You are on page 1of 2

1.

Napisati sledeće karakteristike za TV sistem:


a) Amplitudu (nivo) analognog signala Cvbs ......................
b) Amplitudu (nivo) SDI signala ..................................
c) Broj linija kod HDTV slike pune rezolucije i UHDTV 4k ........................
d)Broj piksela kod SD i HDTV pune rezolucije i UHDTV 8k u jednoj liniji
..................
c)Broj poluslika u 1 sekundi kod PAL sistema .........................
2. Koliko je potrebno da bude horizontalno (paralelno) rastojanje između
elektroenergetskih i telekomunikacionih kablova.
3. Koliko iznosi karakteristična impedansa koaksijalnih kablova za distribuciju
video signala između uređaja.
4. Kablovi sa upredenim paricama kategorije 5 mogu da se koriste do ......MHz, a
kategorije 6 do ..........MHz.
5. Iz kojih signala se sastoji S-video signal?
6. U jednom Multipleksu, koliko može da se smesti HD digitalnih signala sa
kompresijom MPEG 2 a koliko sa kompresijom MPEG 4 ?
7. Koji se sve signali insertuju u vertikalnom povratnom intervalu?
8. Učestanost odmeravanja: a) kompozitnog video signala je ...............................
b) komponentnog video signala formata 4:1:1 je
...................
9. Koliki je broj odmeraka po aktivnoj liniji sa signale Y, Cr i Cb za standarde
odmeravanja 4:2:2?
10. Uloga CCD senzora je da ....................................
11. Kolika je frekvencija odmeravanja audio signala koji se koristi u televizijskoj
tehnici
12. Luminentni signal Ey izračunava se na osnovu izraza ..........................
13. Kolika je najveća frekvencija signala zvuka koji čovečje uvo može da čuje, a
kolika je frekvencija video signala koji čovečje oko može da vidi?
14. Koja je uloga AC i DC koeficijenata kod diskretne kosinusne transformacije?
15. Objasniti razliku između MPEG 2 i MPEG 4 kompresije.
16. Objasniti ulogu I-frejma i P-frejma
17. Šta se dešava sa TV slikom kada je faktor za GAMA korekciju u kameri veoma
mali?
18. Gde se koristi laser, a gde LED dioda kod optičkog prenosa? Nacrtati slabljenje
u prvom optičkom prozoru i obeležiti nivoe?
19. Koji opseg talasnih dužina je vidljiv za oko?
20. Koliko je ukupno trajanje linije u PAL sistemu, a koliko vreme otpada na
aktivno trajanje linije?
21. Kako se zove signal koji služi kao nosilac redukovanih signala razlike boje?
Kolika je njegova učestanost I amplituda kod PAL sistema?
22. Šta je posledica greške horizontalne faze (vremenska razlika između
horizontalnih sinhronizovanih impulsa) ?
23. Koja modulacija se koristi za sliku, a koja za zvuk kod analogne zemaljske
difuzije za prenos signala od predajnika (ili repetitora) do prijemne antene?
24. Koji signal se ugrađuje kao test signal u kamere, video miksete, magnetoskope
I druge uređaje?
25. Čemu služi multiberst test signal?
26. Objasniti detaljno suštinu diskretne kosinusne transformacije?
27. U kom frekvencijskom području se nalazi televizijski signal? a) Koji se šalje na
satelit…….
b) signal koji se vodi od LNB konvertora na satelitski prijemnik
………………………..

28. Kakva je razlika između Logaritamske I Yagi antene ?

29. Kolika je širina analognog televizijskog kanala, za VHF i UHF područje?

30.Koja je uloga osciloskopa I vektorskopa u TV sistemu?