You are on page 1of 2

Schulden en financiële regelingen

Schulden Bijna niemand in het ouderenpanel geeft aan schulden te hebben. Ongeveer 50% heeft een hypotheek, maar daarnaast heeft alleen nog slechts zo’n 2,5% spullen op afbetaling gekocht. Van de 75-plussers heeft nog 14% een hypotheek en is 80% helemaal schuldenvrij. Slechts 3% van alle ouderen heeft ooit gebruik gemaakt van schuldhulpverlening. Gebruik en bekendheid financiële regelingen Bijna de helft van de ouderen ontvangt zorgtoeslag. Van de huurtoeslag wordt ook redelijk gebruikgemaakt. Opvallend is dat hoe ouder mensen worden, hoe minder goed ze de diverse voorzieningen kennen, terwijl ze die juist vaker gaan gebruiken. Hulp bij belastingaangifte Ruim tweederde van de respondenten krijgt hulp bij de jaarlijkse belastingaangifte. Onder 75-plussers is dat zelfs viervijfde. Meestal komt de hulp van vrienden en familie of van een accountant/ belastingkantoor (beide ongeveer 40%). Zo’n 5% roept de hulp van een ouderenorganisatie in, bij mensen boven de 75 is dat ruim 15%.

nieuwsbrief
SEPTEMBER 2010 www.ouderenpaneloverijssel.nl

Resultaten uitgelicht

Senioren en economie
Economie Verhoging van de pensioenleeftijd, armoede onder ouderen en een generatie welvarende babyboomers die de 65 nadert: de economische positie van ouderen wordt steeds meer een actueel onderwerp. Volgens SENtrum en Arcon is het hoog tijd om hierover een onderzoek te doen onder Overijsselse ouderen. Deze vragenlijst ging over pensioen, geld, schulden, werk, toeslage, kortom: senioren en economie. Economische waarde van ouderen In de samenleving zijn ouderen ook in economisch opzicht van onschatbare waarde. Dat vindt de overgrote meerderheid van de panelleden. Vooral werkgevers onderschatten dit, volgens 9 van de 10 Overijsselse ouderen.

Vierde peiling Ouderenpanel
Tussen 19 juli en 15 augustus 2010 hebben 294 ouderen de vierde peiling van het Ouderenpanel ingevuld. De vragenlijst ging over senioren en economie. De oudste deelnemer was 99 jaar en de jongste 50.

Gebruik en bekendheid financiële regelingen (in percentage)

50 - 65 jaar Bekendheid Kwijtschelding van gemeentelijke belasting Tegemoetkoming in lidmaatschapskosten vereniging Bijzondere bijstand Huurtoeslag Zorgtoeslag

Gebruik

65 - 75 jaar Bekendheid

Gebruik

75+ Bekendheid

Gebruik

Totaal Bekendheid

De winnaars
De Irischeques van € 15,- gaan naar: Mevr. Biesterbos, Deventer; Mevr. ten Boom, Zwolle; Dhr. Carpay, Dinkelland; Mevr. Cornelissen-Galgenbeld, Zwolle; Mevr. Fanger, Rijssen; Dhr. Groen, Steenwijk; Mevr. de Jong-Van der Vliet, Giethoorn; Mevr. Joosten, Saasveld; Mevr. Kuiper, Olst; Dhr. Oosterveld, Enschede; Mevr. van Oudgaarden, Dalfsen; Dhr. Schuurman, Hellendoorn; Mevr. van Thiel, Zwolle; Mevr. Wiggers, Borne; Dhr. van den Bogaard, Zwolle. Winnaar reischeque à € 450.Mevrouw Wisselink uit Zwolle. Aan alle deelnemers van het Ouderenpanel, namens SENtrum, Arcon en de provincie Overijssel: dank voor uw deelname en aan de winnaars: van harte gefeliciteerd!

Gebruik

70%

9%

66%

1%

44%

3%

62%

1%

60% 70% 70% 86%

1% 1% 3% 35%

59% 65% 70% 79%

1% 0% 11% 41%

38% 45% 64% 78%

8% 2% 27% 67%

54% 61% 68% 81%

3% 1% 12% 45%

Uw mening telt Hoe belangrijk vindt u eigen verantwoordelijkheid over leven en dood? In de vijfde peiling willen wij graag weten hoe u aankijkt tegen het burgerinitiatief en wat u vindt van euthanasie. Zou u kiezen voor een zelfgekozen levenseinde? Onder welke omstandigheden? Is een burgerinitiatief een goede manier om dit soort onderwerpen op de politieke agenda te zetten? Tot 15 november kunt u de vijfde peiling via www.ouderenpaneloverijssel.nl invullen. Meedoen via een vragenlijst op papier is ook mogelijk, neem daarvoor contact op met Arcon (074 242 6520).

De volgende peiling over zelfbeschikking staat vanaf 15 september op www.ouderenpaneloverijssel.nl

Er heersen veel vooroordelen, bijvoorbeeld dat ouderen eigenwijs, niet flexibel en vaak ziek zijn, dat hun kennis is verouderd en dat ze niet bereid zijn tot scholing. Het is belangrijk om iets aan die beeldvorming te doen. Veel ouderen willen zich nog graag inzetten en denken dat anderen nog veel van hun ervaring kunnen leren. Als werkgevers, wanneer nodig, bereid zijn kleine aanpassingen te doen, kunnen ze volgens het panel enorm veel aan ouderen hebben. Een deelnemer stelt het zo: “Werkgevers moeten beseffen dat oudere werknemers een enorm potentieel aan kennis en vaardigheden hebben, maar vaak geen 25 dingen tegelijk kunnen doen. Laat hen zich focussen op een beperkter aantal taken en hun eigen werktijden bepalen.”

Economische participatie naar leeftijd

Financiën
Een dikke 7 Overijsselse ouderen geven hun financiële situatie gemiddeld een dikke 7. Hoger opgeleiden met een betaalde baan zijn het meest tevreden. Zo’n 14% geeft hun eigen financiële situatie een onvoldoende; 75-plussers zijn hier het minst tevreden over. Maar, geld maakt niet gelukkig, zo blijkt, want op de rechtstreekse vraag wat men het belangrijkste vindt in het leven, antwoorden de deelnemers vooral “een goede gezondheid” en “een goed contact met de familie”.

wil direct het nieuwste product in huis halen. Daarentegen houdt ruim 80% goed bij waar het geld naartoe gaat. Mensen geven wel aan goede doelen; ook dat hangt overigens samen met leeftijd. Van de 75-plussers geeft 62% aan veel aan goede doelen, bij 50-65 jaar is dit 38% en bij 65-75 jarigen 34%. 10.000 euro Interessant is wat panelleden zouden doen met een geldprijs van 10.000 euro. Velen zouden het wegzetten op een spaarrekening. Maar daarnaast zijn er enkele

opmerkelijke verschillen tussen groepen ouderen. Zo zou een belangrijk deel van de mensen tussen 50 en 75 jaar het geld investeren in hun eigen huis of hypotheek of ervan op reis gaan. 75-plussers zouden het schenken aan iemand die belangrijk voor ze is of aan een goed doel geven. De oudste groep noemt ook vaak het schenken aan kinderen en kleinkinderen. Verder schenken deelnemers met een hogere opleiding en vrouwelijke deelnemers het geld relatief vaker aan een goed doel, een vriend of een familielid.

Besteding van 10.000 euro naar leeftijd
Economische participatie: betaald en vrijwillig Bijna 26% van de deelnemers heeft een betaalde baan. De helft van hen doet daarnaast ook vrijwilligerswerk. Bijna 47% doet ‘alleen’ vrijwilligerswerk en 28% doet geen van beide. Per leeftijdscategorie verschilt dit sterk: 60% van de deelnemers onder de 65 jaar heeft een betaalde baan en een evengroot deel van deze groep doet vrijwilligerswerk. Tussen 65 en 75 jaar doet iets meer dan 10% een vorm van betaald werk en doet 75% vrijwillligerswerk. Van de 75-plussers heeft 1% een betaalde baan en doet 32% aan vrijwilligerswerk. Spaarzaam Ouderen in Overijssel zijn vooral spaarders. Zeker 55% van de deelnemers heeft een spaartegoed. De meesten hebben minder dan € 50.000 op de bank, maar 9% heeft meer dan een ton gespaard. Van ouderen tussen 65 en 75 jaar is dat percentage bijna 12. Ook gooit ruim 80% van de deelnemers niet graag spullen weg, dat geldt bij de 75-plussers zelfs voor 95%. Door trends laat men zich niet zo leiden. Meer dan 65% zegt nooit iets te kopen dat ‘in’ is, slechts 2%

Stoppen met werken
Wanneer met pensioen? De meeste deelnemers met een betaalde baan zouden daarmee willen stoppen voor hun 65ste. Ruim 12% wil zelfs met 60 stoppen, terwijl bijna 1 op de 10 tot 67-jarige leeftijd wil doorwerken. Opvallend is de grote groep (38%) die geen leeftijd noemt, maar de pensioenleeftijd van hun gezondheid af wil laten hangen. Tien van hen zijn de 65 al gepasseerd. Mannen willen vaker jonger stoppen, terwijl vrouwen vaker hun gezondheid laten meewegen. Van de huidige gepensioneerden was 17% al voor zijn of haar vijftigste gestopt. Ruim 36% werkte door tot 60, 40% tussen 60 en 65 en 6% heeft nog na zijn 65e doorgewerkt.

Langer doorwerken Van de mensen die gestopt zijn, had bijna 40% langer willen doorwerken. Hoe hoger mensen opgeleid zijn, hoe vaker men langer door had willen werken. Een aantal vrouwen is al jong gestopt omdat ze trouwden of kinderen kregen, maar had graag langer doorgewerkt. Zinvol werk is een belangrijke reden voor veel mannen om langer te willen doorwerken, terwijl vrouwen vaker hun gezondheid noemen.

Gat na pensioen De vrees om na de pensionering in een ‘zwart gat’ terecht te komen, zorgt er mogelijk voor dat veel mensen al voor die tijd gaan nadenken over hun activiteiten en sociale contacten na hun pensi-

onering. Een op de vijf werkende ouderen is namelijk bang voor dit zwarte gat, terwijl slechts de helft van hen zegt dit gat ook te hebben ervaren. Bijna de helft van de panelleden noemt afbouw van de werkuren aan het eind van de car-

Percentage van mensen dat graag langer door had willen werken
Geslacht Man 36% Opleidingsniveau Hoog Middel 45% 41%

Vrouw 44%

Laag 35%

rière als belangrijkste middel om dit gat te ontwijken. Vrijwilligerswerk staat op de tweede plaats, maar bij de deelnemers die nog met pensioen moeten gaan, is een minder belastende baan de tweede optie. Het panel is het erover eens dat eigen initiatief allesbepalend is. “Sta zelf stil bij het feit dat je een grote stap hebt gezet en een nieuwe fase ingaat; denk erover na wat die fase je kan bieden.”