You are on page 1of 4

Тематско планирање за образование за животни вештини за час на одделенска

заедница за VII одд.

Наставен предмет : Образование за животни вештини


Одделение : VII одд.

Тема : Јас – личен развој( 7 часа )

Цели и задачи:
ученикот треба:
o знае за концептот за себе и за сопствената единственост;
o знае различни начини на изразување на способностите и
капацитетите преку работа и слободни активности;
o знае различни начини со кои може да се придонесе во групната
работа.
o умее да ги развива своите потенцијали, знаења и нтереси во
различни области;
o умее да се соочува со предизвици;
o умее да ги истакне своите потенцијали и да соработува со другите во
o решавање на задачи.
o сфати дека е важно верувањето ЈАС можам да влијаам на промените;
o прифати дека е важно да се одржува позитивно самопочитување
базирано на јасно самоспознавање.

Тема : Јас – личен развој


Структура на темата:

Ред. Содржина Работилница Време на


бр реализација

1 Градење на самодоверба Погоди кој сум Октомври


( 1-1) стр.16
2 Градење слика за себе како Моето училиште е мое
член на семејството и како ( 2 -1) стр.24
ученик
3 Препознавање и изразување на Промени тука – промени таму
сопствените емоции ( 3-1) стр.32
4 Справување со загуба и Тагата во уметноста
жалење ( 4 -1) стр.38
5 Справување со успех/неуспех Од успех кон неуспех – од
неуспех кон успех
(5 -1)стр.46
6 Искажување на мислење Ти пишувам писмо
( 6 -1) стр.51

7 Менаџирање на слободното Што треба да се прави во


време слободното време
(7 -1) стр.56
Содржина – 1 : Градење на самодоверба
Работилница – 1 : Погоди кој сум ( 1-1) стр.16
Цели: Содржина Работилница Активности Време
ученикот/ученичката
-Да се запознава со Градење на Погоди кој сум Обезбедува
постоењето на самодоверба постигнување на
базичните права и поставените цели
слободи на луѓето и
-Да се оспособува да очекуваните
ги препознае базичните исходи
права и нивните (учениците да ги
прекршувања стекнат бараните
-Да се поттикнува да знаења, вештини
прифаќа дека сите и ставови) преку
односи меѓу луѓето се искуства во
базираат на концептот учењето.
на човекови права

Содржина – 2 : Градење слика за себе како член на семејството и како ученик


Работилница – 2 : Моето училиште е мое ( 2 -1) стр.24
Цели: Содржина Работилница Активности Време
ученикот/ученичката
-знае за промените во Градење слика Моето училиште Обезбедува
односите со за себе како е мое постигнување на
родителите кои член на поставените цели
настануваат во семејството и и
периодот на како ученик очекуваните
адолесценција; исходи
-знае различни начини (учениците да ги
за активно учество во стекнат бараните
училишниот живот; знаења, вештини
-знае за поимот и ставови) преку
училишно искуства во
постигнување. учењето.

Содржина – 3 : Препознавање и изразување на сопствените емоции


Работилница – 3 : Промени тука – промени таму ( 3-1) стр.32
Цели: Содржина Работилница Активности Време
ученикот/ученичката
-знае како Препознавање Промени тука – Обезбедува
пубертетот и изразување промени таму постигнување на
доведува до на сопствените поставените цели
промени во емоции и
емоциите; очекуваните
-знае за исходи
причините/изворите (учениците да ги
на стрес; стекнат бараните
-знае неколку знаења, вештини
начини за и ставови) преку
справување со искуства во
стрес. учењето.
Содржина – 4 : Справување со загуба и жалење
Работилница – 4 : Тагата во уметноста ( 4 -1) стр.38
Цели: Содржина Работилница Активности Време
ученикот/ученичката
-знае дека Справување со Тагата во Обезбедува
манифестацијата на загуба и уметноста постигнување на
жалење поради жалење поставените цели и
загуба е очекуваните исходи
прифатлива за (учениците да ги
околината и не е стекнат бараните
срамна. знаења, вештини и
-може да се обрати ставови) преку
на други врсници искуства во
кои доживеале учењето.
слична ситуација,
да побара разговор
со лица кои ги
чувствува блиски.

Содржина – 5 : Справување со успех/неуспех


Работилница – 5 : Од успех кон неуспех – од неуспех кон успех (5 -1)стр.46
Цели: Содржина Работилница Активности Време
ученикот/ученичката
-ги знае концептите за Справување со Од успех кон Обезбедува
надминување на успех/неуспех неуспех – од постигнување на
неуспехот во учењето. неуспех кон поставените цели и
-умее да направи план успех очекуваните исходи
за надминување на (учениците да ги
неуспехот во учењето, стекнат бараните
да се ангажира и знаења, вештини и
навремено да побара ставови) преку
соодветна помош при искуства во
неуспех во учењето учењето.
или работата.

Содржина – 6 : Искажување на мислење


Работилница – 6 : Ти пишувам писмо ( 6 -1) стр.51
Цели: Содржина Работилница Активности Време
ученикот/ученичката
-знае формални Искажување Ти пишувам Обезбедува
начини за изразување на мислење писмо постигнување на
на мислење. поставените цели и
-умее да избере очекуваните исходи
најсоодветен начин на (учениците да ги
искажување на стекнат бараните
сопственото мислење. знаења, вештини и
ставови) преку
искуства во
учењето.

Содржина – 7 : Менаџирање на слободното време


Работилница – 7 : Што треба да се прави во слободното време (7 -1) стр.56

Цели: Содржина Работилница Активности Време


ученикот/ученичката
-знае кои начини на Менаџирање Што треба да се Обезбедува
користење на на слободното прави во постигнување на
слободното време се време слободното поставените цели
продуктивни, а кои се и
време
непродуктивни. очекуваните
-умее да направи исходи
баланс меѓу (учениците да ги
слободното и стекнат бараните
работното време. знаења, вештини
-умее да си го и ставови) преку
организира слободното искуства во
време. учењето.

Забелешка : ________________