You are on page 1of 1

ประกาศ สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์

ที่ 02/2561
เรื่ อง แต่งตั้งผู้ประสานงานประจาเมืองแห่ งสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ ประจาปี 2560/2561
----------------------------------------------------
อาศัยมติการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 และอานาจตามหมวด 3 ข้อ 12 แห่ งข้อบังคับ
สมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขอ
ประกาศแต่งตั้งผูป้ ระสานงานประจาเมืองแห่ งสมาคม จานวน 9 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาว คริ กา สัตยาไชย ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Amsterdam
2. นางสาว ปรัษฐา ไกรกิตติภูมิ ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Delft
3. นาย วิชยุตม์ สมหวังประเสริ ฐ ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Eindhoven
4. นาย สกุลชัย สุ ขนั ธ์ ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Groningen
5. นาย สิ ริโรจน์ กาญจนพรปรี ชา ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Leiden
6. นางสาว พิชาภรณ์ สุ ทธาวาส ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Maastricht
7. นางสาว พิมพ์ลดา เบญจวุฒิเศรษฐ์ ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Rotterdam
8. นางสาว กณิศา วงค์คม ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Tilburg
9. นาย วศิน ผลชีวิน ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Wageningen

ทั้งนี้ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(ภญ. ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล)


นายกสมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์