You are on page 1of 7

EAL\HNIKH 6HMOKPATIA

EIPHN06IKEIO A0HNQN

Apt9p.6s an6cpacri'Js

6 q:) s /2017
TO EIPHN06IKEIO A0HNQN

L:uyKpo1i]8f]K£ an6 1flV E1pf]vo6iKf] Mapi.a Mnou1si] , u1v onoi.a 6p1o£ Il


Dp6£6po~ LOU Tp1p£1.ou~ L:up~ou1.i.ou ~wi.Kf]Ofl~ Km am) 1flV fpappmta
M apyapha Auy£p1Vonou1.ou.
L:uv£6pi.ao£ 6f]].l001Q 010 aKpomi]p16 LOU, 011~ 20-10-2017, yw va
61KG0£1 1f]V un68£0f] pnasu:
Tou avaKon"tov"tos - acrKouv"tos npocr9hous .i\oyous : EuK1.d6fl
Bapwsi.6f] LOU l:(o)Kp6Tfl, Kmoi.Kou Kmoapwvi]~ An1Ki]~, ].l£ A <PM 023904231,
0 onoi.o~ napa0168f]K£ 616 LOU n1.fjp£SOUOlOU 61Kfjy6pou LOU i\£(o)Vi.6a 2:1G].lOU.
Til~ Ka9' I'JS I'J avaKoniJ Kat ot np6cr9E"tot .i\oyot : Avwvupfl~
cpan£s1Ktl~ nmpda~ p£ 1flV £TI(o)VU].li.a «TPAITEZA EUROBANK ERGASIAS
ANQNYMH ETAIPEIA» KmLOv 61aKpn1K6 ci.uo «EUROBANK ERGASIAS», pna
UlV 1pononoi.f]Ofl 1fl~ £TI(o)VU].li.a~ 1fl~ an6 ••TPAITEZA EFG EUROBANK
ERGASIAS ANQNYMH ETAIPEIA», nou £6p£U£1 01f]V A8i]va Km £Knpoo(o)n£i.Tm
v6p1pa, p£ A<PM 094014250, Il onoi.a napa0168f]K£ 616 1fl~ nA.f]pc.souoi.a~

61Kf]y6pou 1fl~ A1Kmc.pi.vil~ KaA.A.1yc.pi.6ou.


,urt Slr1 lrDC'Jdc;Dm i\U1 p1lr) '131'?8){3 9){llrt'(Di\D nou SnoA9y Sno1 mA 'i\C'J1l19){Di\D ~
o Slprtu SnoA9y Srtm'?eDodu Sno1 lD){ L,ruo){Di\D lri\'?rlOi\1d){ i\U1 3W
-("113 SIT ''(3D 'lrD09){'? ,3: 'i\C'J3D9£lrlCl.D i\~){1)3UDd1
OlD){1'i7 :OlD){W 9){1)3uDdJ, 'lri\9rloxnm ·u'1 '8011 '1000 3:3:\7 '100016101
UV) i\C'J1){0llll3 i\~){1)3uDd1 i\C'J1 SlrDC'JIDd9rlm9 Slrd38c;t3'(3 Somrl~1mn9
no1 SlrD~D9 SL,rmwl.rdxmD){ Slr1 oxA3\''? i\01 mA lrch9urt 1Dli\Oi\9£Jrloy 119
moM'? i\U1 911rt '513D'?XD 5'?){11D£jrlrtD 5'?){1)3uDd1 Sn lD){ 1\c;tododm 91rtD oA9y 01
mA lD){ 'i\~){U8i\Cl.D i\~){l1C'J1Dlll0){11DrlDlrlOi\ i\C'Ji\3rl91D1IDCl. i\C'J1 13ch9i\3 So1chlryo){01
Sl,r){lli0){Do 9 d3){ SL,r1){3i\D md 9 i\c;toy31ouu s~ 8 o){ 'u 1DurlLrD L,r){1 rtoi\0){100){11\C'.Ji\10){
lrd319){1i\3A 1\Cl.OX'? Di\ 1\rtoc;ou i\39 'S'?ADy'(Di\Cl.D S'?m)3uDd1C'J~3 SnD
Sno1 9rlmdmd3u i\01 9duu 'Dl){91lll3 9){1)3uDd1C'J~3 D1 'OD91DU ·c;orlD1i\C'JAD1i\D
Cl.Oi\3rlc;toAdrt01rllr9 Cl.01 C'JA9\' D1Drlc;td91 9){11C'J1Dlll D1 3ti i\C'Ji\3rl9DDD\"((i\Cl.D
i\C'J1 Soy3<b9 Sodu C'J19){ m Sodu Srto1 l,rD31llrlrtD lr lDi\P i\C'J1){01lll3 i\~){1)3uDd1 i\C'J1
SlrDC'Jd'?emy3uu Slr1 5<;mo){'1 'i\C'J1){0llll3 oi\9rl i\~){1)3uud1C'J~3 i\(')1 Lrmrtec;d Lrw
lD13)1dOld3u l.r1'?eorloi\ rt01 lrDu£lrl'?ll3 H ·i\rtOc;tXD1 i\9Xffi rtou i\C'J1){01lll3 i\C'J1do
i\C'JlD1XD'(3 1d3u i\C'J3~91Dl9 i\C'J1 Lr~oyc;<bm3 i\U1 3rl 'i\~1rtD 01d9 mm~i\D 01 Sodu
SC'J lr1'?eorloi\ nm lrDu£lrl'?u3 l,r){ll3XD S1dC'Jx 'Somrlc;d91 c;om1C'J1Dlll lD){ noxc;owm
c;t~onrl lrDm19rlAodum9 3rl Dd38c;t3\'3 lD1i\0)1doeu){ Dl){91lll3 9m)3uud1
D1 119 131Uc;t){odu -17661 I 9SS0 lD){ -17661 I 9800 '1661 I SS61 3:.LI'i7U Sn lD)I
5~8D){ 'L861 19101 3:.LI'i7U i\U1 3rl 9rlDDrt9i\Cl.D 3D L801 3:.LI'i7U i\U1 911V
O:WO.N: O.L 3:W V.N:~cpWA~ 3JIH0cp3}1~
VIcpVdJOJIIV H.L 3~H.L3V3:W AOcpV
. Cl.01d UlDD){l 'i7
Cl.01 9){ll){Ddll DlD lD){ 5'?1Cl.D 3D lD1i\Od'?IDDi\D DD9 91){39 i\Cl.Oi\1A Di\ i\DDU1L,r)
lD){ i\DD38'?1D){ nou SnD91odu 53<bodAA'? SnD i\D){Lred'?IDDI\D 'Sno1 Sc;10rlD1drtxo1
Sno1 1\D~ffill'?i\D i\C'J~9Dl9 i\C'J1 10d9Alrm9 101Dc;t0~3dlryu 10 'rtO}){Di\lll rt0}3){10
no1 9 dnD Lr1 9 m){ 3){Lrel,ri\C'JID){3 D}ouo Lr 'SlrD3 89 un SLr1 LrDLr1l,r)Cl.D Lr1 9 m)l
·ortw9){19 SuDc;toduu Slr1 L,rxdu 1\UlD
Ui\3rl9d3IDDI\D i\U1 mA 3){U1D1do i\C'J10llO i\C'J1 lrDlr1l,r)CtD Lr 'no1 SL,ruo){Di\D 10A9y
10138D9du L T0 0 1SLS SlrD3S91D){ 9rte1du 3rllD){ L 100-6-80 9l1D 10 101){39 i\Cl.Oi\1A
Di\ p1lr) 'C'Jd'?11Dd3U ·i\L,r1rtD 3D lDli\Od'?IDDi\D DD9 p1lr) 'SDDc;toduu Slr1 L,rxdu
1\UlD mn<b9dADi\D nou orl109){19 i\U1 mA Sl,ryo£jDi\D i\lll91D){ lD){ 91 00-S-S0 Slr1
orlw9m9 i\U1 mA 9){1xdu 3){U8D}d019Dodu D}OllO Lr 'rtm L,ruo){Di\D ST 001 S8L0
1~:., · SLrD3e9m){ 9rte1du 3rt m){ s1 00 -s-os 9 uu i\lr1 3rt i\C'J1u 9 ){ui\u 0
~! ,'(~·~"
~~~:-. :.-.,;:'
: .>,
~".. ~ --\
~If'\
SlpnlDmng Sln Slroog}U3 lrD38>I~ S1 00-S-t0/,JS6t0 ·rte1do ,un 1\Ul ·yg)
s 1 00-S-t0 1\Ul Dli\Olll9>IDI\D /\OlD 3>Ilr899lll3 SlfrlC'Jdlryu [fAmm9 lri\~rlolUO>IDI\D
Lr S~eo>I '('i7YOU)I 0 ·dou Lt1 3rl C?riDDCl9MLD 3D 1 ·dou 0S9) Dli\Olll9>IDI\D
/\OlD S[fAmm9 Slrl SlrD09}U3 Slr1 lri\~rlou3 1\Ul 9uo i\~d3rllr i\C'Jrl}DDAd3 s1 1\C'Jl
So}ti.D3eodu orl91\ 1\0l 9uo Sl.:ri\3rl9u3ygodu Slr1 S9li\3 [f9oylrg '('i7YOU)I 1 ·dou
tS6 lD){ 1 ·dou 0S9 odedt;>) D00389dUrl3 lD>I t;>l>I3godou 3>Ilr8lf>IDD lfUO>IDI\D
Lr C'Jd~nod3U ·[fuo>IDI\D Lr Slr ,8D>I 1\lrlD lrg-r;>yg [f>IlrlOI\O>Il9 m1pyo>Iodu 1\39
n9 mni\}d>I i\OD98D){ '(1o0 '0oo0 Nxdv 1000/08L dl3IJUW 'ss8 '6000 Lri\'i7YY3
8000/1 S1 evcb:a) l329rldocb3 lD){ D}OUO 1\Ul 'D}DD>Ilgmg [flClD DDClO>IlfDodu
1\lrl -r;>m>I SlfuQ)toi\D Slr1 lrDD>I}9>I3 1\lrl ''i7YOIJ)I 0 ·dou 16S odedt;> ol
3rl Di\C'JcDrlc;tn 'l3DDt;>lmg '5C'Jly~AADU3lClD 9lClD ,1A }381\DcDOUD Q.OcDD 'mdlflDD>Il\7
OL · (S 1 00-S-t0 A.l.:rl Dli\OlU9>IDI\D /\OlD 3>Ilr899lll3 lfrlC'Jdlryu Sodu lfAmm3 Lr
i\OD98D>I 'S100/SSSt '/\ '6'1 odedt;>) S100/SSSt '/\ 1\0l 9llD ClOl SlfDlr}OUouodl
Slrl odu m>I (961-S61'Y3D 0100 'lr~t;>du m>I D}dC'J38 SlfrlC'Jdlryu [fAmm\7
'lr>It;>9ouou '0100/ssov·N no1 lrD38>I~ [f>InlrAlrm3 ·yg) m'i7YOIJ)l LS6 m>I c;sg
nod edt;> ClOl SOQ.XDl Lr~dDI\~ 1\Ul t;>l3rl lOl[f 's 100 -s-1 s 1\Ul 3>IU8~lDlD){ [fUO){Di\D
LI ll9 lirhC?UCl pecbLiy Q.Odm 'Cl0rl91\ Cl0}9l ClOl ST 1 odedt;> Ol 3rl 900DCl91\ClD
3D '0100/SSOt 'N t ·dou 61 m>I 1 ·dou t1 odedt;> m 9uo SClm liDDlDt;>lD>Illi\D
1\Ul t;>nrl 1\ClOQ.XDl SC'JU9 ''i7YOU)I S ·dou LS6 m>I 0 lD>I T ·dou 0S9
odedt;> Dl 3rl Di\C'JcDrlc;tn '1\C'JYl}l 1\~){ll(')lDlU 1\(')l D}DD>I19Dl9 [f>Il913 DDClO>I[fDOdU
1\Ul t;>lD>I t?YYD 'i\DDLiexlfDl3 D}OUO 1\lrl 3rl 'D}DD>Il9Dl9 [fml>IDl lri\3rlp>Iodu
1\Ul t;>lD>I SC'Jrl9 lX9 '('i7YOIJ)I 0S9 'S0 odedt;>) ClO}dUlDD>Il\7 SOli\C?dDU ClOl 1\0lll~/\3
lrDLillf2M Sodu mli\od~cb i\OU9l t;>lD>I m>I 1\l.:ryQ. ,eo>I 39 SC'J}90rldo '('i7YOIJ)I OS9 -
6t9 'St9 's ·dou LS6 '1 ·dou SS6 '0 m>I 1 ·dou 0S9 '1 ·dou 810 ·dt;>) liDClxAc;w
nd~cbm3 1\39 SnOl lfDD>I}9>I3 lrl\odxAc;w LI m>I SClOl 0~onrl S~>Inod:Jni\D lD/\}3 1\39
'D}DD){19Dl9 Dl9} i\Ul 3rl lDli\02t;>m9>I3 'ClO}dlrlDD>Il9 Cl0l9} ClOl DlU19190rldo 1\UlD
mli\oA-r;>uCl s~eo){ ''i7YOIJ)I ss6 Clodedt? Clol lfuo>IDI\D LI m>I 'i7YOIJ)l 0S9 Clodedt?
ClOl lfuo>IDI\D LI ocbodA9m9 019} olD lDli\OQ.3dC'JD t;>l>I39Ddou 'Oi\3rl9X3ld3u
C'Ji\t;> 01 3rl 'C'Jd'?llDd3U · ('i7YOIJ)I 9t0 lD){ 0 ·dou S8S ·dt;>) I\C'J99~3 1\C'Jl
liDC'Jprl mnxd~u3 lD){ Slr){}9 SLil lfAC'JAD~319 LI lDl31\t;lXDllll3 lDl~ lD){ 'OI\3rl}3){lli\D
91\10){ 1\Clox~ 'D}DD){l9Dl9 m9} 1\UlD mli\oA-r;>uCl S~eo>I 'I\Q.OlDD){l9>I31\ClD
Di\ nu~du S[flClD 10A9y wneD9du 10 lD>I lfuo>IDI\D liD}d){ 9un H
·LII\t;>UD9 nol lf){llDD){l9 1\lrlD sLr ,eo){ Lr PeDo>Il9DlD){ oi\ m>I s~eo){ 'lfrlC'Jdlryu
Sodu SlfAonu3 s 1 00 -s-s 9uo 'Slflno ClOcbt;>dAouo Q.OlD3Y3l>I3 ClOcbt;>dAlli\D l8C'Jlt;>>I
Slrl -r;>nrl '1\~1\Lrev no>I}90i\lrdl3 So>I Slrl SlfrlC'Jdlryu S[fAmm9 s 1 00 I 88L0
A<!JAU8'f Cl0)3:>l.190/\Ud13 001 )l.wx:>ffi9lllJ L roz/ ~ 9·neldx:> ,11.0 )ul oyyc;m 0 (;
Stf-.
o/
l,rA(')ADMlD Sodu 31}3 lr~l3gc;mu lro3rlt;J Sodu 31}3 i\Hh9 ,un lDli\Oi\t;J<(jrluy D}OUO m
lD)l SliD389Ufl. SLI1 SD}Dfl.O SLI1 Lrolrrtp)l3 i\U1 t;JlD)l Di\~1\D)l 1Dl3upyuduu Di\ S}d(')X
'(')d~1(')1D)l upi\rl lrd31}Dl91 1Dl3i\}A D}OUO m 9uu mOUt;J)l mA 'SCLO)l}gmg Snm
9UD 1\D)lUlD}rlO)lDOdU 5(')3Dl,r'{)llil3 ,13rl fl.OU i\(')cDt;JdM3 i\(')1 0'{01\c;tD 01 9llV
'DlU19rl1DD<(j C1.01 l,r)lllDDlDfl.O i\U1 Sodu s(') (')d~nDd3U P8Ui\C1.3d3
ui\ s(')i\~rtou3 13u~du ·LI1Dldt?eD)l)l3i\D SLI ,eu)l SLI1 LroLI1}uuu LI lDlDlD}SD)l
Di\ Dl3U~i\fl.D 3rl SD}d3rllrd3UC1. i\('))l91 i\(')1 lD)l i\C?)l11)lDdUOlD)l19 i\(')1 13Dt;J<(j
513D<::J3dX C1.01 Sc;torlmdnxm 5CL01 t;JlD)l s~)lllDUdXDlD)l lD)l S3rlOi\t;JdDU 3101Dt;J)l3
S11 3rl S(')3Dl,rnuuu SLI1 oyoi\c;w 01 lD13Y'{t;J<(joodu i\009cD3 '5(')3D<::J1Dlil(')3dx
i\(')}'{fl.9i\O)l i\(')i\~rlld)l3)lAfl.D t;J1D)l 1x9 lD)l c;tortDmduAoy no1 Lrolri\})l i\U1 9uu
3chfl.)l~odu S(')u9 S(')3Dl,rnuuu SLI1 fl.0'{9i\fl.D n01 t;JlD)l 13Yt;J<{j i\(')1U9)lDi\D o i\OD98D)l
'Slr ,8D)l SLI1 5(')3Dt;J1Di\3 Sl,r)l113XD SLI1 SI.Ii\~rl01mddouu 'Soi\~r1.D1do S<::J)ldDU3 lD)l
Suoc;toduu SLI1 Lrctq)lD l,r)llrloi\ lrlD Di\3rl9i\D<(jrluymg m t;J1D)l 'Sorl1rl9i\ lD/\}3 S91nu
SoA9y 0 ·m)l91m3 9)l1)3uDd1(')~3 1\0Q.XDl 3101Dt;J)l3 01 3i\lD<(j~d3uCL nou Ol)l91lil3
o11rt~eu 3rt 5311\~emAoyoun Sno)l91 l3i\t;J<(jrlu'{ld3u S<::JeD)l 'lr1Dldt;J8D)l)l3i\D mi\p
UDD<(jrlc;w ~Dl3i\D9 DD}38'{3MD1D)l i\U1 9UD UDU1}DUD i\l,r1CLD 3rl DD}38DD)l191U3
LI 11919 'D~1(')dfl.)lD lD/\}3 Sl,rrl(')duyu l,rAmmg lri\3rl9yyu<(joodu LI 119 lDli\O)}dCLXDl
i\(')1ll9)lDi\D o 'Q.01fl.D lrolrrl}1)l3 ,1D)l 'Sl,rUO)lDi\D oA9y oogA9 i\01 3W
('rtlrgu 6000/98L evd13 '98 'L0 Ui\'i7YY3
986 I I 880 uvl Sl,ruo)lDi\D SLI1 ocbudA9)l1g OlD Sn01 S<::J3D~euduu SLI1 t;Jd13D LI1 9uu
oldl,rlDD)l19 01 m13Q.3r1.D3g Di\ S}d(')x '5(')3D<::Ji\Amg SLI1 mlr1Q.XD1 LI lD)l m3d~xn3
LI 13'{'{t;J<{j1U3 fl.OU t;Jd13D U1 3rl 1D1i\OXA~y3 10A9Y 10d319DD1d3U 10 '(liDC1.3d<::JD
l,rmdfl.O)l1U3 3rl) no1 Sl,ruo)lDi\D SLI1 SnoA9y Snod319DD1d3u Snm 13Dl,rxdud31
13X~ i\39 i\(')1U9)lDi\D 0 i\009cD3 '119 }38(')13rlliD DN ·SLI1 i\(')A9Y i\(')1 DlU19rllDD<(j
l,rmlDmono lD)l l,r)llrlOi\ LI }38Ui\C1.3d3 Di\ lD)l l,r1)l39 t;l)llilfl.l 131\}A Di\ [,ruo)lDi\D
lro}d)l 9un li 13U~du i\(')1Q.01 i\lil91D)l ·vyou:JI 9L I lD)l I ·duu tS6 'SS6 'I ·duu
0 s 9 1\(')dedt? i\(')1 513~t;J1mg S11D Ui\3rt 9 )1dlrlD lrrl1rt 9 i\ lD/\}3 l,rUO)lDi\D li (')d~1md3ll
. L I 00 -o I -9 i\U1 (noyCLOU91D('))l C1.01Ad<::J3J 1\C?i\lrev opmg01(')du OlD l,r1lry3rl1U3
Q.O)l11DD)l19 no1 Slroog}u3 lro3e)l~ LT00-0T-9/,8StTL ·rte1du ,un i\U1 ·y<j 'vyou:JI
0 ·duu S8S odedt?) SLI ,eu)l 1\UlD urto3e9durl3 3)luel,rwuoi\10)l i\(')A9y i\(')138D9du
ocbudA9)l19 39 01 'l,rrl(')duyu Sodu Sl,rAmm3 Slri\~rlolllo)lDi\D SLI1 liD09}U3 i\U1 t;J13rl
'SliD3'{~1)l3 LI~t;JdU lryyt;J 3DU8Q.O'{O)lDU3 119 3ITlfl.)l~odu i\39 C?i\3 '(noynou91D('))l
nmAd<::J3J 1\C?i\Lrev op)l1go1(')du olD t,r1Lry3rlm3 c;to)l11DD)l19 no1 5(')3D991U3 Lro3e)l~
SI 00-t-T fc86LS0 ·rte1du ,un i\U1 ·y<j) ST 00-t-T i\U1 SLI ,8D)l 1\UlD 3)lU8991ll3
~,1~
:-:-----::;-:1 ' l,ruo)lDi\D LI m)l (no9}urluyudux Sui\1\v. 1\C?i\Lrev op)l1901(')du olD Smd1[,ry3rlm3
--. -~Jt~\
~ vi '
·,~,---,· ~\
.~ .:.- :.r \
y ··, '-.• . ;\
~t--1 ..
~ ~ ~ .
1~·~t;;>l""'~ '
)_>;- I
." /
170) 5~rl(')dlryumwl n0991d3u 5ln 5od~u 01 t;>Brl C?A'3 ' % S£'£ t;>lD){ 9){l2'3UDd1(')~'3
01 0l){91lll'3 9){llO<{jrlM 01 101~ 5Dli\Oi\}Ogd'3U(l '%S0 ' L 91DODOU '30 i\Dl9Xd'31\D
Ol){91lll'3 9){l2'3uod1(')~'3 01 (11 0 0 - L -L0) 5Lroogrli).D 5Ln lr~do i\~ Aln t;>lD){
'Dd'319){l9l3 . (10}){01lU'3 t;l.O){l2'3UDd1(')~'3 5011\0t;l.XDl '3101Dt;>){'3 (101 OlD"£?YliD'{YOU

1\Dl~ 'Ol){91lll'3 9:xnogrlM 01 5Lroogrlc:w 5lr1 D1'3){di?l9 lr1 lry9 ,8D)I 'i\(')9t;>Aort

1\(')}DllDODOU S'0 1\0~yu 0l){9llll'3 9){llOgrtM 01 '3rt lD1t;l.ODl 5o}d'3rtlrd'3U(l


Ol){91lll'3 01 'Lroogrti).D U){lg}U'3 Alr1 '3rl Oi\(')cDrli).D ' Ao~yum3 ·5D}d'3rtlrd'3un
i\(')){91 i\(')1 lD){ AC?){llDgrlM i\(')1 5Lrolr}ouomyocb'3){ lD){ n01 5~yogoBrt

5r;.od'3rloAort ort(')} D){l9 01 A~1no '3D '3){lr9~xoodou '39 (')d~n Dd'3u ' (5Lroogrlc:w
5~ll(')1DlU 5U){l91\~ Drllr1d"£?dOU '31t;>dO) DX101D}1i\D % 01 ' 81 lD){ % 01 '11
t;>){l'{Oi\[\.0 101~ '% 9 ' 0 ){'3 SL61 1801 'I\ (101 5I?dOcDDl'3 5lr1 1\0~yu UO(')lU}d'3U '381?){
'30 ' % 0S'L1 91DODOU '30 Oi\'3rl9Xd'31\0 ' Oi\'3rl9AlDrin){ 0}'3X'31\C\.O i\'3 lD){ % 0S'01
910ooou '3D Oi\'3rl<?Xd'3AO ' AC?Alrrl 170 5m'3){dt;>l9 '5~rl(')dlryuo){01 ogo}d'3u Alr1
mA 9d38010 5Lr ,8D){ Alr1 9uo 5c::>d'3rloAorl '3){UlD}d080){ Ol){91lU'3 o_L 'Dli\01U9){0AD
i\01 <?UO 5Lron'31t;>rlAodUDl9 5~){lrl01D OldC?8ld'3U Di\~1\D){ 5}d(')X '5lr ,80){ i\U1 <?UD
10A~rl(')umm9 5c::>d'3rloAorl A(')d~lodu i\(')1 ){'3 Am~ 5lr1 10d9 10 5c::>80){ '17661 I 1 S00
·A no1 0 nod9dl? n01 moM~ Alr1 t;>10){ 5Lrolrdc::>xoodu lroo<{jrli).D py31ouo
~lnD 119 lD1'3i\}d:x 5Lroogrli).D 5 lr){lg}U'3 5lr1 noA~rlox'3ld'3 u no1 Lrolrrl}l){'3 Alr1
9UV ·5Lri\t;>UD9 5~){l1DO){l9 1\0~yu ' 5(')'30~'{d)0~'3 5r;.od'3XDO'{O ld x~ rl (5o}y'3AAD10){
5lr1 5lro09}U'3 5lrl 5od~rllr lrA~rlou'3) 17100 -o 1-6 Alr1 9uo 5o}d'3rllrd'3un
Ol){91lll'3 9){nogrt[li) 01 '3rt 5(')){911\'3 9oou (')1\t;> 5(') 01 sLr , 8 o){ Alrw l3YI?tJom){
Di\ '3){U8C?'3dxoun 'i\(')1U9){01\D o D}OUO Alr1 '3rl 5~rl(')dlryu ~Amm9 lrA~ rlo1UO){Oi\D

s 100 1 88L0 A9rl91do ,un Lr no}dlrwo){l9 501A9dou no1 ~1DD){l9 Alr1 9uo lr9993~3
' 5lr ,80){ 5lr1 5(')'3D~llD 17100-0 1 -170 <?UD 5lr1 i\lli91D){ ' Dl'3X~ i\[\.O i\U1'] ' i\(')99~'3 lD){
i\(')){9l A(')rl}rlOi\ 1\o~ yu ' c::>dm L9 ' 0S17 '01 ){'3 '5D}'{'3AAD10){ 5lr1 (')t\9'{ orl0'389dm~lry
lD){ 9llrnouo lrlD~lD){ nou ' no1 5~'{1'3 cbo Slr1 oyoAr;tD 01 oo'3rli? l'3o~ycbo~'3

Di\ '30'3"'{1?){ i\01 lD){ Drl(')}O){l9 0}'3){10 01 '3rll'3i\~UD 5lr1 nou nod9 r;.o){nDgrlM
r;t01lrd l'3ril(An9 ' Lroogrli).D ~){D1'3A09 lrm9}U'3 Alr1 <?UD n01 AC?'3DC?'3dxoun
1\(')l ~rl(')dlryuouo Alrl Sodu 5(') 501A01li9){0i\O no1 5o}d'3rllrd'3un Slr1 (')A9y

Lroogrli).D (')At;> 5(') Alr1 '3'{1'3AA~1D){ Slr ,8D){ Lr 'noynou9mrtrlodJ nmAdc::>'3J AC?Alr8V
opm901(')dll ow ~1lry3rlm3 r;.o){l1DD){l9 no1 5Lroog}u'3 lro'38){~ 17100-01-8I,3L0SL
·ri91d0 ,un i\U1 9UD l'31lit;l.){OdU 5(')U9 'i\lll91D)I ·nopAD9 t;l.O){ll(')'{Di\Ol0){
- r;.o){lU(')DOdu 5LrolrA~dox Lroogrli).D £817£188900 ·rt91do ,un Aln 5Lr ,8D){ Alr1
'3rl '3rh~i\(10 i\(')1ll9){Di\D 0 1100 - L- L0 1\UJ_ :r;>){ll01Dld'3U I?){llOrlAodu 08(10'{9){0
D1 i\O){U8X}'390UD ' D}DD){l9D19 1'31\~A. i\'3 i\U1 lD){ (9017 ''{'3D ' S000 lrAIVYY3 ·-
~

' £0001 9801 llV 'VYOll)I S6£ lD){ 6£ £ ' £ ·dou 9££ 'I?) A(')}dlrrl){'31 AC?){l1DO){l9
"'~
· ·.
Jt. .
'-.,. C·
<( r
,, -~.
/-~·
;--·

I\~I\U8\f 00)3)ll901\Udl3 n.ol )u.DDcD9llD L TOZ/ l a Tl91dD ,lln. )ul oyyc;t<b o C'
;:r;o .t ~
qJ
I

·5lpno 5o.oA9Y 5o.oneo9du 5eto1 lD){ ttuo){Di\D 1\ln IV~3X3V

·5ttlCl.o 5noA9Y
5noneo9du 5nm lD){ ttuo){Di\D 1\l.n i\(')){}9Dl9 i\(')1 D}Y(')tilli\D I3ZVJIIV}I3NA~

~AO~AV ~AOJ:OV ~AO~ VIJ:

·(vyorDI 9L 1 ·do) 9m1){mm9 ow Di\3ti921do


od319){1913 m t;no){ '5Ln 5onlt 5Ln (')A9y 5Lr ,eo){ 5lr1 5odt;>~ 30 i\t;l08lry~m3
Di\ 13ll'?du 5o1i\Olll9){Di\D no1 090~'? t;J){1lDD){19 m '5oy'?J, ·5ttrt(')dl:ryu 5ltAmm9
5lri\3rl9YYD~oodu 5lr1 lrol':Jdc;t){D 1\lrlD ltgoylrg 'otio3'{'?10llD mg} 010 i\Cl.Oi\}3lDlD){
}01Cl.D c;todm 'ltllO){Di\D DOc;tOdDU i\lr1 3ti 1011\0YYt;J~Odll Cl.Oll i\(')i\9'{ 1\C?lllO'{
i\(')1 Lroo1'?~3 Lr 39 13){Y'?dou '5ltrt(')dlryu ttAmm9 lri\3ti91llO){Di\D Lr P8(')det){D
Di\ lD){ 591){39 131\}A Di\ l3ll'?du 5ltuo){Di\D 5oA9Y 59){ll3xo o lD){ lri\'?tioldoeo){)'£3
lrrt lD/\}3 5l:r ,80){ 5lr1 lrolr1}DllD lr '5C?ll3i\Cl.'] ·5ltyBd:Jo 5(')30t;J~ 5lri\"?tiyud:JD3 }ll3
p101Aoyoun 1\Cl.OX'? 5130C?3dx 5'?moy lD){ 5'?YO~DlD){ 'i\(')){91 i\(')1 myc;tgi\o){ 01 c;todm
'lrlDldt;J8D){){3i\D lD/\}3 D}DlCl.3'{31 l:r '5ltyl3d:JO OlD'{t;Jd:J3){ Ollr'{d:J9~3i\D Oi\3ti9lll3'{0l1Cl.
ow t;>dod:J 381?){ 5nm 5lto(')1t;Jti(')Oi\3 5lr1 13rh9i\3 5no1 59tio1d(')XDl9 o 59lDi\Cl.9
mi\p i\39 lD){ 5o.o){91 5nourt'?8D 9uo m1i\oxd'?odu nou t;>oou i\oolr8d:Jlt'tld3u
5ltti(')dl:ryu 5ltAmmg 5lri\3ti91llO){Di\D 5lr1 lroog){'? i\lr1 mA lrrh9Uet 3){l:red:Jlty
nou 5lt8D){ 5lr1 D}'{~l~ t;J){ldourt3 m 9uo mi..oDllD9llD ow c;todm '5(')i\"?tiou3:
·5l:ro(')lD}ll 5Lroo~tic;ta (')d'?1(')i\D 5lr1 Lrolrec;toyo){odou i\lr1 mA 3){lr9ltdlr1
nou 9rtomdoAoy /\OlD i\D){Lreltd(')XD1D){ nou 5et0){91 5c;tO){ll0(')3dx 5nm 5noy9
301A9youn 5Lr ,8D){ Lr Ol){91ll13 i\'?8d3d:JDI\Dodu 01 3W '01){91ll13 9mm~rtno 01
od38t;l3'{3 13i\C?d:Jdotim9 Di\ 5lr1 t;>ti(')}D){19 01 t;JmlDlrdxmD){ 30l:r){Ot;> 5Lr ,8D){ Lr 119
10131\}d){ '(')d'?1(')i\D i\(')1 i\lll91D)l '%8 30 i\D19Xd3i\D nou c;tom23uod1(')~3 501i\Oc;tXD1
0.01 1\0'?'{ll %S8'01 101lt '%S8'00 910ooou 30 i\D19Xd31\D 5o}d3tilrd3uo. 01){91ll13
9mm~rtno 01 5lroo~rtc;ta 5lr1 5o}y3AADlD){ Oi\9dx (')1\t;J 1\01 t;JlD){ Di\"?ti1d){3){Ano
lD){ 'p1lr~md:Jrtu 1\39 mm Lr lD){ nou 591\0A3A 'c;t0){123uDd1(')~3 50li\Ot;lXD1
310l0t;J){3 Cl.Ol Dl0t;J'{l11d1 i\993XD t;JlDOOOll 30 0l){91ll13 9mlD~tino 01 30lrdltlD19
5Lr ,eo){ Lr C?"3 ' (v1 00 -o 1 -g) 5l:ro(')lD}ll Lroo~rtc;ta (')d'?1(')1\D Lr 3){lr8Y"?AAmo){ no}ouo
no1 5911\3 '91 00-£>S1 5(')'? v1 00-6-01 9uo urtlrlDt;Jl9 9mi\odx 01 mA '%OS'S
910ooou 30 5mi\Oi\t;J1d:l 'updou lt){ll(')1ll 3olrec;toyo){D Ol){91ll13 9m23uod1(')~3

01 Dl3X'?i\Cl.D i\lr1'] '%01 '01 t;JlD){ '%9 30 i\D19Xd31\D Cl.Oll 'Ol){91ll13 9){123UDd1(')~3
01 31\lD~'?d3un '%01 '81 910ooou 30 38Ylti\D Ol){91ll13 9mm~rtno 01 nou (531\ltti
'
~')_{
1-'
o cpuA.Ao 1TJ<; un' apL8~. (; /2017 an6cpa01J<; Tou ELPllVOOLKc:lou A811vwv

AKYPQNEI 1fJV un: ' apt8f1 . 2788/2015 L'nmayi] Di\f]pClllJ.rlS 1fJS KGS
Etpf]VOOi.KOU A8f]VWV.

KATA~IKAZEI TfJV Ka8' fJS ma OtKamtKO t~ooa LOU avaK6nLOVLOS, 10 l'npos


Tc.:Jv on:oi.c.:Jv opi.s£t o£ 1ptaK6ma n:£vi]vm (350) wpw .

Kpi9I]K£, an:ocpaoi.o8fJK£ Kat OfJpoou:u8fJK£ OLfJV A8i]va, O£ £KmK1fJ OfJflOOta


ouv£6pi.aofJ mo aKpomi]pt6 LOU ons 7J.f) L'-.£K£fl~pi.ou 20 17, xc.:Jpi.s va
n:apwpi.OKovTm 01 6t6.6tKOl OUT£ ot n:i\f]p£~ouowt L'-.tKf]y6pot LOUS, p£ TfJV
n:apouoi.a Kat TfJS fpapf.!m£c.:JS TfJS £6pas.

H EIPHNO~IKHE H rPAMMATEAE

Ynoyp6<p£TQI f.l6VO ano TOV


EtprwooiKq enctoJi Tl ypa 1111 arto.~
KWAUETal. 2 7 AEK. 20H~'J'),
A9t'lva ........................20•• ~:~