You are on page 1of 13

Strategii de dezvoltare

Profilul strategic al Falezei Dunării din Muncipiul Galați

Analiza documentelor strategice, a studiilor și a datelor statistice a identificat următoarele
caracteristici strategice ale municipiului Galați:
Aspecte pozitive, cu rol de potențare a acțiunilor de dezvoltare:
 poziționarea geografică, la vărsarea Siretului în Dunăre, respectiv în zona de frontieră cu
Republica Moldova și Ucraina impune relaționarea infrastructurii regionale de transport cu
coridoarele europene, respectiv crearea unui centru intermodal de transport. De asemenea,
este necesară valorificarea biodiversității și a peisajului natural, crearea de coridoare verzi în
relație cu ariile naturale protejate existente;
 existența unui potențial accentuat în ceea ce privește relațiile asociative regionale. Existența
sistemului urban Brăila – Galati, apropierea UAT Tulcea, UAT Măcin, existența unor resurse de
teren între aceste localități favorizează crearea relațiilor de tip asociativ în vederea
implementării programelor și proiectelor comune, orientate spre dezvoltarea infrastructurii de
transport și a infrastructurii turistice;
 existența unui potențial deosebit în domeniul învățământului preuniversitar și universitar,
având sectoare specifice, unice la nivel național. Municipiul Galați beneficiază de un centru
universitar modern, cu ramuri specifice, care au o tradiție bine cunoscută. Chimia alimentară,
arhitectura navală, școala de marină sunt exemple de domenii a căror promovare va avea un
impact puternic asupra dezvoltării sectoarelor conexe – sectorul terțiar în esență;
 existența unui potențial economic specific. Factorii naturali, poziționarea geografică, contextul
istoric au determinat evoluția sinuoasă a activităților economice, dar și formarea unei tradiții în
sensul activităților portuare, de construcții navale, în sensul activităților comerciale.
 existența unui potențial accentuat în ceea ce privește crearea infrastructurii de cercetare și
inovare. Existența mediului universitar cu ramuri specifice, existența unor condiții naturale
unice, existența resurselor funciare, interesul tot mai accentuat orientat spre sectorul de
inovare crează suportul necesar pentru aceste activități;
 existența unui potențial crescut în domeniul comunicării interculturale. Populația municipiului a
avut întotdeauna un caracter eclectic, dat de participarea mai multor grupuri etnice la viața
orașului. Comercianți, bancheri, investitori, muncitori eleni, armeni, italieni, ucrainieni, ruși,
turci, rromi etc. și-au pus amprenta asupra vieții și asupra imaginii orașului. Peisajul cultural
este complex, îmbină numeroase tradiții ce participă la crearea unui cadru specific, unic;
 existența unui potențial în domeniul infrastructurii turistice, în corelare cu polii de atracție
regionali. Municipiul Galați are o ofertă generoasă în ceea ce privește turismul de afaceri,
turismul cultural, turismul urban. În schimb, apropierea de zonele ce conțin arii naturale
protejate, obiective turistice naturale (Delta Dunării, litoralul Mării Negre etc.) și existența unei
legături speciale cu aceste zone prin intermediul Dunării constituie motorul necesar pentru
dezvoltarea unei infrastructuri de bază pentru turismul de agrement;
 existența unui mediu natural și antropic divers, specific, cu elemente unice favorizează crearea
unor zone de agrement atractive, dinamice, interesante pentru întreaga regiune;
 existența unui patrimoniu cultural de excepție și a unui mediu ce încurajează manifestarea
tendințelor de acest tip favorizează crearea și susținerea axelor culturale și turistice urbane;

 constrângeri generate de poziția geografică. ce impun interdicții de construire până la eliminarea riscurilor conduce la necesitatea efectuării unor studii specifice. este imperativă deschiderea orașului către Dunăre. generate de dinamica evolutivă.  lipsa coeziunii decizionale între actorii ce participă activ la viața comunității. este încurajată dezvoltarea intensivă.  valorificarea potențialului unic de care dispune faleza Dunării din municipiul Galați va conduce la afirmarea și dezvoltarea unor sectoare ce îi vor conferi personalitate. ce vor induce soluții pentru eliminarea acestor riscuri. Aspecte negative. ce necesită intervenții în sensul ameliorării / eliminării lor:  existența unui sol de tip loessoid sensibil la umezire pe tot teritoriul municipiului impune adoptarea unor măsuri specifice în sectorul construcțiilor. care să îi confere forța de acțiune la nivel național și european.  slaba valorificare a resurselor / potențialului municipiului. oportunități ce merită să fie exploatate si valorificate. în vederea dezvoltării unei infrastructuri complexe. se poate realiza doar prin definirea corectă a cerințelor de interes comunitar și prin implementarea programelor ce susțin aceste cerințe. Astfel. favorizând dezvoltarea sectorului terțiar.  municipiul Galați are un profil strategic puternic. complexe. susținute de factorii de decizie și de comunitatea locală.  implementarea corectă a strategiei și succesul acesteia la nivel operațional depind de dialogul deschis dintre factorii implicați și de capacitatea acestora de management și monitorizare. cât și datorită limitelor administrative ale județului. În urma procesului de analiză s-au desprins următoarele concluzii care au fundamentat elaborarea acestui document strategic:  faleza se poate dezvolta coerent numai după articularea unor direcții clare.  dezvoltarea incipientă a sectorului terțiar. uneori dificile.  creșterea calității vieții.  pentru municipiul Galați este imperativă susținerea relațiilor de cooperare regională. . un obiectiv imperativ la nivelul municipiului Galați.  legăturile de transport cu alte zone sunt reduse. astfel încât să se accentueze specificul său la nivel național și să devină un pol de integrare europeană.  existența unei administrații publice performante este esențială pentru dezvoltarea strategică a orașului. Analiza acestor premize ne conduce la concluzia că faleza Dunării din municipiul Galați are atuuri unice.  slaba valorificare a potențialului multicultural.  dialogul dintre autorități și comunitatea locală va ajuta faleza Dunării să depășească momentele de impas.  existența unor zone ample de riscuri naturale. în sensul că dezvoltarea extensivă este limitată atât din cauza reliefului. transpuse în programe operaționale.

dominate de tendințe de dezvoltare sectorială inegale. direcțiile de dezvoltare identificate interferează. În acest context. își induc efecte motrice. tradiționale și moderne.valorificarea eficientă a resurselor relațiilor spațiale în economice teritoriu Creșterea Dezvoltarea standardelor de sectorului terțiar viață urbană Direcții strategice de dezvoltare Municipiul Galați are o viață urbană complexă. bazată pe activități diverse. Relații de cooperare la nivel regional Coridoare de Potențial pol de transport competivitate Administrație publică Reorientarea performantă activităților Faleza Dunării din Municipiul Galați Obiective majore de dezvoltare Dezvoltarea intensivă Echilibrarea . . Prin urmare. interconectate. dinamică. generează acțiuni comune sau reciproce. abordarea integrată a acestor axe și a programelor interdependente va conduce la definirea și structurarea corectă a acțiunilor ulterioare.

rata antreprenoriatului și numărul de IMM-uri este semnificativ mai scăzut în comparație cu alte municipii de rangul I din România. iar cel al radierilor a crescut semnificativ. etc.după 1990. Dezvoltare economică Comunicare Dezvoltare și interculturală competivitate Reorientarea relațiilor spațiale Dezvoltare urbană teritoriale și suprateritoriale Prin definirea programelor de dezvoltare și prin ierarhizarea și planificarea implementării proiectelor de investiții se urmărește sprijinirea. însă 25% din economia municipiului este susținută de un singur agent economic (Combinatul Siderurgic).000 de agenți economici. municipiul a înregistrat cel mai mare declin economic dintre municipiile de rangul I (scăderi de peste 50% ale numărului de salariați și ale producției industriale). . . integrator  Context specific. . dintre care 15. .municipiul Galați este al doilea pol economic al regiunii Sud . mobile. cu o foarte pondere ridicată în economia locală. . de chei. competitiv. terminale de cereale.portul Galați este cel mai mare port fluvial al României și dispune de o infrastructură portuară complexă (4 bazine portuare cu o suprafață totală de peste 800.municipiul Galați ocupă locul VII la nivel național după cifra de afaceri totală. în perioada 2007 .Est.000 mp. ca urmare a declinului industriei grele. suprafețe de depozitare. disfuncționalități . de produse petroliere.cel mai mare număr de firme locale activează în domeniul comerțului. optimizarea infrastructurii specifice existente în fiecare din sectoarele analizate. după Constanța. cu peste 50 de dane. .la nivelul municipiului sunt înregistrați peste 19. Dezvoltare și competitivitate – Galați – oraș inovativ. numărul de întreprinderi nou-înființate a scăzut.000 de societăți comerciale.pe fondul crizei economice globale. macarale plutitoare. .2013.). serviciilor și construcțiilor. . eficientizarea.

a forței de muncă calificate și a know-how-ului pentru diferite categorii de lucrări (construcții rezidențiale.traficul portuar a scăzut cu circa 60%.) bazat pe modelele de bună practică existente. gradul de ocupare al infrastructurii de cazare fiind unul foarte scăzut (circa 20%). . asigurarea adâncimii în bazinele portuare.sub . pe piața locală fiind prezente cele mai importante bănci și societăți de asigurări de pe piața autohtonă. . . sisteme de taxare coerente şi transparente). fiind necesare investiții pentru modernizarea danelor.promovarea potenţialului turistic local.2012.potenţialul economic şi turistic existent este insuficient exploatat.sub sectorul transporturilor.valorificarea potențialului de clusterizare al economiei locale (în sănătate. dar și a investițiilor realizate de companiile din domeniul. .consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv.serviciile turistice au o contribuție nesemnificativă la economia municipiului..). . naval etc. fiind strâns legată de statutul de cel mai mare port fluvial românesc la Dunăre.asigurarea condiţiilor pentru atragerea şi susţinerea investitorilor români şi străini cu un real potenţial economic (mediu economic stabil. energie. dezvoltarea unor facilități multi .sectorul IT&C s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani.   Direcții strategice de dezvoltare . fiind impulsionat de investițiile marilor retalieri internaționali prezenți pe piața locală.deși a fost afectat de scăderea puterii de cumpărare pe fondul crizei globale.constituirea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor. . industriale. dar este încă slab dezvoltat în comparație cu marile centre universitare din țară. concentrând circa 60% din locurile de muncă și 80% din numărul total de firme.utilizarea noilor tehnologii ca parte integrantă a dezvoltării comunității. în mall-uri. cu precădere în domeniul comerțului. . astfel încât municipiul Galați să devină o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri.în Portul Galați activează unii dintre cei mai importanți operatori portuari și de navigație fluvială din România. . . pe fondul cererii tot mai mari de servicii informatice. .modale. . .serviciile financiare de la nivelul municipiului sunt satisfăcătoare. . în perioada 2007 .sectorul construcțiilor are un potențial deosebit de creștere la nivel local.sectorul serviciilor (terțiar) are cea mai mare contribuție la economia locală. . conducând la o supremație a comerțului de tip modern. hidrotehnice. .infrastructura portuară este degradată fizic și moral. atât din prisma existenței unor companii mari de profil. . etc.diversificarea economiei în vederea acoperirii sectoarelor absente sau deficitare în mediul de afaceri local. IT. . hyper și supermarket-uri. domeniul comerțului s-a dezvoltat și s-a reprofilat continuu. are o lungă tradiție și o bună dezvoltare la nivel local. cu precădere al celor rutiere și pe apă.stimularea politicilor axate pe inovație și transfer tehnologic în sectorul public și privat.. .creşterea capacităţii de dezvoltare şi stimularea cooperării între administraţia locală şi mediul de afaceri. pe fondul crizei economice globale și a declinului industriei siderurgice locale. etc. acces la piaţa şi competiţie liberă.  Propuneri de programe prioritare: .

Creativitate.construirea de infrastructură de economie socială. .dezvoltarea unei economii de tip ICC (Inovație.înființarea unui parc logistic de importanță regională. integrarea structurală a cercetării universitare în dezvoltarea economiei locale. .Galați – oraș durabil  Context specific. Construirea unor dotări – centre de zi / permanente pentru vârstnici. transporturile. . centre .oferirea de facilităţi investitorilor – elaborarea unor scheme de stimulente pentru investitori în funcţie de beneficiul pe care aceştia l-ar putea aduce bugetului local.). . . . schimburile economice. . unităţi şcolare. organizarea de târguri tematice şi atragerea expozanţilor din spaţiul comunitar. în teritoriul judeţului Galaţi.crearea de incubatoare ştiinţifice şi tehnologice. . . . . cu scopul de atragere a investitorilor străini.crearea unei Zone Metropolitane prin asocierea cu localităţile din apropiere pentru a coordona politicile de planning teritorial. muzică. ce poate face faţă provocărilor de orice natură.  Propuneri de proiecte .elaborarea unui program de atragere a investiţiilor.. .elaborarea de strategii privind introducerea şi dezvoltarea sistemelor inteligente pentru afaceri şi managementul informaţiei. Competitivitate). învăţământ etc. în vederea realizării unui sistem dinamic.stimularea industriilor cu potențial creativ (cinematografie.elaborarea unui Ghid de produse şi servicii oferite de mediul de afaceri local.extinderea centrelor expoziţionale. portaluri de internet dedicate şi acţiuni promoţionale la nivel local. Reorientarea relațiilor spațiale teritoriale și suprateritoriale . şi de natura activităţii. asigurarea serviciilor cu impact social (sănătate. . . . în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior şi mediul de afaceri local de seminarii de instruire pe tematici legate pe transferul de tehnologie.amenajare centru de sprijin pentru afacerile în domeniul pescăresc. . disfuncționalități Relaţiile dintre municipiul Galaţi şi alte entităţi aflate în spaţiul periurban sau regional orientează fluxuri privind forţa de muncă.efectuarea unei evaluări şi inventarieri a tuturor spaţiilor şi terenurilor destinate investiţiilor. reţele şi zone de dezvoltare. în urma cărora să se identifice zonele unde administraţia poate acţiona pentru a crea condiţii propice dezvoltării activităţilor economice. teatru.elaborarea unor sondaje de evaluare a atitudinii şi nevoilor mediului de afaceri. Elemente definitorii ale contextului actual: . Analizarea şi reorientarea acestor relaţii presupune valorificarea potenţialului specific fiecare zone. arte plastice.realizarea de materiale. încurajarea schimburilor de orice tip.organizarea. .elaborarea unei strategii privind introducerea sistemelor de comerţ electronic şi a sistemelor pentru relaţii cu clienţii (Customer Relationship management).dezvoltarea aleatorie a anumitor segmente aparţinând sectorului terţiar – servicii.crearea de parteneriate între mediul privat și furnizorii de cercetare – dezvoltare. etc).crearea unui centru de informare pentru investitori.

. dar mai ales în vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale. Este necesară susținerea acestui sector în corelare cu direcțiile de dezvoltare a infrastructurii de transport. având în vedere specificitatea acestuia. peisaje naturale și urbane. care are în vedere atât elemente fizice precum.realizarea unui centru / terminal logistic de mărfuri. dezvoltarea teritorială reprezintă o prioritate generală în vederea îmbunatățirii serviciilor și a gradului de ocupare. Deschiderea municipiului Galaţi către Dunărea maritimă valorificată la potențialul său maxim.   Propuneri de proiecte . .realizarea infrastructurii de transport rutier între zona de sud a Moldovei și zona Dobrogei. . de mediu și culturale. respectiv între județul Galati și județul Tulcea .lipsa legăturilor rapide cu municipiul Brăila. urmărind nu doar creșterea economică în anumite teritorii. .  . aspectele legate de dezvoltarea urbană sunt din ce în ce mai importante în politicile naționale.Subtraversarea Dunării prin construcția unui tunel. .absenţa legăturilor de transport cu coridoarele majore de transport. .construcția unei variante de ocolire a municipiului. infrastructura. .reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi. orașele și zonele metropolitane jucând un rol cheie în dezvoltarea teritorială. cât și structura teritorială sau dispunerea localităților. În cadrul politicilor publice.universitare. respectiv între judeţul Galaţi şi judeţul Tulcea.programul de conectare a municipiului Galați la coridoarele de transport europene / naționale. cu zona Deltei Dunării creează disfuncţionalităţi la nivelul traficului de tranzit între zona Moldovei şi zona Dobrogei.lipsa unei strategii coerente de dezvoltare a zonei portuare şi a funcţiunilor conexe. . conectat la principalele axe de transport din România și din țările învecinate. cât şi de lipsa infrastructurii de transport. între DN 26 și DN 25 / DN 2B. ci și durabilitatea. creşterea distanţelor şi a timpilor de deplasare. Fluxurile de trafic încărcate la intervale orare de vârf. centre comerciale etc. sociale.absenţa infrastructurii de transport rutier / feroviar între zona de sud a Moldovei şi zona Dobrogei. dar excentrice faţă de arealele ocupate de beneficiari şi de angajaţi. Cooperare regională  Context specific Politica Uniunii Europene în domeniul urbanismului și dezvoltării urbane Dezvoltarea teritorială este un proces amplu de transformare majoră a geografiei teritoriilor locuite. a învățământului superior de specialitate.construcția unui aeroport cargo. cu aspectele sale economice. Având în vedere că mai mult de jumătate din populația globului locuiește în orașe. conduce la apariţia unor dezechilibre funcţionale la nivel teritorial. .implementarea unui sistem de management al traficului în interiorul orașului. inaccesibilitatea dotărilor faţă de unele categorii ale populaţiei sunt determinate atât de poziţionarea nefavorabilă a acestor dotări. precum distribuția geografică a populației și activităților umane și relațiile existente în orașe.amenajarea de noi locuri de parcare și implementarea unui sistem inteligent de management al acestora. . – în zone convenabile pentru investitori. a cercetării și inovării. frecventate de traficul turistic. .

 Direcții strategice de dezvoltare . Brăila și Tulcea. serviciilor. Elemente specifice ale contextului actual: Dezvoltare urbană.  Propuneri de programe prioritare .).lipsa unui centru administrativ bine definit.dezvoltarea de activităţi economice şi sociale prin iniţiative locale şi regionale realizate în comun. municipiul Galați a adoptat deja un masterplan privitor la valorificarea potențialului natural și a peisajului urban. .realizarea unei baze de agrement turistice prin participarea UAT Galați și Consiliul Județean Tulcea. disfuncționalități Dezvoltarea urbană presupune consolidarea infrastructurii complexe existente.lipsa unor spații publice deschise.lipsa de identitate a unor zone construite. definirea polilor urbani principali și secundari. ce va orienta acțiunile prioritare din acest sector. Faleza Dunării). . . care să beneficieze de un spațiu urban amplu (dală urbană). . Spre deosebire de alte municipii similare. Dezvoltare urbană – Galați – oraș orientat spre comunitate  Context specific. disfuncționalități în cadrul sistemului urban: . industriei / economiei.dezvoltarea zonei Galați – Brăila . pentru desfășurarea activităților ce însoțesc sărbătorile. grădini) de importanță crescută. definirea și marcarea axelor principale (axe culturale. ample. în special a celor ocupate de locuințe colective. festivalurile etc. municipiul Tulcea. care să conducă la facilitarea accesului cetățenilor la serviciile administrative .lipsa / insuficiența / slaba exploatare a spațiilor verzi (parcuri. .cooperarea trilaterală între orașele Galați.realizarea unui parteneriat între UAT Galați și Consiliul Județean Tulcea pentru promovarea de proiecte de dezvoltare. axe verzi.Tulcea din punct de vedere al infrastructurii.atragerea în sfera de influenţă a aglomeraţiei urbane Brăila-Galaţi şi a unui al treilea pol. capabilă să adăpostească și să susțină desfășurarea de activități diverse. crearea premizelor pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare. . axe de trafic etc.crearea unei zone metropolitane bipolare (Galați – Brăila) și consolidarea ei ca al doilea pol de consum al țării. . destinate diferitelor categorii de vârstă. echilibrarea relațiilor funcționale în teritoriu. protejarea și valorificarea patrimoniului cultural.  Propuneri de proiecte . dar și a spațiilor publice.consolidarea cooperării regionale prin acţiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată. .zonele care prezintă potențial ridicat pentru dezvoltarea funcțiunilor specifice agrementului nu sunt valorificate eficient (Plaja Dunărea. .. corelarea rețelei locale de transport cu rețeaua majoră (interconectivitate).

îmbunătățirea managementului sistemului de furnizare a serviciilor sociale. cu orientare spre / dinspre nordul Moldovei.promovarea programelor ce au ca efect scăderea gradului de poluare în oraș.insuficiența locurilor de parcare la sol. cu accent pe dezvoltarea infrastructurii de agrement de pe malul Lacului Brateș. . zona de trecere cu bacul a Dunării. a unor axe verzi. . . . acesta fiind în curs de realizare. .extinderea pistelor de biciclete și achiziționarea de vehicule de transport în comun ecologice. inexistența parcărilor etajate conduc la ocuparea trotuarelor și a unei benzi din carosabil cu autovehicule staționate. . Domnească – str. . cu accent pe revitalizarea zonei centrale și pe reabilitarea complexă a Falezei Dunării. agrement. județul Brăila. susținute de spații publice definite și structurate în funcție de cerințele locuitorilor.modernizarea sistemului de guvernanță locală. prin construcția unui stadion modern și a unei săli polivalente. vizitatorilor. .  Programe prioritare . în vederea reducerii birocrației și a implicării mai active a cetățenilor în procesul decizional.lipsa coerenței / continuității centurii ocolitoare. . servicii. zona construită protejată și încurajarea activităților specifice – activități culturale. sport etc. D. . dar și prin construcția unui Aqua Park.  Propuneri de proiecte . Infrastructura edilitară și de transport: -până în prezent nu există un plan de mobilitate urbană.implementarea master planului privind potențialul verde al municipiului. . . destinate preluării traficului de tranzit.elaborarea / implementarea planului de mobilitate urbană. . .crearea axei culturale Faleza Dunării – zona P-uri – str. reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public cu tehnologii eficiente energetic. informare turistică. etc.implementarea master planului privind potențialul verde al municipiului. Bolintineanu . .consolidarea terenurilor taluzate – Faleza Dunării. . .realizarea de pasarele pietonale. . a calității acestora și a gradului de perfecționare profesională. comerț. în relație cu potențialul existent – Faleza Dunării.valorificarea patrimoniului natural și crearea de noi zone atractive de petrecere a timpului liber.dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive și de evenimente.măsuri de prevenire a situațiilor de dificultate (PREVEN ȚIA) . .modernizarea arterelor subdimensionate. prin reabilitarea termică a clădirilor publice și private.extinderea rețelei de transport în zonele slab irigate și crearea centurii ocolitoare.realizarea cadastrului general.investiții în măsuri de asigurare a eficienței energetice și de prevenire a schimbărilor climatice.crearea unor axe culturale.crearea de spații publice de calitate și valorificarea patrimoniului construit. zona Brateș.amenajarea de locuri de parcare / parcări etajate în zonele ocupate de baterii de garaje. ..modernizare / extindere centura ocolitoare a municipiului Galați. zona de frontieră cu Ucraina.

spaţiile destinate desfăşurării activităţilor culturale sunt insuficiente.amenajarea temporară / definitivă a spaţiilor ce pot adăposti manifestări cu caracter cultural..este necesară implicarea instituţiilor de învăţământ în propagarea culturii. . să se implice tot mai puternic în viaţa comunităţii în vederea creşterii calităţii produsului cultural.este necesară susţinerea actului cultural de către instituţii şi organizaţii de orice natură.este necesară încurajarea instituţiilor / organizaţiilor cu specific cultural să îşi accentueze vizibilitatea. în special cele în aer liber.reducerea accentuată a membrilor comunităţilor etnice  Direcții strategice de dezvoltare . organizaţiilor şi a mediului de afaceri în vederea asocierii.îmbunătățirea transportului public – strategia specifică. .dezvoltarea parteneriatelor intrasectoriale în vederea organizării / desfăşurării unor festivaluri / serbări. .crearea unui plan general şi a unui plan anual de organizare şi desfăşurare a evenimentelor cu caracter cultural.lipsesc politicile comunitare privitoare la dezvoltarea acestui sector.realizarea cadastrului general. .încurajarea instituţiilor. .dezvoltarea parteneriatelor intra / intersectoriale. crearea pietonalului “Str. .demararea unui program complex privitor la realizarea / susţinerea axei culturale “Str. . .dezvoltarea politicilor de creştere a calităţii actului cultural.crearea şi amenajarea de spaţii ce pot adăposti manifestări culturale  Propuneri de proiecte . . amenajări). . . cinematografe. acţiuni privitoare la organizarea de evenimente culturale în colaborare cu instituţiile / societăţile comerciale / organizaţiile ce activează în această zonă. .amenajarea spaţiilor existente degradate – grădina de vară. Domnească” şi a atmosferei specifice (mobilier urban. spaţii expoziţionale. . sub toate formele sale de manifestare. disfuncționalități . a colaborării pentru realizarea de manifestări cu caracter cultural. . Comunicare intercultural  Context specific. cuprinzând organizaţiile / instituţiile ce reprezintă toate etniile ce convieţuiesc pe teritoriul municipiului.Domnească” ce va cuprinde acţiuni de restaurare / reabilitare a monumentelor / clădirilor / spaţiilor deschise cu valoare ambientală. cu precădere în domeniul multicultural.crearea unui plan privitor la promovarea evenimentelor culturale.organizarea de evenimente care să aducă în prim plan tradiţiile culturale ale etniilor ce convieţuiesc în municipiul Galati.construirea unui centru cultural şi de conferinţe dedicat manifestărilor cu caracter intercultural. .  Propuneri de programe prioritare . .

school pentru elevii din învățământul primar și gimnazial. de afaceri. . camere de comerț. .  Propuneri de programe prioritare . care să pună laolaltă competențele și resursele din mediul universitar. . instituțional și al diferiților catalizatori (bănci. etc. a turismului. pentru care există cerere pe piața locală a muncii și care poate atrage inclusiv studenți din alte țări. nutriție și industrie alimentară). optimizarea. se poate dezvolta turismul urban.dezvoltarea de noi programe de formare profesională continuă pentru adulți. îmbunătățirea comunicării. deja constituit în anul 2013). un sistem informativ şi de promovare complet pot facilita accesul în zonele menţionate. a circulației informației între și printre actorii comunității locale.sprijinirea de proiecte culturale prin cofinanţare de către administraţia publică locală. croaziere pe Dunăre.). De asemenea. .  Propuneri de proiecte . . direcțiile strategice în domeniu..revitalizarea învățământului tehnic și profesional.atragerea de evenimente de amploare.creșterea gradului de cuprindere al copiilor în învățământul preșcolar. . .realizarea unor studii pe piața muncii care să stabilească prioritățile. eventual prin utilizarea spațiilor excedentare ale unităților de învățământ. Dezvoltare economică Creşterea indicatorilor care arată elementele de progres în sectoarele economice este o consecinţă a reechilibrării relaţiilor de piaţă în toate domeniile active.crearea unui circuit multicultural. . în domeniul diferitelor tipuri de servicii.dezvoltarea și consolidarea unor structuri asociative de tip cluster (precum cel din domeniul naval. eficientizarea tuturor sectoarelor componente.derularea unor programe de informare și implicare a comunității în legătura cu activitățile în domeniu. prin creșterea numărului grădinițelor cu program prelungit. etc.susținerea cu prioritate a programelor educaționale unice sau competitive în context național (arhitectură navală.dezvoltarea serviciilor de tip After . crearea unui cadru în care să se încurajeze performanța. măsurilor adoptate de factorii ce activează în acest domeniu. .încurajarea dezvoltării industriilor creative.realizarea de stagii de practică în întreprinderi pentru elevii din învățământul tehnic și profesional. turismul de afaceri etc. consultanți. . . împreună cu principalii agenți economici de la nivel local. şi a Deltei Dunării. Turism Municipiul Galaţi nu este în sine un pol de atracţie pentru turismul de agrement. Unităţi de cazare şi alimentaţie publică complexe. având drept factor cheie administrația locală. sub îndrumarea unor mentori certificați. dar poate deveni un suport direct pentru turismul în zona Dobrogei. în strânsă corelare cu modificările și trendurile de pe piața locală a muncii (de ex. creșterea cererii de personal în industria navală.). Resurse umane Se urmărește corelarea deciziilor. Dezvoltarea economică a municipiului Galaţi înseamnă susţinerea.

turismul medical și de menținere a sănătății. Administrație Publică. .organizarea de evenimente culturale. . conferinţe. turismul universitar și școlar.promovarea calendarului manifestărilor religioase (hramuri ale bisericilor). .  Propuneri de programe prioritare . schimburi de experiență etc. schimburi de experiență.  Context specific. . tururi pentru observarea naturii.analizarea posibilităților de dezvoltarea diferitelor tipuri de turism: turismul cultural istoric. .implicarea organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor de învățământ în promovarea eco - turismului. Artă. expoziții.punerea în valoare a patrimoniului istoric și a monumentelor istorice prin conservare și restaurare. . Științe și Mediu.combinarea activităților ecoturistice cu cele de agrement și petrecere a timpului liber.implicarea ca și ghizi turistici a studenților din facultățile cu specializări precum Economia comerțului. dezbateri și reuniuni în imobile de patrimoniu restaurate și promovarea acestora. școli de vară organizate pentru / cu participarea studenților și elevilor și / sau a cadrelor didactice. Istorie. apicultură și produse apicole. . (excursii cu bicicleta pe trasee amenajate.număr redus de instalații de agrement care pot motiva deplasarea turiștilor.piscicole.municipiul Galați deține o bază de cazare care poate satisface cu succes cererea turistică. dimensiunea lucrărilor. pentru studenții străini veniți la sesiuni științifice. poziționarea lor.turismul de tranzit. . locul desfășurării. de recreere și agrement.creșterea capacității de cazare și a gradului de confort (prin apariția de noi unități de cazare sau modernizarea celor existente). o singură manifestare având ecou național/internațional (Festivalul de teatru). ecoturismul și turismul verde. .promovarea corectă și actualizarea permanentă a informațiilor cu privire la evenimentele de afaceri. turismul piscicol. . facilități. .evenimentele culturale cu potențial de atractivitate turistică sunt puține. Filosofie și Teologie.activitatea turistică a municipiului Galați este afectată de sezonalitate. . turismul viti –vinicol.mai bună și activă informare și publicitate pentru sesiuni ştiinţifice. turismul religios ecumenic. . . turismului și serviciilor. turismul sportiv. datorită poziției sale periferice în raport cu marile orașe.  Direcții strategice de dezvoltare .lipsa unor factori naturali terapeutici care să justifice baze de tratament după modelul stațiunilor balneare naționale și internaționale de renume.existența ansamblului de artă monumentală în aer liber ”Tabăra de sculptură înmetal”. tehnicăși simbolurile artistice.organizarea de manifestări și întreceri sportive regulate pe tot parcursul anului (având în vedere facilitățile naturale și amenajate). . . pescuit. turismul de afaceri. etc. vizitarea de ferme . disfuncționalități . serate. excursii pe trasee stabilite). care reprezintă un obiectiv cu caracter de unicat în România prin numărul de piese. turismul cinegetic.municipiul Galați înregistrează chiar un efect negativ cumulativ al proastei infrastructuri de transport și comunicație. tematica. turismul gastronomic.

.oferirea de circuite turistice locale.  Propuneri de proiecte .construirea unor noi spații destinate sportului. .introducerea în circuite stabile tematice sau mixte a lăcașurilor de cult.amenajarea pistei de ciclism între Galați – Brăila.emiterea de student . . teatre. . tuneluri cu marcarea punctelor de vizitare și de acces (Biserica Precista).carduri locale pentru accesul la muzee. beciuri. Promenada consulilor. ghizi pregătiți. consulate).menționarea. prin plăcuțe indicatoare. . Five’o clock la familii celebre.introducerea monumentelor istorice în circuite turistice tematice. etc) . . Pelerin în oraş. case memoriale.creșterea numărului de unități de cazare certificate ecoturistic. mijloace de transport adaptate. a funcțiilor reprezentative pe care le-au găzduit unele imobile (palate. rețeaua subterană de hrube. . sedii publice.oferirea de informații cu privire la posibilitățile locale turistice și de agrement. .oferirea de pachete turistice personalizate pentru timpul liber al turiștilor de afaceri. circuite organizate în oraș. . . .identificarea și activarea unor povești și legende locale (ex. . etc.conceperea unor circuite / trasee tematice de vizitare în oraș (ex.