You are on page 1of 1

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM SỐ THỨ TỰ

(Thời gian làm bài 50 phút) ------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Môn thi: QUẢN TRỊ HỌC (KT103)
KHOA KINH TẾ Họ và tên: ………………………………………………..……………
MSSV: ……………………… Năm sinh: ___/____/19___
Phòng thi: ……………………………………………………
Chữ ký sinh viên: ……………………………………………………

Cán bộ chấm thi Số câu đúng Điểm thi Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SINH VIÊN LƯU Ý:
- Đề thi có 50 câu.
- Sinh viên làm bài ở PHIẾU TRẢ LỜI. Nộp bài phải nộp kèm ĐỀ THI.
- Mỗi câu hỏi, sinh viên chọn 1 phương án đúng nhất và tô đen vào lựa chọn đó.
PHẦN TRẢ LỜI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------