You are on page 1of 2

Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament
INS TIANA

Nom: ________________________________________________ Curs: __________________ Grup: ___________ CURS 2017-18

AUTOSEGUIMENT ____ AVALUACIÓ

MATÈRIES EXÀMENS DOSSIERS I TREBALLS ACTITUD I ALTRES ACTIVITATS
Anglès
Biologia i Geologia
Ciències socials
Cultura i Valors Ètics
Educació Física
Educació Visual i Plàstica
Física i química
Llengua castellana
Llengua catalana
Matemàtiques
Música
Religió
Tecnologia
Optativa:
Optativa:
Optativa:
Optativa:

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS TIANA .