You are on page 1of 61

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR

MINGGU
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
/TARIKH

1 TEMA 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI KELUARGA bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, menyebut jenis-jenis ayat dengan
2-5 JAN frasa dan ayat dengan betul. struktur binaan ayat yang betul Kajian Tempatan
2018 TAJUK : dan tepat.
BERKHEMAH DI LAMAN 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa NILAI MURNI
IDAMAN dan ayat daripada pelbagai sumber dengan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang
sebutan yang betul. mengandungi perkataan Kasih sayang
berimbuhan apitan daripada pelbagai
EMK
sumber dengan sebutan yang betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa
Pendidikan Alam Sekitar
dan ayat secara mekanis dengan 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
betul dan kemas. secara mekanis dengan betul dan kemas. KB

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu Menjanakan idea
lagu melalui nyanyian secara didik hibur. yang mengandungi nilai dan pengajaran
yang dipersembahkan melalui nyanyian Kontekstual -
secara didik hibur. Menghubungkaitkan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata Mengkategorikan
nama am konkrit dan penjodoh bilangan
dengan betul mengikut konteks. KP

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata Interpersonal
ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks. Verbal-linguistik

BCB

Bacaan intensif

MUKA SURAT 1
nk

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR

MINGGU
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
/TARIKH
2 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 ILMU
AKTIVITI KELUARGA respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan Mendengar, memahami dan memberikan
8-12 JAN pesanan yang didengar dengan betul. respons yang sesuai secara lisan atau Pendidikan Moral
2018 TAJUK : gerak laku
SERONOKNYA terhadap arahan berdasarkan NILAI MURNI
MEMBACA ayat perintah dengan betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Kerajinan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi 2.3.1
Kerjasama
yang betul. Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat secara
EMK :
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi TMK
yang betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat secara mekanis dengan betul dan 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara
kemas. mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas. KB :
4.1 Mengecam
Menyebut dan memahami unsur seni dalam 4.1.2 Kontekstual –
lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menghasilkan lirik lagu Menghubungkaitkan
yang mengandungi nilai dan Menjanakan idea
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian KP :
secara didik hibur. Interpersonal
Visual ruang
Muzik
5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.1.
Memahami dan menggunakan kata nama

MUKA SURAT 2
nk

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR

MINGGU
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
/TARIKH
am konkrit dan penjodoh bilangan dengan
betul mengikut konteks.

1.4.1 Memahami bahawa isyarat jalan
raya, tanda jalan dan isyarat trafik
digunakan untuk mengawal lalu lintas dan
mesti dipatuhi untuk meningkat
keselamatan.
1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat
PKJR trafik 1.4.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas
yang menggalakkan keselamatan pejalan
UNIT 1: kaki dan penunggang basikal.
PERJALANAN SECARA
BERDIKARI

TAJUK:
BERJALAN
BERSENDIRIAN

MUKA SURAT 3
nk

mekanis dalam bentuk tulisan berangkai Kontekstual – dengan betul dan kemas.3. TMK sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. secara lisan atau gerak laku Pendidikan Moral 2018 TAJUK : terhadap arahan berdasarkan SERONOKNYA ayat perintah dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Kerjasama dengan lancar.1 yang betul.3.3 Mendengar. lagu yang mengandungi nilai dan KP : pengajaran secara berpandu dan Interpersonal disampaikan melalui nyanyian Visual ruang secara didik hibur.1. NILAI MURNI MEMBACA Kerajinan 2. MUKA SURAT 4 nk .1 Mendengar. memahami dan ILMU AKTIVITI KELUARGA respons terhadap sesuatu arahan. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 3 TEMA 1 : 1. frasa KB : dan ayat secara mekanis dengan betul dan 3. suku kata. 3. perkataan.1 Menjanakan idea Menyebut dan memahami unsur seni 4. Muzik 5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5. soalan dan memberikan respons yang sesuai 15-19 JAN pesanan yang didengar dengan betul. Menghubungkaitkan 4.7 Menulis ayat majmuk secara Mengecam kemas. memahami dan memberi 1.2 Menulis huruf. sebutan yang jelas dan intonasi 2.2. Membaca pelbagai bahan yang EMK : mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. kata dengan betul mengikut konteks.1. Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.2 dalam lagu melalui nyanyian secara Memahami dan menghasilkan lirik didik hibur.1.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 4 TEMA 1 : 1.1 Memahami dan menggunakan golongan nama khas tak hidup dengan betul kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan memberikan 22-26 JAN pesanan yang didengar dengan betul.2 Memahami dan menggunakan kata Verbal-linguistik 5.3 Mendengar.1. mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi Membaca pelbagai bahan yang yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 dengan lancar.1 Mengujarkan ayat yang gramatis Mengenal pasti 4.3 3. semasa bercerita secara didik hibur. bertumpu dan bercapah dengan betul. NILAI MURNI KELUARGA Kasih sayang Patriotisme 2. mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis EMK dengan lancar. Kreativiti dan inovasi 3.3. respons yang sesuai secara lisan atau gerak Sejarah 2018 TAJUK : laku terhadap arahan berdasarkan ayat MELANCONG DENGAN perintah dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2. MUKA SURAT 5 nk . KB Membuat gambaran mental 4. soalan dan Mendengar.3 Membina dan menulis jawapan TMK Membina dan menulis perkataan. memahami dan memberi 1. frasa dan pemahaman berdasarkan soalan yang ayat dengan betul.2.3.1 ILMU AKTIVITI KELUARGA respons terhadap sesuatu arahan. Menjanakan idea KP Kinestetik 5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan dengan sebutan yang betul dan intonasi Menghubungkaitkan menggunakan bahasa badan secara kreatif yang jelas serta susunan idea yang tepat Menyusun urutan semasa bercerita secara didik hibur.3.

5 Aliran lalu lintas .5.1 Kenal pasti arah dari mana 1.Arah lalu lintas datangnya lalu lintas. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 1. UNIT 1: PERJALANAN SECARA BERDIKARI TAJUK: CABARAN PEJALAN KAKI MUKA SURAT 6 nk . PKJR .

pengajaran secara berpandu dan Menghubungkaitkan disampaikan melalui nyanyian secara didik Menganalisis hibur.4 Menulis imlak dengan tepat. pinjaman dengan ejaan yang tepat secara Kreativiti dan inovasi imlak TMK 4.4. memahami dan ILMU AMALAN KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan.4.1 Memahami dan menggunakan golongan Menjanakan idea kata dengan betul mengikut konteks. 5. Pendidikan Kesihatan 2 FEB 2018 TAJUK : 2. memahami dan memberi 1. soalan dan memberikan respons terhadap soalan 29 JAN – KEBERSIHAN pesanan yang didengar dengan betul. tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. EMK 3.1 Menulis perkataan berimbuhan 3.2.1 Membaca dan memahami maklumat NILAI MURNI AMALAN tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti HIDUP SIHAT untuk memberi respons idea utama dan idea sampingan dalam Kesihatan dengan betul pelbagai bahan bagi Kebersihan membuat ramalan dengan tepat.1. Mengecam 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 5 TEMA 2 : 1.1.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut KP konteks.3 Mendengar.1 4. Verbal-linguistik Meramal Muzik BCB Mendengar dengan cekap MUKA SURAT 7 nk .2 Memahami dan menghasilkan lirik Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu yang mengandungi nilai dan KB lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Mendengar.3.

1 Mengujarkan dialog dengan Kreativiti dan inovasi 4. yang betul mengikut urutan.1. menggunakan bahasa badan dengan kreatif dan bahasa badan melalui lakonan secara didik hibur. Pendidikan Kesihatan TAJUK : BERSIH & SIHAT 2. soalan dan pesanan respons dengan menyampaikan pesanan 2018 yang didengar dengan betul.3 3.2 Membaca dan memahami NILAI MURNI yang tersurat dan tersirat daripada maklumat daripada bahan untuk Kebersihan pelbagai bahan untuk memberi respons menjana idea dengan betul. Kerjasama 3.3. memahami dan memberi respons Mendengar.3 1. jenis karangan dengan betul. memahami dan memberikan ILMU 5-9 FEB KEBERSIHAN terhadap sesuatu arahan.3 AMALAN KESIHATAN & Mendengar. 5.4.1.6 kata dengan betul mengikut konteks.3. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul KB mengikut konteks. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 6 TEMA 2 : 1. frasa dan Membina kerangka untuk menulis pelbagai ayat dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan 5. Membuat andaian MUKA SURAT 8 nk .4 Cinta akan alam sekitar Membina dan menulis perkataan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4 Memahami dan menggunakan kata kerja Mengaplikasikan pasif dengan betul mengikut konteks. dengan betul. yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3. Membuat urutan Kontekstual - 5. EMK 4.

.2 Mengenal pasti perbezaan antara UNDANG-UNDANG peraturan dengan undang-undang jalan JALAN RAYA raya.1.1 Mengetahui tentang peraturan dan 3.1 Menerangkan mengapa peraturan undangundang jalan dan undangundang jalan raya itu perlu PKJR raya serta menggunakannya untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH Konstruktivisme – Menerangkan dan menjanakan idea Menganalisis Menjanakan idea Kontekstual - Memindahkan 3. TAJUK: JADILAH PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERDISIPLIN MUKA SURAT 9 nk .1. UNIT 2: PERATURAN DN 3.

TAJUK : 2. 5.4 Membaca dan memahami maklumat Kebersihan BERSIH & SIHAT yang tersurat dan tersirat daripada 2.3.1.3 Membina dan menulis perkataan. frasa dan EMK ayat dengan betul. memahami dan memberi 1.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. soalan dan memberikan respons dengan Pendidikan Kesihatan 12-16 FEB KEBERSIHAN pesanan yang didengar dengan betul.6 Membuat andaian Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul Konstruktivisme – mengikut konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4. Menganalisis Menjanakan idea Kontekstual – Memindahkan MUKA SURAT 10 nk . Menerangkan dan menjanakan idea 5.4.1.2 Membaca dan memahami maklumat pelbagai bahan untuk memberi respons daripada bahan untuk Kerjasama dengan betul.3 Mendengar. Cinta akan alam sekitar 3. dan jelas.3. Kreativiti dan inovasi 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan KB menggunakan bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul melalui lakonan secara didik hibur. menyampaikan pesanan yang betul NILAI MURNI 2018 mengikut urutan. memahami dan AMALAN KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan. menjana idea dengan betul.3 Mendengar. 3. dan bahasa badan yang sesuai Membuat urutan melalui lakonan Kontekstual - secara didik hibur. Mengaplikasikan 5.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH ILMU 7 TEMA 2 : 1.

3.1 Bertutur tentang sesuatu perkara 8 TEMA 2 : permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan ILMU AMALAN KESIHATAN & daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayat yang gramatis dalam 19-23 FEB KEBERSIHAN formal dan tidak formal secara situasi formal dan tidak formal secara Pendidikan Kesihatan 2018 bertatasusila.5.3. daripada pelbagai bahan untuk membuat Mengecam penilaian dengan betul. frasa 2.4.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Memadankan melalui lakonan secara didik hibur. berbual dan menyatakan 1. MUKA SURAT 11 nk .9. apitan daripada pelbagai sumber dengan Mental sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3. kata dengan betul mengikut konteks. Menaakul 3. bertatasusila. Mengitlak 4. KB 2. sastera yang didengar.4. TAJUK : NILAI MURNI PENDIDIKAN KESIHATAN 2.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan Menyusun mengikut ditonton atau dibaca dengan betul. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 1.3 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang tersurat dan tersirat dengan tepat Menghubungkaitkan untuk memberi respons dengan betul.2.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. ditonton atau urutan dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran Kontekstual - dengan Menghubungkaitkan 5.3 Membaca dan memahami ayat yang dan ayat daripada pelbagai sumber dengan mengandungi perkataan berimbuhan Kebersihan Fizikal & sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan bahasa badan yang sesuai.2 Mencatat maklumat yang betul sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menghubungkaitkan 3.2 Membaca dan memahami perkataan. mengikut urutan untuk membuat carta Konstruktivisme – daripada pelbagai sumber.4 Bertutur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.

1.1. penunggang motosikal dan UNDANG-UNDANG penumpang DENGAN PERATURAN JALAN RAYA MUKA SURAT 12 nk .2 Mengenal pasti perbezaan antara raya serta menggunakannya peraturan dengan undang-undang jalan PKJR raya. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 5.3 Menghuraikan bagaimana dan PERATURAN DN mengapa peraturan dan undang-undang UNDANG-UNDANG jalan rayadiaplikasikan kepada: JALAN RAYA pejalan kaki.1 Mengetahui tentang peraturan dan undangundang jalan 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. UNIT 2: 3. penunggang basikal – terutama apabila pemandu melintas TAJUK: PERBEZAAN ANTARA jalan.1. KP Interpersonal BCB Bacaan intensif Mencatat nota 3.

mengandungi perkataan berimbuhan Kebersihan Fizikal & apitan daripada pelbagai sumber dengan Mental sebutan yang betul.9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 1. berbual dan menyatakan 1. Menyusun mengikut ditonton atau dibaca dengan betul. menggunakan bahasa badan dengan kreatif Memadankan melalui lakonan secara didik hibur.1 Bertutur tentang sesuatu perkara TEMA 2 : permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan ILMU 9 AMALAN KESIHATAN & daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayat yang gramatis dalam KEBERSIHAN formal dan tidak formal secara bertatasusila. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan Mengitlak 4.4.4 Bertutur. bahasa badan yang sesuai.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar.2. Menghubungkaitkan 3. situasi formal dan tidak formal secara Pendidikan Kesihatan 26 FEB – bertatasusila.4. yang tersurat dan tersirat dengan tepat Menghubungkaitkan daripada pelbagai bahan untuk membuat Mengecam penilaian dengan betul. MUKA SURAT 13 nk . 3.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan urutan sastera yang didengar.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan Kontekstual - rangsangan untuk menyampaikan Menghubungkaitkan 5. 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang Menaakul sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan bahasa yang gramatis.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat untuk memberi respons dengan betul. 2 MAC TAJUK : 2. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang KB tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan 2. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan nilai dan pengajaran dengan kata dengan betul mengikut konteks.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta Konstruktivisme – daripada pelbagai sumber. 2.5.3. frasa NILAI MURNI 2018 PENDIDIKAN KESIHATAN dan ayat daripada pelbagai sumber dengan 2.3 Membaca dan memahami ayat yang sebutan yang betul.

KP Interpersonal BCB Bacaan intensif Mencatat nota MUKA SURAT 14 nk .5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 5.1.

Kontekstual – Menghubungkaitkan 5.5.1.4 Melafazkan dan memahami puisi imlak dengan intonasi yang betul Menganalisis menggunakan bahasa yang indah 4.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan mengikut konteks. bertatasusila.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan secara didik hibur.1. maklumat yang tersurat dan EMK tersirat daripada bahan prosa 3. TAJUK : NILAI MURNI SENTIASA 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 10 TEMA 3 : 1. memahami dan menaakul untuk AWASI DIRI memindahkan maklumat yang terdapat dalam 2.2 Menulis frasa dan ayat yang ada KB perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara Menghubungkaitkan 4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul KP 2.2 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU SENTIASA SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai 5-9 MAC daripada pelbagai sumber dalam situasi dalam situasi tidak formal secara Pendidikan Moral 2018 formal dan tidak formal secara bertatasusila. berbual dan menyatakan 1. dan intonasi yang Konstruktivisme – betul dan jelas secara didik hibur Menghubungkaitkan serta memahami maksud sajak 5. Interpersonal MUKA SURAT 15 nk .4. dengan betul Sains dan Teknologi 3.4 Bertutur.5 Membaca.1 Membaca dan memahami Keberanian pelbagai bahan dengan betul.4.2 Memahami dan menggunakan kata Memadankan nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.4.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan golongan tersebut Mengecam kata dengan betul mengikut konteks 5.

1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH PKJR 2. Mendengar aktif TAJUK: MELINTAS LEBIH SUKAR Bacaan intensif DARIPADA YANG DISANGKA MUKA SURAT 16 nk .6 Memahami apa yang dimaksudkan UNIT 3: dengan titik buta serta impaknya kepada BCB SUKARNYA MELINTAS pejalan kaki dan penunggang basikal.

2 Memahami dan menggunakan kata Menghubungkaitkan nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. NILAI MURNI SENTIASA AWASI DIRI 2. KP Interpersonal MUKA SURAT 17 nk .5.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan menggunakan bahasa yang indah dan intonasi yang betul dan jelas secara Mengecam secara didik hibur. TAJUK : bertatasusila. 3. berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU SENTIASA SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai 12-16 daripada pelbagai sumber dalam situasi dalam situasi tidak formal secara Pendidikan Moral MAC 2018 formal dan tidak formal secara bertatasusila.5 Membaca.4 Menulis imlak dengan tepat.4 Melafazkan dan memahami puisi Menghubungkaitkan dengan intonasi yang betul 4.2 Menulis frasa dan ayat yang ada Menghubungkaitkan perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara Menganalisis imlak Konstruktivisme – 4.1 Memahami dan menggunakan golongan Kontekstual – kata dengan betul mengikut konteks 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 11 TEMA 3 : 1.4 Bertutur. KB 3.1. memahami dan menaakul untuk maklumat yang tersurat dan EMK memindahkan maklumat yang terdapat dalam tersirat daripada bahan prosa pelbagai bahan dengan dengan betul Sains dan Teknologi betul.4.4. didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut Memadankan 5.1 Membaca dan memahami Keberanian 2.

BCB Mendengar aktif Bacaan intensif MUKA SURAT 18 nk . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.1.

4.4 Membina kerangka untuk menulis ayat dengan betul. dengan betul. frasa dan 3.6 Mengenal pasti dan membincangkan MUKA SURAT 19 nk .3.1.3 Membina dan menulis perkataan.1.5 Membaca.4 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul dan jelas secara didik Membuat urutan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang hibur serta memahami maksud sajak Menghubungkait indah tersebut. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 12 TEMA 3 : 1. pelbagai jenis karangan dengan betul. mengikut konteks.4 Bertutur. SEBELUM HUJAN Rasional 2. memahami dan menaakul untuk maklumat yang tersurat dan tersirat KB memindahkan maklumat yang terdapat dalam daripada bahan prosa pelbagai bahan dengan betul.5. Bacaan intensif PKJR 7.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU SENTIASA SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang 26-30 MAC daripada pelbagai sumber dalam situasi dan kata ganti nama diri tanya dengan Pendidikan Moral 2018 TAJUK : formal dan tidak formal secara betul dalam situasi formal dan tidak formal EMK: Nilai murni SEDIAKAN PAYUNG bertatasusila. Kontekstual 5.6 KP 5. berbual dan menyatakan 1. Mengembangkan idea 4. Mengenal pasti Kunstruktivisme 3. secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan kata hubung Memahami dan menggunakan golongan kata pancangan keterangan dengan betul Verbal-linguistik dengan betul mengikut konteks.2 Membaca. memahami dan menaakul 2.1 Memilih tempat yang selamat untuk 7. BCB . secara bertatasusila.1 Menaakul 4.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR melintas pengaruh yang selamat dan tidak selamat UNIT 3: dalam pemilihan tempat melintas. SUKARNYA MELINTAS TAJUK: BERFIKIR SEBELUM MELINTAS MUKA SURAT 20 nk .

Interpersonal Verbal-linguistik 3.3 ILMU SENTIASA SELAMAT Bertutur.4.2 Menulis untuk menyampaikan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan maklumat berbentuk surat. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 13 TEMA 3 : 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3. laporan dan bahasa yang santun.5.1. KB 1.3 Membaca. 5. 4.5 Membaca. cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.4 Menghubungkaitkan Menyatakan permintaan tentang sesuatu Menaakul perkara dengan menggunakan kata dan Kontekstual bahasa badan yang sesuai dalam situasi Menjana idea tidak formal secara bertatasusila 2. berbual dan menyatakan permintaan Berbual tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral 2-6 APRIL tentang sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata ganti nama diri orang 2018 TAJUK : sumber dalam situasi formal dan tidak formal dan kata ganti nama diri tanya dengan EMK: Nilai Murni BERINGAT SEBELUM secara bertatasusila.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.6. memahami dan menaakul 2.4. 4.1 Memahami dan menggunakan golongan MUKA SURAT 21 nk .4 1. betul. betul dalam situasi formal dan tidak formal Keberanian KENA secara bertatasusila. memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan untuk memindahkan maklumat yang terdapat maklumat kepada bentuk puisi dengan KP dalam pelbagai bahan dengan betul.

6. maklumat kepada bentuk puisi dengan 9-13 APRIL TAJUK : betul.1. TEMA 3 : 2. laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.7 Memahami dan menggunakan kata bantu. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR kata dengan betul mengikut konteks. Kontekstual KESELAMATAN Menjana idea BERBASIKAL 5.3 Membaca.2 Menulis untuk menyampaikan bahasa yang santun.5. melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Berbasikal dengan selamat dengan betul mengikut konteks.1. maklumat berbentuk surat. kata perintah dan kata pemeri TAJUK: 5. KP CERMAT Interpersonal DAN SELAMAT 5.1 Memahami dan menggunakan golongan pengajaran yang dipersembahkan Menaakul UNIT 4: kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan menaakul ILMU 14 SENTIASA SELAMAT untuk memindahkan maklumat yang terdapat bahan prosa untuk memindahkan Pendidikan Moral dalam pelbagai bahan dengan betul. 4.5 Membaca. 4. memahami dan menaakul 2.1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat Keberanian KENA tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3.7 Memahami dan menggunakan kata bantu.1.1 Memahami bahawa menunggang Verbal-linguistik basikal di jalan raya di bawah umur 10 tahun adalah berbahaya. MUKA SURAT 22 nk . EMK: Nilai Murni 2018 BERINGAT SEBELUM 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami lirik KB PKJR lagu yang mengandungi nilai dan Menghubungkaitkan 5.

1 Membaca dan memahami pelbagai Semangat bermasyarakat sastera yang sesuai bagi memupuk minat bahan sastera yang sesuai untuk membaca. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 15 TEMA 4 : 1. dengan betul mengikut konteks.6.7 Memahami dan menggunakan kata Menganalisis 5. KB Menghubungkaitkan 3.1 ILMU MASYARAKAT Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara Bercerita tentang sesuatu perkara dengan Pendidikan Moral 16-20 PENYAYANG semula dengan tepat menggunakan sebutan tepat.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam yang dipersembahkan melalui nyanyian lagu melalui nyanyian secara didik hibur secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan bantu. betul menggunakan ayat yang Pendidikan Alam Sekitar 2018 TAJUK : mengandungi wacana. Kontekstual 5. PROGRAM KHIDMAT NILAI MASYARAKAT Kasih sayang 2.1.4 Membina kerangka untuk menulis 3. kata perintah dan kata pemeri kata dengan betul mengikut konteks. mental 4. frasa dan pelbagai jenis karangan dengan betul. Menyesuaikan KP Verbal-linguistik Muzik Kinestetik MUKA SURAT 23 nk .1.5 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.3 Membina dan menulis perkataan. meningkatkan daya berfikir secara kreatif.5. Membuat gambaran ayat dengan betul.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran Menjana idea 4.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang APRIL yang jelas dan intonasi yang betul.

Peraturan sosiobudaya 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan Menilai menggunakan bahasa badan secara kreatif 4. KHIDMAT Kerjasama RAKAN SEBAYA 2. 23-27 PENYAYANG sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Penggunaan topi keledar 6.6. dengan sebutan yang betul dan intonasi Kontekstual yang jelas serta susunan idea yang tepat Menganalisis semasa bercerita secara didik hibur. 5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2. Mengujarkan ayat yang gramatis semasa bercerita secara didik hibur. kata perintah dan kata pemeri Menghubungkaitkan dengan betul mengikut konteks. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 16 TEMA 4 : 1. 5.2.1 Memahami dan menggunakan golongan Konstruktivitisme kata dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Pendidikan Kesihatan APRIL menggunakan ayat yang mengandungi NILAI 2018 TAJUK : wacana. bahasa yang santun laporan dan cerita dengan serta Menjana idea menggunakan bahasa yang santun 4.1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu.5.1 Membincangkan kepentingan MUKA SURAT 24 nk . BCB Bacaan intensif 6.2 Menceritakan sesuatu perkara yang ILMU MASYARAKAT perkara semula dengan tepat menggunakan dilihat dan yang ditonton dengan tepat.6. KP Verbal-linguistik 5.3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.2Menulis untuk menyampaikan KB tentang sesuatu perkara dengan menggunakan maklumat berbentuk surat.1.2Membaca dan memahami pelbagai bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bukan sastera untuk mengenal pasti EMK minat membaca. nilai murni.

2 Menulis untuk menyampaikan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan maklumat berbentuk surat.1 Mengujarkan ayat yang gramatis semasa bercerita secara didik hibur.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan Menjana idea menggunakan bahasa badan secara kreatif 4. NILAI 2018 TAJUK : 2.6.5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR pemakaian topi keledar dengan betul. ILMU MASYARAKAT sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3. EMK 3.2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.6. PKJR UNIT 4: KESELAMATAN BERBASIKAL TAJUK: TOPI KELEDAR 1. laporan dan Peraturan sosiobudaya bahasa yang santun cerita dengan jelas serta menggunakan KB bahasa yang santun 4.2 Membaca dan memahami pelbagai KHIDMAT sastera yang sesuai bagi memupuk minat bahan bukan sastera untuk mengenal pasti Kerjasama RAKAN SEBAYA membaca. nilai murni.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2. dengan sebutan yang betul dan intonasi Menilai MUKA SURAT 25 nk .2 Menceritakan sesuatu perkara yang 17 TEMA 4 : perkara semula dengan tepat menggunakan dilihat dan yang ditonton dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 30 APRIL – PENYAYANG menggunakan ayat yang mengandungi Pendidikan Kesihatan 4 MEI wacana.

Verbal-linguistik BCB Bacaan intensif MUKA SURAT 26 nk . kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.7 Memahami dan menggunakan kata Konstruktivitisme bantu.4 Memahami dan menggunakan kata KP kerja pasif dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan Menganalisis kata dengan betul mengikut konteks. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR yang jelas serta susunan idea yang tepat Kontekstual semasa bercerita secara didik hibur. 5. Menghubungkaitkan 5. 5.1.1.

2.1. Konstruktivisme menggunakan bahasa badan secara kreatif Kontekstual semasa bercerita secara didik hibur 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 18 TEMA 4 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.1 Berbasikal dengan selamat 5. Berbicara untuk mendapatkan ILMU MASYARAKAT tentang sesuatu perkara daripada pelbagai maklumat yang tersirat dengan tepat Pendidikan Moral 7-11 MEI PENYAYANG sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa yang indah 5.6.2 Membaca dan memahami perkataan.5 Menunjukkan cara untuk bertanggungjawab terhadap keselamatan MUKA SURAT 27 nk . EMK: Nilai Murni TAJUK : 2. maklumat yang betul dengan mental menggunakan idea utama dan idea Menghubungkaitkan sampingan serta menegaskan kesantunan Menjana idea 4.3 Membaca dan memahami ayat yang Kebersihan fizikal sebutan yang betul. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan berbahasa.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat Menghubungkaitkan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3. –i. KB 3. 5. -kan.1 Menulis untuk menyampaikan Membuat gambaran bahasa yang santun. mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.2 Memahami dan menggunakan dan ayat yang gramatis serta KP pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai bahasa badan yang sesuai semasa Verbal-linguistik situasi dengan betul. bercerita secara didik hibur Bacaan intensif 5. imbuhan apitan pada kata kerja. tentang sesuatu perkara secara 2018 bertatasusila. frasa Kerjasama SKUAD PRIHATIN dan ayat daripada pelbagai sumber dengan 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an.2.1.

3.1 Mengujarkan dialog dengan MUKA SURAT 28 nk . dalam bentuk pengumuman dengan Pendidikan Muzik 2018 menggunakan ayat yang gramatis secara NILAI TAJUK : bertatasusila.7. Mengenal pasti 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.1 Menghasilkan rangka pendahuluan.6. Peraturan sosiobudaya KB 3.1. IRAMA WARISAN Patriotisme 2. TAJUK: PERATURAN BERBASIKAL MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 19 TEMA 5 : 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam isi dan penutup dalam penulisan kreatif Mensintesis pelbagai genre dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2. sebutan yang jelas dan intonasi mengandungi pelbagai jenis ayat secara EMK yang betul mekanis dengan lancar.3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR PKJR mereka sendiri apabila menunggang basikal.1 Membaca pelbagai bahan yang dengan lancar.3.7 Belajar dan menunjukkan kemahiran SELAMAT asas menunggang basikal.2 Menyampaikan maklumat tentang ILMU KENALI tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sesuatu perkara daripada media cetak 14-18 MEI WARISAN BANGSA sumber dengan tepat secara bertatasusila. UNIT 5: BERBASIKAL DENGAN 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dengan betul.

2 Mengedit dan memurnikan hasil dengan betul.2 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an. tentang sesuatu perkara secara Kajian Tempatan 2018 bertatasusila.6. adjektif serta imbuhan pinjaman dengan Bacaan betul dalam pelbagai situasi. Menganalisis menggunakan bahasa badan dengan kreatif dan bahasa badan yang sesuai melalui melalui lakonan secara didik hibur lakonan secara didik hibur Kontekstual PM 5.1 Memahami dan menggunakan 5. penggunaan kata.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.8.1 Berbicara untuk mendapatkan ILMU KENALI tentang sesuatu perkara daripada pelbagai maklumat yang tersirat dengan tepat 21-25 MEI WARISAN BANGSA sumber dengan tepat secara bertatasusila. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 4. imbuhan Main peranan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai apitan pada kata kerja. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. Mengitlak 4.2 Membina dan memahami sajak Mengenal pasti intonasi yang betul menggunakan bahasa yang secara terkawal dan mendeklamasikannya MUKA SURAT 29 nk . kata nama dan kata situasi dengan betul.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan 4. EMK TAJUK : 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 3. 3. imbuhan dan struktur ayat. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 20 TEMA 5 : 1. –i.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan SERUPA dengan lancar.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1. sebutan yang jelas dan intonasi 2.2 Membaca pelbagai bahan yang Peraturan sosiobudaya TETAPI BERBEZA yang betul mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. penulisan daripada aspek ejaan. -kan.2. tanda KB baca.

4. 5. tanda jalan dan isyarat raya. -kan. kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan Konstruktivisme betul dalam pelbagai situasi.7.4 Membaca dan memahami maklumat 2. BCB UNIT 5: BERBASIKAL DENGAN Bacaan intensif SELAMAT TAJUK: BAHAYA SEMASA BERBASIKAL MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 21 TEMA 5 : 1.2.2 Berbincang dan mengemukakan ILMU KENALI pendapat tentang sesuatu perkara daripada pendapat tentang sesuatu perkara 28 MEI – 1 WARISAN BANGSA pelbagai sumber secara bertatasusila. dengan sebutan dan intonasi yang betul Menganalisis dan jelas secara didik hibur.1 Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai maklumat untuk mengenal pasti idea Kreativiti dan Inovasi bahan untuk memberi respons dengan betul utama dan idea sampingan dalam MUKA SURAT 30 nk . 1. tanda jalan dan isyarat trafik KP trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan Verbal-linguistik PKJR mesti dipatuhi untuk meningkat keselamatan. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR indah secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan 5.1 Memahami bahawa isyarat jalan 1.4 Isyarat jalan raya. –i. UNIK & KREATIF Peraturan sosiobudaya 2. daripada pelbagai sumber dengan Kajian Tempatan JUN 2018 menggunakan ayat yang gramatis secara EMK TAJUK : bertatasusila.7 Berbincang dan mengemukakan 1. apitan pada kata kerja. imbuhan Mengecam situasi dengan betul.1 Memahami dan menggunakan Menjana idea pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai imbuhan akhiran –an.4.

5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.1 Menulis ulasan tentang bahan ditonton atau dibaca dengan betul. bukan sastera yang didengar. 5. MUKA SURAT 31 nk .2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam Menganalisis pelbagai genre dengan betul.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif Menaakul dengan betul. BCB 5.1 Mendeklamasi sajak dengan Mengakses bahasa yang indah secara didik hibur sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta KMD 5.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan Konstruktivisme sastera dan bukan sastera yang didengar.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan 4.1 Memahami dan menggunakan golongan memahami maksud sajak tersebut. Mensintesis 3. ditonton Mengumpul dan atau dibaca dengan jelas dan mengelas menggunakan bahasa yang gramatis.4. 3.7. kata dengan betul mengikut konteks Meramal 5.1. 3. PAK 4.2.2 Memahami dan menggunakan Bacaan intensif pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR pelbagai bahan bagi membuat ramalan KB dengan tepat.

7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam maklumat untuk mengenal pasti idea Kreativiti dan Inovasi UNIK & KREATIF pelbagai genre dengan betul.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul Mengakses 5. ditonton Mengumpul dan atau dibaca dengan jelas dan mengelas 5.4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 1. Menaakul dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur 3.1 Menulis ulasan tentang bahan Konstruktivisme bukan sastera yang didengar.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Berbincang dan mengemukakan ILMU pendapat tentang sesuatu perkara 22 2. 3. MUKA SURAT 32 nk .9.7. utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan KB 3. Mensintesis sastera dan bukan sastera yang didengar.2 Memahami dan menggunakan dan jelas secara didik hibur serta pembentukan kata yang sesuai dalam memahami maksud sajak tersebut.1 Membaca dan memahami TAJUK : 3.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan betul. 2018 WARISAN BANGSA Peraturan sosiobudaya 2. ditonton atau dibaca dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan menggunakan bahasa yang gramatis.4 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai sumber dengan Kajian Tempatan TEMA 5 : yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai menggunakan ayat yang gramatis secara EMK 4-8 JUN KENALI bahan untuk memberi respons dengan betul bertatasusila.4. kata dengan betul mengikut konteks PAK 4. KMD pelbagai situasi dengan betul. 1.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan dengan tepat.2 Menghasilkan penulisan kreatif Menganalisis berbentuk imaginatif dan deskriptif 4.

2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam Bacaan intensif pelbagai situasi. memahami dan memberi 1.1. PKJR UNIT 6: PERJALANAN SELAMAT MENGGUNAKAN PENGANGKUTAN AWAM TAJUK: PENGANGKUTAN AWAM DI MALAYSIA MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 23 TEMA 6 : 1. MUKA SURAT 33 nk .5 Memahami dan menggunakan kata Meramal 6.1 Mendengar. BCB 5. 6.1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 5. memahami dan ILMU PERTANIAN & PENTERNAKAN respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan memberikan respons yang sesuai secara 25-29 JUN pesanan yang didengar dengan betul. lisan atau gerak laku terhadap arahan Pertanian 2018 TAJUK : berdasarkan ayat perintah dengan betul.1 Tingkat laku yang selamat dan adjektif dan kata penguat dengan betul bertanggungjawab seseorang penumpang mengikut konteks.3.3 Mendengar.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.

2.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta Menjana idea daripada pelbagai sumber. Keusahawanan 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR KEMAJUAN PERTANIAN Pendidkan Alam Sekitar 2. pembentukan kata yang sesuai dalam BCB pelbagai situasi dengan betul. Menyusun urutan dengan intonasi yang betul menggunakan 4. memahami dan memberi 1.4 Melafazkan dan memahami puisi .3 Memahami dan menggunakan kata Bacaan intensif majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. 3. 5. soalan dan memberikan respons terhadap soalan ILMU 2-6 JULAI pesanan yang didengar dengan betul.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang KB sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai maklumat daripada bahan untuk EMK bahan untuk memberi respons dengan betul.4.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4 Membaca dan memahami maklumat MUKA SURAT 34 nk .2 Memahami dan menggunakan secara didik hibur. Sains dan Teknologi KAMBING 2.2 Membina dan memahami sajak bahasa yang indah secara didik hibur. menjana idea dengan betul. secara terkawal dan Kontekstual mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas Mengenal pasti 5. memahami dan PERTANIAN & PENTERNAKAN respons terhadap sesuatu arahan.3 Mendengar.2 Mendengar. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 24 TEMA 6 : 1.3.5. Kontruktivisme 4. tanpa kata tanya secara lisan dengan 2018 TAJUK : betul.

KB 3. 3.4.3.3 Memahami dan membina ayat yang dengan bahasa badan yang sesuai Menjana idea betul dalam pelbagai situasi. Membaca dan memahami EMK bahan untuk memberi respons dengan maklumat yang tersurat dan tersirat betul. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Menghasilkan penulisan kreatif Menghubungkaitkan berbentuk imaginatif dan deskriptif 4.7.1 Memahami dan membina ayat Mengumpul dan tunggal dengan peluasan subjek dan mengelas predikat yang betul dalam pelbagai situasi. dengan tepat daripada pelbagai bahan Keusahawanan untuk membuat penilaian dengan betul. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR TENUSU BIOTEKNOLOGI yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan dengan betul.1 Bas.1.1 Mendefinisikan kenderaan awam BCB dan memberikan contoh UNIT 6: Perbincangan PERJALANAN SELAMAT MENGGUNAKAN Bacaan intensif PENGANGKUTAN AWAM TAJUK: PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB MUKA SURAT 35 nk .3. KP 9. 5.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Konstruktivisme daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran 5. Menilai menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. LRT dan kereta api Interpersonal PKJR 9.

3 Memahami dan membina ayat yang betul menyampaikan nilai dan pengajaran dalam pelbagai situasi. untuk membuat penilaian dengan betul. ILMU 9-13 JULAI TENUSU BIOTEKNOLOGI bahan untuk memberi respons dengan betul.3.4 Membaca dan memahami maklumat tanpa kata tanya secara lisan dengan KAMBING yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai betul.7. memahami dan memberikan respons terhadap soalan 25 TAJUK : 2.2 Menghasilkan penulisan kreatif KB 4.2 Mendengar. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR TEMA 6 : 1. Interpersonal BCB Perbincangan MUKA SURAT 36 nk .3. soalan dan & PENTERNAKAN pesanan yang didengar dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam dengan tepat daripada pelbagai bahan pelbagai genre dengan betul.4. Menilai 4. Membaca dan memahami Sains dan Teknologi maklumat yang tersurat dan tersirat EMK 3. memahami dan memberi PERTANIAN respons terhadap sesuatu arahan.3 Mendengar.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan bahasa badan dengan kreatif dengan betul.1 Memahami dan membina ayat Mengumpul dan tunggal dengan peluasan subjek dan mengelas predikat yang betul dalam pelbagai KP situasi. 1.3. 2018 2.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk Konstruktivisme 5. Menghubungkaitkan melalui lakonan secara didik hibur.3. Keusahawanan 3. dengan bahasa badan yang sesuai Menjana idea 5.

1 Membaca dan memahami terdapat dalam pelbagai bahan dengan maklumat yang tersurat dan tersirat Kreativiti dan Inovasi betul. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR Bacaan intensif MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 26 TEMA 6 : 1. situasi formal dan tidak formal secara EMK HASIL SERBA GUNA bertatasusila. 3. frasa Mengitlak dan ayat dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.2 Memahami dan menghasilkan lirik dalam lagu melalui nyanyian secara didik lagu yang mengandungi nilai dan Interpersonal hibur.5. MUKA SURAT 37 nk . pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian BCB secara didik hibur. ditonton Menganalisis ditonton atau dibaca dengan betul.4.3 Membina dan menulis perkataan.1.3. atau dibaca dengan jelas dan Kontekstual menggunakan bahasa yang gramatis. memahami dan menaakul Keusahawanan untuk memindahkan maklumat yang 2.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar.4 Bertutur. bukan sastera yang didengar. berbual dan menyatakan 1. Mensintesis 3.1 Bertutur tentang sesuatu perkara ILMU PERTANIAN & PENTERNAKAN permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan 16-20 daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayat yang gramatis dalam Pendidikan Alam sekitar JULAI 2018 TAJUK : formal dan tidak formal secara bertatasusila.9. KB 3. daripada bahan prosa dengan betul.5 Membaca. KP 4.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang Menghubungkaitkan bertumpu dan bercapah dengan betul.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan 3. 2.

1.7 Memahami dan menggunakan kata kata dengan betul mengikut konteks. dan kelebihan dan kekurangan menggunakannya. PKJR UNIT 6: PERJALANAN SELAMAT MENGGUNAKAN PENGANGKUTAN AWAM TAJUK: PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB MUKA SURAT 38 nk .1 Memahami dan menggunakan golongan 5. 9. bantu. 5. kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.1. tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. LRT dan kereta api 9.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.2 Menyelidik pilihan pengangkutan awam di kawasan tempatan.1 Bas. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR Bacaan intensif Bacaan mentalis 5.1 Memahami dan membina ayat betul dalam pelbagai situasi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
/TARIKH

27 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai
23-27 daripada pelbagai sumber dalam situasi dalam situasi tidak formal secara Pendidikan Moral
JULAI 2018 TAJUK : formal dan tidak formal secara bertatasusila.
NILAI
PEKERTI bertatasusila.
MULIA AMALAN KITA Kerjasama
2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.2 Membaca, memahami dan
untuk memindahkan maklumat yang menaakul maklumat yang tersurat dan Kasih sayang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan tersirat daripada bahan prosa dengan
betul. betul. KB

Menjana idea
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa 3.3.4 Membina kerangka untuk menulis Mensintesis
dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan betul.
Kontekstual
4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan dengan sebutan yang betul dan intonasi Konstruktivisme
menggunakan bahasa badan secara kreatif yang jelas serta susunan idea yang tepat
Mengecam
semasa bercerita secara didik hibur. semasa bercerita secara didik hibur.
KP
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
5.1 Memahami dan menggunakan golongan adjektif dan kata penguat dengan betul Verbal-linguistik
kata dengan betul mengikut konteks. mengikut konteks.
BCB
5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif
Bacaan imbasan
5.3 Memahami dan membina ayat yang dan ayat pasif dengan betul dalam
betul dalam pelbagai situasi. pelbagai situasi.

MUKA SURAT 39
nk

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan menggunakan kata gelaran yang sesuai
permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara
28 TEMA 7: daripada pelbagai sumber dalam situasi bertatasusila.
ILMU
POTRET MALAYSIA formal dan tidak formal secara
30 JULAI – bertatasusila. Pendidikan Moral
3 OGOS TAJUK : 2.5.2 Membaca, memahami dan
2018 PEKERTI 2.5 Membaca, memahami dan menaakul menaakul maklumat yang tersurat dan NILAI
MULIA AMALAN KITA untuk memindahkan maklumat yang tersirat daripada bahan prosa dengan
terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Kerjasama
betul.
Kasih sayang
3.3.4 Membina kerangka untuk menulis KB
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa pelbagai jenis karangan dengan betul.
dan ayat dengan betul. Menjana idea

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis Mensintesis
dengan sebutan yang betul dan intonasi
Kontekstual
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan yang jelas serta susunan idea yang tepat
menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Konstruktivisme
semasa bercerita secara didik hibur.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata Mengecam
adjektif dan kata penguat dengan betul
5.1 Memahami dan menggunakan golongan mengikut konteks. KP
kata dengan betul mengikut konteks.
Verbal-linguistik
5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam BCB
5.3 Memahami dan membina ayat yang pelbagai situasi.
betul dalam pelbagai situasi. Bacaan imbasan

10.1.1 Membincangkan bahaya ke atas
keselamatan diri atau orang lain apabila
10.1 Kesan daripada tingkah laku yang bertindak mengikut gerak hati atau

MUKA SURAT 40
nk

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR

berisiko perhatian teralih semasa atau
berdekatan jalan raya

PKJR

UNIT 7:
DILEMA

TAJUK:
UTAMAKAN KESELAMATAN

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
/TARIKH

29 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang
6-10 OGOS daripada pelbagai sumber dalam situasi dan kata ganti nama diri tanya dengan Kajian Tempatan
2018 TAJUK : formal dan tidak formal secara betul dalam situasi formal dan tidak formal
NILAI
CINTA bertatasusila. secara bertatasusila.
AKAN NEGARA Patriotisme
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk bahan prosa untuk memindahkan Hemah Tinggi
memindahkan maklumat yang terdapat dalam maklumat kepada bentuk puisi dengan
pelbagai bahan dengan betul. betul. KB

Menjana idea
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.2 Mensintesis
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan Menulis untuk menyampaikan maklumat
bahasa yang santun. berbentuk surat, laporan dan cerita dengan Kontekstual
jelas serta menggunakan bahasa yang
santun. Membuat urutan

KP
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan .

MUKA SURAT 41
nk

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan 2.4 Bertutur tentang sesuatu perkara ILMU permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan POTERT MALAYSIA daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayat yang gramatis dalam Pendidikan Alam Sekitar formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. situasi formal dan tidak formal secara 13-17 TAJUK : NILAI bertatasusila. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4. Kontekstual KP 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Interpersonal melalui lakonan secara didik hibur.2 Mengedit dan memurnikan hasil Verbal-linguistik penulisan daripada aspek ejaan. OGOS NEGARAKU GEMILANG 2.3Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan Patriotisme 2018 sastera yang sesuai bagi 2.3 Membaca dan memahami ayat yang Mengecam sebutan yang betul. 5. berbual dan menyatakan 1. tanda MUKA SURAT 42 nk . Menjana idea 2.2 Memahami dan membina ayat aktif Mencatat nota dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami perkataan.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 3.2.1 Membaca dan memahami memupuk minat membaca. mengandungi perkataan berimbuhan Menganalisis apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Bertutur.6. dan intonasi yang betul dan jelas. dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan Verbal-linguistik secara didik hibur. BCB 5.3. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 30 TEMA 7: 1.3.8. pelbagai bahan sastera yang KB sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

4 Memahami dan menggunakan kata 5. imbuhan dan BCB struktur ayat.1.1 Mengujarkan dialog dengan 4. UNIT 7: DILEMA TAJUK: KESELAMATAN DI JALAN RAYA MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH MUKA SURAT 43 nk . 5.1. Bacaan intensif 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR dengan betul.2 Mengenal pasti bagaimana tingkah laku tidak terduga atau antisosial boleh 10. lakonansecara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kerja pasif dengan betul mengikut konteks.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 10. Bacaan imbasan danmenggunakan bahasa badan dengan kreatif dan bahasa badan yang sesuai melalui melalui lakonan secara didik hibur. baca. kata dengan betul mengikut konteks.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko mengkompromi keselamatan pengguna PKJR jalan raya yang lain. penggunaan kata.

KB 4. mengenal pasti nilai murni.1 Memahami dan menggunakan pengajaran dengan bahasa badan yang Kontekstual golongan kata dengan betul mengikut sesuai melalui lakonan secara didik konteks. NILAI TAJUK : 2. yang mengandungi wacana.1.6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 31 TEMA 8 : 1. 5.2 Mencatat maklumat yang betul Keusahawanan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mengecam hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.2 Memahami dan menggunakan Menyusun urutan 5.2 Membaca dan memahami Kerajinan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk pelbagai bahan bukan sastera untuk SUMBER PENDAPATAN minat membaca. dihasilkan daripada bahan rangsangan membezakan untuk menyampaikan nilai dan 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1. EMK 3.2.2 Mengujarkan dialog yang Membandingkan dan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2. sebutan yang jelas dan intonasi ILMU MUKA SURAT 44 nk . sebutan yang jelas dan 27-31 OGOS 2018 EKONOMI menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat Ekonomi BERWAWASAN intonasi yang betul. Bacaan imbasan Mencatat nota Membuat rujukan MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 32 TEMA 8 : 1.5.3 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam kata ganti nama tunjuk dengan betul Menjana idea pelbagai situasi dengan betul.5. mengikut konteks.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara ILMU perkara semula dengan tepat dengan tepat.3. mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.5.3 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan dengan 4.2 Menceritakan sesuatu perkara perkara semula dengan tepat yang dilihat dan yang ditonton dengan 3-7 SEPT 2018 EKONOMI menggunakan sebutan yang jelas dan tepat. 5.2 Memahami dan menggunakan BCB kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.

4 Melafazkan dan memahami puisi sebutan dan intonasi yang betul dan PM dengan intonasi yang betul menggunakan jelas secara didik hibur serta Bacaan bahasa yang indah secara didik hibur.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan mengandungi ayat tunggal dan ayat BERWAWASAN dengan lancar. KP Verbal-linguistik 4.3 Memahami dan membina ayat yang 5.5. dengan betul mengikut konteks. KMD Menggunakan imaginasi dan kreativiti 5. Teknologi maklumat dan komunikasi 2. Mengecam minat membaca. aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. memahami maksud saja tersebut. mekanis dengan lancar.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan Menganalisis 3.2 Membaca pelbagai bahan yang Kerajinan PENGUSAHA 2.6 Menulis untuk menyampaikan menggunakan idea utama dan idea Konstruktivisme maklumat tentang sesuatu perkara dengan sampingan serta menegaskan Menghubungkaitkan menggunakan bahasa yang santun.6.6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR BERWAWASAN intonasi yang betul. sebutan yang Keusahawanan jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan majmuk berbilang subjek secara EMK intonasi yang betul.2 Memahami dan membina ayat betul dalam pelbagai situasi.3. 1. Menaakul 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan untuk meningkatkan daya berfikir Menjana idea bukan sastera yang sesuai bagi memupuk secara kreatif.6 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut kata hubung pancangan keterangan konteks.2 Menceritakan sesuatu perkara MUKA SURAT 45 nk . kesantunan berbahasa.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai KB 2. 5. yang betul menggunakan ayat yang Ekonomi mengandungi wacana.1 Mendeklamasi sajak dengan 4.4.1.1 Memahami dan menggunakan 5. TAJUK : NILAI 2.

2. 2.1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan EMK UNIT 7: menggunakan idea utama dan idea DILEMA Keusahawanan MUKA SURAT 46 nk . sebutan yang jelas dan intonasi menggunakan sebutan yang jelas dan yang betul menggunakan ayat yang intonasi yang betul. mengandungi wacana.5 Menunjukkan kesedaran tentang apa yang perlu dilakukan semasa kecemasan. intonasi yang betul.6.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara 2. 2. sebutan yang jelas dan jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan mekanis dengan lancar. ILMU 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu yang dilihat dan yang ditonton dengan perkara semula dengan tepat tepat.1 Kesan daripada tingkah laku yang Ekonomi berisiko NILAI PKJR Kerajinan 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang dengan lancar. 10.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.3.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR sampingan serta menegaskan Teknologi maklumat dan TAJUK: kesantunan berbahasa.3. Menaakul EKONOMI 4.2 Memahami dan membina ayat Verbal-linguistik BERWAWASAN aktif dan ayat pasif dengan betul dalam 5.6 Menulis untuk menyampaikan DI JALAN RAYA maklumat tentang sesuatu perkara dengan 4.1. NILAI MUKA SURAT 47 nk .3 Memahami dan membina ayat yang Menggunakan imaginasi betul dalam pelbagai situasi.1 Mendeklamasi sajak dengan KB 33 menggunakan bahasa yang santun. golongan kata dengan betul mengikut Bacaan konteks.1 Memahami dan menggunakan PM pelbagai situasi. komunikasi KESELAMATAN 3.1 Berbicara untuk mendapatkan ILMU tentang sesuatu perkara daripada pelbagai maklumat yang tersirat dengan tepat 17-21 SEPT EKONOMI sumber dengan tepat secara bertatasusila. Menghubungkaitkan dengan betul mengikut konteks.4. tentang sesuatu perkara secara Ekonomi 2018 BERWAWASAN bertatasusila.6 Memahami dan menggunakan dengan intonasi yang betul menggunakan Konstruktivisme kata hubung pancangan keterangan TAJUK : bahasa yang indah secara didik hibur. KP PENGUSAHA 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.4 Melafazkan dan memahami puisi Menganalisis BERWAWASAN 5. dan kreativiti MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 34 TEMA 8 : 1. KMD 5. sebutan dan intonasi yang betul dan Menjana idea TEMA 8 : jelas secara didik hibur serta Mengecam 10-14 SEPT 2018 memahami maksud saja tersebut.6.

2 Menulis untuk menyampaikan Teknologi maklumat dan bahasa yang santun. dengan betul mengikut konteks. maklumat berbentuk surat. 5.2 Membina dan memahami sajak indah secara didik hibur.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan Mengecam sastera yang didengar.9.1 Memahami dan menggunakan golongan Bacaan luncuran 5. 3. 3.1 Membaca pelbagai bahan yang EMK mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar. 2. bantu. ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan Mengitlak bahasa yang gramatis. Konstruktivisme KP Interpersonal 4.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan Menjana idea sastera dan bukan sastera yang didengar. MUKA SURAT 48 nk .1. kata perintah dan kata pemeri Bacaan imbasan .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Berdikari dengan lancar. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR TAJUK : 2.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang 4.4.6. sebutan yang jelas dan intonasi MENGURUS WANG yang betul. secara terkawal dan mendeklamasikannya BCB dengan sebutan dan intonasi yang betul Perbincangan dan jelas secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat Keusahawanan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3. KB 3.7 Memahami dan menggunakan kata kata dengan betul mengikut konteks.3. ditonton atau dibaca dengan betul. sebutan yang jelas Kreativiti dan inovasi dan intonasi yang betul. laporan dan komunikasi cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

4 Menerangkan bahawa terdapat hierarki jalan di Malaysia dan kenderaan bergerak pada kelajuan yang berbeza di setiap jenis jalan. PKJR UNIT 8: JALAN RAYA DI MALAYSIA TAJUK: KENALI JALAN RAYA DI MALAYSIA MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH MUKA SURAT 49 nk .1 Jenis-jenis jalan raya 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 1.1.

laporan dan Mengecam 3. bahasa yang santun. –i.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Kesyukuran 2.6.2. kata nama dan kata BCB adjektif serta imbuhan pinjaman dengan Bacaan intensif betul dalam pelbagai situasi. yang mengandungi nilai dan pengajaran KP yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.1.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai imbuhan akhiran –an. dalam bentuk pengumuman dengan Pendidikan Alam Sekitar SEPT 2018 BERTUAH menggunakan ayat yang gramatis secara NILAI bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi mengandungi ayat tunggal dan ayat Patriotisme yang betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat. Verbal-linguistik 5. imbuhan situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan KB intonasi yang betul.2 Memahami dan menggunakan 5.6. -kan. Kontekstual 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan cerita dengan jelas serta menggunakan Menjana idea bahasa yang santun.1Menyebut dan memahami lirik lagu lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menghubungkaitkan 3.2.3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam 4. apitan pada kata kerja. majmuk berbilang subjek secara mekanis ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB KITA dengan lancar.2 Menyampaikan maklumat tentang ILMU tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sesuatu perkara daripada media cetak 24-28 BUMI INDAH RAKYAT sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Membaca pelbagai bahan yang TAJUK : dengan lancar. MUKA SURAT 50 nk . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 35 TEMA 9 : 1.

1Menyebut dan memahami lirik lagu lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Kesyukuran 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam 4. sebutan yang jelas dan intonasi mengandungi ayat tunggal dan ayat Patriotisme TANGGUNGJAWAB KITA yang betul.3.6.2 Menyampaikan maklumat tentang ILMU tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sesuatu perkara daripada media cetak 1-5 OKT BUMI INDAH RAKYAT sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 36 TEMA 9 : 1. majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar. sebutan yang jelas dan KB intonasi yang betul. Menghubungkaitkan 3.2. imbuhan situasi dengan betul.1.6. Kontekstual KP 4. -kan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.1 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai imbuhan akhiran –an.5 Memilih jalan yang selamat 7. 7.2.5. apitan pada kata kerja. kata nama dan kata BCB adjektif serta imbuhan pinjaman dengan Bacaan intensif betul dalam pelbagai situasi.1 Mengenal pasti jalan dan kawasan yang selamat dan bahaya di persekitaran MUKA SURAT 51 nk . TAJUK : 2. laporan dan Mengecam 3.2 Memahami dan menggunakan 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan cerita dengan jelas serta menggunakan Menjana idea bahasa yang santun. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat. –i. dalam bentuk pengumuman dengan Pendidikan Alam Sekitar 2018 BERTUAH menggunakan ayat yang gramatis secara NILAI bertatasusila.2 Membaca pelbagai bahan yang ALAM SEKITAR dengan lancar. yang mengandungi nilai dan pengajaran Verbal-linguistik yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. bahasa yang santun.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR PKJR mereka. UNIT 8: JALAN RAYA DI MALAYSIA TAJUK: TIBA DENGAN SELAMAT MUKA SURAT 52 nk .

6. 2. Memahami dan menggunakan kata KP hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.6.2 Memahami dan menggunakan disampaikan melalui nyanyian secara didik pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai hibur.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam Membuat inferens lagu yang mengandungi nilai dan lagu melalui nyanyian secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3. isi dan penutup dalam penulisan kreatif KB dengan betul. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 37 TEMA 9 : 1. tentang sesuatu perkara secara ILMU 2018 BERTUAH bertatasusila. Mengecam 5. Mensintesis 4. situasi.1 Memahami dan menggunakan golongan ganda separa dengan betul dalam pelbagai kata dengan betul mengikut konteks.1. Interpersonal MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH MUKA SURAT 53 nk .6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang Pendidikan Alam Sekitar TAJUK : tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan 2. yang tersurat dan tersirat dengan tepat LESTARIKAN ALAM KITA daripada pelbagai bahan untuk membuat EMK penilaian dengan betul. pelbagai genre dengan betul.1 Menghasilkan rangka pendahuluan. Kreativiti dan Inovasi 3. pengajaran secara berpandu dan Konstruktivisme 5.1.3 Membaca dan memahami maklumat Sains untuk memberi respons dengan betul. Menjana idea situasi dengan betul.2 Memahami dan menggunakan kata Kontekstual 5.2 Memahami dan menghasilkan lirik 4.1 Berbicara untuk mendapatkan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai maklumat yang tersirat dengan tepat 8-12 OKT BUMI INDAH RAKYAT sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.7.2.

ILMU Contohnya. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 38 TEMA 9 : 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Mengujarkan ayat yang gramatis semasa bercerita secara didik hibur.5. pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Perbincangan 5.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan Bacaan intensif betul dalam pelbagai situasi. TAJUK : 2.2 Memahami dan menggunakan BCB semasa bercerita secara didik hibur. masa. mudah. prosa dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah Menjana idea danmenggunakan bahasa badan secara kreatif 4. 4.2.2 Berbincang dan mengemukakan ILMU tentang sesuatu perkara daripada pelbagai pendapat tentang sesuatu perkara 15-19 OKT BUMI INDAH RAKYAT sumber secara bertatasusila.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan Menaakul betul.5. dengan sebutan yang betul dan intonasi Mengecam yang jelas serta susunan idea yang tepat 5.2. memahami dan menaakul untuk EMK 2.5 Memilih jalan yang selamat 7. jarak.2 Membincangkan pertimbangan PKJR untuk memilih jalan yang selamat. daripada pelbagai sumber dengan Pendidikan Alam Sekitar 2018 BERTUAH menggunakan ayat yang gramatis secara Sains bertatasusila. Menulis perenggan Bacaan luncuran 7.5 Membaca.7. Merumus 3. MUKA SURAT 54 nk . KB 3.1 Membaca dan memahami maklumat SAYANGI ALAM SEKITAR memindahkan maklumat yang terdapat dalam yang tersurat dan tersirat daripada bahan Kreativiti dan Inovasi pelbagai bahan dengan betul.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam Perbincangan pelbagai genre dengan betul.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan Bacaan intensif betul.2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam Menjana idea TAJUK : 2.2 Berbincang dan mengemukakan Kreativiti dan Inovasi 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR UNIT 8: Pendidikan Alam Sekitar JALAN RAYA DI MALAYSIA Sains EMK TAJUK: TIBA DENGAN SELAMAT 1.1 Membaca dan memahami maklumat pelbagai bahan dengan betul.7. BCB 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat pendapat tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber dengan KB sumber secara bertatasusila.5.2 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5 Membaca.7.2 Memahami dan menggunakan semasa bercerita secara didik hibur. 22-26 OKT BUMI INDAH RAKYAT Menaakul 2018 BERTUAH 2. 3. menggunakan ayat yang gramatis secara 39 TEMA 9 : Merumus bertatasusila. 4. Menulis perenggan Bacaan luncuran 4.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat 5. yang tersurat dan tersirat daripada bahan Mengecam SAYANGI ALAM SEKITAR prosa dengan betul. MUKA SURAT 55 nk .

Mensintesis Menjana idea 3. memahami dan menaakul Teknologi Maklumat dan SAINS DALAM untuk memindahkan maklumat yang terdapat 2.2. tentang sesuatu perkara secara Sains NOV 2018 TEKNOLOGI bertatasusila.2 Mencatat maklumat yang betul MUKA SURAT 56 nk .2 Membaca.6. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 40 TEMA 10 : 1. memahami dan menaakul Komunikasi KEHIDUPAN dalam pelbagai bahan dengan betul. maklumat yang tersurat dan tersirat KB daripada bahan prosa dengan betul. majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.5.5. EMK TAJUK : 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai 5.1 Berbicara untuk mendapatkan ILMU tentang sesuatu perkara daripada pelbagai maklumat yang tersirat dengan tepat 29 OKT – 2 MENEROKA SAINS & sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.3 Memahami dan menggunakan kata situasi dengan betul.

1 Memahami dan menggunakan golongan adjektif dan kata penguat dengan betul KMD kata dengan betul mengikut konteks.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.5. 7. Bacaan intensif 5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3 Memetakan jalan selamat ke sekolah dan menjelaskan sebabnya.1. Mengecam Konstruktivisme 4.5 Memilih jalan yang selamat 7. yang gramatis serta bahasa badan yang BCB sesuai semasa bercerita secara didik hibur. mengikut konteks. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 3.2 Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa badan secara kreatif menggunakan bahasa yang indah dan ayat Menganalisis semasa bercerita secara didik hibur. Meramalkan 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang mengikut urutan untuk membuat carta Membuat urutan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1. daripada pelbagai sumber. PKJR UNIT 8: JALAN RAYA DI MALAYSIA TAJUK: TIBA DENGAN SELAMAT MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH MUKA SURAT 57 nk .2.5 Memahami dan menggunakan kata 5.

3 Membaca.3.2 Menyampaikan maklumat tentang ILMU tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sesuatu perkara daripada media cetak 5-9 NOV MENEROKA SAINS & sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.3. 3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan Perbincangan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat yang betul secara didik hibur. TAJUK : Kreativiti dan inovasi TEKNOLOGI SEMAKIN CANGGIH 2. Menjana idea 4.3. memahami dan menaakul memindahkan maklumat yang terdapat dalam komunikasi bahan prosa untuk memindahkan pelbagai bahan dengan betul. memahami dan menaakul untuk Teknologi maklumat dan 2. dan melalui lakonan secara didik hibur. dalam pelbagai situasi.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam Mereka cipta pelbagai genre dengan betul.5 Membaca. Mengecam 3.5.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan Kontekstual betul.7. MUKA SURAT 58 nk .3 Mengujarkan bahasa yang indah 4. maklumat kepada bentuk puisi dengan KB betul. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 41 TEMA 10 : 1. bahasa badan yang sesuai melalui lakonan Interpersonal 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1. dalam bentuk pengumuman dengan Sains 2018 TEKNOLOGI menggunakan ayat yang gramatis secara EMK bertatasusila.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan danmenggunakan bahasa badan dengan kreatif KP dan intonasi yang betul dan jelas. BCB 5.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR 42 TEMA 10 : 1.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan Kontekstual betul. bahasa badan yang sesuai melalui lakonan Interpersonal secara didik hibur.5 Membaca. Mengecam 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1. TAJUK : Kreativiti dan inovasi TEKNOLOGI SEMAKIN CANGGIH 2. dan melalui lakonan secara didik hibur.5 Memilih jalan yang selamat 7.4 Menilai jalan biasa yang diambil dan menerangkan kenapa dan di mana MUKA SURAT 59 nk .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam Mereka cipta pelbagai genre dengan betul.3.7.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan danmenggunakan bahasa badan dengan kreatif KP dan intonasi yang betul dan jelas.5.5.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4. memahami dan menaakul memindahkan maklumat yang terdapat dalam komunikasi bahan prosa untuk memindahkan pelbagai bahan dengan betul. Perbincangan 5. 7. BCB 5.6.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. Menjana idea 4. maklumat kepada bentuk puisi dengan KB betul.3 Membaca.2 Menyampaikan maklumat tentang ILMU tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sesuatu perkara daripada media cetak 12-16 NOV MENEROKA SAINS & sumber dengan tepat secara bertatasusila.3.3. memahami dan menaakul untuk Teknologi maklumat dan 2. dalam bentuk pengumuman dengan Sains 2018 TEKNOLOGI menggunakan ayat yang gramatis secara EMK bertatasusila. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.

UNIT 8: JALAN RAYA DI MALAYSIA TAJUK: TIBA DENGAN SELAMAT MUKA SURAT 60 nk . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR PKJR keadaan adalah selamat dan/atau berbahaya.

TAJUK : NILAI 2.1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan Kasih sayang BIJAK MENCIPTA bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. BCB 4. daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai melalui 5.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera dan bukan sastera yang didengar.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat 1.6. daripada pelbagai sumber dengan ILMU 2018 TEKNOLOGI menggunakan ayat yang gramatis secara Pendidikan Alam Sekitar bertatasusila. Konstruktivisme dibaca dengan jelas dan menggunakan Merumus bahasa yang gramatis. kata dengan betul mengikut konteks. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/2018 SK KSSR MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM /TARIKH 43 TEMA 10 : 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.3.2. 5.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan melalui lakonan secara didik hibur. MUKA SURAT 61 nk .9. Membandingkan dan 3. 2. ditonton atau ditonton atau dibaca dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan lakonan secara didik hibur. Membuat inferens sastera yang didengar.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan Perbinncangan menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4. Berbincang dan mengemukakan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai pendapat tentang sesuatu perkara 19-23 NOV MENEROKA SAINS & sumber secara bertatasusila.7.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti KB nilai murni.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan membezakan 3.