You are on page 1of 41

PROGRAMI I KURSIT

“Shërbime në bujtina”
(Kodi: PK-G-1-16)

\

Tiranë, Janar 2016

Ky program kursi u mundësua nga Qendra për Zhvillim Komunitar ”Sot për të
Ardhmen” në kuadrin e programit SEED – ”Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe
Punësimit në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi” 2014-2016, në partneritet me Volkshilfe
Solidarität, Austri dhe me mbështetjen e Agjensisë së Kooperacionit Austriak për
Zhvillim.

Grupi Drejtues i Programit të Kursit:

MA. Fabiola Laço Egro, Drejtore Kombëtare për programin, Drejtore Ekzekutive ”Sot për
të Ardhmen”
MA. Sonila Limaj, Drejtore e Agjensisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe
Kualifikimeve

Grupi hartues i Programit të Kursit:

Dr. Mirela Andoni
Flutura Vaqarri
Edlira Popa
Albana Sinani

Moderatore: Dr. Mirela Andoni

2

PROGRAMI I KURSIT

“Shërbime në bujtina”
(PK-G-1-16)

I. Profili Profesional për shërbimet në bujtina

a) Karakteristikat e shërbimeve në bujtina

Shërbimet në bujtina përfshijnë detyra profesionale të përshtatura për qëllime të mikpritjes
turistike. Familjarë apo persona të punësuar në bujtina, janë përgjegjës për ofrimin dhe
garantimin e cilësisë së shërbimeve që i ofrohen turistëve. Këto shërbime përfshijnë detyra që
lidhen me rezervimin, pritjen, orientimin/informimin e klientëve, pastrimin dhe mirëmbajtjen
e bujtinës, gatimin dhe shërbimin e vakteve sipas traditës së vendit dhe zgjedhjes së klientit,
llogaritjen e kostove dhe çmimeve të shërbimit si dhe përgatitjen e faturës për turistin,
gjithashtu përfshijnë detyra që lidhen me shoqërimin e turistëve në vende atraktive turistike.
Në raste të veçanta, mund të përfshihen edhe detyra që lidhen me transportin e turistëve në
destinacione të ndryshme.
Për realizimin me sukses të këtyre detyrave, personeli i shërbimit në bujtina duhet që të
zotërojë njohuri profesionale që kanë të bëjnë me konceptet bazë të mikpritjes dhe
komunikimit me turistët, të higjienës dhe mirëmbajtjes së shtëpisë, të gatimit dhe shërbimit,
të llogaritjes së kostove dhe çmimit të shërbimeve, të informimit, shoqërimit dhe drejtimit të
turistëve në atraksione turistike, etj.
Suksesi në punë është i lidhur ngushtë dhe me sjellje (qëndrime) të tilla si: gadishmëria dhe
përgjegjshmëria në shërbim, kujdesi dhe garantimi i sigurisë së turistit, gjakftohtësia dhe
respektimi i kulturës së turistit, korrektësia, respektimi i mjedisit, etj., sjellje që e ndihmojnë
atë të plotësojë kërkesat dhe përballojë vështirësitë e punës.

b) Mundësitë e punësimit dhe karriera në shërbimet në bujtina
Shërbimet që kryhen në bujtina kanë natyrë të njejtë me shërbimet që kryhen në hotele.
Përveç vetëpunësimit dhe punësimit në operatorë të njejtë, kursanti mund të punësohet në
hotele dhe të kryejë punë të ngjashme.
Kursanti mund të punojë si ndihmës në sektorë të ndryshëm të hotelit. Me përvojë pune dhe
kualifikime shtesë mund të specializohet për veprimtari të fokususra në një sektor. Më pas
nëpërmjet kualifikimit të mëtejshëm në shkollat profesionale dhe teknike apo trajnimit
nëpërmjet punës, mund të ndërmarrë disa funksione mbikëqyrëse duke ngritur shkallët e
karrierës në menaxhim. Ndjekja e shkollës së lartë, çon në diplomimin e specialistëve të këtij
profesioni në nivelin e menaxherit të sektorit të turizmit.

II. Kompetencat që fitojnë kursantët në përfundim të Kursit për Shërbime në bujtina

Në përfundin të Kursit për Shërbime në bujtina, kursantët do të jenë të aftë të:
- zbatojnë rregullat e mikpritjes dhe komunikimit me turistët
- zbatojnë rregullat e pastrimit, higjienës në bujtina;
- bëjnë rezervime dhe rregjistrime të turistëve
- bëjnë pritjen dhe përcjelljen e klientëve
- gatuajnë dhe shërbejnë mëngjesin, drekën, darkën si dhe ushqimet për udhëtime;
- kryejnë llogaritje të thjeshta të kostove dhe çmimeve të shërbimeve që ofrohen në
bujtinat turistike;

3

- informojnë, udhëzojnë dhe shoqërojnë turistët në atraksione turistike;
- mirëmbajnë kopshtin dhe mjediset në shtëpi/bujtinë;
- respektojnë dhe promovojnë trashëgiminë kulturore, shpirtërore dhe materiale të
zonës;
- rregjistrojnë dhe mbajnë evidenca të frekuentimit dhe kënaqësisë së turistëve;
- zbatojnë rregullat e sigurisë së klientit, të zhvillimit të qendrueshëm dhe ruajtjes së
mjedisit.

III. Kërkesat e pranimit në Kursin për Shërbime në bujtina

Pjesmarrësit në Kursin për Shërbime në bujtina duhet të kenë përfunduar një arsim të mesëm,
të jenë të aftë fizikisht e mendërisht dhe të kenë përvojë pune në bisnese të fushës së turizmit.

IV. Kohëzgjatja e Kursit për Shërbime në bujtina

Kursi ka një kohëzgjatje pre 360 orësh mësimore, ku 1 orë mësimore = 45 minuta

V. Modulet e Kursit për Shërbime në bujtina

Nr Titulli i Modulit Kodi Kohëzgjatja Rezultatet Mësimore
1 Hyrje në shërbimet 18 orë mësimore 1. Kursanti përshkruan karakteristikat dhe
në bujtina standardet e bujtinave.
MK-13-024-16

Rekomandohet: 2. Kursanti përshkruan konceptet bazë të
70% Teori komunikimit, mikpritjes dhe promovimit të
20% Praktikë bujtinës.
10% Vlerësime 3. Kursanti përshkruan aspekte të trashëgimisë
kulturore, zhvillimit të qendrueshëm dhe të
ruajtjes së mjedisit.
2 Mirëmbajtja dhe 60 orë mësimore 1. Kursanti kryen proceset parapërgatitore për
pastrimi pastrimin e shtëpisë dhe mjediseve përreth.
MK-13-025-16

i Rekomandohet: 2. Kursanti pastron dhomat.
mjedise 5 % Teori 3. Kursanti pastron tualetet.
ve të 85% Praktikë 4. Kursanti pastron mjediset e përbashkëta.
bujtinës 10% Vlerësime 5. Kursanti përdor mjetet, pajisjet dhe
detergjentet për larjen e biankerive.
6. Kursanti hekuros biankerinë
3 Gatimi i ushqimeve 180 orë mësimore 1. Kursanti përdor dhe mirëmban pajisjet dhe
në bujtina mjetet bazë të kuzhinës.
Rekomandohet: 2. Kursanti përgatit sallata dhe garnitura me
MK-13-026-16

5% Teori perime.
85% Praktikë 3. Kursanti përgatit buljone dhe supa.
10% Vlerësime 4. Kursanti gatuan brumra.
5. Kursanti gatuan asortimente me mish.
6. Kursanti gatuan asortimente me peshk.
7. Kursanti përgatit asortimente për mëngjes.
8. Kursanti përgatit ëmbëlsira të kuzhinës.

4

drekёn. futen nё Provimin pёrfundimtar teoriko-praktik. 5 . Kursanti përdor dhe mirëmban pajisjet e 5% Teori shërbimit (gotat. Kursanti paketon ushqimet për turistin. darkë. Kursanti regjistron klientët. 30 orë mësimore 1. Vlerësimi dhe Çertifikimi Kursantёt vlerësohen nga instruktoret e Kursit për të gjitha Rezultatet Mësimore që përmbajnë të gjitha Modulet e Kursit dhe nëse vlerësohen pozitivisht. darkёn 5. pritja. turistëve dhe Rekomandohet: 3. biankeritë. Nёse vlerёsohen pozitivisht edhe nё Provimin pёrfundimtar teoriko-praktik. filxhanët. Kursanti udhëheq turistët në atraksione turistike. 85% Praktikë 3. 4. Kursanti llogarit koston. Kursanti zbaton rregullat e komunikimit dhe ushqimeve dhe sjelljes në shërbimin e ushqimit dhe pijeve. 85% Praktikë etj). 5 Rezervimi. 10% Vlerësime 3. Kursanti interpreton hartat dhe guidat e drejtimi i turistëve zonës. Kursanti kryen rezervime të klientit. MK-13-027-16 pijeve në bujtina Rekomandohet: 2. në bujtina 85% Praktikë 10% Vlerësime 6 Informimi dhe 42 orë mësimore 1. përcjellja e MK-13-028-16 2. Kursanti interpreton menutë për mëngjes. Kursanti informon dhe këshillon turistët për turistike 5% Teori udhëtime dhe atraksione turistike. çmimin dhe llogaritja e kostove 5% Teori përgatit faturën e klientit. VI. Kursanti shёrben mёngjesin. pjatat. MK-13-029-16 në atraksione Rekomandohet: 2. Kursanti ndërton itinerare të lëvizjes në 10% Vlerësime atraksione turistike të zonës 4. kursantёt fitojnё Çertifikatën pёrkatёse qё njihet nga MMSR.4 Shërbimi i 30 orë mësimore 1. darkë dhe për ekskursione/udhëtime.

Kërkesat për bujtinat në lidhje me cilësinë e shërbimit . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .Mjedisi dhe kushtet që duhet të plotësojë bujtina për pritjen e turistëve.VII. Kohëzgjatja e 18 orë mësimore modulit Rekomandohet: 70% Teori. .Rëndësia e turizmit familjar dhe impakti në zhvillimin vlerësimit ekonomik të zonave. .të tregojë karakteristikat e bujtinave sipas zonave. trashëgimisë dhe kërkesave të klientit. mikpritjes dhe të sigurisë së klientit.Pyetje përgjigje me gojë. përmbajtja dhe Përmbajtja: proçedurat e . .Kuptimi për sigurinë e klientit. me parimet bazë të komunikimit. .Kuptimi për cilësinë e shërbimit . .Kërkesat profesionale të shërbimit në bujtina. . Përshkruesit e Moduleve të Kursit për Shërbime në bujtinat 1.Karakteristikat e bujtinave dhe klasifikimi i bujtinave. . Moduli “Hyrje në shërbimet në bujtinat” PËRSHKRUESI I MODULIT Titulli dhe kodi HYRJE NË SHËRBIMET NË BUJTINA MK-13-024-16 Qëllimi i Një modul që i njeh kursantët me karakteristikat dhe treguesit e cilësisë modulit që duhet të plotësojnë bujtinat. .Standardet e cilësisë dhe kërkesat për bujtinat . Instrumentet e vlerësimit: .Kushtet dhe mënyrat e organizimit të punës në bujtina. bujtinave. 10% Vlerësime Niveli i Kursantët duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm parapëlqyer për pranim Rezultatet e të RM 1 Kursanti përshkruan karakteristikat dhe standardet e mësuarit (RM).të përshkruajë rëndësinë e turizmit familjar dhe impaktin në zhvillimin ekonomik të zonave.Rregullat e higjienës në bujtina . . si dhe i aftëson ata të evidentojnë elemente të trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme turistike.Paraqitja dhe higjiena e personelit të shërbimit në bujtina. . 20% Praktikë.të përshkruajë klasifikimin e bujtinave bazuar në sistemin e yjeve.Detyrat dhe veprimtaritë kryesore të punës në bujtina.të listojë detyrat dhe veprimtaritë kryesore të punës në 6 .

. . mikpritjes dhe promovimit të bujtinës Përmbajtja: .Rregullat bazë të komunikimit dhe sjelljes me turistët.të dallojë mënyrat e komunikimit me agjencitë turistike për grupe turistësh . RM 3 Kursanti përshkruan përshkruan aspekte të trashëgimisë kulturore. dhomën e ngërnies. zhvillimit të qendrueshëm dhe të ruajtjes së mjedisit 7 . . të shpjegojë kuptimi për cilësinë e shërbimit në bujtina .Psikologjia e turistëve. Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: . . . . të shpjegojë kushtet dhe mënyrat e organizimit të punës në bujtina.Karakteristikat e turistëve sipas moshes.Gjuha e trupit .të dallojë mënyrat e organizimit professional të fletë palosjes dhe shpërndarjen e tyre.të njohë parimet për menaxhimin e Web per bujtinen.të shpjegojë parimet për promovimin e bujtinës. banjat si dhe mjediset e përbashkëta . të shpjegojë kuptimin për sigurinë e klientit si dhe veçoritë për bujtinat. . origjinës dhe qëllimit të udhëtimit. .të përshkruajë dhe demostrojë me shembuj rregullat bazë të komunikimit dhe sjelljes me me turistët.Parimet për promovimin e bujtinës.të dallojë mënyrat e komunikimi me agjencine shteterore te turizmit per promovimin e bujtines .Krijimi i Web per bujtinen Instrumentet e vlerësimit: .të zbatojë rregullat në përdorimin e gjuhës së trupit në komunikimin me klientët .Fletë palosjet dhe shpërndarja e tyre. kuzhinën. të përshkruajë standardet e cilësisë për bujtinat . të përshkruajë rregullat bazë për dhomat. origjinës dhe qëllimit të udhëtimit.Pyetje . . bujtina. të shpjegojë kërkesat profesionale të shërbimit në bujtina si dhe aspekte të paraqitjes dhe higjienës së personelit të shërbimit në bujtina. .përgjigje me gojë. . RM 2 Kursanti përshkruan konceptet bazë komunikimit.të përshkruajë dhe të paraqesë shembuj të aspekteve psikologjike komunikimit me turistët .të klasifikojë dhe shpjegojë veçoritë e turistëve sipas moshes. .Komunikimi me agjencitë turistike për grupe turistësh Komunikimi me agjencine shteterore te turizmit per promovimin e bujtines .

etj.të përshkruajë ndikimin e bujtinave në zhvillimin e qendrueshëm. Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimin e ilustruar me materiale pamore dhe me objekte konkrete. materiale. materiale.Ruajtja e mjedisit nga shërbimet e ofruara nga bujtinat Instrumentet e vlerësimit: .Klasë mësimore e pajisur me mjete dhe materiale pamore. Përmbajtja: . Kursantëve duhet t‘u jepen detyra për mbledhje të informacioneve në lidhje me bujtinat dhe karakteristikat sipas zonave si dhe rolin që ato kanë në raport me zhvillimin e qëndrueshëm të zonës ku ato ndodhen. natyrore.të shpjegojë rolin e njeriut në zhvillimin e qendrueshëm të zonave.Trashëgimia shpirtërore. .të shpjegojë mënyrat e ruajtjes së mjedisit nga shërbimet e ofruara nga bujtinat Udhëzime për .Kuptimi për zhvillimin e qendrueshëm.të dallojë mënyra të promovimit dhe shitjes së vlerave të trashëgimisë kulturore . . . . Kushtet e Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të e domosdoshme sigurohen materialet e mëposhtme: për realizimin e .Mënyra të promovimit dhe shitjes së elementeve të trashëgimisë . Ky modul duhet të trajtohet në qendrën e formimit profesional zbatimin e modulit apo në mjediset e bujtinës. 8 . . .Materiale vizuale për bujtinat. .Pyetje – përgjigje me gojë.Bujtinat dhe zhvillimi i qendrueshëm.të përshkruajë kuptimin dhe rëndësinë e trashëgimisë kulturore.Roli i njeriut në zhvillimin e qendrueshëm të zonës. Gjatë vlerësimit të kursantëve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive që parashikohen në këtë modul. Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë : . Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit. .të përshkruajë kuptimin për zhvillimin e qendrueshëm. etj . natyrore. . katallogë të cilësisë.Kuptimi dhe rëndësia e trashëgimisë kulturore.të japë shembuj të trashëgimisë shpirtërore. . . .Materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. modulit . etj. . .

furçave.të sistemojë sipas rregullit artikujt e përdorimit dhe materialet informative të klientit. 10% Vlerësime Niveli i Kursantët duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm.Sistemimi i biankerisë së pastër.të sistemojë sipas rregullit solucionet e pastrimit. Moduli “Mirëmbajtja dhe pastrimi i mjediseve të bujtinës” PËRSHKRUESI I MODULIT Titulli dhe kodi MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI I MJEDISEVE MK-13-025-16 TË BUJTINËS Qëllimi i Një modul që i aftëson kursantët për të kryer proceset e pastrimit. furçat. leckave të pastrimit. . . modulit mirëmbajtjes së të gjitha mjediseve të bujtinës si dhe për të hekurosur biankeritë Kohëzgjatja e 60 orë mësimore modulit Rekomandohet: 5% Teori. 85% Praktikë.të sistemojë sipas rregullit biankerinë e pastër. . . . . . .të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së 9 . Instrumentet e vlerësimit: . . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .të përgatisë për përdorim fshesën me korrent. . .Vendosja e qeseve për biankerinë e përdorur.të përgatisë mjetet e pastrimit sipas rregullit.Funksionimi i fshesës me korrent.të përgatisë kovën për larjen e dyshemesë sipas materialit.Përgatitja e kovës për larjen e pllakave/parketit/dërrasës .Përgatija e mjeteve të pastrimit.2. shtëpisë dhe mjediseve përreth përmbajtja dhe Përmbajtja: proçedurat e . leckat e pastrimit. vlerësimit .Respektimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. . .të vendosë qese për biankerinë e përdorur.Pyetje – përgjigje me gojë.Përgatitja për përdorim e fshesës me korrent.Vëzhgim me listë kontrolli. . . .Sistemimi i artikujve të përdorimit të klientit.Sistemimi i materialeve informative për klientin.Klasifikimi i solucioneve të pastrimit.Përcaktimi i rendit të pastrimit të dhomave. parapëlqyer për pranim Rezultatet e të RM 1 Kursanti kryen proceset parapërgatitore për pastrimin e mësuarit (RM).

. . .të kontrollojë përdorimin e minibarit. .të kompletojë sipas rregullit dhomën sipas listës së inventarit.të vendosë sipas rregullit në qese biankeritë e përdorura.të lajë xhamat sipas rregullit.të zbatojë rregullat për mbrojtjen e mjedisit. .të pastrojë mobiljet e dhomës sipas rregullit.Përdorimi i solucioneve për larje xhamash dhe mobiljesh.Boshatisja e koshit të mbeturinave. . .Ajrimi i dhomës.Kontrolli i funksionimit të pajisjeve të ndriçimit.Larja e xhamave. . . . RM 3 Kursanti pastron tualetet Përmbajtja: 10 .Vendosja në qese e biankerisë të përdorur. Instrumentet e vlerësimit: .të rregullojë mbulesat e krevatit sipas rregullit. RM 2 Kursanti pastron dhomat. mjedisit. .të ajrosë dhomën sipas rregullit. . . .Pastrimi i parketit / dërrasave të bujtinës . . . .të ajrosë krevatin sipas rregullit. .të largojë çarçafët dhe këllëfët e përdorur sipas rregullit. .të vendosë sipas rregullit materialet informative për klientin.Pastrimi i mobiljeve të dhomës. .të boshatisë koshin e mbeturinave.të raportojë mbi dhomat e zëna dhe përdorimin e minibarit.të pastrojë tapetin me fshesë me korent sipas rregullit.Shtrimi i çarçafëve dhe vendosja e këllëfëve.Vendosja e materialeve informative për klientin. . Përmbajtja: .të përdorë solucionet larës të xhamave dhe mobiljeve sipas rregullit. .Vëzhgim me listë kontrolli Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: . .Zbatimi i rregullave për mbrojtjen e mjedisit. . .Pastrimi i tapetit/qylymave me fshesë me korent.të shtrojë çarçafët dhe vendosë këllëfët sipas rregullit. . . .Kompletimi i dhomës sipas listës së inventarit.të plotësojë minibarit me produktet e duhura.Rregullimi i mbulesave të krevatit.Ajrimi i krevatit. .Largimi i çarçafëve dhe këllëfëve të përdorur.të kontrollojë funksionimin e pajisjeve të ndriçimit sipas rregullit. . .

Kompletimi i tualetit me materialet e konsumit.të seleksionojë peshqirat sipas përdorimit.Pastrimi dhe dezinfektimi i vaskës së dushit. .të përgatisë sipas rregullit mjetet e pastrimit dhe mjetet e punës. .të pastrojë sipas rregullit dyshemenë. .Pastrimi i tualetit në holl. Instrumentet e vlerësimit: . . .Përgatitja e mjeteve të punës.Largimi i mbeturinave dhe pastrimi i koshit. . pllakave dhe dyerve. . pllakat dhe dyert. .të pastrojë dhe dezinfektojë sipas rregullit porcelanin e WC-së. . .Larja e hollit. . etj.të pastrojë sipas rregullit lavomanin me pasqyrën.Zbatimi i rregullave për mbrojtjen e mjedisit.Vëzhgim me listë kontrolli Kriteret e vlerësimit: 11 . .Pastrimi dhe dezinfektimi i porcelanit të WC-së. .të shkëlqejë sipas rregullit pjesët me përbërje metalike.Kontrolli për funksionimin e pajisjeve në tualet.të pastrojë dhe dezinfektojë sipas rregullit vaskën e dushit. vitrina.Pastrimi i tapeteve/qylymave me fshesë me korent. korridore.Largimi i pluhurit në hyrje. . .Pastrimi i dyshemesë. .Pastrimi dhe larja e shkallëve.të largojë mbeturinat dhe pastrojë koshin sipas rregullit. . . .të zbatojë rregullat e mbrojtjes së mjedisit.Seleksionimi i peshqirave sipas përdorimit.të vendosë sipas rregullit peshqira të pastër. .Vëzhgim me listë kontrolli Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .Zbatimi i rregullave për mbrojtjen e mjedisit. .të kompletojë sipas rregullit tualetin me materialet sipas inventarit.të kompletojë sipas rregullit tualetin me materialet e konsumit. . RM 4 Kursanti pastron mjediset e përbashkëta.Kompletimi i tualetit me materialet sipas inventarit.të kontrollojë sipas rregullit funksionimin e pajisjeve në tualet. . .Vendosja e peshqirave të pastër.Pastrimi i lavamanit me pasqyrën. .Shkëlqimi i pjesëve me përbërje metalike. . Instrumentet e vlerësimit: . . Përmbajtja: . . .Kujdesi për lulet.Kompletimi i tualetit me materiale konsumi. . .Përgatitja e mjeteve të pastrimit dhe mjetet e punës. piktura. . .

Dozimi i detergjenteve sipas peshës dhe shkallës së pastërtisë së rrobave. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .të zbatojë rregullat për mbrojtjen e mjedisit.të largojë sipas rregullit pluhurin në hyrje. .të përdorë sipas rregullit makinën hekurosëse. . .Përdorimi i hekurit me presë.. .Përdorimi i makinave tharëse.Sistemimi i vendit dhe kutive të lëvizshme për seleksionimin e rrobave. . .të përgatisë sipas rregullit mjetet e punës. piktura. .Përdorimi i detergjenteve sipas funksionit.Vëzhgim me listë kontrolli.të përdorë solucionet për heqjen e njollave.të kujdeset sipas rregullit për lulet e mjediset e përbashkëta. RM 5 Kursanti përdor mjetet.Përdorimi i detergjenteve larës sipas ngjyrës dhe përbërjes së materialit.Përdorimi i makinave larëse.të përcaktojë dozimin e detergjentëve sipas peshës dhe 12 .të kompletojë sipas rregullit tualetin me materiale konsumi. . Kursanti duhet të jetë i aftë: . . . . .të lajë sipas rregullit hollin.të përdorë sipas rregullit makinat larëse.të pastrojë sipas rregullit tualetin në holl. . Përmbajtja: . pajisjet dhe detergjentet për larjen e biankerive. .të sistemojë sipas rregullit vendin dhe kutitë e lëvizshme për seleksionimin e rrobave. .të përdorë detergjentët sipas funksionit.Sistemimi i vendit për mbajtjen e detergjentëve. . . .të përdorë sipas rregullit hekurin e dorës.të përdorë detergjentët larës sipas ngjyrës dhe përbërjes së materialit. .të pastrojë sipas rregullit tapetet me fshesë me korent. Instrumentet e vlerësimit: . . . .Mirëmbajtja e pajisjeve. .Përdorimi i solucioneve për heqjen e njollave.të pastrojë dhe lajë sipas rregullit shkallët. korridore. vitrina. .të përdorë sipas rregullit hekurin me presim. .Përdorimi i hekurit me dorë.të përdorë sipas rregullit makinat tharëse. . .të sistemojë sipas rregullit vendin për mbajtjen e detergjenteve. .Pyetje – përgjigje me gojë.

të hekurosë rrobat e klientëve dhe personelit .Verifikimi i funksionimit të pajisjeve .të transportojë biankeritë në vendet e depozitimit .Hekurosja e rrobave të klientëve dhe personelit .të programojë hekurin me dorë apo presë .Vëzhgim me listë kontrolli Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .të zbatojë rregullat e sigurimin teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit Udhëzime për – Ky modul duhet të trajtohet kryesisht në bujtina apo konvikte të zbatimin e modulit kursantve. tharjes. shtrimin dhe rregullimin e krevateve. përdorimin e solucioneve dhe pastrimin me fshesë me korrent.Mirëmbajtja e pajisjeve .Programimi i makinës së hekurosjes . përgatitjes dhe dozimit të detergjentëve.të hekurosë mbulesat .Futja në qese e rrobave të klientëve . Përmbajtja: .të futë në qese rrobavet e klientëve . pastrimin dhe dezinfektimin e tualeteve. RM 6 Kursanti hekuros biankerinë.të verifikojë funksionimin e pajisjeve .Hekurosja e çarçafëve .Mbyllja e makinerisë në përfundim të procesit . duhet të përdorë demonstrime konkrete të proceseve përgatitore për rregullimin dhe pastrimin e dhomave. – Instruktori i praktikës.të programojë makinat e hekurosjes . duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrime konkrete të proceseve të larjes.të mbyllë makinerinë në përfundim të procesit .Programimi i hekurit me dorë apo presë .Pyetje – përgjigje me gojë .Hekurosja e picetave .Hekurosja e mbulesave . shkallës së pastërtisë së rrobave. – Instruktori i praktikës.Transportimi i biankerive pranë pajisjeve të hekurosjes . të larjes. – Kursantët duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për kryerjen e veprimeve për pastrimin e dhomës.të hekurosë picetat . programimin e pajisjeve për punë si dhe temperaturat e nevojshme.Transportimi i biankerive në vendet e depozitimit . – Kursantit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 13 .të transportojë biankeritë pranë pajisjeve të hekurosjes . tualeteve dhe mjedise të tjera të përbashkëta. hekurosjes.të hekurosë çarçafët .të mirëmbajë pajisjet .Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik Instrumentet e vlerësimit: .

mjete pune dhe pajisje që përdoren në lavanteri . peshqira. fshesë me korent. çarcaf. pajisjet. . pastrim. duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e veprimeve si pastrimi i dhomave. – Instruktori i praktikës duhet te mbikqyrë respektimin e rregullave të sigurimit teknik. dhe materialet e mëposhtme: për realizimin e .Mjedis/bujtinë apo konvikt për praktikimin e proceseve të punës modulit mjete pune për larje. centrifugimit. të mbrojtjes së mjedisit dhe mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve. 14 .Gjatë vlerësimit të kursantve. kryerjen e proceseve të larjes. Instruktori i praktikës duhet te mbikqyrë respektimin e rregullave higjeno-sanitare dhe të mbrojtjes së mjedisit. tharjes dhe hekurosjes. tualeteve apo mjediseve të përbashkëta Kushtet e Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të e domosdoshme sigurohen mjediset.biankeri të llojeve të ndryshme për demostrim.detergjentë për larje dhe solucione për trajtimin e njollave . duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e proceseve të punës dhe përdorimin e pajisjeve në lavanteri.Gjatë vlerësimit të kursantve.Solucione pastrimi . karroca. .Lavanteri për pastrimin e rrobave të palara . batanije dhe materiale të tjera konsumi .

. 10% Vlerësime Niveli i Kursantët duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm parapëlqyer për pranim Rezultatet e të RM 1 Kursanti përdor dhe mirëmban pajisjet dhe mjetet bazë të mësuarit (RM). .të zbatojë teknikat e duhura gjatë përdorimit të thikave të qërimit.Rregullimi i parametrave të mikrovalës.Përdorimi i makinës grirëse të mishit.Vëzhgim me listë kontrolli Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: . kuzhinës. . drake dhe darkë duke respektuar traditën vendase. .3. . Moduli “Gatimi i ushqimeve në bujtina ” PËRSHKRUESI I MODULIT Titulli dhe kodi GATIMI I USHQIMEVE NË BUJTINA MK-13-026-16 Qëllimi i Një modul që i aftëson kursantët të gatuajnë ushqimet bazë për modulit mëngjes. .Përdorimi i grirëses.Kujdesi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të kuzhinës .të zbatojë teknikë e duhur gjatë përdorimit të rendes së dorës. . . 85 % Praktikë. copëtimit dhe pastrimeve të imta.Kujdesi dhe mirëmbajtja e mjeteve të kuzhinës.të bëjë rregullimin e parametrave të duhur të sobës së 15 . . përmbajtja dhe Përmbajtja: proçedurat e . kërkesat e turistit si dhe psikologjine modern të të ushqyerit Kohëzgjatja e 180 orë mësimore modulit Rekomandohet: 5% Teori.të bëjë mprehjen e duhur të thikave të kuzhinës.Përdorimi i rendes së dorës. copëtimit dhe të pastrimeve vlerësimit të imta. .Përdorimi i thikave të qërimit.Përdorimi i sfoliatriçes.Rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të mjeteve të kuzhinës Instrumentet e vlerësimit: . .të tregoje kujdesin e duhur dhe mirëmbajë mjetet e kuzhinës.të zbatojë teknikën e duhur gjatë përdorimit të grirëses. . .Mprehja e thikave të kuzhinës.Përdorimi i zgarave. . .Përdorimi i fetatriçes.Rregullimi i parametrave të sobës së kuzhinës.Pyetje përgjigje me gojë. .Rregullimi i parametrave të pajisjeve ftohëse. . .

Prerja e djathrave për antipastë. .Kujdesi për mjetet e punës. . . .Antipastat me produkte tradicionale të zonës . Përmbajtja: . .Sallata me perime të freskëta . . antipasta dhe garnitura me perime.Përgatitja e dekorit për antipastat. . . .Larja dhe pastrimi i lëndëve të para. të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të veglave të kuzhinës.Dekorimi. .Dekorimi.Hedhja e erëzave. . .Përzgjedhja e lëndëve të para për sallatat.Përgatitja e dekoruesve (shtesave) për sallatë me perime të zjera/pjekura. .Servirja e sallatës me perime të zjera/pjekura. .Servirja e sallatës me perime të freskëta .Sallata me perime të zjera/pjekura. . .Prerja e perimeve për sallatë me perime të zjera/pjekura. të bëjë rregullimin e parametrave të duhur të pajisjeve ftohëse. të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të pajisjeve të kuzhinës . kuzhinës. .Qërimi dhe heqja e bisqeve të perimeve. .Zjerja dhe pjekja e perimeve të prera. .Peshimi i lëndëve të para. . të tregoje kujdesin e duhur dhe mirëmbajë pajisjet e kuzhinës.Hedhja e erëzave.Prerja e proshutave dhe mishrave të tymosur.Dresimi. të përdorë zgarat. .Përzgjedhja e mjeteve të punës.Përgatitja e salcave shoqëruese.Përgatitja e dekoruesve (shtesave) për sallatë me perime të freskëta. . të përdorë fetatriçen. .Prerja e frutave dhe perimeve.Prerja e perimeve të freskëta për sallatë.Kombinimi i produkteve sipas ngjyrës. të përdorë makinën grirëse të mishit. shijes etj. .Analiza e recepturës së sallatës përkatëse. . . . . . . . të bëjë rregullimin e parametrave të duhur të mikrovalës. . të përdorë sfoliatriçen.Dresimi.Qërimi dhe heqja e bisqeve të perimeve të freskëta. . 16 . . RM 2 Kursanti përgatit sallata.

.të bëjë servirjen e sallatës me perime të freskëta.Pastrimi i vendit të punës. .Analiza e recepturës së bulionit apo supës përkatëse. .të bëjë peshimin e saktë të lëndëve të para sipas recepturës. . 17 . .të bëjë hedhjen e sasive të duhura të erëzave.të bëjë zjerjen dhe pjekjen e duhur të perimeve të prera. . .përgjigje me gojë.të bëjë servirjen e sallatës me perime të zjera/pjekura.të përgatisë salcat shoqëruese. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë : .të bëjë dresimin dhe dekorimin.Vëzhgim me listë kontrolli. shijes etj.të kombinojë produktet sipas ngjyrës.të përzgjedhë mjetet e duhura të punës për parapërgatitjen e sallatave. .Antipastat me produkte tradicionale të zonës . . .Sallata me perime të freskëta . . RM 3 Kursanti përgatit buljone dhe supa Përmbajtja: .të bëjë qërimin dhe heqjen e bisqeve të perimeve për sallatë me perime të zjera/pjekura.të presë djathrat për antipastë. . Sallata me perime të zjera/pjekura .të bëjë prerjen e perimeve të freskëta në përmasat dhe format e duhura për sallatë.të zbatojë rregullat e higjienës. .të bëjë hedhjen e sasive të duhura të erëzave. .të presë proshuta dhe mishra të tymosur. .të pastrojë vendin e punës.të bëjë larjen dhe pastrimin e lëndëve të para për sallatat .të bëjë përgatitjen e dekoruesve (shtesave) për sallatë me perime të freskëta.Pyetje . . . të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes Instrumentet e vlerësimit: .të bëjë përgatitjen e dekoruesve (shtesave) për sallatë me perime të zjera/pjekura.të bëjë dresimin dhe dekorimin. .të vendosë në vend mjetet e punës. . .të bëjë qërimin dhe heqjen e bisqeve të perimeve të freskëta.të përgatisë dekorin për antipastat.të presë fruta dhe perime. .të bëjë përzgjedhjen e lëndëve të para sipas recepturës. . .Rregullat e higjienës.të bëjë prerjen e perimeve në përmasat dhe format e duhura për sallatë me perime të zjera/pjekura. . të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së sallatës me perime të freskëta. .

Heqja e “shkumës”.Vëzhgim me listë kontrolli. Përzgjedhja e lëndëve të para. .Kujdesi për mjetet e punës. . .Mbikqyrja e procesit të zjerjes. .. . .Pjekja e qepëve në zgarë. . Supa me krem .Pyetje .Servirja e supës me garniturë. . . Buljoni i zakonshëm . . ambalazhimi ose servirja e bulionit me perime. .Vendosja e bulionit në zjarr. Buljoni i perimeve . .Prerja e perimeve për garniturë. .Coptimi i perimeve përbuljon . . Peshimi i lëndëve të para.Vlerësimi i organoleptik i bulionit me perime. . Përzgjedhja e mjeteve të punës. . .Hedhja e erëzave dhe aromave. Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: . Supa me garniturë .Ftohja. ambalazhimi ose servirja e bulionit të zakonshëm. . . . të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë parapërgatitjes së bulioneve dhe supave Instrumentet e vlerësimit: .Rregullat e sigurisë. .Pastrimi i vendit të punës . Servirja e supës me krem .Kremëzimi i produktit.Hedhja e perimeve në masën që gatuhet.Zjerja dhe shtimi i aromave dhe erëzave. .Vlimi i masës së mishit dhe kockave.Teknika e kullimit të buljonit. . . .Hedhja e erëzave në masën që gatuhet.Hedhja e perimeve në bulion.Kullimi i bulionit të perimeve.Prerja e perimeve për supë me krem.Vendosja e kockave dhe mishit në enë me ujë të ftohtë. . .Hedhja e perimeve në tenxhere me ujë. . .të bëjë përzgjedhjen e lëndëve të para sipas recepturës.Ftohja. sipas 18 .Mbikqyrja e procesit të zjerjes së bulionit dhe perimeve. Larja dhe pastrimi i lëndëve të para.Hedhja e perimeve në bulion.Hedhja e erëzave dhe aromave.përgjigje me gojë.të bëjë peshimin e saktë të lëndëve të para. .Hedhja e kripës në masën që gatuhet. .Prerja e perimeve.të përzgjedhë mjetet e duhura të punës për parapërgatitjen e bulioneve dhe supave.Coptimi i mishit dhe kockave.

. të bëjë pastrimin e vendit të punës. . Supa me garniturë . . . të coptojë mishin dhe kockat në përmasat e duhura. të bëjë prerjen e perimeve në përmasat e duhura për supë me krem. të bëjë ambalazhimin ose servirjen e bulionit të zakonshëm. të bëjë servirjen e supës me garniturë. . Supa me krem . . të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë parapërgatitjes së bulioneve dhe supave. . të bëjë kullimin e bulionit të zakonshëm. të coptojë perimet me përmasat e duhura. të bëjë prerjen e perimeve në përmasat dhe format e duhura. . .Analiza e recepturës së brumit përkatës. Buljoni me perime . .Përzgjedhja e mjeteve të punës. të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës . të bëjë heqjen e “shkumës”. të bëjë prerjen e perimeve në përmasat e duhura për garniturë. . në momentin e duhur. RM 4 Kursanti gatuan brumra Përmbajtja: . . . . të bëjë ambalazhimin ose servirjen e bulionit me perime. të zbatojë rregullat e sigurisë. . të bëjë larjen dhe pastrimin e lëndëve të para Buljoni i zakonshëm. . të hedhë sasinë e duhur të perimeve në bulion. të pjekë siç duhet qepët në zgarë. . në masën që gatuhet. . të shtojë sasinë e duhur të erëzave dhe aromave. të shtojë sasinë e duhur të erëzave dhe aromave. . . të mbikqyrë vlimin e masës së mishit dhe kockave. të hedhë perimet në tenxhere me ujë. . erëzt dhe kripën. . perimet. të bëjë mbikqyrjen e procesit të zjerjes. të bëjë vendosjen e kockave dhe mishit në enë me ujë të ftohtë. të mbikqyrë zjerjen dhe të shtojë sasitë e duhura të aromave dhe erëzave. . të bëjë servirjen e supës me krem . të shtojë sasinë e duhur të perimeve në bulion. të bëjë kremëzimin e produktit. recepturës.Përzgjedhja e lëndëve të para dhe ndihmëse për brumin 19 . të bëjë kullimin e bulionit me perime. . të bëjë mbikqyrjen e procesit të zjerjes së bulionit dhe perimeve. të hedhë. . të vendosë bulionin në zjarr. .

.Vëzhgim me listë kontrolli. . .Hedhja e miellit të situr në tavolinë. byrek. sipas asortimentit . .Përgatitja e pastiçes sipas hapave të recetës. rizoto.Kujdesi për mjetet e punës. . sipas asortimentit.të shtojë sasitë e duhura të majasë dhe përbërësve të tjerë sipas asortimentit. .të bëjë pastrimin e lëndëve të para. të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë veprimeve përgatitore për brumrat e kuzhinës Instrumentet e vlerësimit: . . . .Prerja e petëve me dorë.Hapja e petëve me makinë.Përgatitja e makaranove me salcë sipas hapave të recetës.Peshimi ose matja e vëllimeve të lëndëve të para.Servirja e asortimenteve . .Pastrimi i vendit të punës . .Hedhja e miellit të situr në tavolinë.Dhënia e formës së dëshiruar të brumit.Sitja e miellit. . . .Brumë për makarona/byrekë . .Përgatitja e asortimenteve me miell misri. .Hapja e petëve me dorë. petë tigani. .Pyetje – përgjigje me gojë. . .të bëjë sitjen e duhur të miellit. .Përgatitja e rizotove sipas hapave të recetës.të përzgjedhë mjetet e duhura të punës për veprimet përgatitore për brumrat e kuzhinës. .Hapja e petëve me dorë.Përpunimi i brumit me dorë për makarona/byrekë.Mbikqyrja e procesit të fermentimit të brumit me maja. pica. . . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë : .Brumrat me maja .Pastrimi i lëndëve të para. . 20 . . . sipas asortimentit.Përpunimi i brumit me dorë. sipas asortimentit. . .Përgatitja e byrekut. sipas asortimentit.të bëjë përzgjedhjen e lëndëve të para dhe ndihmëse sipas recepturës.Rregullat e sigurisë.Shtimi i majasë dhe përbërësve të tjerë sipas asortimentit. .Prerja e petëve me dorë. . asortimente me miell misri .Brumrat me maja .Shtimi i përbërësve të tjerë sipas asortimentit.Sitja e miellit.Përgatitja e petëve të tiganit me mbushje.të bëjë peshimin dhe matjen e saktë të vëllimeve të lëndëve të para sipas recepturës. .Asortimente me brumra (makarona. përkatës.të shpërndajë siç duhet miellin e situr në tavolinë.

. të bëjë hapjen e petëve me dorë.Ndarja e kofshëve nga trupi i shpendit. të bëjë përpunimin e duhur të brumit me dorë.Ndarja e pjesës kurrizore. . . . . . sipas asortimentit. rizoto. të bëjë sitjen e duhur të miellit. të përgatitë petë tigani sipas hapave të recetës.Vendosja e shpendit (të therur) në tavolinë. . sipas asortimentit. . të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë veprimeve përgatitore për brumrat e kuzhinës RM 5 Kursanti gatuan asortimente me mish Përmbajtja: . 21 . të shpërndajë siç duhet miellin e situr në tavolinë. . sipas asortimentit. të zbatojë rregullat e sigurisë. . . .Përzgjedhja e lëndëve të para dhe ndihmëse. . asortimente me miell misri . të përgatitë makarona me salcë sipas hapave të recetës. të bëjë servirjen e asortimenteve . sipas asortimentit . të bëjë hapjen e petëve me makinë.Vendosja e asortimenteve të mishit në zgarë. . . të përgatitë pastiçe sipas hapave të recetës.Prerja e mishit. t’i japë brumit formën e dëshiruar. . pica. .Marinimi i mishit. . . asortimente me brumra (makarona. të përgatitë byrekë sipas hapave të recetës.Peshimi i lëndëve të para dhe ndihmëse. . . sipas asortimentit.Ndarja e krahërorit të shpendit. të bëjë pastrimin e vendit të punës . petë tigani. .Gatimi i mishit në zgarë .Analiza e recepturës përkatëse. byrek.Përzgjedhja e mjeteve të punës. . . . . . të bëjë prerjen e petëve me dorë. .Përgatitja e asortimenteve për gatim në zgarë. të mbikqyrë procesin e fermentimit të brumit me maja. . të bëjë hapjen e petëve me dorë. sipas asortimentit. të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës. të bëjë prerjen e petëve me makinë. të përgatitë rizoto sipas hapave të recetës. të përgatitë asortimente me miell misri. sipas asortimentit. të shtojë sasitë e duhura të përbërësve të tjerë sipas asortimentit. .Përgatitja e zgarës. . .Mbikqyrja e procesit të pjekjes së mishit në zgarë. .Ndarja e krahëve nga trupi i shpendit. të bëjë përpunimin e duhur të brumit me dorë për makarona/byrekë.Prerja e shpendëve për gatim .Larja dhe pastrimi i lëndëve të para dhe ndihmëse. . Brumi për makarona/byrek .

Gatimi i të brendshmeve të mishit me zjerje.Gatimi i të brendshmeve të mishit në zgarë.Dhënia e formës.Përgatitja e asortimenteve të mishit për gatim në furrë.Dekorimi dhe servirja e asortimenteve të ndryshme me mish të grirë. .Mbikqyrja e procesit të pjekjes së mishit në furrë. Dekorimi dhe servirja e asortimenteve të ndryshme të mish të pjekur në zgarë . 22 . sipas asortimentit përkatës. . .Përzjerja e mishit me shtesat.Dekorimi dhe servirja e asortimenteve të ndryshme të mishit të zier . .Vendosja e enës në zjarr.Kavërdisja e shtesave (sipas rastit). . . . . . . (sipas rastit). sipas asortimenteve përkatëse.Kujdesi për mjetet e punës. .Rregullat e sigurisë.Pergatitja e asortimenteve me kafshe dhe shpende te eger Gatime me mish të grirë .Dekorimi dhe servirja e asortimenteve të ndryshme të të brendshmeve të mishit.Përgatitja e shtesave. . .Hedhja e mishit dhe shtesave në enë me ujë. .Përgatitja e asortimenteve të mishit për gatim me zierje. . .Përgatitja e furrës.Vendosja e asortimenteve të mishit dhe e shtesave në tavë.Pastrimi i vendit të punës .Dekorimi dhe servirja e asortimenteve të ndryshme të mishit të pjekur në furrë Gatimi I mishit me zjerje . . .Heqja e enës nga zjarri. .Gatimi i të brendshmeve të mishit me skuqje. . .Marinimi i të brendshmeve.Mbikqyrja e procesit të zierjes.Kavërdisja e asortimeneteve të mishit. .Përgatitja e shtesave sipas asortimentit.Nxjerrja e tavës nga furra.Mbikqyrja e skuqjes. . .Prerja e të brendshmeve. Gatimi i të brendshmve .Vëzhgim me listë kontrolli.Gatimi i shpendëve të egër të zonës . . të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë parapërgatitjes së mishit të për gatim Instrumentet e vlerësimit: .Grirja e mishit me makinë grirëse. sipas asortimentit.. . Heqja e asortimenteve të mishit nga zgara.Gatimi i mishit në furrë . .Vendosja e tavës në furrë. .Përgatitja e shtesave. pjekjes ose zjerjes.

.të vendosë siç duhet asortimentet e mishit në zgarë.të hedhë sasitë e duhura të mishit dhe shtesave në enën me 23 .të vendosë tavën në furrë. sipas asortimentit.të bëjë dekorimin dhe servirjen e asortimenteve të ndryshme të mishit.të pjekë në zgarë.të bëjë larjen dhe pastrimin e lëndëve të para dhe ndihmëse. . Gatimi i mishit me zjerje . .të bëjë përgatitjen e asortimenteve të mishit me parametrat e duhur për gatim me zjerje.të bëjë ndarjen e pjesës kurrizore. asortimentet e mishit. me parametrat e kërkuar. .të bëjë përgatitjen e asortimenteve me parametrat e duhur për gatim në furrë. . .të bëjë peshimin e saktë të lëndëve të para dhe ndihmëse. .të vendosë si duhet asortimentet e mishit dhe shtesat në tavë.të bëjë përgatitjen e asortimenteve me parametrat e duhur për gatim në zgarë.të bëjë ndarjen e krahërorit të shpendit. në tavolinë.të vendosë shpendin (e therur) në pozicionin e duhur.Gatimi i mishit në zgarë.të përzgjedhë mjetet e duhura të punës. .Pyetje – përgjigje me gojë.të presë në copa mishin. . . . . . .Prerja e shpendëve për gatim .të bëjë ndarjen e kofshëve nga trupi i shpendit. .të bëjë dekorimin dhe servirjen e asortimenteve të ndryshme të mishit të pjekur në zgarë .të bëjë përgatitjen e shtesave me përbërësit dhe sasitë e duhura. .të bëjë ndarjen e krahëve nga trupi i shpendit.të përzgjedhë lëndët e para dhe ndihmëse. sipas asortimentit.të bëjë marinimin e mishit.të analizojë recepturën përkatëse. . të pjekur në furrë.të bëjë përgatitjen e furrës pë gatimin e mishit.të bëjë kavërdisjen e duhur të shtesave (sipas rastit). me parametrat e kërkuar. . . .Gatimi i mishit në furrë . .të bëjë përgatitjen e zgarës pë gatimin.të bëjë kavërdisjen e duhur të asortimeneteve të mishit. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: . . .të përgatitë shtesat me përbërjet dhe sasitë e duhura. (sipas rastit).. . . asortimentet e mishit. .të heqë tavën nga furra.të pjekë në furrë. . .të bëjë heqjen e asortimenteve të mishit nga zgara.

. sipas asortimentit. . të bëjë heqjen e enës nga zjarri. të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit. në zgarë ose me zjerje. . të bëj prerjen e të brendshmeve të mishit me parametrat e duhur. . të bëjë përzjerjen e duhur të mishit me shtesat. të bëjë marinimin e duhur të të brendshmeve të mishit. . ujë. të bëjë gatimin e duhur të të brendshmeve të mishit me skuqje. 24 . . të bëjë pastrimin e vendit të punës. të bëjë dekorimin dhe servirjen e asortimenteve të ndryshme të të brendshmeve mishit të gatuara me skuqje. të bëjë zjerjen e duhur të asortimenteve të mishit të trashë. të bëjë skuqjen. . . sipas asortimenteve përkatëse. . të bëjë gatimin e duhur të të brendshmeve të mishit me zjerje. . . të bëjë dekorimin dhe servirjen e asortimenteve të ndryshme të mishit të grirë. të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës. . Gatime me mish të grirë . të përgatitë shtesat me sasitë dhe përbërjet e duhura. . të bëjë dhënien e formës së duhur. sipas asortimentit përkatës. të zbatojë rregullat e sigurisë. . pjekjen ose zjerjen me kërkesat e duhura. . të bëjë gatimin e duhur të të brendshmeve të mishit në zgarë. sipas asortimentit. të bëjë dekorimin dhe servirjen e asortimenteve të ziera të mishit. . të bëjë grirjen e mishit me makinë grirëse. . Gatimi i të brendshmve . të vendosë enën në zjarr.

Mbikqyrja e procesit të skuqjes.Pastrimi i peshkut nga të brendëshmet.Përgatitja e mbushësave për kotoletë peshku. . .Hedhja e kotoletave të peshkut në tigan.Vendosja e peshkut dhe e shtesave në tavë.të përzgjedhë mjetet e duhura të punës. . Instrumentet e vlerësimit: .Lyerja e asortimenteve me mbushësa . sipas asortimentit.Coptimi i peshkut.Heqja nga zgara e peshkut apo frutave të detit të pjekura. .Heqja e kotoletave të skuqura të peshkut. . .Mbikqyrja e procesit të pjekjes në furrë.Peshku në zgarë .Përgatitja e zgarës për pjekjen e peshkut dhe frutave të detit. . .Vendosja e asortimenteve në zgarë.Marinimi i copave të peshkut.Peshku i skuqur . . 25 .Vendosja në zjarr e tiganit me yndyrë. . . . .Vëzhgim me listë kontrolli.Lyerja e kotoletave të peshkut me mbushësa.Pastrimi i velëzave.Dekorimi dhe servirja e peshkut të skuqur.Përgatitja e shtesave. .Filetimi i peshkut (sipas llojit). . .të analizojë recepturën përkatëse. .RM 6 Kursanti gatuan asortimente me peshk Përmbajtja: .Dekorimi dhe servirja e peshkut të pjekur në furrë. . .Vendosja e tavës në furrë. .Ndarja e kokës së peshkut (sipas rastit).Larja dhe pastrimi i lëndëve të para dhe ndihmëse.Përgatitja e furrës për pjekjen e peshkut.Larja përfundimtare e peshkut.Heqja e luspave (ose e lëkurës) së peshkut. . . . . sipas asortimentit. të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë parapërgatitjes së peshqve për gatim.Peshimi i lëndëve të para dhe ndihmëse.Rregullat e sigurisë. . .Analiza e recepturës përkatëse.Përzgjedhja e mjeteve të punës. Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .Përgatitja e peshkut (kotoletave) për gatim me skuqje.Peshku në furrë . . . .Pyetje – përgjigje me gojë. .Përzgjedhja e lëndëve të para dhe ndihmëse.Dekorimi dhe servirja e asortimenteve të ndryshme të peshkut. .Mbikqyrja e procesit të pjekjes në zgarë.Nxjerrja e tavës nga furra. . . . .

të bëjë mbikqyrjen e procesit të skuqjes sa duhet të peshkut. . .të bëjë pastrimin e duhur të velëzave.të bëjë përgatitjen e shtesave me përbërësit dhe sasitë e duhura. .të lyejë sa duhet kotoletat e peshkut me mbushësa.Peshku i skuqur . .të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës. . sipas asortimentit.të bëjë filetimin e peshkut (sipas llojit).të vendosë siç duhet peshkun dhe asortimentet në zgarë.të pjekë peshkun apo prodhimet e detit në furrë. të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë parapërgatitjes së peshqve për gatim RM 7 Kursanti përgatit pjata tradicionale të zonës.të bëjë hedhjen e kotoletave të peshkut në tigan.të vendosë si duhet peshkun apo frutat e detit dhe shtesat në tavë. . .të heqë tavën nga furra. peshkun të bëjë heqjen nga zgara peshkut dhe të asortimenteve . . .të zbatojë rregullat e sigurisë. Përmbajtja: . - të përzgjedhë lëndët e para dhe ndihmëse.të bëjë larjen përfundimtare të peshkut. .të bëjë përgatitjen e furrës pë gatimin e peshkut. 26 .të përgatitë mbushësat me përbërjet e duhura për kotoletë peshku.të coptojë peshkun në përmasat e duhura.të bëjë heqjen e kotoletave të peshkut të skuqur nga tigani. - të bëjë larjen dhe pastrimin e lëndëve të para dhe ndihmëse. .të bëjë heqjen e luspave (ose të lëkurës) së peshkut.Peshku në furrë .të bëjë përgatitjen e zgarës për pjekjen peshkut.Përgatitja e antipastave të ftohta tradicionale të zonës. .të bëjë ndarjen e kokës së peshkut (sipas rastit). - të bëjë peshimin e saktë të lëndëve të para dhe ndihmëse. . me parametrat e kërkuar. . . . . .Peshku në zgarë .të përgatitë peshkun (kotoletat) për gatim me skuqje. të pjekura në zgarë . .të vendosë tavën në furrë.të bëjë dekorimin dhe servirjen e peshkut apo të prodhimeve të të detit.të bëjë dekorimin dhe servirjen e peshkut të skuqur. me parametrat e kërkuar. . . sipas asortimentit. . . . . .të bëjë pastrimin e vendit të punës.të pjekë në zgarë.të bëjë dekorimin dhe servirjen e peshkut të pjekura në furrë.të bëjë vendosjen në zjarr të tiganit me yndyrë.të bëjë pastrimin e duhur të peshkut nga të brendëshmet. .të bëjë marinimin e copave të peshkut. .

Hedhja e masës së përgatitur në tavë. . . .Peshimi i lëndëve të para dhe ndihmëse.Larja dhe pastrimi i lëndëve të para dhe ndihmëse. (tradicionale të zonës) . .Lyerja e tavës me yndyrë. . .Rrahja e të bardhave të vezëve (marenga). të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së pjatave të para tradicionale të zonës. RM 8 Kursanti përgatit ëmbëlsirat e kuzhinës Përmbajtja: .Pastrimi i vendit të punës.Vendosja e tavës dhe pjekja e masës në furrë. . . . .Pandispanja . . .Kujdesi për mjetet e punës. .Rregullat e higjienës. . .Analiza e recepturës së ëmbëlsirës përkatëse. Përgatitja e pjatave kryesore me mish/peshk.të përgatitë supa tradicionale të zonës sipas recetës. .Ndarja e të bardhave nga të verdhat e vezëve. . . .Kremrat 27 .Prerja (racionimi) i pandispanjës. .të vendosë asortimentet e përgatitura sipas rregullave në pjatë.Heqja e tavës nga furri.Përzgjedhja e mjeteve të punës.të bëjë pastrimin e vendit të punës. .Shtimi i miellit në marengë dhe përzjerja. . Instrumentet e vlerësimit: .Shtimi i të verdhave të vezëve në marengë dhe rrahja.Dekorimi dhe servirja e pandispanjës.Vendosja e asortimentit në pjatë.të zbatojë rregullat e higjienës. Përgatitja e supave tradicionale të zonës. .të kujdeset për dekorin e pjatës.të përgatitë antipasta të ngrohta tradicionale të zonës sipas recetës. . Përgatitja e antipastave të ngrohta tradicionale të zonës . . Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: . të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së pjatave të para tradicionale të zonës.të kujdeset për vendin e punës.të përgatitë antipasta të ftohta tradicionale të zonës sipas recetës. .Vëzhgim me listë kontrolli. .Shtimi i sheqerit në marengë dhe rrahja. .Përzgjedhja e lëndëve të para dhe ndihmëse. .Përgatitja e furrës.Kujdesi për dekorin e pjatës. .

Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: . . .të shtojë sasinë e duhur të miellit në marengë dhe të bëjë përzjerjen.të heqë tavën nga furri. .të përzgjedhë lëndët e para dhe ndihmëse për ëmbëlsira. . .të bëjë pjekjen e duhur të masës në furrë.të presë (racionojë) si duhet copat e pandispanjës. Përgatitja e reçelit në kuzhinë. Përgatitja e kekut në kuzhinë. Përgatitja e kremit të gjalpit. . .të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës. .të përzgjedhë mjetet e duhura të punës. . . . .të bëjë peshimin e saktë të lëndëve të para dhe ndihmëse.të përgatisë furrën me parametrat e duhur.Pastrimi i vendit të punës.të analizojë recepturën e ëmbëlsirës përkatëse. . .Dekorimi dhe servirja e ëmbëlsirave të kuzhinës.Kujdesi për mjetet e punës.të vendosë tavën në furrë.Pandispanja . .të bëjë lyerjen e tavës me sasinë e duhur të yndyrës. Pergatitja e embelsirave tipike te zones ( qumeshtor / oriz me qumesht/ hallve / hasude / revani / . Përgatitja e kremit marengë.Rregullat e sigurisë. 28 ..të bëjë hedhjen e masës së përgatitur në tavë. .Vëzhgim me listë kontrolli. . .të bëjë pastrimin e vendit të punës. . Embelsira të tjera .të bëjë larjen dhe pastrimin e lëndëve të para dhe ndihmëse. .të bëjë rrahjen e të bardhave të vezëve deri në krijimin e marengës. . . Përgatitja e kremit karamel . Përgatitja e ëmbëlsirave me sherbet.të bëjë ndarjen e të bardhave nga të verdhat e vezëve. Përgatitja e kremit të pastiçerisë. . Përgatitja e biskotave. . . . Përgatitja e kompostove. . Përgatitja e kremit “Shantilly”(Pana e rrahur me sheqer) . Pëgatitja e ëmbëlsirave me fruta. Dekorimi dhe servirja e kremit . .të shtojë sasinë e duhur të sheqerit në marengë dhe të bëjë rrahjen.Pyetje – përgjigje me gojë. . . Instrumentet e vlerësimit: . .të shtojë sasinë e duhur të të të verdhave të vezëve në marengë dhe të bëjë rrahjen. të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë parapërgatitjes së ëmbëlsirave të kuzhinës.

. të përgatitë ëmbëlsirat me sherbet. për përgatitjen e sallatave të llojeve të ndryshme. . të pëgatitë ëmbëlsira me fruta. .. të bëjë pastrimin e vendit të punës .të teknikave të përdorimit të veglave dhe pajisjeve të punës në kuzhinë. të përgatitë kremin karamel.Kuzhinë reale në bujtinë ose kuzhinë e shkollës/qendrës së modulit trajnimit. . të përgatitë kekun në kuzhinë.Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.të teknikave për prodhimin e ëmbëlsirave të kuzhinës -Kursantët duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për përdorimin e veglave dhe pajisjeve të kuzhinës. 29 .Lëndë të para dhe ndihmëse të kuzhines. të përgatitë kremin e pastiçerisë. veglave dhe pajisjeve të kuzhinës. të bëjë dekorimin dhe servirjen e pandispanjës. . .Gjatë vlerësimit të kursantëve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së njohurive që parashikohen në këtë modul. të dekorojë dhe servirë kremrat . . -Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete: . . . .(Lloje të ndryshme) . të përgatitë komposto. veglat. të përgatitë kremin marengë.Kompleti i mjeteve. apo zbatimin e modulit në bujtina që ofrojnë shërbimin e kuzhinës. fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. për përgatitjen e brumrave dhe prodhimeve me mish apo peshk si dhe për ëmbelsirat e kuzhinës. Kushtet e Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të e domosdoshme sigurohen mjediset. pajisjet dhe materialet e mëposhtme: për realizimin e . . të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë veprimeve parapërgatitore për ëmbëlsira Udhëzime për Ky modul duhet të trajtohet në mjedise reale pune të kuzhinës. .të teknikave të gatimit të brumrave dhe prodhimeve me mish apo peshk . . . te dekorojë dhe servirë ëmbëlsirat në kuzhinë . të përgatitë biskota të ndryshme në kuzhinë. Embelsira të tjera . Kremrat . të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës. të zbatojë rregullat e sigurisë. për gatimin e bulioneve dhe supave. të përgatitë reçelin në kuzhinë. . . të përgatitë kremin e gjalpit. . të përatitë kremin “Shantilly“ . .të teknikave të gatimit të bulioneve të ndryshme dhe të përgatitjes së sallatave të ndryshme.

veglave dhe pajisjeve të kuzhinës për prerjen e mishrave si dhe për gatimin e prodhimeve me mish. veglave dhe pajisjeve të kuzhinës për gatimin e bulioneve të llojeve të ndryshme. veglave dhe pajisjeve të kuzhinës për përgatitjen e brumrave të llojeve të ndryshme. . .. Lëndët e para dhe ndihmëse të nevojshme për gatimin e sallatave dhe antipastave. manuale. . Lëndët e para dhe ndihmëse të nevojshme për përgatitjen e ëmbëlsirave të kuzhinës. Kompleti i mjeteve. Kompleti i mjeteve. Kompleti i mjeteve. . veglave dhe pajisjeve të kuzhinës për përgatitjen e sallatave dhe antipastave të llojeve të ndryshme. Lëndët e para dhe ndihmëse të nevojshme për gatimin e peshkut. veglave dhe pajisjeve të kuzhinës për përgatitjen e ëmbëlsirave të kuzhinës. . Receta gatimi. . Lëndët e para dhe ndihmëse të nevojshme për gatimin e bulioneve dhe supave të ndryshme . 30 . . . Kompleti i mjeteve. udhëzuesa. Lëndët e para dhe ndihmëse të nevojshme për gatimin e prodhimeve me mish. Kompleti i mjeteve. Kompleti i mjeteve. . . Lëndët e para dhe ndihmëse të nevojshme për gatimin e brumrave apo asortimenteve të llojeve të ndryshme . materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. veglave dhe pajisjeve të kuzhinës për parapërgatitjen si dhe për gatimin e peshkut.

filxhanët.Zbatimi i detyrave të personelit në restorant dhe bar sipas hierakisë së organizimit. . .të respektojë rregullat e higjienës personale. Moduli “Shërbimi i ushqimeve dhe pijeve në bujtina” PËRSHKRUESI I MODULIT Titulli dhe kodi SHËRBIMI I USHQIMEVE DHE PIJEVE NË MK-13-029-16 BUJTINA Qëllimi i Një modul që i aftëson kursantët me rregullat bazë të shërbimit të modulit ushqimit dhe pijeve në bujtina si dhe me mënyrat e paketimit të ushqimeve për udhëtime/ piknike Kohëzgjatja e 30 orë mësimore modulit Rekomandohet: 5% Teori. 85% Praktikë.të dallojë dhe zbatojë rregullat e shërbimit në bujtina. vlerësimit . Instrumentet e vlerësimit: .të zbatojë kërkesat kryesore për personelin e shërbimit. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: . etj). .Mënyrat e sjelljes me klientin gjatë qëndrimit në dhomën e ngrënies.të zbatojë mënyrat e përcjelljes së klientëve.të zbatojë mënyrat e pritjes së klientëve.Mënyrat e pritjes së klientëve.Zbatimi i rregullave të qëndrimit dhe mbajtjes së trupit në shërbim. 31 . përmbajtja dhe Përmbajtja: proçedurat e . pjatat. 10% Vlerësime Niveli i Kursantët duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm parapëlqyer për pranim Rezultatet e të RM 1 Kursanti zbaton rregullat e komunikimit dhe sjelljes në mësuarit (RM). .Zbatimi i rregullave të shërbimit. . .Zbatimi i kërkesave kryesore për personelin e shërbimit në bujtina.Vëzhgim me listë kontrolli. .të zbatojë kërkesat për veshjen/uniformën. .Mënyrat e përcjelljes së klientëve. .4. . shërbimin e ushqimit dhe pijeve. . .Veshja. biankeritë. .të respektojë mënyrat e sjelljes me klientin gjatë qëndrimit në sallë.Zbatimi i rregullave të higjienës së personelit të shërbimit. RM 2 Kursanti përdor dhe mirëmban pajisjet e shërbimit (gotat. mirëmbajtja e uniformës së shërbimit.të zbatojë rregullat kërkuara të qëndrimit dhe mbajtjes së trupit në shërbim.

Vëzhgim me listë kontrolli. porcelanet. qelqet. .Kontrolli dhe zëvendësimi i argjendarive. porcelaneve. .Vendosja e argjendarive. Përmbajtja: . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .të shkëlqejë me dorë sipas rregullit argjendarive. .Mënyrat e renditjes së ushqimeve në menu . porcelaneve. porcelaneve. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .të përdorë forlegerin në raste të ndryshme sipas standardit.Vëzhgim me listë kontrolli. .Përdorimi i menuve sipas vakteve të ngrënies. porcelaneve në rafte. darkë dhe për ekskursione/udhëtime. Instrumentet e vlerësimit: . porcelaneve. . porcelaneve. porcelaneve sipas llojit dhe mënyrave të shërbimit.të dallojë llojet kryesore të menuve që përdoren në 32 . porcelaneve në rafte sipas llojit dhe rasteve të përdorimit.Pastrimi i argjendarive. Përmbajtja: .Llojet e menuve që përdoren në bujtina. qelqeve. .. . të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë pastrimit dhe përdorimit të argjendarive. qelqeve.të thajë sipas rregullit argjendarive. darkë. qelqeve. porcelaneve. . qelqeve. porcelaneve RM 3 Kursanti interpreton menutë për mëngjes.Mënyrat e renditjes së pijeve në menu.Hartimi i një menuje vakti të thjeshtë. qelqeve. qelqeve. qelqeve. qelqeve. qelqeve. porcelaneve. . .të lajë sipas rregullit argjendarive.të kryejë inventarizimin e argjendarive.Parapërgatitjet (mise en place) për shërbimin e ushqimeve sipas menusë. . qelqeve.Parapërgatitjet (mise en place) për shërbimin e pijeve sipas menusë. të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit dhe miëmbajtjes së argjendarive.të mbartë argjendarive.të kontrollojë dhe zëvendësojë argjendarinë. . porcelaneve sipas rregullit. .të zbatojë rregullat e higjienës.Përdorimi i forlegerit. qelqeve. .Magazinimi dhe inventari i argjendarive.Rregullat e higjienës. . qelqeve. .të vendosë argjendarive. . qelqeve. Instrumentet e vlerësimit: . porcelaneve.Mbartja e argjendarive. .

Vendosja e porcelaneve.Vendosja e porcelaneve (sotopjata. . . .Shërbimi i mëngjesit . restorant. të interpretojë menutë për shtrimin në restorant sipas vakteve të ngrënies.Vendosja e menazheve. . darkë/darkë). darkë/darkë). .Vendosja e pecetave. . .Pyetje . .Shërbimi i darkës . të hartojë listën për parapërgatitjet (mise en place) për shërbimin e pijeve sipas menusë.të vendosë porcelanet (për mëngjes. . .Vendosja e gotave (për mëngjes. të hartojë listën për parapërgatitjet (mise en place) për shërbimin e ushqimeve sipas menusë. të hartojë një menuje vakti të thjeshtë sipas rregullave. .Shërbimi i drekës.të shtrojë mbulesat. . . të interpretojë mënyrat e renditjes së ushqimeve në menu . darkë/darkë).Vendosja e pecetave (për mëngjes. . RM 4 Kursanti shërben mëngjesin.Leximi i menusë së vaktit (për mëngjes.Rregullat e higjienës. .të rendisë tavolinat për shtrimin sipas skemës së shërbimit. . pjata e bukës dhe gjalpit) (për mëngjes. darkën Përmbajtja: . .të vendosë gotat në tavolinë (për mëngjes. . . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .përgjigje me gojë.Vendosja e argjendarive (për mëngjes.Vendosja e gotave.Përcaktimi i modelit të shtrimit bazuar në menu (për mëngjes.Rregullimi i karrigeve.Kontrolli përfundimtar për shtrimin bazuar në menu të thjeshta.Kontrolli përfundimtar. darkë/darkë). të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë shtrimit Instrumentet e vlerësimit: . . 33 .Vëzhgim me listë kontrolli.Vendosja e argjendarive.Vendosja e mbulesave.të vendosë argjendaritë në tavolinë(për mëngjes. darkë/darkë). të interpretojë mënyrat e renditjes së pijeve në menu. . darkë/darkë). (sotopjata.Renditja dhe rregullimi i tavolinave për shtrim. . darkë/darkë). .Shtrimi i mbulesave për shtrimin bazuar në menu të thjeshta .Vendosja e menazheve (për mëngjes. . drekën. darkë/darkë). darkë/darkë). pjata e bukës/gjalpit) . . darkë/darkë). .

. . .Vendosja e frutave. Përmbajtja: . . . të kryejë kontrollin përfundimtar për shtrimin e menuve të thjeshta. .të përgatisë ushqimet sipas menusë . Ata duhet të nxiten që të diskutojnë në lidhje me detyrat që 34 . të vendosë menazhet në tavolinë (për mëngjes. etj. etj.të kryejë kontrolli përfundimtar të ushqimit të paketuar bazuar në menu. . Kursantëve duhet të kryejnë shërbimet e ushqimit dhe pijeve si dhe paketime bazuar në menu të ndryshme. . të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë paketimit Instrumentet e vlerësimit: . mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë paketimit. . . zbatimin e modulit . menazhet. . darkë/darkë). Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur shpjegimet të ilustruara me materiale pamore dhe me objekte konkrete.Vendosja e pecetave.të zbatojë rregullat e higjienës. . . të shtrojë mbulesat (për mëngjes. .Përgatitja e letrës dhe mjeteve të paketimit. argjendaritë.Rregullat e higjienës. darkë/darkë). të shërbejë mëngjesin sipas rregullit dhe menusë . të vendosë pecetat në tavolinë (për mëngjes. darkë/darkë).të vendosë ujin/pijet/gotat. . RM 4 Kursanti paketon ushqimet për turistin.të vendosë pecetat. . . të shërbejë drekën sipas rregullit dhe menusë .Kontrolli përfundimtar bazuar në menunë.Pyetje – përgjigje me gojë. darkë/darkë). darkë/darkë). Ky modul duhet të trajtohet në klasë mësimore apo në bujtina.Përgatitja e ushqimeve sipas menusë .të paketojë ushqimet sipas rregullit. .të dallojë ushqimet dhe pijeve për udhëtim.të përgatisë letrën dhe mjetet e paketimit . pecetat (për mëngjes.Vëzhgim me listë kontrolli. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë : . .Paketimi i ushqimeve.Vendosja e ujit/gotave. ..të vendosë frutat. . Udhëzime për . të vendosë porcelanet. gotat. të skicojë modelin e shtrimit bazuar në një menu të thjeshtë (për mëngjes.Leximi i listës së ushqimit dhe pijeve për udhëtim. të shërbejë darkën sipas rregullit dhe menusë .

. kryejnë dhe proceset e punës që vëzhgojnë. Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demostrimet në lidhje me paketimet.Të gjitha mjetet e shërbimit si. pajisjet dhe materialet e mëposhtme: për realizimin e . qelqe. menazhe..Klasë mësimore. . apo mjedis i bujtinës i pajisur me mjete dhe modulit materiale të duhura për shërbimin. .Materiale për paketimin e ushqimit. etj. . argjendari.Menu të ndryshme. . Kushtet e Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të e domosdoshme sigurohen mjediset. veglat. porcelane. . Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit. Gjatë vlerësimit të kursantëve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së aftësive që parashikohen në këtë modul. 35 . mbulesa. piceta.

PËRCJELLJA E (MK-13-28-16) TURISTËVE DHE LLOGARITJA E KOSTOVE NË BUJTINA Qëllimi i Një modul që i aftëson kursantët për të kryer procedurat e rezervimit.5.të përdorë teknikat e dhënies së formularit të prenotimit te klienti. modulit regjistrimit të klientit si dhe me rregullat e pritjes dhe përcjelljes. 10% Vlerësime Niveli i Kursantët duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm. . gjithashtu ky modul zhvillin aftësi për të llogaritur kostot dhe çmimet e shërbimeve bazë në bujtina Kohëzgjatja e 30 orë mësimore modulit Rekomandohet: 5% Teori.Dhënia e formularit të prenotimit. mësuarit (RM).Kryerja e konfirmimit të rezervimit. Përmbajtja: përmbajtja dhe .të asisistojë klientin në plotësimin e formularit të prenotimit.të kryejë konfirmimin e rezervimit për klientin sipas rregullave. Moduli “Rezervimi. . . 85% Praktikë. PRITJA.Llojet e ofertave për klientin. proçedurat e . . 36 . pritja. vlerësimit .Mënyrat e regjistrimit të klientit në bujtinë. Instrumentet e vlerësimit: . parapëlqyer për pranim Rezultatet e të RM 1 Kursanti kryen rezervime të klientit. . . .Asisistimi i klientit në plotësimin e formularit të prenotimit.të dallojë llojet e rezervimeve që kryen në bujtina. përcjellja e turistëve dhe llogaritja e kostove në bujtina” PËRSHKRUESI I MODULIT Titulli dhe kodi REZERVIMI. .Kërkesat që duhen plotësuar për kryerjen e rezervimit.Kryerja e rezervimit sipas etapave.të zbatojë kërkesat që duhen plotësuar për kryerjen e rezervimit. .të kryejë veprimet me dokumentet e identifikimit të klientit.Vëzhgim me listë kontrolli.të kryejë rezervimin sipas etapave. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .Llojet e rezervimeve që kryen në bujtina. .Kryerja e veprimeve me dokumentet e identifikimit. RM 2 Kursanti regjistron klientët Përmbajtja: .

Pajisja e klientit me çelësin e dhomës.Llogaritja e kostos dhe çmimit të dhomës (fjetjes) .Pyetje .Informimi i klientit për shërbimet në bujtinë.tё pёrgatitё faturёn e klientit Udhëzime për Ky modul duhet të trajtohet në bujtina. . por zbatimin e modulit rekomandohen dhe vizita që ofrojnë shërbimin e recepsionit.të kryejë llogaritje të kostos dhe çmimit të dhomës (fjetjes) . 37 .Pyetje .të kryejë llogaritje të kostos dhe çmimit të ushqimit .të përdorë mënyrat e regjistrimit të klientit. .Arsyet e lëvizjes së çmimit . . . . .Llogaritja e kostos dhe çmimit të pijeve .të kryejë sipas rregullit informimin e klientit për mënyrat e orientimit në zonën turistike RM 3 Kursanti llogarit koston. Instrumentet e vlerësimit: .Leximi i dokumenteve të identifikimit. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .të lexojë dokumentet e identifikimit të klientit. .Rregjistrimi i formularit të prenotimit.të argumentojë arsyet e lëvizjes së çmimit . . në mjedise të qendrës. .të kryejë sipas rregullit regjistrimin e klientit në formularin e prenotimit. .të kryejë regjistrimin e klientit sipas procedurave. Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .Kryerja e regjistrimit të klientit. .të kryejë sipas rregullit pajisjen e klientit me çelësin e dhomës.të tregojë me shembuj konkretë elementet e kostos dhe çmimit në bujtinë .Informimi i klientit për mënyrat e orientimit në zonë.Elementet e kostos dhe çmimit .të kryejë llogaritje të kostos dhe çmimit të pijeve . .Pёrgatitja e faturёs sё klientit Instrumentet e vlerësimit: .të kryejë llogaritje të kostos së një pakete të plotë.Llogaritja e kostos së një pakete të plotë.Kuptimi për koston dhe çmimin .të kryejë sipas rregullit informimin e klientit për shërbimet e ofruara. .përgjigje me shkrim.përgjigje me gojë.Llogaritja e kostos dhe çmimit të ushqimit .Vëzhgim me listë kontrolli. . çmimin dhe përgatit faturën e klientit Përmbajtja: .të përshkruajë kuptimin për koston dhe çmimin .

rregjistër prenotimi. telefon. 38 . -Kursantët duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për plotësimin e formularëve të prenotimit. udhëzuesa dhe materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. çelësa ose karta të dyerve. . fotokopje. kancelari.Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit Kushtet e Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të e domosdoshme sigurohen mjediset.Pajisje të recepsionit (kompjuter. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë. rezervimit. modulit printer.Formularë prenotimi. fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. -Gjatë vlerësimit të kursantve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e detyrave të dhëna. . dhe materialet e mëposhtme: për realizimin e . pajisjet.Manuale. kryerjes së rezervimit dhe mënyrave të rregjistrimit në bujtinë. rregjistrimit si dhe llogaritjen e çmimit dhe kostos.) . -Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të mënyrave të prenotimit. faks.

të interpretojë hartat turistike të qytetit/zonës.Leximi i hartave rrugore. . . për muzeumet. .Informimi i klientit për restorantet e zonës. të artit. 85% Praktikë. Kriteret e vlerësimit: 39 . . Kohëzgjatja e 42 orë mësimore modulit Rekomandohet: 5% Teori. Përmbajtja: përmbajtja dhe .të interpretojë hartat rrugore të qytetit/zonës. . proçedurat e .6.Prezantimi me klientin. vlerësimit .Leximi i hartave gjeografike të qytetit/zonës.të interpretojë fletëpalosje promovuese të qytetit/zonës.Komunikimi me klientin. mësuarit (RM). . Instrumentet e vlerësimit: . Moduli “Informimi dhe drejtimi i turistëve në atraksione turistike” PËRSHKRUESI I MODULIT Titulli dhe kodi INFORMIMI DHE DREJTIMI I TURISTËVE NË (MK-13-28-16) ATRAKSIONE TURISTIKE Qëllimi i Një modul që i aftëson kursantët të informojnë dhe drejtojnë turstët në modulit atraksione turistike bazuar në harta apo itinerare të paracaktuar.Leximi i hartave turistike.Leximi i hartave administrative të qytetit/zonës.Interpretimi i guidave të qytetit.Interpretimi i broshurave promovuese të qytetit/zonës. historikun e zonës . . .Vëzhgim me listë kontrolli. 10% Vlerësime Niveli i Kursantët duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm parapëlqyer për pranim Rezultatet e të RM 1 Kursanti interpreton hatat dhe guidat e zonës.të interpretojë guidat e qytetit/zonës.Vëzhgim me listë kontrolli. . për turizmin e zones.të interpretojë broshurat promovuese të qytetit/zonës. Përmbajtja: . . .të interpretojë hartat administrative të qytetit/zonës.Informimi i klientit për objektet sportive. . RM 2 Kursanti informon dhe këshillon turistët për udhëtime dhe atraksione turistike. Instrumentet e vlerësimit: .Interpretimi i fjetë-palosjeve promovuese të qytetit/zonës. Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: . objektet e kultit.Informimi i klientit për guidat dhe veprimtaritë në zonë.të interpretojë hartat gjeografike të qytetit/zonës. .

të përshkruajë rregullat e guidimit. .Dhënia e ndihmës së parë . Kursanti duhet të jetë i aftë: .të përgatisë sipas rregullit planin e lëvizjes së klientit sipas pikave të referimit.Drejtimi në vende të ndryshme .të demostrojë dhënien e ndihmës së parë . Përmbajtja: .të marrë sipas rregullit informacionin nga klienti për mënyrat e lëvizjes.Marrja e informacionit nga klienti për vizitat e dëshiruara. .të zbatojë rregullat e prezantimit me klientin.Instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të regjistrimit.të zbatojë rregullat e komunikimit me klientin. RM 3 Kursanti ndërton itinerare të lëvizjes në atraksione turistike të zonës.të marrë sipas rregullit informacionin nga klienti për vizitat e dëshiruara.Përgatitja e planit të udhëtimit sipas pikave të referimit.Ndërimi i itinerarit të udhëtimit në zonë.të zbatojë rregullat e sigurisë gjatë guidimit Udhëzime për Ky modul duhet të trajtohet në mjedise reale pune. . . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë: .të demostrojë drejtimin e turistëve në vende të ndryshme . për turizmin dhe historikun e zonës. . . . Përmbajtja: . .Rregullat e sigurisë gjatë guidimit Instrumentet e vlerësimit: .të informojë klientin sipas rregullit për llojet e turizmit të zonës. . . . për muzeumet. Instrumentet e vlerësimit: .të informojë klientin për guidat dhe veprimtaritë në zonë. RM 4 Kursanti udhëheq turistët në atraksione turistike. . Kriteret e vlerësimit: Kursanti duhet të jetë i aftë : . .Pyetje – përgjigje me gojë. informimit dhe guidimit 40 .të marrë konfirmimin e klientit për planin e lëvizjes. në qendrën e zbatimin e modulit formimit professional.të informojë klientin për objektet sportive.Vëzhgim me listë kontrolli.të ndërtojë itinerarin e udhëtimit në zonët.Vëzhgim me listë kontrolli. objektet e kultit.Marrja e informacionit nga klienti për mënyrën e lëvizjes. të artit. . .Rregullat e guidimit.

pajisjet. . dhe materialet e mëposhtme: për realizimin e . udhëzues dhe materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul 41 . modulit . Gjatë vlerësimit të kursantve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e detyrave të dhëna. . Kursantit duhet të angazhohen në lojë me role për kryerjen e e informimit dhe këshillimit të klientit.Mjedisi i qendrës ose i bujtinës.Guida të zonës . Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit Kushtet e Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të e domosdoshme sigurohen mjediset. të guidimit si dhe të nxiten të diskutojnë në lidhje me veprimtaritë që kryejnë.Manuale.Harta të zonës. . .Modele itinerarësh .