You are on page 1of 12

8.

ODVODNJA KOD ZEMLJANIH RADOVA Odvodnja vode kode zemljanih radova vrši se: ZA VRIJEME IZVOĐENJA ZEMLJANIH RADOVA zbog: - problemi iskopa i ugradnje zemljanih materijala - problemi prohodnosti privremenih prometnica za vrijeme transporta i zbijanja

Primjer organizacije odvodnje za vrijeme izvođenja radova

ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE OBJEKTA zbog: - unutrašnja erozija - erozija površine pokosa - stabilnost kosina - nosivost i trajnost izgrađenih objekata (voda u zoni smrzavanja, porni pritisci koji smanjuju posmičnu čvrstoću) Zaštita od djelovanja vode vrši se: - odvodnjom površinske vode - dreniranjem podzemne vode

površinske vode (potoci.rigoli .slivnici .odvodni jarci (kanali) .Pojavnost vode u zasjeku.kanalizacija . nasipu i usjeku: 1.1.revizijska okna Primjer odvodnje nasipa i usjeka . jezera. rijeke. more) 2 – oborinska voda 3 – procjedna voda 8. Površinsko odvodnjavanje Osnovni elementi površinske odvodnje: .

obloženi kamenom oblogom na pješčanoj podlozi ili betonskoj podlozi .rigoli od lomljenog kamena u cementnom mortu Širina 0.u jarku ne smije biti taloženja .2.8.ne smije se erodirati površina .hrapavost obloge kanala mora biti što manja Vrste odvodnih jaraka: .bez obloge (pad 0.od montažnih betonskih elementa .5 do 3%) .1.50 do 0.1.asfaltni . Odvodni jarci (kanali) Trebaju zadovoljiti uvjete: .75 cm. Vođenje vode rigolom ne smije biti duže od 200 m.1.obloženi asfaltom Neki tipovi površinskih i podzemnih jaraka (kanala) 8.što kraćim putem vodu treba odvesti sa površine .betonski (monolitni ili montažni) .obloženi betonom . . Rigoli .

sifonski drenovi . elektropneumatski drenovi. Dreniranje podzemne vode .za odvodnjavanje posteljice i tamponskog sloja : PLITKE DRENAŽE . VERTIKALNE DUBINSKE DRENAŽE .za spuštanje razine podzemne vode: DRENAŽNI ROVOVI.2.za sanacije klizišta : DRENAŽNI SUSTAVI . HORIZONTALNI BUŠENI DRENOVI.za upijanje vode: DRENAŽNI POTKOPI.Neki tipovi obloženih i neobloženih rigola Detalj tipskog betonskog rigola 8.

Plitka drenaža prometnice Izrada drenažnog rova sa filterskim slojevima (filtersko pravilo) Izrada drenažnog rova sa geotekstilom kao filterskim slojem .

a ne poprijeko kosine) .Princip postavljanja horizontalnih bušenih drenova Vođenje drenažnih kanala za potrebe sanacije kosine (poprečni kanali se postavljaju niz kosinu.

Princip rada elektropneumatskog drena: Sustav pumpi postavljenih u bunare kojima se crpi voda iz podzemlja. .

. Opći princip rada sifonskog drena.Princip rada sifonskog drena: Efekt "sifona" se koristi da se voda iz bunara prelijevanjem iscrpi iz podzemlja.

pločasti i okvirni propusti koji se rade na licu mjesta . Propusti mogu biti: .kote ulaza i izlaza s obzirom na mogućnost uvođenja vode iz vodotoka.0 m raspona.cijevni.veličinu otvora prema količini vode koja se očekuje. Propustom se smatra otvor do 5. ili potrebnoj širini prometnice . Propusti Propusti su objekti za propuštanje vode ili manjih prometnica kroz trup prometnice.položaj propusta u odnosu na os prometnice . vijadukt ili slično.montažni cijevni i okvirni propusti Kod projektiranja propusta treba odrediti: .8. svođeni.način temeljenja propusta s obzirom na svojstva temeljnog tla . kanala.3. rigola . Za veće raspone objekt se tretira kao most.

Cijevasti propust (primjer) Propust svođeni (primjer) .

Pločasti propust Presjek propusta (pmin = 0.5 %) .

Presjek propusta .