You are on page 1of 4

PARLAMENT DE CATALUNYA

Roger Torrent i Ramió
President

Excm. Sr. Juan Ignacio Zoido Alvarez
Ministre de l'Interior

Ministre,

Des de dilluns passat, 22 de gener, s'ha observat ía presència pernnanent
de membres dels cossos de seguretat de la Policia Nacional fent, en
aparença, tasques de vigilància en diferents punts del parc de la Ciutadella,
on té la seu el Parlament de Catalunya. Fins i tot ha transcendit, segons
informacions dels mitjans de comunicació, que el dit cos de seguretat ha fet
tasques d'inspecció de la xarxa de clavegueram situada en el subsòl del
parc.

Tanmateix, no s'ha rebut cap comunicat que advertís d'aquestes mesures,
ni dels motius que justifiquin aquest desplegament sense precedents de la
Policia Nacional en els accessos a la seu del poder legislatiu de Catalunya.
Aquesta presència policial inusual, desplegada sense cap mena
d'informació, afegida a les tasques que porten a terme els Mossos
d'Esquadra en el normal compliment de les seves funcions, ha generat una
certa alarma entre les moltes persones que habitualment accedeixen al
parc, davant la incertesa de si existeix algun tipus d'amenaça a la seguretat
de la zona.

En aquest sentit, cal advertir que el parc de la Ciutadella és un espai amb
forta presència d'infants i joves, I que, a més del Palau del Parlament, acull
altres equipaments públics: el Zoo de Barcelona, l'Escola Parc de la
Ciutadella, l'Institut Verdaguer, de secundària i batxillerat, un espai lúdic
ambiental, el Centre Esportiu Municipal Ciutadella i el Museu Martorell, que
manté oberta la seva biblioteca.

Aquesta situació ha comportat que diputades i diputats, membres del
personal al servei de la institució, i també els mitjans de comunicació, hagin
fet arribar la seva inquietud a la presidència de la cambra.
PARLAMENT DE CATALUNYA

Roger Torrent 'l Ramió
President

En conseqüència, en representació del Parlament de Catalunya:

1. Us faig saber el nostre malestar per no fiaver rebut cap informació que
advertís del desplegament inèdit de cossos de seguretat de la Policia
Nacional al pare de la Ciutadella ni de les tasques policials portades a
terme en la xarxa de clavegueram del pare. L'absència d'una
comunicació formal d'aquestes activitats constitueix un gest de
deslleialtat institucional per part del seu ministeri, i ha provocat una
alarma innecessària en el personal al servei de la cambra, en els
treballadors dels equipaments públics situats al parc i en el conjunt de
la ciutadania, en cas que no existeixi cap amenaça de caràcter
extraordinari per a la seguretat en la zona.

2. Us sol·licito que els òrgans de govern del Parlament siguin informats de
manera urgent de les causes i dels objectius que justifiquen aquest
operatiu policial.

3. Us demano que, per conducte oficial, se'ns garanteixi que aquest
operatiu no pertorbarà el normal funcionament de la nostra institució.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
PARLAMENT DE CATALUNYA

Roger Torrent i Ramió
President

Excmo. Sr. Juan Ignacio Zoido Alvarez
Ministro del Interior

Ministro,

Desde el pasado lunes, 22 de enero, se ha observado la permanente
presencia de miembros de los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional
realizando lo que en apariencia son tareas de vigilancia en distintos puntos
del parque de la Ciutadella, donde tiene su sede el Parlamento de Cataluña.
Incluso ha trascendido, a través de los medios de comunicación, que dicho
cuerpo de seguridad ha efectuado tareas de inspección de la red de
alcantarillado situada en el subsuelo del parque.

Sin embargo, no se ha recibo ningún comunicado que advirtiese de estas
medidas, ni de los motivos que Justifiquen ese despliegue sin precedentes
de la Policía Nacional en los accesos a la sede del poder legislativo de
Cataluña.

Dicha presencia policial inusual, desplegada sin haber emitido información
alguna, sumada a las labores que llevan a cabo agentes de la Policía de la
Generalitat - Mossos d'Esquadra en el normal cumplimiento de sus
funciones, ha generado una cierta alarma entre las muchas personas que
habitualmente acceden al parque, ante la incertidumbre de si existe alguno
tipo de amenaza a la seguridad de la zona.

En este sentido, es preciso advertir que el parque de la Ciutadella es un
espacio en que hay fuerte presencia de niños y jóvenes, y que, además del
Palacio del Parlamento, acoge otros equipamientos públicos: el Zoo de
Barcelona, la Escuela Pare de la Ciudadela, el Instituto Verdaguer, de
secundaria y bachillerato, un espacio lúdico ambiental, el Centro Deportivo
Municipal Ciutadella y el Museo Martorell, que mantiene abierta su
biblioteca.

Esta situación ha provocado que diputadas y diputados, y miembros del
personal al servicio de la institución, así como los medios de comunicación,
hayan hecho llegar su inquietud a la presidencia de la cámara.
PARLAMENT DE CATALUNYA

Roger Torrent i Ramió
President

En consecuencia, en representación del Parlamento de Cataluña:

1. Les comunico nuestro malestar por no haber recibido ninguna
información que advirtiese del despliegue inédito de cuerpos de
seguridad de la Policía Nacional en el parque de la Ciutadella ni de las
tareas policiales llevadas a cabo en la red de alcantarillado del parque.
La ausencia de una comunicación formal de dichas actividades
constituye un gesto de deslealtad institucional por parte de su
ministerio, y ha provocado una alarma innecesaria en el personal al
servicio de la cámara, en los trabajadores de los equipamientos públicos
situados en el parque y en el conjunto de la ciudadanía, en el supuesto
de que no exista ninguna amenaza con carácter extraordinario para la
seguridad en la zona.

2. Le solicito que los órganos de gobierno del Parlamento sean informados
de forma urgente de las causas y los objetivos que justifican este
operativo policial.

3. Le pido que, por conducto oficial, se nos garantice que este operativo
no perturbará el normal funcionamiento de nuestra institución.

Atentamente,

Palau del Parlament, 26 de enero de 2018