You are on page 1of 79

[~t~b~ tnll(;hO m~op en CQCj~. Al1fno ll19 p~s~a bl V1d~ cpeclendo ~ 9blpeq4mleelendo. 01 P9cibiJuldo opdenQi d9 p~tonei y eon~o~.

e6mo me ~pPOpiQnto de habepbJ9 roetidoen la b)adp\~1Jepa deL.

~Dml '~iD.'etfe~ m'. p.equ,!'RO· A'~:cle' ,p'orricu/or.

ID,IVild IChauvelll

A .fl1lis rJb'Uf~O'S... .Simp,le'm'fil1 tel! 9mcius~ p',ar to do,.

A mi R,oze'rJ n.r por ,h,a'D,f!u-:m'e' m,!Jstrado' e'l cam'ino £j,~i Pals de' los' Mo',m?l,ij:~(j's;y ,rlIll:1'cfJ,o' ,n'J1IO;S ..•• )(Javhl~r- t~:lIileUe

- onel

- ~p~"I '~ca

Gu'ion: David Chauvel, DibuJ'lo ,Y color: )(aYl@r Col1e'tt'e

ALI CIA EN El PArS IIOE LAS, MAIRAVlll..lAS Utulio orilinaJh Alic!e au fa,!:!s; des Merveilles

@ ;;m,t!o EcUcione's G enat E:sp,ana, S.L. s,obre la pnesent'l edic:ilon integ,ral, liodos ~II)S defiechos res EH'y,end 0,5" N~n:gl!ilna p,arte, de' sste libm p'uede s,er reprm:~uc,ida,j ni~ inc:orpolr,ada a uln sis,tema inf(DlnTuithco,

nli lestj permitlda su tll',ans;misilo,n e'lillcual,quii:e't' fOlrma 0, pIU:!, t!!.lli,quilSII" medic, 'sea este el,e,ctr6n,iiic,l!l. mecalnico, piOIi' fOtiOCOP!HCliI. 100:1" g,mbacio,n uctrca me'~Cido:St sfin el peliim,iiSio previa YIIP~U' escJitOi dell,editol[ Las: iifl'raccio:l'1Ie's, se p,erslegLilinlfl seglh~llla We!!.

Eiitlitcl'lJnes, GI,enat, S,L,

[I Sam:ho de ""vila, :B91. ail p,lant,a IO:BilOJJB larce,lona www.edrnc:iofl·e.:sgle·flIBt .. es

in fa @ ~d iciQlil1i! sgJllen'iJt. es

i[Jir~ctior e.ditillrial: Joan Nla,v'arirD' IEditJo,1': IFel'ix S,alba~,e

Reda,cc~6'n: R,os,a Marti

Diiseno IGrafico: Da,ni B:ar'bero, Luis Dominguez Iy Gustav,Q ILdIP~z, Ro·tul,ilCiofl: Nla,cll1'l!), CSlsanova

Traducciion: Alieno,l" IBenois1: YI Pledro R'jera

El'llllest;a e'diic,i6n se han lmiiiilirlltBnido all, 1m iaxlI'Il'IIO 105 jUle:ID':;;; d'e' palebras de la ¥ers,icin fr-alrnlce'sa del g,ui6n. Cu:ando lestll' no ha sidll!) posi'bl:e'~ 'se ha uttl iza,dlo IcomtO reflere'nci,a la tradui[:ciiolnl d'e Alicia en el pats die' lias, mararilHilas de ,Juan liabr:iellLolpez I~ub(. pubUc'ada pOlr ed;itio~H~s Ei en ;2002.

lmpreso en febr'iB,ill]i de 20101

[l'ep'osito Illegal: febr,ero' de 201(]

IS.BN:,'91,9-94-9947-0D3-1O

Printed in B,el:Siu:m"

,AGUe. :es'TAs LEYE~,[}o?

AH, ~R1AA ~R !CoG!1l t-\:AIGARiFfA6 IPARA HACE~:HE 'IJlo.tA ceIt(n~A_r P! ROP;~ ~l'S:M:O .,-IIEMIPO I'i\iE DA ••.

fV'0Y II, 'Ll.!I!GAIt

"'A'Rtl:E~

-14- A

' -

-; , ",", "., ,','. ,,'.UII

IAAAA'/tA_ , .··,AAAn,

nS,vEl\lOt CltEo Q.vE ~:Es'\U'!''S, ~f; E~,TO Y.AtiOI vo~v!,Rf A "!t'tieR M~E1)o'

"'E CAER:ME PaR. 'LAS Es'AIl.:ERA,~!i

M.o

t!:5, :!)c'f'RA!Ho.,.

'Tf'~Go' LA 'S,:E~,$AC~o~ DE (AER lfilq"TAI!o\Elo4'TE. '.

nvn; HECHo,

Sil IJN! D~A HE CAYf;RA DEl, -n:CHo DECA,sA~ tU kE 'QV!J,AlfA,n -

'$11 E'STO i;,I:GUE AsT~, R;ECoR;'IU~;Re. '5E~'5 MU •. ~1,lDlo\E"'rRo~, ~.;o' GO~ ~~ MolE. ACU'E:R,1)o II,E~,t-\lE LLEVAR.IA AL ,CEt(TR;o 1DE l.A "TI,ER,RA.· .. ,

'lOR FA:\!'o'R:., 'SE$;j'OJRA,l~E. IPo't!IiI:'lA DeCll 61 :E:$"fA~06 !NJ ~UevA Z:ElJI'lD,~ e E~A~MI.JA:!

7

1IIIQUe

_ 5E~¥C't16NJ 'T~Nl :E)M"iRA~A;II, Es COIMO

'S I MilE: f"iCOGil.:ERA ,COMO i!JM.".

\J:AMOS,~ t.1.oRAR. 'D,E. e·S'TA ""A~n~RA "0 'SlR\If 'D·c N,AVA ... ,

'puE".6 ·'6;1" .. ~'ME 'L.A, VOY Ii Co~!R!

y 'S~ 'M,E HACf; A;IjH, I'IIA'6, IPc('UE~RAI IPotH!i1:~ C:ol.ARMiE POR 'tlESA)O ''':1: ~A PUER"T:Ii.

n~! ES11R;O Co~o E'l ~'6 G:RAti:[l'E [.I:E tos 'T'EL'E"Co'p~01i:n

HA,(;l'IOs, IPIE~, t1{OS!'!

11

1St:. 'p o.U) 'U:

FUR~osA: 511 L,A 1~:AGo IEsPEI,AI}

1.2

y ,AY!R: ~~5,M'O "ttIDo E'RA C,aHa' 'S~E~P'R E."

IPe'I;o ~~O"CE6".

SII1q,O t;,oy tA, MJiSHA

_ DE A¥ER;" •.

J.Gtu ,'SClft 8tJt:1iA 'R;EGU~~A.

"0;,0'1 ADA PORQliE Elt.1\ "f"IIEt4 E El Pf:LO 'R:~z.A"o 'V yO' ~O".

'tIl,o IPlIE-Do sER MAD'!l. PoRGUE 'Yo "t 'MUCHA'S, C'osA's, ',!'d:EttTRAS GU'E ELlA, ...

"fA, Que ~A'$ ,Co.cs,A,", f;strA~ Ast, '~,O 'ME I'-\ovl:, .. R 1: D;E AQuf~ AU14,QJU! ~!

RIJEGUE~ QJiE "iA,L6A.

ItlE,CIIDWDo!, NJO' ...

13

I:M'A.~·DFrO .AI·.Ail4JICo! !1.,rJi,l, PoCo' ~"i V HAB~fA l:>EsA;PAi. ECIII)o, •.•

C!JA1 .. A ·t.to HrIJB.IE'R_I!, ·l.lo~RA.[)o ·'TAHrfo, .. ,AfliOGARMiE. E", MI!5 "R"o!P,IAs, l.,(GRmM,A''iJ EGo, ·s~ 'GUe

SEIl1A V~ ,C,AS'r1:Gc' cRUe·Il.. •.•

'1!O'ti:o e:'S 'TAJtll .Ur~CR,E~:ElL:! AG'U1 ~,U! 'HO M.:! f:xTR.ANA'RfA, (iUEE>s:E RAT&i HA'LARA ..•

.,...

DE'iE DE ''SEIl Uti RA;t:~Ji,F:tA)ijC!~\r (lUE 'Df$EM'S.AIC6AGul C.ONJ GtJiIl .. U:!RMO :El.

GO~Q~.I\'ST~D'OR".

now,'Tf; 'i~Do< P'ER:[M5'K1J!! "A'&~A ,(,,\.:utDA Do 'atU!

.11, ~"_"'.""!o~.-.; ... 1.:1, .... , " ,~!y.~~-, !\ ~~I~J I~!~

es GunA". l"QiS. ,GA'1"a!5"

Ali "TIl '1"E Glis=rP.IRJAH611 c~~E:RA'S :E~kiJ ~~ L,UGA~?

,CE'RiC.A, D'E M I ',S,II.. '. HAY IUN. IP'EQ,UERo Y rM.AG~IIF~Co' "'f£I!tRlEIR CO,1\1 El, PE.l,io l - RGO

Y R;JZ.ADo.

rro);!lA.r 'I "fo!

GVI:l1.,.ERI'AO EL COl\l,~ul··srADo~.Q;VE. 'HAS;iA o&-"ff'li\UDo :El. A,'Po,'jo DEI.. 'PA:PA. !CONJ\S~GUh) ~otl(ETE:'RA La'S IMGLEsE:~.I· QlIE s:e l-!IARi/!.N. II!C~Io\:8,IADo A 'L,A,'5 (O"GUI'S"T#\'5. tlf:~OE 'HAC1A'T~eHIPc)"

EtiW,I't.!:Dc" Y MO'R!C,A'R;o".

GUARtlAD $1~l.tE):jCWol' ,eos.,." E.s LA MlnoRIlAo ~<S AR~D.A, 'I sEC,. (~tUE C,oI'iOZ,Co •. ~

~Sf)'1,-rAo~ y E'~)CllJ .A:tllollEI ~VO

'" '~.iJ'f; eli$;

. s.:!QUE.I.'$,]

!tl\oJW~ Y 1-\c'RCARJ CO'tiD!.'$. ~:! M.:E'RC~A V "O:R"11Jt.\$R;IA, LEAPo'IAlcn\lI·E tIliCL.usa '''ST~GA"tl'IEl '~~trRI6Tu:o ,A,R;Z.o5lS.Po 'DE. CA~ITf.R.'llJ~,", CO'ti,'SI,DER6 CO'NJvE'MfE~""l1!; IR Co·~ El)bARtI ~EI.U'4G ,A oFIt.t:CERJ .. :f; lA Co'Ro~A ,A (;UILlER""'OI .....

}.y A~oIRJI, C6M~ -re Ismf:~'S, PfGtU~J,;U~~?

La 'Qtl1E 1,$1\ A DECIRE.~ Q,Ve 'LA M.!JoR FO'Rlo\A,[):e. ~:ECARS:f;

- - R~jpl[)AMe~ •.•

!1~EI1 E"£:E CA~o .. ''-Ro'Po;~Go Q,OE A,tloM1o\.oi6, '~~"I. "'fARE

·DA~z.A 'l;iJi. l<'EJrro\EtHO -~,s Et4JeItGlC!o!'!

u !,.~E'S, HACf!R UNA CARReRA Lo:CAli

"'T'Ert4Go E~A CAl tTA 'Dc 'Lo'ttlFIHrfS, Ett.t HI 'IOl.;SI\..\.,O. '""r!N '"rt1A, GUJE, HAB,ER PA,RA

'1'0'0'0 EL MUtU)Q ...

'511" 'DUD'A. iQU~ MAs LL:EI!J'A5,EN !t.. ~OL:S iuer

,a'S, Ro:G,AMo,S;, ,GUt: ,ACEm~$ e~. 'E'S't.:~rH,DJI)\O 'DiE,'t),AL.

]8

lU~ ~lJt,o? tEltTOit;1;Ce'6, ~A'Y U~ "'1!Jli)o ENJ ~LGIlJ~A IPA,HEl NO "1'£ MlJI'!VI!5, '1"£ AYtlDAR't Ii DES:IrI!ACE'RLo •••

,~,9

III' ,Qut: Tfs!R\tA DE

. L.EC,c.1:6P.4; ,QUE'R;I:D,A. ,AvEs,

'1..0 O,lIJE IPA$,A csm pmE'R:,Oi~'S 1...06 N,'ERV!oS ••• 7

~ RMIM, 'RM.MM. •• ,. IoU: OE

WI,ME. El. r'ltIo' gie toil '~oCHE r;S fA-rA\.. IP.ARA ~II ,GAR,C;·AI'f't'A ....

ItDllo~ Mf~l!.

IlllllOS MfoU

r

!i~oH~ 'HWS Q.Ve~aD,As PA'T1I"tA$~! no~(, M I IPWEL Y MI~S '·I.Go-rE'S!'!

. ME MAIR.A EJEClfrAR'TAN, 'SEGIJ'RO C'o~o OO~, 'I' Oos SO'No CIJ'A:'1"Ro.

21

l"OiR;, GU!t;4JO? s~E~PRE P.AslI, ALGc' CU'AJ1JOo COMO' " 'Iif:So ••. y o!'S'VO;Y 'llAR"TA 'DE 'SCIR t)ol!M.I~'I.rrA •.•

~

23

24

fE.so E'SI!

y 1.0 'SEGU",Oo;, e"CO~, .. 'Ti.A:R, fl, CAIi1II":O' It AGUEt. HARAvilLLOSO' JI,AKD1J.i.

IP'O:I: O'E.<sGRltCIIA, C'R:!.o QV~ '~'S ,II-\Po'S16;\.:E QUe E~(JPILIGiUt! to QUE Itt 1,'Yo MliS~A

EfffTU!" Do •..

CIIJIANiI'O' s!E, \tEA o~,L.I~G,Ao.A ,A 1"I:A~G,iPQ:RM:A'RS;E, ~E'H CRIISALJIO,A,

Y l.,Of;Go Et4, IMA,liUP,os,A, '5U'P'O~,'Go QUE

~:~ S,:E1'fTlltA IGU'AL auE ''''fa. -

26

lE.'So

:EtE' ...... """n .... " I~~ IIVVYiI,

ME G~ARrA, '~E'R, UI\( PoCQ '~ls

- - - -

G'RANOE,

IIJtit 1t."Il,Do TE M ,-,U 1~t:CEIL

"'I ElJ.. OTRo "'Iff.

IH~d '~EJ.tGUL~IR.

2'·!

'IJ~ ~A IIVo 'DE liM 'flO" yo •.

,iGlUf. SERA -ro't)'o E"iE '\If R,tI E~

,t,'oR QUf. N,I, os.l.QUI:ERA PUEDo' \lflu .. ,ArS,?'

!"1 A06"'DE 'SE Mil", IDa' ~I'S, ~Clt-U~i'I~;os,?' ,&'1I~IjfS

P'o'SR\:$ t'V~J4trA",7

29

~yo' ri110 'Self u~,A s:ER'tE't.rrE!

I\)'f~n:"to\e Ert4, 'PAa:!

li1 J ~o ,CIIJAfI4tl'o

M,E [P'Ot4Go A,SAL'Io"E" LA RA~ '~s A,t,1';A 'DE 'ToOA,s, 'Tlll~lrc~ 'QUE EMpIEz,AR A LLQV~1t 'SE'R,IPII:E't(r"TEs'!

La ~WeM:"fo, IPER,o! y,o l~O "SoY 'U~A S:ERP~EtI{T£.

AE""TiO;~C!'5 GUt. EREoS?

r'10 t4,o '~USCo nUEvosl, y i:~ ies B!l)SCARA, "0 QUE,ItR.1A ~os 'SlfYOSj 'MoMiE GUS-TA'411..OS, ~JUJt\.iO'S,

CID'U, f'I,,,",,,t¢"

_,~,. III ~'~\.l

~~r i.I .... , G!. IOC.'" l;.-~ '''~~ ~nn.p_-_-~

'soli 'VE'ScoI1CE.IlTA~'S" •. 't.,tVNJCA sAflE'St.li, to 'GJJE. "'fE. vAOS; A ,CotfJE~R-rIl~; 1l):EtII'TR,O 't)'E Uiti!OS 'M,I)ilI.f1":O'5.

EM FI'Ii, AHaRA ME RECU"ERAPo

t-'ll "t'AIo\A"o. ,A'IiI,crR:A DE'8,a ENr"TItA'R ct.tJ Et. t-V\RA\ll'L.Lo"sO ,JIAR.Di~, •.. 'PER:c tAt: 'PREG!Uli,"-;-o C6l-\o,,,,

31

!PAR;A, LA 'Dl}QUE.osl\. u~A n\l,\f~rrAc,161q, ~ E, l,A R EI,t4JA r(ARA jlU6.AR A CROQuE'T.,

32

e'!5 II'MJrkn. QUE '~LAM:E" Y ESo' IPeR, Dos :RALONJ1ES., IP:R1IMf'R;,O,f 'poRQIJE :EST'o)f E~, lEt. M&~Ii1iO'

lA1)o 'D'E '~A "Ue,R'TA IQUE VS'Tft). SfGllJN.Do, P,oR-GlVE '~AY 'TA1Ir'ro R,U;It)o, [):E'tf'ri/o' QuE t4A\t)'~e 'w\ ~AA 0111..

liES ,I~(k-.l 'S:EGI.UR "~,'JLA'fDo ,COiN e.U ~E$ 1Ifr,J, CR~fTW"IO~

..

" , .

'" ,

.3

'S I 1'\1,0 "1!. 'l.\.E\io C:O'4MIIGOtE'$A'S [)O~ MJU" JEREs, HA'i:RlAt4J ACAfJAi,tlo POoR l-IIA"'fAR'TE" ..

o(O"A-rE '[l'! El. tim Q1utiER,fs;;.yo. Me He 'DE. ,AR!c6lA:R 'ARA iR.A JUGAl<: it CR;l)QUe,.,.. ,co~

LA 'RE~~A ..

., .'

. .,

"" t,

'.

r

.

35

tie lIIiEC!rIJo ... AHoiM. Q,vE lO ,prEit4s01' ,~O'"a,z.co ALGUMas, ~INIOS 'GIVE 'SE~lArt4. CEIUwros i!l1i.!lS"t"A'~-rf. "0":06.

Q.U eRlO' D6CI~,.,. 'S_:_ G.ATO DE.

CM'E5.HERE •.•

ES'rI:MAOo '$!cAOI ~WTo' filIE ot,E'5~~'RE ...

36

!I'MS ESTj.\ -r~RD'E If JUGAl ,ill ICR,oQUE"T CON LA ~EII'tiIA?

'~E. Et't'AwrI.(RiA, rERcl 'Po~rt AHoRA, it!4QI

~e 'HI"" II'Nr\JtTA'D 0' •.

"'fA '~AI'fA, Vlln~ A U~ GJ\'l'C 'SOli~R.Er~, 'PEtRO' V~IiI,SGlIti'RII'5A ''Si,n~ ,GA'T'o.,. 1!.'S '1..,01 H~'5 -!)C;'r~AI~O CluE HE \lrl~,'T"O EN ''1l:!tlA, Mol 'VlrDA ....

313

E~OMCE'5 "0 Es 'MU'l EOUGAtlo aFR6C!R~Elo .

. -' ,. -

,~E~ Quf; sE '~'ReC!1"'I'U~, ,CuERvo, "I U~ E'SC'~.I1'OIiUo?

1'"\'1"\ ... E'$;:TO"l ~EGURA DE !GAVE Et'4Coitt"f'R:A'Ii!.E. 1.A !1!s:PU!,'S"fA.

" -

'~~'4. [)IUEI:A, IPE~o Co~o lIS,ASTf Ell.. CUCHJL.\.o 'D!it. ~~~~ A.~oRA f)~Ee;E '~E ~A'eiER, AU;U~A$ MIG,AsDE,'tt""rR.o"

410

Wi;i"SJS.To' Eli GI,VE IPU'$,\l:, LA M:CJ1ol '~,AlfTEG,U'Ml .. lA Oll,VE f;):~'STE •..

ijY' PO'R, BUt: ..

DE!:E,R~A- MACfR;lio?1 ij;SEA'AU "tV REt-QJ fl. Alfi,dit

':~~CI' -IIE- !i:1tl:U d"1, -, - - '''',~"",

~AOA MeJo'R;,

QUf H~,Celt ''A'M ,",A"TAR Ell. "'flIEMIPO ,QU! HACER PRE-

,GUtfTAS 'G,~iE, 'rio ''TiI~EliE", IRE.s'PUJE.s'TA?

'$ I, C'O'NJOCII:E;.R,A'S

'El "11fMPO "t'AIitI,I!" COIio"lJO 'Yo~ 'lio'HA B'\'A~r~s DE, 'MJrrARll.io.

'De ~f;CH,o, I~ L, Y ''10 ~o~, P:fL:EAMOS EN, '~AR2.0'" 'TRJ"i CI1. IGRA:tt ColtcilEItTO iattlc oFRECto LA 'RE~"A [.'If" CoR~N,l~,'S, ,Ju'St'O AlfT£os 'DE Gl:IJ! ~A \..IE5,RE 'sE vol\tIE'RA LoCA,

'N,a, H! 'wMAl)l'!;) ~Ati'A~ 11,51 QUE 'N;OI Pc!;}!!) o''1'QMA'~ UN flO(jQI MAs ...

PERo, -ro'Do fiS,

"TA'i, iE)c"rRA~O HO'Y ••. CREo 'QVE. vo'1 A E;.rrRA'R; '6W~.

PE"~~tt-'l,E~o Do,s vECE"i" •.

••.. 1),E Wcl.."TA At. PU't<{TO 'DE "A'It1"I'[I'/(. .•

43

$I' ClIIiE LI: IMCIIM&E. ~ 'S,:E. La DUft;:, FVE POR;GI:IJE

Ttl' ',"L'E\I,A'STE A LA GoCU~A 'fillJLlos 'DE ,.-uLIIIP~ti E:~.

\tE_2 trE C!lSoUJ\'S.

tP,O'DRl"'t4 ,

tl'EC',IIU~'\'c IpoR Q.U!f

:E~" !P~tt"tA'H1Do E:sA,S i:o'S:As, 'DE 'ROJO!

.,..·~t110-··e,_~, ~I,;.N . ". ;",11',""11,,1'

rPL.ArH.TrAKOS u~o ,&IbAttCo F.oR. 'ERRoiR-I

Y AHro'Rj 'MOS ,APRe'SUItAMO'S A ,Co'R.RE,GIRL,g AitfT"f:sDE (ltV! ~A REII'lilll'O vE.A ''''I ""o,~, HA,GA ,C:o'In'A:R LA,,· .. ,

'QIU'I:z.A'S ''11!N'D'R::f:A QuE "ACE,R ,CO,M,O '"OS, '''T1t!s ,JA'IDn~,ERos., .. IPJElio DE (~;tl! 'SE,R\fl!tfA UNJ D'f'S'I:~'!LiE ~II 'rilAlDl,E IN.lDWE'RA \l'ER~OI '~'sA'I(?

~J~U,I f.N ER~S "T1J? iY C,aMO -rs 'L:L.AMA~,?

~E L1,.AMo ,~UCJ~ i;U ~ES'"(AD' .•

lGOMO rQull~ERE aUf; 'YO' L,a sEP,n ~,Q' 'E'S ,'iSiU~' ~io •..

'Gut, .. QlJt, tllA, "T:ANJ !OIU''':-O'" ••

5MHY', .• '-A RE~~ A

~,h~ A-"D'

'.1 '[I; '''''"1 '. 'lllJ.t"iliIIi!

'L:E HAl 'FA"'1"'liDo ,Ill RESPE'lio A LA ReI11ttA •• ,.

UTO\DOS A,

,r'I':.r ,r.'rT- .1-0r~11 :.oIIV'II, _I, __ j~~

47

i!:'~~A E~, u~A fOliti(:o\A SI~Et:I.

COM.PLWCA DA 'DE. JUGAl ,~;L CloQUET ...

....-

IQUE LE OECAP,iT.E'tt,'1

IlG!llt~ ~E'M tiE MT 'S1'poR \.0' G!UE ",fA t..A "ToM;A. C,ol(~IGo!!

"EM. MiEJO'R; QUf;. ~E LARG'uE ,Al't--re-s, 'Dr! GIJE sEA t)E~s I,Atl'o't"A,Rln: •..

- -

,AQui' t.f.";. GUSTA TAli,"'ft) _

CO'RTAR CABEZ.A,'5, QUE Es E~~NO QUE, Q.'ltEDE ,A'LGv~Ert4 ENiTfRo , ..

.A'PE.R,o Qut EST'A •. ..?

:El Gk1;'o 't)'lE CHE."$~'U Re~,," POIR - Flit'! 'Po:t;Htf IrlA5:U!R C:O" Al,GVIE't4,'b

[~~05 'HA'G

v! Hci,[ '"fO[)O-s, HACE~

'1"RA~P~s •.•

M.~ [ARCI "Sf \fA CoRIt~E"1!)o ~'-l [OTRc' L' Do VEl. C MPo~ PoR[c HAS'l'-R tiE ~I[ ERiI2:.0".,

Mel VA1.e 'LA "E[~A ItEsP1o'1:DER1..E MAlnA QliE t4,O ~E NA~ " AfI~R:!C~Do[ l'_ s lo[IEJAs., ...

.i. se "SA[NE\. 11tA'1/0' f'ElEAtl!jJDo,"o 'SIGut" [NlltiI,GV' - IEti"L:- ..,. E-s:

[RAR~51i1'l\O'-«NEI ClU _ JUG_ It ICott 's~ IE'S ~os ...

'"{ANI '1:I:IEfl 'QUE lito ',.,IE ,A-TRE\rOI' [JUG R. c(nnRA 'E~_- .

l[CO'NJ QUI:~'trt HA'&~A~?

50

'Vdi'f 11 'BUS;CA,1l AL \fER,,' DVGo' AH,o'RA 'M-i,6M/O""

t"l ~ll M,Az.d? l'p6'4,PE ES'TAr

'''I yo CIt'E,o ,auE \JOY ,A '~EGIIJI,R JVGAI~tI,o'" ..•

ME P'RE,GUt;rro, G:ve PA'S:A ...

~E ''[DEt( ,QUE [)fCA:P,1Tf; AL G,ATO, "eRo vo 56\..0 \JEo IIJ"A CAS:W SIt4 CUEiR'Po. ,iCc5l>to \}O"f' ,A ,C'OR~AR Ut4A CA IEz.A 'Sftt CUE!RPO? n~vliCA 1..0 '~~ MECHo" y "0 'YOV' ,Ii EM:PEz..A'R A HACe.R],.o A 'ESTAS; ,AlTl:JIRA'S IDE. 'M I 'V~OAU

nES, MJ;Jy sE":cn.:lwo;, S~ E~ PR;o'iB.t~EMA "0 'if :R:fii,UfL.vE!" U~ 'ti\I,i4,'lJ'To',;. '~*,Go D'cCAP,rf'rAR ,PI ''''oDo' !l M.VH1i),oU

EL ,GitTO E'6. DE 1..,A tlUQ,UE~IA., ""MI'RJA 'QUE pl~eIGJJ'~,"rA'~.~'e /ii, eLLA.

,~ '~',lD 1I.!l"!lJIII Utr\-llI'>..n 1,,1' ••

!1~e4)"SCAD At. GII"tb!!

QU'E'RJ()A; ".1 ff II~AG~~A,6 1.,,0' CON,'TEWt:A 'QIJE E'G--re'1 DE \ro~VEI A, VERTE,,,.

IPA'iECE GUiE 'LA,

IPA R,"TI'D',A 1)'f; C~6QuE"T 'VA UH f'OCol MEj,o'R.".

E'~CTof Y LA MO'RA,l..EjIJ\ 'DiE. E;6~A ~WS-,.:'O'RI,~, i!$ ,QUE Ecs,IEL A~oR... 'Sri :EL/(MoR, '1,.0 ,QuE. 'riACE

- GWRA'R !..A, "fIER RA •

A!..GU.!l;l/.I ME tHJ'o' Q,IU£ 'LA ',{TERRA G~'RA'RfA l<\EJ o'R Cu'A~Do (ADA U~O '~E oCIJP,ARA tiE ~V$ ASVNrl'011S.

•.• E's Pa,R.'(ilJE NO' E'ST<OV sEGURA D'El CARJS:C'rfR Of. ',-u :FL.A~EI'I4Co.

rOD'RiA 'OARl.'E tlt4J P'l.CoTAz,o'.

'st,.L.OS. :FLAMEt.4CoS ~,I,CA"i ,Co~o \.,A M.oS"fAZ.A.

Q!UlEli. s:E At£,EMEJ,A 1SE :EMPAREJr,A.

l.A ""oRA~EJ,A 't)-E _ E.~""A ijll;"'f"O~,IA 6£R:iA 't-l"fTQNJCc-S \'cCUIPAOS tiEl. 'SE1'fT;IDo ''1 lAs lfliA1..A,SRA'S

~! oCUPARAt<t DE ''5i -- -

HiiSMj\S'.

I"'-S/tlVO 'QliE LA M0'5i'fA~A ~,O 'SE P.ARECE ,Ii U)4 FLAME'trtC'o'.

"",IEt.1:es RAz.O)4r COMos~EMPR.E.

lt~ ESTbY -S'EGIJRA £IE :EiIfTf'i'tl fit

"WD~~:.~IIE A

53

f:!J'!:~!f:'S'1iD HO f;_$; rti,A'[)'/t; ()o:..,flA'RADo' COli, 1..0' GluE Po'[)'R,fA, OEClt 'SI IQU'I~IIER:A.

'DR 'Mt ~o ~:EMOl:t:S4f"f.

~ IttGllIiAMOLEsTIIA. '''f"E RE,GAlo "TO'i)iO LQQUE H1! '~h::'Ho HA'S'f.'A AHo:ItA.

L'O~O lOS CE 'R;,l[) 0"$, "1'1 E'ti Eli OERECMo A \JOL,A,R" .., lA Mo'RA,l,EJA Es" •..

54

'W "'Oo:!" _Ei,"!"'Io:"' j: A

f_..r, ".', ~,'u I. ~'~ ~:,,~ GUe, E-SPE Rid$?

lG!!UEL:e

nE-I"'~b-s:.1.11 rUt -~Ii' I " ~·.1,!

IQUE 11..£ De.CA'rrEl4~

UM:E HAS, DEs,Cotr4CEtfTRADoU

,GiVE, HA'fS COlil'l"EttADc, Ii -rAti,TA, GEti'1'E QU'E N05· "EM,as.

QUEV,A;D'Q 'Si ARc~ "1 'S.lN ADV!R5,Alro~, ... ,

,AGOM,P:ANA A :!:s-rA JO\lEt4JC~TA, A \FER A t.A FAL'SA ''1't''R'1iJGA ~AM QuE LE Cl1E'ri-rE SIJ H,ISTORl,A.'1o "TE~Go 'D'ECAPI,TA(]otI4JE~ ()vE 'SUf'E R\lI.sAI<:~

56

'$,C~1'fT.Ao'S, '''I N,O OIG:A~s,

IJI!4A 'SoiLIl, PA~AIRA HASTA, QuE HAYA A,CASADo •.

,. ,'IUlA'NJt!0' ~RA,~~,

PEQ,u:eR,A~lI' {I"A~'S, It '~A Esc:uE'LA 5VIMA'Ri~A~ AlprR;,IEMD1A,Mos F1RAtiCE.S,

'V' 'I"\05.l.CA.

,A'IEit4:D~A'~'S, A ~EER '''1 '!j;)rE-SLE eR; V' tos "RWt4iCI,P'lo~, D'E LA, ARrrMf'11CAiSUfo\A"I'

CE:s'"(A'S .. Mio~,llfU:ACllorti:E'S

"1' 'D~MI!!5I:a"'E~. ~

~O~ iE,ltse.A',A$,A'H TA~"~'!.1q "H.~~RIA, Y 'C(LI,GRAlpftA,

'HWSTfllUI), Att"I~GUA Y 'M.01l):fR"A,-

P'oR 5,U!PU!.STO.".

PiER."o 'NUNCA 'WE ATE~'DE'R, l,A,S (L,A5eS, [).:E LoS

vt~o!i CArrtGRE.)05, 'QUE E~s:E,-

- NA:S,Afr4, SA"" ..., 'RtE,Gor.

"IC'R,o l)iEJ!M.'ONO,'$,

'D'E 'ES11JD~oS", .. HJalKllE Sf, \.05 JUEGOii, •. ~

57

A.~,i Gil.luE h:S;l;to'RAS Lo' GctUAt (iUE E's S!IJ BAllE.,

••. (:AHI,.AM>o,~, 'D'E LAt4IGCtST:A, 'D,A~a'G, OIC1ii, 'PA'S,Q;$, A~RJs~ y \.Aliz.,A~ol5~- .•

fYA 'HADA;R 'TRA5 ·e.LtAs!

E'NJSAyEkOO$; 'I..;A, rp~lt<\:IE'RA FIGU'RA~ 'SWrt4 l,A l,.,AM6o$,-rA ••. iQ~!JI'f~ CAt.ft':A7

E'L '!\AWl~ Elf I,A, LA~GoS"T:A

:!;s PAR"tlICULAtR, ~EiTr4 EL II,GUA ~os, ,",OJrAMO'S COMO Los 'D'Et<\A,~.

,f.\l!CWiA-S G'RAClIA'S;. 'lilA 5;IIDo Ullt IA.I1 .• E to\VY no{TERE'5A~T£'!

A"oRA, -n: "f"oCA ,A"" COI'f'(ARJ~O.f!i Ail-Go ••.

59

, •• ,:E'R"figt4CE'Ei~, I~~ lECII"fAR. '~LA LA~C~6~ DElIPWRA'TA:"

ALA o~IJGAr 'E'RO 'LO ,QUE SAUfi D'E Mil loCA FuE, •.

,CON iDn~z MIJN;O~E!$, - ,:0:1, I,AJII,DA,

v,IE'tIfr170EIt IPot.l!'A ,A TO'D~ 'TC~A, ~,O E~ u~~Rt '5W~C we~ 'El Jo"ifl!to '"(A~A:",,'dN.

'QUE 1.1.1J~\lA, GluE \.,\.uE\I'Ai cl GA'ln E~~: E~ ~A CU!\J:A., !l,.Q CIE'R;,D ITO'!i!, "iA,L'T~lrii' 'Lo'S CIJEU .. OG; 51! L EvA;tt"fA,"I,. 'GUlf "i,f[l' QJJE ~Ot M:E :~AMPO 11.1111,

- ,C~A~',IH6".

J..~S 'E~, M! \'ItI., 'IASfA dflhl' 'TA'~ 'Cilttrrll~A:D' I)I~ t!ISIPII'RRTf,S ••.

A'D'E~s~ ~II 11,0 ME~.,.

UE" JUICb:t

h AI, A 'E- -"uIfloE-'"' 1.1, D~II '.'1" n _ n.F I _ ~"ft;11

60

:!.'605, ~'EIE:~ 'D:f: 'sER. 1..0'$. DoC'-'=M~E.M:I'R.OS tiEL JIUR;Ath~'i" J;;PERo' QU'!, E''S."'(~·'ri,

- H\A:(,I:E~'Do?

E'S,C R;,I BIErt\! ''SUS, ~oM.B R:!5 PARA 'No' o~\jWOAIt.QS A~~D!l..

IFI NJAL 'DEL ,J,UICI,o.

IJ.,AR'EII'r!iA '[:I'e C)c'RAl.iot/.lES IlJiqP:'S, 'tAR,"(~S ~'U~;'t(E.6 11.1).,1 MER~g~O'- tI'iA DE VERJI~o.

LA JO"T:A DE l(oRAl.ONJE'S. LAS 'ijURTa, ......:l CO" ELl.A<s '!ii,! RJ:EJ' EL MJUY MA'It'll:A!9d

'l:E IRuE,Go ,A 5~ M.AoJ'EHA'[)' G~Ul!to"i!E D~GCVLlpe, pe'Ro' tile HA'B.fA A,CA'B,ADo, [;liE '1'iO~i :Et. Tf. 'O'E.1.."f'Q,f,)o ,CUA"':I:D·Q ViiM.11ERIolt A IM/SCARM.'E.

62

EI.. CA1'70RCE D'E ~A!itz.o;~ CREo ••.

HAz. "T\.I 'D'EClARACI6'H. V ",0 1'& PO~GA5 'N.ERV~OISO" o -rE ""AGo :EJ:E;Clrf'A'R E'''i fl, AC"ro.

'DEJA U:E EMIp'VJA~, "oR fA'VoR .•. Af'!l\IA~ IPVEtio RE'SIPW'RAR..

'GV MJlJES"irA'[l', .• rtt.10 $0'1 ~s ,QIII! V~ "o'IRE Hot-\rB!'RE.,., AC,A'8A,5A,

DE :EMPEz.A'R A '"T"OrF:i\A:R :El Tl MACE CosAD! 'UltA 'E::EM.A'~A ... y Etf11t! lJI,s To~AD,A"6, Gi!UE ERA-lot C'AtlA vEz. ~~f.t.1A~ Y EI!.

"Tltf1rlli E") DEL tt.,

64

y tI'E'SIPIJ~S yo PRE'~'R~ ~:o; TOS"T".AOA,'S •••

E4.S I MIPR E."6·C~~t)U~I,'L:! QUE"Tf ACVE.RtI'E~ 0 '1'f HAGo 'EJI!ClrrA'R.

to QVE. ERE'S

Es V~ "tSiil,KO oRA'po'R,. '~~ 'lrtA'S ACA5Atlo

- - -

C,O" "1V 'DECLARA'CIOtll/,

r'VEDE$ U~~. -

su 'MAJ:EfiA[) 9iES:E,SOkETE'R~A It 1U'l/{ COtt-'11lA"i,~I,Ro~

.. ,bk'ro,R;lo.

'GJJERJ[)'1t, "1"£, 'R,O(i,ARiA, QuE TE E~CAR""' GA~A5 [)'E~ IPR6)tn,\o Cc,trrRJ\- _ I rt--feR,R,QG,Ar-ORWO., ,",e1iM~, V14A,'S

- MJ,C;,RAAAS "'rf;RRIBLE"S"

~oH~ LEii, IPIIOO

IPEI:1)6I\1Jl

!L Ju~cmo '''10'

sE RE,EMPRfJ4,'O:EIli

, '~S"I(A IGUJf 'iI!O[)OS LOS

, II'I:MII05 DEL JUR,Do Wl- l" 'It ,A 'SUI smo.

"fA \lEo'oH

, : :,R:-tfCULo ,41: '~'lDA 'ERSOt4" I '

G,Ut: MIVJ,A ~,'S 'DE U" kiL6M£" 'TR,oj! De:S,f; A'SA~1i)oWA'R LA 'sALII, DE Iltr4~E,'tHATCi·'.

"

'litO V,'Ctf ,Ii IiU,,G(}i4 1.11,11)0. 'leGE ,AR"ri- I CVLo '"0 fOlitM.A PAR"11!

DEL ,'6t)I,GO r '$1: La "(,ABA, DE iM\l!:Ii-rAR.

S'U ~AJe,5'1'"A'D', .• -roDA","A 'Tet4:EMO'S, QUE, !)tA,,, to\l NlA'R AU;UNAs "RJJf;:[SA,5 •••. 1i.(~,IoAM·OS. [lE EWCo'ItfT'RAI tJiro1A, CA'R~.

",O,~ e~'o Es

1..01 ~:s EXTRA fi 0.,

su MAJE~ADr '10 "0 fiicttEL ,AV1"o'l

'DE ES"os \If.R'So'it "f ~rlUHE "UeD! 'P'Ro5AR, te Cot!f'rRA'R 10, 'VA 'CJJJE ~o t;,stA:~, ,tIRM/II,tloS. ....

Uf'$; LA f'~VE'SA D!Fnn11VA DE 'QVE E'S CIJl,PA~L!'!!

E'$,'o AGRAv'A

11J ,CUU'A. '$.1, 'HO' 'T!rt4iA,S; 'NJADA QUE oC!Ul.::fAR, le' 'HIABKiA!6 f'U~;:~ADol COMO'

CIIJALQUIIER. PE'R;so1iA HOt.tE:STA.

~NO, "RlMiE'Ro LA SE~"l': I,A:!! 1LUEGO LA DELlfrE'R:ACI~6"~

UQUE 1..£ IOoRTElI 'LA CA'IEz. _l~

70

iTE l,e O!'J\I,'TA'RE:! DE E,III,"T'R.A'i),A 't-\1: CAi E~ !;IMA MAtHtIGU!.'RA." A'1CRIiUCe.,E~ u~A 'H/f8rr~0i5H l.liElliA t'~E ,uE'R;TAs, IPER'o 'tiO' TE;,t4lA IkA. ,-

D-··E.r fill'I:.I"_,ji 'v A ;._ . -'-~Jlil_'~"- """-'n.,

, .. ~UCIA!",

HAS DolltlO\UDo I'o'I,UClrliO IA'T'O ...

11..1\'$, CAR"T"A,S; ~E.

PtlS~ERO", ,A \rol.,A,ft Y 1"U!,Go ,CA,"'i!,R"otr4 :E~LllkA 'D'E, ~f

V ~E ~:n:'SfIERT!.

1l!EijA MECHo Tit Rln:. vim, IPR~SA Y '\tcTfA ,CA,6A ,j, ' ..... ERE~:D',AR •.•

71

'!o\I'QUE:R;I.OA P;UClA ...

. '5DGU'R:O,QU'E

(1IJ'A~Do.' ~EA'S. MAvolR;~ i ''S'EGIJ',I HAS 'Tfrrt,lie~oo

'Eli. CORAz.6,t\! De

- . ,'t'i'

IV" lIUI~O.

A '11.1 Al:RE't;fEDO:R.

~E 'rtEUNHitAM UliA 'MVt;-n'1'I'D 'O'f! 'tuf.i.o£ CO" L,o~ 'oJo~ 5'Rn·',lAtfT'!~ "f ,lvlt:I'O'$II IPARA c-S:CIJCIiIA R "11J'S 'E)'.=1 RII,oR.ti,1 ti,/I,RiIAt5;

'H 1"S"'fO:RI,ACS" ••