You are on page 1of 7

MATEMATIK TAHUN 3

1
1 438 1 436 1 432 1 430
Nombordalampetakkosong di atasialah

A 1 420 C 1 434
B 1 432 D 1 443

2 Tujuhratusduapuluhempatdalamangkaialah

A 704 C 742
B 724 D 7 042

3 5 ribu , 7 ratus , dan 2 sa =

A 5 702 C 7 502
B 5 720 D 7 205

4 Apakahnlaibagi digit 8 dalam 5 784?

A 8 C 800
B 80 D 8 000

5 Yang manakahantaranombor di bawahmempunyai digit 4
yang menunjukkannilai 400?

A 4 528 C 1 040
B 3 420 D 384

1
MATEMATIK TAHUN 3

6 Nombormanakah yang paling kecil?

A 3 238 C 2 304
B 3 400 D 1 232

7. Nombor-nomborberikutadalahkurangdaripada 8570 kecuali

A 8 565 C 8 559
B 8 561 D 8 571

8. 3 6 3

+ 4 2 9

4 1 0 2

Apakahnomborpadapetakkosong di atas ?

A 6 C 8
B 7 D 9

9 Nombormanakah yang paling hampirkepada 4000?

A 3 979 C 4 504
B 2 999 D 3 699

10. 5 423 = 5 000 + + 20 + 3.

Apakahnomborpadapetakkosong di atas ?

A 4 000 C 40
B 400 D 4

11.
572 6 065 1 587

2
MATEMATIK TAHUN 3

Apakahhasiltambahtiganombor I atas ?

A 8 224 C 8 320
B 8 225 D 8 356

12. 87 + 8 809 =

A 8 764 C 8 992
B 8 896 D 8 996

13. 6 006 + 2 654 = 8 400 +
Nombordalampetakkosong di atasialah

A 2600 C 6200
B 260 D 620

14.

15. Yang manakah set nomborberikutdisusundenganurutan yang
betul.

A 5 325, 5 110, 5 506, 5 032 C 7 345, 7 089, 7 267, 7 415
B 6 016, 6 117, 6 380, 6 429 D 3 334, 3 344, 3 364, 3 354

16. 8 254 + 187 =

A 8 441 C 8 489
B 8 452 D 8 541

3
MATEMATIK TAHUN 3

17. + 3 003 = 6 582

Apakahnombor didalampetakkosong di atas?

A 3 586 C 3 562
B 3 579 D 3 565

18. Yang manakahberikutadalahbenar?

A 5 311 + 578 = 5 889 C 7 524 + 1 006 = 6 530
B 6 208 + 609 = 5 188 D 6 009 + 505 = 5 614

19 Yang manakahnomborberikutakanmenjadi 8 560 selepas
dibundarkankepadapuluh yang terdekat.

A 8 552 C 8 555
B 8 554 D 8 565

20. 5 003 + = 5 570

A 550 C 567
B 554 D 573

21. Jumlahhasiltambah 2 674, 506 dan 4001 ialah

A 7 181 C 7 194
B 7 188 D 7 191

4
MATEMATIK TAHUN 3

22.
S5 231 5 237 5 243

Diagram 1/ Rajah 1

Apakahnomborbagi S dalam rajah 1 di atas ?

A 5 230 C 5 229
B 5 233 D 5 225

23. Yang manakahnombor paling besar ?

A 5 799 C 5 679
B 6 525 D 6 799

24. Kiramenaiksecaraempat-empat.Apakahnomborselepas 6 752 ?

A 6 742 C 6 756
B 6 748 D 6 758

25. 7 569 adalahjawapankepada______.

A 4 567 + 322 C 3 457 + 543
B 6 789 + 765 D 6 755 + 814

26. Ikhwanmempunyai 4 781 bijiguli. Abangnyamemberikannya 325
bijigulilagi. Berapabijigulikah yang Ikhwanadasekarang?

A 3 244 C 5 106
B 4 562 D 7 844

5
MATEMATIK TAHUN 3

27. Pak Amirulmempunyai 4 531 ekorlembu, 550 ekoritikdan 4 432
ekorayam di ladangnya. Berapabanyakkahhaiwan
ternakannya yang diaadakesemuanya?

A 5 081 C 9 513
B 4 982 D 9 531

28. Terdapat 5 633 orang lelakidan 1 377 orang wanita di sebuah
dewan. Berapakahjumlahkesemua orang yang terdapat di
dalamdewantersebut.?

A 5 010 C 7 010
B 6010 D 8 010

29. Seorangpembuat roti telahmenjualsebanyak 4 301 roti ban coklatdan 3 222
roti ban pisang. Berapakan roti ban yang telahdijualkesemuanya?

A 7 235 C 7 523
B 7 325 D 7 532

30. Suhanatelahmengumpulsebanyak3 322 kepingsetem. Balkis pula
mengumpulsebanyak 442
kepingsetemlebihbanyakdaripadakepunyaanSuhana.Berapabanyakkahsete
mmerekakesemuanya?

A 7 086 C 3 764
B 4 206 D 442

6
MATEMATIK TAHUN 3

7