You are on page 1of 24

Üa‡] æ h^e

ó ó?Vâ ÅVlL L:k
B ÅU

ñZâ Òg ZŠ ZtXì ðƒ`gŠ ó ð L#
Ö ´ÃÅ ó xó ?ZmL(
L C
Ù B‚Æx **
Æ~u]|~Ý»Æ-¸¦
/ 
ì ~gz¢s
# Ÿzt«Ѓ
`M

Ð }uzŠ q
-Z yݑZ
# ÂÐ g ±Z ŠgzZ ~½Ø{p¤
/Z q
-Š 4,
}÷X ¶7Šñ~}Šz}÷ Ôì1Å]oŒÆ Ág » ËÆ ‰
Ü z

yMŒ
Û èa ™| (,
Ð M ÌÐ kZÉ X M
h YK wEZ Ìp ÖZÆó óx?ZmL LaÆy›{”]¯c*
{0
+
i Ë GÂë ó i
ó x?Z L L6,µñÆ]‡5
kª6,
kZ Âó ì
ó Lg@*
â
Û wi **
¤gKZ6,
?vZ L L!yZZIZ} Zª( 43:[ Z x

ÑZ >gÎ) ó ó Üû³Óö nû³ ×ø³Âø oû³×ôù³’ømö³ pû„ô$³Ö] çø³ âö L L:ì Š
H¹Æ™[ æÐyZZIZ~œ
Æ#
Ö ZpX M
hY¾ p ÖZ׬ŠÆ ó ó ä³ n×³Â ä³ ³×³ Ö] o³ ׳ ‘L a
L Æy›Šñ)c*
{”]¯gzZ ó ó Ôn×³Â ä³ ×³ Ö] o³ ׳ ‘L Ð
L y›Šñz¢qÌËñƒD™

ÔaÆ/ô óÅ
ó vZèg L LÔaÆVßÎggzZY m
CZ]†ó óx?ZmL LÔaÆÅzmvZ -x™Z ÑsÜp ÖZÆó óÅzmvZ -L LÆe
$ZzggzZg2Š c*
ï¬
0: A
$Z%¡¤
/L L Å ~A çÆwEZÆyZgzZÔ ‰ƒmºaÆVâ ›x ¬ ó xó j%L LgzZaÆe
$Z@zD[ZgzZ +Š yÇg )
,
]†óm
ó vZ G
î*9g L L

ËÆTÔï Šg Z Œ
Û ó xó 9L LÚ
M IZ[Zèa {zXì F
F6,Z
+ÆyZì w©: Ç Z]
.CZ » ¿IZ~A çkZXì òiÑo ôZÃ7Æó ó!j0
+
i
,ðg!*
ÆyZŠ Z%Ð ó Šó úñ„uL Lq
-Š 4,
ÆyZèa gzZX D™wEZp ÖZÆó xó ?ZmL LaÆyZ {z Z®Ôì @*
Yƒd

Û ¹Ð x Z™Y m
CZûg »yZ~
gzZ( T
$¸) l7zgwq @*
Љ
Ü zk Q ._Æw¸ÆyZgzZ ¶ðƒ~~ó~œ~Š]Š ÑzÅXÔ~
ò ŒZ·}Š Zñ™Æò~jŒ]|ªx â Z

Å vZègÒÃ]| ÂÐVƒp¤
/Z ~u]|q
-Š 4,
Æ<
L IZZ
# X ˜ ó xó ?ZmLB
L ‚Æx **
ÆyZ {z Z®ÔÐVƒ óC
Ùó ªL Ld

Û Æ#
Ö ª

gzZ ðÉgÅ[²È**
›~gzŠ[Ø M6,
Æó ó35M L L{zgzZÔσ~yÆ¿ò **
vZ†b§ÅVâ ¨
KZx ¬d

Û Æ#
Ö ªöZa ÅyZpÔÐ~„Š ÑzZ


þ ,Šx ZuøZ
Û Æ~g Ñ‚(
E
E
34ÉZ `uZÄÜ6,èg Z Ò™}g7 gzZxsZ î0E
yMŒ
Û Ð ~ÜÑ·À~Ãx ªÆ] ðE
0Ò‘@¬IÐ8{Æ*Š kZX s§Æy*ÝZØ M [ZgzZ

)´Ì?Š ³‚gzZ [ÅkZ {z´Æó óyjzL LÆwD Z)´VZ'
,h
+'
× ÔVƒ [ ™"
$U*
6,k‚ Z Åùs
# ZÜÐðttg
$Š qZgzZ Ô6,Š ã
CÅùª
ÑŠÐ œ
E
iÒ¡ÆwD Z
yZ ;gXì _ƒyÒÐáZjÆŠ PZÐ Y »g Z ›ÃÆxj%+−Z <g·ËZ eI],
Z e AÍ ZÆòO Z wD ZgzZ bg "
á } (,Ð ƒ
 Æ~Šp î0ªE
-o!
G
½ Ü: ]!*
ðÃgzZÆ ÷PGÁz4,
ªq
-Z ñZÎÌÐ yZ ÂÔðƒŠg Zz~ðttg
$Š q Z~KÆgzŠÆI ÕäS}3!Ð kZ,¸ÅXnç»_Š Zjz]uZzx
X 82Z ¸³#:ì kªz=
:|Ìo}(,
} (,
ÐXgzZÔ;g ~gYJ
-w‚FFŸ»X_ƒµZz+Z(xzŠIÐkZyZgzŠÆ~{~œ,kZZ
# çO

´ ˜[²Æ«z¾æyZy»TƒµZzÌk
B x~Šq
-Z¤
/Z σ]!*
=½ÜgzZÀ.
Þ ‡´Ã ÂÔñƒgzmc*
OÌy¨
KZ~Š Z®ÅVzhz™gzZ ñƒ

*Š ñYƒ ¹„Ç!*
»V-Š·yZV;zÔVƒOÌy›[²~Š Z®xV˜~ËÆkZgzZÔƒŒ6,
gZzŠ Z FgzZ”ÃVß‚FÌŸ»kZgzZÔF
X
þ ìgƒŠ !*
M™ M V;zÐäÃäÃÆ
ÂD YƒFZ ð•Z]ÑqÆo c*
x ¸ËZ
# ì Zƒ(Z ;g!*
~ã ¨
KZ õg @*
b§ÏZ

C
~

ó ó!~%‚

l

M
y
ð

ì

@*
Y

M

ð

LZu Z

Èp L L

êŠ

E
Æó ó!Ð i ×ÃáM}Š Z±L LÅgzZì îŠ 7
-Ybzg5~ {Š%@Æx ¸ì C M½Z +Z ,xðà éSG
5š¢Š ÌÐ ~x ¸Cgg »i ZgzZ {Š%C
Ù „ t Z]Æ
X

ðÃ

ì

ó ó ð ©Zyp L L~]Ñq/& **
ð•Z¤
/Zì ]!*
ÅÀÐyà ÂXì  Z9aƨ£ÐV¸xÌÃVÍß,j"gzZÈÁgzZVZ Â**
z~t Z]

C gzZ ñY M~l Ì

ì
!Za

{i Zè


',

z

v',

Å

Q
Q

ì

¡
Ã

ä™

I
×;

c"
á


t

?`ZÁóuÉðÃ6,
c"
á ÅÒ
ñ ÛÑzZ ._Æ

kZŸ»yZ å7{i Z0
+Z ¦
/
Ù =Šp ¶Åk
C
,
½6,
qçñÆ]uZzz_Š ZjµáÆ~ó~œ,ðgGä~Z
# Iw‚{g !*
ñh ‚Ð` M ë@* 

ǃ qzÑÐgîkZgzŠ ª»Vlxà Zz ä M 7d

Û Æ#
Ö ª¶½]!*
t ä ~6,Š ã
CÅ å~tg
$uTV M'
,h
+'
× Xì ÑZz äYƒ qzÑ¢gŠ

ðZ’ZÆkZgzZì ~z%ÐñJzf]|~3ŸZ[ÂÅŠò î ZŠ ! Zò{zÔ ÏƒÝq ì7Z~TÐ,™k
B s ÜÆ]¸~ŠË™ƒð|gzZy›
~g vQX ǃ µZz~×}gvÐz™k
B s ÜÆÔŠ, Zq
-Z™ƒ?gzZ {zQgzZÐz™ *g7½Ð ( VÇ|ª) Vñzg ?d
$kL L:t p ÖZ

ÒZgzZ‘Óð|]Å\g-~„Z',
uÅM%Z+
$Yq
-Z~k
B kZ åt¨
¸È á‰
Ü zk QgzZ ó ó!Ѓg#
Ö sŠpgzZÐz™ÝqÔ?çOÔ ÏƒŠæ

ì ¸ L L Å Â2- e
$zΉ
Ü z kZ å Yƒ: J
-wìt ‰
Ü z k QgzZXÐVƒ ´ ˜ZÆkZgzZ kzg +
$Y ~uzŠgzZ ÏVƒ‘Ó[²îSo y›
I
$-šE
ö Åt Z²~ „Z'
,
uÅ@x ZœªÔσ µZz ~ ó ó×L LÆ [²ñú{k
,
Љ
b
Ü ¤ ~Š{zgzZ Ô Ïƒ „g™7u» ó ó!~c ݬ » VáZ àZz ä%

u +pgzZ m,
gVpe
$.V;zÐzz ÅTÔ ÇñYƒæ M',h N c*
: Z(
»äÎ~ t Z² Çñ M ‰
Ü zq
-Zì Šñ™ft ~ g
$Š qZRe
$.èÑq !#
Ö Ó

Œnç]Z¯!*
xgzZ: Ç Z]
.q
-ZøŠg Zz~ yZ Z®Ôì 7ŠñB‚Æ35MÆIÐ #
Ö ªmŠðÃ~ QÆg
$Š qZ yZèa pÔ Ïƒk
B

9gzZ ~
ò g g9( 1) :ì ˆƒÛZð×Z ÌÑÅt
ð tg
$Š q ZyZÔì [ƒk
,
+g¼§Zz{zt Z]Æó ó èöÃø Îô³ ]çø³Öû] kô³Ãø³ Îøæø ]ƒø]ôL Lã M Œ
5
Û p ÖZZ
# [ ZpX Š
H

9( 2)gzZ ó ó!ÇñYƒæ M',
: Z(

-Z »äÎÐ ]Z
q
Û ì yá L L: c*
â
Û Š"
á gZ äÅzmvZ -x™Z Ñì e
$ZzgÐÅà¬vZèg {k
,
Ù 1Z]|~›
C
ò
kZvßZ
# ÂX ÇñYƒæ M',
h Nq
-Z »äÎÐ]Z
Û ì yá L L:c*
â
Û Š"
á g Z äÅzmvZ-g8 Mì ~z%ÐÅ\¬vZègª0! Z]|~ò›

,™k
B 6,kZQXÐN Yá ª
zŠ ~g ‚{z Âc*
Š hg7Z ä ë¤
/ZÐvÎ{zÐVƒk0*
ÆkZ vß ÂÔÐ,7,^I6,kZ ÂÐ[~}g !*
Æ

Vzà} (,c*
Vzh N c*
Vî c*
gŠÃV¸´gzZV”~ äâ i *ŠìgÃ7]!*
t ñƒ_7,
Ãg
$Š qZyZ ) ó ó!ÐN Yƒuhvß‚} â 'J
-VŒÐ

HQ ?ì ; g Yc*
Šg Z Œ
Û ó ó**
Îw(L Lê
zŠ Å%` M7?Š Åg
$uÑgzZì ó ó¹· Z L L¡]!*
tHN â 
Û g¨Zg f Â( !åx ¬` Zzg »ä™xÎñÐ x **
Æ
c*
Vâ ÅVlªó ó[g ÏZx Z L LÃk
B kZ ä@x ZœgœÆt Z²ì 7zÂ.
Þ ‡%Zt HV M',h
+'
× ?ì ª
zŠ Å%¸¯
) !*
ÝZ »k
B Å U7§Zzt
g!
+
©$E»eÆVl
ª ö !*
ÌZ~ hÆxsZgzZVâ ›gzZÔ,{h
+I**
„ XÐg ±Z ´Š~w CZ f KZ { Zp@x Zœìg ãZz) ?c*
Šg Z Œ
Û i ¸ M î0G
4$~
M Y 90cŠìzz¸X ÌÐð~tg 
»kZä èG
$ugzZì +ZzÌÐy M Œ
Û D **
Æäƒ[²wq¾Ôƒ‚
rgwÅVß Yc*
VñZŠÎªó Lx ZŠ+œL L

VZ m,
z M ò&6,1ÅkZ åŠ
H{gyZª™NŠt~6,µñÆkZÔ å1ägŠ ZgyY¿§"
á zC
Ù âe
$.q
-Z Ô å¬Š6,
+Z+ZÏ~Ä ZkÑ-zÚZsî
» r â ŠÆkZ ÔDg â }Š6,
uÆë!*
Z hû hëL Lªó ó к³âô ]‡ø çø³âö ]ƒø^ô³ Êø äü ³ Çö³Úø‚û³nøÊø Øô³›ô^³ føÖû] o³ ×ø³ Âø Ðùô ³ vø³ Öû^³ eô Íö„ô³ Ïû³ Þø Øû³ eøL L:å»{kZÆ18e
$ M ÅY m
CÑZ >gÎ{zå
m{Ëp ÖZ {zì ykZ Ì»kZ iÍZ Âðƒ7"
$U*
9]!*
Å•
 hÅ‚} â ']!*
t„gX ( ó ó!ì *
@YƒŠ1**
z–ë!*
b§kZgzZì êŠ wï¾½

V¹ »nç»t Z²ÌZ 3U*
gzZX Dƒ;b§~g7p ÖZtÂ6,
kZÔ Zƒ » ` ¯¹Z²àZz䃫
îÐe
$ZÃÔì x¥Ãƒ
‰Ô }ÔVƒ0Ðf õ
/Í]Z ) !ñY i: ñY ‹Z:ì Zƒ ¯ ~A ðƒ õ~ ²ÆV-g ZjÆkZgzZM%Z @x Zœ ÂÌZ ?ì Zƒ
à º´}g7 kZ ¨
_ »8{ÆkZ õG
6,äe {Š c*
ik
HÎÌÐ ~g : Xz ÅIw‚zŠ ~Š ZÆkZgzZM%Z~ &
+ƒ Zg {Ò M ˤ
/Z σ]!*
ÅÀÐ yà Â( ! ǃ bŠ}Š ~ W,Z î0ªGÒ7ÆyZk
,Z

gzZM%Zì _ƒãZz|tÐ k
B Å UakZ ?ì @*Mt ‚~ð~tg
$uu»TñYƒÅzgŠ kZ „ n~º´c*
àm{ËgzZÔ,™~g 
X ñYƒuh^^»ÔŠ {Zpã:0

/ðÃÌÄ3q
-Z ËÆyZÐ,™ÒÃeC
Ù ~g ZjÆkZ

~[Â ~y
M Åh
+]
.î0%**
Çƪ!* 
Ô Ì~ ]ËkƦ- ]|~g ZjÆx?Zm}]| ǃZ
# ñ» pŠ Ì™f »%Z kZ6,µñkZ
G"
kZìt%ZÁyZªÐƒ
 gzZÔì Š
HHxÎñÐ x **
Æó ó.
Þ !*
à} (,
L LÃt Z²~]ËkyZXì Šñ{Š ¬Zzg Zæ¾5E
™f »„nh
+”„ +Z Åt Z²Ô`gŠ 
ì Šñt ‚ÆVƒó|t ` MgzZ ( 19X 18 ]c*
M Å 16[ !*
Æó ó]ËkL L[¶ Š )Xì ˆ~Š¸~p ÖZ ãZz e
$.ÅäYƒ} •&Æóà
ó LL

™Š Zi MÐ wzNÆ#
Ö ÓÅt Z²n™}Šg Z Œ
Û ó óyzi ð#L Lú´! †gzZì [ƒg UŠp ã½y*Š™~wÑçOXì [ƒ„~V”&w!*
t Z²

Xì ˆ{g ¹!*
~g ZcªZzÅŠ Z#
Ö Ó6,
º´ãxgŠ†sÜgzZÔì Š
Hc*
Š

Šz!*
ÆŠ OZ6,å~tg
$u6,Š ã
CÅgzZì $
Ë ró ók
B °L LðÃQ~*Š¶kª.
Þ ‡**
]!*
ta}÷ŠpIw‚{g!*
ñh ‚Ð ` M b§ÏZ

|t [ZpÔ Çƒ6,k‚Z ó óIèL gLzŠ ZuzŠ »yZì ˆ~Š¸~ g
$Š qZ ÅVlªó ó35L LX¶„g M 7~™]!*

) !*
Æ` Z'
× °x ¬Æ*Š ! f
~i ¸ MÆkZì йÐg ±ZkZ ~{~œ,tÔílŠ c*
Xì [ƒi ¸ M w!*
» ó ók
B °L Lq
-ZÐbzciC
Ùû
71ì Šñt ‚Æu0

$zΪxq
e
-Z Ì6,x !ZgzZÔ Š
H$
Ö y¶
Kzx **
»kZÐ'Æ*Š ZÎÆÅF,
oÐLgq
-ZgzZ ZƒØ{ »6¢ªyZxq
-Z Ì
(:XF
4$m 
Ôì _ƒ qzÑy- k
B ~uzŠ Ì~ ð;Š ~y
MgzZ ¶µÅk
B K¬ « ¶ðƒy- k
Bq
-Z Ì~ ð;Š ö ÅkZ b§ÏZX ˆƒ G
é5kE
î2E
©$ »k
!DZvZz!σ"
$U*
i ¸ M î0G
B K¬~Š._ÆðïŠg Zz~~
å tg
$Š q Z
Å
I
$gzZ ÔÕZz F,
x ÓKZB‚Æxi°Ð wÅØÃÏ([fIZ
C!*
.wq @*
_
Šz!*
Æ! çl. Z WzgzZ ~g ZŠ ZzgŸKZÐg ±ZÆÄpz d
sÜ:Ãxi°gzZ ¶Š8
-g b§~g7~yÕzd
$! fÃ\ M LZ ÅF, 
ìtÂ1Vc*
úq
-Z »kZÔ2~ƒ7„ÖIèT6,
RC;gzZ
G
Šz!*
ÆäYƒZc¿b§~g76,
ó ó!õèâ î0~¢uZÃxsZ}÷L L Åc*
Í b§kZgzZÔ ä™ «]˜+F,
o¢LZ6,RÅM Mzg2ŠÉ ä™g (Z n 

ðƒ76,
Y ¯kZzÂÅVâ ›ÒZ+
$YÅT1ëZ ZuzŠgzZX e™7{Š â M6,
ó ó!õèZg ÌÃíQà1{zÆ|L LÅà ó óLg â ð»ðL LÅ\g-wq @*
»zZ®gzgzZ Š
Hc*
=b§ÅÚŠo Zg7 çOX c*
oÐ lzy

z l™}ŠgZ Œ
Û ó ów‚ »ÜZ L Lä *Š ! f~g7 ÃY 1992w‚ìt Ô¸"Ð õg@*
KZŠp{z

akZ¼ƒ
 tgzZ'Ù{@x»]”Å ãâ Š "
á z]äÅyZgzZq
-Ñ~]ä¡ÆyZvßƽ*Š @*
Ô ˆ~Š]úŠ Åä M V;zà *Š ~g7™ÄgV; z

Uìt]!*
g¨.
Þ ‡™| (,
ÌÐkZ !¸‰ƒåw‚Îõ0*
}g7Ã8{ÆVâ ›gzZxsZÐÜ~Y 1992Z®Ôåw‚ »©**
¾¹ dY 1492èa Š
HH

ZÎÆkZ[Z ðûwZÎkZ H ?¶ðƒ7Â÷лò Z ¸ÑZÎðÃLIÐ kZV˜Ô Š
HHÉVYÃegzaÆ]Z™ZèLZuZ[²ˆÆk

?¶Š°ãZ™]gc*
iÅ ógó Z'
× Æ~i sd
$L LwD Zw
è –B‚B‚Æó ª
ó f L LÅá

ˆ 6,
öq
-ZB‚ÆLZuZÃV1²ì e
E
H
4
$
$zÎgzZwZziÆx4,
ñ » ó óòº L LkZ k™†ŸZ6,
ó óòûL LkZgzZ
gZŒ
Ûq
-Z {çaLZà ó xó æEÎ5 Z -›L Lä*Š ! f~g7ˆÆ8{Æ2-e
Ì~]Zg â Z[²{gzZ[²~Š:Ôì _ „ HŠ zÅŠŸz d
$¯6,VzgZŠbÆxsZY §Z Â~],
Z4ZgzZ^e
$Z@k
,
i ÅVî ‡ M ! fçOXì 1}Š

Š ˜ Ã" _
.gzZ l ð§ZÆX{z m<!*
yZ â[²ïqÆ ` Z'
× ´Š6,gîÆ ¿Šg6,kZ7=ðÃgzZ Ôì Š
Hƒ qzÑŸ »zg ZŠgzZ )z ï

! Zò™f »TñY M 7̧Zz {z6,x £Ë~ ò¤
/â ¤
/ÅTÔ ñYƒ 0*
',
)u xðÃgzZ N Yƒ1‡"™ƒuÔì ~Š}Šï„
 Š',
i ä yj
îjZ
áZz V÷q
-ZgzZÐî M :Zz ?QL L ( ˆÆäƒÝq ì6,kZgzZ k
B s ÜÆÔŠ uœq
-Z™ïB‚ÆVÇ|) ªÔì ~ e
$Zzg Ñ!*
!"ÅòŠ î ZŠ

áZ e h ÂÃÇ™ƒu õ¿q
-ZÐ~Vâ ›6,
kZX ˆ M ¨
¸Ç ǾgzZ Ç}™—Ç™J Q¿q
-ZÐ~VEZ¾ÂÐz™ î Z 7,
~y 4
D™ c*
Y0sŠ ZáÆä3Š ~g ÏÊzg !*
]‡zZ Î]uZzÆnkZìg ãZzó ó!ÐN Yƒ¦aÆk
B ~(,
gzZÐ,Š™ »*( ð|)òzg6,
kZÔ Ç

Xì Yƒúzg‰
Ü zÌËÔì [™g (ZwÅ} e ZY¯ÆM%Z~º´¹æwÑƦ§Zzðà (Z… YáZz+ YgzZ'

,ÅXÐVƒiZ%FÆTgzZ σsî¹ ._Æðttèg
$Š qZ Ôì ;gƒg ZûB‚Æ~!yZyaÆó ók
B °L Lxq
-ZÔ¿r

X σu +pzgŠugzZxe
$.Ôì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û ó ó o³Û³¿³Ã³Ö] èÛ³v³×³Û³Ö]L &
L k
Bq
-ZyZgzŠÆyZt{zgzZì @*
ƒx¥ƒ
 o{™E
+»]!*
-Z%ZÔ7eVŒ
q

åŠ
HH ù "
á ~ó Ä
ó ÜñZ0
+L L~o lZJ M w‚¸*y*q
-Z »yZçOXì Å ïB‚Æ~ m,
gt²e
$.ä/Z;è‡[yZ âq
-Z6,
qçñkZ )
]**
vàâ zãYh
+”yZgzŠÆVlyZìt[]¨
gzZÝqÝZ »kZë @*
( X ÇñYc*
Š™ù "
á ~]gß! ÂvZY "
á yZÐZ6,
äƒåXì å**
i~
-ZÃmzw°x ÂÆh+Š äVrZƒ‚g Z »TÔÏñYïZwg7½Åx`
q
¦½Z kZÆyZÃ[²È**
ݻ{F,
,
'
gzZ aZÆ0#
Ö Z~]gßÅ

ñYVJ
- ó óVzi ZzgŠ LÆ
L {gëÜæÔŠgzZ ÇñY{g™ƒŠzöJ
-i ssÜó xó sÑZg ZŠ L 6,
L µ%q
-Z~VlyZXì HÆ™: ì‡~]gßÅÏ0
+
ix Âï»

! ZÆ™ ó ó³L L6,B; Æ~ŒZvZ†0Z·÷ZzZ
+‡6 q
-ZgzZÐ ,Š ú¦½Z ˆ 5q
-Z [²È **
›Ô Ïñ M ~ l ~0
+
zZ}
.èØgQpX Ç
XÐN YƒÚaÆðZzgg»

X σÎâÆë!*
gzZ h Ôì Šñ™f »k
B xq
-ZIÐ8{Æ*Š kZ Ì~]c*
ZzgÅVÇ| ǃZ
# ñ»pŠ G{™E
+
t Ì6,
µñkZ

tæL LaÆh
ez~kZì Ìs
# ZÜtÉ ÔìŠñÌ™f »k
B kZtsÜ:~„yZì [ƒIÐkZ {™E
+»]ËkXƦ- ]|çO

¶ Š ) Xì Š
Hc*
C ó óyZ e ~g M L Lx **
» q ¸z ûÆkZgzZì Š
H¹ ó óyŠ »gŠ ‡z WZ ñZ}
.L LÃyŠÆk
B kZ~ ]Ëk !ÏN M Ì ó óã¯ÅVƒ"
á Š !*
Æ
!x **
zŠÆ|„q
-Z ó óyZ e ~g M L L»ª!*
gzZ ó ó oÛ¿ÃÖ] èÛv×ÛÖ] L L» ~
ð tg
$uc*
Í ( 16@*
12]c*
M 16[ !*
ó ó] ËkL L

pÐVƒq
-Ñ Â{Š6,:p¤
/Z ~Š·gzZÔǃÎâÆVâ ›gzZVÇ|sܨ£~VÖ%¬ÆVlyZì @*
ƒx¥ÌtÐðttèg
$Š qZ

Ñ~ k

B ÃLZuZ äV-gZjÆkZgzZM%Zì _ Mt ‚Æ*Š ¡ ðZ’Zq
-Z ÌÅwq]gßkZyZgzŠÆk
B Å UçOXÐN M 7t ‚

™]!*
EÐìÆTì CY òL L C ~ˆÂä sZ™igZØw¾QZg&
+¾Æ`Z¯Z ~Š ZçO)XÅ ~g7 Šp~gZŠ)f Å«™ÅkZgzZÔ 3gÆzgÐ

]Š ªÅ~u]|Z
# ë@*
'(ó ó!¶~±aÆ„DÆLZuZk
B täëL
L ~ŠÈÌó ó:yZLtL tZ]Æó ó!YZgZp{Š !*
+
0
g {zÐÁÅ X~
ƒ» `zy

Æó ó Ù^³ ³ ³ q‚³ ³ Ö] x³ ³ nŠÛ³ ³ Ö]L³
L %¸gzZÐ,7,
ŠÃ~k
B Ì~Š·ÂÐ,™qzÑã™ÝqVÒx»[²È**
›ÐŠæÅ( àZzä MÐtægzZ~
OwYŠtsÜ: Vð;ÆyZgzZÐVƒwi**
x?Zm[]|ˆÆkZë@*
XÐ,7,
}hÃF,
+”gzZh
h
+'
× ¼ÆÞZè[Z±6,
Vâ ›Vð;ÆT'Ç
o!
-PG
[êY Z’Zp¤
/ZçOX¸`ƒÆ™gïZ » ÷ ]|Ik',
gZD
Ù zŠÐ [Z {zÆTÔÇñYƒwi**
wLZ[Z±{z»vZ Ì6,LZuZ µÄ¸~g7É Ôǃ
X ÇñY0ó óy*GF,
xL L»0#
Ö Z[:zwzd—‚ó óLZuZF,
xL L„zy
ÆH !*
ë@*
ÔÇñY M~Šzó óLZuZF,
xL LVð;ÆwY−Z

‰ÆyZÔì c*
M ~V-ZcZX~ îG
P!tg
$Š qZ™f »yZìt§ZzÔì m» ( Voc*
) ,ÅwY−Z [gzZº ZÁYŠ Ô à YŠJ
-V˜

Ç!*
UPÆZkZ%ZX ǃ **
™g OZ »„_ö[gzZxËaÆiÆXÔn
pgwŦÑÒ-wq @*
-uÅûzDÆszZ ¶Zg Ái Z ÁU
J
ÆyZ`™g (Z cg ]Ñq{ŠñÆ*ŠgzZÔì ãZzÇ!*
Ì(KZnç»kZì @*M™f » `zy

ÆwYŠ [T~eÆó ó35L Lm<!*
ÔÌãZz

Xì [ƒg »Ç!*
ÌnaÆ`zy

zg¼ÆkZì @*
ƒkC,ZÇ!*
ÂÃ7

zwë Ô ¶hÐ ¯Æ¿åÃzݬ, Zq
-Zk
,
’: Ó¬gzZ ×e
$.q
-ZÐáZjÆl Z >gÎIk'
,J‚ ðÃÐ [Z~}g !*
Æ àYŠ
©$E
ÆyZÃ ¶ZgX ã5ŒZøo¦**
ÑñªÔÌïqÆ¥%dZgzZx £—e
$.~q
-ZC
Ù Ð~yZgzZ¸ÌìYÆVzg eg§z<ÑgzZw®
Ãî0G
$ zbÑe
$.Ãt
# IyZÌä¶ZgçOXì t · Zï»Ð
X pô~]gßÅf-e MvZhì HyÒ~kzgŠÆlZ >gÎLZB‚Æ ûiE
$E~9zvg F,
©t
ì ñƒKe
$ZuÃî0G
x ÓgzZ ä!*
ä@*
}g7ÆTì d
$: *6,
{Š â Å¢qÇŠ Z%Ð à YŠìt[ ]¨
»t
# IyZ

~EŠ‹§tgzZÔ]Ý ÅkZgzZ bzg: 2Z ¸z÷áÆkZgzZ {Š â gzZÔ]Z f Å]Ñ»Û{:ì ]Ñ»t .
Þ ‡Æ]Z ZzzÂgzZïqÅÌZÝZ
$E OX ]zi ¯ÅkZgzZ ~zy
©ç
µZj( 1) ªÔ¸K«ù ZgfzŠÆw”ÆDÃy¨
KZäÛ{ì³»~pkZÅÃî0G
Z‹§:슋zb #ÅkZgzZ
4™3EŒÅ
~ yZÔ ~zc Å ã M kzaÆe
$Z@igzZ ð‚gJ
-ë› öG Z t ¯â ( 2)gzZÔwEZ »=aÆo ^ZgzZ wÑ+ZÐ ]â ¥{”ÝqÐ yZgzZ ~C
Ùª
»+

KZgzZt ÜZpðƒ¹F,
{C" Â~Yß (gzZb‚çOXì c*
Š™iÃ%6,™¯ZxlsÜÃzÂ~g ‚gzZì 1™ÃsÜÇ!*
Й¯Zy
¸äy¨
KZÐ

Xì _ƒÈ Ç!*
ç M ãqzgZ
# ì ðƒ ?2
$a Âç M ~Š â ÅkZakZX ǃ: ß ÂñY ¹ ó ó´q
- L Lâqd
$¤
/ZÐg ±Z kZX Š
Hò!Z-Š

̻kZgzZ0#
Ö Zì .
Þ ‡Æ?â z#
Ö 5gzZ k\Z {Š c*
ipÔì Zƒ1~KZÃ+

KZݬx ÓgzZèg Z Ò™}g7 ‰
Ü zkZp¤
/Z ä àYŠ kZ wq¾
É ÔB‚Æ]”~g7~ kZŠz!*
Æ䃦æÆyZZ6,
kZgzZïqÆe
$Z@[ ÂpôgzZï»+Zœy M Œ
Û Ì{z[²È**
ݻzF,
,
'
gzZaZ
kZgzZ 46,{Š â ¸ {zwZjZC
Ù „ gzZ ó óÇa 7yðû[²L LÐTì™f » , Zq
-Z Ì~g
$Š q Z Å3ŸZ[ÂçOX 2„ {Š c*
i¼ ÌÐ VzuzŠ

Xì ˆƒhsgh
+”Ū
zŠ¯
) !*
ÆäÎw(VŒÆyZì Š
H™g (Z]”{Š c*
iakZ~}ÑçÆyZì»ÙJzÙȪËòiÑÆ

ÏÅÔ ZÃ]c*
M ~y
MgzZ ðZ’Z ÅkZ îSgzZlZ >gÎaÆäXÃyZZz+Š LZÐ ] Z W,
ZÆ àYŠTäÅzmvZ -x™Z ÑÔwq¾

!ì»46,
]ZágzZ 46,
giÔ 46,
*ŠÔ 46,
{Š â ¸ {zì c*
Šg Z Œ
Û sp¾gzZïqÅ|@*

ì c*
Šg Z Œ
Û ó ówYŠ L LÃm¾Zx ÓáZzä™òúŠ »]tˆLZäÅzmvZ -g8 Mì ãZzÇ!*
tÂ]!*
-Z ÂÔ+
q
$YÅVß YŠ c*
wYŠØ M [ZgzZ

ÉÅzmvZ -g8 MÐ ÆT óº
ó ZwYŠ L L{z c*
Mì ÂaƶZg Ái Z Á **
™êt%ZX MªÔì „Š â 
Û yÒÌŠ Z®ÅyZ~g
$uq
-ZgzZ

™f »TwY−Z [{zgzZÔ ÇñY0yJZh
+”aÆyZZÆyZZIZ]gzZ Ç}™òúŠ » ðZ}
. Ô Hg ZŠ¸ÌÃVáZ KZgzZ â {CÅvZ ÌŠpäðY m
CZ]
Ç!*
nç »kZì m»™¯Zy
¸J
-V˜%ZXÐVƒm¾Z Z]
.zŠt c* 
x **
zŠÆ,„q
-Zì @*M ~eÆVlÅäâ i ~y
M ~ 3ŸZ[Â
Xì ÑZzäY M~™ã‚ óE
&gzZ ãZz

ó ó¾L gLzZ ó ª
ó f L LÃLZuZ µ Ô ¶ðƒŠg ZzB‚ÆF,

Z ¸Šó ó}L ,
L Zq
-Z~VÇïÅx Z™Y m
CZgÃè~*Š î0%**
ÇgzZ] c*
ZzgÅŠ·ÝZgŠ
G
'
! kçOXì „gÝq 4Š Ñ!*
c*
Ö Ó7Z~gzŠ ÌËÆõg @*
#
V˜Ô Ç}Š™ «èE½)gzZ„âui Z6,
º´}g7 kZ {z´Ækl¸gZ7Z™ÑŠ ]Ð

0Z}ÔŠúñ[{zZ
# pXÑ ä™g OZÐ ]”» ó Šó úñ[L LLZ {zÂðƒ™òõÅVñzgQgzZVE**
- ¬6,
LZuZ µZ
# ˆÆwZziÆ
G
G
Å
©
c*
Š}Šg Z Œ
Û ÿ5 ZZ
# Zz™ ZID
+
%gzZ
Û »É Ô H7„ŠgsÜ7ZgzZ Hg ïZ »yZ¦ù¨äVrZ Á$
+ð•Z ÅŠ·Âñ Má p=~]gßÅ ð *%
à{wq@*
(Å ó ó[L LVŒÆŠ·ìt³»kZ wq¾X 1 VZ6,y M {0
+
iÃð[7 M ävZì ]!*
~uzŠt X 1xŠ „™ Zðm
6,àÎ ÂD 7,'LZgzZ
X ìg™gOZ Ì[ Z » }LZ {zgzZì
yÒ~ĸ*Ë õg @*
Åg ZzŠ ZZÆyZÔìg ñ‚Æg !*
Š ZzÜgzZ¾zª
fT6,
V-Š·J
-[ZˆÆ~z«gÆx?Zm[]|

V-Š·Æ` Z'
× Ùi ‚gzZg Èp'f e
$.‰( ~Y 1897)Iw‚Îq
-ZnµÐ[ Zìt{z슰ãÑŠzÂ+
$YÅ|T‰
Ü zkZXì _ƒ

TÔ ðƒÝq~]gßÅ ógó |!*
y´Z L L~Y 1917 ! x»«7Z~ËÆ¿6,TÔ Hg »/µq
-ZaÆÄc*
i!*
ÅÜg 0*
]TgzZ¸*ÑKZ ä

ݬá»LZuZgzZ ˆƒ 쇄
 c*
gŠ Zi M q
-Z ÅyZ~ ¦Z
# ðƒÝq~Y 1948 ! x» ~(,
gzZ ~uzŠX Š
H1™tÌó óh L L»yZ6,¦¸g Z)g fÆ
kYZš
M Š Ze6,
±ŸZ~ÕggzZÝz~ŠzuÅLZuZ~ËÆk
B {izgbZ
# ðƒÝq~Y 1967! x»gzZq
-ZQX Š
Hƒ„
 k~J
gÆ[²
„™tÂJ
-ukZÃLZuZä´ ˜[²x ÓÉV/t{zgzZ ðƒÝqˆÆk
B Å U7Z! x»gzZq
-Z~„wqX Š
Hƒï»yZ Ì6, 
zk
,
ª

{zgzZì _0﻾Z]Å ó ó!Š
H{gx !*
Z
¨
# B; g ezŠ L LqŠ°w2~y
M ÅyZ ìC
Ù ª[ZX ‰ƒg »aÆá
ˆ 6,
öÅ]Z™ZèB‚ÆkZ 1
E
H
L Ç}™g (ZÛZ D
++Z‚f Ùi ‚ »Š·aÆîJ
-w2~y
M kZX âyÅ ãÑ«gzZx ª »LZu Z F,

ð|Å[f™ 3Š Zƒ» ó óxæEÎ54$Z -›L
~ ]Š ªÅ ò~u]|Ð BŠ ~Š· ¢Zu Z Z
# ~ KÆkZgzZ Ô Çƒ©:ÝZ » ó ó35L LM¸çO X}Š Zz±Ð V1² îSV⠛à *Š

+”ÃVâ ›Vð;ÆTÔǃó ó Ù^³q‚Ö] x³nŠÛ³Ö]L L¸çOÔ ÇñYŠÃ~yZy™ Î{È» ó ó xnŠÛ³Ö] ^³Þ]L gL7¢ZuZ ðà Âì Îäƒ~g ¸Z÷»Vâ ›
h

F,
x„zgzZ Ç}Š™ ¹»V-Š·™ŸÃx?Zm[]|ÝZ \¬vZQì ]!*
~uzŠtX ÇñY„ƒì‡LZuZ F,
xÂg !*
-ZgzZ Ï} 7,
q
ãVZuD
Ù
!!ˆmû ˆôÃøeô äô #×Ö] o×øÂø ÔøÖôƒF ^ÚøæøX ÇñY0y*Œ
Û F,
x»yZLZu Z

{Š â ª àYŠÆ¢qÇ%Z !Š „Æ82Z ¸~Š ¬x ¬:ì kª½ Ü: Ì] !*
-Z ðÃÆwz4,
q
Æð }]|ñZÎìC
Ù ª~gñZx ÓyZ
©$E
ð }]|ÔW,
MÐg
$ug ïZgzZ+
M c*
Š ‡X {z6,gîm{ÌÐ~yZgzZ]4Cc*
½h
+]
.ÆyZm<!*
Ôy›Šp¯
) !*
ÆjÆÃî0G
: *6,
4ƒ2Z ¸]ƒ ‚
„ \¬vZîG
0šG3E
rgyZZ Yƒ7hÑwDZ ðÃÿ,Z Ë~A çkZë@*
X M
h™tùÃwz4,ÂÔìg7b‡Æ„ ~z«gÆ
1C
4ƒ2Z ¸yZì eZ
b§ÏZXì Y™:‚ c*
ØÃîG
0šG3E
# {zt Z]Æ ó ó áô^³jø›ø糊öfû Úø åö ]‚ø³møLÉ
L Ô‰ 7|ÈB;ÆkZ¯
) !*
ÆyZgzZñƒñ¯Æ
~Š â]É Ô7` Z»b‚zz [òZ ~Š â {z V M',h
+'
× Xì Y™t7Zì e Z
# {z Ô {Š™<Šz Å„ kZ ]Z|@*
ÀgzZ ]Ìz mZpx Ó~ Y âZ]
Xì »ï»¢6,
¾!*
ÕgzZn»‹gŠÅkZgzZØ!*
yZZ6,
Z}
.ó ó ‚ömû †ô mö³ ^³ Ûø³Öôù Ùº^³ Ã$ ³ÊøL gLzZǧŠ ‡q
-ZnçtnºZ !Tg³Æó ó áƒ]LÆ
L kZ ùZg fz[ òZ
! } M' ñ â 
Û «
Û Zz î0~8»kZÃ
 ë\¬vZì ¬Š

( 64:{Z
+ÓZ >gÎ) ó Xó ñƒAB;VâzŠÆkZ L L

1C

Ðg ±Z ia}g øXì „gƒ »DW6,yZçOXì Ðg ±ZdsÜÌZ ÅÒZÐ ~ t
# IyZì [ Y Hn²~ĸ*‰
6,ZÏZ {Ò MçOX Vc*
g ZŠ)f àSH~g øð**
ÆäƒéÆtæ¸g ZgzZ} 96,x £¾ëy›ãÎ 0*
¨ì Å%Z kZ ÌZÝZ
X σW

Y 1993y &22

Üaˆn‰ h^e

~g ZŠ)fàSÅyÎ 0*
ðsZI
è
nµÆ[g ZΊ Z®t Ì._ÆVzi Z0
+Zo Zë@*
Ôì _ VJ
-[g ZzŠ ä7 Š Z®ÀÅVâ ›~ *Š ‰
Ü z kSìt Âwì »VÍ߉p¤
/Z
Xìgz¢ÎâÆhz™MÎq
-ZgzZäÎq
-Zª
Ýq6,Y ¯kZ iÍ Z¤Ç6,Vâ ›x Ó†ÃX[²ó óò Q L Lq
-ZªXì Ë~V”zŠ sÜ#
Ö ZtÂÐzgÅ]c*
M ~ŠgzZ ~uzŠ ÅÄZ >gÎ
$Z@ï»gzZx ~y
e
M »vZ~y!*
iÅ„yZçOX ¶ƒàSÅ\
å M+
$YÅ„yZ6,Y ¯kZ 3U*
gzZÔ¸Ð~„yZ ÌÅzmvZ-x™ZÑŠp¶
-Ñ~¤òÀÅkZ™ƒï
q
á ~ ÅzmvZ -·#
Ö Z »¯ »z y›áZzp
pgmÐ Vñ¸gzZ VYx Ó†ª ó ó+y
M L L}uzŠgzZX Zƒwi *
*)**
:ªì $
Ë Y~Šg Z Œ
Û Ë~V”&#
Ö Zt~]Ñq{Š ñpX ‰ − Dƒ
.‚ ( 2)X z Ù »#
Ö QÀc*
ÍÔhz™änµ~Š Z®t Xì _0! ²y!*
i ~gŠ â ÅXvßÆ´ ˜yZÆi
Û Z àÑgzZ ¨Z ! f ( 1)
µ~Š Z®tXì ÝqÃzŠg ZwÅ ó ó¥
Û Z–L LŃ
 pg Ñ" ÂV11gzZ3!*
i ~gŠ â ÅXy›{zÆ÷Š@gzZyÎ 0*
Ô]g¸{Š ñgzZyx'
,
Š Z®¦ùÅ#
Ö Z ~g7{zb§kZgzZÔì d

Û Æhz™J‚Š Z®¦ùÅXy›ñƒ“~*Š ~g7¹!*
( 3)gzZX zZŠ»#
Ö ZÀªhz™:en
{z´Æ´ ˜y›*ŠgzZØ{,Zyj
îjZgzZyZk
,
ZÔÅF,
~ ðäzŠ ¹!*
ÔŠ !*
M ~ .5gzZ kz&
+ZsÜÂnµÆðäq
-ZÐ ~yZX Û »
X ï
á y›Š !*
M~yÎF,
ìgzZyÎF,
Ïzg .‚gzZ´ ˜Æi
Û ZVzgzZ! f
XL Lq6,Y ¯ ÅTÔì ;gÝqÃVâ ›Š !*
M ~yzu 0*
x'
,Ð w‚Îge¸*¤î0<EgŠ °ŸZq
-Z~Vâ ›[²)d

Û Æ[g Zq
-Z yZ
õg @*
&Ô å6,Vð+ÆyZú1~g ¸» ~gZŠ)f àSq
-Z~Kƪ
‚g ÅÅzmvZ -·gzZÔ+ŠÆvZ t Z]Æó ó!ì ÂZÎÅyZÔ ZÎ¥gÆ
aÆyÎ 0*
ðsZIt Z]Æó ó!yjZ…¸zZÔyT~ŠpKZ L LÅgÅzû9»TÔì c*
Š wZ e6,Vð+ÆyÎ 0*
È **
›Zg7 »}g7 ä^z™q
-Z Å
Xì ~gz¢e
$.
¤xkZ ÅLZuZ µª0#
Ö Z—‚çOXì „g]tk‚ZÝZ Ť~ã¨
KZݬgzZìÚIzØ{¤c*
a… Yƒ

~Š â 
Û «¤6,Vß Zzy˜x Ó»Âä~L Lªó ó ànÛÖ^ÃÖ] o× ÜÓj×–Ê oÞ]æL L: ZƒŠg Zz~p ÖZyZ~( 122gzZ 47)] c*
MzŠ Å{ÂZ >gΙf »TŠ ã

w‚Îb ÚˆÆð}]| !7„ N*
Ig @*
t L ;g ~g YÐgîkZŸ»]tk'
,Î{Ša }g7 J
- ð }]|Ðð .ñ]|~ yZ¶¸ ó ó! ¶
uÆXÔ Zƒqƒ~]gßÅÅzmvZ-·[@*
V˜ægp c*
ï»Óâ »ª
‚gz]tˆÆkZgzZ ; g {Ÿ»]tyZgzŠÆTÔì: â i » ó ó\zZ]íL L
1C
Æó ó!ìLzx„e
$.Â6,
å M a»vZ Gª ó ó ]†÷ ³ ³ nû³ fôÒø Ôønû ×ø³ ³Âø áø^³ ³ ³ Òø äü³ ³ ³ ³×ø³ ³ –û³ ³ Êø á$ ]ôL ŠL p\
\
å M+
$Yq
-ZçOX Š
H3g ` @*
Ȼ
‚gŠgzZ]t»6,
ugI
X ñ0*
gZŒ
Û ï»¾ Z]
87:e
$ M ÔLZuZµ>gÎ
1C
E
§$
ÔøÖôƒFL L:ñZ ðB E
Ôñ0*
gZŒ
Û _gZzÆxakZÆ\
å M ÔÐ ~ ó ó+y
M L L{ZpԸР~ V1²ó óò Z L L{z { ZpÌáZz äƒï
á ~#
Ö Z Å å\ M +
$Y ~uzŠ Â
1C
ó ó!ì ÑZza}(,
¹vZgzZìLeÃTì êŠ {zÔìa»vZtL Lª ó ó Üônû¿ôÃøÖû] Øô–ûËøÖû]æƒö äö #×Ö]æø M ðö «øm$ àûÚø äô nû iô ç+ mö äô #×Ö] Øö–ûÊø
4:e
$ M ÔÄZ >gÎ

1C

6,gî¦ù5ZŠ Z#
Ö ªxª @*
gzZ6,R@¬ÅøZ
Û Æª
‚gÅå\ MÐzgÅ]c*
M sf ø
D ë@*
ÔŠ
Hƒ{gzZ »Ÿ»]t6,
å Mp¤
\
/ZakZ
:ˆÅáZjÆ„#
Ö ZÅ\
å M

( 110:yZ/w M ) — M äô #×Ö^eô áøçû ßöÚô ç+ iöæø †ôÓøßûÛö Öû] àôÂø áøçû ãøßûiøæø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô áøæû †ö Úö ^ûiø Œô^ß$×Öô kûqø†ôìû]ö èõÚ$]ö †ønû ìø ÜûjößûÒöË™ ( 1

óó!ÅgyZZ¢6,
vZŠpgzZÃzgÐVÇZ',
ÔzŠ¬»nìt„x» ZgvXìŠ
HH0*
',
aÆVâ¨
K]
Z &ƒ#
Ö Z+4?LL
( 78:ÝZ ) —Œô^ß$Ö] 1×øÂø ðø]‚øãøAö ]çû Þöçû Óöiøæø ÜûÓönû ×øÂø ]‚÷nû ãôAø Ùöçû ‰ö†$ Ö] áøçû ÓönøÖô ýÜûÓöfFjøqû] çøâö å´ ;ô ^ãøqô Ð$ uø äô #×Ö] oÊô ]æû ‚öâô ^qøæø™ ( 2

,™ì‡u6,?( ÅzmvZ -)wÎg @*
'ì 1â 
Û É»ävZXì h»Š ˜aÆkZ 6gzZ AÔz™Š ˜~{ZgÅvZ L L

ó ó!z™ì‡u6,
ã¨
KZ q â~g7?gzZ
$
ZÎÅyZÔ ZÎ¥¥ÆXL L Å ë@*
Ôì ˆàZ e ¦ù¨6,ÅzmvZ -·#
Ö Zp¤
/Z ~g ZŠ)f ÅkÜZ Z]Š ÞgzZ 5ZŠ Z Å~
å ·èª
‚g î0~EG
Û kS
gzZ ó ó!ì Â

C
Š%

Š%

Ù
C

:

z

Z

yi

yi

Ù
C

:LL

ó ó!Š™
:
V7
¶Z
@
E
Z}
.
C2
Ôì ZƒyÒg !*
Š¼~œy M Œ
Û ó ó!ì mZ e „ ._ÆÝzÅkZú1» ~g ZŠ)f6,
-ZC
q
Ù vZ L
L ._Æyâ ‡~$
+
ZkZÆ\¬vZgzZÔt Z]Æ
62:yë>Z >gÎgzZ 42:s Z²ÑZ >gÎÔ152:x ÅÑZ >gÎÔ 286gzZ 233:{ÂZ >gÎ}‰

C2

ìC
Ù ªgzZ !ì 7]gz¢ÅúgzZœ°ŸZ ËaÆKÃœy M Œ
Û 7Z Z®Ôì ! ²y!*
i ~gŠ â ÅXì6,
VÍßyZú1{Š c*
iЃ
 » ~g ZŠ)fxkZ
Xì [ƒ{gzZ »6,
ug I‹Z f ÅÅzmvZ-x™ ZÑ ì x £ì‡ÝZ »ekZÆ]t„œy M Œ
Û
%NÃkZ ZƒZa Ü Ð ]t»ë@*
»¯»z c*
â
Û ~g YŸ»+Šë+
$Yq
-Z ðâ 
Û g (Zt Æn»èÕKZ ä\¬vZÛD
+°ŸZq
-Z Åä™æF
ì‡6,hgz¢®
) ) c*
{z¤
/q
-Z ÁiZ Áå ~ #
Ö Z kZ L
L ~Š}Š $Jt +
$Y ~uzŠgzZXìg D™7™g…âui ZÃe
$Z@ÝZ ÅvZgzZ]xÝZ Å+Š
{z¤
/c*
Iq
-Z!õÑ~ËƦ)gzZ]xÅŠëC
Ù 6,
gîxgzZ ~¡Ç!* 
xzFzxiÑë!*
Ðg ±ZkZ%ZVâzŠtgzZ (t
ñ zçù›
ò z~
ò g g) ó Xó Ïìg
gZŠs MgzZ:%»]xÇÅxsZJ
-uÅg ZŠ™z]§~Š ZÐZgzZ Ï0
+
i CZ f Ái Z ÁÐg ±ZÆŠ zLZgzZg ZŠb»]xÝZ Åh+Š Ô ;g @*M ~Š z(Z
~Šc*
~uzŠ®
) )c*
{z¤
/c*
ItÔì @*
7,„**
ƒg ezŠÐwZziy
ÆH !*
Ãw¾C
Ù gzZì Lg™ M Ì0*
J(,
˜iÑ6,ãZ C
Ù ._Æyâ ‡8kZÆ*Šp¤
/ZX Š
H0
GšG3.9E
) ) c*
®
ï
5q
-Z W,
Zk
,
iÆTÔ„g C M 7]gz¢ÅŠë6 q
-Z b§kZgzZÔ ;g *
@ Y 0ó ‘
ó
Û L L OzgñgzZ ~Çq
-Z ˜iÑ™ VJ
-±¶a {Š c*
iÐ {Š c*
i c*
Çìg @*
VZÃVÍß, Z6,}uÆw‚ÎC
Ù ~#
Ö Z kZ \¬vZ L L:ªÔì ™f »M zÆw‚ÎÎ~KÆ+Šë~ð~tèg
$uìzz¸X ñ M ~Š z
( {ñk
,
Ù ! ZùŠò î ZŠ1Z ) ó Xó Ðg D™{i @*
C
ÐZªÐg D™h
+‰Å+Š
b§TÔN M ¬Cƒ vb§ÏZ yZgzŠÆw‚Î{Ša ¸*]xÅ h+Š ~ËƦ)Å•gzZ {èˆÆyZgzZ #
Ö Z +ŠëyZ wq¾
Ðg ZÎ{q
-ZˆÆéMC
Ù ”ÆuZ eJ
-gz?Ð J e~äâ iÆ~gÎ{
á èc*
Ôì Sg CƒvÃ~h î}uzŠÐ~h îq
-Z ( Ä) ag N*
»zZ
!¸Tg DƒvÃ}uzŠ
gzZ m,
ò +Z†0Z/]|çO X ;g ~g Y~ „ [²Ý¬Ÿt »+ŠëJ
-k'
,g ZD
Ù q
-Z}g7  »|xkZØâ 
Û {@x~©: kZ [ZgzZ
Dƒ Za ~ „ [²Ý ¬ #
Ö Z +ŠëgzZ e
$Z@[Z ÔY f‹xx Ó~á²Æk',Î]‚}g7 J

ò 0ZƒqxsÑZ gzZ àò Z çx â ZÐ ò~y Œ]|
SC+Gg D
@*
Ô ˆ¬Cƒ vÃy }iu éE
+V
$Zgz ãqzggzZdÅxsZ ñƒgD » ~Š !*
,z „ngzZ•
'
 hz lgبZ ! fgzZ VzZ
# yZgzŠÆg @*
@*
XpXìg
£Z Šë+F,
xÆ~ó~œ,ðg Š
HçOX Š
H0y*zy œ
/
%ÝZ »+Šh
+‰Zƒi ¸ M »gzŠ!‚g ZD
Ù }uzŠ ªó óãU*
³Z L Æ
L q
-g @*
Å#
Ö Z „‰è M
ÆXL L Åì c*
â
Û ~}g !*
Æ]Z f ÅXgzZ ógó Zâ Z i†k
,
iìu {{zL LÅ ì c*
â
Û äwD Z)´~}g !*
ÆŠ%ÆXÔ ñƒZa DÌ~
ò yu
gzZòsZ„7ŠëÆ„ òsZxE]~]Z f KZ Ë ÔñƒZa DÌ~
ò ŠŠ_övZ àz {
á WZŠëÆ~ó~œ,ƒg !*
Q ó ó!g ZwZ!
ò¤
/
ì Ð x¤

yZ »yZgzZ¸WZŠëÆòsZ›˜gzZÅzmvZ-~·¿|µš Ô ñƒZa DÌ~
ò w',£Z¦~~ó~œ,ƒ¾QX¸WZŠëÌÆ´ŠÕ
C Ô Zƒ[_
.~^ÃÑ!*
}iuyp »Y Z߶‚Æ

E
5‹Ò‘
+åG
0
!Zg

ypz

u{
u0*

Î

/

™g

È °¬

,Z

lp

+
0
Š™

+

Øg

¯
Z}
.

Ðä™7xsZݬZg7nÅyZ ñƒZa ~y}iuwYgò¬Z Ì~( !ñƒk'
,{¾sÜÌZ ñƒ»&) ~ó~œ,ðŠab§ÏZ
3…çOXì܇
(Z k1Z·**
ÑñQÔ#
Ö ZœgzZI®(ZwD Z)´Ð~VÍßCc*
½h
+]
.gzZÔ,x+Z Œ
ò Šú**
Ññ:Z tâ§ZÐ ~Y f î0ªGE
1C
( Üônû¿ôÃøÖû] Øô–ûËøÖû]æƒö äö #×Ö]æø ðö«øm$ àûÚø äô nû iô ç+ mö äô #×Ö] Øö–ûÊø ÔøÖôƒF) !Yï7ÌÐä&
+
ðe}~xsZݬ}g7'x(Z ~ŠzŠñ**
ÑñgzZ +x
(4:e
$ MÔÄZ>gÎ)óXó ìÑZza}(,
vZgzZÔìêŠìLe&{zÔìa»vZtL L:ÀF,

1C

b§TgzZZƒ„ Æ~Š m,
Z!tìC
Ù ªÂ;g¯y*zyÌœ
/
%»h
+‰ÅŠ ˜z]úŠÔ7„„zDÆ+Š¤
/ZyZgzŠÆV-œge~g7¸¦
/ÔnºZ
tyðsZIä¦)~h
+‰yZÅ ó óãU*
³ZL
L ìt§Zzb§ÏZ ó ó!u}¾¤§*Šì S0
+!*
äs'
,
L LÅ åc*
â
Û ™ƒ¥#ÐDø{ÃäwD Z)´
Xì ˆ0k
HÎ7„P{šgzZVZ¤
/Ôxe
$.~«£Æ0#
Ö Z~g7†Ì~gZŠ)f ÅkZ6,
Y ¯ÅTì ~Š|0
+!*
¤§*Šxq
-Z6,

kZgzZyÎ 0*
-’^z™t Xì Š
q
HM6,Vð+ÆyÎ 0*
ðsZIú1Zg7 » ~g ZŠ)fxkZ~ËÆT+
$Y Å ó ó^z™ L LkZ Å õg@*
Øâ 
Û zÂ[ZgzZ
-Z »]Zz)z]p Zz e
q
$wwßZ L Æ
L xsZt ‚Æ+

KZݬ}g7 gzZx ª »¦½Z w°ÄÂxsZÑ6´Z »TÔì ]g „Ð yÎ 0*
x ª~ËÆ
Š Zi M q
-Z~ º´! fwÑÆy*zyì ¢=L L: å c*
â
Û ~ ( Y 1930)Š !*
M[Z[LZ Ìä wD Z·)´yÎ 0*
§qz®çOX å **
™7 ó:ó %
U7Z¸‰ 7,~gzŠÆx?
aZ )KC[²}Š6, 6,]xÝZ ÅxsZ ÇñYïµñq
-Z… Š
Hƒ (Z¤
/ZgzZXì xÞk
,
¼x ª »„
 c*
gy›
¸~]gßÅyÎ 0*
¨
x ªgzZX åc*
â
Û g ÖZ »]Ñì„yZ ;g !*
Ìäb »Z·yÎ 0*
§zz ã!*
gzZ ó ó!Ù7t ‚Æ*Š:%q
-Z »xsZÝZ {g !*
zŠ™
C ÌäVâ ›ÆV¸´áZzäY{gï
á ~]g ¸oÆe
$ÒZzybg YgzZ
VZó
ó ó!−

1g Z’

~g¦
/

Î

~g¦
/
~ F,

?
—Z

ë

LL
}g ø

¦)~h
+‰!‚œg e Ñ!*
{gÃèc*
ÍÆ™ ZŠ Zg ZŠ™ÁêÝZ7„zg7½~yÎ 0*
è ’Ô Ï ¿
q
WH6,
yZˆÆy„ 
™ƒZz6,
"Ç!*
ÐkZt Z]Æ
Åyvà âgzZ q MãYLZÚwq @*
{z7ÅTÔ c*
Š™ ZŠ Z ótó ñ¸
Û L L»{LZÐ~kZ ¶CƒZ
+¬6,
yÈ**
›]~g ZŠ)fx ð**
ÆV
$ZgzÅ
!ì hZzB‚ÆÏZ*!*
¬$
+c*
ëÅkZgzZÔì6,
Vð+ÆyÎ 0*
ðsZI
è ú1Zg7» ~g ZŠ)fxkZ[Z,'
,
¯X ìg™ ZŠ Z~]gß
Å
vZÔ¸ï»t Z]Æó ó!¶~Š™ «¤6,Vß Zzy˜x Ó»ÂäëL
L LZuZµ„z¤
/Z ( 1)ì ótó „î0@+ L LëZaÆy›ãÎ 0*
gÅ!*
Ù µštgzZ
C
y~…ÆvZ {zgzZ ˆ~Š™™¾gzZª
f6,yZ L L¯
) !*
ÆÏÒúßÅ<ÑgzZ+ŠÆvZgzZs ZZÐt x
Ð zÇgzZg Z Œ
Û zw¸áZzäYKB‚Æ
iÍ ZçOX ñƒ[rz wzd¯
) !*
Æw°vÑ"ÆvZ~ lZŠ 0*
ÅìZ`
„ yZŠ z!*
ÆV.F,
x ÓKZ Ì[²È**
›( 2)gzZÔ‰ 0k
,
¦Å ó ó!‰
1C
"!{”Šg Zz~ˆy M Œ
4E
-E
5G
._Æ ó ó ÜûÒö†ø nû³ Æø ^³ Ú÷³ çû ³Îø Ùû‚ô fû³ jøŠûmø ]çû $³Öçø³jøiø áû]ô L Lî>XG
Û 6,
8{Æk„´Ä
è ÜgzZŠ Z¹ d~Y 1258ªIw‚Î]‚ñh ‚Ð[ Z
yZ ÅÅzmvZ -x™ Z Ñ Ô]”ÅTÔ ìg 2
$ ÚVð; Æx ¸y²gzZ [:q
-Z Ì[ ZgzZ¸ ‰ ØŠ™wzdÐ ]Š (z ]Š ªÅ0#
Ö Z
Xì _ƒIÐkZW×6,
X._ÆVÇï
( 38:e
$ M Ô·ÒgÎ) ó ó!Çñ MáÃx ¸gzZ Ë™ U»vZ ÂÐߢ"?¤
/Z L L:ÀF,
1C
1C
©$E
!ÐÃ$ùп]ÃkwßZgzZÔ[Z±È â ‡ÆvZët Z]Æ ó ó Üûiö†û ËøÒø áû]ô áøçû Ïöj$iø Ìønû ÒøL LÂ'!ì à ZzäYVÃ`z²î0%G
LZ~d

Ûw
( 17:e
$ M ÔïçE,ÅZ >gÎ) ó ó! Hg ïZä?¤
/ZДðY ?L L:ÀF,
1C

Åyâ ‡xkZgzZÔ` M ~Ĥ
/Å[Z±Èâ ‡ÆvZyÎ 0*
ðsZèI¨ëì hÑkˆZtB‚Æ]”~g7à ¶ZgÆgTyZçO
6,"~gø ó ó!N M ^ßth
+
á ÔÐN šgz¢{'
× »[Z± LgIÐ [Z±} (,7Z ëL L:ªÔì ðƒŠg Zz~ 21 e
$ M Å{>ÒgÎ ._ÆiŠ kZ
7,
~]gßÅ“u Ú‡gzZö M ª
fq
-Z™| (,
Ѓ
 gzZÔ:â »
è ~]gßÅ÷Š@ÅyÎ 0*
¹ægzZ J e¹ d~Y 1971Z hÃh
+”q
-Z »ÞZ[Z±
ëèagzZ'!¶Å#
Ö Ók',Îb }gzZ k',ÎJ M }Ôk',
g ZD
Ù }äVâ ›6,X¸¶ ~{ÆVîzyyZ ãÎ 0*
g ZD
Ù } â Z F,
~ËÆTÔì [
Lb§TÔì [Y**
@*
b§ÏZ6,
Vzu}g øÌZhû ó ó[Z±} (,
L L[ Z Z®Ô c*
Š7]oðû ó óq g L L+
$YÅ+ŠÆkZgzZvZJ
- ` MЈÆkZä
ÐwìÏZwVÅ ð ÷-ĸä~çOX åŠ
HT
Þ¯
) !*
Æ/¦½Z Åx ¸[ Z±{zp¤
/Z ) !¸‰ƒqzÑgU*MÆwLZ[Z±6,x ¸Åx?Zm÷-]|
…ä \¬vZì Ìtzzq
-Z Å÷¡~÷gzZ ( !=°Z[g c*
Ô} M X } Š â 
Û «= ÂÅ/¦½Z#âÆ„ kZ ÌÃyÎ 0*
ðsZèIvZh
+
á ì ~Š
k',æ}uzŠÐ [ˆ~‡Q[ZgzZ ( !¸` š
M k',æÐ[ ˆ~‡6,
yÎ 0*
x ª‰
Ü zÆ J e¹d) ¶~ŠúÅk'
,
æÌIÐ [Z±¬
Åì „znçÔnºZ !‰ {g ¹!*
w‚&ä7À~䃻ÆúÅ
,k
,
±

Å 

ÔV*Š

J

{o

}Z

gv
.
C

ì
!sç

g
Ã

nâZ

Ì

Vƒk
H

Æ

Ð
L

I

Š Z
ÛZ
C™


7
C

L

H

Q
^

Ç
Å 

7

ƒ
Ö ª
#

93y &29

we


/
z
:âi

gzZ

^Z
ÔzhzŠ

gzZ

Üa…^ã2 h^e

w»yÎ 0*
ÏZ ( {ñk
,
Ù ! ZùÔz
C
ò â 0ZgzZ ð
ò¨
KÔ ~
ò èF,
) ó Xó ì àZz¶Š™Ø{ »V¯x Ó Ôz™ HB‚Æ]Ò™f »]ñL
L ìtÂugIÈ â 
Û »ÅzmvZ -x™Z Ñp¤
/Z
ì @*
™ c*
Y µ8
-i Ì6,VߊÆVâ ¨
KZ L
L c*
â
Û ä å\ Mg !*
-ZçOz™ HB‚Æ]Ò]zˆÅy M Œ
q
Û gzZ {™E
+»]ñì Ìt ugIyâ 
Û » å\ M b§
ä\
å M Âó ó?ñY~Šù °âuiZÃyZQØâ 
Û t!ÅzmvZ-g—L L: Š
HHwZÎÐ\
å MZ
# 6,
kZ ó ó!ìg @*
7,
ã0*
6,
kZ¤
/Zì *
@Yµ8
-i6,
ì߉
]ñ]zW,

zŠƒôZgzZvßwÒZ†%ªó ó@áLÆ
L À` Mp( 
ò ò) ó ó! y M Œ
Û ‹zˆ}uzŠgzZ™f »]ñq
-Z :z™ HB‚Æ]Òx »zŠ L L:c*
â
Û Š
á gZ
i¸ MÆVzi Zz6,Å} Z ð M 8 @Š ¬ŠÆÙÑJZ ~Š:Z
#  åc*
Ct ÔD™x »~} Z ð M 8  ä„
 zŠq
-Z Zƒ²¼çOX D™I**
ÙfÆ
1C
àø³ vF³ fû³ ‰öL L:ªÔ ñYJ 7,
zªsÜ» ¬Š kZ c*
ŠgzigzZ H ` îZ‚Ÿ!*
äVÍßй ì ðƒŠg Zz~œy M Œ
Û  ÎäYHx ÈZ » ¬Š kZÅ^Ì~
C
3
C2
8Âb§kZÔÆyZw–akZ ó ó áøçû fö×ôÏøßûÛö øÖ ^ßø$e…ø oÖF]ô «$Þ]ôæøL L:ªì {™E
+»]ñ~TñYJ 7,
:zZuzŠp ó ó àønûÞô†ôÏûÚö äü Öø ^ß$Òö ^Úøæø ]„øâF ^ßøøÖ†øí$ ‰ø pû„ô$³Ö]
=áçÃq]… änÖ] ^$Þ]ôæø äô #×Öô ^$Þ]ôXì @*
7,
W,
Z ó ótL 6,
L [¡ZgzZ[¨ÐTÔì îŠ 3Š¡Å]ñÃVz
Û )x Ó~„i¸ MÆi Zz6,
c*
Í} Z ð M
14Ô 13]c*
M Ôsy

²Z >gÎ

1C

ó ó!M
h0*
1‡6,
kZ¸: ëÑkZ ¦
/
Ù Âë:gzÔ c*
C
Šâ
Û ’Ã( ~g ZÎ)kZa}gøäT{zì u0*
L L:ÀF, C2
ó ó!áZzäY^ß+
$YÅ„[g LZy
ÆH !*
 ëgzZ L L:ÀF, C3
ƒ
» aÎt™f »#
Ö ª ð Mt ‚]!*
tÅg›ZŠ szc@iZq
-ZZ
# ~„wqpÔ åŒ~zgŠÆ„]q
-Z'Ãe
$ZzgkZ ÂJ
-ÌZ ä~
G
Å
4¨G3 Z h L LÌ»]!*
ÅÀgzZ]ª c*
ðƒ{Š c*
iªÅ)œ6,kZì ÂItp¤
/ZX Š
HƒÝq ó óèEG
«t Z]Æó ó! c*
Mg ±ZÃëÔ Zƒ¢…L L ÅÂì1
ÆwìkZ Â~Š−ÃwŠy
ÆH !*
Xƒc*
M:B‚Ææz”}g7™f »#
Ö ª~Tƒ: (Z Ì™q
-Z ðÃh
+
á »ˆy M Œ
Û Z
# ì YÈù]!*
ty›q
-Z
!DZvZzXƒŠ
HƒZa$èt6,
Y ¯ÅkZgzZƒÅär
# ™Ë3Åk
,
’DËÅsßñh
+
á )g f
ëgŠx » *ŠÝ ¬{Šñ~ËÆTÔ Ïìg™ M #
Ö ª„ì Ýqï»è¢Â»%Z kZÐZì Hñƒ D™ ZŠ Z]»vZszZ ¶ZgÔwq¾
4¨G
G3ÅZ h L LÌ»kZv:Z Mv:ZÉ ÔÇñYƒë'
,
o ÎÅ]y
M ݬªÝ¬6 q
-Z ( !ì ÃvZsÜD»]æÅT)ˆÆá²¼ÆkZì Ýq ó óèEG
x™Zщ!ÐVƒgŠ ™ŸÆc izŠ c*
A ªZwzZ b
¼
y
ÆH !*
gzZÔ Çƒnç»[Â[ˆgzZízQgzZ ÇñYH Za {g !*
zŠÃVâ ¨
KZx ÓçOX ÏñYðw
&A
\¬vZÔˆÆx Í]
è úŠ~ õ˜.EÆÖ;´ªyZ0
+{}g7LZä\
å M åc*
â
Û Š
á g ZB‚Æs
# Ÿz~\ÆgzŠ ðZ’Ze
$.kZ LZäÅzmvZ1C
:¸tug IºÖZÆ\
å MçO ó ó àønû eô†øÎûŸø û] Ôøiø†ønû (ôÂø …û „ôÞû]øæL L: åc*
Š ñƒD™¿6,
¬kZÆ
1Có óÇñY1VZ {g !*
zŠ ˜iÑÃ
 ?QÔƒD YÎÃ]Zg: Zizg ?‰Ïìg™ƒŠg Zz]ñ6,
 ?ÔnÅ Z}
ƒ
.L L:ÀF,
LL
( 204:e
$ M ÔY ZÈZ >gÎ) ó ó!z™g ZŠ¸ÃVzg ZŠ¸g RŒ
Û LZgzZ L L:ÀF,
gzZ >» ð>Ô Çìg™ï!$
+˜iÑ»QgzZÔƒìg™ ? »kZ ÇñY 1[ ˆÐ ƒ
 ? GQÔƒ D Yƒg ZËÃ ð: Zizg ?‰
( óÂ
ó , Z ÕL Li Z fp â ) ó ó!aÆåσv M Å c izŠQc*
aÆå σ¼
A Âc*
{zgzZÔ Z',
» ðZ',
`udèÄÜgzZ„ » h+ŠÆvZ6,ègZ Ò™}g7 IÐ #
Ö ªì Ýq¢ Ì»kZ=B‚B‚Æ]>Zˆ‡gzZ #
Ö ªÄªkZ%Z

4ÉZ
3OE
}Š6,k‚Z Å ó ós
# ZÜL LÐðttèg
$Š qZgzZÔ6,Š ã
CÅ ó óª
ÑŠ L LÐ ]c*
M Åœy M Œ
Û ~ÌbÑŠ ×ÆkZçOX Çìg™ƒµZz˜iÑx ª »x ÂÆ] ðE
!@ MzŠ Åð¸ ÒÈ„g
$uzy M Œ
Û t Z]Æó ó»ç M ~÷ì)uL LÅgzZX Vƒ[

4$M~ KÆñZg ~Šq
4¨G
G3ÅZ h L L=vZh Â~}g !*
p ÖZÆ|ZzyZgzZ¨
¸èyásÜèG
-Z KZ%ZÔì ÝqªÅ ó óèEG
ÆgñZzŠ Ñ!*
{™P
E
©$E
ÏZ m,
+ZvZY 
á yZÔ]Š XÅ“
Wi ¸ M î0G
»ÄÜx Âx ªgzZ h+
è Š î0E
0Ò‘t{zgzZ ( ! QYB‚Ç!*
Æó ó¢L LÌ,uuÅkZp¤
/Z )X VƒY™wEZ
Ìt
ð tg
è Š q Z‰V˜Š ã
$
CÅ ó óyááZzîÃuÅ¢kZ L L}÷!å@*
Y¹ ó óy‚ Zy
L L~èâ &σÝqÃyj
îjZ}iu‹ÐkZgzZyÎ 0*
n
è gZ 
å¹äwD Z)´6,
Y ¯ÅXÔ

C
Ð

~Q

ðM

Ã

ó ó!ì

„z

íz

Ôì

„z

å ²
[

÷L L

íz

6,
V¸´ÐVƒæ M',
vß,ZÐ+
$YÅtæL L:c*
â
Û äÅzmvZ-vZwÎg._ÆTì e
$ZzgÐñ_gq0ZvZ†]|Åz
ò â 0Zò})
g8 M ._ÆTì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg {k
,
Ù 1Z]|Å~
C
ò èF,
ìYgzZX óÐ
ó qaÆä™LÃ#
Ö ÓÅyZªÔŠæÅ~uñƒD™ 캴
N YØŠ™·~kYZš
M ª´Z{zJ
-VŒÔÏn¢7:Zz‰
Ü ¤ðÃ7ZgzZÐVƒæ M'
,
}}{(к´Æy‚Zy
L L:c*
â
Û äÅmvZx» Zg‚»+Šh
+‰~yZgzŠÆV-œgeëìZÍÔìì‡6,
õg@*
Åw‚Îge¸¦
/k‚ZœgzZÝZÅkZV;z(! ܳ׳‰æ ä³ n×³Â ä³ ×³Ö] o³×³‘ Ù^³ Î ^³ Û³ Ò æ])óÐ
ó
E
ègZ î08k/
Z µŠ~ZsîðÃ~~0
+
zZ}
.ÕgzZ~Šm,
Zè!ì@*
ƒ"
$U*
ÐT'ñƒZa~êÏZWZ+ŠëxÓ~á²kZgzZZƒ~yzu0*
x'
,
XìhZzB‚Æ
Ôìg D M +
$Y Åy*zyÐ yj
îjZ ÂÃx Óì ; g ì‡ó m
ó †§zŠ LtL B‚Æyz u0*
x'
,Ðå »yj
îjZ}iu… Yƒ
Q
Ð y*zyÌ#
Ö |$
+~èâçOX ;g+
$Y Åyj
îjZÐ y*zyå^ »ÕzDgzZÔyÕzd
${z´Ææ M AÍ Z ÅxsZ ªY ]Zq
-ZsÜp
Vc*
úe
$.ÅTX ;g ó ó,@*

L y z u0*
x',yj
îjZ ÌÐg ±ZÆ]Z W,ZƦ) ~h
+‰]ÅxsZ~ yZgzŠÆV-œg e¸*gzZ Ôå Š
Hyj
îjZ
¬ tŠëM iÍ Z ~ ]gßÅ]Z W,ZÆó**
g » ~h
+䮋U*
³ZQpÔ å c*
M y*zy Ð yj
îjZˆ M ÂB‚ÆÛp¤
/Zìt wV
&
5. J
Ú ŠC
Ù‰
Ü z kZgzZX Š
Hƒ åG
-y‚Zy
èng ZB‚Æ®
)ugzZÝz ÌfÓz W,
Z »„³gæÆyZgzZ ~
ò ŠŠvZ àz { 
á QgzZ àJ
-yÎF,
}g7½gzZyj
îjZ
Ŧ) ~h
+‰ÅV-œg e ~g7 Åu 0*
zy x',+
$Y q
-Z ä ó óc*
gŠ ÔƉ
Ü zL
L ( !ƒ Zƒ Î ó)
ó uL L »g
$ugzZ y M Œ
Û ~ kZªÆ)ì $
Ë NŠç M àZz
ì c*
Š™g ZËÃ^4Z¯g â ðƒðÎtsÜ:)g fÆ¿¤b!*
Åigz0*
4ä\¬vZ~y‚ Zy

¸g Z+
$Y~uzŠgzZÔì ~Š™ ¦~yÎ 0*
èng ZV
$Zgz
C ^z™ðÃÅ õg @*
/Z σ]!*
¤
ÅÀÐyÃQÂXì c*
Š ¯~ ¸J
-up Ò.
Þ ‡ÌÃvZ−°Š ˜ î0E
!_
.É Ôì ~Š}Šïh
+'
× Ãe
$wî0E
!_
.*ŠgzZ
ì

ÑZz

ó ó!! Z²Z

ÓÇgŠ

h

Ð

äƒ

Ô ~y

Á

Q

Ã

ð¸

«L L

Ôã¾F,

‚f

Ó“

™ïë!*
# â Æ.
Þ »ñc*
gŠgzZ| ñc*
gŠŠ ˜èlgzZ¿î0E
!_
.»yj
îjZ È **
›Ð +
$Y ~uzŠgzZûz„gzZÕzD»y + ŠëÐ +
$Yq
-Z t Z]Æ
E
©$E
!ˆõmûˆôÃøeô äô #×Ö] o×øÂø ÔøÖôƒF ^Úøæø X N Y0i ¸ M î0G
»x ªÆÄÜxè Â@¬gzZ+Š î0E
0Ò‘ÔxsZY § Z
kZ Ì~ŠpLLìt§ZzÉ Xì Y™ú
D ìÅ(,Å[zìc*
[ZpÆ3Z ËB‚Æã‚ M ~(,
Âì e¤
/Z ógó ›ZŠ L LðÃÌ6,
VÂ!*
yZ ~÷ 

Vƒ@*
Yƒg ezŠÐª

C
7
Ï

Y
ñY

ƒ


¨

?

M
H

Ð


÷

ì
H

*Š 

¼ 

çM
"

X YYc*
Š7g Z Œ
Û 1Å ó óaÎtL LÁi Z ÁÃVÂ!*
yZ ~÷ì yEZt=ë@*
'
Ôì;gY`@*
ƒF,
~¸Ð~¸Ì60
+Zq
-ZZ÷~}g!*
Æq
-ZÐ~yZgzZVƒÌŠŠáe
$.~}g!*
Æ[ZÆ]ÑZÎzŠ~eÆ]!*
~ŠkZ%Z
1C
XVƒg66,
ä™yÒ]‚ˆZÇLZ~tZ]Æ óóp…Fø] ^Úø Ÿ$]ô ÜûÓömû …ô]ö ^ÚøLp
L XìYYc*
ŠgZŒ
Û Ì1» aÎtgzZìYYH¨ÌÐ~Ikc*
gzZr¦&
( 29:e
$ M Ôðð0.ÅZ >gÎ) ó ó!Vƒ;gNŠŠp Vƒ;g 3Š¼ „z»~L L:ÀF,
1C

C2
E
Âì **
ƒÐ„yÎ 0*
i ¸ M »kZ¤
/ZtZuzŠgzZ ?ǃqzÑ“
³%t»xsZ î0E
0Ò‘t Z]Æ ó ó? çø³ ³ ³ ³ ³âö o³ ³ ³ ³ ³ ³ ³FjÚøL
L ìtÂwZΪÐ~Vß ZÎzŠyZ
E
34ÉZ ` udÄÜx ÂgzZ„» » h+Š~yÎ 0*
xÌÐ kZ c*
Ô‰yÎ 0*
¹æ¹ dËx ª »] ðE
c*
M t Z]Æó ó?ˆ¬ÐgïZÔi Zgt6, 
î“
 LL
+E
X ÇñYƒ)g fÆó/ó Â: Zg » Ÿg L L„%ÆŠ ëZ Yg {ËIÐkZ c*
Ô ÇƒˆÆPŠ qgzZ õA ‚F,
5 1: e
$ M ÔLZuZµÒgÎ

C2

ÏZÅLZuZµÒgÎì „zÂ[Z ªçOÔX[ Z zŠÆwZÎkZ ÌÐœy M Œ
Û …Ôì m» ó ó?ǃ“
tL Lªó ó çø³âö oF³ jøÚL LJ
-V˜
Å b§ÏZÇ!*
ó ó!ƒŠ
HM d

Û „Ç!*
{zìeÐ £ŠÈ (!ÅzmvZ-µ} Z)L Lªó ó ^³ ³ f÷³ mû †ô³ ³Îø áøçû ³ ³Óö³ ³m$ áûø] 1³ ³Š5 Âø Øû³ ³ÎöL L:ì ZƒŠgZzp ÖZ,!*
~(51)e
$M

gzZ(7Ô6:]c*
M ) ó ó!ìgNŠd

Û Ç!*
ÐZëZ
# Ôìg™gzŠÐZvßtL Lªó ó ^f÷ mû †ôÎø äö :]†ø³Þøæ$ ]‚÷nû³ Ãô ³eø äü³Þøæû †ø³mø Üû ãö³ $Þ]ôL L:ì ðƒŠgZzÌ~`gšZ>gÎ]!*
-Z
q
T }Y7~ £ŠÈ (!ÅzmvZ-Ñ} Z)L Lªó ó áøæû ‚öÂøçû iö ^Ú$ ‚ºnû Ãô ³eø Ýû]ø gº³mû†ô³Îø]ø pû…ô<û ø] áû]ô Øû³ÎöL L:tªÔì c*
Mg!*
Š¼~œy M Œ
Û ì[Z òÀ{zZuzŠ

mvZ-Ñ}Z) LgLzZªó óZ ‚÷³Úøø] oûeôù³…ø äü ³ Öø Øö³Ãø³rû³mø Ýûø] áøæû ‚ö³Âøçû ³iö ^³ Ú$ gº³ mû³ †ô³ Îø]ø pû…ô<û ø] áû]ô Øû³ ÎöLgLzZ(109:Y m
CÑZ>gÎ) ó ó!ìgzŠ ÌZc*
ì_ Md

Û {zì;gYH{°zÐ?»q
(25:~Z>gÎ) ó ó!Çñâ
Û í@*
¼~KÆkZ[gZ÷ÌZc*
ìàZzä M7d
$k{zì;gYHÐ?{°z»qT }Y7~ £ŠÈ (!Åz

{Š c*
i[Z„»ÅzmvZ -·+Š6,èg Z ñzgÀQgzZÔyj
îjZgzZyÎ 0*
¬ì ¸ ÌñZg ~÷._Æe
$ M Ñ!*
!"ÅLZuZ µÒgÎwq¾
M 7ÃÌJ
-gzŠgzŠ }g U*MÆkZ wq@* 
ìt Š ã
CÅŠŠ F,
}֑@*
( ì ÃvZ sÜDî»kZ ._Æ] c*
M™¯Zy
¸VâzŠp¤
/Z )Xì 7]!*
ÅgzŠ
Üû³ ãö³ ßû³ Úô³ hö†ø³ ³ Îû]ø „õ³ òô³ ³ ³Úøçû ³ ³ mø †ô³ ³ ³Ëû³ ³ Óö³ ³ ×û³ ³ Öô Üû³ ³ âö L L:ìg Y− ‘
Wt Z]{Š c*
iÐ{Š c*
iÆp ÖZyZŠg Zz~167e
$ M ÅyZ/w M ÒgÎiz',
izgIzx ¸¨ëÉXìg

gzŠ D h Z D h Z L L Å Â@*
ƒ:³%m{q
-Z »{0]§gzZ ~
ð t]
è §t ‚}÷¤
/Zìt§ZzgzZ ( !¸F,

d
Û Ð¬~«£ÆyZZizgk Q{z) ó ó áô^³ ³ Ûø³ mû³ ô ¡ô ûÖô
wÙZƨ
¤1Z[» ~å~tkŠÍVƒY™kCb§hZ[pvh~akZX Cƒ_h ÂxŠ Å“
yZ ~÷t Z]Æó ó! Š
H[ze λk M6,
¬Z

Ô „g: ¹!*
^z»g ðÃ~{Zg ÅOÆÅzmvZ -x™Z ÑaÆl§ñgzZ ˆJ Qyâ ZuZzaÆÅzmvZ -x™ ZÑ~)(lÐg ±ZÆ[òZݬˆÆ
~l IÐ kZ o‚ »T~ 7,−ñ{z~ yŠ q
-ZÃ~
å \ M V;zpX ‰ á p=`¤~ lˆÅœ
V
/
%wŠ ËaÆq
-’gzZ]úŠ KZå\ MçO
QgzZÔì pô~ V1ÂÅ]§gzZ g
$u ð M ÌŠ c*
Û iz−Š {z6,ug IÈ!* 

i Åå\ M6,3ZzçOX åZƒ7LÃ å\ M6,gîCZ f~yZgzŠÆw‚kŠ}g7
»öâ
Û Å\ MÐ[»Åm¾ZzŠçOXc*
M:Ãe¼ZŠ~l%KÝqyâZÅËÐ~÷Œ
Û ÈZgZŠuÂñÑp=:Zzlå\ M Z
# ~ݬÆÏ-â ÏZ
™‹!
KZ lZpÑpuæz
Û »q
-Zy
ÆH !*
ˆÆY[Z ZgÃ
ñƒD™y´Z »yâZ KZaÆ\
å MgzZ c*
MC
Ù !*
Ðl {Z_ÆVœÈgÏbLZ ~°0 ê y¨
ð3ŠÃËy™ ÌŠ ZÐ ÌŠ Z ðÃÅyZaÆ!x»Åå\ M: ÔåY MÃÃËykZ ðûK
‰ Æ]úŠ Åå\ M: ‰
Ü zkZ Â'Zƒ4ZŠ~l™áB‚Ãå\ M
gZD
Ù kŠ LZ~)(l ÏZÃ~ó8ÍugMZ ypg 10\
å M 1NŠ {g {z ä 4
Ì 0gzZ ÔŠ
Hƒ 0*
',xè[zZ~]æ Åw‚kŠ ÀŠz!*
ÆkZ !¶$
Ë }Š
"Ån»è]gŠÅÏZgzZ}g–Æx™zaÆÏZsÜçOXì 7ê̼Ð]gŠÅvZ c*
yZt~÷6,òE
5E
ÍÔñƒ4ZŠÐwÅ <Ã~ÆV¹‚
E
E
©Âî0*™$ ǃg©mtL ÅL gzZóÐ
ó ægp Òy
M σVZm,
/
¤
 LÅL 6,

R@¬~ËÆTǃi¸ M »¿kZÐyj
îjZzyÎ 0*
}iuÏZvZY 
á yZì ì‡
™‹!
g$
+Òzçä\
å M åk0*
zgŠ kZ »yˆZÆkZÃÅzmvZ -g8 MpÔåŠ
Hƒ]¯~„¬èª
q ~°0 ê ìg ãZz) !Ïìg™ƒZa ªÅ ó ó!Ð
™‹!
(ó ó!ꊙ ;gÆyZz@*
gzZØÆË%Ã
 yZ~Â@*
™lg\ÅyZ{zgzZ@*
ƒ{0
+
i ê ` M¤
/ZL L: åc*
â
Û ~}g!*
ÆV-{,Æ÷Œ
Û ˆÆ
dÄÜx Â6,ègZ ñzgÀgzZj@¬ÆxsZ ó óm,
+ZvZ Y ¶
KZL
L ˆÆgÖZÆ( Q YÐ ó ó¢L L,uuÅT) |ZzyZ c*
ó¨

ó ¸yá L LkZ
4ÉZ `u
3E
©$E
Æ[ZÆT+
$YÅwZÎ}uzŠ kZØ M [ZXå@*
By‚Zy

~èâ  Ƕ‘´{z»yj
îjZ ‹Ð kZgzZyÎ 0*
¸gZi¸ M î0G
»x ªÆ] ðE
E
ÐkZ c*
ÔǃˆÆPŠ qc*
õA+ ‚F,
xÌÐkZ c*
‰yÎ 0*
¹æèodË L L[zZxt~yÎ 0*
c*
MtªÔVƒŠŠá¹~Vƒ[™n²t~}g!*
6,¯¿â c*
y!*
ièuâ7ZgzZgÖZÆ]
á}
.gzZ]‚ˆZ ÇLZ~}g!*
ÆkZìt§ZzÂó ó?ÇñYƒ)gfÆ/Â: Zg» Ÿg „%ÆŠ ëZ Yg{ËI
Xì x» »}Š¤
/wŠ „¹Â{z (**
™ ó ó FaceL L7Z ª) **
™õZñ»yZ —Ôì @*
ƒÂ¹Ì**
™tÂÃë› ŠakZÔì @*
ƒkCsph
+”Ð äÑ
gzZ @*
YT
Þ 7Â{çÐ kZìC
Ù ªèÑq)Xì @*
™kCs¬~h
e™È@ M™NŠt ‚é ì @*
ƒ »„ F,
½îZzgkZ¿¯§»VÍß6,gîx ¬Z
#

=L LÅë@*
XÐ,ŠgZŒ
Û 1» ó óaÎtL L7Zg›ZŠÐ¹gzZ ÇñYH¨Ð~Ikc*
gzZr¦Ã]Ñì}÷ì60
+Zh
+”Z®(!CYw$
+
7Â|
C gzZX `Vd

Û ¹Æ}hÃF,
+”gzZ}uzŠÆÞZ[
h
è Z±x ¸zo¨ëVƒg66,
ä™n²t~tZ]Æ!óv
ó ZÑZ!ZÑÔVZfZ¬ì
ó ó!H : ZgZÍ ä Øg ~ F,p

ÛD
+Å ¹ Å 3 Â ä ë L L

=ÂÅ/ÂÏÅx?Zm÷- ĸ…ÜÆx™zaàSLZvZì ]!*
~uzŠtÔ`ƒ¬Æóº
ó Z[Z±L LÂÐg ±ZÆwqZ LZët Z]Æ
( !ƒ„ (Zì ¬ŠÐvZ )X}Š â 
Û«
t CZ ä \¬vZ~TÔ å c*
M Ì!Zj » 21e
$ M Å{ãZ >gÎ~eÆTÔì _ƒW×6,qçñÆó ó[ Z±Èâ ‡ »y M Œ
Û L L~V>»4ZI²¼
ì @*
â
Û wi **
[Z± LgÔñY c*
Š Sy¶
Kzx **
»kZ)g fÆT¬Ð [ Z±kZ ªIÐ ó ówLZ[ Z±L L~y
M6,x ¸Ë{zì c*
â
Û yÒ‚Ÿx
_ YÅ ãZzÌ]!*
t ~}g !*
ÆwLZ[Z±kZV M',
+'
h
× X ñY$Ð óº
ó Z[Z±L Æ
L ™g (Zlzg Å"
$**
Zz/ÂgzZ ñY M Âì $
Ë M ~lƒ{z¤
/Z @*
1C
ƪ
‚ggzZ]t6,ÅzmvZ -x™ ZÑ Z® ÔVƒ`™ ZŠ Z h»ux ÓZ™ƒ_¬wÎgÆvZ+
$YÅXì ;g @*
YHwi **
6,
Vñ¸yZsÜtèaì
X Çñ M 76,
x ¸ó ó5L LË[Z±» q âkZˆÆäYƒ»Æe
59:e
$ M Ô7Z >gÎgzZ 15:e
$ M ÔLZu ZµYgÎ

1C

3U*
gzZÔ¸‰ƒÆkZ¯
) !*
Å䙊g¸‰ G_¬+
$YÅyZÃx?Zm}]|iÍ Z Çñ M6,Š·ª0#
Ö Q—‚sÜ6,
gî´gzZîtÉ
C2
gzZ ~0
+
zZ}
.ÒÔ¾zª
f6,gî¬gzZî¯
) !*
Æä™ù ŸÌÐZ Š
Hc*
Š µñ» ó óhZ Å3gL Lq
-Z7Z‰
Ü zÆg IƒÅÅzmvZ -x™ ZÑZ
#
E3G
" Å Zw ó óàLZ L gLzZ ~y
5©E
ˆ~Š™y
¸akZ åE
M kZ ÅyZì [YHn²B‚Æ,IÐ kZ‰Ôì ]!*
~uzŠt X¸‰ƒZ
# ˜ÆÞZ…
G
»T)X ñYƒ†ŸZ »?E
+
zÂ6,ÝZzŠgŠ @*
ñYHwi **
Vð; Æx ¸y²gzZ[:kZ[Z±6,
[²È**
ݻ{F,
',
gzZaZÆ0#
Ö Z {Šñ
Za ]”zgŠu~ w._ÆVÇï{”Šg Zz~ ó ó3ŸZ [ L L~ TgzZì [ ƒÐ ‰
Ü zÆx ªÆLZuZ~ Y 1948 ªIw‚:Í
Ó i¸ M
( !ì àZzäƒ
8z7:e
$ M ÔLZuZµÒgÎ

C2

gzZì #
Ö Z ~y
MtÌakZÔ Y M 7¦
/
Ù [Z±ÑZz¶Š Sy¶
C
Kzx **
tÂÐw¦ùgzZ ´6,
kZ ÂÅzmvZ-·#
Ö Zª0#
Ö Z {Šñ„g
i$
+c*
i" x`
ÝZ »kZÌakZgzZ ( ó ó!ƒ#
Ö Z ~y
M ?gzZVƒwÎg ~y
M ~L L:c*
â
Û Š
á g Z äÅzmvZ -g8 M‰)Xì xg ¹!*
Ö ªèx ª @*
#
ÐZ
kªiZê¦
/
Ù **
C
Yc*
Š Sy¶
Kzx **
»kZÐ º´gzZê mºË~lZŠ 0*
ÅðÃçz~Ç$
+gzZi$
+zi" kZë@*
!7g ïZ »ª
‚gÅÅzmvZ-wÎgÔì
t Z]Æó ó!ùùy¶
KÆVñ**
U L LÅÐ V;zÔ Å#
Ö ÓJ
-w‚ÎJ M äVâ ›6,T}iu{zì ]om1ì»kZ õg @*
Å6ïçOXì 7
=…^’øeûŸø û] oÖôæû ]ö ^mø ]æû †ö fôjøÂû ^ÊøX ‰ƒk'
,Îõ0*
}g7U y¶
Kzx **
»Vâ ›gzZxsZ

:¸Kk
,
’p ÖZt6,
tgzu~fÆkZÂÅù
á ó|ó XgzZyÎ 0*
ÄPZL L;@*
KZ(~Y87~g†)Iw‚bñh ‚Ð[Zä¶Zgq**
ÆgTyZ
%‰
gzZxsZÐ ÜX å Zƒ4ZŠ Ü3 Z',~ \g- WZ'
,gzZ Ô| 3 Z',~y xæLOE
Ü z à xsZ~Y712._| 93L L
C
ì
ó ó?ì

Šz!
Š°

?ì àZzäYðZC
Ù Š Ì~| õg @*
„z[Z HX `ƒk',
Îõ0*
ñƒØ{ »Vâ ›
Ôì
yJZ 

Z'
,
Z

ð
»

Ë

݄zZ
Q

Ôì
Ã

v M LL
Ë

H

ÆkZÔì Š
HËã0*
+'
h
×  ~c*
gŠÆ‰
Ü zyZgzŠÆVß ‚b ñh ‚yZì ;g 0*
g6Ã\ M LZ6,
ä™n²tB‚ÆôgzŠgŠ} ¶Zg ` MgzZ'
! ‰ƒhÑ] Zçh
+”ÃwÆVâ ›gzZxsZ~yzu0*
x',
~g7É yÎ 0*
sÜ:~Ë 

J egzZX H7Ýq$ðÃÐó óÌŠ ZƒZ±LÆ
L Y 1971äëì 7öR½{gfaÆ¿ÌËÅs%ZÐ|ŠkZ+
$Yq
-ZakZ
gZD
Ù } âZF,
gzZ“ö M ª
fgzZuoÑVð; ÆVîzyyZŠ Ze6,ƒ
 yZgzZÔ:â »~]gßÅ÷Š@ÅyÎ 0*
¹æÔ䃤zŠÆoÔo dÆ
(ó ó!ì 1[!$
+»“!‚gZD
Ù KZ äëL
L 5µñ»ìtÃS0
+Ç Zg0
+Z6,T) ¶Å#
Ö ÓJ
-k',
gZD
Ùq
-Z}gzZÎJ M }ÔÎb }6,X~§Z ÅVâ ›
$Y Å„w{ZgzZwZziÐg±Z6,ë¦ùè¨É ÔZƒµZz t
+
Û ñu~Áxc*
]¶F,
ÅŠ Z
Û Z „: Ôð M ~pðÃ~lzg¦½ZgzZò ¸~gø:~ËÆ
ÆVâ ÒÆq âÏZÆVî Égò¸gzZ Ï(}uzŠ ‰~yZgzŠÆyZdÏ(Dqè M @*
Ôì ;g Y`k(,iz',
izgìg_
OZ½ZŠ ZgøçOX VZzŠ VZzg
ÉÆx ¸Xì Se àÃ}g)~y
MÆ„nì ub§ÏZ ó ó!ì [ƒ»yÎ 0* 
ì @*
ƒx¥L
L ì [ƒù
á ÌyÒó óVc*
²LtL »y{àzy{{z´
²
-G
? ~PgzZ yIg»6 ù
á çF
$ÆyZgzZ I~Š V1Çx ¬uçœ~ KÆ¿
´ DqXì ;g Y c*
Š x **
» ó óVIßL L™| (,Ð ó óVzh˜ î•L L[ZÃVzÒú
G
C Ðg±Z±gzZò ¸ëì@*
ƒkC,Z éSG
5š¢ZznºZXZƒÌî Zß6,
VpZ°d
Z ©Ô‰ Gú
D }LVzÈA6,
D°™| (,
ÌÐkZXñƒ
i‚§»
ó ó! V â

z

{Š â M

ì

{z

Ș

`M
å

3g

~Š !*
',

?
x **

»

kZ

Å
ä

kZ L L
T

*4wÎL Lq
-Z ñO Åäƒ {›â M Å¿¤Åigz0*
4zŠ *ŠXì [ ƒ µZz t
Û »y M z }i~„
 (ò Z ¸ÑZ Îs§~uzŠZ
# X ` VÃuÅ
Æe
$×ÅTgzZìg D½xŠ »4zŠ ÅTëOŠ S gzZX `ƒŠzö¹OptionsÆV”LggzZVñ¸gz$[ZçOXì _ M ~gZ MZ #Æógó z0*
Ðg ±ZC
Ù [ZÉXì Š
H0ï»t Z]» ó ó!0
+â: ¹‚V Mzãb ŠV M L LÅtsÜ: {zÔ (M%Zª)ìg ¶TÅ} {ÆTÉìg ò}g–
wÆVâ ›gzZxsZ~ *Š ~g7 Ô7„a}g ø sÜgzZì Š
H0?Z1» ó ó!Ñ ¶Š Zƒ í„z å‡?XL LÅð**
ƌ0*
ŶŠ ßF,
Ã]g ¸
TÔì Ýq fÓz W,
ZÁêÃV-Š·~ ”ÅVhgzZ úÅVÎ0*
Å óB
ó g Zy Mgz0*
*4wÎL LkZìt%Z +F,
u +pgzZ +F,
u**
çÐg ±ZÆ
!ì Š
H0ó gó eg M®gzæL LµZß Z °ógó eg M®gzEL L~ËÆ
k',ænµˆÆy„Xì à ™g (Z]gßãÃîÙ Š „ Ù Š ä ]”ÅTì Y §Z: qg Y»†fzyï~]g¸+
$Y ~Š
ÌzyËgzZïp¤
/Z~T åÝq„ÁêÃöô»D+&
+Z6,Ï0
+
iYgzZ Ï(Å]g ¸É Ô¸7g U*M ðÃÆY §ZÆ#
Ö zy~]g ¸J 
~"$
+ŠgzZ−
)gÆkZ¯
) !*
Æ䃤zŠÆyÎ 0*
~Y 1971pX åÝqÃVÍßïqÆ` Z'
× °4Š¿Áê~]Š ªÅkZë@*
Ô¸ï
á G
Ÿ¦
/è]TgzZ Cg èÑÅ]g ¸ uZ6,É x ªÆ»Zgzy ~ ]g ¸ sÜ:gzZ Be
$¾Ã" _
.Æ46,x ¸zy6,Rò Zú~ ]g ¸ Ð kZ ð M ¶
X ðƒZa/ZÅÄc*
i !*
[
è Z L 6,
L kZ ÂZ 7,s ÜÆöô»¦ù¨^zzy›~¿œgÆ~È÷~ƒ~i ¸ MÆð; Š ÅÏZZ
#  HäPŠ qkZx » »%6,QkZ
gzZ 4c*
g~]g ¸b§kZgzZX 1™Ýqg ZMZ {g !*
zŠ)g fÆ^zzzyØ{™g JŠ\zg » ó ó~-ŠzyL LäS0
+Ç Zg0
+Z~]!*
NZΠZ~iZ0
+ZÆó ówçV M
E
H
.;EZg ( 8 Z! ) Kg 0*
gzZ6,RäÓ
öZg M )Iu±*Ît çH
A#g ¸ìt ‚³»TÔ ZƒÝq rz
Û ÃxæEÎ54$Z -zyÐ ¦‚z Å r šZ ùZg f m<!*
Ï(¨
¸ Â~ ( ]Z|gzZ ÷Š6,eæ Ô÷Š6,
F,
Z Ô: c*
Ù Ô: @*
C
‡Zg ) Û~y ~g7 gzZì ~½Z™0]¸x~ ]g ¸Ôì B
bg wÅ.
$
Û Ï(Æ( öZ
-ZÐÍ DIk',kŠ nµÐ [ Z+
q
$Yq
-Zìtwq »öZöZg MŠpOŠ S Xì „g™ÒÃÅä) xŠÌ~]g ¸! †[ZÔì _ „0‰
Ü ¤
kZ6,kZ )X ¶ˆðCÄÑæŠ Z®ÅV.g »Cc*
M F,
š
ÆkZ~ kZ Ô ¶ðƒ ù 
á Ð x **
Æ"Brotherhood in Saffrom" ~}g !*
ÆkZ "?
]!*
NZ LäkZpc*
MÃäƒÃx ªÆkZ²nµÆk',
,ìtÝ ¬»YZ'
× xÅkZ+
$Y~uzŠ ( ! kΊp{i Z0
+Z »kZ ǃZƒ†ŸZ~á²
Ô 3g iÃ%6,Vñ»Æ#
Ö }
.Y gzZ š
M F,
Ô^ÅV.g » LZB‚Æ„H~g7 ÃzÂ~g ‚É Ô H7Zg Zͦ
/
Ù **
C
™ ù Ÿ‰
Ü z~ ó ó 0*
gz0*
L L™ƒq
-Ñ~
~‹¬ÆY 92cŠì YYc*
ÎÐkZ { i Z0
+Z »‚zÄÆV.g »ÆkZ+
$Y~ŠgzZ ( ¶ðƒ~„¿ŠgÆq
-’g ‚ {Ì쇮
) )tìg ãZz)
-äYGLÆKpÔ¸ñ MÆ™ð^sîÐ äÃäÃÆ]g ¸{zìC
J
Ù ªgzZÔ ñƒ¦~·Š-ZaÆäZ¤
/
ÃK~'
,
!*
Ág »ÄÑ&ÆyZ
xgzZwq]gß{ŠñÅVâ ›gzZxsZ~]g ¸[ ZçOX Zƒ7§Zzðû% Z eB;6,]³c*
Ôwâ ÔyYÅy›Ë™ƒuÆV.g »ÆyZ}

w‚g ZÃV¡IègzZ Y Ô Ï(zyx ÓÅ]g ¸ÏZ%$q
-Z~„wqäkg-Š ( zgÍ ) ÉgÆ^xkZìïkÎÐ kZ {i Z0
+Z »V30
+ZÆ
:ì Š
HH6,
gîãZz~Tì H
yEZÃ
 \ M ~gzZX ’ e **

/
™ê~y
M »ä™ »6,
gîîÄ
 ÅV⠛Р}iu0*
Å]g ¸…[Z L L
Æ*Š ~g7 ¹!*
Ô7]gz¢Åä™{ Zz6,…ÅTÔì Yƒ Â~ ÷Š@gzZ yÎ 0*
¿Šg ‚à ©¼6,kZVƒ @*
ÑŠ
ó ó!ì 760
+Z ðû¿Šg ¬Zñ**
ËÐVâ ›
( ó ó!y*Gc*
yÎ 0*
:y ZzŠÆy›L
L ì @*
7,ú
7{ÈtÚÂÐZakZ ) „ìg ezŠÐ ª
qÅspÚÂy›»]g ¸]Ñq,g0
+Z
C
7

N

t

+
h
á

1

ì

Â

:t Z]ÆÄkZÆ®p

i‚

ÒŠÎ M L L

Ì
lñ{
Ô
ÀZ
ãñ
Ì
Ð
i‚
E
H
ÔJ
-yj
îjZÐ kz&
+Z òúŠ » ~g Zcð‡´ »xæEÎ54$Z -zyÆ]g ¸+
$Yq
-ZakZX ’ e xg72~%èËÌÃyÎ 0*
È **
ݑ
ó ó! 

VÃî

Š~gzZ hSLZuZ]g ¸s§~uzŠgzZXì J
-i
Û ZÐ ´7 M ª6,
yd}g7x ³»4Š Ñ!*
~dgzZJ
-[²zyZk
,
ZÐ M ÌÐkZ™ZÅw¡Z Ùç
ÆLZuZ F,
xªìZ ³VÂÆkZì }Y b§hZLZuZgzZ !ì ;g| (,
Ð M ¹Ð ]©Cg\ îZzggzZ ŠgB‚Æ~!~(,¿¿Z· Z »Š· z
y›Š Zi M âÅ ¨Z VzM%Z+
$Y ~ŠgzZ !ì60
+Z Ȍ
3 c* 
` òc*
$ZŠbZÆTÔì yÎ 0*
sÜ{zì Yƒ3Z'
×  oy›uZz~{ Zg Åx ª
½ZŠ]yZÔnºZXì ;g™ÒÃh ÂuÅäZ™gZ2ZB‚Æ]g ¸~tægzZÅF,
°gzZLZuZ~[fÌ*ZzgYJ
-VŒÙçÔ Ï(ÆV2c*
g
ƒg ezŠÐ wq]gßÏZÇ!*
Ü z kZx ¸zo è¨ëgzZ ó ó!~y M }gtÆV-Š !*

',~ F,
L Lqìt ~p ÖZÆwD Z ó ó¦ÝqL L»ïZúYg {z
:¸ìg D™G~ p ÖZ yZÃVñ¸KZ LZuZ µ Y m
CZ IÐ „nï» Åzk
,
àklgzZ LZuZ xVð; ƾh Ã7ÆTÔ`
ó ó!ì [Y3gZ h â6,
Vza
Å|
# gŠßyY:gzÔî Y M~lƒL L

Y 1993ðÑ &20

ÜaˆÞ^µ h^e

=g fuZz»]~g ø

/¦½Z

E
ÆwÆèg Z î08 kZ ó ó!ƒgaÆ+F,
+g »pÔz™Å+ÂyZ L
$
L ._Æák~ m,
ôZkZÃ7ÆkZ åŠ
HHn²~ĸ*¼
:C MÃ'gßÂ&J
-+F,
+
$
Ð+4Ôì ZƒµZzyÎ 0*
~TÔ~}g !* 
tì u ¯@*
gzZÒ M lpe
$. ]gß«

C
Š@

x

Ç

ñY

M

Š c*

Ã

ó ó! Ï

ñY

ƒ

ÙM

Ð

xw

¿{

Vߊ
?

QL L
Q

LZ +
$Yq
-ZgzZ}™/ÂØ{gzZ E~g—ÆvZŠ Z®/5q
-Z Åm¾ZzŠ Z
Û Z iÍ ZçOX ñYï=ÂÅ/ÂÏÅð÷- x ¸ÃyÎ 0*
ðsZèIt Z]Æ
~ŠgzZÔ}™u0*
Д
GgzZx ZwÃ]ÑçgzZuKZgzZ}™uF,
Ãg ¯z[+
$Y ~uzŠ ÔóåB‚Æï¢âui ZðZŠ »Ø{© ÂgzZ}™ oÅZ
+
E
{eÇ!*
п¤Åg ZMZgzZ„
 (±{zñ M~Šz]¸± b§kZ 3U*
X}Š™ zïŠð@aÆ4z]
.±ÅÄÜx Âx ªgzZxsZ î0E
0Ò‘+
$Y
Å
E
.
ígzZy!*
iªó ó á^Š×ùô Ö^eLB
L ‚Æóg D
+~¡~KÆ æ¾5 Zù4gzZszH!*
%ZgzZÔ}Š™ zaÆq
-’›Z'
× ÃVÇ**
Z ÂF,
x ÓgzZ¦)]KZ ñƒTg
SC+Gg D
xè ÂÆxsZgzZ ¨
¸Ã+ŠÆvZ6,
yÎ 0*
ng Z b§kZgzZX}™g (Z {ZgÅØZ'
× B‚Æ]¸ªó ó ‚³ ³ ³ ³nøÖ^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³eL ™
L | (,
Ð M éE
+
Ðù Zg fvŠÆ®
)
á Zz
Å ãU*
³ ZÉ ÔI7V¨Zg {z‰~Š äyÈ**
›V*!*
Û aÆyÎ 0*
Œ
x ªtsÜ:ÐVƒtpÆkZ ÂñYƒ(Z¤
/ZX}Š™Ç**
æ½Zw°
E
E
]Š XÅ“
W i ¸ M!
`»xsZ î0E
0Ò‘@¬gzZ {g Z‘ »6U*
è> òhI$ ÅxsZ6,gî~g ¯ÃyÎ 0*
¸g Z~]gßkZakZX Iƒgz Mg !*
̦)~h
+‰!‚Îg e]
Æó ó!k M J
-A
$÷‚J
-Z
# L gLzZX σ—Ð ðZÅ»C
٠̬Š ÅÏZgzZÔ ñYƒ(Zσ¸ ÌéZpàŠ Åy›C
Ù ìC
Ù ª[ZX ÏñYƒÝq
gŠËgzZì [ ƒ Ì6,zZ™f à)Z »X _ ZÑzxi Zßk
,
/**
¦
¼ÆkZì ÛZ ð×Z Ì|t pX ’ e ã™ÅÏZ ÌÒÃJ
-xŠ ~y
M …._
X ǃ{g !*
zŠÐ MÐs
# Ÿz
ÆY 1971 ¹Z]Æ ó óÍzZ h N ÍzZç M L LgzZ Ô¶gzŠÐ VƒóÅVß Zz gÆ yÎ 0*
! fëyÎ 0*
¹æ}iuèaìt ]gßÂ~uzŠ
Xƒ]gz¢Å ó óÌŠ ZƒZ±L h
L'
+
×q
-ZaÆä™{Š â M6,qggzZ/Â…gzZ%Å@ M ~g øh
+
á Z®Ô H7kC„
 ZgÓ Z'
,
äëÃZ
+Z”Æó óÌŠ Z[Z±L L
C Ät»wD Zp¤
/ZgzZXƒZ hÃgzZq
-Z »„ÌŠ ZƒZ±{zìg MÃD Ñr6,¬Zñ‚Æ[Z±TçO
ì
ó ó!Za

§
H

H

Â

ì

N*
I
Ð

§

ÓÃ
ÜZ

6,
g ZD
Ù

VE¢
œ

Èp

/Z L L
¤ 

X ñY M tŠ ™6,
ë=HpÔ e M 7tŠ ™Â6,
VÃF,
wq@*
LZ~ lZŠ 0*
ÅV¤Z ¦
/
z
Û gzZ V™LZ …Ô‚$
+Á{Ôìt Ôì 7kªi Zê¦
/
Ù {Šñ‹Ñb Ô]gßgv
C
..
Þ ‡zgŠugzZ Ô~y
MgzZ ~Š
1C
/Í7 }gø ( ._Æ p ÖZ Æ y M Œ
„ BZ' » º´ kZ É N Y ™ õG
Û )t sÜ: ~ Ë Æ T ñY ðZߊ Zw u Ú‡Vð; Æ ÔŠ Ë
*Š Ìy¶
Kzx **
» ó óyÎ 0*
Š ZŠ Z}
.è L Lt Z]Æó ó!~Vâ *ZŠ σ: ÌJ
-y*ZŠ ~g vL L ÅgzZÔ#âÆ2- e
$zÎxgzZ6¢xgzZ ñYw$
+
!ñY{g™$
Ö b§Åß½wÐ'Æ

Ôì » ( Hoping Against Hope) ó y
ó Zs ÜÆyZ L L._Æ}gzõ~ m,
ôZq
-Znç[Z ÂÐg ±ZÆ@ZØgzZíZ Œ
Û p¤
/ZgzZÔƒ(Z}™:vZ
X ǃ7(ZvZY ¶
KZìyZ Ì[ Z=ë@*
( 7:LZuZµ) —ÜûÓöâøçû qöæö ] ðüçû ŠönøÖô™

1C

E
4ÉZ ` udèÄÜèx Â6,èg Z ñzgÀgzZxsZ î0E
3E
xÞk
,
¼ Ôx ª»] ðE
0Ò‘@¬ÏìggZ Œ
Û ',
(KZ ó ó|ZzyZ LtL ~÷ÌA

Hƒ(Z3 Z éZ}

/Zp
E
C 
akZX ǃqzÑÐèg Z î08 ÏZÔì T
Þ Z#âÆ
Ð

äYZ

ó ó!Ð

ä{

Æ

X

g @*
@*
Ã

4


ï

Ÿ

ìL L
Vò0*

«=ÂÅxsZÃyZŠpQgzZÔ c*
ZêVð;ÆV-g@*
@*
ÃV1²ä\¬vZIw‚ÎJ M ]‚nµÐ[Z b§TgzZXì $
Ë ZC
Ù ŠÃ\ M LZ õg @*
t Z]Æ
{óÅX]Z|, Z‰akZ ! ñYƒb <Vð; ÆxsZŠpQpá™ ì…ÔŠ ðÃZg øì eÐb§ÏZÔ ~Š ,
$Î]Š ªÅxsZÝ ¬Æ™
iÍ Z ]Š ªÅ0è#
Ö Zn
pg ñZgtÌ6,
V1ÂIè*ŠÅy*zy{z´ÆtzèÃvŠgzZy M Œ
Û+
$Y~uzŠgzZÔì Ì6,: â i§ëggzZ õg@*
$Yq
+
-Z
E
I¢c*
±Å ï
]|d
W}uzŠÆx?Zmb â]| Ô¶ˆ~Š™vÃVÃF,
QԸР±Åx ‚]|d
WÆx?Zmb â]| Ô ¶ˆÅ «ÃV1²
!DZvZzX бÅx q]|ªd
W}ŠÆx?Zmb â]|ì àZzäƒvÃVÍßyZƨZ! †[ZgzZ¸Ð
C ìtn
Û Zg øÔŠ
HHn²6,
zZ‰Ô]gß¾
ì
ó ó!Ð

Ö ª
#
í

H
ì

~yZ **
ñY

N*
g

=

}Z

Èâ ZŠ

g c*

’L L 

:Zzà ógó ·_zgÐ mL L~yÎ 0*
m._Æó ó!Ägg ·yZÐo{g3kL LÅgzZÔ,™ÒÃÅpgóåB‚Æï¢ykÑZ ‚ÃyZðZŠ t Z]Æ
ìŠ
HHyÒ6,gîãZz~98@*
96]c*
M Åx?Zm÷-ÒgÎçOXì Z ‚
Û Zȹa }g øwVÅx?Zm÷-x ¸~ekZgzZ,™[eC
Ù ÅäÑ
[Z±} (,
gzZ ~y
M6,x ¸Ëb§ÏZÔì @*
YƒÈ{ i ZzgŠ »/ˆÆäYƒ qzÑg U*MÆ]ñ6,

KZ Ëb§Tì ¸ Âyâ ‡x»\¬vZp¤
/Z
ÅyZ ZƒB‚Æx ¸Åx?Zm÷-]|nç»Y ]Zq
-Z~ç Ò°‡kZpÔ @*
YÑN*
7[Z±Ð ä™/Âc*
äÑyZZÆkZˆÆäƒqzÑg U*MÆ
ÆwÎg ˉ
Ü ß Z °6,ëèa ë@*
Ô ågzZ¼ :
L »Y ]Z kZ Â~ KÆx?Zm÷- x ¸p¤
/Z ÂX ˆà ™wJ̈Æäƒ qzÑg U*MÆwLZ[ Z±/Â
ÑZz ä M Â,Š™ ZŠ Z h» ( bÀî0E
!Â)/ÂE ë¤
/ZM
h™ µÂgzZÔÆä™X 8ZÐ ~g FÈ
á Å\¬vZ Ìë Z®Ôì Zƒ7ux ÓZ)g f
Xì YT
Þ [Z±
:ì ~gz¢uZgŠ Zzû»X_ ZÑzxi Zß¼Æó/ó ÂL LàZz¶Šg Z Œ
Û g Z,Å ó ó]§ú
è L L5q
-Z™ 0*
]Ðó ó[Z±ÁZÎg L LkZ~*ŠÃx ¸Ë%Z
©$E» ó/ó ¦½Z Lp
L ¤
/Zt iÍ Z ( 1
Ì{zgzZ Ôì $
Ë ï$JÅ]Ð [Z± ~zy
Z sÜ)g fÆ/Â~Š ZÐZpÔì Cƒ „/Â~Š ZÐZ!õÑi¸ M î0G
A çÆ]Z¨àZzäƒ~KÆvZt £{zˆÅ¥_ ZÑ ~ÝzgÅt
ð tèg
$Š q ZgzZ ã M Œ
Û ‹c*
M ÅTƒó ób Àî0E
!ÂL LªZz{z~]gßkZsÜ
ªZzgzZ Çt q
-Z (i) : uœ_ ZÑ&t Â~ KÆVƒk
HÆnVâzŠ yZ ªX  g e ~A çÆVƒk
H0Ð Š mZ t £pÔ & Â~
C
a
ó ó!Æ

`
wgZ

y
á

a™

ä
¾²

}%

Æ
¸

:wD Zw– ÔƒŠñ#
Ö Z0
+

CñL L 

ÆŠ mZ t £Š Ze6,yZgzZX}Š™uF,.ZzÃ{ k
HkZ Ìw!* 
t }Š (iii)gzZX ÇVz™7L[ ‚gZ » {k
HkZƒfx ³aÆ{Ò Mt }uzŠ (ii)
[Â[ˆyŠÆ#
Ö ª:gz) !}™Ýq °çÐ kZvŠ‹gz c*
Ô}™ °ˆÅkZ å H†c*
‹h »0¿ìt oÑ °ŸZ ¶a q
-Z~K
( X ÏVƒg Ñ~[ˆÆÝ ªV×Z'
,
Åx¤c*
ÏN Y~ŠÃx¤V)ÅÝ ª‰
Ü zÆ

¦ù¨{zgzZƒ: spª
q¦ùÅx ¸¤
/ZÔñY0:VY@Ziz$
+¬gzZÔ Ô™zs„ H{ ZpÐg ±Z CZ f y¨
KZgzZƒE„X{ Zp ó/ó Â~Š ZÐZ LtL ( 2
gzZVzg »$
+~ÅkZ Âì @*M [ Z±¦½Z~ *Š6,x ¸ËZ
# b§ÏZÔì @*
Y :Ì—B‚ÆV[ ~ _ b§T ÂñY0Å~0
+
zZ}
.è[Z±
:c*
â
Û ~25e
$ M ÅwÎÑZ >gΉÔD Y M Ìvß{k
H"B‚B‚ÆVØç$
+
—hô^ÏøÃô Öû] ‚ömû ‚ô/ø äø#×Ö] á$ ]ø ]çû Ûö ×øÂû ]æø Q è÷‘$ ^ìø ÜûÓößûÚô ]çû Ûö ×ø¾ø àømû „ô$Ö] à$ fønû ’ôiö Ÿ$ è÷ßøjûÊô ]çû Ïö$i]æø™

ó ó!ì J¹~¶Š ZwvZßyYgzZÔ Çñ M 76,
„Vzg Ç{k
HgzZVzg »$
+sÜÐ~?Ð[ Z±kZzg egzZ L L

tÀF,»Tì ZƒyÒ~ ug Ièg
$uq
-Zì {znçgv
..
Þ ‡{Š c*
i ÌÐ kZ'( ì ;g MÐ M™f »Tì ŠñY ]Zq
-Z Ì~ç Ò°‡kZ 
Hn²~~0
+
zZ}
.Ó Çg !*
äx?ZmLƒ]|6,
kZX zŠ«
ZÉVß Zz gÆyZÃV¸V#gzZV# c*
Š¬Ãx?ZmLƒ]|ä\¬vZ L L:ì
QgzZ6,
kZ¬ÃÂkZzŠ«
Z :c*
â
Û Š
á g Zä\¬vZ6,
kZX Å7¬~CÌk
,
Š Î=
£ , LJ
- ` M äTì Lg Ì{ÈV#Z¾Â~kZ !g ÇŠgz6,
9
G
4
~÷( g )gŠ Â4z[iðÃ~«™ze
$×Å<Ñz+Š}÷ìtwq» ö-G)" ´Š ÅkZÔ3z!*
Æð‚g 0*
gzZ nCZ f F,
x ÓKZ )akZÔ6,
VzuzŠ
( ò ò) ó ó! Zƒ7oÌ8
-g »}nÆkZ L¯
) !*
Æ])
 gŠ~gzŠ ÌËÂvßœ°œÆ}ÑçË~*Šì§Zztp¤

/ZgzZì ó/ó ¦½Z L L]gßuZzÅvÐ[ Z±ÆvZÆx ¸Ë~*Š ( 3
âZŠ Z
Û ZÆx ¸Ë¤
/Z ë@*
( ?‡gp VZvŠ/@*
ÔìgŠñgz¢¬o~Š Z®¼:¼ J
-xŠy
M Ì~ äâ iÆÅzmvZ -x™ Z ÑJ
-VŒ)X ñƒ 7
Å
E
[zZ¦½Zq
-ZvŠ ºÖ!*
ªÔ,Š™spcg »}g JŠ ¦½ZÆx ¸)g fÆ æ¾5.Zù4zszH!*
%ZgzZÔÃz]úŠ KZQB™/ÂE~Š Z®/5
~ä™Ýq ó óÏ0
+
i5L L™ 0*
]Ð ó ó[ Z±Á ZÎg~ Ï0
+
i Å *Š L L{zgzZÔ ÇñYƒ ZŠ Z h» ó/ó ¦½Z L LÐ +
$Y Åx ¸kZ ÂÔN Yƒ[x»~ä™ 0*
,
'
X ÏñYƒ[x»
ÅTgzZÔ å Š
HH6,zZ™f »T]gßð]ZuZz {z ÅäYaXÆŠ Z
Û Z Ô™gzZ(ÆkZ~]gßÅäƒwi **
[ Z±¦½Z6,x ¸ËçO ( 4
D Îgzi » Ka~ l,ZaÆó ó ðçŠ% Ö] à o³`ÞL LJ
-xŠy
M vß~]gßÅŠ Y¦½ZÆx ¸ì ¸Ôì ˆðÑŠ~165e
$ M Ås Z²ÑZ >gÎ~œy M Œ
Û yZ
Íôæû †ö ³ Ãû³ ³Ûø³Öû^³ eô áøæû †ö ³ Úô³ ŸF û] áøæû ‚ö³qô^³ Š$ Ö] áøçû ³Ãö ³Òô]†$ ³ Ö] áøçû ³ vö³ ñô^³ ³Š$ Ö] áøæû ‚ö³ Úô³ ^³ ³vø³ Öû] áøæû ‚ö³ fôÃF³ Öû] áøçû ³ föñô«³ ³j$Öø]L L™:N Y0t Z]Æg IºÖZyZÆ112e
$ M Å/pZ >gÎc*
ÍgzZÔg

ä™qÃgÔáZz g¿{g )Ð~EŠ‹Z¯ÔáZz䙣ÅvZÔáZzä™ZŠ Z h»ÏÈÔáZzä™/ÂL Lª) —äô #×Ö] ;ô æû ‚övöÖô áøçû ¿öËô vFÖû]æø †ôÓøßûÛö Öû] àôÂø áøçû ³âö ^³ß$³Ö]æø

¦ù¨x ¸Šz!*
Ʀ)]ÅyZ¤
/Z Â'( ó á
ó ZzäYƒ} 9™0ƒõÆŠzuÅvZgzZáZz1zgÐ~$
+ÔáZz¶Š¬»nÔáZzä™{>ÔáZz
Å
E
.
Ð[ Z±ÁZÎgÆ*ŠÃVzÈáZzä™ZŠ Z h» ó ó æ¾5 Zù4L ,
L Z LZvZ ÂñYƒÅÞZƒZ±¯
) !*
Æ g^6,
„gbZznZ²ZgzZ ñ M:6,
cg 9
Xì ©
8á~ØgðZŠ LZ™ X
ó ó!¹‚ì 0Zo ¶
K[
è M „z»kZ ` ´L L ÅÌ` ´Z »kZçOXì @*
ƒyZhc*
¶ÅyZZáZz¢:
L ÝZ »i$
+c*
i" ~x ¸c*
Š
Û y›Ë ( 5
ì

CM

B;

Ð

>

ÔVZŠ **

C 

._Æw¸kZÆwD Zì ¸t Z]Æ

}Z

Za

>L L

ó ó!~gœ
ì
N
t‚
Æ
T 

7zgŠ
{z
C1
Xì b &ZÅ¿³òiÑ»Tì x » »äÑyZZâui Z c*
Í/Â c*
â
Û ¨b§kZäœy M Œ
Û Ã|ÏZX ñYH Zaâui ZyZZ ÑZz¢~#
Ö Z
( 70:y‡ÁZ )X kõßFŠøuø Üûãôiô ^Fnôù ‰ø äö #×Ö] Ùö‚ôùfømö Ôøòô ÖFæû ^öÊø ^v÷Öô^‘ø ¡÷ÛøÂø ØøÛô Âø æø àøÚø!æø hø^iø àûÚø Ÿ$]ô ™:ã M Œ
Û p ÖZ ñzgi Z

1C

ó ó!Ç}Šw$
+ÐVÇ>ÃVÇZ',
ÅyZvZ ÂÔK¿iZw!*
äVMgzZ ñÑyZZgzZÔ Å/ÂäVMÆyZñZÎL L
ò ZúgzZäe} (,
-Z~yzu 0*
q
x', 
v:ZgzZÔñYÅ 0*
,
'
-’òÀÅyZZh
q
+‰ìt]gz¢~Š ã
CgzZÝZaÆó/ó ¦½Z L LÅx ¸Z®

~gÅ, Z~ÜÁîgzZfÆ#
Ö Zì ]gz¢ë@*
Ôì „g Ì^Æó ó®
) ) —ó Lq
-’xq
-Z ÅyZZh
+‰Ô~i Z0
+Z ~„)gzZd)p¤
/ZÔ6,
R
Æ]gz¢ÏZçOXì e**
Ü$
+»wq]gߦ½Z Åx ¸%ÆkZakZÔƒì‡B‚Æó„
ó LÆ
L yZ¸gœgzZ Z »TñY Hyâ ‚ »öZ ‚
Û Z ÅyZZ

kˆZÆ]gz¢ÏZgzZÔ¸ñâ 
Û Š
á gZ ó ó]hL:L â igLZÐyZÄÆó h
+
ó]
.úÅòsZ„ L LIk'
,J‚nµÐ[Z äwD Z)´ÆkˆZ 
] !*
{zakZX ¶Å qzÑq
-’Å ó óy M ÅZ àZ qg L Lä szZ ¶ZgÐ wÅu˜p ÌŠ Zq
-ZÆ„)´]|Iw‚MnµÐ [Z Æ
ªÔ ¶½~p ÖZ {Š ‚e
$.äxj%V{Z;**
Ññ

C
Ð

,

È»Š

!~

Vzgl

Æ

á

NM
VMŒ
Û

t

yZZ

&
Ã

½

7
A

Ï

Ð

{z
}&
+
ðe

àZ qg L L`´ÝZ »kZgzZ c*
Šg Z Œ
Û Ã~gzŠÐ y M Œ
Û:
L ÝZ »nZ%Z]Æ0#
Ö Z äwD Z)´ìzz ¸Xì |xe
$.q
-Z µZß Z °{z
C :c*
â
Û Š
á g Z~ó ó{“ƒZ L LÂ~p ÖZ+F,
{Š ‚çOX Hm,
? ó óy M ÅZ

ƒ

V›

¸

ƒ

V MŒ
Û

¿g @*

id

~

ñƒ

äâ i

{z

?

gzZ

g Zp 

HyÒ~g ÃZÏg ÃyZ~p ÖZ {“6,
$.gzZ
e

C
~”

VMŒ
Û

„g{

iZ

gZp

~”

VZgzŠ

¶Š¤
/

Õ

{“
C

4¢E
5G
Ò åE
Z

M

',

}i
ƒÂ

!{0
+
i

a

gzZ

}Z

~g ZŠ 

gŠ 

x ¸{z} ZXì „g™{ Z ({Zp} “ÆVZgzŠ ¶Š¤
/
X ùh ÂmCZÐœy M Œ
Û  ðƒakZsÜwqV1igzZg Zp Â|gŠ Â!0#
Ö Z} Z L Lª
nZ%Zx Ó}¾Â)ìŠñ~~¾á™qg+
$YÅ ó ó{0
+
i[Â L LkZ Ì[Z ( ìg™wâ 0*
NY Z°Zzg #ZçO)ì ðƒ~ 7,6,
}i b§ÅM
~g ø b§ÏZ ó ó!z™•
wÆ/_
.gzZ Ôz™ÝqÝzgÐ =L L:å ¹ä yZƒ2yZƒb§T c*
Í ( ó Xó ÐN Yƒib)]gzZ ÇñYƒ ZzZæ »Cz
ó ó!z™×zg×Å¿z4еzgÆyZZgzZÔz™ÝqyZZÐy M Œ
Û L L:ìt¯» ó/ó ¦½Z L L
E
G
!
ÌwÅÃ] éE
5.|3 gzZ]ZÆkZ}pì @*
™¨Ð b ˜Z ìYe
$.Å ó óÔ™¿L LsÜÂ9z ÒZy M Œ
Û ÃËxgzZòiÑÆÇÈ ZZ ( 6
gzZ ó Xó ÃzSÅ]',
rzñÃ}uzŠq
-Zë !*
L gLzZ ó ®
ó 
)
á Zz]úŠgzZ ~gZŠbÅh L LªÔc*
Š™yÒ6,
gîVc*
úÃxi ZßzŠÆÔ™¿~uZ >gΉXì êŠ
êŠ â 
Û ¨Ð óv
ó Z−°Š ˜L Lb ˜Z ìYq
-ZsÜÃVç»i]ÆyZZy M Œ
Û }b§ÏZX c*
Š™¤
/YZ ÌÃÌZ ÅÏ0
+
i ) q
-Z6,
gî:c*
Í b§kZ
°ŸZ~111e
$ M IÐkZgzZÔì [ƒ6,
zZ™f »XñƒyÒs ™zZâ{zÂ~112e
$ M Å/pZ >gΉÔì @*
™)g fÆ]q˜ZkŠ,ÅkZ}ÂÔì
>gÎvZhì ~gz¢g ÖZzs Z ‹Z »|kZ Ì~A çkZX ~Š â 
Û ŠÅs ™zZkŠ t Z]Æó ó èº×ø Úô³ ^³Òø 麳†ø³ FøÂø Ôø×û³ iô³ L )
L g fÆóv
ó Z−°wy L Lb ˜Z
C ì Å%ZkZ]gz¢[ZX ìg™Ì[xZÆ®
) )—{z´ÆVòÆs¦‰Âx ÈZ »]‚¬ÌÐ~s ™zZâ{”yÒ~112e
$ M Å/pZ
ñY
~
n

Ìg

ó ó!~


z

ZŠ Z
{z0
+Z

VƒÕ{

Ð 

ì

„Õ{

òL L


Ìg 

Ð MÐó Xá^³Š×ùÖ^³e †³ ӳ߳۳Ö] à³Â o³ `ÞL ¤
/
L ZQgzZ,™x ÈZ Ì» ó óäYƒ} 9™0ƒõÆvZŠzugzZ1zgÐ~$
+
L Lªs ™ZzŠ ~y
M ]Z|ƒ
 tt Z]Æ
3Y~Øõze
$×gzZÔ½z])Å+ŠÆvZgzZ™Äg6,
V¿yY׃¦ZŠ]gz¢gzZñY M ̳%»q
-’ò ZúÅ ó ó ‚³nøÖ^³ eô †³Ó³ß³Û³ Ö] à³ Â o³ `ÞL ™
L | (, 
} Š â 
Û gzŠÃV-‚ÆÞZƒZ±kZ ,™ÒÃÅä™ ZŠ Z h{z» ó/ó ¦½Z L Lb§kZgzZÔN Y M~yZy™™]§ÑgzZ Ï0
+
iÝqÄ ¶Š™y!*
Û
Œ
! } M' ñ â 
Û «=ÂÅkZÃ
 ëvZX ìg Y− Dƒ}Ð}6,
¬ZÆm,
³íz

Y 1993ðÑB 26

e
gÃè~[ÂkZ
óCÅg
$Š q Z
Ä g
$ŠqZ ~ t
# IÐ ¹É Ô ŠñáZjÆgIg
$ŠqZ O Y ~ [ÂÃk
,
i
ÅyZÔ0„
 Zg{Z'
,
Ðy*~œ
/
%Æ[ÂÃg
$ŠqZxÓ+ZXìŠ
Hc*
¯Šã
CÅwÑ+Z
-Z »gIg
q
$ŠqZ b§kZgzZì ÅÒÃÅä™ ¦ä ëVŒ É]Y!ZjgzZ yá
E
+âÅxsZ î0E
h
0Ò‘@¬IÐ#
Ö ª

XìŠ
Hƒg»3‡]gzp

^Ú] ýØnÖƒ Ùƒ æ ˆmˆÂ ˆÃe Ý¡‰Ÿ] äÛ×Ò ä×Ö] ä×ì ]Ÿ] †eæ Ÿæ …‚Ú kne š…Ÿ] †ã¾ o× oÏfm ŸZZ Ùçϳm "
# ä³×³Ö] Ù糉… ij۳‰ ä³Þ] h ]‚ÏÛÖ] àÂ
Dxnv‘ ‚ߊe XX‚ߊÛÖ]ZZ oÊ ‚Ûu] å]æ…EXXä×Ö ä×Ò àm‚Ö] áçÓnÊZZ Vk×Î ýXX^ãÖ áçßm‚nÊ ÜãÖ„m æ] ^ã×â] àÚ Üã×ÃrnÊ ä×Ö] ÜâˆÃm
t^ãßÚ o× èÊ¡ì áçÓi Ü$ (^ãÃʆm á] ð^A ]ƒ] ä×Ö] ^ãÃʆm Ü$ (áçÓi á] ä×Ö] ð^A^Ú ÜÓnÊ éçfßÖ] áçÓi V"
# ä×Ö] Ù糉… Ù^³Î VÙ^³Îh †nGe àe á^ÛÃßÖ] àÂ
áçÓi Ü$ (^ãÃʆm á] ä×Ö] ð^A ]ƒ] ^ãÃʆm Ü$ (áçÓi á] ä×Ö] ð^A ^Ú áçÓjÊ ^•^Â^Ó×Ú áçÓi Ü$ (^ãÃʆm á] ð^A ]ƒ] ^ãÃʆm Ü$ (áçÓi á] ä×Ö] ð^³A ^³Ú áç³Ó³jÊ (åç³fß³Ö]
D‚{Ûu] å]æ…E XXkÓ‰ Ü$ (åçfßÖ] t^`ßÚ o× èÊ¡ì áçÓi Ü$ (^ãÃʆm á] ð^A ]ƒ] ^ãÃʆm Ü$ (áçÓi á] ä×Ö] ð^A ^Ú áçÓjÊ ^m †fq ^Ó×Ú
^ãÃʆm Ü$ áçÓi á] ä×Ö] ð^A^Ú éçfßÖ] t^`ßÚ o× èÊ¡ì áçÓi Ü$ (äÖ¡q Øq ä×Ö] ^ãÃʆm Ü$ áçÓi á] ä×Ö] ð^A^Ú ÜÓnÊ áçÓiæ èÛu…æ éçfÞ ÜÓß³m Ùæ] á]
Øq ä×Ö] ^ãÃʆm Ü$ áçÓi á] ä×Ö] ð^A ^Ú áçÓjÊ èm†fq ^Ó×Ú áçÓi Ü$ (äÖ¡q Øq ä×Ö] ^ãÃʆm Ü$ áçÓm á] ä×Ö] ð^A^Ú áçÓnÊ ^•^ ^Ó×Ú áçÓm Ü$ (äÖ¡q سq ä³×³Ö]
Å‚i Ÿ š…Ÿ] àÒ^‰æ ð^ÛŠÖ] àÒ^‰ ^ãß o•†m š…Ÿ] oÊ äÞ]†re Ý¡‰Ÿ] æ oÏ×m ofßÖ] èߊe Œ^ßÖ] oÊ ØÛÃi éçfßÖ] t^`ßÚ o³×³Â èÊ¡³ì áç³Ó³i ܳ$ (ä³Ö¡³q
!äjq†ì] Ÿù] ^ònA ^ãi^Ò†eæ ^ãi^fÞ àÚ š…Ÿ] Å‚i Ÿæ]… ]…‚Ú äjff‘Ÿ] †_Î àÚ ð^ÛŠÖ]
( xj%~ŠzŠñ**
ÑñiZ ó ó+Š ñ§Zzh
+‰L!
L Zf)

Ö ª]
#
è â´
Dän× ÐËjÚE XXo_‰çÖ]æ èe^fŠÖ] Ü•æ p†ìŸ] o× ^Ûâ]‚u] Ø–ËÒ (àni^ãÒ èÂ^ŠÖ]æ ^Þ] k%ÃeZZ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î hÔÖ^Ú àe ‹Þ] àÂ
å]æ…E XXo_‰çÖ]æ èe^fŠÖ] änÃf‘ Ÿ ýå„ãÖ å„â kÏf‰ ^ÛÒ ^ãjÏfŠÊ (èÂ^ŠÖ] ‹ËÞ oÊ k³%óeZZ V"
# ä³×³Ö] Ù糉… Ù^³Î Ù^³Îh ]‚A àe …çjŠÛÖ] à³Â
Dp„Ú†jÖ]
^ãß ÙçòŠÛÖ^Ú VÙ^Î !èÂ^ŠÖ] à oÞ†fì^Ê VÙ^Î ýØq… ^ßn× Ä×› ƒ] (Ýçm l]ƒ "
# ä×Ö] Ù牅 ‚ß Œç×q àvÞ ^Ûß³ne VÙ^³Î h h^_íÖ] àe †Û àÂ
DÜ×ŠÚ å]æ…E XX!á^nßfÖ] oÊ áçÖæ^_jm ðô^GÖ] ð^Â… èÖ^ÃÖ] é]†ÃÖ] é^ËvÖ] p†i á]æ (^ãje… äÚŸ] ‚×i á] VÙ^Î !^ãi]…^Ú] à oÞ†fì^Ê VÙ^Î !Øñ^ŠÖ] àÚ Ü×Â^e
(äßÚ ^ã×fÏm ]‚u] ‚rm ¡Ê äÖ^Ú é^Òˆe Øq†Ö] t†ím ojFuæ (˜nËmæ Ù^ÛÖ] ÜÓnÊ †%Óm ojFu èÂ^ŠÖ] Ýç³Ï³i ŸZZ VÙ^³Î "
# ä³×³Ö] Ù糉… á] h é†m†a oe] àÂ
DÜ×ŠÚ å]æ…E XX!]…^ãÞ]æ ^qæ†Ú h†ÃÖ] š…] çÃi ojuæ

(áçÊiæ èÊi èñ^Ú ØÒ àÚ ØjÏnÊ (än× Œ^ßÖ] ØjjÏm g⃠àÚ Øfq à l]†ËÖ] †Švm oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi ŸZZ ="
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î hé†m†a oe] àÂ
Dän× ÐËjÚE XX!çrÞ] ^Þ] áçÒ] o×ÃÖ ÜãßÚ Øq… ØÒ ÙçÏnÊ
˜nËmæ ämˆrÖ] Ä–mæ †mˆßíÖ] ØjÏmæ gn×’Ö] †ŠÓnÊ ^_ŠÏÚ ^ÛÓu Üm†Ú àe] ÜÓnÊ Ùˆßm oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi ŸZZ VÙ^Î "
# ä×Ö] Ù牅 à hé†m†a oe] àÂ
Dp…^ífÖ] å]æ…E XX!‚u] ä×fÏm Ÿ oju Ù^ÛÖ]
Dän× ÐËjÚE XX!^ãn× àÚ àÚg Œ^ßÖ] ^âg …]ƒ^Ê (^ãe†ÇÚ àÚ ‹ÛGÖ] Ä×_i oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi ŸZZ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î hé†m†a oe] àÂ
Dän× ÐËjÚE XX!p†’fe ØeŸ] Ñ^ßÂ] ð o–i ‡^rvÖ] š…] àÚ …^Þ t†íi oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi ŸZZ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î hé†m†a oe] àÂ
Dp…^ífÖ] å]æ…E XX!h†ÇÛÖ] oÖ] цGÛÖ] àÚ Œ^ßÖ] †Gvi …^Þ èÂ^ŠÖ] ½]†A] Ùæù]ZZ VÙ^Î "
# ä×Ö] Ù牅 á] hÔÖ^Ú àe ‹Þ] àÂ
æ] (ÜÒ‚u] è‘^ìæ] (èe]‚Ö]æ] (Ù^q‚Ö] æ] (á^ì‚Ö] æ] (^ãe†ÇÚ àÚ ‹ÛGÖ] Åç×› V^j‰ Ù^ÛŸ^³e ]æ… ^³mZZ VÙ^³Î "
# ä³×³Ö] Ù糉… á] h é†m†a oe] à³Â
DÜ×ŠÚ å]æ…E XX!èÚ^ÃÖ]†Ú]
èßjÊ Ü$ ýŒ‚ÏÛÖ] kne xjÊ Ü$ (oiçÚ VèÂ^ŠÖ] p‚m àne^j‰ ‚Â]ZZ VÙ^ÏÊ XXÝ ] èfÎ oÊ çâæ Õçfi éæˆÆ oÊ "
# ofßÖ] kni]ZZ VÙ^³Î h ÔÖ^Ú àe Íç àÂ
Dp…^ífÖ] å]æ…E XX!äj×ì Ÿ] h†ÃÖ] àÚ kne oÏfm Ÿ
]æ†i oju ÝçÏi àÖ ^ãÞ]ZZ VÙ^Î !èÂ^ŠÖ] D†Ò„ÞE V^ß×Î [áæ†Ò]„i^Ú VÙ^ÏÊ (†Ò]„jÞ àvÞæ ^ßn× "
# ä×Ö] Ù牅 ij׳›] VÙ^³Î h p…^ËÇÖ] ‚n‰] àe èËm„u àÂ
(цGÛÖ^e ÌŠì VÍçŠì è$¡$æ (tçq^Úæ tçq^mæ (Üm†Ú àe oŠn ÙæˆÞæ (^ãe†ÇÚ àÚ ‹ÛGÖ] Åç×›æ (èe]‚Ö]æ (Ù^q‚Ö]æ (á^ì‚Ö] †Ò„Ê (l^mg †G ^ã׳fÎ
XX!Üâ†GvÚ oÖ] Œ^ßÖ] †_i …^Þ VÔÖƒ †ìgæ (h†ÃÖ] é†mˆre ÌŠìæ (h†ÇÛÖ^e ÌŠìæ
Dp„Ú†jÖ]æ ¨] çe] æ Ü×ŠÚ å]æ…E
ÝçnÖ^Ò èÃÛrÖ] áçÓiæ èÃÛrÖ^Ò †ãGÖ]æ †ãGÖ^Ò èߊÖ] áçÓjÊ á^ÚˆÖ] h…^Ïjm oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi ŸZZ V"
# ä׳Ö] Ù糉… Ù^³Î VÙ^³Îh ÔÖ^Ú àe ‹Þ] àÂ
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E XX!…^ßÖ] àÚ èÚ†–Ö^Ò èÂ^ŠÖ] áçÓiæ èÂ^ŠÖ^Ò ÝçnÖ] áçÓmæ
XX!ä×Ö] ä×Ö] Vš…Ÿ] oÊ Ù^Ïm Ÿ oju Väjm]æ… oÊæ XXä×Ö] ä×Ö] VÙçÏm ‚u] o× èÂ^ŠÖ] ÝçÏi ŸZZ VÙ^Î "
# ä×Ö] Ù牅 á] hÔÖ^Ú àe ‹Þ] àÂ
Dp„Ú†jÖ]æ Ü×ŠÚ å]æ…E
DÜ×ŠÚ å]æ…E XX!Œ^ßÖ] …]†A o× Ÿ] èÂ^ŠÖ] ÝçÏi ŸZZ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î h çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f àÂ
Vèm]æ… oÊæ XXäj–fΟ] á^Ûm] àÚ äfu Ù^Ï%Ú äf×Î oÊ ]‚u] Å‚i¡Ê †m†vÖ] àÚ ànÖ] àÛnÖ] àÚ ^vm… &Ãfm ä×Ö] á]ZZ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î hé†m†a oe] àÂ
DÜ×ŠÚ å]æ…E !XXå…ƒ Ù^Ï%ÚZZ

(u ܃Å#
Ö ª[ Œ
Û
Vå‚ß àÚ ÙçÏnÊ (änÖ] ]æ…^‰ Œ^ßÖ] äe ÄÛ‰ ]ƒ^Ê (g⃠Øfq à †Švm á] l]†ËÖ] ÔAçmZZ VÙçÏm "
# ä×Ö] Ù牅 kÃÛ‰ oÞ] VÙ^³Î h gÃÒ àe] oe] àÂ
DÜ×ŠÚ å]æ…EXX !áçÊiæ èÊiù èñ^Ú ØÒ àÚ ØjÏnÊ än× áç×jjÏnÊ VÙ^Î (ä×Ò äe àfâ„nÖ äßÚ áæ„ìªm Œ^ßÖ] ^ßÒ†i àòÖ
^m Ü×ŠÚ ^m V†rGÖ]æ †rvÖ] ÙçÏnÊ (†rGÖ]æ †rvÖ] ð]…æ ( çãnÖ] áçÛ׊ÛÖ] Øi^Ïm oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi ŸZZ V"
# ä³×³Ö] Ù糉… Ù^³Î VÙ^³Î h é†m†a oe] àÂ
DÜ×ŠÚ å]æ…E XX! çãnÖ] †rA àÚ äÞ^Ê ‚ΆÇÖ] Ÿ] (ä×jjÎ Ù^ÃjÊ (oË×ì p çãm ]„â =ä×Ö]‚fÂ
áçÛ׊iæ áçÛßÇiæ á憒ßjÊ (ÜÓñ]…æ àÚ ]æ‚ Üâæ ÜjÞ] áæˆÇjÊ (^ßÚg ^vב Ýæ†Ö] áçvÖ^’j‰ZZ VÙçÏm "
# ä×Ö] Ù牅 kÃÛ³‰ Ù^³Î h †fíÚ pƒ àÂ
Ýæ†Ö] …‚Çi ÔÖƒ ‚ßÃÊ (ä΂nÊ ànÛ׊ÛÖ] àÚ Øq… g–ÇnÊ (gn×’Ö] g×Æ VÙçÏnÊ gn×’Ö] ènÞ]†’ßÖ] Øâ] àÚ Øq… ÄʆnÊ (Ùç×i pƒ t†Ûe ]çÖˆßi oju áçÃq†³i ܳ$
DÜu¡ÛÖ] oÊ ¨] çe] å]æ…E !é ^ãGÖ^e èe^’ÃÖ] Ô×i ä×Ö] ݆ÓnÊ áç×jjÏnÊ Üãjv׉] oÖ] áçÛ׊ÛÖ] …ç%mæ Vèm]æ… oÊ ]‡ XX!èÛv×Û×Ö ÄÛriæ
gm†Î |¡‰ p†aˆÖ] àÂæ ýXX|¡‰ ÜãvÖ^ŠÚ ‚Ãe] áçÓm oju äßm‚ÛÖ] oÖ] ]憑^vm á] áçÛ׊ÛÖ] ÔAçmZZ V"
# ofßÖ] Ù^Î VÙ^Î z†Û àe ä×Ö]‚³f à³Â
D ¨] çe] å]æ…E ý†fnì àÚ

ÜÓÞç×jÏnÊ Ñ†GÛÖ] àÚ çŠÖ] l^m]†Ö] Ä×_i Ü$ ÜãßÚ ‚u]æ oÖ] †’mŸ Ü$ èËn×ì àe] Üã×Ò è$¡$ ÜÒˆßÒ‚ß ØjjÏm V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î h á^eç$ àÂ
Däq^Ú àe] å]æ…E XX!p‚ãÛÖ] ä×Ö] èËn×ì äÞ^Ê s×%Ö] o× ]çfu çÖæ åçÃm^fÊ åçÛjm]… ]ƒ^Ê VÙ^ÏÊ è¿Ëu] Ÿ ^ònA †Òƒ Ü$ !ÝçÎ ä×jÏm ÜÖ¡jÎ
!àm‚Ö] Üãe ä×Ö] ‚m©m ^u¡‰ å çq]æ^‰†Ê h†ÃÖ] ݆Ò] Üâ oÖ]çÛÖ] àÚ ^%Ãe ä×Ö] &Ãe Üu¡ÛÖ] kÃÎæ ]ƒ]ZZ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î hé†m†a oe] àÂ
Däq^Ú àe] å]æ…E
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E !ð^n×m^e g’ßi oju onA^â †m¡Ê ç‰ l^m]… á^‰]†ì àÚ t†ím V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Îhé†m†a oe] àÂ
Däq^Ú àe] å]æ…E !äÞ^_׉ oßÃm p‚ãÛ×Ö á©›çnÊ Ñ†GÛÖ] àÚ Œ^Þ t†ím V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î h'…^vÖ] àe ä×Ö]‚f àÂ

,Å~u]|
çñ] çe]æ (p„Ú†jÖ] å]æ… XXoÛ‰] äÛ‰] o›]çm ojne Øâ] àÚ Øq… h†ÃÖ] Ô×Ûm oju ^nÞ‚Ö] gâ„iŸZZ"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^³Î h çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f àÂ
(oe] ܉] äne] ܉]æ oÛ‰] äÛ‰] o›]çm ýojne Øâ] àÚæ] ýoßÚ ¡q… änÊ ä×Ö] &Ãfm oju ÝçnÖ] ÔÖƒ ä×Ö] Ùç_Ö Ýçm Ÿ] ^nÞ‚Ö] àÚ Ðfm ÜÖçÖZZ VÙ^Î VäÖ äm]æ… o³Êæ
XX!]…çq æ ^Û×¾ kò×Ú ^ÛÒ (Ÿ‚Âæ^_ŠÎ š…Ÿ] £Ûm
D ¨] çe] å]æ…E !èÛ›^Ê Ÿæ] àÚ oi†j àÚ p‚ãÛÖ] VÙçÏm "
# ä×Ö] Ù牅 kÃÛ‰ VkÖ^ÎkäÛ׉ Ý] àÂ
(]…çqæ ^Û×¾ kò×Ú ^ÛÒ (Ÿ‚ æ ^_ŠÎ š…Ÿ] ¡Ûm (ÌÞŸ] oßÎ] (äãfrÖ] o×q] (oßÚ p‚ãÛÖ] V"
# ä³×³Ö] Ù糉… Ù^³Î VÙ^³Î h p…‚íÖ] ‚nÉ oe] àÂ
D ¨] çe] å]æ…E !àn߉ Äf‰ Ô×Ûm

wYŠ XgzZ}
ð Áz4,
Ä–mæ (†mˆßíÖ] ØjÏmæ (gn×’Ö] †ŠÓnÊ (Ÿ‚ ^ÛÓu (Üm†Ú àe] ÜÓnÊ Ùˆßm á] àÓAçnÖ å‚ne oŠËÞ p„Ö]æ V"
# ä³×³Ö] Ù糉… Ù^³Î VÙ^³Îh é†m†a oe] àÂ
Dän× ÐËjÚE !^ãnÊ ^Úæ ^nÞ‚Ö] àÚ ]†nì é‚u]çÖ] é‚rŠÖ] áçÓi oju (‚u] ä×fÏm Ÿ oju Ù^ÛÖ] ˜nËmæ (èmˆrÖ]
Dän× ÐËjÚE ÜÓßÚ ÜÓÖ^Ú]æ ÜÓnÊ Üm†Ú àe] ÙˆÞ ]ƒ] ÜjÞ] ÌnÒ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Îhé†m†a oe] àÂ
Ø‘ Ù^Ãi VÜâ†nÚ] ÙçÏnÊ oŠn وßnÊ (èÛnÏÖ] Ýçm oÖ] àm†a^¾ ÐvÖ] o× áç×i^Ïm ojÚ] àÚ äËñ^› Ù]ˆi Ÿ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î zä×Ö]‚f àe †³e^³q à³Â
DÜ×ŠÚ å]æ…E !èÚŸ] å„â ä×Ö] èÚ†Ói ð]†Ú] ˜Ãe o× ÜÓ–Ãe á] (Ÿ VÙçÏnÊ (^ßn×Â
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E !‚ùÖ h^m Ù^q‚Ö] Üm†Ú àe] ØjÏm VÙçÏm "
# ä×Ö] Ù牅 kÃÛ‰ VÙ^Îhp…^’ÞŸ] èm…^q àe ÄÛrÚ àÂ
(ä´ŠËÞ snru ð†Ú^Ê ÜÓnÊ kŠÖæ t†ím á]æ (ÜÓÞæ äürnru ^Þ^Ê ÜÓnÊ^Þ]æ t†ím á] VÙ^ÏÊ Ù^q‚Ö] "
# ä×Ö] Ù牅 †Òƒ VÙ^Îhá^ÃÛ‰ àe Œ]çßÖ] àÂ
æ èßŠÒ Ýçm (^Úçm áçÃe…] VÙ^Î [š…Ÿ] oÊ ä%fÖ^Úæ V^ß×Î (èßjÊ ÜÒ …]çq ^ãÞ^Ê ÌãÓÖ] é…ç‰ xi]çËe än× œ†Ïn×Ê ÜÓßÚ äÒ… ] àÛÊ (Ü×ŠÚ ØÒ o× oj˳n׳ì ä³×³Ö]æ
àe oŠn وßm Ü$ (å…‚Î äÖ ]æ…‚Î] (Ÿ VÙ^Î [ä×nÖæ Ýçm éçב änÊ ^ßnËÓi] èßŠÒ p„Ö] ÝçnÖ] ]„â ä×Ö] Ù牅 ^m V^ß×ÏÊ (ÜÓÚ^m^Ò äÚ^m] †ñ^‰æ èÃÛrÒ Ýçmæ †ãGÒ Ýç³m
!ä×jÏnÊ ‚Ö h^e ‚ß äÒ …‚nÊ ÐGÚ oΆA ð^–nfÖ] é…^ßÛÖ] ‚ß ݡŠÖ] än× Üm†Ú
Däq^Ú àe] æ æü] çe] å]æ…E
(àni æ†ãÚ àne (ÐGÚ oΆA (ð^–nfÖ] é…^ßÛÖ] ‚ß وßnÊ (Üm†Ú àe oŠn ä×Ö] &óe ƒ] (ÔÖ„³Ò ý"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Îh á^ÃÛ‰ àe Œ]çßÖ] àÂ
(äʆ› oãjßm &nu oãjßm äŠËÞæ (l^ÚŸ] äŠËÞ xm…‚rm †Ê^ÓÖ Øvm Ÿæ (©Ö©×Ö^Ò á^q äßÚ …‚vßm äÃÊ… ]ƒ]æ †_Î ä‰]… ª›ª› ]ƒ] (ànÓ×Ú èvßq] o× änË³Ò Ä³•]æ
Däq^Ú àe] å]æ…E ýä×jÏnÊ‚Ö h^e ‚ß äÒ…‚m oju Ð×_ßnÊ
oÊ èßjÊ àÓi ÜÖ äÞ]ZZ VÙ^Î á] äÖçÎ àÚ á^ÓÊ (å^Þ…„uæ (Ù^q‚Ö] à å^ß$‚u ^%m‚u äf_ì †%Ò] á^ÓÊ "
# ä×Ö] Ù牅 ^ßf_³ì VÙ^³Îh o×â^fÖ] èÚ^Ú] oe] àÂ
ýèÖ^vÚ Ÿ ÜÓnÊ t…^ì çâæ (ÜÚŸ] †ìg ÜjÞ]æ ð^nfÞŸ] †ìg ^Þ]æ ((Ù^q‚Ö äjÚ] …„uŸ] ^nfÞ &Ãfm ÜÖ ä×Ö] á]æ (Ù^q‚Ö] èßjÊ àÚ Ü¿Â] Ý g èm…ƒ ä×Ö] œ…ƒ „ß³Ú š…Ÿ]
Ý‚Ïi ‚Î ÜãÚ^Ú] ^ÛßnfÊ (xÖ^‘ Øq… ÜãÚ^Ú]æ (Œ‚ÏÛÖ] knfe Üã×qæ (Øn×Î „òÚçm Üâ VÙ^Î [„òÚçm h†ÃÖ] àm^Ê =ä×Ö] Ù牅 ^m V†ÓÃÖ] oe] k³ß³e Ôm†³A Ý] k³Ö^³Ï³Ê
Ü$ änËjÒ àne å‚m oŠn ĖnÊ (Œ^ßÖ^e o×’m oŠn ݂ÏjnÖ p†ÏãÏÖ] oGÛm “Óßm Ý^ÚŸ] ÔÖƒ Äq†Ê (xf’Ö] Üm†Ú àe oŠn Üãn×Â ÙˆÞ ƒ] xf’³Ö] ܳãe o³×³’³m

Üã×Ò p ç`m ÌÖ] áçÃf‰ äÃÚ Ù^q‚Ö] äñ]…æ xjËnÊ h^fÖ] ]çvjÊ] VÝ¡ŠÖ] än× oŠn Ù^Π͆’Þ] ]ƒ^Ê (ÜãÚ^Ú] Üãe o×’nÊ (kÛnÎ] ÔÖ ^ãÞ^Ê Ø’Ê Ý‚Ïi VäÖ ÙçÏm
(^ãe oßÏfŠi àÖ èe†• ÔnÊ oÖ á] VÝ¡ŠÖ] än× oŠn ÙçÏmæ (^e…^â Ð×_ßmæ (ð^ÛÖ] oÊ x×ÛÖ] hæ„m ^ÛÒ h]ƒ Ù^q‚Ö] ä³nÖ] †³¿³Þ ]ƒ^³Ê (t^³‰æ o³×³v³Ú Ìn‰æƒ
Ÿæ ¼ñ^u Ÿæ †rA Ÿæ †ru Ÿ (ðonGÖ] ÔÖƒ ä×Ö] Ð_Þ] p çãm äe p…]çjm ä×Ö] Ð×ì ^ÛÚ ðonA oÏfm ¡Ê ( çãnÖ] ä×Ö] ݈ãnÊ (ä×jÏnÊ oΆGÖ] ‚×Ö] h^e ‚߳ ä³Ò…‚³nÊ
!Däq^Ú àe] å]æ…E !ä×jÎ] Ù^ÃjÊ p ç`m ]„â Ü׊ÛÖ] ä×Ö]‚f ^m VÙ^Î DÐ_ßi Ÿ (Üâ†rA àÚ ^ãÞ^Ê å‚ΆÇÖ]Ÿ]E èe]
àÊ‚nÊ (lçÛm Ü$ (è߉ ànÃe…] æ^ŠÛì &ÓÛmæ (äÖ ‚Öçmæ ( tæˆjnÊ (š…Ÿ] oÖ] Üm†Ú àe oŠn وßm V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^³Î h æ†Û àe ä×Ö]‚f àÂ
!†ÛÂæ †Óe oe] àne ‚u]æ †fÎ oÊ Üm†Ú àe oŠnÂæ ^Þ] ÝçÎ^Ê (p†fÎ oÊ oÃÚ
Dð^ÊçÖ] h^jÒZZ oÊ p‡çrÖ] àe] å]æ…E


ÌZÅ æ¾5.Zù4

ÌÕ] ÔÖƒæ (äf×ÏfÊ Ä_jŠm ÜÖ á^Ê (ä´Þ^Š×fÊ Ä_jŠm ÜÖ á^Ê (å´‚ne å†nÇn×Ê ]†ÓßÚ ÜÓß³Ú pg… à³Ú VÙ^³Î "
# ä³×³Ö] Ù糉… à³Â h p…‚íÖ] ‚nÉ oe] à³Â
!á^ÛmŸ]
DÜ×ŠÚ å]æ…E
(àn èʆ› Ô’Ãm ÜÖ ^Þ¡Ê Õ‚f ÜãnÊ á] h… ^m VÙ^ÏÊ (^ã×â^e ]„Òæ ]„Ò äßm‚Ú g×Î] á] Ý¡ŠÖ] än× Ønñ]†fq oÖ] ØqæˆÂ ä×Ö] ouæ] V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î
!DoÏ`nfÖ] å]æ…E !¼Î èÂ^‰ oÊ †ÃÛjm ÜÖ (äãqæ á^Ê (Üãn×Âæ än× ^ãf×Î] VÙ^ÏÊ VÙ^Î

$Š q ZtºvŠ
g
oju ÜãËÖ^ì àÚ Ÿæ ÜãÖ„ì àÚ Ü↖m Ÿ ä×Ö] †Ú^e èÛñ^Î èÚ] ojÚ] àÚ Ù]ˆi Ÿ VÙçÏm "
# ä×Ö] Ù牅 kÃÛ‰ ýg_³í³m ç³âæ ýÙ^³Îh èmæ^ÃÚ àÂ
Dän× ÐËjÚE !ÔÖƒ o× Üâæ ä×Ö]†Ú] oi^m
!DÜu¡ÛÖ] oÊ æü] çe] å]æ…E !^ãßm ^ãÖ ‚rm àÚ è߉ èñ^Ú ØÒ Œœ… o× èÚŸ] é„ãÖ &Ãfm ä×Ö] á] VÙ^Î "
# ä×Ö] Ù牅 á]hé†m†a oe] àÂ
Däq^Ú àe]æ oñ^ŠßÖ]æ p„Ú†jÖ] å]æ…E!lçÛÖ] l]„×Ö]ƒ ^â†Òƒ ]æ†%Ò] V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î Vhé†m†a oe] àÂ
†Òƒ é†%ÒZZ VÙ^Î [^â ð¡q ^Úæ ä×Ö] Ù牅 ^m VØnÎ XX!ð^ÛÖ] äe^‘] ]ƒ] ‚m‚vÖ] œ‚’m ^ÛÒ œ‚’i hç×ÏÖ] å„â á]ZZ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^³Î h†Û àe] àÂ
DXXá^ÛmŸ] gÃAZZ oÊ äÃe…Ÿ] &m ^uŸ] oÏ`nfÖ] å]æ…E XX!ág†ÏÖ] éæ¡i æ lçÛÖ]
èßrÖ ^ãÞ]æ (ðç‰ ðçŠÖ^eæ ^Þ^Šu] á^ŠuŸ^e áæˆrjÖ Ü$ (áç×ÛÃi ^Ûe àf‰^vjÖ Ü$ (áç¿ÏnjŠi Ü$ (áç¿ÏnjŠi ^ÛÒ à%ÃfjÖ Ü$ (áçÚ^ßi ^ÛÒ àiçÛjÖ ä³×³Ö]æ
DèÆ¡fÖ] s`ÞE !]‚e ]…^ßÖæ] ]‚e]
å]æ…E XX!ØôÃûß$Ö^eô ØôÃûß$Ö]æø „ûuø Øønûñô]†ø‰ûô] oßôeø o×FÂø oiFø] ^Úø oûjôÚ$ ö] o×FÂø à$ nøiô^ûnøÖøZZ V"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î D^Ûãß ä×Ö] o•…E ”^óÖ] à³e 憳۳ à³e ä³×³Ö]‚³f à³Âø
Dp„Ú†jÖ]