You are on page 1of 1

PAST TENSE SIMPLE (trecutul simplu)

THE THREE LITTLE PIGS Story teller: Once upon a time, there
Regular verbs: verb + ED were three little pigs whose mother sent them
want (a dori) - wanted - wanted to discover the world.
live (a locui) - lived - lived 1st PIG: I made my house of straw.
The WOLF: I'll huff and I'll puff and I'll
Irregular verbs:
to be (a fi) - was/were - been blow your house down.
send (a trimite) - sent - sent 2nd PIG: I made my house of sticks.
make (a face) - made - made The WOLF: I'll huff and I'll puff and I'll
say (a spune) - said - said blow your house down.
run (a fugi) - ran - run 3rd PIG: I made my house of bricks.
leave (a pleca) - left - left
The WOLF: I'll huff and I'll puff and I'll
Modal verbs: blow your house down.
can - could The THREE PIGS: Ha Ha Ha!
must - had to

The Three Little Pigs


Cei trei purceluşi
Once upon a time, there were three little
pigs whose mother sent them to discover the Au fost odată ca niciodată trei purceluşi a
world. căror mamă i-a trimis să descopere lumea.
The first little pig made his house of
straw. The second little pig made his house of Primul purceluş şi-a făcut casa din paie. Al
sticks. The third little pig made his house of doilea purceluş şi-a făcut casa din beţe. Al
bricks. treilea purceluş şi-a făcut casa din cărămizi.
But there was a bad wolf who wanted to
eat the three little pigs. Dar exista un lup rău care dorea să-i
The wolf said "I will huff and I will puff mănânce pe cei trei purceluşi.
and I will blow your house down". And he blew Lupul a spus: "Mă voi umfla şi voi sufla şi
the straw house. voi dărâma casa ta." Şi a dărâmat casa de paie.
The first little pig ran away and hid in the
house of the second little pig. Primul purceluş a fugit şi s-a ascuns în
The wolf blew the stick house too. casa celui de-al doilea purceluş.
The two pigs ran away to hide in the house Lupul a suflat şi casa din beţe.
of the third little pig. The wolf couldn't blow Cei doi purceluşi au fugit să se ascundă în
down the brick house, so he left. casa celui de-al treilea purceluş. Lupul nu a
The three little pigs lived happily ever putut să dărâme casa din cărămizi şi a plecat.
after. Cei trei purceluşi au trăit fericiţi până la
adânci bătrâneţi.

ROLE PLAY