You are on page 1of 2

Dogmatörténet

2. óra

A félév végére a Békési Andor-féle kivonatos Kálvin Institutio-t ki kell jegyzetelni (első 151 oldala).
Magunknak jegyzeteljük.

Jézus Krisztus Úr (Filippi 2)
Kr.e. II. században a fordításban a kürios szót fordították a JHWH helyett.
Ez azt jelentette, hogy Jézus Krisztus = JHWH.

A hit szabálya
Róma 12,6: a hit szabálya (analogia piszteósz)
Az Ószövetségben típusok vannak (lenyomatok), amiket párhuzamba hoz az Újszövetséggel.

A latin fordítása: regula fidei
A hit szabálya szerint kell magyarázni a Szentírást. A magyarázatnak bele kell illeszkednie a hitnek az
analógiájába.
Bullinger szerint nemcsak a hit szabályát, hanem a szeretet szabályát is be kell tartani.

Kálvin az Institutio-t azért írta meg, hogy legyen egy szabály, mikor értelmezzük a Szentírást.
Minden hitvallás egyben egy hermeneutikai szabály is.
Az exegézisben az a cél, hogy az akkoriból eljussunk a mostaniba.

Az apostoli atyák kora
Didakhé: A kánonba kerülését is firtatták egyesek.
A letelepedett gyülekezeti élet rendjére nagy hangsúly van fektetve.
A liturgikus gyakorlat: A keresztség szabályozása.
Jézus azt rendelte, hogy kereszteljünk, és a megkereszteltek legyenek Jézus
tanítványai.

Az eucharisztia: csak az úrvacsorázhat, aki meg van keresztelve.
Az apostolok: Úgy fogadjátok, mint magát az Urat. Ha három napig marad, akkor hamis próféta.
Ha pénzt kér, akkor is hamis próféta.

Anthiókiai Szent Ignác: Trallészieknek, Efezusba, Szmirnába stb. írt leveleket.
Ő használja először a „katolikus” szót az egyházra. Ezalatt az egész föld egyházát hirdette.
Nála jelenik meg először a püspök. Ő a helyi gyülekezet vezető lelkésze, aki alá különböző szolgák
voltak rendelve (próféták, írásmagyarázók, tanítók). A püspök volt az apostol utóda.

Hermász pásztora, Barnabás levél: Ezek mind a korszaknak a lenyomata.
A Barnabás levelében jelenik meg a történelem korszakolása.

Az apologéták voltak azok, akik a keresztyénség külső támadásait visszaverték, és válaszokat adtak. A zsidóság
részéről már a kezdeti időkben heves támadások érkeztek. A császárkultuszban sem vettek részt, mert nem
tömjéneztek a császár képe előtt.
A keresztyének nem mentek el katonának, nem űztek bizonyos foglalkozásokat (színészek). Ők egy harmadik
nép volt a pogányok és a zsidók mellett.

Nagyon terjedt a keresztyénség; már a császár udvarában is a főhivatalnokok is keresztyénné lettek.

A görög filozófia is támadta a keresztyéneket.
Kherinthosz azt mondta, hogy barbár dogma a kereszténység.
Azt mondták, hogy egy katonának és egy istenségnek a törvénytelen gyermeke, aki varázslást tanult

hanem egységesek. A korban felismerik a keresztyénség politikai jelentőségét: Krisztusban nincs zsidó és görög. Amikor keresztényüldözések voltak. Platón) . Az üldöző van bajban. mert keresztény. mert ők úgy is a mennybe mennek. és ez a logos volt. Tertullianus: A latin dogmatikai fogalmakat ő alkotja meg először. a filozófusok köpenyében járt továbbra is. Azt mondja. A római jogban nincs benne azt. Szerinte a legmagasabb rendű filozófia a keresztyénség. nem a keresztyéneket védi. nem az üldözött. Abban a művében. hogy a kereszténységet teljesen el kell határolni a pogány filozófiától. hogy a keresztényeket el kell fogni azért. és miután keresztyénné vált. Justin Mártír: Maga filozófus volt. Egyiptomban. akik közel jutnak Istenhez. akkor jogtalannak tartja az üldözéseket. Logos: Megtalálta a kapcsolódási pontot a keresztények és a filozófusok között. Az Úr adta a logos spermaticos-t a pogányoknak is. (pl. ahol az üldözésekről ír.