You are on page 1of 9

1Jn 2:18-25

Kereszthivatkozások Nestle-Aland 2:18 1Kor 10:11 1Jn 2:22 1Jn 4:3 Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is.

2Jn 7 Mt 24:24 2:19

ApCsel 20:30 sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. 1Kor 11:19 2:20 1Jn 2:27 de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje. Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. Gyál, 2010. szeptember 6. 1/9 Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek.

Jn 6:69 1Kor 8:1 2:21 2Pt 1:12 Jn 8:32 2:22 Mt 10:33 1Jn 5:1 1Jn 2:18

2:23 Jn 17:3 2Jn 7

1Jn 2:18-25
1Jn 4:15 Lk 10:16 2Jn 9 Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten; aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkéből adott nekünk. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,

2:24 1Jn 2:7

1Jn 3:24 1Jn 1:5 2:25 2Tim 1:1 Tit 1:2

Gyál, 2010. szeptember 6.

2/9

1Jn 2:18-25
Magyarázatos Károli Biblia, Veritas, Budapest, 2001. 2:18 Mt 24:5.24 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. … Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk: Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. … Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. „Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.” Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jóllehet minderről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus.

ApCsel 20:29 Rm 13:11

2Thessz 2:3

1Jn 4:1.3

2:20 Jer 31:34

Mk 1:24 Mk 13:11

Jn 14:26

2Kor 1:21 2:21 Júd 5

2:22 1Jn 4:3

2Jn 7 2:23

Gyál, 2010. szeptember 6.

3/9

1Jn 2:18-25
Jn 5:23 Jn 8:19 hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Erre megkérdezték tőle: „Hol van a te Atyád?” Jézus így válaszolt: „Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.” Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt.” Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

Jn 14:7 1Jn 5:1 2:24 Jn 14:23

Jn 15:4

1Jn 1:3

2:25 Mt 25:46

Gyál, 2010. szeptember 6.

4/9

1Jn 2:18-25
Zane C. Hodges: János első levele, A Biblia ismerete VIII., KIA, Bp. 1998. C. Az utolsó óra megtévesztéseinek fényében (2:18-23) 1 2:18 Miután … óvott a világtól … a végidők egyik megnyilvánulására figyelmeztet. Az akkori hamis tanítók ízig-vérig világiak voltak. … Sok ember tűnik fel, aki ellenségesen viselkedik Isten Krisztusával szemben. Ez világos jelzése annak, hogy a történelem belépett a végidők korszakába. 2:19 Nincs értelme azt feltételezni, hogy a hamis tanítók elhagyták azokat a gyülekezeteket, ahová az olvasók tartoztak. … „nem voltak közülünk valók” - szó szerint így lehetne fordítani: „nem tartoztak közénk”. 2:20-21 A „kenet” kétségtelenül a Szentlélek, hiszen a 27v. szerint tanít. Ez világosan utal arra, hogy a „kenet” valójában személy. … E „kenet” eredményeként az olvasóknak … megfelelő útbaigazításuk volt Isten igazságát illetően. 2:22-23 Az antikrisztusok azért hazugok, mert tagadják, hogy Jézus … Isten Fia és kiválasztott megváltó. Ebbe a tagadásba beletartozik az Atya tagadása is. D. A Krisztusban való kitartás felelősségének fényében (2:24-27) 2:24 A „megmaradtok kifejezés a menw … Hogyha az olvasók ellenállnak az antikrisztusok hazugságainak és „megmaradnak” a kezdettől hallott igazságban, … akkor továbbra is „meg fognak maradni” az Atya Istennel és a Fiú Istennel való közösségben. 2:25-26 Az olvasók biztosak lehetnek örök életükben, amit Isten bizonyságtételére alapozhatnak. Könnyen lehet, hogy az antikrisztusok tagadták az olvasók üdvösségének bizonyosságát. … Vsz., hogy ezek az emberek a júdeai apostoli gyülekezetből jöttek, és nyilvánvalóan igyekeztek aláásni az olvasók abbeli meggyőződését, hogy Jézus a Krisztus, és örök életük van őbenne. 2 … János stratégiaként használja fel ezt az ismeretet, hogy megerősítse olvasóit az antikrisztusokkal szemben. David Jackman: János levelei; Harmat, Budapest, 2000. Gyakorlatiasan az ellenségről (2:18-23) Ha a tévtanítók kerekednek felül, a keresztyén egyházat csakhamar megfosztják erejétől. Ha az egyházat nem lehet megkülönböztetni az őt körülvevő világtól, akkor elferdített üzenetével együtt meghal abban a világban. Kultúránk relativizmusa hajlamossá tesz bennünket arra, hogy elengedjük a fülünk mellett a figyelmeztetést. … Intellektuálisan türelmes, felvilágosult korunk megengedi a keresztyéneknek, hogy ha annyira akarnak, hát higgyenek Istenben, csak ne hirdessék a hitüket, s ne várjanak el másoktól hasonló hitet. Habár kissé divatjamúlt, azért az ő csomagjuk is elfér az ideológiák szupermarketjének egyik polcán. … Lehetséges őszintén tévedni is. … Az apostol itt arra tanít, hogy a gyakorlatban hogyan különböztethetjük meg az igazat a hamistól.

1 2

III. A levél célja (2:12-27) GyZs:Azt nem hinném, hogy az apostoli gyülekezetből jöttek. Biztos, hogy komolyabb egység volt az ősgyülekezetek között. Nem szerencsés a zsidó gnosztikusokat az apostoli gyülekezetekkel azonosítani. Talán még elbújhattak egy hazugsággal az ősgyülekezet apostoli tekintélye mögé.

Gyál, 2010. szeptember 6.

5/9

1Jn 2:18-25
Az „utolsó óra” megfelel az újszövetségi „utolsó napok” kifejezésnek, amely a Krisztus első és második eljövetele, még pontosabban Pünkösd és Krisztus visszajövetele közötti időszakra vonatkozik – arra a végső időre, melyet az evangélium vagy az egyház korának is szoktak nevezni. Isteni perspektívából nézve csak egy, a végkifejlet felé haladó, de még beteljesülésre váró esemény van a világtörténelemben: Krisztus királyként és ítélőbíróként való visszatérése. Az egész korszakot a világ ellenségeskedése jellemzi, mely néha az egyházba beszivárgó téveszmék, máskor a közvetlen üldözés formáját ölti. 1. Hogyan ismerhetők fel az antikrisztusok János az egyetlen bibliai szerző, aki az „antikrisztus” szót használja. … Jézus „hamis krisztusokról” beszél3. … Pál is beszél egy „törvénytipróról”, aki Istennek mondja majd magát4, akiben Krisztus visszatérését megelőzően összpontosulni fognak a keresztyénellenes erők. Az „antikrisztus” szó használatában legalább két uralkodó gondolat van. 1. 2. Krisztus vetélytársára utal, aki azt állítja, hogy rendelkezik Krisztus minden hatalmával és képességével. A Krisztussal való szembenállás, tudatos szembeszegülés Jézussal s az Ő igazságával.

Az antikrisztus eszerint bitorló, aki fondorlatos módon olyan pozíciót igényel magának, amelyhez nincs joga, és aki elszántan szembeszáll e pozíció jogos tulajdonosával, Krisztussal. a. Hitvallás (2:22-23) Minden azon múlik, mit hisz valaki Jézus Krisztusról. Ha nem hiszi, hogy a Názáreti Jézus a Krisztus, az Isten Fia, akit az atya küldött, akkor … Krisztus ellen van … nem lehet jó kapcsolatban Istennel, az Atyával, mivel tagadja azt, aminek alapján egy ilyen közösség megállhat. Ennek a próbának kell alávetnünk minden vallási tanítást, amit hallunk. … Nem hisszük, hogy minden út a világossághoz vezet. … Az egyháznak óvakodnia kell azoktól, akik, noha tagadják Krisztus teljes emberségét vagy teljes istenségét, beszivárognak soraiba. … Aki tagadja a Szentháromság második személyét, az tagadja az elsőt is. … A „hamis tan hazugság” az igazság ellentéte, amit megannyi vallásos élmény sem tud helyettesíteni.5 Nincs Istene annak, aki nem hisz Jézusban. 6 Aki ezt az utat elveti, nem talál másikat. b. Viselkedés (2:19) Nem mindenki antikrisztus, aki egy egyházat elhagy; de amikor egy csoport elitnek, a többieknél szentebbnek tartva magát elkülönül, s azt állítja, hogy mélyebb ismeretre vagy élményekre tett szert, vigyázzunk! Az egyensúlyát vesztett tanítás csakhamar nyílt tévelygésbe vezeti követőit. … Akik tagadják a legfontosabb hitigazságokat, a keresztyén közösség iránti étvágyukat is elvesztik.

3 4

5 6

Mt 24:24 „Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is.” 2Thessz 2:3-4 „Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.” Clark Jn 14:6 „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

Gyál, 2010. szeptember 6.

6/9

1Jn 2:18-25
2. Hogyan szegüljünk szembe az antikrisztusokkal Nem elég felismerni a tévelygést. Szembe kell szállnunk vele, oly módon, hogy ragaszkodunk az igazsághoz, és aszerint élünk. … A csalóka vonzásait kínáló világ és a hamis tanaikat és életstílusukat felmutató tévtanítók könnyen csapdába ejthetik Isten gyermekeit, és elvonhatják őket Isten igazságának gyakorlásától. a. Hit (2:20-21) Krisztus a Felkent, ő adja a criÖsma-t mindenkinek, aki hisz benne. Ezt tesz mindannyiunkat felkentté, vagyis keresztyénné. … A mennybe ment Krisztus egyetemes ajándéka a Szentlélek, akinek legfőbb hivatása, hogy az apostolok bizonysága révén Isten gyermekeit elvezesse Isten igazságára. … A legtapasztalatlanabb „újszülött” keresztyén is ismeri annyira az igazságot, hogy meg tudja különböztetni a hazugságoktól. … A válasz a kétségekre nem annyira a hitben, mint az igazságban van. b. Viselkedés (2:19) Szükséges, hogy állhatatosan kitartsunk a hasonló gondolkozású keresztyénekkel való közösségben. … Ha Krisztushoz tartozunk, akkor az Ő népéhez tartozunk. … Hűséges kitartásunkkal bizonyítjuk szeretetünk valódiságát. Megmaradni a hit útján (2:24-29) Ha rosszul kötöd a kötelet a kikötőbakhoz, vagy nem rögzíted a horgonyt, a dagály könyörtelen ereje elsodor a kikötőből, oda, ahol alattomos sziklák leselkednek rád. 1. Isten igazsága maradjon meg bennetek (2:24-25) Isten kegyelme már különbséget tett a kettő között azzal, hogy az újjászületés révén kihozott minket a sötétségből az Ő világosságára. Nem igazán arra van szükségünk, hogy új igazságot tanítsanak nekünk. Az újdonság önmagában véve nagy csapda. … Leith Samuel: „Isten Lelke Isten Igéjével tesz bennünket Isten gyermekeivé.” Az örök élet itt és most veszi kezdetét, amikor a Szentlélek lakozást vesz az újjászületett keresztyénben, és beleplántálja Isten életét a lelkébe. Istent ismerhetjük, nemcsak tudhatunk róla. Személyes kapcsolatba lépünk vele hit által. … Úgy maradunk meg Istenben, … ha gondunk van rá, hogy mindig az Ő igazságának legyen elsőbbsége az életünkben.

Gyál, 2010. szeptember 6.

7/9

1Jn 2:18-25
Magyarázatos Károli Biblia, Veritas, Budapest, 2001. 2:18 „az utolsó óra”: János, más újszövetségi írókk együtt a Krisztus első eljövetelével elkezdődő egész időszakot utolsó időknek tekintette 7. Feltételezték, hogy ezek az utolsó napok, hiszen sem korábbi prófécia, sem az üdvtörténettel kapcsolatos semmilyen új kijelentés nem mutatott arra, hogy Krisztus visszatérése előtt eljönne még egy korszak. Az „utolsó napok”, az „utolsó idők”, valamint az „utolsó óra” kifejezésekben szereplő „utolsó” szó a sürgősség és a közelség érzetét is felidézi. A keresztyén ember ébren várja Krisztus visszajövetelét8. „antikrisztus … sok antikrisztus”: János feltételezte olvasóiról, hogy tudják: Istennek és az ő népének még Krisztus visszatérése előtt egy hatalmas ellensége támad. Ezt a személyt „antikrisztusnak”, a „bűn emberének 9”, egyszersmind „fenevadnak”10 nevezi. Mielőtt azonban megjelenik még sok antikrisztus jön. Közös vonásaik a következők: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tagadják a testet öltést11, továbbá, hogy Jézus isteni személy, a Krisztus12. Tagadják az Atyát. Nincs meg bennük az Atya. Hazugok és hitetők. Sokan vannak. János idején elhagyták az egyházat, mert semmi közük, mert semmi közük sem volt a hívőkhöz.

A János első levelében említett antikrisztusok a korai gnosztikusok voltak. Az antikrisztus szóban az „anti” jelentése: „ellen”.13 2:20 „kenetetek”: A Szentlélek.14

7

8 9 10 11

12 13

14

ApCsel 2:17 „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak,” 2Tim 3:1 „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek.” Zsid 1:2 „ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki ál tal a világot teremtette.” 1Pt 1:20 „Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek,” Mt 25:1-13 2Thessz 2:3 „Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.” Jel 13:1-10 1Jn 4:2 „Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.” 2Jn 7 „Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus.” ld. 1Jn 2:22 vö. 2Thessz 2:4 „Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.” Jel 13:6-7 „és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett:” ApCsel 10:38 „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.”

Gyál, 2010. szeptember 6.

8/9

1Jn 2:18-25
„Szenttől”: Akár Jézus Krisztustól15, akár az Atyától16. 2:22 Az ember Jézus az isteni személy, Krisztus. Serendipity Bible for Groups, Serendipity House, Littleton, Colorado 1988.17

15 Mk 1:24 „„Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.” Jn 6:69 „És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” ApCsel 2:27 „mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy Szented elmúlást lásson.” ApCsel 3:14 „De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsás son szabadon a kedvetekért,” ApCsel 22:14 „Ő pedig ezt mondta nekem: Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az Igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. 16 2Kir 19:22 „Kit gyaláztál s káromoltál, ki ellen emeltél szót? Kire néztél gőgös szemmel? Izráel Szentjére!” Jób 6:10 „Akkor még lenne vigaszom, tudnék örülni a kíméletlen fájdalomban is, hogy nem tagadtam meg a szent Isten beszédét.” 17 2:15-27

Gyál, 2010. szeptember 6.

9/9