You are on page 1of 3

Övningsuppgift inför seminarium 1, peer-review-seminarium samt inlämningsuppgift.

Introduktion till modevetenskap, 15 hp, HT 10
Uppgiften går ut på att förena teori, centrala begrepp inom ämnet modevetenskap och empiri (d.v.s. ditt eget material som du väljer själv på museet) för att sedan reflektera över resultatet. Syftet med uppgiften är att öva färdigheten att diskutera modefenomen såväl muntligen som skriftligen och att fördjupa förståelsen av kurslitteraturen genom att använda den självständigt på ett eget material. Ni väljer själv er empiri i Hallwylska museets utställning ”Bära Sorg”. Övningsuppgiften redovisas dels muntligen under seminarium 1 och dels skriftligen på 2 sidor. Var beredda på att diskutera er övningsuppgift på engelska. Även texten ska vara skriven på Engelska.

Anvisningar:

Läs de sex första kapitlen i Adorned in Dreams av Wilson samt övriga texter som du redan har behövt förbereda till föreläsningarna fram till den 13 september, då sista föreläsningen innan seminariet äger rum. Gör ett besök, på egen hand eller tillsammans med dina kurskollegor, på Hallwylska Museet på Hamngatan 4. Fritt inträde 7-9 september, om du säger till i kassan att du kommer från modevetenskapen. Granska sedan en företeelse/ett plagg/en del av utställningen där mode står i centrum.

Med utgångspunkt i litteraturen ska du så småningom skriva en 2 sidor lång text med utgångspunkt i följande frågor, där ni kan välja att fokusera på en eller flera av frågorna:

1. Vilka element i de/det objekt som du har valt att analysera visar att de är typiska för en särskild tidsperiod?

2. Vilka element i de/det objekt som du har valt att analysera signalerar att dessa plagg är ägnade för speciella situationer?

3. På vilka sätt manifesteras bärarens kön och sociala status och klass genom de/det objekt som du valt att analysera?

1

4. Hur gestaltas mode i det material du har valt? Vad säger materialet om sin tid, om vår tid och om mode som företeelse?

Seminarietillfälle 1

Vid seminarietillfälle ett behöver du inte ha en färdig text, du ska däremot vara beredd att diskutera dina idéer och dina initiala infallsvinklar under seminariet.

Första utkastet och peer-review tillfället

Till det obligatoriska peer-review tillfället (22 september) ska ni på egen hand dela upp er i små studiegrupper (4 – 5 personer per grupp). Syftet med detta är att ni läser det första utkastet av varandras texter och ger konstruktiv feedback, allt ifrån språkliga och strukturella förslag till synpunkter på innehållet. Därmed får ni också möjlighet att diskutera delar av kurslitteraturen.

Ni ger eller mejlar ett första utkast av er analys till alla medlemmar i er studiegrupp senast den 20 september, kl 12:00. Läs därefter alla gruppdeltagares texter och formulera konstruktiv feedback. Vad var bra? Vad kan bli bättre? Språket, ämnesinnehållet, reflektionerna? Hur fungerar förankringen i och referenserna till litteraturen? Har författaren missförstått något? Eller har läsaren lärt sig något av att läsa en kurskamrats text?

Observera att detta är ett obligatoriskt kurskrav! Betyg på delkursen sätts endast om ni är registrerade, om ni har gjort salskrivningen, deltagit vid seminarierna samt peer-review tillfället och lämnat in en analysuppgift. Själva analysuppgiften betygsätts inte (på en skala A-F), men den måste bli godkänd för att få slutbetyg på kursen. Därför är det viktigt att den lämnas in i tid.

Frånvaro vid peer-review tillfället kompletteras genom att studenten skriftligen meddelar sina kommentarer till studiekamraterna som tillhör samma grupp (minst en halv sida per utkast som ska kommenteras). En utskrift av samma text lämnas också till Jacob Östberg, senast den 30 september, kl. 12:00. Om studenten inte deltar i detta obligatoriska moment eller inte fullföljer alla uppgifter i tid, sätts inget slutbetyg på kursen. Studenten behöver då vänta till nästa läsår för att göra om peer-review uppgiften.

2

Den färdiga texten Efter peer-review-tillfället har ni möjlighet att ändra, bearbeta och förbättra de egna texterna. De slutgiltiga analyserna lämnas in i pappersform och ihophäftade i facket utanför Jacob Östbergs dörr (D 828) senast den 30 september kl 12:00. Tänk på att skriva namn, personnummer & kurs på hemuppgiften. Mejlade uppgifter tas inte emot.

Formalia Texten skall vara 2 sidor lång. Använd typsnitt Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd, justerade marginaler (2,5 cm). Inled din text med att ange vilket föremål eller vilken specifik del du valt (titel, årtal, material och formgivare om det finns angivet).

Det är viktigt att du refererar till kurslitteraturen i texten. Det finns olika sätt att referera (fotnoter, slutnoter, referenser i den löpande texten); oavsett vilket sätt du väljer skall det vara formellt korrekt och konsekvent genomfört. Konsultera gärna en uppsatshandbok eller dylikt. Som grundregel gäller följande:

- Skilj mellan egna och andras påståenden och var noga med att ange en källa om du hänvisar till eller citerar en annan forskare! Det måste alltså framgå i texten om du hämtar ett argument från t.ex. Wilson eller om det handlar om egna resonemang. Detta görs tydligast genom att du med egna ord klargör vem som säger vad, t.ex. ”Enligt Wilson kan mode betraktas som…”, ”Jag tycker däremot att…”, ”Jag instämmer med Wilson när hon hävdar att…”

Poängen med denna övning är att ni ska öva era färdigheter i att: • • • presentera en språkligt korrekt och välstrukturerad text; erbjuda självständiga resonemang, där ni tar hänsyn till kurslitteraturen, men där ni också tydliggör era egna funderingar kring ämnet; känner att ni får en möjlighet att koppla teorin (litteraturen och föreläsningarna) till empirin (föremålen på utställningen).

3

Related Interests