You are on page 1of 6

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT
AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL
DHE KUALIFIKIMEVE

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE
NË DREJTIMIN MËSIMOR “TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE”,
NIVELI I

TIRANË, 2014

që përmban Skelet-kurrikuli përkatës. me teste teorike apo praktike. Niveli I është hartuar duke u mbështetur në programet e përgjithshme të lëndëve profesionale. ky program jep informacionin për vëllimin e punës që kërkohet të bëjnë fëmijët e tyre dhe ndihmon në caktimin e një regjimi të përshtatshëm ditor për ta.Programi orientues për provimet përfundimtare të drejtimit mësimor ”Teknologji Agroushqimore”. të cilat bëjnë të mundur integrimin e nxënësit/es në botën e punës. Programi orientues për Provimin e Teorisë Profesionale të integruar Programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar.) dhe kompetenca profesionale. Gjatë hartimit të përmbajtjes së tyre duhen mbajtur parasysh njohuritë dhe kompetencat e përfshira në këtë program. Gjatë punës me këto programe kujdes duhet t’i kushtohet përvetësimit të njohurive dhe kompetencave themelore për këtë nivel kualifikimi. gjithashtu. i cili mund të realizohet duke zhvilluar testime përmbledhëse. Ky program përmban rreth 39% të vëllimit të lëndëvë profesionale për të dyja klasat e marra së bashku (klasa e 10-të dhe klasa e 11-të). që mund t’i hartojnë vetë. këto programe krijojnë mundësinë e verifikimit paraprak të shkallës së përgatitjes përfundimtare të nxënësve brenda një institucioni të caktuar shkollor. në drejtimin mësimor ”Teknologji Agroushqimore”. Ky program i ndihmon nxënësit të përqendrohen në ato njohuri (koncepte. është e rëndësishme që herë pas here mësuesit/instruktorët të zhvillojnë testime të nxënësve. Niveli I përmban temat dhe kompetencat më të rëndësishme dhe më përfaqësuese për këtë drejtim mësimor. që qëndrojnë në themel të profesionit për këtë nivel kualifikimi. Programi ndihmon. por edhe që krijojnë vazhdimësinë e shkollimit të tij/saj në nivelin tjetër. si edhe udhëzimet për vlerësimin e nxënësve. Gjatë përgatitjes së nxënësve për provimet përfundimtare. Për drejtuesit e arsimit të të gjitha niveleve. parime. A. ligjësi. Lëndët profesionale të përfshira në programin orientues dhe peshat e tyre përkatëse janë: 2 . të trajtuara në lëndët profesionale dhe në modulet e detyruara të praktikës profesionale në të dy klasat e këtij niveli. Për prindërit. Programi orientues përbëhet nga dy pjesë:  programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar. edhe mësuesit për organizimin e punës për përsëritjen dhe kontrollin përfundimtar të arritjeve të nxënësve. procedura etj.  programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar.

kl 10: .Agroteknologjia e prodhimit të perimeve dhe ruajtja e tyre .Teknologjia e prodhimit të vajit të ullirit . Roli dhe rëndësia e saj . d) Temat nga lënda “Teknologji agroushqimore dhe ftohje”.Teknologjia e prodhimit të verës.Teknologjia e prodhimit të bukës .Morfologjia dhe sistematika e mikroorganizamve .Teknologjia e pprodhimit të sallamit dhe të proshutës .Parimet dhe metodat e konservimit të produkteve ushqimore .Tabela 1: Lëndët dhe peshat përkatëse në programin orientues Nr Lënda Vëllimi i Peshat orëve për çdo në % lëndë 1 Bazat e prodhimit bujqësor e blegtoral 63 26 2 Mikrobiologji 22 9 3 Kimi analitike dhe ushqimore 24 10 4 Teknologji agroushqimore dhe ftohje 136 55 TOTALI 245 100% Temat sipas lëndëve.Teknologjia e përpunimit të mishit .Uji në industrinë ushqimore . kl 10 dhe 11: .Përbërjet inorganike në produktet ushqimore .Teknologjia e prodhimit të nënprodukteve të qumështit .Teknologjia e prodhimit të miellit .Agroteknologjia e prodhimit të frutave dhe ruajtja e tyre .Teknologjia e konservimit të mishit Udhëzime për vlerësimin: 3 . kl 11 . janë: a) Temat nga lënda “Bazat e prodhimit bujqësor e blegtoral”.Agroteknologjia e prodhimit të rrushit për verë dhe ruajtja e tij .Bazat kryesore teorike të kimisë analitike .Mikroorganizmat patogjene c) Temat nga lënda “Kimi analitike dhe ushqimore”. .Bazat e të ushqyerit blegtoral .Përbarjet organike në produktet ushqimore.Përpunimi i ushqimeve për blegtorinë .Ruajtja e prodhimeve blegtorale b) Temat nga lënda “Mikrobiologji”.Agroteknologjia e prodhimit të drithrave dhe ruajtja e tyre .Proceset kryesore biokimike .Mikrobiologjia dhe lidhjet e saj me agroteknologjinë . kl 10 dhe 11: .Objekti i teknologjisë ushqimore.

Rekomandohet që provimi të kryhet me anë të një testi të parapërgatitur nga vetë shkolla. por mund të marrin edhe 2 (dy) pikë në se përmbajnë jo thjesht rikujtim por edhe analizë dhe llogaritje. Gjithashtu. njësitë me përgjigje të hapur marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për brenda tyre (duke mbajtur parasysh edhe argumentimin nga nxënësi). njësitë me përgjigje të kufizuar dhe llojet e tjera të njësive të përfshira në test. si më poshtë: Niveli I: Rikujtimi /Të kuptuarit Niveli II: Zbatimi /Analiza Niveli III: Sinteza/Vlerësimi Shkolla përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse të vlerësimit. rekomandohet që numri maksimal i pikëve të jetë 50 dhe shpërndarja e pikëve të bëhet në raport me peshën e çdo lënde dhe nivelet e vështirësisë. Njësitë e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë. njësitë e testit me zgjedhje të shumëfishtë marrin 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të saktë. Në tabelën në vijim. Kështu. pyetje me përgjigje të kufizuar etj. 4 . duke ndjekur skemën me tri nivele. marrin aq pikë sa gjykohet nga grupi hartues dhe kjo lidhet me kërkesat që parashtrohen në pyetje dhe niveli i vështirësisë. rekomandohet që 50% e njësive të testit të jenë me zgjedhje të shumëfishtë (deri në 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë njësi testi në formën e pyetjeve me përgjigje të hapur (nxënësi duhet të japë edhe argumentet për përgjigjen e dhënë nga ana e tij/saj).Provimi i teorisë profesionale të integruar do të jetë me shkrim. Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo lënde dhe niveleve Nr Lënda Peshat e Pikët Ndarja e pikëve sipas niveleve të lëndëve për çdo vështirësisë në % lëndë Niveli I Niveli II Niveli III 40% e 40% e 20% e pikëve pikëve pikëve 1 Bazat e prodhimit 26 13 5 5 3 bujqësor e blegtoral 2 Mikrobiologji 9 5 2 2 1 3 Kimi analitike dhe 10 5 2 2 1 ushqimore 4 Teknologji 55 27 11 11 5 agroushqimore dhe ftohje TOTALI 100% 50 pikë 20 pikë 20 pikë 10 pikë Përcaktimi i pikëve për çdo njësi testi bëhet duke pasur parasysh tipin e njësisë së testit.

postet 4 Të kryejë procese përgatitore në procesin teknologjik Në të gjitha 30 të prodhimit për përpunimin e frutave. postet e punës dhe pikët për secilën kompetencë: Nr Kompetenca profesionale Posti i punës Pikët 1 Të përgatisë vendin e punës duke përzgjedhur veglat. postet 3 Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë e të Në të gjitha 20 mbrojtjes së mjedisit. postet 2 Të higjienizojë dhe të mirëmbajë mjetet dhe ambjentin Në të gjitha 15 e punës. Programi orientues për Provimin e Praktikës Profesionale të integruar Programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar. Në të gjitha 15 pajisjet dhe materialet e duhura. që përmban Skelet-kurrikuli përkatës. 5 Të kryejë ambalazhime të thjeshta të produkteve Në të gjitha 10 ushqimore. verës. postet brumit. a) Lista e kompetencave profesionale për të cilat duhet të vlerësohen nxënësit. postet 6 Bashkëbisedim profesional Në të gjitha 10 postet Shuma 100 b) Skema e vlerësimit me nota: Pikët e fituara Notat 0 – 40 4 5 . skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara rekomandohet të jetë si më poshtë: Pikët e fituara Notat 0 – 20 4 21 – 25 5 26 – 30 6 31 – 35 7 36 – 40 8 41 – 45 9 46 – 50 10 B. Niveli I është hartuar duke u mbështetur në listën e kompetencave profesionale dhe në modulet e detyruara të praktikës profesionale. në drejtimin mësimor ”Teknologji Agroushqimore”. qumështit dhe mishit.Së fundi. perimeve.

ku 3 kompetencat e para janë kros-profesionale dhe verifikohen gjatë procesve përgatitore të lëndëve të para dhe produkteve që janë përzgjedhur nga shkolla. me anë të përpunimit të fruta/perimeve dhe brumit. tek brumërat shkolla mund të zgjedhë prodhimin e biskotave dhe të bukës.sh.  Rekomandohet që shkolla të kryejë testimin e kompetencave profesionale nëpërmjet realizimit të atyre produkteve që janë të mundshme dhe të realizueshme për kushtet e shkollës p. Nxënësit do të vlerësohen për 6 kompetenca bazë.sh. 6 . të qumështit dhe brumit etj. 41 – 50 5 51 – 60 6 61 – 70 7 71 – 80 8 81 – 90 9 91 – 100 10 Shënime:  Provimi praktik do të realizohet me anë të metodës së vlerësimit të nxënësve “me grup kompetencash profesionale”.  Për të vlerësuar kompetencën 4 shkolla duhet të përzgjedhë realizimin e jo më pak se dy produkteve p.