You are on page 1of 22

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13544 —

Poz. 1375

1375
USTAWA z dnia 9 paêdziernika 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 1: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury.”, b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: „3. Prokuratura jest organem ochrony prawnej.”; 2) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 i 5a otrzymujà brzmienie: „5) wspó∏prac´ z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badaƒ dotyczàcych problematyki przest´pczoÊci, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli; 5a) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzàcych z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy post´powaƒ oraz z udzia∏u w post´powaniu sàdowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych post´powaniach prowadzonych na podstawie ustawy, przekazywanie danych i wyników analiz w∏aÊciwym organom, w tym organom innych paƒstw, organizacjom mi´dzynarodowym, w tym ponadnarodowym, oraz organom Unii Europejskiej, je˝eli przewiduje to ustawa lub umowa mi´dzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolità Polskà lub je˝eli przekazywanie danych i wyników analiz tym organom ———————
1) Niniejszà

i organizacjom wynika z odr´bnych przepisów; administratorem tych danych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach informatycznych prokuratury jest Prokurator Generalny;”; 3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sà prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych, prokuratur okr´gowych i rejonowych.”; 4) w art. 8: a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie: „1. Prokurator przy wykonywaniu czynnoÊci okreÊlonych w ustawach jest niezale˝ny, z zastrze˝eniem przepisów ust. 2 oraz art. 8a i 8b. 2. Prokurator jest obowiàzany wykonywaç zarzàdzenia, wytyczne i polecenia prze∏o˝onego prokuratora. Zarzàdzenia, wytyczne i polecenia nie mogà dotyczyç treÊci czynnoÊci procesowej. 3. Zarzàdzenia i wytyczne dotyczàce konkretnie oznaczonej sprawy oraz polecenia sà w∏àczane do akt sprawy.”, b) uchyla si´ ust. 4 i 5; 5) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prokurator bezpoÊrednio prze∏o˝ony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleg∏ego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest w∏àczana do akt sprawy.”; 6) w art. 10: a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Prokurator Generalny, a na obszarze swego dzia∏ania równie˝ prokurator apelacyjny, okr´gowy i wojskowy prokurator okr´gowy, mo˝e zarzàdziç wizytacj´ jednostki organizacyjnej prokuratury w celu kontroli realizacji ustawowych zadaƒ przez t´ jednostk´ w okreÊlonym zakresie.”, b) dotychczasowà treÊç ust. 2a oznacza si´ jako ust. 2b; 7) po art. 10 dodaje si´ art. 10a—10f w brzmieniu: „Art. 10a. 1. Prokuratora Generalnego powo∏uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie póêniej ni˝ w ciàgu trzech miesi´cy przed up∏ywem kadencji Prokuratora Generalnego albo w ciàgu trzech miesi´cy od jej wygaÊni´cia spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez Krajowà Rad´ Sàdownictwa i Krajowà Rad´ Prokuratury.

ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego, ustaw´ z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiadku koronnym, ustaw´ z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne, ustaw´ z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury, ustaw´ z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustaw´ z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi, ustaw´ z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym, ustaw´ z dnia 14 lutego 2003 r. o udost´pnianiu informacji gospodarczych, ustaw´ z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów oraz ustaw´ z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13545 —

Poz. 1375

2. Krajowa Rada Sàdownictwa i Krajowa Rada Prokuratury zg∏aszajà po jednym kandydacie na Prokuratora Generalnego, nie póêniej ni˝ na cztery miesiàce przed up∏ywem kadencji Prokuratora Generalnego albo w ciàgu dwóch miesi´cy od jej wygaÊni´cia. 3. Na stanowisko Prokuratora Generalnego mo˝e byç powo∏ana osoba b´dàca prokuratorem w stanie czynnym powszechnej lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o co najmniej dziesi´cioletnim sta˝u na stanowisku prokuratora, s´dzià Izby Karnej lub Izby Wojskowej Sàdu Najwy˝szego w stanie czynnym, s´dzià sàdu powszechnego lub s´dzià sàdu wojskowego w stanie czynnym, o co najmniej dziesi´cioletnim sta˝u s´dziowskim w sprawach karnych. 4. Przed przystàpieniem do wykonywania obowiàzków Prokurator Generalny sk∏ada przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Êlubowanie nast´pujàcej treÊci: „Obejmujàc stanowisko Prokuratora Generalnego, uroczyÊcie Êlubuj´ staç na stra˝y Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa, strzec praworzàdnoÊci, a powierzone mi obowiàzki wype∏niaç sumiennie.”. Âlubowanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem zwrotu: „Tak mi dopomó˝ Bóg.”. 5. Kadencja Prokuratora Generalnego trwa szeÊç lat, liczàc od dnia z∏o˝enia Êlubowania. Po up∏ywie kadencji Prokurator Generalny pe∏ni obowiàzki do czasu obj´cia stanowiska przez nowo powo∏anego Prokuratora Generalnego. 6. Prokurator Generalny, po zakoƒczeniu kadencji, nie mo˝e byç ponownie powo∏any na to stanowisko. 7. Po zakoƒczeniu kadencji Prokurator Generalny mo˝e przejÊç w stan spoczynku niezale˝nie od osiàgni´tego wieku. 8. Osiàgni´cie przez Prokuratora Generalnego wieku uprawniajàcego do przejÊcia w stan spoczynku nie ma wp∏ywu na zakoƒczenie kadencji. Art. 10b. 1. Prokurator Generalny nie mo˝e pozostawaç w innym stosunku s∏u˝bowym lub stosunku pracy, ani te˝ zajmowaç innego stanowiska, z wyjàtkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wy˝szej, w Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej, ani wykonywaç innych zaj´ç zarobkowych.

2. Prokurator Generalny nie mo˝e nale˝eç do partii politycznej, zwiàzku zawodowego ani prowadziç dzia∏alnoÊci publicznej niedajàcej si´ pogodziç z godnoÊcià jego urz´du. Art. 10c. 1. Prokurator Generalny nie mo˝e byç bez uprzedniej zgody sàdu dyscyplinarnego pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej ani pozbawiony wolnoÊci. Prokurator Generalny nie mo˝e byç zatrzymany lub aresztowany, z wyjàtkiem uj´cia go na goràcym uczynku pope∏nienia przest´pstwa, je˝eli jego zatrzymanie jest niezb´dne do zapewnienia prawid∏owego toku post´powania. O zatrzymaniu niezw∏ocznie zawiadamia si´ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który mo˝e nakazaç natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 2. Za nadu˝ycie wolnoÊci s∏owa przy wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bowych, stanowiàce Êciganà z oskar˝enia prywatnego zniewag´, oraz za wykroczenie Prokurator Generalny odpowiada tylko dyscyplinarnie. 3. Z wnioskiem do sàdu dyscyplinarnego o zezwolenie na pociàgni´cie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialnoÊci karnej albo do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej mo˝e wystàpiç Krajowa Rada Prokuratury lub Minister SprawiedliwoÊci. 4. Przed sàdem dyscyplinarnym, w toku post´powania, o którym mowa w ust. 2 i 3, czynnoÊci rzecznika dyscyplinarnego wykonuje cz∏onek sk∏adajàcej wniosek Krajowej Rady Prokuratury lub przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci. Art. 10d. 1. Kadencja Prokuratora Generalnego wygasa w razie jego Êmierci lub odwo∏ania. 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwo∏uje Prokuratora Generalnego przed up∏ywem kadencji, je˝eli: 1) zrzek∏ si´ stanowiska; 2) sta∏ si´ trwale niezdolny do pe∏nienia obowiàzków Prokuratora Generalnego na skutek choroby lub utraty si∏, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 3) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego albo z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà oÊwiadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sàdu; 4) zosta∏ prawomocnie ukarany karà dyscyplinarnà, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 2—5.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13546 —

Poz. 1375

3. W przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 2, odwo∏anie nast´puje na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub Krajowej Rady Prokuratury. 4. Przed z∏o˝eniem wniosku, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów zasi´ga opinii Krajowej Rady Prokuratury, która powinna byç wydana w terminie dwóch miesi´cy. Wydanà opini´ za∏àcza si´ do wniosku. Brak opinii w tym terminie oznacza rezygnacj´ z prawa do jej wyra˝enia. 5. W przypadku odwo∏ania Prokuratora Generalnego przed up∏ywem kadencji, a tak˝e w razie jego Êmierci, obowiàzki jego pe∏ni pierwszy zast´pca Prokuratora Generalnego, do czasu obj´cia stanowiska przez nowo powo∏anego Prokuratora Generalnego. Art. 10e. 1. Prokurator Generalny przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, nie póêniej ni˝ do koƒca pierwszego kwarta∏u roku nast´pnego, sprawozdanie z rocznej dzia∏alnoÊci prokuratury. 2. Minister SprawiedliwoÊci przedstawia na piÊmie swoje stanowisko do sprawozdania Prokuratora Generalnego. 3. Prezes Rady Ministrów mo˝e w ka˝dym czasie, niezale˝nie od sprawozdania rocznego, za˝àdaç od Prokuratora Generalnego przedstawienia informacji na okreÊlony temat zwiàzany ze strze˝eniem praworzàdnoÊci oraz czuwaniem nad Êciganiem przest´pstw. ˚àdanie to nie mo˝e dotyczyç przedstawienia informacji o biegu post´powania w konkretnej sprawie. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio. 4. Prezes Rady Ministrów mo˝e za˝àdaç od Prokuratora Generalnego uzupe∏nienia przedstawionej informacji w terminie trzech miesi´cy. 5. Prezes Rady Ministrów przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie realizacj´ zadaƒ przez Prokuratora Generalnego w zakresie strze˝enia praworzàdnoÊci oraz czuwania nad Êciganiem przest´pstw. 6. W przypadku odrzucenia sprawozdania Prokuratora Generalnego, Prezes Rady Ministrów mo˝e wystàpiç do Sejmu z wnioskiem o odwo∏anie Prokuratora Generalnego przed up∏ywem kadencji. Sejm odwo∏uje Prokuratora Generalnego uchwa∏à podj´tà wi´kszoÊcià dwóch trzecich g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy ustawowej liczby pos∏ów.

7. Przed z∏o˝eniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, Prezes Rady Ministrów zasi´ga opinii Krajowej Rady Prokuratury, która powinna byç wydana w terminie dwóch miesi´cy. Wydanà opini´ za∏àcza si´ do wniosku. Brak opinii w tym terminie oznacza rezygnacj´ z prawa do jej wyra˝enia. Art. 10f. 1. W przypadku gdy Prokurator Generalny sprzeniewierzy∏ si´ z∏o˝onemu Êlubowaniu, Prezes Rady Ministrów mo˝e wystàpiç do Sejmu z wnioskiem o odwo∏anie Prokuratora Generalnego przed up∏ywem kadencji. Sejm odwo∏uje Prokuratora Generalnego uchwa∏à podj´tà wi´kszoÊcià dwóch trzecich g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy ustawowej liczby pos∏ów. 2. Przed z∏o˝eniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów zasi´ga opinii Krajowej Rady Prokuratury, która powinna byç wydana w terminie dwóch miesi´cy. Wydanà opini´ za∏àcza si´ do wniosku. Brak opinii w tym terminie oznacza rezygnacj´ z prawa do jej wyra˝enia.”; 8) w art. 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury powo∏uje Prokurator Generalny na wniosek Krajowej Rady Prokuratury.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Prokurator Generalny zasi´ga od Komendanta G∏ównego Policji informacji o kandydatach do obj´cia stanowiska prokuratorskiego zg∏oszonych przez Krajowà Rad´ Prokuratury, z zastrze˝eniem ust. 4. Informacje o kandydacie do obj´cia stanowiska prokuratorskiego uzyskuje si´ i sporzàdza na zasadach okreÊlonych dla informacji o kandydacie do obj´cia stanowiska s´dziowskiego.”; 9) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. 1. Pierwszego zast´pc´ Prokuratora Generalnego oraz pozosta∏ych zast´pców Prokuratora Generalnego powo∏uje, spoÊród prokuratorów Prokuratury Generalnej, i odwo∏uje z tych stanowisk Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokuratora Generalnego. 2. Zast´pcà Prokuratora Generalnego jest Naczelny Prokurator Wojskowy, którego powo∏uje, spoÊród prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, i odwo∏uje z tego stanowiska Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokuratora Generalnego

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13547 —

Poz. 1375

zg∏oszony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Naczelny Prokurator Wojskowy kieruje w zast´pstwie Prokuratora Generalnego dzia∏alnoÊcià wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. 3. Zast´pcà Prokuratora Generalnego jest Dyrektor G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którego powo∏uje, spoÊród prokuratorów Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, i odwo∏uje z tego stanowiska Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokuratora Generalnego zg∏oszony w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dyrektor G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu kieruje G∏ównà Komisjà Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 4. Liczb´ pozosta∏ych zast´pców Prokuratora Generalnego okreÊla Minister SprawiedliwoÊci, na wniosek Prokuratora Generalnego, w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwej realizacji zadaƒ Prokuratora Generalnego.”; 10) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13. 1. Prokuratora apelacyjnego powo∏uje Prokurator Generalny spoÊród prokuratorów, po zasi´gni´ciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej. 2. Kandydata na prokuratora apelacyjnego Prokurator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokuratorów, w celu wydania opinii. 3. W razie wydania negatywnej opinii o kandydacie, zgromadzenie prokuratorów mo˝e przedstawiç Prokuratorowi Generalnemu w∏asnego kandydata na prokuratora apelacyjnego. 4. Po uzyskaniu opinii o kandydacie Prokurator Generalny podejmuje decyzj´ w przedmiocie powo∏ania go do pe∏nienia funkcji prokuratora apelacyjnego bàdê powo∏ania do pe∏nienia tej funkcji kandydata przedstawionego przez zgromadzenie prokuratorów. 5. W przypadku niepowo∏ania do pe∏nienia funkcji prokuratora apelacyjnego ˝adnego z kandydatów, o których mowa w ust. 4, Prokurator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokuratorów nowego kandydata na prokuratora apelacyjnego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´.

6. Zast´pc´ prokuratora apelacyjnego powo∏uje Prokurator Generalny spoÊród prokuratorów, na wniosek prokuratora apelacyjnego, po zasi´gni´ciu opinii kolegium tej prokuratury. 7. Prokurator apelacyjny i zast´pca prokuratora apelacyjnego sà powo∏ywani na szeÊcioletnià kadencj´ i nie mogà byç ponownie powo∏ani na bezpoÊrednio nast´pujàcà kolejnà kadencj´ do pe∏nienia tych samych funkcji.”; 11) po art. 13 dodaje si´ art. 13a—13d w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Prokuratora okr´gowego powo∏uje Prokurator Generalny spoÊród prokuratorów, na wniosek w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego, po zasi´gni´ciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej. 2. Kandydata na prokuratora okr´gowego Prokurator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokuratorów, w celu wydania opinii. 3. W razie wydania negatywnej opinii o kandydacie, zgromadzenie prokuratorów mo˝e przedstawiç Prokuratorowi Generalnemu w∏asnego kandydata na prokuratora okr´gowego. 4. Po uzyskaniu opinii o kandydacie Prokurator Generalny podejmuje decyzj´ w przedmiocie powo∏ania go do pe∏nienia funkcji prokuratora okr´gowego bàdê powo∏ania do pe∏nienia tej funkcji kandydata przedstawionego przez zgromadzenie prokuratorów. 5. W przypadku niepowo∏ania do pe∏nienia funkcji prokuratora okr´gowego ˝adnego z kandydatów, o których mowa w ust. 4, Prokurator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokuratorów nowego kandydata na prokuratora okr´gowego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´. 6. Zast´pc´ prokuratora okr´gowego powo∏uje Prokurator Generalny spoÊród prokuratorów, na wniosek prokuratora okr´gowego, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego oraz kolegium prokuratury apelacyjnej. 7. Prokurator okr´gowy i zast´pca prokuratora okr´gowego sà powo∏ywani na szeÊcioletnià kadencj´ i nie mogà byç ponownie powo∏ani na bezpoÊrednio nast´pujàcà kolejnà kadencj´ do pe∏nienia tych samych funkcji. Art. 13b. 1. Prokuratora rejonowego powo∏uje Prokurator Generalny spoÊród prokuratorów, na wniosek w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego, po zasi´gni´ciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13548 —

Poz. 1375

2. Kandydata na prokuratora rejonowego Prokurator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokuratorów, w celu wydania opinii. 3. W razie wydania negatywnej opinii o kandydacie, zgromadzenie prokuratorów mo˝e przedstawiç Prokuratorowi Generalnemu w∏asnego kandydata na prokuratora rejonowego. 4. Po uzyskaniu opinii o kandydacie Prokurator Generalny podejmuje decyzj´ w przedmiocie powo∏ania go do pe∏nienia funkcji prokuratora rejonowego bàdê powo∏ania do pe∏nienia tej funkcji kandydata przedstawionego przez zgromadzenie prokuratorów. 5. W przypadku niepowo∏ania do pe∏nienia funkcji prokuratora rejonowego ˝adnego z kandydatów, o których mowa w ust. 4, Prokurator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokuratorów nowego kandydata na prokuratora rejonowego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´. 6. Zast´pc´ prokuratora rejonowego powo∏uje Prokurator Generalny spoÊród prokuratorów, na wniosek prokuratora rejonowego, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego prokuratora okr´gowego oraz kolegium prokuratury okr´gowej. 7. Kadencja prokuratora rejonowego i zast´pcy prokuratora rejonowego trwa cztery lata. Art. 13c. 1. Prokurator Generalny mo˝e odwo∏aç prokuratora apelacyjnego lub zast´pc´ prokuratora apelacyjnego przed up∏ywem kadencji, je˝eli: 1) zrzek∏ si´ pe∏nienia funkcji; 2) sta∏ si´ trwale niezdolny do pe∏nienia funkcji na skutek choroby lub utraty si∏, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 3) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego albo z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà oÊwiadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sàdu; 4) w sposób nienale˝yty wype∏nia obowiàzki s∏u˝bowe. 2. Prokurator Generalny, z urz´du lub na wniosek w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego, mo˝e odwo∏aç prokuratora okr´gowego, prokuratora rejonowego lub ich zast´pców, z przyczyn okreÊlonych w ust. 1, przed up∏ywem kadencji.

3. Odwo∏anie prokuratora apelacyjnego, prokuratora okr´gowego i prokuratora rejonowego oraz ich zast´pców, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nast´puje po podj´ciu przez Krajowà Rad´ Prokuratury uchwa∏y zezwalajàcej na odwo∏anie. Art. 13d. 1. Do pe∏nienia pozosta∏ych funkcji w prokuraturze, z zastrze˝eniem ust. 2—4 oraz art. 111, powo∏uje spoÊród prokuratorów i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji Prokurator Generalny. 2. Prokurator Generalny mo˝e, w drodze zarzàdzenia, okreÊliç funkcje w prokuraturach apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych, do pe∏nienia których powo∏uje prokuratorów i odwo∏uje z ich pe∏nienia prokurator apelacyjny. 3. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej powo∏uje, spoÊród prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, zast´pc´ Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora okr´gowego i wojskowego prokuratora garnizonowego oraz ich zast´pców, a tak˝e pe∏niàcych pozosta∏e funkcje w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, oraz odwo∏uje ich z pe∏nienia tych funkcji. 4. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej mo˝e, w drodze zarzàdzenia, okreÊliç funkcje w wojskowych prokuraturach okr´gowych i wojskowych prokuraturach garnizonowych, do pe∏nienia których powo∏uje prokuratorów i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji Naczelny Prokurator Wojskowy.”; 12) art. 14a otrzymuje brzmienie: „Art. 14a. 1. Na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej mo˝e byç powo∏any ten, kto spe∏niajàc warunki do obj´cia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej, ma co najmniej dziesi´cioletni sta˝ na stanowisku prokuratora lub s´dziego, w tym nie mniej ni˝ szeÊcioletni okres pracy na stanowisku prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratury apelacyjnej lub okr´gowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratora wojskowej prokuratury okr´gowej lub prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s´dziego sàdu apelacyjnego lub okr´gowego bàdê wojskowego sàdu okr´gowego albo co najmniej przez okres dwunastu lat przed powo∏aniem wykonywa∏ zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13549 —

Poz. 1375

2. Na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyjnej mo˝e byç powo∏any ten, kto spe∏niajàc warunki do obj´cia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej, ma co najmniej szeÊcioletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub s´dziego, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okr´gowej, prokuratora wojskowej prokuratury okr´gowej lub prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s´dziego sàdu okr´gowego lub wojskowego sàdu okr´gowego albo co najmniej przez okres oÊmiu lat przed powo∏aniem wykonywa∏ zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 3. Na stanowisko prokuratora prokuratury okr´gowej mo˝e byç powo∏any ten, kto spe∏niajàc warunki do obj´cia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej, ma co najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, prokuratora wojskowej prokuratury garnizonowej, prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s´dziego sàdu powszechnego lub wojskowego albo co najmniej przez okres szeÊciu lat przed powo∏aniem wykonywa∏ zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 4. Wymagany sta˝, o którym mowa w ust. 1—3, nie dotyczy osób wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1.”; 13) po art. 14a dodaje si´ art. 14b w brzmieniu: „Art. 14b. 1. W razie utworzenia stanowiska prokuratora lub zwolnienia si´ tego stanowiska Prokurator Generalny niezw∏ocznie obwieszcza o wolnym stanowisku prokuratorskim w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, chyba ˝e obsadzenie tego stanowiska nast´puje w drodze przeniesienia s∏u˝bowego prokuratora równorz´dnej prokuratury. 2. Ka˝dy, kto spe∏nia warunki do obj´cia stanowiska prokuratora mo˝e zg∏osiç swojà kandydatur´ na jedno wolne stanowisko prokuratorskie w ciàgu miesiàca od obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1. 3. Kandydatur´ zg∏asza si´ prokuratorowi okr´gowemu — gdy zg∏oszenie dotyczy stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej, prokuratorowi apelacyjnemu — gdy zg∏oszenie dotyczy stanowiska prokuratora prokuratury okr´gowej albo prokuratora prokuratury apelacyjnej, Prokuratorowi Generalnemu — gdy zg∏oszenie dotyczy

stanowiska prokuratora Prokuratury Generalnej, Ministrowi Obrony Narodowej — gdy zg∏oszenie dotyczy stanowiska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury oraz Prezesowi Instytutu Pami´ci Narodowej — gdy zg∏oszenie dotyczy stanowiska prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 4. Je˝eli swojà kandydatur´ zg∏osi∏a osoba, która nie spe∏nia warunków do obj´cia stanowiska prokuratora, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3—7, albo art. 14 ust. 2, albo zg∏oszenie nastàpi∏o po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub nie spe∏nia wymogów formalnych okreÊlonych w art. 11 ust. 2 i 2a, w∏aÊciwy prokurator, Minister Obrony Narodowej albo Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej zawiadamia zg∏aszajàcego o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpatrzenia, podajàc przyczyn´. Osoba, której zg∏oszenie pozostawiono bez rozpatrzenia, mo˝e, w terminie 7 dni z∏o˝yç pisemne zastrze˝enie. Je˝eli w∏aÊciwy prokurator, Minister Obrony Narodowej albo Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej nie uwzgl´dni zastrze˝enia, niezw∏ocznie przekazuje je wraz ze zg∏oszeniem Krajowej Radzie Prokuratury. W przedmiocie pozostawienia zg∏oszenia bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada Prokuratury. 5. Prokurator okr´gowy, po stwierdzeniu spe∏nienia wymogów formalnych zg∏oszenia z∏o˝onego w terminie oraz stwierdzeniu spe∏niania przez kandydata warunków do obj´cia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej przedstawia jego kandydatur´ kolegium prokuratury okr´gowej, wraz z ocenà kwalifikacji sporzàdzonà przez wyznaczonego prokuratora prokuratury okr´gowej. 6. Prokurator apelacyjny, po stwierdzeniu spe∏nienia wymogów formalnych zg∏oszenia z∏o˝onego w terminie oraz stwierdzeniu spe∏niania przez kandydata warunków do obj´cia stanowiska prokuratora prokuratury okr´gowej albo prokuratora prokuratury apelacyjnej przedstawia jego kandydatur´ kolegium prokuratury apelacyjnej, wraz z ocenà kwalifikacji sporzàdzonà przez wyznaczonego prokuratora prokuratury apelacyjnej. 7. Prokurator Generalny, po stwierdzeniu spe∏nienia wymogów formalnych zg∏oszenia z∏o˝onego w terminie oraz stwierdzeniu spe∏niania przez kandydata warunków do obj´cia stanowiska prokuratora Prokuratury Generalnej zarzàdza sporzàdzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wyznaczonego prokuratora Prokuratury Generalnej.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13550 —

Poz. 1375

8. Minister Obrony Narodowej, po stwierdzeniu spe∏nienia wymogów formalnych zg∏oszenia z∏o˝onego w terminie oraz stwierdzeniu spe∏niania przez kandydata warunków do obj´cia stanowiska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury zarzàdza sporzàdzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wyznaczonego prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej. 9. Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej, po stwierdzeniu spe∏nienia wymogów formalnych zg∏oszenia z∏o˝onego w terminie oraz stwierdzeniu spe∏niania przez kandydata warunków do obj´cia stanowiska prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zarzàdza sporzàdzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wyznaczonego prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej. 10. Prokurator okr´gowy oraz prokurator apelacyjny przedstawiajà Krajowej Radzie Prokuratury zg∏oszenia kandydatów na stanowiska odpowiednio prokuratorów prokuratury rejonowej albo prokuratury okr´gowej lub apelacyjnej wraz z opiniami odpowiednio kolegium prokuratury okr´gowej albo kolegium prokuratury apelacyjnej wraz z ocenami sporzàdzonymi przez wyznaczonych prokuratorów. 11. Prokurator Generalny, Minister Obrony Narodowej i Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej przedstawiajà Krajowej Radzie Prokuratury zg∏oszenia kandydatów na stanowiska odpowiednio prokuratorów Prokuratury Generalnej, prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury albo prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wraz z w∏asnymi opiniami oraz z ocenami kwalifikacji sporzàdzonymi przez wyznaczonych prokuratorów.”; 14) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prokurator Generalny mo˝e odwo∏aç prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury, je˝eli prokurator, mimo dwukrotnego ukarania przez sàd dyscyplinarny karà wymienionà w art. 67 ust. 1 pkt 2—4 lub art. 113 pkt 2—4, pope∏ni∏ przewinienie s∏u˝bowe, a w tym dopuÊci∏ si´ oczywistej obrazy przepisów prawa lub uchybi∏ godnoÊci urz´du prokuratorskiego; przed podj´ciem decyzji Prokurator Generalny wys∏uchuje wyjaÊnieƒ prokuratora, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe, oraz zasi´ga odpowiednio opinii zebrania prokuratorów Prokuratury Generalnej lub Naczelnej Prokuratury Wojskowej albo opinii w∏aÊciwego zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.”;

15) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 17. 1. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury sà: Prokuratura Generalna oraz prokuratury apelacyjne, okr´gowe i rejonowe. 2. Prokuratura Generalna zapewnia obs∏ug´ Prokuratora Generalnego, w szczególnoÊci w zakresie jego zadaƒ w post´powaniach prowadzonych na podstawie ustawy. Do podstawowych zadaƒ Prokuratury Generalnej nale˝y równie˝ zapewnienie udzia∏u prokuratora w post´powaniu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym, Sàdem Najwy˝szym i Naczelnym Sàdem Administracyjnym, sprawowanie nadzoru instancyjnego i s∏u˝bowego nad post´powaniami prowadzonymi w prokuraturach apelacyjnych i koordynacja nadzoru s∏u˝bowego nad post´powaniem przygotowawczym prowadzonym przez pozosta∏e jednostki organizacyjne prokuratury, prowadzenie wizytacji prokuratur apelacyjnych oraz wykonywanie czynnoÊci w zakresie obrotu prawnego z zagranicà. 3. Prokuraturà Generalnà kieruje Prokurator Generalny, który jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 4. Do podstawowych zadaƒ prokuratury apelacyjnej nale˝y zapewnienie udzia∏u prokuratora w post´powaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sàdem apelacyjnym i wojewódzkim sàdem administracyjnym, prowadzenie i nadzorowanie post´powaƒ przygotowawczych w sprawach Êcigania przest´pczoÊci zorganizowanej i korupcji, sprawowanie nadzoru instancyjnego i s∏u˝bowego nad post´powaniami prowadzonymi w prokuraturach okr´gowych, a tak˝e prowadzenie wizytacji prokuratur okr´gowych i rejonowych. 5. Prokuraturà apelacyjnà kieruje prokurator apelacyjny, który jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okr´gowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze dzia∏ania prokuratury apelacyjnej. 6. Do podstawowych zadaƒ prokuratury okr´gowej nale˝y zapewnienie udzia∏u prokuratora w post´powaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sàdem okr´gowym, prowadzenie i nadzorowanie post´powaƒ przygotowawczych w sprawach o powa˝ne

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13551 —

Poz. 1375

przest´pstwa kryminalne i gospodarcze, a tak˝e sprawowanie nadzoru instancyjnego i s∏u˝bowego nad post´powaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych. 7. Prokuraturà okr´gowà kieruje prokurator okr´gowy. Prokurator okr´gowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury okr´gowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze dzia∏ania prokuratury okr´gowej. 8. Do podstawowych zadaƒ prokuratury rejonowej nale˝y zapewnienie udzia∏u prokuratora w post´powaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sàdem rejonowym, a tak˝e prowadzenie i nadzorowanie post´powaƒ przygotowawczych z wy∏àczeniem spraw wymienionych w ust. 4 i 6. 9. Prokuraturà rejonowà kieruje prokurator rejonowy. Prokurator rejonowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów pe∏niàcych czynnoÊci w prokuraturze rejonowej. 10. Zast´pca prokuratora apelacyjnego kieruje prokuraturà apelacyjnà w zakresie ustalonym przez prokuratora apelacyjnego i w tym zakresie jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okr´gowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze dzia∏ania prokuratury apelacyjnej. 11. Przepis ust. 10 stosuje si´ odpowiednio do zast´pcy prokuratora okr´gowego i zast´pcy prokuratora rejonowego — na obszarze dzia∏ania, odpowiednio, prokuratury okr´gowej lub prokuratury rejonowej. 12. Prokuratur´ apelacyjnà tworzy si´ dla obszaru w∏aÊciwoÊci co najmniej dwóch prokuratur okr´gowych, odpowiadajàcego obszarowi w∏aÊciwoÊci odpowiedniego sàdu apelacyjnego. Prokuratur´ okr´gowà tworzy si´ dla obszaru w∏aÊciwoÊci co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Prokuratur´ rejonowà tworzy si´ dla jednej lub wi´kszej liczby gmin; w uzasadnionych wypadkach mo˝e byç utworzona wi´cej ni˝ jedna prokuratura rejonowa w obr´bie tej samej gminy. 13. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Prokuratora Generalnego, w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okr´gowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary w∏aÊciwoÊci, majàc na wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego funkcjonowania tych jednostek.

14. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Prokuratora Generalnego, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla w∏aÊciwoÊç powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach o poszczególne rodzaje przest´pstw niezale˝nie od miejsca ich pope∏nienia oraz w sprawach cywilnych, administracyjnych, w sprawach o wykroczenia, a tak˝e w innych post´powaniach prowadzonych na podstawie ustaw, majàc na wzgl´dzie skuteczne zwalczanie przest´pczoÊci i zapewnienie sprawnoÊci post´powaƒ — niezale˝nie od ogólnej w∏aÊciwoÊci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 15. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Prokuratora Generalnego, w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi oÊrodki zamiejscowe prokuratur okr´gowych lub rejonowych poza siedzibà prokuratury, majàc na wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego funkcjonowania tych jednostek. 16. Pracownicy zniesionego oÊrodka zamiejscowego przechodzà do prokuratury, której oÊrodek zamiejscowy zosta∏ zniesiony. 17. W Prokuraturze Generalnej tworzy si´, w zale˝noÊci od potrzeb, departamenty i biura. W ramach departamentów i biur mogà byç tworzone wydzia∏y lub inne komórki organizacyjne. W prokuraturach apelacyjnych i okr´gowych mogà byç z zastrze˝eniem ust. 18 tworzone wydzia∏y oraz — samodzielne lub wchodzàce w sk∏ad wydzia∏ów — dzia∏y. W prokuraturach rejonowych mogà byç tworzone dzia∏y lub sekcje. 18. W prokuraturach apelacyjnych tworzy si´ wydzia∏y post´powania sàdowego, wydzia∏y do spraw wizytacji i okresowej oceny prokuratorów oraz wydzia∏y do spraw przest´pczoÊci zorganizowanej i korupcji. 19. Departamentami i biurami Prokuratury Generalnej kierujà dyrektorzy, wydzia∏ami departamentów i biur Prokuratury Generalnej oraz wydzia∏ami w prokuraturach apelacyjnych i okr´gowych — naczelnicy, a dzia∏ami w prokuraturach apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych, sekcjami w prokuraturach rejonowych oraz oÊrodkami zamiejscowymi prokuratur okr´gowych i rejonowych — kierownicy. W zale˝noÊci od potrzeb, dyrektorzy departamentów i biur Prokuratury Generalnej mogà mieç zast´pców. W prokuraturach rejonowych o obsadzie kadrowej nieprzekraczajàcej szeÊciu prokuratorów komórkami organizacyjnymi kierujà bezpoÊrednio prokurator rejonowy lub jego zast´pca.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13552 —

Poz. 1375

20. Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury sà: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okr´gowe oraz wojskowe prokuratury garnizonowe. 21. Naczelnà Prokuraturà Wojskowà kieruje Naczelny Prokurator Wojskowy. Naczelny Prokurator Wojskowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz pozosta∏ych prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. 22. Wojskowà prokuraturà okr´gowà kieruje wojskowy prokurator okr´gowy. Wojskowy prokurator okr´gowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów wojskowej prokuratury okr´gowej oraz wojskowych prokuratorów garnizonowych i prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych na obszarze dzia∏ania wojskowej prokuratury okr´gowej. 23. Wojskowà prokuraturà garnizonowà kieruje wojskowy prokurator garnizonowy. Wojskowy prokurator garnizonowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów wojskowej prokuratury garnizonowej. 24. Zast´pca Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora okr´gowego, wojskowego prokuratora garnizonowego i kierownika innej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury kieruje danà jednostkà w zakresie ustalonym przez jej kierownika i w tym zakresie jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów danej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury oraz prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury ni˝szego stopnia na obszarze dzia∏ania danej jednostki. 25. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury oraz ustala ich siedziby i terytorialny zakres dzia∏ania, majàc na wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego funkcjonowania tych jednostek.”; 16) w art. 17a: a) uchyla si´ ust. 1 i 2, b) w ust. 3: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Prokurator Generalny — w stosunku do swoich zast´pców, prokuratorów pe∏niàcych czynnoÊci w Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorów apelacyjnych;”, — uchyla si´ pkt 2,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zast´pcy Prokuratora Generalnego, z wy∏àczeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego i Dyrektora G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pami´ci Narodowej, w zakresie zleconych czynnoÊci — w stosunku do prokuratorów pe∏niàcych czynnoÊci w Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorów apelacyjnych;”; 17) w art. 18: a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: „1. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Prokuratora Generalnego, ustala, w drodze rozporzàdzenia, regulamin wewn´trznego urz´dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okreÊlajàcy: 1) wewn´trznà struktur´ organizacyjnà i zadania Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych oraz pozosta∏ych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a tak˝e liczb´ zast´pców Prokuratora Generalnego, o których mowa w art. 12 ust. 4, 2) organizacj´ pracy i sposób kierowania pracà, 3) dysponentów Êrodków bud˝etowych, 4) formy i tryb sprawowania nadzoru s∏u˝bowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje, 5) tryb za∏atwiania spraw osobowych, 6) organizacj´ pracy organów kolegialnych, 7) szczegó∏owy porzàdek wykonywania przez prokuratora czynnoÊci w sprawach karnych, 8) sposób realizacji zadaƒ zwiàzanych z udzia∏em prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuƒczych oraz ze stosunku pracy, 9) szczegó∏owy porzàdek wykonywania przez prokuratora czynnoÊci w post´powaniu administracyjnym i przed sàdami administracyjnymi, 10) tryb dzia∏aƒ podejmowanych przez prokuratora w celu zapobie˝enia naruszeniom prawa, 11) tryb post´powania w sprawach skarg i wniosków, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia skutecznoÊci i sprawnoÊci post´powania we wszystkich rodzajach spraw, prowadzonych przez prokuratora lub z jego udzia∏em, w tym szybkoÊç i efektywnoÊç dzia∏ania, z uwzgl´dnieniem funkcjonalnoÊci i racjonalnoÊci dzia∏aƒ prokuratora. 2. Prokurator Generalny okreÊla, w drodze zarzàdzenia, organizacj´ i zakres dzia∏ania sekretariatów oraz innych dzia∏ów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, bioràc pod uwag´ specyfik´ zadaƒ jednostek ró˝nego stopnia i koniecznoÊç zapewnienia racjonalnoÊci funkcjonowania prokuratury.”,

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13553 —

Poz. 1375

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, organizacj´ i zakres dzia∏ania sekretariatów oraz innych dzia∏ów administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, bioràc pod uwag´ specyfik´ zadaƒ jednostek ró˝nego stopnia i koniecznoÊç zapewnienia racjonalnoÊci funkcjonowania prokuratury.”; 18) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W prokuraturze apelacyjnej dzia∏a zgromadzenie prokuratorów, które sk∏ada si´ z prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur okr´gowych i rejonowych dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci prokuratury apelacyjnej. Delegatów prokuratorów prokuratur okr´gowych i rejonowych, w liczbie równej liczbie prokuratorów prokuratury apelacyjnej, wybierajà na okres dwóch lat, po po∏owie, zebrania prokuratorów prokuratur okr´gowych i zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych; Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru delegatów.”; 19) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art. 20. Zgromadzenie prokuratorów: 1) wys∏uchuje informacji prokuratora apelacyjnego o dzia∏alnoÊci prokuratury apelacyjnej oraz prokuratur okr´gowych i rejonowych z obszaru dzia∏ania danej jednostki oraz wyra˝a opini´ w tym zakresie; 2) ustala liczb´ i wybiera dwie trzecie liczby cz∏onków kolegium prokuratury apelacyjnej; 3) wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady Prokuratury; 4) wybiera cz∏onków sàdów dyscyplinarnych; 5) rozpatruje sprawozdania z dzia∏alnoÊci kolegium prokuratury apelacyjnej i coroczne sprawozdania z dzia∏alnoÊci rzecznika dyscyplinarnego prokuratora apelacyjnego; 6) wyra˝a opinie o kandydatach na prokuratora apelacyjnego, prokuratorów okr´gowych i rejonowych; 7) wyra˝a opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora apelacyjnego lub kolegium prokuratury apelacyjnej.”; 20) art. 22—23 otrzymujà brzmienie: „Art. 22. Kolegium prokuratury apelacyjnej: 1) rozpatruje wnioski wynikajàce z wizytacji i lustracji prokuratur; 2) wyra˝a opini´ o kandydatach na stanowiska prokuratora prokuratury apelacyjnej i prokuratora prokuratury okr´gowej;

3) wyra˝a opini´ o kandydatach do pe∏nienia funkcji zast´pcy prokuratora apelacyjnego i zast´pcy prokuratora okr´gowego; 4) wyra˝a opini´ o kandydacie do pe∏nienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego prokuratora apelacyjnego; 5) wyra˝a opini´ w przedmiocie odwo∏ania ze stanowiska prokuratora prokuratury apelacyjnej i prokuratora prokuratury okr´gowej; 6) wnosi do prokuratora apelacyjnego o zwo∏anie zgromadzenia prokuratorów; 7) wyra˝a opini´ w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora apelacyjnego. Art. 22a. 1. Kolegium prokuratury okr´gowej sk∏ada si´ z szeÊciu cz∏onków, z których czterech jest wybieranych przez zebranie prokuratorów prokuratury okr´gowej i delegatów prokuratur rejonowych oraz z prokuratora okr´gowego i powo∏anego przez niego prokuratora. Przewodniczàcym kolegium prokuratury okr´gowej jest prokurator okr´gowy. 2. Kadencja kolegium prokuratury okr´gowej trwa dwa lata. 3. Posiedzenia kolegium prokuratury okr´gowej zwo∏uje prokurator okr´gowy z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby cz∏onków kolegium. Art. 22b. Kolegium prokuratury okr´gowej: 1) rozpatruje wnioski wynikajàce z wizytacji i lustracji prokuratur; 2) wyra˝a opini´ o kandydatach na asesorów prokuratorskich; 3) wyra˝a opini´ o kandydatach na stanowiska prokuratorów prokuratur rejonowych; 4) wyra˝a opini´ o kandydacie do pe∏nienia funkcji zast´pcy prokuratora rejonowego; 5) wyra˝a opini´ w przedmiocie odwo∏ania ze stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej; 6) wnosi do prokuratora apelacyjnego o zwo∏anie zgromadzenia prokuratorów; 7) wyra˝a opini´ w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora okr´gowego. Art. 23. 1. Krajowa Rada Prokuratury sk∏ada si´ z dwudziestu pi´ciu cz∏onków. W jej sk∏ad wchodzà: Minister SprawiedliwoÊci, Prokurator Generalny, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czterech pos∏ów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Naczelnej Proku-

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13554 —

Poz. 1375

ratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz jedenastu prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych. 2. Kadencja Krajowej Rady Prokuratury trwa 4 lata. 3. Krajowa Rada Prokuratury dzia∏a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 4. Osoba powo∏ana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pe∏ni swojà funkcj´ w Krajowej Radzie Prokuratury bez oznaczania okresu kadencji i mo˝e byç odwo∏ana w ka˝dym czasie. 5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spoÊród pos∏ów czterech cz∏onków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spoÊród senatorów dwóch cz∏onków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji. 6. Prokurator mo˝e pe∏niç funkcj´ wybieranego cz∏onka Krajowej Rady Prokuratury tylko dwie kadencje.”; 21) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu: „Art. 23a. 1. Mandat wybieranego cz∏onka Krajowej Rady Prokuratury wygasa przed up∏ywem kadencji w razie: 1) Êmierci; 2) zrzeczenia si´ mandatu; 3) z∏o˝enia niezgodnego z prawdà oÊwiadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sàdu; 4) odwo∏ania przez organ, który dokona∏ wyboru; 5) wygaÊni´cia mandatu pos∏a albo senatora; 6) wygaÊni´cia albo rozwiàzania stosunku s∏u˝bowego prokuratora; 7) przeniesienia prokuratora w stan spoczynku. 2. Mandat cz∏onków Krajowej Rady Prokuratury b´dàcych pos∏ami albo senatorami, w razie up∏ywu kadencji Sejmu i Senatu, wygasa wraz z wyborem cz∏onków Krajowej Rady Prokuratury wybranych przez Sejm i Senat nast´pnej kadencji. 3. Zrzeczenie si´ mandatu w Krajowej Radzie Prokuratury jest skuteczne z chwilà powiadomienia o tym na piÊmie Przewodniczàcego Krajowej Rady Prokuratury.”;

22) art. 24 otrzymuje brzmienie: „Art. 24. Krajowa Rada Prokuratury w szczególnoÊci: 1) stoi na stra˝y niezale˝noÊci prokuratorów; 2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych prokuratury; 3) wys∏uchuje informacji Prokuratora Generalnego o dzia∏alnoÊci prokuratury i wyra˝a opinie w tym zakresie; 4) wybiera kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego; 5) wyst´puje z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odwo∏anie ze stanowiska Prokuratora Generalnego w wypadku wskazanym w art. 10d ust. 2 pkt 2; 6) wyra˝a opini´ w przedmiocie wniosku Prezesa Rady Ministrów o odwo∏anie Prokuratora Generalnego przed up∏ywem kadencji w wypadkach wskazanych w art. 10d ust. 2 pkt 2, w art. 10e ust. 6 oraz w art. 10f ust. 1; 7) wyst´puje do sàdu dyscyplinarnego o pociàgni´cie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej oraz wyznacza przedstawiciela do wyst´powania przed sàdem dyscyplinarnym; 8) rozpatruje coroczne sprawozdania z dzia∏alnoÊci Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego; 9) rozpatruje i ocenia kandydatury do pe∏nienia stanowisk prokuratorskich oraz przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o powo∏anie prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 10) zajmuje stanowisko w sprawie wyra˝enia zgody na odwo∏anie w trakcie trwania kadencji z pe∏nienia funkcji prokuratora apelacyjnego, prokuratora okr´gowego i prokuratora rejonowego oraz ich zast´pców z powodów okreÊlonych w art. 13c ust. 1 pkt 4; 11) opiniuje wnioski o wyra˝enie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukoƒczeniu przez prokuratora 65 roku ˝ycia; 12) opiniuje wystàpienia prokuratorów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko prokuratorskie; 13) opiniuje zasady oceny pracy asesorów prokuratorskich; 14) wyra˝a stanowisko w sprawach dotyczàcych prokuratur i prokuratorów, wniesionych pod obrady Krajowej

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13555 —

Poz. 1375

Rady Prokuratury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne organy w∏adzy publicznej i organy kolegialne prokuratury; 15) uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem; 16) opiniuje projekty wytycznych i zarzàdzeƒ Prokuratora Generalnego; 17) wypowiada si´ o stanie i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunkach szkolenia prokuratorów, asesorów i aplikantów; 18) wyra˝a stanowisko co do okresowych ocen realizacji zadaƒ prokuratury; 19) wypowiada si´ co do kierunków dzia∏aƒ podejmowanych w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy; 20) opiniuje kandydata na Dyrektora Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury; 21) wskazuje trzech cz∏onków Rady Programowej Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury; 22) ustala ogólnà liczb´ cz∏onków sàdów dyscyplinarnych oraz wskazuje liczb´ cz∏onków sàdów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.”; 23) po art. 24 dodaje si´ art. 24a i 24b w brzmieniu: „Art. 24a. 1. Krajowa Rada Prokuratury powo∏uje i odwo∏uje ze swego grona Przewodniczàcego, dwóch wiceprzewodniczàcych i sekretarza. Przewodniczàcy i wiceprzewodniczàcy Krajowej Rady Prokuratury nie mogà pe∏niç swoich funkcji d∏u˝ej ni˝ przez dwie kadencje. 2. Krajowa Rada Prokuratury obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Krajowej Rady Prokuratury zwo∏uje Przewodniczàcy Krajowej Rady Prokuratury z w∏asnej inicjatywy co najmniej raz na dwa miesiàce lub na wniosek jednej trzeciej jej cz∏onków albo na wniosek Prokuratora Generalnego. Art. 24b. Obs∏ug´ finansowo-administracyjnà i kancelaryjnà Krajowej Rady Prokuratury zapewnia Prokuratura Generalna.”; 24) art. 42a otrzymuje brzmienie: „Art. 42a. 1. Dane do sk∏adania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego post´powania upominawczego sà udzielane prokuratorom po z∏o˝eniu stosownego wniosku za poÊrednictwem odpowiednio w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego lub Prokuratora Generalnego.

2. Dopuszcza si´ równie˝ komunikowanie si´ prokuratora z sàdem w elektronicznym post´powaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Wnioski prokuratorów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 z∏o˝one odpowiednio do w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego lub Prokuratora Generalnego b´dà przesy∏ane w∏aÊciwemu sàdowi wraz z potwierdzeniem zatrudnienia prokuratora odpowiednio we w∏aÊciwej podleg∏ej prokuratorowi apelacyjnemu prokuraturze lub w Prokuraturze Generalnej. Osoby zamierzajàce komunikowaç si´ z sàdem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiajà o tym sàd za poÊrednictwem odpowiednio w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego lub Prokuratora Generalnego, podajàc dane do weryfikacji podpisu elektronicznego. 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, odpowiednio w∏aÊciwy prokurator apelacyjny lub Prokurator Generalny przesy∏a sàdowi w terminie czternastu dni od daty z∏o˝enia wniosku.”; 25) w art. 49 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie: „4. O zamiarze podj´cia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, a tak˝e o podj´ciu innego zaj´cia lub sposobu zarobkowania, prokurator prokuratury apelacyjnej oraz prokurator prokuratury okr´gowej zawiadamia w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego albo okr´gowego, a prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okr´gowi — Prokuratora Generalnego. Prokurator prokuratury rejonowej kieruje zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do w∏aÊciwego prokuratora okr´gowego. 5. W∏aÊciwy prokurator apelacyjny albo okr´gowy w stosunku do podleg∏ego mu prokuratora, a Prokurator Generalny w stosunku do prokuratora Prokuratury Generalnej, prokuratora apelacyjnego i prokuratora okr´gowego wydaje decyzj´ o sprzeciwie wobec zamiaru podj´cia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole wy˝szej, je˝eli uzna, ˝e b´dzie ono przeszkadza∏o w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego zaj´cia, które przeszkadza w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora albo przynosi ujm´ godnoÊci jego urz´du lub os∏abia zaufanie do jego bezstronnoÊci.”; 26) w art. 49a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor G∏ównej Komisji, Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorzy G∏ównej Komisji, prokuratorzy

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13556 —

Poz. 1375

Biura Lustracyjnego, prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okr´gowi oraz naczelnicy oddzia∏owych komisji i naczelnicy oddzia∏owych biur lustracyjnych oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk∏adajà Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w oÊwiadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku.”; 27) w art. 50: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, a na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci tak˝e do Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej mo˝e równie˝ delegowaç prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. Delegowanie na okres d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy w ciàgu roku mo˝e nastàpiç tylko za zgodà prokuratora.”, b) uchyla si´ ust. 1a, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjàtkiem Prokuratury Generalnej, po szeÊciu miesiàcach delegowania uzyskuje na pozosta∏y okres delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej jednostki.”, d) uchyla si´ ust. 4a, e) ust. 6b otrzymuje brzmienie: „6b. Prokurator delegowany do Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub do Prokuratury Generalnej ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przys∏ugujàcego mu na zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za d∏ugoletnià prac´. W okresie delegowania prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny okreÊlony w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.”, f) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W okresie delegowania, o którym mowa w ust. 6b, ze wzgl´du na charakter pracy i zakres wykonywanych zadaƒ, prokuratorowi mo˝e byç przyznany odpowiednio przez Ministra SprawiedliwoÊci lub Prokuratora Generalnego dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczajàcej 40 % ∏àcznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje si´ na czas okreÊlony, a w indywidualnych wypadkach — tak˝e na czas nieokreÊlony.”,

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i szczegó∏owe warunki delegowania prokuratorów do pe∏nienia obowiàzków w Prokuraturze Generalnej lub Ministerstwie SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci administracyjnych lub prowadzenia zaj´ç szkoleniowych w Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury oraz tryb i szczegó∏owe warunki realizacji prawa do nieodp∏atnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalnà wysokoÊç zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokoÊç miesi´cznego rycza∏tu, przy uwzgl´dnieniu mo˝liwoÊci zró˝nicowania jego wysokoÊci w zale˝noÊci od miejscowoÊci delegowania, a tak˝e tryb, szczegó∏owe warunki i zakres innych Êwiadczeƒ, majàc na wzgl´dzie zakres Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom odbywajàcym podró˝e s∏u˝bowe i czasowo przenoszonym oraz koniecznoÊç zapewnienia warunków do prawid∏owego wykonywania obowiàzków i powierzonej prokuratorowi funkcji.”; 28) w art. 51a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Prokurator Generalny — z tytu∏u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora apelacyjnego, prokuratora Prokuratury Generalnej, Dyrektora G∏ównej Komisji, Dyrektora Biura Lustracyjnego, prokuratora delegowanego do wykonywania czynnoÊci w Ministerstwie SprawiedliwoÊci lub w Prokuraturze Generalnej oraz Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w sytuacji gdy wymieniony nie jest uprawniony do odpowiednich Êwiadczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej;”; 29) art. 54 i art. 54a otrzymujà brzmienie: „Art. 54. 1. Prokurator nie mo˝e byç pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej ani tymczasowo aresztowany bez zezwolenia sàdu dyscyplinarnego, a zatrzymany — bez zgody prze∏o˝onego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na goràcym uczynku pope∏nienia przest´pstwa. Do wydania zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej wolno przedsi´wziàç tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki, zawiadamiajàc o tym niezw∏ocznie prokuratora prze∏o˝onego. 2. Do czasu rozstrzygni´cia wniosku o zezwolenie na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej lub ∏àcznego wniosku o zezwolenie na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej i tymczasowe aresztowanie prokuratora, sàd dyscyplinarny mo˝e poleciç niezw∏oczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na goràcym uczynku.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13557 —

Poz. 1375

3. Wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej, je˝eli nie pochodzi od prokuratora, powinien byç sporzàdzony i podpisany przez adwokata albo radc´ prawnego b´dàcego pe∏nomocnikiem. 4. Je˝eli wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej lub wniosek o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego okreÊlonym w Kodeksie post´powania karnego, przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego odmawia jego przyj´cia. Na zarzàdzenie o odmowie przyj´cia wniosku przys∏uguje za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego w terminie siedmiu dni od daty jego dor´czenia. 5. Uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej oraz uchwa∏´ zezwalajàcà na tymczasowe aresztowanie prokuratora wydaje si´, je˝eli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie pope∏nienia przez niego przest´pstwa. Sàd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, w terminie czternastu dni od daty jego otrzymania. 6. Sàd dyscyplinarny orzeka wy∏àcznie na podstawie treÊci wniosku i dowodów za∏àczonych przez wnioskodawc´. Sàd dyscyplinarny wzywa prokuratora, którego wniosek dotyczy, do z∏o˝enia pisemnego oÊwiadczenia lub do osobistego stawiennictwa celem odebrania od niego ustnego oÊwiadczenia. 7. Prokurator, którego dotyczy post´powanie, ma prawo wglàdu do dokumentów, które zosta∏y za∏àczone do wniosku. Je˝eli prokurator, kierujàc wniosek do sàdu dyscyplinarnego zastrzeg∏, ˝e dokumenty te lub ich cz´Êç nie mogà byç udost´pnione z uwagi na dobro post´powania przygotowawczego, w przedmiocie zastrze˝enia rozstrzyga sàd dyscyplinarny. Orzeczenie sàdu dyscyplinarnego jest ostateczne. 8. Rozstrzygajàc w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej, wniosku o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora lub zastrze˝enia, o którym mowa w ust. 7 zdanie 2, sàd dyscyplinarny podejmuje uchwa∏´ wi´kszoÊcià g∏osów. Uchwa∏a zawiera rozstrzygni´cie wraz z uzasadnieniem. 9. Uchwa∏´ dor´cza si´ niezw∏ocznie wnioskodawcy, prokuratorowi, którego wniosek dotyczy, i rzecznikowi dyscyplinarnemu.

10. W terminie siedmiu dni od dor´czenia uchwa∏y odmawiajàcej zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej lub zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, wnioskodawcy oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przys∏uguje za˝alenie do Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego, a w sprawie prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury — do Sàdu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w drugiej instancji. W tym samym terminie prokuratorowi przys∏uguje za˝alenie na uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie go do odpowiedzialnoÊci karnej lub zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. 11. Przewodniczàcy Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego lub Sàdu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w drugiej instancji przesy∏a odpisy odwo∏aƒ pozosta∏ym podmiotom uczestniczàcym w post´powaniu, którym przys∏uguje prawo do pisemnego ustosunkowania si´ do odwo∏ania w terminie siedmiu dni od daty ich dor´czenia. 12. Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny lub Sàd Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w drugiej instancji orzeka na rozprawie z udzia∏em wnioskodawcy, prokuratora, którego wniosek dotyczy, oraz rzecznika dyscyplinarnego. Niestawiennictwo stron nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba ˝e Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny lub Sàd Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w drugiej instancji postanowi inaczej. 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do post´powania przed sàdem dyscyplinarnym i Odwo∏awczym Sàdem Dyscyplinarnym lub Sàdem Dyscyplinarnym w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w drugiej instancji w sprawach o zezwolenie na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej oraz o zezwolenie na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania lub orzeczenia w przedmiocie zastrze˝enia, o którym mowa w ust. 7, stosuje si´ przepisy o post´powaniu dyscyplinarnym. Art. 54a. Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie.”; 30) uchyla si´ art. 54b i art. 54c; 31) uchyla si´ art. 59; 32) w art. 62: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów zajmujàcych równorz´dne stanowiska prokuratorskie jest równe; wysokoÊç wynagro-

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13558 —

Poz. 1375

dzenia prokuratorów zajmujàcych równorz´dne stanowiska prokuratorskie ró˝nicuje sta˝ pracy lub pe∏nione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu s´dziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sàdów powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze Prokuratora Generalnego i prokuratorów Prokuratury Generalnej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu s´dziów Sàdu Najwy˝szego. Stawki dodatków funkcyjnych Prokuratora Generalnego i jego zast´pców sà równe dodatkom funkcyjnym odpowiednio Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Prezesa Sàdu Najwy˝szego.”, b) ust. 1l otrzymuje brzmienie: „1l. Przepisów ust. 1a, 1ba oraz ust. 1ea—1ee nie stosuje si´ do prokuratorów Prokuratury Generalnej.”; 33) w art. 62a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do prokuratorów stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 2—5, przepisy art. 69—71, art. 73 i 74, art. 76, art. 85 § 4, art. 99—102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.3)). Je˝eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowià inaczej, przewidziane w ustawie — Prawo o ustroju sàdów powszechnych uprawnienia Krajowej Rady Sàdownictwa i Ministra SprawiedliwoÊci przys∏ugujà w stosunku do prokuratorów odpowiednio Krajowej Radzie Prokuratury i Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i prezesów w∏aÊciwych sàdów — w∏aÊciwym prokuratorom prze∏o˝onym.”; 34) art. 64 otrzymuje brzmienie: „Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1—3, art. 46, 47, art. 50 ust. 4 i 7—9, art. 51, 51a, 56 i 58 nie stosuje si´ do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, b´dàcych oficerami. W razie zbiegu prawa do urlopu, o którym mowa w art. 52, z prawem do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, okreÊlonego w ustawie o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, przys∏uguje jeden urlop w najwy˝szym wymiarze.”; ———————
3)

35) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wymierzenie kary okreÊlonej w ust. 1 pkt 2—4 pociàga za sobà pozbawienie mo˝liwoÊci awansowania przez okres trzech lat oraz niemo˝noÊç udzia∏u w tym okresie w kolegium prokuratury okr´gowej, w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu prokuratorów, w Krajowej Radzie Prokuratury i w sàdzie dyscyplinarnym.”; 36) w art. 70 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Sàdy dyscyplinarne sà ponadto w∏aÊciwe do orzekania w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 7a oraz w art. 54 i art. 54a.”; 37) w art. 99 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: „1a. Postanowienia o zawieszeniu post´powania, postanowienia koƒczàce post´powanie przygotowawcze, akty oskar˝enia oraz Êrodki odwo∏awcze sporzàdzone przez asesora podlegajà aprobacie prokuratora bezpoÊrednio prze∏o˝onego. Aprobata polega na akceptacji projektu decyzji.”; 38) w art. 100a: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Asystent prokuratora w Prokuraturze Generalnej wykonuje tak˝e inne czynnoÊci, zlecone przez prze∏o˝onego.”, b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Asystenci prokuratora w Prokuraturze Generalnej sà zatrudniani na zasadach okreÊlonych w art. 471 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.4)).”; 39) po rozdziale 6a dodaje si´ rozdzia∏ 6b w brzmieniu: „Rozdzia∏ 6b Bud˝et powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Art. 101b. 1. Dochody i wydatki powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowià w bud˝ecie paƒstwa odr´bnà cz´Êç, z zastrze˝eniem ust. 2. 2. Wydatki na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury realizowane przez Krajowà Szko∏´ Sàdownictwa i Prokuratury pokrywane sà z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest Minister SprawiedliwoÊci. ———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13559 —

Poz. 1375

Art. 101c. Dysponentem cz´Êci bud˝etowej odpowiadajàcej prokuraturze jest Prokurator Generalny, z zastrze˝eniem art. 108 ust. 1a niniejszej ustawy oraz art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.5)).”; 40) w art. 116: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Prokuraturze Generalnej i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Okres s∏u˝by lub pracy na stanowisku prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej jest równorz´dny z okresem pracy na stanowisku prokuratora Prokuratury Generalnej lub prokuratora Prokuratury Krajowej i liczy si´ od dnia obj´cia stanowiska prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej.”. Art. 2. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z póên. zm.6)) w art. 7b ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o wyra˝enie zgody na pociàgni´cie pos∏a lub senatora do odpowiedzialnoÊci karnej w sprawie o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicznego sk∏ada si´ za poÊrednictwem Prokuratora Generalnego.”. Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên. zm.7)) w art. 45 uchyla si´ § 1c. ———————
5)

Art. 4. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego wydaje sàd okr´gowy w∏aÊciwy dla miejsca prowadzenia post´powania przygotowawczego na wniosek prokuratora prowadzàcego lub nadzorujàcego post´powanie przygotowawcze, z∏o˝ony po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego.”; 2) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Za˝alenie w przedmiocie wydania dokumentów, przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub operacji plastycznej, o których mowa w art. 14, rozpoznaje Prokurator Generalny.”; 3) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Uprawnienia Prokuratora Generalnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 18 ust. 5, przys∏ugujà odpowiednio Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.”. Art. 5. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W Zgromadzeniu Ogólnym majà prawo wziàç udzia∏ przewodniczàcy zainteresowanych komisji sejmowych, komisji senackich, Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli, Minister SprawiedliwoÊci, Prokurator Generalny, Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego, Prezes Naczelnego Sàdu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.”; 2) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W sprawach rozpoznawanych przez Trybuna∏ w pe∏nym sk∏adzie uczestniczy Prokurator Generalny lub jego zast´pca. W sprawach rozpoznawanych w innych sk∏adach uczestniczy prokurator Prokuratury Generalnej.”. Art. 6. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) w art. 8: a) w ust. 3 po wyrazach „Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli,” dodaje si´ wyrazy „Prokurator Generalny,”, b) w ust. 4 po wyrazach „wiceprezesa Najwy˝szej Izby Kontroli,” dodaje si´ wyrazy „Prokuratora Generalnego,”. ———————
8)

6)

7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 144, poz. 1177. Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178 i Nr 168, poz. 1323.

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13560 —

Poz. 1375

Art. 7. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Prezes lub prokurator kierujàcy jednostkà organizacyjnà prokuratury, przed przyj´ciem osoby na sta˝ urz´dniczy, zasi´ga informacji o niej z Krajowego Rejestru Karnego oraz zwraca si´ do w∏aÊciwego organu Policji o nades∏anie informacji o tej osobie, zawierajàcej istotne dla oceny spe∏niania wymogu nieposzlakowanej opinii, dane o: 1) zachowaniach Êwiadczàcych o naruszaniu przez nià porzàdku prawnego, 2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´pczymi lub grupami Êrodowiskowymi patologii spo∏ecznej i o charakterze tych kontaktów, 3) okolicznoÊciach wskazujàcych na uzale˝nienie od alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych.”; 2) w art. 5 pkt 4a otrzymuje brzmienie: „4a) Prokuraturze Generalnej — Prokurator Generalny,”; 3) art. 11a otrzymuje brzmienie: „Art. 11a. 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç urz´dnika, za jego zgodà, do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innym sàdzie, Ministerstwie SprawiedliwoÊci lub innej jednostce organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzorowanej, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata, albo na czas nieokreÊlony. 2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç urz´dnika do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innym sàdzie lub Ministerstwie SprawiedliwoÊci, majàcych siedzib´ w tej samej miejscowoÊci, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata. Delegowanie urz´dnika mo˝e byç powtórzone, bez jego zgody, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat. 3. W∏aÊciwy prezes sàdu apelacyjnego mo˝e delegowaç urz´dnika do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innym sàdzie w obszarze danej apelacji, na warunkach okreÊlonych w ust. 1, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ rok, a na warunkach okreÊlonych w ust. 2 — na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy. Delegowanie urz´dnika mo˝e byç powtó———————
9)

rzone, bez jego zgody, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat. 4. Minister SprawiedliwoÊci, je˝eli przemawiajà za tym potrzeby sàdownictwa, mo˝e delegowaç urz´dnika do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innym sàdzie lub Ministerstwie SprawiedliwoÊci, majàcych siedzib´ w innej miejscowoÊci, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy w ciàgu roku. Delegowanie urz´dnika mo˝e byç powtórzone, bez jego zgody, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat. 5. Delegowaniu nie podlegajà urz´dnicy zajmujàcy w sàdzie stanowiska: dyrektora sàdu, zast´pcy dyrektora sàdu, kierownika sàdu rejonowego, g∏ównego ksi´gowego, audytora wewn´trznego. 6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do sàdu lub Ministerstwa SprawiedliwoÊci, majàcego siedzib´ w innej miejscowoÊci, kobiety w cià˝y lub urz´dnika sprawujàcego opiek´ nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a tak˝e w wypadkach, gdy stojà temu na przeszkodzie wa˝ne wzgl´dy osobiste lub rodzinne urz´dnika. 7. Urz´dnik delegowany na podstawie ust. 1, na czas nieokreÊlony, mo˝e byç odwo∏any z delegowania, wzgl´dnie z niego ustàpiç za trzymiesi´cznym uprzedzeniem. 8. W okresie delegowania urz´dnik ma prawo do wynagrodzenia przys∏ugujàcego mu na dotychczas zajmowanym stanowisku i dodatku za wieloletnià prac´. W przypadku powierzenia pe∏nienia funkcji w okresie delegowania urz´dnikowi przys∏uguje dodatek funkcyjny w stawce przewidzianej dla tej funkcji. 9. W okresie delegowania do Ministerstwa SprawiedliwoÊci urz´dnik otrzymuje tak˝e dodatek funkcyjny z tytu∏u delegowania. 10. Je˝eli delegowanie nast´puje do innej miejscowoÊci ni˝ miejscowoÊç b´dàca siedzibà sàdu, w której urz´dnik jest zatrudniony, przys∏uguje mu prawo do bezp∏atnego zakwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, a tak˝e Êwiadczenia dodatkowe, rekompensujàce niedogodnoÊci wynikajàce z delegowania poza sta∏e miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety, zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg, jednorazowy rycza∏t z tytu∏u przeniesienia, zwrot kosztów przewozu urzàdzenia domowego.

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13561 —

Poz. 1375

11. Âwiadczenia zwiàzane z delegowaniem urz´dnika wyp∏aca odpowiednio sàd, do którego urz´dnik zosta∏ delegowany, albo Ministerstwo SprawiedliwoÊci. 12. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki delegowania urz´dników do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, wysokoÊç dodatku funkcyjnego z tytu∏u delegowania oraz szczegó∏owe warunki i zakres Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych z delegowaniem urz´dników poza sta∏e miejsce pracy, majàc na wzgl´dzie poziom Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom paƒstwowych jednostek sfery bud˝etowej odbywajàcym podró˝e s∏u˝bowe oraz czasowo przenoszonym.”; 4) po art. 11a dodaje si´ art. 11b w brzmieniu: „Art. 11b. 1. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç urz´dnika, za jego zgodà, do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury, a na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci do Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzorowanej, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata, albo na czas nieokreÊlony. 2. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç urz´dnika do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci do Ministerstwa SprawiedliwoÊci, majàcych siedzib´ w tej samej miejscowoÊci, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata. Delegowanie urz´dnika mo˝e byç powtórzone, bez jego zgody, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat. 3. W∏aÊciwy prokurator apelacyjny mo˝e delegowaç urz´dnika do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury na obszarze danej apelacji, na warunkach okreÊlonych w ust. 1, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ rok, a na warunkach okreÊlonych w ust. 2 — na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy. Delegowanie urz´dnika mo˝e byç powtórzone, bez jego zgody, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat. 4. Prokurator Generalny, je˝eli przemawiajà za tym potrzeby prokuratury, mo˝e delegowaç urz´dnika do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub na wniosek Ministra

SprawiedliwoÊci do Ministerstwa SprawiedliwoÊci, majàcych siedzib´ w innej miejscowoÊci, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy w ciàgu roku. Delegowanie urz´dnika mo˝e byç powtórzone, bez jego zgody, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat. 5. Delegowaniu nie podlegajà urz´dnicy zajmujàcy w prokuraturze stanowiska: dyrektora finansowo-administracyjnego, g∏ównego ksi´gowego i audytora wewn´trznego. 6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do prokuratury lub Ministerstwa SprawiedliwoÊci, majàcego siedzib´ w innej miejscowoÊci, kobiety w cià˝y lub urz´dnika sprawujàcego opiek´ nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a tak˝e w wypadkach, gdy stojà temu na przeszkodzie wa˝ne wzgl´dy osobiste lub rodzinne urz´dnika. 7. Urz´dnik delegowany na podstawie ust. 1, na czas nieokreÊlony, mo˝e byç odwo∏any z delegowania, wzgl´dnie z niego ustàpiç za trzymiesi´cznym uprzedzeniem. 8. W okresie delegowania urz´dnik ma prawo do wynagrodzenia przys∏ugujàcego mu na dotychczas zajmowanym stanowisku i dodatku za wieloletnià prac´. W przypadku powierzenia pe∏nienia funkcji w okresie delegowania urz´dnikowi przys∏uguje dodatek funkcyjny w stawce przewidzianej dla tej funkcji. 9. W okresie delegowania do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa SprawiedliwoÊci urz´dnik otrzymuje tak˝e dodatek funkcyjny z tytu∏u delegowania. 10. Je˝eli delegowanie nast´puje do innej miejscowoÊci ni˝ miejscowoÊç b´dàca siedzibà prokuratury, w której urz´dnik jest zatrudniony, przys∏uguje mu prawo do bezp∏atnego zakwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, a tak˝e Êwiadczenia dodatkowe, rekompensujàce niedogodnoÊci wynikajàce z delegowania poza sta∏e miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety, zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg, jednorazowy rycza∏t z tytu∏u przeniesienia, zwrot kosztów przewozu urzàdzenia domowego. 11. Âwiadczenia zwiàzane z delegowaniem urz´dnika wyp∏aca odpowiednio jednostka organizacyjna prokuratury, do której urz´dnik zosta∏ delegowany, albo Ministerstwo SprawiedliwoÊci.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13562 —

Poz. 1375

12. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki delegowania urz´dników do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, wysokoÊç dodatku funkcyjnego z tytu∏u delegowania do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz szczegó∏owe warunki i zakres Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych z delegowaniem urz´dników poza sta∏e miejsce pracy, majàc na wzgl´dzie poziom Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom paƒstwowych jednostek sfery bud˝etowej odbywajàcym podró˝e s∏u˝bowe oraz czasowo przenoszonym.”. Art. 8. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prokuratorów G∏ównej Komisji oraz oddzia∏owych komisji powo∏uje Prokurator Generalny na wniosek Krajowej Rady Prokuratury oraz odwo∏uje na wniosek Prezesa Instytutu Pami´ci.”, b) uchyla si´ ust. 4, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Prokuratorów Biura Lustracyjnego i prokuratorów oddzia∏owych biur lustracyjnych powo∏uje Prokurator Generalny na wniosek Krajowej Rady Prokuratury oraz odwo∏uje na wniosek Prezesa Instytutu Pami´ci.”; 2) w art. 47: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Polecenia Prokuratora Generalnego, wykraczajàce poza zakres zadaƒ Instytutu Pami´ci, mogà byç wydawane prokuratorom G∏ównej Komisji i oddzia∏owych komisji tylko za zgodà Prezesa Instytutu Pami´ci.”, b) uchyla si´ ust. 4a, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Wynagrodzenie prokuratorów G∏ównej Komisji okreÊlajà przepisy o wynagrodzeniu prokuratorów Prokuratury Generalnej, zaÊ wynagrodzenie prokuratorów oddzia∏owych komisji okreÊlajà przepisy o wynagrodzeniu prokuratorów prokuratury apelacyjnej. Wynagrodzenie to wraz ze zwiàzanymi z nim Êwiadczeniami o charakterze osobowym finansowane jest ze Êrodków Instytutu Pami´ci.”. ———————
10)

Art. 9. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z póên. zm.11)) w art. 53 w ust. 2 po wyrazach „Minister SprawiedliwoÊci,” dodaje si´ wyrazy „Prokurator Generalny, Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego,”. Art. 10. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.12)) w art. 64 § 1a otrzymuje brzmienie: „§ 1a. Na stanowisko s´dziego sàdu apelacyjnego mo˝e byç powo∏any równie˝ prokurator, który posiada co najmniej szeÊcioletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub s´dziego, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okr´gowej, prokuratora wojskowej prokuratury okr´gowej, s´dziego sàdu okr´gowego, s´dziego wojskowego sàdu okr´gowego lub prokuratora prokuratury apelacyjnej, Prokuratury Krajowej, Prokuratury Generalnej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”. Art. 11. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651) w art. 110 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Kasacj´ w sprawach o wykroczenia mo˝e wnieÊç wy∏àcznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach podlegajàcych orzecznictwu sàdów wojskowych tak˝e Naczelny Prokurator Wojskowy. Kasacj´ mo˝na wnieÊç od ka˝dego prawomocnego orzeczenia koƒczàcego post´powanie sàdowe.”. Art. 12. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.13)) art. 265 otrzymuje brzmienie: ———————
11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r., Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241. 13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 433 i Nr 144, poz. 1179.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13563 —

Poz. 1375

„Art. 265. W posiedzeniu ca∏ego sk∏adu Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub w posiedzeniu Izby udzia∏ Prokuratora Generalnego lub jego zast´pcy jest obowiàzkowy. W posiedzeniu sk∏adu siedmiu s´dziów bierze udzia∏ prokurator Prokuratury Generalnej.”. Art. 13. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z póên. zm.14)) w art. 61 § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. O posiedzeniu pe∏nego sk∏adu Sàdu Najwy˝szego, sk∏adu izby (izb) zawiadamia si´ Prokuratora Generalnego. Udzia∏ Prokuratora Generalnego lub jego zast´pcy w tym posiedzeniu jest obowiàzkowy. W posiedzeniach pozosta∏ych sk∏adów Sàdu Najwy˝szego mo˝e braç udzia∏ prokurator Prokuratury Generalnej, natomiast w Izbie Wojskowej — prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej.”. Art. 14. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udost´pnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z póên. zm.15)) w art. 16 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Prokurator Generalny — w zwiàzku z toczàcym si´ przeciwko osobie fizycznej post´powaniem karnym lub karnym skarbowym albo w zwiàzku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodzàcego od paƒstwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy mi´dzynarodowej wià˝àcej Rzeczpospolità Polskà ma prawo wyst´powaç o udzielenie informacji albo w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem karnym lub post´powaniem w sprawie o przest´pstwo skarbowe, dotyczàcym czynu pope∏nionego w zwiàzku z dzia∏aniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej;”. Art. 15. W ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póên. zm.16)) w art. 22 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) Prokuratora Generalnego oraz prokuratorów Prokuratury Generalnej, Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratora apelacyjnego oraz wojskowego prokuratora okr´gowego, a tak˝e prokuratorów Instytutu Pami´ci Narodowej;”. ———————
14)

Art. 16. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 6: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) 3 cz∏onków wskazanych przez Krajowà Rad´ Prokuratury;”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Minister SprawiedliwoÊci na 3 miesiàce przed dniem up∏ywu kadencji cz∏onków Rady zwraca si´ do Krajowej Rady Sàdownictwa, Krajowej Rady Prokuratury, Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego oraz podstawowych jednostek organizacyjnych szkó∏ wy˝szych prowadzàcych kszta∏cenie na kierunku prawo o wskazanie kandydatów na cz∏onków Rady. Wskazanie kandydatów nast´puje najpóêniej na 30 dni przed dniem up∏ywu kadencji cz∏onków Rady.”; 2) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektora Krajowej Szko∏y powo∏uje Minister SprawiedliwoÊci na okres 5 lat, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Sàdownictwa i Krajowej Rady Prokuratury.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku powo∏ania s´dziego lub prokuratora do pe∏nienia funkcji Dyrektora Krajowej Szko∏y, Minister SprawiedliwoÊci lub Prokurator Generalny na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci deleguje odpowiednio s´dziego lub prokuratora do Krajowej Szko∏y na czas trwania kadencji na zasadach okreÊlonych odpowiednio w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.17)) lub w ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póên. zm.18)).”; 3) w art. 17 w ust. 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury.”; ———————
17)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241. 15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, poz. 850 oraz z 2009 r. Nr 166, poz. 1317. 16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242.

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241 i Nr 178, poz. 1375. 18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13564 —

Poz. 1375

4) w art. 36 w ust. 5: a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: „5. Komisja egzaminacyjna, powo∏ana przez Ministra SprawiedliwoÊci do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, sk∏ada si´ z:”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) przedstawiciela Krajowej Rady Prokuratury.”. Art. 17. 1. Znosi si´ Prokuratur´ Krajowà. 2. Tworzy si´ Prokuratur´ Generalnà. Art. 18. 1. Pierwszego powo∏ania Prokuratora Generalnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje spoÊród dwóch kandydatów zg∏oszonych przez Krajowà Rad´ Sàdownictwa w terminie 2 miesi´cy od daty ich zg∏oszenia, po zasi´gni´ciu opinii Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Krajowa Rada Sàdownictwa dokona zg∏oszenia kandydatów w terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego artyku∏u, spoÊród osób wymienionych w art. 10a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. 2. Do czasu powo∏ania Prokuratora Generalnego i zast´pców Prokuratora Generalnego, ich zadania wykonujà dotychczasowy Prokurator Generalny i jego zast´pcy. 3. Do czasu powo∏ania prokuratorów apelacyjnych, prokuratorów okr´gowych i prokuratorów rejonowych oraz ich zast´pców, funkcje te pe∏nià dotychczasowi prokuratorzy apelacyjni, okr´gowi i rejonowi oraz ich zast´pcy. Art. 19. 1. Prokurator Generalny, po zasi´gni´ciu opinii Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, powo∏a prokuratorów Prokuratury Generalnej spoÊród dotychczasowych prokuratorów Prokuratury Krajowej lub prokuratorów prokuratur apelacyjnych. Przepis art. 14a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ odpowiednio. Prokuratorom Prokuratury Krajowej, którzy zostanà powo∏ani na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej, okres pracy na stanowisku prokuratora Prokuratury Krajowej zalicza si´ do okresu pracy wymaganego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce awansowej. 2. Prokurator Generalny przenosi prokuratorów by∏ej Prokuratury Krajowej, których nie powo∏a∏ do Prokuratury Generalnej na inne miejsce s∏u˝bowe w prokuraturach apelacyjnych lub okr´gowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nabytego na dotychczas zajmowanym stanowisku. 3. Prokurator by∏ej Prokuratury Krajowej mo˝e z∏o˝yç sprzeciw od decyzji, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od daty dor´czenia decyzji Prokuratora Generalnego. Z∏o˝enie sprzeciwu oznacza przejÊcie w stan spoczynku w terminie miesiàca od daty z∏o˝enia sprzeciwu.

4. Do prokuratorów, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku na podstawie przepisu ust. 3, przepis art. 62a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w zwiàzku z art. 71 § 3 i art. 100 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.19)) stosuje si´ zgodnie ze statusem s∏u˝bowym prokuratora w dniu poprzedzajàcym dzieƒ wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. 5. Uposa˝enie prokuratora Prokuratury Krajowej, który zosta∏ przeniesiony w stan spoczynku w zwiàzku ze zmianà ustroju prokuratury, jest waloryzowane w terminach i wysokoÊci odpowiadajàcych zmianom wynagrodzenia s´dziego Sàdu Najwy˝szego. 6. Urz´dnicy i inni pracownicy Prokuratury Krajowej stajà si´ pracownikami Prokuratury Generalnej. Art. 20. Do czasu powo∏ania Krajowej Rady Prokuratury przewidziane dla niej obowiàzki ustawowe realizuje Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, z wyjàtkiem uprawnienia okreÊlonego w art. 24 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. Art. 21. 1. Krajowa Rada Prokuratury na pierwszym posiedzeniu okreÊli termin wyborów cz∏onków sàdów dyscyplinarnych. 2. Do czasu wyboru nowych cz∏onków sàdów dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy, dzia∏ajà sàdy dyscyplinarne utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 3. Niezakoƒczone prawomocnie sprawy do dnia wyboru cz∏onków sàdów dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy, toczàce si´ w dotychczasowych sàdach dyscyplinarnych, przekazuje si´ sàdom dyscyplinarnym utworzonym na podstawie niniejszej ustawy. Art. 22. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 5, 5a, 6, 9 i art. 50 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 11a ust. 12 ustawy, o której mowa w art. 7, zachowujà moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie przepisów art. 17 ust. 13, 14, 15 i 25, art. 50 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, oraz art. 11a ust. 12 i art. 11b ust. 12 ustawy, o której mowa w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 mie———————
19)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241 i Nr 178, poz. 1375.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 13565 —

Poz. 1375

si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, z tym ˝e wyst´pujàce w tych przepisach regulacje dotyczàce Prokuratury Krajowej stosuje si´ do Prokuratury Generalnej. Art. 23. Minister SprawiedliwoÊci w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego artyku∏u okreÊli i przeka˝e w drodze zarzàdzenia Êrodki bud˝etowe i sk∏adniki majàtkowe niezb´dne do funkcjonowania prokuratury.

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 marca 2010 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 7, w zakresie dotyczàcym art. 10a ust. 3 i 4, pkt 12, w zakresie dotyczàcym art. 14a ust. 1, pkt 29, 30 i 32 oraz art. 18 i 23, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski