You are on page 1of 1

ประกาศ สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์

ที่ 01/2561
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ ประจาปี 2560/2561
----------------------------------------------------
อาศัยมติการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 และอานาจตามหมวด 3 ข้อ 12 แห่ งข้อบังคับ
สมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขอ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของสมาคม จานวน 11 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาว กัลย์สุดา สดสี เลขานุการ
2. นาย นาอีม แลนิ รองนายกสมาคมฝ่ ายดาเนินกิจกรรม
3. นาย ศิริวฒั น์ ยอแสงทอง รองนายกสมาคมฝ่ ายอานวยการ
4. นางสาว ชนัฐพร โชติรัตนวิมล เหรัญญิก คนที่ 1
5. นางสาว จิรัญญา บางประภา เหรัญญิก คนที่ 2
6. นาย วศิน ผลชีวิน ผูช้ ่วยด้านการประสานงานต่างประเทศ
7. นางสาว ชุติมา คาดี หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
8. นางสาว พิมพ์ลดา เบญจวุฒิเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ ายสร้างสรรค์กิจกรรม
9. นางสาว ศศิรดา วิบูลย์สันติพงศ์ หัวหน้าฝ่ ายมัลติมีเดียและประชาสัมพันธ์
10. นาย ศตเนติ เนติภทั รชูโชติ หัวหน้าฝ่ ายระดมทุน
11. นางสาว วทันยา สิ งหาษา ที่ปรึ กษาสมาคม

ทั้งนี้ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(ภญ. ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล)


นายกสมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์