You are on page 1of 4

Genealogia Mântuitorului

Duminica dinaintea Naşterii Domnului
(a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului)
Evanghelia de la Matei 1,1-25
1. O mărturisire de credință. Evanghelia de la Matei începe cu o genealogie a Mântuitorului, pe care am auzit-
o ca prima parte a Evangheliei acestei Duminici (Mt 1,1-17). O altă genealogie ne-o dă Sfântul Luca (3,23-38).
Dacă genealogia mateiană este descendentă, coborând de la Avraam până la Iisus, genealogia lucanică este
ascendentă, mergând de la Iisus spre strămoşii Săi după trup. Auzind această înşirare de nume, poate că ne-am
întrebat: De ce a socotit necesar evanghelistul să-şi înceapă astfel Evanghelia? Ce ne poate revela această
genealogie despre Hristos şi despre mântuirea noastră prin El?
Privind însă mai îndeaproape textul mateian, ne dăm seama cât de bogat este răspunsul la aceste întrebări. Căci,
într-adevăr, prin această genealogie, evanghelistul găseşte mijlocul să ne transmită adevăruri fundamentale
despre Cel de Care va fi vorba în întreaga sa Evanghelie.
Chiar din primul verset ni se spun câteva lucruri de mare importanţă despre Mântuitorul. Evanghelistul nu
numai că-i dă numele, Iisus – care înseamnă, etimologic, Domnul (Iahve) Mântuitorul (cf. Mt 1,21b) –, ci la
acest nume adaugă imediat titlul „Hristos”. „Iisus Hristos” – iată deja o mărturisire de credinţă. Scriind o
Evanghelie adresată în primul rând iudeilor, Sfântul Matei ţine să le spună cititorilor săi, de la bun început, că
Iisus este Hristosul, adică Mesia. Iudeii ştiau foarte bine despre cine este vorba. Ei aveau Sfânta Scriptură a
Vechiului Testament, care este plină de profeţii mesianice, adică de preziceri insuflate despre trimiterea în lume
a lui Mesia-Mântuitorul. Iată precizată din capul locului identitatea Personajului prin excelenţă al Evangheliei!
Dar Evanghelistul merge şi mai departe. El adaugă că Iisus Hristos este „fiul lui David, fiul lui Avraam”.
Adeseori în Vechiul Testament Mesia este desemnat ca „fiul lui David”, ca Unul care avea să fie Urmaşul prin
excelenţă al marelui rege israelit, Cel în care, de fapt, se vor împlini proorociile despre binecuvântarea familiei
davidice. Relaţia lui Mesia cu David, strămoşul Său după trup, este atât de mult accentuată în cărţile profetice,
încât uneori Mesia este numit, pur şi simplu, „David” (aşa în Ier 30,9; Iez 34,24; 37,24). Numindu-L pe Iisus
„fiul lui David”, evanghelistul afirmă, de fapt, că în El se împlinesc toate aceste profeţii. De adăugat că
genealogia urmează linia urmaşilor lui David prin Solomon, care au fost regi, până la desfiinţarea regatului prin
cucerirea babiloneană (în anul 586).
2. De trei ori câte paisprezece (= cifra lui David). Aceeaşi idee o relevă evanghelistul şi într-un alt mod.
Genealogia mateiană este împărţită în trei perioade, corespunzătoare, de altfel, unor etape destul de clar
delimitate ale istoriei poporului ales. Numai că Sfântul Matei ţine să prezinte o simetrie perfectă a celor trei
perioade: „Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la
strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece
neamuri” (v. 17). Privind însă mai îndeaproape, ne dăm seama că Sfântul Matei şi-a dat silinţa să facă să-i iasă
această simetrie. Într-adevăr, din lista sa lipsesc destule nume, căci adeseori se sare de la strămoş la strănepot.
Astfel, de pildă, între Fares şi Naason sunt date numai patru nume intermediare (v. 3-4); or, este vorba de
întreaga perioadă dintre epoca patriarhilor (Fares este fiul lui Iuda) şi Exod, adică de nu mai puţin de 430 de ani
(Ieş 12,40; Gal 3,17). Între Salmon şi Iesei se dau numai două nume intermediare (v. 5), când este vorba, de
fapt, de o perioadă de cel puţin 300 de ani. Din cartea a IV-a a Regilor, ştim că între Ioram şi Ozia (v. 8) au mai
fost trei generaţii, reprezentate prin Ohozia, Ioas şi Amasia, dar care nu apar în genealogia mateiană. Apoi,
Iehonia este socotit de două ori, o dată la sfârşitul listei a doua (v. 11) şi încă o dată la începutul listei a treia (v.
12). În sfârşit, între Zorobabel şi Iacov, tatăl dreptului Iosif, Matei dă numai 8 nume intermediare, în timp ce
Luca dă, pentru aceeaşi perioadă, 17 nume. Este limpede că Sfântul Matei n-a fost deloc preocupat de a ne da o
listă completă a ascendenţilor Mântuitorului. Genealogia mateiană prezintă numeroase lacune, care se explică
prin cadrul mnemonic şi simbolic pe care caută să-l evidenţieze această Evanghelie. „Cadrul mnemonic”:
Evanghelia, care avea să fie folosită în Biserica primară ca un fel de manual de cateheză, foloseşte tehnici care
să faciliteze memorarea. Astfel de tehnici apar în mod curent la rabinii iudei, pe vremea aceea învăţătura
făcându-se mai ales prin metoda memorării, cei mai buni învăţăcei fiind aceia care puteau reţine cât mai multe
texte şi cât mai exact cu putinţă. „Cadrul simbolic”: în intenţia Sfântului Matei, de trei ori câte paisprezece
neamuri nu implică nicidecum o exactitate matematică, ci un simbolism destul de uşor de descifrat. Într-adevăr,
numărul paisprezece este numărul lui David. Se ştie că literele ebraice (ca, de altfel, şi cele greceşti şi, în parte,

1

cei vechi practicau gematria. El S-a zămislit în pântecele Fecioarei prin „umbrirea” puterii Celui Preaînalt (Lc 1. pe care însă Biblia o laudă pentru fidelitatea ei faţă de soacra sa. în vol. nu numai pentru evrei şi că. Dar adevăratul Tată al lui Iisus este Dumnezeu. Căciulă. era. Iisus Hristos. O menţiune care nu e făcută oricum. Şi încă de aici ţine să precizeze că din ea s-a născut Iisus. simbolic. Titlul este preluat din Fac 5. Chiar dacă nu este fiul natural al dreptului Iosif. Rut (v. este utilizat pronumele relativ „care” la genul feminin. în vol. este „Cartea naşterii (biblos geneseos) lui Iisus Hristos”. A cincea femeie menţionată în genealogia de la Matei este Sfânta Fecioară Maria. 14 înseamnă. unde apare în fruntea genealogiei lui Adam: „Iată acum cartea neamului (în Septuaginta: „cartea naşterii”. ca şi în Mt 1.1. 1 este nu mai puţin grăitoare. A doua identificare prin strămoşi din v. 5b) nu era nici ea de neam israelit. Acelaşi lucru îl va spune evanghelistul în mod explicit puţin mai jos. Dumnezeu îi porunceşte lui Iosif s-o ia pe Maria şi să-i dea Pruncului numele Iisus (v. D. Olimp N. deoarece ebraica foloseşte o scriere consonantică. ce rost mai are genealogia? Pentru a înţelege rostul ei. genealogia naturală a lui Iisus. David se scrie cu trei litere: dalet + vav + dalet. 210) – Sfânta Fecioară Maria era şi ea din neamul lui David. Sfântul Matei Îl prezintă pe Mântuitorul ca pe noul Adam (sau ca pe „Adam Cel de pe urmă”. prof. 22. 6-12. Astfel. 5. Bucureşti 1989. genealogia lui Iosif nu este. care constă în calcularea valorii numerice a unui cuvânt sau nume şi căutarea unei semnificaţii simbolice a numărului astfel obţinut. C. 3.18) de către Sfântul Apostol Pavel. iar dând acestor trei litere valoarea lor numerică obţinem: 4 + 6 + 4 = 14. Deşi. iar nu la Iosif: „… logodnicul Mariei. cum am spus. era o moabiteancă. care tocmai a fost menţionată. în conformitate cu prescripţia din Num 36. prin gematrie. Cel întru Care se vor binecuvânta toate neamurile. Sfântul Matei relevă adevărul că Fiul lui Dumnezeu a venit pentru toţi oamenii. de Pr. biblos geneseos.7. noul Adam și Fiul lui Dumnezeu. Iosif asigură legitimitate naşterii Pruncului. iar nu ex ou. de neam hitit (heteu). care este Hristos” (Gal 3. p. ci că El este Urmaşul făgăduit lui Avraam. l-a obţinut prin înşelăciune (Fac 38). de asemenea. Rahav (v. că Iisus este „Fiul lui David”. Într-adevăr. trebuie să ştim că la evrei filiaţia legală are aceeaşi valoare în ce priveşte consecinţele pentru moştenitor ca şi filiaţia naturală. Urie (II Regi 11. Vorbind de trei serii de câte 14 neamuri (v.3). în sensul interpretării dată textului vechitestamentar (din Fac 12. PSB. ceea ce înseamnă.5. 163) şi Sfântul Iustin Martirul (Dialogul cu iudeul Trifon. Cinci femei. în originalul grecesc al Evangheliei. Sfântul Matei afirmă că El este nu numai unul din fiii lui Avraam. Dreptul Iosif și adevăratul Tată al lui Iisus. Redând genealogia dreptului Iosif. 16a).: Scrierile Părinţilor apostolici. când va preciza că Iosif n-a avut nici un rol la zămislirea Mântuitorului. Căci se ştie că.35). 4. 5a) nu numai că era de neam canaanit. 6). O comparaţie chiar superficială cu multele liste genealogice din cărţile Vechiului Testament evidenţiază o importantă trăsătură specifică genealogiei mateiene: anume faptul că în ea apar şi femei. şi de această prescripţie. De fapt. 2. ci ca de unul singur: „şi Urmaşului tău”. 1). Iisus moşteneşte prerogativele familiei davidice. pentru a folosi exprimarea Sfântului Apostol Pavel. preluând acest titlu din Fac 1. adică nu se scriu şi vocalele. v.1)…”. adică Batşeba. Bucureşti. Nu zice: „şi urmaşilor”. La logodirea Fecioarei Maria cu dreptul Iosif s-a ţinut seama. după moartea soţului ei. desigur. Numindu-L pe Iisus „fiul lui Avraam”. 6. XVIII. dacă traducem ad litteram expresia originală. Menţionându-le pe aceste patru femei în linia genealogică a lui Iisus. în I Cor 2 . când ajunge la menţionarea acestuia. Iar aceste femei nu sunt menţionate deloc la întâmplare. he este 5. Fecioru. din care se trage Iosif. la masculin) s-a născut Iisus. ca şi primul ei soţ. p. beth este 2. ci şi pentru cei păcătoşi. trad.15-17). adică Mesia. 16b). David. El a venit nu numai pentru cei drepţi. o dată ce poartă numele lui. adică un israelit oarecare. 3) a ţinut să aibă un moştenitor de la Iuda. De altfel. ci că Fecioara Maria „s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt” (v. Bazaţi pe această dublă folosire a caracterelor alfabetului. ci era şi o femeie desfrânată (Ios 2. cf. 18). În acest fel.16). Iar „femeia lui Urie” (v. Or. trad.1. probabil. 1. implicit. 1980. o fiică unică la părinţi trebuia să-şi ia soţ dintre rude. 17). 20-21). Într-adevăr. Iosif nu este decât tatăl adoptiv al Mântuitorului. din care (ex es. numele David este egal cu cifra 14. ci numai consoanele şi semivocalele. de fapt. vav este 6 etc. la feminin. : Apologeţi de limbă greacă. Sfântul Matei subliniază. de fapt. de Pr. ghimel este 3. Tamar (v.şi cele latine) sunt folosite şi pentru notarea cifrelor: alef este 1. Care Se cheamă Hristos” (v. o dată mai mult (cf. dalet este 4. ca de mai mulţi. PSB. Am putea spune că.22-23). fidelitate faţă de poporul lui Dumnezeu (Rut 1. deci cu referire la Maria. evanghelistul îl prezintă ca „logodnicul Mariei” (v. interpretare care se bazează pe faptul că în acest text pentru „seminţia” („sămânţa”) lui Avraam este folosit singularul: „Făgăduinţele au fost rostite lui Avraam şi Urmaşului său. după o veche tradiţie – despre care mărturisesc încă Sfântul Ignatie Teoforul (Epistola către Efeseni. Dacă Iisus nu este fiul lui Iosif. totuşi în fruntea acestei genealogii evanghelistul pune ca titlu cuvintele „Cartea neamului lui Iisus Hristos”. care se pare că n-a fost cu totul nevinovată pentru păcatul pe care David l-a săvârşit din cauza ei. Biblos geneseos.

El este. Au fost propuse două soluţii: a. După moartea sa. de fapt. El S-a făcut fiul lui Avraam şi. ci ţine de ordinea supranaturală a naşterii de la Duhul Sfânt. VII. în Idem. ca şi Adam. Dar: a) exegeza (şi traducerea) textului din Lc 3. III. p. O cifră cu o evidentă valoare simbolică. par. Iacov şi Eli erau. Date fiind diferenţele evidente dintre cele două genealogii. spre deosebire de urmaşii primului Adam. Iosif ar fi coborât din David prin Solomon. Iahve). VI. de Sfântul Grigorie de Nazianz şi de alţi vechi comentatori. al lui Matat…”. T. Sfântul Luca arată că Iisus este fiul lui Adam. ca şi Matei. şi b) această explicaţie nu are temei în vechea tradiţie a Bisericii.23 este forţată. Iar Eusebiu zice despre Iuliu Africanul că „a fost istoric şi încă nu un om oarecare” (ibid. Pentru cititorii păgâni ai Evangheliei era mai puţin relevant faptul că Iisus este fiul lui Avraam. ci o suprimă. El trece chiar şi de Adam. prin alt fiu al său. Ambele genealogii sunt ale dreptului Iosif. 1987. pentru aceeaşi perioadă Luca are de două ori 3×7 nume. În sprijinul acestei interpretări se aduc ca temeiuri: a) că Lc 3. adică. care a fost adoptată de Sfântul Ambrozie. anume într-o scrisoare a sa către Aristide (păstrată la Eusebiu al Cezareii. El a luat firea noastră. Sfântul Luca arată că numai „se socotea” că Iisus este fiul lui Iosif (Lc 3. partea întâia. Istoria bisericească. Matei ar da genealogia dreptului Iosif. Sfântul Luca nu se opreşte la Avraam. paralelismul cu genealogia de la Matei se dovedeşte foarte precar: dacă seria a treia. prof. deci. Genealogia din Lc 3. Acest sistem nu numai că rezolvă dificultatea. 13. între înaintaşii Săi sunt nu numai israeliţi)! Dar Sfântul Matei ne spune mai mult decât atât: anume că Iisus. Această explicaţie apare mai întâi la Iuliu Africanul. Problema armonizării celor două genealogii. Şi poate nu e lipsit de semnificaţie faptul că lista de nume din genealogia Evangheliei a treia cuprinde. de Pr. tot astfel Mântuitorul stă la începutul unei noi umanităţi. Eli murind fără copii. 2. identificat de contemporani ca „fiul lui Iosif” (Lc 4. Da. El inaugurează „neamul” creştinilor. Ordonând aceste nume pe perioade ca cele din Evanghelia de la Matei. în timp ce Luca pe a Sfintei Fecioare. şi b) că Eli. evanghelistul sugerează că precum Adam stă la începutul vechii umanităţi. pe Eli. de la Eliachim.13). aşadar. urmaşii noului Adam sunt născuţi din Dumnezeu (cf. iar Sfânta Fecioară ar fi coborât tot din David. adică a tuturor urmaşilor lui Adam. redă astfel textul din Lc 3. acel „era de fapt” („în faptă însă” al lui Galaction) constituind un adaos care nu există în textul original. 14 (2×7) nume de la David la Avraam. dar Matei dă strămoşii naturali. Căci Evanghelia de la Luca nu a fost adresată în primul rând iudeilor.15. este echivalent ca sens cu Ioachim (cele două nume cuprinzând fiecare o prescurtare a unui nume al lui Dumnezeu. în plus. Punându-L însă în fruntea unei genealogii. (era de fapt) al lui Eli. Şi totuşi. a naşterii de la Duhul Sfânt (Mt 1. respectiv. că genealogia de la Matei ne spune mai mult decât că Iisus.). 7. dar că descendenţa Sa nu mai ţine de ordinea firii. fratele tuturor oamenilor (căci. de fapt. prin naşterea de la Duhul Sfânt. Această explicaţie a fost îmbrăţişată. b. pe Iacov. Cititorii săi ştiu deja – evanghelistul a spus-o încă în primul capitol – că Iisus S-a născut în chip supranatural şi că Tatăl Său este. Pe de altă parte. de la David la Avraam. 49). Fiul lui Dumnezeu. şi iarăşi 21 (3×7) nume de la Tara (Terah) la Dumnezeu. 11. Iuliu Africanul zice că are aceste informaţii de la rudele Domnului. cartea întâia. a luat-o pe soţia lui Eli 3 . p. El este feciorelnic. p. Bodogae. seriile I şi I au comune cu Matei numai numele lui Salatiel şi Zorobabel. Elohim şi. ci păgânilor. 38). Genealogia lucanică afirmă în mod explicit divinitatea Mântuitorului.35). Hristos stă în fruntea unei genealogii. după această interpretare.22 şi loc. fratele său Iacov. exact 77 nume. trad. El S-a făcut Om adevărat! Da. Hristos nu are urmaşi după trup. fiul lui Dumnezeu” (v. în virtutea legii leviratului (Deut 25. iar Luca pe cei legali. adică de la urmaşii aşa-numiţilor „fraţi” ai lui Iisus ( ibid. într-un text în care e vorba de inaugurarea prin El a unui alt fel de naştere. având un fiu. în Biblia tradusă de el. aşa cum am văzut. Dumnezeu (Lc 1. fraţi după mamă. Că. că. Dar lui Luca nici această afirmaţie nu i se pare suficientă. După această interpretare. în timp ce Matei are de două ori 2×7 nume.18). În primul rând. ci de genealogia a două personaje diferite. în genealogia sa ascendentă. 45). precum se socotea. avem 21 (adică 3×7) nume de la Iisus la Zorobabel.23 ar trebui tradus astfel: „Iisus…fiind. Iisus este.23). aşa căzută cum era ea (căci în genealogia lui Iisus au intrat şi păcătoşi. este identică cu cea de la Matei (numai ordinea este inversă). este Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fecioară şi că. 48-51). Matan (descendent al lui Solomon) a avut un fiu. fiul lui Iosif. în ultimă instanţă. frate cu toţi oamenii.5-6). care. prin Adam. în faptă însă al lui Eli…”.23: „…Iisus… fiind – după cum se credea – fiul lui Iosif. 6. soţia sa Esta s-a căsătorit cu Matat (descendent al lui Natan). Căci. S-a înscris pe linia descendenţei avraamice şi davidice.. El a venit pentru mântuirea tuturor fraţilor Săi. un scriitor creştin de la începutul sec. s-a pus încă din vechime problema armonizării lor. bărbaţi şi femei)! Da. căci zice: „… fiul lui Adam. de pildă. PSB. Natan. nu mai e vorba de genealogia aceluiaşi personaj. Dincolo de această prezență a multiplilor lui 7. cartea întâia.45). 2-16. Credem. de Gala Galaction. de la Iisus la Dumnezeu. Scrieri. făcându-Se Om. Şi că. In 1. 21 (3×7) nume de la Salatiel la Natan. deci. Bucureşti..

. ca să folosim expresia lui Eusebiu (ibid. aşa cum am arătat. amândouă. Ele au. Pe lângă aceasta. PROF. 253). Totodată însă. p. contradicţia dintre cele două genealogii este numai „părută”.şi din această căsătorie s-a născut dreptul Iosif. pentru a explica dubla deviere a liniei genealogice. o valoare istorică. deci. încă în două cazuri trebuie acceptată intervenţia legii leviratului. XXXI. fiul natural al lui Iacov (coborâtor din Solomon) şi fiul legal al lui Eli (coborâtor din Natan). 3. Iosif era. PR. cartea a şasea. VASILE MIHOC LUMINA EVANGHELIEI Exegeze la Evangheliile duminicale Editura Agnos http://www.oasteadomnului. DR. ele au o mare valoare teologică. Astfel.ro/2016/genealogia-mantuitorului 4 . relevându-ne adevăruri fundamentale despre Mântuitorul născut în Betleem.