MILAN KUNDERA / IVOT JE NEGDJE DRUGDJE hit TRINAESTO KOLO hit BIBLIOTEKA MODERNE LITERATURE Ureðuje ZLATKO CRNKOVIÆ

Likovno opremio ALFRED PAL MILAN KUNDERA ivot je negdje drugdje Sa èe kog preveo NIKOLA KR IÆ ZNANJE ZAGREB 1979

Naslov izvornika Milan Kundera IVOT JE JINDE DIO PRVI ili PJESNIK SE RAÐA 1 Razmi ljajuæi o tome kada je i gdje zaèet njen sin, pjesnikovoj su se majci nametale t ri moguænosti: jedne veèeri u mraènom parku, jednog popodneva u stanu prijatelja pjesn ikova oca ili jednog jutra u romantiènom predjelu nedaleko od Praga. Kad je isto pitanje postavio sebi pjesnikov otac, odmah je zakljuèio da se to dogo dilo u stanu njegovog prijatelja jer ga je tog dana tjerao peh na svakom koraku. Pjesnikova majka nije htjela da ide u stan njegovog kolege, dva puta su se posv aðali, dva puta su se pomirili, a upravo kad su se poèeli milovati, netko je otkljuèao vrata susjednog stana, pjesnikova se majka upla ila, prestali su da se miluju a o nda su sve obavili na brzinu i nervozno. I upravo ta nervoza bila je, po mi ljenju pjesnikova oca, kriva za pjesnikovo zaèeæe. Moguænost da je pjesnik zaèet u ustupljenom stanu (bio je momaèki neuredan i gadio joj se razmje teni krevet na kojem je le ala tuða zgu vana pid ama), pjesnikova je majka, meðu im, odluèno odbacila. Isto je tako odbacila i moguænost da je zaèet na klupi u parku, gdje je pristala na ljubavni èin tek nakon mnogo nagovaranja, uvjerena da takve st vari rade samo prostitutke. Bilo je, prema tome, jasno kao dan da je pjesnik mog ao biti zaèet samo u sunèano ljetno jutro u romantiènoj dolini, omiljenom nedjeljnom i zleti tu Pra ana, pod strmim zidom velikog kamena koji je patetièno str io sam, izdvojen od ostalih. Ta scenografija odgovarala je mjestu pjesnikova zaèeæa iz mnogo razloga. Obasjana ju tarnjim suncem, bila je to scenografija svjetla a ne tame, dana a ne noæi; pozorni ca je bila otvoreno prirodno prostranstvo, mjesto uzleta i krila; i, konaèno, iako posljednja periferijska zdanja nisu bila daleko, bio je to romantièan predio strm ih stijena i grubo modeliranog tla. U svemu tome vidjela je rjeèitu sliku onoga to je tada pro ivl javala. Zar njena silovita ljubav prema pjesnikovu ocu nije predstavljala romant ièni bunt protiv prozaiènog i sreðenog ivota u roditeljskom domu? Zar smjelost s kojom je ona, kæi bogatog trgovca, po la sa siroma nim in injerom koji tek to je bio zavr io stu ije, nije bila nekako slièna tom divljem predjelu? Pjesnikova majka pro ivljavala je tad svoju veliku ljubav, i èinjenica da je samo ne koliko tjedana poslije divnog jutra pod usamljenom stijenom do lo razoèaranje ne mo e u tome ni ta promijeniti. Kad je, naime, radosna i uzbuðena, obavijestila svog ljuba vnika da intimna indi-spozicija koja joj svakog mjeseca zagorèava ivot ovog puta ni je nastupila, in injer je s uvredljivom (iako oèigledno neiskrenom i nesigurnom) rav nodu no æu izjavio da se radi o beznaèajnom poremeæaju tjelesnih funkcija, te da æe dragocj ni ritam biti bez sumnje ubrzo uspostavljen. Majka je naslutila da ljubavnik ne e li dijeliti njene radosti i nade i, uvrijeðena, nije progovorila s njim sve do tre nutka kad joj je lijeènik saopæio da je u drugom stanju. Pjesnikov je otac rekao da dobro poznaje jednog ginekologa koji æe je u potpunoj diskreciji osloboditi brige, i majka je briznula u plaè. Kako dirljivo zavr avaju bune! Najprije se pobunila protiv roditelja stajuæi na stra nu mladog in injera, a onda je zatra ila njihovu pomoæ protiv njega. I roditelji je ni su iznevjerili; sastali su se s njim, prona li put do njegove du e i in injer, vjeroja tno shvativ i da drugog izlaza nema, pristao je na rasko nu svadbu i bez ustezanja p

rihvatio solidan miraz, koji mu je omoguæio da osnuje vlastito graðevinsko poduzeæe. S voj skromni imetak, koji je sav stao u dva kovèega, preselio je u vilu u kojoj je njegova mlada supruga ivjela s roditeljima od roðenja. Brza kapitulacija mladog in injera nije, meðutim, mogla sakriti od pjesnikove majke da ono u to se bezglavo upustila, a to joj je izgledalo tako divno, nije velika, o bostrana ljubav na kakvu je, po svom dubokom uvjerenju, imala pravo. Kao kæi vlasn ika dviju unosnih pra kih drogerija, priznavala je samo moral èistih raèuna - ako je v eæ ona sama ulo ila u ljubav sve (ta bila je èak spremna izdati vlastite roditelje i njihov tihi dom!), zahtijevala je da i njen partner ulo i u zajednièku kasu isti iznos osjeæaja. Da ispravi nepravdu, nastojala je da iz k ase osjeæaja izvuèe ono to je ulo ila, pa je poslije svadbe izraz njenog lica pred supr ugom uvijek bio tvrd, ponosan, strog. Ne to prije vjenèanja iz obiteljske vile se odselila sestra pjesnikove majke (udala se i iznajmila stan u centru grada), pa je stari trgovac sa enom ostao u prizemni m prostorijama a in injer i njihova kæi zauzeli su tri sobe na katu, dvije veæe i jedn u manju, namje tene onako kako je to zamislio trgovac prije dvadeset godina, kad j e sagradio vilu. In injeru je sigurno u priliènoj mjeri odgovaralo to njegov novi dom ima veæ ureðene enterijere, jer osim sadr aja veæ spomenutih kovèega nije imao druge imov ine, ali je ipak predlo io da se nekim sitnim izmjenama rasporeda promijeni i izgl ed soba. Pjesnikovoj majci, meðutim, nije bilo ni nakraj pameti da èovjeku, koji se spremao da je po alje pod ginekolo ki no , dopusti da mijenja stari raspored iz kojeg je zraèio duh njenih roditelja, za koji su je vezale godine slatke navike, prisnos ti i sigurnosti. Mladi in injer je ovog puta kapitulirao bez borbe, dopustiv i sebi samo jedan oblik mlakog protesta, koji treba zabilje iti. U sobi u koju su se mladenci povlaèili na p oèinak stajao je stoliæ na èijoj je masivnoj nozi le ala te ka okrugla ploèa od sivog mramo a, a na toj ploèi stajala je figura nagog mu karca. Mu karac je u lijevoj ruci dr ao lir u, naslonjenu na istureni kuk. Desna mu je ruka bila patetièno podignuta, kao da j e trenutak ranije udario prstima u strune. Desnom je nogom zakoraèio naprijed a gl ava mu je bila malo zabaèena, tako da mu je pogled bio podignut uvis. Dodajmo jo da je lice mu karca bilo nestvarno lijepo, kosa kovrèava, a da je bjelina alabastra od kojeg je bila naèinjena davala figuri neku djevojaèku nje nost ili bo ansku blagost. Ri jeè bo anski nismo, uostalom, upotrijebili uzalud; prema natpisu urezanom u postolje mu karac s lirom bio je grèki bog Apolon. Pjesnikova majka rijetko je mogla pogledati mu karca s lirom a da se ne naljuti. N ekad je stajao okrenut stra njicom prema sobi, drugi put je bio pretvoren u vje alic u za 9 grubo modeliranog tla. U svemu tome vidjela je rjeèitu sliku onoga to je tada pro ivl javala. Zar njena silovita ljubav prema pjesnikovu ocu nije predstavljala romant ièni bunt protiv prozaiènog i sreðenog ivota u roditeljskom domu? Zar smjelost s kojom je ona, kæi bogatog trgovca, po la sa siroma nim in injerom koji tek to je bio zavr io stu ije, nije bila nekako slièna tom divljem predjelu? Pjesnikova majka pro ivljavala je tad svoju veliku ljubav, i èinjenica da je samo ne koliko tjedana poslije divnog jutra pod usamljenom stijenom do lo razoèaranje ne mo e u tome ni ta promijeniti. Kad je, naime, radosna i uzbuðena, obavijestila svog ljuba vnika da intimna indi-spozicija koja joj svakog mjeseca zagorèava ivot ovog puta ni je nastupila, in injer je s uvredljivom (iako oèigledno neiskrenom i nesigurnom) rav nodu no æu izjavio da se radi o beznaèajnom poremeæaju tjelesnih funkcija, te da æe dragocj ni ritam biti bez sumnje ubrzo uspostavljen. Majka je naslutila da ljubavnik ne e li dijeliti njene radosti i nade i, uvrijeðena, nije progovorila s njim sve do tre nutka kad joj je lijeènik saopæio da je u drugom stanju. Pjesnikov je otac rekao da dobro poznaje jednog ginekologa koji æe je u potpunoj diskreciji osloboditi brige, i majka je briznula u plaè. Kako dirljivo zavr avaju bune! Najprije se pobunila protiv roditelja stajuæi na stra nu mladog in injera, a onda je zatra ila njihovu pomoæ protiv njega. I roditelji je ni su iznevjerili; sastali su se s njim, prona li put do njegove du e i in injer, vjeroja tno shvativ i da drugog izlaza nema, pristao je na rasko nu svadbu i bez ustezanja p rihvatio solidan miraz, koji mu je omoguæio da osnuje vlastito graðevinsko poduzeæe. S voj skromni imetak, koji je sav stao u dva kovèega, preselio je u vilu u kojoj je

njegova mlada supruga ivjela s roditeljima od roðenja. Brza kapitulacija mladog in injera nije, meðutim, mogla sakriti od pjesnikove majke da ono u to se bezglavo upustila, a to joj je izgledalo tako divno, nije velika, o bostrana ljubav na kakvu je, po svom dubokom uvjerenju, imala pravo. Kao kæi vlasn ika dviju unosnih pra kih drogerija, priznavala je samo moral èistih raèuna - ako je v eæ ona sama ulo ila u ljubav sve (ta bila je èak spremna izdati vlastite roditelje i njihov tihi dom!), zahtijevala je da i njen partner ulo i u zajednièku kasu isti iznos osjeæaja. Da ispravi nepravdu, nastojala je da iz k ase osjeæaja izvuèe ono to je ulo ila, pa je poslije svadbe izraz njenog lica pred supr ugom uvijek bio tvrd, ponosan, strog. Ne to prije vjenèanja iz obiteljske vile se odselila sestra pjesnikove majke (udala se i iznajmila stan u centru grada), pa je stari trgovac sa enom ostao u prizemni m prostorijama a in injer i njihova kæi zauzeli su tri sobe na katu, dvije veæe i jedn u manju, namje tene onako kako je to zamislio trgovac prije dvadeset godina, kad j e sagradio vilu. In injeru je sigurno u priliènoj mjeri odgovaralo to njegov novi dom ima veæ ureðene enterijere, jer osim sadr aja veæ spomenutih kovèega nije imao druge imov ine, ali je ipak predlo io da se nekim sitnim izmjenama rasporeda promijeni i izgl ed soba. Pjesnikovoj majci, meðutim, nije bilo ni nakraj pameti da èovjeku, koji se spremao da je po alje pod ginekolo ki no , dopusti da mijenja stari raspored iz kojeg je zraèio duh njenih roditelja, za koji su je vezale godine slatke navike, prisnos ti i sigurnosti. Mladi in injer je ovog puta kapitulirao bez borbe, dopustiv i sebi samo jedan oblik mlakog protesta, koji treba zabilje iti. U sobi u koju su se mladenci povlaèili na p oèinak stajao je stoliæ na èijoj je masivnoj nozi le ala te ka okrugla ploèa od sivog mramo a, a na toj ploèi stajala je figura nagog mu karca. Mu karac je u lijevoj ruci dr ao lir u, naslonjenu na istureni kuk. Desna mu je ruka bila patetièno podignuta, kao da j e trenutak ranije udario prstima u strune. Desnom je nogom zakoraèio naprijed a gl ava mu je bila malo zabaèena, tako da mu je pogled bio podignut uvis. Dodajmo jo da je lice mu karca bilo nestvarno lijepo, kosa kovrèava, a da je bjelina alabastra od kojeg je bila naèinjena davala figuri neku djevojaèku nje nost ili bo ansku blagost. Ri jeè bo anski nismo, uostalom, upotrijebili uzalud; prema natpisu urezanom u postolje mu karac s lirom bio je grèki bog Apolon. Pjesnikova majka rijetko je mogla pogledati mu karca s lirom a da se ne naljuti. N ekad je stajao okrenut stra njicom prema sobi, drugi put je bio pretvoren u vje alic u za 9 in injerov e ir, ponekad je na njegovu nje nu glavu bila nasaðena cipela a ponekad je ope t bio sav obuèen u in injerovu èarapu, to je zbog zadaha koji se od nje irio bilo za gos podara muza posebno poni enje. Za to to je pjesnikova majka na takve stvari reagirala nesno ljivo nije bio kriv sa mo njen nedostatni smisao za humor. Osjetila je, sasvim ispravno, da joj navlaèeæi èar apu na Apolona njen suprug kroz prozirnu koprenu ale poruèuje ono to joj nije htio r eæi otvoreno - da ne prihvaæa taj njen svijet i da je pred njim kapitulirao samo pri vremeno. Tako se figura od alabastra pretvorila u pravog antièkog boga, biæe iz izvanljudskog svijeta koje ima pristup u svijet ljudi i u njemu intrigira, zapetljava dogaðaje i otkriva tajne. Mlada supruga vidjela je u njemu svog saveznika, a njena enska m a ta pretvorila ga je u ivo stvorenje èije se oèi ponekad prevlaèe izmaglicom duginih boj a a poluotvorena usta di u. Zavoljela je tog nagog mladiæa koji je zbog nje i za nju trpio takva poni enja. Dugo je promatrala njegovo prekrasno lice i u njoj se poèela javljati elja da dijete koje raste u njenoj utrobi bude slièno tom lijepom neprija telju njenog mu a. Po eljela je da mu bude slièno toliko da mo e vjerovati kako mu otac nije njen mu nego taj vitki mladiæ; molila ga je da svojom èudotvornom snagom korigir a nesretno zaèeæe, da ga preoblikuje, prefarba, kao to je nekad veliki Tici-jan nasli kao svoju sliku preko upropa tenog platna nekog mazala. Nalazeæi nesvjesno uzor u Djevici Mariji, koja je postala majkom bez udjela mu karca i tako stvorila ideal majèinske ljubavi u koju se ne mije a i kojoj ne smeta otac, upu tala se u provokativna ma tanja o tome kako æe se njen sin zvati Apolon, to bi za n ju bilo isto kao da se zove Onaj koji nema oca èovjeka. Znala je, naravno, da bi s takvim uzvi enim imenom njen sin vidio mnogo muka u ivotu i da bi se svi smijali i

njemu i njoj. Zato je tra ila èe ko ime dostojno mladolikog grèkog boga, dok se nije sj etila imena Jaromil ( to znaèi Onaj koji voli proljeæe ili Onaj koga proljeæe voli). S t im imenom svi su se suglasili. Uostalom, bilo je proljeæe i procvjetali su jorgovani kad su je jednog dana odvezl i u rodili te. Tamo je, nakon nekoliko sati bolova, iz nje kliznuo mladi pjesnik na prljavu plahtu svijeta. Pjesnika su polo ili u krevetiæ pored njene postelje, pa je slu ala, u zanosu, slatki plaè; njeno bolovima izmuèeno tijelo bilo je ispunjeno ponosom. Samo, ne zavidimo ti jelu zbog tog ponosa; nije imalo mnogo prilike da u iva u njemu, iako je bilo sasv im lijepo - noge su bile malo prekratke a stra njica nedovoljno izrazita, ali dojk e su bile neobièno èvrste i svje e, a ispod svilenkaste kose (tako lagane da se te ko da la formirati u frizuru) gledalo je lice ne ba zasljepljujuæe ljepote ali pravilno i neupadljivo privlaèno. Majka je uvijek bila vi e svjesna svoje neupadljivosti nego svoje privlaènosti, naroèi to zato to je od djetinjstva ivjela u sjeni starije sestre koja je izvanredno ples ala, oblaèila se kod najboljih pra kih krojaèica i, opremljena teniskim reketom s lakoæo m prodirala u svijet elegantnih mu karaca, okreæuæi leða rodnom domu. Efektna prodornost starije sestre gurala je pjesnikovu majku u prkosnu skromnost, tako da je iz pr otesta zavoljela sentimentalnu ozbiljnost glazbe i knjiga. Prije nego to se upoznala s in injerom, i la je s jednim mladiæem, studentom medicine, sinom prijatelja njenih roditelja, ali ta veza nije bila dovoljno duboka da bi i spunila njeno tijelo samouvjereno æu. Kad je s njim u planinskoj vikendici prvi put upoznala tjelesnu ljubav, veæ je sutradan raskinula tu vezu, melankolièno uvjerena d a ni njenim osjeæajima ni njenim èulima nije suðeno da dozive veliku ljubav. Kako je u pravo u to vrijeme maturirala pru ila joj se prilika da izjavi kako svrhu svog ivot a vidi u radu, i odluèila je (usprkos protivljenju praktiènog oca) da se upi e na filo zofski fakultet. Njeno razoèarano tijelo vuklo se veæ gotovo pet mjeseci po univerzitetskim predavaon icama kad je jednom na ulici srelo drskog mladog in injera koji ga je oslovio i na kon tri sastanka osvojio. I kako je tijelo ovog puta bilo veoma (i sasvim neoèekiv ano) zadovoljno, du a je ubrzo 11 10 zaboravila na ambicije i karijeru u struci i (kao to se od prave du e oèekuje) pritek la u pomoæ tijelu - spremno se prilagoðavala in injerovim nazorima, njegovoj vedroj ne marnosti i armantnoj neodgovornosti. Iako je znala da su te osobine strane njenom domu, nastojala je da se poistovjeti s njima jer je uz njih njeno tu no, skromno tijelo gubilo nepovjerenje u sebe i poèinjalo da se zaèuðeno raduje samo sebi. Je li majka konaèno bila sretna? Pa, i nije sasvim; kolebala se izmeðu vjere i sumnj i. Dok se svlaèila pred ogledalom, promatrala je sebe njegovim oèima i na trenutke j oj se èinilo da djeluje uzbudljivo, a na trenutke obièno, dosadno. Dopustila je da n jeno tijelo postane podanik tuðih oèiju, i u tome je bila velika neizvjesnost. Ipak, ma koliko da se kolebala izmeðu nesigurnosti i nade, uspjela je da se i èupa iz one prijevremene rezignacije; teniski reket starije sestre vi e je nije deprimirao , njeno tijelo konaèno je ivjelo kao tijelo i shvatila je da je lijepo tako ivjeti. Èe znula je za tim da taj novi ivot ne bude samo varljivo obeæanje nego trajna stvarno st. Èeznula je za tim da je in injer izvuèe iz fakultetskih klupa i roditeljskog doma i ljubavnu avanturu pretvori u avanturu ivota. Zato je trudnoæu doèekala odu evljeno -v idjela je sebe, in injera i njihovo dijete, i èinilo joj se da ta trojka dose e zvijez de i ispunjava svemir. O tome ta se dogodilo veæ smo prièali u prvom poglavlju - pjesnikova majka ubrzo je s hvatila da se onaj kome je bilo toliko stalo do ljubavne avanture pla i avanture iv ota, i da nimalo ne eli da se zajedno s njom pretvori u skulpturu koja dopire do zvijezda. Znamo veæ i to da ovog puta hladno reagiranje ljubavnika nije sru ilo njen o samopouzdanje. Do lo je, naime, do veoma va ne promjene. Njeno tijelo, jo donedavno prepu teno na milost i nemilost ljubavnikovim oèima, stupilo je u novu fazu svoje p ovijesti - prestalo je biti tijelo za tuðe oèi i postalo tijelo za onoga tko jo nije imao oèiju. Nije vi e bila va na njegova vanj tina, sad je svojom unutra njom, nikad neviðe om povr inom dodirivalo jedno drugo tijelo. Oèi vanjskog svijeta mogle su vidjeti sa mo ono sasvim neva no, ono to se nalazilo izvana, pa ni in injerovo mi ljenje nije vi e z

a njega ni ta znaèilo jer nije nikako moglo utjecati na njegovu veliku sudbinu. Tek sad je postalo potpuno samostalno i samo sebi dovoljno; trbuh koji je rastao i postajao sve ru niji, bio je njegov sve veæi rezervoar ponosa. Poslije poroðaja majèino je tijelo stupilo u novu fazu. Kad je prvi put osjetila kak o se sinova lutajuæa usta pripijaju uz njenu dojku, grudi su joj zatreperile i sla tka toplina prostrujala je iz njih kroz èitavo tijelo. Bio je to osjeæaj slièan ljubav nom milovanju, samo jo puniji -donosio je ogromnu mirnu sreæu, ogromni sretni mir. Tako ne to jo nikad nije osjetila; kad joj je njen dragi ljubio grudi, bio je to tr enutak koji je trebalo da nadoknadi duge sate sumnji i nevjerice. Sad je, meðutim, znala da su ta usta priljubljena uz njene grudi u znak beskrajne odanosti u koj u mo e biti sigurna. Jo je ne to bilo drukèije: kad god je ljubavnik dodirivao njeno nago tijelo, uvijek j e osjeæala stid. Uzajamno pribli avanje bilo je povezano sa savladavanjem neèeg tuðeg i trenutak sjedinjavanja bio je opojan upravo zato to je bio samo trenutak. Stid se nikad nije gasio, èinio je ljubav uzbudljivom, ali je istovremeno èuvao tijelo da s e potpuno ne preda. Sada, meðutim, stida vi e nije bilo. Nestao je. Oba su se tijela potpuno otvorila jedno prema drugom, nisu imala to da skrivaju. Nikad se ranije nije tako predavala drugom tijelu, i nikad se drugo tijelo nije tako predavalo njoj. Ljubavnik je mogao u ivati u njenom krilu ali nikad nije ivio u njemu, mogao je dodirivati njene grudi ali mu one nikad nisu pru ale hranu. Ah, to dojenje! S ljubavlju je promatrala riblje pokrete bezubih usta i zami ljala kak o se zajedno s mlijekom u njenog sina pretaèu i njene misli, ma tanja i snovi. Bilo je to rajsko stanje - tijelo je smjelo biti u potpunosti tijelo i nije ga t rebalo pokrivati smokvinim listom. Utonuv i u beskrajno vrijeme savr ene smirenosti, ivjeli su kao Adam i Eva prije nego to su okusili jabuku sa drveta saznanja. ivjel i su u svojim tijelima izvan dobra i zla, i ne samo to - u raju se lijepo ne raz likuje od ru nog, pa sve ono od èega je tijelo slo eno nije za njih bilo ni lijepo ni ru no nego slatko. Slatke su bile desni, makar i bez zuba, slatka je bila dojka, s ladak je bio pupak, slatka 12 13 je bila minijaturna stra njica, slatka su bila crijeva èiju je aktivnost majka budno pratila, slatko je bilo paperje na maloj, smije noj glavi. Bri no je bdjela nad tim kako njen sinèiæ podriguje, pi ki i kaki, i to nije bila samo briga njegovateljice za zdravlje djeteta. Ne, za sve potrebe njegovog tijela brinula se sa stra æu. Sve to bilo je ne to sasvim novo, jer je pjesnikova majka od djetinjstva osjeæala iz razitu odvratnost ne samo prema tuðoj nego i prema vlastitoj tjelesnosti. Bila je sama sebi odvratna kad je morala sjesti na klozet (uvijek je nastojala da je nit ko ne vidi kako ulazi u tu prostoriju), a pro la je èak i kroz fazu kad ju je bilo s tid da pred drugima jede, uvjerena da su vakanje i gutanje krajnje neukusne aktiv nosti. Tjelesnost njenog sina, uzdignuta iznad svakog gaðenja, kao da joj je donij ela oèi æenje, opravdavajuæi njeno vlastito tijelo. Kap mlijeka zaostala na naboranoj ko i bradavice izgledala je poetièno, kao kapljica rose; ponekad bi lako stisla dojku da vidi tu èarobnu kapljicu, uzela je na ka iprst i ku ala. Govorila je sebi kako eli o kusiti tekuæinu kojom se hrani njen sin, ali je u stvari htjela da osjeti ukus svo g tijela. Mlijeko je bilo slatko, i taj ju je ukus pomirivao sa svim ostalim tje lesnim sokovima i izluèinama. Poèela je prihvaæati vlastito tijelo kao ne to ukusno, ugo dno, obièno i sasvim normalno, kao sve to je stvorila priroda, kao drvo, kao grm, k ao vodu. Na alost, iz same te tjelesne sreæe pjesnikova majka poèela je zanemarivati svoje tij elo da bi jednog dana ustanovila kako je veæ kasno, da æe joj ko a na trbuhu ostati na borana, s bijelim naprslinama potko nog vezivnog tkiva, da æe joj ostati vi ak ko e koji kao da nije sastavni dio tijela nego neki njegov labavo prièvr æeni omotaè. Ta spoznaja je, zaèudo, nije ispunilo oèajem. Njeno tijelo bilo je sretno i s tim naboranim trb uhom, jer je pripadalo oèima koje su vidjele svijet samo kao maglovite obrise i ni su znale (ta bile su to rajske oèi!) da postoji drugi, okrutni svijet, u kome se t ijela dijele na lijepa i ru na. Ono to nisu vidjele oèi djeteta vidjele su, meðutim, oèi supruga, koji je poslije Jarom ilovog roðenja nastojao da se pomiri sa svojom enom. Poslije dugog vremena po-

14 novo su uspostavili intimne odnose, ali vi e nije bilo kao nekad - odabirali su za tjelesnu ljubav prazne trenutke, prilazili su jedno drugom u tami i suzdr ljivo. Pjesnikovoj majci to je sigurno odgovaralo - bila je svjesna svog unaka enog tijel a i pla ila se da bi joj strastvena i previ e otvorena tjelesna ljubav mogla oduzeti slatki unutra nji mir koji joj je dao sin. Ne, ne, nikad neæe zaboraviti da joj je mu dao uzbuðenje puno neizvjesnosti, a sin mi r ispunjen sreæom, pa je i dalje (veæ je poèeo puziti, prohodao je i progovorio) gleda la u njemu svoju jedinu utjehu. Jednom se razbolio i majka èetrnaest dana doslovno nije oka sklopila, neprestano je bdjela uz njegovo tijelo, toplo od vruæice i zgrèe no od bolova. Te dane provela je kao u transu, a kad je bolest minula, èinilo joj se da je sa sinom u naruèju pro la kroz carstvo mrtvih i ponovo se vratila. Èinilo joj se da ih, poslije svega to su zajedno pro ivjeli, vi e nikad ni ta ne mo e rastaviti. Mu evo tijelo, zatvoreno u odijelo ili pid amu, tijelo diskretno i povuèeno u sebe, iz dana u dan sve se vi e udaljavalo od nje, gubilo svojstvo neèeg bliskog, intimnog, a sinovo je i dajje ostalo zavisno od nje. Vi e ga, dodu e, nije dojila ali ga je uèil a da ide u klozet, svlaèila ga i oblaèila, umivala i èe ljala, donosila mu je hranu koju mu je s ljubavlju pripremala. Kad je u èetvrtoj godini poèeo gubiti apetit, postala je stroga - prisiljavala ga je da jede i prvi put je osjetila da nije samo prij ateljica nego i gospodarica njegovog tijela. To se tijelo opiralo, nije htjelo d a guta, a moralo je; pratila je, s nekim èudnim zadovoljstvom, taj uzaludni otpor i pokoravanje, sa zanimanjem je gledala u tanki vrat na kojem se ocrtavalo kreta nje ne eljenog zalogaja. Ah, sinovo tijelo, njen dom i raj, njeno kraljevstvo... A sinova du a? Zar ona nije bila njeno kraljevstvo? Oh da da' Kad je Jaromil izgov orio prvu rijeè, a ta rijeè bila fe '»mama s Uka je bila luda od sreæe. Govor^ne seU kak o je sama ispunila èitav misaoni svijet svog srna, 15 svijet koji se zasad sastoji od samo jednog pojma, pa æe tako, kad se bude razvija o, rastao i granao, korijen tog svijeta ostati zauvijek i samo ona. Ugodno potak nuta, pa ljivo je pratila nastojanja djeteta da obogati svoj rjeènik i, svjesna da j e sjeæanje kratko a ivot dug, kupila je dnevnik uvezan u tamnocrvene korice i u nje ga zapisivala sve to je njen sin izgovorio. Uz pomoæ tog majèinog dnevnika, ustanovit æemo da su poslije rijeèi »mama« brzo slijedile d uge rijeèi, pri èemu se rijeè »tata« javlja tek kao osma, poslije baka, deda, ham, tutu, h af i haja. Poslije tih jednostavnih rijeèi (u majèinom dnevniku uz svaku je rijeè dan kratak komentar i naveden datum) nailazimo na prve poku aje sastavljanja reèenice saznajemo da je mnogo prije drugog roðendana izjavio mama je dobla, a nekoliko tje dana kasnije rekao mama je fujfuj. Za tu izjavu, izgovorenu kad mu majka prije r uèka nije htjela dati sok od malina, dobio je nekoliko udaraca dlanom po guzi i u plaèu je rekao: Naci cu dlugu mamu! Zatim je, tjedan dana kasnije, obradovao majku rekav i: Moja mama je najljep a. Jednom drugom prilikom je rekao: Mama, dat cu ti l i-zanu pusu, to je trebalo da znaèi da æe isplaziti jezik i liznuti majku po licu. Po to preskoèimo nekoliko listova, doæi æemo do izjave koja privlaèi pa nju svojim ritmièki rijednostima. Baka je jednom rekla Jaromilu da æe mu dati jabuku, a onda je zabora vila na to i pojela je sama. Jaromil je osjetio da je prevaren, naljutio se i ne koliko puta ponovio: Baka slagala, jabuku ukrala. U izvjesnom smislu ta se izjav a mogla usporediti s veæ citiranom reèenicom Mama je fujfuj, ali ovog puta nije dobi o po guzi - naprotiv, svi su se smijali, èak i baka, i kasnije su èesto ponavljali t e njegove rijeèi ( to pa ljivom Jaromilu sigurno nije promaklo). Jaromil te ko da je mog ao shvatiti razlog tog uspjeha, ali dobro znamo da ga je od batina spasila rima i da mu je poezija tada prvi put pru ila dokaz svoje magiène moæi. Listajuæi stranice majèina dnevnika, naæi æemo jo nekoliko sliènih izjava u stihu, a iz nj nih komentara vidjet æemo da su prièinjavale posebnu radost i zadovoljstvo svim ukuæan ima. Tako je, na primjer, navodno dao ova-16 kav zgusnuti portret slu avke Anke: Slu avka Anica je kao ribica. Ne to dalje proèitat æem o: Sumom cemo etati, srce ce nam igrati. Majka je i sama pretpostavljala da, pore d uroðenog talenta kojim je Jaromil obdaren, na to stvarala tvo utjeèu i djeèje slikovni ce s pjesmicama, koje mu je èitala u takvim kolièinama da je lako mogao steæi dojam ka

ko se èe ki govori iskljuèivo u trohejima, ali je u tom pogledu moramo ispraviti. Kudi kamo veæu ulogu od talenta i literarnih uzora igrao je u svemu tome djed, trezveni praktièar i zakleti neprijatelj poezije, koji je namjerno izmi ljao to je mogao glup lje rime i tajno poduèavao unuka. Jaromil je vrlo brzo primijetio da njegove rijeèi svi prate s velikom pa njom, pa se poèeo pona ati u skladu s tim. U poèetku je govorio radi sporazumijevanja, a sad da b i èuo odobravanje, divljenje ili smijeh. Unaprijed se radovao efektu svojih rijeèi, a kako se èesto dogaðalo da eljena reakcija izostane, poku ao je privuæi na sebe pa nju lu etanjem gluposti i prostaèkim izrazima. Pokazalo se, meðutim, da se to ne isplati kad je jednom rekao ocu i majci: Svi ste vi pizde (rijeè »pizda« èuo je od djeèaka iz susj ednog vrta i zapamtio je da su se ostali djeèaci tome dugo smijali), otac mu je op alio amar. Poslije tog dogaðaja budno je pratio to odrasli cijene u svojim rijeèima, to odobravaj u, to ne, nad èime se zgra aju, i to mu je omoguæilo da jednom, kad je bio s majkom u v rtu izgovori reèenicu zasiæenu melankolijom bakinih alopojki: Mama, ivot je u stvari k ao ovaj korov. Te ko je odgonetnuti to je time elio reæi; sigurno je, meðutim, da nije mislio na vedru bezvrijednost i bezvre-dnu vedrinu, te tipiène osobine korova, veæ je vjerojatno hti o na prilièno neodreðen naèin opisati ivot kao ne to tu no i uzaludno. Iako je, prema tome rekao ne to sasvim suprotno onome to je htio reæi, uèinak te njegove izjave bio je vel ièanstven - majka je u utjela, pomilovala ga po glavi i zagledala mu se u oèi vla nim po gledom. Taj pogled ispunjen ganuto æu i divljenjem tako je opio Jaro-mila da je po eli o da ga ponovo vidi. etajuæi, udario je nogom kamen, a onda rekao majci: - Mama, ud ario sam nogom kamen i sad mi ga je ao, htio bih da ga pomilujem. I zaista se sag nuo i pomilovao kamen. 2 ivot je negdje drugdje 17 Majka je bila uvjerena da je njen sin ne samo nadaren (nauèio je èitati kad je imao' pet godina), nego i sasvim izuzetan djeèak, osjeæajan, sasvim razlièit od druge djece. O tome je èesto prièala djedu i baki to je Jaromil, tobo e zadubljen u igru s olovnim vojnicima ili konjem, pratio s velikim zanimanjem. Gledao je gostima ravno u oèi i zaneseno zami ljao kako u njemu te oèi vide sasvim izuzetno, posebno dijete, dijete koje mo da uopæe i nije dijete. Kad se pribli io njegov esti roðendan i kad je za nekoliko mjeseci veæ trebalo da poðe u olu, obitelj je zakljuèila da treba da dobije vlastitu sobu i spava sam. Majka je bila tu na to vrijeme tako brzo prolazi, ali se nije protivila. Dogovorila se s mu em da kao roðendanski poklon sin dobije treæu, najmanju sobu na katu, da mu kupe kauè i ostali namje taj pogodan za djeèju sobu: policu za knjige, ogledalo koje æe ga poticat i na èistoæu i urednost, i mali radni stol. Otac je predlo io da se soba ukrasi vlastitim Jaromilo-vim crte ima i odmah poèeo izre zivati paspartue za mazarije s jabukama, kuæicama i vrtovima. Iznenada mu je pri la majka i rekla: - Htjela bih da uèini ne to za mene. - Podigao je pogled a njen glas, suzdr an i odluèan istovremeno, nastavio je: - Daj mi nekoliko listova papira i tu eva u boji. - Nakon toga se zatvorila u svoju sobu, sjela za stol, ra irila prvi list papira i poèela pa ljivo iscrtavati slova. Konaèno je umoèila kist u crveni tu i naslika la prvo slovo, veliko 2. Nakon je slijedilo I, dok na kraju nije nastao natpis iv ot je kao korov. Pogledala je svoje djelo i zakljuèila da mo e biti zadovoljna. Slov a su bila pravilna i uglavnom iste velièine. Ipak je uzela nov list papira, precrt ala na njega natpis i ovog puta ga obojila tamnoplavim tu em. Èinilo joj se da ta bo ja mnogo bolje odgovara beskrajnoj tuzi djeèakove reèenice. Zatim se sjetila kako je Jaromil rekao Baka slagala, jabuku ukrala i, sa sretnim osmijehom na usnama, poèela je pisati (ovog puta svijetlocrvenim tu em) Baka je ves ela, jabuku pojela. Zatim se, s osmijehom, sjetila izjave Svi ste vi pizde, ali je nije napisala, veæ je umjesto nje napisala (zelenom bojom) umom æemo etati, srce æe n am igrati, a zatim (ljubièastom) Na a Anica je kao ribica 18 (Jaromil je, dodu e, rekao »slu avka Anica«, ali majci je rijeè »slu avka« zvuèala previ e nda se sjetila kako se Jaromil sagnuo i pomilovao kamen, i nakon kraæeg razmi ljanja napisala (svijetloplavom bojom) Ne bih mogao povrijediti ni kamen, i tek na kra ju, s izvjesnim ustruèavanjem ali utoliko radosnije, naslikala (naranèastom) Mama, d

at æu ti Uzanu pusu i jo (zlatnom) Moja mama je najljep a. Dan prije roðendana roditelji su poslali uzbuðenog Jaromila da spava kod bake i poèeli prenositi namje taj i ukra avati zidove. Kad su sutradan ujutro doveli dijete u pot puno izmijenjenu sobu, majka je bila sva izvan sebe od nervoze; Jaromil, meðutim, nije uèinio ni ta da joj olak a situaciju. Stajao je kao ukopan, bez rijeèi; najveæe zanim anje (pa i to suzdr ljivo i nesigurno) pokazao je za radni stoliæ. Bio je to neobièan komad namje taja slièan kolskoj klupi, s koso postavljenom ploèom koja se mogla podizat i i ispod koje se nalazio prostor za bilje nice i knjige, i sa sjedalom èvrsto spoje nim sa stolom. - Pa, ta ka e , zar se ne raduje ? - upitala je, ne izdr av i, majka. - Da, radujem se - odgovorio je djeèak. - A to ti se najvi e sviða, reci! - upitao je djed, koji je s bakom promatrao s vrata dugo oèekivani prizor. - Klupa - rekao je djeèak, sjeo za stoliæ i poèeo podizati i spu tati ploèu. - A ta ka e na slike? - upitao je otac pokazujuæi na paspartuima opremljene crte e. Djeèak, je podigao glavu i nasmijao se. - Znam ih - rekao je. - A kako ti se sviðaju kad ovako vise na zidu? Djeèak je i dalje sjedio u svojoj klu pi i samo je klimnuo glavom u znak da mu se sviðaju. Majci se stislo srce i najradije bi bila pobjegla iz sobe. Bila je, meðutim, tu i nije mogla utke prijeæi preko natpisa na zidu jer bi utnja bila isto to i negativan k omentar. Zato je rekla: - A pogledaj te natpise! Djeèak je sjedio oborene glave i gledao u unutra njost stola. - Htjela sam, zna - nastavila je majka, potpuno zbu2' * 19 njena - htjela sam da saèuva uspomenu na to kako si se razvijao, od kolijevke do kol ske klupe, jer si bio pametno dijete i uvijek si svima prièinjavao radost... -Govo rila je to kao da se pravda, i od puke treme nekoliko je puta ponovila veæ reèeno do k konaèno vi e nije znala to da ka e, pa je u utjela. Prevarila se, meðutim, ako je pomislila da se Jaromilu nije svidio njen poklon. Ni je, dodu e, znao to da ka e, ali nije bio nezadovoljan. Uvijek je bio ponosan na svoj e rijeci i nikad nije htio da ih govori u prazno, i vidjeti ih sad pa ljivo ispisa ne tu em i pretvorene u slike bio je uspjeh, uspjeh tako ogroman i neoèekivan, da, o buzet tremom, nije znao kako da reagira. Shvatio je da je dijete koje izgovara z naèajne rijeèi, i osjeæao je da bi takvo dijete trebalo i ovom prigodom da ka e ne to vrij edno pa nje. Ni ta mu, meðutim, nije palo na pamet, pa je naprosto oborio glavu. Ali d ok je krajièkom oka promatrao svoje vlastite rijeèi na zidu, okamenjene, oèvrsle, traj nije i veæe od njega samog, osjeæao se nekako omamljen. Èinilo mu se da je okru en sam s obom, da je ogroman, da ispunjava cijelu sobu, cijelu kuæu. Jaromil je nauèio èitati i pisati jo prije nego to je krenuo u kolu, pa je majka zakljuè la da bi se mogao upisati ravno u drugi razred; isposlovala je u Ministarstvu po sebno odobrenje i Jaromil, nakon to je polo io ispit pred komisijom, sjeo je u klup u meðu uèenike godinu dana starije od sebe. Svi su mu se u koli divili, pa se uèionica za njega pretvorila u odraz roditeljskog doma. Na kolskoj priredbi za Dan majke i zi ao je kao posljednji na pozornicu i odrecitirao dirljivu pjesmicu o majkama, za to je nagraðen burnim aplauzom publike, sastavljene uglavnom od roditelja. Jednog je dana, meðutim, ustanovio da iza publike koja aplaudira pritajeno vreba d rugi auditorij, neprijateljski raspolo en prema njemu. Stajao je u prepunoj zubars koj èekaonici i meðu pacijentima koji su èekali na red ugledao djeèaka iz istog razreda. Stajali su jedan uz drugog naslonjeni na prozor kad je Jaromil primijetio da jedan stariji gospodin s p rijaznim osmijehom slu a njihov razgovor. To ga je potaknulo da upita svog druga ( ne to povi enim glasom, kako bi ga svi èuli) to bi radio da je ministar prosvjete. Kako njegov drug nije znao to da odgovori, Jaromil je poèeo sam razvijati svoje teze, to nije bilo nimalo te ko jer je trebalo samo ponoviti prièu kojom ga je djed èesto uves eljavao. E pa, kad bi Jaromil bio ministar prosvjete, kola bi trajala samo dva mj eseca a ferije deset, uèitelj bi morao slu ati djecu i donositi im u inu iz slastièarne i, uopæe, bile bi uvedene mnoge divne novine, koje je Jaromil veoma op irno i veoma

glasno opisivao. U tom trenutku otvorila su se vrata ordinacije i na njima se pojavila sestra da pozove slijedeæeg pacijenta. Jedna gospoða s poluzatvorenom knjigom na koljenima, pr stom èuvajuæi stranicu koju je èitala, obratila se sestri gotovo plaènim glasom: - Molim vas, sestro, uèinite ne to s ovim djetetom. Pravi je u as kako se producira... Poslije Bo iæa uèitelj je pozvao neke uèenike da isprièaju ostalima ta su na li pod borom. romil je poèeo nabrajati: konstruktor, skije, klizaljke, knjige... - ali je ubrzo primijetio da ga ostala djeca ne promatraju s odu evljenjem koje je elio prenijeti na njih, nego da ga gledaju ravnodu no, a neka èak i zlobno; zastao je i pre utio osta le darove. Ne, ne, ne bojte se, neæemo ponavljati veæ tisuæu puta isprièanu prièu o bogatom djeèaku ko a zbog toga njegovi kolski drugovi mrze; ta u razredu je bilo sinova kudikamo bog atijih obitelji, i oni su se dobro slagali s ostalima i nitko im zbog tog bogats tva nije ni ta predbacivao. to se to onda Jaromilovim kolskim drugovima nije sviðalo n a njemu, to im je smetalo, po èemu se razlikovao od njih? Gotovo nam je neugodno to reæi - nije to bilo bogastvo, bila je to ljubav njegove majke. Ta je ljubav ostavljala svoje tragove na svemu - na ko ulji, frizuri, rijeèim a koje je upotrebljavao, na torbi u kojoj je nosio kolske bilje nice i knjigama koj e je za zabavu èitao kod kuæe. Sve to je imao bilo je posebno odabrano i dotjerano. K o ulje 20, 21 koje mu je ila tedljiva baka nekako su, tko zna za to, vi e podsjeæale na bluze djevojèic nego na djeèaèke ko ulje. Dugu kosu morao je nositi zakvaèenu majèinom kopèom iznad èela, mu ne pada na oèi, a kad je padala ki a, mama ga je èekala pred kolom s ogromnim ki obran om, dok su se njegovi drugovi izuvali i veselo gacali po lokvama. Materinska ljubav otiskuje na èelo djeèaka peèat koji razbija simpatije drugova. Jarom il je, dodu e, s vremenom nauèio da vje to skriva taj peèat, ali do tada je, od slavnog stupanja u kolu, morao pro ivjeti i jedno gorko razdoblje (trajalo je godinu ili dv ije dana) kad su mu se drugovi estoko rugali a nekoliko ga puta iz zabave i istuk li. Ipak, i u to najgore vrijeme imao je nekoliko drugova, i za to im je ostao u vijek zahvalan. Recimo o njima nekoliko rijeèi. Drug broj jedan bio mu je otac. Ponekad je uzimao loptu (kao student je igrao no gomet) i Jaromil je, stojeæi izmeðu dva stabla u vrtu, zami ljao da je vratar èehoslo-vaèk e dr avne reprezentacije. Drug broj dva bio mu je djed. Vodio je Jaromila u obje svoje prodavaonice; jedna od njih bila je velika drogerija koju je veæ samostalno vodio djedov zet, a druga je bila specijalna prodavaonica parfema u kojoj je radila jedna veoma privlaèna d ama koja se uvijek ljubezno osmjehivala i dopu tala djeèaku da omiri e svaki parfem, t ako da je Jaromil ubrzo nauèio da po mirisu razlikuje pojedine vrste. Zatvarao je oèi i zahtijevao od djeda da mu stavlja boèicu pod nos a on da pogaða koji je koji mir is. - Ti si genij njuha - hvalio ga je djed i Jaromil je ma tao o tome kako æe postati i zumitelj novih mirisa. Drug broj tri bio je Alik, psiæ bez gospodara koji je izvjesno vrijeme stanovao u vili. Iako je bio neodgojen i neposlu an, Jaromil mu je dugovao zahvalnost za prek rasna sanjarenja, trenutke u kojima ga je zami ljao kao odanog prijatelja koji ga èe ka u hodniku pred razredom poslije nastave i vjerno ga prati kuæi, a svi mu drugov i zavide i ele da idu s njim. Sanjarenje o psima postalo je strast njegove osamljeno-sti i dovelo ga do nekog èu dnog manihejstva - psi su za njega bili dobro ivotinjskog svijeta, utjelovljenje svih vrlina. Zami ljao je velike ratove pasa i maèaka (ratove s generalima, oficirima i r atnim varkama prethodno uvje banim u igrama s olovnim vojnicima) i uvijek je bio n a strani pasa, kao to èovjek veæ i treba da bude na strani pravednika. Kako je provodio mnogo vremena u oèevoj sobi s olovkom i papirom, psi su postali g lavna tema njegovih crte a. Bio je to beskrajan niz epskih prizora u kojima su psi nastupali u ulogama generala, vojnika, nogometa a i vitezova. Kako njihova èetveron o na figura nije odgovarala tim ljudskim ulogama, Jaromil ih je crtao s ljudskim t ijelom. To je bio velik izum!

Ranije, kad god je poku avao crtati ljude, nailazio je na ozbiljne pote koæe - nije, n aime, znao nacrtati ljudsko lice. Izdu ene forme pasje glave s tamnom mrljom nju ke na vrhu i le su mu bolje od ruke, pa se iz snova i neumjesnosti rodio poseban svij et ljudi s pasjim glavama, svijet likova koje je bilo lako i jednostavno crtati i kombinirati u prizore nogometnih utakmica, ratova i vite kih avantura. Jaromil j e crtao te scene u nastavcima, tro eæi na to ogromne kolièine papira. Tek drug broj èetiri bio je djeèak, Jaromilov kolski drug, èiji je otac bio kolski podvo rnik, mrzovoljan èovjeèuljak koji je èesto tu akao ðake direktoru. Ðaci su se svetili na nj govom sinu i pretvorili ga u razrednog muèenika. Kad su drugovi poèeli da se otuðuju o d Jaromila, podvornikov sin ostao je jedini njegov vjerni obo avalac. Tako se dogo dilo da je jednog dana pozvan u vilu u predgraðu, tamo ruèao, veèerao, igrao se s Jaro milom i zajedno s njim pisao domaæu zadaæu. Slijedeæe nedjelje Jaromilov je otac poveo obojicu na nogometnu utakmicu, utakmica je bila velièanstvena, a velièanstven je bi o i otac koji je sve igraèe poznavao po imenu i struèno komentirao igru, tako da je podvornikov sin kao oèaran gledao u njega. Jaromil je bio ponosan. Bili su na prvi pogled komièan par - Jaromil uvijek uredno obuèen, podvornikov sin s rupama na laktovima; Jaromil uvijek s bri ljivo izraðenim domaæim zadaæama, podvornikov sin jedan od najslabijih uèenika. Jaromil se, ipak, prijatno osjeæao u blizini vjer nog druga jer je podvornikov sin bio izuzetno sna an djeèak. Kad su ih 23 22 jednom zimi drugovi iz razreda napali, morali su se sramno povuæi. Jaromil je bio ponosan to su savladali nadmoænog neprijatelja, ali uspje na obrana nikad ne donosi t akvu slavu kao uspje an napad. Jednom, dok su se zajedno etali po praznim parcelama u predgraðu, sreli su djeæaka ta ko blistavo umivenog i lijepo obuèenog kao da je po ao na djeèji bal. -Mamina maza - r ekao je podvornikov sin i isprijeèio se djeèaku na putu. Poèeli su mu postavljati podr ugljiva pitanja, sa zadovoljstvom primijetiv i da ih se boji. Djeèak je konaèno skupio hrabrost i poku ao ih odgurnuti i proæi. - Kako se usuðuje ! To æe skupo platiti! - viknu je Jaromil, duboko uvrijeðen tim drskim dodirom. Podvornikov je sin to shvatio ka o signal i udario djeèaka akom u lice. Intelekt i tjelesna snaga ponekad se izvanredno dopunjuju. Zar Byron nije bio iz dna du e odan boksaèu Jacksonu, koji je po rtvovano uèio bole ljivog lorda svim moguæim sp rtskim vje tinama? - Nemoj ga tuæi, samo ga pridr i - rekao je Jaromil svom drugu i ot i ao da nabere pregr t kopriva. Zatim su prisilili djeèaka da se svuèe i dobro ga i ibali koprivama. - Mamica æe se radovati kad vidi kako joj je sinèiæ lijepo crven - govorio je uz to Jaromil, opijen velikim osjeæajem prijateljstva i zajednièke mr nje prema svi m maminim mazama. Samo, za to je u stvari Jaromil ostao jedinac? Zar majka nije eljela drugo dijete? Ne, upravo suprotno - ona je i te kako eljela da ponovo do ivi bla enstvo prvih godin a materinstva, ali njen suprug uvijek je navodio bezbroj razloga da se roðenje dru gog djeteta jo malo odlo i. elja da rodi jo jedno dijete u njoj se, dodu e, nije gasila , ali se vi e nije usuðivala navaljivati, pla eæi se da æe je mu opet odbiti, a svako takv odbijanje je do ivljavala kao poni enje. to se, meðutim, vi e suzdr avala da govori o svojoj majèinskoj udnji, to je vi e razmi lj njoj. Mislila je na nju kao na ne to nedopu teno, skriveno, pa prema tome i zabranjeno. Misli o tome kako æe joj mu napraviti dijete sad su je privlaèile ne samo radi samog djeteta, ta predod ba postepeno je poprimala ne to razdra ljivo nep ristojno. Doði, napravi mi kæerku, obraæala se u sebi suprugu, i to je zvuèalo veoma las civno. Jednog dana, kasno uveèer, supru nici su se vratili iz posjeta prijateljima u dobrom raspolo enju i Jaromilov otac, kad je legao kraj ene i ugasio svjetlo (spomenuli s mo da je od svadbe prilazio eni samo po mraku, izazivajuæi u sebi elju dodirom a ne oèima), odbacio je s nje pokrivaè i sjedinio se s njom. To se nije dogaðalo èesto i ta èin jenica, zajedno s djelovanjem popijenog vina, uèinili su da mu se predala sa stra æu k akvu veæ odavno nije bila osjetila. Pomisao da, eto, zajedno prave dijete preplavi la joj je mozak i u trenutku kad je osjetila da se suprug pribli ava vrhuncu u ivanj a nije vi e mogla da se savlada - poèela je u ekstazi vikati neka zaboravi uobièajenu opreznost, neka ostane u njoj, neka joj napravi dijete, neka joj napravi lijepu kæerkicu, i tako ga je èvrsto, grèevito dr ala uza se da se morao silom otrgnuti kako bi

bilo siguran da joj elja neæe biti ispunjena. Kad su kasnije umorni le ali jedno uz drugo, majka se privila uz njega i ponovo mu apnula u uho da eli jo jedno dijete; ne, nije htjela dalje navaljivati, vi e je poku a vala da se na taj naèin opravda i objasni mu za to je maloprije onako silovito i neoèe kivano (i, spremna je priznati, mo da i nedolièno) izrazila svoju elju za jo jednim dj etetom. Ovog puta sigurno bi se rodila djevojèica, govorila mu je, u kojoj bi se o n mogao vidjeti onako kako ona sebe vidi u Jaromilu. I tad joj je in injer rekao (bilo je to prvi put od vjenèanja da je to spomenuo) da on osobno nikad nije elio dijete s njom; ako je kod prvog djeteta morao popustiti on, sad treba da popusti ona; a ako eli da on u drugom djetetu vidi sebe, onda j e uvjerava da æe najstvarnije vidjeti sebe u djetetu koje se nikad neæe roditi. Zatim su le ali jedno pored drugog, majka je utjela a onda je zajecala i jecala je cijelu noæ, mu je nije ni dodirnuo, samo joj je rekao nekoliko utje nih rijeèi koje se nisu mogle probiti ni pod najvi i sloj njenog plaèa. 24 / 25 Èinilo joj se da konaèno sve shvaæa: onaj uz koga ivi nikad je nije volio. Tuga u koju je utonula bila je najdublja od svih koje je do tada bila osjetila. Na sreæu, kad veæ mu to nije bio u stanju, pojavio se netko drugi tko æe joj donijeti u tjehu -bila je to Povijest. Oko tri tjedna poslije opisane noæi progla ena je mobili zacija, mu je spakirao potrebne stvari u torbu i oti ao na granicu. Rat je bio samo pitanje dana, ljudi su kupovali plinske maske i pregraðivali podrume u skloni ta. U nesreæi svoje domovine, majka je na la ruku spasiteljicu. Duboko je pro ivljavala sva ki trenutak i provodila duge sate uz sina, slikovito mu obja njavajuæi to se dogaða. Velike sile su se, meðutim, sporazumjele u Miinchenu i Jaromilov otac vratio se iz podzemnog utvrðenja, prepu-stiv i ga njemaèkim vojnicima. Od tog vremena sjedili su s vi zajedno u djedovoj sobi u prizemlju i iz veèeri u veèer raspravljali o pojedinim koracima Povijesti koja je, èinilo im se, sve donedavno spavala (ili je vrebala, p retvarajuæi se da spava), a sad je naglo iskoèila iz svog skrovi ta da u sjeni njenog ogromnog lika sve ostalo postane nevidljivo. Oh, kako se prijatno majka osjeæala u toj sjeni! Kolone Èeha bje ale su iz pograniènih oblasti, Èe ka je ostala usred Evrope ka o oguljena naranèa, bez ikakve za tite, a pola godine kasnije, jednog jutra, pojavil i su se na pra kim ulicama njemaèki tenkovi. Majka je to vrijeme provela neprestano sjedeæi uz vojnika kome nije dopu teno da brani svoju zemlju, potpuno zaboraviv i da j e to èovjek koji je nikad nije volio. Ali èak i u vrijeme najburnijeg kotrljanja povijesti iz sjene kad-tad izbije svako dnevni ivot i braèna postelja se opet pojavi u svoj svojoj monumentalnoj trivijalno sti i zapanjujuæoj izdr ljivosti. Jedne veèeri, kad je Jaromilov otac krenuo rukom pre ma grudima svoje supruge, ona se sjetila da je dodiruje onaj isti èovjek koji ju j e ponizio. Odgurnula je ruku i podsjetila ga na grube rijeèi kojima je reagirao na njenu nje nost. U toj njenoj gesti nije bilo zlobe; htjela je samo reæi da krupna pitanja narodne sudbine ne mogu tek tako potisnuti u pozadinu mala pitanja srca; htjela je svom mu u dati priliku da povuèe svoje nekada nje rijeèi i ponovo uzdigne ono to je tako nepromi ljeno bio bacio pod noge. Vjerovala je da je narodna tragedija probudila u njemu novu osjeæajnost, i bila je spremna da zahvalno prihv ati obièno milovanje kao pokajanje i poèetak novog poglavlja njihove ljubavi. Na nes reæu, kad mu je odgurnula ruku, mu se samo okrenuo na drugu stranu i ubrzo zaspao. Nakon velikih studentskih demonstracija u Pragu, Nijemci su zatvorili sve èe ke viso ke kole, a majka je uzalud èekala da suprug ispod pokrivaèa ponovo potra i rukom njene grudi. Djed je ustanovio da ga lijepa prodavaèica mirisa veæ deset godina potkrada, i nije pre ivio taj ok - umro je od kapi. Nijemci su odvozili èe ke studente u vagonima za stoku u koncentracione logore, a majka je oti la k lijeèniku koji je utvrdio da su joj ivci u lo em stanju, i savjetovao joj da otputuje nekamo na oporavak. Prepor uèio joj je pansion u neposrednoj blizini malog ljeèili ta okru enog rijekama i ribnjaci ma, u ljetnim mjesecima omiljeno stjeci te izletnika koji vole vodu, ribolov i vo nj e èamcima. Bilo je, meðutim, tek rano proljeæe i majku je odu evila pomisao na etnje pore d tihih voda. A onda se sjetila vesele plesne glazbe koja, zaboravljena, lebdi u zraku vrtnih restorana kao sumorna uspomena na proteklo ljeto, i upla ila se vlas tite tuge; zakljuèila je da tamo ne mo e otputovati sama.

Ah, pa naravno, odmah je znala s kim æe putovati! Neprilike sa suprugom i elja za d rugim djetetom uèinile su da ga je u posljednje vrijeme bila gotovo zaboravila. Ka ko je bila glupa - ta zaboravljajuæi ga, radila je sama protiv sebe! - Jaromile, t i si moje prvo i drugo dijete -rekla mu je, privijajuæi ga uza se, i ljubeæi ga po èit avom licu, nastavila svoju a avu reèenicu: - Ti si moje prvo, drugo, treæe, èetvrto, peto , esto i deseto dijete... 6 Na peronu ju je doèekala visoka dama sijede kose i uspravnog dr anja. Krupan seoski momak uzeo je kovèege i iznio ih pred kolodvor, gdje je veæ èekao crni fijaker s jedni m konjem; momak je sjeo na bok, a Jaro27 26 mil, majka i visoka dama smjestili su se na suèelice postavljena sjedala i pustili da ih fijaker nosi ulicama gradiæa sve do trga zatvorenog s jedne strane renesans nim zgradama s lukovima a s druge strane eljeznom ogradom, iza koje se nalazio vr t a u njemu stari br ljanom obrasli zamak. Zatim su se spustili niz padinu do rije ke. Jaromil je ugledao redove utih drvenih kabina, toranj za skakanje, bijelo obo jene stolove i stolce a iza njih red topola uz obalu rijeke. Fijaker ih je, meðuti m, nosio dalje, prema usamljenim vilama ra trkanim oko rijeke. Ispred jedne vile konj je usporio hod, momak je skoèio s kola, uzeo kovèege i Jaromi l je s majkom krenuo za njim kroz vrt, kroz predvorje, uz stubi te, sve dok se nis u na li u sobi sa dva kreveta postavljena jedan uz drugi, kao braèni, i dva prozora od kojih se jedan mogao otvarati kao vrata i vodio na balkon s kojeg se pru ao pog led na vrt i rijeku u pozadini. Majka se naslonila na ogradu balkona i duboko ud ahnula zrak. - Ah, kakav bo anski mir! - rekla je, duboko udi uæi i promatrajuæi rijeku na kojoj se, privezan uz drveni mo-stiæ, ljuljao crveno obojen èamac. Istog dana, za veèerom serviranom u malom salonu u prizemlju, majka se sprijatelji la s postarijim braènim parom koji je takoðer boravio u pansionu, pa se svake veèeri i z salona dugo èuo tihi razgovor. Jaromil je bio svima drag i majka je rado slu ala n jegovo pripovijedanje, duhovitosti i diskretno hvalisanje. Da, diskretno -Jaromi l nikad nije zaboravio onu gospoðu iz èekaonice i nikad nije prestao tra iti tit iza ko jeg æe se sakriti pred njenim zlim pogledom. Naravno, nije prestao èeznuti za tim da mu se drugi dive, ali je nauèio da to posti e kratkim reèenicama izgovorenim s dobro odmjerenom dozom naivnosti i skromnosti. Vila usred tihog vrta, tamna rijeka s privezanim èamcem koji je poticao na sanjare nje o dalekim plovidbama, crni fijaker koji se povremeno zaustavljao pred vilom i odvozio visoku damu sliènu kneginji iz prièa o zamcima i vitezovima, pusto kupali te , sve to u to ga je donio fijaker kao iz jednog stoljeæa u drugo, kao iz jednog sna u drugi, kao iz jedne knjige u drugu, renesansni trg s uskim nadsvoðenim prolazom u kojem su, iza stupova, vitezovi 28 vodili dvoboje maèevima, sve je to bio svijet u koji je Jaromil stupio kao opèinjen. Dio tog prekrasnog svijeta bio je i mu karac sa psom. Prvi put su ga vidjeli kako nepomièno stoji na obali rijeke, zagledan u valove; na sebi je imao ko ni kaput a uz nogu mu je sjedio velik crn vuèjak; tako nepomièni, izgledali su kao stvorenja iz n ekog drugog svijeta. Drugi put su ga sreli na istom mjestu; mu karac (opet u ko nom kaputu) bacao je komad drva, a pas je trèao i donosio ga nazad. Kad su ga sreli tr eæi put (scenografija je bila uvijek ista - topole i rijeka), mu karac je pozdravio majku lakim naklonom a onda se - kako je to ustanovio radoznali Jaromil - dugo o svrtao, prateæi ih pogledom. Sutradan, kad su se vratili iz etnje, ugledali su pred ulazom u vilu crnog vuèjaka. Kad su u li u predvorje, èuli su razgovor, i nije bilo n ikakve sumnje da mu ki glas pripada vlasniku psa. Radoznalost ih je natjerala da s e izvjesno vrijeme zadr e u predvorju, razgovarajuæi i osvræuæi se, dok iz jedne sobe ko naèno nije izi la upraviteljica pansiona. - Tko je njegov gospodar? - upitala je majka, pokazujuæi na psa. - Èesto ga susreæemo dok etamo. - On je profesor crtanja na mjesnoj gimnaziji - rekla joj je upraviteljica, na to je majka nabacila da bi veoma rado razgovarala s profesorom crtanja jer Jaromil voli crtati, pa bi eljela èuti mi ljenje struènjaka. Upraviteljica je nato upoznala maj

ku s profesorom, i Jaromil je morao otiæi u sobu po svoju crtanku. Nakon toga su sve èetvero sjedili u salonu - upraviteljica, Jaromil, vlasnik psa k oji je razgledao crte e i majka koja je svaki crte pratila komentarima. Prièala je ka ko je Jaromil uvijek tvrdio da za njega nije zabavno crtati predjele ili predmet e, nego dogaðaje; i zaista, stekla je dojam da u njegovim crte ima ima neobièno mnogo i vota i pokreta, iako ne shvaæa za to su sudionici u tim dogaðajima iskljuèivo ljudi s pa sjim glavama. Mo da bi ti crte i i imali neku vrijednost kad bi Jaromil crtao ljudsk e figure, ali ovako, na alost, nije sigurna ima li èitava ta djeèakova aktivnost ikak vog smisla. Vlasnik psa je s u ivanjem pregledao crte e a onda izjavio da ga odu evljava upravo ta kombinacija ivotinjske glave i ljudskog tijela. Ta fantastièna kombinacija 29 nije, naime, tek sluèajna ideja veæ, kako to pokazuje velik broj scena to ih je djeèak nacrtao, predstavlja odraz nekog unutra njeg poriva, neèeg ukorijenjenog u nedo-se nim dubinama njegovog djetinjstva. O talentu djeteta majka nipo to ne smije suditi pr ema spretnosti u pukom imitiranju vanjskog svijeta; takvu vje tinu mo e postiæi praktièk i svatko. Ono to ga je u djeèakovim crte ima privuklo kao slikara (time joj je dao do znanja da se profesorskog poziva prihvatio samo iz nu de, da se prehrani), to je upravo taj originalni unutra nji svijet koji izbija iz djeèaka kroz njegovu ruku na papir. Majka je radosno slu ala slikarove pohvale, upraviteljica pansiona milovala je Jar omila po kosi i govorila kako je pred njim velika buduænost, a Jaromil je gledao p od stol, nastojeæi da dobro ureze u sjeæanje sve to je èuo. Slikar je rekao da æe od slij edeæe kolske godine prijeæi na gimnaziju u Pragu, i da æe mu biti veoma drago ako mu ma jka donese da vidi nove Jaromilove radove. Unutra nji svijet! To su bile velike rijeèi i Jaromil ih je registrirao s ogromnim z adovoljstvom. Nikad nije zaboravio kako su ga, kad je imao samo pet godina, prog lasili za izuzetno dijete, razlièito od drugih. I dr anje njegovih kolskih drugova ko ji su mu se rugali zbog torbe ili ko ulje, uèvr æivalo je - makar i uz dozu gorèine - njeg ovo uvjerenje da je drukèiji. Do tada je, meðutim, ta njegova posebnost bila za njeg a ne to prazno i neodreðeno, ponekad nerazumljiva nada a ponekad neshvatljiva izolac ija. Sad je, meðutim, dobila svoje ime - originalni unutra nji svijet - i sasvim kon kretan sadr aj: crtanje ljudi s pasjim glavama. Jaromil je, naravno, dobro znao da je do senzacionalnog otkriæa ljudi s pasjim glavama do ao sluèajno, zahvaljujuæi tome to nije znao nacrtati ljudsko lice. To je u njemu izazvalo neki neodreðen osjeæaj da d o te originalnosti svog unutra njeg svijeta nije do ao te kim trudom, nego da je ona u svemu to mu tek tako sluèajno padne na pamet, da je ne to uroðeno, bogomdano. Od tog vremena pa ljivije je pratio vlastite ideje i poèeo im se diviti. Tako je, na primjer, do ao na pomisao da svijet u kojem ivi nakon njegove smrti neæe vi e postojat i. Ta ideja mu je najprije samo bljesnula u glavi ali, sad veæ svjestan svoje unutra nje originalnosti, nije dopustio da mu pobjegne (kao tolik o ideja prije toga) veæ ju je smjesta uhvatio, zadr ao i poèeo zagledati sa svih stran a. etao je pored rijeke, zatvarao na trenutak oèi i pitao se da li rijeka postoji i kad on dr i oèi zatvorene. Naravno, svaki put kad bi otvorio oèi rijeka je opet bila tu, tekla je kao i prije, ali èudno je bilo to time nije mogla dokazati Jaromilu da je postojala i kada je on nije mogao vidjeti. To je, èinilo mu se, bilo neobièno za nimljvo; zabavljao se tim mislima gotovo pola dana, a onda je o njima prièao majci . Kako se boravak u malom ljeèili tu pribli avao kraju, tako su im njihovi razgovori pru a li sve vi e zadovoljstva. Izlazili su zajedno poslije sumraka, sjedili kraj obale na polutruloj drvenoj klupi, dr ali se za ruke i promatrali valove u kojima se lju ljao veliki mjesec. - Ah, kako je lijepo - uzdisala je majka a sin je zurio u kr ugove na mjeseèinom obasjanoj vodi i sanjario o dugom putovanju rijeke. Majka je p omislila na prazne dane u koje æe ubrzo opet utonuti i rekla: - U meni je tuga koj u nikad neæe shvatiti, sine. - Pogledala ga je u oèi i uèinilo joj se da u njima vidi v eliku ljubav i èe nju da je shvati. Upla ila se; ta ne mo e svoje enske brige povjeravati djetetu! Ali te oèi pune razumijevanja privlaèile su je kao grijeh. Le ali su jedno p ored drugog na braènom krevetu i majka se sjetila kako je Jaromil do svoje este god ine ponekad tako le ao pored nje, i kako je u to vrijeme bila sretna. To je jedini mu karac s kojim sam sretna u braènom krevetu, pomislila je, ali se odmah u sebi na

smijala takvim mislima, a onda je ponovo primijetila njegov nje ni pogled i zakljuèi la kako je to dijete ne samo u stanju da je odvoji od stvari koje je aloste (da j oj, prema tome, pru i utjehu zaborava), nego i da je pa ljivo slu a (i da joj tako pru i i utjehu razumijevanja). - Moj ivot, da zna , uopæe nije ispunjen ljubavlju - rekla mu je tada, a drugi put èak: - Kao majka sam sretna, ali majka, pored toga to je ma jka, jo je i ena. Da, te nedoreèene ispovijedi privlaèile su je kao grijeh, i ona je toga bila svjesna . Kad je jednom neoèekivano odgovorio: - Mama, ja vi e nisam tako mali, razumijem te ! - gotovo se upla ila. Djeèak, naravno, ni ta konkretno 30 31 nije nasluæivao, i htio je samo dati do znanja majci da je spreman dijeliti s njom svaku tugu, ali rijeèi koje je izgovorio bilo je moguæe protumaèiti na mnogo naèina, i majka se u njih zagledala kao u provaliju koja se iznenada otvorila pred njom provaliju zabranjenog povjeravanja i nedopu tenog razumijevanja. Kako se Jaromilov originalni unutra nji svijet dalje razvijao? 0 nekim velikim dostignuæima te ko bi se moglo govoriti; kolsko gradivo, koje je djeèak u osnovnoj koli lako savladavao, postalo je u gimnaziji opse nije, i u njegovom si vilu unutra nji svijet postepeno je gubio svoj sjaj. Nastavnica je jednom prigodom spomenula pesimistièke knjige koje govore o svijetu u kojem nema nièega osim tuge i beznaða, pa je zakljuèak da je ivot kao korov postao uvredljivo banalan. Vi e uopæe nije bio siguran je li ono to je nekad mislio i osjeæao bilo njegova originalna tvorevi na, ili sve misli postoje na svijetu veæ odavno gotove i spremne za upotrebu a lju di ih samo posuðuju kao iz javne biblioteke. Tko je onda on sam? Kakav je pravi sa dr aj njegove unutra njosti? Pretra ivao ju je, pa ljivo zagledan u njene dubine, ali ni je mogao pronaæi ni ta osim slike samog sebe kako je pa ljivo zagledan pretra uje... Tako je po elio da ponovo razgovara s mu karcem koji je prije dvije godine prvi put spomenuo njegov originalni unutra nji svijet, a kako je iz crtanja redovno imao sa mo tricu (kod slikanja vodenim bojama kist bi mu uvijek pre ao preko olovkom iscrt ane linije), majka je zakljuèila da bi trebalo .udovoljiti Jaromilovim molbama, da bi mogla potra iti slikara i s punim pravom zatra iti od njega da preuzme brigu za Jaromila i za privatnih sati ispravi nedostatke koji mu kvare kolsku svjedod bu. 1 tako je Jaromil jednog dana do ao u slikarev stan. Stan je bio dograðen na tavanu jedne stambene zgrade i sastojao se od dvije prostorije. U prvoj je bila smje tena bogata biblioteka a u drugoj, koja je umjesto prozora imala velike plohe od mutnog stakla na kosom stropu, stajao je tafelaj s nedovr eno m slikom i dugaèak stol zakrèen papirima i fla icama s tu evima u boji. Na zidovima su v isila èudna crna lica, za koja mu je slikar rekao da su kopije crnaèkih maski. Na ka uèu u kutu le ao je pas (koga se Jaromil dobro sjeæao) i nepomièno promatrao posjetioca. Slikar je sjeo s Jaromilom za dugaèki stol i prelistao njegovu crtanku. - Stalno jedno te isto - rekao je konaèno. - To ne vodi nikamo. Jaromil je htio da napomene kako su se upravo ti ljudi s pasjim glavama ranije t oliko sviðali slikaru i kako ih je sad nacrtao samo za njega i radi njega, ali od razoèaranja i alosti nije bio kadar rijeè da progovori. Slikar mu je dao list èistog pa pira i kist, i otvorio fla icu tu a. - Nacrtaj ne to, prvo to ti padne na pamet, nemoj mnogo razmi ljati, naprosto crtaj... - rekao mu je. Jaromila je, meðutim, uhvatila t akva trema da se nije mogao sjetiti nièega to bi mogao nacrtati, i kad ga je slikar ponovo pozvao da crta, potra io je, potpuno smu en, izlaz opet u pasjoj glavi na ne kom nezgrapnom tijelu. Slikar nije krio svoje nezadovoljstvo i Jaromil mu je u n eprilici rekao da bi elio nauèiti raditi vodenim bojama koje mu se u koli uvijek pre lijevaju preko crte. - To sam veæ èuo od tvoje majke - rekao je slikar - ali na to sad mora zaboraviti, ka o i na pse. - Zatim je polo io pred djeèaka debelu knjigu i otvorio je. Na jednoj st ranici nespretno razigrane crne linije vijugale su preko arene pozadine - podsjeæal e su na stonoge, morske zvijezde, neke èudne kukce, zvijezde i mjesece. Slikar je zahtijevao od djeèaka da iz vlastite ma te nacrta ne to slièno. - Ali ta da nacrtam? - up itao je djeèak, a slikar mu je objasnio: - Nacrtaj liniju; nacrtaj liniju kakva ti se sviða. I zapamti da nije zadatak slikara da precrtavaju bilo to, nego da na pap iru stvore nov, vlastiti svijet linija. - I tako je Jaromil crtao linije koje mu se nimalo nisu sviðale, i arao je nekoliko listova papira i konaèno je, prema majèinoj

uputi, dao slikaru novèanicu i oti ao kuæi. Posjet je, prema tome, protekao drukèije nego to je 3 ivot je negdje drugdje 33 zami ljao, i nije nimalo pridonio da ponovo naðe svoj izgubljeni unutra nji svijet; na protiv, oduzeo mu je ono jedino to je imao - nogometa e i vojnike s pasjim glavama. Ipak, kad ga je majka upitala kako su mu se svidjele instrukcije, odgovorio je odu evljeno; i nije se pretvarao. Posjetom slikaru nije, dodu e, potvrdio svoj stari unutra nji svijet, ali je zato otkrio nov, jedinstven vanjski svijet koji nije sv akom pristupaèan i koji mu je od samog poèetka pru ao sitne privilegije: vidio je neob iène slike koje su ga zbunjivale, ali èija je prednost bila u tome (smjesta je shvat io da je to prednost!) to nisu nimalo sliène mrtvim prirodama i pejza ima koji vise n a zidovima u njihovom stanu. Èuo je i nekoliko pa nje vrijednih izjava koje je odmah usvojio; shvatio je, na primjer, da je rijeè graðanski pogrdna. Graðanin, ili precizn ije malograðanin, jest onaj tko eli da slike budu kao ive i sliène stvarnim predmetima ; i tim graðanima mo emo se slobodno rugati jer su (to mu se posebno svidjelo!) veæ od avno mrtvi a da to i ne znaju. I tako je vrijedno posjeæivao slikara, obuzet neodoljivom eljom da ponovi uspjeh ko ji je jednom po njeo svojim ljudima s pasjim glavama. Bila je to, meðutim, uzaludna nada; mazarije koje je trebalo da budu varijacije na Miroove slike bile su stvar ane svjesno i potpuno im je nedostajao onaj arm djeèje igre, a crte i crnaèkih maski os tajali su samo nespretne imitacije uzora i nisu, kako se slikar nadao, ni najman je potakli djeèakovu ma tu. I tako je, oèajan to ni nakon mnogih seansi nije od slikara èuo niti jednu rijeè priznanja, odluèio da poduzme odluèan korak - donio je na sat svoj u dobro skrivanu crtanku, u kojoj je crtao naga enska tijela. Predlo ci za te crte e bile su uglavnom fotografije skulptura, ilustracije iz knjige koju je prona ao u djedovoj biblioteci. Bili su to, zbog toga (posebno na prvim s tranama crtanke), uglavnom crte i zrelih i robustnih ena u dostojanstvenim pozama p oznatih sa starih alegorijskih kompozicija. Tek na slijedeæim stranama poèele su se javljati zanimljivije stvari, na primjer naga ena bez glave, i ne samo to - na mj estu gdje je zavr avao vrat, papir je bio prorezan tako te se èinilo da je glava ods jeèena i da je na papiru ostao trag sjekire. Papir je Jaromil prorezao no iæem; imao je, naime, fotografiju jedne djevojèice iz razreda koja mu se s viðala i koju je èesto, onako obuèenu, promatrao i zami ljao kako izgleda gola. elju mu j e ispunjavala fotografija provuèena kroz prorez na crte u. Zato su i slijedeæi crte i na gih ena bili bez glave, s prorezom; neka od tih tijela bila su prikazana u nepris tojnim pozama, na primjer u èuèeæem stavu, kao prilikom mokrenja. Bilo ih je, meðutim, i na lomaèama, u plamenu, kao Jeanne d'Arc. Ta scena muèenja, koju bi bilo moguæe objas niti (pa i opravdati) utjecajem nastave povijesti, bila je na daljnjim stranicam a crtanke razraðena u bezbroj varijacija - bilo je tu ena bez glave nabijenih na za o treni kolac, s odsjeèenim nogama, bez ruku i u drugim polo ajima koje je bolje ne sp ominjati. Jaromil, razumljivo, nije nikako mogao biti siguran hoæe li se ti njegovi crte i svi djeti slikaru; nisu bili nimalo slièni onome to je vidio u njegovim debelim knjigam a i na platnima na tafelajima u njegovom ateljeu. Ipak je imao dojam da ti crte i i z njegove tajne crtanke imaju ne to zajednièko s onim to stvara njegov uèitelj. Bili su ne to zabranjeno, bili su razlièiti od slika u njihovoj kuæi, crte i golih ena izazvali bi isto zapa anje kao i nerazumljive slikarove mazarije kad bi o njima trebalo da sudi porota sastavljena od Jaromilove rodbine i njihovih stalnih gostiju. Slikar je prelistao crtanku i nije rekao ni ta, a onda je donio djeèaku debelu knjig u, sjeo i poèeo ne to crtati na listu papira. Na stranicama knjige Jaromil je vidio golog mu karca kome je jedna strana zadnjice tako istegnuta da je mora podupirati drvenom takom; vidio je jaje iz koga raste cvijet; vidio je lice prekriveno mravi ma, vidio je èovjeka èija se ruka pretvara u stijenu. - Gledaj - pri ao mu je slikar - kako Salvador Dali izvanredno crta. - Zatim je po stavio pred djeèaka gipsanu figuru nage ene. - Zanemarili smo crtaèki zanat, to je bil a pogre ka. Da bismo mogli radikalno mijenjati svijet, moramo ga najprije upoznati onakvog kakav jest. -I Jaromilova crtanka poèela se puniti enskim tijelima èije je p roporcije slikar popravljao i dotjerivao. 35

34 Ako ena ne ivi dovoljno svojim tijelom, poèinje u tijelu gledati neprijatelja. Majka nije bila naroèito zadovoljna èudnim mazarijama koje njen sin donosi sa sati crtanj a, ali kad je ugledala od slikara ispravljene crte e nagih ena, osjetila je kako jo j se grlo ste e od gaðenja. Nekoliko dana kasnije promatrala je kroz prozor kako u v rtu Jaromil pridr ava ljestve slu kinji Magdi dok bere tre nje, i koristi svaku zgodu da joj zaviri pod suknju. Uèinilo joj se da na nju sa svih strana juri aju èete golih e nskih stra njica i zakljuèila je da vi e ne smije oklijevati. Jaromil je poslije podne trebalo da ode na uobièajeni sat k slikaru; majka se na brzinu obukla i stigla ta mo prije njega. - Nisam neka puritanski nastrojena osoba - rekla je kad je sjela u naslonjaè u ate ljeu - ali Jaromil, znate, ulazi u opasne godine. Kako je malo ostalo od onoga to je s toliko pa nje sroèila u sebi da ka e slikaru! Te j e reèenice, meðutim, bila pripremila u atmosferi svog doma dok je kroz prozor prodir alo nje no zelenilo vrta koje je uvijek tiho aplaudiralo svim njenim mislima. Ovdj e, meðutim, nije bilo zelenila, bila je okru ena èudnim slikama na tafelajima, a na kauèu je le ao pas s glavom meðu apama i neprekidno je promatrao kao neka sumnjièava sfinga. Slikar je u nekoliko reèenica odbacio sve majèine prigovore, a onda je dodao kako mo ra iskreno priznati da ga Jaromilov uspjeh iz crtanja u koli, koje i tako samo ub ija slikarski talent djeteta, nimalo ne zanima. Na crte ima njenog sina posebno ga privlaèi neobièna, gotovo bolesno izoblièena ma ta. - Obratite pa nju na tu neobiènu podudarnost. Na crte ima koje ste mi pokazali prije p ar godina, ljudi su imali pseæe glave. Na onima koje mi je nedavno donio nage ene b ile su sasvim bez glava. Zar vam to uporno odbijanje da dade èovjeku ljudsko lice, da prizna èovjeku da je èovjek, ni ta ne govori? Majka se usudila pripomenuti kako njen sin sigurno nije takav pesimist da bi odb io priznati èovjeku da je èovjek. 36 - Naravno, on do tih crte a nije do ao putem nekih pesimistièkih razmatranja - rekao j e slikar. -Umjetnost se, meðutim, napaja iz drugih izvora, ne iz razuma. Do crte a l judi s pseæim glavama i ena bez glave Jaromil je do ao spontano, sigurno ni sam ne bi znao reæi kako. Ti prizori nastali su u njegovoj podsvijesti; èudni su ali ne i bes misleni. Zar vam se ne èini da izmeðu tih njegovih vizija i rata koji potresa na e ivot e iz sata u sat, postoji neka tajanstvena veza? Nije li rat oduzeo èovjeku lice i glavu? Zar ne ivimo u svijetu u kojem mu karci bez lica ne znaju nego èeznuti za koma dom ene bez glave? Zar realistièki pogled na svijet nije samo pusta varka? Zar djeèji crte i va eg sina nisu mnogo istinitiji? Do la je da izgrdi slikara a ostala je zbunjena kao djevojèica koja se boji da æe izvuæi grdnju; utjela je, ne znajuæi to da ka e. Slikar je ustao iz naslonjaèa i oti ao u kut ateljea u kome su, naslonjena na zid, s tajala neuokvirena platna. Izvukao je jedno, okrenuo sliku prema sebi, odstupio èe tiri koraka, stao i zagledao se u svoje djelo. - Doðite ovamo - rekao je majci, a kad mu je poslu no pri la, uhvatio ju je oko struka i privukao sebi. Stajali su tako jedno uz drugo, promatrajuæi èudne namaze smeðih i crvenih boja koji su podsjeæali na p redio, pust i spaljen, prekriven tinjajuæim vatrama koje su isto tako mogle biti i mrlje krvi; u taj predio bila je ( pahtlom) usjeèena figura, neka neobièna figura kao ispletena od bjelièastih konaca (osnovu lika èinila je obna ena boja platna) koja je vi e lebdila nego koraèala, vi e nasluæena nego prisutna. Majka opet nije znala to da ka e, ali slikar je govorio sam, govorio je o fantazmag oriji rata koja daleko naðma- uje ma tovitost modernog slikarstva, govorio je o smislu stra ne slike drveta u èije su grane upleteni dijelovi ljudskih tijela, drveta koje ima prste i iz èijeg debla gleda oko. Zatim je govorio o tome kako ga u ovim vrem enima ne zanima ni ta osim rata i ljubavi, ljubavi koja zraèi kroz krvavi svijet rat a kao lik koga majka vidi na slici. (Majci se tada, prvi put u toku cijelog razg ovora, uèinilo da poèinje shvaæati slikara, jer je i ona na slici vidjela ne to kao boji t e, a bjelièaste linije protumaèila je kao lik.) 37 Slikar se sjeæao puteljka pored rijeke gdje su se sreli prvi put, a zatim je nekol iko puta i rekao kako je tada izronila pred njim iz magle, vatre i krvi kao plah

o, bijelo tijelo ljubavi. Zatim je naglo okrenuo ukoèenu Jaromilovu majku prema sebi i poljubio je. Poljubio ju je prije nego to je stigla i pomisliti da bi je mogao poljubiti. Takav je, uo stalom, bio èitav taj njihov susret. Sve to se dogaðalo dolazilo je za nju neoèekivano, prije nego to je i pomislila i zamislila to bi moglo uslijediti. Poljubac je stig ao prije nego to je postala svjesna to se dogaða, a naknadna spoznaja vi e nije mogla izmijeniti ono to se dogodilo, veæ samo na brzinu registrirati da se dogodilo ne to to se mo da nije trebalo dogoditi. Majka, meðutim, ni u to nije mogla biti sasvim sigu rna, pa je rje enje spornog pitanja prepustila buduænosti, poku avajuæi da se koncentrir a na ono to se zbiva i primi to kako jest. Osjetila je u ustima njegov jezik i u djeliæu sekunde postala svjesna da je njen v lastiti jezik upla en i da ga slikar vjerojatno osjeæa kao neku vla nu krpicu. Postidj ela se i kao munja bljesnula joj je kroz glavu misao, gotovo zlobna, da nije nik akvo èudo to joj se jezik pretvorio u krpicu kad je veæ tako dugo nije nitko ljubio. Brzo je odgovorila slikaru vrhom jezika, a on ju je podigao i gotovo odnio do ka uèa (pas koji ih je netremice promatrao skoèio je s kauèa i legao do vrata), polo io je na jastuke, milovao joj grudi, a ona je osjeæala kako joj se srce puni ponosom i u godnim osjeæajem da je konaèno dobila zadovolj tinu. Slikarevo lice bilo je, uèinilo joj se, mlado i agresivno i pomislila je, na trenutak, kako veæ dugo, dugo nije osjet ila to znaèi biti mlad i agresivan, upla ila se da to vi e neæe ni znati, i upravo zbog t oga je nalo ila sama sebi da postupa mladenaèki i agresivno, dok odjednom (i to se p onovo dogodilo prije nego to je stigla na to pomisliti) nije shvatila da je to u njenom ivotu treæi mu karac koga je osjetila u svom tijelu. Onda je postala svjesna da uopæe ne zna je li ga eljela ili nije, i pomislila je ka ko je jo uvijek glupa, neiskusna djevojèica, i kako se to to se dogaða nikad ne bi dog odilo da je ma i na trenutak pomislila da æe slikar nasrnuti da je ljubi i miluje. Ta misao poslu ila joj je kao umirujuæi .....i izgovor, opravdanje, jer to je znaèilo da braènu nevjeru nije poèinila iz pohote nego iz neiskustva, a pomisao na neiskustvo smjesta se pretopila u mr nju prema onome k oji snosi krivicu za to to je jo uvijek neiskusna i poluodrasla. Ta mr nja spustila se preko njenih misli kao roleta pa je nakon toga jo samo èula svoj ubrzani dah, ne prateæi vi e to se dogaða s njom. Kad su le eæi jedno uz drugo ponovo poèeli normalno disati, njene su se misli probudil e pa je, da pobjegne od njih, polo ila glavu na slikareve grudi, pu tajuæi da je on mi luje po kosi, udisala nadra ljivi miris uljenih boja i èekala tko æe od njih dvoje prv i progovoriti. Umjesto njih javilo se zvonce. Slikar je ustao, urno zakopèao hlaèe i rekao: - Jaromil! Stra no se upla ila. - Ti samo mirno ostani ovdje - rekao je, pomilovao je po kosi i izi ao iz ateljea. Uveo je djeèaka i rekao mu neka sjedne za stol u prvoj sobi. - U ateljeu su neki moji znanci, pa æemo danas raditi ovdje. Poka i mi to si donio. Jaromil je pru io slikaru svoju crtanku, slikar je pogledao crte e koje je Jaromil izradio kod kuæe, a zatim mu je donio tu eve u boji, papir i kist, zadao mu temu i r ekao neka radi. Kad se vratio u atelje, zatekao je Jaromilovu majku veæ obuèenu i spremnu za odlazak . - Za to ste ga zadr ali? Za to ga niste poslali kuæi? - Toliko ti se uri da ode od mene? - Ovo je ludost - rekla je, a slikar ju je ponovo zagrlio. Ovog puta nije se ni branila niti je uzvraæala na njegove dodire; le ala je u njegovim rukama kao tijelo bez du e, i u uho tog klonulog tijela slikar je apnuo: - Da, ovo je ludost. Ljubav je, ili ludost, ili uopæe ne postoji. - Sjeo je do nje na kauè, ljubio je i milovao joj grudi. Zatim je opet oti ao da vidi to je Jaromil nacrtao. Tema koju mu je bio zadao ovog puta nije imala za cilj samo uvje bavanje ruke - tra io je od djeèaka da nacrta prizor iz nekog sna, sna koji je nedavno sanjao i koji jo pamti. Kad je vidio Jaromilov o djelo, rasprièao se; ono 38 J ...

39 to je u snovima najljep e, to su oni nevjerojatni susreti ljudi i predmeta do kojih u svakodnevnom ivotu nikad ne dolazi; u snu mo e èamac uploviti kroz prozor u spavaæu sobu, u krevetu mo e le ati ena koja je veæ dvadeset godina mrtva ali ipak sjeda u èamac, a èamac se mo e pretvoriti u lijes i ploviti rijekom izmeðu rascvjeta-lih obala. Citi rao je èuvenu Lautreamontovu izjavu o tome kako je ljepota u susretu ki obrana i ivaæeg stroja na operacionom stolu, a onda je rekao: - Taj susret, meðutim, nije ni ta ljep i od susreta ene i djeèaka u slikarskom ateljeu. Jaromil je primijetio da se njegov uèitelj ovog puta pona a drukèije nego inaèe, nije mu promakao ar s kojim se rasprièao o snovima i poeziji. To mu se ne samo sviðalo nego se obradovao èinjenici to je on sam, Jaromil, potaknuo slikara na tu vatrenu tiradu , a posebno mu je ostala u uhu posljednja reèenica o susretu ene i djeèaka u slikarsk om ateljeu. Kad mu je slikar, èim je do ao, rekao da æe ostati u prednjoj sobi, Jaromi l je shvatio da se u ateljeu nalazi neka ena, ena koja nije bilo tko pa je zato ne smije vidjeti. Svijet odraslih bio je, meðutim, jo tako daleko od njega da nije ni poku ao odgonetnuti tu zagonetku; za njega je bilo va nije to je u toj posljednjoj r eèenici slikar tu enu i njega tretirao ravnopravno, iako ona bez sumnje igra u slik arevom ivotu neku veoma va nu ulogu, i to je zahvaljujuæi njemu, Jaromilu, i dolazak t e ene nekako dobio na va nosti i ljepoti. Iz toga je izveo zakljuèak da ga slikar vol i, da je u njemu na ao ne to posebno, ne to do èega mu je stalo, mo da neku duboku i skriv enu unutra nju sliènost koju Jaromil kao djeèak jo nije kadar razaznati, a slikar, isku san i mudar, pronalazi i vidi. Ta ga je pomisao odu evila pa se, kad mu je slikar zadao slijedeæi zadatak, vrijedno bacio na posao. Slikar se vratio u atelje i zatekao Jaromilovu majku u suzama. - Molim vas, pustite me da se vratim kuæi! - Idi, mo ete otiæi zajedno, Jaromil upravo dovr ava zadatak. - Bezdu ni ste - rekla je plaèuæi, a slikar ju je zagrlio i ponovo poèeo ljubiti. Zatim je ponovo oti ao u susjednu prostoriju, pohvalio ono to je djeèak nacrtao (ah, Jaromil je tog dana bio beskrajno sretan!) i rekao mu da mo e iæi kuæi. Vratio se u atelje , odnio uplakanu Jaromilovu majku na stari, bojama poprskani kauè, ljubio joj meka na usta i mokro lice, i ponovo je obljubio. 9 Ljubav izmeðu majke i slikara nije se nikad oslobodila predskazanja u èijem se znaku odigrao njihov prvi susret. To nije bila ljubav o kojoj je ranije dugo sanjaril a i kojoj je sad mogla slobodno pogledati u oèi; bila je to neoèekivana ljubav, ljub av koja ju je zarobila na prepad, iz zasjede. Ta ljubav ponovo ju je podsjetila na njenu nepripremljenost za ljubavni ivot - bi la je neiskusna, nije znala kako da se pona a ni to da ka e; originalno i neobièno slik arevo dr anje èinilo je da se unaprijed stidjela svake svoje rijeèi i postupka. Pa ni njeno tijelo nije bilo bolje pripremljeno; prvi put se gorko pokajala to ga je bi la tako zanemarila poslije poroðaja, u asavala se slike svog trbuha u ogledalu, te s me urane, alosno opu tene ko e. Ah, oduvijek je èeznula za ljubavlju u kojoj bi mogla skladno starjeti, tijelo ruk u pod ruku s du om (da, takvoj se ljubavi odavno nadala, takvu je tra ila sanjivim p ogledom); sad, meðutim, u ovom estokom okr aju u koji se neoèekivano upustila, èinilo joj se da joj je du a muèno mlada a tijelo muèno staro, pa je i la kroz svoju avanturu kao da klecavim nogama koraèa po uskom brvnu, ne znajuæi hoæe li uzrok pada biti mladost d u e ili starost tijela. Slikar se prema njoj ponio s mnogo pa nje i nastojao da je uvede u svijet svojih r azmi ljanja i svojih slika. To ju je radovalo; bio je to za nju dokaz da njihov pr vi susret nije bio samo urota tijela, koja su spretno iskoristila priliku. Ljuba v koja ne anga ira samo tijelo nego i du u zahtijeva, meðutim, vi e vremena - majka je b ila prisiljena da izmi lja nove prijateljice ne bi li kako-tako (posebno pred bako m i Jaromilom) opravdala svoje èeste izlaske. Dok je slikar slikao, sjedila je pored njega i pratila njegov rad, ali to mu nij e bilo dosta; objasnio joj je da 41 40 slikarstvo, kako ga on shvaæa, predstavlja samo jednu od metoda izvlaèenja onog èudesn og iz ivota, a èudesno mo e otkriti i dijete u svojoj igri i obièan èovjek koji bilje i sv

je snove. Tako je i majka dobila papir i tu eve u boji i zadatak da nanosi boju u kapima na papir i rastjeruje ih puhanjem; neravnomjerne zrake irile su se po papi ru, prekrivajuæi ga arenom mre om. Ta njena djela slikar je stavljao iza stakla bibli oteke i hvalio se njima pred svojim prijateljima. Prilikom jednog od prvih njenih posjeta dao joj je na rastanku nekoliko knjiga. Te knjige morala je kod kuæe proèitati, èitala ih je tajno jer se bojala da je radozna li Jaromil ne upita od koga ih je posudila, ili da joj slièno pitanje ne postavi k oji drugi èlan obitelji; znala je da bi bilo te ko izmisliti zadovoljavajuæu la jer su se knjige veæ na prvi pogled znatno razlikovale od onih koje su u svojim bibliotek ama dr ali njeni prijatelji i roðaci. Bila je prisiljena da knjige skriva u ormaru z a rublje, ispod grudnjaka i spavaæica, i da ih èita u trenucima kad je ostajala potp uno sama. Osjeæaj da radi ne to zabranjeno i strah da bi se to moglo otkriti, onemog uæavali su joj, po svemu sudeæi, da se koncentrira na ono to je èitala, jer se èini da iz tih knjiga nije mnogo toga izvukla, da ih nije èak ni razumjela iako je mnoge str anice èitala dva, pa i tri puta uzastopno. Nakon toga je odlazila u slikarev stan sa strepnjom, kao uèenica koja se boji da æe je prozvati, jer ju je slikar odmah s v rata pitao kako joj se svidjela knjiga, a bila je svjesna da od nje oèekuje vi e od pukog potvrdnog odgovora. Znala je da knjiga za njega predstavlja temu za razgov or i da u njoj ima reèenica o kojima bi htio raspravljati, za koje bi elio da ih za jednièki prihvate kao vlastite, priznate istine. Majka je sve to znala ali joj to nije nimalo pomoglo da shvati o èemu u stvari govori knjiga, ili ta je u njoj tako znaèajno. Zato je poèela nalaziti izgovore kao nespremna uèenica - alila se kako je pri siljena èitati kradom, da je ne uhvate na djelu, i kako se zbog toga ne mo e koncent rirati koliko to knjiga zahtijeva. Slikar je prihvatio izgovor i smjesta prona ao lukavo rje enje: kad je Jaromil do ao n a slijedeæi sat, odr ao mu je predavanje o pravcima moderne umjetnosti i dao mu da proèita nekoliko knji ica, koje je djeèak sretan odnio kuæi. Kad ih je majka ugledala na Jaromilovom stolu i shvatila da je to prokrijumèarena literatura za nju, stra no se upla ila. Sva te ina njene avanture le ala je dosad samo na njoj, a sad je iznenad a njen sin (ta slika i prilika nevinosti!) postao nesvjesni ortak u preljubu! Ni t a se vi e, meðutim, nije moglo uèiniti, knjige su bile tu, na njegovom stolu, i majci nije preostalo drugo nego da pod maskom opravdane majèinske brige zaviri u njih. Jednom prilikom skupila je hrabrosti da ka e slikaru kako su pjesme, koje joj je p osudio, po njenom mi ljenju, sasvim nepotrebno nejasne i mraène. Smjesta se pokajala to je to rekla, jer je slikar svako i najmanje neslaganje s njegovim nazorima sm atrao izdajom. Majka se svim silama trudila da popravi to je pokvarila, i kad se slikar smrknuto okrenuo svom platnu, skinula je iza njegovih leða bluzu i grudnjak . Imala je lijepe grudi i bila je svjesna toga; ponijela ih je ponosno (iako pom alo nesigurno) kroz atelje dok konaèno, napola sakrivena iza platna na tafelaju, ni je stala pred slikara. Slikar je sumorno prelazio kistom po platnu i nekoliko pu ta ljutito pogledao u majku koja je provirivala iza slike. Konaèno mu je istrgla k ist iz ruke, uhvatila ga zubima i izgovorila rijeè koju nikad nikome nije rekla, v ulgarnu, izazovnu rijeè i nekoliko je puta tiho ponovila, sve dok nije primijetila kako se slikarev bijes pretvara u ljubavnu elju. Ne, nije bila navikla da tako postupa i uèinila je to s naporom, u grèu; shvatila je , meðutim, veæ od samog poèetka njihove veze, da slikar od nje oèekuje nesputane i neoèeki vane ljubavne poticaje, da eli da se pored njega osjeæa potpuno slobodna, da postup a otvoreno, ne obaziruæi se ni na kakve konvencije, stid, zabrane. - Ne tra im ni ta, e lim samo da mi pokloni svoju slobodu, svoju vlastitu i potpunu slobodu! - govorio joj je strastveno, i stalno je tra io nove dokaze te slobode. Majka je bila kolik o-toliko u stanju da shvati kako je takvo nesputano pona anje vjerojatno divna stv ar, ali se sve vi e bojala da nikad neæe steæi tu sposobnost. to se vi e trudila da nauèi voju slobodu, ta se sloboda pretvarala u sve te i zadatak, obavezu, ne to za to se mo rala kod kuæe pripremati (smisliti kojom bi rijeèju, kojom eljom, kojim po42 43 stupkom mogla iznenaditi slikara i demonstrirati svoju spontanost), tako da je p od tim imperativom slobode veæ poèela posrtati kao pod teretom. - Nije najgore to to svijet nije slobodan, veæ to su se ljudi odvikli od slobode - g ovorio joj je slikar, a ona je pomislila kako se to odnosi prvenstveno na nju ko

ja sigurno spada u onaj stari svijet, svijet koji prema slikare-vim rijeèima treba u cjelini i sa svim detaljima odbaciti. -Ako veæ ne mo emo izmijeniti svijet, izmij enimo bar svoj vlastiti ivot i ivimo ga slobodno - govorio je. - Ako je svaki ivot jedinstven, izvedimo iz toga potrebne zakljuèke; odbacimo sve to nije novo. - »Treba biti apsolutno moderan« - citirao je Rimbauda a ona ga je pobo no slu ala, ispunjena v jerom u njegove rijeèi i nepovjerenjem u samu sebe. Slikareva ljubav prema njoj, pomislila je jednom, mo e biti samo posljedica nespor azuma, pa ga je ponekad pitala zbog èega je u stvari voli. Odgovarao je da je voli kao to boksaè voli leptira, kao to pjevaè voli ti inu, kao to lopov voli seosku uèitelj ; voli je kao to mesar voli boja ljive oèi junice, kao to munja voli idilu gradskih kr ovova, govorio je; voli je kao ljubljenu enu otetu iz njenog glupog doma. Slu ala ga je kao u transu i dolazila k njemu kad god bi uspjela da ukrade koji tr enutak. Osjeæala se kao turist pred kojim se pru aju najljep i predjeli, ali koji je t ako premoren da vi e ni u èemu ne mo e u ivati. U ljubavi nije nalazila nikakvo u ivanje a li je znala da je ta ljubav velika i lijepa i da je nipo to ne smije izgubiti. A Jaromil? Bio je ponosan to mu slikar posuðuje knjige iz svoje biblioteke (nekolik o je puta naglasio da knjige nikad nikome ne posuðuje i da je Jaromil jedini koji je izborio taj privilegij), a kako je imao dovoljno slobodnog vremena, provodio je duge sate sanjareæi nad njihovim stranicama. Moderna umjetnost u to vrijeme jo n ije bila postala vlasni tvo malograðanskih masa i nosila je u sebi onu èudnu privlaènost pripadni tva sekti, èaroliju tako razumljivu djeèaku u godinama kada se sanja o roman tici klanova i bratov tina. Jaromil je punim pluæima udisao tu èaroliju i èitao te knjig e sasvim drukèije nego njegova majka, koja ih je prouèavala od a do kao ud benik predmeta iz kojeg æe polagati ispit. Jaromil, koji se nije bojao nikakvog i spita, ni jednu od slikarevih knjiga nije u cjelini proèitao; vi e je razmi ljao nad n jima, prelistavao ih, ponegdje se du e zadr ao nad nekom stranom ili nad nekim stiho m, nimalo se ne uzrujavajuæi zbog toga to mu ostatak pjesme ni ta ne govori. Ali i ta j jedan jedini stih ili jedan jedini pasus proznog teksta bili su dovoljni da ga uèine sretnim, ne samo zbog svoje ljepote nego prvenstveno zbog toga to su mu slu il i kao propusnica u carstvo odabranih koji mogu osjetiti ono to za druge ostaje sk riveno. Majka je znala da se njen sin ne zadovoljava ulogom kurira i da s istinskim zani manjem èita knjige koje slikar tobo e njemu posuðuje, pa je poèela razgovarati s njim o zajednièkoj lektiri i postavljati mu pitanja koja se nije usuðivala postaviti slikar u. Ubrzo je zaprepa teno ustanovila da njen sin brani stanovi ta izlo ena u tim knjiga ma jo upornije i nepopustljivije nego sam slikar. Primijetila je da je u knjizi E luardovih pjesama podcrtao olovkom neke stihove, kao Spavati mjesec u jednom oku sunce u drugom. - ta mu se sviða u tim stihovima? Za to da spavam s mjesecom u oku? Noge od kamena èarape od pijeska. Kako èarape mogu biti od pijeska? -Sin je njena pi tanja protumaèio tako da se majka ruga ne samo pjesmama nego i njemu, uvjerena da u svojim godinama jo ni ta ne shvaæa, pa joj je odgovorio prilièno neuljudno. Gospode Bo e, nije u stanju da iziðe na kraj ni s trinaestogodi njim djeèakom! Tog dana oti la je slikaru s osjeæajem pijuna obuèenog u uniformu neprijateljskog vojnika; pla ila se da æe svakog trenutka biti otkrivena. Njeno pona anje izgubilo je i onaj posljed nji ostatak neposrednosti, sve to je govorila i radila izgledalo je kao igra glum ice nekog amaterskog kazali ta koja, sputana tremom, izgovara svoj tekst èekajuæi kad æe je izvi dati. Upravo u tim danima slikar je otkrio èaroliju fotografskog aparata; pokazao je maj ci svoje prve fotografije, èudne mrtve prirode od zbrda-zdola skupljenih predmeta, bizarne gomile napu tenih i zaboravljenih stvari. Zatim ju je fotografirao pri sv jetlosti koja je padala kroz kosi, zastakljeni strop. Majka je to u poèetku doèekala 44 45 kao olak anje jer nije morala ni ta govoriti, samo je stajala ili sjedila, osmjehiva la se i slu ala slikareve upute i komplimente koje je povremeno upuæivao njenom licu . A onda su slikaru odjednom zablistale oèi; uzeo je kist, umoèio ga u crnu boju, nje no joj podigao glavu i sa dva energièna poteza precrtao joj lice. - Precrtao sam te! Razorio sam djelo Bo je! - smijao se a onda fotografirao njeno lice, na kojem su

se, u korijenu nosa, ukr tale dvije debele linije. Zatim ju je odveo u kupaonicu, umio joj lice i obrisao ga ruènikom. - Maloprije sam te precrtao da te sad ponovo stvorim -rekao je, ponovo uzeo kist i poèeo crtati po njoj. Crtao je krugove i linije sliène starom slikovnom pismu. »Lic e-poruka« i »Lice-pismo« nazvao je slikar ta svoja djela, namje tajuæi je i fotografirajuæi pri svjetlosti sa kosog stropa. Rekao joj je da legne na pod, pa je pored njene glave namjestio gipsani odljevak antièke glave, takoðer i aran sliènim crtama, a onda je fotografirao zajedno obje glave, ivu i mrtvu. Ponovo je oprao majèino lice, i arao g a novim crtama i ponovo fotografirao, da bi je konaèno polo io na kauè i poèeo svlaèiti. M ajka se upla ila da æe joj i arati i grudi i noge, èak je poku ala da mu s osmijehom ka e k ko ne bi voljela da joj ara po tijelu (to je bila hrabrost, usprotiviti mu se tak o s osmijehom, jer se uvijek bojala da bi, aleæi se, mogla napraviti neki gaf i isp asti neukusna), ali slikar vi e nije htio da crta po njoj, nego da vodi ljubav. Dr a o je njenu i aranu glavu kao da ga posebno uzbuðuje to uzima enu koja je njegovo vlast ito djelo, plod njegove vlastite ma te, njegova slika, kao da je bog to obljubljuje enu koju je stvorio za sebe. Majka u tim trenucima zaista i nije bila ni ta vi e nego njegova slika, njegovo djel o. Bila je svjesna toga i hrabrila je sebe da izdr i, da se ne primijeti kako nije slika-reva partnerica, njegova èarobna suprotnost i biæe vrijedno ljubavi, nego mrt av odraz, pokorno, zgodno postavljeno ogledalce, pasivna vodena povr ina na koju s likar projicira sliku svoje èe nje. Izdr ala je, slikar je do ivio vrhunac i sretan skli znuo s njenog tijela. Kad je do la kuæi, osjeæala se kao da je radila neki strahovito naporan posao, a uveèer, prije nego to æe zaspati, zaplakala je. Kad je slijedeæi put do la u njegov atelje, slikar je nastavio sa aranjem i fotografiranjem. Ovog puta joj je otkrio grudi i arao po nji hovim prekrasnim oblinama. Kad je, meðutim, poku ao da je potpuno svuèe, majka se prvi put usprotivila svom ljubavniku. Te ko bi bilo nabrojiti sve trikove, pa i varke, kojima se u svojim dotada njim ljub avnim igrama sa slikarom znala poslu iti da sakrije svoj trbuh - ponekad je na gol om tijelu zadr avala samo pojas za èarape, kao da svjesno koristi tu poluobuèenost da ga to vi e uzbudi, ponekad je tra ila da u ateljeu naèini polumrak, ponekad je nje no pod igla slikareve ruke, koje su je htjele milovati po trbuhu, i polo ila ih na svoje grudi... Kad je konaèno iscrpla sve varke, pozivala se na svoju stidljivost za koj u je slikar znao i koju je obo avao (ta zar joj nije toliko puta govorio da za nje ga predstavlja utjelovljenje bijele boje i da je prvu misao na nju izrazio na sl ici bijelim, pahtlom urezanim linijama?) A sad je trebalo da stoji gola usred ateljea, kao ivi kip po kome æe slikar po volj i prelaziti kistom i pogledom. Branila se i kad mu je, kao prilikom prvog posjet a, rekla da je to to tra i od nje ludost, odgovorio joj je istim rijeèima da, ijubav je ludost i strgao s nje odjeæu. Stajala je tako usred ateljea nesposobna da misli na bilo ta osim na svoj trbuh; pla ila se da spusti pogled, ali vidjela ga je pred sobom kao to ga je tisuæu puta oèaj na promatrala u ogledalu. Èinilo joj se da na njoj nema nièega osim tog trbuha, te r u ne sme urane ko e. Osjeæala se kao ena na operacionom stolu, ena koja ne smije misliti i na ta, mora se prepustiti sudbini i samo vjerovati da æe sve to proæi, da æe operacij a i bolovi jednom minuti i da sad samo mora sve to izdr ati. Slikar je uzimao u ruke kistove, umakao ih u boje i prinosio njenim ramenima, pu pku, nogama, da bi konaèno odstupio nekoliko koraka i uzeo u ruke foto-apa-rat. Od veo ju je u kupaonicu, gdje je morala leæi u praznu kadu, i polo io preko nje metaln u zmiju crijeva sa upljikavom glavom tu a na kraju, govoreæi da ta metalna zmija ne r iga vodu nego smrtonosni plin, i da le i na njenom tijelu kao tijelo rata preko ti jela ljubavi. Onda bi je ponovo odveo na neko drugo mjesto i ponovo fotografirao , a ona je poslu no i la za njim, nije vi e ni poku a46 47 vala sakriti trbuh, ali ga je neprestano vidjela pred sobom i vidjela je njegove oèi i svoj trbuh, svoj trbuh i njegove oèi... I kad ju je konaèno, potpuno prekrivenu bojom, polo io na tepih pored antièke glave, l ijepe i hladne, i poèeo vatreno milovati, nije vi e mogla izdr ati i briznula je u plaè, u njegovom zagrljaju. Slikar, meðutim, oèigledno nije shvatio uzrok njenog plaèa, uvj

eren da njegov divlji zanos pretvoren u predivni, dugotrajni, ritmièki pokret ne m o e izazvati ni ta drugo nego suze strasti i sreæe. Majka je ubrzo postala svjesna da slikar nije shvatio uzrok njenu plaèu, pa se sav ladala i prigu ila jecaje. Kad se vratila kuæi, na stubi tu je osjetila vrtoglavicu; p ala je i razbila koljeno. Upla ena ju je baka odvela u njenu sobu, opipala joj èelo i gurnula pod ruku toplomjer. Gorjela je od groznice. Pretrpjela je nervni slom. 10 Nekoliko dana nakon toga èe ki padobranci upuæeni iz Engleske ubili su Nijemca koji je tiranski vladao èe kom zemljom. Progla eno je opsadno stanje a na uglovima ulica poja vili su se oglasi s dugim popisima pogubljenih. Majka je le ala u krevetu a lijeènik je dolazio svakog dana da je boène iglom injekcije u stra njicu. Do ivjela je da supr ug sjedne pored njene postelje, dr i njenu ruku u svojoj i dugo je gleda u oèi - zna la je da njen nervni slom smatra posljedicom ratnih strahota i stidjela se to ga vara, a on je tako dobar prema njoj i eli da u te kim trenucima bude kraj nje. I slu avka Magda, koja je veæ nekoliko godina ivjela u vili i za koju je baka u duhu dobre demokratske tradicije govorila da je smatra èlanom obitelji, vratila se jedn og dana kuæi plaèuæi jer je Gestapo uhapsio njenog dragana. I zaista, nekoliko dana ka snije pojavilo se njegovo ime od tampano masnim crnim slovima na tamnocrvenom prog lasu s imenima strijeljanih, i Magda je dobila nekoliko dana dopusta da otputuje k roditeljima svog momka. Kad se vratila, prièala je kako obitelj njenog dragana nije dobila ni urnu s pepelom i kako vjerojatno nikad neæe saznati gdje le e ostaci njihovog sina. Ponovo je zaplakala i plakala je gotovo sv akog dana. Plakala je gotovo uvijek u svojoj sobici tako da su njene jecaje ukuæan i mogli èuti samo prigu ene, kroz zid, ali ponekad bi iz èista mira briznula u plaè i za ruèkom; otkako je do iv-ljela tu nesreæu, ruèala je, naime, za istim stolom s ostalima (ranije je objedovala sama u kuhinji) i ta ju je izuzetna pa nja svakog dana podsj eæala na njenu tugu i na to kako je svi sa aljevaju. Oèi bi joj se zamutile a niz obra ze bi joj potekle suze, kapajuæi na knedle i umak u tanjuru. Poku avala je sakriti s uze i crvene oèi, obarala je glavu, nastojala da nitko ne primijeti to se s njom do gaða, ali to je samo jo vi e privlaèilo pa nju ukuæana i uvijek bi netko izgovorio neku ut e nu rijeè na koju bi odgovorila glasnim jecajem. Jaromil je sve to promatrao kao neku uzbudljivu predstavu; unaprijed se radovao poznatom prizoru - pojavi suze u oku djevojke, njenom nastojanju da iz stida sav lada tugu i konaènoj pobjedi tuge nad stidom kad suze poteku niz obraze. Zurio je (kradom jer je imao dojam da radi ne to nedopu teno) u njeno lice obuzet nekim èudnim uzbuðenjem i eljom da ga nje no pomiluje i utje i. Kad je uveèer ostajao sam, umotan u po krivaè, pred oèima mu se javljalo njeno lice s krupnim smeðim oèima, zami ljao je kako je miluje i govori joj ne plaèi, ne plaèi, ne plaèi, jer nije znao smisliti ni ta drugo to b i joj mogao reæi. Pribli no u isto vrijeme majka se poèela oporavljati od nervnog sloma (tjedan dana d ugu terapiju spavanjem izdr ala je kod kuæe) i poèela je ponovo hodati po stanu, izlaz iti u kupovinu i brinuti se za kuæanstvo, ne presta-juæi, meðutim, da se ali na glavobo lje i lupanje srca. Jednog je dana sjela za stol i poèela pisati pismo. Kad je nap isala prvu reèenicu, postala je svjesna da æe je slikar ocijeniti kao glupu i sentim entalnu, i upla ila se njegovog suda. Umirila ju je pomisao da su to rijeèi na koje ne tra i i ne oèekuje odgovor, posljednje rijeèi kojima mu se obraæa, i to ju je ohrabri lo da nastavi. S osjeæajem olak anja (i nekog èudnog prkosa) sastavljala je reèenice kak ve bi napisala dok je bila ono to je bila, prije nego to ga je bila upoznala. Napi sala je da ga je voljela i da nikad neæe 4 ivot je negdje drugdje 49 48 zaboraviti èudesne trenutke koje je provela s njim, ali da je do ao èas da mu ka e istin u: drukèija je, sasvim drukèija nego to slikar misli, u stvari je sasvim obièna i stari nska ena koja se pla i da jednog dana neæe moæi pogledati u nevine oèi svog sina. Znaèi li to da je konaèno odluèila da mu ka e istinu? Ah, ne! Nije mu rekla ni rijeèi o to me da je ono to je nazivala ljubavnom sreæom za nju bio tek usiljen napor, nije mu rekla ni rijeèi o tome kako se stidjela svog unaka- enog trbuha, ni o tome kako se o nesvijestila, razbila koljeno i morala tjedan dana spavati. Nije mu pisala o tom

e jer takva iskrenost nije bila ne to njoj svojstveno, a htjela je da konaèno opet b ude ono to jest; takva je mogla biti samo ako ostane neiskrena. Ta kad bi mu sve to iskreno opisala, osjeæala bi se kao da pred njim ponovo le i gola, sa svojim sme ur anim trbuhom. Ne, nije htjela da ponovo izla e pred njim ni svoje tijelo ni svoju du u, htjela je ponovo pronaæi sigurnost svoje stidljivosti, i zato je morala ostati neiskrena i pisati samo o svom djetetu i svetim du nostima majke, ni o èemu vi e. Kad je zavr ila pismo, i sama je vjerovala da nervnu krizu nije prouzrokovao njen trb uh, da je nije prouzrokovalo ni naporno praæenje slikarevih ideja, da su je izazva li njeni sna ni meterinski osjeæaji koji su se pobunili protiv velike ali gre ne ljuba vi. U tom trenutku vidjela je sebe ne samo kao beskrajno tu nu nego i uzvi enu, nesretnu i èvrstu enu; tuga koja je prije nekoliko dana samo boljela, sad joj je, ukra ena ve likim poèetnim slovom, pru ala utjehu i neko èudno zadovoljstvo. Bila je to prekrasna tuga kroz koju je vidjela sebe ozarenu melankolijom i tragièno lijepu. Kakva èudna podudarnost! Jaromil, koji je u to vrijeme danima pratio Magdine uplak ane oèi, bio je i te kako svjestan ljepote tuge i nastojao je da to dublje zaroni u nju. Ponovo je prelistavao knjige, koje mu je posudio slikar, i bezbroj puta èita o Eluardove pjesme, pu tajuæi da ga ponesu pojedini istrgnuti stihovi kao U miru svo g tijela imala je malu snje nu kuglu boje oka, ili U daljini more koje zapljuskuje tvoje oko, ili Zdravo tugo upisana si u oèi koje vole. Eluard je postao pjesnik m irnog Magdi-nog tijela i njenih oèiju koje zapljuskuje more suza. Vidio je èitav svoj ivot zatvoren u jedan jedini stih Tuga prekrasno lice. Da, to je bila Magda: tuga prekrasno lice. Jedne veèeri oti li su svi u kazali te a on je s Magdom ostao sam u vili; dobro je poz navao navike svojih ukuæana i znao je da se Magda subotom kupa. Roditelji i baka k upili su bili karte za kazali te tjedan dana ranije, pa je imao dovoljno vremena d a sve pripremi. Nekoliko dana ranije podigao je poklopac nad otvorom kljuèanice i uèvrstio ga kuglicom umije enom od sredine kruha tako da je ostao u podignutom polo aj u. Izvukao je kljuè iz brave da mo e slobodno viriti kroz kljuèanicu i sakrio ga. To n itko nije primijetio jer èlanovi obitelji nisu imali obièaj da se zakljuèavaju u kupao nici, zakljuèavala se samo Magda. Kuæa je bila tiha i pusta i Jaromilu je sna no udaralo srce. Sjedio je u svojoj sobi , s nekom knji icom ispred sebe, kao da oèekuje da netko upadne i upita ga to radi, a li nije èitao, samo je oslu kivao. Konaèno se zaèuo um vode u cijevima i udar mlaza o dno kade. Ugasio je svjetlost na stubi tu i tiho si ao u prizemlje; poslu ila ga je sreæa, otvor kljuèanice ostao je slobodan, i kad je pogledao kroz njega, ugledao je Magdu nagnutu iznad kade, svuèenu, golih grudi, samo u gaæicama. Srce mu je sna no udaralo jer je ugledao ono to jo nikad nije vidio, a znao je da æe ubrzo vidjeti jo vi e i da g a u tome nitko ne mo e sprijeèiti. Magda se uspravila, pri la ogledalu (sad ju je vidi o iz profila), neko se vrijeme promatrala u ogledalu a onda se opet okrenula (vi dio ju je sprijeda) i oti la do kade. Zastala je, svukla gaæice, odbacila ih (jo ju j e vidio sprijeda) i u la u kadu. Jaromil ju je kroz otvor kljuèanice mogao vidjeti i u kadi, ali voda joj je dopira la do ramena pa je opet bila samo lice, ono isto poznato, tu no lice, s oèima koje z apljuskuje more suza, ali istovremeno nekako drukèije. Uz njega je (sad, kasnije i uvijek) vidio i gole grudi, trbuh, bedra, bokove; bilo je to lice obasjano golo tinjom tijela. I dalje je u njemu budilo nje nost, ali i ta nje nost bila je drukèija jer su je pratili ubrzani udari srca. A onda je odjednom primijetio da ga Magda gleda ravno u oèi. Upla io se da ga je otk rila. Gledala je ravno u otvor kljuèanice i blago se (pomalo u neprilici, ali lju4* 51 50 bezno) osmjehnula. Smjesta je odstupio od vrata. Je li ga vidjela ili nije? Sve je provjerio, bio je siguran da je iz kupaonice nemoguæe vidjeti oko. Ali kako ond a objasniti Magdin pogled i osmijeh? Mo da je samo sluèajno pogledala u tom pravcu i osmjehnula se samo moguænosti da je Jaromil vidi kroz kljuèanicu? Bilo kako bilo, t aj susret s Magdinim pogledom tako ga je zbunio da se vi e nije usudio pribli iti vr atima. Kad se nakon izvjesnog vremena smirio, sinula mu je ideja koja bi, ostvarena, na dma ila sve to je do tada vidio i do ivio; kupaonica nije zakljuèana a Magda mu nije re

kla da æe se kupati. Mogao bi, pretvarajuæi se da ni ta ne zna, uæi u kupaonicu. Srce mu je ponovo poèelo sna no udarati; zami ljao je kako iznenaðeno zastaje na vratima, a ond a ka e: Do ao sam samo da uzmem èetku i prolazi kraj gole Magde koja, zbunjena, ne zna to da ka e; na njenom lijepom licu javlja se izraz postiðenosti, kao u trenucima kad bi je za ruèkom savladala provala plaèa, a on prolazi kraj kade do umivaonika iznad kojeg stoje èetke, zastaje i naginje se iznad gole Magde, iznad njenog potpuno go log tijela to svjetluca kroz zelenkasti filter vode, i ponovo gleda u njeno postiðe no lice, miluje ga... Ah, kad je u mislima stigao do tog trenutka, preplavio ga je takav val uzbuðenja da vi e ni ta nije vidio, dalje nije mogao misliti! Da njegov ulazak u kupaonicu ispadne sasvim prirodno, tiho se popeo na kat a ond a krenuo nazad, buèno silazeæi sa stepenice na stepenicu. Osjeæao je kako se sav trese i u asavala ga je pomisao da neæe biti kadar da mirno i neusiljeno ka e: Do ao sam samo da uzmem èetku. Ipak je i ao dalje i, kad je veæ gotovo stigao do kupaonice a srce mu udaralo tako da je jedva mogao disati, èuo je Magdin glas: - Jaromile, ja se kupa m! Ne ulazi ovamo! - Neæu, po ao sam u kuhinju - odgovorio je i zaista skrenuo iz pr edsoblja na suprotnu stranu, u kuhinju, otvorio i zatvorio vrata kao da ne to uzim a iz kuhinje, i vratio se u svoju sobu. Tek tamo, kad je sve pro lo, pomislio je kako Magdine neoèekivane rijeèi nisu bile dov oljan razlog da tako smu eno kapitulira, da je mogao reæi: Oprosti, Magda, samo da u zmem èetku i uæi, jer ga Magda sigurno ne bi tu ila roditeljima. Magda ga je voljela jer je uvijek bio ljubezan prema njoj. Ponovo j e zamislio kako ulazi u kupaonicu i kako pred njim u kadi le i gola Magda i govori : Ne ulazi ovamo, iziði, ali ne mo e ni ta uèiniti, ne mo e se braniti jer je bespomoæna, k o to je bila bespomoæna kad su joj ubili zaruènika, jer le i zarobljena u kadi a on se naginje nad njom i gleda iz blizine u njeno lijepo lice, u njene krupne oèi... Samo, sve je to sad oti lo unepovrat, Jaromil je èuo tek tihi um vode koja je otjecal a u daleke kanale; èinjenica da je zauvijek propustio tako divnu priliku izjedala ga je, jer je znao da se neæe tako brzo dogoditi da u subotnju veèer ostane sam s Ma gdom, a ako se i dogodi, da æe kljuè veæ odavno biti na svom mjestu i da æe vrata biti z akljuèana. Le ao je ispru en na kauèu, oèajan. Jo vi e nego propu tena prilika izjedao ga zbog vlastite neodluènosti, slabosti, glupog poskakujuæeg srca koje je uèinilo da izg ubi prisutnost duha i sve pokvarilo. Obuzelo ga je estoko gaðenje prema samom sebi. Samo, to je takvo gaðenje? To je ne to sasvim razlièito od tuge; mo da je èak direktna sup otnost tuzi. Kad bi se netko prema njemu lo e ponio, Jaromil je znao da se zatvori u sebe i plaèe, ali taj plaè bio je sreæa svoje vrste, èak u ivanje; bio je to gotovo lju bavni plaè, kada je Jaromil sa aljevao i tje io Jaromila, zavirujuæi mu ravno u du u. To i znenadno gaðenje, kada je Jaromil sagledao svu Jaromilovu bijedu, sad ga je, meðutim , odvraæalo i odbijalo od njegove du e. Bilo je jednoznaèno i zgusnuto kao uvreda, kao amar; spasiti se od njega bilo je moguæe jedino bijegom. Samo, ako iznenada otkrijemo vlastitu bijedu, kamo pobjeæi od nje? Od poni enja je m oguæe pobjeæi samo uvis! I tako je Jaromil sjeo za svoj stoliæ i otvorio knji icu (drago cjenu knji icu za koju je slikar rekao da je nikome ne bi posudio, samo njemu) i s vom snagom volje poku ao da se koncentrira na pjesme koje je najvi e volio. Tu je po novo nai ao na ono U daljini more koje zapljuskuje tvoje oko i ponovo vidio pred s obom Magdu, bila je tu i snje na kugla u miru njenog tijela, a pljuskanje vode u k adi dopiralo je u tu pjesmu kao um rijeke kroz zatvoren prozor. Preplavila ga je tuga pa je zatvorio knji icu, a 53 52 onda je uzeo papir i olovku i poèeo sam pisati. Pisao je po ugledu na Eluarda, Nez vala, Biebla, Desnosa, pisao je kratke retke, bez ritma i rima. Bila je to varij acija na ono to je proèitao, ali je sadr avala sve to je upravo bio do ivio, bila je tu tuga koja se rastvara i pretvara u vodu, bila je tu zelena voda èija se razina pen je sve vi e i vi e do mojih oèiju, i bilo je tu tijelo, tu no tijelo, tijelo u vodi za k ojim idem, idem kroz beskrajnu vodu. Proèitao je svoju pjesmu naglas mnogo puta pjevnim patetiènim glasom i bio je odu evlj en. Na dnu te pjesme bila je Magda u kadi, bilo je njegovo oko priljubljeno uz o tvor kljuèanice, pa se nije osjeæao izvan granica svog do ivljaja; na ao se, meðutim, viso ko iznad njega, a gaðenje nad samim sobom ostalo je dolje. Tamo dolje znojili su m u se dlanovi od treme a dah se ubrzavao; tu gore, u pjesmi, bio je visoko iznad

svog bijednog dr anja. Dogaðaj s kljuèanicom i spoznaja o vlastitom kukavièluku pretvori li su se tako u odskoènu dasku iznad koje je sad lebdio. Vi e nije bio rob onoga to j e do ivio, nego je ono to je do ivio bilo u vlasti onoga to je napisao. Sutradan je zamolio baku da mu posudi pisaæi stroj. Prepisao je pjesmu na poseban papir i uèinila mu se jo ljep om nego dok ju je glasno recitirao; vi e nije bila puki n iz rijeèi, postala je ne to stvarno. Njena samostalnost bila je jo manje sporna. Obiène su rijeèi na svijetu zato da nestanu èim budu izgovorene', jer slu e samo trenutku sp orazumijevanja; podreðene su stvarima koje oznaèavaju. Te iste rijeèi postale su sad n e to za sebe, nisu bile nièemu podreðene. Nisu bile namijenjene trenutnom sporazumijev anju i osuðene na brzi nestanak, nego na trajanje. Ono to je Jaromil prethodnog dana bio do ivio bilo je, dodu e, sadr ano u pjesmi ali je istovremeno i polako umiralo u njoj, kao to sjeme umire u plodu. Pod vodom sam i udari mog srca prave krugove na povr ini. U tom stihu saèuvana je slika djeèaka koji drhti pred vratima kupaonice, ali ta slika postepeno je blijedjela i nestajala; stih ju je prerastao i nad ivio. Ah, moja vodena ljubavi, glasio je drugi stih, a Jaromil je znao da je ta vodena ljubav Magda; znao je, meðutim, i to da je u tim r ijeèima nitko drugi ne bi mogao pronaæi, da je u njima izgubljena, nestala, sahranjena. Pjesma koju je napisao bila je potpuno samostalna, nezavisn a i nerazumljiva, kao to je nezavisna i nerazumljiva sama stvarnost koja se ni s kim ne dogovara i naprosto jest. Nezavisnost pjesme pru ila je Jaromilu izvanredno utoèi te, dragocjenu moguænost drugog ivota. To mu se toliko svidjelo da je sutradan p oku ao napisati nove stihove i postepeno poèeo posveæivati poeziji sve vi e vremena. 11 Iako je ustala iz postelje i hoda po kuæi kao rekonvalescent, nije nimalo vesela. Odbacila je slikarevu ljubav a zauzvrat nije stekla ljubav svog supruga. Jaromil ov je otac tako rijetko kod kuæe! Veæ su se privikli na to da se vraæa kasno noæu, privi kli su se i na to da javi kako æe biti odsutan nekoliko dana, jer mora èesto odlazit i na slu bena putovanja, ali ovog puta nije rekao ni ta, uveèer se nije vratio kuæi i ma jka o njemu nema nikakvih vijesti. Jaromil oca viða tako rijetko da i ne primjeæuje njegovu odsutnost i razmi lja u svojo j sobi o stihovima. Da bi pjesma bila pjesma, mora je proèitati netko drugi; tek t ako mo e pokazati da nije samo ifrirani dnevnik i da je kadra voditi samostalan ivot , ne oslanjajuæi se na onoga tko ju je napisao. Prvo na to je pomislio bilo je da s voje stihove poka e slikaru, ali pridavao im je preveliko znaèenje da bi se usudio d ati ih tako strogom sucu. Bio mu je potreban netko tko æe njegovim pjesmama biti o du evljen u najmanju ruku kao on sam, i ubrzo mu je bilo jasno tko æe biti taj predo dreðeni prvi èitalac njegove poezije. Vidio ga je kako hoda po kuæi tu nih oèiju i bolom p ro etog glasa, i uèinilo mu se da koraèa ravno u susret njegovim stihovima; uzbuðen, dao je majci nekoliko bri ljivo pretipkanih pjesama i pobjegao u svoju sobu da tamo p rièeka dok ih ne proèita i ne pozove ga. Èitala je i plakala. Mo da nije bila ni svjesna za to plaèe, ali to nije te ko pogoditi. N a oèi su joj navrle suze èiji je uzrok trebalo tra iti u bar èetiri pravca: prije svega, primijetila je sliènost izmeðu Jaromilovih 54 55 stihova i pjesama koje joj je davao na èitanje slikar, pa je zaplakala nad izgublj enom ljubavlju; zatim, osjetila je da su Jaromilovi stihovi pro eti istinskom tugom, pa se sjetila da njen suprug veæ dva dana nije do ao kuæi a da joj ni ta nije javio, i zaplakala je, uvrijeðena i o alo æena; nije mnogo trebalo i potekle su joj suze utjehe, jer je sin koji joj je tako zbu njeno i odano donio svoje pjesme svojim osjeæajima stavljao melem na sve rane; i, nakon to je nekoliko puta proèitala pjesme, navrle su joj na oèi konaèno i suze ganu tosti i divljenja, jer su stihovi bili nerazumljivi i zbog toga joj se uèinilo da sadr e vi e nego to je kadra da shvati, da je njen sin, prema tome, oèigledno èudo od dje teta. Pozvala ga je, ali kad se na ao pred njom, odjednom ju je obuzeo osjeæaj koji je upo znala kad joj je slikar postavljao pitanja o knjigama koje joj je posuðivao; nije znala to da mu ka e o pjesmama. Vidjela je pred sobom njegovu oborenu glavu, osjeæala je da eljno oèekuje njen sud, i nije znala da uèini ni ta drugo nego da ga privije uza

se i poljubi. Jaromil je bio sav izvan sebe od treme i zbog toga je bio sretan t o mo e sakriti lice polo iv i glavu na majèino rame, a majka, osjetiv i u zagrljaju njegov u djeèaèku figuru, otjerala je od sebe slikarevu sjenu èija ju je prisutnost paralizir ala, prikupila hrabrost i progovorila. Glas joj je, meðutim, ostao drhtav a oèi vla ne , a to je za Jaromila bilo va nije od rijeèi koje je izgovarala. Ti drhtaji i suze b ili su za njega nepobitan dokaz da njegovi stihovi posjeduju snagu; istinsku, fi zièku snagu. Spu tala se veèer, otac se nije vratio i majka je pomislila kako Jaromilovo lice pos jeduje neku nje nu ljepotu s kojom se ne mogu mjeriti ni njen mu ni slikar. Ta sasv im beznaèajna misao bila je tako nametljiva da je se nikako nije mogla osloboditi. Poèela mu je prièati kako je u vrijeme dok je bila u drugom stanju moleæivo gledala u Apolonov kip. - I eto, ti si zaista lijep kao onaj Apolon, slièan si mu. Oèigledno se ne govori be z razloga da u djetetu uvijek ostane ne to od onoga na to majka misli dok ga nosi. I tu liru si dobio od njega. 56 Zatim mu je prièala kako je literatura uvijek bila njena najveæa ljubav, kako se upi sala na fakultet sa eljom da studira knji evnost i kako se samo zbog braka (nije re kla trudnoæe) nije posvetila tom eljenom pozivu. To to danas vidi Jaromila kao pjesn ika (da, ona mu je prva dodijelila tu laskavu titulu) za nju je ogromno iznenaðenj e, ali ujedno i ne to to je odavno oèekivala. Dugo su tako razgovarali tog dana; majka i sin, oboje neuspje ni ljubavnici, na li s u tako konaèno utjehu jedno u drugom. 57 stihova i pjesama koje joj je davao na èitanje slikar, pa je zaplakala nad izgublj enom ljubavlju; zatim, osjetila je da su Jaromilovi stihovi pro eti istinskom tugom, pa se sjetila da njen suprug veæ dva dana nije do ao kuæi a da joj ni ta nije javio, i zaplakala je, uvrijeðena i o alo æena; nije mnogo trebalo i potekle su joj suze utjehe, jer je sin koji joj je tako zbu njeno i odano donio svoje pjesme svojim osjeæajima stavljao melem na sve rane; i, nakon to je nekoliko puta proèitala pjesme, navrle su joj na oèi konaèno i suze ganu tosti i divljenja, jer su stihovi bili nerazumljivi i zbog toga joj se uèinilo da sadr e vi e nego to je kadra da shvati, da je njen sin, prema tome, oèigledno èudo od dje teta. Pozvala ga je, ali kad se na ao pred njom, odjednom ju je obuzeo osjeæaj koji je upo znala kad joj je slikar postavljao pitanja o knjigama koje joj je posuðivao; nije znala to da mu ka e o pjesmama. Vidjela je pred sobom njegovu oborenu glavu, osjeæala je da eljno oèekuje njen sud, i nije znala da uèini ni ta drugo nego da ga privije uza se i poljubi. Jaromil je bio sav izvan sebe od treme i zbog toga je bio sretan t o mo e sakriti lice polo iv i glavu na majèino rame, a majka, osjetiv i u zagrljaju njegov u djeèaèku figuru, otjerala je od sebe slikarevu sjenu èija ju je prisutnost paralizir ala, prikupila hrabrost i progovorila. Glas joj je, meðutim, ostao drhtav a oèi vla ne , a to je za Jaromila bilo va nije od rijeèi koje je izgovarala. Ti drhtaji i suze b ili su za njega nepobitan dokaz da njegovi stihovi posjeduju snagu; istinsku, fi zièku snagu. Spu tala se veèer, otac se nije vratio i majka je pomislila kako Jaromilovo lice pos jeduje neku nje nu ljepotu s kojom se ne mogu mjeriti ni njen mu ni slikar. Ta sasv im beznaèajna misao bila je tako nametljiva da je se nikako nije mogla osloboditi. Poèela mu je prièati kako je u vrijeme dok je bila u drugom stanju moleæivo gledala u Apolonov kip. - I eto, ti si zaista lijep kao onaj Apolon, slièan si mu. Oèigledno se ne govori be z razloga da u djetetu uvijek ostane ne to od onoga na to majka misli dok ga nosi. I tu liru si dobio od njega. Zatim mu je prièala kako je literatura uvijek bila njena najveæa ljubav, kako se upi sala na fakultet sa eljom da studira knji evnost i kako se samo zbog braka (nije re kla trudnoæe) nije posvetila tom eljenom pozivu. To to danas vidi Jaromila kao pjesn ika (da, ona mu je prva dodijelila tu laskavu titulu) za nju je ogromno iznenaðenj e, ali ujedno i ne to to je odavno oèekivala. Dugo su tako razgovarali tog dana; majka i sin, oboje neuspje ni ljubavnici, na li s

u tako konaèno utjehu jedno u drugom. 57 56 o P Iz unutra njosti zgrade dopirala je buka koja æe za koji trenutak prestati; javit æe s e zvonce, u razred æe uæi stari profesor matematike i muèit æe uèenike brojevima ispisanim na crnoj ploèi. Zujanje zalutale muhe ispunit æe beskrajni prostor izmeðu profesorovo g pitanja i uèeniko-vog odgovora... Ali on æe tad veæ biti daleko! Bilo je to godinu dana poslije velikog rata, bilo je proljeæe i sjalo je sunce. eta o se ulicama koje vode prema Vltavi, a zatim lijenim korakom krenuo obalom. Svem ir pet kolskih sati bio je daleko, jedina veza s njim bila je mala smeða torba u ko joj je nosio nekoliko bilje nica i jedan ud benik. Stigao je do Karlova mosta. Drvored kipova iznad vode pozvao ga je da prijeðe na d rugu stranu rijeke. Gotovo svaki put kad bi pobjegao iz kole (a tako je rado bje ao iz kole!) privlaèio ga je Karlov most i prelazio je preko njega. Znao je da æe i dan as iæi istim putem i da æe i danas zastati tamo gdje ispod mosta vi e nema vode nego p oèinje obala, a na obali stoji stara uta kuæa; prozor na treæem katu toèno je u visini ka mene ograde mosta, udaljen za du inu dobrog skoka. Volio je gledati u taj prozor ( bio je uvijek zatvoren) i razmi ljati o tome tko ivi iza njega. Prozor je prvi put (mo da zato to je bio izuzetno sunèan dan) bio otvoren. Kraj prozo ra je visila krletka sa pticom. Zastao je i neko vrijeme promatrao tu rokoko krl etku od bijele, u ornamente savijene ice, a onda je primijetio da se u polutami s obe ocrtava neèiji lik. Iako ga je vidio s leða, bilo mu je jasno da je to neka mlad a ena, pa je po elio da se okrene, da joj vidi lice. Lik se zaista pokrenuo, ali u suprotnom smjeru; nestao je u tami. Prozor je, meðut im, ostao otvoren i to je shvatio kao poziv, diskretan, povjerljiv poziv upuæen nj emu. 61 k i" rtrs Nije mogao odoljeti. Skoèio je na kamenu ogradu. Izmeðu prozora i mosta bila je dubo ka provalija èije dno bija e poploèeno kamenim kockama. Torba mu je u ruci smetala pa ju je ubacio kroz otvoren prozor u mraènu prostoriju, a onda skoèio za njom. Visoki pravokutni prozor na koji je Xaver skoèio bio je takvih dimenzija da je ra ir enim rukama mogao dohvatiti njegove unutra nje stijenke i potpuno ga popunio svojo m visinom. Razgledao je prostoriju od dubine prema bli em kraju (kao onaj koga uvi jek najvi e zanima ono to je daleko), i zato je najprije vidio u pozadini vrata, za tim lijevo pored zida glomazan ormar, desno drveni krevet s izrezbarenim stranic ama a u sredini okrugli stol pokriven kukièanim stolnjakom na kojem je stajala vaz a s cvijeæem. Tek na kraju je primijetio svoju torbu kako le i na podu ispod njega, na resama jeftinog saga. Mo da upravo u trenutku kad ju je ugledao i spremao se da skoèi s prozora i dohvati je, otvorila su se vrata u mraènom dnu prostorije i na njima se pojavila ena. Smjes ta ga je ugledala - u prostoriji je vladao polumrak i pravokutnik prozora blje tao je kao da je s jedne strane noæ a s druge dan; mu karac u prozorskom okviru promatr an s njene strane izgledao je kao crna silueta na zlatnoj pozadini svjetlosti. B io je to mu karac izmeðu dana i noæi. ena, zaslijepljena svjetlo æu, nije mogla razaznati crte mu karèeva lica, ali Xaver je bi o u ne to boljem polo aju. Oèi su mu se veæ bile privikle na tamu i zato je primijetio b ar mekoæu obrisa eninog tijela i melankoliène crte njenog lica, tako blijedog da bi s vijetlilo i u najgu æoj tami. Zastala je na vratima, gledajuæi u Xavera; nije bila ni tako neposredna da glasno poka e kako se upla ila, ni toliko hladnokrvna da ga oslov i. Tek nakon to su nekoliko dugih sekundi gledali jedno drugom u nerazgovijetna lica , progovorio je Xaver: - Do ao sam po svoju torbu. - Torbu? - upitala je i, kao da ju je Xaverov glas oslobodio prvog straha, zatvo

rila za sobom vrata. Xaver je èuènuo na prozoru i pokazao rukom na pod, gdje je le ala torba. - U njoj su za mene veoma va ne stvari. Bilje nica iz matematike, ud benik prirodopisa i bilje nica u koju pi em slobodne sastavke iz èe kog. U toj je bilje nici i posljednji z adatak na temu Kako nam je do lo proljeæe. Zadao mi je dosta truda i ne bih volio da ga ponovo pi em po sjeæanju. ena je naèinila nekoliko koraka prema njemu tako da ju je Xaver sad mogao vidjeti p ri boljem svjetlu. Njegov prvi dojam pokazao se ispravnim: mekoæa i melankolija. N a jo uvijek nejasnom licu plivala su dva krupna oka, i pomislio je na jo jednu rij eè: strah; ne strah od njegovog iznenadnog dolaska nego neki davni strah koji je o stao na njenom licu u obliku upla enih krupnih oèiju, blijedih obraza i gesta osobe koja se neprestano zbog neèega isprièava. Da, zaista se poèela isprièavati! - Oprostite - rekla je - ne znam kako se dogodilo da se va a torba naðe u na oj sobi. Maloprije sam spremala sobu i nisam primijetila ni ta to ne spada u nju. - Ipak - rekao je Xaver, èuèeæi na prozoru, i pokazao ponovo prstom na pod. - Na moju veliku radost, torba je ovdje. - I meni je drago to ste je na li - rekla je i nasmijala se. Stajali su sad jedno nasuprot drugom, a izmeðu njih bio je samo stol s kukièanim sto lnjakom i staklenom vazom punom cvijeæa od vo tanog papira. - Da, bilo bi zaista nezgodno da je nisam na ao - rekao je Xaver. - Profesor èe kog me ne trpi i, da sam izgubio bilje nicu s domaæim zadaæama, moglo bi se dogoditi da me s ru i. Na eninom licu pojavio se izraz suosjeæanja; oèi su joj iznenada postale tako krupne da Xaver nije vidio ni ta osim njih, kao da su im ostatak lica i tijelo samo pratn ja, okvir. Nije znao èak ni kako izgledaju pojedine crte eninog lica i proporcije n jenog tijela, sve je to registrirao samo rubom zjenice; dojam o njenoj figuri bi o je tek 62 63 dojam steèen kroz te velike oèi koje su svojom smeðom svjetlo æu ozarivale èitavo njeno tij lo. Xaver je zakoraèio prema tim oèima, obilazeæi stol. - Ja sam stari ponavljaè - rekao je i uhvatio enu za ramena (ah, ramena su joj bila mekana kao dojke!). -Vjerujte mi - nastavio je - nema nièeg tu nijeg nego nakon god inu dana ponovo stupiti u isti razred, ponovo sjesti u istu klupu... Onda je primijetio kako se te smeðe oèi podi u prema njemu i preplavio ga je val sreæe. Xaver je znao da bi sad mogao spustiti ruke ni e i dodirnuti eni grudi i trbuh i to god po eli, jer ju je strah, u èijoj je vlasti bila, pokornu gurnuo u njegov zagrlja j. Ipak, nije to uèinio; ostavio je dlanove na njenim ramenima, tim prekrasnim, za obljenim vrhovima tijela, i èinilo mu se da je to dovoljno lijepo, da ga to dovolj no ispunjava sreæom. Nije elio ni ta vi e od toga. Nekoliko trenutaka stajali su tako, nepomièni, a onda se ena iznenada ukoèi. - Morate smjesta otiæi. Mu mi se vraæa! Bilo bi sasvim jednostavno uzeti torbu, skoèiti na prozor a s prozora na most, ali Xaver to nije uèinio. Obuzeo ga je neopisivo ugodan osjeæaj da toj eni prijeti neka opasnost i da mora ostati kraj nje. - Ne mogu vas sad napustiti! - Moj mu ! Idite! - preklinjala ga je ena upla eno. - Ne, ostat æu uz vas! Nisam kukavica! - rekao je Xaver. Veæ su se sasvim jasno èuli k oraci na stubi tu. ena je poku ala odgurnuti Xavera prema prozoru, ali on je znao da ne smije napustit i enu u trenutku kad joj prijeti opasnost. Èuo je kako se negdje u dubini stana otv araju vrata. U posljednjem trenutku baci se na zemlju i zavuèe pod krevet. Prostor izmeðu poda i stropa, koji je èinilo pet dasaka izmeðu kojih je provirivala po derana slamarica, nije bio ni ta veæi od prostora u lijesu. Za razliku od lijesa, u njemu se, meðutim, osjeæao prijatan miris (mirisala je slama), bio je vrlo akustièan (pod kao da je pojaèavao bat koraka) i ispunjen vizija ma (neposredno iznad sebe vidio je lice ene za koju je znao da je ne smije napust iti, lice projicirano na sivu tkaninu slamarice, lice probodeno sa tri vlati sla me koje su provirivale kroz grubo platno).

Koraci koje je èuo bili su neobièno te ki i, kad je okrenuo glavu, vidio je kako po so bi gaze crne èizme. Zatim je èuo enski glas i nije se mogao osloboditi o trog ali nekak o lako podno ljivog osjeæaja sa aljenja: taj je glas zvuèao jednako melankolièno, upla eno privlaèno kao kad se maloprije obraæao njemu. Xaver je, meðutim, bio razuman i brzo s avladao naglu provalu ljubomore. Shvatio je da je ena u opasnosti i da se brani o ru jem kojim raspola e - svojim licem i svojom tugom. Onda je èuo mu ki glas i uèinilo mu se da je taj glas nekako slièan crnim èizmama koje je pratio kako koraèaju po sobi. Zatim je èuo kako ena govori ne, ne, ne i kako se dva p ara koraka teturajuæi pribli avaju njegovom skrovi tu, a niski strop pod kojim je le ao sve se vi e spu ta i konaèno mu gotovo dodiruje lice. Ponovo je èuo kako ena govori ne, ne, ne, nemoj sada, molim te, nemoj sada, a na gr ubom platnu slamarice centimetar iznad oèiju ugledao njeno lice i uèinilo mu se da s e to lice u svom poni enju obraæa njemu. Htio je da se uspravi u svom lijesu, htio je spasiti tu enu, ali je znao da to ne smije uèiniti. enino lice bilo je sasvim iznad njega, naginjalo se prema njemu, mo lilo ga, probodeno sa tri vlati slame kao sa tri strelice. Strop iznad Xaverovog lica poèeo se ritmièki uvijati, a vlati slame koje su probadale enino lice kao tri s trelice poèele su istim ritmom dodirivati Xaveru nos. Xaver nije mogao izdr ati to ka kljanje, naglo je kihnuo. Kretanje iznad njega prestane. Strop je ostao nepomièan, nije se èuo ni dah, i Xaver protrne. Nakon nekoliko trenutaka èuo je glas mu karca: - ta je to bilo? - Ni ta nisam èula, dragi - odgovorio je enski glas. Opet je nekoliko trenutaka vlada la ti ina, dok mu karac nije rekao: - A èija je ovo torba? 5 ivot je negdje drugdje 65 64 Odjeknuli su te ki koraci i Xaver je ponovo ugledao èizme kako koraèaju po sobi. Zaboga, taj èovjek bio je u krevetu u èizmama, pomislio je Xaver ogorèeno. Shvatio je da je nastupio njegov trenutak. Naslonio se na lakat i gornjim dijelom tijela iz vukao se ispod kreveta, da vidi to se dogaða u sobi. - Tko je to u stanu? Gdje si ga sakrila? - urlao je mu karac. Iznad crnih èizama Xav er je ugledao tamno-plave jahaèke hlaèe i tamnoplavu bluzu policijske uniforme. Mu kar ac je pretra ivao pogledom sobu, a onda je iznenada potrèao prema ormaru koji je svo jim dimenzijama sugerirao da bi se u njemu mogao sakriti ljubavnik. U tom trenutku Xaver se tiho kao maèka, gipko kao pantera, izvukao ispod kreveta. Mu karac u uniformi otvorio je ormar i posegnuo rukom meðu odjeæu. Dok je naslijepo gu rao ruke meðu obje ene haljine, ne bi li napipao skrivenog ljubavnika, Xaver, koji s e na ao iza njega, uhvati ga odostraga za ovratnik i sna nim pokretom gurne u ormar. Zalupi vratima ormara, okrene kljuè, izvuèe kljuè iz brave i spusti ga u d ep, a onda s e okrene eni. Stajao je zagledan u krupne smeðe oèi a iza leða je èuo udarce akom u vrata ormara, buku i dernjavu, tako prigu enu obje enom odjeæom da se rijeèi kroz tre tanje udaraca nisu mogl e razumjeti. Jo uvijek zagledan u krupne oèi, prebacio je eni ruku preko ramena i, tek kad je dla nom osjetio golu ko u, postao je svjestan da ena na sebi ima samo tanki kombine pod kojim se nadimlju gole grudi, mekane i elastiène. Udarci u vrata ormara nisu prestajali, a Xaver je dr ao enu objema rukama nastojeæi d a uèvrsti u svijesti njene sasvim odreðene obrise koji su se neprestano rasplinja-va li u izmaglici njenih oèiju. Govorio joj je neka se ne boji, pokazivao joj kljuè kao dokaz da je ormar sigurno zakljuèan, podsjeæao je da je ormar u kojem je policajac zatvoren od hrastovine i da ga ne mo e ni otvoriti ni razvaliti. Konaèno ju je poèeo l jubiti (jo ju je dr ao za mekana ramena, beskrajno nje no, pla eæi se da spusti ruke ni e i dodirne grudi, kao da je svjestan da njihovoj opojnoj privlaènosti ne bi mogao odoljeti) i dodirujuæi usna ma njeno lice uèinilo mu se, ponovo, da je zaronio u neke beskrajne vode. - ta æemo sad? - èuo je njen glas. Milovao joj je ramena odgovarajuæi neka se ne brine, da im je sad lijepo, da je sr etan kako nikad nije bio, i da ga lupanje u ormaru zanima koliko i tutnjava oluj

e snimljena na gramofonskoj ploèi, ili lajanje psa vezanog uz svoju kuæicu negdje na drugom kraju grada. Da bi pokazao kako gospodari situacijom, ustao je i osvrnuo se po sobi. Nasmijao se jer je na stolu ugledao odlo en crni pendrek. Uzeo ga je, pri ao ormaru i na uda rce koji su dopirali iznutra odgovorio s nekoliko udara pendrekom po vratima orm ara. - ta æemo sad? - upitala je ponovo ena a Xaver je odgovorio: - Otiæi æemo. - A ta æe biti s njim? - upitala je ena. - Èovjek mo e izdr ati bez hrane dva do tri tjed a - odgovorio je Xaver. - Kad se vratimo za godinu dana, u ormaru æe biti samo kos tur u uniformi i èizmama. - Ponovo je oti ao do ormara iz kojeg je dopirala buka, ud ario po vratima pendrekom i nasmijao se. Pogledao je enu, oèekujuæi da se i ona nasmi je. ena se, meðutim, nije nasmijala. - Kamo æemo otiæi? - upitala je. Xaver je poèeo prièati kamo æe otiæi, a ona je nato rekla da je ova soba njen dom, da ta mo gdje Xaver eli da je odvede neæe imati ni svoj ormar s rubljem ni pticu u krleci . Xaver joj je odgovorio da dom nije ormar s rubljem i ptica u krleci, nego pris utnost biæa koje volimo. Zatim joj je rekao da on sam nema svoj dom, bolje reèeno, d a je njegov dom u njegovim koracima, u njegovom hodu, u njegovim lutanjima. Da j e njegov dom tamo gdje se otvaraju nepoznati vidici. Da mo e ivjeti samo prelazeæi iz jednog sna u drugi, iz jednog predjela u drugi, i da bi zadr avajuæi se dugo u jedn om ambijentu umro, kao to æe umrijeti njen mu ako ostane u ormaru vi e od èetrnaest dana . 66 67 Dok je to govorio, oboje su iznenada primijetili da je u ormaru zavladala ti ina. Ta ti ina bila je tako upadljiva da su se oboje prenuli. Kao da je naglo prestala oluja -kanarinac je u krleci zapjevao a prozor je zalila uta boja sunca koje je z alazilo. Trenutak je bio tako divan kao poziv na putovanje. Divan kao Bo ji opro taj . Divan kao smrt policajca. ena je pomilovala Xavera po licu, i bilo je to prvi put da ga je dodirnula; bilo je takoðer prvi put da je Xaver vidi nerazljevenu, u o trim obrisima. - Da, otiæi æemo - rekla mu je. - Otiæi æemo kamo god eli . Prièekaj trenutak, samo da uzm nekoliko stvarèica za put. Jo jednom ga je pomilovala, osmjehnula se i oti la prema vratima. Pratio ju je pogl edom naglo ispunjenim nekim èudnim mirom; pratio je njene korake, gipke i mekane, kao koraci vode koja se pretvorila u tijelo. Legao je na krevet; jo nikad se nije tako divno osjeæao. U ormaru je vladala ti ina, kao da je mu karac u njemu zaspao ili se objesio. Ta ti ina bila je ispunjena prostr anstvom koje je dopiralo kroz prozor zajedno sa hukom Vltave i dalekom bukom gra da, bukom tako dalekom da je podsjeæala na zvuke ume. Xaver je osjeæao kako ga ponovo ispunjava putovanje, a nema nièeg ljep eg od trenutka prije putovanja, trenutka prije nego to sutra nji horizont doðe da nas posjeti i izne se svoja obeæanja. Xaver je le ao na zgu vanom pokrivaèu i sve oko njega slijevalo se u jedinstvenu, prekrasnu cjelinu: mekani krevet slièan eni, ena slièna vodi, voda koju j e u mislima vidio kako teèe ispod prozora slièna tekuæoj postelji. Jo je primijetio kako se ponovo otvaraju vrata i kako ulazi ena. Na sebi je imala modru haljinu. Modru kao voda, modru kao vidici u koje æe sutra uroniti, modru kao san u koji je polako ali nezadr ivo tonuo. Da. Xaver je zaspao. 68 Xaver ne spava da bi prikupio snage za bdjenje. Ne, on ne zna za monotono klatno san-java koje godi nje naèini trista ezdeset pet njihaja. San za njega nije suprotnost ivotu; san je za njega ivot, a ivot san. Prelazi iz sn a u san kao da prelazi iz jednog ivota u drugi. Svud naokolo je tama, crna tama ali iz visine se odjednom poèinju spu tati kolutovi svjetlosti. To je svjetlost to se iri oko svjetiljki, a na tim krugovima izrezanim iz mraka vidi se kako gusto padaju krupne pahuljice snijega. Protrèao je kroz vrata niske zgrade, brzo pro ao kroz predvorje i izi ao na peron gdje

je stajao vlak s osvijetljenim prozorima, spreman za polazak. Du vlaka je i ao sta rac s fenjerom i zatvarao vrata vagona. Xaver je brzo uskoèio u vlak, starac je po digao fenjer iznad glave, s drugog kraja perona odjeknuo je otegnuti zvuk pi taljk e i vlak je krenuo. Zastao je na platformi vagona, duboko di uæi da smiri dah. Ponovo je stigao u poslje dnji trenutak, a stizati u posljednji trenutak bilo je ne to na to je bio posebno p onosan - svi ostali stizali su na vrijeme, po unaprijed promi ljenom planu, pa su cijelog ivota ivjeli bez iznenaðenja, kao da u beskraj prepisuju tekst koji im je za dao uèitelj. Osjeæao je njihovu prisutnost u kupeima vagona, kako sjede na unaprijed rezerviranim mjestima, kako vode unaprijed poznate razgovore, kako prièaju o vike ndici u planinama u kojoj æe provesti tjedan dana, o dnevnom redu s kojim su se up oznali jo u koli da bi nakon toga mogli ivjeti naslijepo, napamet i bez najmanje gr e ke. Xaver je, meðutim, do ao nespreman, u posljednjem trenutku, zahvaljujuæi jednoj iznena dnoj ideji i neoèekivanoj odluci. Stajao je na platformi vagona i pitao se to ga je u stvari ponukalo da krene na kolsku ekskurziju s 69 dosadnim drugovima iz razreda i æelavim profesorima u èijim se brkovima etaju u i. Krenuo je kroz vagon. Djeèaci su stajali u hodniku, puhali u zaleðeno staklo i viril i kroz tako naèinjene okrugle prozorèiæe u zimsku noæ, drugi su lijeno le ali na sjedalima u kupeima, s ukr tenim skijama naslonjenim na mre e za prtljagu. Neki su se kartali , a u jednom kupeu pjevali su neku beskonaènu pjesmu koja se sastojala od primitiv ne melodije i triju rijeèi koje se ponavljaju u beskraj, sto puta, tisuæu puta: Krep ao je kanarinac, krepao je kanarinac, krepao je kanarinac... Zastao je kraj tog kupea i zavirio unutra. U kupeu su sjedila tri mladiæa iz stari jeg razreda i jedna njegova drugarica iz razreda, plavu a, koja se zarumenila kad ga je ugledala, ali nièim drugim nije pokazala svoju zbunjenost, kao da se boji da æe je uhvatiti kako èini ne to nedopu teno. Zato je i dalje otvarala usta i gledajuæi u X avera pjevala: Krepao je kanarinac, krepao je kanarinac, krepao je kanarinac, kr epao je kanarinac, krepao je... Xaver je s izvjesnim naporom ostavio plavu u i oti ao dalje pored kupea iz kojih su odzvanjale druge ðaèke pjesme i veseli glasovi, a onda je primijetio kako prema njem u ide mu karac u kondukterskoj uniformi, zastaje kraj vrata kupea i tra i vozne kart e. Uniforma ga nije mogla zavarati - pod titom kape smjesta je prepoznao starog p rofesora latinskog jezika i znao je da se ne smije suoèiti s njim, prvo zato to nij e imao voznu kartu a drugo zato to veæ odavno (ni sam ne zna koliko dugo!) nije bio na satu latinskog. Iskoristio je priliku kad se stari profesor nagnuo u jedan kupe i brzo se provuk ao pored njega na platformu, s koje se kroz uska vrata moglo uæi u dvije male kabi ne -umivaonik i klozet. Otvorio je vrata umivaonika i ugledao profesoricu èe kog jez ika, strogu enu pedesetih godina, kako se grli s njegovim kolskim drugom, mladiæem k oji je sjedio u prvoj klupi i koga je Xaver, ukoliko je nekad i dolazio na nasta vu, potpuno ignorirao. Kad su ga ugledali, uzbuðeni su se ljubavnici urno razdvojil i i poèeli ustro trljati ruke pod tankim mlazom vode koji je tekao iz slavine umiva onika. Xaver nije htio da im smeta i ponovo je izi ao na platformu. Tu je ugledao svoju p lavu drugaricu iz razreda; zurila je u njega krupnim modrim oèima, a usne joj se n isu micale - vi e nije pjevala pjesmu o kanarincu, u kojoj su se, kako se Xaveru èin ilo, u beskraj ponavljale iste rijeèi. Ah, kakva glupost, pomislio je, vjerovati d a postoji beskrajna pjesma; kao da veæ od samog poèetka sve na ovom svijetu nije izd aja! S tim mislima zagledao se u oèi plave djevojke, svjestan da se ne smije upustiti u la nu igru koja privremeno progla ava vjeènim a maleno velikim, da se ne smije upusti ti u la nu igru koja se zove ljubav. Zato se okrenuo i ponovo u ao u odjeljak s umiv aonikom u kojem je krupna profesorica èe kog jezika opet stajala okrenuta prema malo m Xaverovom kolskom drugu, dr eæi ga oko struka. - Ah, ne, molim vas, nemojte ponovo prati ruke -rekao im je Xaver. - To æu uraditi sam. Diskretno ih je obi ao, okrenuo slavinu i nagnuo se iznad umivaonika, nalazeæi u tom polo aju kakvu-takvu samoæu za sebe i za dvoje zaljubljenih koji u neprilici stoje

iza njega. - Prijeðimo u susjednu prostoriju - apnula je odluèno profesorica èe kog jezik a, a zatim je èuo kako su se otvorila vrata i kako se koraci udaljavaju prema kloz etu. Kad je ostao sam, s olak anjem se naslonio na zid, prepu tajuæi se slatkim mislim a o beznaèajnosti ljubavi, slatkim mislima kroz koje su svjetlucale krupne, umolne , modre oèi. Konaèno je vlak stao, odjeknuo je zvuk pi taljke, za-brujali su mladi glasovi, èulo se tre tanje vrata, topot koraka. Xaver je izi ao iz svog skrovi ta i pridru io se ostalim uèenicima koji su nagrnuli na peron. Ugledao je planine, krupni mjesec i blistavi snijeg; i li su kroz noæ svijetlu kao dan. Izgledali su kao neka duga procesija izn ad koje kao vjerski rekviziti str e parovi skija slièni prstima podignutim u znak za kletve. Bila je to dugaèka procesija u kojoj je Xaver koraèao s 70 71 rukama u d epovima, jer samo on nije nosio skije, simbol zakletve. I ao je slu ajuæi raz govore svojih veæ prilièno umornih drugova, a onda se okrenuo i primijetio da plavok osa djevojka, krhka, sitna, ide èak negdje na samom kraju kolone, posrèe pod te inom s kija i jedva se probija kroz snijeg. Kad se nakon nekoliko trenutaka ponovo osvr nuo, vidio je starog profesora matematike kako uzima njene skije, podi e ih na ram e pored svojih i kreæe dalje, pridr avajuæi slobodnom rukom djevojku. Bio je to alostan prizor - uboga starost sa alila se nad ubogom mlado æu. Promatrao je scenu ispunjen o sjeæajem bla enstva. A onda su najprije iz daljine, a zatim sve razgovjetnije doprli do njih zvuèi ples ne glazbe. Ugledali su restoran a oko njega drvene paviljone. Xaverovi drugovi o dmah su se uputili u svoje sobe ali za njega nije bio rezerviran smje taj, a nije trebalo ni da odla e skije ni da se presvuèe. Zato je odmah stupio u dvoranu u kojoj je kraj podija za ples svirao orkestar. Gosti - nije ih bilo mnogo -sjedili su za stolovima. Smjesta je primijetio jednu enu u tamnocrvenom sviteru i tijesnim h laèama. Bila je okru ena mu karcima koji su pili pivo iz krigli, ali Xaveru nije proma klo da je ena elegantna, da se dr i ponosito i da se dosaðuje. Pri ao joj je i zamolio za ples. Plesali su sami usred restorana i Xaver je vidio da ena ima prekrasno uvenuo vrat , da joj je ko a oko oèiju prekrasno sme urana i da joj se pored usta spu taju dvije pre krasne duboke bore, i bio je sretan to dr i u naruèju toliko godina ivota, to on, uèenik dr i u naruèju jedan veæ gotovo zaokru en ivot. Bio je ponosan to ple e s njom, i mislio na to kako æe za koji trenutak u dvoranu uæi plavu a i shvatiti koliko je on visoko i znad nje, kao da su godine njegove partnerice u plesu visoka planina pod kojom s e ta mlada djevojka izvija kao umolan struèak trave. I zaista, u lokal su nagrnuli uèenici i uèenice koje su skija ke hlaèe zamijenile suknja ma i brzo zauzeli slobodne stolove, tako da je Xaver sad plesao sa enom u tamnocr venom sviteru okru en prilièno brojnom publikom. Za jednim je stolom primijetio plav u u, i bio je zadovoljan. Bila je obuèena mnogo elegantnije od ostalih 72 djevojaka, na sebi je imala veoma lijepu haljinu koja nikako nije odgovarala toj prljavoj krèmi, laganu, bijelu haljinu u kojoj je izgledala jo krhkija i ranjivija . Xaver je znao da je tu haljinu obukla radi njega, i tog je trenutka bio veæ sasv im svjestan da je se ne smije odreæi, da tu veèer mora pro ivjeti za nju i radi nje. 8 eni u tamnocrvenom sviteru rekao je da mu je veæ dosta plesa; odvratne su mu nju ke k oje zure u njih preko krigli piva. ena se nasmijala, oèigledno suglasna. Orkestar j e, meðutim, svirao bez pauze i, kad su na podiju ostali sami, prestali su plesati (èitava je dvorana vidjela kako prestaju plesati) i oti li dr eæi se za ruke, zaobilazeæi stolove, na snijegom pokrivenu padinu. O inuo ih je mrazni zrak i Xaver je pomislio kako æe za koji trenutak na mraz iziæi kr hka, bole ljiva djevojka u tankoj bijeloj haljini. Uhvatio je enu u tamnocrvenom sv iteru ispod ruke i poveo je dalje, preko bijele èistine. Osjeæao se kao sviraè iz Hame lna; njegova èudotvorna svirala bila je ta ena koju je vodio, dr eæi je pod ruku. Trenutak nakon toga otvorila su se vrata restorana i izi la je plavu a. Bila je jo kr hkija nego maloprije, njena bijela haljina izgubila se u snje noj bjelini tako da je izgledala kao snijeg koji koraèa kroz snijeg. Xaver je privukao bli e sebi enu u t

amnocrvenom sviteru, toplo odjevenu i prekrasno staru, ljubio je, zavlaèio joj ruk e pod sviter, promatrajuæi krajièkom oka djevojku stopljenu sa snijegom kako gleda u njih i pati. Oborio je staru enu u snijeg i valjao se s njom, svjestan da sve to traje veæ prilièn o dugo, da je zima, da djevojka na sebi ima tanku haljinu, da joj mraz veæ dodiruj e koljena i butine, dodiruje joj bedra i miluje sve vi e i vi e, dopire do krila i t rbuha. Ustali su i stara ga je ena povela prema jednom od paviljona u kojem je im ala sobu. Prozor prizemne sobe bio je oko metar iznad snje ne èistine, i Xaver je vidio da pla vu a stoji nekoliko metara od njega i promatra ga kroz prozor. Nije htio napustiti djevojku èija ga je slika cijelog ispunjavala, pa je upalio 73 svjetlo (stara ena se raskala eno nasmijala toj potrebi da vodi ljubav pri svjetlos ti), uhvatio enu za ruku, odveo je do prozora i tu je zagrlio, a onda joj poèeo svl aèiti sviter (topli sviter za staraèko tijelo) misleæi na djevojku koja je sad veæ sigur no sasvim ukoèena, tako ukoèena da vi e ne osjeæa vlastito tijelo, djevojku koja je jo sa mo du a, tu na i bolom ispunjena du a to treperi u potpuno pro-mrzlom tijelu, tijelu ko je vi e ni ta ne osjeæa, koje je veæ izgubilo osjetilo opipa i ostalo tek mrtva posuda z a treperavu du u koju Xaver toliko beskrajno voli, ah, toliko beskrajno voli! Tko je kadar podnijeti takvu ogromnu ljubav! Xaver je osjeæao kako mu ruke postaju sve slabije, kako vi e ne mogu podiæi te ki èupavi sviter ni toliko da otkrije eni grudi , osjetio je kako mu tijelo malaksava i sjeo je na krevet. Te ko je opisati kako s e divno osjeæao, koliko je bio zadovoljan i sretan. A kad je èovjek veoma sretan, sa n mu dolazi kao nagrada. Osmjehujuæi se, Xaver je tonuo sve dublje u san, u prekra snu slatku noæ u kojoj su svijetlila dva smrznuta oka, dva krhka mjeseca. 9 Xaver ne ivi samo jedan ivot koji se vuèe od roðenja do smrti kao duga, prljava nit; o n ne ivi svoj ivot, on ga spava. U tom ivotu-spavanju skaèe iz sna u san; sanja, u sn u zaspi i ponovo sanja novi san, tako da je njegov san kao kutija u kojoj se nal azi druga kutija, u ovoj slijedeæa i tako dalje. Da, u ovom trenutku istovremeno spava u kuæi kraj Karlova mosta i u planinskoj kuæi. Ta dva sna zvuèe kao dva duga tona na orguljama, a uz ta dva tona javlja se sad i treæi. Stoji, osvræe se. Ulica je potpuno pusta, tek tu i tamo promakne koja sjena i brzo nestane iza ugla ili u nekoj ve i. Ni on ne eli da ga tko vidi; koraèa sporednim uli cama predgraða. Iz drugog kraja grada dopire paljba. Konaèno ulazi u jednu kuæu i kreæe niz stube. U suterenu ima nekoliko vrata, nekoliko trenutaka tra i ona prava, a zatim kuca: najprij e tri puta, nakon pauze jednom i nakon druge pauze jo tri puta. 10 Vrata su se otvorila i mladiæ u radnièkom kombinezonu pozvao ga je da uðe. Pro li su kro z nekoliko prostorija punih kojekakve starudije, odijela na vje alicama i pu aka nas lonjenih na zidove, a zatim kroz dugaèak hodnik (koji se oèigledno protezao izvan tl ocrta zgrade) do male podzemne dvorane u kojoj je sjedilo oko dvadeset pet ljudi . Sjeo je na prazan stolac i osvrnuo se, gledajuæi prisutne, od kojih je poznavao sa mo nekolicinu. U dnu prostorije sjedila su za stolom tri mu karca; jedan od njih, s kaèketom na glavi, upravo je govorio. Govorio je o danu koji æe ubrzo doæi, kada æe sv e biti odluèeno, ali datum kojeg je jo tajna; do tada mora po planu biti sve spremn o: leci, novine, radio, po ta, telegraf, oru je. Nakon toga je poèeo ispitivati pojedi nce jesu li izvr ili zadatke koje su dobili, a od-kojih zavisi uspjeh pothvata. Ko naèno se obratio i Xaveru i upitao ga je li donio popis. Bio je to stra an trenutak. Xaver je iz razloga sigurnosti bio veæ davno prepisao po pis na zadnje strane svoje bilje nice iz èe kog. Ta bilje nica bila je zajedno s ostalim bilje nicama u torbi. Ali gdje je torba? Kod sebe je nema! Mu karac sa kaèketom ponovio je pitanje. Gospode Bo e, gdje je ta torba? Xaver je groznièavo razmi ljao, a onda je iz dubine sj eæanja izronila neka nejasna i neuhvatljiva uspomena, sladak da ak sreæe. Nastojao je uhvatiti tu uspomenu, ali vi e nije imao vremena jer su veæ svi prisutni gledali u n jega, èekajuæi to æe odgovoriti. Morao je priznati da nije donio popis.

Lica ljudi meðu koje je do ao kao drug meðu drugove poprimila su strog izraz, a crnoko si mu karac rekao je ledenim glasom da æe, ako taj popis padne neprijatelju u ruke, plan u koji su polagali sve nade propasti, a odreðeni datum ostat æe datum - kao sva ki drugi - prazan i mrtav. U tom trenutku, prije nego to je Xaver stigao da bilo 75 74 to ka e, otvorila su se vrata iza stola predsjedavajuæeg, na njima se pojavio mu karac i zazvi dao. Svi su znali da je to znak za uzbunu, ali prije nego to je mu karac u kaèk etu stigao da izda pravo nareðenje, javio se Xaver. - Pustite me da poðem prvi - rekao je jer je znao da je put kojim sad treba poæi pun opasnosti i da onaj tko krene prvi stavlja ivot na kocku. Xaver je bio svjestan da je zaboravio popis i da mora nekako iskupiti svoju pogr e ku. U opasnost ga, meðutim, nije tjerao samo osjeæaj krivnje. Kukavièluk koji od ivota è ni polu ivot a od ljudi poluljude gadio mu se. Htio je da polo i svoj ivot na vagu na èijoj je drugoj zdjelici smrt. Htio je da svaki njegov postupak, svaki njegov dan , svaki sat i sekunda mogu izdr ati mjerenje najveæom od svih mjera - smræu. Zato je el io da ide prvi, da ide po ici preko provalije, s aureolom metaka oko glave, i tak o poraste u oèima ostalih, da bude neizmjeran kao to je neizmjerna smrt... Mu karac u kaèketu odmjerio ga je hladnim, strogim oèima, u kojima kao da je iznenada zablistala svjetlost razumijevanja. - Poði - rekao mu je. 11 Provukao se kroz eljezna vrata ca i na ao se u uskom dvori tu. Bio je mrak, iz daljine je odzvanjala paljba, a kad je podigao pogled, vidio je kako se iznad krovova uk r taju svijetle pruge reflektora. Na suprotnom zidu uske eljezne ljestve vodile su iz dvori ta sve do krova peterokatne zgrade. Jednim skokom na ao se kraj lje-stava i poèeo se brzo penjati. Ostali su istrèali na dvori te i stajali priljubljeni uz zidov e. Èekali su da stigne na krov i da im znak da je put slobodan. Zatim su i li preko krovova, tiho i oprezno, a Xaver je stalno bio na èelu. Kretao s e kao pantera, i u najgu æoj tami vidio je kao po danu. Na jednom je mjestu zastao i pozvao mu karca s kaèketom da mu poka e kako se duboko ispod njih okupljaju crne figu re s kratkim automatima u rukama i pa ljivo pretra uju svaki kutak. - Vodi nas dalje - rekao je mu karac Xaveru. I Xaver je i ao dalje, skaèuæi s krova na krov, spu tajuæi se niz kratke eljezne ljestve, akrivajuæi se iza dimnjaka i izbjegavajuæi nasrtljive reflektore koji su neprestano opipavali kuæe, rubove krovova i kanjone ulica. Bilo je to prekrasno putovanje utljivih mu karaca pretvorenih u jato ptica, koje æe v isoko nadletjeti pritajenog neprijatelja i na krilima krovova sletjeti u drugom dijelu grada, gdje vi e nema opasnosti. Bilo je to prekrasno dugo putovanje, ali p utovanje veæ tako dugo da je Xaver poèeo osjeæati umor, umor koji otupljuje osjetila i ispunjava misli priviðenjima. Èinilo mu se da èuje zvuke pogrebnog mar a, onaj poznati Chopinov Marche fune-bre koji sviraju limene glazbe na sprovodima. Nije usporio korak i nastojao je svim silama izo triti osjetila i otjerati te zlos lutne halucinacije. Uzalud - glazba je uporno dopirala do njega kao da najavljuj e bliski kraj, kao da tom trenutku borbe eli prikvaèiti crpi flor skore smrti. Za to je toliko nastojao da se oslobodi tih halucinacija? Zar nije èeznuo da grandio znost smrti uèini te njegove korake po krovovima nezaboravnim i neizmjernim? Zar p ogrebna glazba koja dopire do njega kao predskazanje ne predstavlja najljep u prat nju njegovoj hrabrosti? Zar nije divno to je njegova borba pogreb, a njegov pogre b borba, to se tu tako velièanstveno stapaju ivot i smrt? Ne, Xaver se nije u asavao toga to mu se najavila smrt, nego èinjenice da se u tim tr enucima vi e ne mo e pouzdati u vlastita osjetila, to ne mo e (on, koji odgovara za sig urnost svojih drugova!) èuti prikradanje neprijatelja, jer su mu u i zaèepljene tekuæom melankolijom pogrebnog mar a. Samo, jer li uopæe moguæe da halucinacije budu tako stvarne da èuje Chopinov mar sa svi m ritmièkim pogre kama i fal sviranjem trombona? 12 Otvorio je oèi i ugledao prostoriju u kojoj se nalazi samo jedan tro ni ormar i krev et na kome le i. Sa zadovoljstvom je ustanovio da je spavao u odijelu i da se,

76 77 prema tome, ne mora oblaèiti. Samo je nazuo cipele koje su le ale baèene ispod kreveta . Samo, otkud dopire ta sumorna glazba èiji tonovi zvuèe tako stvarno? Pri ao je prozoru. Ispred zgrade, na èistini s koje se veæ gotovo otopio snijeg, staja la je nepomièna, okrenuta leðima, grupa ljudi u crnim odijelima. Stajala je napu tena i tu na, tu na kao predio oko nje; od bijelog snijega ostale su samo prljave krpe i mrlje na vla noj zemlji. Otvorio je prozor i nagnuo se van. Situacija mu je postala ne to jasnija. U crno o buèeni ljudi stajali su okupljeni oko rake kraj koje je le ao lijes. Na drugoj stran i rake drugi, u crno obuèeni ljudi dr ali su pred sobom limene instrumente, a na nji ma male dr aèe s notama u koje su pa ljivo gledali. Svirali su Chopinov pogrebni mar . Prozor je bio tek metar iznad zemlje, pa je iskoèio i pri ao grupi o alo æenih. U tom tren utku dva krupna seoska momka povukla su konopac ispod lijesa, podigli ga i poèeli polako spu tati. Starac i starica koji su stajali u grupi u crno odjevenih ljudi g lasno su zajecali, a ostali su ih poèeli smirivati i tje iti, dr eæi ih ispod ruke. Lijes je spu ten na dno rake i u crno odjeveni ljudi poèeli su prilaziti jedan za dr ugim i bacati grumenje zemlje. I Xaver se, kao posljednji, sagnuo, uzeo pregr t ze mlje s grudicama snijega i bacio je u raku. Bio je jedini o kome nitko ni ta nije znao i jedini koji je znao sve. Samo je on z nao kako je i za to umrla plavokosa djevojka, samo je on znao za ruku mraza koja j u je milovala od bedara navi e, do trbuha i grudi, samo je on znao tko je prouzrok ovao njenu smrt. Samo je on znao za to je eljela da je sahrane upravo tu, gdje je p ro ivjela najveæe muke i èeznula za smræu jer je vidjela izdaju i nestanak svoje ljubavi . Samo je on znao sve; svi ostali bili su tu samo publika koja ni ta ne shvaæa, samo rt ve koje ni ta ne razumiju. Promatrao ih je na pozadini dalekih planinskih predjela i èinilo mu se da se gube u beskrajnim daljinama, kao to se umrla djevojka izgubil a u beskrajnoj glini, a da je on sam (koji zna sve) jo prostraniji od tih dalekih mokrih predjela, tako da svi, i o alo æeni, i mrtva djevojka, i grobari s lopatama, livada i planine, tonu i gube se u njemu. Bio je ispunjen tim predjelom, tugom alobnika i smræu plavokose djevojke i osjeæao je kako ga sve to raspinje, kao da u njemu raste stablo. Èinilo mu se da je ogroman i u svom vlastitom stvarnom liku vidio je samo masku, kostim, ljusku skromnosti. U toj ljusci vlastitog lika pri ao je roditeljima mrtve djevojke (oèevo lice do-zva lo mu je u sjeæanje lice plavu e; bilo je crveno od plaèa) i izrazio im suæut. Odsutno s u mu pru ili ruku; osjetio je kako su im dlanovi u njegovoj aci krhki i sitni. Ostao je naslonjen na zid paviljona, u kojem je tako dugo spavao, i promatrao alo bnike kako se u grupicama razilaze i polako nestaju u vla nim daljinama. Odjednom je osjetio kako ga netko miluje; ah, osjetio je na obrazu dodir ruke. Bio je sig uran da razumije taj dodir i doèekao ga je sa zahvalno æu; znao je da taj dodir znaèi op ra tanje, da mu plavu a na taj naèin poruèuje kako nije prestala da ga voli i kako ljuba v ivi i iza groba. 13 Padao je kroz svoje snove. Najljep i trenutak bio je kada je jedan san jo trajao a veæ se javljao slijedeæi, u koj em se budio. Ruke koje su ga milovale po licu dok je stajao kraj planinske kuæe veæ su bile ruke e ne iz sna u koji se vraæao, ali Xaver to jo nije znao pa su ruke neko vrijeme posto jale same za sebe, èudesne ruke u praznom prostoru, ruke izmeðu dva do ivljaja, izmeðu d va ivota, ruke koje nije kvarila prisutnost tijela ili glave. Neka taj dodir ruku bez tijela traje to du e! 14 Zatim je, pored dodira ruku, osjetio i dodir velikih mekanih grudi, ugledao je l ice crnokose ene i èuo njen glas: - Probudi se, zaboga, probudi se! 78 79 Le ao je na raspremljenom krevetu u polumraènoj sobici s velikim ormarom. Xaver se s

jetio da se nalazi u kuæi kraj Karlova mosta. - Znam da bi rado jo spavao - rekla mu je ena, kao da se isprièava - ali morala sam te probuditi, jer me je strah. - Æega se boji ? - upitao je Xaver. - Gospode Bo e, zar ti ni ta ne zna ? - rekla je ena. -Slu aj! Xaver nije rekao ni ta, samo je napregao sluh; iz daljine je odjekivala paljba. Skoèio je s kreveta i otrèao do prozora. Po Karlovom mostu etale su se grupe ljudi u plavim radnièkim kombinezonima, s automatima preko ramena. Prizor je djelovao kao uspomena koja dopire kroz nekoliko zidova. Xaver je, dodu e , znao to znaèe te grupice naoru anih radnika koje patroliraju po Karlovom mostu, ali je imao dojam da se neèeg ne mo e sjetiti, neèeg to bi mu objasnilo njegov osobni odno s prema onome to vidi. Znao je da i on spada u tu scenu i da je samo nekom gre kom ispao iz nje, kao glumac koji je zaboravio da na vrijeme iziðe na pozornicu pa se predstava odvija nekako èudno osakaæena, bez njega. Odjednom se sjetio. U trenutku kad se sjetio pogledao je naokolo po sobi i odahnuo - torba je jo bila tu, naslonjena u kutu na zid, nitko je nije odnio. Zgrabio je torbu i otvorio j e. Ni ta nije nedostajalo - bila je tu bilje nica iz matematike, bilje nica iz èe kog, ud b nik prirodopisa. Izvukao je bilje nicu iz èe kog, otvorio je sa zadnje strane i ponovo odahnuo: popis koji je od njega tra io crnokosi mu karac bio je tu, pa ljivo prepisan sitnim, èitljivim slovima. Ideja da taj va ni dokument maskira kolskom bilje nicom u k ojoj je s druge strane napisan sastavak na temu Kako nam je do lo proljeæe ponovo je ispunila Xavera zadovoljstvom. - to tra i u toj torbi, zaboga? - Ni ta - odgovorio je Xaver. - Potreban si mi, potrebna mi je tvoja pomoæ. Zar ne vidi to se dogaða? Idu od kuæe do k uæe, hapse i strijeljaju. - Ne treba da se pla i - nasmijao se. - Nikog neæe strijeljati. - Otkud ti to mo e znati! - protestirala je ena. Otkud mo e znati? Zna i previ e dobro: popis svih narodnih neprijatelja koje treba pogubiti prvog dana revolucije tu je, u njegovo j bilje nici. Pogubljenja je zaista nemoguæe vr iti. Uostalom, strepnje lijepe ene nisu ga nimalo zanimale; èuo je paljbu, vidio mu karce kako patroliraju po mostu i misli o samo na to kako je do ao trenutak koji je s toliko odu evljenja pripremao sa svoji m suborcima, a on ga je prespavao. Nalazi se drugdje, u drugoj sobi i u drugom s nu. Htio je da istrèi napolje, da se odmah pridru i tim momcima u plavim kombinezonima, da preda popis koji posjeduje samo on, a bez koga je revolucija slijepa i ne zna koga treba hapsiti, strijeljati. A onda je odjednom postao svjestan da je to ne moguæe - ne zna lozinku dogovorenu za taj dan, veæ je odavno progla en izdajicom i nit ko mu ne bi povjerovao. Nalazi se u drugom ivotu, u drugom do ivljaju, i iz tog ivot a ne mo e spasiti onaj drugi, u kome vi e nije. - ta je s tobom? - obratila mu se upla eno ena. Kad veæ ne mo e spasiti taj izgubljeni i ot, pomislio je Xaver, mora naèiniti velikim ovaj koji upravo pro ivljava. Pogledao je u lijepu enu b ujnih grudi i istog trenutka shvatio da je mora napustiti jer je ivot tamo napolj u, iza prozora, tamo otkud dopire paljba kao pjesma slavuja. - Kamo ide ? - kriknula je ena. Xaver se nasmijao i pokazao na prozor. - Obeæao si da æe me povesti sa sobom! - To je bilo davno. - Napustit æe me? Pala je pred njim na koljena i obgrlila mu noge. Gledao je u nju, svjestan koliko je lijepa i kako æe te ko biti rastati se s njom. S vijet iza prozora bio je, meðutim, jo ljep i. A ako zbog njega napu ta voljenu enu, onda je taj svijet i vredniji za onoliko koliko vrijedi izgubljena ljubav. - Lijepa si - rekao je - ali moram te napustiti. Istrgao se iz njenog zagrljaja i zakoraèio prema prozoru. 6 ivot je negdje drugdje 81 80 DIO TREÆI ili

PJESNIK ONANIRA Onog dana kad joj je Jaromil donio svoje pjesme, majka je uzalud èekala oca. Nije ga doèekala ni slijedeæih dana. Umjesto njega, stigla je slu bena obavijest Gestapoa da je njen suprug uhap en. Pred kraj rata stigla je nova slu bena obavijest da je njen suprug umro u koncentracio nom logoru. I koliko je njen brak bio bijedan, toliko joj je udovi tvo bilo velièanstveno i slav no. Imala je jednu veliku fotografiju svog supruga iz vremena kad su se upoznali , stavila ju je u pozlaæeni okvir i objesila na zid. Konaèno je, uz buèno slavlje graðana Praga, rat zavr en, Nijemci su protjerani sa èe kog te itorija i za majku je zapoèeo ivot ispunjen trijeznom ljepotom odricanja; novac koj i je naslijedila od oca propao je pa je morala otpustiti kuænu pomoænicu, odluèila je da poslije Alika ne nabavlja novog psa, i zaposlila se. Nastupile su i druge promjene - sestra je odluèila da stan u centru Praga prepusti tek o enjenom sinu i da se sa suprugom i mlaðim sinom preseli u prizemlje obiteljsk e vile, a baka je pre la na kat da stanuje sa kæerkom udovicom. Svog ogora majka je prezirala od vremena kad je pred njom izjavio da je Voltaire bio fizièar koji je prona ao volte. Njegova obitelj bila je buèna i samo ivo koncentrira na na vlastite primitivne zabave; veseli ivot u donjim prostorijama bio je o trim g ranicama odijeljen od carstva melankolije na katu. Ipak je u to vrijeme majka hodala uspravnije nego nekad, u doba obilja, kao da n osi na glavi (po uzoru na dalmatinske ene koje tako nose ko are s gro ðem) nevidljivu u rnu svog supruga. 85 U kupaonici, na polici ispod ogledala, stoje fla ice s mirisima i tube s raznim kr emama koje majka, meðutim, gotovo vi e i ne upotrebljava da bi njegovala ten. To to t ako èesto stoji pred njima je zbog toga to je podsjeæaju na pokojnog oca, njegovu dro geriju (koja veæ odavno pripada mrskom ogoru) i dugogodi nji bezbri ni ivot u vili. Na pro lost pro ivljenu uz roditelje i supruga palo je melankolièno svjetlo sunca koje je upravo za lo. To me-lenkolièno svjetlo ne da joj mira; postaje svjesna da ljepot u tih minulih godina mo e ocijeniti tek sada, kad su oti le unepovrat, i predbacuje sebi da je bila nezahvalna supruga. Njen se mu upu tao u krajnje opasne pothvate, i zjedale su ga brige, ali da saèuva njen mir, nikad joj ni ta nije rekao. Ona ni do d an-danas ne zna zbog èega je u stvari uhap en, u kojoj je ilegalnoj organizaciji rad io i kakve je zadatke izvr avao; ne zna ni ta i to prihvaæa kao kaznu za svoju ensku og ranièenost, za to to pona anje svog mu a nije znala protumaèiti drukèije nego kao hlaðenje jeæaja. Kad se sjeti da ga je varala upravo u vrijeme kad je bio u najveæoj opasnost i, gotovo je spremna da prezre samu sebe. Sad promatra sebe u ogledalu i iznenaðeno zakljuèuje da joj je lice jo mlado, èak, èini j oj se, uludo mlado, kao da ga je vrijeme nekom gre kom i bez ikakvog prava zaborav ilo. Nedavno je doznala kako ju je netko vidio na ulici s Jaromilom i pomislio d a su brat i sestra; to je, po njenom mi ljenju, zvuèalo pomalo komièno. Ipak, obradova la se, i od tog vremena izlasci s Jaromilom u kazali te i na koncerte prièinjali su joj jo vi e zadovoljstva. to joj je, uostalom, i ostalo drugo, osim njega? Bakino psihièko i fizièko stanje pogor avalo se, nije izlazila iz kuæe, krpila je Jaromi lu èarape i glaèala kæeri haljine. Sumorno je prebirala po uspomenama, uvijek bri na i p a ljiva. irila je oko sebe neku tu nu, ljubavlju ispunjenu atmosferu, izrazito ensku a tmosferu (dvostruko udovièku atmosferu) u kojoj je ivio Jaromil. 86 Na zidovima njegove sobe vi e nisu visile bri ljivo ispisane djeèje izreke (majka ih j e sa aljenjem spremila u ormar), njihovo mjesto zauzelo je dvadesetak reprodukcij a kubistièkih i nadrealistièkih slika izrezanih iz raznih èasopisa i ka iranih na tvrdi karton. Izmeðu njih visila je na zidu telefonska slu alica s komadom prerezanog kabe la (kad su do li radnici iz centrale da im poprave telefonski aparat, Jaromil je u odsjeèenoj neispravnoj slu alici otkrio predmet koji, istrgnut iz sredine s kojom j e funkcionalno vezan, djeluje èudesno i ima pravo na naziv nadrealistièki objekt). S lika koju je najèe æe promatrao bila je utaknuta u okvir ogledala obje enog na istom zid u. Ni ta nije prouèavao tako podrobno kao svoje lice, ni ta ga nije tako muèilo kao to l ice i ni u ta nije polagao takve nade (iako je to zahtijevalo prilièan napor) kao u

to lice. Bilo je slièno majèinom ali, kako je Jaromil bio mu karac, finoæa crta bila je mnogo upadljivija -imao je lijepo oblikovan, malen nos i sitnu, tek neznatno po vuèenu bradu. Ta ga je brada muèila najvi e jer je proèitao poznatu Schopenhauerovu tvrd nju da je unazad povuèena brada odvratna, jer se èovjek razlikuje od majmuna upravo po isturenoj bradi. Onda je negdje prona ao Rilkeovu sliku i ustanovio da je i on imao povuèenu bradu; to mu je pru ilo utjehu i poticaj. Dugo je promatrao svoju slik u u ogledalu oèajnièki se koprcajuæi u ogromnom prostranstvu izmeðu majmuna i Rilkea. Po teno reèeno, Jaromilova brada bila je jedva primjetno povuèena i majka je uglavnom s pravom smatrala lice svog sina djeèaèki privlaènim. Samo, Jaromila je to muèilo mo da i vi e nego brada - nje ne crte njegovog lica èinile su da je izgledao nekoliko godina m laði, a kako su kolski drugovi bili godinu dana stariji od njega, njegov djeèaèki izgle d bio je jo upadljiviji, primjetniji, izazivao je svakodnevne komentare i Jaromil na tu svoju nevolju nije mogao ni na trenutak zaboraviti. Kakav je to bio teret, nositi to lice! Kako su te ke bile te nje ne crte! (Jaromil je ponekad sanjao stra ne snove - kako treba da podigne neki sasvim lagan predmet, alicu èaja, licu, 87 pero, a ne mo e jer je sve slabiji to je predmet lak i, pa kleca pod njegovom lakoæom; bili su to u asni snovi i budio se sav mokar od znoja; bili su to, èini se, snovi o njegovom nje nom licu iscrtanom kao pauèina lakim potezima, koje je uzalud nastojao da podigne i odbaci.) U svim kuæama u kojima su se rodili lirski pjesnici vladale su ene: Traklova sestra , sestre Jesenjina i Maja-kovskog, Blokove tetke, Holderlinova baka, Ljermontovljeva baka, Pu kinova dadilja i, naravno, u najveæem broju sluèajeva majke, majke pjes nika iza kojih se tek blijedo nazirala oèeva sjenka. Lady Wilde i Frau Rilke oblaèil e su svoje sinove kao djevojèice. Èudite se tome to se djeèak sa strepnjom promatrao u ogledalu? Vrijeme je da postanem mu karac, pi e u svom dnevniku Jifi Orten. Lirik æe c ijelog ivota tra iti mu ke crte na svom licu. Kad bi se promatrao u ogledalu dovoljno dugo, uspijevao bi na kraju otkriti ono t o je tra io: tvrd pogled oka ili crtu okrutnosti pored usta. Za to je, naravno, bi lo potrebno da se osmjehne ili, bolje reèeno, isceri na odreðen naèin, grèevito ste uæi gor ju usnu. Poku ao je i frizurom izmijeniti svoj izgled - nastojao je da kosu iznad èe la tjera navi e i formira gustu, divlju æubu*. Na alost, kosa koju je majka voljela i znad svega, tako da je èak jedan uvojak nosila u medaljonu, nije mogla biti gora uta kao paperje na tek izleglom piletu i nje na kao pahuljice maslaèka. Bilo je nemo guæe formirati je na bilo kakav naèin. Majka ga je èesto milovala po kosi i govorila d a su to anðeoske vlasi, ali Jaromil je mrzio anðele a volio ðavole. elio je obojiti kos u u crno, ali ga je u tome spreèavala pomisao da bojiti kosu jo manje prilièi mu karcu nego biti plav. Zato je pustio da mu kosa poraste i nosio je razbaru enu. Koristio je svaku priliku da provjeri i dotjera svoj izgled; nije pro ao ni pored jednog izloga a da u njega ne baci kratak pogled. I to je vi e o njemu razmi ljao, to je postajao svjesniji svog izgleda, i to je postajalo sve te e i nepodno ljivije. Recimo, vraæa se kuæi iz kole. Ulica je potpuno pusta a iz daljine ide prema njemu nepoznata mlada ena. Nezadr ivo se primièu jedno drugom. Jaromil vidi da je ena neobièno lijepa i misli na svoje lice. Poku ava namjestiti svoj uvje bani cinièni osmijeh, ali osjeæa da neæe uspjeti. to dalje, to vi e misli na svoje djevojaèki djetinj asto lice koje ga èini smije nim u oèima ena, sav se pretvara u to svoje prefino, nje no lice, a ono se sve vi e koèi, odrvenjuje i (u as!) crveni! Zato ubrzava korak, da sman ji vjerojatnost da æe ga ena pogledati, jer ne bi mogao podnijeti sramotu da ga lij epa ena uhvati kako crveni! Sati provedeni pred ogledalom dovodili su ga do dna beznaða; na sreæu, postojalo je ogledalo koje ga je uzdizalo do zvijezda. To ogledalo u kojem je dosezao nebo bi li su njegovi stihovi; udio je za onima koje jo nije napisao, a onih koje je napis ao sjeæao se zadovoljan sobom, kao da se sjeæa osvojenih ena. Bio je ne samo njihov t vorac nego i teoretièar i historièar; pisao je analize onoga to je stvorio, dijelio s voje stvarala tvo u pojedine faze, izmi ljao nazive tih faza, pa je u toku dvije ili tri godine nauèio da u razvojnom putu svoje poezije gleda ne to vrijedno prouèavanja. To mu je donosilo utjehu: tamo dolje, gdje je pro ivljavao svoju svakodnevicu, gdj e je i ao u kolu, ruèao s majkom i bakom, prostirala se neartikulirana praznina; u pj esmama, meðutim, tamo gore, postavio je stupove s putokazima, ploèe i natpise. Vrije

me je tamo bilo ra èlanjeno i aroliko; mogao je slobodno prelaziti iz jedne pjesnièke f aze u drugu i (promatrajuæi krajièkom oka stra nu nepokretnost bez dogaðaja dolje) sam s ebi u ekstazi najavljivati dolazak nove faze koja æe otvoriti nove, nesluæene horizo nte njegove ma te. Mogao je, takoðer, gajiti neizreèeno ali èvrsto uvjerenje da, bez obzira na ni tavnost s vog lika (i svog ivota), nosi u sebi jedinstveno bogatstvo. Ili - recimo to drukèij e - da je izabran. 89 88 Objasnimo tu rijeè. Iako prilièno rijetko, jer to majka nije eljela, Jaromil je i dalje posjeæivao slikar a. Veæ je davno, dodu e, bio prestao crtati, ali mu je jednom pokazao neke svoje sti hove i od tada mu je donosio sve to bi napisao. Slikar je s velikim zanimanjem èita o njegove pjesme i ponekad ih zadr avao da ih poka e prijateljima. To je za Jaromila predstavljalo vrhunac sreæe jer je slikar, nekad tako skeptièan prema njegovim crte i ma, ostao za njega nepokolebljiv autoritet. Vjerovao je da (skriveno u svijesti posveæenih) postoji objektivno mjerilo umjetnièkih vrijednosti (kao to se u muzeju u Sevreu èuva od platine izraðen prototip metra) kojim se slikar sa sigurno æu slu i. U svemu tome postojalo je ipak ne to neshvatljivo -Jaromil nikad nije bio kadar pr edvidjeti to æe se od njegove poezije slikaru svidjeti a to ne. Ponekad se odu evljava o nekom pjesmicom koju je Jaromil napisao tek tako, lijevom rukom, a ponekad je s izrazom dosade na licu odbacivao stihove do kojih je djeèak mnogo dr ao. Kako to o bjasniti? Ako Jaromil nije u stanju da sam ocijeni vrijednost onoga to pi e, ne znaèi li to da svoja djela stvara nesvjesno, èak mimo vlastite volje, mimo vlastitog zn anja, pa prema tome i bez vlastite zasluge (kao to je nekad davno odu evio slikara svijetom ljudi-pasa .otkrivenih sasvim sluèajno)? - To je potpuno normalno - rekao mu je slikar kad su jednom do li na tu temu. - Je li fantastièna vizija koju si ugradio u pjesmu do la kao posljedica razmi ljanja? Nij e, do la je sluèajno, iznenada, neoèekivano; tvorac te vizije nisi ti sam nego netko u tebi, netko tko pjeva u tebi. Taj netko tko pjeva jest ona moæna bujica podsvijes ti koja struji kroz svakog èovjeka. To to te je ta struja, u kojoj je svatko ravan svakom, izabrala za svoj instrument nije nikakva tvoja zasluga. Slikar je to rekao da bi Jaromilu dao lekciju iz skromnosti, ali on je u njegovi m rijeèima smjesta prona ao blistavo zrnce koje æe zadovoljiti njegov ponos: u redu, s like u pjesmi nije stvorio on, ali postoji neka tajanstvena sila koja je odabral a upravo njegovu ruku da sve to napi e. Mogao se, prema tome, dièiti neèim veæim od zasl uge, mogao se dièiti time to je izabran. Nikad, uostalom, nije zaboravio kako je ona gospoða iz malog ljeèili ta rekla: Pred ti m djetetom je velika buduænost. Takve reèenice bile su za njega proroèanstva. Buduænost je nepoznata daljina iza horizonta u kojoj se nejasna predod ba revolucije (slikar je èesto govorio kako do revolucije mora doæi) stapala s nejasnom predod bom boemske slobode pjesnika. Znao je da æe tu buduænost ovjenèati svojom slavom i ta ga je spozna ja ispunjavala osjeæajem sigurnosti, osjeæajem koji je u njemu ivio (samostalno i izd vojeno) pored svih ostalih muènih neizvjesnosti. 6 Ah, duga praznina popodneva koja Jaromil, zatvoren u sobi, provodi gledajuæi naizm jenièno èas u jedno, èas u drugo svoje ogledalo! Kako je to moguæe? Ta uvijek je èitao da je mladost najpunije doba ivota! Otkud onda taj vakuum, ta razrije-ðenost ivotne materije? Otkud ta praznina? Ta rijeè zvuèi neugodno kao rijeè poraz. A bilo je i drugih rijeèi koje u njegovoj prisu tnosti (bar kod kuæe, u toj metropoli praznine) nije nitko smio izgovoriti. Rijeè lj ubav, recimo, ili rijeè djevojke. Kako je mrzio ono troje ljudi to su stanovali u p rizemlju vile! Kod njih su èesto ostajali gosti do duboko u noæ, èuli su se pijani gla sovi a meðu njima i prodorni glasovi ena, koji su razdirali Jaromilovu du u dok je, u motan u pokrivaèe, uzalud poku avao zaspati. Njegov bratiæ bio je samo dvije godine st ariji od njega, ali te dvije godine isprijeèile su se izmeðu njih kao Pirineji koji razdvajaju dva razlièita svijeta. Bratiæ, student, dovodio je u vilu (oèigledno, uz su glasnot roditelja) privlaène mlade ene, ignorirajuæi Jaromila. Njegov se otac rijetko pojavljivao (bio je previ e zauzet naslijeðenim prodavaonicama), ali je zato tet-ki n glas odzvanjao kroz èitavu kuæu. Svaki put kad bi srela Jaromila, postavljala mu j

e stereotipno pitanje: Kako tvoje djevojke? i Jaromilu je dolazilo da joj pljune u lice, jer je to pomalo ovijalno intonirano pitanje u potpunosti osvjetljavalo njegovu bijedu. Odr avao je, naravno, 90 91 izvjesne kontakte s djevojkama, ali tako rijetko da su pojedini sastanci bili meðu sobno udaljeni kao zvijezde u svemiru. Rijeè djevojke zvuèala je, prema tome, sumorn o kao rijeè èe nja ili rijeè neuspjeh. Ako, meðutim, izlasci s djevojkama nisu ispunjavali Jaromilovo vrijeme, ispunjaval o ga je i èekivanje tih izlazaka, i to i èekivanje nije bilo puko zurenje u buduænost, veæ riprema i studij. Jaromil je bio uvjeren da uspjeh izlaska s djevojkom zavisi pr venstveno od toga hoæe li znati prièati s njom ili æe utonuti u zbunjenu utnju. Izlazak s djevojkom u prvom je redu pitanje vje te konverzacije. Zato je nabavio posebnu bilje nicu u koju je zapisivao anegdote zgodne za prièanje - viceve je izbjegavao, j er oni ne govore ni ta osobno o onome tko ih prièa. Zapisivao je vlastite do ivljaje, a kako nije gotovo ni ta do ivio, izmi ljao ih je. U tome je pokazao da ima ukusa -izm i ljeni (ili negdje proèitani ili iz prièanja poznati) do ivljaji u èije je sredi te postav jao sebe, nije trebalo da ga prika u kao junaka nego da ga diskretno, gotovo nepri mjetno, prenesu iz svijeta ustajalosti i praznine u svijet pokreta i avanture. Zapisivao je i odlomke iz pjesama (i naglasimo, ne iz onih kojima se sam divio) u kojima je slavljena ljepota ene, a koje bi bilo moguæe ubaciti kao vlastito zapa an je. Tako je, na primjer, zapisao stih. Prekrasna trobojnica tvog lica: usta, oèi k osa... Takve stihove bilo je, naravno, potrebno osloboditi izvje taèenosti ritma i r eæi ih djevojci kao vlastitu iznenadnu ideju, kao spontan duhovit kompliment: Tvoj e lice, pa to je u stvari trobojnica! Oèi, usta, kosa. Drugu dr avnu zastavu ne priz najem! U toku etnje s djevojkom, Jaromil misli samo na svoje pripremljene reèenice i" pla i se da æe mu glas zazvuèati neprirodno, da æe rijeèi zazvuèati nauèeno i da æe ih izgovarati o lo glumac u amaterskom kazali tu. Zato se ne usuðuje da ih izgovori, a kako misli s amo na njih, nije u stanju da prièa ni o èemu drugom. Sastanak prolazi u muènoj utnji, Jaromil osjeæa podsmijeh u pogledu djevojke i brzo se rastaje s njom, svjestan por aza. Kod kuæe sjeda za stol i pi e brzo, ljutito, s mr njom: Iz tvojih oèiju teku pogled i kao mlazevi mokraæe Pucam iz pu ke u oèerupane vrapce tvojih glupih misli Meðu tvojim nogama je moèvara iz koje izlaze èete aba... Pi e i pi e, a onda sa zadovoljstvom èita tekst u kojem, èini mu se, divno odzvanja pobj e njela ma ta. Pjesnik sam, velik pjesnik, govori sam sebi, a onda to zapisuje i u dnevnik: Ja sam pjesnik, velik pjesnik, izvanrednog senzibiliteta, paklene ma te, osjeæam ono to drugi ne osjeæaju... U meðuvremenu vraæa se kuæi majka i odlazi u svoju sobu... Jaromil pristupa ogledalu i dugo promatra svoje mrsko djeèje lice. Zuri u njega sv e dok konaèno ne ugleda oko njega aureolu izuzetnih i odabranih. U susjednoj sobi majka se podi e na prste i skida sa zida sliku svog mu a u zlatnom okviru. Upravo je tog dana saznala da je njen suprug jo prije rata odr avao vezu s jednom m ladom idovkom; kad su Nijemci okupirali Èe ku i prisilili idove da na ulici nose na ka putu utu zvijezdu, nije napustio svoju ljubavnicu, dalje se sastajao s njom i pom agao joj koliko je mogao. Kad su je odveli u terezinski geto, odluèio se na luðaèki po thvat - uspio je da se uz pomoæ stra ara Èeha uvuèe u dobro èuvani grad i na nekoliko minu ta sastane sa svojom dragom. Ohrabren uspjehom, krenuo je u Terezin po drugi put . Uhvaæen je i vi e se nikad nije vratio, ni on ni njegova draga. Nevidljiva urna koju je majka nosila na glavi spremljena je zajedno sa suprugovo m slikom iza ormara. Vi e ne mora hodati uzdignute glave, vi e nema nièega to bi je tje ralo da se dr i uvijek uspravno, jer su sav moralni patos prigrabili oni drugi. Jo èuje glas stare idovke, roðakinje ljubavnice njenog mu a, koja joj je sve to isprièala - To je bio najhrabriji èovjek koga sam ikad upoznala -i, dalje: - Ostala sam sama na svijetu. Cijela moja obitelj izginula je u logoru. idovka je sjedila suèelice njoj u punoj slavi svog bola, 92

93 dok je bol koji je u tim trenucima obuzeo majku bio li en svake slave. Osjeæala je k ako se bijedno grèi u njoj. Plastovi sijena to tiho tinjate Mo da pu ite duhan njenog srca pisao je, zami ljajuæi djevojaèko tijelo sahranjeno u polju . U njegovim pjesmama smrt se pojavljivala veoma èesto. Majka (koja je bila prva èitat eljka svih njegovih stihova) bila je, meðutim, u zabludi kad je to obja njavala prer anom zrelo æu djeteta koje je upoznalo tragiène strane ivota. Smrt o kojoj je pisao Jaromil imala je malo toga zajednièkog sa stvarnom smræu. Smrt postaje stvarna kad poène prodirati u èovjeka kroz pukotine starenja. Za Jaromila o na je bila beskrajno daleka, bila je ne to apstraktno, nije predstavljala stvarnos t, nego san. A to je on tra io u tom snu? Tra io je u njemu beskraj. Njegov ivot bio je beznadno sitan, sve oko njega bilo je ni tavno i sivo. A smrt je apsolutna, ne mo e se prepoloviti ni usitniti. Prisutnost djevojke bila je ni tavna (poneki dodir i mnogo beznaèajnih rijeèi), a njen a potpuna neprisutnost beskrajno velièanstvena. Zami ljajuæi djevojku sahranjenu u pol ju, odjednom je otkrio uzvi enost tuge i velièinu ljubavi. U svojim snovima o smrti Jaromil, meðutim, nije tra io samo apsolutno nego i sreæu. Sanjario je o tijelu koje se postupno rastvara u ilovaèi, i èinilo mu se da je to na jljep i ljubavni akt u kojem se tijelo dugo i slatko pretvara u zemlju. . Svijet ga je neprestano ranjavao; crvenio je pred enama, izjedao ga je stid i u s vemu je vidio samo podsmijeh. U njegovim snovima o smrti utjelo se i samo dugo, n ijemo i" sretno ivjelo. Da, Jaromilova smrt bila je ivot, èudno slièna onom vremenu ka d èovjek ne mora ulaziti u svijet, jer je sam svoj svijet i nad njim se uzdi e divni svod unutra nje strane majèinog trbuha. 94 U takvoj smrti, sliènoj vjeèitoj sreæi, èeznuo je da se spoji s voljenom enom. U jednoj p jesmi ljubavnici su se zagrlili tako da su prorasli jedno kroz drugo, dok nisu p ostali jedno biæe nesposobno da se kreæe, i postepeno se pretvorili u nepomièno stablo koje traje vjeèno, nepod-lo no vremenu. Drugom prilikom zami ljao je kako ljubavnici ostaju jedno u drugom tako dugo dok i h ne pokrije mahovina i sami se ne pretvore u mahovinu; zatim na njih sluèajno sta je neka noga i oni se (jer mahovina upravo cvate) poèinju uzdizati kroz prostor is punjen takvom beskrajnom sreæom kakvu mo e pru iti samo uzdizanje kroz prostor. 9 Mislite da je pro lost, zato to se veæ dogodila, svr ena i nepromjenjiva? Ah, ne, njena je haljina sa ivena iz tafta koji mijenja boje i, svaki put kad se za njom osvrne mo, vidimo je u drugoj boji. Jo je nedavno predbacivala sebi kako je zbog slikara iznevjerila mu a, a sad èupa kosu od oèaja to je radi mu a iznevjerila svoju jedinu ljub av. Kakva je kukavica bila! Njen je in injer pro ivljavao veliku romantiènu avanturu a njo j je kao slu avci ostavljao tek koricu jednoliène svakodnevice. Bila je tako upla ena i toliko ju je grizla savjest da je avantura sa slikarom protutnjala pored nje a da nije bila svjesna to se dogaða. Sad vidi - odbacila je jedinu veliku ansu koju j e ivot ponudio njenom srcu. Poèela se prepu tati ludim ma tanjima o slikaru. Neobièno u tome bilo je to to ga u svoji m uspomenama nije vidjela u ambijentu pra kog ateljea gdje je s njim pro ivjela dane èulne ljubavi, nego usred pastelnog predjela s rijekom, èamcem i renesansnim lukovi ma malog ljeèili ta. Raj svog srca nalazila je u mirom ispunjenim tjednima u toplica ma kad njena ljubav jo nije bila roðena nego tek zaèeta. eljela je da ode slikaru i pr edlo i mu da se vrate i ponovo pro ive svoju ljubav u tom pastelnom pejza u, ovog puta slobodno, veselo i bez zapreka. Jednog dana popela se uz stepenice do vrata njegovog 95 stana, ali nije pozvonila jer je kroz vrata èula prièljivi enski glas. etala je ispred kuæe sve dok ga nije ugledala. Na sebi je, kao uvijek, imao ko ni ogr taè; izi ao je da isprati do tramvajske stanice mladu djevojku. Kad je primijetila d a se vraæa, po la je prema njemu. Prepoznao ju je i iznenaðeno pozdravio. Pretvarala s

e da je i ona iznenaðena sluèajnim susretom. Pozvao ju je u svoj stan. Srce joj je p oèelo sna no udarati jer je znala da æe mu pri prvom i najmanjem dodiru pasti u zagrlj aj. Ponudio ju je vinom, pokazao joj nove slike, prijateljski joj se osmjehivao, kao to se ljudi osmjehuju kad im se jave drage uspomene. Nije ju ni dodirnuo, a onda ju je ispratio do tramvaja. 10 Jednog dana kad su se svi uèenici poslije zvona okupili oko ploèe, uèinilo mu se da je kucnuo njegov èas i nepri-mijeæen se pribli io jednoj svojoj drugarici koja je ostala sjediti sama u klupi. Veæ mu se odavno sviðala, èesto su dugo gledali jedno u drugo, i sad je sjeo pored nje. Kad su ih ostali nakon izvjesnog vremena primijetili, i skoristili su priliku da se na ale - tiho se smijuæi iskrali su se jedan po jedan iz razreda i zakljuèali vrata za sobom. Dok je bio okru en leðima svojih drugova, dr ao se, èinilo mu se, slobodno i neusiljeno, ali kad se na ao sam s djevojkom u razredu, obuzeo ga je osjeæaj da se nalazi na os vijetljenoj sceni. Nastojao je da duhovitim komentarima (nauèio je da se slu i i dru gim a ne samo pripremljenim reèenicama) prikrije osjeæaj nelagodnosti. Akcija je nji hovih drugova primjer kako ne treba raditi, rekao je. Oni koji su je poduzeli ni su njom ni ta dobili (sad èepe u hodniku, nemoæni da zadovolje svoju radoznalost), a k oristi onima protiv kojih je usmjerena (zajedno su, sami, kako su i eljeli). Djev ojka se suglasila i rekla da bi trebalo da iskoriste priliku. Poljubac je visio u zraku. Trebalo je samo nagnuti se prema djevojci. Ipak, put do njenih usana iz gledao mu je beskrajno dug i nesavladiv; govorio je i govorio, ne poku avajuæi da je poljubi. Zazvonilo je zvonce, to je znaèilo da æe za koji trenutak doæi profesor i prisiliti ðake okupljene ispred vrata da ih otkljuèaju. To ih je uzbudilo. Jaromil je rekao da æe s e najbolje osvetiti svojim drugovima ako im ka u da su se ljubili, pa neka im zavi de. Zatim je dodirnuo prstom djevojèine usne (otkud je smogao tu hrabrost?) i s os mijehom rekao da bi trag ru em debelo premazanih usana sigurno ostao na njegovom l icu. Djevojka je rekla da je teta to se nisu ljubili, a dok je to govorila, iza vr ata je zagrmio ljutiti profesorov glas. Jaromil je rekao da æe biti zaista teta ako profesor i ostali uèenici ne vide na njeg ovom licu tragove poljubaca, i ponovo je po elio da se nagne prema djevojci ali mu je put do njenih usana izgledao dalek kao izlet na Mont Blanc. - Da, trebalo bi da nam zavide - rekla je djevojka, izvukla iz torbice ru i rupèiæ, n amazala rupèiæ ru em i naèinila nekoliko mrlja na Jaromilovom licu. Trenutak nakon toga otvorila su se vrata i u razred je upao namr teni profesor, a za njim ðaci. Jaromil i djevojka su ustali, kako se to od uèenika oèekuje prilikom dol aska nastavnika. Stajali su sami u praznom razredu, pred gomilom koja je radozna lo zurila u Jaromilovo lice prekriveno prekrasnim crvenim mrljama. A on je staja o i pu tao da ga gledaju, ponosan i sretan. 11 Direktor ureda u kojem je radila poèeo joj se udvarati. Bio je o enjen pa ju je nago varao da ga pozove k sebi u stan. Poku ala je da ispita kakav bi stav Jaromil zauzeo u odnosu na njenu seksualnu slo bodu. Poèela je oprezno i izdaleka govoriti o drugim udovicama izginulih u ratu, i o tome s kakvim se problemima suoèavaju poku avajuæi da zapoènu nov ivot. - to je to novi ivot? - reagirao je Jaromil razdra ljivo. - Mo da ivot s novim mu em? - Pa sad, i to, pored ostalog. ivot ide dalje, Jaromile, ivot tra i svoje... 7 ivot je negdje drugdje 97 Vjernost ene palom heroju bila je jedan od Jaromilo-vih svetih mitova; predstavlj ala je garanciju da ljubav nije samo izmi ljotina pjesnika, nego da postoji i da v rijedi za nju ivjeti. - Kako ene koje su pro ivjele veliku ljubav mogu leæi u krevet s nekim drugim? - osuðiv ao je nevjerne udovice. - Kako mogu i dodirnuti nekoga kad u sjeæanju nose muèenog i ubijenog mu a? Kako mogu muèenog ponovo muèiti, pogubljenog ponovo pogubljivati? Pro lost nosi haljinu od tafta koji mijenja boje. Majka je rekla ne simpatiènom dire ktoru i njena se pro lost u njenim oèima opet iz temelja promijenila. Nije istina, nije ostavila slikara radi supruga. Ostavila ga je radi Jaromila, d

a mu osigura mir roditeljskog doma! To to do danas ne mo e bez nelagodnosti gledati vlastito nago tijelo takoðer je Jaromilovo djelo - on joj je unakazio trbuh! Zbog njega je, uporno i tvrdoglavo inzistirajuæi na njegovom roðenju, izgubila i ljubav svog supruga! Sve joj je uzimao, od samog poèetka! 12 Jednom prilikom (kad je veæ imao iza sebe i mnogo stvarnih poljubaca) etao se pusti m stazama Stromovke1 s djevojkom koju je upoznao na plesu. Razgovarali su a onda u utjeli i ti inu je razbijao samo zvuk njihovih koraka, usklaðenih koraka, zvuk koji im je odjednom otkrio ono to se do tada nisu usuðivali izgovoriti - da idu zajedno , a ako idu zajedno, to vjerojatno znaèi da se vole. Koraci koji su ispunjavali utn ju sve su vi e uèvr æivali to njihovo uvjerenje, i hodali su sve sporije dok djevojka ni je iznenada naslonila glavu na Jaromilovo rame. Bio je to trenutak ispunjen beskrajnom ljepotom, ali prije nego to je postao svje stan te ljepote, Jaromil je osjetio da je uzbuðen, i to na lako primjetan naèin. Upl a io se. Mislio je na to to _da uèini da vidljivi dokaz uzbuðenosti to prije nestane, al i to je vi e to elio, izgledi da mu se elja ispuni bili su sve manji. U asavala Stromovka - veliki park u Pragu. 98 ga je pomisao da bi djevojka mogla oboriti pogled i primijetiti tu kompromitantn u gestu tijela. Nastojao je usmjeriti njen pogled u visine i govorio o oblacima i pticama u kro njama drveæa. Ta ga je utnja ispunila sreæom (jo nijedna ena nije mu bila spustila glavu na rame, a on je u tom postupku vidio odanost koja se e do kraja ivota), ali istovremeno i st idom. Pla io se da njegovo tijelo ne ponovi onu muènu, indiskretnu gestu. Nakon du eg razmi ljanja, uzeo je iz majèinog ormara dugaèku, iroku traku i prije sastanka s djevoj kom omotao je ispod hlaèa, tako da eventualni dokaz uzbuðenosti ostane èvrsto vezan uz nogu. 13 Odabrali smo tu epizodu iz desetak drugih da poka emo kako je najveæa sreæa koju je Ja romil dotad upoznao bila djevojaèka glava na ramenu. Djevojaèka glava znaèila je za njega djevojaèko tijelo. O tijelu je znao prilièno malo ( t o su to, u stvari, lijepe enske noge? Kako treba da izgleda lijepa zadnjica?) a l ice je bilo mnogo razumljivije i u njegovim oèima samo je ono odluèivalo o ljepoti en e. Ovim ne elimo reæi da ga tijelo nije zanimalo. Od predod be nagog djevojaèkog tijela hv atala ga je vrtoglavica. Obratimo pa nju, meðutim, na ove finese: Nije èeznuo za nagim djevojaèkim tijelom; èeznuo je za djevojaèkim licem ozarenim goloti njom tijela. Nije èeznuo da osvoji djevojaèko tijelo; èeznuo je da osvoji djevojaèko lice, koje æe mu k ao dokaz ljubavi dati svoje tijelo. To tijelo bilo je izvan granica njegovih iskustava i upravo je zato o njemu napi sao bezbroj pjesama. Koliko se samo puta u njegovim stihovima iz tog vremena poj avljuje djevojaèko krilo! Èudotvornom pjesnièkom magijom (magijom neiskustva) Jaromil je, meðutim, organe spolnog spajanja i raðanja pretvarao u maglovit objekt razigrane ma te. U jednoj je pjesmi, na primjer, napisao da se usred njenog tijela nalazi mali sa t koji kuca. 7* 99 U drugoj pjesmi djevojaèko krilo za njega bilo je dom nevidljivih biæa. Jednom prilikom dopustio je da ga ponese predod ba otvora i vidio je samog sebe ka ko, pretvoren u kuglicu, dugo pada kroz taj otvor dok se konaèno ne pretvori u sam pad, pad koji vjeèno pada kroz njeno tijelo. U drugoj njegovoj pjesmi djevojaèke noge pretvorile su se u dvije rijeke koje se s astaju, a na njihovom u æu zamislio je tajanstvenu planinu kojoj je dao izmi ljeno ime , ime koje je zvuèalo kao naziv iz Biblije - gora Sejn. Pisao je o dugom lutanju biciklista (ta rijeè za njega je imala neki poseban èar, ka o sumrak) koji se umorno vozi kroz nepoznati predio; taj je predio njeno tijelo, a dva plasta sijena u kojima bi elio prespavati njene su grudi. Bilo je divno tako lutati po enskom tijelu, nepoznatom, neviðenom, nestvarnom, po t

ijelu bez mirisa, bez pri tiæa, sitnih mana i bolesti, po zami ljenom tijelu, po tijel u - igrali tu snova! Bilo je ugodno govoriti o enskim grudima i bedrima tonom kojim se djeci prièaju baj ke. Da, Jaromil je ivio u svijetu nje nosti, a to je svijet umjetnog djetinjstva. K a emo umjetnog jer pravo djetinjstvo nije nikakav raj, a nije ni osobito nje no. Nje nost se raða u trenutku kad èovjeka ispljunu na prag zrelosti i on, ispunjen strep njom, postane svjestan prednosti djetinjstva koje kao dijete nije shvaæao. Nje nost je strah od godina zrelosti. Nje nost je poku aj stvaranja umjetnog prostora u kojem vrijedi dogovor da se drugim a obraæamo kao djeci. Nje nost je i strah od tjelesnih posljedica ljubavi; to je poku aj izvlaèenja ljubavi iz carstva zrelosti ( u kojem je prevrtljiva, nametljiva, vezana za tijelo i pun a odgovornosti) i pretvaranja odnosa prema eni u odnos prema djetetu. Jedva èujno kuca srcem svog jezika, napisao je u jednoj pjesmi. Èinilo mu se da su n jen jezik, mali prst, dojka, pupak, samostalna biæa koja meðusobno razgovaraju neèujni m jezikom; èinilo mu se da se djevojaèko tijelo sastoji od tisuæu biæa i da voljeti to t ijelo znaèi slu ati ta biæa i èuti kako njene dojke razgovaraju svojim tajnim jezikom. 14 Muèila je sebe uspomenama, ali jedom, kad se opet dugo zagledala u pro lost, ugledal a je u njoj kutak raja u kojem je ivjela s Jaromilom kad je jo bio mala beba, i bi la je prisiljena da se ispravi. Ne, nije istina da joj je Jaromil uvijek samo uz imao; naprotiv, dao joj je vi e nego to joj je ikad itko dao. Dao joj je dio ivota n eoskvrnjen la ima. Nema idovke iz koncentracionog logora koja bi mogla doæi i reæi joj da je ta sreæa bila tek krinka za pretvaranje i prazninu. Taj kutak raja, to je bi la njena jedina istina. A pro lost (kao da je okretala kaleidoskop) opet je izgledala drukèije: Jaromil joj nikad nije oduzeo ni ta istinski vrijedno, samo je strgnuo pozlaæenu masku s neèega to je u su tini bilo tek la i obmana. Jo se nije ni rodio a veæ joj je pomogao da otkrije da je mu ne voli, a trinaest godina kasnije spasio ju je od lude avanture koja j oj ne bi donijela ni ta, samo nove patnje. Zajedno pro ivljeno Jaromilovo djetinjstvo, govorila je sebi, predstavlja za njih svetu obavezu i ugovor. Sve je èe æe, meðutim, uviðala da njen sin kr i taj ugovor. Kad bi u se obratila, primjeæivala je da je ne slu a, da mu je glava puna misli o kojima jo j ni ta ne govori. Ustanovila je da se pred njom stidi, da poèinje skrivati svoje si tne tajne, tjelesne i du evne, i obavija se velovima kroz koje ona ni ta ne mo e vidje ti. To ju je boljelo i ljutilo. Zar u svetom ugovoru koji su potpisali dok je bio di jete, ne pi e da æe se prema njoj uvijek odnositi s povjerenjem i bez stida? Èeznula je za tim da istina koju su tada zajedno pro ivljavali traje vjeèno. Kao u vri jeme kad je bio mali, svakog jutra nareðivala mu je to da obuèe i tako je, birajuæi mu rublje, ostajala cijelog dana prisutna pod njegovim odijelom. Kad je osjetila da mu to nije prijatno, osveæivala mu se na taj naèin to mu je smi ljeno predbacivala zbo g i najmanje mrlje ha rublju. Sa zadovoljstvom se zadr avala u sobi dok se oblaèio i li svlaèio kako bi ga kaznila za neumjesni stid. - Jaromile, doði da te vide - pozvala ga je jednom kad su joj do li gosti. - Kako to , zaboga, izgleda ? - uzviknula 100 101 je, u asnuta, ugledav i Jaromilovu pa ljivo ra èupanu frizuru. Smjesta je uzela èe alj i, n rekidajuæi razgovor s posjetiocima, poèela ga èe ljati. A veliki pjesnik, obdaren paklen om ma tom i slièan Rilkeu, crven i bijesan, pokorno je stajao... Jedino za to je smog ao snage, bilo je da na licu namjesti cinièni (dugo uvje bavani) osmijeh. Majka se izmaknula da promotri svoje frizersko djelo, a onda se obratila gostima : - Recite, zaboga, za to se ovo moje dijete tako ceri? A Jaromil se zakleo da æe zauvijek ostati meðu onima koji ele iz temelja promijeniti ovaj svijet. 15 Stigao je kad je debata veæ bila u punom jeku; raspravljalo se o tome to je to napr edak i da li uopæe postoji. Osvrnuo se naokolo i ustanovio da se kru ok mladih marks

ista, na èiji ga je sastanak doveo kolega iz kole, sastoji od mladiæa koji se ni po èem u ne razlikuju od prosjeènih uèenika pra kih gimnazija. Ne to su pa ljivije pratili raspra vu nego na debatama koje je u njihovom razredu poku ala organizirati profesorica èe ko g jezika, ali onih koji su ometali druge bilo je i ovdje. Jedan od njih dr ao je u ruci struèak ljiljana koje je povremeno mirisao, nasmijavajuæi one oko sebe. Na kra ju je mu karac niskog rasta i crne kose, vlasnik stana u kojem se kru ok sastajao, b io prisiljen da mu oduzme cvijeæe. Pa nju mu je privukao jedan od sudionika u raspravi koji je ustvrdio da se u umjet nosti ne mo e govoriti o napretku; ne mo e se tvrditi, rekao je, da je Shakespeare s labiji pisac od suvremenih dramatièara. Jaromil je osjetio elju da se umije a u spor, ali mu je bilo te ko da se odluèi na javni istup u sredini na koju nije bio navikao . Bojao se da æe svi gledati u njegovo lice koje æe postepeno poprimati crvenu boju, i ruke koje æe nesigurno gestikulirati. Ipak, elio je da se sjedini s tim malim sk upom, i bio je svjestan da to mo e postiæi samo ako uzme rijeè. Da prikupi hrabrost, sjetio se slikara, njegovog velikog autoriteta u koji nikad nije posumnjao, i nastojao uvjeriti samog sebe da je njegov prijatelj i uèenik. To ga je konaèno tako ohrabrilo da se um ije ao u raspravu, ponavljajuæi neke misli koje je èuo prilikom posjeta ateljeu. To to nije izlo io vlastite misli nije bilo ni blizu toliko neobièno koliko èinjenica da ih nije izrekao svojim glasom. I njega je samog iznenadilo to glas kojim govori toli ko podsjeæa na slikarev, i to taj glas povlaèi za sobom i njegove ruke koje poèinju u z raku ponavljati slikareve pokrete. Rekao im je da je i u umjetnosti napredak neosporan -moderne tendencije predstav ljaju istinsku prekretnicu u njenom tisuægodi njem razvoju. Umjetnost se konaèno oslob odila obaveze da propagira politièke i filozofske nazore i imitira stvarnost, tako da se èak mo e reæi da prava povijest umjetnosti tek poèinje. Na tom mjestu neki su poku ali da mu upadnu u rijeè, ali Jaromil se nije dao omesti. U poèetku mu je bilo neugodno kad je èuo kako kroz njegova usta progovara slikar, s vojim rijeèima i melodikom, ali je kasnije u toj posudbi otkrio sigurnost i èvrst os lonac. Sviðalo mu se kako zvuèe reèenice u toj sredini, i nastavio je govoriti. Pozvao se na Marxovu misao da je èovjeèanstvo dosad ivjelo u predhistoriji i da æe njeg ova prava povijest zapoèeti tek proleterskom revolucijom, kdja predstavlja skok iz carstva prisile u carstvo slobode. U povijesti umjetnosti takvu odsudnu prekret nicu predstavlja trenutak kada je Andre Breton s ostalim nadrealistima otkrio au tomatski tekst, a time i èudesnu riznicu ljudske podsvijesti. Simbolièno je i znaèajno to se to dogodilo pribli no u isto vrijeme kad je izbila socijalistièka revolucija u Rusiji, jer je osloboðenje ljudske ma te za èovjeèanstvo isti skok u carstvo slobode ka o i ukidanje ekonomske eksploatacije. Tada se u debatu umije ao onaj niski crni mu karac. Pohvalio je Jaromila to brani pri ncip napretka, ali je izrazio sumnju u to da je nadrealizam moguæe svrstati u isti red s proleterskom revolucijom. Po njegovom mi ljenju, moderna je umjetnost dekad entna, i epoha u umjetnosti koja odgovara socijalistièkoj revoluciji mo e biti samo socijalistièki realizam. Uzor nam ne mo e biti Andre Breton nego Jifi Wolker, tvorac èe ke socijalistièke 103 102 poezije. Jaromilu nije bilo prvi put da se susreæe s takvim nazorima, o njima mu j e prièao jo slikar i sarkastièno im se smijao. I Jaromil je poku ao da se sarkastièno nas mije i rekao da socijalistièki realizam ne predstavlja u umjetnosti ni ta novo i da u dlaku odgovara starom bur oa-skom kièu. Niski crni mu karac nato je uzvratio da je m oderna samo ona umjetnost koja poma e u borbi za novi svijet, to nadrealizam sasvim sigurno ne mo e jer ga narodne mase ne razumiju. Debata je bila zanimljiva. Niski crni mu karac iznosio je svoje primjedbe sa armom i smireno tako da se rasprava ni na trenutak nije pretvorila u svaðu, iako je Jaro mil, opijen pa njom usredotoèenom na njega, povremeno pribjegavao ironiji, pomalo grèe vito. Nitko, uostalom, nije ni poku ao da donese neku konaènu presudu, u spor su se umije ali novi diskutanti i misao o kojoj je Jaromil raspravljao ubrzo su potisnul e nove teme. Je li, uostalom, bilo uopæe va no postoji li napredak ili ne postoji, je li nadreali zam revolucionaran ili dekadentan? Je li uopæe bilo va no jesu li u pravu oni ili on

? Va no je bilo to da je bio sjedinjen s njima. Prepirao se s njima, ali je osjeæao vrele simpatije prema èitavom tom skupu. Vi e ih nije ni slu ao, mislio je samo na to kako je sretan. Na ao je sredinu u kojoj vi e ne postoji ni kao majèin sin ni kao uèenik razreda, nego kao on sam. Pomislio je kako èovjek mo e biti u potpunosti liènost samo ako je u potpunosti meðu drugima. Konaèno je niski crni mu karac ustao i svi su znali da to znaèi da i oni moraju ustati i otiæi, jer njihov uèitelj ima posla o kome je govorio smi ljeno neodreðeno i koji je zato izgledao veoma va an i izazivao strahopo tovanje. Kad se na ao u predsoblju, kraj vrata, Jaromilu je pri la jedna djevojka s naoèarima. Recimo odmah da je Jaromil za èitavo vrijeme uopæe nije primijetio. Nije, uostalom, bila nimalo upadljiva, prije bi se moglo reæi da je bila nikakva. Ne ru na, samo nekako zapu tena; nena minkana, s ko som koja nikad nije osjetila ruku frizera ravno zaèe ljanom iznad èela, i u haljini ka kve se nose amo zato to ena ne mo e hodati gola. - Istinski me je zainteresiralo ono o èemu si govorio -reèe mu. - Bilo bi mi drago d a o tome porazgovaramo. 16 Do li su do parka nedaleko od stana niskog crnog mu karca i u li, neprestano upadajuæi j edno drugom u rijeè. Jaromil je saznao da djevojka studira na sveuèili tu i da je pune dvije godine starija od njega (ta ga je vijest ispunila nekim ludim ponosom). et ali su se kru nom stazom po parku, djevojka je vodila uèene razgovore, i Jaromil je vodio uèene razgovore, htjeli su to br e reæi jedno drugom sve to misle, do kakvih su za kljuèaka do li, kakvi su (djevojka je bila vi e orijentirana na nauku, on na umjetnost ). Nabacivali su se krupnim imenima kojima se dive, i djevojka je ponovo rekla d a su je Jaromilovi neobièni nazori veoma zainteresirali. Na trenutak je u utjela a o nda ga nazvala efebom; da, kad je u ao u prostoriju, uèinilo joj se da vidi lijepog efeba... Jaromil nije toèno znao to znaèi ta rijeè, ali bilo je nekako posebno ugodno èuti da ga n etko nekako naziva, pa jo grèki. Nasluæivao je, uostalom, da se efebom mo e nazvati sam o mlad èovjek, i to takav èija je mladost sasvim drukèija od one kakvu je sam pro ivljav ao, koja nije nespretna i poni avajuæa nego moæna i zadivljava-juæa. Studentica je upotr ijebila rijeè efeb da istakne njegovu nezrelost, ali da je istovremeno uzdigne, uèin i manje muènom i èak pretvori u prednost. To je na Jaromila djelovalo tako stimulati vno da se u estom krugu kroz park osmjelio da prijeðe na djelo za koje se pripremao od samog poèetka, ali je do tada uzalud prikupljao hrabrost: uhvatio je studentic u ispod ruke. Rijeè uhvatio nije sasvim precizna; bilo bi bolje reæi da je uvukao svoju ruku izmeðu njenog boka i nadlaktice. Uvukao je ruku gotovo neprimjetno, kao da eli da to dje vojka ne osjeti, i ona zaista nije uopæe reagirala na tu njegovu gestu. Tako je nj egova ruka ostala nesigurno prislonjena uz njeno tijelo, kao neki strani, podmet nuti predmet, torbica ili paketiæ na koji je njegova vlasnica zaboravila i koji jo j mo e svakog trenutka ispasti. Ubrzo je, meðutim, ta ruka poèela osjeæati da je nadlakt ica pod kojom se nalazi svjesna njene prisutnosti. I njegov korak poèeo je osjeæati da se kretanje nogu govorljive studentice polako usporava. To usporavanje bilo m u je poznato, 105 104 znao je da u zraku visi ne to neumitno. I kako se to veæ dogaða, kad treba da nastupi ne to neumitno, èovjek (mo da da bi pokazao kako bar dijelom sam vlada dogaðajima) redov no makar na trenutak ubrzava njegov dolazak. Jaromilova ruka, koja je do tada ne pomièno lebdjela, iznenada je o ivjela i stegla ruku djevojke. U tom trenutku studen tica je stala, podigla naoèare prema Jaromi-lovom licu i iz ruke (one druge) ispus tila na zemlju torbu. Taj djevojèin pokret zbunio je Jaromila. Kao prvo, onako oèaran razvojem dogaðaja, nij e uopæe primijetio da djevojka nosi neku torbu. Tako je torba stupila na scenu kao neka poruka s neba. Kad je postao svjestan da je djevojka do la na sastanak marks istièkog kru oka direktno s fakulteta, i da se u torbi vjerojatno nalaze univerzitet ska skripta i debeli nauèni spisi, ta ga je spoznaja naprosto opila - uèinilo mu se da je bacila na zemlju èitav univerzitet kako bi bez smetnje mogla zagrliti Jaromi la. Pad torbe na zemlju bio je zaista tako patetièan da su se poèeli ljubiti gotovo sveèan

o, kao omamljeni. Ljubili su se veoma dugo i, kad su konaèno prestali, ne znajuæi to bi dalje, ponovo je podigla naoèare prema njemu i rekla glasom u kojem se osjeæalo u zbuðenje i strepnja: - Ti sigurno misli da sam djevojka kao sve ostale. Treba da zna da nisam kao sve o stale. Te rijeèi bile su èak patetiènije od pada torbe i Jaromil je zaprepa teno shvatio da pre d njim stoji ena koja ga voli, koja se u njega zaljubila na prvi pogled, èudesno i bez ikakvog poticaja s njegove strane. Smjesta je takoðer registrirao (samim rubom svijesti, da bi to kasnije pa ljivije i detaljnije prouèio) da studentica govori o drugim enama kao da ga smatra mladiæem koji je s njima veæ stekao tako bogata iskustv a da to eni koja ga voli mora zadavati bol. Poèeo je uvjeravati djevojku da je ne smatra jednakom drugim enama; djevojka je pod igla sa zemlje torbu (Jaromil je sad dobio priliku da je bolje pogleda - bila je zaista debela i te ka, puna knjiga) i krenuli su dalje, u sedmi krug kroz park. K ad su nakon izvjesnog vremena ponovo zastali i poèeli se ljubiti, iznenada su se n a li u konusu zasljepljujuæe svjetlosti. Iz tame su iskrsla dva policajca i zatra ila od njih legitimacije. Ljubavnici su u neprilici tra ili svoje osobne karte i drhtavim ih rukama pru ili po licajcima koji su, ili lovili prostitutke, ili su naprosto poku avali da razbiju d osadu zamorne noæne slu be. Bilo kako bilo, za Jaromila i djevojku bio je to nezabor avan do ivljaj - ostatak veèeri (Jaromil je otpratio djevojku kuæi) proveli su razgova rajuæi o ljubavi koja se mora boriti s predrasudama, la nim moralom, policijom, star om generacijom, glupim zakonima i èitavim trulim, starim svijetom koji zaslu uje da bude zbrisan. 17 Bio je to divan dan i divna veèer, ali kad se vratio kuæi, bila je veæ gotovo ponoæ i ma jka je uzrujano hodala iz sobe u sobu. - Mo e li zamisliti koliko sam strepila za tebe? Gdje si bio? Zar nema ba nikakvih ob zira prema meni? Jaromil je jo bio ispunjen velikim dogaðajima dana i poèeo je odgovarati majci na naèin na koji je govorio na marksistièkom kru oku, opona ajuæi slikarev samouvjereni glas. Majka je taj glas smjesta prepoznala; kroz usta njenog sina progovorio je njen i zgubljeni ljubavnik; vidjela je lice koje joj ne pripada, èula glas koji joj ne pr ipada; njen je sin stajao pred njom kao utjelovljenje dvostrukog gubitka. To je bilo neizdr ivo. - Ubija me! Ubija me! - viknula je histerièno i pobjegla u drugu sobu. Jaromil je ostao zaprepa ten, upla en, ispunjen osjeæajem neke velike krivnje. (Ah, djeèaèe, tog se osjeæaja nikad neæe osloboditi! Kriv si, kriv si! Svaki put kad kren e od kuæe, pratit æe te pogled pun predbacivanja, pogled koji æe te zvati da se vrati ! H odat æe po svijetu kao pas na dugaèkom lancu! I kad bude veoma daleko, osjeæat æe dodir lice na vratu! I kad bude sa enama, i kad bude s njima u krevetu, od ogrlice na tvo m vratu vodit æe dugaèak lanac i negdje daleko majka, dr eæi kraj tog lanca u ruci, osjeæa t æe po njegovom trzanju sramotne pokrete kojima se prepu ta !) 106 107 - Mama, molim te, nemoj se ljutiti, mama, molim te, oprosti! - govori kleèeæi boja lji vo kraj njenog kreveta i milujuæi je po vla nom licu. (Charles Baudelaire, bit æe ti èetrdeset godina a jo æe se bojati nje, svoje majke!) A majka dugo ne eli da mu oprosti, kako bi to du e osjeæala njegove prste na svom licu . 18 (To se Xaveru nikad ne bi moglo dogoditi jer Xaver nije imao ni majku ni oca, a biti bez roditelja osnovni je uvjet slobode. Samo, da me pravilno shvatite, ne radi se o tome biti bez roditelja. Gerard Nerv al izgubio je majku jo dok je bio beba, a ipak je cijelog svog vijeka ivio pod hip notiè-kim pogledom njenih prekrasnih oèiju. Sloboda se ne stjeèe odbacivanjem ili sahranjivanjem roditelja, nego njihovim nepo stojanjem. Kad se èovjek rodi a ne zna tko ga je rodio. Kad se èovjek izle e iz jajeta izgubljenog u umi.

Kad nebo ispljune èovjeka na zemlju i on zakoraèi svijetom bez osjeæaja zahvalnosti.) 19 Ono to se rodilo u toku prvog tjedna Jaromilove ljubavi sa studenticom bio je on sam: o sebi je èuo da je efeb, da je lijep, da je pametan i da ima ma te; saznao je da ga gospoðica s naoèarima voli i da strepi od trenutka kad æe je napustiti (u trenuc ima nakon to se uveèer rastanu pred njenom kuæom, govorila je, i dok gleda za njim ka ko odlazi laganim korakom, èini joj se da vidi njegov pravi lik - lik mu karca koji se udaljava, koji joj izmièe, koji nestaje...) Konaèno je na ao svoj lik koji je tako dugo tra io u jednom i drugom svom ogledalu. Prvog su se tjedna viðali svakog dana - èetiri veèeri dugo su se etali gradskim predgraði ma, jednom su bili u kazali tu (sjedili su u lo i, ljubili se i uopæe nisu pratili predstavu) i dva puta u kinu. Sedmog dana ponovo su oti li u etnju - bila je zima, stezao je mraz a on je na sebi imao samo lagani ogrtaè. Nije obukao ni pulover isp od sakoa (jer je siva pletena vesta koju ga je majka tjerala da oblaèi bila, po nj egovom mi ljenju, takva kao da je pravljena za nekog seoskog klipana), a na glavi nije imao ni e ir ni kapu (za njegovu lepr avu kosu, koju je toliko mrzio, djevojka j e veæ drugog dana rekla da joj se sviða, jer je neuhvatljiva kao on sam). Kako mu je guma na potkoljenicama popustila pa su mu stalno klizile niz noge, obukao je sa mo kratke sive èarape (o tome da nisu bile u skladu s bojom hlaèa nije vodio raèuna, j er nije poznavao pravila elegancije) i plitke cipele. Sastali su se u sedam sati i krenuli u dugu etnju prema predgraðu, gdje im je na pr aznim parcelama kriputao pod nogama snijeg, gdje su mogli stajati i ljubiti se. O no to je Jaromila najvi e oèaravalo bila je podatnost njenog tijela. Do tada, njega j e svako milovanje s djevojkom podsjeæalo na naporno planinarenje, pri èemu treba pos tepeno savladavati pojedine kote - dugo je trajalo dok mu nije dopustila da je p oljubi, dugo je trajalo dok mu nije dopustila da joj dodirne grudi, a kad bi joj polo io ruku na bedro, èinilo mu se da je stigao veoma daleko -dalje, uostalom, nik ad nije stigao. Ovog puta se, meðutim, od prvog trenutka dogaðalo ne to sasvim neoèekiva no - studentica je u njegovom zagrljaju postajala potpuno bespomoæna, nesposobna d a se brani, spremna na sve, mogao ju je dodirivati gdje je htio. Shvaæao je to kao dokaz istinske ljubavi, ali ga je njeno pona anje ujedno i zbunjivalo jer nije zn ao to da poène s tom neoèekivanom slobodom. Tog dana (sedmog dana) djevojka mu je povjerila da njeni roditelji èesto odlaze na put i da jedva èeka priliku da Jaromila pozove k sebi u stan. Nakon zasljepljujuæe eksplozije tih rijeèi uslijedila je duga utnja; oboje su znali to bi donio njihov sa stanak u praznom stanu (napomenimo jo jednom da gospoðica s naoèarima nije u Jaromilo vom zagrljaju pokazivala ni najmanju namjeru da se brani). utjeli su, i tek nakon du e utnje djevojka je progovorila, tihim glasom: 108 109

- Mislim da u ljubavi ne smije biti nikakvih kompromisa. Ljubav znaèi iæi do kraja. Jaromil se od sveg srca suglasio s tom izjavom jer je i za njega ljubav znaèila sv e. Nije, meðutim, znao to da ka e. Umjesto odgovora je zastao, patetièno se zagledao u djevojku (zaboravio je da je mrak i da je patetièni pogled te ko zapaziti) i poèeo je groznièavo ljubiti i stezati. Nakon èetvrt sata utnje djevojka se ponovo rasprièala i rekla mu da je prvi mu karac ko ga je ikad pozvala u stan. Ima mnogo drugova, ali oni su samo drugovi. Privi-kli su se na njeno pona anje pa je èak u ali nazivaju kamena djevica. Jaromilu je bilo veoma drago to treba da bude njen prvi ljubavnik, ali je istovre meno osjetio kako ga hvata trema. Èuo je veæ mnogo prièa o ljubavnom aktu, a znao je i to da je li iti djevojku nevinosti, po opæenito prihvaæenom mi ljenju, prilièno muèan zahv t. Zato nije bio u stanju da se nadove e na djevojèinu govorljivost; na ao se izvan st varnosti, u mislima je veæ pro ivljavao slasti i strepnje tog velikog obeæanog trenutk a, od kojeg æe (u tom je èasu postao svjestan da parafrazira èuvenu Mar-xovu misao o p redhistoriji i historiji èovjeèanstva) zapoèeti prava povijest njegova ivota. Iako nisu mnogo govorili, etali su se ulicama veoma dugo. Kako je veèer odmicala, m raz je sve jaèe stezao i Jaromil je osjeæao kako puzi po njegovom slabo obuèenom tijel u. Predlo io je da svrate u neki lokal, ali su bili previ e daleko od centra grada i nigdje u blizini nije bilo restorana ni kavane. Tako je do ao kuæi potpuno promr-za

o (pred rastanak s djevojkom morao se savladavati da ne cvokoæe zubima), a kad se ujutro probudio, boljelo ga je grlo. Majka je donijela toplomjer i ustanovila da ima vruæicu. 20 Jaromilovo tijelo le alo je bolesno u postelji a njegova du a prebivala je u velikom oèekivanom trenutku. Predod ba tog trenutka sastojala se koliko od apstraktne sreæe, toliko od sasvim konkretnih briga. Jaromil, naime, uopæe nije mogao sebi predoèiti to u stvari - u svim konkretnim pojedinostima - znaèi v oljeti enu. Znao je samo da to zahtijeva odreðene pripreme, znanje i vje tinu; znao j e da se iza tjelesne ljubavi prijeteæi ceri trudnoæa, a znao je i to (o tome su njeg ovi drugovi vodili beskrajne razgovore) da je tu nepriliku moguæe sprijeèiti. U ta b arbarska vremena mu karci su (kao vitezovi koji navlaèe oklop prije bitke) navlaèili n a svoje ljubavnièko oru je prozirnu gumenu èarapu. O tome je Jaromil bio teoretski dob ro informiran. Samo kako nabaviti takvu èarapu? Jaromil nikad ne bi mogao skupiti dovoljno hrabrosti da uðe u drogeriju i kupi ne to takvo. A kad treba navuæi tu stvar, da to djevojka ne primijeti? Ta mu se gumena navlaka gadila i ne bi mogao podni jeti pomisao da djevojka za nju zna! Je li moguæe staviti je ranije, jo kod kuæe? Ili treba saèekati dok se ne naðe gol pred djevojkom? Na takva pitanja nije bilo odgovora. Nije imao pri ruci nikakvu navlaku (za tren ing), ali se zarekao da æe je po svaku cijenu nabaviti i uvje bati namje tanje. Nasluæiv ao je da u tome presudnu ulogu igraju brzina i spretnost, to se ne mo e postiæi bez v je be. Muèile su ga, meðutim, i druge stvari. to je to, konkretno, ljubavni akt? to tada èovjek osjeæa? to mu struji kroz tijelo? Biva li èovjek obuzet takvom neopisivom stra æu da vièe i gubi vlast nad sobom? I neæe li èovjek, tako vièuæi, uèiniti sebe smije nim? I koliko uop sve to skupa traje? Ah, bo e, mo e li se èovjek upustiti u ne to takvo bez solidne pripr eme? Jaromil do tada nije bio upoznao onaniju. U tome je gledao ne to nedolièno, ne to to pr avi mu karac mora izbjegavati. Osjeæao je da nije predodreðen za samozadovoljavanje ne go za veliku ljubav. Samo, kako ostvariti tu veliku ljubav bez izvjesnih priprem a? Jaromil je shvatio da upravo masturbacija predstavlja tu neophodnu pripremu, i prestao je osjeæati naèelnu odvratnost prema njoj; vi e nije bila bijedan nadomjesta k tjelesne ljubavi nego jedini siguran put do nje; nije bila pokoravanje nu di neg o stubi te kojim æe se popeti do najveæeg bogatstva. I tako je (s temperaturom od trideset osam zarez dva 110 111 stupnja) obavio svoju prvu imitaciju ljubavnog akta, koja ga je iznenadila time t o je trajala veoma kratko i nije ga navela ni na kakve krike strasti. Osjeæao se i stovremeno i razoèaran i umiren. Slijedeæih dana ponovio je eksperiment jo nekoliko p uta, ali nije do ao ni do kakvih novih spoznaja. Uvjeravao je, meðutim, samog sebe d a æe tako postepeno postati sigurniji i spremniji da se bez treme suoèi s voljenom d jevojkom. Le ao je u krevetu sa alom umotanim oko vrata èetvrti dan kad je ubrzo poslije doruèka do la k njemu u sobu baka i rekla: - Jaromile, dolje vlada prava panika! - ta se dogaða? - upitao je, a baka mu je objasnila da su se dolje kod tetke svi ok upili oko radija jer je izbila revolucija. Jaromil je skoèio iz kreveta, otrèao u su sjednu sobu, ukljuèio radio i zaèuo glas Klementa Gottwalda. Smjesta je shvatio o èemu se radi, jer se posljednjih dana mnogo govorilo (iako ga to nije posebno zanimalo jer je, kako smo upravo objasnili, imao va nijih briga) o tome da neki ministri prijete predsjedniku vlade, komunistu Gottwaldu, podno enj em ostavke. A sad je èuo Gottwaldov glas kako na prepunom Starogradskom trgu raskr inkava izdajice koje su poku ale da istisnu Komunistièku stranku iz vlade i onemoguæe narodu put u socijalizam. Pozivao je narod da istraje na ostavci ministara i poène svuda formirati nove organe vlasti pod vodstvom Komunistièke stranke. Zajedno s Gottvvaldovim glasom dopiralo je iz starog radio-aparata klicanje gomi le koje je Jaromila ispunjalo sreæom i odu evljenjem. Stajao je u pid ami i sa alom oko vrata u bakinoj sobi i klicao: - Konaèno! Do toga je moralo doæi! Konaèno!

Baka nije bila sasvim sigurna je li Jaromilovo odu evljenje na mjestu. - Misli da je to zaista dobro? - pitala je zabrinuto, a Jaromil joj je odgovarao, u zanosu: - Jest, bako, dobro je, izvanredno! - Zagrlio ju je, a onda poèeo sav izvan sebe h odati gore-dolje po sobi, govoreæi kako je masa okupljena na starom pra kom trgu izb acila dana nji datum visoko, do neba, gdje æe blistati ka*o zvijezda u toku mnogih s toljeæa. Zatim je pomislio kako je alosno to taj veliki dan provodi kod kuæe s bakom umjesto napolju, s narodom . Nije, meðutim, stigao da dovr i misao kad su se otvorila vrata i na njima pojavio tetak, crvenog lica, i povikao: - Jeste li èuli? Kurve! Kurve proklete! Takav puè! Jaromil je pogledao u tetka, koga je uvijek mrzio, kao i njegovu enu i umi ljenog sina, i uèinilo mu se da je nastupio trenutak konaène pobjede nad njim. Stajali su jedan prema drugom, iza tetkovih leða bila su vrata a iza Jar omilovih radio, tako da je imao osjeæaj da iza njega stoji masa od sto tisuæa ljudi. Govorio je kao da se sto tisuæa ljudi obraæa jednom jedinom èovjeku. - Ovo nije puè, ovo je revolucija - rekao je. - Idi ti u dupe skupa s takvom revolucijom - rekao je tetak. - Lako je tako diza ti revoluciju, uz pomoæ vojske, policije i jedne velesile. Taj samouvjereni glas, to obraæanje kao glupom djeèaku, uèinili su da iz Jaromila prov ali mr nja. - Ta vojska i policija nastoje onemoguæiti nekolicini hulja da nastave iskori tavati narod! - Kakva si ti budala - rekao je tetak. - Vlast je i dosad bila uglavnom u rukama komunista, i ovaj su puè inscenirali da je prigrabe u cjelini. Do vraga, uvijek s am znao da si priglupo deri te. - A ja sam znao da si eksploatator i da æe ti radnièka klasa jednom zavrnuti vratom. Posljednju reèenicu Jaromil je izgovorio obuzet bijesom i uglavnom bez razmi ljanja; ipak, zadr imo se malo na njoj. Upotrijebio je rijeèi koje je èesto mogao proèitati u k omunistièkoj tampi ili èuti na komunistièkim skupovima, ali koje je dotad izbjegavao, k ao to je izbjegavao svaku ustaljenu ablonu. Jaromil je sebe uvijek smatrao prvenst veno pjesnikom pa se ni onda kada je govorio o revoluciji nije elio odreæi vlastiti h rijeèi. A gle, sad je odjednom rekao: radnièka klasa zavrnut æe ti vratom. Da, to je veoma zanimljivo: upravo u trenucima uzbuðenja (dakle, u trenucima kad èov jek reagira spontano i kad dolazi do izra aja pravo ja) Jaromil se odrekao vlastit ih rijeèi i opredijelio za to da kroz njega govori netko drugi. I ne samo to je pos tupio tako, nego je tako postupio pro et intenzivnim osjeæajem zadovoljstva. Èinilo mu 8 ivot je negdje drugdje 113 se da je dio tisuæglave mase, da je jedna od glava tisuægla-vog zmaja gomile, i to j e bilo velièanstveno. Èinilo mu se da je odjednom postao moæan i u stanju da se nasmij e u oèi èovjeku pred kojim je jo juèer zbunjeno crvenio. I upravo gruba jednostavnost i zgovorene reèenice (radnièka klasa zavrnut æe ti vratom) prièinjala mu je najveæu radost, jer ga je povezivala s onim divno jednostavnim ljudima koji nemaju smisla za fin ese, èija je mudrost u tome da uvijek tra e su tinu stvari, koja je smije no jednostavna . Jaromil (u pid ami i omotanog vrata) stajao je raskora-èen ispred radija iz kojeg je grmjela bura aplauza, i èinilo mu se da ta buka prodire u njega i raspinje ga, da ispunjen njom stoji pred mrskim èovjekom kao nesalomljivo stablo, kao stijena koj a se smije. A tetak, koji je proglasio Voltairea izumiteljem volta, neoèekivano mu je pri ao i p rilijepio mu amar. Jaromil je osjetio vrelu bol na licu. Bio je svjestan da je do ivio poni enje, a kak o se osjeæao velik i moæan kao stablo ili stijena (iza njega su iz radija jo dopirali tisuæ-glavi glasovi), htio je da se baci na tetka i vrati mu amar. Ipak, bilo je p otrebno nekoliko trenutaka da se na to odluèi, pa se tetak u meðuvremenu okrenuo i i zi ao iz sobe. - Ovo æu mu vratiti! Hulja! Vratit æu mu... - viknuo je Jaromil i zakoraèio prema vfat ima, ali gaje baka uhvatila za rukav pid ame, moleæi ga da nikamo ne ide. Tako je Ja romil samo jo nekoliko puta ponovio hulja, hulja, hulja i vratio se u krevet, u k

ojem je prije manje od jednog sata le ao pored svoje imaginarne ljubavnice. Vi e nij e bio kadar misliti na nju. Vidio je samo svog tetka, osjeæao njegov dlan na obraz u i u beskraj predbacivao sebi to nije spremno reagirao, kao mu karac. Bio je tako bijesan na sebe da je zaplakao i gnjevnim suzama nakvasio jastuk. Kasno poslije podne vratila se kuæi majka i, sva izbezumljena, isprièala kako su u n jenom uredu veæ smijenili direktora koga je veoma cijenila, i kako se svi koji nis u "komunisti boje hap enja. Jaromil se, iz kreveta, oslonjen na lakat, strastveno ukljuèio u raspravu. Objasni o je majci da je to to se dogaða revolucija, i da je revolucija period u kojem je neophodno primijeniti nasi lje, kako bi to br e bilo stvoreno dru tvo u kome vi e nikad neæe biti nasilja. To majka treba da shvati! I majka je u debatu unosila cijelu sebe, ali Jaromil je znao parirati svim njeni m primjedbama. Govorio je o tome kakav apsurd predstavlja vladavina bogatih, èitav o to dru tvo poduzetnika i rentijera, i rafinirano podsjetio majku da je i sama, u nutar vlastite obitelji, bila rtva takvih ljudi. Spomenuo je nadutost njene sestr e i njenog neobrazovanog mu a. Majka se pokolebala i Jaromil se radovao uspjehu koji je postigao. Èinilo mu se da se tako osvetio za amar to ga je primio prije nekoliko sati. Kad se sjetio toga, uè mu je opet prokljuèala, pa je rekao: - Upravo sam danas odluèio da stupim u Komunistièku stranku, mama. Kad je iz majèinog pogleda razabrao da ne odobrava tu odluku, poku ao ju je podrobni je objasniti. I tako ga je veæ stid, rekao je, to to odavno nije uèinio, jer ga samo nasljedno optereæenje doma u kojem je odrastao razdvaja od onih kojima veæ dugo prip ada. - Je li ti mo da ao to si se rodio ovdje i to sam ti ja majka? Majèin glas zvuèao je potreseno i Jaromil je brzo rekao da ga je pogre no razumjela. P o njegovom mi ljenju, majka, takva kakva u biti jest, nema pod bogom nièeg zajednièkog ni sa svojom sestrom ni sa dru tvom bogata a. - Ako me voli , ne èini to - odgovorila mu je ipak majka. - I sam zna kakve muke imam sa svojim ogorom. Ako sazna da si stupio u Komunistièku stranku, postat æe neizdr iv. Budi pametan, molim te! Jaromilu se steglo grlo od poni enja. Umjesto da svom tetku vrati amar, dobio je sa d od njega drugi. Okrenuo se na drugu stranu i ostao tako dok majka nije izi la iz sobe. A onda je ponovo zaplakao. 115 114 21 U est sati uveèer studentica ga je doèekala u bijeloj pregaèi i odvela u malu, urednu k uhinju. Veèera nije bila ni ta posebno, pr ena jaja i salama, ali bila je to prva veèera koju je Jaromilu pripremila neka ena (ako ne uzmemo u obzir majku i baku), pa je jeo ispunjen ponosom mu karca za koga se brine njegova ljubavnica. Zatim su oti li u susjednu sobu u kojoj se nalazio okrugli stoliæ od mahagonija pokr iven kukièanim stol-njakom na kojem je kao uteg stajala masivna staklena vaza. Na zidovima su visile odvratne slike a pored jednog zida stajao je kauè doslovno zatr pan jastuèiæima. Za tu veèer sve je bilo unaprijed dogovoreno i obeæano, tako da je samo trebalo da se bace u mekane valove le aja. Zaèudo, meðutim, studentica je sjela na tv rdu stolicu pored okruglog stoliæa a on nasuprot njoj; dugo, dugo su prièali, sjedeæi na tvrdim stolicama, i Jaromilu se od nelagodnosti poèelo stezati grlo. Znao je, naime, da u jedanaest sati mora biti kod kuæe. Molio je, dodu e, majku da m u dopusti da ostane izvan kuæe cijelu noæ (izmislio je neku razrednu proslavu), ali je nai ao na tako estok otpor da se nije usudio dalje navaljivati i ostalo mu je sa mo da se nada da æe pet sati, od est do jedanaest, biti dovoljno za njegovu prvu lj ubavnu noæ. Studentica je, meðutim, prièala i prièala i vrijeme od pet sati brzo se topilo. Prièala je o svojoj obitelji, o bratu koji je poku ao poèiniti samoubojstvo zbog nesretne lj ubavi. - To je na meni ostavilo neizbrisiv trag. Ne mogu biti kao druge djevojke. Ne mo gu uzimati ljubav olako -rekla je a Jaromil je osjetio da te rijeèi treba da opter ete obeæanu tjelesnu ljubav balastom ozbiljnosti. Zato je ustao, nagnuo se»iznad nje

i rekao veoma ozbiljnim glasom: - Potpuno te razumijem. Da, potpuno te razumijem. -Blago ju je prisilio da ustan e, odveo do kauèa i sjeo pored nje. Ljubili su se, milovali i mazili. Sve to trajalo je beskrajno dugo i Jaromil je mislio na to kako bi veæ trebalo da je svuèe; to, meðutim, jo nikad nije radio i nije z nao kako poèeti. Prije svega, nije znao treba li ili ne treba da ugasi svjetlo. Prema svemu to je èuo o sliènim situacijama, pretpostavljao je da bi svjetlo trebalo ugasit i. U d epu sakoa imao je paketiæ s prozirnom navlakom, pa ako je htio da je u pogodn om trenutku tajno i neprimjetno namjesti, mogao je to uèiniti samo u mraku. Nije s e, meðutim, nikako mogao odluèiti da usred milovanja ustane i ode do prekidaèa. Èinilo m u se da bi to bio previ e drzak postupak (ne zaboravimo da je bio lijepo odgojen m ladiæ); nalazio se u tuðem stanu i bilo je na domaæici da, ako eli, okrene prekidaè. Konaè o je skupio hrabrost i boja ljivo upita: - Ne bi li trebalo da ugasimo svjetlo? - Ne, ne, molim te, nemoj - odgovorila je djevojka, a Jaromil nije znao to bi to trebalo da znaèi - da djevojka ne eli mrak, pa prema tome ne eli ni da vode ljubav, ili da eli da vode ljubav ali ne po mraku. Mogao je, naravno, i da je upita, ali ga je bilo stid da glasno izgovori ono to je mislio. Onda je ponovo postao svjestan da u jedanaest sati mora biti kod kuæe, i natjerao je sebe da prevlada boja lji-vost - otkopèao je prvo ensko dugme u svom ivotu. Bilo je to dugme na bijeloj djevojèinoj bluzi i otkopèao ga je ispunjen strepnjom to æe djevoj ka na to reæi. Nije rekla ni ta. Nastavio je otkopèavati dugmad, jedno po jedno, izvuk ao je kraj bluze iz suknje i konaèno joj skinuo bluzu. Le ala je na jastuèiæima samo u suknji i grudnjaku, a najèudnije u svemu bilo je to to je jo prije nekoliko trenutaka groznièavo ljubila Jaromila a sad je, bez bluze, le ala kao omamljena, nepomièna, isturenih grudi kao osuðenik na smrt koji se ponosito prsi pred cijevima. Jaromilu nije preostalo drugo nego da je nastavi svlaèiti. Sa strane na suknji nap ipao je patentni zatvaraè i povukao ga; samo nije imao pojma da postoji i kvaèica ko jom je suknja zakvaèena u struku, i neko je vrijeme uzalud poku avao svuæi suknju djev ojci preko bokova. Djevojka, i dalje isturajuæi grudi prema nevidljivom streljaèkom vodu, nije mu pomogla jer vjerojatno nije ni primijetila s kakvim se te koæama bori. Ah, preskoèimo oko èetvrt sata Jaromilovih muka! 117 116 Konaèno je ipak uspio da potpuno svuèe djevojku. Kad je vidio kako se pru a na jastuci ma, predano i èekujuæi davno planirani trenutak, shvatio je da ne preostaje drugo nego da se i sam svuèe. Luster je, meðutim, obasjavao sobu jarkom svjetlo æu i Jaromilu je b ilo neugodno i pomisliti da se u takvoj atmosferi naðe bez odjeæe. Tada je do ao na sp asonosnu misao: pored dnevne sobe nalazila se spavaæa soba (starinska spavaæa soba s braènim krevetom); u njoj nije gorjelo svjetlo; tu bi se mogao u mraku svuæi i jo se pokriti dekom. - Da prijeðemo u spavaæu sobu? - predlo io je boja ljivo. - U spavaæu sobu? Za to? Za to bi trebalo da idemo u spavaæu sobu? - nasmijala se djevoj ka. Ne znamo za to se nasmijala. Bio je to smijeh sasvim nepotreban, sluèajan, smu en. Ali Jaromila je taj smijeh pogodio; upla io se da je lupio neku glupost, da je tim pr ijedlogom da prijeðu u spavaæu sobu odao koliko je neiskusan. Iznenada se na ao potpun o sam; bio je u tuðoj sobi, pod indiskretnim svjetlom lustera koji nije smio ugasi ti, s tuðom enom koja mu se ruga. U tom trenutku postao je svjestan da te veèeri neæe voditi ljubav; uvrijeðen, utke je s jedio na kauèu. Bilo mu je ao, ali mu je istovremeno i odlanulo. Nije vi e morao misl iti na to hoæe li ili neæe ugasiti svjetlo i kako da se svuèe, i bilo mu je drago to se to nije dogodilo njegovom krivicom. Nije trebalo tako glupo da se smije. - to ti je? - upitala je. - Ni ta - rekao je Jaromil, svjestan da bi ga svaki poku aj da djevojci objasni za to je uvrijeðen doveo u jo gluplji polo aj. Zato se savladao, podigao je s kauèa i zagleda o se u nju (htio je da ponovo bude gospodar situacije, a èinilo mu se da je onaj t ko gleda u prednosti nad onim koga gledaju). - Lijepa si - rekao je nakon izvjes

nog vremena. Djevojka, podignuta s kauèa na kojem je do tada le ala sva protrruila, i èekujuæi, kao da se iznenada oslobodila; opet je postala govorljiva i sigurna u sebe. Nimalo joj nije smetalo to djeèak zuri u nju (mo da je mislila da je onaj"* koga gledaju u predn osti nad onim tko gleda) i konaèno je upitala: - Jesam li ljep a obuèena ili gola? Postoji nekoliko klasiènih enskih pitanja s kojima se svaki mu karac prije ili kasnij e mora sresti i za koje bi djeèake trebalo pripremati veæ u koli. Jaromil je, meðutim, kao i svi mi, i ao u lo e kole i nije znao kako da odgovori. Nastojao je pogoditi to b i djevojka eljela èuti, ali je bilo veoma te ko odluèiti se: djevojka izlazi meðu svijet uglavnom obuèena, pa bi joj moralo biti drago ako lijepo izgleda u haljini; s drug e strane, golotinja je svojevrsna tjelesna istina, pa bi trebalo vi e da se raduje ako joj ka e da je ljep a naga. - Lijepa si i gola i obuèena - rekao je, ali studentica oèigledno nije bila zadovolj na takvim odgovorom. Ska-kutala je po sobi, pokazujuæi se sa svih strana, i zahtij evala od djeèaka da se izjasni bez izvrdavanja. - elim znati kakva ti se vi e sviðam. Na tako formulirano pitanje bilo je veæ mnogo lak e odgovoriti. Maloprije mu se èinilo da æe biti netaktièno ako ka e da je ljep a gola, nego obuèena kad je svi drugi viðaju sam obuèenu. Meðutim, ako eli èuti njegovo osobno mi ljenje, mo e bez straha reæi da mu se vi iða gola jer joj time daje do znanja da je voli onakvu kakva jest, nju samu, bez i kakvih dodataka. Po svemu sudeæi, nije rezonirao lo e jer je studentica na izjavu da je ljep a gola rea girala veoma povoljno. Nije se obukla sve dok nije krenuo kuæi, bezbroj ga je puta poljubila, a na rastanku (bilo je petnaest do jedanaest, majka æe biti zadovoljna ) kraj vrata mu je apnula: - Danas sam se uvjerila da me voli . Zlatan si, i zaista me voli . Da, bolje je ovak o. Bolje da se jo malo suzdr avamo, da jo malo ivimo u i èekivanju. 22 Tih je dana poèeo pisati veliku poemu. Bila je to poema-prièa a govorila je o èovjeku koji je iznenada shvatio da je star, da se na ao ondje gdje sudba svoje kolodvore ne gradi, da je napu ten i zaboravljen. Oko njega 118 119 Zidove vapnom bijele i namje taj iznose i sve se mijenja u njegovoj sobi. Istrèi iz kuæe (misao urbe u svakom avu nosi) i juri natrag tamo gdje je nekad najinte nzivnije ivio: Posljednji trakt na katu treæem vrata straga lijevo u kutu ploèica s imenom nevidljivim u polutami »Dvadeset godina pro li trenuci primite me!« Vrata mu otvara starica koja se tek prenula iz zamrlosti dugogodi nje samoæe. urno gr ize usne kojima veæ godinama nije bilo stalo do boje, veæ gotovo zaboravljenim pokre tom ra èe ljava rijetku, neopranu kosu, zbunjeno ma e rukama da od njega sakrije fotogra fije nekada njih ljubavnika na zidovima. A onda je odjednom obuzima osjeæaj da je ok o nje sve divno i da vanj tina nije va na: »Dvadeset godina. I vraæa se kao posljednje va no to sreæem, a nemam to da vidim ako pogledam preko tvog ramena u buduænost.« Da, u sobi je sve divno, i ni ta nije va no, ni bore, ni neuredna odjeæa, ni po utjeli z ubi, ni prorijeðena kosa, ni blijede usne, ni sme urana tijela. Izvjesnosti izvjesnosti ne mièem se i spremna sam Izvjesnosti Ljepota pred tobom p ada Mladost pred tobom pada. A on, umoran, hoda po njenoj sobi (rukavicom bri uæ otiske tuðih prstiju na stolu) i z na da je imala ljubavnike, mnogo ljubavnika, koji su Spiskali svu svjetlost iz njene ko e pa ni u mraku vi e nije lijepa a oguljena mjesta da se i ne broje. U du i mu odzvanja neka pjesma, zaboravljena pjesma, bo e, kako iðeta pjesma? 120 Plovi i plovi preko pijeska postelji i skida svoju vanj tinu plovi i plovi dok ne osta e samo jezgro samo tvoje jezgro. I ona je svjesna da mu ne mo e vi e pru iti ni ta mlado, ni ta jedro. Ali

U trenucima nemoæi to me vrebaju moj umor nestajanje taj va ni i èisti proces bit æe i ostat æe samo tvoj. Potreseni, dodiruju obraæa sa »djevojèice« plaèu. jedno drugom bore, on joj se a ona njemu sa »deèko«, a onda I nema posrednika meðu njima Ni rijeèi Ni pokreta Nièeg iza èega bi se skrili Nièeg iza èega bi se skrila bijeda njegova i njena. I upravo tu zajednièku bijedu udi u punim pluæima. edno je upijaju jedno iz drugog. Mil uju svoja bijedna tijela i svako od njih èuje kako pod ko om onog drugog veæ tiho pred u strojevi smrti. Znaju da su zauvijek i potpuno vezani jedno uz drugo, da je to njihova posljednja ljubav a i najveæa ljubav, jer je posljednja ljubav uvijek naj veæa. Mu karac misli To je ljubav bez izlaznih vrata to je ljubav kao zid a ena misli Mo da vremenski daleka ali likom bliska nam je smrt to znamo - Zavaljeni u meke fotelje dostignutog cilja I nogu zadovoljnih tako da koraèat ne ele sigurnih ruku to ne tra e dodir Èekamo samo da pljuvaèka nam pretvori se u rosu. Kad je majka proèitala tu èudnu pjesmu, ostala je kao uvijek zapanjena preranom zrel o æu koja omoguæava njenom sinu da se u ivi u ne to tako daleko kao to je 12.1 starost. Nije, meðutim, shvatila da likovi u pjesmi ne odra avaju stvarnu psihologij u starosti. Nije bila u pravu ni studentica koja je pjesmu, kad ju je proèitala, p roglasila nekrofilskom. Ne, u pjesmi se uopæe nije radilo o starcu i starici. Da smo upitali Jaromila koli ko godina imaju junaci njegove poeme, ostao bi zbunjen i rekao negdje izmeðu èetrdes et i osamdeset. Nije imao pojma o starosti, bila je za njega ne to daleko i neodreðe no; znao je samo to da je starost stanje u koje èovjek stupa nakon zrelosti, kad s e njegova sudbina pribli ava kraju, kad vi e nema razloga da se boji one stra ne nepoz nanice koja se zove buduænost, kad je ljubav koju susreæe posljednja i izvjesna. Jaromil je, naime, bio obuzet strepnjom; koraèao je prema nagom tijelu mlade ene ka o da koraèa po trnju; èeznuo je za tijelom i bojao ga se. Zato je u ljubavnim pjesma ma bje ao od konkretnosti tijela u svijet djeèje igre; oduzimao je tijelu realnost i na ensko krilo gledao kao na muzièku kutiju koja kucka. Ovog puta je, meðutim, pobje gao na suprotnu stranu: u starost, u vrijeme kad tijelo vi e nije opasno i ponosit o, nego bijedno i izaziva sa aljenje. Bijeda staraèkog tijela kao da ga je mirila s ponosito æu mladog, koje æe jednom takoðer biti staro. Pjesma je bila puna ru nih, naturalistièkih detalja -Jaromil nije zaboravio ni po utje le zube, ni krmelje u kutovima oèiju, ni sme uranu ko u - ali iza grubosti tih pojedin osti krilo se njegovo dirljivo nastojanje da ogranièi ljubav na ono vjeèno, beskonaèno , na ono to mo e zamijeniti majèin zagrljaj, na ono to nije podlo no vremenu, na ono to e jezgro samo jezgro i to mo e nadvladati moæ tijela, izdajnièkog tijela èiji se svijet p ru a pred njim kao nepoznat teritorij kojim gospodare lavovi. Pisao je pjesme o umjetnom djetinjstvu ljubavi, pisao je pjesme o nestvarnoj smr ti, pisao je pjesme o nestvarnoj starosti. To su bile tri plavièaste zastave pod k ojima je boja ljivo koraèao prema veoma stvarnom tijelu zrele ene. 122 23 Kad je do la k njemu (mama i baka su otputovale na dva dana iz Praga), nije upalio svjetlo iako se veæ spu tao sumrak. Veèerali su, a onda sjedili u Jaromilovoj sobi. O ko deset sati (to je bilo vrijeme kad ga je majka obièno slala u postelju) izgovor io je reèenicu koju je prije toga mnogo puta ponovio u sebi kako bi zvuèala sasvim l e erno i prirodno: - Nije li vrijeme za krevet? Klimnula je glavom i Jaromil je namjestio postelju. Da, sve je i lo onako kako je planirao, sve se odvijalo bez smetnji. Djevojka se svukla u jednom kutu a Jaromi l (s mnogo vi e urbe) u drugom. Brzo je obukao pid amu (paketiæ s gumenom navlakom stav io je veæ ranije u d ep), zavukao se pod pokrivaè (znao je da mu pid ama ne stoji dobro, da je velika i da u njoj izgleda sitan) i promatrao djevojku koja na sebi nije

ostavila ni ta (ah, u polumraku je izgledala jo ljep a nego posljednji put) i gola le gla pored njega. Privila se uz njega i poèela ga groznièavo ljubiti; nakon izvjesnog vremena Jaromil se sjetio da je krajnje vrijeme da otvori paketiæ, pa je posegnuo u d ep, poku avajuæi d a ga neprimjetno izvuèe. - ta ti je to? - upitala je djevojka. - Ni ta - odgovorio je, a ruku kojom je htio izvuæi paketiæ urno polo i djevojci na dojku . Pomislio je kako æe se morati na trenutak isprièati i otiæi u kupaonicu da se diskre tno pripremi, ali dok je tako razmi ljao (djevojka ga nije prestajala ljubiti), pr imijetio je da je uzbuðenje, do tada fizièki neosporno, iznenada nestalo. To ga je p otpuno zbunilo jer je znao da u takvoj situaciji nema nikakvog smisla otvarati p aketiæ. Grèevito je milovao djevojku, sa strepnjom prateæi hoæe li se nestalo uzbuðenje op et javiti. Nije se javilo. Kao da je strepnja s kojom gaje promatrao paraliziral a njegovo tijelo, pa se skupljalo umjesto da raste. Milovanje i ljubljenje vi e nije pru alo ni radosti ni u itka; bilo je samo paravan iz a kojeg je djeèak pro ivljavao paklene muke, uzalud pozivajuæi svoje tijelo na poslu nos t. Milovanje i ma enje proteglo se u beskonaèJ23 nost, muèenje u potpunoj ti ini, jer Jaromil nije znao to da ka e, i èinilo mu se da bi s vaka rijeè skrenula pa nju na njegovu sramotu. I djevojka je utjela jer je vjerojatno i sama poèela nasluæivati da se dogaða ne to sramotno, ali nije toèno znala je li za tu s ramotu kriva ona ili on. U svakom sluèaju, zbivalo se ne to na to nije bila spremna i to se bojala nazvati pravim imenom. I kad je ta stra na groznica dodira i poljubaca konaèno minula, splasnula da se vi e n e razbukti, polo ili su glave na jastuk i poku ali zaspati. Te ko je reæi jesu li spaval i ili nisu, i koliko su spavali, ali ako su i probdjeli noæ, pretvarali su se da s pavaju jer su se samo tako mogli sakriti jedno od drugog. Kad su ujutro ustali, Jaromil se pla io da pogleda njeno tijelo; izgledalo je nesn osno lijepo, kao da je postajalo sve ljep e to mu je manje pripadalo. Oti li su u kuh inju i pripremili doruèak, s naporom poku avajuæi da le erno razgovaraju. A onda je studentica rekla: - Ti me ne voli . Jaromil je htio da joj ka e kako to nije istina, ali mu ona nije dala da doðe do rij eèi. - Ne, nema smisla da me u bilo ta uvjerava . To je jaèe od tebe, kako se to noæas pokaz alo. Ne voli me dovoljno. Ta i sam si mogao vidjeti da me dovoljno ne voli . U prvom trenutku Jaromil je nato htio odgovoriti tvrdnjom kako sve to se dogodilo nama nikakve veze s velièinom ljubavi, ali se predomislio. Djevojèine su mu rijeèi, n aime, neoèekivano pru ile moguænost da sakrije svoju sramotu. Bilo je tisuæu puta lak e po dnijeti prijekor da ne voli djevojku, nego pomisao da s njegovim tijelom ne to nij e u redu. Zato nije odgovorio, samo je oborio glavu. A kad je djevojka ponovila optu bu, rekao je, glasom pode enim da zvuèi nesigurno i neuvjerljivo: - Ne, nije toèno, volim te. - La e - rekla je. - Ima drugu koju voli . To je bilo jo bolje. Jaromil je oborio glavu i tu no slegnuo ramenima, kao da prizn aje da u tom predbaciva-nju ima istine. - Sve skupa nema smisla ako ljubav nije prava - rekla 'je studentica sumorno. Rekla sam ti da ja te stvari ne L uzimam olako. Ne podnosim pomisao da sam nadomjestak za neku drugu. Iako je noæ koju je pro ivio bila pravo muèenje, Jaromilu je preostao samo jedan izlaz : da se sve ponovi pa da ispravi ono to je pokvario. Zato je sad morao da joj ka e: - Ne, nepravedna si prema meni. Volim te. Jako te volim. Ali ne to sam pre utio. U m om ivotu zaista postoji jo jedna ena. Voljela me je a ja sam joj zadao bol. Od tada na mene kao da pada neka sjena, sjena koja me sputava i pred kojom sam bespomoæan . Shvati me, molim te! Bila bi nepravedna prema meni kad se zbog toga vi e ne bi h tjela sastajati sa mnom, jer volim samo tebe, samo tebe. - Nisam rekla da se vi e neæu sastajati s tobom, rekla sam samo da neæu trpjeti niti j ednu drugu enu, makar bila i samo sjena. Shvati ti mene, ljubav je za mene ne to ap solutno. Za mene u ljubavi nema kompromisa.

Jaromil je gledao lice djevojke s naoèarima i srce mu se stezalo od pomisli da bi je mogao izgubiti; bili su, èinilo mu se, srodne du e i vjerovao je da bi ga mogla r azumjeti. Ipak joj se nije mogao i nije smio povjeriti, morao se dr ati kao èovjek o bilje en sudbinom, rascijepljen i vrijedan sa aljenja. - Zar apsolutno u ljubavi ne znaèi prije svega to da ljudi jedno drugo razumiju i vole sa svim to nose u sebi i na sebi, èak i sa sjenama? - rekao je. To je bila dobro sroèena reèenica i studentica se zamislila. Jaromilu se èinilo da mo da ipak jo nije sve izgubljeno. 24 Do tada joj jo nikad nije bio dao da proèita njegove pjesme. Æekao je da slikar ispun i obeæanje i objavi njegove stihove u nekom avangardnom èasopisu; htio je da je zabl jesne slavom tampane rijeèi. Sad mu je, meðutim, pomoæ njegovih stihova bila hitno potr ebna. Vjerovao je da æe studentica, kad ih proèita (najvi e je oèekivao od pjesme o star cima), biti dirnuta i pokazati vi e razumijevanja. Prevario se; studentica je, po svemu sudeæi, smatrala du no æu da svom mladom prijatelju pomogne kri.......125 124 tièkim savjetima, i potpuno ga dotukla prozaièno æu svojih primjedbi. Gdje je nestalo divno ogledalo njenog odu evljenja i divljenja u kojem je nekad pr vi put otkrio svoju osobe-nost? Iz svih ogledala sad se samo gadno cerila njegov a nezrelost, a to je bilo nepodno ljivo. U oèaju, sjetio se slavnog imena pjesnika o zarenog aureolom pripadnika evropske avangarde i voðe domaæih ekscentrika, u koga je , iako ga nije poznavao niti ikad vidio, gajio slijepo povjerenje, povjerenje ka kvo obièan vjernik osjeæa prema visokim dostojanstvenicima svoje crkve. Poslao mu je svoje pjesme i uz njih ponizno, moleæivo pismo, a onda je sanjario o njegovom odg ovoru, prijateljskom i poticajnom, i ti snovi djelovali su kao melem na njegove sastanke sa studenticom, koji su postajali sve rjeði (tvrdila je da se pribli ava is pitni rok na fakultetu i da nema vremena) i sve sumorniji. Ponovo se vratio u doba (uostalom, ne tako davno) kad mu je svaki razgovor bilo s kojom enom zadavao pote koæe i kad se morao kod kuæe pripremati za njega. I sad je op et svaki sastanak pro ivljavao mnogo dana unaprijed i u mnoge duge veèeri u sebi raz govarao sa studenticom. U tim nikad neizgovorenim monolozima sve izrazi-tije (a ipak tajno) ocrtavao se lik ene o èijem je postojanju studentica govorila za doruèkom u Jaromilovoj sobi. Obasjavala je Jaromila svjetlom pro ivljene pro losti, izazival a ljubomoru i opravdavala neuspjeh njegovog tijela. Na nesreæu, njen se lik nazira o samo u neizreèenim monolozima, a u stvarnim razgovorima sa studenticom brzo i ne primjetno se gubio. Studentica se prestala zanimati za nju jednako neoèekivano kao to ju je spomenula. To je uznemirilo Jaromila. Sve njegove sitne aluzije, dobro smi ljene izjave sraèunate na to da studentica pomisli kako se izlanuo, i iznenadne u tnje koje je trebalo da ostave dojam sjeæanja na drugu enu, ostajale su neprimi-jeæen e. Umjesto toga mu je nadugaèko (i, jao, prilièno veselo!) prièala o fakultetu i opisival a svoje kolege tako plastièno da su mu izgledali mnogo stvarniji nego to je bio on sam. Oboje su se vraæali u stanje u kojem su bili prije nego to su se upoznali - on se pretvarao u nesigurnog djeèaka, a ona, u kamenu djevicu koja vodi uèene razgovore. Tek ponekad se dogaðalo (te trenutk e Jaromil je beskrajno volio i intenzivno pro ivljavao) da odjednom u uti ili iz èista mira izgovori neku tu nu, sumornu reèenicu, na koju je kasnije Jaromil uzalud poku av ao nadovezati svoje vlastite misli, jer se djevojèina tuga okretala iskljuèivo prema njoj samoj i nije te ila sporazumijevanju s Jarom i lovom tugom. Gdje je bio izvor te tuge? Tko zna; mo da je alila za ljubavlju, promatrajuæi kako ne staje; mo da je mislila na nekog drugog, na nekog za kim je èeznula. Tko zna. Jednom je taj trenutak tuge bio tako intenzivan (vraæali su se iz kina pustom zimskom ul icom) da je u hodu spustila glavu na njegovo rame. Gospode Bo e! Ta to je veæ jednom do ivio! Do ivio je to jednom dok se etao kroz park s d jevojkom koju je upoznao na plesu! Taj pokret glave, koji ga je onda uzbudio, dj elovao je i sada na isti naèin: bio je uzbuðen! Bio je estoko i primjetno uzbuðen! Samo , ovog puta nije se zastidio, naprotiv, ovog puta je oèajnièki elio da djevojka njego vo stanje primijeti! Djevojka je, meðutim, koraèala s glavom tu no polo enom na njegovo rame i preko svojih n

aoèara gledala tko zna kamo. A Jaromilovo uzbuðenje trajalo je, pobjedonosno, ponosito, dugo, vidljivo, i od sv eg je srca elio da bude primijeæeno i kako treba ocijenjeno! elio je da uzme djevojèin u ruku i polo i je dolje na svoje tijelo, ali bila je to samo elja, ideja koja mu j e izgledala luda i neostvar-ljiva. Pomislio je da bi mogli zastati i zagrliti se ; djevojka bi tada svojim tijelom sigurno osjetila njegovo uzbuðenje. Kad je primijetila da usporava korak i namjerava stati i poljubiti je, studentic a je, meðutim, rekla: - Ne, ne, elim ostati ovako, elim ostati ovako... Rekla je to tako tu no da se Jaromil bez rijeèi pokorio. Onaj meðu njegovim nogama izg ledao mu je kao pajac koji ple e, klaun, neprijatelj koji mu se smije. I ao je s tu no m tuðom glavom na ramenu i s tuðim razigranim klaunom meðu nogama. 126 127 25 Mo da u uvjerenju da tuga i elja za utjehom (slavni pjesnik jo mu nije odgovorio) mo gu opravdati i sasvim neuobièajene postupke, oti ao je slikaru nenajavljen. Veæ u pred soblju je po amoru koji je dopirao iz sobe shvatio da se kod slikara okupilo broj no dru tvo, i htio je da se isprièa i brzo ode, ali slikar ga je srdaèno pozvao u atel je i tu ga predstavio svojim gostima, trojici mu karaca i dvjema enama. Jaromil je osjeæao kako crveni pod pogledima petoro nepoznatih ljudi, ali se istov remeno osjeæao i polaskan. Slikar je, naime, dok ga je predstavljao, izjavio da pi e izvanredne pjesme i govorio o njemu kao o nekome koga gosti veæ iz prièanja poznaju . Bio je to prijatan osjeæaj. Kad je sjeo u naslonjaè i pogledao oko sebe, sa zadovo ljstvom je primijetio da je i jedna i druga od prisutnih ena ljep a od njegove stud entice. S kakvom su samo profinjenom le erno æu prebacivale nogu preko noge, otresale pepeo cigareta u pepeljaru i spajale nauène termine i vulgarne izraze u bizarne reèe nice! Jaromil se osjeæao kao u liftu koji ga di e u predivne visine do kojih ne dopi re nemilosrdni glas djevojke s naoèarima. Jedna od ena mu se uljudno obratila pitanjem kakve stihove pi e. - Stihove - slegnuo je u neprilici ramenima. - Izvanredne - dodao je nato slikar a Jaromil je oborio glavu. Druga ena ga je du go promatrala a zatim rekla ugodnim altom: - Sad ovdje meðu nama izgledate kao Rimbaud s Ver-laineom i njegovom dru inom na sli ci Fantinea Latourea. Djeèak meðu mu karcima. Rimbaud je sa osamnaest godina izgledao, ka u, kao trinaestogodi njak. I vi - nastavila je, obraæajuæi se ponovo Jaromilu - izgl edate kao djeèak. (Ne mo emo se suzdr ati a da ne ka emo da se ta ena odnosila prema Jaromilu s istom okr utnom nje no æu s kakvom su se prema Rimbaudu odnosile sestre njegovog uèitelja Izambard a - èuvene trebiteljice u iju - kad se sklonio k njima poslije jednog od svojih dugi h lutanja i kad su ga umivale, prale i èistile od u iju.) - Na prijatelj - rekao je slikar - ima sreæu koja, meðutim, neæe dugo trajati: da vi e ni je dijete a jo nije zreo mu karac. - Pubertet je najpoetiènije doba - rekla je prva ena. - Zapanjilo bi te - rekao je slikar s osmijehom - kako su neshvatljivo cjeloviti i zreli stihovi ovog nezrelog deèka... - Da - rekao je jedan od mu karaca, klimnuv i glavom u znak da poznaje Jaromilove st ihove i sla e se sa slikare-vom pohvalom. - Neæete ih tampati? - upitala je Jaromila ena s ugodnim altom. - Vrijeme pozitivnih junaka i Staljinovih poprsja neæe se prema njegovoj poeziji o dnositi posebno dobrohotno -rekao je slikar. Primjedba o pozitivnim junacima prebacila je kao skretnica debatu ponovo na kolo sijek kojim se kretala prije Jaromilova dolaska. Jaromil je dobro poznavao tu te mu i mogao se lako ukljuèiti u razgovor, ali uopæe nije èuo ta tko govori. U glavi su m u u beskraj odzvanjale izjave da izgleda kao da ima trinaest godina, da je dijet e, nezreo djeèak. Znao je, naravno, da nitko od prisutnih nije imao namjeru da ga vrijeða i da slikar istinski cijeni njegove stihove, ali utoliko gore; zar mu je u ovim trenucima do stihova? Rado bi se tisuæu puta odrekao njihove zrelosti kad bi za nju mogao dobiti vlastitu zrelost. Dao bi sve svoje pjesme za jedan uspje no i zveden ljubavni akt. Dru tvo se zaplelo u uènu debatu i Jaromil je po elio da se udalji. Bio je, meðutim, tako

poti ten da nije imao snage izgovoriti reèenicu kojom bi najavio svoj odlazak. Boja o se da èuje svoj glas, bojao se da æe mu glas podrhtavati ili zapinjati i da æe tako samo jo jednom pred svima pokazati da je nezreo, da je trinaestogodi njak. elio je d a postane nevidljiv, da se izvuèe na prstima, da pobjegne nekamo daleko, zaspi, du go spava i probudi se tek nakon deset godina, kad mu lice izgubi djetinje crte i prekrije se mu kim borama. ena s ugodnim altom ponovo mu se obratila: - Za to si tako utljiv, deèko? Promrmljao je da vi e voli slu ati nego govoriti (iako uopæe nije slu ao), i uèinilo mu se da presudi koju je nad 9 ivot je negdje drugdje 129 128 njim izrekla studentica ne mo e izmaæi, da je presuda kojom je prognan natrag u svij et djeèa tva a koju na sebi nosi kao etiketu (Gospode Bo e, svi na njemu vide da jo nij e imao enu!) ponovo potvrðena. Znao je da svi ponovo gledaju u njega pa je poèeo pa ljivije prouèavati svoje lice i g otovo zaprepa teno ustanovio da na licu ima majèin osmijeh! Sa sigurno æu ga je prepozna o, taj nje ni, gorki osmijeh, osjeæao je kako mu zate e usne, ali nikako nije mogao da ga se oslobodi. Osjeæao je da mu majka prekriva lice, da ga je majka èitavog obavil a, kao èahura lièinku, i ne eli mu priznati pravo na vlastiti lik. I tako je sjedio meðu odraslim ljudima uèahuren u majku, koja ga je grlila i vukla n atrag iz ovog svijeta kome je htio da pripada i koji se prema njemu odnosio ulju dno, ali ipak kao prema nekome kome u njemu jo nije mjesto. Bilo je to nepodno ljiv o i Jaromil je prikupio sve sile da sa sebe otrese majèino lice, da iskoraèi iz èahure . Poku ao je da se koncentrira na debatu. Govorili su o onome o èemu su u to vrijeme uzrujano raspravljali svi umjetnici. Mo derna se umjetnost u Èe koj uvijek izja njavala za komunistièku revoluciju, a kad je rev olucija do la, proglasila je razumljivi socijalistièki realizam za jedinu alternativ u a modernu umjetnost proglasila za monstruozan izraz bur oaske dekadencije. - U tome je na a dilema - rekao je jedan od slikarevih gostiju. - Izdati modernu u mjetnost, s kojom smo srasli, ili revoluciju za koju smo se zalagali? - To je pogre no postavljeno pitanje - rekao je slikar. - Revolucija koja di e iz gr oba akademsku umjetnost i masovno proizvodi biste dr avnika nije izdala samo moder nu umjetnost, veæ samu sebe. Takva revolucija ne eli da mijenja svijet, nego upravo suprotno, eli da konzervira najreakcionarniji duh povijesti, duh zatucanosti, di scipline, dogmatizma, vjere i konvencija. Tu nikakve dileme nema. Kao istinski r evolucionari, ne mo emo se suglasiti s tom izdajom revolucije. Jaromil bi mogao s lakoæom dalje razvijati slikarevu misao èija mu je logika bila do bro poznata, ali nije imao volje da u njegovoj prisutnosti istupi kao pa ljiv ðak, k ao revan djeèak koji oèekuje pohvalu. Osjetio je elju da se pobuni pa je, obraæajuæi se slik aru rekao: - Vi veoma èesto citirate Rimbauda: treba biti apsolutno moderan. Potpuno se sla em s tim. Samo, apsolutno novo nije ono to smo predvidjeli prije pedeset godina, veæ o no to nas okira, iznenaðuje. Apsolutno moderan nije nadrealizam, koji postoji veæ èetvrt stoljeæa, nego ova revolucija koja se upravo sad odvija. To to je ne shvaæate upravo je dokaz da je nova. Upali su mu u rijeè: - Moderna umjetnost bila je uvijek pokret uperen protiv bur oazije i njenog svijet a. - Da - rekao je Jaromil - ali da je bila istinski dosljedna u svojoj osudi suvre menog svijeta, raèunala bi i na svoj vlastiti nestanak. Trebalo je da zna (a treba lo je to i da eli) da revolucija prema vlastitom liku stvara i sasvim novu umjetn ost. - Vi se, znaèi - rekla je ena s ugodnim altom - sla ete s tim da se Baudelairove pjes me bacaju u stari papir, da se zabranjuje moderna literatura u cjelini a kubistièk e slike iz Narodne galerije urno sklanjaju u podrume? - Revolucija je nasilje - rekao je Jaromil. - To je bar poznato. I upravo nadrea lizam je propovijedao da starce treba brutalno zbaciti s njihovih postolja, samo

to nije znao da i sam spada meðu njih. Bijes i poni enje uèinili su da je svoje misli formulirao, èinilo mu se, upravo onako kako je elio - precizno i zlobno. Samo jedno ga je iznenadilo - èim je izgovorio pr ve rijeèi, osjetio je u svom glasu opet onu posebnu, autoritativnu slikarevu inton aciju i nije mogao sprijeèiti da mu desna ruka ne opisuje zrakom pokret karakteris tièan za slikarevo gestikuliranje. Bila je to, u stvari, èudna debata slikara sa sli karem, slikara-mu karca sa slikarem--djeèakom, slikara sa svojom pobunjenom sjenkom. Jaromil je bio svjestan toga i osjeæao se jo vi e poni en; zato je pribjegavao sve gru bljim i grubljim formulacijama, da se osveti slikaru za njegove geste i glas koj ima ga je zarobio. Slikar je dva puta op irno odgovorio Jaromilu, ali treæi put vi e nije. Samo ga je pro matrao o tro i strogo, a Jaromil je znao da vi e nikad neæe smjeti stupiti u njegov 130 9« 131 atelje. Svi su utjeli, dok nije progovorila ena s ugodnim altom (ali ovog puta ne kao Izambardova sestra koja se nje no naginje nad u ljivom Rimbaudovom glavom, nego vi e kao da tu no i iznenaðeno okreæe glavu od njega): - Ne poznajem va e stihove, ali prema onome to sam èula o njima mislim da nije ba vjer ojatno da æe ugledati svjetlo dana pod ovim re imom koji tako zagri eno branite. Jaromil se sjetio svoje posljednje pjesme o starcima i njihovoj posljednjoj ljub avi; znao je da ta poema, koja mu je bila beskrajno draga, u epohi radosnih paro la i agita-cione poezije neæe biti tampana i da se, odrièuæi se nje, odrièe onog najdrago cjenijeg to ima, svog jedinog bogatstva, neèeg bez èega æe ostati potpuno sam. Postojalo je, meðutim, ne to jo dragocjenije od pjesama, ne to to dosad nije imao, ne to aleko, za èim je èeznuo - mu kost. Znao je daje mo e steæi samo djelom i odva no æu, a ako st znaèi spremnost da ostane osamljen, da ga napuste svi, ljubavnica, slikar, èak i vlastite pjesme, neka bude tako! Spreman je na to. Zato je rekao: - Da, znam da revoluciji te pjesme nisu potrebne. To mi je ao jer ih volim. Na alo st, to to ja osjeæam nije argument kojim bi se moglo dokazati da je obratno. Opet je neko vrijeme vladala ti ina a onda je jedan od mu karaca rekao: - To je stra no. I istinski je zadrhtao, kao da mu je mraz pro ao po leðima. Jaromil je osjetio da se svi prisutni u asavaju njegovih rijeèi, da gledajuæi njega vide utjelovljenje propast i svega to su voljeli i za to su ivjeli. Bilo je to tu no, ali i lijepo - Jaromil je bar na trenutak izgubio osjeæaj da je di jete. 26 Majka je èitala stihove koje je Jaromil utke polagao pred nju na stol, i nastojala da kroz njih zaviri u ivot svog sina. Ali kad bi ti stihovi bar govorili njoj raz umljivim jezikom! Njihova iskrenost bila je la na, bili su puni zagonetki i dvosmislenosti. Majka je znala da se sinu motaju po glavi ene, ali ni je mogla odgonetnuti dokle je stigao s njima. U nastojanju da ne to sazna, otvorila je jednog dana ladicu njegovog pisaæeg stola, pregledala njen sadr aj i otkrila dnevnik. Klekla je pored stola i uzbuðeno ga poèela prelistavati; zapisi su bili veoma koncizni, ali je ipak iz njih doznala da je n jen sin zaljubljen. Umjesto imena, Jaromil je pisao samo poèetno slovo tako da nij e mogla doznati tko je ta ena, ali zato je s mnogo detalja, nad kojima je majka o sjetila gaðenje, opisao kako su se prvi put poljubili, koliko su puta obi li park, k ad joj je prvi put dodirnuo grudi, kad joj je polo io ruku na bedro ... Zatim je do la do datuma napisanog cvenom olovkom i ukra enog mnogim uskliènicima. Isp od datuma je pisalo: Sutra! Sutra! Ah, stari Jaromile, æelavi starèiæu, kad bude nakon mnogo godina ovo èitao, sjeti se da je tog dana poèela prava povijest tvog ivota! Nije joj mnogo trebalo da se sjeti da je to bio dan kad je s bakom otputovala iz Praga. Sjetila se kako je, kad se vratila, na la u kupaonici otvorenu fla icu svog skupog parfema, i kako je Jaromil, kad ga je upitala to je radio s parfemom, u ne prilici odgovorio da se igrao s fla icom... Oh, kako je glupa bila! Znala je da je Jaromil kao dijete govorio kako æe biti izumitelj parfema, i bila je dirnuta. Rek la mu je samo da je veæ odrastao i da ne bi trebalo da se igra s mirisima, a sad j oj je bilo sve jasno: u kupaonici je bila ena s kojom je Jaromil te noæi spavao i i zgubio nevinost.

Zami ljala je njegovo golo tijelo, zami ljala je kraj tog tijela golo tijelo ene. To e nsko tijelo bilo je namirisano njenim parfemom, mirisalo je kao ona. U njoj se p odigao val gaðenja. Ponovo je pogledala u dnevnik i primijetila da iza datuma ukra e nog uskliènicima nema vi e zapisa. Gle, za mu karca uvijek sve svr ava èim mu poðe za rukom da legne u krevet sa enom, pomislila je s gorèinom. Osjetila je odvratnost prema vl astitom sinu. Nekoliko ga je dana izbjegavala, nije htjela da ga vidi. Onda je primijetila da je iscrpljen i blijed, i bila je uvjerena da je to od prekomjerne tjelesne ljuba vi. 132 133 Tek mnogo kasnije primijetila je na svom sinu, pored iscrpljenosti, i tugu. To j u je nekako pomirivalo s njim, ispunjalo je nadom; ljubavnice donose patnju a ma jke utjehu, govorila je sebi. Ljubavnica je mnogo a majka samo jedna. Moram se b oriti za njega, ponavljala je, i od tog vremena poèela ga je obilaziti kao budna, suosjeæanjem ispunjena tigrica. 27 Tih je dana polo io maturu. Sa aljenjem se rastao s drugovima s kojima je osam godi na i ao u isti razred, i èinilo mu se da se slu beno potvrðena zrelost prostire pred nji m kao pustinja. A onda je jednog dana saznao (sasvim sluèajno, sreo je jednog mlad iæa koga je upoznao na sastancima u stanu niskog, crnokosog mu karca) da se studenti ca s naoèarima zaljubila u nekog svog kolegu. Zatim se sastao s njom; rekla mu je da za nekoliko dana odlazi na ljetovanje. Za pisao je njenu adresu, ne spominjuæi to je saznao. Bojao se da to izgovori, bojao s e da bi to ubrzalo njihov rastanak. Bio je sretan to ga nije sasvim napustila, ia ko ide s drugim mladiæem, bio je sretan to je mo e ponekad poljubiti i to se prema nje mu odnosi bar prijateljski. Bilo mu je beskrajno mnogo stalo do nje i bio je spr eman odbaciti sav ponos, samo da je nekako zadr i. Bila je jedino ivo biæe u pustinji koju je vidio pred sobom, i grèevito se dr ao nade da njihova ljubav, koja jo jedva tinja, mo e ponovo planuti. Studentica je otputovala i bez nje sparno ljeto bilo je kao dug, zagu ljiv tunel. Pismo studentici (pismo plaèno i umolno) padalo je kroz taj tunel bez odaziva. Jar omil je razmi ljao o telefonskoj slu alici koja je visila na zidu u njegovoj sobi i koja je odjednom dobila neki poseban smisao - slu alica s presjeèenom icom, pismo bez odgovora, razgovor s nekim tko ne èuje... A ene u laganim haljinama lepr ale su trotoarima, kroz otvorene prozore dopirali su na ulicu zvuèi lagera, ljudi u tramvajima vukli su torbe s ruènicima i kupaæim kostimi ma, a izletnièki parobrodi plovili su Vltavom prema jugu, prema umama... Jaromil je ostao sam, samo majèine oèi vjerno su ga pratile i ostajale uz njega. I t o je bilo od svega najgore, da neke oèi stalno obna uju njegovu samoæu koja eli da osta ne skrivena, neviðena. Nije mogao podnijeti majèine poglede i njena zapitkivanja. Bj e ao je od kuæe i vraæao se kasno, da bi smjesta legao u postelju. Veæ smo rekli da nije bio stvoren za samozadovoljavanje nego za veliku ljubav, ali je u toku tih tjedana onanirao bijesno i oèajnièki, kao da tom poni avajuæom i sramnom aktivno æu eli kazniti sam sebe. Nakon toga ga je po èitav dan boljela glava, ali i tom e se gotovo radovao jer je bol zastirala ljepotu ena u lakim haljinama i prigu ival a drsko èe njive melodije lagera. Tako omamljenom bilo mu je lak e da prepliva beskrajn u povr inu dana. A pismo od studentice nije stizalo. Kad bi bar stiglo neko drugo pismo! Kad bi n etko htio stupiti u njegovu prazninu! Kad bi slavni pjesnik, kome je poslao na o cjenu svoje pjesme, konaèno napisao bar nekoliko reèenica! Kad bi mu bar on napisao koju toplu rijeè! (Da, rekli smo da bi dao sve svoje stihove za to da bude priznat za mu karca, ali treba dopuniti: ako veæ nije bio priznat za mu karca, donekle ga je moglo utje iti samo to da bude priznat za pjesnika.) elio je da se jo jednom javi slavnom pjesniku, ali ne pismom nego da ga eksplozivn o poetski podsjeti na sebe. Jednog dana kad je izi ao u grad, ponio je sa sobom o ta r no . Dugo je obilazio oko telefonske govornice i, kad se uvjerio da nikog nema u blizini, u ao je i odrezao slu alicu s komadom kabla. Uspio je da gotovo svakog dan a odre e poneku slu alicu, dok za dvadesetak dana (nije stiglo pismo ni od djevojke ni od pjesnika) nije sakupio dvadeset slu alica. Slo io je slu alice u kutiju, kutiju

spakirao, vezao je pagom i adresirao na slavnog pjesnika. Potpisao se kao po iljala c i uzbuðen odnio paket na po tu. Kad je predao paket, netko ga je iznenada udario po ramenu. Okrenuo se i ugledao svog druga iz osnovne kole, podvornikova sina. Obradovao se to ga vidi (u praznin i bez dogaðaja svaki dogaðaj bio je dobro do ao) i zahvalno se upustio s njim u razgov or. Kad je saznao da 135 134 njegov drug stanuje u blizini po te, gotovo ga je prisilio da ga na trenutak pozov e k sebi. Podvornikov sin vi e nije stanovao s roditeljima u koli veæ je imao vlastiti jednosob ni stan. - ena mi nije kod kuæe - objasnio mu je kad su u li u predsoblje. Jaromil nije imao p ojma da je njegov drug veæ o enjen. - Jesam, veæ godinu dana - rekao je tako samouvjer eno i sigurno da je Jaromil osjetio zavist. Sjeli su i Jaromil je kraj zida ugledao krevetiæ i u njemu malo dijete. Shvatio je da je njegov kolski drug otac obitelji, a on onanist. Jaromilov kolski drug izvukao je iz ormara fla u s rakijom i napunio èa ice; Jaromil je pomislio kako on kod kuæe nema nikakvo piæe, jer bi majka sigurno postavljala tisuæu pitanja za to mu je potrebno i za koga. - A to radi ? - upitao je Jaromil. - Radim u policiji - rekao je njegov drug, a Jaromil se sjetio dana kad je sa alo m oko vrata stajao kraj radija iz kojeg je dopiralo skandiranje mase. Policija j e bila glavni oslonac Komunistièke stranke tako da je njegov drug u tim danima vje rojatno bio u toj masi dok je on, Jaromil, sjedio kod kuæe's bakom. Da, njegov drug bio je tada zaista na ulicama i prièao je o tome istovremeno i pon osno i suzdr ano, tako da je Jaromil osjetio potrebu da mu da do znanja kako ih po vezuje isto uvjerenje. Prièao mu je o sastancima u stanu niskog, crnokosog mu karca. - Onog Èifutina? - rekao je podvornikov sin bez mnogo odu evljenja. - Budi oprezan k ad si s njim. To je prilièno èudan tip! Podvornikov mu je sin neprestano izmicao, stalno je bio malo iznad njega i Jarom il je elio da se nekako izravna s njim. - Ne znam je li ti poznato - rekao je tu nim glasom - da mi je otac poginuo u logo ru. Od tog vremena mi je jasno da svijet treba iz temelja promijeniti, i znam gd je mi je mjesto. Podvornikov je sin konaèno s razumijevanjem klimnuo glavom. Jo su dugo razgovarali, a kad su poèeli govoriti o buduænosti, Jaromil je iz èista mira proglasio: - Htio bih da se bavim politikom. -1 sam se iznenadio 136 kad je to rekao; kao da su rijeèi bile br e od njegovih misli, kao da su bez njega i u njegovo ime odluèile o njegovom ivotnom putu. - Zna - nastavio je - majka bi htje la da studiram estetiku ili francuski ili ta-ja-znam-- ta, ali mene to ne privlaèi. T o nije ivot. Pravi je ivot ono èime se bavi ti. Kad se oprostio od podvornikova sina, èinilo mu se da taj dan oznaèava sudbonosnu pr ekretnicu u njegovom ivotu. Prije samo nekoliko sati nosio je na po tu paket sa dva deset slu alica, uvjeren da je smislio divan, fantastièan izazov koji æe potaknuti vel ikog pjesnika da mu odgovori. Da mu tako alje na dar svoje uzaludno i èekivanje njego ve rijeèi, svoju èe nju da èuje njegov glas. Razgovor sa starim kolskim drugom koji je uslijedio (a Jaromil je bio uvjeren da to nije bio sluèaj!) dao je, meðutim, njegovom poetiènom èinu sasvim suprotan smisao. To nije bio poklon ni moleæiv izazov, naprotiv; time je samo ponosno vratio pjesniku sve uzaludno èekanje. Odsjeèene slu alice bile su odsjeèene glave njegove odanosti, koj e je Jaromil prezirno vratio pjesniku kao turski sultan koji alje kr æanskom vojskovoði odrubljene glave njegovih kri ara. Sad mu je konaèno bilo sve jasno: - èitav njegov ivot bio je èekanje u iskljuèenoj telefo nskoj kabini, sa slu alicom kroz koju je nemoguæe bilo koga dozvati. Pred njim je sa mo jedan izlaz: iziæi iz te kabine, iziæi to br e! 28 - Jaromile, to je to s tobom? - Intimna toplina pitanja natjerala mu je suze u oèi. Nije mogao nikamo pobjeæi, a mama je nastavila: - Pa ti si moje dijete. Znam te n

apamet. Znam o tebi sve, iako mi se ne povjerava . Jaromil je gledao u stranu, postiðen, a majka je govorila dalje: - Ne bi trebalo da u meni gleda samo majku, pomisli nekad da sam tvoja starija pr ijateljica. Kad bi mi se povjerio, mo da bi ti bilo lak e. Znam da te ne to muèi. -Zatim je tiho dodala: - I znam da je to zbog neke djevojke. 137 - Da, mama, te ko mi je - priznao je, omamljen atmosferom uzajamnog razumijevanja kojoj nije mogao izmaæi. - Samo ne mogu govoriti o tome... - Razumijem, ali ja i ne tra im da mi sad o tome prièa , elim samo da zna da mi, kad po e i , mo e reæi sve. Pogledaj, danas je prekrasan dan. Dogovorila sam se s nekim prijatel jicama da poðem na izlet parobrodom. Poði s nama. Da se malo razonodi ... Jaromilu se nije i lo, ali nije mogao smisliti nikakav izgovor. Osim toga, bio je tako umoran i tu an da nije imao energije da se brani, pa se ni sam nije znao kako na ao na palubi izletnièkog parobroda u dru tvu èetiri dame. Sve dame bile su majèinih godina i Jaromil im je poslu io kao zahvalna tema za razgo vor. Stra no su se iznenadile kad su èule da je veæ maturirao, zakljuèile su da je slièan majci, vrtjele su glavama nad njegovom odlukom da studira na visokoj politièkoj kol i (suglasile su se s majkom da to nije studij za tako osjeæajnog djeèaka) i, naravno , izazivaèki se raspitivale ide li veæ s nekom djevojkom. Jaromil ih je tiho mrzio a li se, ne eleæi da majci kvari dobro raspolo enje, poslu no osmjehivao. Parobrod je kon aèno stigao na odredi te i dame sa svojim mladim pratiocem si le su na obalu zakrèenu go li avim ljudima i poèele tra iti mjesto gdje bi se mogle sunèati. Samo dvije od njih pon ijele su kupaæe kostime, majka je rekla da eli sunèati samo lice, a èetvrta dama razodj e-nula je svoje bijelo, debelo tijelo do ru ièastih gaæica i grudnjaka (nije se nimalo ustruèavala da se pojavi u intimnom rublju, kao da se osjeæa dovoljno pokrivena svo jom ru noæom). Sve su èetiri, meðutim, bile jednodu ne u odluci da se mladiæ mora svuæi, su se i kupati. Majka je mislila na to i ponijela njegove kupaæe gaæice. Iz obli njeg restorana dopirali su zvuèi lagera, ispunjajuæi Jaromila nekom neodreðenom èe om. Preplanule djevojke i mladiæi etali su se naokolo u kupaæim kostimima i èinilo mu s e da svi gledaju u njega. Njihovi pogledi lizali su sve oko njega kao plamen. Oèaj nièki je nastojao da nitko ne primijeti da je u dru tvu èetiri postarije dame, ali nji ma nije padalo na pamet da ga ostave na miru, veæ su se odnosile prema njemu kao jedna majka se èetiri brbljave gl ave. Navaljivale su da se okupa. - Nemam gdje da se presvuèem - branio se. - Budalice, nitko te neæe gledati, ogrni se ruènikom -nagovarala ga je debela dama u ru ièastom rublju. - Uvijek je bio stidljiv - smijala se majka a ostale dame s njom. - Stidljivost treba respektirati - rekla je majka. - Hodi, presvuæi se iza ovog ruèn ika, nitko te neæe vidjeti. -Ra irila je veliki bijeli ruènik koji je trebalo da ga za t iti od pogleda kupaèa. Ustuknuo je, a majka je s ruènikom krenula za njim. Uzmicao je, a ona je stalno i la za njim, kao velika ptica bijelih krila koja progoni upla enu rtvu. Jaromil je uzmicao, uzmicao, a onda se okrenuo i pobjegao. Dame su iznenaðeno gledale za njim, majka je u ra irenim rukama jo dr ala veliki bijeli ruènik a Jaromil je krivudao izmeðu obna enih mladih tijela dok ga nisu izgubile iz v ida. 138 139 DIO ÈETVRTI ili PJESNIK BJE I 1 Mora jednom nastupiti trenutak kad æe se pjesnik istrgnuti majci iz ruku i pobjeæi. Jo je nedavno pokorno i ao u dvoredu, naprijed sestre, Izabella i Vitalia, iza njih on sa bratom Fredericom a straga, kao komandant, majka koja je tako iz tjedna u tjedan vodila svoju djecu po Charlevilleu. Kad je imao esnaest godina, prvi put joj se istrgnuo iz ruku. U Parizu ga je uhva tila policija, uèitelj Izambard i njegove sestre (da, one koje su se naginjale izn ad njega, èisteæi mu kosu od u iju) pru ili su mu utoèi te na nekoliko tjedana i konaèno se akon dva amara, iza njega ponovo sklopio hladni majèin zagrljaj.

Ali Arthur Rimbaud je bje ao, i ponovo bje ao. Bje ao je jo s ogrlicom oko vrata i bje eæi pisao pjesme. Bila je 1870. godine i do Charlevillea je iz daljine dopirala grmljavina topova; bjesnio je francusko-pruski rat. Bile su to posebno povoljne okolnosti za bje anj e, jer glasovi bitke nostalgièno privlaèe lirièare. Njegovo kratko tijelo s krivim nogama utegnuto je u husarsku uniformu. Osamnaest ogodi nji Ljermontov postao je vojnik i tako pobjegao od bake i njene nametljive l jubavi. Pero, kljuè vlastite du e, zamijenio je pi toljem, kljuèem vratnica svijeta. Ako , naime, uputimo zrno u grudi èovjeka, to je kao da sami stupamo u te grudi, a gru di drugog èovjeka, to je svijet. Od trenutka kad se istrgnuo majci iz ruku, Jaromil je neprestano bje ao, a njegove korake pratilo je ne to to je zvuèalo kao grmljavina topova. To, meðutim, nisu bile ek splozije granata nego poklici politièkog prevrata. U 143 takva vremena vojnici su dekor a politièari vojnici. Jaromil vi e nije pisao stihove nego vrijedno pohaðao predavanja na fakultetu politièkih nauka. Revolucija i mladost idu jedno s drugim. to revolucija mo e obeæati odraslima? Jednim a da æe ih odbaciti, drugima naklonost. Pa èak ni naklonost nije neka velika sreæa jer se odnosi na lo iju polovicu ivota i donosi, osim prednosti, i nesigurnost, zamora n rad i odricanje od ustaljenih navika. Mladi su u neusporedivo boljoj situaciji - nisu optereæeni osjeæajem krivnje i revol ucija ih titi kao cjelinu. Nesigurnost revolucionarnih vremena za mlade je predno st, jer nesiguran postaje svijet njihovih oèeva. Oh, kako je lijepo stupati u zrel o doba kad bedemi svijeta odraslih le e u ru evinama! Na visokim kolama u Èe koj u prvim godinama nakon 1948. profesori-komunisti bili su u manjini. Ako je eljela uèvrstiti svoj utjecaj na univerzitetu, revolucija je moral a predati vlast studentima. Jaromil je radio u fakultetskoj organizaciji Saveza omladine i du nost mu je bila da prisustvuje ispitima, a zatim referira politièkom o dboru kole kako je profesor ispitivao, kakva je pitanja postavljao i kakve nazore zastupa. Pravi je ispit, prema tome, polagao ispitivaè, a ne student. Ispit je, meðutim, polagao i Jaromil kad je podnosio referat odboru. Morao je odgo varati mladiæima strogog dr anja i nastojao je govoriti tako da im se svidi. Kad se radi o odgoju omladine, govorio je, svaki kompromis ravan je zloèinu. Nastavnike z astarjelih nazora treba odstraniti iz kole - buduænost æe biti, ili nova, ili nikakva . Nastavnicima koji su preko noæi promijenili svoje stavove takoðer se ne smije vjer ovati - buduænost æe biti, ili èista, ili nikakva. Ako se Jaromil pretvorio u beskompromisnog funkcionara koji svojim izvje tajima mo e krojiti sudbinu odraslih, mo e li se i dalje tvrdit i da je bje ao? Mo da bi bilo toènije reæi da je veæ stigao na cilj? Nikako. Jo kad je imao est godina, majka je uèinila da bude godinu dana mlaði od svojih kolskih drugova, i ostao je godinu dana mlaði. Dok je referirao o bur oaskim nazorima nekog profesora, nije mislio na njega veæ je sa strepnjom gledao u oèi mladih ljudi pred sobom i tra io u njima svoju sliku. Kao to je kod kuæe pred ogledalom provjeravao fri zuru i osmijeh, tako je u njihovim oèima provjeravao odluènost, mu kost i o trinu svojih rijeèi. Jo uvijek je okru en zidovima od ogledala i ne vidi kroz njih. Zrelost se, naime, ne mo e raspolutiti; zrelost je, ili potpuna, ili nije. Dokle g od ostane drugdje dijete, dotle æe njegovo prisustvovanje ispitima i referiranje o profesorima ostati samo naèin bje anja. Stalno od nje bje i i nikako ne mo e da pobjegne; doruèkuje i veèera s njom, govori joj laku noæ i dobro jutro. Ujutro ga alje s ko arom u kupovinu; majka se nimalo ne obazi re na to to taj kuhinjski rekvizit ne pristaje borcu za idejnost nastave, i alje g a da kupi to je potrebno za kuæu. I gle, ide istom ulicom na kojoj smo ga vidjeli u poèetku prethodnog dijela, kad s e zacrvenio pri susretu s nepoznatom enom. Od tog vremena pro lo je veæ nekoliko godi na, ali on se jo uvijek crveni i u trgovini, u koju ga majka alje, boji se da pogl eda u oèi djevojku u bijelom radnom ogrtaèu. Ta djevojka, prisiljena da osam sati sjedi u tijesnom kavezu blagajne, stra no mu se dopada. Mekoæa njenih crta, sporost pokreta, vezanost za ogranièen prostor, sve m u to izgleda nekako tajanstveno blisko i predodreðeno. On, uostalom, zna za to: djev

ojka je slièna slu avci kojoj su Nijemci ubili dragog. Tuga prekrasno lice, A kavez blagajne u kome djevojka sjedi podsjeæa ga na kadu u kojoj se sjedila slu avka. 10 ivot je negdje drugdje 145 144 6 Sjedi nagnut nad pisaæim stolom i strahuje od zavr nih ispita. Pla i se ispita na faku ltetu kao to ih se pla io u gimnaziji, jer je navikao da majci donosi svjedod be s is kljuèivo odliènim ocjenama i ne eli da je razoèara. Kakva nepodno ljiva nesta ica kisika vlada u toj tijesnoj pra koj sobici dok zrakom lu taju odjeci revolucionarnih pjesama, a sjene krupnih momaka s èekiæima u rukama mar ir aju kroz prozore! Pro lo je pet godina od velike ruske revolucije a on je prisiljen da se grbi nad u d benikom i strepi od ispita! Kakva sudbina! Konaèno odbacuje ud benik (kasno je doba noæi) i sanjari nad zapoèetom pjesmom. Pi e o rad niku Janu koji eli ubiti san o ljep em ivotu time to æe ga ostvariti; u jednoj ruci dr i kiæ, drugom dr i za ruku svoju dragu i tako, u stroju, koraèa s drugovima u revoluciju . A student prava (ah, da, naravno, to je Jifi Wolker) vidi na stolu krv, mnogo kr vi jer Kad ubijaju velike snove Potoci krvi teku. On se, meðutim, ne boji krvi jer zna da* se, ako eli postati èovjek, ne smije bojati krvi. Prodavaonica se zatvara u est uveèer i on odlazi da promatra djevojku sa suprotnog ugla. Zna da djevojka s blagajne uvijek odlazi nekoliko minuta poslije zatvaranj a prodavaonice, ali zna i to da uvijek ide s jednom mladom prodavaèicom iz iste ra dnje. Ta njena prijateljica nije tako lijepa, èak bi mogao reæi da je ru na; u stvari, potpu no su razlièite. Blagajnica je crna, prodavaèica riðokosa; blagajnica je puna na, prodav aèica mr ava; blagajnica je utljiva, prodavaèica buèna; blagajnica mu je tajanstveno blis ka, prodavaèica neprivlaèna. Cesto je tako stra ario u nadi da djevojke jednom neæe iziæi iz prodavaonice zajedno i da æe mu uspjeti da oslovi crnokosu. To se, meðutim, nikad nije dogodilo. Jednom ih je pratio obje; oti le su nekoliko ulica dalje i u le u jednu veliku stambenu zgrad u. etao se oko kuæe gotovo sat, ali nije izi la ni jedna ni druga. 8 Doputovala je iz provincijskog gradiæa da ga obiðe, i sad slu a pjesme koje joj èita. Mi rna je, zna da je sin jo njen; nisu joj ga uzele ene, ni svijet. Naprotiv, ene i sv ijet na li su se u magiènom krugu poezije, a to je krug koji je sama povukla oko sin a, to je krug u kome tajno vlada ona. Èita joj pjesmu koju je napisao u spomen njene majke, svoje bake: i ja sad tako idem u borbu, bako, za ljepotu ovog svijeta. Gospoða Wolkerova je mirna. Neka sin u svojim pjesmama slobodno ide u borbu, neka dr i èekiæ u ruci i dragu ispod ruke; to joj ne smeta; ta zadr ao je uza se i nju, i bak u, i stari kuhinjski kredenc, i sve vrline koje se trudila da mu usadi. Neka ga svijet vidi sa èekiæem u ruci. Ona i te kako dobro zna da je hodati pred licem svije ta jedno, a otiæi od nje u svijet ne to sasvim drugo. I sam pjesnik je, meðutim, svjestan te razlike. I samo on zna kako je neveselo u k uæi poezije! Samo pravi pjesnik zna koliko sna na mo e biti elja da ne bude pjesnik, èe nja da iziðe iz te kuæe ogledala u kojoj caruje zaglu na ti ina. Prognan iz predjela snova u masi elim se skriti, 10* " 147 146

i pjesmu svoju u psovku htio bih pretvoriti. Ali Franti ek Halas, kad je pisao te stihove, nije bio meðu masom na trgu; u sobi gd je je nagnut nad stolom pisao, vladala je ti ina. I uopæe nije toèno da je bio prognan iz predjela snova. Upravo mase o kojima je pisa o bile su predio njegovih snova. Nije, takoðer, uspio da pretvori pjesmu u psovku. Bilo je, moglo bi se reæi, upravo obratno - njegove psovke neprestano su se pretvarale u pjesme. Zar je iz kuæe ogledala zaista nemoguæe pobjeæi? 10 A ja sam ukrotio sebe i pjesmi svojoj na grlo sam stao napisao je Vladimir Majakovski i Jaromil ga potpuno shvaæa. Govor u stihovima izgl eda kao èipka kojoj je mjesto u majèinom ormaru za rublje. Veæ nekoliko mjeseci ne pi e stihove i ne eli ih pisati. Bje i. Kupuje majci sve to od njega tra i, ali zakljuèava pr ed njom ladice svog pisaæeg stola. Sa zidova je skinuo sve reprodukcije djela slik ara modernista. to je stavio na zidove mjesto njih? Mo da portret Karla Marxa? Ne. Na prazan zid objesio je oèevu fotografiju. Bila je to fotografija iz trideset osme godine, iz vremena one tu ne mobilizacije, otac je na njoj u oficirskoj unif ormi. Jaromil je volio tu fotografiju s koje ga je promatrao èovjek koga je tako malo po znavao i koji mu je veæ nestao iz sjeæanja. I sve mu je vi e nedostajao, taj nogometa , vojnik i logora . Strahovito mu je nedostajao. 11 Dvorana Filozofskog fakulteta bila je prepuna a na podiju je sjedilo nekoliko pj esnika. Mladiæ u plavoj ko ulji (kakve su u to vrijeme nosili èlanovi Saveza omladine) , s ogromnom æubom rasku trane kose, stajao je ispred njih i govorio. Poezija nikad ne igra takvu ulogu kao u vrijeme revolucije; poezija je dala revo luciji svoj glas a revolucija je zauzvrat oslobodila poeziju samoæe; pjesnik danas zna da ga ljudi èuju, i da ga èuje posebno omladina jer su »mladost, poezija i revolu cija jedno«! Zatim je ustao prvi pjesnik i odrecitirao pjesmu o djevojci koja se razilazi sa svojim dragim, jer je njen dragi, koji radi za susjednim strugom, zabu ant i ne is punjava plan; momak, meðutim, ne eli izgubiti svoju dragu i poèinje vrijedno raditi d ok na njegovom strugu konaèno ne zalepr a crvena udarnièka zastavica. Zatim su redom n astupili ostali pjesnici, recitirajuæi pjesme o miru, o Lenjinu i Staljinu, o pali m borcima protiv fa izma i radnicima koji obaraju norme. 12 Mladost i ne sluti kakva je to ogromna moæ biti mlad. Ali pjesnik (ima oko ezdeset godina) koji je ustao da recitira svoju pjesmu, zna to i te kako dobro. Mlad je onaj, govori raspjevanim glasom, tko slijedi mladost svijeta, a mladost svijeta je socijalizam. Mlad je onaj tko ide zagledan u buduænost i ne osvræe se. Recimo to drukèije: po shvaæanju ezdesetogodi njeg pjesnika, mladost nije odreðena godina ma nego stanovi tem uzdignutim iznad konkretne ivotne dobi. Takva misao, lijepo slo e na u rime, obavljala je istovremeno dvije misije: s jedne strane podilazila je m ladoj publici, a s druge strane magièno je oslobaðala pjesnika njegove naborane star osti i svrstavala ga (jer nije bilo nikakve sumnje da slijedi socijalistièke snage i ne osvræe se) meðu mlade momke i djevojke. Jaromil je sjedio u gledali tu i sa zanimanjem proma148 149 trao pjesnike, ali, èinilo mu se, kao netko s druge obale, kao netko tko vi e ne spa da meðu njih. Slu ao je njihove stihove hladno, kao izjave profesora o kojima je kas nije podnosio izvje taj odboru. Najvi e ga je zainteresirao slavni pjesnik koji je u pravo ustao sa stolca (aplauz kojim su mladi nagradili ezdesetogodi njaka za njegov e komplimente veæ je utihnuo) i po ao prema sredini podija. (Da, to je onaj isti kom e je nekad poslao paket sa dvadeset odsjeèenih telefonskih slu alica.) 13 Dragi maestro, sada je mjesec ljubavi; sedamnaest mi je godina. Doba nada i zabl

uda, kako se ka e... Kad sam odluèio da vam po aljem neke svoje stihove, uèinio sam to z ato to volim sve pjesnike, sve dobre parnasiste... Nemojte se ironièno smijuljiti k ad budete èitali ove stihove; beskrajno æete me obradovati, dragi maestro, ako budet e ljubezni i neku od mojih pjesama objavite... Nepoznat sam, ali zar je to va no? Svi su pjesnici braæa. Ovi stihovi vjeruju, vole, nadaju se; to je sve. Dragi maes tro, sagnite se nada mnom; podignite me malo, mlad sam; pru ite mi ruku... Ionako je lagao; bilo mu je petnaest godina i sedam mjeseci. Bilo je to jo prije nego to je prvi put pobjegao od majke iz Charlevillea. Ali to æe mu pismo dugo odzv anjati u glavi kao sramna litanija, kao dokument o njegovoj slabosti i ovisnosti . Osvetit æe mu se jednom, tom dragom maestru, tom starom idiotu, æelavom Theodoreu de Banvilleu! Samo godinu dana kasnije surovo æe se narugati èitavoj njegovoj poezij i, svim onim glupim zum-bulima i ljiljanima u njegovim stihovima, i poslat æe mu t u rugalicu u pismu kao preporuèen amar. U tom trenutku, meðutim, dragi maestro jo ni ta ne sluti o mr nji koja æe ga stiæi i recit ra stihove o ruskom gradiæu uni tenom od fa ista koji se sad ponovo di e iz ru evina. Ukra sio ih je èudesnim nadrealistièkim girlan-dama: grudi sovjetskih djevojaka lebde uli cama kao raznobojni baloni, petrolejka obje ena ispod neba osvjetljava bijeli grad na èije se krovove spu taju helikopteri kao anðeli. Publika zavedena armom pjesnikove liènosti burno je aplaudirala, ali meðu veæinom onih koji nisu razmi ljali na la se i manjina onih koji su razmi ljali, i koji su znali da revolucionarna publika ne smije kao pokorni molitelj èekati na ono èime æe je obdariti podij. Naprotiv, ako je danas netko molitelj, onda su to pjesme; mole da budu p u tene u socijalistièki raj. Ali mladi revolucionari koji èuvaju njegove vratnice, mor aju biti strogi, jer æe buduænost biti, ili nova, ili nikakva, ili èista, ili nikakva. - Kakve nam to besmislice eli podvaliti? - vièe Jaromil a ostali mu se pridru uju. Poku ava da pari nadrealizam sa socijalizmom? Poku ava da pari maèku i konja, sutra njic u i stara vremena? Pjesnik je dobro èuo to se dogaða u gledali tu, ali je bio ponosan i nije namjeravao da se povuèe. Bio je od mladosti navikao da provocira ogranièene malograðane, i nije mu bilo te ko da se postavi sam protiv sviju. Lice mu se zalilo rumenilom i kao poslj ednju od svojih pjesama odabrao je jednu koju prvobitno nije namjeravao èitati. Bi la je to pjesma puna drastiènih slika i divlje erotske fantazije; kad je zavr io, od jeknuli su povici i zvi duci. Studenti su zvi dali starcu koji je do ao k njima zato to ih je volio; u njihovom gnj evnom buntu vidio je zrake vlastite mladosti. Vjerovao je da mu njegova ljubav d aje pravo da im ka e to misli. Bila je 1968. godina i bilo je to u Parizu. Na nesreæu , studenti naprosto nisu bili kadri da u njegovim borama vide zrake svoje mlados ti, i stari je znanstvenik zaprepa teno slu ao kako mu zvi de oni koje toliko voli. 15 Pjesnik je podigao ruku da uti a vrevu, a onda je poèeo vikati da se pona aju kao puri tanske uèiteljice, zatucani popovi i ogranièeni policajci; da protestiraju protiv nj egovih pjesama zato to mrze slobodu. Stari znanstvenik utke je slu ao zvi duke i govorio sebi kako je, kad je bio mlad, i sam volio da se kreæe u 151 gomili i zvi di, ali da se njegova gomila veæ odavno razbje ala pa je ostao sam. Pjesnik je vikao da je sloboda obaveza poezije i da i metafora vrijedi da se èovje k za nju bori. Vikao je da æe pariti maèku i konja, modernu umjetnost i socijalizam, a ako je to donkihotska ideja, onda æe on biti Don Kihot jer je socijalizam za nj ega epoha slobode i sreæe i drugi socijalizam ne eli. Stari je znanstvenik promatrao buènu omladinu a onda je odjednom pomislio kako on jedini u toj dvorani ima privilegij slobode, jer je star. Samo star èovjek ne mora se vi e obazirati na mi ljenje svoje gomile, na mi ljenje publike, ne mora brinuti za buduænost. Sam je sa svojom bliskom smræu, a smrt nema ni oèiju ni u iju, ne mora joj s e svidjeti. Mo e raditi i govoriti to se sviða njemu samom. A oni su zvi dali i javljali se za rijeè da mu odgovore. Konaèno je ustao i Jaromil; p red oèima mu je sve bilo crno, a iza leða je osjeæao gomilu. Samo je revolucija modern a, rekao je, a dekadentna erotika i nerazumljive pjesnièke slike jesu smeæe i narod ih ne prihvaæa. - Tko je moderan - upitao je slavnog pjesnika - va e nerazumljive pj esme ili mi koji gradimo novi svijet? Apsolutno je moderan - odgovorio je odmah

- samo narod koji gradi socijalizam. - Auditorij je pozdravio njegove rijeèi gromk im aplauzom. Aplauz je jo odzvanjao dok je stari znanstvenik odlazio hodnicima Sorbonne i na z idovima èitao Budite realni, zahtijevajte nemoguæe; ne to dalje proèitao je Emancipacija èovjeka je, ili potpuna, ili je nema, a zatim Samo bez predbacivanja! 16 Klupe u predavaonici su odgurnute u stranu a na podu le e razbacane èetke, boje i sm oci papira po kojima nekoliko studenata Visoke politièke kole ispisuje dugaèke transp arente s parolama za prvomajsku povorku. Jaromil, autor i redaktor parola, stoji iznad njih i gleda u bilje nicu. Samo, to se to dogaða? Da nismo pobrkali datume? On diktira svojim kolegama one ist e parole koje je stari izvi dani znanstvenik maloprije èitao u hodnicima pobunjene S orbonne. Ne, nismo se prevarili; parole koje studenti po Jaromilovim uputama isp isuju na transparente one su iste koje æe dvadeset godina kasnije pari ki studenti p isati po zidovima Sorbonne, Nanterrea i Censiera. San je stvarnost nala e da se napi e na jedan transparent, a na drugi Budite realni, zahtijevajte nemoguæe. Slijede natpisi Nareðujemo trajnu sreæu i Dosta crkve (ta mu s e parola posebno sviða, sastavljena je samo od dvije rijeèi a precrtava dvije tisuæe g odina povijesti). Tu je i parola Nema slobode za neprijatelje slobode! kao i Vla st ma ti! - Smrt mlakonjama i konaèno Revolucija u politiku, obitelj, ljubav! Kolege su iscrtavale slova a Jaromil je ponosno etkao izmeðu njih, kao kakav mar al r ijeèi. Bio je sretan to je od koristi i to je njegova vje tina sastavljanja reèenica na l primjenu. Zna da je poezija mrtva (jer zid Sorbonne ka e Umjetnost je mrtva), ali da je mrtva kako bi ustala iz groba kao umjetnost parola ispisanih na transpare ntima i gradskim zidovima (jer zid Odeona ka e Poezija je na ulici). 17 - Jesi li èitao Rude pravo? Na prvoj je strani objavljen popis stotinu parola za P rvi maj. Izdao ga je Agitprop Centralnog komiteta Partije. Tebi nije odgovarala niti jedna? Pred Jaromilom je stajao krupan mlad èovjek iz Oblasnog komiteta, koji se predstav io kao predsjednik sveuèili ne Komisije za proslavu Prvog maja. - San je stvarnost. Ta to je nerafinirani idealizam. Dosta crkve. S tim bih se s lo io, dru e, ali je to zasad u suprotnosti s politikom Partije prema vjerskim organ izacijama. Smrt mlakonjama. Zar smijemo ljudima prijetiti smræu? Vlast ma ti. To bi lijepo izgledalo. Revoluciju u ljubav. to si, molim te, time elio reæi? eli slobodnu l jubav kao suprotnost bur oaskom braku, ili monogamiju kao suprotnost bur oaskom prom iskuitetu? 152 153 Jaromil je rekao da æe revolucija, ili promijeniti èitav svijet u svim njegovim komp onentama, ukljuèujuæi obitelj i ljubav, ili neæe biti revolucija. - Pa dobro - suglasio se krupni momak - ali to se mo e ljep e reæi: za socijalistièku po litiku, za socijalistièku porodicu! A to je parola iz Rude prava. Mogao si sebi u te djeti trud. 18 ivot je negdje drugdje napisali su studenti na zidu Sorbonne. Da, to on dobro zna , zato i odlazi iz Londona u Irsku gdje se narod di e na ustanak. Zove se Percy Sh el-ley, dvadeset mu je godina i nosi sa sobom na stotine letaka i proklamacija k ao propusnicu s pomoæu koje æe uæi u pravi ivot. Jer, pravi ivot je negdje drugdje. Studenti vade granitne kocke kolovoza, prevræu a utomobile, podi u barikade; njihov je ulazak u svijet lijep i buèan, osvijetljen pla menom i pozdravljen eksplozijama bombi sa suzavcem. Koliko je te e bilo Rimbaudu k oji je sanjao o barikadama Pari ke komune, ali nikad nije stigao na njih iz svog C harlevillea. Zato æe 1968. godine na tisuæe Rim-bauda podiæi svoje vlastite barikade i , stojeæi iza njih, odbijati bilo kakav kompromis s dosada njim vlasnicima svijeta. Emancipacija èovjeka bit æe, ili potpuna, ili je neæe biti. Kilometar dalje, meðutim, na drugoj obali Seine, dosada nji vlasnici svijeta i dalje ive svojim ivotom i na vrevu u Latinskoj èetvrti gledaju kao na ne to to se dogaða veom daleko od njih. San je stvarnost, pisali su studenti po zidovima, ali èini se da je istina bila upravo obratna: ta stvarnost (barikade, oborena stabla, crvene za

stave) bila je san. 19 U danom trenutku se, meðutim, nikad ne zna je li stvarnost san ili je san stvarnos t; studenti koji su se sa svojim transparentima okupili pred Fakultetom do li su jer su to sami eljeli, ali su istovremeno znali da bi, da nisu do li, imali problem a na Fakultetu. Èe ki studenti na li su se 1949. godine upravo u onom zanimljivom razd oblju kad san vi e nije samo san. Jo su dobrovoljno klicali, ali to je veæ bilo i oba vezno. Povorka je krenula ulicama a Jaromil je i ao sa strane. Bio je odgovoran ne samo z a parole na transparentima nego i za skandiranje kolega. Vi e nije izmi ljao lijepe provokantne aforizme veæ je u bilje nicu prepisao neke od parola to ih je preporuèio Ce ntralni Agitprop. Izvikuje ih glasno, kao sveæenik u procesiji, a kolege ih dopunj avaju skandiranjem. 20 Povorka je veæ pro la preko Vaclavskog trga, pored tribine, na uglovima ulica okupil i su se improvizirani orkestri i mlade u plavim ko uljama ple e. Svi se meðusobno dru e b ez ustruèavanja, i oni koji se nikad ranije nisu sreli, samo Percy Shelley je nesr etan, Percy je sam. U Dublinu je veæ nekoliko tjedana, razdijelio je na stotine proklamacija, policija ga veæ dobro poznaje, ali jo nije uspio da se sprijatelji ni s jednim Ircem. ivot j e uvijek tamo gdje njega nema. Kad bi bar bile podignute barikade, kad bi odjekivala paljba! Jaromilu se èini da su sveèane povorke samo blijeda imitacija velikih revolucionarnih demonstracija, d a nemaju nièeg su tinskog, da izmièu kroz prste. Misli na djevojku zatvorenu u kavezu blagajne i savladava ga neizdr iva èe nja; zami lja kako èekiæem razbija izlog, gura u stranu babe koje ne to kupuju, otvara kavez blagaj ne i naoèigled zaprepa tenih ljudi oslobaða i odvodi crnokosu djevojku. Zami lja kako zajedno idu prepunim ulicama i zaljubljeno se privijaju jedno uz dru go. A ples koji se kovitla oko njih odjednom vi e nije ples, to su opet barikade, to je 1848, 1870. i 1945. godina, u Parizu, Var avi, Budimpe ti, Pragu i Beèu, opet su meðu onim vjeènim kolonama buntovnika to skaèu kroz povijest s barikada na barikadu, i on skaèe s njima, dr eæi za ruku voljenu enu... 154 155 21 Osjeæao je kako mu njena topla ruka grije dlan, a onda ga je odjednom ugledao. I ao je prema njemu, krupan, masivan, a pored njega je lepr ala neka mlada ena. Nije bil a u plavoj ko ulji kao veæina djevojaka koje su plesale na cesti; bila je elegantna kao neka vila s modne revije. Krupni se mu karac ivahno osvrtao naokolo i svakog èasa nekog pozdravljao pokretom gl ave. Kad je stigao na nekoliko koraka od Jaromila, pogledi su im se na trenutak sreli i Jaromil je u trenutku pometnje (povodeæi se za ostalima koji su poznavali i pozdravljali slavnog èovjeka) klimnuo glavom, pozdravljajuæi ga. Mu karac mu je odsu tno odzdravio (onako kako odzdravljamo nekome koga ne poznajemo), a isto tako su zdr ano klimnula je glavom i ena s kojom je i ao. Ah, ta je ena bila neopisivo lijepa! I bila je potpuno stvarna! Djevojka s blagaj ne i iz kade, koja se do tog trenutka privijala uz Jaromila, pod jarkom svjetlo æu n jenog stvarnog tijela naprosto se rasplinula i nestala. Stajao je na trotoaru, poni en i usamljen, i s mr njom, gledao za njim; da, bio je t o on, dragi maestro, primalac paketa sa dvadeset telefonskih slu alica. 22 Sumrak se polako spu tao i Jaromil je èeznuo da je sretne. Nekoliko je puta krenuo z a enama od kojih mu se uèinilo da je ona. Bilo je ugodno u ivjeti se u uzaludno traga nje za enom izgubljenom u beskrajnoj masi. Onda je odluèio da se eta oko kuæe u koju j e vidio da ulazi. Bilo je malo vjerojatno da æe je tamo sresti, ali mu se nije i lo kuæi dok je majka budna. (Svoj je dom podnosio samo noæu, kad majka zaspi a oèeva se f otografija probudi.) I tako je hodao tamo-amo zabaèenom periferijskom ulicom na kojoj Prvi maj, sa svoj im zastavama i karanfilima, nije ostavio nikakvog traga. U zgradi su se postepen o palila svjetla. Upalilo se svjetlo i u stanu u suterenu èiji je prozor bio u rav

nini trotoara, i Jaromil je ugledao poznatu djevojku. Ne, to nije bila njegova crnokosa blagajnica. Bila je to njena kolegica, mr ava riðo kosa djevojka. Pri la je prozoru da spusti roletnu. Jaromil nije stigao progutati svu gorèinu razoèaranja a veæ je shvatio da ga je djevoj ka primijetila. Pocrvenio je i postupio na isti naèin kao kad je lijepa tu na slu avka pogledala iz kade prema kljuèanici. Pobjegao je. 23 Bilo je est sati uveèer, drugi svibnja; prodavaèice su nagrnule iz prodavaonice, i do godilo se ne to neoèekivano: riðokosa djevojka izi la je sama. Brzo se sakrio iza ugla, ali bilo je prekasno. Riðikosa ga je primijetila i krenul a prema njemu. - Sigurno znate, gospodine, da nije pristojno uveèer zavirivati ljudima u stan! rekla je. Pocrvenio je i poku ao brzo zata kati juèera nji dogaðaj; bojao se da æe mu prisutnost riðo e djevojke pokvariti sve anse kad njena crna kolegica iziðe iz prodavaonice. Riðokosa je, meðutim, bila neobièno govorljiva i uopæe nije pokazivala namjeru da se rastane s Jaromi-lom; èak ga je pozvala da je otprati do kuæe (pratiti damu kuæi je, naravno, m nogo pristojnije nego zavirivati u njene prozore). Jaromil je oèajnièki bacao poglede prema vratima prodavaonice. - A gdje je va a kolegica? - upitao je konaèno. - Vi ste na repu dogaðaja. Oti la je od nas. I li su zajedno prema kuæi u kojoj je djevojka stanovala, i Jaromil je saznao da su obje djevojke do le sa sela, da su u Pragu zajedno radile i stanovale, ali da je o na crna nedavno oti la iz Praga jer se udaje. Kad su zastali pred zgradom, djevojka je rekla: - Neæete svratiti na trenutak k meni? Iznenaðen i zbunjen, u ao je u njenu sobicu. Ni sam nije znao kako su se zagrlili, p oljubili, i trenutak nakon toga veæ su sjedili na krevetu pokrivenom vunenom dekom . 157 156 Sve se odigralo tako brzo i jednostavno! Prije nego to je stigao i pomisliti na t o da se nalazi pred te kim i presudnim ivotnim zadatkom, njena se ruka na la meðu njego vim nogama i mladiæ se silno obradovao to njegovo tijelo reagira kako treba. 24 - Divan si, divan si - aptala mu je kasnije u uho, a on je le ao pored nje s glavom utonulom u jastuk, ispunjen beskrajnom rado æu. Nakon nekoliko trenutaka ti ine èuo je: - Koliko si ena imao prije mene? Slegnuo je ramenima i nasmijao se, nastojeæi da se dr i tajanstveno. - Taji ? - Pogodi. - Pet do deset, rekla bih - iznijela je svoju struènu procjenu. Bio je sav ozaren od ponosa; èinilo mu se da malo prije nije vodio ljubav samo s n jom, nego i s tih pet ili deset ena koje mu je pripisala. Kao da ga nije samo osl obodila nevinosti nego prenijela daleko u zrelo doba. Zahvalno ju je pogledao; njeno ga je golo tijelo odu evilo. Kako to da mu se nekad nije sviðala? Ta ima sasvim konkretne grudi a ispod trbuha sasvim konkretne dlaèice ! - Sto puta si ljep a gola nego obuèena - rekao joj je, hvaleæi njenu lepotu. - Veæ me odavno eli ? - upitala ga je. - elim odavno, zna i sama. - Da, znam. Primijetila sam kad si dolazio da kupuje kod nas. Znam i da si me èekao pred radnjom. - Jesam. ' - Nisi se usuðivao da me oslovi , jer nikad nisam i la sama. Ali sam znala da æe jednom b iti ovdje sa mnom. Jer sam i ja eljela tebe. 158 25 Gledao je u nju pu tajuæi da u njemu odzvanjaju njene posljednje rijeèi; da, tako je.

Dok se izjedao zbog samoæe, dok je oèajnièki odlazio na sastanke i mitinge, dok je bje a o i bje ao, njegovo sazrijevanje bilo je veæ pripremljeno. Ova suterenska sobica vla n ih zidova i ova obièna ena, èije æe ga tijelo konaèno materijalno spojiti s masama, strpl jivo su ga èekali. to vi e vodim ljubav, to vi e dobivam volju da di em revoluciju, to vi e di em revoluciju o vi e dobivam volju da vodim ljubav pisalo je na zidu Sorbonne i Jaromil je po dr ugi put prodro u tijelo riðokose. Zrelost je, ili potpuna, ili je nema. Ovog puta sve je trajalo dugo i bilo je prekrasno. Za to vrijeme Percy Shelley, mladiæ djevojaèkog lica kao i Jaromil, koji je takoðer iz gledao mlaði nego to je bio, trèao je ulicama Dublina. Bje ao je jer je znao da je ivot negdje drugdje. A bje ao je i Rimbaud, u Stuttgart, u Milano, u Marseille, zatim u Aden i Harar i ponovo u Marseille, ali tada je veæ imao samo jednu nogu a s jedno m je nogom te ko bje ati. Tijelo mu je kliznulo s njenog i, dok je le ao pored nje, ispru en i umoran, pomisli o je kako se u stvari ne odmara od dva ljubavna akta, nego od bijega koji je tra jao nekoliko mjeseci. 159 DIO PETI ili PJESNIK JE LJUBOMORAN 1 Dok je Jaromil bje ao, svijet se mijenjao: ogora koji je vjerovao da je Voltaire iz umio volte, optu ili su za neke fiktivne makinacije (kao stotine drugih privatnika u to vrijeme), oduzeli mu obje radnje (pre le su u ruke dr ave) i osudili na nekoli ko godina zatvora. Njegova su ena i sin kao klasni neprijatelji prisilno iseljeni iz Praga. Oti li su iz vile uz ledenu utnju, odluèni da nikad ne oproste majci to je njen sin pre ao u redove neprijatelja obitelji. U vilu su se doselili stanari kojima je Narodni odbor dodijelio prazne prizemne prostorije. Do li su iz bijednog podrumskog stana i smatrali nepravdom da je netko mogao biti vlasnik tako velike i udobne vile. Pona ali su se kao da nisu do li stan ovati, nego ispravljati stare povijesne nepravde. Ne pitajuæi nikoga ni ta, okupiral i su vrt i zahtijevali od majke da smjesta dade popraviti fasadu, jer s nje otpa da buka koja bi mogla ozlijediti njihovo dijete dok se igra. Baka je starjela, gubila pamæenje i jednog dana (gotovo neprimjetno) pretvorila se u dim krematorija. Nije, prema tome, nikakvo èudo to je Jaromilovo otuðenje majka sve te e podnosila. Stud irao je na koli koja joj nije bila simpatièna, i prestao joj donositi svoje stihove koje je bila navikla redovno èitati. Kad je jednom htjela otvoriti njegovu ladicu , ustanovila je da je zakljuèana. To je bilo kao amar - Jaromil vjeruje da ona prek opava po njegovim stvarima! Kad je otvorila ladicu rezervnim kljuèem za koji Jarom il nije znao, nije u dnevniku prona la ni neki novi zapis niti novu pjesmu. Onda j e na zidu njegove sobe ugledala fotografiju svog mu a u uniformi i sjetila se kako je nekad molila Apolonov kip da sa lica zaèetog djeteta izbri e oèeve crte. Ah, zar æe biti prisiljena da se s mrtvim mu em bori za svog sina? Otprilike tjedan dana nakon to se Jaromil, kako smo u* 163 vidjeli u prethodnom dijelu, iznenada na ao u krevetu riðokose, majka je ponovo otkl juèala njegov pisaæi stol. U dnevniku je otkrila samo nekoliko lakonskih bilje ki, pot puno nerazumljivih, ali i ne to mnogo va nije: nove Jaromilove stihove. Uèinilo joj se da to Apolonova lira ponovo potiskuje oèevu uniformu, i obradovala se. Kad je proèitala stihove, taj pozitivni dojam postao je jo jaèi jer su joj se pjesme (to se u stvari dogodilo prvi put!) zaista svidjele; bile su u rimama (majka je uvijek u dubini du e ostala uvjerena da pjesma bez rima nije pjesma), a osim toga sasvim razumljive i pune lijepih rijeèi. U njima nije bilo nikakvih staraca, tijel a rastvorenih u ilovaèi, naboranih trbuha i krmeljivih oèiju, bilo je cvijeæa, neba i oblaka, nekoliko puta se javila (to se u njegovim pjesmama jo nikad nije dogodilo !) i rijeè mama. A onda se Jaromil vratio kuæi; kad je èula njegove korake na stubi tu, sve godine patn ji navrle su joj na oèi i nije mogla zadr ati suze. - ta ti je, mama, zaboga, ta ti je? - pitao je, a majka je sva ustreptala upijala nje nost koju veæ odavno nije èula u njegovom glasu.

- Ni ta, Jaromile, ni ta - odgovarala je kroz plaè, koji je jaèao potaknut Jaromilovom p a njom. Suze koje su joj tekle iz oèiju bile su opet raznovrsne: suze alosti to je nap u tena, suze predbacivanja sinu koji ju je zanemarivao, suze nade da joj se konaèno (nakon melodiènih stihova novih pjesama) vraæa; suze ljutnje to tako drveno stoji izn ad nje i ne zna je èak ni pomilovati po kosi; suze lukavstva, prosute da ga dirnu i zadr e uz nju. Konaèno ju je, nakon nekoliko minuta oklijevanja, uhvatio za ruku; to je bilo divn o. Majka je prestala plakati i rijeèi su potekle iz nje kao maloprije suze; govori la je o svemu to ju je muèilo - o svom udovi tvu, o svojoj osamljenosti, o stanarima koji bi htjeli da je istjeraju iz vlastite kuæe, o sestri koja je prekinula sve ve ze s njom (-I to zbog tebe, Jaromile! -), a onda o onom najva nijem, o tome da je, tako osamljenu, napu ta onaj jedini koga ima na svijetu. - Ma to nije istina, ja te ne napu tam! Nije se mogla zadovoljiti takvim praznim tvrdnjama i poèela se gorko smijati. Napu ta je, napu ta, dolazi kasno kuæi, ima dana kada ni rijeèi n e izmijene, a ako nekad i razgovaraju, ona osjeæa da je on ne slu a, da misli na ne to drugo. Da, otuðio se od nje. - Ne, nisam se otuðio, mama. Ponovo se gorko nasmijala. Nije se otuðio? Treba li da mu to doka e? Treba li da mu ka e to ju je najvi e pogodilo? Dobro zna da je uvijek po tovala njegovo pravo na priva tan ivot; jo dok je bio mali, borila se da dobije svoju vlastitu sobu. A sad, kakv a uvreda! Ne mo e ni zamisliti kako se osjeæala kad je otkrila (sasvim sluèajno, dok j e brisala pra inu u njegovoj sobi) da zakljuèava ladice svog pisaæeg stola! Pred kim i h zakljuèava? , Zar zaista misli da bi ona, kao neko nju kalo, mogla prekopavati po njegovim stvarima? - Zaboga, mama, to je nesporazum! Ja te ladice uopæe ne koristim! Ako je neka zakl juèana, onda je to sasvim sluèajno! Majka je znala da sin la e, ali to nije bilo va no; va nija od la i bila je pokornost u njegovom glasu, koja je nudila pomirenje. - Htjela bih da ti vjerujem, Jaromile - rekla je i stisnula mu ruku. Njegov je pogled uèinio da postane svjesna tragova suza na svom licu, pa je oti la u kupaonu. U asnula se nad svojom slikom u ogledalu; njeno uplakano lice izgledalo je ru no, ru na je bila i siva haljina u kojoj se vratila iz kancelarije. Na brzinu se umila hladnom vodom, pre-svukla u ru ièastu kuænu haljinu, oti la u kuhinju i vratila se noseæi fla u vina. Zatim se rasprièala o tome kako bi njih dvoje trebalo ponovo da se zbli e, jer na ovom tu nom svijetu imaju samo jedno drugo. Dugo je govorila o to me, èinilo joj se da iz Jaromilovih oèiju zraèe prijateljstvo i suglasnost. Zato se os mjelila da ka e kako Jaromil, danas veæ student, sigurno ima neke svoje intimne tajn e koje ona po tuje; samo ne bi eljela da ena s kojom Jaromil eventualno ide pomuti o dnose izmeðu njih. Jaromil je slu ao strpljivo i s razumijevanjem. Posljednju godinu dana izbjegavao je majku zato to je njegova tuga tra ila samoæu i tamu. Sad, meðutim, nakon to je sretno pristao na sunèanoj obali tijela riðokose, tra io je 164 165 svjetlost i mir; zategnuti odnosi s majkom su mu smetali. Osjeæajima se, uz to, pr idru ila i praktièna strana - riðo-kosa je imala svoju sobu dok je on, mu karac, stanova o s majkom i svoju samostalnost mogao je realizirati samo zahvaljujuæi samostalnos ti djevojke. Ta ga je neravnopravnost ispunjala gorèinom i bio je sretan to majka s ad tu s njim sjedi uz vino, u ru ièastoj kuænoj haljini, i izgleda kao sasvim simpatièna mlada ena s kojom mo e prijateljski raspravljati o svojim pravima. Rekao je kako nema to da krije od nje (majci se steglo grlo od strepnje i i èekivanja ), i poèeo joj op irno prièati o riðokosoj djevojci. Pre utio je, naravno, da je majka iz viðenja poznaje iz prodavaonice u koju ponekad svraæa, ali joj je povjerio da gospoðic a ima osamnaest godina i nije studentica, nego sasvim obièna djevojka koja (to je rekao gotovo borbeno) zaraðuje za ivot vlastitim rukama. Majka je toèila vino u èa e, ispunjena osjeæajem da sve kreæe nabolje. Slika djevojke koju je pred njom naslikao govorljivo raspolo eni sin raspr ila je njene strepnje: djevo jka je mlada (stra na vizija starije raskala ene ene bla eno se rasplinula), nije previ e obrazovana (majka se, prema tome, nije morala bojati njenog prevelikog utjecaja

) i, konaèno, Jaromil je previ e upadljivo nagla avao njenu jednostavnost i skromnost, iz èega se moglo zakljuèiti da nije ba neka ljepotica (tako da je bilo osnove za nad u da Jaromilovo odu evljenje neæe previ e dugo trajati). Jaromil je osjetio da majka bez negodovanja prihvaæa sliku riðokose djevojke, i to g a je obradovalo; zami ljao je kako æe zajedno sjediti za stolom, majka, riðokosa i on, kako æe s jedne strane sjediti anðeo njegovog djetinjstva a s druge strane anðeo njeg ove zrelosti. To je izgledalo divno kao mir, mir izmeðu doma i svijeta, mir pod kr ilima dvaju anðela. Majka i sin su tako ponovo uspostavili meðusobno povjerenje. Upadali su jedno drug om u rijeè, ali Jaromil ni na trenutak nije gubio iz vida svoj mali praktièni cilj: pravo na vlastitu sobu u koju bi mogao dovesti svoju djevojèicu i ostati s njom ka d god eli i koliko eli. Shvatio je, naime, da je istinski odrastao samo onaj tko sam po volji gospodari nekim zatvorenim prostorom u kojem mo e raditi to mu se svid i, bez ièije prisutnosti i nadzora. Tako je (oprezno i zaobilazno) i rekao majci: boravit æe kod kuæe utoliko radije to bude imao vi e razloga da sebe smatra vlastitim g ospodarom. Iako pomalo omamljena vinom, majka je ostala budna kao tigrica; odmah je shvatil a na to sin cilja. - Ne razumijem, Jaromile, zar ti ne to smeta da se osjeæa vlastitim gospodarom? Jaromil je rekao da se kod kuæe veoma ugodno osjeæa, ali bi elio da ima pravo pozvati k sebi koga god eli i ivjeti u svom domu slobodno kao riðokosa kod svojih stanodava ca. Majka je shvatila da joj Jaromil pru a veliku priliku; i ona ima obo avaoce koje mor a odbijati, jer se boji da bi joj Jaromil mogao zamjeriti. Zar ne bi s malo vje ti ne mogla za Jaromilovu slobodu kupiti i malo slobode za sebe? Kad je, meðutim, zamislila Jaromila kako se u svojoj djeèjoj sobi zabavlja s tuðom enom , u njoj se sve pobunilo. - Mora shvatiti da ima razlike izmeðu majke i stano-davca - rekla je uvrijeðeno i ist og trenutka postala svjesna da je time sama sebe onemoguæila da opet ivi kao ena. Oèig ledno, pomisao na tjelesni ivot njenog sina izazivala je u njoj otpor jaèi od èe nje za ivotom vlastitog tijela, i u asnula se te spoznaje. Jaromil, sav obuzet svojim ciljem, nije primijetio majèino raspolo enje i nastavio j e voditi izgubljenu bitku izvlaèeæi uzalud nove argumente. Tek je nakon izvjesnog vr emena primijetio da majci teku suze niz lice. Upla io se da je neèim povrijedio anðela svog djetinjstva, i u utio je. U ogledalu majèinih suza njegove elje za samostalno æu iz nenada su promijenile lik, pretvorile se u drskost, bezobzirnost, èak i bestidnost . Majka je bila oèajna; vidjela je kako se ponor izmeðu nje i sina ponovo otvara. Ni ta nije dobila, sve je opet izgubila! Razmi ljala je to da uèini da se dragocjena nit ra zumijevanja sa sinom sasvim ne prekine. Uhvatila ga je za ruku i kroz suze rekla : - Ah, Jaromile, ne ljuti se! Muèi me to to si se toliko 166 167 promijenio. U posljednje vrijeme stra no si se promijenio. - Kako to, promijenio se? Uopæe se nisam promijenio, mama. - Promijenio si se. I odmah æu ti reæi to mi na toj promjeni najvi e smeta. to vi e ne pi tihove. Pisao si tako lijepe pjesme, vi e ih ne pi e i to me muèi. Jaromil je htio ne to reæi, ali majka mu nije dala da progovori. - Vjeruj majci, ja se pomalo razumijem u te stvari: ti si izuzetno nadaren mladiæ. To je tvoj poziv, i ne bi trebalo da ga se odrekne . Ti si pjesnik, Jaromile, pje snik si i boli me to to zaboravlja . Jaromil je gotovo u zanosu slu ao majèine rijeèi. Istina je, znaèi, anðeo djetinjstva ipak ga razumije bolje od bilo koga! Zar i njega samog nije muèilo to vi e ne pi e pjesme? - Mama, ja opet pi em pjesme, pi em! Pokazat æu ti ih! - Ne pi e , Jaromile - zavrtjela je tu no glavom majka. - Ne poku avaj me obmanjivati, z nam da ih ne pi e . - Pi em! Pi em! - uzviknuo je Jaromil, otrèao u svoju sobu, otkljuèao ladicu i donio pje sme. Majka je èitala one iste stihove to ih je prije nekoliko sati bila proèitala kleèeæi pred

Jaromilovim pisaæim stolom. - Ah, Jaromile, divne su! Mnogo si napredovao, strahovito si napredovao! Ti si p jesnik a ja sam tako sretna... Sve, èini se, upuæuje na to da je Jaromilova beskrajna èe nja za novim (ta religija Novo g!) bila tek u neodreðeno projicirana udnja djeèaka za neshvatljivim ljepotama dotad nedo ivljenog sno aja; kad je prvi put poèinuo na obali tijela riðokose, sinula mu je èudn a misao da konaèno zna to znaèi biti apsolutno moderan - biti apsolutno moderan znaèi l e ati na obali tijela riðokose. Bio je u to vrijeme tako sretan i pun odu evljenja da je po elio djevojci recitirati stihove; kroz glavu su mu pro-letjeli svi koje je znao napamet (vlastiti i tuði), ali je shvatio (s priliènim zaprepa tenjem) da se riðokosoj ni jedna od tih pjesama ne bi svi djela. Apsolutno moderni, pomislio je tada, samo su stihovi koje mo e pratiti i sh vatiti riðokosa, djevojka iz mase. Kao da mu je iznenada sinulo pred oèima; za to je, u stvari htio stati na grlo vlast itoj pjesmi? Za to se htio odreæi poezije u korist revolucije? Ta sad, kad je prista o uz obalu pravog ivota (rijeè pravi trebalo je da izra ava kompaktnu mje avinu masa, t jelesne ljubavi i revolucionarnih parola), bit æe dovoljno da se potpuno preda tom ivotu i postane njegova violina. Osjeæao je da je prepun stihova, i poku ao je napisati pjesmu koja æe se svidjeti riðoko soj djevojci. To nije bilo ba tako jednostavno, do tada je pisao stihove bez rima pa se pi uæi pravilne stihove sukobio s te koæama posve tehnièke prirode. Nije nimalo sum njao u to da djevojka priznaje za stih samo ono to se rimuje. Uostalom, pobjedono sna revolucija bila je istog mi ljenja; u to vrijeme, sjetimo se, stihovi bez rima uopæe nisu tampani. Èitava moderna poezija progla ena je proizvodom trule bur oazije, a slobodni stih najoèiglednijim dokazom pjesnièke dekadencije. Mo emo li u toj ljubavi pobjedonosne revolucije prema rimama gledati samo sluèajnu n aklonost? Te ko. Rime i ritam posjeduju èudesnu moæ: bezoblièni svijet utegnut u ritmièki pravilnu pjesmu postaje odjednom pregledan, sreðen, jasan i lijep. Ako u pjesmi sm rt nastupi upravo kad na kraju prethodnog stiha èovjek stupi u mirisni vrt, i ona postaje milozvuèan dio poretka. A ako pjesma predstavlja protest protiv smrti, smr t se mo e opravdati bar kao povod za lijep protest. Kosti, ru e, lijesovi, rane, sve se to u pjesmi pretvara u balet u kojem igraju i pjesnik i èitalac, a oni koji pl e u ne mogu, razumljivo, ne slagati se s plesom. Pjesma omoguæava èovjeku da se suglas i sa svijetom oko sebe, a rima i ritam najbrutalnija su sredstva za ostvarenje t e suglasnosti. A zar pobjedonosnoj revoluciji nije potrebno brutalno potvrðivanje novog poretka, pa prema tome i lirika puna rima? »Ludujte sa mnom!« - poziva Vitezslav Nezval svoje èitaoce, a Baudelaire pi e: »Treba biti neprestano pijan ... od vina, od poezije, od vrline, veæ prema ukusu...« 168 169 - Lirika je pijanstvo i èovjek se opija da se lak e stopi sa svijetom oko sebe. Revo lucija ne eli da je netko promatra i prouèava, nego da se ljudi stope s njom. U tom pogledu ona je lirska, i lirika joj je potrebna. Revolucija, naravno, misli na liriku drukèiju od one kakvu je Jaromil pisao nekad, kada je, opijen, pratio tihe avanture i predivna èudesa unutar samog sebe. Sad je , meðutim, ispraznio svoju du u kao hangar, da u nju umar iraju buène kapele svijeta. Pr edivna èudesa, koja je shvaæao samo on sam, zamijenio je predivnim trivijalnostima k oje mo e shvatiti svatko. Strastveno je èeznuo da rehabilitira stare ljepote prema kojima se umjetnost (uzvi e no otuðena) odnosila s prezirom: zalazak sunca, ru u, rosu na travi, zvijezde, sumra k, pjesmu iz daljine, majku, èe nju za domom... Ah, kako je to bio lijep, blizak i r azumljiv svijet! Jaromil se zapanjen i dirnut vraæao u njega kao gre an sin koji se nakon mnogo godina lutanja vraæa davno napu tenom domu. Ah, biti jednostavan, sasvim jednostavan, jednostavan kao narodna pjesma, kao dj eèja brojalica, kao potoèiæ, kao riðokosa djevojka! Biti na izvoru vjeènih ljepota, voljeti rijeèi daljina, srebro, duga, ljubiti i uzvi k ah, tu toliko preziranu rijeècu! Jaromila su fascinirali i neki glagoli, posebno oni koji izra avaju jednostavno kr etanje naprijed - trèati, iæi, ali jo vi e plivati i letjeti. U pjesmi koju je napisao

u povodu obljetnice Lenjinova roðenja, bacio je u valove granèicu jabuke (ta mu je g esta doèaravala vezu sa starim narodnim obièajem bacanja cvjetnih vijenaca u rijeku) da plovi u Lenjinovu zemlju. Nijedna èe ka rijeka, dodu e, ne teèe u Rusiju, ali pjesma je èudesni svijet u kojem i rijeke mijenjaju tok. U drugoj je pjesmi napisao da æe svijet jednog dana biti slobodan kao miris borova to se iri kroz planine. Pisao je , takoðer, o mirisu jasmina, tako sna nom da se pretvara u nevidljivu jedrilicu to pl ovi zrakom; zami ljao je kako stoji na palubi mirisa i plovi daleko, daleko, èak u M arseille, gdje su upravo u to vrijeme (kako je pisalo Rude pravo) radnici, èiji je drug i brat elio biti, stupili u trajk. Zato se u njegovim pjesmama bezbroj puta javljao najpoetskiji instrument kretanj a, krila; noæ o kojoj se govorilo u pjesmi bila je ispunjena tihim lepr anjem krila; èe nja i tuga takoðer su ima le krila, a mr nja i vrijeme, naravno, letjeli su isto tako vlastitim krilima. Sve te rijeèi krile su u sebi èe nju za beskrajnim zagrljajem, u kojem kao da je o ivio slavni Schillerov stih: Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt ! Beskrajni zagrljaj nije obuhvaæao samo prostor nego i vrijeme; cilj plovidbe nij e bio samo Marseille u trajku nego i buduænost, taj èudesni otok u daljini. Buduænost je za Jaromila bila nekad prvenstveno tajna; u njoj se skrivalo sve nepo znato; bila je privlaèna i stra na suprotnost svemu sigurnom, ustaljenom (zato je u trenucima nesigurnosti sanjario o ljubavi starih ljudi koji su sretni zato to vi e nemaju buduænosti). Revolucija je, meðutim, dala buduænosti sasvim suprotan smisao - v i e nije bila tajanstvena, svaki je revolucionar znao napamet sve to donosi; znao j e to iz bro ura, knjiga, predavanja, govora na mitinzima. Nije izazivala strepnju veæ je pru ala sigurnost, tako da je u nesigurnoj sada njosti revolucionar nalazio utoèi t e u njoj kao dijete u majèinom krilu. Jaromil je napisao pjesmu o partijskom funkcioneru koji je u kasno doba noæi, kad se sastanak zgusnutih misli veæ prekrio jutarnjom rosom, zaspao na kauèu u sekretari jatu (komunista koji se bori nije bilo moguæe prikazati drukèije nego kao komunista koji sastanci). U snu, zvonjenje tramvaja pod prozorima pretvorilo se u zvonjavu zvona, svih zvona svijeta, koja objavljuju da su ratovi zauvijek okonèani i zemlj ina kugla pripada radnim ljudima. Shvatio je da se èudesnim skokom na ao u dalekoj b uduænosti; stajao je negdje usred prostranih polja i gledao kako se pribli ava trakt or kojim upravlja ena (na svim plakatima ena buduænosti bila je prikazivana kao ena n a traktoru). ena je zaprepa teno u njemu prepoznala èovjeka koga nikad nije vidjela, od rada iscrpljenog èovjeka iz davnih vremena, èovjeka koji se rtvovao da bi ona mogl a sretno (i s pjesmom) zaoravati brazde. Si la je sa svog stroja da ga pozdravi, d a mu ka e da je tu u svom domu, da je to njegov svijet, da ga nagradi (zaboga, kak o bi ta mlada ena niogla nagraditi starog, iscrpljenog partijskog funkcionera?), ali u tom trenutku zvonjenje 171 170 tramvaja naglo se pojaèalo i èovjek ispru en na uskom kauèu u sekretarijatu probudio se. .. Napisao je veæ mnogo novih pjesama, ali jo nije bio zadovoljan; zasad su, naime, za njih znali samo on i majka. Sve pjesme redovno je slao redakciji Rude prava i s vakog jutra kupovao novine. Konaèno je jednog dana otkrio pri vrhu treæe strane pet kitica od po èetiri reda sa svojim imenom otisnutim masnim slovima ispod naslova. Odnio je Rude pravo riðokosoj i rekao joj neka pa ljivo pregleda novine; djevojka, m eðutim, nije bila kadra da pronaðe ni ta posebno zanimljivo (nikad nije obraæala pa nju na stihove pa nije primijetila ime iznad njih), i Jaromil joj je konaèno morao prsto m pokazati pjesmu. - Nisam imala pojma da si pjesnik - rekla je, pogledav i ga zadivljeno. Jaromil joj je rekao da veæ odavno pi e pjesme, i izvukao iz d epa jo nekoliko pjesama u rukopisu. Riðokosa je èitala pjesme, a Jaromil joj je prièao kako je prije izvjesnog vremena bio prestao pisati i tek sad, kad je sreo nju, opet se vratio poeziji. Sreo je nju kao da je sreo Poeziju. - Zaista? - upitala ga je djevojka, a kad je Jaromil rekao da govori sasvim ozbi ljno, zagrlila ga je i poljubila. - Neobièno je to - nastavio je Jaromil - to nisi samo kraljica mojih sada njih stihov

a, nego i onih koje sam napisao dok te jo nisam poznavao. Kad sam te prvi put ugl edao, uèinilo mi se da su moje stare pjesme o ivjele i pretvorile se u enu. Sa zadovoljstvom je promatrao njeno lice na kome se mije ala radoznalost s neshvaæan jem, i poèeo joj prièati kako je prije nekoliko godina pisao poetsku prozu, neku fan tastiènu prièu o djeèaku koji se zvao Xaver. Pisao? U stvari, nije pisao, vi e je sanjar io o njegovim do ivljajima, sa eljom da sve to jednom napi e. Xaver je ivio drukèije nego ostali ljudi; njegov ivot bio je san. Xaver je spavao i sanjao, u tom bi snu zaspao i sanjao novi san, u tom novom snu opet bi zaspao i opet sanjao ne to novo; zatim bi se, recimo, probudio iz tog sna i na ao se u pretho dnom. Tako je prelazio iz sna u san i naizmjence ivio nekoliko ivota; ivio je nekol iko ivota i prelazio iz jednog u drugi. Zar ne bi bilo divno ivjeti kako je ivio Xaver? Ne biti vezan samo za jedan ivot? Ostati smrtan a ipak ivjeti vi e ivota? - Da, to bi bilo lijepo - rekla je riðokosa. Jaromil je nastavio prièati o tome kako je, kad ju je jednog dana ugledao u prodav aonici, ostao bez daha jer je najveæu Xaverovu ljubav zami ljao upravo tako, kao krh ku, riðokosu, pomalo pjegavu djevojku... - Ja sam ru na - rekla je riðokosa. - Nisi! Volim tvoje pjegavo lice i tvoju riðu kosu! Volim ih zato to su oni moj dom , zavièaj, moj stari san! Riðokosa je poljubila Jaromila a on je nastavio: - Zamisli, èitava prièa poèinjala je ovako: Xaver je volio lutati èaðavim ulicama predgraða Èesto je prolazio pored jednog podrumskog prozora, zastajao kraj njega i ma tao o t ome kako iza tog prozora stanuje lijepa ena. Jednog dana prozor je bio osvijetlje n i on je ugledao nje nu, krhku, riðokosu djevojku. Nije izdr ao, irom je otvorio krila pritvorenog prozora i uskoèio u sobu. - A ti si pobjegao! - nasmijala se djevojka. - Da, pobjegao sam - rekao je Jaromil - zato to sam se upla io tog ostvarivanja mog sna. Mo e li zamisliti to znaèi iznenada se naæi u situaciji koju si do ivio samo u snu? U tome ima neèeg tako u asnog da èovjek po eli pobjeæi! - Da - potvrdila je riðokosa, sva sretna. - Uskoèio je u sobu, ali je onda nai ao njen mu i Xaver ga je zatvorio u te ki hrastov ormar. Kostur tog èovjeka jo uvijek je tamo, u tom ormaru. A Xaver je odveo enu neka mo daleko, kao to æu odvesti i ja tebe. - Ti si moj Xaver - apnula mu je riðokosa zahvalno u uho, a onda poèela tra iti priklad no ime od milja, Ksavu- ka, Ksavika, Ksavica... Nazivala ga je svim tim imenima i dugo, dugo ljubila. Od mnogih Jaromilovih posjeta suterenu treba zabilje iti onaj kada je riðokosa imala na sebi haljinu na kojoj su od ovratnika nadolje bila sprijeda pri ivena velika b ijela 172 173 dugmad. Jaromil ih je poèeo otkopèavati i djevojka se nasmijala, jer su dugmeta slu il a samo kao ukras. - Prièekaj, svuæi æu se sama - rekla je i podigla ruku da povuèe patentni zatvaraè na leðim . Jaromil se osjeæao postiðen zbog svoje nespretnosti, a kad je konaèno shvatio kako se haljina zakopèava, poku ao je na brzinu ispraviti gre ku. - Ne, nemoj, svuæi æu se sama, pusti me! - uzmicala je djevojka, smijuæi se. Nije mogao dalje navaljivati jer nije htio da ispadne -smije an, ali mu nije bilo pravo to djevojka eli sama da se svuèe. Po njegovom uvjerenju, svlaèenje prije ljubavn og èina razlikuje se od obiènog svlaèenja upravo po tome to enu svlaèi ljubavnik. Do takv h nazora nije bio do ao vlastitim iskustvom, nego kroz literaturu i sugestivne reèen ice kao »iskusnim pokretom raskopèao joj je bluzu«, ili »vje to joj je svukao haljinu«. Nij mogao zamisliti tjelesnu ljubav bez uvertire smu enog i nestrpljivog otkopèavanja d ugmadi, potezanja zipova, svlaèenja svitera. - Pa nisi kod doktora da se svlaèi sama - protestirao je. Djevojka se veæ bila izvukl a iz haljine i stajala samo u rublju. - Kod doktora? Za to? - Pa eto, to mi nekako izgleda kao kod doktora.

- Zbilja - nasmijala se djevojka. - Zbilja je kao kod doktora. Otkopèala je grudnjak i stala pred Jaromila isturajuæi svoje male dojke. - Probada me, gospodine doktore, ovdje kraj srca. Jaromil ju je gledao ne shvaæajuæi , a ona je brzo dodala, isprièavajuæi se: - Oprostite, vi ste navikli da pregledavate pacijente dok le e. - Legla je na kauè. - Pogledajte, molim vas, to je s tim mojim srcem - nastavila je. Jaromilu nije preostalo drugo nego da prihvati igru; nagnuo se iznad djevojke i polo io joj glavu na grudi. Uhom je dodirnuo mekani jastuèiæ dojke i oslu kivao pravilne otkucaje iz dubine. Upravo ovako dodiruje joj grudi lijeènik, pomislio je, dok je pregledava iza zatvorenih, tajanstvenih vrata ordinacije. Podigao je glavu, pogledao golu djevojku i kroz tijelo mu je prostrujao o tar bol - vidio ju je onako kako je vidi strani mu karac, lijeènik. Brzo joj je pokrio rukama grudi (uèinio je to kao Jaromil a ne kao doktor) da prekine muènu igru. - Zaboga, ta to radite, gospodine doktore! To ne smijete! To nije lijeènièki pregled! - branila se riðokosa, a Jaromil je osjetio kako ga obuzima bijes. Vidio je lice svoje djevojke kako izgleda u trenutku kad je dodiruju tuðe ruke; vidio je kako fr ivolno protestira, i po elio je da ' je udari. U tom trenutku postao je, meðutim, svjestan da je uzbuðen pa joj je nagl im pokretom svukao gaæice i sjedinio se s njom. Uzbuðenje je bilo tako estoko da se Jaromilov ljubomorom izazvani bijes brzo raspli nuo, pogotovo kad je èuo djevojèino tiho stenjanje (kakav je to predivan osjeæaj bio!) i rijeèi koje æe zauvijek ostati dio njihovih najintimnijih trenutaka: - Ksavu ka, Ksavika, Ksavica! Nakon toga je mirno le ao kraj nje, nje no joj ljubio rame i bilo mu je lijepo. Lije p trenutak, meðutim, nije bio ne to èime bi se on mogao zadovoljiti; lijep trenutak za njega je imao vrijednost samo ako je bio prethodnica lijepe vjeènosti; lijep tren utak u ne sasvim èistoj vjeènosti bio je za njega naprosto la . Zato je htio da se uvj eri da je njihova vjeènost besprijekorno èista, i upitao, vi e moleæivo nego nasrtljivo: - Reci mi da je ono s lijeènièkim pregledom bila samo glupa ala. - Pa naravno! - rekla je djevojka; a ta bi mogla i odgovoriti na takvo glupo pita nje? Samo to to njeno »Pa naravno!« nije moglo zadovoljiti Jaromila. - Ne bih mogao podnijeti da te dodiruju neèije druge ruke osim mojih - nastavio je . - To ne bih mogao podnijeti! - Milovao je sitne djevojèine dojke kao da je u nji hovoj nedodirljivosti skrivena sva njegova sreæa. Djevojka se (bez ikakve zle namjere) nasmijala. - A ta da radim kad se razbolim? Jaromil je znao da je lijeènièke preglede te ko izbjeæi i da je njegovo stanovi te neodr iv , ali je isto tako dobro znao da æe se èitav njegov svijet sru iti ako tuðe ruke dodirnu djevojèine grudi. Zato je ponovio: 174 175 - Ne, to ne bih mogao podnijeti, shvaæa li, to ne bih mogao podnijeti. - Reci onda to da radim ako se razbolim! - Mo e otiæi k nekoj lijeènici - rekao je tiho i s predba-civanjem. - Zar se danas mo e birati? Kao da ne zna kako to izgleda - rasprièala se, gotovo ogo rèeno. - Moramo iæi lijeèniku kome smo odreðeni. Zna kakvo je veæ na e zdravstvo... ni ta birati, mora slu ati! Uzmi, na primjer, one ginekolo ke preglede... Jaromilu je zastalo srce, ali je rekao sasvim mirno: - Zar ima nekih problema? - Ne, to je samo preventiva. Zbog raka. To su obavezni pregledi. - uti, ne elim slu ati o tome - rekao je Jaromil i polo io joj ruku na usta. Uèinio je t o tako naglo da se gotovo sam upla io tog dodira; riðokosa je to mogla shvatiti kao udarac i naljutiti se. Djevojèine su ga oèi, meðutim, pokorno promatrale pa nije morao nièim ubla avati nesvjesnu brutalnost svoje geste; to mu se svidjelo, pa je rekao: - Dajem ti na znanje: ako te jo jednom netko dotakne, ja te vi e neæu moæi dotaknuti, n ikad vi e. I dalje je dr ao ruku na njenim ustima; bilo je to prvi put da je surovo dodirnuo neku enu, i taj ga je osjeæaj naprosto opijao. Stegnuo joj je objema rukama vrat, k ao da je davi; pod prstima je osjeæao krhkost njenog vrata i pomislio je da je dov

oljno stegnuti ake da je ugu i. - Udavit æu te ako te netko dodirne - rekao je, dr eæi i dalje ruke na djevojèinom vratu . U ivao je u osjeæaju da taj dodir sadr i i prestanak njenog postojanja. Èinilo mu se d a mu bar u tim trenucima riðokosa potpuno pripada, a divan osjeæaj moæi ispunio ga je takvom sreæom da je ponovo poèeo ljubiti djevojku. U ljubavnoj igri nekoliko ju je p uta okrutno stegnuo, hvatao je rukama oko vrata (pomislio je kako bi bilo divno ugu iti enu za ljubavnog akta) i nekoliko je puta ugrizao. Zatim su opet le ali jedno uz drugo, ali ljubavni je èin vjerojatno prekratko trajao da iscrpi mladiæevo ogorèenje. Riðokosa je le ala kraj njega, neudavljena, iva, sa svoji m tijelom koje odlazi na ginekolo ke preglede. - Ne ljuti se na mene - pomilovala ga je po ruci. - Rekao sam ti da mi se gadi tijelo koje su dodirivali drugi. Djevojka je shvatila da se mladiæ ne ali, pa je urno rekla: - Zaboga, sve je to bila samo ala! - Kakva ala. Sve je to istina! - Nije istina. - Kako nije? Istina je, i ja znam da se tu ne mo e ni ta uèiniti. Ginekolo ki su pregled i obavezni i mora iæi na njih. Ja ti zbog toga ne predbacujem. Samo mi se gadi tije lo koje dodiruju drugi, i tu ne mogu ni ta. - Kunem se da ni ta od toga nije istina! Nikad nisam bila bolesna, samo kao dijete . Nikad ne odlazim doktoru. Dobila sam poziv za ginekolo ki pregled, ali sam ga ba cila. Nikad nisam bila na takvom pregledu. - Ne vjerujem ti. Morala ga je dugo uvjeravati. - A to æe biti ako te ponovo pozovu? - Ne boj se, nemaju sreðenu evidenciju. Vjerovao je njenim rijeèima, ali njegovu gorèinu nije bilo moguæe ukloniti materijalni m dokazima. Ama, uopæe se nije radilo o lijeènièkim pregledima, radilo se o tome da mu izmièe i da mu ne pripada u potpunosti. - Jako te volim - rekla mu je, ali on nije vjerovao tom kratkom trenutku, htio j e vjeènost; htio je bar malu vjeènost njenog ivota, a znao je da nije njegova. Bio je svjestan da nije bila nevina kad ju je upoznao. - Nepodno ljiva je pomisao da æe te netko dodirivati i da te je netko dodirivao - re kao je. - Nitko me nikad neæe dodirnuti. - Ali jest. I to je nepodno ljiva pomisao. Zagrlila ga je. Odgurnuo ju je. - Koliko ih je bilo? - Jedan. - La e ! - Kunem se da je bio samo jedan. - Jesi li ga voljela? Zavrtjela je glavom. - A kako si mogla leæi s nekim koga ne voli ? 12 ivot je negdje drugdje 177 176 - Ne muèi me - rekla je. - Odgovori! Kako si mogla? - Ne muèi me. Nisam ga voljela i bilo je stra no. - ta je bilo stra no? - Ne pitaj me. - Za to da te ne pitam? Zaplakala je i kroz suze mu povjerila da je to bio jedan stariji mu karac kod njih na selu, i da je bio odvratan, da ju je prisilio (»Ne pitaj, ne pitaj me ni ta!«), i da joj je stra no kad samo pomisli na to (»Ako me voli , nikad mi ga ne spominji!«). Plakala je tako gorko da se Jaromilov gnjev konaèno rasplinuo; suze su odlièno sreds tvo za èi æenje od obe- èa æenja. Konaèno ju je pomilovao. - Ne plaèi - rekao je. - Ti si moj Ksavica - rekla je. - Uskoèio si kroz prozor i zatvorio si ga u ormar,

od njega æe ostati samo kostur, a ti æe me odnijeti daleko, daleko... Zagrlili su se i poljubili. Djevojka ga je uvjeravala da nikom neæe dopustiti da j e dodirne, a on je nju uvjeravao da je voli. Zatim su ponovo vodili ljubav, nje no , s tijelima do ruba ispunjenim du om. - Ti si moj Ksavica - rekla je kasnije, milujuæi ga. - Da, odnijet æu te daleko, nekamo gdje æe biti potpuno sigurna - rekao je, i dobro j e znao kamo æe je odnijeti; pripremio je za nju ator pod modrim svodom mira, ator na d kojim lete ptice prema buduænosti a mirisi plove prema trajkaèima u Marseilleu; ta ima dom koji èuva anðeo njegovog djetinjstva. - Zna ta, htio bih te predstaviti svojoj majci - rekao joj je, s oèima punim suza. Obitelj koja je stanovala u prizemnim prostorijama vile ponosila se sve veæim trbu hom majke; treæe dijete bilo je na putu i otac obitelji zaustavio je jednom Jaromi lovu majku, da joj ka e kako je nepravedno da dvoje ljudi koristi isti prostor kao petoro. Predlo io joj je da im ustupi jednu od tri sobe na prvom katu. Majka mu je odgovorila da to ne dolazi u obzir. Stanar je odgovorio da æe u tom sluèaju zahtijevati da Narodni odbor ocijeni je li stambeni prostor vile pravedno podijeljen. Majka je rekla da æe se njen sin ubrzo o eniti i da æe onda na prvom katu biti troje, a za kratko vrijeme mo da i èetvor o ljudi. Kad joj je ne to kasnije Jaromil saopæio da bi joj elio predstaviti svoju djevojku, b ila je to dobro do la vijest; stanari æe bar vidjeti da njene tvrdnje o skoroj Jarom ilovo j enidbi nisu bile puko izgovaranje. Meðutim, kad joj je Jaromil priznao da majka djevojku dobro poznaje iz prodavaonic e, nije mogla sakriti da je neugodno iznenaðena. - Nadam se - rekao je ratoborno - da ti ne smeta to je prodavaèica. Pa rekao sam ti da je obièna djevojka koja sama zaraðuje za ivot. Majka se izvjesno vrijeme nije nikako mogla pomiriti s mi lju da joj je sin zaljub ljen u onu smu enu, neljubaznu i nimalo privlaènu djevojku, ali se konaèno savladala. - Ne treba da se ljuti to me je to iznenadilo - rekla je, spremna da izdr i sve to jo j sin priredi. I tako je do lo do trosatnog, muènog posjeta; svi su imali tremu, ali je nekako i to pro lo. - Kako ti se svidjela? - upitao je nestrpljivo majku kad su ostali sami. - Pa sad, svidjela mi se, naravno, za to mi se ne bi svidjela - odgovorila je, svj esna da ton njenog glasa govori ne to upravo suprotno onome to je rekla. - Znaèi, nije ti se svidjela? - Pa ka em ti da mi se ba svidjela. - Ne, po tvom glasu osjeæam da ti se nije svidjela. Govori jedno, a misli drugo. Riðokosa je u toku posjeta vi e puta prekr ila pravila pona anja (prva je pru ila majci ru ku, prva je sjela za stol, prva je prinijela ustima alicu kave), pristojnosti (up adala je majci u rijeè) i takta (pitala je majku koliko joj je godina). Kad je maj ka poèela nabrajati te gafove, upla ila se da æe ispasti sitnièava (pretjerano inzistira nje na bontonu sin je osuðivao kao malograðan tinu), pa je odmah dodala: - To, naravno, nije ni ta to se ne bi moglo popraviti. 12* 179 178 Bit æe dovoljno da je èe æe dovede ovamo. U na oj æe sredini sve to nauèiti, dobit æe potr . Ipak, u trenutku kad je shvatila da bi tu ru nu, riðu i neugodnu osobu morala redovn o viðati u svojoj kuæi, ponovo je osjetila nesavladiv otpor i rekla umilnim glasom: - Ne mo emo joj zamjeriti to je takva kakva jest. Poku aj samo zamisliti sredinu u ko joj je odrasla i u kojoj radi. Ne bih eljela raditi kao prodavaèica u takvoj radnji . Ljudi sebi sva ta dozvoljavaju, mora svakome uèiniti po volji. Ako efu padne na pame t da ti se udvara, ne smije ga odbiti. Konaèno, u takvoj se sredini poneka ljubavna avantura ne shvaæa previ e ozbiljno. Promatrala je lice svog sina i primijetila kako postaje sve crvenije; vreo val l jubomore prostrujao mu je tijelom i majci se uèinilo da u sebi osjeæa njegovu vrelin u (kako da ne osjeti - bio je to onaj isti vreli val koji ju je zapljusnuo kad j oj je predstavio riðokosu, tako da bi se moglo reæi da su majka i sin stajali jedno

prema drugom kao spojene posude napunjene istom jetkom tekuæinom). Ja-romilovo lic e opet je poprimilo djeèje crte, pred njom odjednom vi e nije stajao onaj tuði i samos talni èovjek veæ njen voljeni djeèak, djeèak koji pati, dijete koje se nekad privijalo u z nju tra eæi utjehu. Nije mogla otrgnuti pogled od tog divnog prizora. Jaromil je, meðutim, ustao i oti ao u svoju sobu, a ona je uhvatila sebe (nakon to je ostala sama) kako se akama udara u glavu i poluglasno govori sama sebi: - Prestani, prestani, ne budi ljubomorna, prestani, ne budi ljubomorna...! Ipak, to se dogodilo, dogodilo se. ator sa iven od lagane modre tkanine, ator harmoni je kraj kojeg je stra- ario anðeo njegovog djetinjstva, bio je pokidan. Za majku i s ina zapoèelo je razdoblje ljubomore. Majèine rijeèi o ljubavnim avanturama koje se ne shvaæaju ozbiljno neprestano su mu od zvanjale u glavi. Zami ljao je djevojèine kolege prodavaèe kako prièaju nepristojne vice ve, doèaravao sebi onaj kratki prostaèki kontakt izmeðu onoga koji prièa i onoga koji sl u a, i to ga je stra no muèilo. Zami ljao je kako ef prodavaonice nastoji da se oèe e o nj da joj kao sluèajno stisne dojku, ili kako se navikao da je u prolazu pljesne po stra njici, i bjesnio je to se takvi dodiri ne shvaæaju previ e ozbiljno, a za njega znaèe sve. Jednom, kad je do ao k njoj, primijetio je da se nije zakljuèala u klozetu. Priredio joj je scenu jer je odmah zamislio kako bi izgledalo da se to dogodilo na poslu i da ju je neki mu karac za tekao kako sjedi na koljci. Kad god bi riðokosoj povjerio to ga muèi, ona bi prona la naèin da ga nje no æu ili zaklet smiri, ali bilo je dovoljno da na trenutak ostane sam u svojoj sobi pa da se jav i misao kako nema nikakvih garancija da je riðokosa, tje eæi ga, govorila istinu. Zar je, u stvari, on sam ne prisiljava da mu la e? Nije li, reagirajuæi onako ljutito na glupi lijeènièki pregled, jednom zauvijek onemoguæio da mu ka e to misli? Gdje je sad ono prvo vrijeme kad je bilo veselo voditi ljubav i kad joj je bio b eskrajno zahvalan za spontanost i sigurnost s kojom ga je izvela iz labirinta dj eèaèke nevinosti! Sada je to za to joj je nekad bio zahvalan podvrgavao muènoj analizi; bezbroj se puta u mislima vraæao na onaj bestidni dodir njene ruke kojim ga je, k ad je bio prvi put s njom, onako divno uzbudila. Sada je na to gledao sumnjièavo; nemoguæe je, govorio je sam sebi, da je prvi put u ivotu dodirnula na taj naèin uprav o njega. Veæ to to se odluèila na takvu bestidnu gestu prilikom prvog sastanka, pola sata nakon to su se upoznali, znaèi da je to za nju bila sasvim obièna, mehanièka gesta . To je bilo u asno. Bio se, dodu e, veæ pomirio s tim da je imala drugog mu karca prije n jega, ali samo zato to je iz djevojèinih rijeèi izveo zakljuèak da se radilo o nekoj muèn oj, nesretnoj vezi u kojoj je igrala ulogu iskori tene rtve. To je kod njega izaziv alo sa aljenje koje je u izvjesnoj mjeri otapalo ljubomoru. Ali ako je djevojka za trajanja te veze nauèila onaj bestidni dodir, onda to nije mogla biti sasvim neus pjela veza. Pa ta gesta u sebi nosi previ e mnogo radosti, ta gesta sadr i èitavu malu ljubavnu prièu! Bila je to tema previ e bolna da bi se usudio o njoj govoriti, jer mu je veæ samo sp ominjanje prethodnog ljubavnika bilo nepodno ljivo. Zato je nastojao zaobilaznim p utem otkriti porijeklo onog dodira na koji je nepre181 180 stano mislio (a takoðer ga stalno iznova do ivljavao, jer je riðokosa u njemu nalazila posebno zadovoljstvo), dok konaèno nije na ao smirenje u zakljuèku da velika ljubav, ljubav koja dolazi neoèekivano, kao udar groma, naglo oslobaða enu svih tabua i svako g stida pa se, upravo zato to je èista i nevina, predaje svom ljubavniku sa arom nek e lake ene. I ne samo to, ljubav u njoj otvara takvu riznicu neoèekivanih inspiraci ja da njeni spontani postupci mogu podsjeæati na postupke iskusne, razvratne ene. G enij ljubavi u trenutku nadoknaðuje svako iskustvo. Bilo je to, èinilo mu se, divno i pronicavo obja njenje djevojèinog postupka; u takvom svjetlu njegova draga pretvar ala se u pravu sveticu ljubavi. A onda mu je jednog dana kolega s fakulteta reka o: - Kakva ti je ono sirotica s kojom sam te sinoæ vidio? Odrekao se djevojke kao Pet ar Krista; sluèajna znanica, rekao je i s visoka odmahnuo rukom. Ali kao Petar Kristu, i on je djevojci u dubini du e ostao vjeran. Nastojao je da se to manje pojavljuje s njom na ulici

i da ih nitko ne vidi zajedno, ali se u du i nije slagao sa svojim kolegom i prest ao se dru iti s njim. Dirnula ga je pomisao da njegova djevojka nosi jeftine, neli jepe haljine, i u tome je vidio ne samo njenu vrlinu (vrlinu jednostavnosti i si roma tva) nego prvenstveno vrlinu Svoje vlastite ljubavi. Nije te ko, govorio je seb i, voljeti neku upadljivu, dotjeranu, savr eno obuèenu enu; takva je ljubav tek beznaèa jan refleks koji ljepota automatski izaziva u èovjeku. Velika ljubav, nasuprot tom e, stvara voljeno biæe transformirajuæi nesavr eno koje je, uostalom, utoliko ljudskij e ukoliko je nesavr enije. Jednog dana, kad joj je opet (vjerojatno poslije neke zamorne svaðe) izjavljivao l jubav, rekla mu je: - I tako ne znam ta si na ao na meni. Ima toliko ljep ih djevojaka. Planuo je i rekao joj da ljepota i ljubav nemaju nièeg zajednièkog. Rekao je da na n joj voli upravo ono to ostali smatraju ru nim, i potpuno izvan sebe poèeo to èak i nabr ajati; njene sitne, uboge dojke, rekao je, s velikim hrapavim bradavicama, izazi vaju vi e sa aljenje nego zanos; lice joj je pjegavo, kosa riða, tijelo mr avo, ali upra vo je zato voli. Riðokosa je zaplakala jer je dobro shvatila èinjenice (uboge dojke, riða kosa), a lo e s hvatila misao. Jaromil je, meðutim, bio ponesen svojom mi lju; plaè djevojke koja pati zbog svoje ru noæe grijao ga je u njegovoj osamljenosti i nadahnjivao ga. Govorio je sebi kako æe èita v ivot posvetiti tome da je oduèi od tog plaèa i uvjeri je u svoju ljubav. U toj prov ali osjeæaja, i njen nekada nji ljubavnik bio je za njega samo jedan od ru nih detalja koji voli na njoj. Bilo je to zaista zadivljujuæe ostvarenje volje i misli; Jarom il je bio svjestan toga i poèeo je pisati pjesmu. Prièajte mi o onoj na koju mislim stalno (bio je to stih koji se vraæao kao refren), prièajte kako starost iscrtava joj bore (ponovo je htio da bude njegova u èitavoj s vojoj ljudskoj vjeènosti), prièajte mi o vremenu kad je bila mala (htio je ne samo n jenu buduænost nego i pro lost), dajte da pijem suze to ih je isplakala (posebno s nj enom tugom koja ga je oslobaðala vlastite tuge), prièajte o ljubavima to mladost joj uze e, o svemu to rukama svojim dodirnu e, o svemu to ru nim proglasi e, sve ljubit æu ja a ne to dalje:) Ni ta na tijelu njenom, u njenoj du i nema, ni tako bolnih, mraènih uspo mena, to iskapit neæu... Jaromil je bio odu evljen onim to je napisao, jer mu se èinilo da je umjesto velikog plavièastog atora harmonije, nestvarnog prostora u kome su izbrisane sve suprotnost i, gdje majka sjedi sa sinom i snahom za jednim stolom mira, na ao drugi dom apsol utnog, apsolutnog surovije i pravednije vrste. Ako, naime, ne postoji apsolutno èi stoæe i mira, postoji apsolutno neizmjernih osjeæaja, u kojem se sve prljavo i stran o rastvara kao u kemijskom otapalu. Bio je odu evljen tom pjesmom iako je znao da je nijedne novine neæe tampati, jer nem a nièeg zajednièkog s radosnom epohom socijalizma. Napisao ju je za sebe i riðokosu, i to je bilo dovoljno. Kad joj je proèitao svoje stihove, bila je potresena do suza , ali i upla ena zbog toga to se u pjesmi opet spominje njena ru noæa, to se govori o to me kako ju je netko pipao i kako æe ostarjeti. Djevojèina zbunjenost nije smetala Jaromilu. Napro182 183 tiv, u ivao je u njoj i elio da traje to du e, da to du e razuvjerava djevojku. Na nesre ona kao da nije imala namjeru da se previ e zadr ava na toj temi, poèela je govoriti o drugim stvarima. Jaromil joj je mogao oprostiti to ima uboge dojke (to joj u stvari nikad nije zam jerao), i to su je dodirivale tuðe ruke, ali jedno nije mogao - nije joj mogao opro stiti njenu govorljivost. Upravo joj je bio proèitao ne to u to je unio èitavog sebe, s vu svoju strast, osjeæaje, krv, a ona je trenutak nakon toga poèela veselo prièati o n eèemu desetom. Da, mogao je baciti sve njene mane u rastvor svoje ljubavi koji otapa sve, ali s amo pod jednim uvjetom: da ona sama poslu no legne u taj rastvor, da boravi samo u toj kadi ljubavi, da ni jedna njena misao ne pobjegne iz te kade, da potpuno za roni u njegove misli i rijeèi, da potpuno zaroni u njegov svijet i da ni djeliæem sv ojih misli ili svog tijela ne bude u nekom drugom svijetu. A ona je umjesto toga opet prièala, i ne samo to je prièala nego je prièala o svojoj ob

itelji, o onome to je Jaromil od svega u vezi s njom najmanje volio, jer nije zna o kako da joj se suprotstavi. Ta obitelj nije mu èinila ni ta na ao, bila je to èak prol eterska obitelj, obitelj iz mase, ali Jaromil je osjeæao potrebu da joj se suprots tavi, jer je riðokosa, posveæujuæi joj svoje misli, neprestano iskakala iz kupke koju je za nju priredio, iz otopine njegove ljubavi. Bio je opet prisiljen da slu a prièe o njenom ocu (starom iscrpljenom radniku iz pro vincije), o njenoj braæi i sestrama (to nije obitelj, to je zeèinjak, govorio je u s ebi Jaromil: dvije sestre, èetiri brata!), a posebno o jednom od braæe (zvao se Jan i bio je neka èudna ptièica, prije februarske revolucije bio je ofer jednog ministra neprijateljski raspolo enog prema komunistima). Ne, to nije bila samo obitelj, bil a je to strana i njemu mrska sredina èije perje riðokosa jo nije otresla sa sebe, per je koje je èini stranom i zbog kojeg nije potpuno i samo njegova. Taj brat Jan, ni on nije bio samo brat nego prvenstveno mu karac koji je ivio u njenoj blizini puni h osamnaest godina, mu karac koji poznaje bezbroj njenih sitnih intimnosti, mu karac koji je koristio isti nu nik (koliko li je puta samo zaboravila da se zakljuèa!), mu karac koji je pratio promjene na njoj dok se pretvarala u enu, mu karac koji ju je sigurno mnogo puta vidio golu... Mora biti moja, spremna da umre na mukama ako budem tako htio pisao je bolesni, lj ubomorni Keats svojoj Fanny, a Jaromil, ponovo kod kuæe u svojoj nekada njoj djeèjoj s obi, pi e stihove da se smiri. Misli na smrt, to veliko naruèje u kojem se sve smiru je; razmi lja o smrti èvrstih ljudi, velikih revolucionara, i osjeæa potrebu da napi e t ekst pogrebnog mar a koji bi bio izvoðen na sahranama komunista. Smrt u to vrijeme, u vrijeme obavezne radosti, bila je takoðer jedna od zabranjeni h tema. Jaromil je, meðutim, bio uvjeren da bi on (ta i ranije je pisao divne stih ove o smrti, bio je na svoj naèin struènjak za ljepotu smrti) znao pronaæi onaj posebn i rakurs iz kojeg smrt ne bi izgledala morbidno, kako se obièno dogaða. Osjeæao se spo sobnim napisati socijalistièke stihove o smrti. Razmi lja o smrti velikog revolucionara; kao sunce kad zaðe za planinu, umire borac. . Pi e pjesmu pod naslovom Epitaf. Ah, ako umrijeti treba, nek' to bude s tobom, lju bavi, u plamenu, pretvoren u ar, u ar... Lirika je predio u kojem svaka tvrdnja postaje istinita. Lirièar je juèer rekao ivot je uzaludan kao plaè, danas ivot je veseo kao smijeh, i svaki put je rekao istinu. Danas æe reæi Sve svr ava i pada u ti inu, sutra Sve je vjeèno i vjeèno odzvanja, i toèno j edno i drugo. Lirièar ne mora ni ta dokazivati, jedini dokaz je zanos do ivljaja. Genij lirike je genij neiskustva. Pjesnik ne zna mnogo o svijetu, ali rijeèi koje teku iz njega svrstavaju se u prekrasne skupine, konaène kao kristal. Pjesnik je n ezreo èovjek, ali njegov stih nosi u sebi moæ proroèanstva pred kojim i sam ostaje zap anjen. Ah, moja vodena ljubavi proèitala je nekad majka u Jaromilovoj prvoj pjesmi i pomi slila (gotovo postiðena) da njen sin zna o ljubavi vi e nego ona. Nije znala ni ta o 185 184 tome kako je promatrao Magdu kroz kljuèanicu, vodena ljubav bila je za nju ne to mno go opæenitije, neka tajanstvena kategorija ljubavi, pomalo nerazumljiva, èiji je smi sao mogla samo odgonetati, kao to nastojimo odgonetnuti smisao Sibilinih reèenica. Mo emo se rugati pjesnikovoj nezrelosti, ali mu se moramo i diviti - na njegovim r ijeèima blistaju kapi to su kanule sa srca i oplemenjuju stih aureolom ljepote. Tu kap, meðutim, nije morao istisnuti iz srca neki istinski do ivljaj, i ponekad mu se èa k èini da pjesnik cijedi svoje srce kao kuharica razrezan limun. Jaromil se, iskre no reèeno, nije previ e uzrujavao zbog trajkaèa u Marseil-leu, ali kad je pisao pjesmu o svojoj ljubavi prema njima, bio je iskreno dirnut i tim svojim osjeæajima obilno je prelio svoje rijeèi, pretvarajuæi ih tako u krvavu istinu. U toj istini (istini o samom sebi) zaboravljao je na vlastitu slabost, vlastite muke i ljubomoru. Lirièar pjesmama slika svoj autoportret; kako, meðutim, nijedan portret nije vjeran, mo emo s istim pravom reæi da pjesmama slika svoje novo lice. Slika novo lice? Da, èini ga izrazitijim, jer ga muèi neodreðenost vlastitih crta; sam sebi izgleda razljeven, bezizra ajan, nikakav; èezne da stvori svoj novi lik; èezne d a fotografski razvijaè pjesme uèini crte njegovog lica o trijim. Pjesma je za njega utoliko znaèajnija to ivi ivot siroma an dogaðajima. U stihove materi

alizirani svijet njegovih osjeæaja i snova èesto je veoma buran i nadoknaðuje dramatik u akcija koja mu je uskraæena. Da bi se, meðutim, mogao odjenuti u svoj portret i s njim iziæi u svijet, portret mo ra biti izlo en, pjesma objavljena. Rude pravo je, dodu e, tampalo veæ nekoliko Ja-romi lovih pjesama, ali on time nije bio zadovoljan. U popratnim pismima obraæao se pov jerljivim tonom nepoznatom uredniku jer ga je htio natjerati da mu odgovori, hti o se upoznati s njim. Meðutim (to je bilo gotovo poni avajuæe!), i kad su mu tampali pj esme nikome nije bilo stalo da ga upozna kao èovjeka i primi u svoj krug; urednik na njegova pisma nikad nije odgovorio. Ni naèin na koji su kolege primile njegove pjesme nije bio u skladu s njegovim oèeki vanjima. Da je pripadao elitnom krugu suvremenih pjesnika koji su nastupali na priredbama i èije su fotogr afije objavljivali ilustrirani tjednici, mo da bi stekao popularnost meðu studentima svoje godine. Onih nekoliko pjesama izgubljenih na stranicama dnevnog lista pri vuklo je tek kratkotrajnu pa nju, i kolege pred kojima je bila politièka ili diploma tska karijera poèele su gledati na Jaromila vi e kao na èovjeka nezanimljivo èudnog, neg o èudno zanimljivog. A Jaromil je tako neizmjerno èeznuo za slavom! udio je za njom kao svi pjesnici: O slavo, moæno bo anstvo, neka me nadahne tvoje veliko ime i neka te stihovi moji osvo je molio se Victor Hugo. »Ja sam pjesnik, velik pjesnik i jednog æe me dana voljeti èi tav svijet« treba da govorim sebi i tako se molim pred svojim nedovr enim nadgrobnim spomenikom, tje io se Jifi Orten. Opsjednutost eljom za divljenjem nije mana koja ide uz pjesnièki talent (za to bismo je proglasili kod matematièara ili arhitekta), nego predstavlja bitan dio nadaren osti za liriku, onoga to neposredno definira lirièara; lirièar je, naime, onaj tko po kazuje svijetu svoj autoportret pokretan eljom da njegovo lice, naslikano na plat nu stihova, bude voljeno i obo avano. Moja je du a egzotièan cvijet posebnog nervnog mirisa. Veoma sam nadaren, mo da i geni j, pisao je u svom dnevniku Jifi Wolker i Jaromil, ogorèen utnjom urednika lista, o dabrao je nekoliko pjesama i poslao ih najuglednijem knji evnom èasopisu. Kakva sreæa! Nakon èetrnaest dana dobio je odgovor da su njegovi stihovi povoljno ocijenjeni i poziv da posjeti redakciju. Za taj posjet pripremao se temeljito, kao prije izv jesnog vremena za sastanak s djevojkom. Odluèio je da se u pravom smislu rijeèi pred stavi urednicima, i zato je najprije poku ao da sam sa sobom ra èisti tko je u stvari; tko je kao èovjek, tko je kao pjesnik, kakav mu je program, od èega je krenuo, to je savladao, to voli a to mrzi. Konaèno je uzeo olovku i papir i u glavnim crtama skic irao svoje nazore, svoja stanovi ta, svoje razvojne faze. Ispisao je tako nekoliko stranica i jednog dana pokucao na vrata redakcije. U redakciji je za stolom sjedio mr av mu karac s nao-èarima i upitao ga to eli. Jaromil je rekao svoje ime, a 187 186 urednik ga je ponovo upitao to eli. Jaromil je ponovo (ovog puta razgovjetnije i g lasnije) rekao svoje ime. Urednik mu je odgovorio kako mu je drago to ga je upozn ao, ali da bi ipak rado èuo to eli. Jaromil je rekao kako je poslao redakciji svoje stihove i zauzvrat dobio poziv da posjeti redakciju. Urednik mu je objasnio da s e poezijom bavi njegov kolega koji je trenutno odsutan. Jaromil je odgovorio kak o je to teta, jer bi volio znati kad æe njegove pjesme biti tampane. Urednik je izgubio strpljenje, ustao, uhvatio Jaromila pod ruku i odveo ga do ve likog ormara. Otvorio je ormar i pokazao mu sve njeve papira naslagane na policama . - Dragi moj dru e, svakog dana prosjeèno dvanaest novih autora alje nam svoje stihove . Koliko je to godi nje? - Ne bih mogao napamet izraèunati - odgovorio je zbunjeno Jaromil kad je urednik p oèeo inzistirati na odgovoru. - Èetiri tisuæe trista osamdeset novih pjesnika godi nje. Bi li elio putovati u inozems tvo? - Za to ne - rekao je Jaromil. - Onda pi i dalje - rekao mu je urednik. - Siguran sam da æemo prije ili kasnije poèet i izvoziti pjesnike. Druge zemlje izvoze montere, in injere, ito ili ugljen, ali na e

najveæe bogatstvo jesu pjesnici. Èe ki lirièari udarit æe temelje poeziji zemalja u razvo ju. Na a privreda dobit æe u zamjenu za pjesnike skupe mjerne instrumente i banane. Nekoliko dana kasnije majka je rekla Jaromilu da ga je tra io podvornikov sin. - Rekao je da ga potra i u policiji. I da ti ka em da ti èestita na objavljenim pjesmam a. Jaromil je pocrvenio od radosti. - Zaista je to rekao? - Rekao je. Kad je odlazio, rekao je doslovno: »Ka ite mu da mu èestitam na objavljeni m pjesmama. Nemojte zaboraviti da mu to ka ete.« - To me zbilja raduje, da, to me zbilja raduje - rekao je Jaromil, posebno nagla a vajuæi rijeèi. - Ja, u stvari, i pi em stihove upravo za ljude kakav je on, a ne za ne ke tamo urednike. Ni stolar ne pravi stolove za stolare, nego za ostale ljude. I tako je jednog dana u ao u veliku zgradu Dr avne sigurnosti, prijavio se kod porti ra s pi toljem na opasaèu, èekao neko vrijeme u predvorju i konaèno stisnuo ruku starom drugu, koji je si ao niz stepenice i veselo ga pozdravio. Oti li su u njegovu kancel ariju, i podvornikov je sin veæ po èetvrti put rekao: - Èovjeèe, nisam ni slutio da imam tako slavnog kolskog druga. Stalno sam govorio seb i on je, te nije on, a onda sam zakljuèio da tvoje ime nije tako èesto... Odveo je Jaromila u hodnik do velike ploèe pod staklom na kojoj je bilo prièvr æeno neko liko fotografija (vje be policajaca sa psima, policajci na streljani, skakanje pad obranom), nekoliko oglasa, a izmeðu svega toga novinski izrezak s Jaromilovom pjes mom. Izrezak je bio dekorativno uokviren crvenim tu em i posebno se isticao na pan ou. - ta ka e na ovo? - upitao ga je podvornikov sin, a Jaromil nije rekao ni ta; bio je s retan. Bilo je to prvi put da vidi svoju pjesmu kako ivi nezavisno od njega, svoj im vlastitim ivotom. Podvornikov ga je sin uhvatio ispod ruke i odveo natrag u svoj ured. - Eto vidi , ti sigurno nikad ne bi pomislio da policajci èitaju i pjesme - nasmijao se. - A za to i ne bi - rekao je Jaromil, koga je odu evila spoznaja da njegove stihove ne èitaju usidjelice nego mu karci s pi toljem na stra njici. - Za to ne bi, dana nji polic jci nisu ono to su bili batina i u slu bi bur oaske republike. - Ti sigurno misli kako policija i poezija nemaju nièeg zajednièkog, ali nije tako razvijao je podvornikov sin svoju misao. I Jaromil je nastavio razvijati svoju m isao: - Ni dana nji pjesnici nisu ono to su pjesnici bili nekad. Nisu vi e razma eni meku ci. - Upravo zato to se bavimo te kim poslom (nema pojma kako je te ak, prijatelju), ponek ad nam je potrebno ne to nje nije - nastavio je podvornikov sin. -Èovjek ponekad jedva izdr i ono to je prisiljen da radi. Zatim ga je pozvao (radno je vrijeme bilo pri kraju) da svrate u pivnicu preko p uta i popiju po kriglu. - Èovjeèe, u mom poslu nema ale - nastavio je, s 189 188 kriglom u ruci. - Sjeæa li se to sam ti posljednji put rekao o onom idovu? Veæ je u æuzi Kakve je samo svinjarije radio! Jaromil, naravno, nije imao pojma da je niski crni mu karac, voða kru oka mladih marks ista, uhap en; nekako je neodreðeno osjeæao da se hapsi, ali nije znao da je uhap eno na tisuæe ljudi, meðu njima mnogo komunista, da su u zatvoru podvrgavani muèenju i da su optu be protiv njih najveæim dijelom iskonstruirane. Zato je na tu vijest mogao rea girati samo iznenaðenjem li enim svakog osobnog stava i ocjene, ali s odreðenom dozom zaprepa tenja i suosjeæanja. Podvornikov sin bio je zato prisiljen da ga energièno upo zori: - Tu nikakvoj sentimentalnosti nema mjesta. Jaromil se upla io jer mu se uèinilo da mu podvornikov sin opet izmièe, da je opet negdje ispred njega. - Ne treba da se èudi to ga alim. Tome se te ko oduprijeti. Ali u pravu si, sentimental nost bi nas mogla skupo stajati. - Veoma skupo - rekao je podvornikov sin. - Nitko od nas ne eli biti bezdu an - rekao je Jaromil. - Ne, to nikako - suglasio se podvornikov sin.

- Bilo bi, meðutim, najbezdu nije kad ne bismo imali odva nosti da budemo bezdu ni prema bezdu nima -rekao je Jaromil. - Naravno - rekao je podvornikov sin. - Nema slobode za neprijatelje slobode. To je okrutno, znam, ali tako mora biti. - Mora - potvrdio je podvornikov sin. - O tome bih ti mogao dugo prièati, samo to n e mogu i ne smijem. Sve su to, prijatelju, dr avne tajne, pa ni vlastitoj supruzi ne smijem reæi ni ta o onome to radim. - Znam - rekao je Jaromil. - Razumijem. - Ponovo je osjetio da zavidi svom drugu na njegovom mu kom pozivu, na tajnama i supruzi, na tome to pred njom mora kriti t e tajne i to se ona mora pomiriti s tim; zavidio mu je na pravom ivotu èija ga okrut na ljepota (i divna okrutnost) stalno nadma uje (uopæe nije mogao shvatiti za to su uh apsili niskog crnokosog mu karca, znao je samo da je tako moralo biti), zavidio mu je na pravom ivotu u koji on sam (sad je, licem u lice sa svojim vr njakom, ponovo postao toga svjestan) jo n ije stupio. Zavist je natjerala Jaromila da se zamisli, a podvornikov mu se sin zagledao u oèi (usta su mu se razvukla u jedva primjetan, tup osmijeh) i poèeo recitirati stihov e koje je izvjesio na panou u hodniku; znao je èitavu pjesmu napamet i nije ispust io niti jedno slovo. Jaromil nije znao to da radi sa sobom (njegov kolski drug ni na trenutak nije skrenuo pogled), pocrvenio je (taj naivni nastup njegovog druga bio mu je prije svega muèan), ali osjeæaj sreæe i ponosa bio je vi estruko jaèi od stida -podvornikov sin zna i voli njegove stihove! Njegove su pjesme, prema tome, u le u svijet pravih mu karaca prije njega, umjesto njega, kao njegovi izaslanici i pret hodnica! Na oèi su mu navrle suze bla enstva i opijenosti; postiðen, oborio je glavu. Podvornikov je sin zavr io recitiranje, ali je i dalje gledao Jaromilu ravno u oèi. Zatim mu je isprièao kako se u toku cijele godine u jednoj lijepoj vili pored Prag a odr avaju kursevi za mlade pripadnike Slu be sigurnosti i da organizatori povremen o pozivaju na razgovor razne zanimljive ljude. - Htjeli bismo pozvati jedne nedjelje i neke pjesnike. Prirediti veliko veèe poezi je. Naruèili su jo po jedno pivo i Jaromil je rekao: - Lijepo je to upravo policajci prireðuju veèeri poezije. - A za to ne bi? Èega ima èudnog u tome? - Naravno, èega ima èudnog u tome - rekao je Jaromil. - Policija, poezija, mo da to vi e ide jedno s drugim nego to ljudi misle. - Za to ne bi i lo jedno s drugim? - upitao je podvornikov sin. - Za to ne bi? - rekao je Jaromil. - Naravno, za to ne bi - rekao je podvornikov sin i izjavio da bi meðu pozvanim pjes nicima elio vidjeti i Jaromila. Jaromil se u poèetku opirao, ali je na kraju pristao; gle, kad veæ literatura oklije va da pru i svoju krhku (bolesnu) ruku njegovim stihovima, pru a im ruku (grubu i ulj e-vitu) sam ivot. 191 190 Zadr imo ga jo nekoliko trenutaka pred oèima, kako sjedi uz pivo s podvornikovim sino m; iza njega je, u daljini, zaokru en svijet njegova djetinjstva, a pred njim, u l iku nekada njeg kolskog druga, svijet akcije, nepoznat svijet kojeg se boji a kojem oèajnièki te i. Ta slika sadr i u sebi osnovnu situaciju karakteristiènu za nezrelost; lirika je naèin kako se suoèiti s tom situacijom. Èovjek istjeran iz sigurnog skloni ta djetinjstva, u di da stupi u svijet, ali kako ga se istovremeno pla i, stvara od vlastitih stihov a umjetni svijet, nadomjestak za svijet. Pu ta da njegove pjesme kru e oko njega kao planete oko sunca, postaje sredi te malog svemira u kojem nema nièeg stranog, u koj em se osjeæa kod kuæe, kao dijete u majci, jer je sve oko njega stvoreno od iste mat erije, od njegove du e. Tu mo e ostvariti sve to je »napolju« te ko ostvarljivo; tu mo e, student Wolker, mar irati s proleterima u. revoluciju i, kao djeèak Rimbaud, bièevati svoje »male ljubavnice«, ali ni mase ni ljubavnice nisu tu od neprijateljske materi je tuðeg svijeta nego od materije njegovih vlastitih snova, one su on sam i ne nar u avaju jedinstvo svemira koji je izgradio za sebe. Sigurno znate onu prekrasnu Ortenovu pjesmu o djetetu koje je bilo sretno u majèin

om tijelu, pa svoje raðanje shvaæa kao stra nu smrt, smrt punu svjetlosti i stra nih lic a, te se eli vratiti natrag, natrag u majku, natrag za preslatkim mirisom. U nezrelom mu karcu jo vrlo dugo ivi èe nja za sigurno æu i skladom onog svemira koji je ajci ispunjavao sam sobom, a ivi u njemu i strepnja (ili groza) od svijeta odrasl ih, svijeta relativnosti u kojem se gubi kao kap u moru tuðine. Zato su mladi stra stveni monisti, izaslanici apsolutnog; zato lirièar sanjareæi stvara vlastiti svemir stihova; zato mladi revolucionar eli apsolutno nov svijet iskovan od jedne jedin e jasne misli; zato ne podnosi kompromis ni u ljubavi ni u politici; pobunjeni s tudent izvikuje kroz povijest svoje sve ili ni ta, a dvadesetogodi nji Victor Hugo b jesni kad vidi kako Adele Foucher, njegova zaruènica, podi e na blatnom ploèniku 192 suknju tako da joj se vide gle njevi. Mislim da je stid va niji od suknje, predbacuj e joj u strogo intoniranom pismu i prijeti joj: Vodi raèuna o ovome to ti ka em ako n e eli da i æu kam prvog drznika koji se usudi da te pogleda! Kad èuje takvu patetiènu prijetnju, svijet se odraslih zagrcava od smijeha. Pjesnika ranjava i izdaja gle nja ljubavnice i smijeh gomile, i drama lirike i svijeta poèin je. Svijet odraslih, naime, zna da je apsolutno tek privid, da ni ta ljudsko nije veli ko ni vjeèno pa da je naprosto normalno da brat i sestra spavaju u istoj prostorij i; Jaromila to, meðutim, muèi! Riðokosa mu je saopæila da æe njen brat doputovati u Prag i tjedan dana stanovati kod nje. Èak ga je zamolila da je za to vrijeme ne posjeæuje. To je bilo veæ previ e, i glasno se pobunio; ta ne mo e se pomiriti s tim da se zbog nekog èovjeka (prezirno ga je nazvao »nekim èovjekom«) odrekne na tjedan dana svoje drag e! - Nema prava da mi predbacuje ! - branila se riðokosa. - Mlaða sam od tebe a sastajemo se uvijek kod mene. Kod tebe se ne smijemo sastajati! Jaromil je bio svjestan da je riðokosa u pravu, a to je samo poveæalo njegovo nerasp olo enje. Ponovo se osjetio postiðen zbog svoje nesamostalnosti i, zaslijepljen bije som, istog je dana saopæio majci (s do tada neèuvenom o trinom) da æe svoju djevojku ods ad dovoditi kuæi jer nigdje ne mo e biti s njom nasamo. Kako su slièni jedno drugom, majka i sin! Oboje su podjednako opsjednuti nostalgij om za monistièkim rajem jedinstva i harmonije; on eli krenuti za preslatkim mirisom majèinih dubina, a ona (stalno i uvijek nanovo) eli da bude taj preslatki miris. K ako je sin rastao, tako je nastojala da i dalje ostane obavijena oko njega kao n aruèje od zraka; prihvaæala je sve njegove nazore; priznala je modernu umjetnost, iz jasnila se za komunizam, vjeruje u slavu svog sina, zgra a se nad dvolièno æu profesora koji su juèer govorili jedno a danas govore drugo. Zeli da zauvijek ostane njegov omotaè, eli da bude od iste materije kao i on. 13 ivot je negdje drugdje 193 Samo, zar bi zagovornica harmoniènog jedinstva mogla prihvatiti stranu materiju dr uge ene? Jaromil je po izrazu njenog lica zakljuèio da se ne sla e, ali nije popustio. Da, eli da ide za preslatkim mirisom, tra i stari majèinski svemir, ali veæ odavno ga ne tra i u majci; u tra enju izgubljene majke najvi e mu smeta upravo majka. Shvatila je da sin neæe popustiti, pa je kapitulirala; riðokosa se na la prvi put sama s Jaromilom u njegovoj sobi, to bi bilo zaista prekrasno da oboje nisu bili stra hovito nervozni; majka je, dodu e, bila oti la u kino, ali je nekako neprestano bila uz njih. Èinilo im se da ih èuje, pa su govorili mnogo ti e nego obièno, a kad je Jarom il poku ao zagrliti djevojku, njeno tijelo ostalo je ukoèeno i bilo mu je jasno da j e bolje ne navaljivati. Tako im je, umjesto u uobièajenim radostima, taj dan pro ao u napetom i èekivanju, u promatranju kazaljke sata koja je najavljivala skori majèin p ovratak. Iz Jaromilove sobe bilo je, naime, moguæe iziæi samo kroz njenu sobu, a riðok osa nije ni za to na svijetu htjela da se s njom sretne. Zato je oti la bar pola sa ta prije njenog povratka, a Jaromil je ostao veoma lo e raspolo en. Sve je to, meðutim, samo uèvrstilo njegovu upornost. Shvatio je da je njegov polo aj u kuæi u kojoj ivi postao nesno ljiv; to nije njegov dom, to je majèin dom i on je u nje mu samo stanar. Ta pomisao rodila je u njemu tvrdoglav prkos. Ponovo je pozvao r iðokosu i doèekao je u izuzetno govorljivom raspolo enju, poku avajuæi da energièno razbije nelagodnost koja ih je posljednji put sputavala. Kupio je èak i fla u vina, a kako n

isu bili priviknuti na alkohol, ubrzo su dospjeli u stanje u kome je bilo lak e za boraviti svagdje prisutnu majèinu sjenu. Majka se cijelog tjedna vraæala kuæi kasno uveèer, kako je to Jaromil elio, i èinila je èa vi e nego to je elio -ostajala je izvan kuæe i u danima kad to nije tra io od nje. To n ije bila ni dobra volja ni dobro promi ljen ustupak, bio je to protest. Njeni kasn i dolasci trebalo je da budu oèigledni dokazi Jaromilove bezdu nosti, trebalo je da poka u kako sin s njom postupa kao da je gospodar u kuæi, kako je maltretira, kako j oj ne da ni da mirno sjedi s knjigom u svojoj sobi kad se umorna vrati s posla. U ta duga popodneva i veèeri to ih je provodila izvan kuæe majka, na nesreæu, nije imal a prilike da ode k nekom mu karcu, jer je kolega koji joj se udvarao bio digao ruk e od uzaludnih poku aja, pa je odlazila u kino, u kazali te, poku avala (s malo uspjeh a) da ponovo uspostavi veze s nekim napola zaboravljenim prijateljima, i s nekim gorkim zadovoljstvom nastojala da se u ivi u osjeæaje ene koju, nakon to je izgubila roditelje i mu a, roðeni sin tjera iz kuæe. Sjedila je u mraènoj dvorani, na platnu ispr ed nje ljubili su se nepoznati ljudi, i suze su joj tekle niz lice. Jednog dana vratila se kuæi ne to ranije nego obièno, spremna da se dr i uvrijeðeno, da si nu ne odgovori ni na pozdrav. Kad je u la u svoju sobu, krv joj je udarila u glavu prije nego to je stigla za sobom zatvoriti vrata - iz Jaromilove sobe, s mjesta udaljenog tek nekoliko metara od nje, dopiralo je glasno, ubrzano disanje njenog sina isprekidano uzdisanje ene. Bila je nesposobna da se pokrene, a istovremeno je pomislila kako ne mo e tu staja ti i slu ati ljubavne uzdisaje, jer bi to bilo kao da stoji kraj njih, kako da ih gleda (ona ih je u tom trenutku u mislima i vidjela, jasno i razgovijetno), to bi bilo neizdr ivo. U njoj se podigao val bezumnog gnjeva, utoliko e æeg to je odmah posta la svjesna da je bespomoæna. Nije mogla ni vikati, ni lupati, ni razbijati namje taj , ni uæi k njima i napasti ih, nije mogla uèiniti ni ta, samo stajati i slu ati ih. U tom trenutku djeliæ zdravog razuma koji je preostao u njoj sjedinio se s valom g njeva u novi, pomamni val nadahnuæa. Kad je riðokosa u susjednoj sobi ponovo uzdahnu la, majka je uzviknula bri nim glasom: - Jaromile, zaboga, to je gospoðici? Uzdasi u susjednoj sobi naglo su utihnuli a majka je potrèala prema kuænoj apoteci, uzela jednu fla icu i ponovo otrèala do vrata Jaromilove sobe. Pritisnula je kvaku; vrata su bila zakljuèana. - Zaboga, ne pla ite me, to se dogodilo? to je gospoðici? Jaromil je stezao rukama djevojèino tijelo, uzdrhtalo od straha, i rekao: - Ni ta nije, ni ta... 13* 195 194 - Da gospoðici nije zlo? - Da, zlo joj je - odgovorio je. - Otvori, dat æu joj kapi - rekla je majka i ponovo pritisnula kvaku na zakljuèanim vratima. - Prièekaj - rekao je sin i brzo ustao od djevojke. - Takvi bolovi - rekla je majka. - To je stra no...! - Odmah, odmah - rekao je Jaromil, urno navlaèeæi hlaèe; preko djevojke je prebacio pok rivaè. - eludac, zar ne? - pitala je majka kroz zakljuèana vrata. - Da - rekao je Jaromil i napola otvorio vrata da uzme od majke fla icu s kapima. - Pa pustit æe me unutra, valjda - rekla je majka. Neki neobja njivi bijes tjerao ju je sve dalje i dalje; nije dopustila da je sprijeèi i u la je u sobu. Prvo to je prim ijetila bio je grudnjak baèen na stolicu i ostalo djevojaèko rublje. Zatim je ugleda la djevojku; zgrèena pod pokrivaèem, bila je zaista blijeda kao da je bolesna. Vi e se nije mogla povuæi, i sjela je do nje. - ta vam je? Èim sam u la, èula sam kako jauèete, jadnice mala... - Odbrojala je dvadeset kapi na kocku eæera. - Ja znam to su grèevi u elucu, uzmite ovo i odmah æe vam biti bol e... - Prinijela je kocku eæera njenim ustima, a djevojka je poslu no otvorila usta k ao to ih je otvarala u susret Jaromilovim usnama. U Jaromilovu sobu majka je upala tjerana omamljuju-æom zlobom, a sad je ostala jo s amo omamljena; zurila je u ta mala usta koja su se nje no otvarala, i odjednom je osjetila strahovitu elju da strgne s djevojke pokrivaè, da je vidi pred sobom golu.

Po eljela je da razbije taj neprijateljski, zatvoreni mali svijet koji su sebi st vorili riðokosa i Jaromil, da dodirne ono to dodiruje on, da sve to proglasi svojim , okupira, obavije oba ta tijela svojim zraènim naruèjem, da prodre meðu njihovu tako slabo prikrivenu golotinju (nije joj promaklo da na podu le e sportske gaæice koje j e Jaromil nosio ispod hlaèa), da stupi meðu njih drsko i nevino, kao da su u pitanju grèevi u elucu,-da bude s njima kao to je bila s Jaromilom kad ga je hranila svojim grudima, da preko brvna te dvosmislene nevinosti uðe u njihove igre i milovanja, da bude omotaè njihovih golih tijela, da bude s njima... A onda se upla ila vlastitog uzbuðenja, posavjetovala djevojci da duboko di e, i brzo oti la u svoju sobu. Pred zgradom policije stajao je zakljuèan malen autobus, a oko njega su stajali pj esnici èekajuæi da se pojavi ofer. S njima su stajala i dva èovjeka iz policije, organi zatori priredbe, a bio je tu, naravno, i Jaromil koji je, dodu e, poznavao iz viðenj a neke pjesnike (na primjer ezdesetogodi njeg pjesnika koji je nedavno nastupio na mitingu na njegovom fakultetu recitirajuæi pjesmu o mladosti), ali se nije usuðivao priæi niti jednom od njih. Njegovu nesigurnost pone to je umanjilo to to je knji evni èas opis konaèno objavio pet njegovih pjesama; tu èinjenicu smatrao je slu benom potvrdom svog prava da se naziva pjesnikom. Za svaki sluèaj, ponio je èasopis u unutra njem d epu sakoa pa je izgledao kao da je s jedne strane mu karac, a s druge ena. Konaèno je stigao i ofer pa pjesnici (bilo ih je s Jaromilom ukupno jedanaest) nagr nu e u autobus. Nakon otprilike jednog sata vo nje, autobus je stao u prijatnom umsko m predjelu, pjesnici su izi li, organizatori su im pokazali 'rijeku, vrt i vilu, p roveli ih kroz cijelu zgradu, kroz uèionice, dvoranu (u kojoj æe biti odr ano veèe poezi je), natjerali ih da zavire u trokrevetne sobe u kojima stanuju polaznici kursev a (ovi su, iznenaðeni, skakali zauzimajuæi stav mirno i pozdravljali pjesnike na ist i naèin kao slu benu kontrolu koja provjerava red u sobi), i konaèno ih odveli u naèelni kov ured. Tu su ih veæ èekali sendvièi, dvije fla e vina, naèelnik u uniformi, a uz sve to i jedna izuzetno lijepa djevojka. Nakon to su se jedan za drugim rukovali s naèeln ikom, promrmljav i svoja imena, naèelnik im je predstavio lijepu djevojku. - Drugari ca je voða na eg filmskog kru oka - rekao je a zatim objasnio pjesnicima (koji su se o pet redom rukovali s djevojkom) da narodna policija ima svoj klub u kojem cvjeta bogat kulturni ivot; imaju dramsku dru inu, pjevaèki zbor, a nedavno su osnovali i f ilmski kru ok koji vodi ova mlada djevojka, studentica filmske akademije, koja je tako 196 197 zlatna da eli pomagati mladim policajcima. Uostalom, ima na raspolaganju sve to mo e po eljeti - izvanrednu kameru, svjetlosnu tehniku, a prije svega odu evljene mlade ljude za koje naèelnik ne bi mogao ba toèno reæi jesu li vi e zainteresirani za film ili za svog instruktora. Nakon to se sa svima rukovala, djevojka je dala znak mladiæima koji su stajali kraj velikih lampi, pa su trenutak nakon toga pjesnici i naèelnik vakali svoje sendvièe p od mlazevima sna ne svjetlosti. Njihov razgovor, koji je naèelnik nastojao voditi to le ernije, djevojka je svaki èas prekidala nalozima nakon kojih je slijedilo premje ta nje reflektora s mjesta na mjesto i, konaèno, tiho zujanje kamere. Naèelnik je zatim zahvalio pjesnicima to su se odazvali pozivu, pogledao na sat i rekao da ih publ ika sigurno veæ nestrpljivo oèekuje. - E pa, drugovi pjesnici, izvolite u dvoranu - rekao je jedan od organizatora i proèitao njihova imena. Pjesnici su stali u red i na dani znak izmar irali na podij. Na podiju je bio postavljen dugaèak stol za kojim je mjesto svakog pjesnika bilo oznaèeno ploèicom s ploèicom s imenom. Pjesnici su sjeli a iz dvorane (prepune) odjekn uo je aplauz. Jaromilu je to bilo prvi put da koraèa s masama i mase ga vide; taj opojni osjeæaj n ije ga napustio do kraja veèeri. Uostalom, sve se odvijalo kako treba. Kad su pjes nici sjeli na svoja mjesta, jedan od organizatora stao je za govornicu postavlje nu sa strane, pozdravio pjesnike i predstavio ih publici. Kad bi organizator proèi tao njegovo ime, svaki bi pjesnik ustao i poklonio se, a u dvorani je zagrmio pl jesak. I Jaromil je ustao, poklonio se, i aplauz ga je tako opio da je tek nakon izvjesnog vremena primijetio podvornikova sina kako sjedi u prvom redu i ma e mu. Pozdravio ga je pokretom glave i ta gesta s podija, uèinjena pred svima, ispunila

ga je osjeæajem èudesne neposrednosti, tako da je u toku veèeri jo nekoliko puta klimn uo glavom svom kolskom drugu, kao netko tko se na podiju osjeæa nesputano i kao kod kuæe. Gosti su bili rasporeðeni abecednim redom i Jaromil se na ao s lijeve strane ezdeseto godi njeg pjesnika. - Kakvo iznenaðenje, mladiæu, nisam imao pojma da ste to vi! Nedavno sam proèitao va e p jesme u èasopisu! Jaromil se uljudno osmjehnuo, a pjesnik je nastavio: -Zapamtio sam va e ime, pjesm e su vam odliène, veoma sam se obradovao! - U tom trenutku voditelj je ponovo uzeo rijeè i pozvao pjesnike da redom iziðu pred mikrofon i svaki odrecitira nekoliko sv ojih pjesama. Pjesnici su izlazili, èitali, primali aplauze i vraæali se na svoja mjesta. Jaromil je strepio od trenutka kad æe morati sam nastupiti; pla io se da æe zamuckivati, pla io se da neæe moæi podesiti pravu jaèinu glasa, pla io se svega. A onda je u ao i pri ao mikro onu kao omamljen; nije imao vremena da misli ni na ta. Poèeo je èitati i odmah nakon prvih stihova stekao osjeæaj sigurnosti. I zaista, aplauz nakon njegove prve pjesm e bio je najdu i koji je do tada zazvuèao u dvorani. Aplauz je jo vi e ohrabrio Jaromila, pa je drugu pjesmu proèitao s jo vi e sigurnosti ne go prvu, i uopæe mu nije smetalo to su se kraj njega iznenada upalila dva sna na refl ektora, obasjala ga a nekoliko metara dalje zazujala kamera. Dr ao se kao da ni ta o d toga ne primjeæuje, ni na trenutak nije zapeo recitirajuæi, èak je stigao da podigne pogled s papira i pogleda ne samo u neodreðeni prostor dvorane, nego u sasvim odr eðenom pravcu gdje je (nekoliko koraka od kamere) stajala lijepa studentica filmsk e akademije. Ponovo je zagrmio aplauz, Jaromil je proèitao jo dvije pjesme, oslu kujuæi zujanje kamere i tra eæi pogledom lice djevojke, a onda se poklonio i vratio na svo je mjesto. U tom trenutku ustao je stari pjesnik, teatralno ra irio ruke i stisnuo ih iza Jaromilovih leða. - Prijatelju, vi ste pjesnik! Vi ste pjesnik! - rekao je, a kako aplauz nije jen javao, i sam se okrenuo prema dvorani i poklonio se. Kad je posljednji pjesnik odrecitirao svoje pjesme, voditelj je ponovo izi ao na p odij, zahvalio svim pjesnicima i obavijestio publiku da oni koji ele mogu nakon k raæe pauze u istoj dvorani porazgovarati s pjesnicima. - Sudjelovanje u razgovoru nije obavezno veæ dobrovoljno, neka doðu samo oni koje to zanima. Jaromil je bio kao omamljen; svi su mu stezali ruku i okupljali se oko njega. Je dan je od pjesnika rekao da radi kao urednik u izdavaèkom poduzeæu, zaèudio se to Jaro199 198 mil jo nije objavio nijednu zbirku pjesama i zatra io da je pripremi; drugi ga je s rdaèno pozvao da sudjeluje na mitingu to ga organizira Savez studenata; pri ao mu je, razumljivo, i podvornikov sin i vi e ga nije ni na trenutak napu tao, dajuæi svima do znanja kako se poznaju jo iz djetinjstva. Pri ao mu je i naèelnik i rekao: - Èini mi se da je pobjednièke lovorike danas pobrao najmlaði! Naèelnik se zatim obratio ostalim pjesnicima i izjavio kako na svoju veliku alost n eæe moæi sudjelovati u razgovoru, jer mora prisustvovati zabavi koju polaznici kole p rireðuju u susjednoj dvorani odmah nakon zavr etka pjesnièkog programa. Na zabavu, rek ao je s vragolastim osmijehom, do lo je mnogo djevojaka iz okolnih sela jer su mom ci iz policije veoma popularni u enskom svijetu. - E pa, drugovi, hvala vam za va e divne stihove i nadam se da æemo se jo koji put vidjeti! - Rukovao se sa svima i o ti ao u susjednu dvoranu, iz koje su veæ dopirali zvuèi orkestra najavljujuæi poèetak ples a. U dvorani, u kojoj je jo prije nekoliko trenutaka odzvanjao burni aplauz, grupica uzbuðenih pjesnika ostala je osamljena kraj podija. Jedan od organizatora popeo s e na podij i rekao: - Po tovani drugovi, objavljujem kraj pauze i ponovo dajem rij eè na im gostima. Molim one koji ele sudjelovati u razgovoru s drugovima pjesnicima d a sjednu! Pjesnici su opet zauzeli svoja mjesta na podiju, a nasuprot njima, u prvi red po tpuno prazne dvorane, posjedalo je desetak ljudi. Meðu njima su bili podvornikov s in, organizatori koji su dovezli pjesnike autobusom, jedan postariji gospodin s drvenom nogom i takom i, pored jo nekoliko manje upadljivih pojedinaca, i dvije ene

- jedna pedesetih godina (mo da daktilografkinja iz uprave), a druga ona lijepa s tudentica koja je zavr ila snimanje i sad je svojim krupnim oèima mirno promatrala p jesnike. Prisutnost lijepe ene bila je za pjesnike utoliko znaèajnija i poticajnija to su glasniji i primamljiviji bili zvuèi orkestra i buka to je dopirala kroz zidov e. U redovima to su sjedili jedan prema drugom bio je pribli no jednak broj ljudi, tak o da su izgledali kao dvije nogometne momèadi. Jaromil je imao dojam da je utnja koja je zavladala u stvari utnja prije o trog sukoba. Kako je utnja trajala veæ gotovo pola minute, uèinilo mu se da pjesnièka momèad gubi prve bodove. Jaromil je, meðutim, potcjenjivao svoje kolege; neki od njih su u toku protekle go dine sudjelovali na stotinjak takvih razgovora tako da im je to postalo osnovno zanimanje, struka, specijalnost i umjetnost. Podsjetimo se na neke historijske o kolnosti: bilo je to doba razgovora i mitinga; sve moguæe institucije, tvornièki klu bovi, partijske i omladinske organizacije prireðivali su veèeri na koje su pozivali slikare, pjesnike, astronome ili ekonomiste. Organizatori tih veèeri bili su za sv oju umje nost na odgovarajuæi naèin vrednovani i nagraðivani, jer je vrijeme zahtijevalo revolucionarnu aktivnost, a nju nije bilo moguæe oèitovati na barikadama veæ samo na sastancima i mitinzima. A razni slikari, pjesnici, astronomi ili ekonomisti veom a su rado odlazili na takve skupove, jer su na taj naèin dokazivali da nisu samo o granièeni struènjaci nego revolucionari, ljudi bliski narodnim masama. Zato su pjesnici unaprijed dobro znali pitanja koja æe im postaviti publika, znali su da se ona ponavljaju u skladu s neumoljivim zakonima statistièke vjerojatnosti . Znali su da æe ih netko sasvim sigurno upitati: »Kako ste poèeli pisati, dru e?« Znali s u da æe netko drugi pitati: »Koliko ste godina imali kad ste napisali prvu pjesmu?« Zn ali su da æe netko upitati koji im je pisac najdra i, a morali su raèunati i na to da æe se naæi netko eljan da poka e svoju marksistièku izgraðenost pa æe postaviti pitanje: »Ka biste vi, dru e, definirali socijalistièki realizam?« A znali su i to da æe, osim pitanj a, dobiti i preporuke da pi u vi e pjesama 1) o zanimanju onih s kojima vode razgovo r, 2) o omladini, 3) o tome kako je za kapitalizma ivot bio te ak, i 4) 6 ljubavi. Uvodnih pola minute utnje nije, prema tome, bilo posljedica ustruèavanja; prije bi se moglo reæi da se radilo o nemarnosti do koje je pjesnike dovelo rutiner-stvo, i li o slaboj uigranosti jer pjesnici nikad ranije nisu nastupali u tom sastavu pa su poèetni udarac prepu tali jedan drugom. Konaèno je uzeo rijeè ezdesetogodi nji pjesnik govorio je poletno i teèno i nakon desetminutne improvizacije pozvao suprotni red da bez ustruèavanja 200 201 postavlja pitanja. Tako su pjesnici konaèno dobili priliku da poka u svoju rjeèitost i spretnost u improviziranoj igri koja se nadalje odvijala bez gre ke. Svi su se iz redali, vje to dopunjavajuæi jedan drugog, munjevito ubacujuæi anegdote poslije ozbilj nih odgovora. Postavljena su, naravno, sva osnovna pitanja i èuli su se svi osnovn i odgovori (koga ne bi zainteresirala prièa starog pjesnika, koji je na pitanje ka ko je i kada napisao svoju prvu pjesmu, odgovorio kako nikad ne bi postao pjesni k da nije bilo maèke Cice, jer je o njoj napisao svoju prvu pjesmu kad je imao pet godina; odrecitirao je tu pjesmicu, a kako suprotni red nije znao treba li to s hvatiti ozbiljno ili kao alu, smjesta se poèeo sam smijati pa su se svi, pjesnici i publika, dugo i veselo smijali). Èule su se, naravno, i preporuke, i to iz usta Jaromilo-vog kolskog druga koji je u stao i dugo govorio. Da, veæe poezije bilo je izvanredno, sve su pjesme bile prvok lasne. Samo, je li itko primijetio da su recitirane najmanje trideset tri pjesme (ako se uzme da je svaki pjesnik recitirao po tri), ali se nije èula niti jedna k oja bi imala bar neke daleke veze sa Slu bom dr avne sigurnosti? A zar se mo e tvrditi da Slu ba sigurnosti zauzima u na em ivotu tako beznaèajno mjesto? Zatim je ustala ena pedesetih godina i rekla kako se potpuno sla e s onim to je drug rekao, ali da ona eli postaviti jedno drugo pitanje: za to se danas tako malo pi e o ljubavi? Red publike prigu eno se zakikotao, ali ena se nije dala: ta i u socijali zmu se ljudi vole i ele proèitati ne to o ljubavi. ezdesetogodi nji je pjesnik ustao, sagnuo glavu i rekao da je drugarica potpuno u p ravu. Za to bi se èovjek u socijalizmu stidio toga to je zaljubljen? Ima li u tome neèe g lo eg? On je èovjek u godinama ali se ne boji priznati da, kad vidi enu u laganoj l

jetnoj haljini pod kojom se tako divno ocrtava mlado, lijepo tijelo, ne mo e odolj eti da se ne osvrne. Red slu alaca uzvratio je suglasnim smijehom ljudi koji su sv jesni istog grijeha, pa je pjesnik, potaknut tim smijehom, nastavio: a to bi treb alo da pokloni takvoj lijepoj, mladoj eni? Mo da èekiæ ukra en li æem asparagusa? A kad je zove u svoj stan, treba li mo da da u vazu stavi srp? Ne, mo e joj dati samo 202 ru e, a ljubavna je poezija slièna ru ama koje poklanjamo enama. - Tako je, tako je - podr ala je vatreno pjesnika ena pedesetih godina, a pjesnik j e na to reagirao tako da je izvukao iz d epa papir i proèitao dugu ljubavnu pjesmu. - Da, da, to je ono najljep e - topila se od zadovoljstva ena pedesetih godina, ali nato je ustao jedan od organizatora i rekao da su stihovi bili, dodu e, lijepi, a li da se i iz ljubavne pjesme mora osjeæati da ju je napisao socijalistièki pjesnik. - Ali, po èemu bi se to moglo vidjeti? - upitala je ena pedesetih godina, jo uvijek opijena patetièno oborenom glavom starog pjesnika i njegovom pjesmom. Jaromil je sve do tada utio iako su veæ svi govorili, a znao je da mora i on uzeti rijeè; uèinilo mu se da je konaèno nastupio njegov trenutak. O tom je pitanju dugo raz mi ljao, davno, jo u vrijeme kada je odlazio slikaru i pobo no slu ao njegova razglaban ja o novoj umjetnosti i novom svijetu. Ah, bo e, to je opet slikar, to su opet nje gove rijeèi i njegov glas to naviru kroz Jaromilova usta! to je rekao? Da je ljubav u starom dru tvu bila u toj mjeri deformirana financijski m interesima, dru tvenim obzirima, predrasudama, da u stvari nikad nije mogla biti ono to jest, bila je samo svoja vlastita sjena. Tek novo doba, koje æe sru iti vlast novca i zbrisati predrasude, omoguæit æe èovjeku da bude u potpunosti èovjek, i ljubav æe biti kakva nikad nije bila. Socijalistièka ljubavna poezija glas je tih osloboðenih i velikih osjeæaja. Jaromil je bio zadovoljan onim to govori, svjestan prisutnosti krupnih crnih oèiju koje su nepomièno zurile u njega; èinilo mu se da rijeèi »velika ljubav« i »osloboðeni osje love iz njegovih usta kao zastavama ukra ene jedrilice ravno u luku tih krupnih oèij u. Meðutim, kad je zavr io, jedan od pjesnika zlobno se nasmijao i rekao: - Zar ti zbilja misli da tvoje pjesme nose u sebi jaèe ljubavne osjeæaje nego pjesme Heinricha Heinea? Zar za tebe ljubavi Victora Hugoa nisu bile dovoljno sna ne? A l jubavi Mache i Nerude bile su osakaæene predrasudama i financijskim interesima? -203. To nije trebalo da se dogodi; Jaromil nije znao to da odgovori. Pocrvenio je. Pre d sobom je vidio samo dva krupna crna oka, svjedoke njegovog sramnog poraza. ena pedesetih godina sa zadovoljstvom je saslu ala sarkastiène primjedbe Jaromilova k olege, a onda rekla: - to biste vi htjeli mijenjati u ljubavi, drugovi? Ona æe navijeke ostati ista. Organizator je ponovo podigao glas: - Ne, drugarice, neæe biti tako! - Ne, to zaista nisam htio reæi - rekao je urno pjesnik. - Razlika izmeðu ljubavne po ezije juèer i danas je u neèem drugom, a ne u jaèini osjeæaja. - U èemu je onda? - upitala je ena. - U tome to je u pro la vremena ljubav, i ona najveæa, uvijek bila ne to kao bijeg od d ru tvenog ivota, koji je bio odvratan. Ljubav je dana njeg èovjeka, meðutim, povezana s n a im graðanskim obavezama, s na im redom, s na om borbom, u jednu nerazdvojivu cjelinu i u tome je njena nova ljepota. Red slu alaca izjavio je suglasnost s mi ljenjem Jaromilova kolege, ali se sad Jarom il zlurado nasmijao: - Ta ljepota, drugovi, nije ne to naroèito novo. Zar pjesnici koje smatramo klasicim a nisu ivjeli ivot u kojem je ljubav bila tijesno povezana s njihovom borbom za pr avednije dru tvo? Ljubavnici iz èuvene Shellevjeve poeme oboje su revolucionari i za jedno umiru na lomaèi. I to je po tebi ljubav izolirana od dru tvenog ivota? Najgore je bilo to to njegov kolega, kao maloprije Jaromil, nije znao to da odgovo ri, tako da se mogao steæi dojam (nedopu ten dojam) da izmeðu juèera njice i dana njice nik kve razlike nema i da nikakav novi svijet ne postoji. I ena pedesetih godina pono vo je ustala i s pakosnim osmijehom upitala: - Pa recite mi onda u èemu je razlika izmeðu dana nje i nekada nje ljubavi? U tom presudnom trenutku, kad su svi zbunjeno u ut-jeli, u razgovor se umije ao èovjek

s drvenom nogom i takom; cijelo vrijeme je pa ljivo, i oèigledno s nestrpljenjem, pr atio debatu, a sad je ustao i dostojanstveno se naslonio na stolac. - Dozvolite, drugarice i drugovi, da vam se predstavim - rekao je, a ljudi kraj njega poèeli s u mu dovikivati da to nije potrebno, da ga dobro poznaju. -Ne predstavljam se vama , veæ drugovima koje smo pozvali na razgovor - odbrusio im je i, svjestan da njego vo ime pjesnicima ni ta ne govori, ukratko im isprièao èitavu svoju biografiju. U vili ivi veæ trideset godina, bio je tu jo u vrijeme tvornièara Koèvare, èiji je ljetnikovac o bio; bio je tu i za vrijeme rata, kad je tvornièar uhap en a vilu je preuzeo Gesta po; poslije rata vilu je koristilo rukovodstvo Narodno-socijalistièke stranke, a s ad je u njoj policija. - Na osnovi svega to sam vidio, mogu posvjedoèiti da se niti jedna vlada nije tako brinula za radni narod kao ova komunistièka - rekao je. Ipa k, ni danas nije jo sve kako treba. -1 za tvornièara Koèvare, i za Gestapoa, i za nar odnih socijalista, autobusna stanica bila je uvijek toèno preko puta vile. - Da, t o je bilo veoma zgodno, njemu je iz podrumskog stana u vili trebalo do stanice s amo deset koraka, a sad su premjestili stanicu dvije stotine metara dalje. alio s e svuda gdje je mogao, ali uzalud. - Recite mi - viknuo je, udarajuæi takom o zemlj u - za to upravo danas, kad vila pripada radnom narodu, mora autobusna stanica bit i tako daleko? Slu aoci iz prvog reda poèeli su dobacivati (djelomièno nestrpljivo, a djelomièno kroz s mijeh) kako su mu veæ sto puta objasnili da autobus sad staje pred tvornicom, koja je u meðuvremenu podignuta. Èovjek s drvenom nogom odgovorio je da mu je to poznato i da je predlagao neka aut obus staje i na jednom i drugom mjestu. Slu aoci iz prvog reda odgovorili su mu da bi bilo besmisleno da se autobus zausta vlja na dva mjesta udaljena samo dvije stotine metara. Rijeè »besmisleno« èovjek s drvenom nogom shvatio je kao uvredu i izjavio kako ne dopu ta da se s njim tako razgovara, udario takom u pod a lice mu je poprimilo tamnocrven u boju. Uostalom, nije istina da stanice ne mogu biti meðusobno udaljene samo dvij e stotine metara. Poznato mu je da na drugim linijama autobusi staju i na meðusobn o manje udaljenim stanicama. Jedan od organizatora ustao je i od rijeèi do rijeèi citirao (oèigledno je to èinio veæ mn ogo puta) paragraf 204 205 pravilnika o autobusnom prometu kojim se izrièito zabranjuje da stanice budu tako blizu jedna drugoj. Èovjek s drvenom nogom odgovorio je kako je predlagao i kompromisno rje enje: stanic a bi mogla biti na pola puta izmeðu policijske vile i tvornice. U tom sluèaju polo aj autobusne stanice ne bi odgovarao ni radnicima ni policajcima, glasio je odgovor. Rasprava je trajala veæ dvadeset minuta i pjesnici su bezuspje no poku avali da se umi je aju u debatu; govornici su bili obuzeti temom koju su odlièno poznavali, i nisu i m dali da doðu do rijeèi. Tek kad je èovjek s drvenom nogom, ogorèen i uvrijeðen otporom s vojih drugova, sjeo, zavladala je utnja, dopu tajuæi da u prostoriju buèno nagrnu zvuèi o rkestra iz susjedne dvorane. Nitko nije dugo progovorio ni rijeèi, dok jedan od organizatora nije ustao i zahva lio pjesnicima na posjetu i zanimljivom razgovoru. U ime gostiju ustao je stari pjesnik i rekao da je razgovor (kao, uostalom, uvijek) bio mnogo pouèniji za njih, pjesnike, i da oni treba da zahvale svojim domaæinima. Iz susjedne dvorane èuo se glas pjevaèa, domaæini su se okupili oko èovjeka s drvenom no gom poku avajuæi ga nekako umiriti, i pjesnici su ostali sami. Tek nakon izvjesnog v remena pri ao im je podvornikov sin i zajedno s dvojicom organizatora veèeri isprati o ih do autobusa. U autobusu kojim su se vraæali u mraèni Prag, na la se pored pjesnika i lijepa student ica filmske akademije. Pjesnici su se okupili oko nje i svaki je nastojao privuæi njenu pa nju. Jaromil je nesretnim stjecajem okolnosti sjeo predaleko, tako da se nije mogao ukljuèiti u razgovor. Mislio je na svoju riðokosu, konaèno svjestan da je n epopravljivo ru na. Autobus je stao negdje u sredi tu Praga i neki od pjesnika odluèili su da skoknu na èa i

cu vina. Jaromil i studentica po li su s njima; sjeli su za velik stol, razgovaral i, pili, a kad su izi li, studentica je predlo ila da poðu k njoj. Dru tvo se u meðuvremen u osulo, ostali su samo Jaromil, stari pjesnik i urednik u izdavaèkom poduzeæu. Smjestili su se u udobne nas lonjaèe u lijepoj sobi na prvom katu moderne vile, u kojoj je djevojka ivjela kao p odstanar, i nastavili piti. Stari pjesnik posvetio se djevojci sa arom kojem je bilo nemoguæe konkurirati. Sjeo je kraj nje, slavio njenu ljepotu, recitirao joj pjesme, improvizirao ode njeni m èarima, èak je kleèao pred njom na koljenima, dr eæi je za ruke. Urednik se, opet, na sl ièan naèin posvetio Jaromilu; nije, dodu e, slavio njegovu ljepotu, ali je zato bezbro j puta ponavljao Ti si pjesnik, ti si pjesnik! (Napomenimo ovdje da, kad pjesnik nekog nazove pjesnikom, to nije isto kao kad in injer nekome ka e da je in injer, ili kad ratar nekome ka e da je ratar; ratar je, naime, onaj tko obraðuje polja, a pjes nik nije onaj tko pi e pjesme, nego onaj - sjetimo se te rijeèi! - tko je izabran da ih pi e, i samo je pjesnik kadar prepoznati na drugom taj dodir bo anske milosti. S jetimo se da je Rimbaud napisao Svi su pjesnici braæa! i da samo brat na bratu mo e prepoznati tajni rodovski znak. Studentica filmske akademije, pred kojom je kleèao stari pjesnik i èije su ruke bile rtvom njegovih brojnih dodira, neprestano je gledala u Jaromila. Jaromil je to u brzo primijetio pa je kao opèinjen i sam netremice gledao u nju. Kakav èetverokut! S tari pjesnik zurio je u djevojku, urednik u Jaromila a Jaromil i djevojka jedno u drugo. Ta geometrija pogleda naru ena je samo jednom, kad je urednik uhvatio Jaromila isp od ruke, odveo ga na balkon na koji se izlazilo iz sobe, i predlo io mu da zajedno mokre preko ograde u dvori te. Jaromil mu je rado izi ao u susret jer mu je bilo st alo do toga da urednik ne zaboravi obeæanje da æe mu izdati knjigu. Kad su se vratili s balkona, stari je pjesnik ustao i rekao kako je vrijeme da k renu; jasno mu je da djevojku ne zanima on. Pozvao je i urednika (na neusporediv o manje obziran naèin) da konaèno ostave nasamo one koji to ele i zaslu uju, jer su oni , kako je rekao, princ i princeza veèeri. Na kraju je i urednik shvatio o èemu se radi, stari ga je pjesnik veæ bio uhvatio is pod ruke i povukao prema 206 207 vratima, i Jaromil je vidio kako ostaje sam s djevojkom koja sjedi u prostranom naslonjaèu podvuèenih nogu, raspu tene crne kose, ne spu tajuæi pogleda s njega... Prièa o dvoje mladih koji treba da postanu ljubavnici vjeèna je, i lako bi se moglo dogoditi da zaboravimo na vrijeme u kojem se odvija. A kako je prijatno prièati up ravo takve prièe! Kako bi slatko bilo zaboraviti na nju, na nju koja je isisala iz nas sr na ih kratkih ivota da je ugradi u svoja jalova djela, kako bi bilo divno za boraviti na Povijest! Njena slabost, meðutim, veæ kuca na vrata i ulazi u prièu. Ne dolazi ni u liku tajne p olicije, ni u obliku iznenadnog prevrata, povijest ne koraèa samo po dramatiènim vrh uncima ivota veæ prodire i u svakodnevicu, kao prljava voda. U na u prièu ulazi u oblik u obiènih gaæa. U vrijeme o kojem prièamo elegancija je u Jaromilovoj domovini predstavljala polit ièko zastranjivanje; odijela su bila grozna (uostalom, bilo je to samo nekoliko go dina poslije rata pa je vladala oskudica), a na eleganciju donjeg rublja gledalo se u to strogo vrijeme kao na upravo ka njivu frivolnost! Mu karci kojima je ru noæa gaæa koje su se tad prodavale ipak smetala (gaæe su bile iroke, duge do koljena, s komièn im rasporkom na trbuhu), nosili su umjesto njih kratke platnene gaæice prvobitno n amijenjene za sportske aktivnosti, to jest za igrali ta i gimnastièke dvorane. Zvuèi p omalo neobièno da su u to vrijeme u Èe koj mu karci odlazili s ljubavnicama u krevet obuèe ni kao nogometa i, da su se spremali za ljubav kao za trening, ali sa stanovi ta ele gancije to nije bilo najgore rje enje - te gaæice davale su mu karcu sportski izgled i bile su veselih boja, plave, zelene, crvene, ute. Jaromil nije vodio mnogo raèuna o svom odijevanju, za to se brinula majka. Ona mu je birala odijela, ona mu je birala rublje, ona se brinula da se ne prehladi i d a nosi tople gaæe. Toèno je znala koliko rublja ima u njegovom ormaru, i jedan pogle d bio joj je dovoljan da zna to Jaromil ima na sebi. Ljutila se kad bi primijetil

a da su sve gaæe na broju; nije voljela da Jaromil nosi sportske gaæice, jer je smat rala da to nije rublje, da je to odjeæa za gimnastièku salu. Kad se Jaromil opirao tvrdnjom da su gaæe ru ne, odgovarala mu je s jedva prikrivenom ljutnjom da se u njima valjda ni pred kim ne pokazuje. Zato je Jaromil, kad je odlazio k riðokosoj, uvijek uzimao jedne gaæe iz ormara, sakrio ih u ladicu pisaæeg stola i tajom oblaèio sportske gaæice. Ovog puta, meðutim, nije znao ta ga èeka i imao je na sebi stra ne, odvratne gaæe, debele , istegnute, prljavosive boje! Reæi æete da je to bila tek beznaèajna komplikacija, da je mogao ugasiti svjetlo i nit ko ga ne bi vidio. U sobi je meðutim, veæ bila upaljena mala stolna svjetiljka s ru ièas tim sjenilom i nestrpljivo èekala na to da svijetli ljubavnicima, a Jaromil nije m ogao naæi rijeèi kojima bi nagovorio djevojku da je ugasi. Primijetit æete, mo da, da je ru ne gaæe mogao svuæi zajedno s hlaèama. Jaromil, meðutim, n mogao ni zamisliti sebe kako svlaèi gaæe zajedno s hlaèama, jer to nikad ranije nije radio; takav ga je nagli skok u golotinju pla io. Uvijek je skidao sa sebe komad p o komad odjeæe i dugo se mazio s riðokosom svlaèeæi se potpuno tek pod navalom uzbuðenja. 1 tako se u asnut na ao pred krupnim crnim oèima prisiljen da izjavi kako i on mora ot iæi. Stari pjesnik gotovo se naljutio, rekao mu je da ne smije uvrijediti enu i apatom spomenuo slasti koje ga oèekuju. Njegove su rijeèi, meðutim, uèinile samo to da Jaromil postane jo svjesniji koliko je situacija s gaæama beznadna. Vidio je prekrasne crne oèi i prepuklog srca uzmicao prema vratima. Kad se na ao na ulici, do lo mu je da zaplaèe; nije se mogao osloboditi slike lijepe en e. A stari pjesnik (rastali su se s urednikom na tramvajskoj stanici i sami su et ali slabo osvijetljenim ulicama) nije mu nimalo pomogao svojim predbacivanjem da je uvrijedio damu i ponio se kao budala. Jaromil je rekao pjesniku da nije elio uvrijediti damu, da ima djevojku u koju je smrtno zaljubljen. - Luckasti ste - rekao mu je stari pjesnik. - Pjesnik ste, miljenik ivota. Neæete n a koditi djevojci ako se 14 ivot je negdje drugdje 209 malo pomazite s drugom. ivot je kratak a propu tene se prilike ne vraæaju. Bilo je pravo muèenje to slu ati. Jaromil je odgovorio pjesniku da, po njegovom mi lje nju, jedna velika ljubav u koju ula emo sve to nosimo u sebi vrijedi vi e od tisuæu pro laznih ljubavi. On u svojoj djevojci vidi sve ostale ene; njegova je djevojka tak o slo ena liènost, tako promjenjiva, neuhvatljiva, da s njom mo e do ivjeti vi e neoèekivan h avantura nego don Juan s tisuæu jednom enom. Stari je pjesnik zastao; Jaromilove su ga rijeèi oèigledno pogodile. - Mo da ste u pravu - rekao je - ali ja sam star èovjek, dio sam starog svijeta. Pri znat æu vam da bih veoma rado bio ostao s onom enom umjesto vas, iako sam o enjen. Kad je Jaromil nastavio razglabati o divotama monoga-mne ljubavi, stari je pjesn ik oborio glavu. - Ah, mo da ste u pravu, prijatelju, ne, sigurno ste u pravu. Mislite da i ja nisa m sanjario o velikoj ljubavi? O jednoj jedinoj ljubavi? O ljubavi beskrajnoj kao svemir? Ali ja sam je proæerdao, prijatelju, jer u onom starom svijetu, svijetu n ovca i kurvi, nije bilo uvjeta da takva ljubav procvjeta. Obojica su bili pripiti i stari je pjesnik prebacio ruku Jaromilu preko ramena i zastao s njim nasred ceste. Drugu je ruku podigao i uzviknuo: - Neka crkne stari svijet, ivjela velika ljubav! Jaromilu se uèinilo da je to divan , boemski i pjesnièki uzvik, pa su dugo obojica odu evljeno vikali u pra ki mrak: - Neka crkne stari svijet, ivjela velika ljubav! Onda je stari pjesnik iznenada p ao pred Jaromilom na koljena i poljubio mu ruku. - Prijatelju, klanjam se tvojoj mladosti! Moja se starost klanja tvojoj mladosti jer samo mladost mo e spasiti svijet! - Nakon toga je neko vrijeme utio i, dodiruj uæi golom glavom njegovo koljeno, dodao veoma tu nim glasom: - Klanjam se i tvojoj v elikoj ljubavi. Konaèno su se rastali i Jaromil se na ao kod kuæe, u svojoj sobi. Pred oèima mu se ponov

o pojavila slika lijepe i izgubljene ene. Pobuðen eljom da kazni samog sebe, oti ao je da se pogleda u ogledalo. Svukao je hlaèe da se vidi u odvratnim, is tegnutim gaæama; promatrao je sebe, tako komiènog, dugo i s mr njom. Onda je postao svjestan da ta mr nja nije okrenuta protiv njega. Mislio je na majk u, na majku koja odreðuje to æe obuæi, na majku zbog koje mora tajom oblaèiti sportske gaæ ce, a gaæe zakljuèavati u pisaæi stol, mislio je na majku koja vodi raèuna o svakoj njeg ovoj ko ulji i èarapi. Mislio je kivno na majku koja ga dr i na dugaèkom, nevidljivom la ncu koji mu se usijeca u vrat. 9 Od tog vremena postupao je s riðom djevojkom jo okrutnije; bila je to, naravno, okr utnost odjevena u sveèano ruho ljubavi. Kako to da ne mo e pogoditi na to mislim? Kako to da ne zna kako sam raspolo en? Zar su tako strani jedno drugom da ne mo e nasluti ti to se odigrava u njemu? Da ga voli kao to on voli nju, ona bi to osjetila! Za to se uvijek bavi stvarima koje on ne voli? Za to stalno prièa o svom bratu, i drugom b ratu, i sestri, i drugoj sestri? Zar ne osjeæa da ga muèe ozbiljne brige i da mu je potrebna njena pomoæ, njeno razumijevanje, a ne vjeèito egocentrièno naklapanje? Djevojka se, naravno, branila. Za to, na primjer, ne bi smjela prièati o svojoj obit elji? Zar Jaromil ne prièa o svojoj? Zar je njena majka gora od Jaromilove? Spomen ula mu je (prvi put otkako se to dogodilo) kako je upala k njima u sobu i gurala joj u usta eæer natopljen kapima. Jaromil je istovremeno mrzio i volio svoju majku, pa je u prepirkama s riðokosom u vijek bio na njenoj strani. Èega ima lo eg u tome to je htjela da joj., pomogne? Zar to naprosto ne govori o tome da je voli, da je prihvaæa kao svoje dijete? Riðokosa je nato prasnula u smijeh; ta njegova majka nije tako glupa da ne razliku je uzdahe pri ljubavnom aktu od jauka zbog grèeva u elucu! Jaromil se uvrijedio i u u tio, a djevojka ga je morala moliti za opro taj. Jednom su i li ulicom, ruku pod ruku, prkosno uteæi ( utjeli su kad se nisu prepirali, a kad nisu utjeli, prepi14* 211 210 rali su se), kad je Jaromil primijetio kako prema njima idu dvije lijepe ene. Jed na je bila mlaða, druga starija, mlaða je bila elegantnija i ljep a, ali je (zaèudo) i o na starija bila sasvim elegantna i neoèekivano privlaèna. Jaromil je poznavao obje mlaða je bila studentica filmske akademije a starija njegova majka. Pocrvenio je i pozdravio ih. ene su mu odzdravile (majka upadljivo veselo) i Jaro mil se kraj svoje ru ne djevojke osjeæao kao da ga je lijepa studentica vidjela u on im odvratnim gaæama. Kod kuæe je upitao majku otkud je poznaje, a majka mu je koketno i uvijeno odgovor ila da je poznaje veæ du e vremena. Jaromil je dalje zapitkivao, ali je majka stalno izvrdavala odgovor; izgledali su kao ljubavnik koji eli da mu draga ka e neku inti mnu pojedinost, a ona ga muèi ote uæi s odgovorom. Konaèno mu je rekla da ju je ta simpa tièna djevojka posjetila prije nekih èetrnaest dana. Veoma cijeni Jaromila kao pjesn ika i eli snimiti kratak film o njemu; bio bi to, dodu e, amaterski film, snimljen u organizaciji Filmskog kluba Slu be dr avne sigurnosti, ali bez obzira na to, vidio bi ga sigurno velik broj ljudi. - Za to je do la k tebi? Za to se nije obratila direktno meni? - upitao je zaèuðeno Jaromi l. Nije, navodno, htjela da ga uznemirava i eljela je da najprije sazna od nje to vi e pojedinosti. A tko mo e znati o èovjeku vi e nego njegova majka? Uostalom, ta mlada da ma bila je tako zlatna da je zamolila majku da suraðuje u pisanju scenarija. Da, z ajedno su napisale (krijuæi to od Jaromila) scenarij za film o mladom pjesniku. - Za to mi ni ta nisi rekla? - upitao je Jaromil; instinkt mu je govorio da mu savez ni tvo izmeðu majke i studentice mo e donijeti samo neugodnosti. - Imale smo peh da te sretnemo, sve ovo trebalo je da bude iznenaðenje. Jednog bi dana do ao kuæi i zatekao snimatelje, kameru i sve, i poèelo bi snimanje. Tu se nije dalo ni ta uèiniti. Jednog se dana vratio kuæi i pru io ruku djevojci u èijem j e stanu prije nekoliko tjedana sjedio; osjeæao se bijedno kao i onda, iako je sad na sebi ispod hlaèa imao crvene sportske gaæice (od veèeri poezije kod policajaca vi e niti jednom nije» obukao one odvratne gaæe). Èinilo mu se, meðutim, kad god se sretne s tom djevojkom, da ne to preuzima njihovu ulogu - ka

d ju je sreo na ulici s majkom, osjeæao se nelagodno zbog riðe kose svoje djevojke, a sad se u klovnovske gaæe pretvarala majèina koketna konverzacija i njena grèevita go vorljivost. Studentica je izjavila (njega nitko nije pitao za mi ljenje) da æe danas snimati dok umentarni materijal, fotografije iz djetinjstva koje æe majka komentirati, jer æe, k ako su mu uzgred rekli, èitav film biti koncipiran kao pripovijedanje majke o sinu -pjesniku. Htio je upitati o èemu majka namjerava pripovijedati, ali se bojao da æe pocrvenjeti kad to èuje. U sobi su osim njega i ena bila jo tri momka s kamerom i dv a sna na reflektora; èinilo mu se da ga promatraju i podrugljivo se osmjehuju. Nije se usuðivao da progovori. - Imate divne fotografije iz djetinjstva, najradije bih upotrijebila sve - rekla je studentica filmske akademije prelistavajuæi obiteljski album. - Hoæe li se vidjeti na platnu? - pitala je majka s posve struènim interesom, a stud entica ju je uvjeravala da neæe biti problema. Zatim je objasnila Jaromilu da æe se prve sekvence filma sastojati od njegovih fotografija, uz koje æe majka, nevidljiv a, prièati svoje uspomene. Tek nakon toga na filmu æe se vidjeti majka, a zatim sam pjesnik -pjesnik u rodnoj kuæi, pjesnik kako pi e, pjesnik u vrtu meðu cvijeæem i konaèno pjesnik u prirodi, na mjestima koja najvi e voli. Na jednom takvom omiljenom mjest u, u otvorenom predjelu, recitirat æe pjesmu, i to æe biti kraj filma. (-A koje to j a mjesto najvi e volim? - upitao je smrknuto i saznao da najvi e voli onaj romantièni predio nedaleko od Praga, valovitu udolinu pokrivenu krupnim kamenjem. - Otkud s ad to? Uopæe ne volim to mjesto! -odbrusio je ali na to nitko nije obraæao pa nju.) Jaromilu se scenarij nije nimalo svidio i predlo io je da sam jo malo poradi na nje mu. Primijetio je da je strahovito konvencionalan (smije no je prikazivati fotogra fije jednogodi njeg djeteta!), i tvrdio kako bi bilo bolje posvetiti se zanimljivi jim problemima kojih ima. Upitale su ga na to misli, a on je odgovorio kako ne bi mogao ovako s213 212 neba*pa-u-rebra reæi i da bi upravo zato trebalo malo prièekati sa snimanjem. Nastojao je da po svaku cijenu nekako odgodi snimanje, ali mu to nije uspjelo. M ajka ga je zagrlila i rekla svojoj crnokosoj suradnici: - Takav je on, vjeèito nezadovoljan! Nikad nièim nije bio zadovoljan... - Zatim je n je no prinijela obraz njegovom. - Zar nije tako? - Jaromil joj nije odgovorio, pa je ponovila: - Ti si moj mali nezadovoljnik, priznaj da je tako! Studentica je rekla da je vjeèito nezadovoljstvo vrlina pravih stvaralaca, ali da ovog puta autor nije on nego njih dvije, a one su spremne da prihvate svaki rizi k. Neka im dopusti da naprave film onako kako su ga zamislile, kao to one njega p u taju da pi e stihove kako sam eli. Majka je dodala kako Jaromil ne treba da se boji da æe film na koditi njegovom ugled u, jer ga obje, majka i studentica, stvaraju poticane najveæim simpatijama prema n jemu. Rekla je to veoma koketno i nije bilo jasno da li koketira vi e s njim ili s a svojom novom prijateljicom. Bilo kako bilo, koketirala je. Jaromil je takvu jo nikad nije vidio; prije podne je oti la kod frizera i na glavi je imala upadljivu mladenaèku frizuru, govorila je glasnije nego inaèe, neprestano se smijala, razbacivala se duhovitim opaskama izvl aèeæi iz sjeæanja sve to je u ivotu èula, i s velikim zadovoljstvom igrala ulogu domaæice oseæi kavu momcima pored reflektora. S crnokosom djevojkom razgovarala je kao da s u stare, intimne prijateljice (izjednaèujuæi se tako po godinama s njom), a istovrem eno je nje no grlila Jaromila nazivajuæi ga malim nezadovoljnikom (odbacujuæi ga tako natrag u djeèa tvo, u djetinjstvo, u pelene). (Ah, kakav prekrasan prizor, njih dvoj e stoje i guraju jedno drugo - ona njega gura natrag u pelene, a on nju u grob.. . ah, zaista prekrasan prizor!) Jaromil se pomirio sa sudbinom; bio je svjestan da su se te dvije ene zahuktale k ao lokomotive i da se ne mo e suprotstaviti njihovoj nametljivoj govorljivosti. Pr omatrao je momke kraj kamere i reflektora i èinilo mu se da je to podrugljivo rasp olo ena publika koja æe poèeti zvi dati na svaki njegov pogre an korak. Zato je govorio gotovo apatom, dok su mu one odgovarale glasno, da ih publika èuje, jer je prisutno st publike za njih bila prednost, a za njega hendikep. Izjavio je da mu je sveje dno, i poku ao da se udalji, ali su one (opet koketno) zahtijevale da ostane; bit æe

im drago, rekle su, ako bude pratio njihov rad, i tako je gledao kako kamerman snima pojedine fotografije iz albuma, odlazeæi povremeno u svoju sobu i pretvarajuæi se da èita ili radi. Kroz glavu su mu se kovitlale smu ene misli; poku avao je da u n astaloj, oèigledno nepovoljnoj situaciji otkrije ne to pozitivno, i pomislio je kako je studentica mo da smislila èitavu akciju samo da se nekako ponovo sastane s njim. Njegova majka, govorio je sebi, predstavlja tu samo smetnju koju treba strpljiv o zaobiæi. Nastojao je da se smiri i razmisli kako bi mogao iskoristiti to glupo s nimanje, ispraviti proma aj koji ga je muèio od one noæi kada je navrat-na-nos napusti o stan lijepe studentice. Trudio se da potisne stid, i povremeno odlazio da gled a kako napreduje snimanje ne bi li postigao da se vrate oni dugi trenuci gledanj a, da uhvati onaj protrnuli pogled koji ga je u njenom stanu onako oèarao. Student ica se tog dana, meðutim, dr ala strogo poslovno i potpuno se posveæivala radu, tako d a su im se pogledi rijetko sretali, i to samo na trenutak. Konaèno je digao ruke o d svega i odluèio da predlo i studentici da je poslije zavr enog snimanja otprati kuæi. Izi ao je iz sobe kad su momci poèeli nositi u kola kameru, reflektore i drugu oprem u, i èuo je kako majka govori studentici: - Hajde, otpratit æu te. Mo emo, uostalom, i svratiti u neki lokal. U toku popodneva, za vrijeme snimanja, dok je on sjedio zatvoren u svojoj sobi, dvije su ene pre le na ti! Kad je to shvatio, bilo mu je kao da mu je netko ispred nosa oteo enu. Hladno se pozdravio sa studenticom, a kad su ene oti le, i on je izi ao iz kuæe i srdito, urnim koracima krenuo prema zgradi u kojoj je stanovala riðokosa; nije bila kod kuæe; etao se pola sata oko zgrade u sve mraènijem raspolo enju dok je ko naèno nije ugledao. Njeno lice izra avalo je radosno iznenaðenje, a njegovo srd bu; za to nije kod kuæe? Zar nije pomislila da bi 5& 215 214 mogao doæi? Gdje je bila, i za to se tako kasno vraæa kuæi? Nije stigla ni zatvoriti vrata za sobom a veæ je poèeo s nje trgati odjeæu; milovao ju je zami ljajuæi da pod njim le i crnooka djevojka. Slu ao je uzdahe riðokose, a kako je p red sobom vidio samo crne oèi, èinilo mu se da su ti uzdasi i crne oèi jedno. To ga je tako uzbudilo da je uzeo riðokosu nekoliko puta uzastopno, ali nijedan akt nije t rajao du e od nekoliko sekundi. Za riðokosu je to bilo ne to tako neobièno da se nasmija la, a Jaromil, tog dana posebno osjetljiv na podsmijeh, nije u tom smijehu osjet io naklonost, naljutio se i nekoliko je puta udario po licu. Plaè djevojke koja pl aèe zbog nas jest iskupljenje; to je Isus Krist koji za nas umire na kri u. Jaromil je neko vrijeme u ivao u djevojèinim suzama, a onda je poèeo ljubiti i tje iti, i na kra ju je oti ao kuæi koliko-toliko smiren. Nekoliko dana kasnije snimanje je nastavljeno; ponovo je pred kuæu stigao kombi, i z kombija su izi la tri momka (ta podrugljiva publika), a onda lijepa djevojka èije je uzdahe prekjuèer èuo u sobi riðokose. Bila je tu, naravno, i majka, sve mlaða, slièna n ekom muzièkom instrumentu koji bruji, grmi, smije se, iskaèe iz orkestra i eli svirat i solo. Oko kamere trebalo je ovog puta da se okrene direktno prema Jaromilu, trebalo ga je prikazati u domaæem ambijentu, za pisaæim stolom, u vrtu (jer Jaromil, navodno, voli vrt, nasade, travnjak, cvijeæe); trebalo ga je prikazati s majkom koja je, ka ko smo veæ spomenuli, u prvoj dugoj sekvenci govorila o svom sinu. Studentica ih j e smjestila na klupu u vrtu i zahtijevala od Jaromila da neusiljeno razgovara s majkom. Uvje bavanje te neusiljenosti trajalo je jedan sat, ali majka ni na trenut ak nije izgubila dobro raspolo enje; stalno je ne to prièala (u filmu nije bilo predviðe no da se èuje o èemu razgovaraju, tu nijemu scenu trebalo je jo da prati majèin komenta r), a kad bi primijetila da se Jaromil ne dr i naroèito prijazno, poèela je govoriti o tome kako nije nimalo lako biti majkom takvog djeèaka kakav je on, takvog boja ljiv og, povuèenog djeèaka koji se neprestano neèeg stidi. Zatim su sjeli u kombi i odvezli se u onu romantiènu udolinu izvan Praga, gdje je po majèinom uvjerenju Jaromil bio zaèet. Majka je bila previ e stidljiva da bi nekom rekla za to toliko voli taj predio, htjela je i nije h tjela da to ka e, i zato je sad nategnuto i dvosmisleno pred svima govorila o tome kako je taj predio za nju osobno uvijek bio predio ljubavi, predio nje nih osjeæaja .

- Pogledajte samo kako je tlo valovito, slièno eni, enskim oblinama, materinskom lic u! A pogledajte i ovo kamenje, odlutalo kamenje koje usamljeno str i iz zemlje! Za r to kamenje koje str i, stoji, te i visinama, nema u sebi neèeg mu kog? Zar ovo nije pr edio mu karca i ene? Zar ovo nije predio pun erotike? Jaromil je veæ pomi ljao na to da se pobuni; htio im je reæi kako je njihov film obièna glupost. U njemu se uzburkao ponos èovjeka koji zna to je dobar ukus; po elio je da n apravi skandal ili bar pobjegne, kao to je pobjegao onda s kupali ta, ali nije imao snage. Pred crnim oèima studentice filmske akademije bio je potpuno bespomoæan; boj ao se da ih ne izgubi po drugi put. One mu nisu dale da bje i. Konaèno su ga dovukle do nekog velikog kamena pred kojim je trebalo da recitira sv oju najdra u pjesmu. Majka je bila posebno uzbuðena. Otkad nije bila na tom mjestu! Toèno na tom mjestu, gdje je u ono davno nedjeljno jutro vodila ljubav s mladim in i njerom, toèno na tom mjestu stajao je sad njen sin; kao da je s godinama izrastao na tom mjestu, kao gljiva (ah, da, kao da iz zemlje u koju su roditelji bacili s jeme djeca rastu kao gljive!). Majka je bila opijena pogledom na tu èudnu, divnu, nemoguæu gljivu koja drhtavim glasom recitira stihove o tome kako bi htjela umrije ti u plamenu. Jaromil je osjeæao da recitira bijedno, ali tu kao da nije bilo pomoæi; govorio je s ebi kako, zaboga, nikad nije bio trema , kako je na veèeri poezije u policijskoj vil i recitirao lijepo i suvereno; samo, ovog puta to nije bio u stanju. Postavljen pod besmisleni kamen u besmislenom predjelu, obuzet strepnjom da æe naiæi neki etaè sa psom ili djevojkom (èudno, muèile su ga iste brige kao majku prije dvadeset godina!) , bio je nesposoban da se koncentrira i rijeèi to ih je izgovarao zvuèale su prazno i neprirodno. 216 217 Tjerale su ga da stalno iznova govori svoju pjesmu, i konaèno digle ruke od daljnj ih poku aja. - Moj vjeèiti trema - uzdahnula je majka. - Jo ga je u gimnaziji hvatala panika prij e svakog ispita. Koliko sam ga puta morala naprosto otjerati u kolu, tako se boja o! Studentica je rekla da bi pjesmu mogao naknadno sinhronizirati neki glumac, tako da æe vjerojatno biti dovoljno ako Jaromil pored kamena bude samo nijemo otvarao usta. Uèinio je tako. - Zaboga - vikala je na njega studentica veæ na rubu strpljenja - morate otvarati usta toèno prema tekstu pjesme, a ne kako vam padne na pamet! Glumac mora govoriti prema pokretu va ih usta! I tako je Jaromil stajao pred kamenom i (poslu no i pravilno) otvarao usta, i kame ra je konaèno zazujala. 10 Samo dva dana ranije stajao je napolju pred kamerom u laganom ogrtaèu a danas je v eæ morao obuæi zimski kaput, staviti oko vrata al a na glavu e ir; pao je snijeg. Trebal o je da se sastanu u est sati pred njenom kuæom; bilo je, meðutim, veæ est i petnaest a riðokosa se nije pojavila. Zakasniti nekoliko minuta nije sigurno neki veliki grijeh, ali Jaromil, posljedn jih dana toliko puta poni avan, vi e nije imao snage da podnese ni gram poni enja. Mor ao je hodati oko kuæe ulicom punom pje aka tako da svi prolaznici mogu vidjeti kako èe ka nekoga tko se ba ne uri da doðe, demonstrirajuæi tako javno svoj poraz. Bojao se da pogleda na sat da ga ta veoma rjeèita gesta ne igo e pred cijelom ulicom kao ljubavnika ostavljenog da èeka. Povukao je malo rukav kaputa i rub podvukao po d sat tako da mo e neprimjetno pratiti kretanje kazaljki. Kad je vidio da kazaljke pokazuju veæ est i dvadeset, gotovo je pobjesnio. Za to on uvijek dolazi prije dogov orenog vremena, a ona, gluplja, ru nija, dolazi sa zaka njenjem? Konaèno je do la i ugledala njegovo kameno lice. Oti li su u njenu sobu, sjeli i djevojka se poèela isprièavati -bila je kod prijateljice. N i ta gore od toga nije mogla reæi. Ne bi je, naravno, moglo opravdati ni ta, ali najma nje od svega mogla ju je opravdati neka prijateljica, za njega utjelovljenje bez naèajnog. Rekao je riðokosoj da je potpuno svjestan va nosti njenog zabavljanja s prij ateljicom i da joj zato predla e neka opet ode k njoj.

Djevojka je vidjela da je sve krenulo naopako; rekla je da je s prijateljicom ra zgovarala o veoma va nim stvarima - ta njena prijateljica razi la se sa svojim dragi m, strahovito je tu na, plakala je, ona ju je morala tje iti i nije mogla otiæi dok je nije nekako umirila. Jaromil je rekao da je veoma plemenito s njene strane to se trudila da utje i prija teljicu, ali da se mora upitati tko æe tje iti nju kad se raziðe s Jaromilom, koji ne e li iæi s djevojkom kojoj su glupe suze neke glupe prijateljice va nije nego on? Djevojci je bilo jasno da se situacija pogor ava, i nije joj ostalo drugo nego da ka e kako joj je ao i zamoli Jaromila da joj oprosti. Bio je to, meðutim, sitan zalogaj za njegovo nezasitno poni enje; njene isprike, rek ao je, ne mogu izmijeniti njegovo uvjerenje da ono to riðokosa smatra ljubavlju nij e ljubav. Ne, ogradio se odmah, to nije sitnièavost, ta èinjenica to iz naoko banalne epizode izvlaèi takve dalekose ne zakljuèke. Upravo takve sitnice otkrivaju bit njeno g odnosa prema njemu, nepodno ljivu le ernost, bezbri nu sigurnost s kojom se odnosi p rema Jaromilu, ne praveæi razliku izmeðu njega i prijateljice, kupaca u prodavaonici , prolaznika na ulici! Neka se vi e nikad ne usudi reæi da ga voli! Njena ljubav tek je bijedna imitacija ljubavi! Djevojka je znala da gore ne mo e biti, i poku ala je poljupcem uèiniti kraj Jaromilov oj mr njom ispunjenoj tuzi; odgurnuo ju je gotovo grubo. Iskoristila je to da padn e na koljena i pritisne glavu uz njegove noge. Jaromil je nekoliko trenutaka okl ijevao a onda je podigao i hladno zamolio da ga vi e ne dodiruje. Mr nja koja mu je udarala u glavu kao alkohol bila je slatka i opojna; opijala ga je utoliko vi e to se odbijala od djevojke i ranjavala i njega. Tim je gnjevom, u s tvari, 218 219 muèio sebe jer je vrlo dobro znao da bi, otjerav i riðokosu, otjerao od sebe jedinu enu koju mo e nazvati svojom. Isto je tako dobro znao da se ljuti bez pravog razloga, da je nepravedan, ali je mo da upravo zato postupao jo okrutnije jer ga je, u stva ri, privlaèila provalija, provalija osamljenosti, provalija samooptu ivanja. Znao je da bez djevojke ne bi bio sretan (bio bi sam) ni zadovoljan sobom (bio bi svjes tan da je pogrije io), ali svijest o tome nije mogla savladati divnu opijenost srd b om. Hladno je saopæio djevojci da to to je maloprije rekao ne vrijedi samo za ovaj trenutak, nego za sva vremena - ne eli da ga ikad vi e dodirne njena ruka. Djevojci nije bilo prvi put da se suoèava s Jaromilovom gnjevnom tugom i ljubomoro m, ali ovog je puta osjetila u njegovom glasu neku pomamnu odluènost; osjeæala je da je Jaromil u stanju uèiniti bilo to, samo da utoli svoj bijes. Zato je, gotovo u p osljednjem trenutku, gotovo na samom rubu provalije, rekla: - Molim te, ne ljuti se na mene. Ne ljuti se to sam lagala. Nisam bila kod prijat eljice. To ga je zbunilo. - Nego gdje si bila? - Ljutit æe se, ti ga ne voli , ali nisam mogla drukèije, morala sam otiæi da ga vidim. - Koga da vidi ? Kod koga si bila? - Kod brata. Onog to je stanovao kod mene. To ga je razbjesnilo. - Kog vraga neprestano petlja s njim? - Ne ljuti se, on meni ni ta ne znaèi, u usporedbi s tobom on je za mene nitko, ali shvati, ipak mi je brat, ta zajedno smo rasli punih petnaest godina. Odlazi. Put uje, daleko. Morala sam otiæi da se oprostim s njim. Nije imao razumijevanja za sentimentalna opra tanja s braæom. - Kamo to putuje tvoj brat da si se morala tako dugo opra tati s njim, zaboravljaj uæi sve ostalo? Odlazi na slu beni put, na tjedan dana? Ili na izlet u planine? Ne, ne odlazi ni na slu beni put ni u planine, stvar je mnogo ozbiljnija. Jaromilu o tome ne mo e prièati jer zna koliko bi se ljutio. - I to je za tebe ljubav? Da krije od mene ono to ne odobravam? Da ima svoje tajne? Da, ona dobro zna da ljubav tra i da sve ka u jedno drugom, ali neka shvati - boji s e, naprosto se boji... - ta bi to moglo biti da se tako boji ? Kamo to putuje brat kad te je strah da to k a e ? Zar zaista ne nasluæuje? Ne mo e pogoditi o èemu se radi?

Ne, ne mo e pogoditi (u tim trenucima njegov je gnjev tek bespomoæno posrtao za rado znalo æu). Djevojka mu se konaèno povjerava: njen je brat odluèio da tajno, ilegalno, protuzako nito, napusti zemlju; veæ prekosutra æe biti s one strane granice. Kako? Njen brat eli otiæi iz na e mlade socijalistièke republike? Njen brat eli izdati r evoluciju? Brat eli u emigrante? Zar ne zna to znaèi otiæi u emigraciju? Zar ne zna da svi emigranti automatski postaju pripadnici stranih obavje tajnih slu bi koje ele un i titi na u domovinu? Djevojka je potvrdno klimala glavom. Instinkt joj je govorio da æe joj Jaromil lak e oprostiti izdajnièki bratov bijeg nego èetvrt sata èekanja. Zato je klimala glavom i govorila kako se sla e sa svim Jaromilovim tvrdnjama. - to sad vrijedi da se sa mnom sla e ? Trebalo je da ga odgovori , da ga ne pusti ! Da, odgovarala ga je; radila je sve to je bilo u njenoj moæi da ga nagovori da ne i de; zato je i zakasnila. Jaromil sad sigurno shvaæa za to je zakasnila; sad æe joj moæi oprostiti. Jaromil je, zaèudo, zaista rekao da joj opra ta to je zakasnila, ali da joj ne mo e opr ostiti to njen brat bje i preko granice. - Tvoj je brat sad na suprotnoj strani barikade, i zato je moj osobni neprijatel j. Ako doðe do rata, tvoj æe brat pucati u mene a ja æu pucati u njega. Mo e li to zamisl iti? - Da, jasno mi je - rekla je riðokosa, uvjeravajuæi Jaromila da æe uvijek ostati na nj egovoj strani; na njegovoj strani, uz njega, nikad ni uz koga drugog. - Na temelju èega tvrdi da si uz mene? Da si zaista na mojoj strani, ne bi dopustil a bratu da bje i preko granice! - to sam ja tu mogla? Zar sam ga je mogla zadr ati? 220 221 ........... .... . - Trebalo je da me odmah potra i , a ja bih veæ znao to treba poduzeti. Umjesto toga, l agala si mi! Izmislila si prièu o nekoj prijateljici! Htjela si me prevariti! A on da tvrdi da si na mojoj strani! Zaklela mu se da je na njegovoj strani i da æe ostati uz njega, bez obzira na okol nosti. - Da je istina to to ka e , obratila bi se policiji! Kako to, policiji? Pa ne mo e prij aviti policiji roðenog brata! To je nemoguæe! Jaromil nije podnosio suprotstavljanje. - Nemoguæe? Ako ga ne prijavi ti, prijavit æu ga ja! Djevojka je ponovila da je brat brat, i da ne mo e ni zamisliti da ga prijavi policiji. - Tebi je brat, znaèi, va niji od mene? Nije va niji, ali iz toga jo ne proizilazi da ga treba prijaviti policiji. - Ljubav je sve ili ni ta. Ljubav je, ili potpuna, ili je nema. Ja sam ovdje, a on je na suprotnoj strani. Ti mora stajati uz mene, a ne negdje u sredini, izmeðu nas . A ako si uz mene, mora raditi ono to radim ja, eljeti ono to elim ja. Za mene je su dbina revolucije moja vlastita sudbina. Ako netko radi protiv revolucije, radi p rotiv mene. A ako moji neprijatelji nisu i tvoji neprijatelji, onda si i ti moj neprijatelj. Ne, ne, nije njegov neprijatelj; eli biti uz njega, uvijek i u svemu; ta i ona zn a da je ljubav sve ili ni ta. - Da, ljubav je sve ili ni ta. Pored prave ljubavi, sve blijedi, sve ostalo pretva ra se u ni ta. Da, potpuno se sla e, da, toèno tako misli i ona. - Pa upravo po tome se i poznaje prava ljubav, po tome to je potpuno gluha za ono to govori ostali svijet. Ti, meðutim, stalno slu a to govore drugi, obzirna si prema s vakome i tom svojom obzirno æu gazi po meni. Zaboga, nikako ne eli gaziti po njemu, samo se u asava pomisli da bi mogla strahovi to na koditi bratu, da bi mogao stradati. - Pa ta ako i strada? Ako strada, stradat æe zato to je to zaslu io. Ili ga se mo da boj i ? Ne eli se raziæi s njim? Ne eli se raziæi s obitelji? eli ostati èvrsto povezana ad bi samo znala koliko mrzim tu tvoju stra nu poloviènost, tu tvoju stra nu nesposobn

ost da voli ! Ne, to nije istina, nije nesposobna da voli; voli ga koliko samo mo e. - Da, voli me koliko samo mo e - nasmijao se - ali uopæe ne zna voljeti! Ne zna voljeti Ponovo se zaklela da to nije istina. - Da li bi mogla ivjeti bez mene? Zaklela se da ne bi. - Da li bi mogla ivjeti kad bih umro? Ne, ne, ne. - Da li bi mogla ivjeti da te ostavim? Ne, ne, ne, vrtjela je glavom. Zar je mogao tra iti ne to vi e? Njegov je gnjev splasnuo i ostalo je samo sna no uzbuðenj e; kraj njih se iznenada na la njihova smrt, slatka, preslatka smrt koju su obeæali jedno drugom ako ih ne to rastavi. - Ni ja ne bih mogao ivjeti bez tebe - rekao je glasom slomljenim od ganutosti. O na je ponovila da bez njega ne bi mogla ivjeti, i oboje su to ponavljali sve dok ih gusti oblak omamljenosti nije prihvatio u zagrljaj; zbacili su sa sebe odjeæu i zagrlili se. U jednom trenutku osjetio je pod rukom da joj je lice mokro od suz a; to je bilo divno; to jo nikad nije do ivio, da ena plaèe od ljubavi prema njemu. Su ze su za njega bile ne to u to se èovjek pretapa kad ne eli biti samo èovjek, kad te i da preraste svoj udes; èinilo mu se da se kroz suze èovjek oslobaða svoje materijalne odr eðenosti, prelazi svoje granice, pretvara se u daljine i postaje beskrajan. Vla nost suza strahovito gaje dirnula i odjednom je osjetio da i sam plaèe; vodili su ljub av i bila su im mokra i tijela i lica, vodili su ljubav i otapali se, njihova se vla nost mije ala i tekla kao rijeka, plakali su i vodili ljubav, i u tim trenucima bili su izvan svijeta, bili su kao jezero koje se otkinulo od zemlje i uzdi e se prema nebu. Nakon toga, le eæi mirno jedno uz drugo, jo dugo su se milovali po obrazima, riða kosa djevojèice bila je slijepljena u smije ne pramenèiæe, a lice joj je bilo crveno; bila je ru na, i Jaromil se sjetio pjesme u kojoj je napisao kako eli popiti sve to je u nj oj, i njene stare ljubavi, i njenu ru noæu, i slijepljenu riðu kosu, i pjege na licu. Milovao ju je, ispunjen ljubavlju prema svemu to je tako 222 223 dirljivo bijedno na njoj; ponovo joj je rekao da je voli, a ona je rekla njemu t o isto. Ne eleæi da se rastane s ovim trenutkom apsolutnog zasiæenja, trenutkom opijenosti uz ajamno obeæanom' smræu, rekao je: - Zaista ne bih mogao ivjeti bez tebe; ne bih znao ivjeti bez tebe. - Da, bez tebe bi mi ivot bio stra no tu an. Stra no tu an. Trgnuo se. - Znaèi, ipak bi mogla zamisliti ivot bez mene? Djevojka oèigledno nije primijetila z amku. - ivot bi bio stra no tu an. - Ali bi mogla ivjeti? - A to bih mogla uèiniti da me napusti ? Ali, bio bi to tu an ivot. Jaromil je shvatio da je postao rtva nesporazuma; riðokosa mu nije obeæala svoju smrt , a kad je rekla da bez njega ne bi mogla ivjeti, bila je to samo fraza, metafora ; jadna glupa djevojka uopæe ne sluti o èemu se radi; obeæava mu svoju tugu, njemu koj i zna samo za apsolutna mjerila, sve ili ni ta, ivot ili smrt. - Koliko bi dugo tugovala? Jedan dan? Ili èak tjedan dana? - upitao je s gorkom ir onijom. - Tjedan? - nasmijala se oporo. - Ksavica moj, kakav tjedan... - Privila se uza nj da mu dodirom tijela poka e kako bi se njena tuga te ko mogla mjeriti tjednima. Koliko je, u stvari, te ka njena ljubav, razmi ljao je Jaromil. Nekoliko tjedana tug e, u redu. A to je to uopæe tuga? Malo lo eg raspolo enja, malo èe nje. A to je to jedan dan tuge? Nitko ne mo e tugovati neprekidno. Tugovala bi nekoliko minuta prije pod ne, nekoliko minuta ujutro; koliko minuta ukupno? Koliko je minuta tuge te ka njen a ljubav? Na koliko je minuta tuge procijenjen? ' Zami ljao je svoju smrt, i zami ljao je njen ivot, ravnodu an, nièim nepomuæen, kako se eselo i zadovoljno propinje iznad njegovog nepostojanja. Izgubio je volju da ponovo potièe osjeæajni, ljubomorom pro eti dijalog; èuo je njen gla s kako ga pita za to je

tu an, ali nije odgovorio. Nje nost u tom glasu ocijenio je kao nedjelotvoran melem. Ustao je i poèeo se oblaèiti. Vi e nije bio ljut na nju. Stalno ga je zapitkivala za to je tu an, a on bi je umjesto odgovora samo sjetno pomilovao po licu. Zatim je reka o, gledajuæi je ravno u oèi: - Na policiju æe otiæi sama? Bila je veæ povjerovala da je divni ljubavni akt odbacio unepovrat njegovu srd bu zb og brata; pitanje ju je iznenadilo i nije znala to da odgovori. Ponovo je (tu no i mirno) upitao: - Sama æe podnijeti prijavu? Promucala je ne to; htjela ga je odvratiti od te namjere, a bojala se da to otvore no ka e. Bilo je, meðutim, oèigledno da je to zamuckivanje jednako izvrdavanju, pa je Jaromil rekao: - Potpuno shvaæam za to ne eli iæi. Sam æu srediti stvar. - Ponovo ju je (tu no, razoèara lago) pomilovao po licu. Bila je potpuno zbunjena i nije znala to da ka e. Poljubili su se i oti ao je. Ujutro se probudio kad je majka veæ bila oti la. Jo dok je spavao, polo ila je na stoli cu ko ulju, kravatu, hlaèe, sako i, naravno, gaæe. Bilo je nemoguæe ukinuti taj dvadeset godina stari obièaj i Jaromil se morao pomiriti s njim, ma koliko mu bio muèan. Ali tog dana, kad je vidio uredno slo ene gaæe svijetlobe boje, sa irokim landara-vim nog avicama i onim velikim rasporkom na trbuhu koji je tako nametljivo pozivao na mo krenje, spopao ga je sveèan bijes. Da, tog je dana ustao kako se ustaje na velik, sudbonosan dan. Uzeo je gaæe i neko ih vrijeme promatrao dr eæi ih ra irene ispred sebe; promatrao ih je pa ljivo i kivno, a onda je stisnuo rub jedne nogavice zubima, uhvatio je desnom rukom i naglo trg nuo. Èuo je zvuk paranja tkanine i bacio poderane gaæe na pod, da ih tu naðe majka. Zatim je obukao ute sportske gaæice, ko ulju, hlaèe i sako, svezao kravatu i izi ao iz kuæ . 224 15 ivot je negdje drugdje 225 11 Na porti je predao legitimaciju (kako mora uèiniti svatko tko eli uæi u veliku zgradu u kojoj je smje tena Slu ba dr avne sigurnosti) i popeo se uza stube. Pogledajte samo kako koraèa, kako pazi na svaki korak! Ide kao da na ramenima nosi svoju sudbinu; ide uza stube kao da se ne penje na vi i kat zgrade, nego na vi i kat vlastitog ivot a odakle æe ugledati ne to to jo nije vidio. Sve mu je i lo na ruku; kad je u ao u kancelariju, smjesta je ugledao lice svog kolsk og druga, lice prijatelja; veselo se osmjehivalo, doèekujuæi ga, ugodno iznenaðeno, ra dosno. Podvornikov je sin izjavio kako mu je veoma drago to je Jaromil do ao da ga posjeti , i Jaromila je zapljusnuo osjeæaj bla enstva. Sjeo je na ponuðenu stolicu i prvi put je istinski osjetio da sjedi sa svojim kolskim drugom kao mu karac s mu karcem, kao r avan s ravnim, kao odluèan s odluènim. Neko su vrijeme tek tako naklapali, kao to veæ prièaju prijatelji kad se sastanu, ali to je za Jaromila bila samo vedra uvertira za èas kojem se unaprijed veselio, za trenutak podizanja zavjese. - Htio bih da ti ka em ne to veoma va no - rekao je konaèno ozbiljnim glasom. - Saznao s am da se jedan èovjek sprema da za nekoliko sati pobjegne preko granice. Treba ne to poduzeti u vezi s tim. Podvornikov ga je sin pa ljivo saslu ao i postavio mu nekoliko pitanja. Jaromil je o dgovorio brzo i precizno. - To je veoma ozbiljna stvar - rekao je konaèno podvornikov sin. - O tome ne mogu odluèiti sam. Odveo je Jaromila kroz dugaèki hodnik u drugu kancelariju, gdje ga je predstavio p ostarijem mu karcu u civilu; predstavio ga je kao svog druga, pa mu se postariji m u karac prijateljski osmjehnuo. Pozvali su daktilografkinju i sastavili zapisnik. Jaromil je morao sve toèno navesti - kako se zove njegova djevojka, gdje je zaposl ena, koliko godina ima, kako ju je upoznao, iz kakve je obitelji, gdje joj je za poslen otac, braæa, sestre, kad mu je rekla da se njen brat sprema da pobjegne u i

nozemstvo, kako se zove taj brat, to radi, to Jaromil zna o njemu... Jaromil je o njemu znao dosta, riðokosa mu je o njemu èesto prièala; to i jest razlog za to je zakljuèio da je to va na stvar, i po urio da svoje drugove, svoje suborce, prij atelje, na vrijeme obavijesti. Brat, naime, mrzi na e dr avno ureðenje. To je zaista al osna prièa. Brat je porijeklom iz siroma ne, po tene obitelji, ali kako je nekad bio of er u slu bi jednog bur oaskog politièara, ostao je na ivot i smrt povezan s ljudima koj i kuju spletke protiv na e dr ave. Da, to mo e s potpunom sigurno æu potvrditi, jer mu je djevojka èesto veoma op irno prièala o politièkim nazorima svog brata; taj je spreman da puca u komuniste. Jaromilu nije te ko zamisliti to æe raditi kad se naðe u inozemstvu; zna da mu je jedina elja uni titi socijalizam. Mu karci su drugarski slo no izdiktirali daktilografkinji zapisnik, a zatim je posta riji mu karac rekao podvor-nikovu sinu neka odmah poduzme sve to je potrebno. Kad s u ostali sami, zahvalio je Jaromilu za sve to je uèinio. Ako èitav na narod bude tako budan, rekao je, na a socijalistièka dr ava bit æe nepobjediva. Dodao je kako bi mu bilo drago da to ne bude njihov posljednji susret. Jaromil sigurno i sam vrlo dobro zna koliko na a dr ava ima neprijatelja; kreæe se meðu studentima, na fakultetu, a mo da i ma i znanaca u literarnim krugovima. Da, on zna da su to uglavnom po teni ljudi, a li meðu njima ima i dosta tetoèina. Jaromil je odu evljeno promatrao lice policajèevo, prekrasno lice izrovano dubokim b orama, koje je svjedoèilo o te kom, pravom mu kom ivotu. Da, i njemu bi bilo veoma drag o da to ne bude njihov posljednji susret. On sam i ne eli ni ta drugo; zna gdje mu je mjesto. Rukovali su se i osmjehnuli jedan drugom. S tim osmijehom u du i (divnim osmijehom naboranog mu karca), Jaromil je izi ao iz zgr ade policije. Stajao je na stubama pred ulazom i promatrao kako sunèano mrazno jut ro obasjava krovove grada. Udahnuo je ledeni zrak, ispunjen osjeæajem mu evnosti koj a je pjevala u njemu i izbijala iz njega na sve pore. U prvom je trenutku odluèio da odmah ode kuæi, sjedne za stol i pi e pjesme, ali se, n aèiniv i tri koraka, okrenuo. Nije htio da bude sam. Èinilo mu se da su crte 226 15« 227 njegova lica u toku proteklog sata otvrdnule, da mu je korak postao sigurniji, g las grublji, i elio je da svi vide tu promjenu. Oti ao je na Fakultet i koristio sv aku priliku da se upusti u raspravu. Nitko mu, dodu e, nije rekao da je drukèiji neg o ranije, ali sunce je neprestano sijalo a nad dimnjacima se uzdizala nenapisana pjesma. Oti ao je kuæi i zatvorio se u svoju sobu. Ispisao je nekoliko listova papi ra, ali nije bio naroèito zadovoljan. Zatim je odlo io pero i neko vrijeme sanjario; sanjario je o tajanstvenom pragu ko ji mora prekoraèiti djeèak da bi postao mu karac. Èinilo mu se da zna ime tog praga -to nije ljubav, taj se prag zove du nost. O du nosti je te ko pisati pjesme; mo e li ta hla dna rijeè uopæe razbuktati ma tu? Jaromil je, meðutim, znao da æe upravo ma ta potaknuta to rijeèju biti ne to novo, nepoznato, neoèekivano. Ta on i nije mislio na du nost u uobièaj enom smislu rijeèi, na ne to zapovjeðeno, nego na du nost koju èovjek sam stvara, slobodno bira, du nost koja je dobrovoljna, koja je smjelost i dika èovjekova. To je razmi ljanje ispunjalo Jaromila ponosom jer je kroz njega skicirao svoj vlas titi, sasvim nov portret. Ponovo je po elio da ga i drugi vide tako èudesno izmijenj enog, i pohitao je k riðokosoj. Bilo je pro lo est sati i trebalo je da veæ bude kod kuæe . Njen stanodavac mu je, meðutim, rekao da se jo nije vratila iz prodavaonice. Prij e pola sata tra ila su je neka dvojica mu karaca, kojima je takoðer rekao da se njegov a podstanarka jo nije vratila kuæi. Jaromil je imao vremena napretek; etao se ulicom gore-dolje i ubrzo primijetio dv ojicu mu karaca koji su se takoðer etali kao da èekaju nekoga. Pomislio je da su to vje rojatno ona dvojica o kojima je govorio stanodavac, a onda je primijetio djevojk u. Nije htio da ga vidi, pa se sklonio u jednu kuænu ve u i promatrao kako se riðokosa brzim koracima pribli ava i nestaje u zgradi. Dvojica mu karaca u la su za njom. Nesi guran, nije se usuðivao da se pomakne s mjesta. Minutu-dvije nakon toga sve troje su izi li iz kuæe, i tek tada je primijetio da ne to dalje niz ulicu stoji automobil. Mu karci i djevojka sjeli su u automobil i odvezli se. Jaromilu je bilo jasno da su mu karci koji su odveli djevojku policajci, ali osjeæaj jeze potisnula je spoznaja da je ono to je jutros uèi

nio bilo istinsko djelo, da su se po njegovoj naredbi stvari poèele kretati. Sutradan je po urio da se naðe s djevojkom èim se ova vrati s posla. Stanodavac mu je, meðutim, rekao da se riðokosa, nakon to je oti la s onom dvojicom mu karaca, vi e nije vr tila kuæi. Ta ga je vijest uznemirila. Slijedeæeg dana, rano izjutra, ponovo je oti ao u polici ju. Podvornikov sin odnosio se prema njemu jednako prijateljski, stezao mu ruku, bodro s,e osmjehivao, a kad ga je Jaromil upitao to je s njegovom djevojkom koja se dosad nije vratila kuæi, odgovorio mu je neka se ne brine. - Doveo si nas na veoma va an trag. Moramo ih sve po teno prodrmati - rekao je i dvo smisleno se nasmijao. Jaromil je opet izi ao iz policije u mrazno sunèano jutro, ponovo je udahnuo ledeni zrak i uèinilo mu se da je velik i ispunjen sudbinom. Osjeæao se, ipak, drukèije nego prekjuèer. Tek danas je, naime, postao svjestan da je svojim èinom stupio u tragedij u. Da, doslovno je tako rekao sebi dok je silazio niz iroke stube na ulicu: koraèam u tragediju. U u ima mu je neprestano zvuèalo ono veselo izgovoreno, stra no moramo ih s ve po teno prodrmati. Te su mu rijeèi raspaljivale ma tu. Shvatio je, odjednom, da je njegova djevojka sad u rukama nepoznatih ljudi, da im je prepu tena na milost i ne milost, da je u opasnosti i da vi ednevna saslu anja sigurno nisu ala. Sjetio se i on oga to mu je njegov kolski drug prièao o niskom crnokosom idovu i o surovoj prirodi p osla koji obavlja. Sve te misli i slike ispunjavale su ga neèim slatkim, mirisnim, uzvi enim, èinilo mu se da raste i koraèa ulicama kao pokretan spomenik tuzi. Zatim je pomislio kako sad zna za to je prije dva dana ispisao nekoliko listova pa pira lo im stihovima. Ta prije dva dana u stvari jo uopæe nije znao to je uradio. Tek danas shvaæa svoje djelo, samog sebe i svoj udes. Prije dva dana htio je pisati st ihove o du nosti, a danas zna kudikamo vi e: slava du nosti cvate iz odsjeèene glave lju bavi. Jaromil je koraèao ulicama omamljen vlastitom sudbi228 229 nom. Kad je do ao kuæi, na ao je pismo. Bilo bi mi veoma drago' kad biste slijedeæeg tje dna, u to i to vrijeme, do li na mali domjenak na kojem æete naæi dru tvo koje æe vam, vje rujem, biti ugodno. Pismo je bilo od studentice filmske akademije. Iako poziv nije obeæavao ni ta odreðeno, Jaromil mu se beskrajno obradovao jer je pred stavljao dokaz da studentica nije izgubljena prilika, da njihov sluèaj nije okonèan, da se igra nastavlja. Nametnula mu se, postepeno, i èudna, nejasna misao da nije bez dubljeg znaèenja èinjenica to je to pismo stiglo upravo na dan kada je shvatio sv u tragiènost svoje situacije. Ispunio ga je neki neodreðen, stimulativan osjeæaj da ga je sve to je pro ivio u toku posljednja dva dana konaèno kvalificiralo da se suoèi s b listavom ljepotom crnokose studentice i na njenu domjenku nastupi samouvjereno, bez treme, kao pravi mu karac. Osjeæao se izvanredno, kao nikad ranije. Bio je, èinilo mu se, pun stihova i sjeo je za stol. Ne, ljubav i du nost nemoguæe je suprotstavljati jedno drugom, govorio je sebi, to je upravo ono staro shvaæanje problema. Ljubav ili du nost, ljubavnica ili revolucija, ne, ne, nije tako. Nije gurnuo riðokosu u opasnost zato to ljubav za nj ega ni ta ne znaèi; ta on eli da svijet sutra njice bude svijet u kojem æe se ljudi volje ti vi e nego ikad. Da, tako je -Jaromil je gurnuo u opasnost svoju vlastitu djevoj ku zato to ju je volio vi e nego to ostali mu karci vole svoje ene, zato to zna ta je ljubav i buduæi svijet ljubavi. U asno je, naravno, rtvovati jednu konkretnu enu (riðu, pjegavu, sitnu, govorljivu) za buduæi svijet, ali upravo je to mo da jedina velika t ragedija na ih dana, dostojna velikih stihova, dostojna velike poezije! Sjedio je za stolom i pisao, ustajao od stola i hodao po sobi, i èinilo mu se da j e ono to pi e najbolje to je dotad stvorio. Bila je to opojna veèer, opojnija od bilo kakve ljubavne veèeri, bila je to opojna v eèer iako ju je provodio sam u svojoj nekada njoj djeèjoj sobi; majka je bila u susjed noj sobi i Jaromil je potpuno zaboravio na to da se nekad ljutio na nju. Èak i kad je pokucala na vrata njegove sobe da ga upita to radi, rekao joj je nje no mama i zamolio je 230 da mu po eli mir i koncentraciju, jer »danas pi e najveæu pjesmu svog ivota«. Majka se osm

ehnula (majèinski, obzirno, s razumijevanjem) i ostavila ga da radi. Legao je u postelju i pomislio kako je u tom trenutku njegova djevojka okru ena sa mim mu karcima - policajcima, istra nim sucima, stra arima; da s njom mogu raditi to im se svidi; da gledaju kako se presvlaèi u zatvorenièku odjeæu; da je stra ari promatraju kroz prozorèiæ na vratima kako u æeliji vr i nu du nad kantom. Nije posebno èvrsto vjerovao u te ekstremne situacije (mo da æe je samo saslu ati i ubrz o pustiti), ali ma tu je nemoguæe kontrolirati. Stalno ju je zami ljao u æeliji nad kant om, izlo enu pogledima stranog mu karca, i kako istra itelji s nje trgaju haljine. Jed na ga je stvar, meðutim, zaprepastila - sve te predod be nisu u njemu izazivale ni t raèka ljubomore! Mora biti moja, spremna da umre na mukama ako budem tako htio! leti Keatsov uzvik kroz prostor vjekova. Za to bi Jaromil i bio ljubomoran? Riðokosa mu sad pripada vi e nego ikad ranije; njena je sudbina njegovo djelo; oko koje je promatra dok vr i nu d u njegovo je oko, ruke istra itelja koje je dodiruju njegove su ruke; ona je njego va rtva, njegovo djelo, ona je njegova, njegova, njegova. Jaromil nije bio ljubomoran; zaspao je toga dana snom mu karca. 231 DIO ESTI ili MU KARAC ÈETRDESETIH GODINA 1 Prvi dio na e pripovijesti obuhvaæa petnaest godina Jaromilova ivota dok peti dio, ia ko istog opsega, obuhvaæa jedva godinu dana. Vrijeme u ovoj knjizi, prema tome, teèe drukèijim tempom nego u stvarnom ivotu -usporava se. To je zbog toga to pratimo Jar omilov ivot s promatraènice podignute na toèki gdje on zavr ava. Njegovo djetinjstvo za nas je daljina u kojoj se stapaju mjeseci i godine; iz tih maglovitih daljina k oraèao je sa svojom majkom sve do promatraènice, u èijoj je blizini sve vidljivo kao u prvom planu neke stare slike, gdje se mo e razaznati svaki list na drvetu, pa èak i ilice na svakom listu. Kao to je va ivot odreðen brakom i zaposlenjem koje ste odabrali, tako je i na roman o granièen vidikom s promatraènice s koje se vide samo Jaromil i njegova majka, dok os tale liènosti mo emo vidjeti samo kad se pojave u prisutnosti na ih glavnih junaka. Iz abrali smo takav postupak kao to ste vi odabrali svoju sudbinu, i na je izbor nepo pravljiv kao i va . Svaki èovjek, meðutim, ali to ne mo e ivjeti vi e ivota veæ samo jedan; i vi biste rado li sve svoje neostvarene moguænosti, sve svoje moguæe ivote. (Ah, nedosti ni Xaver!) Na je roman slièan vama. I on eli biti drugim romanom, biti svim onim romanima kojim j e mogao biti, a nije. Zbog toga neprestano sanjamo o drugim promatraèni-cama koje smo mogli a nismo post avili. Sto bi bilo da smo jednu podigli u slikarevom ivotu, u ivotu podvor-nikova sina ili u ivotu riðokose? to mi, naime, znamo o njima? Ne znamo praktièno ni ta vi e od noga to je znao smu eni Jaromil, koji u stvari nikad ni ta nije znao ni o kome! Kako bi izgledao roman koji bi pratio karijeru vjeèito ga enog podvornikova sina, a u kom e bi se samo , * 235 kao epizodna liènost jednom ili dva puta pojavio nekada nji kolski drug - pjesnik? Il i roman o sudbini slikara, iz kojeg bismo konaèno doznali to je stvarno mislio o sv ojoj ljubavnici kojoj je slikao bojom po trbuhu? Ako veæ èovjek ne mo e nikako iskoèiti iz svog ivota, zar roman nije ipak mnogo slobodnij i? to bi bilo kad bismo na brzinu i u tajnosti sru ili promatraènicu i prenijeli je b ar na trenutak na neko drugo mjesto? Mo da nekamo èak iza Jaromilove smrti! Mo da èak u dana nje vrijeme, kada se vi e nitko, nitko (prije nekoliko godina umrla je i njegov a majka) ne sjeæa ni Jaromilova imena... Ah, bo e, postaviti promatraènicu èak ovamo! I mo da èak posjetiti svih onih deset pjesnik a koji su sjedili s njim na podiju na veèeri poezije u policijskoj vili! Gdje su s ad pjesme koje su tada recitirali? Nitko, nitko ih se vi e ne sjeæa, a i oni sami bi ih se odrekli jer ih se stide, jer ih se danas svi stide... to je, u stvari, ostalo iz tog tako dalekog vremena? Danas svi u njemu vide doba politièkih procesa, progona, zabranjenih knjiga i sudskih umorstava. Mi, meðutim, ko

ji se svega sjeæamo, moramo svjedoèiti po savjesti: to su bile godine u asa ali i liri ke! Krvnik i pjesnik vladali su ruku pod ruku. Zid tamnice iza kojeg su èamili ljudi bio je izgraðen od stihova, a du zida je igralo kolo. Ne danse macabre, ne! Igrala je nevinost! Nevinost s krvavim osmijehom na licu. Ka ete da je to bilo doba lo e lirike? Pa i ne sasvim. Pisci romana koji su opisival i to vrijeme, zaslijepljeni konformizmom, stvarali su djela puna la i, knji evnu mrt voroðenèad. Pjesnici, meðutim, koji su se jednako slijepo stapali s vremenom, ponekad su ostavljali za sobom prekrasne pjesme, jer se, kako smo veæ rekli, u magiènom polj u poezije svaka tvrdnja pretvara u'istinu samo ako je sna no do ivljena. A pjesnici su do ivljavali tjerajuæi osjeæaje do usijanja dok se nad horizontom nije razlila duga , prekrasna duga nad tamnicama... Ne, ne, promatraènicu neæemo podiæi u na im danima jer nam nije cilj da slikamo ono vrij eme i da mu prinosimo stalno nova ogledala. Nismo odabrali te godine zato da ih portretiramo, veæ samo zbog toga to nam se uèinilo da su one jedinstvena klopka za Ri mbauda i Ljermon-tova, jedinstvena klopka za liriku i mladost. A to je roman nego klopka za junaka? Puca nam prsluk za opis vremena! Nas zanima mladiæ koji je pisa o pjesme! Zato mladiæa kome smo dali ime Jaromil ne smijemo ni na trenutak gubiti iz vida. U redu, napustimo na izvjesno vrijeme na roman, prenesimo promatraènicu èak na kraj Ja romilova ivota i podignimo je u mislima druge osobe, umije ene od sasvim drukèijeg ti jesta. Nemojmo je, meðutim, postavljati dalje od dvije-tri godine nakon njegove sm rti, dok ga jo nisu svi zaboravili. Naèinimo poglavlje koje bi prema ostatku prièe bi lo pribli no u odnosu kao vrtni paviljon prema vili. Paviljon je udaljen od vile deset-dvadeset metara, predstavlja samostalno zdanje i moglo bi se i bez njega. Uostalom, veæ odavno ga je unajmio drugi vlasnik i sta novnici vile ga ne koriste. Na paviljonu je otvoren prozor pa u njega iz daljine dopiru kuhinjski mirisi i glasovi ljudi iz vile. Neka taj paviljon bude samaèka garsonjera; predsoblje, u njemu ugraðeni plakar, nema rno otvoren, kupaonica s bri ljivo izribanom kadom, kuhinjica puna neopranog suða i soba; u sobi veoma irok kauè, nasuprot njemu veliko ogledalo, naokolo ormari s knji gama, dvije slike pod staklom (reprodukcije antièkih slikarija i kipova), dugaèak st oliæ sa dva naslonjaèa i prozor s pogle- dom na dvori te, krovove i dimnjake. Po podne je i vlasnik garsonjere se upravo vraæa kuæi; otvara torbu, vadi iz nje zgu v an radnièki kombinezon i vje a ga u plakar; zatim odlazi u sobu i irom otvara prozor. Sunèan je proljetni dan, u sobu prodire svje povjetarac, a vlasnik garsonjere odla zi u kupaonu, pu ta u kadu vruæu vodu i svlaèi se. Promatra svoje tijelo i 236 237 zadovoljan je; ima veæ èetrdeset godina ali je, otkad fizièki radi, u odliènoj kondiciji ; mozak mu je lak i a ruke su mu sna nije. Veæ le i u kadi; preko kade je polo io dasku pa mu ona slu i i kao stol; na dasci le e knj ige (ta èudna ljubav prema antièkim piscima!) i jednu od njih èita dok se odmara u top loj vodi. Ti inu razbija zvuk zvonca. Jednom kratko, dva puta dugo, a zatim opet jednom krat ko. Nije volio da ga ometaju nezvani gosti pa se sa svojim ljubavnicama i prijatelji ma dogovorio o signalima po kojima je znao tko dolazi. Samo, èiji je to signal? Zakljuèio je da je veæ star i poèinje zaboravljati. - Trenutak! - viknuo je, izi ao iz kade, obrisao se ruènikom, bez urbe obukao kupaæi og rtaè i otvorio vrata. Pred vratima je stajala djevojka u zimskom kaputu. Smjesta ju je prepoznao i tak o se iznenadio da nije znao to da joj ka e. - Pustili su me - rekla je. - Kad? - Jutros. Èekala sam da se vrati s posla. Pomogao joj je da svuèe kaput; bio je to te a k, izno en kaput smeðe boje, objesio ga je na vje alicu a vje alicu okaèio u plakar. Djevojka je na sebi imala haljinu koju je èovjek èetrdesetih godina dobro poznavao. Sjetio se da j

e upravo u toj haljini bila kod njega posljednji put, da, u toj haljini i u tom istom zimskom kaputu, i uèinilo mu se da je u to proljetno popodne iznenada prodro tri godine star zimski dan. I djevojka se iznenadila to je soba jo uvijek ista, a u njenom se ivotu toliko toga izmijenilo. - Sve je kako je bilo - rekla je. - Da, sve je kako je bilo - potvrdio je i odveo je do fotelja u kojem je uvijek sjedila. Zatim ju je zasuo pitanjima. Jesi li gladna? Zaista si jela? Kad si jel a? Kamo namjerava ? Hoæe li se vratiti kuæi? Rekla mu je da bi trebalo da se vrati kuæi, bila je veæ na kolodvoru, ali se vratila i do la da ga vidi. - Prièekaj, moram se presvuæi - rekao je, sjetiv i se da je jo u kupaæem ogrtaèu. Oti ao j predsoblje, zatvorio za sobom vrata, i prije nego to se poèeo oblaèiti, podigao tele fonsku slu alicu i okrenuo broj, a kad se javio enski glas, rekao da se isprièava, da danas nema vremena. Nije imao nikakvih obaveza prema djevojci koja je sjedila u sobi, ali ipak nije htio da èuje razgovor i govorio je tiho. Èitavo vrijeme gledao je u te ki smeði zimski k aput koji je visio na vje alici ispunjavajuæi predsoblje sjetnom glazbom. Bilo je pro lo tri godine kako ju je posljednji put vidio, a oko pet godina kako j u je prvi put sreo. Imao je mnoge ljep e ene, ali je ta djevojèica imala nekoliko dra gocjenih prednosti - imala je, kad su se upoznali, samo sedamnaest godina, bila je zabavno neposredna, erotski nadarena i prilagodljiva; radila je ono to mu je èit ala iz oèiju. Poslije èetvrt sata shvatila je da pred njim ne smije govoriti o osjeæaj ima, i ne tra eæi da joj bilo ta obja njava, dolazila je poslu no samo onda (bilo je to j edva jedanput mjeseèno) kad bi je pozvao. Mu karac èetrdesetih godina nije krio da voli lezbijke. Jednom mu je, u ljubavnom za nosu, apatom isprièala kako je u kabini na kupali tu nai la na nepoznatu enu i vodila lj ubav s njom. To mu se veoma svidjelo i kasnije, kad je shvatio da je prièa oèigledno izmi ljena, spremnost s kojom se djevojka prilagoðavala njegovim eljama istinski ga je dirnula. Djevojka, uostalom, nije ostala samo na izmi ljenim prièama, rado ga je upoznavala sa svojim prijateljicama i organizirala i inspirirala mnoge zgodne er otske zabave. Shvatila je da on od nje ne samo to ne zahtijeva vjernost, nego se osjeæa sigurniji m ako njegove prijateljice imaju ozbiljnije veze. Zato mu je bezazleno i otvoren o prièala o svojim mladiæima, biv im i sada njim, to ga je zanimalo i zabavljalo. . ......j 238 239 Sad sjedi pred njim u naslonjaèu (presvukao se u lagane hlaèe i sviter) i ka e: - Kad sam izi la iz zatvora, nai li su konji. 6 - Konji? Kakvi konji? Ujutro je pro la kroz vratnice upravo kad su nai li jahaèi iz konjièkog odreda. Sjedili su uspravno i èvrsto, kao da su izrasli iz ivotinja i èine s njima jedno tijelo, viso ko i nadljudsko. Èinilo joj se daje duboko ispod njih, sitna i beznaèajna. Visoko iz nad nje odjekivalo je rzanje, èuo se smijeh, a ona je stajala priljubljena uza zid . - I to si uradila nakon toga? Oti la je na posljednju tramvajsku stanicu. Sunce je veæ bilo visoko odskoèilo i poèelo grijati, a ona je na sebi imala te ki zimski kaput i stidjela se prolaznika. Bojal a se da æe na stanici biti mnogo ljudi i da æe svi gledati u nju. Na stanici je, na sreæu, bila samo jedna starica. To je bila sreæa, to je bilo kao melem, to to je tu b ila samo jedna starica. - I odmah si znala da æe najprije otiæi k meni? Du nost ju je zvala da ode kuæi, roditelj ima. Veæ je bila na kolodvoru, stala je u red pred blagajnom, ali kad je trebalo da kupi kartu, o krenula se i pobjegla. Strepnja od povratka kuæi bila je jaèa od nje. Onda je osjeti la glad i kupila zemièku sa salamom. Sjela je u park i èekala da bude èetiri sata, da se on vrati kuæi. - Drago mi je to si do la najprije k meni, lijepo je od tebe to si do la najprije k me

ni - rekao je. - A sjeæa li se - dodao je nakon nekoliko trenutaka -kako si rekla da vi e nikad neæe doæ k meni? - To nije istina - rekla je djevojka. - Istina je - nasmijao se. - Nije. To je, naravno, bilo istina. Do la je k njemu a on je odmah otvorio ormariæ s piæem; k ad je htio da natoèi konjak u èa e, djevojka je zavrtjela glavom. 240 iii-ii^-:'^;^ zjuiuiiiiiiiikiii

- Ne, neæu piti. Nikad vi e neæu piti s tobom. Mu karac èetrdesetih godina zaèudio se a dje ojka je nastavila: - Vi e nikad neæu doæi k tebi, a danas sam do la samo zato da ti to ka em. On nije prestao da se èudi, pa mu je rekla da mladiæa o kojem mu je mnogo prièala isti nski voli i ne eli ga vi e varati; do la ga je zamoliti da to shvati i ne ljuti se na nju. Iako je vodio bogat erotski ivot, mu karac èetrdesetih godina bio je u du i idealist i èu vao je mir i red u svojim avanturama; djevojka je, dodu e, kru ila na zvjezdanom neb u njegovih ljubavi kao skromna, treperava zvjezdica, ali i jedna sasvim mala zvi jezda, naglo istrgnuta sa svog mjesta, mo e neugodno naru iti svemirsku harmoniju. Bio je, osim toga, povrijeðen njenim nerazumijevanjem; uvijek mu je bilo drago to d jevojka ima mladiæa koji je voli; pu tao ju je da mu prièa o njemu i savjetovao joj ka ko da postupa s njim. Mladiæ ga je u toj mjeri zabavljao da je èak èuvao u ladici pjes me koje je djevojka dobivala od njega; smatrao je da su odvratne, ali su ga zani male kao to ga je zanimao i bio mu odvratan svijet koji je nastajao oko njega i k oji je promatrao iz tople vode u svojoj kadi. Bio je spreman bdjeti nad ljubavnicima s punom mjerom ciniène dobrohotnosti i zato je naglu djevojèinu odluku primio kao nezahvalnost. Nije se mogao suzdr ati da to i ne poka e, a djevojka, primijetiv i da se smrknuo, govorila je sve vi e i vi e ne bi li opravdala svoju odluku. Stalno se iznova zaklinjala kako mladiæa voli i eli se po te no odnositi prema njemu. A sad sjedi pred njim (u istom naslonjaèu, u istoj haljini) i tvrdi da ne to tako ni kad nije rekla. Nije lagala. Spadala je meðu one divne du e koje ne razlikuju ono to jest od onoga to bi trebalo biti, i etièku elju smatraju istinom. Sjeæala se, naravno, svega to mu je r ekla, ali je znala i to da tako ne to nije trebala reæi, pa je sad oduzimala uspomen i pravo na postojanje. 16 ivot je negdje drugdje 241 Dobro se sjeæala svega, kako ne bi; zadr ala se tom prilikom ne to du e nego to je namjer avala i zakasnila je na sastanak. Mladiæ je bio smrtno uvrijeðen i bilo joj je jasno da ga mo e smiriti samo nekim smrtno ozbiljnim opravdanjem. Izmislila je da joj s e brat sprema za bijeg preko granice i da je oti la da se oprosti s njim. Nije mog la ni pretpostaviti da æe je mladiæ tjerati da ga prijavi policiji. Sutradan, æim je izi la s posla, smjesta je otrèala mu karcu èetrdesetih godina da ga zamo li za savjet; bio je Ijubezan i pa ljiv i savjetovao joj da ostane pri svojoj la i, da uvjeri mladiæa kako je njen brat poslije dramatiène scene prisegao da neæe bje ati pr eko granice. Objasnio joj je, sa mnogo detalja, kako da opi e scenu u kojoj je odv ratila brata od bijega, i kako da sugerira mladiæu da samo njemu mo e zahvaliti za s pas svoje obitelji, jer bi, bez njegovog utjecaja i intervencije, njen brat u to m trenutku veæ bio uhap en na granici ili èak ubijen mecima granièara. - Kako se onda zavr io taj razgovor s mladiæem? -upitao je. - Nisam ni razgovarala s njim. Uhapsili su me dok sam se vraæala od tebe. Èekali su me pred kuæom. - Nikad vi e, znaèi, nisi razgovarala s njim? - Nisam. - Sigurno su ti rekli to je bilo s njim... - Nisu...

- Zaista ne zna ? - zaèudio se. - Ne znam ni ta - slegla je djevojka ramenima, ne pokazujuæi nimalo radoznalosti, ka o da mu eli reæi kako i ne eli ni ta znati. - Umro je - rekao je mu karac èetrdesetih godina. -Umro je ubrzo nakon to su tebe uha psili. 9 Djevojka to nije znala; kao iz neke velike daljine doprle su do nje patetiène rijeèi mladiæa, koji je rado izjednaèavao smrt i ljubav. - Ubio se - upitala je tiho, iznenada spremna da mu oprosti. Mu karac èetrdesetih godina nasmijao se. - Ne, nije, naprosto se razbolio i umro. Njegova se majka nekamo odselila. Ni tr aga od njih nije ostalo u onoj vili. Samo na groblju stoji velik spomenik od crn og kamena. Izgleda kao grob nekog velikog knji evnika. Ovdje poèiva pjesnik... dala je majka da se ukle e na njemu. Ispod imena uklesan je epitaf koji si mi jednom do nijela da proèitam. Ono kako bi htio umrijeti u plamenu. Neko su vrijeme utjeli; djevojka je mislila kako mladiæ nije oduzeo sebi ivot veæ napr osto umro, kako joj je i njegova smrt okrenula leða. Kad je izi la iz zatvora, znala je da ga vi e nikad ne eli vidjeti, ali nije raèunala s tim da ga vi e nema. A ako ne postoji on, onda vi e ne postoji ni uzrok njenog trogodi njeg tamnovanja i sve se pr etvorilo samo u ru an san, u ne to besmisleno, nestvarno. - Zna ta - rekao je - spremit æemo ne to za veèeru. Doði da mi pomogne . 10 Oti li su u kuhinjicu, narezali kruha, kri ke namazali maslacem a odozgo stavili kol utiæe salame i unke; kljuèem za konzerve otvorili su kutiju sardina; prona li su fla u vi na a iz ormara uzeli dvije èa e. Tako su radili uvijek kad je dolazila k njemu. Bio je ugodan osjeæaj da je taj ste reotipni komadiæ ivota tu stalno èekao na nju, neizmijenjen, nedirnut, tako da se mog la lako ukljuèiti u njega. U tom joj se trenutku èinilo da je to najljep i komadiæ ivota o ga je ikad upoznala. Najljep i? Za to? Bio je to komadiæ ivota ispunjen sigurno æu. Taj je èovjek bio uvijek dobar prema njoj i nikad ni ta nije tra io od nje; njemu nije ni ta skrivila, ni ta dugovala; kod njega je uvijek bila na sigurnom, kao to se svatko osjeæa na sigurnom kad se na trenutak naðe izvan dosega vlastite sudbine. Bila je na sigurnom kao to je na sigurnom osoba dr ame kad se nakon prvog èina spusti zavjesa i nastupi pauza; tada i ostale osobe sk idaju maske, a pod maskama su ljudi koji bezbri no èavrljaju. Mu karac èetrdesetih godina bio je veæ odavno izvan i6* 243 242 svoje ivotne drame; u poèetku rata pobjegao je bio sa svojom mladom suprugom u Engl esku, borio se protiv Nijemaca kao pilot u britanskom zrakoplovstvu a supruga mu je poginula za vrijeme bombardiranja Londona. Vratio se u domovinu i ostao u vo jsci, ali upravo u vrijeme kad je Jaromil odluèio da se upi e na Visoku politièku kolu, njegovi su pretpostavljeni zakljuèili da se za rata bio previ e vezao za kapitalist ièku Englesku i da nije dovoljno pouzdan za socijalistièku vojsku. I tako se na ao u t vornièkoj hali, leðima okrenut Povijesti i njenim dramatiènim obratima, leðima okrenut v lastitoj sudbini i zagledan u samog sebe, svoje neobvezatne zabave i svoje knjig e. Prije tri godine djevojka je do la da se oprosti s njim, jer joj je nudio samo pau zu, dok joj je mladiæ obeæavao ivot. Sad sjedi ovdje pored njega, jede kruh sa unkom, pije vino i beskrajno je sretna to joj on pru a pauzu koja se polako, tiho, slatko razlijeva po njoj. Odjednom se oslobodila napetosti i rasprièala se. 11 Na stolu su ostali samo prazni tanjuriæi s mrvicama i malo vina na dnu fla e, a ona je prièala (slobodno i bez patetike) o zatvoru, zatvorenicama i èuvarima, zadr avajuæi s e, kao to je uvijek radila, na mnogim sitnim pojedinostima koje je smatrala zanim ljivim, meðusobno ih spajajuæi u nelogièan ali simpatièan tok prièe: U njenoj dana njoj govorljivosti osjeæala se, meðutim, izvjesna nova nota; nekad je u

razgovorima uvijek naivno te ila su tini stvari dok su joj sad, ili se mu karcu èetrdese tih godina bar tako èinilo, rijeèi slu ile zato da zaobiðe bit stvari. Ali koju bit stvari? A onda se sjetio, i upitao djevojku: - A ta je s bratom? - Ne znam - odgovorila je. - Pu ten je? - Nije... Èovjek èetrdesetih godina tek je tada postao svjestan za to je djevojka pobjegla s kol odvora i za to se toliko boji povratka kuæi; ona nije samo nevina rtva nego i krivac, pred bratom i cijelom obitelji. Nije mu bilo te ko zamisliti kako su iz nje na saslu anjima izvlaèili prizna nje, i kako se ona, nastojeæi da to izbjegne, zapletala u stalno nove i sve sumnji vije la i. Kako sad da objasni da brata za nepoèinjeni zloèin nije tu ila ona, nego neki mladiæ za koga nitko nije èuo i koji vi e nije iv? Djevojka je utjela i mu karac èetrdesetih godina nije mogao a da ne osjeti sa aljenje. - Danas vi e nemoj iæi kuæi. Za to ima vremena. Treba o svemu dobro da razmisli . Ako eli mo e ostati kod mene. Onda se nagnuo prema njoj i polo io joj dlan na obraz; nije ju pomilovao, samo je dr ao ruku dugo i nje no prislonjenu uz njeno lice. Bila je to tako srdaèna gesta da su djevojci potekle suze. 12 Od smrti svoje ene, koju je beskrajno volio, nije podnosio enske suze; pla io ih se kao to se pla io opasnosti da ga ene uvuku u svoje ivotne drame; u suzama je vidio pi pke kojima poku avaju da ga obuhvate i istrgnu iz njegove idiliène ne-sudbine, i gad io ih se. Zato se neugodno iznenadio kad je na dlanu osjetio njihovu mrsku vla nost, ali ga je jo vi e iznenadilo to ovog puta nije u stanju da se odupre njihovom sentimentalno m uèinku. Znao je, naime, da to nisu suze ljubavi, da nisu namijenjene njemu, da n isu instrument lukavstva, ucjenjivanja ni teatra. Znao je da su to naprosto suze , suze same za sebe, i da teku iz njenih oèiju kao to iz èovjeka teèe nevidljiva struja njegove tuge ili radosti. Od njihove nevinosti nije bilo za tite i dirnule su ga do dna du e. Pomislio je kako on i ta djevojka, otkad se poznaju, nikad nisu povrijedili jedn o drugo, kako su uvijek izlazili u susret jedno drugom, kako su uvijek jedno dru gom poklanjali kratke trenutke zadovoljstva i ni ta drugo nisu tra ili; kako nemaju t o predbaciti jedno drugom. A po244 245 sebno je bio zadovoljan to je u vrijeme kad su djevojku uhapsili uèinio sve to je mo gao da joj pomogne. Pri ao je djevojci i podigao je iz naslonjaèa. Obrisao joj je prstom suze s lica i n je no je zagrlio. 13 Iza prozora tog trenutka, negdje daleko, tri godine ranije, u prièi koju smo napus tili, smrt veæ nestrpljivo gazi s noge na nogu; njena ko èata figura veæ je stupila na o svijetljenu scenu i baca tako dugaèku sjenu da je i u garsonjeri, u kojoj jedno pr ema drugom stoje djevojka i mu karac èetrdesetih godina, zavladao sumrak. Dr i je nje no oko ramena a ona se privija uz njega, nepokretna u njegovom zagrljaju . to znaèi to privijanje? Znaèi da mu se predaje; prepustila se njegovim rukama i eli da tako ostane. To predavanje, meðutim, nije otvaranje! Prepustila se njegovim rukama zatvorena, z akljuèana; stisnuta ramena kriju njene grudi a njena se glava ne podi e prema njegov om licu, veæ le i naslonjena na njegova prsa; zuri u tamu njegova svitera. Bacila se u ruke zapeèaæena, da je sakrije u svom zagrljaju kao u èeliènom sefu. 14 Podigao je njeno sakriveno, mokro lice i poèeo je ljubiti. Na to ga je navelo sa alj enje, u tome nije bilo tjelesne udnje, ali situacije imaju svoj automatizam kojem je nemoguæe izbjeæi. Nastojao je da joj, ljubeæi je, otvori usta jezikom, ali mu to n

ije uspijevalo. Usne su joj ostale stisnute i nisu odgovarale njegovim. Zaèudo, meðutim, to je manje uspijevao da je ljubi, val suæuti u njemu postajao je sve jaèi; sve je vi e postajao svjestan da je djevojka koju dr i u zagrljaju ukleta, da su joj i èupali du u i da je nakon te amputacije u njoj ostala krvava rana. Dr ao je u rukama mr avo, ko èato, slabo tijelo, ali maglovit val sa aljenja i sumrak to se spu tao ubla avali su o trinu obrisa i obujma, èini i ih neodreðenim i nematerijalnim. Takav je bio trenutak kad je na svom tijelu osj etio da bi je mogao fizièki voljeti. To je bilo sasvim neoèekivano; bio je po udan bez po ude, uzbuðen bez uzbuðenja! Mo da je t bila puka dobrota koja se putem nekog tajanstvenog procesa pretvorila u tjelesn o uzbuðenje! Mo da upravo zato to je do lo tako neoèekivano, to je bilo tako neshvatljivo, to ga je u zbuðenje potpuno savladalo. Poèeo ju je eljno milovati i raskopèavati joj dugmad na hal jini. - Ne, ne, molim te, nemoj! - branila se. 15 Nije ga mogla zaustaviti rijeèima pa se istrgla i pobjegla u kut sobe. - ta ti je? ta je to s tobom? - pitao ju je. utjela je, stisnuta uza zid. Pri ao joj je i pomilovao je po licu. - Ne boj se, ne treba da se boji . Reci mi samo to ti je? to se dogodilo s tobom? to se dogodilo? Stajala je, utjela, nije mogla naæi rijeèi. Pred sobom je vidjela konje kako prolaze ispred zatvorskog ulaza, visoke i sna ne konje spojene s jahaèima u ponosna dvojna t ijela. Bila je tako duboko ispod njih i tako neprimjerena njihovoj ivotinjskoj sa vr enosti da je po eljela da se stopi s neèim u blizini, sa stablom ili sa zidom, da s e sakrije u njihovoj be ivotnosti. - to je to s tobom? - navaljivao je dalje. - teta to nisi starica ili starac - rekla je konaèno. A onda je ponovila: - Nije trebalo da dolazim, jer nisi ni starica ni starac. 16 Dugo ju je utke milovao po licu a onda ju je pozvao (u sobi je veæ vladala tama) da mu pomogne spremiti postelju. Le ali su jedno pored drugog na njegovom veoma

4 ; * " 247 246 irokom kauèu, a on joj je prièao tihim, blagim glasom, kako veæ godinama ni s kim nije govorio. elja za tjelesnom ljubavlju bez traga je nestala, ali naklonost, duboka i neugasi va, jo je bila tu i tra ila svoje; upalio je stolnu lampu i ponovo se zagledao u dj evojku. Le ala je ispru ena ali kao u grèu, i gledala u strop. to se dogodilo s njom? to su tamo radili s njom? Jesu li je tukli? Pla ili? Muèili? To nije znao. Djevojka je utjela a on ju je milovao po kosi, po èelu, po licu. Milovao ju je sve dok mu se nije uèinilo da u as nestaje iz njenog pogleda. Milovao ju je sve dok nije sklopila oèi. 17 Prozor garsonjere bio je otvoren i kroz njega je strujao zrak proljetne noæi. Lamp a vi e nije svijetlila, a mu karac èetrdesetih godina nepomièno je le ao pored djevojke, s lu ao njen dah, njen nemirni prelazak u san, a kad mu se uèinilo da spava, jo ju je j ednom lako pomilovao po ruci, sretan to joj je mogao pokloniti prvi san u novoj e ri njene sumorne slobode. I prozor vrtnog paviljona koji smo sagradili ovim poglavljem bio je otvoren, pa su kroz njega neprestano dopirali mirisi i zvuèi romana koji smo napustili neposre dno prije kulminacije. Èujete li smrt kako nestrpljivo cupka u daljini? Neka jo mal o prièeka, jo smo ovdje, u tuðoj garsonjeri, skriveni u drugom romanu, u drugoj prièi. U drugoj prièi? Ne. Za mu karca èetrdesetih godina i djevojku, to je vi e pauza u prièi ne go prièa. Njihov susret neæe se zaplesti u zajednièki ivotni tok. Mu karac èetrdesetih god na pru io je djevojci samo kratak odmor pred novu hajku koja je oèekuje. I u na em romanu ovo poglavlje bilo je samo tiha pauza u kojoj je nepoznat èovjek iz

nenada upalio svjetiljku dobrote. U ivajmo jo nekoliko trenutaka u blagoj svjetlost i te tihe svjetiljke dok se paviljon ne izgubi iz na eg vidnog polja... DIO SEDMI ili PJESNIK UMIRE 248 i Samo pravi pjesnik zna kako je sumoran ivot u kuæi poezije ispunjenoj ogledalima. K roz prozor dopire prigu ena tutnjava paljbe u daljini i srce se ste e od èe nje; otiæi nek uda; Ljermontov oblaèi oficirsku uniformu; By-ron ostavlja pi tolj u ladicu noænog orm ariæa; Wolker u stihovima stupa s masama; Halas psuje u rimama; Maja-kovski staje na grlo svojoj pjesmi; u ogledalima bjesni prekrasna bitka. Samo, oprez! Ako pjesnici gre kom prijeðu granice kuæe ogledala, stradat æe jer ne znaju pucati, a ako i budu pucali, pogodit æe samo vlastitu glavu. Jao, èujete li ih? Veæ idu! Konj galopira uz serpentine kavkaskih planina a na njemu ja e Ljermontov s pi toljem u ruci. I opet tutnjava kopita i tre tanje koèije. To ide P u kin, takoðer s pi toljem i takoðer na dvoboj. A to se to sad èuje? To je tramvaj; spori, buèni pra ki tramvaj. U tramvaju se vozi Jar omil, iz jednog predgraða u drugo; na sebi ima tamno odijelo, kravatu, zimski kapu t i e ir. Koji pjesnik nije sanjario o svojoj smrti? Koji je pjesnik nije slikao u svojoj ma ti? Ah, ako umrijeti treba, nek' to bude s tobom, ljubavi, u plamenu, pretvoren u ar, u ar... Mislite da je samo sluèajna igra ma te tjerala Jaromila da zami lja svoju smrt u plamenu? Ne; pa smrt je misija; smrt govori; èin smrti ima svoju semantiku i nije svejedno na koji naèin èovjek umire, u kojem elementu gine. ivot Jana Masaryka zavr io je èetrdeset osme godine padom u dvori te pra kog dvorca, nako n to je vidio 251 kako mu se sudbina razbija o tvrdu kobilicu povijesti. Tri godine kasnije pjesni k Konstantin Biebl, progonjen od onih koje je smatrao svojim drugovima, skaèe s pe tog kata na kamenom poploèenu ulicu istog grada (tog grada defenestracija) da kao Ikar pogine u elementu zemlje i svojom smræu prika e tragièni sukob prostora i te ine, s na i buðenja. Jan Hus i Giordano Bruno nisu mogli umrijeti na vje a-lima ni od maèa, veæ samo na lom aèi. Njihovi ivoti pretvorili su se tako u signalnu vatru, u svjetlo svjetionika, u baklju koja zraèi u daljine vremena, jer tijelo je privremeno a misao vjeèna, a tre perav je plamen slika misli. Jan Palach, koji se dvadeset godina poslije Jaromilove smrti polio ne pra kom trgu benzinom i zapalio, ne bi, da se utopio, mogao oèek ivati da æe probuditi savjest naroda. Zato je Ofelija u plamenu nezamisliva i morala je okonèati ivot u vodi, jer je dubi na vode isto to i dubina èovjeka; voda je element u kojem umiru oni koji su se izgu bili sami u sebi, u svojoj ljubavi, u svojim osjeæajima, u svom ludilu, u svojim o gledalima i virovima. Voda guta djevojke iz narodnih pjesama kojima se nije vrat io dragi iz rata; u vodu je skoèila Harriette Shellev; u Seini se utopio Paul Cela n. Izi ao je iz tramvaja i ide prema vili iz koje je nedavno bezglavo pobjegao od lij epe crnokose djevojke. Misli na Xavera. Najprije je bio tek on sam, Jaromil. Zatim je Jaromil stvorio Xavera, svog dvojnika, a s njim i svoj drugi ivot, ivot s nova i avantura. * Sad je, meðutim, nastupio trenutak kad vi e nema suprotnosti izmeðu sna i jave, izmeðu p oezije i ivota, izmeðu misli i akcije. Nestalo je i suprotnosti izmeðu Xavera i Jarom ila, i oni su se stopili u jedno biæe. Èovjek snova postao je èovjek djela, avantura s nova postala je avantura ivota. Pribli avajuæi se vili, osjetio je staru nesigurnost, jo pojaèanu time to ga je peckalo u grlu (majka ga èak nije htjela pustiti na domjenak, zahtijevala je da ostane u krevetu).

Pred vratima je neko vrijeme oklijevao i morao je, da bi prikupio hrabrost, pono viti u sebi sve ono veliko to se dogodilo posljednjih dana. Mislio je na to kako saslu avaju riðokosu, mislio je na policajce i dogaðaje koje je pokrenuo vlastitom sna gom i voljom... - Ja sam Xaver, ja sam Xaver... - govorio je u sebi i pozvonio. 4 Dru tvo koje se okupilo na domjenku sastojalo se od mladih glumaca, glumica, slika ra i studenta pra kih umjetnièkih akademija. Vlasnik vile i sam je prisustvovao zaba vi i stavio je dru tvu na raspolaganje sve prostorije. Studentica je upoznala Jaro mila s gostima, dala mu èa u da sam natoèi vino iz koje od mnogobrojnih boca i ostavil a ga. U veèernjem odijelu, s bijelom ko uljom i kravatom, Jaromil se osjeæao nelagodno, u krob ljeno; svi oko njega bili su obuèeni le erno, nemarno, mnogi su bili samo u d emperima . Vrtio se na stolici i konaèno vi e nije mogao izdr ati, svukao je sako, prebacio ga preko naslona stolca, raskopèao ovratnik i olabavio èvor kravate; nakon toga se osje tio malo slobodnije. Svi su se trudili svim snagama da privuku pa nju na sebe. Mladi su se glumci pona al i kao na pozornici, govorili su glasno i neprirodno, nastojali da poka u svoju duh ovitost ili originalnost. Jaromil, nakon to je popio nekoliko èa a vina, takoðer je nas tojao da dr i glavu iznad razine zabave, i vi e puta je uspio izgovoriti nekoliko dr sko duhovitih reèenica koje su na dvije-tri sekunde privukle pa nju ostalih. Kroz zid dopire buèna plesna glazba iz radio-aparata; prije nekoliko dana Narodni odbor dodijelio je treæu sobu na katu obitelji iz prizemlja; dvije sobe u kojima iv i Jjfel 'st<tf55i Hir 252 253 udovica sa sinom ljuske su ti ine okru ene sa svih strana bukom. Majka, sama, slu a glazbu i misli na studenticu filmske akademije. Veæ kad ju je prv i put vidjela, naslutila je opasnost da se izmeðu nje i Jaromila javi ljubav. Nast ojala je da se sprijatelji s njom kako bi na vrijeme zauzela povoljne polo aje u p redstojeæoj borbi za sina. Sad osjeæa, postiðena, da je sve to bilo uzalud. Studentici nije palo na pamet da i nju pozove u dru tvo. Odgurnuli su je u stranu. Studentica joj je jednom povjerila da radi u policijskom filmskom klubu samo zat o to je iz bogate obitelji pa joj je za opstanak na akademiji potrebna politièka pr otekcija. Ta lukava djevojka, razmi ljala je majka, sve pretvara u sredstvo za vla stite potrebe; majka je za nju bila samo stepenica na koju se popela da bi lak e s tigla do njenog sina. Natjecanje se nastavljalo; svatko od prisutnih htio je privuæi pa nju na sebe. Netko je svirao na klaviru, nekoliko je parova plesalo, oni koji su u skupinicama sta jali naokolo glasno su razgovarali i smijali se; svi su nastojali biti duhoviti, svatko se trudio da duhovito æu nadma i druge, da se istakne. Tu je bio i Martinov; visok, lijep, pomalo operetski elegantan u svojoj uniformi s dugaèkim bode om, okru en enama. Oh, kako taj èovjek nervira Ljermontova! Bog je nepra vedan to je tom glupanu dao lijepo lice a Ljermontovu kratke noge. Ali, ako pjesn ik veæ nema duge noge, ima zajedljiv duh koji ga di e u visine. Pri ao je skupinici oko Martinova i èekao svoju priliku. Onda se drsko na alio na njeg ov raèun i nije mu promaklo kako su svi protrnuli. Konaèno se opet (dugo je nije bilo) pojavila u prostoriji. - Kako vam se sviða ovdje ? - upitala ga je prilazeæi mu i promatrajuæi ga krupnim tamnim oèima. Jaromilu se uèinilo da se opet vraæaju oni divni trenuci kad su sjedili u njenoj sob i i nisu mogli otrgnuti pogled jedno od drugog. - Ne sviða mi se - odgovorio je gledajuæi je ravno u oèi. - Dosadno vam je ovo dru tvo? - Do ao sam radi vas, a stalno ste odsutni. Za to ste me zvali kad ne mogu biti s va ma? - Ima ovdje toliko zanimljivih ljudi... - Ali svi su oni za mene samo izgovor da budem uz vas. Oni su za mene samo stubi t e po kojem bih se htio popeti k vama.

Govorio je smjelo i bio je zadovoljan svojom rjeèito æu. - To stubi te ima danas dosta stuba! - nasmijala se. - Mo da biste mi umjesto stubi ta mogli pokazati neki tajni hodnik kroz koji bih mog ao br e stiæi do vas. Studentica se osmjehnula. - Poku at æu - rekla je, uzela ga za ruku i odvela iz prostorije. Povela ga je uz st ubi te prema svojoj sobi i Jaromilu je srce poèelo sna no udarati. Razigralo se nepotrebno. U sobi koju je znao odranije sjedilo je nekoliko mu karac a i ena. 8 U susjednoj prostoriji veæ su odavno ugasili radio, kasna je noæ, majka èeka sina i ra zmi lja o svom porazu. Govori sebi da æe se, ako izgubi tu bitku, ipak i dalje borit i. Da, tako i osjeæa: borit æe se, neæe dopustiti da joj ga otmu, neæe dopustiti da je o n odgurne, iæi æe uvijek s njim i za njim. Sjedi u naslonjaèu i osjeæa se kao da ide, ka o da ide kroz dugu noæ za njim i za njega. Soba studentice puna je govora i dima kroz koji jedan mu karac (mogao bi imati oko trideset godina) veæ dugo pa ljivo promatra Jaromila. ¦ - Èini mi se da sam èuo za tebe - ka e mu konaèno. - Za mene? - pita Jaromil, ugodno i znenaðen. 254 255 Mu karac tridesetih godina upitao je nije li Jaromil onaj djeèak koji je dolazio kod slikara. Jaromilu je bilo drago to mu se pru a prilika da se uz pomoæ zajednièkog znanca èvr æe pov nepoznatim ljudima, i rekao je da jest. - Ali veæ dugo nisi bio kod njega - rekao je mu karac tridesetih godina. - Nisam. - A za to? Jaromil nije znao to da ka e, samo je slegao ramenima. - Znam za to nisi. To bi ti smetalo u karijeri. Jaromil je poku ao da se nasmije. - U karijeri? - Objavljuje stihove, nastupa na priredbama, na a je domaæica o tebi snimila film da p opravi svoju politièku reputaciju. A slikaru je zabranjeno da izla e. Poznato je da su o njemu pisali kao o narodnom neprijatelju. Jaromil je utio. - Je li ti to poznato ili nije? - Jest, èuo sam ne to o tome. - Njegove su slike, navodno, primjer bur oaske izopa-èenosti. Jaromil je utio. - Zna li to sad radi? Jaromil je slegao ramenima. - Izbacili su ga iz kole i sad nosi cigle na gradili tima. Zato to ne eli da se odrek ne onog u to vjeruje. Slika samo uveèer, pri svjetlosti lampe. Ali ipak stvara divn e slike, a ono to ti pi e , to je odvratno sranje! 10 Jo jedna drska ala, pa jo jedna drska ala, dok se lijepi Martinov nije uvrijedio. Op ominje Ljermontova pred cijelim dru tvom. ta? Treba li Ljermontov mo da da se odrekne svojih ala? Da se isprièa? Nikad! Prijatelji ga upozoravaju. Nema smisla zbog gluposti riskirati dvoboj. Bolje je sve lijepo izgladiti. Tvoj je ivot, Ljermontove, kudikamo dragocjeniji od smije ne krijesnice èasti! ta? Zar ima neèeg dragocjenijeg od èasti? Da, Ljermontove. Tvoj ivot, tvoje djelo. Ne, nema nièeg iznad èasti! Èast je samo glad ta tine, Ljermontove. Èast je samo iluzija ogledala, èast je samo kaza li te za ovu beznaèajnu publiku koje veæ sutra neæe biti! Ali Ljermontov je mlad i sekunde u kojima ivi velike su kao vjeènost, a onih nekoli ko dama i gospode koji ga promatraju amfiteatar su svijeta; kroz taj svijet proæi æe èvrstim korakom mu karca ili ne zaslu uje da ivi. 11 Osjeæao je kako mu niz obraze teèe blato srama, i znao je da takav, prljavog lica, n

e bi vi e mogao ostati u tom dru tvu. Uzalud ga smiruju, uzalud poku avaju da sve okre nu na alu. - Uzalud nas poku avate pomiriti - rekao je. - Postoje stvari koje je nemoguæe pomir iti. - Ustao je i uzbuðeno se obratio mu karcu tridesetih godina. - Meni je osobno ao to slikar nosi cigle i slika pri lo em svjetlu, ali objektivno uzeto, potpuno je s vejedno da li slika pri svijeæi ili uopæe ne slika. Èitav je svijet njegovih slika, na ime, veæ odavno mrtav. Pravi je ivot drugdje! Drugdje! I to je razlog za to vi e ne svr aæam k njemu. Nije nimalo zabavno prepirati se s njim oko problema kojih nema. elim mu sve najbolje. Nemam ni ta protiv mrtvih. Neka im je laka zemlja! I tebi ka em to isto - rekao je, pokazujuæi prstom u mu karca tridesetih godina. - Neka ti je laka zemlja! Mrtav si a da i ne zna . Mu karac tridesetih godina ustao je i rekao: - Mo da bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi zavr ila borba izmeðu mrtvaca i pjesnika? Jaromilu je navrla krv u glavu. - Molim, mo emo poku ati - rekao je i zamahnuo akom, ali ga je mu karac tridesetih godi na uhvatio za ruku i naglim trzajem okrenuo leðima sebi. Zatim ga je uhvatio desno m rukom za ovratnik, lijevom rukom odostraga za hlaèe i podigao s poda. 17 ivot je negdje drugdje 257 256 - Kamo da iznesem gospodina pjesnika? - upitao je. Prisutni mladiæi i djevojke, koji su jo prije nekoliko trenutaka poku avali pomiriti suparnike, nisu mogli da se suzdr e od smijeha. Mu karac tridesetih godina koraèao je po sobi noseæi pred sobom Jaromila, koji se koprcao u zraku kao oèajna, bespomoæna rib a. Konaèno ga je odnio do balkonskih vrata, otvorio ih, spustio pjesnika na prag i zamahnuo nogom. 12 Odjeknuo je hitac, Ljermontov se uhvatio za srce a Jaromil je pao na ledeni beto n balkona. Ah, èe ka zemljo, u tebi se slava hitaca i previ e èesto pretvara u posprdne udarce nogo m u stra njicu! Samo, treba li da se rugamo Jaromilu kao parodiji na Ljermontova? Treba li mo da d a se rugamo slikaru to je imitirao Andrea Bretona noseæi ko ni kaput i dr eæi vuèjaka? Zar i Andre Breton nije bio imitacija neèeg uzvi enog èemu je elio biti slièan? Zar parodija nije vjeèita sudbina èovjekova? Uostalom, situaciju je tako lako promijeniti: 13 Odjeknuo je hitac, Jaromil se uhvatio za srce a Ljermontov je pao na ledeni beto n balkona. Na sebi ima paradnu uniformu carskog oficira; polako ustaje; strahovito je osaml jen. Nema povijesti knji evnosti s njenim melemima koji æe njegovom padu dati uzvi en smisao. Nema pi tolja èiji æe pucanj zatomiti njegovo djeèaèko poni enje. Tu je samo smijeh koji dopire kroz prozor, sramoteæi ga zauvijek. Odlazi do ograde i gleda dolje. Balkon, na alost, nije dovoljno visok da bi bio s iguran da æe se ubiti ako skoèi. Hladno je, mrznu mu u i, mrznu mu noge, gazi s noge n a nogu i ne zna to da radi. Strepi da æe se iznenada otvoriti balkonska vrata i na njima se pojaviti nasmijana lica. Uhvaæen je u klopku farse. Ljermontov se ne boji smrti, ali se boji da ne ispadne smije an. Htio bi skoèiti, al i to neæe uèiniti jer zna da je samoubojstvo tragièno, a neuspjelo samoubojstvo smije no . (Otkud sad to, kako to? Kakva je to èudna reèenica? Ta samoubojstvo, uspjelo i neusp jelo, jedan je te isti èin, nadahnut istim motivima, za koji je potrebna podjednak a hrabrost! Gdje je tu granica izmeðu tragiènog i smije nog? U sluèajnosti uspjeha? U èemu je, u stvari, razlika izmeðu bijednog i velièanstvenog? Reci, Ljermontove! Samo u r ekvizitima? U tome je li u pitanju pi tolj ili udarac nogom u stra njicu? Samo u kul isama koje Povijest podi e oko ljudske sudbine?) Dosta! Na balkonu je Jaromil, u bijeloj ko ulji, s ola-bavljenom kravatom, trese s e od hladnoæe. 14 Svi revolucionari vole plamen. I Percy Shelley sanjao je o smrti u plamenu. Ljub

avnici iz njegove velike poeme zajedno umiru na lomaèi. Shelley je u njima projicirao sebe i svoju enu, ali je ipak umro u valovima, utop io se. A njegovi prijatelji, kao da ele ispraviti tu semantièku pogre ku smrti, podig li su na morskoj obali veliku lomaèu i na njoj spalili njegovo tijelo oglodano od riba. Zar se smrt ruga i Jaromilu, aljuæi mu umjesto vatre mraz? Jaromil, naime, eli umrijeti; pomisao na samoubojstvo privlaèi ga kao glas slavuja. Zna da je do ao s prehladom, zna da æe se razboljeti, ali se ne eli vratiti u kuæu, ne mo e vi e podnositi poni enja. Zna da utjehu mo e naæi samo u zagrljaju smrti, u zagrljaj u koji æe ispuniti svojim tijelom i svojom du om, u kojem æe biti beskrajno velik. Zna da ga samo smrt mo e osvetiti, da samo ona mo e optu iti za umorstvo one koji mu se s miju. Pomi lja na to da legne pred vrata i pusti da hladnoæa odozdo prodre u njega, olak ava juæi posao smrti. Sjeo je na zemlju; beton je bio tako hladan da mu je za nekoliko trenutaka stra njica potpuno utrnula. Htio je leæi, ali nije 258 17* 259 imao hrabrosti da spusti leða na ledeni beton, pa je ponovo ustao. Mraz ga je grlio sa svih strana, prodirao u njegove lagane cipele, uvlaèio se pod hlaèe, odozgo mu gurao ruku u ko ulju. Zubi su mu cvokotali, boljelo ga je grlo, nij e vi e mogao gutati, kihao je i osjeæao potrebu za mokrenjem. Utrnulim prstima rasko pèao je hlaèe i mokrio pred sebe po balkonu, promatrajuæi kako mu od hladnoæe drhti ruka kojom dr i ud. 15 Cupkao je od hladnoæe po betonskoj ploèi, ali ni za to na svijetu ne bi otvorio vrata i suoèio se s onima koji su mu se smijali. A to je bilo s njima?'Kako to da ga sam i nisu potra ili? Zar su tako zli? Ili tako pijani? I koliko veæ stoji tu napolju, n a mrazu? U prostoriji se odjednom ugasio luster i ostalo je samo prigu eno svjetlo. Jaromil je pri ao prozoru i vidio da iznad kauèa svijetli mala svjetiljka s ru ièastim s jenilom; dugo je gledao a onda je vidio dva gola zagrljena tijela. Cvokotao je, tresao se i gledao; napola navuèena zavjesa onemoguæavala mu je da sa s igurno æu utvrdi je li tijelo ene ispod tijela mu karca tijelo studentice filmske akade mije, ali sve je govorilo da je to ona; kosa te ene bila je crna i duga. A tko je mu karac? Gospode Bo e, Jaromil dobro zna tko je to! Pa sve je to veæ jednom vidio! Zima, snijeg, planinski proplanak a u osvijetljenom prozoru Xaver sa enom! Ali od danas Xaver i Jaromil trebalo je da budu jedno biæe! Je li moguæe da ga je X aver izdao? Gospode Bo e, je li moguæe da pred njegovim oèima vodi'ljubav s njegovom d jevojkom?! 16 U sobi je vladala tama. Ni ta se nije moglo vidjeti ni èuti, a ni u njegovim mislima nije bilo nièega, ni gnjeva, ni alosti, ni predbacivanja, u njegovim mislima bila je samo stra na hladnoæa. Vi e nije mogao izdr ati; otvorio je staklena vrata i u ao u sobu. Nije htio ni ta da vi di, nije gledao ni lijevo ni desno, i brzo je pro ao kroz sobu. Na hodniku je bilo upaljeno svjetlo. Potrèao je niz stepenice i otvorio vrata sobe u kojoj je ostavio sako. U sobi je vladao mrak, tek slaba svjetlost iz hodnika omoguæavala je Jaromilu da vidi nekoliko spavaèa koji glasno di u. Jo se tresao od hlad noæe. Pipao je po stolicama da naðe svoj sako, ali ga nije bilo. Kihnuo je, netko od onih koji su spavali probudio se i dobacio mu psovku. Oti ao je u hodnik gdje je visio njegov zimski kaput, obukao ga preko ko ulje, nabio na glavu e ir i pobjegao iz vile. 17 Pogreb je krenuo. Naprijed konj koji vuèe pogrebna kola s lijesom. Iza kola ide go spoða Wolker i vidi da ispod crnog poklopca proviruje rub bijelog jastuèiæa. Taj priti snuti rub govori joj da je posljednja postelja njenog sina (ah, imao je samo dva deset èetiri godine) lo e prostrta. Osjeæa nesavladivu elju da popravi taj jastuèiæ pod nj govom glavom. Lijes le i u crkvi okru en vijencima. Baka je pre ivjela izljev krvi u mozak i mora pr stom podizati oèni kapak da bi vidjela. Gleda u lijes, razgleda vijence; na jednom

je od vijenaca traka s imenom Martinova. - Uklonite ovo -zapovijeda. Njeno star o oko, nad kojim prst pridr ava neposlu ni kapak; vjerno stra ari nad Ljermontovom, ko me je dvadeset est godina, na njegovom posljednjem putu. 18 Jaromil (ah, njemu nema ni dvadeset godina) le i u svojoj sobi s visokom temperatu rom. Lijeènik je utvrdio da ima upalu pluæa. Kroza zid se èuje kako se u susjednoj sobi buèno svaðaju stanari; dvije sobe u kojima stanuje udovica i I 260 261 njen sin bukom su opsjednuti otoci ti ine. Majka, meðutim, ne èuje buku u susjednoj pr ostoriji. Misli samo na lijekove, tople èajeve i hladne obloge. Jo kad je bio mali, sjedila je tako danima uz njega da ga izvuèe, crvenog i vrelog, iz carstva mrtvih . Sad æe opet sa istom stra æu, dugo i vjerno bdjeti nad njim. Jaromil spava, govori u bunilu, budi se i opet bunca; vatra groznice li e oko njeg ova tijela. Dakle, ipak plamen? Ipak æe se pretvoriti u ar, u ar? 19 Pred majkom stoji nepoznat mu karac i eli razgovarati s Jaromilom. Majka ga odbija. Mu karac spominje ime riðokose djevojke. - Va je sin prijavio policiji njenog brata, i sad su oboje u zatvoru. Moram govor iti s njim. Stoje jedno nasuprot drugom u majèinoj sobi, ali za majku je sad ta soba samo pred soblje sinove sobe; stra- ari pred njom kao naoru an anðeo pred vratima raja. Posjetil ac govori o tro i to u njoj izaziva bijes. Otvara vrata Jaromilove sobe. - Izvolite, razgovarajte s njim. Mu karac vidi rumeno lice djeèaka koji bunca u vruæici, a majka govori tihim ali èvrstim glasom: - Ne znam, dodu e, o èemu govorite, ali vas uvjeravam da je moj sin znao to radi. Sve to je radio, radio je u interesu radnièke klase. Kad je izgovorila te rijeèi koje je èesto èula od sina, ali koje su joj do tada bile s trane, osjetila je kako je ispunja neka upravo neizmjerna snaga; bila je bli e sin u nego ikad ranije; bila je s njim jedna du a, jedna misao; bili su jedan svemir, sazdan od iste materije. » 20 Xaver je dr ao u ruci torbu u kojoj je nosio bilje nicu iz èe kog i ud benik prirodopisa. - Kamo ide ? Xaver se nasmijao i pokazao na prozor. Prozor je bio otvoren, iza njega je blist alo sunce a iz daljine su dopirali zvuèi grada, obeæavajuæi avanture. - Obeæao si da æe me povesti sa sobom... - To je bilo davno - rekao je Xaver. - Napustit æe me? - Da, napustit æu te. Jaromil nije mogao povratiti dah. Osjeæao je samo da beskrajno mrzi Xavera. Jo je n edavno vjerovao da su on i Xaver jedno biæe u dva razna lika, ali sad shvaæa da je X aver netko drugi, da nema goreg neprijatelja od njega! A Xaver se nagnuo iznad njega i pomilovao ga po licu. - Lijepa si, veoma si lijepa... - Za to mi se obraæa kao da sam ena? Jesi li poludio? - viknuo je Jaromil. Xaver se, meðutim, nije dao smesti. - Veoma si lijepa, ali te moram napustiti. Okrenuo se i oti ao prema otvorenom pro zoru. - Ja nisam ena! Nisam ena! - vikao je za njim Jaromil. 21 Vruæica je na trenutak popustila i Jaromil gleda oko sebe; zidovi su prazni, uokvi rena fotografija oca u oficirskoj uniformi nestala je. - Gdje je tata? - Nema ga - odgovara majka nje nim glasom.

- Kako to? Tko ga je skinuo? - Ja, dragi moj. Ne elim da nas gleda. Ne elim da se netko gura meðu nas. Vi e nema ni kakvog smisla da la emo jedno drugom. Mora saznati istinu. Tata nikad nije elio da s e rodi . Nije elio da ivi . Htio je da me prisili da te ne rodim. Jaromil, izmuèen vruæicom, nema snage da postavlja pitanja i prepire se. - Lijepi moj djeèaèe - govori majka drhtavim glasom. Jaromil osjeæa da ga je ena koja m u se obraæa uvijek voljela, da mu nikad nije okretala leða, da se za nju nikad nije morao bojati, da nije morao biti ljubomoran na nju. - Nisam lijep, mama. Ti si lijepa. Izgleda tako mlada. 263 262 Majka èuje to sin govori i èini joj se da æe zaplakati od sreæe. - Misli da sam lijepa? Ti si, uostalom, slièan meni. To nikad nisi volio èuti, da si slièan meni. Ali slièni smo i ja sam sretna to je tako. - Pomilovala ga je po kosi, ut oj i nje noj kao paperje, i poljubila ga. - Ima kosu kao anðeo, sine. Jaromil osjeæa da je umoran. Vi e ne bi imao snage da poðe za nekom drugom enom, sve su daleko i put je do njih beskrajno dug. - Nikad mi se, u stvari, nijedna ena nije sviðala -ka e. - Samo ti, mama. Ti si od sv ih najljep a. Majka plaèe i ljubi ga. - Sjeæa li se onih toplica? - Da, mama, tebe sam uvijek najvi e volio. Majka vidi svijet kroz veliku suzu sreæe; sve je oko nje vla no, razljeveno. Predmet i su se oslobodili okova oblika, ple u i raduju se. - Zaista, sine? - Zaista - ka e Jaromil, dr i majèinu ruku u svom vrelom dlanu i osjeæa samo umor, strah ovit umor. bilo je tako blizu da mu se èinilo da le i iznad izvora i vidi u njemu svoj vlastiti lik. Ne, nema plamena. Progutat æe ga voda. Gledao je u svoje lice na povr ini vode, a onda je na tom licu iznenada ugledao st rah. I to je bilo posljednje to je vidio. 22 Nad Wolkerovim lijesom izrasla je gomila ilovaèe. Gospoða Wolker vraæa se s groblja. N ad Rimbaudovim lijesom le i kamen, ali njegova majka, kako je poznato, nala e da se obiteljska grobnica u Charlevilleu ponovo otvori. Vidite li je, tu strogu gospoðu u crnoj haljini? Razgleda tamnu, vla nu prostoriju i uvjerava se da je lijes na sv om mjestu i da je zatvoren. Da, sve je u redu. Arthur le i, nije pobjegao. Arthur vi e nikad neæe pobjeæi. Sve je u redu. * 23 Dakle, ipak voda? Nema plamena? Otvorio je oèi i ugledao nagnuto lice s blago povuèe nom bradom i nje nom utom kosom. To lice iznad njega 264 265 SADR AJ Dio prvi PJESNIK SE RADA Dio drugi XAVER Dio treæi PJESNIK ONANIRA Dio èetvrti PJESNIK BJE I Dio peti PJESNIK JE LJUBOMORAN Dio esti MU KARAC ÈETRDESETIH GODINA Dio sedmi PJESNIK UMIRE 5 59 83 141 161 233 249 WmM§* NAKLADNI ZAVOD ZNANJE, ZAGREB ZA IZDAVAÈA: DRAGUTIN BRENCUN KOREKTOR: TEFICA KONJEVOD TEHNIÈKI UREDNIK: SREÆKO JOLIC TISAK: CGP »DELO-. LJUBLJANA, 1979 DVANAESTO KOLO BIBLIOTEKE hit Joseph Conrad: TAJNI AGENT 200 d

Ovaj uzbudljivi roman glasovitog engleskog pisca poljskog porijekla pojavljuje s e tek sad u na em prijevodu, vjerojatno zato to njegova tema, politièki terorizam, ni je nikad bila toliko aktualna koliko danas. U TAJNOM AGENTU zaista je rijeè o pred skazanju jedne Evrope koja i èekuje iduæe poteze grupe Baader-Meinhoff ili Crvenih bri gada, kako ka e pisac pogovora ovog na eg izdanja Ivo Vidan, koji ujedno zakljuèuje da »TAJNI AGENT ostaje Conradov najteèniji i najèitkiji roman, a ujedno i jedan od najbo ljih.« Momo Kapor: ZOE 120 d Nakon velikog uspjeha Kaporovih romana koji su dosad iza li u Biblioteci HIT: FOLI RANTI ( est izdanja), PROVINCIJALAC (tri) i ADA (dva), evo u dvanaestom kolu ove b iblioteke i njegova najnovijeg romana ZOE, èija se radnja dogaða uglavnom u New York u, a protagonisti su mu jedna prava princeza i jedan mlaði historièar umjetnosti, ze mljaci koji se neobiènim stjecajem okolnosti susreæu i upoznaju izvan granica svoje domovine. Pred nama je ljubavna bajka zaèinjena poznatim Kaporovim armom, duhovito æu i izvanrednim zapa anjem naoko neva nih pojedinosti. Piero Chiara-. BISKUPOVA SOBA 150 d Suvremeni talijanski pisac Piero Chiara (1913) do ao je na glas satiriènim romanom O DE ULOG, koji je svojedobno preveden i kod nas. Slièan je uspjeh do ivio i djelima R AZDIOBA, BLESAVAC i BISKUPOVA SOBA, koja je dugo bila na vrhu talijanske liste b estselera 1976. Pi uæi o Chiarinim djelima, kritika se redovito pozivala na Boccacci a i Casanovu, kao njegove uzore i uèitelje, to nije sluèajno jer je Chiara, izmeðu osta log, priredio kritièka izdanja DEKAME-RONA i Giacoma Casanove. Edvard Kocbek: PUT U JAJCE 150d Edvard Kocbek (1904) ide u red najznaèajnijih suvremenih slovenskih pjesnika. Kao èl an stranke Kr æanskih socijalista, izdavao je i ureðivao èasopis »Dejanje« (1937-1941). God ne 1941. bio je jedan od osnivaèa Osvobodilne fronte i potpredsjednik njena Izvr nog odbora, te èlan prve i druge vlade DFJ (ministar za Sloveniju). Uz pjesme, zaniml jive su mu novele, a napose partizanski dnevnik, jedan od najliterarnijih dokumenata na e revolucije, iz kojeg je uzet i ovaj dio u kojem se opisuje put slovenske delegacije na Drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajce. 180 d Erich Segal: OLIVEROVA PRIÈA Izvanredan uspjeh romanèiæa LOVE STORY (1970, na prijevod LJUBAVNA PRIÈA pojavio se u B iblioteci HIT 1971) nagnao je njena autora, sredovjeènog amerièkog sveuèili nog profesor a, da napi e i nastavak svoje prièe. U njemu se, na veæ poznati naèin, opisuje daljnja s udbina glavnog junaka, njegov poku aj da ponovo naðe sreæu s jednom drugom mladom i li jepom enom (ovaj put i bogatom). Kritika je uglavnom sasjekla ovo djelce, kao i L OVE STORY, ali ga je publika irom svijeta podjednako odu evljeno prigrlila. Zvonimir Majdak: ENSKI BICIKL 120 d Ovo je peti roman zagrebaèkog knji evnika Zvonimira Majdaka (roðen 1938. u Zrinjskoj) koji se pojavljuje u Biblioteci HIT. To veæ dovoljno pokazuje koliko je meðu irokom èit alaèkom publikom omiljen taj knji evnik kome kritika nije nikad bila osobito sklona. Mnogi èitaoci MARKA NA MUKAMA zacijelo æe se iznenaditi èitajuæi ovaj najnoviji Majdako v roman, jer je u njemu rijeè o èistoj, platonskoj i nesretnoj ljubavi izmeðu dvoje ma turanata u jednom na em gradiæu. Knji nica Zelina 540014039

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful