You are on page 1of 1

Đầu năm nhất, anh A đã đóng học phí đầy đủ, trong đó đã bao gồm tiền cấp thẻ

sinh viên.
Nhưng đến đợt nhận thẻ, anh không được nhận thẻ như các bạn khác. Anh A lên phòng
công tác chính trị sinh viên để kiếu nại nhưng phòng công tác chính trị sinh viên không
xử lý và yêu cầu A đến phòng Đào tạo để giải quyết. Tại phòng Đào tạo, anh A vẫn
không được giải quyết do phòng đào tạo cho rằng mình không có trách nhiệm về thẻ sinh
viên và lại yêu cầu đến phòng Công nghệ thông tin Nhưng phòng công nghệ thông tin đã
dời sang chi nhánh trường ở quận 1 mà không thông báo. Anh A tiếp tục đến chi nhánh ở
quận 1 và tại đây phòng công nghệ thông tin không tiếp nhận và kéo dài thời gian xử lý
lên đến 3 tháng. Hậu qua anh A không được hưởng những trợ cấp dành cho sinh viên và
còn bị bảo vệ không cho vào trường ảnh hưởng đến quyền lợi cơ bản của sinh viên và
thời gian vào lớp, cụ thể là vào lớp trễ.

Khoảng cách 2,4,5