉ rc ] rÛn m ô sonrcohpoç.13r dc' h r' ! F s ru F n i , " ,1 ..l ,
i,.',i . r .. a-,u-..

ro u jo u is 'F -p.a"' '",'f, .,t,, *" lu.onbinsson Y o d _ H' \ û u ll; @o lÉ { x ld rt " r rrd mro ' rrr I ! ! ré ! d h r"s mos 'c c r o , i, i, . c d r , . q u , m - r r o in ê ";' - ;i ,d ,.;; ; ,r;;.;;.i <4u Ji ;;,'"' iqùlln e ' o n n s ir L s a Dr_ o j.e {u rtdlln tJliL nc" ' lè rdmÉrùmmt . ;'.*. lelrrc! d. "ê" môL rornenl 3' La hJlù'lh r roi r obsr"r '1 u " d ' n s l' -B in id rrro r

*- " i1 ..

I

; r . - , , ", d ,.; . N .*b " ' ' nomÛ ir sg"ei' r r ' vQ "n( a " n " " '" i'.'., " ;," ù \rn -i o rd ,. .n ' ; ; "1 c a d " -...

,"-""

dur te"{rr '

o 2 1 2 s 2 6 . d u Ùd '" 1 "

,196À'n' su 3ujê, d" .s koi. tnboliqu"s, il 6r djr : < QurÛ' Ho6 rotri à le rmæûlr" dÊ cuaû. Ruh ', i€d 3 dir. quê js t l"ur6 du socre riLrosrNûe Yod-H"-VauHè iPûkë laccn{r!€.les quâtrc letl.d dù lon racré d'AdoDtii ; Àleph_ C@ Huil krrrc! fornênr h Nom stùe \'hadona' Oû 16 sur l o.ténlirc de tâço disno6e I ùn; cFis de SâitlAnd.é Dæées une su. l tùr.ê. Elles @r ùuenr aloB uD Tttnm,n ou P,D'a.lP dc Brni:dilrion utri

)o d


Des Nons Divins 3e rèliouvent dant cette dùposiio'

Dâ's te Tétra{.tnm€, on rel.ouve les deùi erù& cÔÙDl6 Divins : vo, j l€ Père et ttl i lâ Mèrê, aul(Itrck oren vz r l. Fils. issù des deùr. er Hé. la Fille. rellet dè sx Màre. Lô Fil. et lâ !-illê sont ausi t€ Boi el la ltcin€, le liirôci et l! Fiâ.cée (Tiphereth ôt Mtlkùrh)

8.

. L Entmlnemenlquotdten sur les L\Û Sentied

a) lé rôle dù . S.héhà ou Pnèr€, d'ns l'EY€il ', de 8ûæh Elohim
L HJ,nm" ed d"n, utr ompo.i îJ,J'url , .ondiui à r-i L n lu i u in s i ; à lims e d . iF m:c. du $ J n d . ' r!p. r. nrrnut- ' s | rr.s qu. ô k ^ rÙ, c r. c dn;.. cmÏ" Dn(n. s lo b d " " ni rbnd,, o. rL n ; d d . ms ! "' v n o d c s { l à d€s ildl' de con'ct.nc' r.dui de son ssence, aquivsltn{ ù! !ê Dorlcùt tlus les nêlnes nons rù nûndc iAzilulh, domsine ôi' Dicù se hâril.$c 3cù1. co.resFnd losp'it pur de cn sca dir pe'ronft3 csscntiêlles,

I

lHonmq quon nono.

en (3l,I'ùI. ,\'elj',,',h. cai

l,rnt

Au nond. dc Briâh, domiDe oi' les l.tr.nn.r d;vn,esdêrionne't < déjl nldividusliséeslAr'les des Ji\ O.dNs). corrcspondh uid,r/.sldchrngcs rccrlu6 lion nùn.rtanlc de .e(e ame sùpérieureet crernelle.L3 1lJ. d rr l. l' l' n a ll" J . , in r.t n0 accidenlel, co!. dr nrlhc rdanique Lr secordeêsi l "specr \i!ue!ce drs vi6 p.éc!dcnt\, I. .ésulrmrc noncnranee dc.rllr!.i. !:lic.i Ic ! poirl que lr lA'E éi.rnell.. OD uonnc ' ctle rirù 5. Dâniledxrion de rx trx.rnr divin. rnnnrtic. d. llrn,vrrs dèé, êlle dépcnd don. de Mrllulh, h Reiùe.dernicr sirdc inlôriÈrr de h nrnifesrdion divine elle-û,ih. Ccs cc que lcs kbbrlislca dônonmant ftun.À. Cen le ( .drps slorieN r dcs théoloÂu m.nde dc Jésirrh, . nlxns pré.éderrs,.orrcspondnor.. yjc ch!rrelt.. rrjIe de ' lori.s les dnss ninusculos xnimsnl nos .cllules r*oùs l€ sâI im" . o ll" d ' , . d norro Rurch cirir nolre ine c.ltedive cr sénôrâle Donc, Jesirrh êrânr lcs dmcs prrlicdlières issuesde l,\rcl,angc s.rhiroliqùe, cn nous doir.oùrspotrdre un îùf. nonde! doi' or.i.' ri. ô \ d À T rm î . i p rÀ s.nr. cùiic nne inté.i.ùrc, c'cst N.pÀétr' tnûn, aù nonde d r\si3b.dr.nicr spect dc la Cré.li.n dicl[.ù€)le, tvèr .in., équiv3ur GorrÂ. Cesr iôhe envelopDô ûr sâ vic ruù.ont.a.nr.3 5es.Ércliôns cn relulion .nâlôeique sre. Rélrtuê dc h { Quliù,rh ', ltlbrc Inr€trô. u.e dê!,iii€ lrincclle llamloie en noùs ccn h tdâul d. 6dfbin, soii { l'cspril-deros.ncDk , Il r.sidc ru seiD de noirc squelefie,êr jùsliûc l'ùlilistijon des . t,,. .u n "br.. d.a. ."Jr,,n! ir. , d" n 3 h u rè G rà ' n de ' ne, rihiâs.etc...l Pd.e qù'il csl l'ullidè érxpêh r" lôtincclle divnle ènsnée d Àrilurh. il êi tussi lê dèlni.r espoi. d. no' r.. surJr Lorsque I i-nê'nê en ôtcint, ô'êsrqùe cc qui rùt ùd ôte ,idna cst dé6nili*ment disprn dâns lâ erandcnùit dli,. rorès âvoir lranchi roùs l€s deerés dè l. Quupb3h, 1Dràsrv;ir ,tér,3sé l.s trois ulinnes . Vllléês I i dù S.n ;.i1. d. Ih Yort. d. loùbli

\ôus lavùns don. pÉcisa, en .oùs, Àuddn Doùs mcl eD :ontri avec tt,lkùth Pûrcù que nûùs sonDes c. MRlkùth,

_1S3_ la . Mùe >, MalLùth est eb roù, Si noùs Douc réintéeE en scs aspæls et plm sùpérièG, nous êbrrcÀ! dau lt !* libulc dù DniD. Pukquê Mriùurh cd dss h Couph InIè reur, ell. cl dsni le Midoptu!€. AinÉi h M.re 6t qnr arêr l€ Pôrc.er nou>rus'... Cûmne I€ Pù" 6r uo alec IAtr. ci.n d6 JouÉ que nous somma en tui, ûour somm6 .ùsi drec I Ancieh d$ JoG. Don. si nous rôopirùloûs ts é apes de nôtr /,rr'ldd,o. ,ôr drls l€ dnjn. nou5côffitatonsle procdus c!.pris I l{ L Ho mn " B r u o c rÊ d u . lb û d c I UÀ i\ 6 . un r m a g " dc Dieu. Ioù podonE Ên nour Lnp érjrcele insrée de lr . MERE r (MalkurÀ). Si nok aniDoor .€fie érinc€llq Do6 lajsôbr pénét.er e. noù.-frôme I ssèD.e diviDe d€ la < MÈ RE )i et.om I a$ibjlons. Zorrqu. ta . ERÊ , .tr.n ntru, nnus !onn.t, p.t uoi. .I..an.tpnrlon.e an4lôaiau., .n lo 2, Si la < Mlttur , 6t utrz sre le Fj,r (ôu Pè.€), étùr da8 la t MERE ,. rcue 3ôhns dans le Fits, et Ia . MERE , ér.nt €D bous,re FrLS l6l aùsi... 3.) 5i le FILS rôu Perer 4t o sv.. te PERL rou Ànc'eo d6 JouB,. Ioh{ue le FILS .st d Dous,te PEÂE €n N$_ eD noB. Et si .ous lolrnes dms le FILS, nous sDmes dau l€ c6 rreis posrulrrsdé@ute.r de te æ.ceDrio! méme dc la TRI"UNITÊ dilinê. Donc. la dé de Ioùt. at èt. rôsùle dant l ût tt éDei .t cu nour lÉttûzlle diUin énanmr d' la . MEIîE >. cohhêrr ? LÀ 6t la i{i6on d'êtft d$ ôâpitrcs qùi vont suiuc.

Dès lc d€lur dc r"uf ardf, s dB .oiispordances dosnÉrs pù h Tonle.ù de is pDse7q, nuach Elohjb ar sytroiyme du SâinLCEpr'r, eyûoûJn. de el

Lo$quê .oùs nédtioùr d6 p€Bé6 intenpêsrivs émer, 3 € o l / n ro rrd J Ê u b æ n s d é . n ê lj. p n le rro u llê ê û D G i d é L . c'€st I'irdjce qùê le pûifcatioD jntèrjeurê doit ôLe pour$r Oi er lous mr@lranr sù notÉ ttoi ou déité pcen

-

190

Delle,choisi pumi lês nu,ttplcs ælccls dê lt Divin ÈUD€, .oùs nou iDp.éem tôùt À la las d'a|l.ctîtité er de con qùe rou éttbli*ons ùn poi dê @nltcl spi_ ndis&r.., Dafæ .itùcl êntrc lne soù4e ,fiective et inititrique el mùr' Au 6ntrriÉ,3i nous rvionà prk comne !ùppôrl dê hédt talion n ihDorle dùoi da* Iê domajæ nalérj€l (uhe fleur un ub€i;tc,,.). ros n'r'ÊùioD. pls pùvm! tù*j ùe én.rgèttqùâ .Iaf' ment, c& crDics n;{at{ ,$ d6 c.nîû de .omaisanô. f.cti,ité et r"ettoy€. lca b.}foftLs d. norrc individmlilé, tell€ è!t la r ; .h Ê qù i in combeà rorre v..spùtuP lle ! r lc mo J ro s d ' l prr.rrdlin.r rl iê plus rspidP..sr .ân! conlredir lr nrd, môditcr t Cônmètr pouvon$ raiio,. Connent devons-noùs ùûus DoùsPu.iÀù rô?ll.h.nr 2 Le rclénd en lournit lc noyer II n€l À nolre norté€ 'Dus une tecbniqùe éprouvée, tecntiqu€ .oDnù. en Orj€nl su. lê Qu 6t-cô que ie,.ldnd t Cô nol héù.€ù !e d&ign nùl_ lenùt ùn dd*in, iL rui dire, quôique (erD.imé souvelt psr un p€ntacle),il puis.c jusrite. mrtérieuemenl @ tùmc, syMais Ccal plùtôl lù rôpér ior néthodiqùe dune lo.mde sacrôè GénéDl€mcnl vd*i der Èc.irùrcq oû dêt Prâùmet ,nûlosuê ou nd,'rnn ft.rlique, quol .ntna8. soùs iê mor na' redhm.nt êIlicâce h"breu. Prêchone qup |" 'hônâ qùe si le lkbb.ljrtc, en prutiqùanl cer €xerciæ, e,.d. 10ùdu j;u.s p.é:.nle à ta nénoirc, la siE ncalion rPI "ell. Lr reliAicus 'rlhouque esrcosnt .on cùaP.lel. Ie yo8li rhibélrin r.konr d" h"m',le $u11. qûi 16 imile rlirenl ioùr des lilanics. Dsns ùn cas comme dâ )'aulre. l€ bùt d ,rleindrê demeùro le mèn€, oû a€frorce toùjôu* d'iDplante. dus ldp.il urc rur#rlion ,lndtque. Par @tle répéli rion DèD4, nour frssenblotu rr ùni6oDr lours 16 4dgiêr tqe. indé!èrdaltd qùi, en sè @nr.s.iant hùitùellênol cdent cn rot.e mùtsl. Nôus c.èorc ÀiNi ùn r!/lhm. intérieùr crFrbl€ d€ rmprê lcs ré!Érmcs de lâ puliê côhsci6i. de notrc individùÀlité. I-e rdnne ?sr lôul ll sùllil plrfôk dutê taible modula_ Iiôn, monrrn dr ls fu, pour qu dn oblcr d. .ri!1.1. cnrem; d un meuble êpâis, 3e brjs€ !éi. Un po.l d€ mélâI Cèfron_ d.em sôù le r.s .yll'mô d'un déhcnêne.l ê. mârche Un dthm€ RpprôDrié vienr à boùl d$ p:$ rories .6;lâDd Er I€ r.IÉnu lroduiu e'.ous !n êtrel similairc |

-!r0-

a Lr rr,ifa !os"J. dq'. d u' oir{a !,rrut c$renqu! vsl.ù .xoLqrauc, l surrc a

Lutr

Ar d

'.pûc "Lr .o-s * ' !,,I|e"{- . .nit u. .la* v ' b n n i. n J u i"
rorm; i; : o { . r' n , !

I

' r r l" k r q { ' u'

l" i l i ,i, " ' ".i":,, ' . r r " " q ;,.r r dânq ' ' n' it"uo' m ' mc i r r"" ,".' ,r i"' .' .- ^..- ""' _i;"..i';,"dt", 5 p"u d' 5ê' rmpÙ t' n "1 'lesus"nPu
j;irh' 'l5Pdk-s: :s'mde trffi.ê1 P'L i i;;." :; ;.'l.i . e ."' hu 'upirrur riu{' h_rerçTô r"r a. v'rq"t', nr _ a" t, . nr n"-, ' l"tt" "lu' ' d" r our$n i r û' .u v ù' in\i -l -.;;;;* d"*"n ^ Jb lhs dê { bd ancà. i ;L ' bk " r" ,ongl. À c's èrcmrn " n*

dé' qri m È' rr. q ù n J G ' o q rc , ' ' ' o " d '!'ru' m ,r ch c,n p n r lr

lii îi;-iii,:;;."

" ru l ic, lcur PUr .Lô imr ir c Pr u r,' !- .r .h.Fa i.bl.r "n nous

'u"r'

rîn"re-piru lP ii-,"4":" ' t;r''r r!P ,"1),,Ï',iii'li'il,;" v n' "1 Éu' r ' I :\r FRr r .' r Jr - \ .:. .i." i" .,
' u lr I n F n Ô r r r ' t ' -p ' ! ;c:u e . ' o L . p ' -' "ri' t,"t r I Usd ' ia P o n '

.',^*i 4,.'* ,r,i .
i l l " - ' "" r . r ."t.- -

c, c ê F I l.

dcl

. I rl n L

' lL

.;.,r;;r,.:. " "." -' ;:;"*:;-;,"":..
;;.. , r .1 ",1 ." 1 ;i,i;

t,'":1.:l;: :ï;,à:: l:T:'il;; " 'r.1:ti
I m o nh d ia n ô d 'd ô 1 r ,r" 'b'''
ûl'\rqu. nors tr',F" rrtu

' - s ar .t,"h

'" " JU'q:l:'. 'il lll'""'

uamIir is:o' !6ôr c atr '

;loh unL scrlê !ricnr hon q, rh c!!nol( hr1 .o

j"#?"'*l: :Ïir* ii;:",:""''-:":,:"ïf;j?:,i;i:
lii-l i".-."' a^
"3, '';;." -"' .,' . . lmme rn ù'tp rr,r'n d . rh "

;-*W''"i',î irç1ffi

AN\ToM rÆ AMPHITHEA.
TRVM E f t l c l E T R ttL tcl. M o RÉ
fT col\rrxTroNf, v ila oÉrlGN^Tw

*,.,

n-""

-, '.:î,i#iÏ,'^t

- ',Jt'r"n'

Do''

i) â
7\

?ffi o
x{]ffi@

-m2
Âu poiûr de vft spiriluel, la répérition du ohéDâ a poùr €fer de p.ovoquc. m Dou ùn€ l.en.fornarioD jdentjque. Quânr n l, sisnidcation ésotériqùe, du Fême sbéD&. ere æ fônd€ su. lâ sciùæ pù laquell. I ôtudirnt en Kabbalc tp' prê lê serct d rtise. Iérincelle diyine 3onhèilltnl eD rui, â trq. dc s lô.peur l'Eærlre c$niqùq lâ Force ÉnamDl de b . MÈRE > el qui ré.ide hoàfiùellement €D lDùt èrrê vivftl. Ceile lorce, la tdbniquê orieDiale h nol:nê lâ liun_ drlùi, I€ l(abbalÈle : Àrac,t Errhth, et le clnéri€o l'E pnl_ Abmham Àbù|,trr noG pa.le dê cexe sorrc d€ uog,

Or 6ait €n efrer qtre ra.b.e dc Viê, êt s6 dix Sephisth. osatu.e lout l€ no.de de lEbuÂliôn, loùte h anéttiôn æl6t€, lout l'Untvers Dalé.jel, €t lo{1 êLe vivant. Pd côhencle séquenl, lÀùre se r€flèle de façor .ieourcueb€nt drn l'Honme, < trjt à I iDage de DIEU '. ll !'J pré.tnk sùr rrci" chnins diflrRna Lun, équna lùl aù < Pilier d€ tuCueùr cohporte Bimh, Gebu.ah, H.d: lc Rcond, €qùivalerl sù . ', Piùu de Misériorde coEporie ', llochnah, Choeed, N€rzâh. L€ d€rnie. relie Dâlb, Tiphêrerh, I6od. Au exrrémirérd€ € rrci3 ch€niB, Kelù€r èl Mâlrùlh DùqùeDr l. limite eir|ên€ de ce périple de Rùach Elohio. Cê pilier a nom < Piljer d'Eqùilibf€ ,, ôù . vti, Le vérilalle év.it de Âurch êl de la spirnudiré a li€ù loEqù€ t. dil Ruach s'élàvcle long de lâ cûlôDn€v€rtébrale, €h psânr pù b crmr ccrirar d€ cdte cotonæ tluidrqu, (dânr râpport âvec la moelle épi ôro,- qui côn.tilu€ cè Dtliè. cùtrd où < Pilier d !4ùilib.e '. Cùs la dùlart des êtres l'ùn!im, c€lte 6tonnê À 3éné.rlenol sn c€trtre éoelrèur, âù bG de lq noêIê épi"r.e endo.ni, obtùré, Une ltjble dé.ivation de cêtle Ebêrgtê-MERE nâse. domso c, da.s le. pilieB lârér.ut dÊ Or Ilsjs* chor.l OFHâcho\cr.|]lh sl maojrole Pn ræl qùe /or.P-,i nofndl de lolre or lalz et n6urê dNi Iè ton.rônn.h.nl Nors, or dit qùe les < soù' gNisne psvcho-phvsiolôSiquc. !!ps r psjchiqùes sonr fcrnés, el aùcùn ré.dlÀt .uprù nornd ne Dcùl être obrê.ù e. n ièa dc Thôurgie, de Mt' Êie, où nêne de Voymce où Àùdienccî,Dt qùê le Fssrse ccDt.âldemeùre clos, Rùt.à dêft€ùrc ebdorni. Parlôis. Doùrhnl, pôùr unè !âison quelconqu.,lr Forcè ile Mrlkulh Jtgite en nous, dans sâ rorPeùf $nnolen

r. oi.ll. ûlhe n rravers no5 < serhirorl nrtèrjeures. ÂloE, ' lr plus légèfe cxpresion d. celie Force srffjl n iluminer lird,riduclrp \, \ 3 rrr, , -, f ll, d d irm r. nnntédiercmcnie. ene ùn! irlevrrioD nohbl. dù nire,ù de .onscienc€ itais ccrte pou$te d. lâ < drns lo srând végiiol hùùlin .. di.lâ.che qùù. Dhéionè' ne accideDrel Dr$tger. .rr elle s'êltecrùe êt F3.les < Pilieh' l.rérautr de IA.he Selbirorhtquo : OFnrj.schor à gauche ei Or Ilùcbosc. à drone, dc chnqùccôlô du ( Pilicr r c.niml. Ne ..nriôrs d.DC prs sD. cci ernds résulrrG spi.iruals. I-e vèrit,Dle ch.ni. de nù&h Elohim, c'.n celui qui va de Mrlkrll, à Kerhcr, en lasan1 !r lcsod, Tiphcrcth cr Ds{h. Si, au.ôniltiÉ, Inrdisidu.llé r êré. roùi eniiùr€,pDriBéc pâ. ùnc iricre discitine Dorâlê, ,ù formùlÈ sâc.êêoù ,crr' nd. & di.ecreûenr, prr sr répéiiiior, slr l€ ca.âl æûtml rtùi souv.c nloN loùt grûnd, .l l'Enclgie spirirueuè de lù < MERE ,, qui aiaii bloqùoc lillérsl.ment ru cè.lre psvchiquc lc nlùs bâs, éqùivrleùi jL nôlr. r Msllinlh r inlé.ieùi ci.cule alôB lib.enrnt dunê ertrdmilé à l!ùtrû dù < Pilier C'esl rlo.s qu'onr licn lcs ! Noccsdu ROI el d€ Ir REINET, I€s Nocêsdê Melek .t d. Mâlkah, 16 r FianFillcs r dù Mi.roproso?e .t dè ,{ viergû.. Er rr rôm n,ns ,prcÀons str /.i ùieL. simoirct tt.it(nl .l Alchini., orirotirp or spt !.11., (Afchinie), noùs conn trlons qre le glo$rire ùrilist p solù,nenl c€lùi des K.bbalisies, Lotrqùe nu3cb El.bi'n, .csl-à-dire l Encrgi. dirine éntrnéc dc lr ITALKUTH .elc{e, se net cn noùrBnenl pd les divcx PilieÊ, elle s'.rfêlc sùx difierenies élapes de ccte 3scensio4 el dle illrniDe ên cn les énergÉriqùc, difrôrèntscenrresde conscicn.c(m SeDhi rolù lrunxines) de plus en plus élèvés Lorsqùe Rûch délèle âinsi dâns les liliers lalénui (El p'rloh dsiè m r iî" Llu,en,, p r. I ra i S p o rra l, n r n ] j'.1.. ùe ùne senssriond. châleùi dês titillarioN dùn! Iâ .éeion spinalr, o! D, ois méme dès .udilions er des isions sùbà,cs nhtno On he.loi p,..ris nrr 'd n e purehenr infAneùn. S.nk.' llmp oà â n . è soh! d rctenir,..ùt obtz' nèn€s, )u! dons dr Ap tnti tnt onpl.L'. r"lhs cùÈ le. F.ora ioaÊ qùe des réûc Il nc rrù1 voir, en ces erpôicncB dc débù1, ls mo n l. " d " lE n o { e dc h { ÀIERÈ à lr,vex nos Scphi.olh inlôrieùrcs cl nos '

201 h(érrux No nous ihtginons pas que lex dcur < Piiios ' f,cqùi { à si bon compr€ I)cricr. sp,riLucl|È d . F o n ' la b o rie ù { , P ' a " rrra n r { . n c o mp o ' . ro u ! . !h t { ^ p rr; n , d F c ' p l' a i I,u!. 'r \ io h u n . e \ rr" nn I . êmu , J.h rr. s ile \ é " , q r. n o r r ic c o mlh r. , . r'"Jr. drvrndrù lcD<ibl slr teû""tû* o!'rè /' 'd ?d ha r v;r.uom -."^*t,on {hi,|c" d" 'r- I ' 'i 'lc" < voic Rôvdc >, dc nâltuih à;iether Par tésod er'r'iphc_ cn .onr(.l inr'îiexr (er mn prÙs ex relh. et ouell. .ttdâ rérieur| ;rcc lcs < Résions Spiritùelles! du PL^N t)lvtN .t plt.ott?: yntont. o notartllût rÈrosc n- r^ ,' d \Li {'nqui La rrl ur dtr r' - cerrirùdc1|adilionnellequc le schéût esl -d. ûniiôrcnenr sùr h ùn ilir.èti abi€ctit qui Dcul r$ùrer nokL dùveloppcn'nr \pir ru e l.Q u e d c h ' É -n ù u s . n rrn d rc p rr lô l qr"m p Q! h {rr:mJ. ,oir p . j o u r' ^ . f Ln P. n rd , t s , '. rrdé de dcur! q mnièr8 ditrércnles Pôur m Criholiqnc. mtn lc.o'pr I'HGlio @nslcrée n6i P8 ù,r . svhbole ' Pour un Tdnlri(u., Ic Iânlrr' à qùi esl rcn du rn " L f . d ' d u ' lri. n ll l! rr ' n i1 ' I u s " rr u l " u t . \ ' h i1 h ' ll ' n ' s r . o â l! n (rl r' . lJ it iP d ri^ n rr' r l u " 1 " < No n D' in ' dc m imc Do u ' h h lh l ' l{ ' P"n ù h 'n' I d.. ! v"hi"rl"s , mor.lc mÀ. ffuri dsr. u s li, : d J i . , " t . -1 , o " d, rr\ i, ! / , r' û ld à r d ut, ii, i ' / orjrx'd 'cn'n - | sjpt ,--, , ,on rrrci "; dunsle !ûit nên. dlt tmrct lè N,n sa.d (d'où le né'essitè d u . d . n ' m o io n P n t s u rp r' ' n r\ ' L ' ,t / d ' n n ' I'ht ^ à c r" n i' s r q t ri \ r' s id riL " ll' m i,an d u P e n rri. , . t r I ' , -1 ' ri io i d . l î l' n u h \ i a c l t r ' aùi t 3utfir1.!r ",',a/ d" le t'. orrrlL rerdlnl diha lc vaT i."i; q"i ! *r ' ?... .q una npér'ri a din'r4 r- dê lt coa c€ nest Das aD.èsleu. cnPloi qu'on consacreplume, cù_ lanè. ôu oEick ritùéliquèi nù bie! ddn,

3 Ch r(ù n o . . . Clu , r d c I irb ' i s e p h n o rh . q u e u n c < i n ' u n ! \ o m ' u ' I L ' o ' r P ' o n -P ' | !r -e " r r" ' . rP \ o m À r j-æ | ; t r d n o . h r rlo J è l. u rr .oh;os; de d'fi.É'È è:"n'" q dm ; é t e rmn é . ll. . o n q irù e n ' u

205 uun nou.\uo' \om rt lDrgP nf fumq'r quùne 6sJf 'hG€ !èl Drs d'frÛpnL dÊ I rurrq.l .erb 8$udarroÛ pun'cuucF d. Jiiuhes er âiiir" loFlùLll slorq lr Dni_ où.ôd L.ue i,âtsubsrmtiûriôo s.û(ru' û tPûr po'qu. obje'nc. Êlk F révdc o r; '.phtrorhiqued1 x4ll', er P r nous dros flrnl cl c.st lâ rrÈon dêtrê de h lrâdiriotr enosliqÙc agvpiierlN Dor'r$inn J n c r u! viur uue t ll;,rii di unr h{ P ' rr' s d ê rl|. ro c l s r_ F;.;,"..* .; - Bnr.h Elôhim esr hrbitùcl,trnent c!d..ni en nous. et il F5ide. en lr' I aucrr' Éllc 'l nu$ibil rP drot 1.sÈnnirrh 'û_ tr r hu ;, not^ nmpr Mrlkdh.li isl. i. e mô mrn rJ iLt,r lila l ,iâr lt rciu dP\ o'RÈon' dcç rr cr!{l "l no' ;o;ihn. nllqrbl vocrrinns,dû SchQmû sét&o . rrsl,È dc son . imx rc ' . iu rrl e io i s;.nu. voic BovÀle h < Pi|.er dBluilibr' ' *-*unr t" . '. "r 'l u;' ùttitolt" .ntii spi,ijlt..tlP at rn i:u -^.. la torne d i\i uL e ù<um" rin.i --,it-t

,1r coùrs dc sôn asosion sn. le < Pilier Cenlral '' RrÛcn ÈLhin enr.bit les diférentes Scpbircrh qui s'ûttgent rê lûaa 'lr c- rcnd df, ArLr. de \r que nos podons en ndF .i;i;; ;i; .**" ,' rr non,e i,' cenrrs 'ùpùicur' 'r' d .onscleoc^. ,le. on.ur d" .un'c'cn!ê illunincnl 'r 3otr 1 J 6 n iv ' Ûu r d e p rÙsd l r r ci b\. Hu3.h se ilu. luinn. erÊ n h 'e n rr s u p r' mê ' rt s P rn h plu ! hr u L, d il .rrani quj "d \ou! sunnB âloÀ n'rYênu h' ûu ^on_ùo'y'Ptr'r' d , lJ manifd.'io.', I h br5e miùùGmiqre_.h cd'd a' p.:.t a" i:*r or.* q, 'u. ", I b. .ruti"" t. de i' M a*àit" 'n'r6isÙon "ubslrûl -"" "" nor,e eqo a prsi LoFquÊ i'.1 i;n, er qù'il finir Par sP dr

à. rirr", oi.i"r*.*

lis. dnre 14 sebhiolh Id ,Lts él.Dé! 2t nictocÔtn' tt na' ûô.otn. n hnt PIU ttuun Er tûEoue h trbb.lisre ÉviPn d asiah, rerdù Iê renr'ment du n" lu il po<idÙr tups_ mr 'i ' Dôslm3r. en qurlquP sêrhirolh inrin'uF '"'nbr.

ri,,a a"* I tmD.Fo'n"r.lunio' v ri,

2mr lu t u lr{ koL\L ll. lk c l' . lirll, lJ ! \ { L ljt ' d \ ir'
.. 'a'r' 4' i l'îq' / i.F d dr tT i \i qN { r4im" n'd;ri.llF

.1{i er

qu h,trd 'Èr 4F qul

rond- êr'.rhu

ru' 8pp'11"'b e'

r'' | !u èr l. r r s :

c lle n , è n rc l!.ME R|" \ lL Or. n iq a o rap rc ! 'ù . ulr { n i ' rC ' c d PL r ' ' ù r 'l i,t,ô ' , " i i , , ,J"

; - : . i ;i .i "

r r u i' qui ' 'unrrè

f L , " u r" lin ' in e

/orir t.. Pnu' l , r rlor.l. n r dor Dn un" irson PrN ru l L ' " ' o n . d c i ltn Ù r Ù4 o:tP ' dd h niu;hli "...,, " --p,;t'-;-" ?urop;"

'

cor* d" it'.r'' i--i i"".*. r',r4rùoril '--'a-*rp t ' I d ' r io n r ' d n .-n* ,* ,.". r li i r , r r " h " t r" r 'n n r r " a DÈ' - " rr " r i" " L "., " r h i, r d " n , ' d F ù lr' in s d è r3 r(t rb l4 r e l:l r_. " ^*.,,u iu " trrE,]xlt- ro\ f'lriu ESTU^,. t.or". t.."ul,

t,ofl{'r

r, a'

d i r'n r Jnor û i"e'

'È/!i.

n o n!
'

JhÙrre
rC l d

olP or ' r{"

fl"

, f" qLê1o

l;i;i.' i,;l;;,';';;. iT,,'ir-. ,".,r'i,". ,t"".

v dud. n ù J " 5 ! le n ' n r' ' dtLha {fÔ1 Da l\ c riu n Mû n ;r d" , ^ , io ir r" u auonI u r ô e n s ' is a ' " ir".i ;r ,

mpl.r rc 5or.ùNI' mù d ' rr'\ci' h noi nir'

t ."t I trtt. . . " .*""r a.l, ,r,. ' "r xxl. 2{. 25} ":."a, -r i r o r r ' : r u d '4 ' n . l' h ' ' . r o Û ."."-nt.' Iri * l \ ' il d c L b rlr' M e r e " . " * u n d rn F { n. liÈrrlirr ' ilD'
' . il drn,l â mo n k e L len u s h Hlo h d t v a r' f in R"nn , ù ! c n r. ir' r. i. ' r or ocrso n " ll. , lh r, . lo . u iP ' n r" n d rc r" i re'

r s ) t, ' "l ' ù ê t;ttn IBl Ù1ôrdtt

.,l i i i " , i. "
,.,îu. *

p à d u r,

m , jr " , , + - - , ,

L s " T b l' n

iu n ib r .I.n n L , { o n f 1 ùt!l_ a uùc _' r r c'r n

*ffi
n**tmr"reffi
rvthmiqûe bl ConcenhârionmeDtÙlee! RelpiÉtion

*"rur$*it*sffi
",:il:î:ï,jl,,Y,îî!r,ï'**'"*ï.ïî:l'::/iiiÏ"$ïii

î'.;**li{*"iiii**nî"kiirii:î'rp"l

tumrre lr rêldior av€c le noode erlôrieùr dc renlrd en d. .onÈ nôrnênes. €i 1à. dattèindr. à cattains "iaeau, eû tchps o.diùsi.e. ci.n s, ibl(dsibls Oa senblâble 4rlo.aiio! des résions loinllinca el nal pù. d.s pmedPs .ôalisdJle @nnùes de nolr€ 'rÙc 't '6t impûrtc avanl lôur de jù5ti6è. sciêntiliqùencnr {ùit

Ii ùéthlde quc nous ttlons c\pos{, ncnr sur le li.n qui unil ld PeNé. âux OrsrnÔscorpo.eh plùs qùjl nld DùDè tùt. cu; ùtilise Itclio. de.êtrc Densô. sùr tc CorPs habilùel de le lâirc, lun asDccten æt la nrirrisc de soi i) Dsul'" !ù t , d ie u r, rv , J rt u n Dor' I, da ç . ro ru e n i i p , . . u . rL , . d . r" li" P ' n . e ' L c p"r.,p" r."d";;d"l , *.,. { dun ll'omo ouiê du Pst clri'rue êr du Ph],iqur' L$ miiliû u e ' . o n a n r, " n r, d u . ù ' I d " ! r' n q i l' L r e ! p ri rigrco i1 d. t"ur i"."ie *:.t ' cettc -. - comerimrion cst Yolonl Uù desDlnséteve€s. Dhénonène.onprrable à t'hallucintrioD se produfi abB : Ir lision ilâis, Da.cc que cetlc co.cètrrr uon n éié volonlaile. le Ùrvniqùt d.ncure, €. ùnc rrge ,n' sure. haike de cclie vnion E iion s'estellcc!ùé€sur lcs sùjets lcs plus ôle!és Posiblos l' Visio. dôrcule soùs ses yeùa d ro u b lio n . rt n c r.; ' lo u t r d " " { rr' ' ri ' " duN ù.. tarÉê nesùrc, /'rrl/irdi.., .acidre lc l,.laa sur le r ' n " u rr' i Lokl .'ù, rc ; a (r( c v t r -t ' n . , irh ' ibilr I .u;! talor ' D or lo Lo ùn Dâ;c suier, ou dc dcve.it ùn rlÉilqùilibrô t'r le 1ril de ,.!'û uûe ( idéc lixc >. b.l[lc, naréri islt. .i d'e. êlre obsidl, où de Cdc-,.lrr d urê 1 inage , ù.trphv'qu', qu' r'cnDoiêrx. r€llê ùn rrvirc, r.s lcs dmi_csoi' sc terçoil li ptéstnce de I r\BSOI-ri D'orcs !1 déjà, préciitrr qùc I Imbles. nds ou. tc X,bLahic rum inrôrêr it r'ÙrilÈ.r que l d . " u l' | ,.1J", d!, " ' ..r;c o n ..e prJ , r, / B ' r -b ' re d r' ' 1 , -" ' I lirt C.5unr des A r b " ' t rJ iF r' 1 1 \Ioro . . 3 ' lc m4 | o rr" n u h l

-20s,
k;r bick *r €lnmh, , c!lrs n rr' n J r o Ûrre lrro u _ "d.u''stn,P Nous aûoÉ r-occa

r"r ol , rrn r. c ln la / rd mo ' ' P m.l* *'n li-" * "u,r \of d{'or .r- . ,mæ;s '. nl.'.i';"e'" P d d l" n â me . 4 rF lu m* m '''", ""';" .i jsmùs lA \oi' o rb + ! p a r u n rd x ' r3 8 c N uu . r ' d rr.n" Drobldn!ûauc \ensûr Jt drcih ou de g'ude ' Bt lrè3 Le Drcbl;me d" l) rum nu\i'c dG . m,sJ 'm d ll L J mD-e u n è v ib rr s--t,l, r .'^.lrP 11bse de rr s l tq,., "q.rle r i .r -- " ,i . 'l* r - -"n. 'l" mo ruu' rri liru r' L ' ' g n d ' r{ + l qs"tr i r ê. dF.1.lrliL'edi \F .n plJtr sr, dÀ ' bdnq d s o lc ir're i' rrs P n ' 'rr - m L d ! tr Lumrr" mr' . rie ll' imls ' d ' I n mu nr -ndrr a,* -.. I-r'njirc Àri!!'hr,iqtr" I'i'JIn rr' ic L D re lo iq rDrrlr o '"'r ",,,:"rr,. "t,.' r; mr! ru ' i." ' . e rI ".À- r .o oÙrP nJ. -'r"t .crr. m r 'Ê !J t" t",t p"'' J " rd ' s io n r" d " lo u irraJ .'."* " ' on r"' nr"'d -i i"j-i.i'l -. a nu. in e'pJ 1 'o1 'r"ardJr' d ir q u - ! . . u ù J q r ô!a. t,,urè.n\ fr',r,I hor'' ld" h { Nrrr d d r t ' t r1 n r{ ' ',I JiF 1 3 L ÙrÈ É ' rr I f v rr o F < D i eu côïm un? Llrtir d L rr r' i4 o . qrlLi dr||I v ô scl ti'tsJiRl.r"cn Luni.m dt\ Hon'm.s ! I tr .ont,,rdFon a, Jr,L_n, "rt irù t : rn

r"-x"r,i"; \r.r, r \b;.r.rr'dn'll'r'." rosu' r", dansrc 'd "# te secrcldesdllirul.s (Dô$u.cs) iôint 'odnc
- p ", ' ; i ' .'. * , . i r ï i , i "; ;;.,-

p. : pr:ncip'u) s' ioanh)' , i; ,,ii:iir."ri; "É;' r ' r ' ' ' é "r ' ' 1 ê - F il' s ,: , - i* i. , * i t"". . " . , r--" "r""rru *,t"--t rLlm.r'r',.' n ri "* , .u "hoi\ d- r' n 'i'. hoïor^i',:"'a",pi.:iJi; a'i ' "l'.-", r d c n ,cc l trcrèr.sP nrrorm
- i',i u'r . .uih o - .' i:'.;;.;;",t .',r.,1-". !n' in m, -' ' ir' lJ n r' lL d P rr \ -i' eùh r! ' d u n d ê ' o r* \ r\ a

ru u- d.ar ior ' r a Fp' r nr :nn .r'" .r" a r.f'a d - ,n p ' r J' è nn pond' r ' ' r " r t.' '

rÛ( " ' ' " \ F t- lr lir' x ri"\"L r^ ", llP I d a ' d . n " r' h r il "','.'.la".l'.-rr..,.- p"" p'1n {d, e h rr r" ' ro d r' i " ro ' r i"n4roni ;.- :,;. d''19À5 ÙrnrÙÙ's 1tr'àr'roden' i ! m^dr' re p r.rrnins .iur '

ii.,mL

.;

Inu,e

dDn. drs rold' iu 'â d'' "\"n 'lh"e

o' d

boràÙo1 r"'

Lc ! 11' dtr d'.in ' ri,6c c' oar I nô! n d

''i .r..r"i i

'^.i I'r,(.,. { Lp. sai',r' h!mm"' dr DirL Ùh d"min{ lo qu l' !"Ll{' Labo'li'.iruPj l d' lÀ \J;ar' deu\ t" rlèn 'ommcr"i

ti

! ! r ' n $ io ' ' s I r u ' h ê u r d a r ! r ' L LdnFn
dn ur F ,.'rnc

n c" .cn mo1;i!

\'i r'h'6

qul

I

re r 'ê_s nxh h fiÀ'P tên u.5s'n... orahonl 'nnm' roLrê esd'na rn-pnr '" d" *!"-. :r" i.'dh '. '-. ri,iul ê- or' jud' hx m4 r ' uo"'s lr, "ômm" ' InL! ho' di' ' r r ' d' nos -m. a ;." ,. 1 " {o"d. \pi,r ,"l

"' ir rûri.'qJ.\ e\pi r'n. rlrÊ' n od"lnè: cjl'r'l' 11l 'jqu" d l' f i:Ê I L dùn{ nè os.r ,v ,,, ','! " " "".' "r a*. ln h r' r. rô rn rq F lru rJ + mm' 5.,.nifio1"
nhl ' o mp ' r' d , Li e dû;Jine n"Ù nlr lirr rridis:rP d' râ Phv$o

i i "-.i ". n'".a . ; : * q " : , '

Ir

d,;o. Dàr 'o h s È , v s t io r d L,i"r, lue a o u i a P P ' a d ' o ' ' rin ' I ' ê ' P n d ' .. i. i, r,r+ " . t . ' â I ' ro d u ';Ï "q". "" I Ho lmf . ro u ' ir E n fuir. i' P r, À É r" r{ . ' n . I rF ' l'

r ' . ' 3 io x ' d s n r ir u t r L L l '

h *a"i',., "r "'+r' fa di ù\' "r" où s- I orn -ila.i:.,r':;,.'., ".--.' d. r, pvidmc" nr'id"nrc;" ;
* " r . * r , * - , r ,tt" P.i.- "n *. i .. é r .r \' *i i - ; j.; c :i ,.;; r i"i;- ' i" d c ' r € in r d r .a Pr h Èh a b Dr 'n L ;r q r ' r o m n ' ' r ' - ' l . l . i . ; '- ^ " tr " r our n' p- : r 4ur r .i"r lnor r d"qr ' 1' :" ; ' ,;r ;';;- " ,"-^r. ,* \sini r' 'nÛn ion' 'r'laioa d orlu

d ;i ,c" l " Dni"ir . <n' ie
..";;. ,;,,.

L!i, Ln'riF

;-i ;;

i i : . , ' i i ' " . a .;r t ' F u or u *r ' ' r. d ' 4 o"' r"i"n' 'niri ùcr ' ::i." " ;,,,..;,;;i;i ;. o' - iAn ! ' " ' a , " , - ^ t ." " ,' " . ", " fl- " " "iii r , i i . i u" a - i' " r ' - - r ' r - ,a ' ir i| ' " i. ' ' | L r ia F a , vJir

;"' :.;,

' D|PUllL\$dr r ' N' r Ù rrLiê "'nur'<i'o'drù fh"r d".' m n,;,,r r " :n""n' "'

' d'

iiir* ii "-"" ;r'"'. a , i,
"l ,j i :i. " i. * r ,

t . ï À m Ê o ' d ' ' d d i' ' . f i' r iq u i

:

I

B

t
t

1 I
I

I i
I t
t
I
c) Ri!ùêl dês OpémtionsJonrtralières des( 22Nons DiYins'

i

i;r ;f"."ï; d*"i$ïî.llii;,ï;i;"$i:ïl.r::
.1ii'ên' .i'! i'; à. a"'a"pp* p". '' ïo' n q ù1J'' d'm-"tr a ll i;" t".,t'' rt's'endrnks iiil'i" -,'ir"rir'

213 sdébu ccs OD.rarjonson' licu dur'Ûi trcB !ênsÛé E d' k rum'sd o qÙ:rck r.nr le D;cmier Dinsn.hP Ju roir de PrdlêmDs ou d AuronoP D ." |l .nik oDrmtoft ,unan ci el p'uvênr Prrê DounnÈ u Ûllt h g u r r 'fr ar"r \ur uÛ râpn d" oir tm ' lr' o u ru r dP un milre dc boi" dun lomrr mn\ôn dont schént ci de$oùr' ! Ccr.le ' 2'r Conq".rèr hd'r .erdr d I s cÙdA dI ôn6pond3n"Ê dee quotÉ tneld en rô.iL.nr le

Ês1

*

NORD

:,

q^rD

ot ESt

"Jd:!:il;'giiË.#,âb#,W#
I

dâT I o 3.' chaoue'or, enlrr ueuf I'eu rs d min L rr'ru l' d rt pra ir t.ude * 'e1rF du cerlê .rL-* "* -r"..

211 , ADrès .voif cn ènsè à ifois .€prùes le toùr dù Cùcle. lc prê;iè. soir dc l'Opétâiion, on n'€ncènse.a llùs de semblâ ble Imon .ue l€ dù êr d rllu n e r d o n r la p i P * -, v"," *;rnd' , -* -" in l un Dcu d'Enceft dans l'cnccnson. Dêboù( ri'si d! ceDkc du Cùùlt, ùn secondCiûge dms Ir ïâin aûuchq ou hr, .hsque st' dsnr lurdre @rrêlpoo d.nr J càlui dB 22 L" r s HéLrriquÈ, un JA vitrgt deu\ veBcls dù P3lume 119. dont chscùn deùx conlliu. ùn 3c.rodichc de châaùet€t{Ê. ô^ .";Dlckr lt .Lh,'ns onèr'ôir d un pe'ir .cr "-"* dc. ulùr od ir ù n i . o u d . e ' v ' ro o d ' d : 3 h d rP . o o ir' ro m D[r; dua ri, u n q lê, { u ild { â l in " i' . u r À L r o rA l? sd u n l lnÈ |.. un as! . â llu m { u c . n r, e l. No m Dilit r d u jo u . ron r IrhT qur5, P h s.rau ù'i^.nr en c;o.èr* 'lir'n 13, pond,n1.(F.jgur€ lrge 117)

I

Co.'éc.ûtion

.1\ C.tctz ci'ticilùt

lrôis tois ct dire le Psaùnc 13 : A IOricnt, encenser < Les Cieur.aonteri tâ Glôire dc IoÀ, tt l Éspuceinnnr dé.once l'CEùuc d€ SesMaiûs l LcJour lâ.cesararole aùjour qùi suit, et la nuil dÔnnesg lls ne pùlcnl ni re djscoùrenl,et c.pendârt leur voix esl Le sor de cettc voix t enYahitoùrc la Terr€ ct cèt' pdol€ sen v! jù.qu aùx dù è6 @n6ns d. funivers î d L Ù' m; n e q u ; Ooncl. s o h il, ll o I ' a . e . o t rrrP i sa'ânce, .ommè un l:pou1 hoF de l. couche nuprrd< Ir prt de l€nrôdné du cjel, d conde u! 8éânt qui dè' Et S, mùBè vâ jûqùÀ l Nlre eirémjré du Ciel : il n csr !€monrc 'txi puisc ô.h|pp€. à s6 ardeôk tlvons Lr Loi d Adon,i cst pùre, elle conrcrlil les 'lmes ; iè k nroisrqe du Seigncùr$t fidèle,il donnc l| sîgese sul lc io F o Dr d ro rrs . t |P s rjo u i_ î r dA."1. Ls 'uri.e ) c o mmâ & T n l d u : ' iJ , ê u r " r limp d l.! c-LF,l. 'l

t

-2L5r ra Le ddûted Adom, st.âinre, elt. dure élm'ùde pleim de vén$! i ils 3ê judi au S"ie."u" :ur"-.n" -'l i Ir3 ;nt plE désiraud qù€ I or et l€! piend préci'kÊ pl$ doux que le diel el sn dour ravon Cù Àol!. Srdi?ùr les srrdc âvec qin : À l"! gÙdÈr' l0 qlj n' Our @ûroir biên sB ftur8 I PÙi6rlDoinr 'eÙs $;l cachee Èl q'rdet vorre se rad si dB nieno; je ne me l,i$e p's doninÙ oloB-je pur âu moint de lÔul eruve n@' san râchc : ie s.rti tou! plaùq d Ei 16 Dùolé d. nû bôuch. âriveont ' rous i ra beméade môo cdt lers roujoùq sR *vot mon RédenDr€ur I .id."ti, ""v€" -ot 'ide, Au ùidi, fdre de memê €r dir€ le PstuÉe 10 : poùrc!_ . D$s Adotrar je ftk rs @ndsnæ : Coteor dêrà dB boûrs @mhe re ;." : Pase ,.""-;;;;". 'u ld Cu voici ouÊ Id pe.heus rend'tt lPur Ùq rÙ3ent re r'DÈDr'* d8s îlèchG dsûs h (ârquoi! poÙr 16 |lnq ceur qui ool le caur dbn conlre ô rah : nên' voi.i qu iL diùusnr Vob' JNrc re 'EÙw^p'rlatre dânl @ tèbP!. qxe devi.or ' Àdona' sr )oo 'âitr TÈnPlê. r.in.. se" y.ur r?strd.nt reru lc parvre uaùbièr4 inrenossl h J*k d Ilbpic : qu'coquc aimê I ini Âlon"' 3mc 'nk.ÉA. ouiié e* Iê plu 8ratrd entrcmide ton piig6 le Feu el I€ soÙrie : les su 16 Di.hruE, DlPuvronr Tmpère! 6er' I er lErDliidd son vùase c,. ;l €st juste Àdonti, et nÀ'Fe que la JÙsri@ > Dô p€ùl loi. qu€ r éqùité 1'l : Aù Coucbul, répétd I opôlltiou et dirê le PûuDe et qùi repo_ ( Àdonsi, qùi hÀb era 6 votrê îùdnacle onlùgte ? se.r sur Volrê Srinte Calùi qùt mtrcùe sâts rrche et qui pmliqne la Julicè' pb cllLi du' dir l3 Veric qui "sl Pn EÔô@Lr'qÙ' ùâ pro kômot a;{ $ lmÊue i qÙi n ' pû5 rtl de msr-'.sn qui n t nâs ôccucilli I injuÉ codre sB rrss châi;, .l

n6
Èn prés€nc€ qù lc ndchul at R4o!dé @nme ùn néanl de nds qui glorinê c€ùr qùi ùrigne l@!. CeIùi qùi ryant lljr ùD sernenr ù son prochâiDn€ le tromC€lùi qùi r'a poiDl donné son lrgent ù ûsurê, êt n'â poiûr rc4ù d€ p.é@ls @ni.€ l'innocenq elui qui lait louter c6 choss ne soa jqmâis éb.ùlé.,. r Âu S.piutrion, cncmscr 6co.e €D disaDt le PsauDea : qùè Volre Nom 6r rdmi ntè !!r rour€rr Tere! ^donBi, Poisqu€Votr€ maglitccnce 61él€véc ru-d€sus da Ci€u. De l, boùcne da enfank et de c€û qùi so n |. nampllq vour âv.r lird ùùc loutrDse roul Enncn !oû enèanrir Je æ.diléfemi v6 Cieùi, lês CEuvr* de Vôr dôigb I l, Lùrc et I5 Etoilês que vob âvcz aâomtu.Qu'6t-cê qnîn Honne, poùr qùe vou voN 6où!@iez dê lùi, cl le FiÈ d'ùn llomme, poùr qù€ voùs lr $sitie, ? Voùr fave tbdsé pour un peù de tehps d6 'u-dssous Àngeq Vo$ l'Ne, corùnné de GlojR el d'Honneur, et lôus l'Rvez érBlli Eùr 16 CEurr$ de Vor râins. Vou! rvd mÈ loùls ôos s{m B6 pi€dq b.ebi el hcùls
dq ch,Dps. êt de plu les $in,ur Les oiseluY du Ci.l et 16 poisotr de rénl 16 rêntieÉ de b nér. r!don'i, quô l'otlc Nôm 6l tdnimble

INIOCT\TION JOUITNÀLIEn' I)nS { VINGT-D!:UX NOYS DmNS
:-

'

LLS VINGTDFUX ORÀISONS
\hth. FILOHT\IEHEu H lrhu dP t)Gt | 1" Jour I'nanr J1n\ l urc vohs ! qu' dcur.u\ t.u{ qui Fo.' 'nrr3r'\ n u x q u i q ù u p n 6 6 a r. d,r h nL sdon t,t L,n., . Hi.u,.u\ Le o r i<. ari li .hê_ch d ;i " uire. , (u' "h m n nr d û n c " P ' v a rs - ;r Dmic,i' T; ordon' r(" r'ou' quol l " ',"'

Ëir".., ii ,
{l r Lr ,

\loF, je dc' L J - r J ,D or À-nr l.\ (n rd €;;iahcn.nk

;; ;i'" Ëi." ..et;* 3,c. q* r" r"'4" r' j' 1

\ F d f r ' u rê s c lr_ n" rou h i poi il l' d ro iru ' ' d ê mo û c rù r T. lou;rûi d 'os lois .ii ric m rhan '

- 2ûBeû! ELOÈrM BACHOUR I Dicù Choisi I ? Jo"r rnndire ComE'n. l" iure hon,np n ndrrr.jl pur .on S"tr ier " Je En se diriqcsnl sêlônTt P,role 1... 1e chù.he d€ iour
hoh 4ur : ne m. lJ:\e rÀ Êqfcr loin dr i.\ 'oom3nd nenk Je sene ltr !Drol!:dùr,i r"n rrur. bh. d" o" pôin, TF D?(h ir æ n r" lo . . B n ' lo s ru , ô rre rn d . Dn ' rlrP ' no ;ist u 5 . . o " mF lc , ' s , ip lL mè rè ro ! rÈ ls À e n lrn . . . d e T r Bouche,jr me réjouts cn suivtnt Te pré4ptes .oan. s le Dôsédâisrous ts lréso6 dù noode ; je nédilc î€5 o.do. ;an.ês, i ri 18 SenlieN soùsIcs ycux, je rds n6 déliccsdc Tês slâluk.t je nôublie poirt Ts Prrole 1..

ùùjhnel. LLoHIM olno|-

nièr Grànd

r tart luror.

Fais dù tsien n Ton Seiviteùa N6û que je vive. ltt que j ôbærveTa P,role... ourre D8 ).u, aûn que je coniemlle les bcrveiUesd.îa Loi Jc suis ùn él.!nee. sù. certeldr.. Mon Àne est brr .€ me cache poinr Tcs cohnôndemenc ôd€Dû l/ Jr\ir qu' ro-rouis lt lorrP teF f* Lois : Tu ne' c m.6l, s o rg ù e ille ù r. . ms u d ir, q u : ic g t rc a r lo . n d e T du méPri. J" Iopprubrc " sr jo b s e rv e lrs ! ' : . è t F l)' s P ' , n " s û n Ùe , u " r s € o r mrd,rr Ter s orut. Te" .r D0rlèr .oo.rp nc. Tor '.r!icur preleptesront mes dôli.è(. er c€ sonr l3 ms aonseill(6 .

D'lerh ELOHIÀI D \lJt)ÛL

Dieu Noroi'e

4'Jn,' /undtF

Môn âmê €sl ,d.chéc ù ls pousièrè, rcnds Boi h Vie se_ lor Ta lTolc- Je publie n.s inlentiotu et Tu nerrù.es; enseisne noi Ts stalùrs lFrienoi conprcndre le.h€DiD de Tes o.do.nrnc6 el ie ùèditc.3i sùr 'aes nfleillcs.. Mon nûc D, è u red " ' lu -' in , e h v " mo ' . lo n ' I s n x ro l' . ; " â ' " d n ; it . \ o . d u Mc û . o rg " ," rJ c . . rd È mo ' lâ c ra r d r s r i v.c Ta Ini.. Je choisista VôiÈ de vur é, je Pùce T6 Lois sôùs ncs leùxi je n atr'che À T6 préceptes..Er€rnel I ne me r.nds poinr confus car je ne nâb dÈtu ln Voie de Tes commindemenl$ puhqùe Tù alxrgÈ non @ur.

H.t .lit . O Hl\ l lla DO UR |

v ë È n i 1 u . v J o , r / un d , . 'kù Ensciene noi. ô Ercrncl, la Voie de Tes dâtuk, poù. qù.

pour r I', rin on. ju'iru ! I' Ln D.nn-mvi I lnrrlligcn'P. rour moD *ura. r j. Asrde Tr L.i. t ,lL( l. li 5i 'te dr .ooddE-nd dùft k S,nr.. ron vd-s.ie 4s lis Iré.fP4'd d. È,ia. D,.od_r" m$rrLi

; ô i \r..

ro n s'l r

n", d" Io!'n,.hr. qlP f o..,.. d" Iet1o.,.Y ui.i !.cn.rb, f3is-noi donc

n o L r4u\ 1u. 1e r a' 8nr n' FiloiSnr _
f u d i. t r 1 1 * ju a ' t u d r $ rl rÈ 4 ! ruè j. d \ f ô t f s i' t u . r ' selon Tt jun'cê" "ivre

v.*

I DiêD dc St)cùdcu. ! 6 /onr lunar'e T-un 6tÙl $r mli J L''Ù qùl | | i" louiiai 'epondr l-Ùo l/ N ô 1 ' l$ iù À ,IouriJx...; \ ' rr. ! J j e 8 F e r' | 3 .. !ô.,!r d.: nr brrhô ,3 llmh d " roulÛuh rrmnPnr TJ L'i ii ' e jc r' h 4 h ' J u rrro r i i '.i.*u -t"m. t r n.nla . ' i tÉ 'l . l" T a p n n p rs J c wn l le 8 i "" '"'a.,",'... i rirc r+ l r'ug,rniaorI " J / r' n mè 5 d ik d d ê r ,e rp' jr ! t ù \ ,im? !trdncntr.lc h( EI-oHMESIO DicÙ Pur I 7 .'aur lxnaue ' zrnr. ItLoulM zanÀI d" I' Drum ê ! a c lu n ' c F i' e Ù' p u i' ' lÙaT u \oL\r.'"lo c. L m3 .of,..rnr'on en m' mrPr'' n+ orEucirle m' "hs n T3 prum * , iê nr n ; c rù I ' o ' rr d ' r' L ô r : l' ."nl d. 'rJ|e'r' n rn J 1A j'srmr"rs Jau rr $r' une ,'d.n e ..1;r. 1" . ra il I ui .bandonnc'| 1r Lo' T P . lû ru rs $ n l o: ' j" n ê ' u F q ù u i iro n s e r r" t' dêÎ,ui l r **. l.t .,u\,ên\ d. Ton No d . liù rl ' F r rr ro re n " r ui. r" m. qui nlJ propr' ^: "âr lob3err'eTa o-d TJ L;i cîn li ce ' ELOHIM CIIESLD J lrr.u de , & i.,r

Hdh

rlrj.vrd.

Ma p,d. ô lir€mel, je lt dÈ, c'est de consèrverles P! pilié rol.s I J. Tinplô.c d. rour D.! æur ; de don. j€ d€ el d'moi, sclon Tr lronesc I je .érléchis à n€s voi6,

- 20-

hË#liÈî#fr$

îËffit*f
de PtisâncÈl rr'/'ur llnair€

mm**sr rmffin+#"Ïs*r
itor ùme lrûgÙiLûnrès dese J. di6 : Qutnd mc

u' ôùlre nde dùr l.Iumle JP n oubli' poitrt^T" rlult; oFI.d te rcmnF d6 JoaF dc Too.erir'ù " quan' r€ru$ 1D€corsr:€ikÙ,ilod' l:ùjcricê de @u* qu n. persé.u'@l tt" ûesjsdt Doiatælon Ts bi a-""r *,jr a'" r"r.* qù. fldéliri u! m. peFr -"i. * i"i, i." "on' U3 ônl tdtr' mP rêÉts'r I i ----4"-*t, rduF môt poirl 16 ordon_ .i i1,"""," i. , i" ",1âDdonûdai sffDquc job_ T, Bônlc. 5.lon -a n.'i".. -"i. a-. t; 'i" ""'1"". *.ft lca pré.epl6 dc Tâ Bouûê . Iamcd. TiLOEIM MLOUD I Dieù Savdl | 12 JoÙ' tu-

"r ià"ooË-i-;,

À louioùE.o ErPmrt,Ts Pârclcaubvde d'd la CJCUI' d. calératiôn sD rédral:on' Ia oddÙtésdBtsk ru eE

'prèr d_ car bura cù€6 rê ;,; i"d 'onr péri drÛ' j r" l"i ia ms "ub$i.k"uio"dh- dd:d,. rtNe l"i",i;'loE c8t n; mirl.€. Jc n oubljerai noinr T6 DrdoÛtramq "r
'Br I ;t €llêeouê Îu n. rends l, vh Je 5Ùb à l-oi $uv4ror rrrFmenr tâ_ ie rdhsrhe Ts ordotrntng DE MéchDd3 Doù;n€ rûk? Dérn. Mth je 'uL dltetrlir À ra prêæprd l€ q'i ar artaii. bâis 16 c(fu'nl,o* d6 bom.' À "" -"1 d.n.nk nonl noinl dclinild . /urdi"' Mcn. ELOÉIM MABOBÀI( | Diet lausn8é | 1} Jodr i Él a.mbien iaidc lon s*ilDemcnt :Tour le.jour'

at"a"--*

rtme cdt d

16Ink

L'r Îa drymrnddêlF me .aar.tio* r'"ri"r a" 'Adva.Ùrd Je lê3 Ù rouloùe "i* *r" o- m.5 ..'à*r m'6 "t* ."Ï'^.il oti'" i*'-it qK tob eÙt qui rurmr v'r-" i'i"oe t* Drô"errrssotrrlobirl " '.! Éi :'.i pl$ d inrêl'iç'û'e qoe les visrkrd: rNr pied bm dr lc rrhT non -ai'.ri,'' i:.1".* t* *a.**-" oc sdds rr pùll" rt n'-n Àsrre i"1î"i" 'i..:",,c' :;: d T* lôB dr. Èr Toi qu' nensej!Û' uu' 16 DarD-

qù'"r' Fi'r i' k':rs nru3 i"i;tj.#;;;-;.* p* ';cor frbtsrrie'nt* "*'ie'en"nri tâcau''É i.'.i'" : 'ii Dus, jê hàis tôurc voie mènsng'ft cê,
! I)icù Redoui5bl€ ! 14 Jod. lun'rit' nn€ L,nPc À mê. Pieds dmDc unê

i " ',i"' ., .1- **

Liii.;i, à'a.

\.ûr ,e' r . r ur P 4 je tiÙd 1i pa'ol r ' t- t" a" r a jùdh" JP' uis bienh un l

-"t ErÙnel. lÊ! \"nr.mÈi ' qu!(ln r'eÀ loie. nr Yc

a-" r'. v +.o rt Psor' d ssré"d
mÙr h'riltge r'

ordornan.B, l . tr"enr'" 'on' bujan sonl 13ruie d. dnn c Êur' J i ' de TÈqsràruG.r^uj.uts, ju!'ru-

SanBb. ,tLOHlM SAMEIi i Die! qùi souiient ! lt

'r T J lo ' ' T L a m o o J c h ' 8 ls h o n ' m ' n L l" _ s r' : l' m n 1 À p rA s ' n " L ro r S n È n 4 rsle a mo n L -u li. ' ; l. r' ' r d' r'_ j o L ï -\ _ l" s dr! t h u ro is , F r q u " " o mn a n d e m r)icn I sôùtiensnoi sclon T! D so' norri n. m! rc n d . Do t r. o n ru , d s , c mo n -! ; rJ n . e

Jdur

. ..' . . , i. i. r u c r m ' " e u p v n ' ' asr ' " " " I . '-p " * " . r , ï* ' r t , " ' t ' ru " n r v " { ' ' n . jh d i
. u ! l' r| .:ô; mr d . li. u m ! t ' ' rn d ' I ir4 r' : " ' n Nf 3 r" ' e n raro t r' a imc ' , +u m' , n s n iRsd r. . d rB rA j" a ' ro rs

Hain. ALOHIII IL\ZAZ ! Dicu l'ort I 16"Joxr tuntiru J u h s c rr 1 3 L u i d l, rr" ' n'b T J s 1' r1'n rÈs n d v n . lr '

'r

,;; - *
"".

" ,;;i";,;; Àr" iu.

-.

r ' "'

mo an n ' I rv : r' d r. d o ' n i. lu ' f T " c n ' q ' li ' rr-" ' r : ' r ' re lliÉ lr. . o o lr q Ùc r i ' n d rrr duê _ lF . ' . rnl ^ i$ , . rrl r ' ;u o i t u m. t À " . n n n J rn . n r n ll' q u -rd ' 1 û jF F . a n s r rù n r a r ' T n ( '; I 17 Jonr

fo; " "f' ;. t""

,r f ' ' p'

r' ' r a p, mA*

'l" '"

Pha. ÊI-OHIM PIlODll\

L DicÙ R'dcnlr'Ùr

'il

$tr xdnrir.blG. rusi non âne les obsenr 'td Drécel'rcs

ln$ç$*nffi
lDieu JùsreI 13'Jou' runar' Ts.dô.ELOHIMTSEDEK

#-*E**;ffi
L'Fu 5' nr 19 Jour /un'nP LoDh. LLOHIy K \DO:H l c ;" .,""""'," ,r" ..,rr mo1 aLr' " uce tro ù "ro

:ïîxî;";:':r;l;li: lli i:,ii"ri;1""t*;i.;;l:.' iÎ,ï ;'.*
;;l;:i;"i;;.i"""-

f.';'",'i":''.ï:"-il l:",".''"":'

:,;.i:,'.""i:.';,iïi, "::l::'.: Î.":'1"" :l$ii.:";l*:t

iif,r*:**' i i$îi"'i,,,jilltii*:'ri
c'mmrndc ! Xr J'u' Rsch ELOIIIM RODÙIi I Dieu Qùi

\o. m, ni."r.d J"ri.'.-.t :": ,: :l""ii'-"tj.':,'i r"i. l.r-a. a.*

'n1 vie $lon 1â p.onê*e, l€ sâlùt at loin dês Mâuvâiq ctr i3 ne rechercùoûr !s fes rlrus. Is 'ompLsiaos "ool 8rtù_ ds, o L,ertrd I B6dïoo, It vr \elon Tes jusem?r'r ' rld P€nécut€ur6 ei mes Àdvùsdr€s sonr Dotlrêùx, jê nê D e_ cùre ooinr dc T€4 Drs.Drs..eDÈrdr' r...J rok â!c. d.Âo'll conJd"rè qu" lG lr;:lres oui nab"qim, Dt. rù Prrh È r" ; 4 rà ' d mo , ls v . r" . lo n 1 . i ene TB ddô Dn rn c 6 . i'nnré !Le ron d e me n d € râ P ' ro lc . { , ù v e r. ri, 4 L L F i | ' r lotu de Tr JBlicè sonl éle.nelles l .

Schi.- ELOHIM SIIADÂi I Dieu TollPùisdnt

I 21'Jo"f lu

oes P rinc.! mF o ê r. r. u ic n r! u o bênhle ûua fc! ;aruh Je mP r.L uis de lr Patub comt. celni dùi-rrôùve;n lrand r.ésor' Jc hùh, je délestelè Men$ûse, èr j.im p f a lo i. s c n r ' o , ' l. rô u r r' L s " È b ' P , À !trus. dd loh d € 1 3 J u L i. I ! î b _ s u ro u pd r p i' r lÔ L r .eni qùi âinênr Tâ loi, €t il ne l.u. nrive ùùcÙnnslheur e JtrD;'? co T u h . . ' u r, ô E rè rn e ri r lp p mliq ù ÈT . s t o d n s b _ de;enk Mol ahe no-rvr T"s pricê|r3, 4 jr lA a'm. dè lout Don ê1.e.Jè gt.de soigneusement loùics mes Voi€ sont devxnt Toi l.

Ttu, ItLOdIM TEGUINAHI Dieu Qùi s l. Èrveu

z] Jolr

Do Dn " _ n ' i QL mon. i: ric rn c liq u r T n r' u F t s m' l : Irr.ell,rence. 5Ploa T^ nrom +c Quc nP\ ! rê( pÙlnFL q J P mr' d n s -" Tu lodol .. u r' lu nJrd"m ' '".n rrr'i 1; f1ûle. "3 ou T"s "on ' "hrnre Uùn m a ridc, csr i i I'o'i TP) ordon' tr'r! Ouc lt 'oi n L { F ' I l: r T lÔ i f " l ,Dms T o n l-. '' '' t lud ! n ' d o r' rlF , r , "ouDire rlu ' rc É \ lo l dev \F d.lrÀ . auc; o n uh rrrJr' cômm' ]. br'h ' iurem.ni" m' "ouri.n. 1' I ' clr j' notrLli r'r I doûi T.1 ."r:'Lr ;c;Jl., .h '"h.

-D 5 d) IÂ ( GrsndeOpé4tion '
.où5 n.ntionnemns qùel xotn. rJons cclG svnthÙse. 0 ù a.L'ê. o. d'r'r! n.rs pirri. u liP rc < r . h . . u n J r' u o È ,ett"' pir. t *. t A d r 3 ' h \ d u ' n n u m" ri' u ' li i,- '.-r, d o - , d.s 0c"e\ûi'". s-r'. a rrJ u l m' n r n ro n rP miDr ; ' d ê \ rJ i d irc m lP rirL ' I t i I ; Cd.ïonr. il r'" ' '.i 'h ^r . Ld Sd.ré2 ad. nAbn'netin /. lldrr , vr Pl'F ioin qm

I

D. I Etcrlion .lu Litu

;:..

,

et LObération iot|ledùre six luùâisons, vr dcll \'eonéDte dÈqù;oxe de Prinlemps i celle dÀlionnc Ccsr ce què , n n e r' P o d r h 3 \l 1t;u de l':,o.nrh r .u, côh.n. "n 'rliL Iûnn'" d rit d P s . r mn B a llo i d -u n ''l .onvi ndra ù" lo'r', o \ l" d rL u i ' r_ ùd irc u o p ' u r r a nr lu P iaL (1,, l" hôù Si on vit i, lâ crnpssne, en un li'u reti'e 'Diqùiifonl. ocli l,o" rrè . , b u r' Da m u re (lL o , I.-1 "l,oir oùn " drL,lid '. i r'.,.' ,l .::r.rn( de m ûr\ s lr liu F o n lro r" o rJ L J n p " , lLnr( .o'r. l.' Ldmp" | | t ' re u r r s llu ' n ' c r' t rs ' . rq luDrios durlnr td six luncs Auroùr de l3ùiel ir ènriron sepr b r' I d ' rb r+ " h. J . f " L is , d h i ! rrê n i ' mi -i | id,-r ri ;a.,'.,";r. ru '!p "h" du I i. ) n ' h ù 5n" du rL.'ê Icrlôri.ur s..a l. . noodè pro|trn. '. On n'n3ser! dùs h j qf $ibli
I

mùlr'ur' !llh" cI b!r. luir \iJ \ or d.mcu'. r , L'.1 ,

Ldùmim:nÎ

'

.

L 3 | ed\in" ' ,9"r '" "' " ,1 " l mfr" n " I' n; . d Fni+{ é nr ar n 1 r" o n rê

/, \'b. d.,., -. hr l,âutel scn drcse rr" (.nlrc !t. l'orrrÙire tl DoÙ'ra àhf r d " u b l" a r' . d .- 1. l t ' rù .,r.i, ,l d" m ' . . '' r \ ro n n . n ' À r' " L J U1 l . | ,, r';

226d€stiDéÀ une Opéralion de Piein ai. s€r, di"Do\Àr d" f!çon 3 lorna un cub" spprûrjta iourn.* rii o,B lOrâ'nkc. oû dilporra ùnê tmoire dBrrû.e a coo' teDir les Vêtemells er l5 Objels sacrér, dinsi qù€ les asené cnc€D, èld. d'inC dienls : huile, cha.bons. En crs de difiiculléc dân: la réali.ttion dc tour6 cee cot' dilions, an iÊra son pô$iblc poùr {en EPorc.h'r au m3!l

rr. - D.t obict' Ritu.tt
Dsft le. praùiptions de Marliru d€ PascaUb, €tte ét de lin Llanc, Iohbânl à leûe, ,vêc ùnc bordùre tuue€ f& âù bq autour dcs manchêr,èt u.e cèi.lu.. dc nême couleù. Dùs .elles dù Riiùel d'avignon, elL êsr de soip caboe recôùve$ed'unê âube lomÙart f,ùx 8ênour, qui 61 d de! tclle llâncbe, Il nl r Ds de ccinlure. Dans b nirùel dAb.amelin, h Robc s. bome À nèlre quu' De V6ie de soie cramoisie el d'ô., Ellc tombè aux Senoùt Lô ceiniùrc ed de mêmc muleur. D,B le Ritùel dcs Elu-Cohe., I Opôrunt est léie !ùe Dans le Riluel daignon, jl porle u.è Miire < bas* > do_ Dr.s le Riluel d.\bFmeliô, lopôrûnl po e ùn€ b.rde lrontale, large dùhc mdD, en LO b r' rn r o u i lu , wJ r h s n rc . . rirri. ' ' d c Do m le m d l rni, ! . ] d s t ll. u m, o a d n n o n ), lo d ir. d . ! 1 u . . 0 t ; . ùne plqùc d'ôr '(À déhut d'$gent),ll'ân_ ^v srr $,\tilrc bNq gulairq lur laquclle cst glvô æ c$âctèræ hébrcùx Ie nôr . IIÀES (Cûph, AIôph, Hô, Schin). Il serâ'hon drvoir une rolre do.hrmbrc blan.hè el nete, ro ih d " lin , q u o r m. rru ! 4 u t t |rirra - d ' F À lO' s l o - " 'n qu ' n " s rry : rr q u t c d u s o e " I lh " è T P n re mA ed â n sl ^ r ', i4 dr'ri'. revÀruh! vi.h" mnira roFqu'on 'iru.li,IUes 'u'r Ce conùhe se.a codplôta durê prirc dc Sândd6, en sp!.Le.ie or €r grc$e roile. Le Riluel cohen P.l.isc qùe le serellA doivcnl êllc .n lièee. 1rr. D.t Obi.tt l'?ntûula.es

Le Rituel dc Mûrtin.z de P.scdlÈ cohpoù. 13 lrorl d ui tdrngulrire < erpulai4 , ct don < ttlhnâi 'le I? Ânùcl d'ttigoùo conporlt lort d'ùn r Pæl.rrl ,

p4.er.oûvé l€ æhén! Au.ù!e indidlior do{mentl qùe tuùt avom eu €nre B cê Petorul. 11t âgil pèulôlrc de c€lui dê

r
i=
ts
Ë

Lù Rilu.I d'Àb.anêlù

nc b€rliorn€

t@ d'ùaloguê.

DES CERÉMONIES L) Ler dde Peûiérct ltne' À débulÛtrr Piquc.ia A!ûrr rour. DÉrcriplioD,I OpérarjoD prarivênr re LonÉÙû'ôn Anuèb d Ab'Tfielin Pr dAv'eûôn

iiJ"rit rr *to. t" *t,eionniahùuèr (juiveou r'Àdep'hréÙ"d€)'
ælon h rirè pÙri.uli{ de dunc-connunionr+oli5ê. peut indindremmùl6nmÙh er à h 4n'Iogue' re.Ainsi.on lrè_ seul âva quclques t, i ll"ri*, "tlébrû de 13 ÉIl3Dn cpneor ", r. rit" irc.. "t''"-ot",Iui-memcdônrod 'e lr rlision juiv" l'mri€ nour h ctr'orquq n'rn Dssl Dour etc àr tjn iour ln réromÈeou lt arecqu€ '

F F--

hvrt Drcmi€r r lin onr,s oâqûc!. !.ôl'd ædnlôrlnenr do o; b;,o'i. n\'"r ma de' v"ûetr s n{h uu rû..rcbc rorlror' dati,i" 8u rr6'nr nirud. ndér€ danr "h"mÈc d heure ênviron ttrnl lc l€ler du sôrerr' uD @ùl i' h s;É"nouillù d€"ûd ltur'l 'r' I'ce à lû renirF-ox lo ùrûs' iovoquû le \Ôm du st'go'Ùr' 'ùrs.. "ùtdon'tnr k rcncr.is d. sric.. 'h don dê sc fnule64 dc 5.r {k

Ànsr' d ;i,"-;;;it {uir \ou, nvoh sôn' stinro ir ' . + s h l' \ - ic \ a" g " ld cd ÙB '"'. " " " out Dôch; d inûdqer'3n't d Ae "ati .l -1,' ",;"

d "rri"". -",i" -rn"'onr liîi-r-* a-i,' o' maria4ê 'u nri6é'duronr da!! ',"i'"**".*o* n.u ,".-"di nôuf un iuil l" dinJtrhc
nour un rhréÙ"n, h \rndrÊdi pour un mohun'bn'

Currc o'"ison ""1 ,ln"i ,dNnr dura lB dcu\ lun'nanq d' ù cs de mslûdic Ionn I tt"l".

l"ïi i"i"i-ir'"'ri. a" 'l.-.;rs Fsir e p-t'-r,
1-.",, """i. dhblè tù .ouB dudit iou!

ltrumônc ou unP rctinn chô_

æùr h joumiê tt'ô' I'c

smn

'. R) Les deu. seconde' Urnc' u-quÙl nén( rirurl tlsir ''Orai"on rsl rPp;rcP le eir' qui rail d'ui Prrêr6 d l'eue rv!ûl le .ourhr du'oleii. ci

oi"'fil

**"*

d r d ir r " sep u n r icra r a ce !' ' n r i* a
dur drc nn

rau lunrrle, I orJi'.n Liouo,idrnne dr .a dêu: m'È nèu Dlur lonruc auê nll" d"5 tl

t" s*,. a' nrrd dtnst" rsi" voi" dtL il-i'.r"*.:",t,L .ss"se.d de ro co,nair' ps I in' ;r1,1ï:i,;;;;;.;; anse' terdldrne*deÉ 'â"'".., i" . " Sajûrs ; . " i' e d u m û r io Ê i n' d n { x r ù a ^ ' dP lsbba" sr |tvÙa ou bÙBnerg .-. i ct.q*
'"itr t;"i;;J". .; *'b,* * "o

iL-*"."

"i enû! lc l.Y.r " -enr a"ï ii" o . " ' - p i "i

,-t'^.*

c' r.,' l" on r" nrendo Êurun.'f d on rrBrrF h courh{ du sdri L r b o n d a n r cc F in r 'r n". * 'rop

Lc jou' du 3âbbût.Ûeh d' mê

.-i'i"i I-.i:" ;"ri '*" : , : l li , a ;;;' i ;:;' ;" ;;'

'unas F\tra iÙr 'lr E -e! d.ur dùnieÀ noa uvalr lr CÉndê dc ,u rreù dcùr'r'le' od *"r""n'

C) LPi d.n' l'rniôr'r

tâ u b "u 1q u fl d h r û c a f nr

I ^,r, "";,,"d d]'cure arûnL tt rtts 1 rrou ru{-dc cn en o ,i" ." n.- t"" ."-" o.Bon. "i, .ri'i, iir^-r'., "t "*r a- rcner rb s:'d ra pt'r' ô re prdon 1 ",i r" ;;;;;rn' "';:,';:;";'li;,i;;;;-;;, -"r""rcû scign;r b srôc" ruir '* -". cu d q u lro ' r Ê n?.

- , , l lljii" ., r , - i- ,.

*tft{'mf,itt'.i:'r
l, -i .i;; d .. ;; -h* _ : J i ; i";.' ;;i:;;a
dc r ur "" n r I'eÙ -'"cul uficr.lc sninlFl\nrit h nénôkèr3 nPU .' i -

' a .. s,:n r An q i..

i.

r. ".; ' --"' "'r ilÈ' nei illùmincr ' Iapr r .""1"... '"1".

l". ;p ' ' d i"F d u ;u t a " o .*.r un6

zZJli coil êst inl$dit en ccs deùi dchicF mois lunairs.

F
L
t!F

t $aûPtio6

qéntjtdr,

I

vnR aus scul qu€ pNibh dù,rnr .$ sr: mois. lPï. lca lriDcipaur rePa dùdte 16 sainrd écrnures.ls (.bb1lq cûYimn deu\ h"urcs aprù r'_ rlison dù mâljn. on peul domn dê noùv€tr Ùn pcù Cê qùar nc doil janai. ldre à rDcùn pria, c6t inlerrcDprc lc5 Or2Loos quolidicntrB. I-â.brnbrc oi, IoL dorl devr' ôrre si pNrblÊ "anri8Ùà iL l'O.rtoirc. Itlle sê!â prolre, bien ûrrtngée, nnB or pms dj.r tôus ôbiek ot décuùtiôm pmfânêr. On v 10ru ra_ ouenhènr briLl€r dès DÙInnr. Ia lir v 3êm ndntsù ptoPl t srP ;rc. o 'j,r1qtr, Ie! drtp5 "hsque voillc de sbbcr' sænserr h cnombre orcsion. un C6 p.esdiprioùs snt vtlùtes durânr lc6 lix luncs

t

I;neÉ ,luosisonsdu BéUcr d du T!ursu)' dc;x prnio€ un d.m'ndc "u Sêi8NÙr dr snr dd rrii"e plipsuloirB 3,ln quil rous gu'd' d'm In *; s;*t t.r, .ii" p-trc. aa out. dér,illsûd tr'rs 16 orai"-iq'i"i" dê\ deur lunàhom suiv,n'6, (CAmHUr cl Cu.eO oD '"1";r '"* $nt demando à Dicù de voù' fàjre i,slruir. ?tr r.5 Samls dn er1""4 (Lior et vie.ec), oD dchânde ;;;; È d""* d4iiè-" vôu€ donnÛ lr tn@ de hu r d' I' pt^'ncP !tr scicorur de qnp6, davoir I' ro@ dùme dr r'nirlPr d de s6:Ài!\ "ll? Dri&ft., dê nou tccordù ra '"'*u, d .u" ,t"q^ .""'-"^.s tlttt' p t?nt' ?t d Ôttnkl bien quloviJhlc ior.runr, Ëû ûi, lûr" d" it GÉ ude É 'o' t io n o û d È n 1 n d ' rru l mÀ ' l nu4ê rvHCè {L lêur ûDDûrilioû,lous houelra humsinc, gloùe lumiô

sur id

orÀEoûq on norcÉ rvPr sb

quP ler oroMm

d5

D) Ld Coméct.tti.n Les deur drmièrB lunthons êmnr eÛ6n rcvolu'!. IOpd rÂnr ê{ 5.riyi âu tqm. dê 30 lotcuc tscù.e Lt néomcnt

dc I ltquinore dAùlonnc. idne ei drte de ia ersnd€ EvorJ. Le du prcnie. jour dê ltr Lùfuison d6 Balanc.s.or 'nnli. connc lx vejlle. mais pieds nùs. on eârnim comn€ P.ier. dlrûbitudc jEn.ensoir de ùraiscs $d€Dles. On rcvèrirx k cosiùnc tr.sdil, on dépos.., lâ Basuefle dùrrndiê. nir l'âulel, en lory, devrnl Ir hnne er lDncensoir.er devânrtj BâÊrerc, tc flico. d Hnilc dO.crjon. On j.iicra une h.g. pincie d. Irùtùm sur tss b'!is6, !, stgcnouillê.a el on pdorâ rinsi : . s,ign i n , DrL d . Y ' { i. r, 1 . . l, iiL p J ri, n r, r' è * h 4 i . . rrÙslibdral cr sâEc, qùi ,ccord.z vù grûcesde miue nmE.cs rr ge.cmlionq qùi ouùliez les i.iquiles, les pé.bés cr lcs rô f h . , " n I â rr? , u , , d u q ù c t . 1 1 nrais alé bôùvé 3ùcun nrocen dù Pèro dânsleserrânrs et lcs neyeùr. ce jusquà la |robièh. el quâhiènre génômiion, je connais ûa ni5ôrc et je sù qu€ jc re suis pa dig.c de D.râlrre rn Yôlre divirc Majedi. ni dnnthrcr el dc pric. v.ke Ronté el vot.e MbiicordÉ Dour I. moindrc s.âc... Pourtant, Seignêur des sci€ncùn, .!e, tl,i de moi. 0lez-ûi!i ioùLe jniquilé cr ni ir Lavcz ûron iim. dc roùs lcs iùmondiccs du !t!ché rienûuvctez.n . , T l. ? , ., Q i, r m" : Y " o mrrn d , de vobc Êrâce er 16 lrésm dc Voi.. Sxxêse ! Srlcrilieznoi svcc I tluile de Volre saDcrilicrrior..vèc lâquelle !ou5 rrez l)urilié Vos P.ophères.Sanc{ili.z en noi rour ce qur nlDDânienl, ali. qùe jc aois digno,lc Iâ conveGrtion d. Vos Srinls er que voke Di!i.è Srpjèlcô m mo.dr ên6n l€ pûùvoir rcnis r vds Prophlrtes6ur lous les esp.i6 ^nC6, inpùn. Ânrn, rnen, amè! ,. On s. rclèvcm don i o. on,dn le nilieu de sor rmnt i ! id n r P lo rE i lè ' ' p..nics dôigrs dè h nain droil. dans l llùile, on oindn lcs quahè &ils nrpérieùtr de l:r'lel, les pièccs dù Coslrnê ritu.l. lâ cen,rure,lâ milre où lr bandetertci.ortale. er r{ Ilâguellc drm8.di.f, des d{iù: .ôrés. pùis on en le.a rùiant reDéircsil v en ù ùùe. Enri',, arcc le doigi inDrégla d'l,uile, on lrrce.a sù. ld quârrê l . qL .- d r, u r" l . i n o r, : . rn l: o r, 'tL hr ' sen f.itc conhôÉorrlion dr mo. Noff, jc viendrni ù vous Ln ronrôcrrlion rsr lcrminèc. On rùgcm lcs Objcls el l.s \'ôlcmcnk, on srqcnoùillc.r dc noùvcaù ci on p.iFâ s.lon r. . , n . .L. nbj ,, 'd ,fu mJ n .

Dtsotnni. tApÙLnt zrtrttt

touj'Ùt Pierts nur ndns ttr

2X2
..ten

, ,." i

D\$ d. l! jo(rnlc

,..,* .

; o

rr JxA:r lir, ûr.dnr.dâbrcmerr un Ehl.rt t?.1, ara]an ùrilis!it..nme !:l i c!lui {ou plulôri, rèù() qùc CaslnDlro
J Lr p". r d J . n rx l, DL on.l r' ;uris il r!t troblblt qut Iul11.r c. qùcrion dor Il doii ake unc .nu!lic rt)rr)l!i'i. . Ce5L ni,t qu€ drns les nlrkrnùi rtrhtl. .b3uds (lc liluel vùrrir iko queslioo dun glrçonncl ou dLùro rilloit. .,n5 .iJ.r I L J , t ul, ! I u r \ rs in iô p h \ \ q u " c ù n t " 'l i.h ul ' 3 p..!ù!È \rri,. su,lour. i, r4l J" Lur rurm.i .tor( du dan d.t Doltûn. nahî,rr', ôù atc (tcls.eur dc !ho{ro), rrongl,/t,r h sôr.n,tit 3on".nbLligue ri . ' ' f ild ii 1..1.,' t ' -L l rc r' . . i '" J I ' ' . P rlrr' t rn .o . r irr . ô L l' , " r l. ' . . ' 1 ..{" l-l rll rn l, . )q ù -

ll n'cn Drs inrpo$ilrle qùr ld rcxle ljrjBirir lir pta\u ùr! su .e ( mnair , simrlr,rûalisr'ri'n, , dù 5(xu dl l ,lDqc,in râ a cq ! ! l. rlù i d o il nir!ùoric, si on n'r tl:nin.ia un! L ' r r' u . " J lli " ' p J lu , n \ rr. l J ; t-,,.,. , , . ' .i.inoniàl de lr r,!!n .i rrris On ra avaût lc lcvt. dr jôùr n l'Oraroi'e. on dlutre l'l-D ccnsojr cl on idte sur n'5 traisus ardenr!! un€ lsrgÛ pjn.e. m vê(.mcnr de deuil, coùrert dill de Prdùm. Dc r.Nor. e soùjl, surPlirnl lc Seisnlur s accôrd.r lâ rGior d.s ssina 1 : . h p o . r . r F l" ' I .\na I, L' r, : . , " rJ m l P c.nrinuéc de roDlcslcs maniifês), envjron dêù\ i' tois lrd! À rer DlêiDes. !, j, .n tricra ùtofe durânl uN lrcùre r: h " u ' . O n d . ' n -t r' r  .,,i', u, o ' \ { "n or uD jou.,-l' ' . . Drdrsnt riou.rirufo rIùrprès le cotrchêr .e icrn loul lc l-c lcnd(n3nr d. dr! irr. la is n Ô r L 3 \ v L r' i' Lp rrn B -n rô u r" r' . picds nus on rnuo. cnr.c.r d.ns lorioh., ùlièlenenl, mcR .t srnira ll:nccnsÔi. de brrisês êt de Parrun' Âe' ronillô dÀmi l'rùiêI. o. rsndrt Fàce au Sèicnen.des Cteù' er on luj demrnderr l'âssisln.cedes Sainls Argês dans lO

-8 3 -

tr**$ffi
";:'ii.:T"'il;i:*lll;' dê da."on 3rBæ' oÉ,$n 'ne
DDSSÀINTESORÀISONS Poû les deut Pr lièr'r LÙnnûons
scisnôur. qu' r rail le Cicl . Lt lôrcc 6i dâns rc Nod du érôutcz mi PriÛÊ

lii+;iï+,j;li,i,''..{l'jliiirr."''':r'rr;i1'

'**#*ffi [+*r*fç*:l*f'lu**;'lll":

! Sejcncù, Dieu d" LL-r:@rde. Uieu DÛrPtrr'hPsr)d'r'd hsn}'e' ! " ! s rir4 d libù.I:r . rri. , { u ' r' . , d r ' n ille p'(hes n 16 trT qù, oublrt/ |P! niquiê,1'\ lenùdiun{ ';esrn, J : c h o mmA , , n k f ré rn ir d . q u i n r jt mû B rÀ -kuvè rurur ,oûocê'r, qur tisi'e7 la n8nqum nrs 0Ù n ' I

.' r- ;, '-- . " J^qd" " r-"r"-' î Friènc olDèretion,r" ".' raiç ms dnùc. e l' 30's 4Ù' t'p; i ;i a ; i d i md ê ; a É r r r NM r \ o r r D v i' M ' j' n" ;;i ":;t,. ' '

;i m,m. d imp lo rr d d c P ' h r;itrde nrur lt moindrc rrt.e pou.r; n , s " ia n . u , d ' . v if l a ' " , . ), n r' r d " mo , u ' r in'qul : noi 'ou'. i" *+^, ,erou!.rez mor non L'pri' Qù l Ïil,a;-" -' d' \'urrP crire h' l" mrsrre .à-p.'a* ' I "ï,.-."e'dc VoFc Divinr s.ecs+ i é\06 f HL ' lè d ê v u r' r

i i T . : , i,i

i -,"i .".. . : " ; 4 . r .

,.,, i;-..;,"'.," i.

À,p p ;' - .t *' q u ' r Èso ' 'd ' o u r d iÊ1''r
d , r D r . n a t r q . i, ,n n ô \ o . p r u ù r r .' n

sù; tous les E6Drik impuri

jrmdi < Qùc l'Itiùncl,lt Di€x d'Iso'l soir bêni i , niré o ércrnité.Àmcn ÂnÊn

dérê'

d€ ces dcùx lùncs, tjoule! i'i le ' De PrÔ'

MEI'- > . MISENF]RO (Psrùne50)
t \.t z o,r' i dôh.u'l " oi , è . \d

..,'a" t r it t . -,

-o . " ,

ru t

d ' 1 L lrll: ru d '

"

q/nd

-f, d À\ o s o ' r

mi

cr. ic connris mon injusrice, d nro' 'rn!r

r'icrc

sanr

-2 3 5 ce*

Vou, Vou; ttva pùDi! ,60 dék' rèeuo n' md dÈvaDr dèI. dù. !6 DmD66 €t iFepehoble æ v6 lbgdorr Jd ére @oçu drru lintqùilt, Êt E, btrc ÛÈ cng€ndré dæ l€ Dé.bé'Mâi.voû, S€isleur'voÙrttme' I' vldlé' ei vou€B;vù mùir6te l4 mvllèÉ csch* de volF stAqa âve l h'@p€, et je *rri puri6' Vou vous d .lDdda ;l ja ldri trod Dlu blsff qÙ" nêb! vou t's be lsv.@ I moi o*ue ae* pml6 d. o!ælâtiob el de joie -r-a* c b.lùér lJ€aillN d'allé$sæ d m6 loula ms ofr€ma €t Dèrouma vd regùd! de 'trcÉt dôi u^ æu pui ô mon ure! et re_ d€r inidii&. Crad d nouvclt er môn Ameldlrit dê dm Ùrè Nc 6ê risrd pd d. votF prélct.e 'l ne rdlu pE d€ ls ioie d' 6ltc Êipriisui.r' n-a;noi "ii_ .Jrr"i,i'. el rortiÂêt_Doi !ù l. srÀæ PÙistur€ d' -oi-'""e ""* AloE, j enæknai vot vois dut bsruic, er Èt impi4 s. envdùront ù Vou!. dr s'g quê j'li v'çé O Dieù Dieù Sdreù., ildilremoi ice S€igneur, sùt ouw@ .i mi si: célébûà votrê Ju cùùtem vc loùâûg@m6lèvM et ma bôuche Si vour rvis dé.iré dd iodincq jc vou! ù 0Û3-ù ofian irrk l* hôloout4 ne voussDt poiût lgrèeB k $dr n' tcÊ aui plttl à Dieu sl un€ôbe brùé' d€ dorEE vùr pû Ê

@|J.

boi

J ri pécbe .ônl!.

Vodt Scd

cl j !i f'jl

i'+"ii"i,

O"'lé propice à Siôn ct qÙ' Soyq Se.ipeu, amr '.*c nursrrd Jérual€û vôi. ÉbôLir .6 dê ju'Ùæ' 16 ofiruds âlqâ 16 rdinc6 Vou dÉù.t rrÈ êr16 holæaûsl& Àlon o! imôolqa 6Ûrloh surd da rind il'âction. itê 8râcà '-

a."" r* a *'

uD uieu, æu

Nmirié

. DE PROFIJNDIS. ' (P3aùd. 129) . Du food de I Ànbne, j'd crié vN vou, S€igneù | S'i' dftr. écûtd nt vôù. 0Ùe vÙ orsn6 æ''d ânduYa ds

i_-'

"iie* n6 iiquir&,

ir

u seien.uÀ 6'pk sérère '"* ",ue* tub6jstetddan vôua ô EôÙ qui donc poma

Mâisvous rimez pa.dannêr. îu*i, appùyé sùr vorre Loi, jsrrên& Seisneua vor.e secours, on Àne t,rrètrd, tûDdée t
sùr yôs p.om6s6, non àhe ie coblic dans ,e Sejgneur.De pujs lè narir jNqùru soi., Is.rdl 6père dans te Scier€lr Car lê Scien.ur cst plein de nlisi.icorde, .r ron lroùv. en Luj ùne rlondanre .édêmpiion. car Lli qui rrchèietu Is.rël dc roùi.s sesiniqùités ,.

sriùont.s 'Indistns . Mr force si dr.s lc \om dù Scigncù.,qui , f.ir le Ciel .r l, Terre. Sdgneur,ômùiez na Pritre,.i quc non.rinon-

Pôû tas.ttur

. seigùètr'. Diêù dc Misa.icorde,Dicu prlierl, rrôs bénin. libênl el sagc,qui a..o.dù Tos s.nc.s dc nitle nâniàres er générâlioûs, qui oubliù les iquités.les péchés€i les hân' grè$ioft d.s honnps, .n h Prôsorccdùqu.t n r jrh.is rrc rrutr\i o, rr rrn . . q r. q ù i \ i\ i, . / l. . mg t rq u " ma , J u p Àr " h c n e re ù \ , d , " ju . q u u L , , ro ié ii, n . c l flarrÀ mc s rn rra rio n .i î . a ms n . . r r j, $ F I , je ne suis ni dig.. dc paraiirc dcvùi volre Divjnc llrjeslé, hi hômê dlmpiorcr et dc pricr vohe Bonté et Vot.€ Misqr co.de Dour la noindrù s.â.e. Pou.taD!,Scignùu. dL5 Seiencurs, aycz p ié dÈ noi. Orrzmni .u c t û iq u ir; . ' h t rlil L e v . z mo ' : me d e ru u sld im mondi@ du péché, rcnoùycl€z cn noi no! Erprit. Qu'il pùissc enfrn cônpEndrc lc n)stôrc de voke grâcq ct les 116ôB de Tot.e l)irjne srg.s. ! s3ncri6eznoi arec I Huit. de vorrc s.ùcriticriion,,,.! laou,lh v ô u , a t rT " , a . ii. \ 4 . n r. I h rF ! n n ih . / in n o. toùl æ qui nlpp,rtiert,,fin que jê sois disnc un jour dc ê sryêsê el de connaisan.c. os s3inrs arges. Er que vot.Ê Di,n. s, p iÊ n . . ma f o -ré e n f , rè n . u J o n r" m: r v o . p . plrèleesur rous lès lisprik inpurr Amen. Anen ,.

-

'97

i#iï.1"";:"{i.'J; ".';ï1""iï:i$:î1"1ïlË-'ïf ùn;* d nc souvemd
i. . Ou" lElflc! le Dtcu il tsilt nirl: -.h !l€roiié loil bcùi à judid déi*

à I'orai:on de c6 dèur lur6, rjotrtd ici têr kofundn ) et lê . Mi6ereÉ ''

Poù. tes deû

11êrùètut Ianonotu

qdi a (ait I€ Cjd . Ma force 6t dss te NN dÙ Seigr€r, qù. Bd s' notr_ et €t lâ îerre' Seign€u éÙoÙrdma Pnic le j*qù ù vôus.. >

jr . À ra croiF de Êronrr' mrpiÉctûr9il'.'Ï:'Lde mÈ ùBed um pi" roupùtu Ëiiii". àpttt ' s"l "''"'iiiôiiàJ"'-';"-. -." iiiËl

Fr-*r***t**sg*t-*
ilTf-i r"+'l';.**;:q,":*;'ffi
ÀFd. Àt.n ,.

$*Yi:i'#;'?:î.3"#il'*i3::T

-2 3 3 , généralioN, qùi oùblie ler iniquila, la péchés €r 16 r.âns gr€$io6 dB holrnc. cn lâ Préscnce duqùel !'o janats été lrouvô aucun innoccnr, qùi visnez bs mNqùoelts dù tùre daro 16 cnlant8 cll.s neyeùyier ce julqùù lr loisièbê êr qualrj;mp si,i.orion, j" co-' rn ,nr nûrère er je ,h qur jê oe sui! n: digDc de pù3r,re dcvonr vôre Divine Yâjdri. trr mêne d inplor€r €t dè pder rolre Bonré et vôtre MÈôri@F ae !ou. h noindG grâôe. Pourlùr. Seigù€ùr dB Seigneùq atd pitié de moi. oremoi rou,e iaiquiré 4 melhe. L.vez mon ôme de leq lb'oue nondice du péché, .enouvelez en noj mor Esprfi. Qùjl pùi$è dt. comprêldre Ie Dystéle dê voirc 3.Àæ, et les lréso$ dc \rorrc Divinc sù36ô | Smcliner-noi rve ltluile de Volre S!rclincâtiôn, are laqùelle vols âvèz pùriné \'or p.oDhèlèstoùl ce qui m'âpparlieri. donnez-ooi Ia glâce d'être en h pÀr Vrai€ Voi€, de Sqe$e èi dù Connâissancc le secoùBdc VG Sanrk Ane$ ; donhez-noi Ir forcc dù .ésistq et dc jouir dc ,€ur prés€n.ê,cL daigner, Setgneur, n'accorde. pù lcù. cnhohc la Se.rèlê SrDioncc.cellc qui pêrncl de dom'n"r |.r Esprik pervÊr d lcc 4jr'ur6, N dr.on.cvoi loùs ls nFtàrca épùs en volre Céatiôn, ccui dù Ciêt er ceur ile lr Îe..e, de ce Monde où de I'Aùlre I

. Que IEIêN€I,le Dièu d'Is.âôI.sit héni à jûmais, d'ér@ nilé cn élêrnilé..,Anen. rlnen '.

ropé.rnt, coulunid des Opérârio.s d€ simplê Magi€ cé. r'moo'rll., r& pù sôronnd de la \irprioré ri'!elicu' qLi Fside à l'al'horrtion dc lu VorA€ d mmdier, âlos qu€ lo Bagu€tte d6 Cl,vicùles ordinairB *l généralêneot touF Èe dùN lise dê cuivro .oug. gravéq qu'elle 6i ctFlde d'anncauxd'oc, d rrylnr, de cui!re, de plon4 d étâin, clc... d qu il .J prF\nil dÀ 'e lâ nor' I Jânsp vi ge rur .rL,€mi tôq qui doivenl ôlre. loit nunis dùne boù!€ oimnlée. soit La Vc.ec d'rmrndiù du Rituol d Âbrrmelin, ou dc celui des : Illuming d'^vienon ), esl pùrèneht symboljqu€ BIlo 6t Ie r ténoienlgc I tângible des pouvoirr .éeh quê lâ iot'

g'tJ

ii.ï*$tÉ l-i,*î:*.,,$i,l*-îÏ,,i

;*1* ru;-lilil*+ t1'i;1;'1' ;dl rti:r*t:*,i":'i':*i':'iË -i"l

$***r*lffi ïÏ't*;ffi''ffi
" -'".

ll:li:' lill:::;#nirr;r:,r"li:r' ;:;'l;i:l
^p:'::

*; r::i::::'.iï,1; l; .iiii" "'',d. ..." tili.'t,: ,," ::.,i;l; ;-;.,. il" r. . s- ch",.

1i:sl{i'1i..ru,". "ïir^iù1.r*,il
aj,'lÏii. iJ" ,".;'' "rË
d l l r'

^...." _ .,.,

.,,D ,J Dr h", d r ,u,. i

d arer." r'-

i'sê ni"n

l

r r 3,r ) "

iïx i:;ru; {'r' ïi;iftii:i'ri i''ii' ;:':'rrl
s,no', - nn r 'A n'i,1,

{l frr\" i':..eÛ;1,.,": #;,rÈ, il lui donn r d è u \ L ! -" " r' _

k,

13\\\dr. 7 ; n o iln u j" , , t , t

rB d u d u s n E Dt sd e u , . L .

< Moxc.elouns el d6.cndn de h nonlt8bc dè Si.si. tes d€ùx Tabls dù < îéDoignâgè > cn str min. Lcs Tdrtes tlsicnr éc.ft6 des deux côlés,euc élâicnt i..n.s d. I un er dc ]aùtre.ôié. Lês Tdbl6 ctâicnt I'owrasc dc Dier. el fé.rnùr€ y érail l'éclilurc dc Dicù, sr3r,ie sùr lcs Tâbl6 ). Il s..âii cdono d. voi. eù cesT.bl6 d€ pi.ùc. rfiics du doi8r nâne ds IDlol'nn qu.It En , û t.t1e laglilotil, résùrnnùl ks loDtùos presûipri.ns qùe Di.u donre de vive voix iL sor hândarri.c. Cc$ pres . rr.iun s , / ' d a t . . , , 1 , I L t ru J " , r ' u n r t " o L v r" n r d u ù r lées ersuil€ à mûinl€s repriscs.ll s.rril lotl aussi v.il d'r toir 3inplcncnl Iâ s.Brurc d.s Dix Conmand.n'cnrs, câ! le lc\tc sailL 6i iori ûusi précis,rl c.st Inn4inrijon dls J \ o t r q i' l l' s -R. " d " . d i\ 1 , , \ " p rions D.iDciDalss 16 .r 17. l'Lirc. .\ù chpil.e XX! dc lliaod., rFru{rb!! n"l. îIr n ! rv o . r J u L r' d |rîn" d a t t io r, . t rr rc lh . d . J " u \ i rJ . s J J mr de long sur ûnc coùdôecl dcmic dc haùt el de lùEe, noùs < tu dcrhls dons l Àrcli3, le { Tédoigùagt , quc io

't

O., nous lrlons vù Dlushru{, l. r Ténoigôtgs , cn qùcs cclrc .rprc$rn r rion, cc sonl les dcùa r'lrcc qu. .es plaqles Pcuplù,lr preuve pérdntiôi!ê, dùiisivc, d. lt riùl!é du /a_ drrp 1 Coniemphnt lB ftliles, Moisù nc Pontrr jahrû, I,rr rl |, ' a n . . J o r q d b rn l u n l, \u1" , . ô mrr. r' 1 ' ' ' d. dc de sr it$taD, ei ' l' scs vn'vcni.s ! Jnn,iis lc Ihcùrsc nc lrourr.mire qlil a rôvé ! Lcs < ftblL5, sennn là, PoÙr rémoicner,par I'trrprci e surnrrurcllc quelhs aurônt reçu.. qù.lcwn s csl L,ienm.nitenc, rxce à rr.c, ru rondùcrêùr or, Io tcrlc dc l'r'ixodenous prc.i\e qr'elh\ é(dcnt < a.rÈ rcs dcs dcùs côr(ts>. a..i nous dorre dn ù,nnnrndcnrnls. I Ce . i\ l t r\ rh É , n i h s r m o nieùr Mris si on vrut licD conlcnir qn'n s'(ri |li dr' .lPûr Penrd.s, de picrrc, toùr Jéclrire car k ù P.ntoclr ( ttttr fo.es. tout.t !têL1!.oré.s .1. a Sil rrul dcur < T3blcs ', c'er!r'-din ur doùblc < Timol

ro***'*îtffi
hl6

'1 'J j;,.itï;:;ii,;:l.i T;;i;, ::i",1 ^*i.,;.;,1;,;',;::,:,:,'

',

ced encorc llilode

lur mÙs r( un

frr h"

Îl"r |'

:i:i.'it,l:',!:;:;:::r',:l:'i.;':,';l:';;"1,',.::".fr:;;

fi$$-ffi;ffi
tenantt. lanetu
1.,. tà

. 'iii" ir. . .

-n "d

"'

i " t ' " t i ' ' " i * ' i r i e u d c\ô u 5 '

tArh..l

!

Elitit

_ ! \'ô$

me fen'Ùr

g,fi*s$i,:"trÏt;*:::. t{îï,,,"iffi ,..tï', :ï"ï":""tï-ii+iir, 1'i;il.ii,.l,:,: r'i:.'wî*+illruj,l',"ltfr

- u2sorl att.ibuéca, Là, So(€tleri€, Magie, Théu'Cie se rejoi gnent,dâùs ùne tolale idcnliit3ationrttuenê

Sur le mle Dûticùtù rése.vé,da cerllir6 fooctionss3_ c€rdotrl€q âù; jeùnès e.l&rrs. voici ca que nÔù. r'ansne{ èrcore le < Liv.€ desJ!E6 r (XVII 1 à 3) : . 1l r avrit un honne, de Ir montagnèdÊpbaim, mm' ù. \ri;s Il dir à ss nère : Les mj,le €t cetr sicle! darr.t, quon t'r prjs, èt pour l*qùels tù ts fot d4 inprÉcalionr mômè iL m6 orcills, voio Cèi ùeenr 6l enrrê n6 mÙns Cst noi qùi l'avais p.is. Et 3d nèrc dil ùloB : Béni $i ho! ,tk, par ]Etùrcl ! r Il leôdil âlos à sa bèle l5 millc €t cmt .icla d'sgenl' Èt $ mè.e lùi dit I Je mnstdq de mâ Drir' ÔètÙe€nl ir lÊ,1.mê1, a6n d en itne porr môn ttl3 un" inasc toittt" 4 un. tnoo. de lont'. Er;6t qrs: qÙej. rr l. reDdrs' rrru' diL do; { sa m"rc .er Jrrerr' Lâ nirc pirl dêux qol' r cles d'âNeût. El €llê donna l'ârgeol au rondeù4 qui en lil Lne inde r,'li+ Èr ùne imtse tn rod. on le< pla(a dam h nî'$; dê rrica. Le Mica rvsi uhe nâ'$D êt Di.u. Il 8r un éphod .r dc r.rsnhin, 4 ,t'ntu1rto Iun dP t.' lil' sui < En c€ tenFslà, il.'y avtit poinl dd 6i cùn fûisaji ce qùi lùi æmbldt bôn,. €n ls.lét Cha_

liour loyon. dûûr lrr ce qu, prrrde quc Mrs se sPr ènlre lLi. t Iel' drr dc.q cnl'ns connÊ < ithrm.diaire Êsure 'dms un ora'oir" 'trê ou ir \"nÀrê G C; IricÀ avlil uft nsi6on cn Dieu ,, soit ùne chapelle) Dâr deùx objea ditré.eûk,Iun qùi 4t hillé. Isutre qui esi Là c.corc, le né!âl enplové 6i l'$seût Et il l3gil d'ûe denx téQphjm, ehÉê ji ! s douùle représærslion I il y ' de < Ténoign"se r' tun des deur Ché.ùbins.et dèut rrblcs té.4him est nâlc. Cêst cclli qùi 6l ldilll Eppelant atn$ !Jmbol'qu.menl lp modêlâgedAd,m, l" Premier Hommê. Drr lc\ mû,ns h;mc! dc l C,er Ié, raDDcllnl ls ùétlion dEvq h FènDq issued'Adam par

-u 3.lédoublèm€tt. Ii p.did té6pùim 6t évid@bert E môF

ffigtffi.mf
e) UAlchinie Spi.ituêlle
. LÀ CHRYSOPEEDU SEICNEUR > Rdwônd Lultz tùr k tei.9Ù' 'n n M;ttrc H.tu xuùoth badÙû' Pat
I EÈEoù d r@D a L' ew * 4tiû"4ût' P'ctqe Dodtu d À' at*dd{" @^ttu'nk èLtn 't thlFr k dald' 16' fur'. @h ët dhk Et k I'ui d' 14 t"B 'a' l adt 'êhaà' 'kû "u L P'l" 'd"dt '' rô) (Ee J^cous' !rt'

rriïïnifi:"fi:'."n*;

NHfi's**rltf':

5i-r ûur LÈ d.rnhr rii.'c bFn nâr lur mêmr. 'l caGequ?n_ n e n r ou è lc\ Vi r r u! d. lA mr êp'nouF rÀra:i;n .r d'un d.r'doppemPnrhtrnoniqu"* tsu di voe.t er lcur nernrn€oce uP phnr P n a P I Ê r4 Ùn c , \ , n 5i. d p h À;. qutl I;ôi'" i$ q u ! Ùn' 'rciri " d r' a ;"' { ,'r....r 'f '\istrr "r at"" ii,l.i"-n,.'"r"à" r" . rd ', d; m;m"ûe vdu er ù vt.e jbqu à c o n ' rr' n rê ' ù ; . 6 ':nd d "r s d 'ûd(ç P 'in. 06 r' de IensemÙlelinal d" lr I JnÈ n h DngtS? Len Dou,auo.,Frl\ du S'|P'l {ic I'hiromDi,A

i,,".i",i"'i'"."".-,

u\ F ri.n,rsrnr honr dérr d" r'or'
qLi ' p .onclur pkq Par'e dù"

uL h v"in. .uiin.it"

:. -:.,,", ,"-.,r, I. s;Pr ,l''
;;

n.iJ'"lh

du l''r' Tu (omprPnd''c ôrirsblesl '\ poin l' r"u 4onbre er "r_ 'dcù *,t".' ir* n* . e* ''4r ", ,rniouc. d"sqe.ton l ls foi\ l' .hÛir d k rdur du raÙ( $s" 6r ôJ dc licûorJnr .oufrlPur ' lEh lu-au 'ontsr're c\ Fox

"é'riii les sa,nL EvûnIile! pu.s,.. u r;B avJjr r, For.c d. mdr'e ê1 prbliquP F< rr1i. srcÉk dr l ar' quc F l"

rrsPBll Lo\soLArEUR

Âr Ir i l l , r ri. -" a" u p ; p ; n ' a ê m n r ' on r r r 'in d r È n si r s ldninrLion Iinlle Promisr au' '-ëj*i r'. iit. a,i sorr'rd ,c ra Lun
:,'* o Fr r r6rlchrhr' riolle_s"Êneur a" i."r 'n "i'Non soit téni I Asor' son sriù

jur '" ch.mù Lû trrdi.iD.' d" , "ur qù' rc1" nFcrJèFf qrspq", nuu. dil qui, r.ura d'oss pr[.àda( dP!ud* d, !r rod l hm.,'r:. 4 qu- (. qi;r" Eti m"nr\ <oûr ii lâ bâe de j Èu, C c , o nt r e.p"{^cF 1r IrT-r.. lE aui l^ r ' r' r D " ,eq Q us a E rm"nr.,l\hhlmi"rP s1ir rn " re u rP rr m1. èt n m llê, d c" *"1 t, |. s-'+À d.! Pl'il.<ophe..l. str d.! .i;c. pÀiks.Dher el le Mcrctf. des Philûsophs. '.";. cr slrutâirè, noùs di;;si-d".c D." .'" oùé*ti.. "imprc â rron (d l.s Moi ft& 16 Ou.te $nr 'cLiuih I l a " Sou f '.14 cr'u;r cr s.l de' P hio'orh ' s n r ' o n d i' u " n ' rA olrion d ' n o " I l; d ? 1 8 J L l n lsp r d iDr *mid'8i," 'lê l r i ur sùh . n Is .nr un' ou\P lh 'unpÔ" " -d " -d e li rrn ' t 'or rp c o u r' " d " 5 s a _ r"u. r' ' , ; ^ . n.i ' "drp. -,

gs, et le ùercurc d4 5âg6. voici donc en r&lité Dd deùr sup.êb6 AMn6 dê IArt, Er c'esrde leu. copùhdo. ônde que nsilra .h6n 1a Chrysopéê. Cettê léklcrys etajr bien conrue des élèvca du sag€ Pylba' eorê, "l 16 sâjnk humhê. dc Di.u. rûs;j da$ 16 6nnajs. rânce el l'emploi de :6 SaintsNomr n€ I'knorai€nt pâr non Tell.qù'ell., c'€stlà tûùrc h clÉ de notrc À.chymie-

Dânc I llônh€, l5 Elémenlssu*€plibtB d€ raire débutet li(Euva, sont 16 Quate vedùs Cardinales, srvoir : Force, Prùdenc€, le4pare* €t Jùstice. Le Srge qùi â sù déyêlôpperen son Àde 6 Qualrê Vertu 6t 6uré, de Ddr l€u! présmc. nênq de voir ie dé, v€lolp4 en hi, à l€u. tou., les hois V.dus Th@logslca, sa, voir : Foi, Ès!ôran.c cr ch.ité. Aimi,la pr.tjquê sùivic €l rlt€ntive d€s vertus Cr.dindês, 3énèreêt 3uscilellction d6l.otu vedùs supéricu.6, A leu. rour, lûsqu€ Dos rrois Prtucil}essùDérieùrssohr déffn ivenênr âccliDlls en noùs, ils s'emlresôni d'éy€ille. d'5ùr.6 ccUesde. Puisrnc6 de h dyrde suprônc : InrlEsences. Et à leu loùr, cês deu: Eràc€sdivina en éveill€ni ù!e aulre en nous : c€lle qùi saumit ar.e exp.imée par {teshôll 'c er d6 imac6. En cerle dernièrê est roùrê ld Béxlilude pG misc .ui élùs!par enè, nous Dâ.licjpon3, crertù.es, À lr \]iê Il serÀirvrin d€ doi.c que ll prrliqùe dùnc seul€ Vertr soil 3u.ceprible de générôr les sùivanles. De mêmc qtrc Ic., f.rt ndt du !èrê êt de la nôre, de mêne qu€ lEspri-Sdnr pmcèd. êt dù Père €t dù Fik, de mème ubê Vêrtù ns pf@ède qne de derx $r.ca. Ainsi. sur lÀùre dc notrc a-n.,iseurc.

Ln n'.mhrc \pdu ru i ihpcr! d. d"v4olprr e,. nouÀcd olle d?.lr FùF. .r cnrenûse sr noJ\ n r un, 'e,F sûés de la nend à bicn ? ll r.ùr donc êlre fo.t : fo conlre le mondc,lort conl.c nôùs, fori corl.c ms vice., Lr secondcVùtn à dévelôpler cst h Prudcncô,cr. q,e

- 212-

ffitr$''ffiffiffi
r***ru+ll'*irïi'.lr,.l:
t,'i;:lik$n*,":;td;n;""ï:i''-"I;#: ;i:"

l"n';q"*ii,l'-:J'i':.Ë* i*li'*:':;'ffi

nç$iç***çSl*s*.t-,' "H ,:t*hïÈ'*rdf+îH,*r*ls ;+i*srri.:*$$}'ï 'j-

uloh rp -h rm. n r a u b ' u f 4 ' . lr d e r. q u , 5 r rJ t , p i{ r, F . . , . , j t e f ' d i, , lr r, . . d iu d c \ , n r. . t o F Ji. i , r. , J " -o l. , n , "or la qùc l.oi que lu peur sùsulêr cùcz rurùi déoentrotnlc mcnr de lû véradt,j dû res Du.ohs, de res rcles er sudoùt de droil. c$ rrai od surrour cr rvrùr iour Bonsc !-oi. Fôi, c,rsr Fraù.hisê ! \e mens p$, crr lc McNonse lu. r, t-bi. ce fri n , im" u n \ o , t . q u i re . J rh ^ ur u , r',u, f rc ir" irs " , ' f , u . in u s : n rr o r . e , r, 1 id iq u . m q , oJi . .n m m" u n a ro r, n Df d . . i,i . 'o' r!dc. Er ccriiiude csr sLule Rôalfiô..

Junicc .l Bonne Foi engend.entEspi.rncc. Cori qui ùic.ail qucle Bon D.oii, nédeJrsricq cr ce.rilùd., ûllc de Eu!r Fui, À o rrs p u r!< u \ . . n " b ls d s c o rr. ' t r5 rrn rÊ . o n E l p i ' Scnblxbl.ncnl, Foi et Tempérance lonl naiire chrnrN C,r I q o n n ro d ' 1 n u ù n u r, rig c n r q t r, ro r, n n . t io 1 .i 3ùfui ce qùc noùs souh. ons qr'il noùs rcndc. Airsi nùil I'r cln.irô, !ùlrc asncc!de l Ânour d€s êtrcs pôuf t6 ô116. M.is Bon.e Foi ct Espé.ancetont rtrsi nr re Chùfta cr mo ih . h c a lrru d . q u " d o n r, I L , l , Ûù.e.cD.srntsurl. vérilô ct sù.la Bonre Foi, noûsdénunrrc que I. rrt el télal liml dB Etrcs êd jùslcmenr fAhouf dc .cs Dôhes êt.s lcs ùns panr les oulr6. Donc, Foi et Âs, pérrn.e Eénè.ert CliarjIé.

Ici, Io SeplcDdre ei érahri. trn loi.hône, Fils du Solêjt i I di r r L rn . . 1 r ili " u . r $ irm. r' e in : rê p ! rù . ê rr J u . . liæ, r'enpdmn.e el prudc..c, do.rânt x,ii.ùncc à Foi. Es r!èu. d À Q L RrrcL t " n " . , r, . F . u . { i. . L a u . f p rr. , r- d . $ , nonl Jhhùomnh cô,nnrc d.s p.GoDmces dc villsit : s.ù, r.o, Àrercurecr scl des philosolhes... MâÀ dc méne que noire nc arura acir 5u. h au0rn r1 { . r, c h " T rc n P : û iip is < s o s u rit ild u lvi ^lclvnisrc Ii.Lh rJ ! r' rt 3 < p -: mî me . ri3 , r. d c mrm/ , v . h J n . . ic. tù .s drns lobligdlion do r@urir rù nonde c.ùlin€cnr

-249.. o r 'lo n l , lhcûor,l

'"îJii"ii

ili$+::**iliË:iËTi+''ili.'"i'i*
Fils du sc Lnore er EsDcr.n(. rpp"ller 'nt Pn loi mCnP q"i*t e"p't'""""' c*

',iËT,", '"'

dic*naisan'F bumsinêc.luk

Crùrcr' lâ P rin ' MÀ r' riû . p o u !

'.i".Iai

i,"ili;i i.r"rii!--.

[*î*rïrii****t''.'
*"t,:'nPJlï"à:i"-ili"#il.l"""i'"iflï ".-"*.."" "îïàsii:i'î: ï"',1"i;;
lcde què rù fu! n ler orternet

It*, :li:**ir''tr.ËËjr+ii:rÏTrirn l""xr j;'H'.lË
J];l l:"n ';',f'll 1"" :liv':
illiiil "-''s: ;f;.:ÏlËl:"",'i::

s*'$iiiîflfçtr'ffii}-

ç

+g FF E F,

.F .s

29J -

f; FF
Ë * -Ê ç Ê Ë

È;l;r!

f F
* Ë

FF
E
€ €

ii::=
rÀ"!Ë

i{sll
5 ::iÈ3 È::! Ë

.E

F F F
Ë Ê

g:!Ë:
È

p
Æ

Ë

a

f s
È Ë

f

ilt:;
:5 tu !

E, F s+ Ê
F
'î'.

h
Ë

=:: rÈ:

F1'

FF
Ë

Y. - LE SEEIL{}IPEOBASE
nr i'pr' s ' rÉ rir/ \ r r ! !ô.À'û iê .dour' lcnrrchs dA rjrs d" ]rnsi" rP I â ù ib ro rF È . : i " ï:',;; .r ,.-"\.* "'.

;*i'"'".,.'* ; :;l llç,i* j,#i;;tîii
_1
, -.1 ."1 ; s^ " , 'î ''_
-; ; ; ; ,

" i-*.r

*.-" to.,l,' "' r(Fbl.alisriqu lvrcur L' iïi',t.r'.
t. t,,tt; æ r' - . ' "' ' d 'k ""

vÉr _ ru u c'sLrpr r ch' m ' n 'â c'ran o r d â a r clur on r Éer u ' d u n ,r" u b h ' ". , -,1 i. .". p*"-e\ ' 'orirl.ond'nr' $'r ên râun' -li"i ""*"r . tr sxrr r; de I' Fcoprq ôd;r.-.:. "1,;t" " -., Ï,i-' ùnc Bjol" tu 1om dc f^rse on ;", ;".. "n hdtr"unQunr mB'rPF( {srùh-o rrr' l,ii

r" ,""i..a--i,i;' ' """., -',Pôu r l l ur cn n sé.mri'n,1n Ùr'r

'

'

l' mi À, rd dccorr JÊ lo ft\on hsl''ludl. hJpnP rcucct ' h {iPds le d' prrh'!mrn eI' on pds, ,J-llerra "lt'.+, de plÛmbde LâP'ere o rÙ'cr' mmc d Ûh d d On f{r n ..r o .lôF "op;-em tr 'n d B a n r ' o u l h crrnde lrruc,rior de Soloh It fAE ! À.nr a di l Lr'rnêl ! L" Crd rsr mm Ûôr' "r

i,i*.*r'^.*:ï;"illiliii"f É,"""'À*$ut
ii i'ii''ii :*tiull,":".' :l :,'-'","d,:iliil"'i
ldt ' plidc ledu F tx d d .i ,&'

"il i"'.+-"r

." i.' p-

^,

i rrru5,lm rerù'ârenbÀri'

.ù !rin si llttfl! MrisûD.ccù\ oui l! Iritris$n rrvrillur t l. , r ù r f ' rJ ê J ' J ! l! ! rr' 1 . Ùr \ J i' r ' r' !trr d c lJ ' r; , , r" F ô r. . d . i. ',.i !r, ôL rn , i. . L , I ' i.r servir;ur. n,ùh qn'il r. Pltris. d. !Ùriôrr' c'nsrc'lr ': s.n.tilie. ccttc ri.ê .ô.srcrû ! 'r.on s.rviæ Ordd!ù' d" âr (nonFe. IElot) d t dss.erdrq risidtr n r.n 't (;loir. tl !r' s ^Dre... nrurû., Dour rx on rsuero.rr rl,n5 l. l'cnr!.lc d cr! lunr.lc, rÙ( d' ar' ir.""l l; Psù"$ $ d r02 6rdrc dt Ir vulgrrc) : r Dù "" . l! rJ n r' L ' n.',! r" a |n . . . ra ir' d nI III 1 . ,lin t -' llJ -, dp".1r" , . '" èr on sr ..cùcillcû ur lone nmscnr. tipdn.tn si l arltroti,ùtû,tti binltit., un lûi't bis n.t 'r ct ah Ft.eDtu.tor taù'irtian FÔar?siD' du dan' k; riè.. d. tiûrrcsion Penta.tè,qui da^ht c61 rlors quor pouu3 .oniu.r lEniiié sclor lâ rorn!'

DtrS ANCES CONJURÀT1ON Je voùs conjure rn noh des vinglQRtrhc vieillrrds. !Ù non ds N.rf Chcù6 doni !ôùs atts, ô . . (iommù) I J. vous @niurc âo nom d.s Anges.dcs Archrn{ls. d.s Trônes dcs Dôminâlions,dce P.incipes,des Pùnsân.es,d.s vcrrur' d.s keruùnni dcs scraphins ! Âu nôn {ies Qùal.e lor.es Mvda;eùsls qui portcnt Ie T$ne dù Trù*IIrnl, .i qtri ônt d;s r€u( en â;"ni ei en rrriè.e I aù non dê roui É qui con' ,1. \uu, " Djuf., F<ltri d Luh. 'e . r nom Lr' v- i D"' B \ r\ r; ' ; dL Oie u d e \ i" rr c h l d " Di.ù I Àu nom desSepl Egli' dtri sont dansln.,dn drôile dc i", ô q{. lor d cp,', .". du iom d, Sm! r . sL nom o d neq ' n ' . ^ù J n o n d ê 1 l' y r' 4 à , . u r. m d . s rd P 3 L rom ds PhildclDnie, tù nom de L.odicie l. Jc voùs cô.jurc pu lc Cicl ei par h're.fê. p3r lc Sôlèil et r.- ls L u n ê , r1 r I J o r . l r1 r le ' , ru ir iroùv., Drr roul€sI€s vcrlùs qui I so.t ùclùsês, p3.les Q.x' Ire Elé;enk Primordiaux, pâr roù1ce qùi peùi élre dit ou

ltït$i*st*+tçffi
Dlushaur desCieut I dê ",; Inrc'rismre rllumi-ûnhrê M.€sd du "..,,'", tJtro'u * mm duri"L h "",. là;..- ' r. r-" ' -':-.

:l*1"'i"î:ïi:''.];û::'Tl'tr i:ii i,:,i**"il'*

**nfiffi
!ù s. t.tduheût lcs llB be'ut .' vo u .sd j ù re À sr d : Q u à r ' ' !Pr r ê ^ r e ÙEr b *s ' , ï rr . ' ,i a J;i""""" "-rt '. . * * - ' ^ ^

i:i":.is*ll;ïl:il*:y:l"l.:t*;:l;,i*ll.:.".:: :i-*r:l;:::'L,"l,t'J"r,: "'":j:"ri'ii,ix"l"i;[";,fil:::
l"'t ;':i...

ilili*ifiitïi*q:fjffi
ii-'iJiî I ::;ln:+,if*'."* :rï";l:.1ï1.îlr
rhcr. llorrôi d E(ernilè r" tn soiL3'n q i r. voùs djnre, ô célestê " llollmêr)'

ar.n".

ruJrè | re voui conjuF ru \.m

Jlij"'""*"ll;"r',i"fl r Quir "'"'..',i,ii -l*ï:.i."î;J:":f ;ni du sc'8tcu r\omd r'rohoh iiiiiî aËri.r,i.l.'"-. rû rom B -nju' 'u + + +

234 , l',rrc âui sept Couleuq qui ponr daos là ru€, monkari aiûsi l'Alliânce crlre l'EleDPl et lc prlriuclÉ Noi i Je vous conjure, er soùvcDnde ltr Lunit.usc colonne qui enlironna l ,lrchc dÀllim.s. noni.asl ainsi lduian.c.ntre IEIeÛel et 16 !'ils d'r\ber Ie Yoùs .onjure, Puhsâ($ c.leds, èî . . 1 . rr. . P e f u ir' d ' . l! < nd . s , lr dci.ucliotr du Tenple I Je Voùs .onj!r., ô Es Deù âvrit Fa '"n'nr d s 5 ' s n .' r ' ;"r. d " L " -i' * d ' 1 . r' : ' i' " la rccomptr8nù.cùr r'âlirilô du Sùuveù. I En sorvcni. de vûlre l,{l|chù;h des vxllés dr B3lhlécm I ED souvenir l\ . r' I J t u i 'le\ cq'' L n r! , ' ' rl r|cae o ' \ Ù " suida 16 Iiaees Que lorre siÊnr soil à mon é3â.d le symbole de I. proiccrionqu. vous dticnez ac.older i c.llc (EuvE Tlré!ieiquc IJc vorc inplo.ê, ô Cù1on......... tromm!.). cn souvc.i. des sis.cs quc \ous daiSrtics rranrnethe rù1 Àpôlrrs I Llaign.z,ô Esprit dr Lùnièr., ne mrnitusier l'of€ (Sil€ncc.l hédiiriion).

Ànes dc Lumiè.e cr de P{itr Mùsùlc$ dc lx Cloire Di vnio, Puhsûucs Illunnislrices d clor;cu€s ! Qtr. lts iuln.6 de .er t!.ens soirnt à vote iDleriio!,le g'ge de ûix r.oon t ri d d i ms q ' , r, rld D ib . r/ . u t ! , i , l L L m i i r " n 'nc è1 deJ Conùùiss.nc.,.ôntiirùcr i m.ûrder à rol.r iidèle, le mrnirlh n r r' i r d e \ o r' P I ' dc lor.c Soùrien.El que désornrris, P.ir Di1t,e sojr enkc iâ

I' vi9rl./,rai. son stribur cst inlerprilô (Diru aleyé d c$11ôa!-dcs$!i dc rour.s cl'oses).ll dôDr c sur les Hrt'r.ù\ L. nom d . D' J , d o p , " . , r' , lrn è u . . , L h n r J , : l. v r l . . n . I ' f r' I d n rlû s . . ! n d u p " . 'flnnÀ . , re . ,. ' d , . . d , I ' s , l' , r ori 20 Mrn r' û,n'un jus:JÙ'3u ii'dusjvcnri. 21, côhnencenl ru co.f6potrdrnr l, lr premiire , ru rremier rn!e, nonmû Chonrfé, s.ùs I jrtluer@ dc MaF: cel rnsc, el ceur qui suirerl, jrsquru 3., ârpa.lirnDenl 4 prcmid ordrc des $ss que les orlhodoxcs rppellent 1. cbaur d6 sémnhns. Il hâbire lr .ésion du r.ù : son stÂD. ed leùélier, ei il prasideles ci"q joùn suivânrs: les 20 n.$,

-2 1 5 -

$$#ffiffi
;l:l"m,i l'"l':::r; itriirrr""ï"r,i;i;iilf:''n; uo',i',Ï--*
'ï."ïiii,li'li"J;''iii.xil miûc la Pro'nPbrudccl rs coLere '*'*" '

ffi*+tr+u*lïtiif*-,;+ff :;'.:rï' ;;iri:îï'"dË"î; i"iirliljilili;r :"li; ;.':;
Ïliî-q*llqifr tf;qÏJilç;.tffi
'rl^"1:iili:"Ts'i:.'Ï;i' e,'es rriûc6:i' mu'|ierr

PlrÏlli-:l

;:r; i::*"*x "l[,:lll":r îii:r:irïr,"irri rfi jr"ï'.:i::ïjiËf ilïirilx'rù"rÉ.i;llilr'; -*,

#'*i"ï'î{;"rr.'j$

- 25ô
d ro u rd k li\ rÉ 1 î t i 3. s/? 4 E L s o n i' ib L r ' n hc P d . p L r |c ll' d . g r" d e l ù .ré.116 ). S o ù re J o n . o mmro sDhereiu . q u t u 5 , ild u ' n ' m- r' ' o f l n o r d s Ûr à D dn _ ru s rn ' f lÙP r t chooe. À . . " s . ro ' * ' ^: É,à " . 'p r' s id c |A ju u _ ' du -;-"soh il l 13 Àoùl- 24' Octûbre,! Jmvici I o ' P' o ' rJ v " r' r' s Lon v @u c d |. 2 . ' h r d u d i' h. ."-" * ' na . À u . ..' d ^ neus es iu "'; rÛn! sùscepto.DsruùE 90. (Dicet Donino :" . -. 'r L \ e ù -" r3 o ' r L l': D. u ' m' : " -eu p ;omme L n d c p u n m' a L it 4 0 a , n u ' s | ' lJ ' J u h { _ rl ninc ,ur 11 îobh it Dmrilc L o n rr h s o . mid n . . b i. \ r -o n ! L o r' ! ' o n, ll irr" n n l \ ' ir' .";^ " * . ^ ,4' " etlt , " t u 1 / l i. i d o b li-r " \ ' u i ' F ;.r r, -lc " r' ' ronl besoi'rde sessrrc$. Lang. coni.an. domi"c thJpocrisie. I srtlirud' cr h .1. trEnr,4t. Son rrtribur .si nncrprèiè (Dier cà.hè) rL h lrh " " d ^ F t d _ D" u \ ' lJ n a J I 1 -orre,Do n L lu s L ' o l-r' " lÛJ r' " J ' là r ' r' y o û o , \r'n;. s m a' 1, ê lt } n , lu 'r,rr 1 l! | | f ' rd . h t n J F F n n'o , m .l*ld;d ' a L rrr. ' aDrùs : les 23 Mirs. 3 Jui!, l! .\oilLl,25 Odobrr' 5 Jsrvrr' L;on n,voqLc cel tnge ænke 16 burmolrs dtsp.n tl lJdûr conmilr. lès trairrci !l frul prutxrcÛ la ddnrndc art rè (l .riPc r.inxnr '1.v.nrt dù Dsrumc6'(Cônr$trrc llonnrr, n...r : sdvin mc rrc lroDier nise.icôrdiâri ruan, L'b.ndeDûisùnc ùcue jtriill' tr'r I'cùrÈ rc fr\.rd,l€.omm.n.c Cci Rrlc dnnine lcs vovrscs,le5 erpÉdiliols ù$irirùcs !t i nrhr sDr Iûs dac.uv.nùs urilcs Ii Derorne qui .i trer qr sous ccrrc influ.ncc nfl nrdusidcu!!. I.urcusr drD\ v's lr.Dlisês ct som Drsjonrie pôùr lcs voynsos. Larsé.onlr.no donint ll $.uvrnc iduc.tion,los dacoù' vêrics drrlPrcusts à lx socnrlc it. ,r,l1tjnst,.r}l.s.n rrrribÙl (lriQ sxù\rùr) il rorrirrrd rù sân,l non Tûùr od rh.ùth (1), d'rDnlr lr lr.Lur d,\ lalr0' tt dlpujt If 2l de! jùqdr riûns.Son rxroù.oD!l$(

jËîi:iil'îsiiiiî iilïiffiiî.f;':'l'"'îi
""'" lï;iï;ili;*"æ.1;mr,,*,*tt't.''

pr$ff,N*ffiffi

*+*tet+Fl$i''g*''l* fl ilq.$ï$nîlfîl+Tï*ï:jif
i;'i 'i i',ti'"'i'1"1:li':l1"if

;:$F***sHi;'"Ë:ii*:"1ï*{:"H"*

if$3;**5tgnr;5lg*',
-.i*;'""1'"'+;,*r;,';*':r'r;':l

-2 5 4 2 h,Lrs ?u minurcs.On dôi r.citer h 3' leher du P\'um'

ini in"*r-

il d é t o u r r rum mn e rn o ' t c r' e o c . d o m' û ' lt râ u io n re! srrds de ta nalure : il innùe sur ld Drcla8ùUondes r! r! mide. d ,ur lindLèlrr Ls p-soFoc qui 6r neê rols ' iin r r. o È r. h mrs u rilP ' : c i r ê ' P ' s inrt u e n . cn imq o à lc s p lDsd ' f l: c i' 6 d ê l | c ' r " t " . t . , . -. a.*'u* .i.'i-. uriles tui ârls ;ouv.irâ Dlusic.N Dro.éd,& Lmce conlraire est l'cnnemi des lùhiè.B ; il dÔDinc la nésûg;ce, l! parase .r t'iNouciance pôu. l'érude. 3 . , 4 / lf lt t f r. s o . o rr" h u ' ' D. " J ! o o -, b l t il @n - s p u n d au s 1 n " o m v n r. , d ip is h lrls u c d e G io rg irn \ so n ' 3 ' vor ,omnFn." d"pLi. i.:i. d"gre dc lî 'phf-" ldrqu ru 4l' à lt qusrr.àn dé.gd' ê' à i"a^^...,t -ri*"orc,"t rn - d ' le c ia u h s u i n rs : h ! 2 i L ' a r ; il lrn. , n o n m, i{r' . , 7 J u ' n , 1 7 \ o i' r. 2 0 O ro b r. , I J n \ h r. L o n i n t o q r P tê secôùs de cct Ùse cn prolronçrnl l.6 vêxet du psaunc Do S4. (Venjlê ldoremui Êr procid!,nùs : cl plôrsnùs 'nle r r-; r ; " d o b re d r lr b ] rÀ d . r. o n J Ê n i" u a p o u ' . h 3 $ q Ld k',^e dominr rur rourcs k{ r'odu' là m"N;is éD'. '. r'ô É rF i. n l' a , r' n rn f lf ' l m. rr c d b o u i $ n r n . c" ' . ' 1 I c ri. i. n -e d B h o n me i d d B ! t im, u r' ll in rlirc I h o m m ' à sélevÉ rec Dicu, pour tê rcnêrci.r de rous 16 bieDsquil sousc€re i,'fluenc€sinem le lrah p.rsonne qùi esl 'é! v.il, I rgricùlrù.e, la .anpflgne cr r, clff3r el êll. rùra berucoup d'aciivité d'ns lcs 3ffrncs. h ninv.is lngc ptvôqùe tonl cê qur duclionsds lr tc.re : il Fr(c I hoftne

.t m^pri o's uominus: roûs,nim*d mur-

! @ d ur ssinr hon .\Â7i, d a. :< lr '1nAU"dc L 4i , s rô n . o mm. n " " ile ru h l lr d c 6 -èru s q u ,^ba"-' i t r cu 'a .iv.ùè.1, co.r.spo.dânl n Iâ cinqliène décade el À l'tnge nonDé Erô : soN I'inllu.nct d€ la lune Cer ângc ct ceur jù s q u â ù iA . a p p r ie n rlr 3 u d " u t in ê ô r d _ qu ' { rn l. d.. rn4ps,,ru" h. u.rhoôo\.s Jpprlhï l" chcur des.hrrù. l,it u ll p riid ' lc s ju u 3 c u ' v rn r. 2 a l|o n , 3 J u : n 1 3 A o ù r ' 30 Ocrobrc.10 Janviê. rirvocrlion se fâil dêpnis 2 hertus 40 nùltes dù nâlin jùsqui' 3 heùreq cn récùxni lc 6 vcrset n irra ' io n u m lu t ru m, D o n i _ , ruârùm qùÀe à saecùlosunl) cl niscri.ordiùuD !l scrl poùr ôbl.nir l. nisô.icordê dè Dieu, l'rnitiô et rcs

0. }]lztr.

Son.rl.ibul (Diêu dc nisirico.dc) n corres

HËïii:ùff!î'f*iÏJ,*lq:,:i"$t Jîr'ïr"ii;'.'r$Ï:
.-,,,.mii***r*;il;:

,-,*'*sg*uff
n*tl*w**terrut*[ j;,îliî:i-i:"H;f
i'J'"".î*p ii,16*lll*
domir. l'o.$êit. ltrbitio' la jaloùlie

:i"::1ru*'*'".*i",iÈtîdiiili. *ii:ll T:.T:'i:1"à::'ff".*, nu' 'r""-' "* *"'
***: *t**i*,f ili:ilïîi':li{ilïJ';i,i',:ifr

gE-ffi

Étft E
5"/il,

.d:éT

"XTa-v.*l(

"r#" VÀ

l-

uÏn'*il*-rffi iËlirï+*î,'Ï'il$iq**i*q5'*n*
jL ',ijilÈ *:t"-,}l.r;'i;ïi,:,:ïïJ'ï;:l;':"lr "* : 'll;''X ;ilillii ...,". I indiirér'on rê men:oûse
"-T"T ru '"i r"* *,'

''| q- o'nnr de rs 'oo'j'nced" pd-

*qfifiç*-$g't*i'ftxrltiffi uY; ïrd:îfu lî#n "s'r,n
-.--""

ï{l+'"illl'$:.'i*iti'hii:i!rï:}1is*r
_'"., ïiî.11'L*b[ï':Jl.:T,iï"-,"ïËïii','j"j:,Ëï; iu"qxlu Tu Dcru'È a"p'1"r' ee desré i''.I"'

262tioûe). L'heure lavorùIt connence dcpùis t hcnr6 20 ni nuresjusqu, ! hcùes 40.Il donin€ sur l3 juslice. lt !ériic et lcs p.jsoonica ; i er Ir liberié | il délivrc les o!!rin6 Drotôeet'inroc.rc. cr lqit .on.ùl|re lt vé.ité La !.sônre aimcrà h iu.nprudcncc er *ù" etr" i.Ir**. i.i ";r disrincu. dans le hrn.âu (1). '.. eile sè runge co.kâire donn,e h .alom ., I3s laux rên.igr3 15. /ildar. So. rlribùr (Dicu 5éa1tu.) Il corcspond .ux rons divi.s ldio où lddia, daprls ls hnguN irlienne t " 7 t . d , s , " . _ . q . i. , ù : i. iû. t r . _3 i È 1 , . rù rt mr d a d . . r i 'i.,'... . r, ^ r, lp o n d J n r J rcnné Oùôrô,s.us tinllu$ce de Mts I prôide lcs joùB 1 . \ ! r: , || . rr, . 2 à \r.\-n . \ o . c n b r. . r/ i J n l \ : , ^ o nnpics de l! religion !on Lo! n,voqùe cel rn(e cotrrr.leslr. : pr.non.e lcurs nonrs {r( 1.5 ùoDs diriDs el le 22 verserdu |\JU 1^ 1r 'L (Âdu. Deùs h.us jn rdjulornùn spei dcic). Ll,eurê t.$rablc co,nmencedcpùis ,1 l,curcs 10 minùtcs jusquà 5 heu.ei cei xùsc donrire sur les scicnccs les âdsi d il n,fluc sur Ies décôDtft.s ùiitcs ci ls nourcllcs ftérhoda L. r.rsonnc qui tn nNe soùs c dts scDrimcnrs rcli8ieu\ ciôlé d.s lcns d. bien : eue rt! pRr 13llureié de sesnÉuN. tt .lle $ disrin!ùers LrDs. conimne doninc I$ scliirrei les gu.lrs dù rdl propsg.ui gior : jl influe sùr lcs nnpics cr sùr lous ceut 'lù' dcs scd.s drqer.ussi er qùi.bcrcltn( lcs hôyeDs detr élririsc funivth) 16. AKÀlttAll. Son rllril,ut (I)ieu 'tui ll do,nine sùr 13 F.anc3 el corrt\pond .u noD dc Dtcù, d'âlc 7ô. dè9.é dê lr slrhùrcruqu aù 3t, incl6i!on.r1, corres pondrnt n lâ 3' décadêcr iL l'iDec noDmé lérisua, sous tiniluen.c de Mas Il j,!èsi'le l.s joùs sùivsnts : I Ârril,15 l7 Jùin.2ô,roril, 6 tr_ovcmt'rc, Jrurier L\,n nrvoquccci tnsc conlr. l.s rrdires. pour obtcui. h vicloire sùr l'eDDerni, porf êl.e délilrés de c,ùx qu qui sùii : O Dieu ioui raùi rrononccr leùrs r.hs rvêc .Ê Duissrnidcs ùmc.s. loi qui r.irc lùnile$ el qùi pr.1èceI ùàiiù rrùqanc, jc f invoque ,noi ùo rê1,Dâr le non d'H! Lrmirh. riin qus lu délirrls Ia Frùtce de sesen cnis. Vour

-26À clan'Yiq ne 3?- (Dominè Deùt saluù E se. in die 't næiê

trtrdfi**,ffiirîï*:ffi
*i""I
trttùso$, Ia eôditon er ,r rdtorre rT. rauvlÀH sotr slkibur (DPu Ddmnsbh ll.coftt $n a. C.u a'p* l' langucdei Germûn3 *.."*a de t sphde rusqnâd dcpuh l.3F deerô i""Ë";--"'"" a rs reN'AmPdr@dc d à .1-*p..a"d iiiii*i".--t.

Jî'fi rIr ."fl.?,iii:rfiffii;tï"1tr,iË "llx"s
Ë"'*i'" a".;. *" 16 r3:rê i il nrsoqÙ" ra

ii."-,i"',* ilitrî rr,ï;;'"fi.fi *:':iâîf ji"ii"$$'iiffi flttllqïirlg:;t';ffl:' "t:li"1
rrbilc 4L nomen ruum iô unjvsEd rerra) aaprilç la trBre* er poÙr t* t.'.-"n" ir *a.".t* tr r t ll domtn" sur lB haureslcùma h 'È ti.n *o*. I o'nbe dc +\élatiom en oÛgc -.-"111"""*. -"-"4i. Lr o.ôonna qui en n^e lous c du..lâ Doérh, la ùlrôrâruF e' I' Dhro!Ônr' .. ' r ;qno; corr{ire doninc ltrh;bse, p'è\ d_l Ùs ceur qui af'quenr 16 dogn6 dÈ I' reng'on 5on rrrribur Br inrerpr(rè rDru prcnpi ù 13" crLIEt quiveûr d6

*i,i,",ij:ii;-;p""a
p"l-';i

* *-

s." *rc' on-*æ er décDdr i."i'l.Li iii qrr'i;.;*p-,r""r À rû n"uvière €ui\:nhà : -.m-" rep''r;o : il pr*'da 16 jours iiriæ
viù Lon invqùê cÈ anse pouf obreÛn LÛ prompr nPn Ior n u il si ,i\e qùêlIucs sdw $l'1 : il t a u ' io r{ . F viè ;c veF.r du n3âune7'rud md merm l*ordian ai.*a"tihi"- .*-, "up-r dP pu b 5 h " u rc ' 4 0 . min ' rLh e - . f"i.rânl" 'ônD.*. ùnce trir coonotÛelâ vérili du-;;titr jusquÀ b h.ù e' "l

depuhles&desrédê r' lphÈ

Boos.

râ rdsu?

li;i;. ,-r* u r'ltt, t7 rui;, 2a qorL3 lovcmbrcts ran_ qmÙe

,i f! d,n. l. I ' o rJ d ' . ' . r' r. , - u , r1 , . , . .

rru r' rl" rI i " ' lT n . o ir L ' ii
rP

il

'"nro

I

-...ir."'r*"...' Je . l: 1 Èisl ! ,ll Ji, | !u"rù rhc sùf les lionnncs vils, bN c chcrchcrr iL cnÙroùillcr les rfxires

(t ir s€rrichi'

xur d"

s .' .r r ' i r tî lr Ll/ll/ Il !' .r ô"1 " " m Ho". u d u \ lit li, lu rr' ,..

' h''.1 ' ; J . |' ' ! |' ' lu|lrrih . \ rr. J ird a 'inllu rn L r d . v . n u . i { r' d ' l ju J l ' I \orèinb.c,' 20 Jâtrvicr' LrD ùrol ]\vril. 13 JDi'r, 20 r\oùl r , . |e n d"Pùi i h"u ' dL '' -. ï rn , ' d ' , m.r.f jd . q ji . h . r s : 4 '.r,,4 J u p r, 1 f la i] î n o ' i. n . r ' | ! rr, u , o b rc n n , r L r. i, . J . , n r. i. , 1 r' ric pcboDne qÙi ts( Lr ni'noir. .l l'irrollieence dc lhonn. n,i. s)ùs cclrc inrlu..ct sc.r linrbl. ct .niotrac ùÔd$r. drns scs nrrolcs cl slnlplc dtrtrssr nrnièrc dilttê i ellc sùlJ' Doriem lls dv.rsilôs ryec rôrjgù'inù ol beâùcoupde Pr_ L P 6 rd ! h \ r' r" u h' ' 'lln o q u t lr d ê b ^ t rd ' èd k d G e s no i r mor { , n c ù r' n n ', il n ô , 2t)" P)lIALlAtt. S.n xtlfibul G)ieu rédcnpleut. ll cor lr ' ' ' Â r" d _ \ la ! \ , lDrn d J u lrio l' ! ' 1 . ' ' l" p , l rt , l. I r' d " t. . , , , d 3 n liil, d \ T dÈ ju.4L ir ro il ia .-,r. i " m{ . r. , ' -l\.., t -. il n " r' d " l 3 \ v r ' l i . lln s ; ,.1 ; ' 10 Novenb.c, 2l Jarvi{. lcqucis corÈslon Jui., 30 ^orii, dcnl iL Ii.rlùcncc de vôDus.(Vore,le c.l.ndric. sacrÉ,paE. ,11). !invocrii.n sc ltrit dtpujs 6 hcùres 20 nritùt.s iùsqùà 6 b.ures l0 mnnrrès ! il laul réùitPr Ic dtuxièmc !e*ei du lih -' o . n 3 r r lJ b , i. iao L . . ':n.' ' ll seri coDhe les cnnemh J. h rclisioD. tl pour conYeùn d o mû " L rP l : q i o h t' . ' ! 1 , ù h , 1 i' n . , É "'1"
(veDi,r. 1{$e d Epruduir r nd

,Ncl Ia n'' h rhcolo{iÈe' Is narûle : il inrlù' $r la clsrel; ri ct sur-c.ur donl It vtrârion ed pour l''t0r ndÉnsr4r nD"È LrnEe (on!ûirc dom'Dc ilrr"ltginn rÊr rpo3rDu F 2 l'NALCr /7tE r" s^n af'tbul (DrL *t r|d u n iq ù rr I l o r lt lsnguc d4 Aohômient SoÛ e*p, *',."a l0l'dÊ3É Ll( lû lthù'.ruequ Êrl -i"-t Év;n 'omn.T. d.PUB h - -. n Ir onTiômÊd;mdc d ïo-*pondml iov, i.aa'.-.r, linfluPn!" de M.rcur. ir prPTnr r Innd! nomm. Sirh, $ue l0 Juin 3, ls io;d ci rnÉs e ^\ril rlir delun 6 hrutd l0 mjn'ra s Llnrc",'lion 22 irtrq{ du mrr juqlu , 7 h.ur6 II rld prenonærI, dtxiur rh' 'n (Eso iD rê .p{tvi ooûinc : i;;;, d. ;"'i-.30. 'rni "ù!en !oi!6 m(te' : in monibusluÈ ddrui lè\ chum6 cl I'Ûur ' dù mru\ais Gnrils Cel ÛnÊc domilr sur rc lJ Duissonco lc< rsrhémsliquq Iû groerorl'i€ c1 toda hs IBto;omr, êt rcs nhinç sci.naa ûLsrrûitG : il inllue $r l4 s.vonlt dur tnnuenû o'ma" h ûhcs Lr Dpmnhi qui È{ néc aou( p'$ionnq pour r'érùdc : dh ;;d,;.. r; rlrô."r*; .t ** ;c di5r auor d'ns lcs drrhémûriquG d rt cèomdrnc tr' m.irvrit n.. donin' liEn (ln dÉ rp d" Irieur. ll !uns Sut 22" tDIA11.r.. 'ur;hurdrnrtu la rrrsu' nn6hr" son Good * *l.t "À -;rvon comm,1tred' N s l' lotr d';É 'lr l*nhôre lu{" tru i tr onzhmc dr.ode d à . ;.*"p-alnr ri"+, i*t*l'".. çvrh, èoue linnurne dr M"EÙr' rr Drcsd" fflc nomno . t0 A vrjt, 2r Jui1, l. S r. ic mb , . , 1 2 Nc i ^ r ,^ * r ,_ri ouÀ ? ircurusÆ minutG i on prononcel' 'inquiinP vcÉet ;u psunc 120, (Dob;',ùs cùstodil tc I Dominùs prolcdion rnr sDer nanrn d€11'{m luûm) lr dtplomû h d cd;nr. domine le lorrunq h dromdih mmm;cc ; il innue sur hç vo)rge\ 15 dô@uv'rrB rl l"' mtrilime' : il prolrg" 'onlF lù'enn:rc "l "rnrd'Ùon. nJul,.cP! l-. pqsonn. .l .llc . di4liieDPB n 'ûdÉr'icus" philbûrl'mpiquca -,* rs idécs libômles rr -," -mmi-., Do. ' t- r n le con rrirê dom,ûr sur 16lnJk t ls ro rr1 0 6 d ld cs.tâve_s il i'inc aur 16 cxDédilioi. m3'ilinct : lr)hu qui dil ru d'-\ mnun :3. lttr.4nEI 'o1 r'r'rbur l l .o r r ."po sr nom Di.h, drpri' l' lt n c u c d * h b ' md s 'd

..,i1 *, x r-';"

L'nv ôÉ ,uns r, ir d . p u n T n . u h ju r

:6ô -

ffi!Ëidïï'Jït
;l;r a r 'q. liI .ij.;ll'P:s;;;r' ;,l';!J;l'.silil:; . ; -jii' :t; , , :i""ij hm,n rr . ' ' , : : ii: : : : :
'l . c r s r h u c n u n c s , , : , . . i, : : t ,

,. 1d,:-":,'t. 'l:ji,;.i.:;;, o 4 " " fi;t:i ï:;.,,'.',lt'iin-1;,,;";, n o n "-" ' a
i. * a n e u n ' ' "t 'n' ;i .:p " . ; . i; ; . , u'i r." " r o ù r" iu ' s ' u ' jL r r ' r " i' ' r r ' , r ". , vÈaéhÙùn :" " , 'cruk ks

:; .#,..;j";; ;;;'i::;"-i, !'f:,,:,:t,::"""':"oi l"'ii'" ;,]Ë'';''-" r"ï;;,i:"t,.e t.,:tl::l' tii^*"":;.1'ii,Ji. àïi-r;"r" "i::l^:llT:,Ïl"i:;j;:,;i"iï -"".-'

;'.i: lll:,,';iii:;1.'T;liillÏi:l,::,.XlLl;

w*lt*t*ffi
râ,F'mP 'dumbnr pru'dam i"li." " i,, , Ii.',i't'"..-,- t"'. -":iJl;;,rl:r' q"'1"1..".:' '. ;::i.i";':"i dl' ',"'.' .':l5.ljll' ,i:.
nr.n:.

Ili,;l lir s P r ia ' r r { r r o u 4i -r':^';::':',ï,:"" Ïi:'i'ii'il" "-.'", 'u^'," ."-"-t""
' rnnrer' qui rlcrchenr ! vL$c lÉt dr' m'!'nÉ * "i i' i. t ' "
,1. .r l?n- r rt/.1H<i' tum d' r ' l u ur !: su' !r ' "ùr d* ,;" ',:;;,:,;";.' ' ' i'

rimcnt la viriri

"

lê' soenc'(

'Y'

'\JcÊ5

i

- '""

i: i::.:;y'*,,::';:',lll:îïJ,$.':;;-':'li-l;::ï ;' ii,;1;;;i;.Ji.

,x7-

æu

-! ô 3 cd rnsc tl ceux qui strivonl,jùilD ru 3? flùcDccdc S3trtrne. ,r;^ , s Dh k , r l, . r. , d

rr * ii' i--, i ,,* i" , . L . , " ir

heures21lnintle5 i Drernirr vc.scl du nssumc9 (conlitcbo. iibi l)oÙrn! n' iok) ;or'1, ncô : nrr.rbô.mDil Dimbiliû tu3) ll scr{ toùr rvoir lr s{lesc d lour di..urrjr lr !trt! dês ,nvslè.6 crchas Cêt xnae doùrir. roulcs hs scien.esôd fDltcs : il dônDcdB rivilrrions rn $ngt el !xùj.ulicren''nt I i1 ' lr ! u ' l ' ' . I lo u o lp " rd " : r\ l" o l' rt rd " " J lunnf. ! 3 ! È 1 r' rui ds'. ip . " u a ' r' r_ rL' 1F " . 1 ' ; . li. -r'

\ " r . " {'. r i Nu \ È tu b ' ' r ' n " r 0 r ' t r u \ 3I 'h " ' ' lu ' lu ù 3 \ous pro.ôDccrt.lès nons divins arcc re

d-

lô ' n , t r

I

p'- :ù

l

I-rncc coDtdr. don ne ll ûr:jic noire, qui cst clllc du d ' 1 n a ' : c l|c . a . L " d.,ù',\ n , i-, p . , l '.{L I rh d i f i ' " i o. \"'sns" a .n.c ,u r ; s r 'c ' d.la ' a{x tninaua et xux Prodûcrions dù ral ùù\ homntcs. 2li. Ir.tr1//lJ/. so. rûfibur (r)ie! Lr.hé) ll Ùncspond rur sùis noms divi'N, Àgdi d r|bdi, d'ùp.ùi h lonlue d.s SsP rrzn,s. son .avon conmed.e dcr,uis lc l2ù dcsra iu{u$u 1' I rr-' o l" iu - . P ' _ L tr\*j , : j ln f . 5 \ e D a r, . lc \ . 1 q n t , r" : : lx ' !.calion se laii d.Duis 3 heurr' 20 nnrulcs du nrr;,r jûsqulr S lreùr610 Il lrùt eroroùc.r lcs nonx divins cr l. l1t rer ser dù $ânne 118 (Chnrvi i ùodir i ju n , f i" . rin n s ru r' rc q u ir' ' nI oaË ll \'a 1 .d f1\ i.,bh- -r u is" n'o,.-" I . , l] . u ' . mt ls ' io l. . . ! + . r i . ,i, Iit ! o ' " L s r. rm pl rlu_ l h d irl' " . a .itrq;' l d o l' 1 r l! . v lr' q r, xnbrssâdeus, lcs kâilis de prir et de con leDriai.ca.lcs s .n Cénérali jl tnrlù. sùr les .ir'\ ,oJr.. . . h , d , ! À . F c 5 .h " : ; e t rt s d I i\ |. ' lriu n s . d o r, ê l, r' a rr. . 27'IËÀ1?a1tr. Son rilibùt (Dieu 'lui pùnir lEsnacbxnls) rol h iu h d l: o s llcorsrli, ù ru 'n ' 'b |c lJ l l. " ' -drrL rr so rr\ o ' . r. ' rr.i. , . d e t ù ' r' l ; : ! lJ ! ù s ro DjnP u r" . ro 1 d ' iu ouru |ir in " lù . i. f lr H à,,ûd. . : r. n À . ' . n n r' r, p i 5 0 ù

-

s-

ii "rii{li.t u"n .ru rrl\i:i" ilur'r. J:: ;ili: crrrrto s''sv'sc
"'$J.IJ"*1,:l;,.'j";;iiÏ,',nor1n.c'|i
-

****mffi
i*: 1ry1,îïliii"$n'l;;"ïÎiil: ", r,"rlru;*l

$îçi*ît5'çt*u*ç"
u**st*m

nollg 16 rodt divtn! avec h deDÙde et le *t dù p$umc t3 (Ecc€ djm Deus âdJuve

-ïi".ïii*
i;;Dhir

'nneds 'mli6 mrr èhe diliwô! de roù ss cnn€mù lsl iril",. è"r *r" a.-*

t""

ct 16

de

sÙl div,ù cr It D.ditotioû 1, pdto!trê qùi dt 'Êe .;ii; i.fluè.É e d"r'.e'm n prc!âas h vdriré i clh lera bû !6 'trorb pN- crNfc

t.* t"s rstided3 Frisr'ue b pto-

erdet qÙru 'r '..a.rcliaion

ïr;liErd pF d écrni eLplr Tn llemprcr lh'pdrlie le tu{ris"."t

r"n'"Iliir"r'

i1",d;;;t;;;;

p'r *,l- q- p-p"scnrI inélisiôn da ior\

dodm;

: ir

€t d€ m in€ d'4ér@3csl$. oMArgl. son atkibÙ!rDru naÙÈnr)ll @n4pond !u

s"ir"ili#:ïiii l":""Jm,$ulr,.':""nlr,i:i,f
u l" n"uviile déode er a rsÂe à.*p"'a"* ""."o, pt'oont,r' tl préeid. la jÛuB 3Ù'!Ùr3 j 5 AwÙ' ""--a tli Juin.s S.Dl€Fb.c,20Nov"nbrq 13J'osi* LFtarrn n{' du mol-EjulqÙd o.i"uls * r,i' a"o'Ë p t'** 'u d le einèmc \êBd dÙ 16 ûom' divns ; ;*,'""* n" ' ;;;me "; 7ô {où.Di"- ru * p,riPôri0n" Domin€sp4 ; iuvenrut.metr) ta ct'cdu t. té-dpoir .t poÙrwÛrr d' i' i.""r.onrr
'6 d."in: ei l€ chirurpi.ûc ti leBotrne qùi clt née:our.FnP ;rùc"æ * dkiinq;'"* d'ûr l''n8'oEis Lame @nltâiÉ eElI.nncmi dP 13prcpâgruoD dêr ctru ; il i lù; cu ls Plénomènes hônsheuL II 6nd' 3L' LECTaEL SoD.rÛibur rDiru qui iospirÈ)

;;; ;"Ë"" ;,. t" êgnerûi'âr : ir 3u'êirrÊ I€! "'i;;:.îi d.n muhipliÙ 6pè{d d aà a*, ii nÈ "1"a."u". Is raca :"n'inlluê'u les chd'{6 it dc; Dcroélud

d6 rai '"r'"nr lD laÀeÙ' cnjnoh son ..""i rbv du l5r d'etéju:qÙ-au @rra_ i"ô" -mmnêtceà Dotur -i.i"". dasde .r À I MsP nomné rod.s'Ds n;;dd À h $iai;G

i:ibrluenæ du sôleil ll paide ld jot3 N'vmlr : re swr' Invo 30 Juin, 10 sepl"mbre. ï \o\crbre. I' Féqi{ Loo cr. PnÙr lè;e.ouF d. LecûLel lour ovûir d6lMid6 "ft oræédd uril.t ù r pror'sjiao que r-on ereM LDVI à6 jusqùù ro heur's .!uo; âê rsir dcpuir to hêut4 du msrit rtul PrcnoDFr la drdMd' Na 16 rcmc dr' à minuré du Pûum" /u ilJÙo_ qn. êL l. sèiz,;ûê vqlel ÎFlrricu: uoDmr' nish non cogûovi linerâtudn mhoibo i' potêntss LuâÈsoxwr Domin. manorrbor iu!ÙÙûe

l' !:Tlî:"",):ï:iil,l"îl;Ï[ï:"i:':ru"6,*l : J'" "ri; ;;,i:ji ffi:.Ï;lï:^. :r.l:t'lilïï,:î,?i"!ii i"-ii"**, "t ;-"a* ";f

:::""'ii$iàii';."rii:rï,'i,:i ffi .:ffi

ç*i*ilt*+îîi:*tqli:';:;X'l

***+*l**ffi
,,l'er"j"'*it'i"tti,:ïil*?*1i.tï"'*'$ili:t'tJ;+i:ifi

-*rffi

n$É[t*+:ç'n,jr3;t**,

-n2p3sùnP c3 rDom:n$ I'Jrn'n um luoni ù

ililï**i*ç'"li **+i:.:îql",iliffi
.ï1i'"T':.'.:,il ":,i.''. ,o$ na i .
Drcvd;r 3\ . lcs +diricu\ i' It r(l^trc !n s li-' lu l ' l, L E H4 it q lt

iFùr&rdo i '

'

' in; r. r' *r' '" t' I L'Âr 're' pùLpr"'-di' È.' f' l I h d r p u n r o ù n sr ' . i " . "ii' """ii 'r' ""." - - - - .

L { rm rri

ll c t r r *

ï:+iË'*i*iù iË{{:ii:,:,ffi *
F' riiiiiii, t mi.r'. ';rù,r'' l' îk 11' '.11:.' "i,f. )," , 1 ' * ' - l r r u ' o r * ' r h ' à jr i' I r J o
,Bq;" in 'tculum' Cd Nqc domh' Il *d o1'r' rr' '!r"r

î:ii:*ïTp" " " '" J' :,:iLl"rl:'j."''' l;:'"1;+i:f:ir;ï,';'; iii'iJ. "a*" ^ 11111"
n T ll"i*^. J ^';'-".t" "o' p :Ne'ruJre qL'rhr'r "rc' ru .; ::,;";.i1,;l: ' r r'' r1'd' 'cri ' -':"r. ";;li ob o.d" : ,' r!! oqJr rr su '"ltjl" o"'" - d --*r. s re . le s iÉ h is n c r L rr u in e e ' n 3 Ùr ' s
$ . c l/ rll À li/ l/ I s o l rrrib u r' Dr u iu ' ô o ' e I ' j o ' t l l

tri +; *i;itl*"r* liu:îi:î'il'r i I
li**.

iïiiùl irl"nr"-t'.
" à1"à", r"' , "*
.ô;r

q,;i.:".--. à"-r "' e.p., "' '.:l .l -i ::t,.:lj"r.l:ïl o a - . i" .i* t - , \ rI

a " t r . . " " - r r p , A d " l' ' r o u ' " _ p ' ' : ' - ^ w ' r ' :i r" a "r. i rr 11-L'hlri'nir..^l:1. :

": Î:"1T l;r:l;:;:';, '"'i:I r;l;: ii ,:"".",:,.q, 4 ti.n': Ë" "ôJc/
r . " ia - ù rr n - r ' Ù ' i " " ; * o ' . " ' , i, q . , r r h Ùr A 4 0 c !N rcslrmcnG,le\ sut@s'u's I
Lhèulc rrvortblc conm

"

e,r 'd'

,r'''.o.1" il ,.l:,'..;r;l

274-

Ëifîi.',1'p",.;"1.r;r
'i:"" " "

a;;lir;

cL -*t* l. n-rc,ru. k" p'oci( injustc\ rurnèù! -' " . 'r

ra d h ro d ' ô e n s rB râ n g e m n r '

ffi*gmçf
cu; brlirarion's 6lorile tuae'

"ii*".""',. *r"- r"' r:. ',,r::ldîlt'l::ll:: :l,ilil; "i"i"l""gï "; aï.i"-nJ"",i;;1,".* :,:'j:t,,'i''::iT.jili;t"',:

Ï:t :ïi'l*'isor" ou drsrrr\' ii;"':x;:n^ bhnr i:i"îl'i.:'i:':i.ï:"."i nn, je cl di.ou' le"
' Lon{ e r nr r air r pr o c6c À l" rus"' f"r..ûid !"'. -h,pP* x 7. nlItL son.r ' ' :lur ' oPu ' ir s Édu3' ll- _Û'6no'd '

.**';Îî': Ï;'j: i"Ï'":;l:;il';:: *ll;::"1**i

i;rç ;iîf ::lr.'i' ml;r ï:'ijl,l;"il:;ti; *
i,:rî'iir miidÎli',,",i'.,'ï.ir;"]": sô ù s ",ÎiL,lio ' o ' ' I s r ' ld d pâru ul';::;r'"'. . ;l, . J ' d ; ; . . 1 . ' m s01 \ L:P +\ : .h d rlr
lli'" i"ir,-'_Tt.*"

l"-lr":l,,I},iJ::,1;:.1,.Ë:tjii,ii,,ilti1,", .iil 1,,1, ;,.:,,ir æ. * * . * ï.:f li:':; îîT;,"i -:rr ;.;"',1,1;'iil;'i ::r:, l,i.:l',':i:r a \ ' ' n i e r . f:;i:i"i;l;r ll' :
ï -r rorr 3\ôf æu: l: T : : ' :,;' :*; " lumièrca et ell. srrx dE!'n3Léc
".",*r." a.."' *'

*q.,*

.,. t"

I Lil'I

les

'srrils

p€rYÈB; il nrfluc

-n6stu. Son ruron .onn.nce depûi h r0l. de8rô de ln sphère jusqùâu 199, in.lùsivenmr, corrcsponda ù h vin8lième décad€ct à l'aDec ooùné Ptéchotrt,sou l'inflùmc€ de Salurrc. x pràidê tes jours sùimnrs : 27 Avril, 3 Jùiltcr,13 ScprcDbre,29 Novemnre,IFévder.Linvocrrion 6eirii dejusqu'àune heùre.ll raùt Éciter le plis midi 40 b€tziè,ne 'ninutes ve8el du psrune 29.(,\udivilDoninù, €t niserlus eerûei : Doninus flclus cn nc6 rdjùtor). Il serr poù. ll Éxé.ison dcs naltdiG er pou obrenir la mûôrimrd€dc Di.u. c.r angedonine lâ $Dré êi 13longé, rié dc h vi€ | it inflùe sur f,noùr pârèrnd er nrial, sùr
tobés,..æ d la rp5p4r dea ênf1nts enveF reuh pfen( Lùge co ..ire c6t rondé Tcnc-Àloltc ûù Tencl)âmnéê, suivant I cxprcsjor dElt€illâ, dlns sa Philosophiedes Hautesscienccqp3g€33. Il esl l€ Dlus c.uel et ie plus irùllru qùi $jl connu ; jl jrrlùe sur 16 intrnlici'les el ies prricidâ.

c0. IDi-428 . son afiribùi (Dieu qùi réjoùft). ll correspond aù sâint non ooed, d ap.ès ra lùeù€ dq Berg6. soo rayon commmce depùis re i9ô. degré d€ l! spbèr€ jusquau 20û, jnclùsivem€n{, corrêsroùdanln lâ vingriôn. décaded ir Ir'gc nonné Aiercl'inh. Il D.ésidcrù cnrq jùus suiranls : 23 qvi L q Juillrr, 19 \rpFmbn. 30 Nol mbre I0 fc\rhr. L in vocrtion se frit dcpuis I hcurc du soi. jùsquiL I beùre æ ùrinrles on prononccù den3nde 3v.c les nôns diviDsel te dù psrùn. 37. lur quid Dohnre repellis orrlioncn mcan à nc). C. psâuhc : ir s e . p u f d c li. . . r I i pi l son eB, Doùr .voir d6 consolùriotu.t poù. èlle dérivré de ser enneDis. Ccl mec doniD. sùr linr n.rjc.( In ùùrei.ie ; il influc sur lcs honncs de lêtros er lùs rrLÈlcs,La € inillencc rimerû h lccrurc, l€ dessin, iôùies les scien..scn gini.al. er Le nauv,is doùine lonresles mauvrisesqu'r és du 'ùeê corps ei d€ là'ne ; il jnlluc sur lcs Gprits sombresel ccux 11. EAIIAItEL. Son artrilur (Dicu en r.ois pc.sonres).n iorÈ not rd u \ . , ir t ru m c u J . . d s p ' ; s t r t J rs J . t , t rn , t s. c . son r"\o n o mm, n r d . rru ' . , : l , d e . i" d ê t s . p h . r. r u ù qùù 205|,inchsivcmcni, c.rcspondrnr à tâ ringr ct ùniènc dacâdecl à I'arec nonné chonrfi, soùs I'inltùcnæ dc Ju, Diler. Il présidc tcs jouN $,iernts ::0 Àyril. 10 Jnitlei.20 srprinbr. . r" D, c . n n re . 1 r F , rri. i. c d . ! " " r . " u r l u j sùivcnr,jusqu,u ,13., rppurlicmcnl rù cirquiine ord.c ds rDscs, que les orllrôdoxes rppeltenr le .lÈrr dcs rcrtus.

j:ï*"itï}}î.;'"î+ilji irb:iîî{}r: '""":x'*

-2 n -

l.:lqi""*-,-,".:Ë*l*"+."'*;ti*mi',;rr j'"ïi:'i:.ïl;:i":l*ï",à,i',ï"î i:ïÏ: .i''lÏ
iiïi:
*iiqi,

Èli*trri*i*ïTt4ttiritcriltiir"";i';Ëj j: :rii!":j
X lË'iiH.Ë[ :j:*,:r;1"t": ilnârr'Lr @tduiresc'nds"'Iilil; t" **.aoce àairl.-*''

:;;Tff*"::"nîlm'-"-IiÏiirÏ#T#Tiï

Iu' L. {2. rr'lxÀf tÆclrdri.rca ^011:'.^'-'il "1:THi,il;i

'"}îiiîïilliÈË[*l+;Éi':", :''*":*lIËf txt.'i{.i:ffiT't irhrt*'"+:.'t
:lr;lgllJ'1"'i";Ï; I;'lll,ni.i:,1:l'i.' *"";i*ri ô dôrruirel€uis pÙ3on14 èj reLE couo.-h"" i""""i i..""à".t" t-" n:e sr Pne nume
sances '_ïi.'" d,n5 In diPtomDtie 3ur a.-ine 'r IA r!'irrê' : 'r rnrruê ra d' ".'reii" t"* qui prcprs"nr rtBe roÙ' a *' '-" -J*,"u-*

iiiî*.j:îLÏ+lrsJlï"riïnii[r:liiï:$
(no, dominoleur)ll core& son 'rlribut lâ lroguÊdêsCalirorn'ens Solu,d Ànrô

.r*ù"#Ti,**l*t:iLlii]";'rr;

o e ru ô le n ' r' o  r' o " 3 s p li{ ê i J s sor r" o n . . r' n in n idî,, 1 r. , n d r-n u m. r r. c d È ! . rd rr ô lJ \ in s l d ' Ù\ ù1 ' n o mm : ô . h in ' r L ! f ' n rlu ' Ù' ^ d è \ l" ' ;("d d ' r' , ' r' l \ 1 , 1 7 lL ' l' 2 ? s l' ' mr " P -ro!:" d . l, . ! i' . u ' J r. r d P u i' ? h ' u F J D-rmû i, i3 r" n l0 n iI dù soir iu s q u â 2 l' e ù rt s d ziènreisei du Dsrue 3? (Ùi c8o !d ic Dodnre.hdrvi mcr PrâeYerictr.l mâlè orllio ; rr' J l" d l n .,. , r Do u d é r' u r' ' ' , n r. I - id i I ' I " \ .11,.R a d 'r h la e l. ' u , . c mp r. ' 'r '.r' Dr.sâD. / ' ro i" L f q " r' r. r' n ili 1 i " , . l, L l, i, , ! ll r. J p . L u n r "...,-" . ' dc idnm!.r drs ri.nccs qùi rônr cn .,ppori trrec l'ÙDEe la pf s.s rxitr d$mes orelre : .lle deviondn .ilèlrc 'i n'i d. *. ,"i... par les scrviccsquelle 'c )â c..li*,( ;,-* .de .nkc les !rin.!s ; il rn dcs cnDi.es : il .rk.lienl lcs .érolùrlùe sur h de{rucrion lio(s ei les eslfit d. Pùlr' ,r'1. tEr1tt.lri. son rllriùur (Oitu clernùl) Il corrcspônd su sdnl non llosâ. d'xprôs h lrDsùc dcs ),lexi.rin' sÔn r!_ vôn lo mmr' r' o f o lh |e / ld d a ' i n ' lJ ' p l' " L q r' 3 u? z È ! iia , d L \ i, ' d ad d ,nclu y v e rn . , . ô ï -D" n , lr' r '.a jouis sùi{nls : 2 i l'anre nondà scnlxccr Il Drisidr l.s M3i, 1â Juillcr, 23 scpicmbre,, Déctnbre, 14 Fôvric. L'on r' " r i d lr" rh i uilu. i n ' ln u t r' q "ur q lc ù n ! |d ii' [ |1 3 ' \ ' U||' ' i| ' ' n n P : c rr. ! iJ rL ' d o n r" \ o nê 1" 1 p u l, lr t s l' o m J " rs q J ' 0 r' ! t o u l !.t b o ; o o . , v " r 1 3! r' À 'on dn11i lx q n rr L r ra . ô 1 ' q ,
.i i L:,rd r..ii!. ,i pr :\i s

onr : tlr !r J.' Iui rfu. Â ' ' d $ h.xvonrc cl sotr non deYiêndra célùbrc dxm le5 lasrcs _,u' r4L! liÀ .'r," cÉr' L,4 rr.i4c 'Ii ilc ; il i lléiu\ ûri c' sorr h srm Dihe lcs crriiulrrions êr mâssRcrcit lenrs I!i\oni.s

',

ll ,ô, St,lr,\Jr. sôn .rr;1,ùr llloicur dc routesdnd co.r$tD.d au 3.iit nom HoLo,suir3Dr13 hnguc des ptu_ ..rri ".t".- tt"tn- *I"".a

ffiffi#fi$#ffi
liiiffi#p[:*iË'.iË;

ffi#ffi
j*fs.i:"j'*\"'l':î"ï'l? flÏ,ii"':i"" ",11:,î:

ll*l':;iry;ùF,r":',':qhi+'#Pr:%s
r griri:iqip;*r**rî'rïr"iÈ"ffi ffi ji:::

;,-.- r r ? . n r r û r " r ..- . ni -ù' r''orruamd" v: À. J".,,r" i tt.s" " ' l{s rouB v tr " I lt'i d. ll o,:-d! 'u
i .-.." .' , o:..- t,i,
h.rcs

; Dl's JL Ch . li. s o 1 rs J u n c . mm a ' d { u n lc 2 3 l d rJ i u *

tr t

ra u ms s n ili r vjnÈ '" . t ra u i. , d . t " i, a d r . ru m. 'r, 'm ' 0 r' 1..- D*" d D-. cÉlcvcr veB lui losqù'il d * 1 , . - -s c P r n n r" d û i ' s u ' 1 3 jr' r ' ""-.'à , n n n rj. lr \ ' a r o ra ' h \ l' rn ^ " J Ùr" \ : il n r B rr te' jLr l- I ' u mm n ro b , d rt r ' n *d ;",.
l 1 !u n tnD l J.' on dF .l o5" 5 di

2ù,n.rd.P"d,

"iunu pLorall ô r rr'qù r i h"Ù"l0 'D

ir ' I

i.\o

r ai' dêD U x :

.","

f ' I -e1 La;s . d rs i, . n o m . { rh t rrm' s ' mm' ' ' l n_ , . q " rro râ e . i d rs )' r' T " ' ,1.ù:s i, d * ' 'l -* . ,!3' rttT,ttr-. Son atrribùl (Dicu, père $.drablc) ll co' ,.,Do d , L . in ' n o m 7 L J ' ri. d ' p r. " I . a q i' . l' 3 r' Ù" g r" d " . --. ' ..,, s. ' . . , ' ' ll r ' I' v nAi lr' ' u r ' i, J n d n n l

",

i. ir r . . " "

3 a * . , j' u n o â c r ir Ê a r ' r L l cl ' r Â!rù' fl. d.q lumiares çcrerG ,Lr

:r," ;",r ,.r d".

t," i ù f"., "i. Li .o,r ,r
nuLe !d U s u i I u . o l' ; ù

llèr ' :7 s.r Lm br " 3 r t m r Ior .l nL' ' 3 |' r _ s l0 ùi '

r\ " u m I r' r Do mi. ' u s' 3 lrr. ' e 5 Ù L m : d"nii,- É"d,riL justitiRn sùâm) --"*"i' II *ri û.uriconsd{r tr trix ct llrioD cnûe lês époux' d'-3 lu ' lL 'J'Ô ' sl r rùrr !." qÙ' d.r i .pi ' !ro.\' .f.i !. i.ùr rrivcm Il donrinesùr ll !édé.{ion d.s éta el n in llùe sùr lânitié.r lx lidiliié conjugdc. L! !)esonnc qui Èd néc sous cctc n,rlùenccstr. Pasionnee pour l'anion' ; elle cl rimera la Dromcnâdè ioùs les rhisns en cénérlr' uaù!€ c;rkrir. dobiùe su! le luxc, ll sléfiliié el Iincons \ . o o u r" ' r r' d ' . . , , r. . , . ' rL rr' i' k:,r -.

5ifl Dou! drrrcf

L,

n,rd q * rn . m4 J "

"or

n, d +tF

s

g& lJfu.o

4Éx

x tusxw
#
tsFtrt
" f*o ^

,G$,

sg4

-2 4 2 ,t9" ytBUtL. son aibibut (Dicù g.âDd el élcré) ll .or_ rc;ond sù sûjri rcd dc Dieu l'{us d âprôs la lmsæ des d n iu F P h rli! ' ! ' o a S " ' ro ru t . o o md rê bânnu,s ds ' lc rt s p h { c jù q L J J : à J in .c 2{l de4 ê d t \ . û , i: ù rq u É î " o n t ô ' d i r" 3 c n o rri ,--.a*i " J u r f lo q lÔ ' F Rr;ô. soH lin rld c Drr d . È l. rL ' " I l l -id 1 Dû ' mb ' r' rr I u t i, 1 3 J u l . 2 a c " p " mÙ" ' "-".;k C r s o s eP r} q . u i' e t ru lq it u : ilt J p rrr' F t ê!n 'i û u d'' ' " ' l p'J U èe "L : t r\ o ' J u n ' rs r o e n rF " ûelho l . l' u u rJ G n i, o i h"r'6 dJ -o t r J u ' q u à h u " a ' ' i. \ d I ra \ rm \ p ! rJ L a"-'"* , r; r" J . . -. 1 3 -J ! b i)n n : mis i mg DssJma lr l. (Nt d c n $ Do n ' ru ! . err Don ar Û,ù) i'trudrir l, ôn d!:i :rirr ralie, rcis-Dieu, p;d' h b4 i' i |" slu'irr' qu 'fd D 6r i a.ns d o ' n ir' 3 u . h " 3 rr' Ù p À r' n ou,l'" ôs d mi' . ' o n . j l€v nI e' 'lli rr,.1L i l. u \ \ è f lÙ. L s P n \ tlur'. ou. r f , m. . È b l r s n " ru ' ê i lh ' T . s iÎ ; dc lou, l.. rrn ) d . L h n n o u r s . ' t P d j e ' " ' b rû lû ir' d lP s" dilline u ; s d â ' r I ' Liûse . . 1 rro i ! rû t u il r' ' r h l' ! T m ' c ' iê l'hyDoôrise nine sur lâ hdne ei 30. ,,{N/t . Sôn ttlriÙut (lc SigDed.s ,niseri'ordet ci a"'t."", IArEe d.s conr;siù.! (1) 1l corr6poDd ""i',"r nr no n P o lu . d . rn h c r" d l' à sl ' d c p ' h h r& Ùe g r: d 1 1 ! p h ; r iu ' ' a n d .'di 'âyon "omm" n . c a * . . , d s l, ! ' ie ' t'iF ' rL ^ m "d'.*. n . n r, ll F " ' id e lA lr' À L u " d I lta! o t , r. B vù, tij J'u tmm2 q \ ; p . . n " " . l0 t / ' p mb r, ? 0 I A ri" r ju ! ' ' . ù - 2 0 d i' u r" d ' u n qu'à 1 bcùrd c0 ninulèt en .ccilâ.t lc buitiène ves€r du ;sâùn! 102.(Misemlor el nisericos Domi.us : ronernrntr ,l r.' n o -r o b . -a . r l' lF " ri o rd " d ' D. . - o o " r û n i des clNolrlions. c.l â.{. domine sùr lt junic! lcs erociG, les nvou6 ci t.ùs les ùà(È1.â15 cD eéncrrl ll dôn.e des in$irdrions à c.u\ qui soir cnbrF.ssés sur 1jlusieÙE'ho r ro n . I ' " u llru " lh il' d P n " J : d " r ,,, , , . ,".. ..'.nL , , ,. " ia d lrr: " . R,

-233rnncû lR litlùâlurc ci 'llÙ rt sctir. d,ns l€s 'rdircs i cllê

*,e;l|i1".li,i,ï ir i', i,j:'l';: t - I'I",j;,:.ll;'i,.;l r od. c-;\ ,LU' n t'm"d
Dn. dcs noleE illicitcs

lxl:;.* j"i u ::l'"::'l.i;.ll'"".:,1::.t';ll iT:ÏJ:' 'incr;(,. qnl',r*rn" n;. rc,'snod a r I' ::r ,l';;r
"n' d ,' r u n ' { f . . . u . .' n r i,; " . i: . ; . ; ; ; " , , ,'"i"n s .'g r' "ù ^ n ,'ll,"l^-r ." È r, .i- a. a 'zùrr' i "*i i r "* --'6 -o | !-i '' o " "q " ' Lr .ô' r ' ÙF

: it;:;,:"i0;;,." _- - -,
l "' 1 , -

iii., .., j." " r, ',I:il:":;'',î;l,l.l::: -"".^"t"Tr:.1:; Jl'i;"; ::,' ;:1,::':'

" .:t h -i 1 \o ' un F{, ."r ai, r :,'-e' l0:r ts l Êldir D'm"" n s" jLs' r r l PÔÙr " D o mn h n o P e ir Lû r a . ur 0 r,i.6+hr r " c, r 0 nr di

1 :J': "-,l:ii:i:"i",'i : m pi"F
i : i ; ; ; | "; , . ; j ";.j " ,

il:iii:.f.ill1:ll;Ili'" : F l" v . d ' d ' ' Ô ( I È r "'i:.i'lli.l':rî,"'""1'::'ll; .ii i " '-" i i;i +"t,,' a ù mr{'!r pru. e rrm r" d", à,jill ii,. '*,"*,.^ . ** m,,\pir"u."5.r

xrï:'ï:r lï!{.;ililiii::''r '.',,'"ll;ÏiÏiir i':i:.d,..'ii;lïl:::i""ï; ir.i-;i;"a ", ,.;i'.,jli:il -:, lfi,rvl ll1 \on J'rribur rDi{ {P âu-dc{us d" "u

;:'l,lll*i+il,l+iqllï*+l',.'.':':-$$n
d J 'ru À r rs i r d'puts F " u É < n s n r Ùs d u " l .*i i-," *t i "' re d ir h r t ie d ê v ' À d i 'il ;J. ,-;;;;.; "."',"." i -ic"" Ài.o.' t '""'ta', Y"undum rudi'i'D êju' a tlrisrim ;elhn nomd Doûini "a*
' i i ;r
";*l

r.i i,.,"ri"i'iii ""s" a.- "" ". .'" r'" 'or"e*.- :drÙr P lui oÛ1 F ouÀ I ùTrÀ{. lG I'risonL*'
* pou!oL*ir r"ù rbùh : 'r inlr i:i; À; .: ;'..ù n om lh \{rl' dc bu'n' b'. q'' ".i1, ai r"*" â.**' p*' ," "n.A ' hi' n sineF i''rDier I r '., -* -'erour

hô . D"ur drrur"

r, fu*3næ d 4 in a ' n r

er poù-

-2& 1sc lait dêPùn 5 heures'10 e. Drécises, Pmnoôçur )c ;ùs in coclo Pùalit seden

t:;i1j1#"*Ë:'r1il:rT

ffiffi

fïtilr;1;1ffi*+:*;i" r:î'''il*

nfi.-**
ntirlffit'm:,'t*
l'-';'iili+'' :;;5;1ffi r''l"l*"'
.iï,iilliir';:iii;q'r''i''' " i ;;;; fl '.iiilf 1;:111""' ii:"'riil::lài'i 'dç

-? 1 6 L-ir 14 [4ei.25 Juiiler, J Ocroble 16 DÀFFbrc' 26 Ferjêr' 6 brurs 30 mÛui6 dù sr luqÙ-' o ;n.''m se Ieit dPDri! pMMe r{' l'"".* ll ; ,t t",i pmnotu{ h It r"Éet du

iiiili,

do m r y ";.* -Nûr I s e ll Do u ro b r' n ir c q u . I o id c mrn d " c e L a rg P o Fono" qù' philosllhi" L0 e l. h . ""-;"é. rûu.Tfsem'" arimr de loÙt h mondÊpÙ n4 sN Érrê '..''* csl 4û sÊ nodeiie. s0 modért'ion € 5on humeÙ ûgrcaÛ' I n€ devrr sÀ torrune qÙu seslt 'r-il,i. aà-i., Ir'mbirion ei l'oreueil i " 'nlr'+ *nq"n' r m -"r*i* eub ; 3 F ù q u ' 5?'lvÀ,tr4trrrH \o' Lrnbur iDi"u louabls' ll tF6pirdftn p;;,. d apre. rs relsue ds cirniêns ;; j$ai'u ",,"'.,;;; ;;i,"" i" :r'' desridc h sphP*

o"À","

q"r

' 'r trigiro'oa eris)

1i"."-',1à.-;"liii i.ii'.r'"*-l

liB:"": i:lil::; ju:qu 0u J;"i'; -;'f îï:, il"iilîi"],'!i {uia' f,ÏR.:ld3' 'pnairrtrF rr qù . i+ u'e. i"*..
h"irh;. "tddre quc ks orlhodoi6 'pp"rFd ':"1 '. a.s *.t0.çs L nq..stion r lÛi dÈpur-b kr4 .tcu' le 7 t'"u'6. i o rècirânr re Ê!! a, r-ôî;.'r.' l*q" " -i'i(ri,' ii--' n.-i".- spsssruù in n' ;;;;;;ni
mm; : diuror eorum êr Prolè h. Drk.n;ier.. c"l âûEedomine 5ù r€' grând' dprs'trB cPur qui "onDdr?Ù.:noÙr r". à-irou*, t* g;n.'"u* "' qui esr c{F rorrÙ?nrP peholnê 'ou< 1à' xnê ceuÉ iusrF Lâ "us ps*oû tc rrâ' at" ôsrjrsù4ra , Tà"iïii'ii -itir"ri. " r'ôn. "r;rt" suppodùû nr la' ;; ermdeu, 'e î;;;v;;;; rilud av€r beaurounde coura .Lm@.onrroft .lominê {- 14 rrchnons.cÀu<erâ mÀ'n' |{ chdr : il inrlue "u! 16 rommês pN nrd_ rellidc;.e cnrre ms el ceur qui lu.quent Ie\ n h' s;nÀ8_ 5a' ,EI;llEr.. son .n'i!ul rlricu qui ddt ru siôr nod Pr8. Ùùonr h Dngu' ti.nt. Il cotreqnoDd $1 rrvo' .omren'" d€pÙj le 2!o.desF 'c d€s ail'miB ju.qu'ûu 2qù irclrsilem.nt' mirdpoDdûn  n h sDhàrê

rr ;.^p""aanr 5 B 2e dé'ùdc ù r'3o

rt *rr oo.. Po'P** *

Epma rr n*id" aur 'inq t;"*. i.i"*à"'"i-. ".--. î'.i,ui"n' s, to vi', ru r.itta ? odôbr.13 nùedù'q 23 * t"r, aêpi's7 h'u* dJ 'oir jurqug i:ti^l* l-r-. "ii"" Lon rrcnon* t"s ûônsdilirs d rê il ii.ii-lo --"t* vdêl du puure 6 rl r animt lurÙdâ
Doniæ Gqûe qùo ?)

q Jj.r rÉlchnidion dù Fpe l-ei. 04'

-4 4 1.lL (Jùdùs Dominùs in onnibùs riis ruis : .t stncrus in on I sê; b.ù. dôi.l€s n'lsdiès d€sprit el Dou. ôtre déli r" wé dc rc;\ dui Dou! D{# rr!6 illu s re ; d u i i d f rn E u in p ' r |" lh rs le n \ 4 lu r ' \F;lu. rjt innur \ùr râ [drl.rr d l'oL"i.r'r.. da <ubÂlr"F 16 ênvcs leùrs suDérieÙE Lâ pcEonÛe qÙi .st néc sors .erie inrlù.nce .6unlrâ tôùtcs lcs bcllcs qu'liiés du cotps cr d€ l'ân€ ; cuc s. disringucrr J)rr scs vs ùs. son €sprit, son IùDeu. a6étbl€ et cll€ vivra longl.nps L&ce-.onkaire donine sur ious ks àtrcs i'subordonnés el iiflù; sù. lollc, les mrùY"isesqurlftés phtsiqÙêscr no_ 61. U,u,4AEL Son tliùur (Dieu rù dests dê toùtescho sBt Il cor'sDood ru mn Silr, sùiYm! lù lâneùe'res a!Ùeùs R.ih'|,àr. 5;n r$on comm4r. d"pui. P 301' d'sji ju' ."rFpondJ i i h Jl de4dc d au ûu 3{L', ii' lli\.n(nr. l. n f lu c q d " \ : t ru ' . rrl-P n r r ; t..r!e o o n -. P s_,.ou joLlE d rpF. 'r1 Àlri.3n JuilL . l0 orLol,( rr rÈc"Î lB b-.'3 M d . . L " r d " ir l-i" lln v o . ri D J rp u is 3 h ' u r" ' r n 3 h / u ' . ir min L ' i' , lJ p o n o n r k ' u m' ' 3of 'ùs o u r u $ im" . e h " r d r j' r1 lin " 'rr2 ô mf l ' D t ni a !jd";r I; d . '\' stêcutÙn). benêdictun, cx l'oc tù.c el ùs{ùe in ii o . , . o o . " i. t " . i . . t L ' P o F o ' n c r ' rre ' l o ' phvs'lr' : jl i' nur \ur ro$ d "r*i t'*nono-" 's --.Ur qui \ e d F rin s L " ll .P h . ra \ u g a ' ro u ' I s irrlrp o . ' i' n " rJ llmo u r' ni ptâhbh o u û À r' ! : " llmu ro l " û u r\ (" b h ' r n s rr p rd I rl À r" n 'n l Lxnc e . o o n à iÉ , n t ru t ' u - I s r' l' ' r rJ i' ' rlrrL l" d " r " @ u! r"u i s li. É n r ' d ^ p s ' ' o É ' u f 62 t 4 t lHE L s o î I rb Ùr ' L rr' s u p ' À m" ' I l o rÈ p n n d . P \ . i n L rrn n rn ' 5 o 1 t r ."- s , r, . ' -* " . p1.' l " q " - J"5'. d. L 'ph're jl!q' du t -, sua' r3vol omr'n"è , 3ri., .n, . L " iv P 0 " D'" û r' rP " n d : 20 \I'i rr il { a ' d " I ru u . { ' ' n o . ---. ;"--

rr r,;lr.'. o."1., io

"r' ' J L ' u a 3 l' -r' ln a"ru'. t t ' " u , ^ æ i' L r' 'l jl lû-l ! o n o n , a lr+ \ d i lr t,t d'l' \i 'om F .ir' -",.,1'. ' Jl s..l pot. âaûôrir 13 s.!csc. Clt xngc {lôninc sDr lcs lcs pùilosonbes, iltùft inés

æ@s
t4 B

200 _ dù môrdê. L, penorne qui e mcra lâ tdnquillité er h sôlitude ; elle .empti4 eraclement les dcyotu de sôn érrt.t èllc as dislingueraI)âr sâ hoL'anse corlraire inllue iur 1oùl ce qlj rôrte ru sandâle ; il donine sur le luxe,l'in.oNtrnce et Ie dirorce; il p.ovoque la désù.ion cnl.e lcs époùx. 6.1' .4lvlutr, Son ùlt.ibul esl inle.prétô (Dieu i'tnin€nt bon). ll correspotrd sainr nom dù Di.u Miri, d',p.ès la ar langù€ dcs Canbo.ns. Son rayon conmèncê dèpuh le 311. deeré de tr sphô.c jusqurù:r15., inclusiv€nerr, côn6pôndlrr à la 3? décxdeei à lâDge nonné Àseù,soùcInrrluêbcê de Mercùre. U présidêlur cinq jôu.. sùiyanls : 21 Mai, 1. Aôù1, 12 Octôl'r., 23 Déccnb.e, 5 Mrrs. tinvoculior sc rii d"pùi! 3 hrur"j4ù mjnrts, du sor Julqu a I h"Lrps pr" ci54, cn pbnooçrnt les Dons divins er l€ 11. verserdu !sa! mê 2 (se.vile Do$ino ù rinore : cr e*ulLâte ei cum lfell srrl poûr converlir les nalions aù .hrisiia.isnc cl lour conf o n d , r d F u r t u i e n lo n r |B c h r' , n R. C. r s n g . p- o ' â g " conl.e læ accidenk, il coùscrvelâ saDrôtr guérn rcs nâlâdi* ; il donine sur lc mnnÛcc, tes bsnquies, les ,ge!r3 d'rflaircs €t lcs connis Lr pÛson.r qui cd née soùs cêlte irg rliê u \ . c t h ! J : J n e x , .r par sor indushie el son acriviré Lù lE e . a n r' ri' e d ô n : n , I ' f llh , r ' L p md ' Â a ù ri: i l i n tlùe 5ù.1ôu3ceùr qtri sc ruincnt pa.lcù. maùvlhe conduitê. tjl, t/rtrËL. Sor lllribùt (Dicû qùi rivific to!r6 clrcêo. rl côrèspond Ru srint nom Àlli, drprô3 Ia lùngue des N1otrdppui5 ê 3rÈ d.gri d. t. sllh4. eôl!. Sôn *Jon.omrenr jusqulu 32û, i&lusivemcnl, coûespondùt À la 32. d4rd. el n ilnge noùhé Asti.ô. Il présidc lcs jours suiv3rh : 22 vai . 2 À d , 1 3 O d o b r" , 2 l D. d " mb rr, 6 V 1 ' \ L in ru . â r i ô n .e fd i d " p u i C h " u rd d u mir lu , ilu i I h rù ' e \ m , n, ' u a s . en prononqanr nomr dirins ive. ro 13' yeRr du psaune lcs 32 oicc ocùli DoniDi supêf rnerucDrês êun : er in eii qui sDêrrnt sup€. nisÙico.dirù ejus). Cc psaùnc ed bon cônlrè ls sdvcnités ; il exâuce lês r.iôres ct res ,rur de ceur qui cspèrent€n la hjsérircrdc d. Dieu. Cêt dngc cl ceux qui sùivenr.jùsqù'ru 71, Rppr.licnlorr dù nerviène o.d.e, que les orlhodoxcs sppcltoni lè 'hau r d 6 s n ; P . ls rn s " , ' | e . a n i maux rérûc.s ; ir doninô su.lcs sav&nts, t.ofessèlB, )s les ; il influe su. l'inp.ineriè el ll li-

-2 9 1 -

ltl':"',",$ïîï""":,È'Sïi*"r.:111",':ïlË:..i#*"il'i'"'Ë ;'à'"lX^" *l"*.:X,X":X'n;*-lï,J.ïil':iïf

mtrsmmtf
*t$r;tlul,*r'n'*'*
6i:"1:.'::i',;Ji:':",."
j"fl";:;, 1". *t"d'ri't

: nùu,.,gci i' ks cmpè,r. 'r,B
-tlhê*e*''

*;:f-:,.lrl'='+**itt+.iffi
iïfl i*lii:'*',f:i*:lÇl*llln*-,
qua,i,é3 "ir.î!J"H,*",:''1""ff :"."f.' toù,6,esn!ùvâis$
DhJsi,llês el morar6'

$H*rt*$tt'.u*+*;*-

67. ErÂE . Son alt h G)ieù,déùceda e ù!l! dG l'on_ n6)- Il corspord âù Don Boeo. suivàlt la lBlgùe d6 5! lanah. Sor rryon @mDence depùie le â31'de8.é jusq! aù 33', inclùsiyêncnl, ænesDondmt à lt 34' décâdc et à I tn pr trooDâ Ab'ou, sour l'or'ucncP d. SÂlùrhe Il pr6ide lês , x noi, i ao,r, lb odobF, 27 DrcembE s iou.. v,È. ','u-s invoquerel dD6" depJjs r0l'.Lrcs dù sok ju.'ln i Loû r0 I'eu.e\ æ minur6 ndns divjN el le 4' vc6et dù psûrne 36. lDeteclùe jn Domino et dâbil tibi p.tlioncs .ordis tui), It sert lour rvoir des consûlaiiomdâN l* dversitÉs .l poùr eqruérir la rtg€se. C.r r.se dohine lur lcs cbnge D€nts, su. lû consêmlion d€s monùn€nts €t 5ur lt loDgé vilé do k vie : il inliuc sur les sciercs occùll$ j il ttil comailre la vérité â æùx qoi ôtl recoùrs à lui dans l.us dctmmùx, La pesonne qùi .st nôe sôus cèfi€ inllùc'.. d€ Dieu ; elle aindâ l! sôÙliendm illùminéc dè l6Dri{ rudc d .llo 5r dhringu -r dJ'* I t hâu 6 eiên.P\, rll nciDâlenenr lâ6rrononic, ltr rhrsique €L la lhil6ù!hlP Fl UsnAè (otr r.ip domiDr lûrPur, le( preJuBes .êù\ qui p.ôpâ8èntdes s$tàna ùronés, Sôn ati|ibur (Dieù qùi dôute wec libé_ 63. n4atll1L rulité). Il coû6pond su sdibt nom Dépo', d'a!r& la langùc d6 Pélopônélt€ns. Son ralon conneDce Acpù; lc 33ô dêarô de la sphère jùsitù tu 3,{}, inclù.ivcmenr. corspondùr à ls 34.dô.rde el i' iang€ nomnô Archtl,pirs Il pr,lside 26 Mri, A ao'lr, 17 OnûbrP 2a Dû"nh\ jor" suv'Dk bre. r0 vrB L nvosr'oû s fti depr s I0 h.ure' 20 nttrL rp! du sir jusqu, t0 h'urB 4n, ên récjra-r lo prrmia vqdL psâLme 105 (Côn5r.m,oi Domino, quo' i,m boous "d quoùian in sæculub niserico.dir ej*), Il ssrr rou. corsNd l. sâ.ré er loùr gùérir lca ntladts C. rnge domin c < u r I s g ri. u lru ' eP r1 3 lio û d irô . L s F r. o n .incru lâ amp'8nc la .u a'ûIluch.Ê $ rÂppodP à l scricullxr chtrs.,l,qro-dinr et 'tu' Lâlge co'bâi.e dohine sur lâsté.ilité ; tl crùselâ r.mDc qui nuneot aùr pto_ cl lâ psle i tl inlluc aur 16 insecres 69. t'ocltEr. sôn atlribut (Dieu qùi !ôft toùt). Il co.r6pohd âu sâitrt.om Oôos,sùidnt Ia laDgueds CréloÈ Son dù la sp[àre jùsqrht iùrrh cônmênce ù D..ii. dù 3,13., ù lâ 3$ déctd€ ct à ]'ange nônbé Chon corcspordanl 'tt'deÉré Irré. sus l'inflùèn c dc Jùpiler.Il pÉsidc t6 jours suivunt : 17 Àldi,7 Àoû!,13 Ocrobrc,20Dècembre,11MN Linroct_

-29J-

f*.,lffi,qffiffi
r* 'l q"i i ',iil";'+". ' -""'."' '' l:..ïrrîIii: :'ll:J;'l; u p. ii. """"iii":;::"1:l;i:..-,... 1"t.
"'";. ^"*.
:""'ll:. :,'.:,':Ï i;:i; ""^:;;":'ii d' p-' in''-i'"bù "

j r:#ri:l:i ;fii.l" jiliili:"jj.:}l;:ru: :r
" :,: ;"^ ;;.','', *" "r:":^:t iîl.ii'i;','""*i J,ï

i:';Èi:iili'i.'{:ffi *+:,S,r*:lti

**s+**ffi
îî$iirîiliiÏiilÏîii,l'.". ".""r$i]:ffi l::', i:; rl^:'i:i,'" J".:":;:,
i.a .r Frdr' ri rl "mrd

i;'p.';r':'i."!;lfl""il,:Li:j.';ir,i*"1':l; ".:r.,i,,"lr.r:

mrsffiq
,

*--5-

4-â9t

Jfq

7f .1.

:ïfr"IÀ+
c*rrârre".rjËo{

-,a n;-i"'" t" t;' d'B'' o' JÏ;$;;":;;;;; , ::i ,1".:.:. .i;,,;,;-";. ronLrân. ra 36.d',od. l -"c li_rll - d Md r' I r n F r' r l _r t,. rtl'o., ;^ - , i ' ri -.
tr " H r l,4llr" 50n !rrriLu U Ù m' ri z!Jr' J È i\ rs l' 1 e u Ê d é P n rls É " ^^l l - .^- ; " '"h srhèr,jus

1r '"--. o rr" i.l:;"; i;"jll:'.;;;;: -* \r,i 1 Àô' ?n r'b'- ')È
It l 'r tr' l0 mi' ulA q l{ o ior ' r nl 'rr;,a. '" .;" t"e Duminon'm's In aP - ài i"' ""i - ." ' i*.;-. 'conn"b'r cÙmr [Ùdabo m e , " e r i n n .d ro mu l i ÔrÙ m - ... " . . "' r "l ' ttt. ;,; ," ;;,." . ' -*ru i " " r'1 "o ,n " r , i i d r "; i*' i; r.'.-t* ,. rlu\' h rh' d eùùr èr ronr 1;'
j-'iin- . ll .' ol- l -,,.' *'t--.-,--., ""^r.

l l .,r .,r ,r":,. a "r,
Làn!. conlnn

dn,i ns r . r ,p ' r , J n r s . o ù ' "'," q 1

L â p " ro n n e q u ' " ' r ï'1"'k o aû4 p ô ' n _ s P P r" r. . -r

dônine h discorde ; il influe su les se lendenr célèbrcsPar tcus

qui ni ? 2 . t t l'//l // su o !r'i L u r '' r ir lu" an l m fu' rhrnce ou h Id;'.i.r 'ur-j' ."^ i, di a; r. ,F 1oe' d !' h:J- 6' d' s' ; illq' Ju unn i i i , - . r , " s-*.. "1 '..ur ùh adùr .1r Jd"r É' sp r . ". i a*" i " , a .i ,' d l t'p h
!ê decrde ?r à l;nE.

-'J,"i" q G,r J"pui'll hru' à 1 0 Î in u ' A ir n r o .dion o d in ir u'. lrraè r' tumirn'rrrrib u r< d rI m-s € ** ii"r ,. r ;-;r.,

nommi r'r r , iô n,i li,'- , rt o',nDÉ. r 'n\:er' v'h ù u $ r Ds

Ai 'mlui

ùa{

;il.i" ;".'";. "' i:";;;;.;';; '"
"

m qJi i'om'nl! bn "6":' , !ùrm 'u qJ' . { ' u r l f rc lri. n h ' -' i 'ol,.na ' cô r le lr r J d ' irc p r-n Ùl * 1,,i d. l nr ld t sLr . ÛurÉ ' 1;i|"". .* , rd h+ rd ' q t s * d " r' h . h n r' " d " , ;;Td ; r :. ,.j lo.ie csbâlnriquPCê ong " p ru ' iE

rourr'ho"'d undu'l i r"'-"-;.;i . 'r .'l " -::.; .l;' ii; , domn" 'Lr h rriri" r' ph\ " '::"; ,. 1" . ,r'. ". : i " u . | J ' â n ' " q I 5 - . | e ; i' / .i * 'rl u" -"
d: ûnrl,.n d,;, ,1 É"d, r' " , ê le ! éndm. rabr.rr<s

"_ ", , - " .i .:r.',.^, I h i;'hrcr

a .-t.

p lu huF r 4/4

d" l€ tr r un

'Tù'd-

-

-

296
et 16 mâ-

crdâ 38 veill€s ei 36 Éoins à soulaeêr les pauv6

L$ge m'tmire cule re désspoj. et le sùicide ; il inflù€ sù. toùs @ù: qùi délsstert lèùr exidcnce et le joù. qui lês â

Nols do.rons ci-ætr.e. er hôa textq la rêproduction de de sor ôDl ÀRBRE KÀBBÂUSTIQUE dù P Kirchù, st.â û'!e célèbrè : I Gdipur . Errlio.u, I. leùeu ne Dos.dMl où loririDal du liw d" LendÛ \ Doùna relevpr le oihoersphà hcbraiqù6 et,"B d6 72 âitrti qùe 16 inirial6 dr' ;m3 d ÀirB d{ sl.tunphorrÀ, a2 Mol! co;pojânt le . Non dc Qutrm e D{: I}tlrs ''

publiéên l95l,l ureut En cdte Éimorc$iot de l'ôuvrÀge ùx sur 16 Esss rûrib!és à ricnt à annâr lanendôn d.s l4t bn ârr 72 Nons divins. cë Sc.âu 3o'i .n râIré @u debs conùând D6 spéridcs condùnts qui æ sont détoÙlé6 dâ 1955à 1960o.l m efid pmis d ébblir kur cùdèr. Édcti trdmmt nalèIiau.c(àGsiv.mcn' dâltrteiêu{ d.5 6 dê incor uner. obs.$ioD sÙdd.irc, tio', o éré obsdvé! s.N disusiôn !o$ibl.. Dé.mbre 1939 R-a

LE RITE DIi I,'ALLIÀNCE pat 'adrl'r s r
d,;; à;-"- ci,n:;r
L! Riru"l "i 3pp\ r d" i'bl lar mF

;;;"'l; r-'j..,1i::1,:": ÏI,,:Î,':.i coh{ pd'q,'rr l^*î""1 su\ . Lru i",;i:i;;.:i
i):;ii:i; ii..;. ;;;;;i',:
:'::,:: ;,,; ;; :;;l;..

" ' -'^"nihs

ou ' n no* in'piTar da

nÀnP fn pui li

'. c n I p n ! ù i' p . "ptri.ud . i rb o ' d , m,

-:iili*$*lïrihilllr*1lll'i*iili
il.ll;li ; i.ï
ii...r" a" s. "t-tt^ar"

i.- -"r. rrou ri,s dÊro mo'nnôm' dP dc 0g,* s I' Bibriorlè1ue Lvon

i; l;i.*":îi;:"ï" ;il:i"':"ï"1'::: Mn' tr;rîÎ:ï:"a Psh leori'nous dirque,r ",i,il pour dh'!inrarc! f'JB
'"s ir;;!i;ir;;;it; "ïirii'.'icr'.i"1*. r,. ,-,'." i, rr - t " " " , t t t ' , . . vok". {e,on r ;;.;;,i ) -*r," . i . " r l "*4 , * '.. a " p *p te l u:r ' ' v* Ln da ' LbDn r'nosNse
I e-tt. ' t"i' dii. . r.}'. du ' lL"i ."*.'.' P l l " .onnr *illcLm o' s.sc"n, . , . *. t" -a q l t:-* ', ,idre < D.cte r. soil , thaqu

j1 j":;;"'ï j';i;i':rr:;i:,i lJ*É:-Ëi!:i:",:îil'ii u indni
" ii';:t ;r d" rirF"r aL' n- diien ,,,i, i. 'll'i,,"', I-ilÀ t"a t It v t ùûq mirre3' " 1"' art sonr ;1,-: :'",ix;,; d. t' Êliu.. dF Lru*cohêtr '! Pose ii
dr{' ê dBcohÈ .'i i l l " i"" Ë '* "a;, a * tt.aA L d ir s drrir,I RiennÈsonliil,j":i; i; i"ir; â..:,g^. nhirippoo

pce donc à cè renourelle'neni r Diùocoshiqùe ' dù plùs Fand ctùvre lhéurgique qu riL co.nù I llisloir. de IHum!

Àu début d€ toule )'Opérâtion,it faul bieD disringue. ùn S o lo n rd 3 ' 3 ô h rr' e d c lla ' ùuior oÊ o ' imp . i'-".. , t " * ' ' 1 Do . l)n n* " t l, t < p s . -r ' iu ' ru n n rm " n ' " ri. * , à Ilnitirleù.le 'bierjondé dc ce qui es !rcjere d l'ôgdd du dhcil]lo, 3oil un â!âncÊncni en grtde. Egrlemcnt, ce n'èsi puin' lO ! " ra n r q u i . h o t i' $ r L u . o . p . ' i u c , mrr b i c n IA osr q u i . l' o h ' o L rê lu ir J c lrru llDiri s a 'dLna 'n' (où Ce ned donc qùc lo$qùc le . G.ând-rJâii.e cohc. ' aura éri, I objel dc banirêsrarionsoù < Grâùd Arcbiede 'l ds:' un , l^ c h ; u ^ a n ^ n iq u à lùi,qùc 1êp.rseDt Âiru.l dil do l < llU.nce, pouÛa enli' èue n; e n J liu n De . , d ' r' o n s r , n " d o c L m. n r' . in f i d c r.il:re. p e rm, rn r d ô r''4 q ! P ' r' " ' o n ' r, . J r. . dsêr L Non de l,tntilé.

L'ôveil de s. sDiriiùdné r eté conn*nci llors que, < uai rr cll. \ o r, . u iia n d . \ o ip d u ' J r ' ù rro n n a q ' ' ). r d - I r L u,n .' l r" r"cmhh A s i! ^ rI P . 1 u S ons Je D e u i-. . d . . \ Ùl L r' \ d ô o i' "'p me CXIX. (tristucrion à prt, remisc trur \Iriûes ]tlùt. Le côré mlil de cerr. . inp.ôsnnlion , spiriiuêll€ r é1ô rbo.dé ovec I.s erândes Otiririons dEquinoi.s, er h de ). nântle dcs . P3sses r-ous rutp.s.ns d.rc les ( Ptsscs) en qùcstionôblenùet sùrlisrnnent explicitaspoù. qù'cllcsdènt de Dc.nis, ridé des conseilsdes !.ôres du nûnê A.éopaE€, recoùtrritc i'Entilé qui . choisi lopérsnt c.,nne dhciplc cl qùe le renps dc son Evoctlion soit srrivô Dês rrbleaux l slôcnùr donnenrces r.orrcspondaDces (renps, heùre, ân_ ple du Ciel, correqù)don.ùs ândogiq!€s el tlânar'i.6, p8r

E.i l ô n t$ p4codsùÙ bbùtqÙ

ctl'
t-J

H ffi
9-!!"À,

":."i6v
Ë

h 'r6rdùTJ.,

fd

rq

{z_W,qYÆ

.,

f,aËff v{;
;

{i,gff..:1l

,, \./J

\.!^d&,dii- ^ ,n- .

\ { r , " -a - .À- - l

'*rd

6l \!

ÙJ

rxc ia\;.1

-i
3!Ea"l: *"ri+

,": 'i ') ::.t

7

iJ'

\i
I

À

rrll'
!, d'3rrù liidr! (Ûi ' . '

-85par no$ d Er.orc ua. foh... qui suir â rri èiDénmenté s} cê onr la riulrlÈ, n a ormonta la roicur' Dê Drur. '6 \u.(édaor 0 d6 upÈ ,es obienu. roujouB \es l" m1r,n, el v'n_ ;rùoF oo.turnæ d lnvocaxor d" IAn8". qui noÛ od pâr dù viions sraboliqus ntn crrR_ rùlcnenr "nqsiF , que de! o-."",-d ta.t" a" ( Â:iucr' ^juuroû: âb'olumrnl inorrenduqoù -"-i'i d.s in.ÉiSn"' cornc'den.es, 'on k. t\Jor io n pos;ible,.lue riû.rinN d u S u b ro d { ic n r h ê û rr

"d. n* F'* * . " ;'..€ n ". i;aar'* d dÀ prdèllPrbaxr da!ir, ."** ";*t,'..rç rr,bli. 1 chquP
i' d$ op{dDm Fdu:lc\ ou dê dibul æ *i"" i-.' h v& ""i dom le rerl bur d. lêj convrircic dc I' ré:rrd d d' Iêr. dædils Rit4. Leùr lônoig

on 3? D ocLr"rù d Àbord ; .,...,.,. "' "' ""'" n,n dê div'c ou de bsa,r' On choi5Ù' un nod'F

col.' sl€. de ril Prt:-. Es erPnr' qur oru' t'm,. dr sonclùaire't \err" Nue4 rur'* dê cerB j b'ùhB ds wÙrcùs dalt h êslk6 OD lent "ùn'.Asc cn r cÀr ,' ou '1!ie, oJ oo \ Ù n ild a J e rHu t e a u ' n d ' uF"mbh d Lûr Sth;P dP Lrtrtur P"'n ou diF une CouD dê ru'vre au de hn'e qui repoca, "Lr "-Ë"" orttr" r".." atn""". '"r ùne Nsppe blun'he oÙ pour_ ; I d!,h 13 d.uk l ne Nsv4le En'cns Ùie clo! hcrre-Ltur

i'1ï.;;

b'';. .t

'$r' p". ,n de rc! obrk de prorirt.

""'-

i""" "*"r4.*r lài"i.iJ. L ,'ti'.

dûr{l obrers 'ùmt rur l"s Nms Dn insd' d p*. "t'.cun ' ié o h irh ! lâqùêlP.h& ùa d Ir

ncnr (vor TthleÀùl ' sarde dôpo'er sur laùrel lEpée â. *'i.' e""t.--' ' "e"s""r a a-"ndier' on poràd' æ d'{! l" ..-:"i.. 'i d r' Prmiêr nîsl "" dr;; i;-;i ;'.*--t

"r-tori@a IrmsB dr'lbô dsns @te RùÙeÙe

\od' Dninr qj-,i-;, ii i..i""' tr^,e'".mr,, ponmrres

On ,è .oûle.trcnnerù dPùi Pcnrt'ls

,300âdéqlrts. Il3 se.oni ldllés et s€vÉs dans dæ pl.q!ès dè plohb d une ôpûiseur dru noirs uD ccnrinùl.e €t dun dia_ nètre circulûire de virêt ccnlimèlres.lls seroni jumclés par deùx srnplB ou deur cù.del.ltes (veri6 or rougst, dstinda à t€s maintcnir su.les deua ipâulcs dc IOpérânr' Toùs dèùy soort égrlemcnl .o$rcrés solan les fo.me!

Aù jour er à l'hcurc réais pÙ I lù do lmchenin viergc,or y décoùlcm ùn disquc denYion vinEl cèntidùhca d€ dirnètre. qu'ot linha Ae poÙ. n I aide d'ùne picrre ponce n.uve. OD cxorciserâet on cots8...., la P€aù, usuir€, en nêmc lo'nF qu. lcs pluEès ei i eno. ru d€srinés rm.é dcs sjgn6 t , c t l P n c - d -, h in r , D.ù c n ù e s \ rr nôi.ù. et uoè belle enc.c é.rdale. légùren.nt vermil bien lonné€ (proscri.e les eoocs .armi.écs qui p,rfok donnenl do$ deni-teints prrsqùe rôses). 11L3np.d.S n',uJir' A tris rro ii s llu mê lrm n o ' . Otr on y jùllem lc Pa.rùn de t'ÀDCe. chôisirâ poùr c€la, de prélérencq 16 hlurcs rociùmcs. Si celR esl inDo$iblc, or fêrnua soilreuscnenl rol€G, ridcunx, ctc... ' ' 1 r e l, n ' r, / r ; , rri4 or J r js mâir êiû dénonré er quc lcs OLjers riiuèliqùesdoivcnl er.c esuyés prr l'OI)érâreùrlui mômq À laidè d'ui lingc blqn. spôcialcncnt réservé à cer ùsagc. Àdo!lè. .n coùsaquenc. é1rangères une piàcc inliie, ptupre, pure oi' lcs personnes .innn 1..À!, du mô:ns I oel!^n d srhr d q 1r nonr tæ. Lcs circulslionstoD bruyantcs,les dlèes êr vê.ùcs l.oP t.é' qùcnls, $nl âbsolumeniconrrai.esÀ h réuss è dune rèrtê

TNVOCAîIOT- BI.QUOTIDiI]NNE D]TE D'ÀPPEL ( Ma Fo.ce 6t dans le NOM du Seigneu, qùi a fajt le Ciel èr lâ T€ne I SeiSocur, écoutez nt Prière, el qæ môD Crj . Seisreu, Dj€u de Vis&icode, Dieù Pariml, TrèsBéni\ Libé.âI êt Saqq qui {cordêz Vos Grlæs de mille naniè.êr êl géôérûtjons, qli oùbùu 16 iniqrités, lês Pécr'ès i |B rrarogr*iohÊ drq Hommc.. pn I' Pr"$û.. d cui n â j,-

- 301 -

r*Ï+rÏq-ïnu.ffir:l'ffi
+l#*r,"q**l+.:lfi,,**r

+**[qî*[t*È$':w
Iu"
b É rr i' jt n lu < -. ue fLr'r'.1. h L' eu o l"râ"l s u ' r Q n é en étcrnttô Amen '

t.. e.P"'" i-P'*

d dêr

soir' le < Dc tù Dù semàine, cboix, oD Rjoùl'r4le i d lê r G.rere Mei '

ii : ;Î;l l;::llill*:': lt;:rl.:llr'le,'i Jl1i;::.'"""
f\ 'S" '{ li. "L- "r".i.ir * a"i- r'4u"r, 11I rlr'P irèni" m"r ' t"-r ', êr" dê - c n r ' o r P n r d lr d " r P n r " i -i-i i l ; I i .lôLr r.(i ra ta u o' ! i3 {l dsoo lOfl-

r.lnue (no u t " lF L u r

d ' P ir' rP mrn

"Illiïj.i';1"*1.'iî"'.

r"d ,r' P'4"1'^r'rc , i ''',i 'ïr"a. t-" n r'.+'r ' 'a',l i ?r e t;n. a " mr' r'' r ' L m o t r ' o ' g q u ' l ,.j i i .

rH{'pd., tr. ., â,,{rrd

-902-

pr l?r

i

f
on dzd 4( ri!h! d lhb..!

-

303

oarfos, cioqu,are su plus Pour rÙ'aim opér'rruB 'or5 e;lrainéa cr déhi Deul êl irs on déoose.â,e Peûra;leau 'e' In d' lÂurêl oD dôpoqera h Lânp; dtunée au ccnt e dt PoDtaclc leule lu€ùr é'lai_ oo deDùùa en avùrr du Pe, rrclê, ôu.h'nt *1 bordi t Ln"cûsôif rumon .r l. Bouk t leG l,lâca h'birùêllc5 on n.rn âvursse Dlaccrièl ettembl' sùr un ' âtha_ '/È. leq;"l.ê"onr DPiôtsler Nom! Divitr8 d^ d4 d. !oih, "ur ' cârdinâui er c.ur réai$anr l aogc ên qu€d'oû rnllB i"r 'r "oÉ nr. nour lorio'ar' o n d e f A u t l d e lÀ n s l" d Ù Cièr er dc IEléncnr rlgi por l Ân8e on r€tèùm kr PenrsclB d" Dlomb,oD rr5.aâ le CÊrcl. Evocaroi.e(voi. schéna) ?2 l.lrret Àéùtuiq,et €1,lt < ver_ !p d qhandrr , cn msin droite vcrSe quj pru. r,.JiF *e *-pl"*. i,-r"'Dor un ciercP d" citmllumé (il y r lÀ ù. ùU6ce dê kabbâl€ pntiqûe sùbslilùmt un obiat :r un NlÈ Dù lefùit dunê stnililudêdê nom dite génabjeJ an dira l'I@oeotlon d. Can'éù drcn .on éùation dr ÎhéùF

i:\|VOCÀTION DÈ CONSECRATION lsùitc ù celte d'APP.l) < Rccevezdonc. \e,cûêur mor Dhr, Iotrrs qÙr je vous taF de cA f .ulrÀ .oui;p.ons lilu e n r n a id c n l \ o rr. I mt g r en ce Monde .t qui doi"€nt, coiftc lelles,hê reldre r.d'ùhhlÊ à iôù.jès Ennemis d€ vol.e Loi Sdnte Èblt.ezvÔus ri bien de h.. fâculiésqù'ell6 n âietrtdc vie qtre pour voÙ3 seul. ùr vous seùI, cl en Voùs æul, qùi ôtG )t vjc ls vot€ l a v ,ir' Foip!au",nrrh p o u . ô ir d c V o rrêNo m B . d o ù _ - b h que j. nctiron5 tu:a I ' rml, lr' I , u v P rirrrlc Ro i rôrLc! lcè nr;eùr ce! d" T;.rbra sdloisaPnr d" mor.1a' .erôu.. et qù'cllcsmc laissul joùh dBcofto,ttions que vous â.ro!d., à (pu! o-, Drf '"ur \rai déir cr leur I|"Fé'iran"P cn vo. voh., soni d"i.nu. .i'rnps dê .ornsi'F lÀnEê nd;lP ûcbé à Vorre cmatùe. < cest poùlquoi je voùs conjure, n . Gomm* IAnge) de de voùs cônnânncnt à nt Dersonnè, nc dûge. 'tæher e. toulcs mcs .ctiors lemDorell6 on sPinlnêllês C61PÔÙ_ dùoi i€ voùs livre eniièrêùèni non lib.e_û.bitr., pour quen .;h,;q.. d^"iF er ms rulon+ | rour ne. ad.s dcli.n' -*

neùr ùsolùmelt coùforns aùx Lôis DiYiD6, en vêrtu de h chùge qui lou o été.ôbllé€ de vêjuèr su. moi . Pr&ere-môi dorc sùr lou 16 évélement! qùj De poùr_ ou rpiriruelieDcDr,!Évèn?zrriur ûui*. i4lorelhbÈDl boi eDh lB rus6 er hs ûMquc! d" lEqprit du iual qur cbartÈ r B"ûls.er dÈ rq' rôlÀ Eloieru d" moi 'ouLc;oEiou,ùoDs ntuvGB, rdedez moi de ouÈ .omnuni(arioû nrn en ûor avec fÀÛ. qùi re pùr-rle, rtn qÙil ny 'ir sui dBe'ns que qui nqi"te rt he sub$rr 'ootôrmdmeol I'El€mel  co.cu À DoD éesrd < cesr pou-quoi je vour conrurc, Llprn quP j'd invoqu; c d ssrÈer c i I qLF tlro'ruc en .e jou' Pr "o que je \ou! dotræ lleincm"nr cotrÂrDce 'ê rrx he Dmlsant lc.Feour d'tbrurcr la laiblê P'ob<uc vot;Dri a_ùiiur la nh,nè jhqù à "è joLr, poLr nê me plus .ondun. aùe çloû vG dÈ5ein' Epiriruer sur roi Je lr iurc i.i-mânê ;t solenafll"n"nr. dc'aoL .us sllbole! c. J. le Drômets Dù ce Non Tcnible ct Redoùlâble d€ Dieu : (jcj donc €n cet iDrrrni nômc, E â"ci" Télra;an-O, (nôûDer lÂngc). -.i ô .....n..... donc conndtre ro1.€ asisrànce par quel{tue < Ililremoi .rr- sisne Lts cûrJdùF Hi.roellphique d. raneibh. uui Drrncr'c à m" tuibls. e1url.€ d" surhhù \orr( ire de ioulr dt voÛPpr'sènc' cr de rÛnp+ drr \orrP ens.igftmenr. Dispotcz donc m fome de maiièr€ inpùre dù'euê $il. €n cel inslûl mêmê,Drcp.e a recev.F con 'ffn i; â rio û d . v d c e ls s p " ro ? A r' ! o u < i mun ' a ' o n ju r e ' D rnô'1ner lÀnÊet D.r IeÀd les Elohim r4reuh d; IâlAph rth dê 'lL' d peld I An6r' rl cêù\ dc5 Srphirurh.upcrn'i.es 5ur l- mém" r pilrcr ' â' l'Aibrc de Vic), er tar celui dê l'Arôrn8e .. . i . (noÙmef) lecteùf d€ vor.e coborie . an€h '.

EVOCATION AVEC vrSUÀLISrlTroN Pou l ltvocùlion wc. visù.ltsriio.. on .lo n i' s p o u jo ù r d e I o p 4 rt o u n d F jlu h (c i 8 _ | a r p un a ' c hC' 1 , o n o b ' a \ " ro u n F n r' o d r" r' J r' ro rrd et lions corDo.eues sDirilucllrt A j.m depùis doùzc hcnres au hùirs, on jùsldte;â da.s lorsroire le Penlaclede l'Ànge

-3 1 6 -

i#f;d1f+îïffi['H#l'iJf
''i"il'nl'.;." a-' a,^ t" ce(r' th'ursùu" hotr 1n"

mt***rîçilmff
'îi''i$: :ï3iii"" "^ -''n rn' or drcire' dirùârosrês
cônjurùiion des Qu!r'e' conjuatjon des Dir, Invocâtion dê Salomo!' ConsÉ.tâLondÙ Lieu IntûFrion rludidrcnN d re d rl)Ptl o!ôr ' r^ùclrion de CrnsôtrÛliÔn rnoÙ4k'

,j,;;;:

r .^ d''nier r!-cs uphc <fuiB -md d o t u

;;.';;;ïq,; ."."","

' : ll1 ll' -r

'

e

p a r .clui.i

îiii #i:liji.'*;îi:i'î:l;irpîirtrirf :."rJ,; ,r" '-"*'' '* "n"'-"1ï-)'i.'i3:: *,l:1 h roâir. Di,u r;ri.bl.- p2,, :,:,ii. i;;:"i"". er J Toi
mâ 'I". r n4 rù n''cF :i'd''.1''' : " : : " ' Ï ' , : : i" , " . , . .

",

:::j"'; x)rlj;;l:,ll,l 'lr':";,Ï:1i'JL're' d.' ';l;: i '.' s "; !e rh' du rr' ! .li. i"l.il à:i,
't" " " ' '

T: :';:'' i"::,'"d","".\''i;;'| .-,-::,:";.'ll,"l ;'1"11:1li

- 3{16 èn e LiâÙ | El Roi! t Ooitu le Cél4lê Séjou I A@'l€ de It GlotF dF boD du. Votre Clôirc v ehlc' tugiblâ rdlel tl d l t 16 Nou Dlvid (Ioh Ioan, Iaoù), o! flapEr Nron@t âyè. t. verec d A!ùrdid, (Ldalbj . La Des l,alr 6'Nj, Nola) Piur13 oûéda_ Scicb( Cùalirtique '. paga ?G71. Cnul4ù, ôn Eùdi6ed léaè'l[tl rlon de h Vtclie el du @ll€ dé ltpé. pôu e demi€r et æll. do Arvû6 poÛ li

IL '

LÂ DEMII]RGIE

Les EvocstionsCérémonial4

:ï:"'ns'.5"::ïtr l;:,1#l':l -."':".t":;: "'#"Ï"'#
"-*,.'" à" n,*; *pru' dtnse*Ue\ -t'-'*i 'ntnimrnr

i;riti'il,'"".{:,'* îi':ii:', ï#"fÏi-f, .""".," *t'".'?i"i,r""Tl;'l:1,.",," *"',
'ï:";ï:fr;iii?i1i."",,'

j:",;, I't'''*l*tmf*r ml;ïi;'.illt d'E,d (R' o),
êrEss.ésar6

*$*g*fftmss*,'.t
: ?,: :,tii,:'; ":is's'*' p""q"i u"t"' ".i "",o,o,o' "î "i':| :'-""':,:;;r'i";':;""; ii ' ",:,

303 Pou- dre @mplêr.nouÀnôu' d"tion d4Dcd' srinâlir +e ouar,e mo d c s d \ t io Û rh ' rr8 iq u e lo u l" ' o * n u n n u ' r ' ricndrcnslà. En efrct,depuis l033l 16 leilre! qu€ 'oN alÔc r.uE anres DAruirond. rcr lirr.! fu-"nr lorr nombÈuqc' Àilsr-,cr;.' r,ik d" *.|e' q, "!âhn râ r i l \{ ololÈ 'u Smboltsm., loures cclles lelalives à loctl(tsmc !rû'itt' ! i^ ^ ll ' E ' v 4 ir^ mÈ n" .i i",r a i" ; * p , u h ms l: i' l' m" sociale,ctc.. , lels étaient I.s ihôdes habiiuck, Nou tro's Dpxduhètrùcoùû dbeùcs à écoutcrd'ét"nses conf.ssionsou aun" t " . i' u t . , d ù n ro r' . ' rn n ô i' s q u e h \ l, . '-a' ." furrel,r,on ler lechuB re |A qud rrc B n u d . a L rq u e l\ a o ls h n ' o ' " à ll" ' ' o ' p lrs hr u r ' Celù' qù . J . t I ' n r, d " k r " d o n n ù < e r n s p re c i i l"s r( ; n r' iu ' r J ! . . . c 4 L '.oF scrs t$ e z s \ ê r. â P o u r lF re., cGi qu ls llort? tr S{tiI te. 'L 1") 14 Cercl. aPint.ir.. o u ro u A d ' 3 m ; m r Lq5 c . ra lÈ Mâ Â iq u An " " rû n r ! : \ u \ , I . c mp ' , lJ n J Ur' J e lrlrq" nâniere . e ' s p lo n er ce'h d A Dn i" ! a u \ a u P J s o n t n u u d il' d it r; ra r h s ll ne I J u r n s ! . \ ' . r r 'dim!u n iq e A M. ' rp t , s io u - d ! n ' r . . . " t lÊ d" $bin r. ; u ; . d ù if ssnl les rapDo.h dcs O.drcs Àneèliqucscnl.c eux Âù cênhc rlû s " r. p ma n lP I ' c ù rô P ie n ' . A , i P ri-e 4 k dd,, $ r, . l {, no m q u il (J mm1 n d . o lr l" ' " lis . t rr sont eùrùnés dans lc *hêna Ic at 1 . lc c { le ' v o u l' d u À lo n d Ê u l' lu P l il d i " : r ' ' ' nê '"T; *" ' . * * i1 , o r. . I - ! ic u , . -rru { ct l'Onegr' ttn red_ ""...' diévrux rcconmand.nl dc inæ.I'ÀlPhx d ' \ c h am r ' lir:,,l n rs a s n l; q n d u n " n ru . i* h id rrro n d I on"dd nè \oar qur I'P,ah e' Dr-n rTs hibrcu!. L"/,ard

h a h r ' uce ' m " o - n " " " .rn r" o l, 4 À urr,r é d d e rn n r ' m rlo r" J d , . i u. c B r- -hr "b L Ê $ ' ; i " rr', r
""jc". D' " s rn . ' ir' liilh 5 l|' ! irê ' l' d : : rr2 r

- 300
dB Elédenb' MrB les d.ùi lPrÙê' dùignPûr 5Bi d"u\ Èr r? rffln trÙ à l {ir' doo{ â lEn"n"où InL,n éouiv"lenr

ili,'i"i.ll"

"rr,.r' ."* t b-rulrPn l'honneu'ds E"trik Prrod'ra "'*"-" ' ùag*rtÈ d' lr Mqr oro,nâ;É : re rrerac r*r """"" iè.ote'l' rê6voôd iliiiiii ir!n.;i;p-*.

cr.*"

cn r$ur4e lencea$rer r's

"!d

don r' prus "onc'!rrriqra rrdc rnÙ e dianè'rP $i, dlnriron 2 m 70' (hâquP '''nd iTii'"," à, ,.*",r-' '-.;.ù æ rn\' t. seenddrmdm I' rèrcl n'irhùr t , ;"r .l" r Ù .d -.30. "r* a*^t., q"i st Plt'n"nt l"'ut r" de *àt. i. -, t* sùù* .o;r puÉnenr ')mboriqud """i:,.iiÀ. .,. ù ;ê c'r'ê d' prd*rio' 'rail ;"ili""'.:;;;;.; ', , r" r,"u'u de Iopira,eur. efiet, En ,"1,:.,,. ir"-lr" +a . p r r ê ' r e u r3 u rÙn Dh ' * ,r'* , p" 'c 'êïrê ii ." À*. deI';Ierna dsî' uff 'ph)' ii;;;;i";";;;;;l;;".",.r i" aui'* prot*tio" ot "r4iiv'mrnrhrôaÙsr'.tr,È(e r I 'ou' r-. ai s m è ' F a s ù r c ùd r I o p i_ " '. ;* i l .-* t " n {i" ra'1|' o-" i."'* i-i'.*-ç-**
{ffn dê donner à l(Êu\rP qt' sont or r?rcd od a* . "t'*. o,,iin-'it, '!inp t P "trI t rp d _ ' c ld irrro'' à "'Ë ,"1"" a. t" ti". ,, rP i ."';"*

Le rmcè du C€rcletrediionnel !c râir timi

afrn a,--a. a"* ll nn'r' coûrinsPnr q r re Ï'ii. dB "i."i* *'rr"" *"t. a"t trs NomÉ For45 rPdrùr< ,_ilr," "ii
de Iheure, de la sLon etc FÂ,ne de .err. otecsulron,on o !u dB Cé'ônotrrs. noa Rul"îeûr ôrhouù, nai: tvon dêe rsuilals csrskopnrÎÙa

u aen""a" i'"i r";;"t,e' ci-.orociqu' -te*"u 'næ svd le dûroDdu * aoitpaeÂrrê i- è*a, a" *"-,a. c"t"i d'"",tiatàrÉ pl$ peùt 6r d*rhé c;;i;;-oti;,. cpé.i1lem"nrIrnrirA doqÙtê rr enDoirê 0or' à .r/.m.r
pÙmêti'nr iLletrrit; de r"iru'r Àr LenDloid'uo procédé, €n;orr : ïoDde '. d dr nùi3Prl& 'uùrlerff ni'esîre ' sâ manifstatioD on bl L€nDloi duD pro"édè empâ'Itnr tuure dÉpeBr'n n6Û' dê sr 'nn déDprdir'o; dè lsdire cuù6lsnc'su rur "l à dè;atiôn. C dt re cêrcre €rtérieû

-3 1 0 dôûc fétablissEdl duo Le DtrrncuDhe a) su*nlùd d id?r,i,l â*c l. Forca c Bl e! bmk e;Da;fÀil nDDùr un qu'il .'4it deint . doubl. !b;érittll. æ;;e ' la icminologie clssiqÙe' où l' . ùoutt oow enplôr'd C6r sû P.dÈ Fotr æ ',pu's pas ûe ps.:y mortétd €r mn Sæau qui lâ Eeléda cle LÈ parsgaphe bt dmmde uûe iùliû4tioD plE étcndua

Fd6

aùlqùcller nôls loùo .éférions tout à lieue

- DerMtrrûle. {sr ribuk-divior idés-hèr6, ùcùélip€) : (EhB d6 aurr6 Dlùn es6, enlitée - inomùcd6 elc...). D;u k Drêniq ca .116 aplartienoet à l, cata4orh da . â116 a@Nidér& don. t. sRc ,aron), à uae ilimÔ.ioD ' L! l'rr.. qui nal qùê lê roinf ôe Épél&t indénniæol. ?tr est ljmagq.t évoq.e &.|értquemdr k pnlcrpc d. rrm'n'_ dd êtB qu'ùtu 3ultilité de Du3l€ æcold @d æ s spati,la plu pIèlenæ relqtiy. s@et À ite loc'liuton. d€ cê tuft daE la càt*orie d@ êtrd À cls, €l ib atrdt

Oa t. tejl d. n. p6Éds daN uD boôde !ùlaitdêll

que deur die@iod 16 siLu. pls. .r ôù l troi6iàm€diEer

!où3 Fla{an4 {t!B $n . A rcEoæ of many dimdtioru dhdsioæ oal qru ' ètre déEorhe auur eû. À dflr qùi ù. aéalæ d'ovisagt O; ri oous s,roùs rurl,a. nou deône y Moocû | Cù ttlg.é ne 6oir oùe sutacq uû. apei.ù' ndu. Grle vôy.nl évolû6. Dou luj @.doE !où3 Colclùod do4 quê le Eond. À dcùr ilibdriotu bio qù. cêtuj à u. I échaDD.. adi Ef?lèr lG Fur @l ébe{urfscê, le .oÙd6 Êi iou! 16 .ms d. noilÊ Uûilde à hk dineuioG, oe 6è tévélereol È ér æN que su loû€ d€ rigna 3ans qù'il pliee ddo-

311 DG ptu6,dê mém. qu'Ùn plan md{tr1comrirue pour o'N un oldlcle À nolre lui, lotrt dèdâccnent lui sut irrcrdi! d's qu il 'emonlre'a ll l i m i Led'un plrn, cdk dirê uDe l is n r ' D è.l o'',5i nuu5"nGrnrh no cle uelon rr rrtdiriôn3 d" tt vsaier. non.eÙhmctrt n 1r ' pou.ra !âs sorljl mis emore it n'iftàeinera méne pâ3 quê lê Dm.edè Dutse erÀler I É"u" 1.r'" hûoner, il lui fîudr.il âvo r to's 3 unê rroi sièn€ dinetson , ta t'"ut"ur, qu' s"uh lur pÛncr'3ir dê Jl ên esi de nême de nôus-Dêne B'le.mé: da$ ùnc chdnb.e close,sanssolulion de conrinùité aur nurtilles aù pla_ fond, ou tu D'8nch.r' ormèh_ qù.n.rpr,r, ied dn" cn pâs8nl d31! 13quthm. ' on toit quil lui Èl Rc'"ornr , ls pdpnaé d uFch'nâ qÙ ii rcnenk4 ûh_ posib p d..olêr Iop;'treur d" lt Forr ;. d.'rùn€r c"lh-ci dù. u .o1d.m8rÊur ptAcÈ rer st ên théuretele rôle ds scÂlnd

La mcrière d4rir.c à !"flf d'oirfdf, 3 l [nri é deno' ia' aue èr@!êp Ar toujoln un P"nrd_r' ernrimaût 3e. âr bur". l.q,d;po ç 5r. un linge cl'ré ,mb ib ; d . : â 1 s lrL s À u du Prnta.l?, no posê une cNolr.F dê reriÊ ou d. c"1h cuiv.è, dans laquêllc se co$une le Dùfum e. ralpô.I tYêc IÉDûô. On i.oùverâ dds la Drenière pa ie dc c. livre el dans la < Talidnùie prati$e ' O).loulcs le co!.€sponda. .e! de lenDs (nois jo!., b€ù.e) dinsi que cell€sdês pÂrfuns

ilnilffiil[[il

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful