You are on page 1of 21

கணிதம் ஆண்டு 3 2018-ம் ஆண்டுப் பாடத்திட்டம்

வாரம் உள் ளடகத்த கற் றல் தரம் குறிப் பு


ரம்
1 1. 10 000 (i ) 10 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸ª¢ý Á¾¢ô¨Àô ¦ÀÂâÎÅ÷: 1. Transisi
2.1.2018- ŨÃÂ¢Ä¡É ÓØ («) ±ñÁ¡Éò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûª Tahun 1
- ±ñ¸û ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ¨½ Å¡º¢ôÀ÷. 2. Program
6.1.2018 1.1 ±ñ¸¨ªô (¬) ±ñÌÈ¢ôÀ¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûª Maju Diri
¦ÀÂâÎÅ÷; ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ¨½ì ÜÚÅ÷. (T4, T6 )
Á¾¢ô¨À (þ) ±ñÁ¡Éò¾¢ü§¸üÀ ±ñ¨½
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷ þ¨½ôÀ÷.

(ii) 10 000வரரயிலானஎண்களின் மதிப் ரபஉறுதிபடுத்துவர். 1. Transisi


(அ) கூறப் படும் எண்களின் எண்ணிக்ரகரைப் பபாருள் ,படம் ,எண்ககாடு மற் றும் Tahun 1
2 சீனமணிச்சட்டம் ஆகிைவற் ரறப் பைன் படுத்திக் காட்டுவர்.
2. Ujian
(¬) ¦À¡Õû ÌÅ¢Âø¸¨ª ±ñ¸Ù¼ý þ¨½ôÀ÷. Diagnostik T6
9.1.2018
-
13.1.2018

(þ) ¦À¡Õû¸ª¢ý ÌÅ¢Âø, À¼ «ð¨¼, ±ñ «ð¨¼ ¬¸¢ÂÅü¨È ²Ú Å⨺¢Öõ þÈíÌ Å⨺¢Öõ


¿¢ÃøÀÎòÐÅ÷.
(®) þÕ ±ñ¸¨ª ´ôÀ¢ðÎ «ÅüÚ츢¨¼§Â ¯ûª ²¾¡ÅÐ ´Õ ±ñ¨½ì ÜÚÅ÷.
(¯) ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±ñ½¢üÌ ÓýÛõ À¢ýÛõ ÅÕõ ±ñ¨½ì ÜÚÅ÷.
3 1.2 ±ñ¸¨ª (i) ±ñÁ¡Éò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûª 10 000 Ũâġɲ¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ¨½ ±ñ ÌÈ¢ôÀ¢ø ±ØÐÅ÷. 1. Transisi
±ØÐÅ÷ Tahun 1
16.1.2018- (ii) 10 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ¨½
20.1.2018 ±ñÁ¡Éò¾¢ø ±ØÐÅ÷.

1.3 ²¾¡Å¦¾¡Õ (i) 10 000ìÌðÀð¼ ±ñ¨½


±ñ ¦¾¡¼¨Ãô («) ¬Â¢Ãõ ¬Â¢ÃÁ¡¸
â÷ò¾¢î ¦ºöÅ÷. (¬) áÚ áÈ¡¸
(þ) ÀòÐ Àò¾¡¸
(®) ´ýÚ ´ýÈ¡¸, þÃñÎ þý¼¡¸, ãýÚ ãýÈ¡¸, ´ýÀÐ ´ýÀ¾¡¸ Ũà ²Ú Å⨺¢Öõ þÈíÌ
Å⨺¢Öõ ±ñÏÅ÷

4 (ii) 10 000ìÌðÀð¼ ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ ¦¾¡¼¨Ã 1. Transisi


(«) ¬Â¢Ãõ ¬Â¢ÃÁ¡¸, Tahun 1
23.1.2018 1.4 ±ñ¸ª¢ý (¬) áÚ áÈ¡¸,
- 2. Jan 28&29
þ¼Á¾¢ô¨À (þ) ÀòÐ Àò¾¡¸, Cuti Am
27.1.2018 ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷ (®) ´ýÚ ´ýÈ¡¸ þÃñÎ þý¼¡¸ ãýÚ ãýÈ¡¸ ´ýÀÐ ´ýÀ¾¡¸ Ũà ²Ú Å⨺¢Öõ þÈíÌ (Tahun
. Å⨺¢Öõ ±ñÏÅ÷. Baru Cina )
(i) 10 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡¸¢Öõ ±ñ¸ª¢Öûª ´ù¦Å¡Õ þÄì¸ò¾¢ý þ¼ Á¾¢ô¨Àì ÜÚÅ÷.
3. Jan 26, 27 ,
(ii)10 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ½¢ý þÄì¸ Á¾¢ô¨Àì ÜÚÅ÷. 30 & 31
(iii) º£ÉÁ½¢îºð¼õ 4:1³ô ÀÂýÀÎò¾¢ ±ñ¸ª¢ý Cuti KPM
þ¼Á¾¢ô¨ÀÔõ þÄì¸ Á¾¢ô¨À ÜÚÅ÷.

(iv) ±¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ½¢ý ±ñ À¢Ã¢ôÀ¢¨É ±ØÐÅ÷:


1.5 ±ñ («) þ¼ Á¾¢ôÒ ¬Â¢Ãõ, áÚ, ÀòÐ ÁüÚõ ´ýÚ.
§¾¡Ã½¢¨Â (¬) ¿£û Å⨺¢ø ´ù¦Å¡Õ þÄì¸ Á¾¢ôÀ¢üÌ
¿¢¨È× ¦ºöÅ÷. ²üÈÅ¡Ú À¢Ã¢ôÀ÷.

(i)¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ±ñ ¦¾¡¼Ã¢ý §¾¡Ã½¢¨Â Å¢ªìÌÅ÷.


(ii)¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÀøŨ¸Â¡É ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.
5 (i) 10 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡ÅÐ ஓ÷ ±ñ¨½ì ¸¢ðÊÂÀòÐ, ¸¢ðÊÂáÚ, ¸¢ðÊ ¬Â¢Ãò¾¢ø
1.6 ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ØÐÅ÷.
30.1.2018 ±ñ¨½ì ¸¢ðÊÂ
- Á¾¢ôÀ¢ø (ii) ¸¢ðÊÂÀòÐ, ¸¢ðÊÂáÚ, ¸¢ðÊ ¬Â¢Ãò¾¢ø ±Ø¾ôÀð¼ 10 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ½¢ý ÓØ
3.2.2018 ±ØÐÅ÷. ±ñ¨½ «ÛÁ¡É¢òÐ ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷

(i) ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ¦À¡Õû¸ª¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ²üÒ¨¼Â Ũ¸Â¢ø «ÛÁ¡É¢ôÀ÷.


1.7 («) ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ÜÚÅ÷,
«ÛÁ¡É¢ôÀ÷ (¬) Å¢¼ «¾¢¸õ, Å¢¼ ̨È× ±ýÛõ ¦º¡ü¸¨ªô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

6 2. 10 000ìÌû (i) þÃñÎ Ó¾ø ¿¡ýÌþÄì¸ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ²¾¡¸¢ÖõþÕ ±ñ¸¨ª ±ÎòÐî ¦ºøÄ¡Áø 1. Feb 9-
§º÷ò¾ø §º÷ôÀ÷. Cuti Am
6.2.2018 (ii) þÃñÎ Ó¾ø ¿¡ýÌþÄì¸ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ²¾¡¸¢ÖõþÕ ±ñ¸¨ªì ÜðÎò ¦¾¡¨¸ (Thaipusam)
2.1 þÕ ±ñ¸¨ªî
- §º÷ôÀ÷. 10 000 ÅÕõ Ũà ±ÎòÐî ¦ºýÚ §º÷ôÀ÷.
10.2.2018 («) ´ýȢĢÕóÐÀòÐìÌõ,
(¬) Àò¾¢Ä¢ÕóÐ áÚìÌõ,

(þ) áÚÄ¢ÕóÐ ¬Â¢Ãò¾¢üÌõ,


(®) ´ýȢĢÕóÐÀòÐìÌõ, Àò¾¢Ä¢ÕóÐ áÚìÌõÁüÚõáÚÄ¢ÕóÐ ¬Â¢Ãò¾¢üÌõ.
2.3 §º÷ò¾ø (i) ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ §º÷ò¾ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼ÕìÌ ²üÈ ¸¨¾¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
¦¾¡¼÷À¡É (ii) ãýÚ ±ñ¸¨ªî §º÷ìÌõÀÊÂ¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
«ýÈ¡¼ô
À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò
¾£÷×
¸¡ñÀ÷.
7 3. 10 000ìÌû (i) þÃñÎ Ó¾ø ¿¡ýÌþÄì¸ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ²¾¡¸¢ÖõþÕ ±ñ¸¨ª ±ÎòÐ ¦ºøÄ¡Áø¸Æ¢ôÀ÷.
¸Æ¢ò¾ø (ii) þÃñÎ Ó¾ø ¿¡ýÌþÄì¸ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ²¾¡¸¢ÖõþÕ ±ñ¸¨ª ±ÎòÐ ¦ºýÚ ¸Æ¢ôÀ÷:
13.2.2018 3.1 ²¾¡¸¢ÖõþÕ («) Àò¾¢Ä¢ÕóÐ ´ýÚìÌõ,
- ±ñ¸¨ªì ¸Æ¢ôÀ÷. (¬) áȢĢÕóÐÀòÐìÌõ,
17.2.2018
(þ) ¬Â¢Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ áÚìÌõ,
(®) Àò¾¢Ä¢ÕóÐ ´ýÚìÌõ, áȢĢÕóÐÀòÐìÌõ, ¬Â¢Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ áÚìÌõ.

3.3 ²¾¡¸¢ÖõþÕ (i) ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ¸Æ¢ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É


±ñ¸û ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ò ¦¾¡¼ÕìÌ ²üÀ ¸¨¾¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
¸Æ¢ò¾ø (ii) þÕ ±ñ¸û ¸Æ¢ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
À¢ÃÉî ¸½ì̸¨ªò
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

8 4.¦ÀÕì¸ø (i) ºÁ «ªÅ¢Ä¡É ÌØ츨ª ¯Õš츢ì ÜÚÅ÷:


(«) ¦À¡Õû,
20.2.20184.1 4.1 ¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ò (¬) À¼õ,
- ¦¾¡¼¨Ã (þ) ±ñ §¸¡Î.
24.2.2018 ±ØÐÅ÷.
(ii) ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø §º÷ìÌõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±ØÐÅ÷:
(«) ãýÚãýÈ¡¸,
(¬) ¬Ú ¬È¡¸,
(þ) ²Ø ²Æ¡¸,
(®) ±ðÎ ±ð¼¡¸,
(¯) ´ýÀÐ ´ýÀ¾¡¸.
(iii) ¸£úì¸ñ¼ÅüÈ¢ý Ш½Ô¼ý ãýÚãýÈ¡¸, ¬Ú ¬È¡¸, ²Ø ²Æ¡¸, ±ðÎ
±ð¼¡¸ ÁüÚõ ´ýÀÐ ´ýÀ¾¡¸ ¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±ØÐÅ÷:
(«) ¦À¡Õû,
(¬) À¼õ,
(þ) ±ñ §¸¡Î.

(iv) ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼Ã¢ø ¯ûª ±ñ¸ª¢ý «¨Áô¨ÀÁ¡üÈ¢


±Ø¾¢ ´§Ã Å¢¨¼ ÅÕõÀÊÂ¡É ¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±ØÐÅ÷.

(i) ¸£úì¸ñ¼ÅüÈ¢ý Ш½Ô¼ý ãýÈ¡õ, ¬È¡õ, ²Æ¡õ, ´ýÀ¾¡õ, 100 ÁüÚõ


4.2¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ò 1 000 ¬¸¢Â¨Å «¼í¸¢Â Å¡öÀ¡Î¸¨ª ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷:
¦¾¡¼¨Ãô â÷ò¾¢î («) ¦À¡Õû,
¦ºöÅ÷. (¬) À¼õ,
(þ) ±ñ §¸¡Î.
(ii) ãýÈ¡õ, ¬È¡õ, ²Æ¡õ, ´ýÀ¾¡õ, 100 ÁüÚõ1 000 ¬¸¢Â ¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ò
¦¾¡¼¨Ã ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.

(i) ãýÈ¡õ, ¬È¡õ, ²Æ¡õ, ´ýÀ¾¡õ, 100 ÁüÚõ 1 000 ¬¸¢Â ¦ÀÕì¸ø ¦¾¡¼÷À¡É
4.3 ¦ÀÕì¸ø Å¡öÀ¡ð¨¼ ¯¼Ûì̼ý ÜÚÅ÷:
Å¡öÀ¡ð¨¼ («) ²Ú Å⨺¢ø,
¯¼ÉÊ¡¸ì (¬) ÌÈ¢ôÀ¢ýÈ¢,
ÜÚÅ÷. (þ) ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ ÅÕõÀÊ¡ÉþÃñÊø ´Õ ±ñ¨½
¦ÀÕì̾ø.
(ii) º£ÉÁ½¢îºð¼õ 4:1³ ¦¸¡ñÎ ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸¨Âì ¸¡ðÎÅ÷.
4.4 þÃñÎ ±ñ¸¨ªô (i) ²¾¡¸¢ÖõþÃñÎ ±ñ¸ª¡ø ¦ÀÕì̾ø. ®Ã¢Äì¸ ±ñ¨½ μâÄì¸
¦ÀÕì̾ø. ±ñϼý:
9 («) ±ÎòÐî ¦ºøÄ¡Áø
27.2.2018 (¬) ±ÎòÐî ¦ºýÚ
-
3.3.2018 (ii) ²¾¡¸¢ÖõþÃñÎ ±ñ¸ª¡ø ¦ÀÕì̾ø. ãýÚþÄì¸ ±ñ¨½ μâÄì¸
±ñϼý:
(«) ±ÎòÐî ¦ºøÄ¡Áø
(¬) ±ÎòÐî ¦ºýÚ

4.4 þÃñÎ ±ñ¸¨ªô (iii) ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ 10 000 ÅÕõ Ũà ãýÚþÄì¸õ ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨ª 10,
¦ÀÕì̾ø. 100, 1000 ¬ø ¦ÀÕì̾ø.
iv) ÀÄ ¯ò¾¢¸¨ªì ¦¸¡ñÎ ²¾¡¸¢ÖõþÃñÎ ±ñ¸¨ªô ¦ÀÕì̾ø.

4.5 ¦ÀÕì¸ø (i) ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ ¦¾¡¼ÕìÌ ²üÈ ¸¨¾¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ (ii) þÕ ±ñ¸¨ªô ¦ÀÕìÌõÀÊÂ¡É «ýÈ¡¼ À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¾£÷×
À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¸¡ÏÅ÷
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

5.1 ÅÌò¾ø 1. Ujian


¦ºöÓ¨È ¸½¢¾ò Bulanan 1
10 ¦¾¡¼¨Ã ±ØÐÅ÷ (i) ¸£úì¸ñ¼Åü¨È Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎãýÚãýÚ, ¬Ú ¬Ú, ²Ø ²Ø, ´ýÀÐ
´ýÀÐÌØ츪¡¸ Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷: (7.3.2018-
(«) ¦À¡Õû, 10.3.2018)
6.3.2018
(¬) À¼õ.
-
10.3.2018 (ii) ¸£ú측Ïõ ¿¼ÅÊ쨸ìÌ ²üÈ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±ØÐÅ÷:
(«) ÌÅ¢Âø,
(¬) À¸¢÷󾪢ò¾ø,
(þ) ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø ¸Æ¢ò¾ø,
(®) ¦ÀÕì¸ø ±¾¢÷Á¨È ¦ºöÓ¨È.
(i) ¸£úì¸ñ¼Åü¨Èô Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ãýÚ, ¬Ú, ²Ø, ´ýÀÐ ¬¸¢Â
±ñ¸û ¦¾¡¼÷À¡É ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.
5.2 ÅÌò¾ø («) ¦À¡Õû, (¬) À¼õ, (þ) ±ñ §¸¡Î.
¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã (ii) ãýÈ¡õ, ¬È¡õ, ²Æ¡õ, ´ýÀ¾¡õ, 100 ÁüÚõ 1000 Å¡öÀ¡Î¸¨ªì ¦¸¡ñ¼ ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò
¿¢¨È× ¦ºöÅ÷. ¦¾¡¼¨Ã ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.

11 5.4 þÃñÎ ±ñ¸ª¢ø (i) ²¾¡¸¢Öõ þÕ ±ñ¸¨ª, ®Ã¢Äì¸ ±ñ «øÄÐμâÄ츱ñ½¡øÅÌôÀ÷:


ÅÌò¾ø. («) ±ÎòÐî ¦ºýÚ,
13.3.2018 (¬) ±ÎòÐî ¦ºøÄ¡Áø.
-
17.3.2018 (ii) 10 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨ª μâÄ츱ñ½¡øÅÌôÀ÷:
(«) ±ÎòÐî ¦ºýÚ,
(¬) ±ÎòÐî ¦ºøÄ¡Áø.
(iii) 10 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨ª 10,100, 1000 ¬ø ÅÌôÀ÷.
(iv) ÀÄ ¯ò¾¢¸¨ªì ¦¸¡ñÎ ²¾¡¸¢ÖõþÃñÎ ±ñ¸¨ª ÅÌôÀ÷.

5.5 ÅÌò¾ø (i) ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼ÕìÌ ²üÈ ¸¨¾¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ (ii) þÕ ±ñ¸¨ª ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò
À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
1.Cuti
12 Pertengahan
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 Semester 1
20.3.2018 (18.32018-
26.3.2018)
-
24.3.2018

13 6. À¢ýÉõ (i) À̾¢ ±ñ 10 ŨÃÂ¢Ä¡É ¾Ì À¢ýÉò¨¾ «¨¼Â¡ªí¸ñÎ ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

27.3.2018 6.1 ¾Ì (ii) ¸£úì¸ñ¼Åü¨Èò Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎÀ¢ýÉìÌØÅ¢ø ¯ûª ´Õ À̾¢


- À¢ýÉò¨¾ô ±ñ½¡¸ «¨¼Â¡ªí¸ñÎ ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷:
31.3.2018 ¦ÀÂâÎÅ÷. «) ¦À¡Õû,
¬) À¼õ.

(iii) À̾¢ ±ñ 10 ŨÃÂ¢Ä¡É ¾Ì À¢ýÉò¨¾î ºÁÁ¡É À¢ýÉò¾¢ø ÜÚÅ÷.

(iv) À̾¢ ±ñ 10 ŨÃÂ¢Ä¡É ¾Ì À¢ýÉò¨¾ Á¢¸ ÍÕí¸¢Â À¢ýÉÁ¡¸ Á¡üÚÅ÷

14 7. ¾ºÁõ (i) á¨Èô À̾¢ ±ñ½¡¸ì ¦¸¡ñ¼ À¢ýÉò¨¾ô ¦ÀÂâÎÅ÷.

3.4.2018 7.1 þÕ (ii) á¨Èô À̾¢ ±ñ½¡¸ì ¦¸¡ñ¼ À¢ýÉò¨¾ò ¾ºÁò¾¢üÌ Á¡üÚÅ÷.
- þ¼Á¾¢ôÒ
7.4.2018 ŨÃÂ¢Ä¡É ¾ºÁ (iii) ÍÆ¢Âõ ¾ºÁõ ÍÆ¢Âõ ´ýÚ Ó¾ø ÍÆ¢Âõ ¾ºÁõ ´ýÀÐ ´ýÀРŨà ¯ûª ¾ºÁ
±ñ¸¨ª ±ñ¸¨ªî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÚÅ÷.
«È¢Åர்.
(iv) ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ¾ºÁ ±ñ¸ÙìÌ ²üÀ À¼í¸¨ªì ¸Õ¨Á¡ìÌÅ÷.
7.2 ¾ºÁ ±ñ¸¨ª (i) ¾ºÁ ±ñ¸¨ªì ÜÚõ §À¡Ðõ, À¼ò¾¢ø ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ À¡¸ò¨¾«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎõ ÍÆ¢Âõ ¾ºÁõ
±ØÐÅ÷. ÍÆ¢Âõ ´ýÚ Ó¾ø ÍÆ¢Âõ ¾ºÁõ
´ýÀÐ ´ýÀРŨà ±ØÐÅ÷.

7.3 ¾ºÁ ±ñ¸¨ª (i) áÚ¸ð¼ ÀĨ¸, ±ñ §¸¡Î, À¼í¸û ¬¸¢ÂÅü¨È «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎþÕ þ¼Á¾¢ôÒ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ¾ºÁ
´ôÀ¢ÎÅ÷. ±ñ¸¨ª ´ôÀ¢ÎÅ÷.

15 8. Å¢Ø측Π(i) Å¢Ø측ð¨¼ô ¦ÀÂâÎÅ÷; ÜÚÅ÷. 1. April 14-


8.1 Å¢Ø측𨼠(ii) Å¢Ø측ðÎì ÌȢ£𨼠«È¢Å÷. Cuti Peristiwa
10.4.2018 «È¢Å÷ (iii) áÚìÌðÀð¼ À¢ýÉò¨¾ Å¢Ø측ðÊüÌ Á¡üÚÅ÷. (Tamil
- (iv) Å¢Ø측ðÊü§¸üÀ áÚ¸ð¼ ÀĨ¸Â¢ø ¸Õ¨Á¡ìÌÅ÷. Puthandhu)
14.4.2018

8.2 Å¢Ø측𨼠(i) ÜÈôÀÎõ, ´ýȢĢÕóÐáÚ Å¨ÃÂ¢Ä¡É Å¢Ø측𨼠±ØÐÅ÷; áÚ¸ð¼ ÀĨ¸Â¢ø
±ØÐÅ÷. ¸Õ¨Á¡ìÌÅ÷.

16 9. பணம் (i) ¦Á¡ò¾õ RM1000 ÅÕõ Ũ¸Â¢Ä¡É §¿¡ðθª¢ý þ¨½ô¨Àì ÜÚÅ÷.


9.1 RM1000
17.4.2018 வரரயிலான
- பணத்தின்
21.4.2018 மதிப் ரப
உறுதிப் படுத்
துவர்.
9.2 பணத்தின் (i) þÕ ¦Åù§ÅÈ¡É Á¾¢ô¨Àì ¦¸¡ñ¼ À½í¸¨ªî §º÷ôÀ÷:
மதிப் ரபச் («) Ã¢í¸¢ð,
கசர்ப்பர். (¬) Ã¢í¸¢ð ÁüÚõ ¦ºý,
¦Á¡ò¾õ RM1000ìÌ Á¢¸¡Áø.

(ii) ãýÚ ¦Åù§ÅÈ¡É Á¾¢ô¨Àì ¦¸¡ñ¼ À½í¸¨ªî §º÷ôÀ÷.


(«) Ã¢í¸¢ð,
(¬) Ã¢í¸¢ð ÁüÚõ ¦ºý,
¦Á¡ò¾õ RM1000ìÌ Á¢¸¡Áø.

9.3 பணத்தின் .
17 மதிப் ரபக் (i) RM1000 ŨÃÂ¢Ä¡É þÕ ¦Åù§ÅÈ¡É À½ Á¾¢ô¨Àì ¸Æ¢ôÀ÷:
24.4.2018 கழிப் பர். («) Ã¢í¸¢ð,
- (¬) Ã¢í¸¢ð ÁüÚõ ¦ºý.
28.4.2018
(ii) RM1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡Å¦¾¡Õ Á¾¢ôÀ¢Ä¢ÕóÐ ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø þÕ À½ Á¾¢ô¨Àì
¸Æ¢ôÀ÷:
(«) Ã¢í¸¢ð,
(¬) Ã¢í¸¢ð ÁüÚõ ¦ºý.

9.4 பணத்தின் (i) À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨À μ÷þÄ츱ñ½¡ø¦ÀÕìÌÅ÷:


மதிப் ரபப் («) Ã¢í¸¢ð,
பபருக்குவர். (¬) Ã¢í¸¢ð ÁüÚõ ¦ºý,
¦Á¡ò¾õ RM1000 Á¢¸¡Áø.
(ii) RM1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡Å¦¾¡Õ Á¾¢ôÀ¢Ä¢ÕóÐ ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø þÕ À½ Á¾¢ô¨Àì
¸Æ¢ôÀ÷:
(«) Ã¢í¸¢ð,
(¬) Ã¢í¸¢ð ÁüÚõ ¦ºý.

(i) À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨À μ÷þÄ츱ñ½¡ø¦ÀÕìÌÅ÷:


(«) Ã¢í¸¢ð,
(¬) Ã¢í¸¢ð ÁüÚõ ¦ºý,
¦Á¡ò¾õ RM1000 Á¢¸¡Áø.

9.5 பணத்தின் (i) RM1000ìÌðÀð¼ À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨À μ÷þÄ츱ñ½¡øÅÌôÀ÷.


மதிப் ரப («) Ã¢í¸¢ð
வகுப் பர். (¬) Ã¢í¸¢ð ÁüÚõ ¦ºý
¦Á¡ò¾õ RM1000 Á¢¸¡Áø.

18 9.6 பணம் (i) À½õ ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦Àருì¸ø ÁüÚõ ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼ÕìÌ ²üÈ ¸¨¾¨Â 1. Mei 1-
பதாடர்பான ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. Cuti Am
(Hari Pekerja)
1.5..2018- அன் றாட
5.5.2018 பிரச்சரனக
ரளத் தீர்வு
காண்பர்.
9.6 பணம் (ii) À½õ ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø ÁüÚõ ÅÌò¾ø «¼í¸¢Â
பதாடர்பான «ýÈ¡¼ À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
அன் றாட
பிரச்சரனக
ரளத் தீர்வு
காண்பர்.
19
10. காலமும் (i) §¿Ãò¨¾ Á½¢ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼ò¾¢ø ÜÚÅ÷. 1. Mei 10-
Cuti Am
8.5.2018 நேரமும்
(Hari Wesak)
- (ii) ´Õ ¿¼ÅÊ쨸¢ý ¾ü§À¡¨¾Â, Óý À¢ý ¸¡Ä §¿Ãò¨¾ Å¡º¢òÐì
12.5.2018 10.1 கேரத்ரத ÌÈ¢ô¦ÀÎôÀ÷.
மணி மற் றும்
ேிமிடத்தில் (iii) «ýÈ¡¼ ¸¡Ä «ð¼Å¨½¨Âò ¾Â¡Ã¢ôÀ÷.
கூறுவர்.

1.
20 PEPERIKSAAN Peperiksaan
15.5.2018 Sem 1
-
19.5.2018 (PPT)

10.2 (i) ¿¡û ¸¡ðʨ šº¢òÐ «È¢Å÷.


ோள் காட்டி
21 ரை அறிவர்.

22.5.2018
- 10.3 கேர அளவு (i) §¿Ã «ª× ¦¾¡¼÷Ò¸¨ªì ÜÚÅ÷:
26.5.2018 பதாடர்புகரள («) ¿¢Á¢¼õ ÁüÚõ ŢɡÊ,
க் கூறுவர். (¬) Å¡Ãõ ÁüÚõ ¿¡û,
(þ) Á¡¾õ ÁüÚõ ÅÕ¼õ.

10.4 கேரம் (i) ãýÚ §¿Ãõ ¦¾¡¼÷À¡É «ª¨Åî §º÷ôÀ÷


பதாடர்பான («) Á½¢ ÁüÚõ Á½¢,
அளரவச் (¬) ¿¢Á¢¼õ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼õ,
கசர்ப்பர். (þ) Á½¢ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼õ,
(®) ¿¢Á¢¼õ ÁüÚõ ŢɡÊ.
10.4 கேரம் (i) ãýÚ §¿Ãõ ¦¾¡¼÷À¡É «ª¨Åî §º÷ôÀ÷
பதாடர்பான («)Á½¢ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼õ,
அளரவச் (¬)¿¢Á¢¼õ ÁüÚõ ŢɡÊ.
கசர்ப்பர்.
1
22/23 CUTI SEMESTER 1 .Cuti Semester 1
(27.5.2018-
29.5.2018 11.6.2018)
Jun 3-Cuti Am
- (Hari
9.6.2018 Keputeraan
Agung)

10.5 கேரம் (i) ãýÚ §¿Ãõ ¦¾¡¼÷À¡É «ª¨Åì ¸Æ¢ôÀ÷: 1. Gerak


24 பதாடர்பான («) Á½¢ ÁüÚõ Á½¢, Gempur UPSR1
அளரவக் (¬) ¿¢Á¢¼õ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼õ,
2. Jun 12-
12.6.2018 கழிப் பர். (þ) Á½¢ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼õ,
Cuti Am
- (®) ¿¢Á¢¼õ ÁüÚõ ŢɡÊ.
(Nuzul Quran)
16.6.2018
10.5 கேரம் (þ) Á½¢ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼õ,
பதாடர்பான (®) ¿¢Á¢¼õ ÁüÚõ ŢɡÊ.
அளரவக்
கழிப் பர்.
10.6 கேரம் (i) §¿Ãõ ¦¾¡¼÷À¡É «ª¨Å ¦ÀÕìÌÅ÷:
25 பதாடர்பான («) Á½¢,
19.6.2018 அளரவப் (¬) ¿¢Á¢¼õ,
- பபருக்குவர். μ÷þÄ츱ñ.
23.6.2018
10.7 கேரம் (i) §¿Ãõ ¦¾¡¼÷À¡É «ª¨Å ÅÌôÀ÷:
பதாடர்பான («) Á½¢,
அளரவ (¬) ¿¢Á¢¼õ,
வகுப் பர். µ÷þÄ츱ñ.

26 10.8 கேர (i) §¿Ã «ª× ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø ÁüÚõ ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò 1. Jun 25&26
Cuti Am
அளரவத் ¦¾¡¼ÕìÌ ²üÈ ¸¨¾¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
(Hari Raya
26.6.2018 பதாடர்பான (ii) §¿Ã «ª× ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø ÁüÚõ ÅÌò¾ø «¼í¸¢Â
Puasa )
- அன் றாடப் «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
30.6.2018 பிரச்சரனக 2. Jun27-30
ரளத் தீர்வு Cuti KPM
காண்பர்.
11. i) Á£ð¼÷ (m) ÁüÚõ ¦ºýÊÁ£ð¼÷ (cm) ¦¾¡¼÷À¡É «ª¨Å¨Â Á¡üÚÅ÷.
ேீ ட்டலளவை
27 11. 1
ேீ ட்டலளரவ
3.7.2018 ரை
- மாற் றுவர்.
7.7.2018 11.2 (i) ãýÚ Å¨¸ ¿£ð¼Äª¨Å¢ø §º÷ôÀ÷:
ேீ ட்டலளரவ («) Á£ð¼÷,
ரைச் (¬) ¦ºýÊÁ£ð¼÷,
கசர்ப்பர். (þ) Á£ð¼÷ ÁüÚõ ¦ºýÊÁ£ð¼÷.

11.3 (i) ¿£ð¼Äª¨Å¢ø ¸Æ¢ôÀ÷:


ேீ ட்டலளரவ («) Á£ð¼÷,
ரைக் (¬) ¦ºýÊÁ£ð¼÷,
கழிப் பர். (þ) Á£ð¼÷ ÁüÚõ ¦ºýÊÁ£ð¼÷.
11.4 (i) ¿£ð¼Äª¨Å¢ø ¦ÀÕìÌÅ÷:
ேீ ட்டலளரவ («) Á£ð¼÷,
ரைப் (¬) ¦ºýÊÁ£ð¼÷,
பபருக்குவர். ஓ÷ þÄì¸ ±ñ

11.4 (i) ¿£ð¼Äª¨Å¢ø ¦ÀÕìÌÅ÷:


ேீ ட்டலளரவ («)Á£ð¼÷ ÁüÚõ ¦ºýÊÁ£ð¼÷,
ரைப் ஓ÷ þÄì¸ ±ñ
பபருக்குவர்.
11.5 (i) ¿£ð¼Äª¨Å¢ø ÅÌôÀ÷: 1.Peperiksaan
28 ேீ ட்டலளரவ («) Á£ð¼÷, Percubaan
UPSR
ரை வகுப் பர். (¬) ¦ºýÊÁ£ð¼÷,
10.7.2018 ஓ÷ þÄì¸ ±ñ.
-
14.7.2018 11.5 (i) ¿£ð¼Äª¨Å¢øÅÌôÀ÷:
ேீ ட்டலளரவ (þ) Á£ð¼÷ ÁüÚõ ¦ºýÊÁ£ð¼÷,
ரை வகுப் பர். ஓ÷ þÄì¸ ±ñ.
11.6 (i) ¿£ð¼Äª¨Å ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸øÁüÚõ ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò
ேீ ட்டலளரவ ¦¾¡¼ÕìÌ ±üÈ ¸¨¾¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
பதாடர்பான
அன் றாட
பிரச்சரனக
ரளத் தீர்வு
காண்பர்.
11.6 (ii) ¿£ð¼Äª¨Å¢ø §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸øÁüÚõ ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼
ேீ ட்டலளரவ À¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
பதாடர்பான
அன் றாட
பிரச்சரனக
ரளத் தீர்வு
காண்பர்.
12. (i) ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ(kg) ÁüÚõ ¸¢Ã¡õ(g) ¬¸¢Â ¦À¡Õñ¨Á¨ÂÁ¡üÚÅ÷.
பபாருண்வம 1.Pecutan Akhir
29 UPSR 1
12.1
17.7.2018 பபாருண்ரம
- ரை
22.7.2018 மாற் றுவர்.
12.2 (i) ãýÚ Å¨¸ ¦À¡Õñ¨Á¨Âî §º÷ôÀ÷:
பபாருண்ரம («) ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ,
ரைச் (¬) ¸¢Ã¡õ,
கசர்ப்பர். (þ) ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ ÁüÚõ ¸¢Ã¡õ.

30 12.3 (i) ¦À¡Õñ¨Á¢ø ¸Æ¢ôÀ÷: 1. Ujian


பபாருண்ரம («) ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ, Bulanan 2
(25.7.2018-
24.7.2018 ரைக் (¬) ¸¢Ã¡õ,
27.7.2018 )
- கழிப் பர். (þ) ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ ÁüÚõ ¸¢Ã¡õ.
28.7.2018
2.Pecutan Akhir
UPSR 2
1. Pecutan Akhir
31 12.4பபாருண் (i) ¦À¡Õñ¨Á¢ø ¦ÀÕìÌÅ÷: UPSR 3
31.7.2018 ரமரைப் («) ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ,
- பபருக்குவர். (¬) ¸¢Ã¡õ,
4.8.2018 . ஓ÷ þÄì¸ ±ñ.

12.5 (i) ¦À¡Õñ¨Á¢øÅÌôÀ÷:


பபாருண்ரம («) ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ,
ரை வகுப் பர். (¬) ¸¢Ã¡õ,
ஓ÷ þÄì¸ ±ñ.

(i) ¦À¡Õñ¨Á¢øÅÌôÀ÷:
(þ) ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õÁüÚõ ¸¢Ã¡õ,
ஓ÷ þÄì¸ ±ñ.

32 12.6 (i) ¦À¡Õñ¨Á¢ø §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸øÁüÚõ ÅÌò¾ø ¸½¢¾ ¦¾¡¼ÕìÌ


பபாருண்ரம ²üÈ ¸¨¾¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. 1. Pecutan Akhir
UPSR 4
7.8.2018 பதாடர்பான
- அன் றாட
11.8.2018 பிரச்சரனக
ரளத் தீர்வு
காண்பர்
12.6 (ii) ¦À¡Õñ¨Á¢ø §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸øÁüÚõ ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É
பபாருண்ரம «ýÈ¡¼ôÀ¢ÃÉì ¸½ì̸¨ªò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
பதாடர்பான
அன் றாட
பிரச்சரனக
ரளத் தீர்வு
காண்பர்.
13. (i) Ä¢ð¼÷(m) ÁüÚõ Á¢øĢĢð¼÷(m) ¦¾¡¼÷À¡É ¦¸¡ûªª¨Å Á¡üÚÅ÷. 1. Pecutan Akhir
33 பகாள் ளளவு UPSR 5
14.8.2018 13.1லிட்டர்மற்
- றும் மில் லி
18.8.2018 லிட்டரர
மாற் றுவர்.
13.2 i) ãýÚ Å¨¸ ¦¸¡ûªª¨Å¨Âî §º÷ôÀ÷:
பகாள் ளளரவ («) Ä¢ð¼÷,
ச் கசர்ப்பர். (¬) Á¢øĢĢð¼÷,
(þ) Ä¢ð¼÷ ÁüÚõ Á¢øĢĢð¼÷.

13.3 (i) ¦¸¡ûªª¨Å¨Âì ¸Æ¢ôÀ÷:


பகாள் ளளரவ («) Ä¢ð¼÷,
க் கழிப் பர். (¬) Á¢øĢĢð¼÷,
(þ) Ä¢ð¼÷ ÁüÚõ Á¢øĢĢð¼÷.
34 13.4 (i) ¦¸¡ûªª¨Å¨Âô ¦ÀÕìÌÅ÷: 1. Pecutan Akhir
பகாள் ளளரவ («) Ä¢ð¼÷, UPSR 6
21.8.2018 ப் பபருக்குவர். (¬) Á¢øĢĢð¼÷,
- μ÷þÄ츱ñ½¡ø 2.Ogos 25- Cuti
Peristiwa
25.9.2018
(Vinayagar
13.4 (i) ¦¸¡ûªª¨Å¨Âô ¦ÀÕìÌÅ÷: Sathurthi)
பகாள் ளளரவ (þ) Ä¢ð¼÷ ÁüÚõ Á¢øĢĢð¼÷
ப் பபருக்குவர். μ÷þÄ츱ñ½¡ø
13.5 (i) ¦¸¡ûªª¨Å¨Â ÅÌôÀ÷:
பகாள் ளளரவ («) Ä¢ð¼÷
வகுப் பர். (¬) Á¢øĢĢð¼÷
μ÷þÄ츱ñ½¡ø

13.5 (i) ¦¸¡ûªª¨Å¨Â ÅÌôÀ÷:


பகாள் ளளரவ (þ) Ä¢ð¼÷ ÁüÚõ Á¢øĢĢð¼÷
வகுப் பர். μ÷þÄ츱ñ½¡ø

1.Cuti
35 Pertengahan
Semestwr 2
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 (26.8.2018-
28.8.2018
3.9.2018)
-
1.9.2018 2.Ogos 31-
Cuti Am
(Hari
Kebangsaan)
2. Sep 1-
Cuti Am-
(Hari Raya Haji)

1. Peperiksaan
13.6 UPSR
36 பகாள் ளளரவ (i) ¦¸¡ûªª¨Å¢ø §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø ÁüÚõ ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼ÕìÌ
பதாடர்பான ²üÈ ¸¨¾¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
4.9.2018 அன் றாட
- பிரச்சரனக
8.9.2018 ரளத் தீர்வு
காண்பர்.
13.6 (ii) ¦¸¡ûªª¨Å¢ø §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø ÁüÚõ ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É«ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨É ¸½ì̸¨ªò
பகாள் ளளரவ ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
பதாடர்பான
அன் றாட
பிரச்சரனக
ரளத் தீர்வு
காண்பர்.

37 14. ைடிவியல் (i) ºÐÃô Àð¼¸õ, ¦ºùŸ Àð¼¸õ ÁüÚõ Ó째¡½ôÀð¼¸ò¨¾ «È¢Å÷. 1. Sep16-
14.1பல் வரக Cuti Am
(Hari Malaysia)
10.9.2016 பட்டகத்ரத
- அறிவர்.
18.9.2016

(ii) Àð¼¸ò¾¢ý À¡¸í¸ª¢ý ¾ý¨Á¸¨ªô ¦ÀÂâÎÅ÷; §ÁüÀÃôÒ, «Êò¾ªõ, ÁüÚõ Å¢ª¢õÒ


38 1.Sep 21- Cuti
Am
18.9.2018 (Awal
Muhaaram)
-
22.9.2018

39 14.2 பட்டகம்
25.9.2018 மற் றும் (i) ¾ý¨Á¸Ù째üÀ Àð¼¸õ ÁüÚõ Àð¼¸õ «øÄ¡¾Åü¨È ´ôÀ¢ÎÅ÷.
- பட்டகம்
29.9.2018 அல் லாதரவ
ரை
ஒப் பிடுவர்.
40 14.3இருபரிமா (i) «¨ÃÅð¼õ, Àø§¸¡½í¸ª¡É ³í§¸¡½õ, «Úí§¸¡½õ, ±Ø§¸¡½õ ÁüÚõ
2.10.2018 ண வடிவத்ரத ±ñ§¸¡½õ ¬¸¢ÂÅü¨È «¨¼Â¡ªí¸¡ñÀ÷.
- அரடைாளங்
6.10.2018 காண்பர்

41
9.10.2018 (ii) «¨ÃÅð¼õ ÁüÚõÀø§¸¡½õ ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ Ò¨É ÅÊÅò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
-
13.10.2018

42
14.4சமசீர்க் (i) þÕÀâÁ¡ÉÅÊÅí¸ª¢ý ºÁ÷ì §¸¡ð¨¼ «¨¼Â¡ªí¸ñΠŨÃÅ÷.
16.10.2018 ககாட்ரட
- அரடைாளங்
20.10.2018 காண்பர்.

43 . 15 (i) «ýÈ¡¼ ÝÆÖ째üÀ ¾Ã¨Åî §º¸Ã¢ôÀ÷.


23.10.2018 தரவைவயக் (ii) «ð¼Å¨½ì§¸üÀ ¾Ã¨Å Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷; Å⨺ôÀÎòÐÅ÷.
- வகயாளுதல்
27.10.2018 15.1 தரரவ
கசகரித்து,
வரகப் படுத்தி
,
வரிரசபடுத்து
வர்.
44 Peperiksaan Akhir Tahun Peperiksaan
Semester 2
30.10.2016 (PAT)
-
3.11.2016
மீள் பார்ரவ
45

6.11.2018 .
-
10.11.2018

46
மீள் பார்ரவ
13.11.2018
-
18.11.2018

மீள் பார்ரவ
47

20.11.2018
-
24.11.2018
48

25.11.2018 CUTI SEKOLAH BERMULA


-
01.01.2018