You are on page 1of 27

Perancangan Strategik SK.

Kayu Ara Tahun 2017- 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN KAYU ARA

PERANCANGAN STRATEGIK 3K (KECERIAAN, KESELAMATAN,KESIHATAN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BIDANG : HEM : 3K ( KECERIAAN, KESELAMATAN, KESIHATAN)

PROGRAM : PENINGKATAN KECERIAAN, TAHAP PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH DAN KESIHATAN MURID

1.0 PENGENALAN

3K adalah salah satu daripada usaha mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif, ceria, selamat dan
sihat untuk semua warga sekolah. Ianya adalah merujuk kepada keceriaan, keselamatan dan kesihatan dan secara
amnya ketiga-tiga elemen ini diterapkan di dalam persekitaran sekolah agar murid-murid, guru dan warga sekolah
selasa untuk menjalankan apa sahaja aktiviti dan PdP di sekolah. Selain itu, ianya juga akan memberikan
pandangan yang positif daripada pelawat-pelawat yang datang berkunjung ke sekolah.

2.0 OBJEKTIF

 Memantap dan meningkatkan keceriaan dan tahap pengurusan persekitaran dan fizikal sekolah.

 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pencegahan dadah kepada murid.

 Meningkatkan tahap kesedaran kepentingan kesihatan di dalam diri murid.

3.0 JAWATANKUASA

PENGERUSI : PN. ZAINUN @ NORAINUN BT LAIN ( Guru Besar )

NAIB PENGERUSI : PN. NORASHIKIN BT MAJID

PENYELARAS 3K : PN. LATIFAH BT IBRAHIM

PENYELARAS PPDa : EN ARIAN SMAIL

AJK : Semua guru dan murid SKLU


Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

ANALISIS SWOT : HEM : 3K (KECERIAAN,KESELAMATAN,KESIHATAN)

(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

DALAMAN S1 : Sikap murid yang patuh pada arahan guru W1 : Kekangan masa untuk jalankan program
kerana tugasan rasmi lain.
S2 : Guru berpengalaman dan minat bidang ini.
W2 : Menganggap program 3K tidak penting
s3 : Kerjasama dan budaya kerja positif di kalangan
guru. W3. : Murid kurang minat.

s4 : Tenaga kerja pekerja pembersihan yang W4 : Murid perlu bimbingan sepenuhnya oleh guru
LUARAN komited dan tidak dapat menjalankan aktiviti sendiri.

S5 : Kawasan persekitaran sekolah yang tidak


terlalu besar dan damai.

(O) PELUANG STRATEGI (SO) STRATEGI (WO)

O1 : Hubungan baik antara ibu bapa dan guru. S1 O3 : Dapat menjalankan pelbagai aktiviti W1 O4 : Walaupun kekangan masa oleh guru,
(PIBG) keceriaan dan apa sahaja program kerana sikap namun dengan adanya tenaga kerja dan bantuan
murid bahkan bekas murid yang baik, patuh serta daripada pekerja pembersihan yang ringan tulang
O2 : Tempat tinggal murid berdekatan dengan hubungan erat dengan guru. dapat membantu menjayakan program yang
sekolah. dirancang.
S2 O2 : Dengan adanya tenaga kerja gur
O3. : Hubungan yang erat antara murid, bekas berpengalaman dan minat dengan bidang ini dapat W2 O1 : Pendedahan dan kepentingan program-
murid dengan guru. jalankan aktiviti dengan baik kerana murid juga program 3K boleh disampaikan kepada ibu bapa dan
mudah untuk turut serta kerana tinggal murid menerusi rakan-rakan PIBG agar sama-
O4 : Pekerja pembersihan yang sangat komited dan berhampiran. samam dapat menyokong program yang dirancang
sentiasa bersedia membantu guru. oleh pihak sekolah.
S5 O4 : Dengan persekitaran sekolah yang cantik,
mendamaikan dan tidak terlalu besar, aktiviti
keceriaan dan keselamatan dapat dijalankan
dengan Bantu pekerja pembersihan yang ringan
tulang.

(C) CABARAN / ANCAMAN STRATEGI (SC) STRATEGI (WC)

C1 : Pengaruh rakan yang negatif dan tidak sihat. S1 C1 : Sikap murid yang patuh pada kata dan W4 C2 : Bimbingan dan pemantauan perlu
nasihat guru sedikit sebanyak dapat membanteras ditingkatkan oleh guru terhadap aktiviti yang
C2 : Murid tidak dapat mengikut aktiviti seperti apa pengaruh yang tidak sihat daripada rakan sebaya dijalankan kerana murid perlu lebih latihan untuk
yang telah dirancang guru atau pergaulan mereka. bergerak sendiri tanpa guru.

C3 : Kurang sokongan dan pantauan ibu bapa di S3 C4 : Sikap dan budaya kerja yang positif di W4 C3 : Guru juga perlu memberikan lebih
rumah tentang pergaulan murid dan aktiviti mereka kalangan guru banyak membantu menerapkan perhatian kepada murid yang dikenal pasti
selepas sekolah kepentingan menjaga kebersihan diri kepada murid- pergaulan yang tidak dipantau oleh ibu bapa dan
murid dengan pemeriksaan kebersihan setiap kali sentiasa peka dengan sikap dan sahsian anak murid
C4 : Kurang penerapan mengenai kebersihan diri selepas perhimpunan oleh semua guru kepada anak agar tidak tersasar.
dan kekemasan pakaian kepada anak sebelum murid walaupun ada segelintir kurang penekanan
pergi ke sekolah. daripada ibu bapa mereka.
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

PELAN STRATEGIK SK. Kayu Ara


TAHUN 2017-2019
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan PPPM MENINGKATKAN KUALITI SEKOLAH
KPI Sek PENINGKATAN KECERIAAN SEKOLAH, TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH DAN KESIHATAN MURID
Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN KAYU ARA
Bidang/Unit HEM : 3K ( KECERIAAN, KESELAMATAN, KESIHATAN)

Isu-Isu Strategi Pelan KPI SASARAN


Teras Strategik Tindakan
TOV 2016 2017 2018
Strategi
k
(Huraian isu/masalah tentang BK atau (Berdasarkan 11 (Berdasarka (Pernyataan indikator
fungsi organisasi) anjakan PPPM atau n yang boleh diukur)
(Berdasarkan 4
fungsi 25101inisi
teras strategik)
organisasi/SWOC) atif atau
pelan
tindakan di
JPN/PPD)
Pengurusan MENINGKATKAN TAHAP  AJK bilik  Bilik 20 50 60 70
Persekitaran PENGURUSAN khas UPSR/ % % % %
dan Fizikal PERSEKITARAN DAN rancang dan Dewan
Sekolah. FIZIKAL. ceriakan Sekolah
Bilik UPSR / dapat
 Keceriaan Bilik Dewan diceriak
Khas iaitu Bilik Sekolah. an.
UPSR/ Dewan  Biro 3K  Pondok
Sekolah. dengan Bacaan / 20 50 60 70
 Kecerian Pondok kerjasama Pondok % % % %
Bacaan/Rehat guru,murid Rehat
yang terbiar. dan ibu dapat
bapa diceriak
ceriakan an dan
pondok digunak
bacaan/pon an
dok rehat di dengan
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

sekolah. sebaikny
a.
Peningkatan MENINGKATKAN  Tambahbaik  Sudut 90 92 95 98
Pengetahuan PENGETAHUAN DAN sudut PPDa PPDa % % % %
Murid KEMAHIRAN sekolah sekolah
mengenai PENCEGAHAN DADAH agar dapat ada
PPDa. KEPADA MURID. beri lebih penamb
 Tahap banyak ah
pengetahuan input baikan.
mengenai kepada
pencegahan dadah murid.
boleh ditingkatkan  Penyerta
lagi. an dan 10 30 40 50
murid % % % %
 Adakan kuiz dapat
“kami Anti menjawa
Dadah”/ b soalan
“5minit kuiz
PPDa” dengan
semasa betul.
perhimpuna
n rasmi.
Peningkatan MENINGKATKAN TAHAP  Guru  Kebersih 30 40 50 60
Taraf KESEDARAN sentiasa an kuku, % % % %
Kesihatan KEPENTINGAN memeriksa gigi,
Murid Di KESIHATAN DI DALAM kebersihata rambut
Sekolah. DIRI MURID. n kuku, gigi, dan
 Kepentingan rambut dan pakaian
menjaga kesihatan pakaian murid-
dan kebersihan murid murid
diri. sekurang- SKLU
 Tingkat dan kurangnya sentiasa
tanamkan sekali ditahap
pengetahuan seminggu yang
bahaya dan selepas cemerla
langkah perhimpuna ng.
pencegahan aedes n rasmi. (Penamp
dan denggi.  Program ilan
“10 Minit murid)
Combi”
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

dijalankan
pada setiap
pagi selasa
sebelum
murid
masuk ke
kelas dan
pada hari 30 35 40 45
seterusnya % % % %
jika selasa  Sekolah (beb (beb (beb (beb
as as as as
cuti. bebas jenti jenti jenti jenti
daripada k- k- k- k-
nyamuk jenti jenti jenti jenti
k) k) k) k)
dan
jentik-
jentik
serta
tidak
dikenaka
n denda/
penalti
oleh
pihak
kesihata
n yang
datang
memant
au.

Nota Jadual 1:

1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan
penerangan tertera.
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

PELAN TAKTIKAL SK. LEGONG ULU


TAHUN 2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan PPPM MEMANTAPKAN KUALITI SEKOLAH
KPI Sek PENINGKATAN PENGETAHUAN MURID MENGENAI KECERIAAN,KESELAMATAN DAN KESIHATAN
Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN KAYU ARA
Bidang/Unit HEM : 3K ( KECERIAAN, KESELAMATAN, KESIHATAN)
Strategi:

MENINGKATKAN  AJK bilik khas rancang dan ceriakan Bilik UPSR / Dewan Sekolah.
TAHAP  Biro 3K dengan kerjasama guru,murid dan ibu bapa ceriakan pondok
PENGURUSAN bacaan/pondok rehat di sekolah.
PERSEKITARAN DAN
FIZIKAL.

(KECERIAAN: SEKOLAH)
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

MENINGKATKAN
PENGETAHUAN DAN  Adakan taklimat dan pameran mencegah dadah kepada murid.
KEMAHIRAN  Tambahbaik sudut PPDa sekolah agar dapat beri lebih banyak input kepada
PENCEGAHAN murid.
DADAH KEPADA  Adakan kuiz “kami Anti Dadah”/ “5minit PPDa” semasa perhimpunan rasmi.
MURID.

(KESELAMATAN :PPDa)

MENINGKATKAN
TAHAP KESEDARAN  Guru sentiasa memeriksa kebersihaan kuku, gigi, rambut dan pakaian murid
KEPENTINGAN sekurang-kurangnya sekali seminggu selepas perhimpunan rasmi.
KESIHATAN DI  Program “10 Minit Combi” dijalankan pada setiap pagi selasa sebelum murid
DALAM DIRI MURID. masuk ke kelas dan pada hari seterusnya jika selasa cuti.

(KESIHATAN: AEDES & DENGGI)

Bil Program/ Objektif Tanggungjawab Tarikh/ Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


Projek Tempoh
1 KECERIAAN BILIK MENCERIAKAN BILIK BIRO FEBRUARI & RM1000 / DANA  BILIK UPSR/ 20% 50%
UPSR/DEWAN UPSR/DEWAN SEKOLAH 3K(KECERIAAN), JULAI HEM DAN PIBG DEWAN
SEKOLAH SERTA SERTA DAPAT MENARIK MURID, GURU DAN SEKOLAH
PONDOK BACAAN MINAT MURID GUNAKAN IBU BAPA. DAPAT
PONDOK DICERIAKAN.
BACAAN/REHAT YANG  PONDOK 20% 50%
TELAH DICERIAKAN. BACAAN /
PONDOK
REHAT
DAPAT
DICERIAKAN
DAN
DIGUNAKAN .
2 TAKLIMAT/ MEMUPUK DAN BIRO 3K(PPDa), FEBRUARI - RM400 / DANA  BILANGAN 90% 92%
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

PAMERAN/SUDUT TINGKATKAN LAGI MURID, GURU DAN NOVEMBER HEM & MURID YANG
PPDa PENGETAHUAN MURID IBU BAPA. SUMBANGAN DAPAT
MENGENAI PPDa. LUAR MENJAWAB
HAL
BERKAITAN
BAHAYA
DADAH
MENINGKAT.

3 KUIZ KAMI ANTI MEMUPUK MINAT DAN BIRO 3K(PPDa), FEBRUARI - RM90 / DANA  BILANGAN 10% 30%
DADAH / 5 MINIT TAMBAH PENGETAHUAN MURID, GURU NOVEMBER HEM & PIBG MURID
PPDa SEDIA ADA MURID FAHAM
MENGENAI BAHAYANYA
BAHAYANYA
DADAH.
DADAH
MENINGKAT.

4. PERKHIDMATAN DAPAT MEMBERI BIRO JANUARI– -  KEBERSIHAN 30% 40%


KESIHATAN KESEDARAN KEPADA 3K(KESIHATAN), NOVEMBER KUKU, GIGI,
SEKOLAH MURID-MURID SEMUA MURID DAN RAMBUT
(PEMERIKSAAN PENTINGNYA MENJAGA IBU BAPA. DAN
KUKU, RAMBUT, KEBERSIHAN DIRI DAN PAKAIAN
GIGI DAN BAJU BERPENAMPILAN MURID-
MURID SEMASA BERSIH DAN MENARIK. MURID SKLU
PERHIMPUNAN SENTIASA
RASMI) DITAHAP
YANG
CEMERLANG.
(PENAMPILA
N MURID)

5. ‘ 10 MINIT COMBI DAPAT MEMUPUK BIRO JANUARI– - SEKOLAH BEBAS 30% 35%
“ KESEDARAN KEPADA 3K(KESIHATAN), NOVEMBER DARIPADA NYAMUK
MURID BAHAYA DAN SEMUA MURID DAN AEDES DAN JENTIK-
LANGKAH PENCEGAHAN IBU BAPA. JENTIK.
NYAMUK AEDES DAN
JENTIK-JENTIK.
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

Nota Jadual 2:
1. Perlu dibina setiap tahun.
2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari
tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam
SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

PELAN OPERASI SK. KAYU ARA


TAHUN 2017
Sekolah SK LEGONG ULU JADUAL 3
Bidang/unit HEM : 3K (KECERIAN,KESELAMATAN,KESIHATAN)
Program/Projek KECERIAN BILIK UPSR/DEWAN SEKOLAH
Objektif MENCERIAKAN BILIK UPSR /DEWAN SEKOLAH SERTA DAPAT MENARIK MINAT MURID GUNAKAN PONDOK
BACAAN/REHAT YANG TELAH DICERIAKAN.
Tarikh/Tempoh FEBRUARI & JULAI 2016
Kumpulan Sasaran BIRO 3K, MURID DAN GURU
Tanggungjawab BIRO 3K (PEMANTAUAN MAC & OGOS)
Proses Kerja  LANTIKAN AJK DAN PENERANGAN PROGRAM KEPADA GURUDAN MURID
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

 PEMBAHAGIAN TUGAS KEPADA GURU DAN MURID SECARA KUMPULAN UNTUK CARI IDEA.DAN
PERSEDIAAN BAHAN HIASAN/KECERIAAN.
 TETAPKAN 1 HARI KHAS UNTUK GOTONG-ROYONG MENCERIAKAN BILIK UPSR/DEWAN SEKOLAH.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TARIKH KPI SASARAN STATUS(PELAN


JANGKAAN KONTIGENSI)
1 LANTIKAN AJK & GPK HEM & GURU JANUARI  GURU  BIRO 3K
PENERANGAN PENYELARAS 3K MENERIMA  MURID
PROGRAM PELANTIKAN  GURU
AJK DAN
MAKLUMAT
MENGENAI
PROGRAM.
 GURU
BERSETUJU
DENGAN
KERTAS KERJA
YANG TELAH
DIRANGKA.

2 PEMBAHAGIAN GURU PENYELARAS MINGGU KETIGA  MEMPUNYAI  BIRO 3K


TUGAS KEPADA 3K & AJK GURU JANUARI IDEA DAN  MURID
GURU & MURID PERANCANGAN  GURU
SECARA KUMPULAN UNTUK
& PENYEDIAAN KECERIAAN
BAHAN
3 GOTONG-ROYONG SEMUA WARGA SKLU 20 FEBRUARI  DEWAN  BIRO 3K
KECERIAAN SEKOLAH /  MURID
BILIK UPSR  GURU
DICERIAKAN

4 GOTONG-ROYONG SEMUA WARGA SKLU 30 JULAI  PONDOK  BIRO 3K


KECERIAAN BACAAN  MURID
DICERIAKAN  GURU
(MAC)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

(OGOS)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI SK. KAYU ARA


TAHUN 2017
Sekolah SK LEGONG ULU JADUAL 3
Bidang/unit HEM : 3K (KECERIAN,KESELAMATAN,KESIHATAN)
Program/Projek TAKLIMAT / PAMERAN SUDUT PPDa
Objektif MEMUPUK DAN TINGKATKAN LAGI PENGETAHUAN MURID MENGENAI PPDa.
Tarikh/Tempoh FEBRUARI - NOVEMBER
Kumpulan Sasaran BIRO PPDa, MURID, GURU DAN IBU BAPA.
Tanggungjawab BIRO PPDa (PEMANTAUAN NOVEMBER)
Proses Kerja  LANTIKAN AJK DAN PENERANGAN PROGRAM KEPADA GURUDAN MURID
 PEMBAHAGIAN TUGAS KEPADA GURU DAN MURID SECARA KUMPULAN UNTUK CARI IDEA.DAN
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

PERSEDIAAN BAHAN HIASAN/KECERIAAN SUDUT


 SUDUT AKAN DIBUAT PENAMBAHBAIKAN DARI MASA KE SEMASA SEPANJANG TAHUN AGAR DAPAT
MEMBERI INPUT TAMBAHAN KEPADA MURID MENGENAI BAHAYANYA DADAH DAN LANGKAH
HINDARINYA.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TARIKH KPI SASARAN STATUS(PELAN


JANGKAAN KONTIGENSI)
1 LANTIKAN AJK & GPK HEM & GURU JANUARI  GURU MENERIMA  BIRO PPDa
PENERANGAN PENYELARAS PPDa PELANTIKAN AJK  MURID
PROGRAM GURU & INFO  GURU
TENTANG
PROGRAM.

2 PEMBAHAGIAN GURU PENYELARAS FEBRUARI -  MEMPUNYAI IDEA  BIRO PPDa


TUGAS KEPADA PPDa & AJK GURU NOVEMBER DAN  MURID
GURU & MURID PERANCANGAN  GURU
SECARA KUMPULAN UNTUK
& PENYEDIAAN KECERIAAN
BAHAN
3 PENAMBAHBAIKAN SEMUA WARGA SKLU FEBRUARI-  SUDUT PPDa  BIRO PPDa
SUDUT PPDa NOVEMBER TELAH DIBUAT  MURID
PENAMBAHBAIKAN  GURU
INFO

(NOVEMBER)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI SK. LEGONG ULU


TAHUN 2016
Sekolah SK LEGONG ULU JADUAL 3
Bidang/unit HEM : 3K (KECERIAN,KESELAMATAN,KESIHATAN)
Program/Projek KUIZ KAMI ANTI DADAH / PROG. 5 MINIT PPDa
Objektif MEMUPUK MINAT DAN TAMBAH PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID MENGENAI BAHAYANYA DADAH.
Tarikh/Tempoh FEBRUARI - NOVEMBER
Kumpulan Sasaran BIRO 3K, MURID, GURU
Tanggungjawab BIRO PPDa (PEMANTAUAN MEI & SEPTEMBER)
Proses Kerja  LANTIKAN AJK DAN PENERANGAN PROGRAM KEPADA GURUDAN MURID
 PEMBAHAGIAN TUGAS KEPADA GURU DAN MURID SECARA KUMPULAN UNTUK CARI MAKLUMAT
DAN SOALAN-SOALAN KUIZ YANG SESUAI.
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

 DIJALANKAN SEKURANG-KURANGNYA SEBULAN SEKALI SEMASA PERHIMPUNAN PAGI. (ISNIN)


 PENYAMPIAN HADIAH KEPADA MURID YANG BERJAYA MENJAWAB SOALAN KUIZ PPDa.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TARIKH KPI SASARAN STATUS(PELAN


JANGKAAN KONTIGENSI)
1 LANTIKAN AJK & GPK HEM & GURU JANUARI  GURU  BIRO PPDa
PENERANGAN PENYELARAS PPDa MENERIMA  MURID
PROGRAM PELANTIKAN  GURU
AJK &
MENERIMA INFO
TENTANG
PERJALANAN
AKTIVITI.
 GURU
BERSETUJU
DENGAN
KERTAS KERJA
YANG TELAH
DIRANGKA.
2 PEMBAHAGIAN GURU PENYELARAS MINGGU KETIGA  MEMPUNYAI  BIRO PPDa
TUGAS KEPADA 3PPDa & MURID JANUARI IDEA DAN  MURID
GURU & MURID PPDa PERANCANGAN  GURU
SECARA KUMPULAN UNTUK INFO
ATAU SOALAN
KUIZ PPDa
3 KUIZ PPDa SEMUA MURID PPDa FEBRUARI -  INFO / KUIZ  BIRO PPDa
DIJALANKAN NOVEMBER PPDa  MURID
SEKURANGNYA DIJALANKAN  GURU
SEBULAN SEKALI SEKURANGNYA
SEKALI
SEBULAN.

(MEI)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

(SEPTEMBER)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI SK. KAYU ARA


TAHUN 2017
Sekolah SK LEGONG ULU JADUAL 3
Bidang/unit HEM : 3K (KECERIAN,KESELAMATAN,KESIHATAN)
Program/Projek PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN SEKOLAH (PEMERIKSAAN KEBERSIHATAN KUKU,GIGI, RAMBUT DAN
PAKAIAN MURID)
Objektif DAPAT MEMBERI KESEDARAN KEPADA MURID-MURID PENTINGNYA MENJAGA KEBERSIHAN DIRI DAN
BERPENAMPILAN BERSIH DAN MENARIK.
Tarikh/Tempoh JANUARI - NOVEMBER
Kumpulan Sasaran BIRO KESIHATAN, MURID, GURU DAN IBU BAPA
Tanggungjawab BIRO KESIHATAN (PEMANTAUAN MEI & SEPTEMBER)
Proses Kerja  LANTIKAN AJK DAN PENERANGAN PROGRAM KEPADA GURUDAN MURID
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

 PEMBAHAGIAN TUGAS KEPADA GURU UNTUK PEMERIKSAAN KEBERSIHAN MURID.


 DIJALANKAN PADA SETIAPA PAGI ISNIN SELEPAS PERHIMPUNAN RASMI.
 MELIBATKAN SEMUA GURU DAN MURID.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TARIKH KPI SASARAN STATUS(PELAN


JANGKAAN KONTIGENSI)
1 LANTIKAN AJK & GPK HEM & GURU JANUARI  GURU MENERIMA  BIRO
PENERANGAN PENYELARAS PELANTIKAN AJK KESIHATAN
PROGRAM KESIHATAN GURU  MURID
 GURU
3 PEMERIKSAAN SEMUA GURU JANUARI –  MEMASTIKAN  MURID
KEBERSIHAN MURID NOVEMBER (SETIAP MURID MENJAGA SKLU
HARI ISNIN) KEBERSIHAN DIRI
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

(MEI)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

(SEPTEMBER)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI SK. KAYU ARA


TAHUN 2017
Sekolah SK LEGONG ULU JADUAL 3
Bidang/unit HEM : 3K (KECERIAN,KESELAMATAN,KESIHATAN)
Program/Projek “ 10 MINIT COMBI “
Objektif DAPAT MEMUPUK KESEDARAN KEPADA MURID BAHAYA DAN LANGKAH PENCEGAHAN NYAMUK AEDES DAN
JENTIK-JENTIK.
Tarikh/Tempoh JANUARI - NOVEMBER
Kumpulan Sasaran BIRO KESIHATAN, MURID, GURUBERTUGAS MINGGUAN DAN PEKERJA PEMBERSIHAN SEKOLAH
Tanggungjawab BIRO KESIHATAN & GURU BERTUGAS MINGGUAN (PEMANTAUAN MEI & SEPTEMBER)
Proses Kerja  LANTIKAN AJK DAN PENERANGAN PROGRAM KEPADA GURU DAN MURID
 PEMBAHAGIAN TUGAS DAN KUMPULAN DI KALANGAN MURID. UNTUK PEMERIKSAAN NYAMUK
DAN JENTIK-JENTIK.
 DIJALANKAN PADA SETIAPA PAGI SELASA SEBELUM MASUK KELAS DAN DITUNDA PADA HARI
SETERUSNYA JIKA SELASA CUTI.
 MELIBATKAN GURU BERTUGAS MINGGUAN SEMUA MURID.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TARIKH JANGKAAN KPI SASARAN STATUS(PELAN


KONTIGENSI)
1 LANTIKAN AJK & GPK HEM & GURU JANUARI  GURU  BIRO
PENERANGAN PENYELARAS MENERIMA KESIHATAN
PROGRAM KESIHATAN PELANTIKAN  MURID
AJK  GURU
GURU
2 PEMBAHAGIAN GURU PENYELARAS JANUARI  MURID  SEMUA
TUGAS & KAWASAN KESIHATAN MENGENALPAS MURID
KEPADA MURID TI KUMPULAN
SECARA KUMPULAN MASING-
MASING DAN
KAWASAN
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

PEMERIKSAAN
JENTIK-JENTIK
3 PEMERIKSAAN GURU BERTUGAS JANUARI -  PASTIKAN  SEMUA
JENTIK-JENTIK MINGGUAN & SEMUA NOVEMBER SEMUA MURID
MURID KAWASAN
BEBAS
DARIPADA
PEMBIAKAN
NYAMUK
AEDES.

(MEI)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

(SEPTEMBER)
Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SK. KAYU ARA


TAHUN 2017
Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN LEGONG ULU JADUAL 4
Bidang/unit HEM : 3K (KECERIAAN, KESELAMATAN, KESIHATAN)
Bil Program/Projek Tempoh Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Cadangan Catatan
Perlaksanaan Program Penambahbaikan
1 FEBRUARI - MAC & OGOS
KECERIAAN BILIK UPSR / OGOS
DEWAN SEKOLAH

2 SEPANJANG NOVEMBER
TAKLIMAT / PAMERAN / TAHUN IKUT
SUDUT PPDa KESESUAIAN
MASA

3 FEBRUARI - MEI & SEPTEMBER


KUIZ KAMI ANTI DADAH / NOVEMBER
5 MINIT PPDa

4 JANUARI - MEI & SEPTEMBER


PERKHIDMATAN NOVEMBER
KESIHATAN SEKOLAH.
(PEMERIKSAAN
KEBERSIHAN KUKU,
GIGI,RAMBUT DAN BAJU
MURID)

5. JANUARI - MEI & SEPTEMBER


“ 10 MINIT COMBI “ NOVEMBER

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 4:

1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017 – 2019

Melestarikan sistem Pendidikan JADUAL 5


MISI Pendidikan yang Berkualiti VISI Berkualiti
untuk membangunkan Insan
potensi individu bagi Terdidik
memenuhi aspirasi negara Negara
Sejahtera

Sekolah SK KAYU ARA


Bidang/unit HEM : 3K (KECERIAAN,KESELAMATAN,KESIHATAN)
Matlamat/Objektif KPI Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Catatan
Sebenar
TO 2016 2017 2018
V
 Meningkatkan Bilik 20 50 % 60% 70%
UPSR/Dew i. KECERIAAN BILIK
tahap pengurusan an Sekolah
%
UPSR/DEWAN SEKOLAH
persekitaran dapat
sekolah dan fizikal. diceriakan ii. KECERIAAN PONDOK
pada BACAAN/REHAT
tahun
2016
50 % 60% 70%
Pondok 20
bacaan/re %
hat dapat
diceria
dan
digunakan
sebaiknya.
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

90 92% 95% 98%


 Meningkatkan Sudut
PPDa %
i. SUDUT PPDa DI
SEKOLAH SENTIASA
pengetahuan dan ditambah DITAMBAHBAIK INFO
kemahiran baik
pencegahan dadah ii. ADAKAN KUIZ PPDa/ 5
MINIT PPDa SEKURANG-
kepada murid.
30% 40% 50% KURANGNYA SEKALI
SEBULAN.
Kuiz 10
PPDa / %
Prog. 5
minit
PPDa

 Peningkatan Perkhidma
Taraf Kesihatan tan 30 40% 50% 60% i. PERKHIDMATAN
Murid Di Pemeriksa % PEMERIKSAAN
Sekolah. an KEBERSIHAN DIRI
Kebersiha MURID SETIAP HARI
n Murid ISNIN
dijalankan
setiap pagi
Isnin

35% 40% 45%


30 (beba (beba (bebas
s s
% jentik- jentik-
jentik- ii. PROGRAM COMBI
Program jentik) DIJALANKAN SETIAP
(beb jentik jentik
10 minit PAGI SELASA &
as ) )
Combi DITUNDA PADA HARI
jenti
dijalankan. SETERUSNYA JIKA CUTI,
k-
jenti
k)

Ulasan:........................................................................................................................................
Perancangan Strategik SK. Kayu Ara Tahun 2017- 2019

Disediakan Oleh: Tandatangan: Tarikh:

………………………………… ……………………………………………. …………………………………………..

Nota Jadual 5:

1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam
jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.