You are on page 1of 5

Sistemul.

deevacuare
Motorul cu 4 cilindri

1

7

8

9

10 11 12

10

-

Partea

anterioara

a tubula.

11 12 13 14 15 16

-

-

17 ./

/ /'

18 19 -

16 75 17
j

20 -

turii de evacuare cu amortizorul de zgomot La autovehiculele tara catalizator. Colier dublu Teava intermediara Piulita, 40 Nm Catalizatorul Dispozitivul de sustinere Garnitura Se schimba la tiecare demontare. Amortizoarele de zgomot Cele doua amortizoare se monteaza impreuna. Tncaz de repara\ii se inlocuiesc individual sau impreuna conectate printr-un colier dublu. Cota -c- = cca. 10 mm Marcaj Pentru colier dublu. De trei ori circumterin\a. La\imea colierelor duble/marcajul vezi pozi\ia -23-. LocuJde separare Tn caz de repara\ii se mar-

cheaza prin

tre;

semne

pe

21 - Cota -b- = ca 5 mm 22 - Marcaj

circumferin!a. Separarea con- . ductel de evacuaTe se face in unghi drept spre axa sa.

De trei or; circumterin\a.

24 23
1

22

21

19 20 19 -

18 126.

830 I

2

3 - ~uruburi, 25 Nm 4 Scut de protectie termica 5 - Racord intre colectorul de evacuare tubulatura de evacuare

- Suport
-

- Colectorul

de evacuare

~i

6 7

- Teava de

- Capac de inchidere

masurat CO, 20 Nm

Verificali etan~eitatea.

8 - Piulita cu man~on, 30 Nm 9 Sanda Lambda, 50 Nm Motorul de 1,8 I: Tncolectorul de evacuare. Motoarele de1 ,4-/1,6-/2,0 I: Tn catalizator, la motorul cu 16V in conducta de evacuare in tala catalizatorului. Unge\i dear filetul cu G5. G5 nu trebuie sa ajunga in zona de prelevare a sondei.

23 - Cota -a- = ca 5 mm 24 - Marcajul De trei ori circumterin\a. S = la autovehiculele cu cutie de viteze mecanica, A = la autovehiculele cu cutie de viteze automata. 25 - Colier de fixare 26 - Inel de sustinere Doar la motorul de 2,0 1/115 CPo 27 - Dispozitivul de suspendare Doar la motorul 2,0 I. 28 - Scut din tabla Doar la motorul de 2,0 1/115 CP. 29 - Piulita, 10 Nm 30 - Partea anterioara a tubulaturii de evacuare 31 - Garnitura Se schimba la tiecare demontare.

...

Sistemul de evacuare este format din urmatoarele componente: colectorul de evacuare, conducta (tubulatura) anterioara de evacuare, catalizatorul, amortizorul anterior de zgomot, amortizorul median de zgomot (doar la motoarele VR-6) 9i amortizorul posterior de zgomot. Sanda Lambda necesara pentru reglarea catalizatorului

se aria 1(:1modelelecu motoarede 1,4-/1,6-/2,0-/2,8 9i I
2,9 I in carcasa catalizatorului, la motoarele cu 16V in conducta anterioara de evacuare 9i la motorul de 1,8 I in colectorul de evacuare. Amortizorul anterior 9i amortizorul median de zgomot se aria montate impreuna cu amortizorul posterior, conform

seriei, ca 0 singura parte componenta. Tn caz de repara\ii puteti schimba amortizoarele 9i individual. In acest seep trebuie :>ectionata conducta (tubulatura) de evaeuare in locul marcat 9i apoi recuplata din nou cu un colier dublu. Toate partile componente ale sistemului de evaeuare sunt montate prin asamblari filetate, respectiv sunt eu eoliere duble 9i pot fi inlocuite individual. Piuli\ele de fixare 9i garniturile se schimba la fiecare demontare. Se verifiea inelele de sustinere 9i tamponul de cauciuc de porozita\i 9i de defectiuni, jar daca este cazul se schimba. La montarea unui sistem nou de evaeuare se reeomanda sa se inlocuiasca toate elementele de fixare.

Motorul VR-6

7 28 27 7 25 7 26 25 24

1 2 3 4 5

1 2 3 4

- Colectorul de evacuare Din doua parti. - Piulita cu man~on, 30 Nm
-

5 - Capac de inchidere

Teava pentru masurarea CO Stecar Se fixeaza pe lagarul motorului, in dreapta spate. Verificati fixarea co recta a acestuia.

6 - Sanda Lambda, 50 Nm Unge\i filetulcu vaselina G5. G5 nu trebuie sa ajunga in zona de preleyare a sondei. 7 - Piulite M8 '= 25 Nm M10 = 40 Nm Se schimba la fiecare demontare. 8 - Colier dublu 9 - Amortizorul entral de zgomot c 10 - Dispozitiv de sustinere 11 - Amortizorul posterior de zgomot
12

- Cola -c- =circa

21 20 19

Pentru colier dublu. De trei ori eircumferinta. Pozi\ia colieruluilmarcajului, vezi pozi\ia -18-. 14 - !-ocul de separare In caz de repara\ii. Se marcheaza prin trei semne pe circumferin\a. Sectionarea conductei de evacuare in unghi drept in raport cu axa conductei. 15 - Cola -b- = circa 5 mm
16

13

- Marcaj

10 mm

17

- Marcaj ori circumferinta. S =la vehi. De trei
-

- De trei ori circumferinta. Marcajul

~j~mJLIJ
17 18 17 16

15

13 14 13
I 26

-831 I

12

19 20 21 22 23 24 25 26 27

culele cu cutie de viieze manuala; A = la vehiculele cu cutie de viteze automata. 18 - Cola -a- =circa 5 mm

-

- Inel de sustinere
Dispozitiv de suspendare Suport de suspendare Amortizorul anterior de zgomot Catalizatorul

Colier

de fixare

- Garnitura

- Conducta
-

Se schimba la fiecare demontare.

anterioara de evacuare

Garnitura pentru colectorul de evacuare Din doua parti. Se schimba la fiecare demontare. 28 - Scut din tabla

Demontarea si montarea siste,
muluide evacuare
Demontarea
. Suspendati autovehiculul, vezi pag. 274. Ungeti toate ~uruburile ~i piuHtele sistemului de evacuare cu 0 substanta anti-rugina. Lasati aceasta substanta putin limp sa actioneze. . Demontati sanda Lambda. . Motoarele de 1,4-/1,6 I: Demontati amortizorul posterior de zgomot.

.

Tnainte sa strange!i ~uruburile, reglati pozitia sistemului de evacuare. Ave!i grija sa aveti 0 distanta suficienta la mC?ntare (eel putin 25 mm), daca nu este posibil, retiti sistemul sau deplasati-I pe lungime. Inelele de sustinere trebuie sa fie incarcate egal. Aveti grija ca tevile sa fie suficient de mull impinse in coliere. Tn imaginile 26-830 ~i 26-831 aveti cotele de montare.

.

""

.

6~,,/
/

. Motoarele 1,8-/2,0-/2,8-/2,9 I: Separati amortizorul de
anterior,respectiveel central ~i posterior de zgomot 'In zona 20 (imaginea 26-830)cu un fierastrau pentru metal.

. Demontatidispozitivul posterior de suspendare .

-15-

(imaginea 26-830)~i demontati amortizorul posterior de zgomot. Separati catalizatorul de conducta anterioara de evacuare. . Suspendatiamortizorul anterior, respectiv amortizorul centralde zgomot~i demontati sistemul de evacuare. . Demontati conducta anterioara de evacuare din
colectorul de evacuare.

\

126-5881

.

Par1i1ecomponente sistemului de evacuare pot fi demontate ~i individual. Tn cazul'ln care elementele de racordare sau ~uruburile nu pot fi demontate, 'Incalziti conducta de evacuare la locurile de conexiune cu un aparat de sudare oxiacetilenica. A~ezati azbest! Atentie: Pericol de incendiu! dedesubt

. Aveti grija ca dispozitivele de sustinere sa fie ie~ite din suporturile de cauciuc cu cola corecta "b". Strangeti apoi ~uruburile ~i piulitele. Cuplurile de strangere se stabilesc in func!ie de diametrul filetului, vezi imaginile 26-830 ~i 26-831.

Montarea
Atentie:Schimbaticampier inelele din cauciuc, piulifele $i $uruburile. Pentru apuree demonta piulitele $i$uruburi/e sistemului deevacuareidupamaimulllimp,se recomanda a Ie ungeficu $ s 0pasta relistenta temperaturi la ridicate, eexemplu d culichidMoly LM-508-ASC.
. Montati conducta anterioara de evacuare 'In colectorul de evacuare ~i strangeti ~uruburile cu mana. . Monta!i catalizatorul cu noua garnitura la colectorul de evacuare ~i strangeti ~uruburile cu mana. . Mantat; conducta intermediara, amortizorul anterior, amartizorul central ~i eel posterior de zgomot ~i conecta!i-Ie cu coHere duble. Strange!i cu mana toate ~uruburile. Cura!a!i cu ~mirghel elementele de conexiune are coHere/or Inainte sa Ie Imb'nat', pentru a Indeparta reziduurile de ardere. . Suspendati toate dispozitivele de sustinere din cauciuc ~i strangeti ~uruburile cu 25 Nm.

.
.

Fixa!i fIan~a catalizatorului astfel Incat peretii fIan~el sa
aiba aceea~i distan!a -a- de jur imprejur. Coborati autovehiculul pe sol, vezi pag. 274.

Demontarea ~i montarea sondei lambda
Sanda lambda serve~te la controlul concentratiei gazelor de evacuare ~i este montata la vehiculele cu catalizator reglat. Ea este montata Tnconducta anterioara de evacuare, Tn apropierea flan~ei de legatura sau Tn colectorulde evacuare.

Vehiculele cu catalizator
Toate

motoarele pe benzina ale modelelor VW GOlF/VENTO sunt echipate cu catalizatoare pentru curatarea gazelor de ardere.

Demontarea . Deconectati tecar-ulsondei lambda. ~ . Motoarelede 1,4-/1,6-/2,0-/2,8 I~i2,9 I:suspendativehiculul, ezi pay. 289. v . Motoarele de 1,4-/1,6-/2,0-/2,8I ~i 2,9 I: demontati sanda lambda din catalizator. . Motorul de 1,8 I: demontati sanda lambda din colectorul e evacuare. d Montarea
. Ungetifiletulsondei lambda cu pasta speciala VWG5. Aten~ie:G5 nu trebuie sa patrunda prindegajarile peretiler sondei. incercati pe cat posibil sa nu atingeti ~i sa nu murdariticorpul noii sonde lambda. . Motoarele de 1,4-/1,6-/2,0-/2,8 I ~i 2,9 I: montati sonda lambda In catalizator ~i strangeti-o cu 50 Nm. . Motorul de 1,8 I: montati sanda lambda In colectorul de evacuare ~i strangeti-o cu 50 Nm. . Motoarele de 1,4-/1,6-/2,0-/2,8 I ~i 2,9 I: Coborati autovehicululpe sol, vezi pag. 274. . Conectati ~tecar-ulla sanda lambda.

SX-2601

Verificarea sistemului de evacuare de neetan~eitati
la vehiculele cu catalizator reglat, neetan~eitatile sistemuluide evacuare pot duce la urmatoarele defectiuni: . Dificultatila pornire; motorul se opre~te, trepideaza In timpulmersului In gal ~i cand se accelereaza. Conditia de verificare: motorul este race sau cald la 0 temperatura suportabila la atingerea cu mana. . Pornitimotorul~ilasati-I sa functioneze pentru a verifica sistemul de evacuare. . Opritimotorul. . Introducetipistolul cu aer comprimat In capatul teviide e~apament ~i etan~ati-o cu 0 carpa. Reglati presiunea de lucru la circa 6 bari. Actionati continuu pistolulcu aer comprimat. . Ungeti locurile de conexiune dintre chiulasalcolectorul de evacuare, colectorul de evacuare/conducta antericarElde evacuare ~i conducta anterioara de evacuare/ catalizator cu 0 solutie din comert pentru depistarea fisurilor~iapoi verificati daca se formeaza bule.

.

. Remediatineetan~eitatile.

Catalizatorul este campus dintr-un corp celular ceramic -3-, care este acoperit de un strat de sustinere. Pe startul de sustinere sunt depuse substantele active, care realizeaza procesul de neutralizare a compu~ilor poluan\i din gazele de evacuare. Catalizatorul este fixat In carcasa -1prin un strat izolant de protectie -2-, care compenseaza ~i dilatarile termice. Functionand coroborat cu echipamentul de injec\ie comandat electronic, doza de combustibil pe ciclul motor este stabilita exact, pentru a asigura 0 functionare optima a catalizatorului. Sanda lambda se afla In conducta de evacuare Inaintea catalizatorului ~i este scaldata de gazele de evacuare care tranziteaza zona respectiva. Sanda lambda este un senzor electric care mascara cantitatea de oxigen prezent Tn gazele de evacuare prin caderi de tensiune ~i In functie de semnalul acesteia se determina calitatea amestecului aer-combustibil introdus In camerele de ardere. in fractiuni de secunda sanda lambda peate transmite semnalele corespunzatoare spre modulul de comanda al echipamentului de injectie $i prin aceasta se corecteaza raportul aer-combustibil. Acest lucru este pe de-o parte necesar, deoarece dozajul (Ia ralanti) este constant (Tn apropierea dozajului stoechiometric),pe de alia parte deoarece se obtine 0 func\ionare optima a catalizatorului daca Tn gazele de evacuare este prezenta 0 cantitate suficienta de hidrocarburi. Pentru a se asigura 0 temperatura (ce asigura functionarea catalizatorului) cuprinsa Tntre+300° C $i +800°C, trebuie sa existe mai multe particule de oxigen In amestecul combustibil-aer deeM ar fi fast necesare pentru arderea stoechiometrica.

. Pornirea motorului card nu se face niciodata prin
impingere sau remorcare. Se folosesc cabluri auxiliare de pornire. Combustibilul nears ar putea sa se arda in evacuare ~i prin supraincalzirea catalizatorului se peate produce distrugerea acestuia. Trebuie sa se evite pornirea repetata la race. Altfel se aduna in catalizator combustibilul nears, care se arde foarte repede cand se incalze~te producand astfel avarii la catalizator. In cazul dificultatilor la pornire nu actiona(i demarorul mai mull decaf este necesar. In timpul incercarilor de pornire se injecteaza tot timpul combustibil. Cautati defec(iunile ~i remedia(i-Ie. . Daca apar defec(iuni la sistemul de aprindere, in timpul diagnosticarii trebuie oprita injectarea combustibilului in timpul ac(ionarii demarorului. Scoate(i in acest scar ~tecar-ul de la releul pompei de combustibil. . Nu se executa nici 0 verificare a producerii scanteii cu ~tecar-ele bujiilor deconectate. . Nu trebuie sa se execute nici 0 verificare a presiunii de compresie a cilindrilor (balancetest) prin deconectarea aprinderii unui cilindru. La deconectarea aprinderii fiecarui cilindru - chiar ~i prin tasteful motorului - combustibil nears ajunge in catalizator. .

H2O
I

.

iHC

,'P

~CO2 ~N 2

~t(j
.-, .-,

D x
I

P2

SX.2603

! tatalizatoarele utilizate la motoarele pe benzina sunt de II cu 3 cai. Aceasta inseamna ca pe baza reglarii in c(ie de sanda lambda, in catalizator pot fi neutralizati urian urmatorii compu~i: monoxidului de carbon (CO), rocarburile nearse (HC) ~i pe oxizii de azot (NOX).

. Daca apar intreruperi in func(ionareasistemului de

tilizarea autovehiculelor catalizator

echipate

aprindere, evita(i tura(ia mare a motorului ~i remediati urgent defec(iunea.

Motoarele Diesel
indica(ii:

cu injectie

de benzina

~i cele

Pentru a evita defec(iunile sondei lambda ~i ale cataliza'ului trebuie obligatoriu respectate urmatoarele

.

Nu se parcheaza vehiculul pe frunze uscate sau pe iarba. Sistemul de evacuare este foarte fierbinte In zona catalizatorului !?iradiazacaldurachiar !?idura oprirea motorului.

otoare pe benzina
Se alimenteaza dear cu combustibi/

tara plumb.
cu combustibil cu

Daca s-a alimental

din gre~eala

. La alimentareacu ulei de motor se tine cont In mod
special sa nu se depa!?easca marcajul maxim de pe joja. Uleiul In exces ajunge In catalizator din cauza
arderilor incomplete !?i peate avaria metalul nobil sau chiar distruge catalizatorul.

plumb, trebuie schimbata conducta de evacuare din rata catalizatorului ~i catalizatorul. Inainte de montarea nailer parti componente se face plinul de 2 ori cu combustibil tara plumb. Nu se ruleaza niciodata cu rezervorul gal.

.

Nu demonta(i nici un scut termic de sub podea din zona sistemului de evacuare.