You are on page 1of 13

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018

Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
Minggu 1 AQIDAH : Aras 1 :
9 – 11 Jan  Mengetahui konsep dosa dan Perbincangan kumpulan :
Dosa, Pahala pahala dan kesannya 1. Konsep dosa dan pahala
dan Aras 2 : 2. Bahagian dosa dan contoh
Bahagiannya  Menjelaskan ciri-ciri dosa dan  membuat carta dosa
pahala besar dan kecil
 Menjelaskan faktor pendorong  membuat senarai semak
seseorang melakukan pahala dan tentang aktiviti harian
dosa pelajar bagi menilai diri
Aras 3 : 3. Peta pemikiran :
 Merumuskan langkah-langkah  Peta buih (ciri2 dosa dan
untuk menjauhi dan pahala)
menghapuskan dosa  Peta pelbagai alir faktor
 Menghuraikan konsep dosa mendorong perlakuan
pahala dapat mengatasi gejala dosa
sosial dalam masyarakat
Minggu 2 SEJARAH Aras 1 :
14 – 18 Jan PERUNDANG  Memahami prinsip perundangan 1. Perbincangan kumpulan
AN Islam tentang
 Menyatakankan perkembangan  perkembangan
Prinsip perundangan Islam pada zaman perundangan Islam pada
Perundangan Rasulullah dan sahabat zaman Rasulullah dan
Islam dan Aras 2 : Sahabat dan Tabiin
Perkembangan  Menjelaskan keperluan  perbezaan antara
nya perundangan dalam kehidupan perundangan Islam di
manusia mekah dan Madinah
 Menghuraikan prinsip  keperluan kpd
perundangan Islam beserta perundangan Islam
contoh 2. Sumbangsaran tentang
Aras 3 : keistimewaan perundangan
 Menjelaskan perbezaaan Islam
perundangan Islam di Mekah dan 3. Peta pemikiran :
Madinah  Peta Pokok
 Pelajar dapat menghuraikan
keistimewaan perundangan Islam
Minggu 3 USUL FIQH Aras 1:
21 – 25 Jan  Memahami pengertian lafaz am 1. Penerangan tentang konsep
Am dan Khas dan khas dari segi bahasa dan am, khas dan takhsis
istilah 2. Melengkapkan borang grafik
 Menyatakan bentuk dan contoh tentang :
lafaz am dalam dalil syara’  bentuk lafaz am dpd
Aras 2 : petikan
 Menghuraikan contoh-contoh  Nas syara’ serta hukum
lafaz Am dan Lafaz khas daripada  lafaz am yang
dalil syara’ ditakhsiskan
 Menjelaskan dilalah lafaz Am  bahagian-bahagian
yang ditakhsiskan takhsis

1

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
Aras 3 :
 Menghuraikan bahagian-
bahagian takhsis dengan dalil nas
dan bukan dalil nas
Minggu 4 AYAT Aras 1 :
28 Jan – 1 HUKUM:  Mengetahui cara berbuat baik 1. Sumbangsaran pengorbanan
Feb kepada ibu bapa berdasarkan ibu dan ayah
Berbakti ayat 2. Perbincangan hikmah
Kepada Ibu  Menerangkan cara ulama’ istinbat berbakti kepada ibubapa dan
Bapa hokum contoh
- Wajib berbuat baik kepada 3. Penerangan cara ulama’
ibu bapa istinbat hukum wajib berbuat
- Haram menderhaka kepada baik dan haram menderhaka
ibu bapa ibubapa
4. Peta pemikiran:
Aras 2 :  Peta pelbagai alir (sebab
 Menerangkan hikmah berbuat perlu berbakti kepada
baik kepada ibubapa ibubapa)
 Menjelaskan jasa dan  Peta bulatan
pengorbanan ibu bapa terhadap (kepentingan keredhaan
anak-anak ibubapa)
 Menjelaskan akibat menderhaka
kepada Ibu bapa

Aras 3 :
 Menghuraikan tuntutan berbakti
kepada ibu bapa berdasarkan
surah Luqman : 14-15
 Merumuskan kepentingan
keredhaan ibubapa dalam
kehidupan seorang anak
berdasarkan hadis
Minggu 5 HADIS Aras 1 :
4 – 8 Feb HUKUM:  Memahami maksud arak dan 1. Perbincangan tentang
sejarah pengharamannya maksud arak dan sejarah
Arak  Menyenaraikan golongan yang pengharamannya
terlibat dengan dosa arak 2. Sumbangsaran golongan
 Menerangkan cara ulama’ yang terlibat dengan arak
mengistinbat hukum 3. Penerangan cara ulama’
pengharaman arak mengistinbat hukum
Aras 2 : pengharaman arak
 Menjelaskan hukuman kepada 4. Perbincangan kumpulan
peminum arak dan cara akibat minum arak dari
mensabitkannya aspek : kesihatan,
 Menjelaskan hikmah larangan masyarakat dan Negara
arak 5. Peta pemikiran :
 Menerangkan sebab yang  Peta pelbagai alir
mendorong seseorang melakukan  Peta pokok
2

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
perkara-perkara yang dilarang
dalam hadis
Aras 3 :
 Menghuraikan pendapat ulama’
mengenai hukum :
- Penyalahgunaan dadah
- Menghisap rokok
 Pil khayal
 Menjelaskan langkah-langkah
yang perlu diambil untuk
mengatasi masalah tersebut
Minggu 6 FIQH Aras 1 :
11 – 15 Feb  Memahami maksud 1. Perbincangan maksud dan
Perkahwinan perkahwinan,hukum, rukun dan hukum perkahwinan
syaratnya 2. Sumbangsaran tentang
 Memahami ciri-ciri bakal isteri dan hikmah perkahwinan
suami berdasarkan hadis 3. Penerangan tentang :
 Memahami maksud mahar,  syarat sah dan rukun
hukum, jenis dan hikmah perkahwinan
Aras 2  Maksud mahar, hukum
 Menghuraikan konsep dan cara dan jenis
meminang menurut Islam 4. Perbincangan tentang bentuk
 Membezakan golongan wanita walimah harus dan dilarang
yang haram dikahwini :Muabbad dalam Islam
dan Muaqqat
 Menjelaskan bahagian wali dan
susunannya
Aras 3 :
 Menerangkan sebab dilarang
berkahwin dengan golongan
wanita secara muabbad dan
muaqqat

Minggu 7 FIQH Aras 1 :
19 – 22 Feb  Memahami maksud 1. Perbincangan maksud dan
Perkahwinan perkahwinan,hukum, rukun dan hukum perkahwinan
Samb… syaratnya 2. Sumbangsaran tentang
 Memahami ciri-ciri bakali isteri hikmah perkahwinan
dan suami berdasarkan hadis 3. Penerangan tentang :
 Memahami maksud mahar,  syarat sah dan rukun
hukum,jenis dan hikmah perkahwinan
 Memahami maksud walimatul  Maksud mahar, hukum
urus,hukum dan hikmah dan jenis
mengadakannya 4. Perbincangan tentang bentuk
 Menyatakan tujuan perkahwinan walimah harus dan dilarang
dalam Islam dalam Islam
Aras 2 5. Peta pemikiran :
 Menghuraikan konsep dan cara  Peta pokok

3

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
meminang menurut Islam
 Membezakan golongan wanita
yang haram dikahwini :
 Muabbad
 Muaqqat
 Menjelaskan bahagian wali dan
susunannya
Aras 3 :
 Membezakan bentuk walimah
yang dituntut dan dilarang oleh
Islam
 Menerangkan sebab dilarang
berkahwin dengan golongan
wanita secara muabbad dan
muaqqat
Minggu 8 AQIDAH Aras 1 :
25 Feb – 1  Mengetahui keadaan –keadaan 1. Penerangan tentang maksud
Mac Iman iman iman dan hakikatnya
Bertambah dan  Memahami amalan yang boleh 2. Perbincangan kumpulan
Berkurang menambah dan membatalkan tentang perkara yang boleh
 Iman membatalkan iman
Aras 2 : 3. Sumbangsaran tentang
 Menjelaskan syarat yang boleh amalan yang boleh
membatalkan iman menambah dan
 Menjelaskan pendapat jumhur mengurangkan iman
ulama’ tentang iman boleh
bertambah dan berkurang
Aras 3 :
 Menghuraikan amalan yang boleh
menambah dan mengurangkan
iman
 Menerangkan ciri-ciri ajaran sesat
di Malaysia
SEJARAH Aras 1 :
PERUNDANG  Memahami skop perundangan 1. Penerangan tentang skop
AN Islam perundangan Islam
 Menyatakan kedudukan 2. Sumbangsaran berkaitan
perlaksanaan perundangan Islam perundangan Islam yang
Perundangan pada zaman sebelum dan dipinggirkan
Islam Zaman selepas penjajahan barat 3. Penerangan tentang
penjajahan Aras 2 : pelaksanaan perundangan
Barat  Menjelaskan ciri-ciri undang- Islam sebelum zmn
undang yang dibawa oleh penjajahan Barat
penjajahan barat 4. Perbincangan kumpulan :
 Menjelaskan perbezaan undang-  Ciri-ciri undang-undang
undang Islam dan Undang- Barat
undang ciptaan manusia  Kesan negatif penjajahan
 Aras 3 : Barat

4

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
 Menerangkan kesan negatif  Terhadap perundangan
penjajahan Barat terhadap Islam
pelaksanaan perundangan Islam
USUL FIQH Aras 1 :
 Memahami maksud lafaz mutlaq 1. Penerangan tentang
Mutlak dan muqayyad beserta contoh  maksud lafaz mutlaq dan
Muqaiyyad  Menyatakan dilalah lafaz mutlaq muqayyad
dan Muqayyad berdasarkan  hukum lafaz mutlaq dan
contoh muqayyad
Aras 2 : 2. Perbincangan tentang
 Menjelaskan hukum lafaz mutlaq  dilalah lafaz mutlaq dan
dan muqayyad muqayyad
 Menghuraikan hukum lafaz  perbezaan antara lafaz
mutlaq dan Muqayyad am dan mutlaq serta lafaz
berdasarkan ayat khas dan muqayyad
Aras 3 :
 Menjelaskan perbezaan antara
lafaz am dan mutlaq serta lafaz
khas dan muqayyad

Minggu 9
UJIAN PENILAIAN PERTAMA
4 – 12 Mac
Minggu 10
Cuti Pertengahan Penggal Satu
16 – 24 Mac
Minggu 11 AYAT HUKUM Aras 1 :
25 – 29 Mac  Mengetahui maksud “ al-Sufaha’ 1. Perbincangan
Pengurusan “ dan “Amwaalakum”  sabab nuzul ayat
Harta anak  Mengetahui cara ulama’  maksud asSufaha’
yatim mengistibat hukum  kelebihan mengurus harta
Aras 2 : anak yatim
 Menjelaskan cara pengurusan  akibat menyalahgunakan
harta anak yatim harta anak yatim
 Menerangkan kelebihan 2. Penjelasan cara ulama’
mengurus harta anak yatim & Istinbat hukum
akibat menyalahgunakannya 3. Peta pemikiran :
Aras 3 :  peta bulatan cara
 Menerangkan cara-cara menguruskan harta anak
menguruskan harta anak yatim yatim
HADIS Aras 1 :
HUKUM  Mengetahui sabab wurud hadis 1. Penerangan tentang sabab
 Mengetahui maksud dan hukum wurud hadis
Zina zina 2. Perbincangan maksud zina
 Mengetahui cara ulama’ 3. Penerangan cara ulama’
mengistinbat hukum dan cara istinbat hukum
sabit zina 4. Sumbangsaran keburukan
 Mengetahui had zina muhsan dan zina terhadap negara dan
ghair Muhsan masyarakat
Aras 2 :
5

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
 Menjelaskan cara mensabitkan 5. Peta pemikiran :
zina beserta syarat  Peta pelbagai alir sebab
 Menjelaskan hukum had zina dan akibat perbuatan zina
Aras 3 :  Peta pokok
 Menyenaraikan perkara-perkara
yang boleh mendorong kepada
perbuatan zina
 Menghuraikan langkah mencegah
perbuatan mungkar yang dilarang
oleh Allah
 Menghuraikan keburukan zina
terhadap negara dan masyarakat

Minggu 12 FIQH Aras 1:
1 – 5 April  Memahami tentang 1. Sumbangsaran tentang
Tanggungjawa tanggungjawab suami,isteri dan tanggungjawab suami,isteri
b suami isteri bersama dan bersama
 Mengetahui konsep 2. Perbincangan tentang hak
nafkah,mutaah dan hadhanah bersama suami dan isteri
yang telah ditetapkan oleh syariat 3. Sumbangsaran tentang
Islam nafkah, kadar dan jenisnya
Aras 2 : 4. Penjelasan tentang maksud
 Menjelaskan hukum dan kadar hadhanah dan susunannya
pemberian Mutaah dan
kepentingannya
 Menjelaskan susunan hadhanah
dan syarat-syaratnya
 Menerangkan sebab-sebab hilang
kelayakan sebagai hadhinah
Aras 3 :
 Menghuraikan kesan pengabaian
hak dan tanggungjawab dalam
keluarga
 Menjelaskan sebab hilang hak
kelayakan mendapat nafkah

Minggu 13 AKIDAH Aras 1 : *HAPC/G
8 – 12 Apr  Memahami maksud tauhid 1. Penerangan tentang maksud ood
Makrifatullah Rububiyyah, Uluhiyyah dan tauhid Rububiyyah,Uluhiyyah Friday
dan Taklid Tauhid Asma’ wa sifat dan Tauhid Asma’ wasifat
 Mengetahui konsep taqlid dalam 2. Sumbangsaran tentang cara-
aqidah dan hukum cara mengenal Allah
Aras 2 : 3. Penerangan tentang
 Menghuraikan tauhid kepentingan Ma’rifatullah
Rububiyyah, Uluhiyyah dan dalam meningkatkn keimanan
Tauhid Asma’ wa sifat 4. Pembinaan peta minda
 melalui dalil tentang pendapat ulama’
 Menghuraikan cara mengenal mengenai taqlid

6

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
Allah melalui dalil naqli, aqli dan
fitrah
Aras 3 :
 Menghuraikan pendapat ulama’
mengenai Taqlid
 Merumuskan kepentingan ma’rifat
Allah dalam meningkatkan
amalan
Minggu 14 AYAT HUKUM Aras 1 :
22 – 26 Apr  Memahami ayat dan nuzul ayat 1. Penerangan tentang sabab
Peperangan  Mengetahui cara ulama’ nuzul ayat
dalam Islam mengistinbat hukum berperang 2. Perbincangan kumpulan
Aras 2 : sebab-sebab diizinkan
 Menjelaskan etika peperangan berperang
dalam Islam 3. Penerangan cara ulama’
Aras 3 : istinbat hukum
 Menghuraikan kepentingan 4. Sumbangsaran hikmah
menguasai teknologi terkini dalam diizinkan berperang
meyediakan kelengkapan perang 5. Peta pemikiran :
 Merumuskan cara-cara memupuk  Peta pokok
semangat patriotik di kalangan
pelajar

HADIS Aras 1 :
HUKUM  Menyenaraikan jenis membunuh 1. Perbincangan tentang jenis
diri yang terdapat dalam hadis membunuh diri yang terdapat
Membunuh diri  Mengetahui cara ulama’ dalam hadis
mengistinbat hukum 2. Penerangan cara ulama’
Aras 2 : istinbat hukum
 Menghuraikan perkaitan 3. Sumbangsaran faktor yang
perbuatan berikut dengan mendorong seseorang
membinasakan diri minum arak membunuh diri
dan penyalahgunaan dadah 4. Peta pemikiran :
Aras 3 :  Peta pelbagai alir
 Menghuraikan langkah-langkah  Peta bulatan
untuk mengatasi gejala
membunuh diri
 Menyenaraikan gejala membunuh
diri selain yang terdapat dalam
hadis

Minggu 15 FIQH Aras 1 :
29 – 3 Mei  Memahami pengertian talak, 1. Penerangan pengertian talak,
Pembubaran hukum dan rukun hukum dan rukun
perkahwinan Aras 2 : 2. Penerangan tentang jenis dan
 Menjelaskan jenis dan syarat sah syarat sah talak
dan lafaz talak serta bilangannya 3. Perbincangan tentang kesan
 Menyenaraikan bahagian iddah dan hikmah disyariatkan talak
7

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
dan hak semasa iddah
Aras 3 :
 Menghuraikan kesan dan hikmah
disyariatkan talak khuli’ dan
fasakh
Minggu 16 FIQH Aras 1 :
06 – 10 Mei  Memahami pengertian ruju’, 1. Penerangan tentang jenis dan
Pembubaran hukum dan dalil ruju’ dan iddah syarat sah talak
perkahwinan  Memahami pengertian 2. Perbincangan tentang kesan
khulu’,hukum dan Rukun khulu’ dan hikmah disyariatkan talak
Aras 2 : 3. Penerangan tentang
 Menjelaskan syarat sah ruju’ dan rujuk,syarat sah dan caranya
kaifiatnya’ 4. Perbincangan tentang
 Menjelaskan sebab-sebab yang bahagian iddah dan hak isteri
membolehkan fasakh- semasa iddah
 Menyenaraikan bahagian iddah
dan hak semasa iddah
Aras 3 :
 Menghuraikan kesan dan hikmah
disyariatkan talak,khuli’ dan
fasakh
 Membezakan diantara talak,khulu’
dan fasakh
Minggu 17 AQIDAH Aras 1 :
13 – 17 Mei  Memahami konsep af’alullah dan 1. Penerangan tentang konsep
Af’alullah af’alulibad af’alullah dan af’alulibad
Aras 2 : 2. Perbincangan tentang konsep
 Menerangkan konsep tawakkal tawakkal mengikut ahli
mengikut Ahli Sunnah Wal sunnah wal jamaah
Jamaah 3. Perbincangan tentang konsep
Aras 3 : qadha’ dan qadar terhadap
 Menghuraikan konsep af’alullah peradaban manusia
yang salah beserta contoh
 Membuktikan Islam adalah
agama yang mementingkan
kemajuan dalam semua bidang
Minggu 18 Latihan
20 – 24 Mei Pengukuhan
Minggu 19 Latihan
27 – 31 Mei Pengukuhan
Minggu 20
03 - 07Jun PEPERIKSAAN PENGGAL 1

Minggu 21 &
22
CUTI PENGGAL 1
10 – 14 June
17 – 21 June
Minggu 23 USUL FIQH Aras 1 :

8

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
24 – 28 June  Mengetahui latar belakang dan 1. Penerangan tentang
Nasakh konsep nasakh latarbelakang dan konsep
 Memahami hikmah berlakunya nasakh
nasakh 2. Perbincangan kumpulan :
 Menyatakan perkara yang tidak hikmah nasakh dan perkara
boleh dinasakhkan yang
Aras 2 : tidak boleh dinasakhkan
 Menjelaskan bahagian nasakh 3. Penyediaan carta tentang
berganti dan tidak berganti bahagian, jenis dan bentuk
 Menjelaskan jenis nasakh dalam nasakh serta cth.
dalil syara’
Aras 3 :
 Menghuraikan bentuk nasakh
pada zaman Rasulullah saw
HADIS Aras 1 :
HUKUM  Mengetahui dua golongan ahli 1. Perbincangan isi hadis
neraka yang disebut dalam hadis 2. Penerangan tentang cara
Berkelakuan  Mengetahui cara ulama’ ulama’ istinbat hukum
ganas dan mengistinbat hukum 3. Perbincangan kumpulan
pendedahan  Menyatakan contoh-contoh tentang keburukan
aurat kelakuan ganas berkelakuan ganas dan
Aras 2 : mendedah aurat serta
 Menjelaskan keburukan langkah mengatasinya
berkelakuan ganas dan
mendedahkan aurat
 Menerangkan langkah mencegah
dan mengatasi gejala samseng
Aras 3 :
 Menjelaskan factor yang
mendorong berkelakuan ganas
 Menjelaskan ciri berkelakuan
ganas dan gurauan
Minggu 24 FIQH Aras 1 :
1 – 5 Jul  Memahami maksud dan dalil 1. Perbincangan tentang
Nusyuz, Zihar, nusyuz, Zihar dan poligami maksud poligami dan hukum
Poligami Aras 2 : 2. Sumbangsaran tentang
 Menerangkan tanda nusyuz dan hikmah disyariatkan poligami
langkah yang perlu dilakukan 3. Penyediaan carta akibat
suami apabila isteri nusyuz. Poligami tidak ikut syariat
 Menerangkan kaedah
penyelesaian zihar.
 Menjelaskan syarat diharuskan
poligami
Aras 3 :
 Menerangkan kesan zihar dan
nusyuz dalam perkahwinan
 Menghuraikan akibat dan balasan
Poligami tidak menepati syariat

9

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
 Menghuraikan hikmah
diharamkan zihar
Minggu 25 AQIDAH Aras 1 :
8 – 12 Jul  Mengetahui perkembangan ilmu 1. Perbincangan perkembangan
Sejarah kalam pada zaman Rasulullah Ilmu Kalam pada zaman
perkembangan saw,khulafa’ AlRasyidin,Umayyah Rasulullah, Khulafa’ ar-
ilmu kalam dan Abbasiah Rasyidin, Umayyah dan
Aras 2 : Abbasiyah
 Menghuraikan aliran pemikiran 2. Pembentangan tentang
mazhab yang lahir daripada faktor-faktor yang mendorong
perkembangan Ilmu Kalam perkembangan Ilmu Kalam
Aras 3 :
 Menerangkan kesan daripada
perbezaan berbagai aliran
 Menghuraikan sebab-sebab
perbezaan pendapat dalam ilmu
kalam
AYAT HUKUM Aras 1 :
 Memahami ayat dan sabab nuzul 1. Penjelasan tentang sabab
Membunuh Ayat nuzul ayat
tanpa sengaja  Memahami cara ulama’ istinbat 2. Perbincangan kumpulan :
hukum membunuh tanpa sengaja Kategori membunuh dgn
Aras 2 : sengaja
 Menerangkan cara mensabitkan Dan hukumnya
hukuman Bunuh tanpa sengaja 3. Sumbangsaran langkah yang
 Menjelaskan kategori membunuh perlu diambil kerajaan untuk
dan hukumannya membenteras pembunuhan
Aras 3 :
 Menghuraikan punca-punca
berlakunya pembunuhan
 Merumuskan hikmah dikenakan
diat
Minggu 26 AQIDAH Aras 1 :
15 – 19 Jul  Memahami maksud ayat dan 1. Perbincangan tentang ayat
Ayat dan Hadis hadis mutasyabihat dan hadis mutasyabihat serta
Mutasyabihat  Mengetahui cara ulama’ khalaf contoh
dan salaf dalam memahami ayat 2. Perbincangan cara
dan hadis mutasyabihat menjelaskan ayat yang
Aras 2 : ditakwil oleh para ulama’
 Menghuraikan perbezaan 3. Peta pemikiran :
pendapat ulama’ khalaf dan salaf  Peta pokok
dalam memahami ayat dan hadis
mutasyabihat
 Menerangkan hikmah kewujudan
ayat dan hadis mutasyabihat
Aras 3 :
 Menghuraikan pentafsiran dan
penta’wilan ayat dan hadis
10

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
mutasyabihat menurut
pandangan ulama’ khalaf dan
salaf
HADIS Aras 1:
HUKUM  Memahami maksud dan hukum 1. Pencarian maklumat tentang
waqaf harta wakaf di perpustakaan
Harta wakaf  Mengetahui rukun dan syarat 2. Pembentangan tentang
wakaf maksud, rukun dan syarat
 Mengetahui cara ulama’ istinbat wakaf
hkum 3. Penerangan tentang cara
Aras 2 : ulama’ mengistinbat hukum
 Menjelaskan hikmah disyariatkan 4. Sumbang saran perbezaan
waqaf antara wakaf dan wasiat
 Menerangkan peranan waqaf 5. Peta pemikiran :
dalam pembangunan ekonomi  Peta buih berganda
umat Islam  Peta pokok
 Membincangkan pengurusan
harta waqaf di Malaysia
Aras 3 :
 Membanding bezakan antara
wakaf dan Wasiat
 Membincangkan kelebihan waqaf
Minggu 27 FIQH Aras 1 :
22 – 26 Jul  Mengetahui sejarah ringkas 1. Perbincangan tentang sejarah
Peranan penubuhan mahkamah syariah di penubuhan mahkamah
Mahkamah Malaysia syariah dan matlamat
syriah di Aras 2 : penubuhannya
Malaysia  Menghuraikan struktur organisasi 2. Sumbangsaran tentang
mahkamah syariah di Malaysia bidang kuasa mahkamah
 Menyenaraikan bidang kuasa syariah
mahkamah syariah di Malaysia 3. Penjelasan tentang usaha
Aras 3 : meningkatkan taraf
 Menghuraikan jenis kesalahan mahkamah syariah
jenayah di bawah bidang kuasa
mahkamah syariah
 Menjelaskan usaha meningkatkan
taraf mahkamah syariah
FIQH Aras 1 :
 Memahami pengertian dan 1. Penerangan konsep
Konsep konsep kehakiman dalam Islam kehakiman dalam Islam
kehakiman  Menyenaraikan prinsip 2. Perbincangan tentang prinsip
kehakiman dalam Islam kehakiman dalam Islam
Aras 2 : 3. Penerangan tentang
 Menghuraikan prinsip kehakiman perlantikan dan perlucutan
dalam Islam qadhi
 Menjelaskan syarat kelayakan 4. Peta pemikiran :
menjadi hakim dalam Islam  Peta pokok
Aras 3 :
11

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
 Menjelaskan cara perlantikan
dan perlucutan qadhi
 Menghuraikan bidang kuasa
qadhi dalam sistem kehakiman
Islam
Minggu 28 FIQH Aras 1 :
29 Jul – 1  Memahami pengertian kesalahan 1. Penerangan tentang
Ogos Jenayah dalam jenayah dan dalilnya qisas,ta’zir dan hudud
Islam  Memahami konsep qisas,ta’zir 2. Perbincangan kesalahan
dan hudud jenayah serta hukumannya
Aras 2 : 3. Sumbangsaran hikmah
 Menjelaskan jenis- jenis hukuman bagi kesalahan
kesalahan dan bentuk jenayah dalam Islam
hukumannya 4. Perbincangan perbezaan
 Menjelaskan syarat pelaksanaan antara qisas,ta’zir dan hudud
hukuman Qisas, hudud dan ta’zir 5. Peta pemikiran :
Aras 3 :  Peta pokok
 Menghuraikan kuasa  Peta bulatan
pengampunan bagi kesalahan
jenayah tertentu
 Menghuraikan hikmah hukuman
bagi kesalahan jenayah dalam
Islam
 Menghuraikan salah faham
terhadap hukuman jenayah dalam
Islam serta hujjah menolaknya

Minggu 29
5 – 9 Ogos Percubaan SPM
12 – 16 Ogos
Minggu 30
Cuti Pertengahan Penggal 2
19 – 24 Ogos
Minggu 31 Latih Tubi Berfokus
26 – 30 Ogos
Minggu 32 Latih Tubi Berfokus
2 – 6 Sept
Minggu 33 Latih Tubi Berfokus
9 – 13 Sept
Minggu 34 Titian Cemerlang SPM
17 – 20 Sept
Minggu 35 Titian Cemerlang SPM
23 – 27 Sept
Minggu 36 Titian Cemerlang SPM
30 Sept – 4
Okt
Minggu 37 Titian Cemerlang SPM
7 – 11 Okt
Minggu 38 Titian Cemerlang SPM
12

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM TINGKATAN 5 2018
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Pebelajaran Catatan
Pembelajaran
14 – 18 Okt
Minggu 39 Titian Cemerlang SPM
21 – 25 Okt
Minggu 40 Titian Cemerlang SPM
28 Okt – 1
Nov
Minggu 41 Titian Cemerlang SPM
4 – 8 Nov

Minggu 42 Peperiksaan SPM Bermula
11 – 15 Nov
Minggu 43
Program Lepas Peperiksaan, Malam Anugerah Pelajar Cemerlang & Gotong -royong
19 – 22 Nov

13

Disediakan oleh : Ustz Wan Syamimi Izyan