You are on page 1of 15

SULIT I tr0312

PERATURANPEMARKAHAN
BAHASA MELAYU KERTAS 2lrr03l2l

Markah penuh: 110markah

Soalan I

Markah penuh 30 dibahagi kepada:


(a) Isi 20 rnarkah
(b) Bahasa- 10 markah

(a) Isi [20 rnarkah]


Nota:
(i) Panduanrnengiraperkataan.
Perkataanyang dikira sebagaisatr-rperkataan:
. nama khas
r perkataanberulang
r penggLlnaankata sendi di dan ke
. tarikh
r angka yang ditulis dengannombor atau perkataan
. gelaran

(ii) Kira dan tandakan jawapan calon setakat120 patah perkataan sahajasebelumdiperiksa.
( iii) P er iks aj a w a p a n c a l o n s e ta k a t 1 2 0 patah perhataan sahaj a.Y ang sel ebi hnya ti dak perl u
diperiksa.
(iv) Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

Bahagian Markah ;f
(i) Pendahuluan 2l

161 I
(ii) lsi Tersurat

(iii) Isi Tersirat

(iv) Penutup/Kesimpulan ;-l


-=
Jumlah Markah
_ '1___l

[Lihat lnlaman sebelah


tt03/2 - SKEMA BK3l20r7 SULIT
SULIT ) rr0312
SoalanI : Rumusan

Pendahuluan[2 markahl Markah


Pl Petikanmembincangkan kebaikan-kebaikan / kepentingan-kepentingan / l<elebihan- 2
kelebihan/ faedah-faedahekonomidigitalkepadanegarakita / Malaysia.

P2 Petikanmembincangkan kebaikan-kebaikan / l<elebihan-


/ kepentingan-kepentingan 2
kelebihan/ faedah-faedahekonornidigital dan masalahyangdihadapioleh pengusirha
Perusahaan (PKS).
Kecil danSederhana
P3 Rumuanrrembincangkan I
kebaikan-kebaikan/ kepentingan-kepentingan 2
/ faedah-faedahekonomi
kelebihan-kelebihan digitaldankekangan-kekangannya.

P4 Petikan/ Rumusanmembincangkan kebaikan-kebaikan I


I l<epentingan-kepentingan I
/ faedah-faedahekonornidi
kelebihan-kelebihan gital.
P5 Petikanmernbincangkankebaikan-kebaikan / kelebihan-
/ kepentingan-kepentingan 1
kelebihan/ faedah-faedahekonornidigital dankekangan-kekangannya.
ekonomidigital.
manfaat-manfaat
P6 Petikan/ Rumusanmembincangkan 0

Isi-isitersurat (Manfaat-manfaat
ekonomidigital)I 4 hingga12 markah I
S1 Enjinperturnbul-ran baharuekonomiMalaysia
52 Dapatmenjanakan pendapatan pihaktermasuklah
kepadamana-rnana
tarnbahan suri rumah.
53 urllsanjual beli btkan sahajamenjadiamatmudah
S4 masaparapernbeli
Dapatrnenjimatkan
55 memudahkan padaskalayanglebihbesar,iaitu melibatkanimporl daneksport
urusanperniagaan
barangan
56 Parapengguna ataupembeliakanmenikmatimanfaatnya melaluipembelianbarangandari mana-
mananegaradi duniatanpaperluberadadi negaratersebut
57 lagi gayabaharudalamkehidupangenerasimudapadamasaini
Ekonornidigitalmenyerlahkan
58 baharudiwujudkanbuatrakyatMalaysia
Dijangkakansebanyak60 000peluangpekerjaan
59 bolehditingkatkankepada80 pertrtr"rs.
KDNK MalaysiamelaluiPKS padamasahadapan
Sl0 perniagaan
Ekonomidigitalberjayamenjadipernangkin luar bandar
bagiusahawan

lsi-isi tersirat (Kekangan-kekangannya)


| 4 hinggal2 markah I
Tl MasalahliputanI capaianInternetyangterhad
T2 TerdedahkepadapenipuanI baranganyangdijual kr-rrang / penipr-ran
berkr"raliti bayaran
kurangyakin denganpelaksanaan
T3 Masyarakat ekonomidigital
antarapeniagaalam mayaI alamnyata
T4 Persaingan
T5 Kemahiranpenggunaan
lnternetI ICT rnasihterbatas
T6 Masalahuntukmelakukanpernbayaran
atastalian

Kesimpulan[2 markahl
1. Kesimpulannya,kita hendaklahmemanfaatkan ekonomidigital agar ekonomi negaraberkembang
seiringdengannegaramajr-r.
[2 markah]
2. Kesimpulannya, ekonomidigital.[1 markah]
kita hendaklahmemanfaatkan

[Lihat halaman sebelah


tt03t2 - SKEMA BK 3t2017 SULIT
SULIT 3 IIO3I?

(b) Bahasa[10 markah]


jadual
Asaspemberianmarkahbahasatertaklukkepadamarkahisi sepertiyangdinyatakandalam
berikut:

Markah Markah Hr"rraian


Peringkat Bahasa
Isi

isi baik
KesinambLlngan
l8-20 9- 10 baik
Strukturayatltatabahasa
Baik
15-17 7-9 Kosakata lr-ras
Tandabacaanleiaanbetul
isi masih baik
KesinambLtngan

12-14 6 -7 Strrrktr-rray atltatabahasamasi h me rnuaskan


Sederhana
8- 1l 4-6 Kosa kata masih memuaskan
Tanda bacaanleiaanjr"rgamemuasl

Padakeselun-rhannyadalam serba
Lemah | -7 l-4
mem uaskan
kekuranqan/tidak

Nota
(i) Jika bahasanyaagak baik, tambah I markah lagi.
(ii) Jika bahasanyakurang memuaskan,tolak I markah.
(iii) J i k a d i s a l i n b u l a t-b u l a t p e rkataandemi perkataan,ayat derni ayat, w i rl aupun
jumlah perkataankurang daripacla 120 patah perkataan,berikan 0 markah.
(iv) Jika 1-rmusankurang daripad a 120 patah perkataan,markah tidak dipotong-
[Markah bahasamaksimum : l0 markah]

[Lihat halaman sebelah


rl03l2- SKEMA BK3l20r7 SULIT
SULIT 4 tt0312
Soalan2
35 markah d i b a h a g i k a n k e p a d a :
Markal-rpenr"rh
Soalan2(a) 9 markah
Soalan2(b) 9 markah
Soalan2(c) 8 markah
Soalan2 (d) 9 markah

PerhatianbagiSoalan2(a) hinggaSoalan2(d)
1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.
2. Jawapan hendaklah dalamayat yanglengkap/sempurna-
3 . J i k a d i s a l i n b u l a t - b u l a td a r i p a d at e k sd a nj a w a p a ni t u b e t u l , b e r i k a n s e p a r u h( 5 0 % )
daripadamarkahyang diperuntr"rkkan sahaja.
Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman

i.Soalan2 markah:
PSI
DE,SKRI MA

Jawapantepatmengikutkonteks/isicukrrpdanayatgramatis

Jawapankurangtepat/isitidak cukr-tp

Jawapantidak tepat/salah

ii.Soalan3 markah:

D E , S K R I PI S M

dengantugasandanayatgramatis
Isi cukr,rpdanlengkap/relevan

tetapiayatkuranggramatis
ls cukup dan lengkap/relevan
lengkaptetapiayatgramatis
I s tidak cukup/kurang

lengkapdanayatkuranggramatis
Isitidak cukr-rp/kr-rrang

relevandengantugasan,ayatgramatis
Isi tidak betr-rl/tidak

4 markah:
iii.Soalan

DESKRIPSI MARKAH

dengantugasandanayatgramatis
Isi cukupdanlengkap/relevan 4

gramatis
tetapiayatkr-rrang
Isi cukup dan lengkap/relevan 3

lengkaptetapiayatmasihgrarnatis
lsi tidak cr-rkup/kr"rrang 2

lengkapdanayatkuranggramatis
Isi tidak cukup/kurang

relevandengantugasan,ayatgrarnatis
Isi tidak betr"rlltidak 0

[Lihat halaman sebelah


tt03/2 - SKEMA BK3l20r7 SULIT
SULIT 5 IIO3I2

S oalan2( a) : Pe ti k a n U m u m

(i) Maksud rangkai kata menungani migrasi


Markah
- mengatasi penghijrahan / perpindahanI pergerakan 2
- mengatasimigrasi 1
- menanganipenghijrahan/ perpindahan/ pergerakan 1

[Maksi mum 2 markahl


( ii) M as a l a h -ma s a l a h

P I masalahpemasaran
P2 produktiviti dan teknologi yang rendah
P3 kekr"rranganmodal dan pembiayaan
P4 rnasalahlokasi
l Mal < si naum3 markahl
llsicul<up:2isil

(iii) Perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum saya membuat keputusan


unt u k me mb e l i s e s u a tub a ra n g a n mel al ui kemudahan i ni Markah
Pl Membuat perbandinganhargabaranganantarasyarikat/ peniagaatastalian agar l+l
dapat rnernbelibarangandenganhargayang lebih rendah
P2 Membeli daripadasyarikat / individu yang telah terkenal agar dapat mengelakkan I+ I
daripadatertipr"r
P3 Mempunyai wang yang mencukupi r"rntukmembuat pembayaranagartidak l+l
mendatangkanmasalahsemasaprosespembayaran
P4 Mempunyai capaian/ kernudahanInternetbagi melakukanprosespembeliandan l+l
pembayaranatastalian
P5 Memastikan baranganyang ingin dibeli berkLralitidan sesuaidenganhargayang 1+l
ditawarkan
P6 Memastikan syarikat I penjual mempllnyai perkhidmatanlepasjualan agar dapat l+l
memudahkanpenggunamelaporkansebarangmasalah
P7 Memastikan baranganyang dibeli / syarikat menawarkantempohjaminan yang l+l
teftentu agar sebarangkerosakanterhadap barangandapat dibr-ratpertukaran
l Maksi mum 4 markah l
llsicukup:3isil

J A W A P A N P EL A J A R Y AN G D IS ER T AK A N D E N GA N H U R A IA N _ IS I C U K U P 2 IS I S A H A JA

[Lihat halaman sebelah


rt03t2- SKEMABK 3t20r7 SULIT
SULIT tt0312

Soalan2 (b) - PetikanCerpen

(i) Maksudmelanggurhukum
Markah
^z
- tidak mengikr"rt
peraturan/undang-Lrndang
- melanggarperaturan/undang-undang I
- tidak mengikuthukr,rm I

[Maksimum2 markahl

(ii) Cara-caramembanturakan yangsakit di sekolah

Pl memberitahr-r kelaslgurubertugas
gr"rrr-r/guru
P2 menelefonibu bapaatar"rpenjagarakan
P3 menghantarke bilik sakit/rehat/kesihatan
P4 memberipertolonganlrawatan awal
P5 membuatpanggilankecemasan/ambr,rlans
lMaksimum3 markahl
llsicukup:2isil

(iii) Watak perwatakanAzmir dalam petikan


Markah
P1 seorangyang berterusterang/berani- Azmir berterusterang bahawadia tidal: l+l
menyukaiPakHaji I Azmirmengakuibahawadia telahmenukarnamanya
P2 seorang yang berani menyatakanpendapat- Azrnir berani menyatakan l+l
pendapatnya kepada Pak Haji tentang sikap masyarakatluar yang tidak
lain sepertidirinya
nasibdirinyadanorang-orang
mernpedr-rlikan

Watah perwatakan Azmir lain daripada keseluruhan cerpen


Markah
Kl seorang yang tabah - Azmir tabah mengharungikehidupan sebagai pesakit I+ I
kanser
K2 seorangyang penyayang- Azrnir amatmenyayangi hati
Ani sepenr"rh l+1
K3 seorang yang keras hati/degil/tegas - Azmir tidak mahu nasihat
mengikr-rt l+l
. ibr"rnya - Azmir
K4. seorangyang mampu bertutur lebih daripadasatu bahasa/loghat 1+1
dalambahasaIndonesia
bolehbertr-rtur
K5 seorangyang setia - Azrnir setiaterhadapAni yang telah meninggalkannya l+l
bahawa
setelahAni beranggapan Azrnir gila
K6 Seorangyang menghargaijasa orang lain - Azmir menghargai petani,nelayan l+1
danburuh yang telahmenyumbang derni orang
hidr-rp
kesejahteraan lain
[Maksimum4 markahl

[Lihat halaman sebelah


ITO3I2_ SKEMA BK 3I2OI7 SULIT
SULIT lt03t2
Soalan2 (c) - PetikanProsaTradisional

(i) Maksud rangkai kata terlctlu sukacita hatinyu


Markah
- sangatgernbiraperasaannya. 2

lMaksinrum2 markahl

(ii) ReaksiPatih Gajah Mada selepasmendengarkata-kataKertala Sari


P1 gernbira/ sr-rkacita
terlalr-r
P2 kemr-rdiandiberikanjamuanmakandanminum
P3 bergembira / bersuka-sukaan
P4 diberinyapersalinan
lMaksimum3 markahl
Isi cukup:2isil

(iii) S e b a bP a t i h G a j a h M a d a i n g i n m e n y e m p u r n a k apne s a n a nt e r s e b u t
Pl PatihGajahMadaseorangyangamanah.
P2 PatihGajahMada ingin membelanasibKertalaSariyang kematianayah
P3 PatihGajahMadayakin bahawal(ertalaSariseorangyangbaik
P4 PatihGajahMadamahuKertalaSari rnendapat haknya
[Maksimum3 markahl
l l s ic u k u p : 2 i s i l

[Lihat halantan sebelah


fi,0312- SKEMA BK3t20t7 SULIT
SULIT 8 IIO3I2
Soalan2(d)-Sajak
(i) Generasimuda perlu memikul amanahuntuk mempertahankan
negara
Markah
P1 agar kecemerlangannegaraterus dipacu di peringkatantarabangsa. I
P2 agar dapat rlemacu kejayaan negarademi maruah dan harga diri I
P3 agardapatmembinasebuahnegarabangsayangharmonidandihormati I
lMaksimum 2 markahl

( ii) Us ah a -u s a h ap e l b a g a i p i h a k u n tu k mempertahankankemerdekaannegara-
SATIJ PIHAK SATU ISI
Pl kerajaan rnengadakankempen kesedaranagar seluruhrakyat mempr,rnyai
semangatuntuk mempertahankankernerdekaannegara.
P2 ibu bapa hendaklahmendidik anak-anaksejak kecil lagi agar mempr"rnyai
semangatuntuk mempertahankankernerdekaannegara.
P3 media massa menyiarkan rancanganyang mampu rnenaikkansemangatrakyat
untuk mempertahankankemerdekaannegara
P4 pihak sekolah rnengajarkananak-anak/ sr-rkatan pelajarantentang kepentingan
mempertahankankemerdekaannegara
P5 masyarakat perlu bekerjasamadan bersatupadLrbagi rnemastikankemerdekaan
negaradapat di perlahankan
lMaksimum 3 markahl
llsicukup:2isil

(iii) Persoalanselain tanggungiawabmempertahankan


negara
Markah
P1 persoalanrnenghargaijasa nenek moyang dalarnmembangunkannegara- I+ I
penyajak rnengajakkita rnenghargaijasanenek rnoyangyang banyak berjasa
dalam mewariskan tanhair yang aman.
P2 persoalankeberanianuntuk mempeftahankanmaruah negara- penyajak meminta l+1
kita agar terus berani dalam mempertahankanmaruahnegara.
P3 persoalanperjr"rangan generasidahulu dalam rnendapatkankemerdekaan- l+1
generasidahulu berjuang rnendapatkankemerdekaannegaradengankeringat dan
air mata.
P4 persoalankepentinganperpaduandalam rnernastikan keamanannegara 1+1
terpelihara- penyajak menyatakanbahawarakyat yang bersatupadu telah
terbukti dapat rnemeliharanegaradaripadaancamanluar.

[Maksi mum 4 markah l

[Lihat hdlaman sebelah


rr03t2- SKEMABK3/2017 SULTT
SULIT 9 tr03t2
SOALAN 3
Markah penLrh30 markah dibahagikankepada:
Soalan3(a):6markah
Soalan3(b):6markah
Soalan3(c):6markah
Soalan3(d):6markah

Perhatianbagi soalan3 (a)


1. Berikan1 rnarkahbagisetiapayatyangbetul.
2. Tolak I markahbagi kesalahanejaanljalanbahasa/tanda bacadaripadakeselurLrhan soalan.
3. FrasadigLrnakan sebagaiperibahasa, berikan0 markah.
4. Frasadigunakansebagainatrrakhas,berikan0 rnarkah.
5. Sengajamenambah imbr"rhan,berikan0 markah.
6. Ayat yang dibinasepertisatuayattetapisebenarnya lebih,tolak V, markallbagisetiapayat.
7. Jikasemr"rafrasadigunakandalarnsatuayat,berikanpertirnbangan sebagaisatr-r
ayat.
8. Bolehmenggunakan strr-rktr-rr
cakapajukdenganmematuhitandabacanya.
9. tdeatidakielas.beri0 rnarkah.

Jawapan3 (a)
(i) gemerlap- berkilat-kilat/berkilauan
(ii) gemilang- cahayaterangbenderanglcemerlang
(iii) gemuruh- bunyi sepertigr"rruh/berdebar-debar
(iv) gelisah- tidak tenang/tidaktenteram
(v) gelojoh- rakus/lahap
(vi) gersang- keringdantidak subur
I Maksimum: 6 markahI

Jawapan3 (b)
(i) Semangatkejirananamatpenting.
kejiranandapatmemupukperpadr-ran.
Sernangat

(ii) Amar hidupdalamkemiskinan.


Amar sentiasa
berpakaian
kemaske sekolah.

(iii) Sewaktuhari perayaan,


rllmahterbukabolehdiadakan.
Sewaktuhari perayaan,
seffruakaumbolehrnengunjr-rngijiran
mereka.
I Maksimum: 6 markah]

Jawapan3 (c)
(i) cancer - kanser
dikurangkan - mengr-rrangkan

(ii) urusetia - Lrrus


setia
melangsungkan - berlangsr-rng

(iii) mesjid - masjid


menghadkan - mengehadkan
I Maksimum: 6 markahl

[Lihat halaman sebelah


tt03t2- SKEMABK3t20t7 SULIT
SULIT lo no3l
Jawapan3 (d)

(i) termaklum - termaktr-rb


semua urLlsan-LrrLlsan _ semLla LlrLlsan

(ii) gaji - elaun


walaupun - kerana

(iii) bila - apabita


berdendang - berkumandans
I Maksimum: 6 markah I
Jawapan 3 (e) Peribahasa

(i) jinak-jinakmerpati
- Siti yangperamahitLrgagaldipikatolehramaipemucla
keranadia r,nnpama
jinak-jinak
merpati.

(ii) melepaskananjingtersepit
- Abangdirnarahioleh bapakeranacubamembantu
penjahatitu memandangkan
perbuatan
tersebr"rt
Lrmpamamelepaskananjingtersepit.

(iii) hati kr-rmansamadicecah,hatigajahsamadilapah


- Keuntutrgan perniagaanmenjualnasiayarnclibahagi
samarataantaraAmirul dengan
rakannya,Zvlhilmi bakkatapepatahhati kuman samadicecah,hati gajah
sama
dilapah

I Maksimum: 6 markahI

[Lihat halaman sebelah


lt03t2 - SKEMA BK 3/20t7
SULIT
SULIT 11 r103/2
Soalan 4
15 Markahl

PanduanpemarkahanbagiSoalan4

4(a)
(i) Jawapanhendaklahberdasarkan
sebuahdaripada
novelyangdipelajari.
(ii) Jawapanhendaklahdalamayat-ayat
tengkap.
(iii) BerikanI markahr-rntuk
pernyataan
nilai kemasyarakatan
yanglengkap/jelas.
(iv) Berikan1 markahuntuksetiaphuraiannilai kemasyarakatan
yanglengkap/jelas.
(v) Markahisi maksirnLtm
4 rnarkah.
(vi) Markahbahasarnaksimum3 markah.

I Maksimum: 7 markahI

4 (b)
(i) Jawapan
hendaklah
berdasarkan
cluabuah novelyangdipelajari.
(ii) Jawapanhendaklahdalamayat-ayat
lengkap.
(iii) Berikan1 markahr-rntuk
peristiwamenarikyanglengkapi jelas.
(iv) Berikan2 tnarkahr-rntr"rk
sebab/ alasanperistiwaitu ciikatakanmenarikyang lengkap/
jelas.
(v) Markahisi maksimum6 markah.
(vi) Markahbal"rasa
rnaksirnurn
2 markah.

I Maksimum: 8 markah I

[Lihat halaman sebelah


IIO3I2_ SKEMA BK 3/2017 SULIT
SULIT t2 rl03t2

4(a) Nilai kemasyarakatan

Novel Pantai Kasih

1. Nilai Tanggungiawab
. Doktor Raiha berusaha untr,rkrnemastikansetiap operasi pembedahanyang dilakLrkannyaakan
memuaskanhati semua pihak yang terlibat.
. Doktor Raiha memeriksa Unong Siron setelah menjalani pembedahanbagi memastikan tahap
kesihatansadis itu memuaskan.

2. Nilai K e p ri h a ti n a n
r Doktor Raiha prihatin terhadap nasib yang menimpa Unong Siron. Baginya pembedahan
sebanyak enam kali tidak sepatutnyaberlakLrapatah lagi doktor yang melakLrkanpernbedahan
tersebr-rt adalahdoktor pakar yang bukan calang-calang.
r Datu Ontong meminta Doktor Uwang menghantarPak Usunya, Doktor Sadiz dan Felicia Londosi
kerana birnbang akan keselamatan mereka sebaik sahaja berakhirnya rnajlis sarnbutan tahun
baharr,r di rumah Doktor Uwang.
. Doktor Raiha menLrmpangkanFilicia Landosi ketika Flicia masih belr-rmmenriliki kenderaan
s end i ri .

3. Nilai kasih sayang


. Doktor Railra membesarkan Rahayu dengan penr-rhkasih sayang dan melarikan diri bersama
anaknya,Rahayu kerana tidak sanggupberpisahdengananaknyaitu yang akan dihantar ke Pusat
Rawatan untuk kanak-kanaksindrom Down.
. [bu Unong Siron menghantaranaknya ke PRPK supaya dia mendapatrawatan ;'ang terbaik dan
sentiasaberadadi sisi Unong Siron sepanjangmendapatrawatandi situ.

4. Nilai kerjasama / tolong-menolong


o Doktor Raiha dan Doktor Alex Ng bekerjasamamelakukan pembedahankecemasanterhadap
Doktor Uwang yang kritikal setelahterlibatdalamkemalangan.
. Doktor Raiha, [br"rUnong Siron dan staf lain di PRPI( bekerjasamamenyelamatkan Felicia
Landosidaripadaterus ditawan oleh doktor palsu.

Novel Bimasakti Menari

l. Nilai T a n g g u n g j a w a b
. Budiman sentiasa menyokong usaha adiknya, Nr-rrul Hafsa mengatasi pencenrarancahaya di
Kuala Selangor dan sentiasamenemani Nr"rrulHafsa mencerapkehadiran kelip-kelip bersama-
sama Muhammad Tar"rfik di Kampr-rngKuantan.

2. Kasih-sayangI Penyayang
' Nurul Hafsa bimbang akan keselamatan Muhamrnad Taufik dan sentiasa mengikuti
perkembangan kesihatannya. Muhammad TaLrfik sayang akan Nurul Hafsa dan ingin
menyuntinnyasebagaiisteri.

3. Nilai Hormat-menghormati
o Dato' Haji Mustofa al-Hanidi masih melayan Dato' Johann walaupun masih bertubi-tLrbi
mendesaknyadengan pelbagai peftanyaantentang projek Kawasan Simpan Langit Celap Kr-rala
Selangor.
I Lihat halantan sebelah
IIO3I2 - SKEMA BK3I2O17 SULIT
SULIT 13 tt0312
o Nurul Hafsa menghonnati Muhammad Taufik ketika berkr-rnjungke rumah prototaip mesra alam,
iaitu lkhtiar Teknoalam dan kagrlm denganusahapemlrdaitr-rr-rntukmelestarikanalam sekitar.

4. Nilai K erj a s a ma

. Muhammad Taufik, Nurul Hafsa dan Br"rdimanbekerjasamauntuk menyediakan laporan tentang


Kawasan Sirnpan Langit Gelap Kr,ralaSelangoruntuk dibentangkandi hadapanVenteri Besar.
Mereka rnengarnbil masa selama seminggr-runtuk mengemas kini dan memantapkan bahan
pernbentanganmereka.
. telah membuat aduan di Balai Polis Bestari Jaya tentang terdapatnyaaktiviti
Seorang pendr-rdr-rk
br-rkanperlaclangandi ladangkelapa sawit yang terletakjauh di kawasanpedalamanBestari Jaya.
Maklumat itu membantr-rpihak polis menLrmpaskan penjenayahyang mencederadan menculik
Muhammad Taufik.

5. Nilai setia kawan


. Nun:l Hafsa dan Br-rdimanmengambil alih tugas Muhammad TaLrfik mencerap poprrlasikelip-
kelip ketika Muhammad Taufik dirawat di hospital.Merekajr-rgamencari Muhammad Taufik di
clalarnsemak setelah pernudatersebut diserangoleh penjahat-penjahatyang diupah oleh Dato'
JohannArlington-Maj i d.

6. Nilai K e p ri h a ti n a n
. Br,rdimandan Nurr-rlHafsa segeramendapatkanMr-rhammadTaufik sebaik-baik sahajamenerima
panggilandaripadaMrlhammad Taufik selepasdia mengalamikemalangan.
. Br-rdirnandan Nr-rrulHafsa segeramendapatkanMuharnmad Taufik sebaik-baik sahajamenerima
panggilan daripadaMr.rhammadTaufik selepasdia mengalamikemalangan.
. Nr.rrul Hafsa rnemberitahu ayahnya bahawa dia akan membina sebLrahstor untuk ayahnya
menyimpan peralatanberkebllnagar tidak berlaku kecurian.

Nilai ho rm a t-m e n g h o rm a ti
. Muharnmad Taufik tetap menghormati Nurr,rl Hafsa sebagaitetamunya walar-rpttnNuruf Hafsa
kelihatan rnarahterl-radapnya keranarnengeplrngsebahagiansr-rngaidi l(ampr-rngI(r-rantan.

8. Nilai S imp a ti
r Nurul Hafsa simpati akan Mr-rhammadTar-rfikyang berikhtiar untr"rkmenyatukanibLrdan bapanya
semuladenganrnenjadi anak yang patuh.

( Terinta n'tana-nlen.anilai kentasyaraktttanlain yang sesttai)

[Lihat lmlaman sebelah


tl03l2 - SKEMA BK 312017 SULIT
SULTT 14 tt03t2
4( b) P er is t iw ame n a ri k d a n s e b a bd i k a ta kan menari k

Novel Pantai Kasih

l. PeristiwaDoktorRaihamemperlikaikan sebabUnongSironmengalamikomplikasiselepassetiap
kali pembedahan dilakukanterhadapnyasehinggaDoktor Uwang yang meiakLrkan
pembedahan
tersebutberasatercabar.

r Peristiwa ini dianggap menarik kerana seorang mLrrid berani mempertikaikan kewibawaan
mentorrrya.Pernbacaingin tahr.rpunca Unong Siron mengalamikornplikasiyang sama walar-rpun
telah menjalani pembedahandi tempat yang satrrasebanyak lima kali oten Doktor Uwing,
seorangpakar bedahterkenal.

2- Peristiwa Doktor Raiha melarikan anaknya Rahayu sehari sebelum anak itu ingin ditrantarke pr-rsat
rawatan pemulihan untuk anak-anaksindrom down oleh sr_raminya"

r Peristiwa ini dianggap menarik kerana rnemperlihatkan perasaan kasih sayang seorang ibu
terhadapanaknya' Doktor Raiha tetap ingin menjagaanaknya itr.rwalaupr-rnanak i1r-rcacat kerana
rnenghidapsindrom down.

a
J. PeristiwaSisterFelicia Landosi menemuiDoktor Raiha untuk memberitahupunca sebenarkematian
Ayu. Felicia memohon maaf kerana dia juga terlibat dalam tragedi kemaiian Ayu, anak tr-rnggal
Doktor Raiha.

Peristiwa ini dianggap menarik kerana Doktol Raiha akhirnya mengetahr-ripunca sebenar
kematianAyu. Sister Feliciayang bersikapkerashati telah rnengakr-ri
kesilahan diri clansanggup
berubahderni membinakehidupanbaharu.

Novel Bimasakti Menari

l. Peristiwa Nr-rrulHafsa berjanji akan rnernr-rlilrkan


kernbali KLralaSelangor sebagaiternpat pencerap
bintang amatur dan professional walaupun Puan Wickharn rnengatakin janji iersebLrtamat sr-rkar
dikotakan.

o Peristiwa ini menarik kerana rnernperlihatkankeazamandan keyakinan seorangpekerja terhadap


tugasnya-Pernbacaingin tahu cara Nurul Hafsa berusahamernr-rlihkar-r
kembali l(uaia Selangor
sebagaipLrsatpencerapanbintang amatur dan professional.

2. Peristiwa Muhammad Taufik bersetr{Lr mengikLrt arahan penculik sLlpaya per.gi ke stesen
PETRONAS pada pukul.8.30 pagi, hari Jurnaat.
r Peristiwa ini dianggap menarik kerana memperlihatkan sikap
bertanggungjawabdan prihatin
seorangrakan terhadaprakan yang dalarn kesusahan.Sebagaiseorangrakan, Muhamrnad Taufik
rela berkorban nyawa derni menyelamatkan rakannya, Nr-rrul Hafsa yang sedang dijadikan
tebusanoleh penculik. Pernbacajuga ingin tahu nasib yang akan menirnpa MuharnmadTagfik
dan Nurul Hafsa.

3' PeristiwaMr-rhammad Taufik melamarNr-rrulHafsasebaiksahajaberakhirnyarnajlis kesyr-rkuran


untuk meraikanpernikahanTan Sri Muhairnindenganbekasisterinya,PuanVuryun1Wickhamdi
MasjidJamikSr,rltan
lbrahirn,I(r-rala
Selansor.

[Lihat halaman sebelah


ll03/2 - SKEMA BK3/2017 SULIT
SULIT l5 rt03t2
r Peristiwa ini menarik kerana kedr-ra-duar,vatakpenting ini menyedari keistimewaan dan sikap
saling memerlukan antara satu sama lain. Penyatuanmereka akan membuka berpeluangyang
lebih luas dalam usahamelestarikanalam sekitarkeranamerekamempllnyai minat yang sama.

( Terinta manalnana peristiwe menq.riklain yang sesuai)

SKEMA PEMARKAHANTAMAT

1'Lihat hal antan sebelah


tr03t2- SKEMABK312017 SULIT