You are on page 1of 4

Bezpiecze�stwo wewn�trzne[edytuj]

Bezpiecze�stwo wewn�trzne � jeden z rodzaj�w bezpiecze�stwa, odnosz�cy si� do


zagro�e� i przeciwdzia�a� wobec nich wyst�puj�cych wewn�trz pa�stwa. Zapewnienie
odpowiednio wysokiego poziomu bezpiecze�stwa wewn�trznego jest istotnym elementem
polityki wewn�trznej pa�stwa. Bezpiecze�stwo narodowe (pa�stwa) to stan
niezagro�onego spokoju, wyra�any poprzez potrzeb� istnienia, przetrwania, pewno�ci,
stabilno�ci, to�samo�ci, niezale�no�ci, ochrony poziomu i jako�ci �ycia.

Poj�cie bezpiecze�stwa wewn�trznego odnosi si� do procesu zaspokajania potrzeb i


interes�w spo�ecze�stwa danego kraju, co zapewne jest przes�ank� do u�ywania
okre�lenie bezpiecze�stwo wewn�trzne pa�stwa. Proces ten realizuje si� w z�o�onym
�rodowisku, a jego konsekwencje dotycz� nie tylko zainteresowanych os�b i grup
spo�ecznych, �rodowisk, region�w i ca�ych pa�stw, ale odnosz� si� tak�e do innych
spo�eczno�ci, chocia�by z uwagi na fakt przestrzennego rozprzestrzeniania si�
zagro�e�, kt�re nie znaj� poj�cia "granica pa�stwa" (np. terroryzm).

Spis tre�ci [ukryj]


1 Bezpiecze�stwo wewn�trzne a zagro�enia
2 Cele strategii RP
3 Terroryzm
4 Inne zagro�enia
5 Wyzwania globalizacji
6 Zobacz te�
7 Przypisy
8 Bibliografia
9 Linki zewn�trzne
Bezpiecze�stwo wewn�trzne jest jednym z dw�ch, obok bezpiecze�stwa zewn�trznego,
rodzaj�w bezpiecze�stwa wyr�nianych ze wzgl�du stosunek do obszaru pa�stwa.
Zapewnienie bezpiecze�stwa narodowego jest naczelnym zadaniem polityki zagranicznej
pa�stwa, za� celem narodowej polityki bezpiecze�stwa jest ochrona pa�stwa i
spo�ecze�stwa przed zagro�eniem wewn�trznym i zewn�trznym.

Bezpiecze�stwo wewn�trzne jest tak�e przedmiotem studi�w akademickich na wielu


uczelniach w Polsce, zar�wno jako oddzielny kierunek studi�w, specjalizacja na
administracji i na politologii, jak i studia podyplomowe.

Zagro�enia mog� by� skierowane na zewn�trz i do wewn�trz; tak samo powinny by�
skierowane dzia�ania w celu ich likwidowania. Wyodr�bnia si� wi�c bezpiecze�stwo
wewn�trzne i bezpiecze�stwo zewn�trzne.

�Bezpiecze�stwo wewn�trzne jest domen� polityki wewn�trznej danego kraju. Tak jest
do dzisiaj, cho� zmieni� si� zar�wno charakter i rodzaj zagro�e�, jak i metody
zapobiegania im. Globalizacja, rozw�j mi�dzynarodowej komunikacji komunikowania
wymagaj� umi�dzynarodowienia sfery bezpiecze�stwa wewn�trznego, co ma miejsce, ale
brak, jak na razie, pe�nego przekonania o takiej konieczno�ci, co jest wywo�ane
wieloma specyficznymi warunkami. Do najwa�niejszych nale�y zaliczy�: brak zmian w
my�leniu o bezpiecze�stwie, narodowy charakter s�u�b specjalnych, utajnienie zasad
ich dzia�ania, wysokie koszty oraz wykorzystywanie cz�sto przez nich do
finansowania nielegalne �r�d�a dochod�w, opieraj�ce si� na wsp�pracy z
przest�pczo�ci� zorganizowan�� � stwierdza Katarzyna �ukrowska[1].

Bezpiecze�stwo jest r�wnie� kierunkiem studi�w[potrzebny przypis].

Bezpiecze�stwo wewn�trzne a zagro�enia[edytuj | edytuj kod]


Bezpiecze�stwo wewn�trzne kszta�tuje si� w relacjach pomi�dzy zagro�eniami,
poziomem bezpiecze�stwa, polityk� bezpiecze�stwa a poczuciem bezpiecze�stwa.

Poziom bezpiecze�stwa � rozumiany jako pewien obiektywnie mierzony stan


bezpiecze�stwa panuj�cy na obszarze pa�stwa � znajduje si� pomi�dzy zagro�eniami a
polityk� bezpiecze�stwa. Zagro�enia bezpiecze�stwa � mo�liwo�� ataku, katastrofy
czy akcji o podobnych skutkach, same ataki i ich konsekwencje � wp�ywaj� na poziom
bezpiecze�stwa.
Polityka bezpiecze�stwa � przez jej realizacj� przez odpowiednie organy pa�stwa �
wp�ywa r�wnie� na poziom bezpiecze�stwa. Z kolei poziom bezpiecze�stwa jest
odbierany przez przebywaj�cych na terytorium danego pa�stwa i przek�ada si� na ich
subiektywne poczucie bezpiecze�stwa.
To poczucie bezpiecze�stwa � wyra�ane przez spo�ecze�stwo w prezentowanych
opiniach, wynikach sonda�y, akcjach takich jak petycje, marsze protestacyjne � jest
z kolei jednym z czynnik�w kszta�tuj�cych polityk� bezpiecze�stwa, innym jest obraz
rzeczywistych czy te� wyobra�onych zagro�e� w oczach kszta�tuj�cych ow� polityk�.
Cele strategii RP[edytuj | edytuj kod]
Wed�ug Strategii bezpiecze�stwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej[2] nadrz�dnym
celem dzia�a� pa�stwa w dziedzinie bezpiecze�stwa wewn�trznego jest utrzymanie
zdolno�ci do reagowania w przypadku wyst�pienia zagro�e� bezpiecze�stwa publicznego
oraz bezpiecze�stwa powszechnego, zwi�zanych z ochrona porz�dku prawnego, �ycia i
zdrowia obywateli oraz maj�tku narodowego przed bezprawnymi dzia�aniami oraz
skutkami kl�sk �ywio�owych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.

Osi�gni�cie tego celu wymaga:

tworzenia sp�jnych przepis�w prawnych,


kszta�towania postaw spo�ecznych,
doskonalenia dzia�alno�ci wszystkich podmiot�w pa�stwowych i spo�ecznych, kt�rych
aktywno�� zwi�zana jest z bezpiecze�stwem wewn�trznym pa�stwa.
B�dzie to mo�liwe poprzez:

zwi�kszenie efektywno�ci dzia�ania administracji publicznej,


podnoszenie poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracownik�w administracji
publicznej realizuj�cych zadania w tej sferze funkcjonowania pa�stwa,
upowszechnianie wiedzy o zagro�eniach bezpiecze�stwa wewn�trznego pa�stwa.
Dzia�ania w zakresie zapewnienia akceptowanego przez spo�ecze�stwo poziomu
bezpiecze�stwa wewn�trznego pa�stwa maj� by� skierowane tak�e na integracj� i
konsolidacj� z dzia�aniami NATO, UE i ONZ oraz innych organizacji mi�dzynarodowych.

Terroryzm[edytuj | edytuj kod]


Strategia[3] ta podkre�la mo�liwo�� wyst�pienia zagro�e� terrorystycznych i
konieczno�� przeciwdzia�ania aktom terrorystycznym. Jako �e terroryzm wewn�trzny w
Polsce nie wyst�puje i raczej nie nale�y si� go spodziewa�, uderzenia
terrorystycznego nale�y oczekiwa� z zewn�trz, dzi�ki u�atwieniu w ruchu ludzi i
towar�w � mi�dzy innymi dzi�ki otwarciu granic z krajami Unii Europejskiej oraz
dzi�ki u�atwieniu porozumiewania si� � mi�dzy innymi dzi�ki Internetowi, telefonii
kom�rkowej[potrzebny przypis]. Te same korzy�ci, jakie daje globalizacja
gospodarcza, mog� by� obr�cone w czynniki sprzyjaj�ce naruszeniom bezpiecze�stwa
wewn�trznego.

Dla przeciwdzia�ania terroryzmowi wa�ne s�:

profesjonalizm w wykonywaniu zada� ustawowych,


prawid�owe wyznaczonych do tego s�u�b i organ�w,
umiej�tno�� w�a�ciwego zachowania si� obywateli w przypadku wyst�pienia zagro�enia
terrorystycznego.
Inne zagro�enia[edytuj | edytuj kod]
Pa�stwo ma tak�e zapobiega� innym dzia�aniom godz�cym w jego bezpiecze�stwo
wewn�trzne, w tym naruszaj�cym porz�dek konstytucyjny oraz rozpowszechniaj�cym
totalitarne ideologie, nienawi�� rasow� i narodowo�ciow�.

Zar�wno ideologie jak nienawi�� na tle rasowym, narodowym, religijnym, przekona� co


do mniejszo�ci seksualnych czy do praktyk medycznych[4] � nie uznaj� granic. Polska
jest ci�gle krajem do�� jednolitym etnicznie i religijnie, ale ten stan si�
zmienia, wraz z rosn�c� imigracj�, a tak�e z mo�liwo�ci� swobodnego przep�ywu ludzi
i podejmowania przez nich pracy na obszarze naszego kraju. Wraz z rosn�c� liczb�
obcokrajowc�w wzrasta te� prawdopodobie�stwo wyst�pienia akt�w przemocy przeciw
nim; na razie nie s� to cz�ste przypadki.

Wyzwania globalizacji[edytuj | edytuj kod]


W czasach globalizacji bezpiecze�stwo wewn�trzne i bezpiecze�stwo zewn�trzne s�
�ci�le ze sob� powi�zane. Zagro�enia z zewn�trz �atwo mog� si� przerodzi� w
zagro�enia wewn�trzne, zw�aszcza w takich obszarach jak terroryzm, przest�pczo��
mi�dzynarodowa, wykorzystywanie dostaw energii do cel�w politycznych, kataklizmy
naturalne i wywo�ane przez cz�owieka. Na wiele z nich Polska jest nara�ona, w
wi�kszym lub mniejszym stopniu[5].

Wydarzenia polityczne i gospodarcze w jednym kraju wp�ywaj� na wydarzenia w innych.


Kataklizmy takie jak powodzie czy tajfuny nigdy nie uznawa�y granic, ale za te
zwi�zane z dzia�alno�ci� cz�owieka � jak zanieczyszczenie �rodowiska � odpowiadaj�
konkretne kraje, przedsi�biorstwa, osoby nimi kieruj�ce.

W zakresie bezpiecze�stwa wewn�trznego pa�stwo ma do czynienia nie tylko z innym


pa�stwem czy pa�stwami, ale tak�e z organizacjami czy pojedynczymi osobami, zar�wno
je�li chodzi o ich zwalczanie, jak i wsp�prac� w celu rozwi�zania problem�w. Ma do
czynienia tak�e z organizacjami mi�dzynarodowymi takimi jak ONZ czy NATO. Jest to
bezpo�redni skutek globalizacji politycznej.

Planuj�c swe dzia�ania w zakresie bezpiecze�stwa wewn�trznego pa�stwo musi by�


�wiadome tych uwarunkowa� i stworzy� odpowiednie akty prawne, a na ich podstawie
odpowiednie instytucje, po czym stara� si� doskonali� je i dostosowywa� do
aktualnej sytuacji.

Zobacz te�[edytuj | edytuj kod]


bezpiecze�stwo narodowe
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Skocz do g�ry ^ Katarzyna �ukrowska, Poj�cie bezpiecze�stwa i jego ewolucja, w:
Bezpiecze�stwo mi�dzynarodowe, pod redakcj� naukow� Katarzyny �ukrowskiej i
Ma�gorzaty Gracik, Szko�a G��wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, strona 21.
Skocz do g�ry ^ Strategia bezpiecze�stwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
zosta�a zatwierdzona 13 listopada 2007 przez prezydenta Lecha Kaczy�skiego na
wniosek premiera. Dokument ten zosta� wydany w oparciu o artyku� 4a punkt 1, ust�p
1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi�zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej. Zast�puje on strategi� przyj�t� 8 wrze�nia 2003 roku.
Skocz do g�ry ^ Strategia to sztuka rozwijania i stosowania � w czasie pokoju i
wojny � politycznych, ekonomicznych, psychologicznych oraz militarnych si�
pozwalaj�cych na osi�gni�cie cel�w polityki pa�stwa dla uzyskania korzystnych
rezultat�w sprzyjaj�cych osi�gni�ciu zwyci�stwa i zmniejszenia mo�liwo�ci
poniesienia pora�ki. (S�ownik termin�w z zakresu bezpiecze�stwa narodowego,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002, strona 130, za: Dictionary of Military
and Associated Terms, Waszyngton 1987, strona 350).
Skocz do g�ry ^ Takich jak aborcja czy eutanazja.
Skocz do g�ry ^ Na przyk�ad nie jest nara�ona na skutki wybuchu wulkanu, ma�e
prawdopodobie�stwo jest nara�enia na skutki kataklizmu humanitarnego, wi�ksze na
skutki awarii elektrowni atomowej.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
Ryszard Zi�ba: Instytucjonalizacja bezpiecze�stwa wewn�trznego. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1999.
Katarzyna �ukrowska: Poj�cie bezpiecze�stwa i jego ewolucja. W: Bezpiecze�stwo
mi�dzynarodowe : teoria i praktyka. Katarzyna �ukrowska, Ma�gorzata Gracik (red.).
Warszawa: Szko�a G��wna Handlowa � Oficyna Wydawnicza, 2006. ISBN 83-7378-210-9.
Jaros�aw Zieli�ski: Problemy bezpiecze�stwa wewn�trznego i bezpiecze�stwa
mi�dzynarodowego. W: Problemy bezpiecze�stwa wewn�trznego i bezpiecze�stwa
mi�dzynarodowego. Krzysztof M. Ksi�opolski (red.). Warszawa: Wy�sza Szko�a
Administracyjno-Spo�eczna, 2009. ISBN 978-83-923431-8-9.
B. R. Kuc, Z. �cibiorek: Podstawy metodologiczne nauk o bezpiecze�stwie. Warszawa:
Wydawnictwo Mened�erskie PTM, 2013, s. 27-30. ISBN 978-83-61949-05-3.
Linki zewn�trzne[edytuj | edytuj kod]
Strategia bezpiecze�stwa narodowego RP, strona internetowa MON, dost�p 6 kwietnia
2009.
Kategorie: PolitologiaBezpiecze�stwo
Menu nawigacyjne
Nie jeste� zalogowanyDyskusjaEdycjeUtw�rz kontoZaloguj
si�Artyku�DyskusjaCzytajEdytujEdytuj kod �r�d�owyHistoria i autorzySzukaj

Przeszukaj Wikipedi�
Przejd�
Strona g��wna
Losuj artyku�
Kategorie artyku��w
Najlepsze artyku�y
Cz�ste pytania (FAQ)
Dla czytelnik�w
O Wikipedii
Zg�o� b��d
Kontakt
Wspom� Wikipedi�
Dla wikipedyst�w
Pierwsze kroki
Portal wikipedyst�w
Og�oszenia
Zasady
Pomoc
Ostatnie zmiany
Narz�dzia
Linkuj�ce
Zmiany w linkowanych
Prze�lij plik
Strony specjalne
Link do tej wersji
Informacje o tej stronie
Element Wikidanych
Cytowanie tego artyku�u
Drukuj lub eksportuj
Utw�rz ksi��k�
Pobierz jako PDF
Wersja do druku
W innych j�zykach
???????
Deutsch
English
??
Edytuj linki
T� stron� ostatnio edytowano 03:08, 20 sty 2018.
Tekst udost�pniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych
warunkach, z mo�liwo�ci� obowi�zywania dodatkowych ogranicze�. Zobacz szczeg�owe
informacje o warunkach korzystania.
Polityka ochrony prywatno�ciO WikipediiKorzystasz z Wikipedii tylko na w�asn�
odpowiedzialno��Dla deweloper�wKomunikat na temat ciasteczekWersja dla urz�dze�
mobilnychWikimedia Foundation Powered by MediaWiki